Propheta Micha

22.04.2020

Alcupuhe.
SE Propheta micha/ ioca Neureyxi tulkitan/ oli Morasthist syndynyt/ quin Perimisen/ Somexi merkitze.
Ja oli se Morasthi/ yxi Kylä/ Palestinas/ se Eleutheropolin Caupungin tyge Quin P. Ieronimus todhista.
Tai eli ia sarnasi Esaian/ Hosean/ ia Amosen aicana/ ninen samain Kuningasten alla/ quin Heki/ iota temen Prophetian Titulus osotta.
Nin hen prophetera Kuningait Domariten/ Pappein/ ia falskein Prophetain wastan/ seke Judeas ette Israelis/ Ja heiden cadhotuxens ennustapi/ ette he Jumalan Sanan poisheitit/ ia paitzi henen pelcons Epeiumalutta seurasit.
On hen sis yxi ninen ialoin Prophetain seas/ ioca mös ycteitzen Canssan/ heiden Epeiumaludhens teden/ wäkeuesti nuctele/ Ja sen Tuleuan Christusen ia henen Waldakunans/ alati mainitze.
Nin ette hen quin Sormellans sen Bethlehemin Caupungin osotta/ iossa Christus wissist piti syndymen.
Ja senteden hen mös Udhes Testamentis sangen ylistetty on.
Matth. ij. cap.
Päldiskein/ hen laitta/ toru/ mana/ ennusta/ sarna etc. quin hen sanois.
Coska Israelin ia Judan waldakunda huckaunde/ nin Christus tulepi/ ioca caiki pite hyuexi tekemen.
Ninquin Mekin nyt laitan/ torum/ manam etc. Ette caiki lehes ylencatzotan.
Christus quitengin wimeisse peiuene/ caiki vdhista/ ia meite caikista pahoista wapautta.
On yxi Torusarna Israelin ia Judan Waldakunnan wastan/ heiden Epeiumaludhens teden/ Ette hen tacto Temen/ Jerusalemin asti häuitte/ Ja sen Canssa/ Assyrien Kuningan cautta/ poiswiedhä.
Meille Uskon/ pelghon/ Parannoxen etc Esicuuaxi.

I. Lucu.

Miik 1:1 TEME on se HERRAN Sana/ ioca tapactuy Michan tyge/ Maresast/ Jothan/ Ahasin/ ia Jehiskian Judan Kuningain aicana. Jonga hen näki ylitze Samarian ia Jerusalemin.
Miik 1:2 Cwlcat caiki Canssa/ sine Maa wariota/ ia caiki * mite henes on/ Sille HERRALLA Jumalalla on puhumist teiden cansan/ Ja/ se HERRA henen pyheste Templistens.
Miik 1:3 Sille catzo/ HERRAN pite vloskeumen henen Siastans/ ia alasastuman ia tallaman Maan Corkiutta/
Miik 1:4 Nin ette Woretki pite henen allans sulaman/ ia Laxot pite halkeman/ Ninquin Medenuaha Tulen edes sula/ Ninquin ne Wedhet/ quin alaswotauat.
Miik 1:5 Caiki nämet Jacobin ylitzekeumisen teden/ Ja Israelin Honen syndein teden. Cuca on se Jacobin ylitzekeumys ? Eikö se Samaria ole ? Ja cutka ouat iudan Hijdet ? Eikö se Jerusalem ole?
Miik 1:6 Ja mine tadhon Samarian Kiuiraunioxi tedhä Kedhon päle/ iotca Winatarhan ymberinspannan. Ja tadhon heiden Kiuens Laxohon wieritte/ ia Perustoxen asti mahanserke.
Miik 1:7 Caiki heiden Epeiumalans pite rickilötemen/ Ja caiki heiden Saalins pite tulella ylespoltettaman/ ia tadhon caiki heiden Cuuans poishäuitte. Sille he ouat Hooranpalcasta cootut/ senteden heiden iellens Hooranpalcaxi pite tuleman.
Miik 1:8 Sen ylitze minun teuty walitta ia parcua. Minun teuty paliasna ia alastoinna keudhe/ Minun teuty walitta ninquin Lohikermet/ ia murhectia ninquin Struthit.
Miik 1:9 Sille tehen Witzauxen ei ole ycten Neuuo/ sille se on tullut io haman Judan asti/ ia pite haman minun Canssani portin asti Jerusalemis vlottuman.
Miik 1:10 Elket site Gathis ilmoittaco/ Elket andaco teiten cwlda idkeue/ Waan menget Murehcammion siselle/ ia Tuckahan istucat.
Miik 1:11 Sine caunis Caupungi cukistan caikilla häpielle. Eipe sen Jalon pidhe sillen pramaman adhistoxens teden. Sille * Naburin pite henelde poisottaman mite henelle on.
Miik 1:12 Se cangia Caupungi toiuo/ ettei nin pahaxi pidhe tuleman. Waan se Onnetus pite HERRALDA tuleman/ ia haman Jerusalemin portin asti.
Miik 1:13 Sine Caupungi Lachis/ waliasta Rattan eteen Wiret Orijt/ ia mene matkas. Sille sine olet sen tytteren Zionin Esicuua synnixi ollut/ ia olet sen Israelin Epeiumaludhet pitenyt/
Miik 1:14 Sinun teuty nin Fangit anda/ quin Gadkin. Sine Caupungi Achsib pite Lijtost Israelin Kuningain cansa pwttuman.
Miik 1:15 Mine tadhon sinulle Maresa/ sen oikian Perilisen saatta. Ja se cunnialinen Israelin Waldakunda pite Coopaxi tuleman.
Miik 1:16 Paliasta ia keritze sinuas ylitze sinun Herculistes Lastes/ Tee sinuas iuri paliaxi ninquin Cotka/ sille he ouat sinusta fangittuna poiswiedhyt.

II. Lucu.

Ette Epeiumalus/ Inhimisten oppi/ ia wäre Jumalan paluelus/ caikinaiset Pahannoxet ia Syndiset elemet Mötens wetäuet/ Senteden/ hen tesse Laitta Ahneudhen ia Wäkiuallan. Joilla ne Hengeliset Esimiehet nijte Rieuhie ratelit. Jota euet he tactonuet anda rangaista.
Lopus hen Ennusta ette Christusen waldakunda quitengin tule/ Waicka se Israelin Canssa Assyriahan poiswiedhen fangittuna.

Miik 2:1 VE nijlle/ iotca aiattelevat wahingoitta/ ia achkeroitzeuat pahoia Jonia heiden Cammioisans/ ette he site warhaisin/ quin amu walghista/ teutteisit. Sille nepä HERRAT ouat.
Miik 2:2 He repiuet tygens Pellot/ ia ottauat honet/ iotca he pyteuet. Sillens he Wäkiualta harioittauat iocaitzen Honen cansa/ ia iocaitzen Perimisen cansa.
Miik 2:3 Senteden sanopi HERRA nein/ Catzo/ Mine aiattelen temen Sughun ylitze/ paha/ iosta ei teiden pide woiman/ teiden Caulan poiswetemen/ Eike teiden pidhe nin coriasti keumen/ Sille ette yxi paha aica tulepi.
Miik 2:4 Samalla aialla/ teiste Wirsi weisatan/ ia Walitos. Jopa on techty ( ma sanotan ) me olema raadheltut. Minun Canssan Maa oudhon Haltian saapi. Coska hen meille ne Pellot iellensanda/ iotca hen meilde poisotti?
Miik 2:5 Ja tosin eipe teille osakan pidhe HERRAN Seurakunnas oleman.
Miik 2:6 He sanouat/ Ei tule sarnata/ sille semmotoiset sarnat/ euet he meihin tartu/ Eipe me nin ratki häpiehen tule.
Miik 2:7 Telle taualla se Jacobin Hone itzens lohutta/ Lwlecos HERRAN He'ge' nin ratki poismennyexi ? Neitekö henen pidheis tekemen ? Se on tosi/ Minun Puheni ouat suloiset nijlle Hurskaille.
Miik 2:8 Mutta minun Canssan nin tekepi/ ette minun teuty henen Wiholisens olla. Sille he röueuet seke Hamen ette Caawn ninquin Sodhassa nijlde/ iotca irstana euet heitens miteken pelke.
Miik 2:9 Te poisaiat minun Canssan waimot heiden rackahimat Honeistans/ ia poisotat alati heiden piskuistans minun Caunistoxen.
Miik 2:10 Senteden ylesnoskat ia poismenget/ sille ettei te saa tesse olla/ teiden Epeiumaludhen teden/ pite teiden armottomast häuitettemen.
Miik 2:11 Jos mine olisin yxi Lipilari/ ia Walhensarnaia/ ia sarnaisin/ quinga heiden pidheis iopuman ia runduman/ sencaltainen olis telle Canssalle souelias Propheta.
Miik 2:12 Mutta mine tadhon sinua Jacob coconans cokoman/ ia ne ylitzieuet Israelis cocouxeen saatta/ Ja mine tadhon heite/ ninquin iongun Lauman/ ydhen toisen cansa/ ychteen Stallin siseltoodha/ Ja ninquin iocu Lauma henen pihaitasans/ ette sen Inhimisist copiseman pite.
Miik 2:13 Sen Sangarin pite heiden etens lepitzesärkemen. Heiden pite lepitzeserkemen/ ia Portist vlos ia siselkeumen/ Ja heiden Kuningans pite heiden edellens keumen/ Ja HERRA esimeinen.

III. Lucu.

Wastan Angarita Tyranni ia wärie Prophetat/ iotca seke wärin opetit/ ette pahasti hallitzit/ Nin ette caiki heiden tecons sihen seisoi/ sadhaxens Rickautta/ ia nijte Kieuhie häuitte. etc.

Miik 3:1 JA mine sanoin/ Cwlcat sis te Pämiehet Jacobin Hones/ ia te Esimiehet Israelin Hones. Teiden tulis oikein olla ne iotca Oikiudhen tietemen pidheis.
Miik 3:2 Mutta te wihatta site hyue/ ia racastat site paha. Te kiskotta heiden Nahans heilde/ ia Lihan heiden Luistans/ ia söötte minun Canssani Lihan.
Miik 3:3 Ja quin te oletta heilde Nahan poisnylkenyet/ nin te mös heiden lwns säriette/ ia rickihaccat ne/ ninquin ychteen Pataan/ ia ninquin Lihan ychteen Cattilahan.
Miik 3:4 Senteden coska te nyt HERRAN tyge hwdhatta/ nin ei hen teite cwldele/ Waan hen peittepi Casuons teiste sille aialla/ ninquin te oletta teiden pahan menon cansa ansainuet.
Miik 3:5 NEin sanoi HERRA niste prophetist/ iotca minun Canssani wietteleuet. He sarnauat ette hyuesti pite keumen/ coska heille söteuet annetan. Mutta quin ei miteken heiden suuns anneta/ nin he sarnauat/ ette Sota tulepi.
Miik 3:6 Senteden pite teiden näkhyn Ööxi/ ia teiden Noituxe'/ pimeydhexi tuleman. Auringoisen pite ylitze nijte Prophetat laskeman/ Ja peiuen pite heiden ylitzens pimiexi tuleman.
Miik 3:7 Ja ne Näkiet pite häpiehen/ ia ne Noidhat pilcaxi tuleman/ ia teuty caiki heiden suuns werhoman/ ettei sielle ole ychten Jumalan sana.
Miik 3:8 Mutta mine olen teunens woimasta ia HERRAN Hengeste/ teunens Oikiutta ia wäkewytte/ ette mine Jacobin henen ylitzekeumisens/ ia Israelin henen Synnins todhin ilmoitta.
Miik 3:9 Nin cwlcat sis täte/ te Jacobin Honen Pämiehet/ ia te Israelin Honen Esimiehet/ te quin Oikiutta cauhistat/ ia toisinkäennet caiki mite toimeliset ouat.
Miik 3:10 Te quin Zionin weren cansa ylesrakennat/ ia Jerusalemin wärydhen cansa.
Miik 3:11 Henen Pämiehens Domitzeuat Lahiain teden/ Henen Pappeins opettauat Palcan teden/ ia heiden Prophetins noituuat Rahain teden. Loottauat heitens HERRAN päle/ ia sanouat. Eikö HERRA ole meiden seassan ? Ei woi ychten Onnettomust meiden pälen tulla.
Miik 3:12 Senteden pite Zionin/ teiden tedhen/ ninquin iocu Peldo kynnetuxi/ Ja Jerusalem Kiuiraunioxi/ ia se Templin Wori metzen warpexi tuleman.

IV. Lucu.

On sangen caunis Lupaus/ ia Lohutos Christusen Waldakunnast. Sille Euangeliumin cautta/ tuleuat sydhemet Jumalan Laupiudhen/ ia Christusen Ansion cansa/ wahwistetuxi/ synnin/ coleman/ Perkelen ia caiken Pahuden wastan. Sihen Propheta Canssans manapi vskoman/ turuaman ia Apu pytemen. etc.

Miik 4:1 MUtta sijnä wimeiszne aicana/ pite sen * Woren/ ionga päle se HERRAN Hone seisopi/ walmistetuxi tuleman/ corkeimaxi quin caiki Woret/ ia pite ylitze ne Cuckulat corghotetuxi tuleman.
Miik 4:2 Ja Canssat pite sinne ioxeman/ ia monet pacanat sinne meneuet/ ia sanouat. Tulcat/ ia ylesastucam HERRAN Woren päle/ ia sen Jacobin Jumalan Honen tyge. Ette hen Opetais meille henen Teitens/ ia me waellaisim henen Polghuins päle. Sille Zionista pite Lain vloskeumen/ ia HERRAN Sana Jerusalemista.
Miik 4:3 Henen pite domitzeman swren Canssan seas/ ia rangaitzeman palio Pacanat caucaisis Makunnis. Silloin heiden pite Miecans Wannaxi/ ia heiden Keihens Wicadhexi tekemen. Ei ychten Canssa pidhe toista Canssa wastan Miecca ylesnostaman/ Eike heiden pidhe sillen Sota harioittaman.
Miik 4:4 * Jocaitzen pite henen Winapuuns alla/ ia henen Ficunapuuns alla asuman/ ilman pelghota/ Sille sen HERRAN Zebaothin suu ombi sen puhunut.
Miik 4:5 Sille iocainen Canssa pite henen Jumala's Waeldama'/ Mutta meide' pite waeldama' meide' HERRAN Jumala' Nimes aina ia ijancaikisesta
Miik 4:6 sille aialla/ sano HERRA Jumala/ mine tadhon sen * Onduuaisen coota/ ia sen poishylietun cocon saatan/ ia sen ionga mine waiuanut olen.
Miik 4:7 Ja tadhon sen Onduuaisen perilisie saatta/ ia sen Heicon swrexi Canssaxi tedhä. Ja HERRAN pite heiden pälens Kuningan oleman Zionin woren päle/ teste aiasta haman ijancaikisesta.
Miik 4:8 Ja sine Torni Eder/ sen Zionin Tytterin linna/ Sinun Culdainen Rosis pite tuleman/ se entinen Esiualta/ sen tytterin Jerusalemin Waldakunda.
Miik 4:9 Mixis sis nyt muihin Ysteuihin sinus lootat/ ninquin et sine tete Kuningast saisi ? Eli ninquin teste Neuuonandaiast ei miteken olis/ Ette kipu sinuhun tartui ninquin wastoinoleuaisen?
Miik 4:10 Armas kersi sis sencaltaisia Kipuia/ ia lietzota sine Tyter Zion/ ninquin iocu wastoinoleua. Sille sinun teuty totta vlos caupungist menne/ ia kedhon päle asuman/ ia Babiloniahan tuleman. Mutta sinun pite taas sielde pästettemen/ sielle HERRAN pite sinua pästemen sinun Wiholisistas.
Miik 4:11 Sille monet pacanat pite sinun wastas cocoundeman/ ia sanoman. Hen ombi raateluxi techty/ Me tadhom meiden himon Zionist nädhä.
Miik 4:12 Mutta euet he miteken HERRAN aiatoxist tiedhe/ ia euet henen Neuuostans wariaottanuet/ ette hen heite ychtenhakenut on/ ninquin Lychtet Luuahan.
Miik 4:13 Senteden ylesnouse ia warstoa sine tyter Zion/ sille mine tadhon sinulle tedhä Rautaiset Saruet ia Cupariset Kynnet/ ia sinun pite palio Canssa rundeleman/ Nin mine tadhon heiden Tauarans raateluxen HERRALLE anda/ ia heiden Hywydhens sillen caiken Mailman Haltialle.
Miik 4:14 Mutta nyt sine Sotanainen hangitze sinuas. Sille meite skantzatan/ ia se Israelin Domari Witzan cansa Poskelle lödhen.

V. Lucu.

On iuri caunis Ennustos Christusest ia henen Waldakunnastans/ ia hen osotta Bethlehem/ henen Syndymisens paican/ aialisest/ vaicka hen on ijancaikisesta ollut. Nin hen opetta henen Wirghastans/ Syndie ia Colemata wastan. Etc.
Wimein hen Apostolist/ iotca ninquin Caste/ caiki maat torectiuat/ ennusta/ Jotca Inhimiset Perkelen wallast poistemmauat.

Miik 5:1 JA sine Bethlehem Ephrata/ ioca pieni olet/ ninen Juda' tuha'ni cochta'/ Sinusta sen pite tulema' ioca Israelis pite HERRAN olema'. Jo'ga vloskeumys alghusta on ollut ia ijancaikisudhesta.
Miik 5:2 Siteweli hen andapi heite waiuata/ haman sihen aican asti/ ette se/ ioca synnyttemen pite/ olis syndynyt. Silloin ne ylitzienyet henen Weliestens pite iellenstuleman Israelin Lastein tyge.
Miik 5:3 Mutta henen pite ylesastuman ia HERRAN wäkewydhen cautta hallitzeman/ ia henen Jumalans Nimen HERRAUDHEN cautta/ ia heiden pite irstana asuman. Sille henen pite samalla aialla Cunnialisexi tuleman/ nin lauialda quin Mailma on.
Miik 5:4 Sihin me mös Rauha saama sijte Assurist/ ioca nyt meiden Maan sisellangenut on/ ia meiden Honet tallanut on. Sille henen wastans seitzemen Paimenda ia cadhexen Pämiest henen ylitzens pite ylesheräytettemen/
Miik 5:5 iotca sen Assurin Maan pite Miecalla häuittemen/ Ja * Nimrodin maan heiden paliailla Aseillans. Sillens me Assurist pästetuxi tulema/ ioca meiden Maan sisellangenut on/ ia meiden Raianna tallanut on.
Miik 5:6 Ja pite mös ne Ylitzienyet Jacobis/ monein Canssain seas oleman/ ninquin Caste HERRAST/ ia ninquin ne Pisarat rohoin päle/ ioca eiketeken odhota/ eike wartioitze Inhimisten ielkin.
Miik 5:7 Ja/ ne ylitzienyet Jacobist pite monein Canssan seas oleman/ ninquin Jalopeura Petoin seas metzes/ nin quin nori Jalopeura Lambain Lauman seas/ iotca eikengen woi poiskarcotta/ quin hen lepitzemene/ alassotke ia repele.
Miik 5:8 * Sille sinun Kätes pite Woiton saaman caikia sinun Wiholisis wastan/ ette caiki sinun wiholises teuty Ulosiuritettaman.
Miik 5:9 Samalla aialla/ sano HERRA/ mine tadhon sinusta poisotta sinun Orihijs/ ia cadhotta sinun Rattas.
Miik 5:10 Ja tadhon sinun Maas caupungit Ulosiuritta/ ia caiki sinun Linnas alasserke.
Miik 5:11 Ja tadhon ne Welholiset sinus vlosiuritta/ ettei yxike' Merkeintulkit pide sinun tykenes olema'.
Miik 5:12 Mine tadhon sinun Cuuas ia Epeiumaloittes sinusta vlosiuritta/ ettei sinun pidhe sillen cumartaman sinun Käteis Teghoi/
Miik 5:13 Ja tadhon sinun Hijdhes mahanhakat/ ia sinun Caupungeis häuitte.
Miik 5:14 Ja mine tadhon Coston harioitta hirmudhella ia wihalla/ caikein Pacanain wastan/ iotca ei cwlla tadho.

VI. Lucu.

On sangen ialo Sarna wastan Canssan Cangiudhen ia Kijttemettydhen monein swrein Jumalan Hyueintecoin coctan.
Sille eipe se ole oikia Jumalan paluelus/ poluia notkista/ Päät callista/ Poltwffri tedhä. etc. Maan Jumalan Sanoia cwlla/ cunnioitta ia ketke/ racasta/ ia neure Jumalan edes/ Ja wastoinkeumises kersiue olla/ Oikia Mitta/ Waaca. etc. Prucat.

Miik 6:1 CWlcat sis/ mite HERRA sanopi/ Nouse yles ia nuctele ne Woret/ ia cwlkan Cuckulat sinun Änes.
Miik 6:2 Cwlkat te Woret quinga HERRA tacto rangaista/ ynne sen wäkeuen Maan Perustosten cansa. Sille HERRA tactopi henen Canssans rangaista/ ia Israelin cansa taistella.
Miik 6:3 Minun Canssan/ mite mine olen sinulle tehnyt/ eli mille mine olen sinua raskauttanut ? sanos se minulle.
Miik 6:4 Mine quitengin olen sinun Egyptin maalda vloswienyt/ ia sijte Oriaudhen Honesta sinun Lunastin/ Ja lehetin sinun etees Mosen/ Aaron ia Miriam.
Miik 6:5 Minun Canssan/ aiattele sis/ mite Neuuo Balach se Moabin Kuningas piti/ Ja mite Bileam se Peorin Poica hende wastasi/ Sittimist haman Gilgalin asti/ Ette te sijte merkitzisit/ millemoto HERRA caiki hyue teille tehnyt on.
Miik 6:6 Mille minun pite HERRA lepyttemen ? Wai pään callistoxella sen corkian Jumalan eteen ? Pitekö minun he'de lepytteme' Poltwffrilla ia wosicunnaisilla Wasicoilla?
Miik 6:7 Lwletkos/ ette HERRALLE ombi mielennoudhe monista tuhanist Oinaist ? taica Oliusta/ waicka wiele sijte epelughuiset Wirdhat teunens olisit ? Eli/ pitekö minun andaman minun Esicoisen Poian/ minun ylitzekeumisen teden ? Eli minun Rumin Hedelme/ minun Sieluni synnin teden?
Miik 6:8 Se on sinulle sanottu/ o Inhiminen/ mite hyue on/ ia mite HERRA sinulda waati/ Nimitein/ Ettes ketkisit Jumalan Sanan/ ia rackautta hariottaisit/ Ja ole Neure sinun Jumalas edes.
Miik 6:9 HERRAN änen pite ylitze Caupungin hwtaman/ Mutta ioca sinun Nimes pelkepi/ henen pite menestymen. Cwlcat te Sucukunnat/ mite sarnataan.
Miik 6:10 Eikö minun pidheis wihastuman sen wären Tauaran ylitze sen Jumalattoman Honesa/ Ja ette Mitta wähemexi tedhän?
Miik 6:11 Eli pidheiskö minun ne wäret Waaghat ia falskit Wictit säkeise coctulisexi aruaman?
Miik 6:12 Joinenga cautta/ henen Rickahins palio wärytte tekeuet/ ia henen Siselasuuaisens walhen prucauat/ ia petteueinen Kieli ombi heiden suusans.
Miik 6:13 Senteden mine mös rupen sinua rangaitzeman/ ia sinua häuitte sinun syndeis teden.
Miik 6:14 Ei sinulle pidhe kylle söteuete oleman/ ia pite nändymen. Ja mites käsitet/ eipe se quitengan pidhe päsemen. Ja mite päsepi/ site mine Miecalle ylenannan.
Miik 6:15 Sinun pite kyluämen/ ia ei ylesleickaman. Sinun pite Oliun persaman/ Ja ei sille itzes woiteleman/
Miik 6:16 Ja nooren Winan persaman/ ia ei site wina iooman. Sille te pidhet ne Amrin Epeiumalan palueluxet/ ia caiki Ahabin Honen teghot/ ia seurat heiden Oppins.
Miik 6:17 Senteden mine tadhon sinua autiaxi panna/ ia hene' Siselasuuaisens/ nin ette heille tissatan/ ia pite minun Canssani häpien candaman.

VII. Lucu.

On yxi Walitos Mailman pahuden wastan/ Ettei kengen/ paitzi Jumalan Sana/ ole wskottapa/ Sille Tai itzens/ nijste ainoasta lohuttapi caikis tuskisans/ murheisans/ ia sydhemen Kiwuisans.
Lopus hen Christusen waldakunnast ennustapi/ caikis Mailmas pacanain seas sarnattaua/ Jumalan armost Euanuangeliumin cautta.

Miik 7:1 OY/ Ette minulle nin tapactupi quin sille/ ioca Winatarhas techtet hakepi/ cussa ei ycten Wina Marioi leute sötä/ ia quitengin kernasti pydheisin sen kypsynen Hedelmen.
Miik 7:2 Hyuet Miehet poisouat tesse maassa/ Ja ne Wanhurskat euet sillen Inhimisten seas ole. Caiki he weijuuet wertä vloswodhataxens. Jocainen wacopi site toista/ sadhaxens hende häuitte/
Miik 7:3 ia lwleuat heidens hyuesti tekeuens/ coska he pahasti tekeuet. Mite Pämies tactopi/ site Domari sanopi/ ette se henelle iotaki kyue iellenstekis. Ne Wäkeuet puhuuat oman tactons peresti/ wahingottaxens/ ia wändeuet quin he tactouat.
Miik 7:4 Se caikein paras heiden seasans/ on ninquin Oriantappura/ Ja se caikein Toimelisembi/ ninquin Odhaket. Mutta coska sinun Sarnaiadhes päiuet tuleuat/ coskas etziskeltuxi tulet/ silloin he tuleuat epetiedhoisexi/ cuhunga heiden pite.
Miik 7:5 Eikengen vskoco henen Lehimeistens/ Eikengen vskaltaco Pämiesten päle. Ketke sinun Suus oui/ heneste/ ioca macapi sinun helmasas.
Miik 7:6 Sille poica yle'catzopi Isens/ Tyter yleskarca Eitins wastan/ ia Minie henen Anoppins wastan. Ja Inhimisen Wiholiset/ ouat henen oma Perehens.
Miik 7:7 MUtta mine tadhon HERRAN tyge catzoa/ ia minun Terueydhen Jumalan ielkin odhotta/ Minun Jumalan pite minua cwldeleman.
Miik 7:8 Ele iloitze minun Wihanaisian minun ylitzeni/ ette mine mahanlangeisin/ Minun pite taas ylesnouseman/ Ja waicka mine pimeydhes istun/ nin HERRA quitengi minun Walkiudhen on.
Miik 7:9 Mine tadho' HERRAN wiha' canda/ Sille mine ole' henen wastans synditehnyt/ sihenasti hen minun Sackoni toimitta/ ia minulle Oikiutta saatta. Henen pite minua Walkiutehen wiemen/ ette mine iloiszna henen Armons saan nädhä.
Miik 7:10 Site minun Wihanaisen pite näkemen/ ia caikilla häpielle seisoman/ ioca nyt minulle sanopi/ Cussa on se HERRA sinun Jumalas ? Minun Silmeni pite sen näkemen/ ette Sen pite nin quin Loghan Catuilla poliettaman.
Miik 7:11 Sille aialla/ pite sinun Muris ylesrakettaman/ ia Jumalan Sana lauialda iulghistettaman.
Miik 7:12 Samalla aialla/ heiden pite sinun tyges Assyriast/ ia nijste wahwoista Caupungeista tuleman/ hamast nijste wahwoista Caupungeista nin Wirtahan asti/ ydhest Merest nin toisehen ydhest woresta/ nin toisehen.
Miik 7:13 Sille Maan pite autiaxi tuleman henen Siselasuuaistens teden/ heiden Töidhens hedelmen teden.
Miik 7:14 Mutta caitze Canssas sinun Sauualas/ sinun Perimises Lauman/ ioca asupi seke yxinens Metzes/ ette Pellon Nurmis. Anna heite caita Basanis ia Gileadis/ ninquin entises aighas.
Miik 7:15 Mine annan heille Ihmeit nädhä/ Ninquin muinen coska he Egyptin maalda vloslexit.
Miik 7:16 Ette ne Pacanat näkisit/ ia caiki heiden Woipans häpieisit/ ia panisit kädhens heiden suuns päle/ ia heiden Coruians kijnitukisisit.
Miik 7:17 Heiden pite tomun noleman/ ninquin Kermet/ ia wärisemen heiden Auckoisans/ ninquin Madhot maan päle. Heiden pite pelkemen heitens/ meiden HERRAN Jumalan edes/ ia wapitzeman sinun edeses.
Miik 7:18 Cuca ombi sencaltainen Jumala quin sine olet ? Joca synnit andexiannat/ ia souit ninen cansa/ iotca ouat sinun Perimises Tecteit/ ioca ei wihans ijäti pidhe.
Miik 7:19 Sille hen on Laupias/ Henen pite wiele nytki armactaman meiden pälen/ meiden Pahateghot alassotkeman/ ia caiki meiden Synnit Meren syueytehen heittemen.
Miik 7:20 Sinun pite Jacobil Wacuden/ ia Abrahamil Armon pitemen/ ninquin sine meiden Isillen muinen wannonut olet.

Loppu Micast Prophetast.