Propheta Nahum

22.04.2020

Alcupuhe.
SE Propheta Nahum ennustapi sijte häuitoxest/ ionga ne Assyrit Israelin ia Judan Canssan wastan/ prucaman piti/ ninquin mös Salmanassarin ia Sennacheribin cautta tapactui/ heiden surein syndeins teden.
Nin quitengin/ ette ne hurskat Ylitzienyet/ piti tedhelle pysymen/ Quin Ezechian ia henen werteitzens tapachtui.
Waicka nin näky/ quin Tai on Esaian edhelle ollut/ taica sille samalla aialla.
Quitengi se Ramattu/ Sedar Olam/ sano henen sarnanexi Joelin ia Habacuchin aicana/ sen caikein Jumalattoman Kuningan Manassen alla/ ia senuoxi eipe hen henen Nimens mainitze/ ninquin mwdh tekeuet Kuningaillens.
Teme ennustapi sen Assyrian Waldakunnan häuitoxest/ ia liaten sen Caupungin Nineuen/ iotca sijtte rupesit synditekemen/ quin Jonas heite parannoxeen sai.
Joca wodhes sen Chaldeerin Kuningan NebucadNezarin/ seke Nineues ette coco Assyrian Waldakunnas tapactui.
Jota mös Tobias heille noitui ia sanoi.
Heiden Pahudhens pite heite lepyttäman.
Sille he ylenpaldisest waiuaisit ne Israelist Fangitut.
Senteden tai lohuttapi henen Nimens perest ( Sille Nahun Ebreixi/ ombi Lohuttaia Somexi ) se Jumalan Canssa/ Ette heiden Wiholisens/ ne Assyrit/ pite wastoinpein häuitetuxi tuleman/ quin he Juttaille teit.
Lopus se on mös/ yxi Ennustos Christusest.
Cap. 1.
Nijste hyuiste Sarnaist/ iotca Rauha ia Terueytte iulghistauat/ Woren päle/ Ja keskeuet Judan iloitzeman/ Ette Judaas pite se hyue sanoma/ ia se iloinen Jumalan paluelus/ henen Sanans cautta/ oleman/ opettu ia wahuistettu.
Senteden hen macta kylle yxi Oikea Nahum/ Lohuttaia/ cutzutta ia olla.
On yxi Ennustos/ Ette se Assyrian Kuningas piti Israelin fangittuna poiswiemen/ Ja sen Judan Waldakunnan/ haman Jerusalemin asti/ häuittemen.
Ette Me oppisim/ Jumalan seke Armolisen ette wihaisen oleuan.
Armolisen heille/ iotca henen pälens vskaltauat.
Wihaisen/ nijlle/ iotca ilman Jumalan pelcota/ synnis eleuet/ ia oman wäens ia wallans päle turuauat.

I. Lucu.

Naah 1:1 TEME on se Raskaus Nineuen ylitze/ ia se Nahumin Elkost/ Ennustos.
Naah 1:2 HERRA on yxi kiuas Jumala/ ia Costaia/ Ja/ yxi Costaia on HERRA ia hirmulinen.
Naah 1:3 HERRA on yxi Costaia henen Wiholistens wastan/ ia ioca henen Wainolisians ei vnochda. HERRA on Kersiueinen/ ia swri woimasta/ ia ei mite iete rangaitzemat. Henpe HERRA on/ ionga Tiet twlis ia * Twlispäis ouat/ ia henen Jalcains alla paxut piluet.
Naah 1:4 Joca nuctele Meren ia quiuapi sen/ ia caiki Wirdhat meriettömexi tekepi. Basan ia Carmel taipupi/ ia mite sen woren Libanon päle cucoista/ nändypi.
Naah 1:5 Wooret wapitzeuat henen edesens/ ia Cuckulat huckuuat/ Maa iärise henen edesens/ Sihen mös se Maanpijri/ ia caiki iotca henes asuuat.
Naah 1:6 Ja cuca seisone henen Wihans edes? Eli cuca woi pysyä henen Hirmusudhens edes? Henen wihans palapi ninquin Tuli/ ia Calliot lochkeuat heneste.
Naah 1:7 HERRA ombi laupias/ ia yxi Turua hädhen aialla/ ia tundepi ne/ iotca henen pälens vskaldauat.
Naah 1:8 Coska Wedhenpaisumus ylitze iooxe/ nin hen tekepi sen cansa ydhen lopun. Mutta henen Wiholisians hen pimeydhen cansa wainopi.
Naah 1:9 Mite se sis on/ ette te HERRAN wastan iotakin aiattelet? Hen quitengin sijte Lopun tekepi. Eipe se Onnettomus cadhesti tule.
Naah 1:10 Sille ninquin ne Oriantappurat/ iotca secaseurain casuauat/ ia parahiman Nesten piteuet/ tuleuat ylespoltetuxi quin quiuat Cordhet/
Naah 1:11 Jwrinin pite oleman se Coiralinen Neuuo/ ioca sinusta tulepi/ ia paha HERRAN wastan aiattele.
Naah 1:12 Neite sanopi HERRA/ He tulcoon nin hangitetuxi/ ia wäkeuexi quin he tactouat/ Pite heiden quitengin mahanhakatuxi tuleman/ ia poismenemen. Mine olen sinua neurittenyt/ Mutta em mine tadho iellens sinua neurytte.
Naah 1:13 Waan tadhon silloin henen Ikeens sinusta/ iotas cannat/ serkie/ ia sinun Siteis rickireuäiste.
Naah 1:14 * Mutta sinun wastas ombi HERRA keskenyt/ ettei yxiken sinun Nimes Siemende pysymen pite. Sinun Jumalas Honesta mine tadhon sinun hucutta. Ne Epeiumalas ia Cuuas mine tadhon sinulle Haudhaxi tedhä/ Sille sine olet tyhiexi tullut.
Naah 1:15 CAtzo/ Wortein päle tuleuat ydhen hyuen Sanoman Jalghat/ iotca Rauha sarnauat/ Pidhe sinun Juhla peiues Juda/ ia maxa sinun Lupauxes. Sille eipe se Jumalatoin Tyranni pidhe sillen sinun ylitzes tuleman Se on ratki vlosiuritettu.

II. Lucu.

On yxi Ennustos sen Assyrian Waldakunnan ia Nineuen Päcaupungin wastan/ Ette se Babelin Kuningas Nebucadnezar/ sen woittaman/ raateleman/ ia häuittemen piti/ Quin heki Juttaille tehnyt olit. Sixi Esicuuaxi/ ettei ychten Walda/ Wäke/ woima/ paitzi Jumalan pelghon/ woi/ pysy henen wihans ia rangastoxens wastan etc.

Naah 2:1 SE Haaskaia pite sinun wastas ylesastuman/ ia ne Linnas scantzaman/ Mutta hyuesti wariota Teistes/ hangitze itzes parahin/ ia wahuista sinus ylenwäkeuest/ Quitengin sine ratki poispoimetan/ ia sinun Oxas turmellan.
Naah 2:2 Sille HERRAN pite Jacobille Woiton andaman/ Ninquin hen Israelingi woiton annoi.
Naah 2:3 Henen Wäkeuens Kiluet ouat ruskiat/ Henen Sotawäkens vloscatzo/ ninquin Purpura/ henen Rattans walistauat ninquin Tuli/ coska sotaan mennen/ Heiden Speitzins häilyuet.
Naah 2:4 Raattat Caduilla wieriuet/ ia kitiseuet/ matkoista/ He walcuuat ninquin plusut/ ia kieuuet toinen toistans ohitzen/ ninquin pitkeisen leimaus.
Naah 2:5 Mutta henen pite aiatteleman henen Wäkeueistens päle/ Quitengin heiden pite langeman edeskuhunga he tactouat/ ia heiden pite riendemen Mureins pein/ ia Sihen Scantzijn cussa he irstana olisit.
Naah 2:6 Mutta ne Portit Wirtain tykene quitengin ylesauatan/ ia sen Kuningan Pallacin pite alaslötemen.
Naah 2:7 Sen Trötingin pite fangittuna poiswietemen/ ia henen Neitzyens pite hoocaman ninquin Mettiset/ ia Rindoians löuet.
Naah 2:8 Sille Nineue on ninquin iocu Lammico teunens wette/ Mutta sen saman teuty poiswota. Seisocat Seisocat ( pite heide' hwtaman ) Mutta eikengen sielle pidhe iellenspalaiaman.
Naah 2:9 Nin röueket nyt Hopiat/ röueket Culda/ Sille tesse on se Rickaus ilman loppumat/ ia caikinaisten Callijn Clenodiain palius.
Naah 2:10 Mutta nyt sen teuty iuri poispoimetuxi ia vloshäuitetyxi tuleman/ Ette henen Sydhemens machtais epeile/ ne Poluet horiuuat/ caiki Landet wapiseuat/ ia caiki posket pleikixi tuleuat/ ninquin iocu Sauicrusi.
Naah 2:11 Cussa nyt on se Jalopeuran Asumus/ ia Jalopeurain penickain wacowarpe/ iossa se Jalopeura/ ia se Narasialopeura ninen Jalopeurain penickain cansa asuij. Ja eikengen tochtinut heite poiskarcotta?
Naah 2:12 Waan se ialopeura runsasti raateli Penickains warten/ Ja läkeytti henen Narains Jalopeurain warten/ Ja henen Loolans hen teuty Raateluxestans/ Ja henen Coopains Röuetuxestans.
Naah 2:13 Catzo/ Mine tadhon sinun tyges/ sanopi se HERRA Zebaoth/ ia ylessytytte henen Rattains sauussa/ Ja Miecan pite sinun Noores Jalopeuras ylessömen/ ia tadhon lopun tedhä sinun Röuetuxes päle Maassa Ettei sillen pidhe sinun Lehetussanas äni cwluman.

III. Lucu.

On Ennustos Assyrian Waldakunnan wasta'/ Juttain lohutoxexi/ ettei he caiketin heiden cauttans häuiteteisi. Colmeist Synneist he laitetan. Horudhest/ quin on/ wäre Jumalan paluelus Röuetuxest/ quin on/ ylinen Raskaus ia Ratelus Jonga Esiualta Alemaistens/ paitzi oikiutta/ sulast Ahneest/ pälepanepi walhest/ quin on wäre Sarna ia Oppi. Jotca Synnit Costons witzauxens ia Rangastoxens pian iellenswäteuet.

Naah 3:1 WE sen murhalisen Caupungin/ ioca teunens Walechta ia Röueyst ombi/ ia ei tahdo henen Röuetuxestans lakata.
Naah 3:2 Sille sijnä cwllan ne Rooskat winisepä/ Ja ne Pöret kitiseuen/ Orhijt hirnuuat ia Rattat wieryuet.
Naah 3:3 Hen yleswiepi Reisznärit cumain Miecain cansa/ ia wälkyuen Glauion cansa. Sijnä monda Tapettu macauat/ ia swret coghot Rwmijt/ nin ette he lukemattomat ouat/ ia heiden Rwmijns ylitze teuy langeta.
Naah 3:4 Caiki nämet sen Caunin rackan Hooran swren Hoorudhen teden/ ia ioca Welhousta pruca/ ioca henen Hoorudhellans ne Pacanat/ ia henen Welhollans Maat ia Canssat ansainut on.
Naah 3:5 Catzo/ Mine tadhon sinun wastas/ sanopi se HERRA Zebaoth/ Minun pite sinun waattes paltet ylesauata sinun Casuosas/ ia tadhon sinun paliaudhes pacanoille/ ia Waldakunnille sinun häpies/ osotta.
Naah 3:6 Ja mine tadhon sinun sangen cauhistettawaxi tedhä/ ia sinun häueiste ia tedhe sinusta ydhen Cauhistoxen/
Naah 3:7 ette caki iotca sinua näkeuet/ pite sinusta poispakeneman/ ia sanoman. Nineue on radheltu/ Ja cuca tachto hende armachta? Ja custa minun pite sinulle lohuttaia etzimen?
Naah 3:8 Olecos parambi/ quin se isoi Caupungi No? ioca Wirtain tykene macasi/ ia oli wesi caiki henen ymberillens/ ionga mwrit ia wahuistoxet/ oli Meri.
Naah 3:9 Ethiopia ia Egyptus oli henen lukematoin wäkens/ Aphrica ia Lybia olit sinun Apunas.
Naah 3:10 Ja quitengi henen teuty poisaietuna oleman/ ia fangittuna poismenemen/ Ja henen Lapsens ouat caikein Catuin päle lödhyxi tulleet/ Ja henen Jaloins päle arpa heitettijn/ ia caiki henen Ylimeisens pandijn Cahlein ia Bultijn.
Naah 3:11 Jwrinin teuty sinun mös ioopuua/ ia sinuas lymytte/ ia Linna sinun Wiholisistas edest etzimen.
Naah 3:12 Caiki sinun wahuat Caupungis/ ouat ninquin Ficunapuut kypsein Ficunain cansa/ coska ne pudhistetaan/ nin langeuat henen Suuns/ ioca heite södhe tachto.
Naah 3:13 Catzo/ sinun Canssas pite sinussa Waimoixi tuleman/ ia sinun Maas ouet pite sinun Wiholisilles aukeneman/ Ja Tulen pite sinun Salpas ylessömen.
Naah 3:14 Ammunna sinus Wette/ sille sinun pite scantzattaman/ Paranna sinun Linnas/ Mene Sauen sisel/ ia sotke site/ ia teghe wäkeuet tijlit. Mutta Tulen pite sinun ylessömen/ ia Miecan surmaman.
Naah 3:15 Sen pite sinun ylessömen ninquin Parmas/ Sen pite sinun ylitzes langeman/ ninquin parman/ Sen pite sinun ylitzes langeman ninquin Castiset.
Naah 3:16 Enembi sinulla on Cauppamiehie/ quin Techtie Taiuas. Mutta nyt heiden pite itziens vloshaiottaman/ ninquin Parmat/ ia poislendemen.
Naah 3:17 Sinun HERRAS ouat nin monda quin Castiset/ ia sinun Pämiehes/ ninquin Parmat/ iotca heitens Aitain päle wilupeiuine asettauat. Mutta quin Auringo ylesnouse/ nin he sielde heitens wieuet/ ettei heiden Sians tiedhä/ cuhunga he iäuet.
Naah 3:18 Sinun Paimenes pite macaman/ o Assurin Kuningas/ ia sinun Wäkeueises pite maata paneman/ Ja sinun Canssas pite Wortein päle haiotettaman/ ia eikengen pidhe heite cocoman.
Naah 3:19 Eikengen pidhe sinun wahingotas walittaman/ eike sinun Rangastoxestas sureman. Waan caiki iotca neite sinusta cwleuat/ pite käsillens sinun ylitzes paukuttaman. Sille kenenge ylitze ei ole sinun Pahudhes ilman lackamat ylitzekeunyt?

Loppu Prophetast Nahum.