Propheta Micha

22.04.2020

Esipuhe Prophetast Michast .
PRopheta Micha on ollut Esaian aicana/ hän mainidze myös sen Prophetan sanat/ jotca toises lugus owat/ josta hywin ymmärretän/ että ne Prophetat/ jotca yhten aican elänet owat/ liki yxillä sanoilla owat Christuxesta saarnannet/ nijncuin he olisit ollet sijtä yhdes neuwos toinen toisens cansa.
Mutta hän on yxi nijstä jalommista Prophetaista/ joca Canssa epäjumalan palweluxen tähden wäkewäst nuhtele/ ja sen tulewaisen Christuxen ja hänen waldacundans aina muistutta.
Ja on ylidze caickein muiden sijnä cappales erinomainen Propheta/ että hän Bethlehemin Caupungin nijn wisust osotta ja nimittä/ josa Christus syndywä oli.
Mingätähden hän myös Udes Testamendis suurest ylistetän/ nijncuin P. Matthaeus toises lugus tietä anda.
Hän nuhtele/ ennusta ja saarna/ mutta lopulla ajattele hän/ että jos wielä muut caicki langeisit maahan/ ja sekä Israel että Judalaiset huckuisit/ cuitengin oli Christus tulewa/ joca caicki oli hywäxi tekewä.
Nijn myös meidän nyt pitä nuhteleman/ lohduttaman ja saarnaman/ ja wielä sijtte sanoman: jos nyt caicki muut huckuisit/ cuitengin on Christus tulewa wijmeisnä päiwänä/ ja auttawa meitä caikesta pahasta.
Ensimäises lugus on hän kyllä työläs/ ettei hän puhu nijn selkiäst muutamis sanois/ cuin on: Zaenan/ Achsib ja Maresa/ etc. $ jotca hän pahoin päin käändä ja ristijn pane/ nijncuin sanotaisin: Suomi/ sinullen on paljon hywä suotu: mutta kijttämättömydes tähden sinä suomitan.

Propheta Micha .

I. Lucu .

MIcha ennusta Samariata ja Jerusalemita wastan/ v. 1.
HERran heitä angarast rangaisewan/ v. 3.
heidän pahain tecoins ja syndeins tähden/ v. 5.
sentähden täyty Prophetan käydä alasti ja paljasna/ itke ja surcutella/ merkixi/ että heille myös nijn tapahtuman piti/ v. 8.

Miika 1:1 TÄmä on HERran sana/ joca tapahdui Michalle Maresast/ Jothamin/ Ahaxen/ ja Jehiskian/ Judan Cuningasten aicana/ jonga hän näki Samariast ja Jerusalemist.
Miika 1:2 CUulcat caicki Canssa/ sinä maa/ ota waari/ ja caicki cuin sijnä on: sillä HERran Jumalan on puhumist teidän cansan/ ja HERran hänen pyhästä Templistäns.
Miika 1:3 Cadzo HERra lähte siastans/ astu alas ja polke maan corkeutta.
Miika 1:4 Nijn että wuoret pitä sulaman hänen allans/ ja laxot halkeman/ nijncuin medenwaha sula tulen edes/ ja nijncuin ne wedet/ jotca wuotawat ales.
Miika 1:5 Caicki nämät tapahtuwat Jacobin ylidzekäymisen tähden/ ja Israelin syndein tähden. Cuca sijs on Jacobin ylidzekäymys? eikö Samaria ole? ja cutca owat Judan corkeudet? eikö Jerusalem ole?
Miika 1:6 Minä teen Samarian kiwiraunioxi kedolla/ jotca pannan wijnamäen ymbärins/ wieritän heidän kiwens laxoon/ ja särjen perustuxen asti maahan.
Miika 1:7 Caicki heidän epäjumalans pitä ricottaman/ ja caicki heidän porton palckans tulella poldettaman/ ja minä häwitän caicki heidän cuwans: sillä he owat huoran palcasta cootut/ sentähden pitä heidän jällens huoran palcaxi tuleman.
Miika 1:8 SItä minun täyty walitta ja parcua/ minun täyty alasti ja paljasna käydä/ minun pitä walittaman nijncuin Drakit/ ja murehtiman nijncuin Strutzit.
Miika 1:9 Sillä tähän widzauxeen ei ole yhtän neuwo/ joca jo Judan asti on tullut/ ja pitä ulottuman minun Canssani porttin Jerusalemis.
Miika 1:10 Älkät sitä Gathis ilmoittaco/ älkät andaco cuulla teidän itcuan/ waan mengät murhecammioon/ ja istucat tuhcan.
Miika 1:11 Sinä caunis Caupungi caikella häpiällä cukistetan/ jalon ei pidä sillen coreileman ahdistuxens tähden: sillä hänen kylänmiehens otta häneldä pois mitä hänellä on.
Miika 1:12 Se surullinen Caupungi ei taida idziäns lohdutta: sillä onnettomus pitä HERralda tuleman haman Jerusalemin porttin.
Miika 1:13 Sinä Caupungi Lachis/ waljasta ratasten eteen wiriät orihit/ ja mene matcas: sillä sinä olet Zionin tyttärelle synnin alcu ollut/ sinus on löytyt Israelin ricoxet.
Miika 1:14 Sinun täyty nijn lahjat anda cuin Gathikin: Achsibin Caupungin pitä Israelin Cuningasten lijtost luopuman.
Miika 1:15 Minä saatan sinulle Maresa oikian perillisen/ ja Israelin cunnian Adullamin asti.
Miika 1:16 Keridze sinus ja käy paljasna sinun ihmistes lasten tähden: tee sinus juuri paljaxi nijncuin Cotca: sillä he owat wiedyt sinusta pois fangittuna.

Vers. 1. Jothamin ) Mihin aican nämät Cuningat owat hallinnet/ ja cuinga silloin menot owat ollet/ on kirjoitettu/ 4. Reg $ 15:16. 17. 18. ja 2. Par. $ 27:28. 29.
v. 5. Syndein ) se on/ epäjumalan palweluxen/ joca myös huoruus on.
v. 7. Woittons ) se on/ se hywys ja calu/ joca jumalattomudes saadan ja cootan/ cudzutan myös huoran palcaxi.
v. 11. Caunis Caupungi ) se on/ Samaria v. eod. $ Kylänmiehens ) on Assyrian Cuningas/ joca myös tuli haman Jerusalemin ala.
v. 13. Lachis ) Oli cuuluisa Caupungi Judan maalla/ Iosu. 10:15. 2. Par. $ 10:19.

II. Lucu .

PRopheta sadattele Canssans ahneuden/ wäkiwallan ja ylpeyden tähden/ v. 1.
ja cowacorwaisuden tähden opettaitans wastan/ v. 6.
uhca heitä maanculkiaisudella/ v. 10.
HERra lupa cuitengin coota heitä jällens ja ojeta heidän Cuningans ja HERrans Christuxen cautta. v. 12.

Miika 2:1 WOi nijtä jotca wahingoitta ajattelewat/ ja pahoja juonia cammioisans ahkeroidzewat/ että he sen täyttäisit cuin amu walista: sillä heilläpä woima on.
Miika 2:2 He repiwät heillens pellot ja ottawat huonet/ jotca he tahtowat. Nijn he tekewät ylöllist jocaidzen huonen cansa/ ja jocaidzen perimisen cansa.
Miika 2:3 Sentähden sano HERra näin: cadzo/ minä ajattelen tälle sugulle paha/ josta ei teidän pidä woiman wetä pois teidän caulanne/ eikä teidän pidä nijn coriast käymän: sillä paha aica tule.
Miika 2:4 Sillä ajalla teistä wirsi weisatan/ ja walitus. Sanotan/ me olemma peräti häwinnet. Minun Canssani osa on muutettu. Cosca hän meille pellot anda jällens/ cuin hän otti pois meildä?
Miika 2:5 Ja tosin ei teidän pidä osa HERran seuracunnas oleman.
Miika 2:6 HE sanowat: ei pidä saarnaman: sillä ei sen caltaiset saarnat meihin satu/ en me nijn ratki häpiään tule.
Miika 2:7 Nijn Jacobin huone idziäns lohdutta/ luuletcos HERran hengen nijn ratki mennen pois? näitäkö hänen pidäis tekemän? se on tosi/ minun puheni owat hywille suloiset.
Miika 2:8 Mutta minun Canssan on hanginnut nijncuin wihollinen: sillä hän teke nijn/ että minun täyty hänen wihollisens olla. He ryöstäwät sekä hamen että pääliswaatten/ nijncuin sodasa/ ne jotca ei ensingän pelkä.
Miika 2:9 Te ajatte pois minun Canssani waimot rackaimmist huoneistans/ ja alati otatte pois heidän nuorucaisildans minun caunistuxeni.
Miika 2:10 Sentähden noscat ja mengät pois: sillä et te saa täsä olla heidän saastaisudens tähden/ heidän pitä armottomast häwiämän.
Miika 2:11 Jos minä olisin lipilaari/ ja walhen saarnaja/ ja saarnaisin cuinga heidän pidäis juopuman ja hywiä päiwiä pitämän/ sencaltainen saarnaja olis tälle Canssalle sowelias.
Miika 2:12 MUtta minä tahdon sinua Jacob coconans coota/ ja jäänet Israelis saatta cocon/ ja minä tahdon heitä/ nijncuin lauman/ yhden toisen cansa/ wahwaan nawettan tuoda/ ja nijncuin lauma pihatos/ nijn myös sen ihmisist pitä copiseman.
Miika 2:13 Yxi särkiä pitä astuman ylös heidän edelläns/ heidän pitä särkemän läpidze/ ja käymän portist ulos ja sisälle/ ja heidän Cuningans pitä käymän heidän edelläns/ ja HERra ensimäisnä.

Vers. 1. Woima on ) se on/ he tekewät mitä he tahtowat/ ei nijncuin pidäis/ mutta owat idzewallaiset
v. 9. Minun caunistuxeni ) se on/ mitä minä hänelle andanut olen.
v. 12. Nawettan ) Täsä hän puhu Christuxen waldacunnast/ hän on meidän Sangarim/ joca meidän edelläm on särkenyt läpidze/ ja meille tien tehnyt/ synnin/ cuoleman ja helwetin läpidze.

III. Lucu .

PRopheta walitta waldamiehiä/ jotca ahneudest paljo wääryttä ja wäkiwalda tekewät/ v. 1.
uhca heitä rangaistuxella/ v. 4.
Walitta myös Pappeja/ että he wircans hitast tekewät. v. 5.
ilmoitta heille yhteisest/ että Jerusalem pitä sentähden häwitettämän/ v. 9.

Miika 3:1 JA minä sanoin: cuulcat sijs te Päämiehet Jacobin huones/ ja te esimiehet Israelin huonesa. Teidän tulis oikein olla/ ne jotca oikeuden tietämän pidäis.
Miika 3:2 Mutta te wihatte hywä ja racastatte paha: Te kiscotta heildä heidän nahcans/ ja caluatte lihan heidän luistans: ja syötte minun Canssani lihan.
Miika 3:3 Ja cosca te olette heildä nahan nylkenet/ nijn te särjettä heidän luuns/ ja hackatte ricki ne nijncuin pataan/ ja nijncuin lihan cattilaan.
Miika 3:4 Sentähden cosca te HERra huudatte/ nijn ei hän teitä cuule/ waan peittä silloin teistä caswons/ nijncuin te oletta teidän pahalla menollanna ansainnet.
Miika 3:5 NÄin sanoi HERra nijstä Prophetaista/ jotca minun Canssani wiettelewät. He saarnawat hywin käywän/ cosca heille syötäwätä annetan: mutta cosca ei heidän suuhuns mitän anneta/ saarnawat he sodan tulewan.
Miika 3:6 Sentähden pitä teidän näkyn yöxi/ ja teidän noituxen pimeydexi tuleman. Auringon pitä laskeman nijden Prophetain ylidze/ ja päiwän pitä pimenemän heidän pääldäns.
Miika 3:7 Ja näkiät pitä häpiään ja noidat pilckan tuleman/ ja caickein täyty heidän suuns peittä/ ettei siellä ole Jumalan sana.
Miika 3:8 MUtta minä olen täynäns woima ja HERran henge/ täynäns oikeutta ja wäkewyttä/ että minä tohdin ilmoitta Jacobille hänen ylidzekäymisens/ ja Israelille hänen syndins.
Miika 3:9 Nijn cuulcat sijs tätä te Jacobin Päämiehet/ ja te Israelin huonen esimiehet/ te jotca oikeutta cauhistutte/ ja käännätte toisin caicki mitä toimellinen on.
Miika 3:10 Te jotca Zionin weren cansa rakennatte/ ja Jerusalemin wääryden cansa.
Miika 3:11 Hänen Päämiehens duomidzewat lahjain tähden/ hänen Pappins opettawat palcan tähden/ ja heidän Prophetans noituwat rahan tähden. Luottawat heitäns HERraan/ ja sanowat: eikö HERra ole meidän seasam? ei taida onnettomus meitä käsittä.
Miika 3:12 SEntähden pitä Zion kynnettämän teidän tähten nijncuin peldo/ ja Jerusalem pitä tuleman kiwiraunioxi/ ja Templin wuori autiaxi corkeudexi.

Vers. 6. Teidän näkyn ) se on/ teidän saarnan ja opetuxen.

IV. Lucu .

MIcha ennusta Christuxen waldacunnast/ että se on wijmeisellä ajalla tulewa/ olewa suurin muita mailman waldacundia/ johon myös pacanat coconduwat/ v. 1.
jonga HERra Christus on idze Cuningas olewa/ v. 7.
Nuhtele Judalaisia/ että he suostuit muihin/ nijncuin ei tämä Cuningas oliscan tulewa/ v. 9.
sano heidän ensin fangittawan Babelis/ ja sijtte sieldä wapahdettaman/ v. 10.
pacanat ajattelewat heitä häwittä/ mutta HERra ajattele toisin/ ja anda heidän woitta heitä alans/ v. 11.

Miika 4:1 MUtta wijmeisinä päiwinä pitä sen wuoren/ jonga päällä HERran huone on/ wahwistuman/ ja oleman corkeimman caickia muita wuoria/ ja pitä corgotettaman cuckulain ylidze.
Miika 4:2 Ja Canssat pitä sinne juoxeman/ ja monilaiset pacanat sinne menewät/ ja sanowat: tulcat ja astucam HERran wuorelle/ ja Jacobin Jumalan huonen tygö/ että hän opetais meille hänen teitäns/ ja me waellaisim hänen polguillans: sillä Zionista on Laki tulewa/ ja HERran sana Jerusalemist.
Miika 4:3 Hän on duomidzewa suuren Canssan seas/ ja rangaisewa paljo pacanoita caucaisis maacunnis. Silloin pitä heidän mieckans wannaxi tekemän/ ja heidän keihäns wicahdexi. Ei yhdengän Canssan pidä toista Canssa wastan miecka nostaman/ eikä heidän pidä sillen sotiman oppeman.
Miika 4:4 Jocaidzen pitä wijnapuuns ja ficunapuuns alla pelkämätä asuman: sillä HERran Zebaothin suu on sen puhunut.
Miika 4:5 Jocainen Canssa pitä hänen Jumalans nimes waeldaman/ mutta meidän pitä waeldaman meidän HERram Jumalam nimeen/ aina ja ijancaickisest.
Miika 4:6 Sillä ajalla/ sano HERra Jumala/ tahdon minä onduwaiset coota/ ja saatta hyljätyt cocon/ ja jota minä waiwannut olen.
Miika 4:7 Ja tahdon onduwaiselle perillisiä saatta/ ja heicon suurexi Canssaxi tehdä. Ja HERra on idze olewa heidän Cuningans Zionin wuorella/ tästä ajasta haman ijancaickisuten.
Miika 4:8 JA sinä Ederin torni/ Zionin tyttären linna/ sinun tygös pitä tuleman/ ja pitä tuleman se endinen esiwalda/ Jerusalemin tyttären waldacunda.
Miika 4:9 Mixis nyt nijn lackamat huudat? eiköst Cuningas ole sinun cansas? owatco sinun Neuwonandajas pois? että kipu tartui sinuun nijncuin synnyttäwäiseen.
Miika 4:10 Kärsi sijs sencaltaista kipua/ ja sinä Zionin tytär/ ähgy nijncuin synnyttäwäinen: sillä sinun täyty mennä ulos Caupungist ja kedolla asua/ ja mennä Babelijn. Mutta sinä päästetän taas sieldä/ siellä on HERra sinun päästäwä sinun wihollisistas.
Miika 4:11 Sillä monet pacanat pitä coconduman sinua wastan/ ja sanoman: hän on aldixi annettu/ me tahdom meidän himom nähdä Zionist.
Miika 4:12 Mutta ei he HERran ajatuxist mitän tiedä/ eikä ota waari hänen neuwostans: sillä hän on hakenut heitä cocon/ nijncuin lyhtet rijhen.
Miika 4:13 Sentähden nouse ja tapa sinä Zionin tytär: sillä minä tahdon sinulle tehdä rautaiset sarwet ja waskiset kynnet/ ettäs paljo Canssa rundelet. Nijn minä tahdon myös heidän tawarans aldixi anda HERralle/ ja heidän hywydens caiken mailman haldialle.
Miika 4:14 Mutta hangidze nyt sinä sotanainen: sillä meitä pijritetän/ ja Israelin Duomarita widzalla poskelle lyödän.

Vers. 1. Wijmeisinä päiwinä ) Cadzo/ Esa. 2:2. v. eod. $ Wuori ) cadzo ibidem $.
v. 2. Laki ) vide $ ibidem $.
v. 3. Hän on duomidzewa ) Jumalan sana on tulewa caicken mailmaan. v. eod. $ Miecka ) Cadzo Esa. 2:4.
v. 8. Culdainen cuckaises ) se on/ sinun waldacundas/ waicka se heicost alca/ niin hän cuitengin tule/ ole sijs luja ja kärsi: sillä risti Christillisen seuracunnan elättä.
v. 12. tapa ) se on/ sinä olet sullowa ricki Babelin/ ja caicki cappalet coco mailmas/ waicka sinun ennen kärsiä täyty/ että sekä Babel ja Ruomi/ sinun Duomaris ja waldacundas ylösalaisin cukistawat.

V Lucu .

MIcha sano tämän Cuningan syndywän Bethlehemis/ jonga alcu on cuitengin ijancaickisudest/ v. 2.
joca on hallidzewa HERran woimalla/ ja on cuuluisa ymbäri caiken mailman/ v. 4.
ennusta Israelin pääsemisest Assyrialaisten käsist ja sortamisest/ v. 5.
ja menestyxest pacanain seas/ v. 7.
heidän maacundans/ epäjumalan palweluxens/ hallituxens/ ja caickein/ jotca ei händä tahtonet totella/ häwityxest/ v. 10.

Miika 5:1 JA sinä Bethlehem Ephrata/ joca wähäinen olet Judan tuhannen seas/ sinusta on se tulewa/ joca Israelis on hallidzia olewa/ jonga uloskäymys on ollut algusta ja ijancaickisudest.
Miika 5:2 Hän anda heitä sijhenasti waiwatta/ cuin se on synnyttänyt/ joca pitä synnyttämän. Silloin jäänet hänen weljistäns pitä tuleman jällens Israelin lasten tygö.
Miika 5:3 Mutta hän on astuwa edes/ ja caidzewa HERran wäkewyden cautta/ ja hänen Jumalans nimen woiton cautta/ ja heidän pitä lewosa asuman: sillä hän on sillä ajalla cunnialisexi tulewa/ nijn lawialda cuin mailma on.
Miika 5:4 ME saamme myös rauhan Assurist/ joca nyt meidän maallem tullut on/ ja meidän huonemma tallannut on. Sillä händä wastan pitä seidzemen paimenda ja cahdexan Päämiestä herätettämän:
Miika 5:5 Jotca Assurin maan pitä miecalla häwittämän/ ja Nimrodin maan heidän paljalla asellans. Nijn me Assurist päästetyxi tulemma/ joca meidän maallem tullut on/ ja meidän rajam tallannut on.
Miika 5:6 Ja jäänet Jacobis pitä myös monen Canssan seas oleman/ nijncuin caste HERralda/ ja nijncuin pisarat ruohoilla/ joca ei ketän odota/ eikä ihmistä tottele.
Miika 5:7 Ja jäänet Jacobist pitä monein pacanain tykönä oleman/ nijncuin Lejon petoin seas medzäs/ ja nijncuin nuori Lejon lammaslauman seas/ joita ei kengän woi carcotta/ cosca hän mene läpidzen/ sotcu ja repele.
Miika 5:8 Sillä sinun kätes saa woiton caickia sinun wihollisias wastan/ että caicki sinun wihollises häwitetän.
Miika 5:9 SIllä ajalla/ sano HERra/ tahdon minä otta sinulda pois sinun orihis/ ja cadotta sinun rattas.
Miika 5:10 Ja tahdon sinun maas Caupungit häwittä/ ja caicki sinun linnas särke.
Miika 5:11 Ja tahdon welhot sinus häwittä/ ettei yxikän tietäjä pidä sinun tykönäs oleman.
Miika 5:12 Minä tahdon temmata pois sinun cuwas ja epäjumalas sinusta/ ettei sinun pidä sillen cumartaman sinun kättes tecoja.
Miika 5:13 Ja tahdon hacata maahan sinun medzistös/ ja sinun Caupungis häwittä.
Miika 5:14 Ja minä tahdon costa hirmuisudella ja wihalla/ caikille pacanoille/ jotca ei tahdo cuulla.

Vers. 3. Waiwatta ) sijhenasti cuin hän tule heitä Evangeliumilla lohduttaman/ ja silloin he saawat woiton.
v. 5. Seidzemen paimenda ) Persialaiset ja Mediläiset pitä ennen Assurin lyömän cuin Christus tule/ joca meitä caikis autta.
v. 7. Ja jäänet Jacobis ) Ne owat Christuxen Apostolit ja Opetuslapset ja muut Judalaisista/ jotca otit hänen wastan/ ne pitä hänen Evangeliumillans woittaman pacanat/ ja saattaman heitä hänen cuuliaisuteens/ 2. Cor. 10. waicka Perkele ja helwetin portit owat sitä wastan.
v. 10. Otta pois sinun Orihis ) se on/ ettei enin osa Judalaisista tahtonet otta Christusta wastan/ mutta pysyit wääräsä opisans/ joca täsä noitudexi ja epäjumalan palweluxexi cudzutan/ nijn HERra on häwittäwä heidän maans ja waldacundans/ ja wijmein caicki pacanatkin/ jotca ei hänen Evangeliumitans tahdo cuulla ja otta wastan.

VI. Lucu .

PRopheta anda tietä/ cuinga HERra käske hänen nuhdella woimallisia Israelis/ ja caicke Canssa/ v. 1.
muistutta heille hänen hywiä tecojans heidän cohtans/ ja heidän kijttämättömydens/ v. 3.
ja petollista epäjumalan palwelustans/ v. 6.
opetta heitä Jumalata oikein palweleman/ v. 8.
nuhtele heidän ahneuttans ja tyhmyttäns/ v. 9.
uhca heitä HERran rangaistuxilla/ v. 13.

Miika 6:1 CUulcat sijs mitä HERra sano: nouse ja nuhtele wuoria/ ja cuulcan cuckulat sinun ändäs.
Miika 6:2 Cuulcan wuoret/ cuinga HERra tahto rangaista ynnä sen wäkewän maan perustuxen cansa: sillä HERra tahto Canssans rangaista/ ja Israeli curitta.
Miika 6:3 Minun Canssan/ mitä minä olen sinulle tehnyt/ eli millä minä olen sinua rascauttanut? sanos minulle.
Miika 6:4 Minä olen cuitengin sinun Egyptin maalda wienyt/ ja lunastin sinun orjuden huonesta/ ja lähetin sinun etees Mosexen/ Aaronin ja MirJamin.
Miika 6:5 Minun Canssan/ ajattele sijs/ mitä neuwo Balaach Moabin Cuningas piti/ ja mitä Bileam Peorin poica händä wastais/ Sittimist haman Gilgalin asti/ että te muistaisitte/ cuinga HERra caickia hywä teille on tehnyt.
Miika 6:6 MIllä minun pitä HERra lepyttämän? cumarruxella sen corkian Jumalan edes? pitäkö minun händä lepyttämän polttouhrilla ja wuosicunnaisilla wasicoilla?
Miika 6:7 Luuletcos että HERra mielisty moneen tuhanden oinaan? taicka öljyyn/ waicka sitä epälucuiset wirrat täynäns olisit? eli/ pitäkö minun andaman minun esicoisen poicani/ minun ylidzekäymiseni tähden? eli minun ruumini hedelmän/ minun sieluni synnin tähden?
Miika 6:8 Se on sinulle sanottu ihminen/ mikä hywä on/ ja mitä HERra sinulda waati/ nimittäin/ ettäs kätket Jumalan sanan/ ja harjoitat rackautta/ ja olet nöyrä sinun Jumalas edes.
Miika 6:9 HERran änen pitä cuuluman Caupungin ylidze/ mutta joca sinun nimes pelkä/ hänen pitä menestymän. Cuulcat widza/ ja cuca sen on toimittanut.
Miika 6:10 Wielä on wäärä tawara jumalattomain huones/ ja wihollisen wähä Epha.
Miika 6:11 Eli pidäiskö minun wäärät waagat ja petolliset pundarit säkeis cohtulisexi arwaman?
Miika 6:12 Joiden cautta hänen rickans paljo wääryttä tekewät/ ja hänen asuwaisens walhettelewat/ ja pettäwäinen kieli on heidän suusans.
Miika 6:13 Sentähden minä rupen myös sinua rangaiseman/ ja häwitän sinua sinun syndeis tähden.
Miika 6:14 Ei sinulla pidä tarpexi syötäwätä oleman/ mutta sinun pitä näändymän. Mitäs käsität/ ei sen cuitengan pidä pääsemän/ ja mitä pääse/ sen minä miecalle annan.
Miika 6:15 Sinä kylwät/ ja et leicka: sinä cuurnidzet öljyä/ ja et saa idzes sillä woidella:
Miika 6:16 Ja sinä cuurnidzet nuorta wijna/ ja et saa sitä juoda. Sillä te pidätte Amrin epäjumalan palweluxet/ ja caicki Ahabin huonen tegot/ ja heidän neuwons.
Miika 6:17 Sentähden tahdon minä sinua autiaxi tehdä/ ja hänen asuwaisens/ nijn että heitä wilistellän/ ja minun Canssani pitä tuleman häpiän ala.

Vers. 1. Nuhtele Wuoria ) se on/ nijtä woimallisia waldamiehiä/ jotca muita hallidzewat.
v. 6. Pitä HERra lepyttämän ) Ei Jumala anna idziäns lepyttä uhreilla eli töillä/ waicka jocu poicans uhrais/ mutta että händä peljätän ja uscotan hänen päällens.
v. 8. Kätket Jumalan sanan ) se on/ uscot/ racastat ja cuulet sitä.
v. 16. Amrin ja Ahabin ) Nijstä ja nijden jumalan palweluxesta lue/ 3. Reg. $ 16:35. 30.

VII. Lucu .

PRopheta walitta hywäin harwuutta/ v. 1.
ja jumalattomain paljoutta caikisa säädyisä/ v. 3.
opetta/ ettei pidä luotettaman ihmisijn/ v. 5.
lohdutta idziäns ja Canssans/ että ehkä he olit wihollisildans sortut/ cuitengin he tulewat jällens endisellens/ ja wihollinen saa häpiän/ v. 7.
silloin raketan Jerusalem jällens/ ja Jumalan sana saarnatan ymbäri mailman/ v. 11.
rucoile että HERra hallidzis Canssans/ nijncuin ennengin/ v. 14.
ylistä Jumalan laupiutta/ v. 18.

Miika 7:1 WOi/ minulle tapahtu nijncuin sille joca wijnamäes tähteitä hake/ cusa ei wijnamarjoja löytä syötä/ ja cuitengin tahdois mielelläns parhan hedelmän.
Miika 7:2 Tästä maasta owat hywät miehet pois/ ja wanhurscat ei ole sillen ihmisten seas/ caicki he wäijywät werta wuodattaxens/ jocainen wacoi toista/ häwittäxens händä.
Miika 7:3 Ja luulewat heidäns hywästi tekewän/ cosca he pahasti tekewät. Mitä Försti tahto/ sitä Duomari sano/ että se hänelle jotakin hywä jällens tekis. Wäkewät puhuwat oman tahtons jälken wahingoittaxens/ ja wäändelewät nijncuin he tahtowat.
Miika 7:4 Caickein paras on heidän seasans nijncuin orjantappura/ ja caickein toimellisin on nijncuin ohdacket. Mutta cosca sinun saarnajais päiwät tulewat/ ja sinä tulet rangaistuxi/ silloin ei he tiedä cuhunga heidän menemän pitä.
Miika 7:5 Älkön kengän uscoco lähimmäistäns/ älkön kengän uscaldaco Förstein päälle. Kätke sinun suus owi sildä cuin maca helmasas.
Miika 7:6 Sillä poica cadzo ylön Isäns/ tytär carca äitiäns wastan/ ja miniä anoppians wastan/ ja ihmisen wiholliset owat hänen oma perhens.
Miika 7:7 MUtta minä tahdon cadzo HERran päälle/ ja minun autuudeni Jumalata odotta/ minun Jumalan on minua cuulewa.
Miika 7:8 Älä iloidze minun wiholliseni minusta/ että minä langeisin/ minä olen taas nousewa/ ja waicka minä pimeydes istun/ nijn HERra on cuitengin minun walkeudeni.
Miika 7:9 Minä tahdon canda HERran wihan: sillä minä olen händä wastan syndi tehnyt/ sijhenasti cuin hän minun asiani toimitta/ ja saatta minulle oikeuden. Hän wie minun walkeuteen/ että minä saan iloisna nähdä hänen armons.
Miika 7:10 Minun wihollisen pitä sen näkemän/ ja peräti häpiäs oleman/ joca nyt sano minulle: cusa on sinun HERras Jumalas? Minun silmän pitä näkemän/ että pitä hänen nijncuin loan catuilla poljettaman.
Miika 7:11 SIllä ajalla pitä rakettaman jällens sinun muuris/ ja Jumalan sana lawialda julistettaman.
Miika 7:12 Sillä ajalla pitä sinun tygös Assyriast ja wahwoista Caupungeista tuldaman/ hamast ja wahwoista Caupungeista nijn wirtan asti/ yhdestä merestä nijn toiseen/ yhdestä wuoresta nijn toiseen.
Miika 7:13 Sillä maan pitä autiaxi tuleman hänen asuwaistens tähden/ heidän töidens hedelmän tähden.
Miika 7:14 Mutta caidze Canssas sinun sauwallas/ sinun perimises lauma/ joca asu sekä yxinäns medzäs/ että pellon nurmis. Anna heitä caita Basanis ja Gileadis/ nijncuin endiseen aican.
Miika 7:15 Minä annan heidän ihmeitä nähdä/ nijncuin muinen cosca he Egyptin maalda läxit.
Miika 7:16 Että pacanat sen näkisit/ ja caicki heidän woimallisens häpiäisit/ ja panisit kätens suuns päälle/ ja corwans tukidzisit?.
Miika 7:17 Heidän pitä tomu nuoleman nijncuin kärme/ ja wärisemän aucoisans/ nijncuin madot maan päällä. Heidän pitä pelkämän HERra/ meidän Jumalatam/ ja wapiseman sinun edesäs.
Miika 7:18 CUca on sencaltainen Jumala cuin sinä olet? joca synnit annat andexi/ ja sowit nijden cansa/ jotca owat sinun perimises tähteitä/ joca ei wiha ijäti pidä.
Miika 7:19 Sillä hän on laupias/ hän armahta wielä nytkin meidän päällem/ ja polke alas meidän pahat tecomma/ ja caicki meidän syndim meren sywyten heittä.
Miika 7:20 Pidä Jacobille wacuus/ ja Abrahamille se armo/ jongas muinen meidän Isillem wannonut olet.

Vers. 8. Langeisin ) se on/ että minä Assyrian ja Babelin sotawäeldä häwitetän.
v. 9. Wie minun walkeuteen ) se on/ hän lohdutta minua.
v. 11. Sinun muuris ) se on/ Jerusalem pitä rakettaman jällens Babelin fangiuxen jälken/ ja sijtte Jumalan seuracunda Christuxen cautta ojettaman/ ja hänen sanans lewitettämän ymbäri caiken mailman/ nijncuin seurawaiset sanat sen osottawat.
v. 12. Assyriast ) se on/ caikesta mailmasta pitä Canssan Jumalan seuracundaan/ coconduman.
v. 13. Autiaxi ) se on/ Judan maa ja Canssa pitä häwitettämän Ruomalaisilda/ ettei he ottanet Christusta wastan.
v. 15. Ihmeitä nähdä ) Nimittäin/ nijsä joita Christus ja hänen Apostolins piti tekemän.
v. 20. Jacobille wacuus ) Nimittäin/ että hänen siemenesäns piti caicki sucucunnat maan päällä siunatuxi tuleman/ nijncuin HERra luwannut oli/ ja Propheta händä sijtä ylistä.

Prophetan Michan loppu.