Propheta Nahum

22.04.2020

Esipuhe Prophetast Nahumist .
PRopheta Nahum ennusta/ cuinga Assyrialaiset piti Israelin ja Judan häwittämän/ nijncuin Salmanassarin ja Sennacheribin cautta tapahtui/ heidän suurten syndeins tähden.
Cuitengin että jäänet hurscat piti talles oleman/ nijncuin Jehiskialle ja hänen wertaisillens tapahdui.
Sentähden ymmärretän/ että hän on Esaian edellä taicka juuri hänen aicanans ollut.
Sijtte hän ennusta Assyrian waldacunnan häwityxest/ ja lijatengin Niniwen Caupungin/ jotca muinen Jonan aicana sangen jalot olit/ mutta sijtte tulit taas aiwa pahaxi/ ja Israelin fangeja ylönpaldisest waiwaisit: jonga tähden Tobiakin heille loppua awista/ ja sano: heidän pahudens saacon lopun.
Ja nijn hän lohdutta/ nijncuin se möys hänen nimellens sopi ( sillä Nahum on suomexi lohduttaja ) Jumalan Canssa/ että heidän wihollisens Assyrialaiset pitä jällens häwitettämän.
Ensimäisen lugun lopusa/ ennusta hän Christuxest ja nijncuin Esaiakin/ Cap. 52. nijstä hywistä saarnaist/ jotca wuorella rauha ja terweyttä julistawat/ ja nijn käske Judan iloita/ että Judas pitä se hywä sanoma/ ja iloinen Jumalan palwelus/ hänen sanans cautta/ oleman opetettu ja wahwistettu.
Sentähden on hän kyllä oikia Nahum/ se on/ lohduttaja/ Esa. 52:15.

Propheta Nahum .

I. Lucu .

NAhum kirjoitta Jumalan suuren kijwauxen ja woiman nijtä jumalattomia ja hänen wihamiehiäns wastan/ joita ei hän päästä rangaisemata/ v. 2.
hänen armons ja laupiudens nijden cohtan/ jotca häneen turwawat/ v. 7.
9. 12. lohdutta Canssans/ että suloinen Evangelium pitä heille saarnattaman/ v. 15.

Naah 1:1 TÄmä on Niniwen cuorma/ ja Nahumin ennustuskirja Elkost.
Naah 1:2 HERra on kijwas Jumala ja costaja/ ja HERra on costaja ja hirmuinen.
Naah 1:3 HERra on costaja wihollisians wastan/ ja joca ei hänen wainollisians unohda. HERra on kärsiwäinen ja suuri woimasta/ jonga edes ei kengän ole wiatoin: hän on HERra/ jonga tiet tuulis ja tuulispäis owat/ jonga jalcain tomu pilwi on.
Naah 1:4 Joca nuhtele merta ja cuiwa sen/ ja teke caicki wirrat märjättömäxi. Basan ja Carmel taipu/ ja se näändy mitä Libanonin wuorella cucoista.
Naah 1:5 Wuoret wapisewat hänen edesäns/ ja cuckulat huckuwat/ maa pala hänen edesäns ja maan pijri/ ja caicki jotca sijnä asuwat.
Naah 1:6 Ja cuca seiso hänen wihans edes? eli cuca woi pysyä hänen hirmuisudens edes? hänen wihans pala nijncuin tuli/ ja calliot lohkewat hänen edesäns.
Naah 1:7 HERra on laupias/ ja turwa hädän aicana/ ja tunde ne jotca uscaldawat hänen päällens.
Naah 1:8 Cosca wedenpaisumus juoxe/ nijn hän sen lopetta/ mutta hänen wihollisians hän waino pimeydellä.
Naah 1:9 MItä te ajatteletta HERra wastan? hän on se joca cuitengin teke lopun. Eipä onnettomus cahdesti tule.
Naah 1:10 Sillä nijncuin orjantappurat/ jotca secaseuraisin caswawat/ ja caickein tuoremmat owat/ poldetan nijncuin cuiwat corret.
Naah 1:11 Nijn pitä oleman se cawala juoni/ joca sinusta tule/ ja paha ajattele HERra wastan.
Naah 1:12 Näitä sano HERra: he tulcon hangittuna ja wäkewänä nijncuin he tahtowat/ cuitengin heidän pitä maahan hacatuxi tuleman/ ja menemän pois: sillä minä olen sinua nöyryttänyt/ mutta en tahdo cuitengan peräti turmella.
Naah 1:13 Waan tahdon silloin hänen ikens sinusta särke/ ja rewäistä ricki sinun sites.
Naah 1:14 Mutta sinua wastan on HERra käskenyt/ ettei yxikän sinun nimes siemen pysymän pidä. Sinun Jumalas huonesta tahdon minä sinun hucutta. Sinun epäjumalas ja cuwas minä tahdon häwittä/ sinun epäjumalas ja cuwas tahdon minä sinulle haudaxi tehdä: sillä sinä olet tyhjäxi tullut.
Naah 1:15 CAdzo/ wuorelle tulewat hywän sanoman jalat/ jotca rauha saarnawat/ pidä sinun juhlapäiwäs Juda/ ja maxa lupauxes: sillä ei se jumalatoin Tyranni pidä sillen tuleman sinun päälles/ joca on juuri häwitetty.

Vers. 3. Tuulis ) Nijncuin punaises meres/ Exod. 14:21.
v. 9. Ajatteletta HERra wastan ) Ne owat Assyrialaiset.
v. 11. Cawala juoni ) se on/ Niniwiterein pahat juonet/ cuin he pidit Judan Canssa wastan/ heitä häwittäxens/ täyty turhan tulla/ cosca he juuri parhain haastawat ja öyckäwät/ nijncuin Sanheribin ja RabSaken tapahdui Jerusalemin edes.
v. 12. Nöyryttänyt ) Sinua minun Canssani tahdon minä rangaista Sanheribin cautta/ mutta hänen piti sen carwasti maxaman.
v. 14. Mutta sinua wastan ) Nimittäin/ Cuningas Sanherib/ joca myös/ nijncuin Nahum täsä ennusta/ hänen epäjumalans Kircos tapettin/ 4. Reg. 19. Esa. 37:38.
v. 15. Maxa lupauxes ) Cadzo/ Num. 30:4. Lev. 27:2.

II. Lucu .

PRopheta kirjoitta/ cuinga Niniwe piti Chaldereildä pijritettämän/ woitettaman ja ryöstettämän/ v. 1.
ja heidän hallidziains ja Päämiestens wäkiwalda piti myös lopun saaman/ v. 11.

Naah 2:1 HAascaja pitä astuman ylös sinua wastan/ mutta ota ahkerast waari teistäs/ hangidze idzes jalosti/ ja wahwista sinus wäkewästi/ cuitengin sinä poimetan pois ja sinun oxas turmellan.
Naah 2:2 HERra costa Jacobin ylpeyden/ nijncuin Israelingin ylpeyden costa.
Naah 2:3 HÄnen wäkewäns kilwet owat ruskiat/ hänen sotawäkens on nijncuin purpura/ hänen rattans walistawat nijncuin tuli/ cosca sotaan mennän/ heidän keihäns häälywät.
Naah 2:4 Rattat wierijäwät catuilla/ ja colisewat cujilla/ he wälckywät nijncuin tulisoitto/ ja menewät secaseuraisin/ nijncuin pitkäisen leimaus.
Naah 2:5 Mutta hän ajattele hänen wäkewitäns/ cuitengin heidän pitä langeman/ waicka cuhunga he tahtowat/ ja heidän pitä riendämän muureins päin/ ja sijhen warjeluxeen/ cusa he irstana olisit.
Naah 2:6 Mutta portit wirtain tykönä cuitengin awatan/ ja Pallatzin pitä lyötämän ales.
Naah 2:7 Drotningin pitä wietämän pois fangittuna/ ja hänen neidzens pitä huocaman nijncuin mettiset/ ja rindoins lyömän.
Naah 2:8 Sillä Niniwe on nijncuin lammicko wettä täynäns/ mutta sen täyty wuota. Seisocat/ seisocat ( pitä heidän huutaman ) mutta ei pidä kenengän palajaman.
Naah 2:9 Nijn ryöstäkät nyt hopiata/ ryöstäkät culda: sillä täsä on tawarata ilman loppumata/ ja caickinaisten callein cappalein paljous.
Naah 2:10 Mutta nyt sen täyty juuri poispoimetuxi ja häwitetyxi tulla/ että hänen sydämens kyllä epäilis/ polwet horjuwat/ landet wapisewat/ ja caicki posket walkenewat nijncuin sawiastia.
Naah 2:11 CUsa nyt on Lejonin asumus/ ja Lejonin penickain laiduin/ josa Lejoni ja naaras Lejoni asui/ Lejonein penickain cansa/ ja ei tohtinut kengän heitä carcotta.
Naah 2:12 Waan Lejoni raateli runsast penicoillens/ ja mursi naaras Lejoneillens/ ja täytti luolans raateluxest ja pesäns repimisest.
Naah 2:13 Cadzo/ minä tulen sinun tygös/ sano HERra Zebaoth: ja sytytän sinun rattas sawuun/ ja miecan pitä sinun nuoret Lejonis syömän/ ja teen lopun sinun ryöstämisestäs maasa/ ettei sillen pidä sinun sanansaattajas ändä cuuluman.

Vers. 1. Haascaja ) se on/ Cuningas Babelis.
v. 5. Hän ajattele hänen wäkewitäns ) se on/ Niniwen Cuningas turwa hänen sotawäkeens.
v. 13. Sanansaattajas ändä ) se on/ sinun woimallistes ändä.

III. Lucu .

NAhum ennusta wielä Niniwetä ja Assyriata wastan/ heidän murhans/ ryöstämisens ja epäjumalan palweluxens tähden/ että heidän pitä Babelin Canssalda häwitettämän/ v. 1.
nijncuin Noon Caupungi/ v. 8.
ja ei heidän linnans/ v. 11.
eikä paras sotawäkens pidä heitä mitän taitaman autta/ v. 17.

Naah 3:1 WOi sitä murhacaupungita/ joca on täynäns walhetta ja ryöstäyttä/ eikä tahdo hänen ryöstäyxestäns lacata.
Naah 3:2 Sillä sijnä cuullan ruoscat winisewän/ ja pyörät kitisewän/ orhit hirnuwat/ ja rattat wieriwät.
Naah 3:3 Hän wie radzastajat wälckywäisillä miecoilla/ ja kijldäwillä keihäillä. Sijnä monda tapettua maca/ ja suuret ruumin läjät/ nijn että he owat lukemattomat/ ja nijhin täyty langeta.
Naah 3:4 Caicki nämät sen caunin ja rackan porton suuren huoruden tähden/ joca noitu/ joca huorudellans pacanat/ ja welhoullans maat ja Canssat ansainnut on.
Naah 3:5 Cadzo/ minä tulen sinun kimpuus/ sano HERra Zebaoth/ minä awan sinun waattes palden sinun caswoistas/ ja näytän sinun alastomudes pacanoille/ ja sinun häpiäs waldacunnille osotan.
Naah 3:6 Ja minä teen sinun sangen cauhistawaisexi/ ja häwäisen sinun/ ja teen sinusta cauhistuxen.
Naah 3:7 Että caicki jotca sinun näkewät/ pitä sinua pakeneman/ ja sanoman: Niniwe on raadeldu/ ja cuca tahto händä armahta? ja minun pidäis sinulle lohduttajata edzimän.
Naah 3:8 OLetcos parambi cuin hallidziain Caupungi No? joca wirtain tykönä oli/ ja wesi juoxi hänen ymbärilläns/ jonga muurit ja wahwistuxet olit meri.
Naah 3:9 Ethiopia ja Egypti oli hänen lukematoin wäkens/ Put ja Lybia olit sinun apunas.
Naah 3:10 Ja cuitengin hänen täyty pois ajettuna olla/ ja mennä pois fangittuna/ ja hänen lapsens owat caikilla catuilla lyödyt/ ja hänen wäkewistäns heitettin arpa/ ja caicki hänen ylimmäisens pandin cahleisin ja siteisin.
Naah 3:11 Juuri nijn täyty sinun myös juopua/ ja sinuas lymyttä/ ja linna sinun wihollistes edest edziä.
Naah 3:12 Caicki sinun wahwat Caupungis owat nijncuin ficunapuut/ joisa kypset ficunat owat/ cosca nijtä pudistetan/ nijn he putowat sen suuhun joca nijtä syödä tahto.
Naah 3:13 Cadzo/ sinun Canssas pitä tuleman nijncuin waimot/ ja sinun maas owet pitä sinun wihollisilles aukeneman/ ja tulen pitä sinun salpas syömän.
Naah 3:14 Ammunna sinulles wettä: sillä sinä pijritetän: paranna sinun linnas/ mene saween ja sotke sitä/ ja tee wahwoja tijlejä. Mutta tulen pitä sinun syömän/ ja miecan surmaman.
Naah 3:15 Sen pitä sinun syömän nijncuin parmat/ sen pitä langeman sinun päälles nijncuin ruohomadot.
Naah 3:16 Enämbi sinulla on cauppamiehiä cuin tähtiä on taiwas. Mutta nyt heidän pitä idzens hajottaman nijncuin parmat/ ja lendämän sijtä pois.
Naah 3:17 Sinun Herras on nijn monda nijncuin ruohomato/ ja Päämiestäs nijncuin parmoja/ jotca heitäns aidoille wilupäiwinä sioittawat. Mutta cosca Auringo nouse/ nijn he sieldä lähtewät/ ettei tietäckän cuhunga he jääwät.
Naah 3:18 Sinun paimenes/ Assurin Cuningas/ pitä macaman/ ja sinun woimallises pitä maata paneman/ ja sinun Canssas pitä wuorille hajotettaman/ ja ei pidä kenengän heitä cocoman.
Naah 3:19 Ei pidä kenengän sinun wahingotas walittaman/ eikä sinun rangaistuxestas sureman/ waan caicki jotca näitä sinusta cuulewat/ pitä käsilläns sinusta paucuttaman: sillä ketä ei ole sinun pahudes ilman lackamat cohdannut?

Vers. 1. Walhetta ) se on/ epäjumalan palwelusta/ jonga hän myös noitudexi ja huorudexi cudzu.
v. 8. No ) Cadzo/ Ezech. 30:13.
v. 12. Caicki sinun wahwat Caupungis ) Cadzo/ 2. Par. 14:6.
v. 13. Tuleman nijncuin waimot ) se on/ pitä oleman epäilewäiset ja walittawaiset nijncuin waimo lapsen kiwus.

Prophetan Nahumin loppu.