Propheta Maleachi

22.04.2020

Esipuhe Prophetast Maleachist .
MUutamat Ebreit luulewat tämän Maleachin Esraxi.
Mutta olcan nijncuin se taita olla/ me ymmärräm cuitengin hänen ennustuxistans/ ettei hän aica ennen Christuxen syndymätä ole ennustanut/ waan on ollut wijmeinen Propheta: sillä hän sano 2. lugus/ että HERra Christus oli pian tulewa.
Ja on jalo Propheta/ joca juuri selkiästi Christuxest ja hänen Evangeliumistans puhu/ jonga hän cudzu puhtaxi uhrixi caikes mailmas.
Sillä Evangeliumin cautta Jumalan armo ylistetän/ joca on oikia ja puhtain kijtosuhri.
Hän ennusta myös Johannes Castajast/ nijncuin Christus idze/ Matth. 11. sen selittä/ ja cudzu Johannexen Engelixens ja Eliaxi/ josta Maleachi kirjoitta.
Hän nuhtele myös cowin Canssans/ ettei he andanet Papeille heidän kymmenexiäns ja muita oikeuttans.
Ja cosca he sijttekin nijtä annoit/ nijn he annoit nijtä caikella petoxella/ nimittäin/ kipiöitä ja kelwottomia lambaita/ ja jotca ei heille kelwannet/ ne täydyi köyhille Papeille ja saarnaille kelwata.
Nijncuin/ kyllä tapahtu/ että cusa oikia Jumalan sana ja uscolliset saarnajat owat/ nijn nijden täyty nälkä ja waiwa kärsiä ; mutta wääräin opettajain pitä aina kyllä saaman.
Waicka Pappeja sencaltaisten uhrein tähden nuhdeltin/ että he otit sencaltaisia wastan ja uhraisit: sen se paha ahneus matcan saatti ; mutta Jumala osotta täsä/ että hän sijtä sangen suurest wihastu/ ja cudzu sencaltaisen wääryden ja pahuden pilcaxi/ joca idze hänelle tapahtui.
Sentähden hän myös uhca heitä hyljätä/ ja pacanat Canssaxi omista.
Hän nuhtele myös Pappeja erittäin/ että he Jumalan sanan wäärin opetit/ ja nijn wiettelit monda.
Ja näin heidän Papin wircans turmelit/ ettei he nuhdellet nijtä jotca kelwottomia uhraisit: ei myös muutoin ollet toimelliset/ sijnä että he heitä kijtit ja cudzuit toimellisixi/ saadaxens heildä ainoastans uhreja ja muita tarpeita.
Nijn on ahneus ja wadzan murhe aina Jumalan sanan ja palweluxen wahingoittanut/ ja teke wieläkin saarnaista ulcocullatut.
Hän nuhtele myös heitä/ että he heidän waimons murhellisexi saatit ja cadzoit ylön/ jolla he heidän uhrins ja Jumalan palweluxens saastutit: sillä Mosexen Lais oli kielty uhramast Jumalalle murhellisia uhreja: ja jotca murhelliset olit/ ei pitänyt uhraman eikä uhrista syömän.
Sijhen he idze syypäät olit/ jotca waimojans itketit ja saatit murhellisexi.
Ja tahdoit idziäns Abrahamin tegolla autta/ jonga täydyi hänen Agarins aja ulos ja murhellisexi saatta.
Mutta ei hän tehnyt sitä mielelläns/ nijncuin ei hän myöskän himost ottanut händä awioxens.

Propheta Maleachi .

I. Lucu .

HERRA muistutta Israelin lapsille armons ja hywät tecons/ jotca hän heille Esaun ja hänen lastens suhten osottanut oli/ v. 1.
walitta heidän kijttämättömyttäns/ ettei he hänest enä lucua pitänet/ mutta kelwottomia hänelle uhraisit/ v. 6.
neuwo heitä parannuxeen/ sillä sencaltaiset heidän uhrins ei kelpa hänelle/ v. 9.
caicki pacanat pitä hänelle uhraman/ ja händä palweleman/ v. 11.

Mal 1:1 TÄmä on se cuorma/ jonga HERra puhui Israeli wastan/ Maleachin cautta.
Mal 1:2 Minä racastin teitä/ sano HERra: Nijn te sanotta: misäs meitä racastit? Eikö Esau ole Jacobin weli/ sano HERra? ja cuitengin minä Jacobita racastan.
Mal 1:3 Ja wihan Esauta/ olen myös autioxi tehnyt hänen wuorens/ ja hänen perimisens Drakeille erimaaxi.
Mal 1:4 Ja jos Edom sanois: me olemma turmelut/ mutta me tahdomma autiat jällens raketa. Nijn sano HERra Zebaoth näin: jos he rakendawat/ nijn minä särjen maahan/ ja ne pitä cudzuttaman cadotetuixi maan ärixi/ ja sixi Canssaxi/ jolle HERra on wihainen ijancaickisest.
Mal 1:5 Sen näkewät teidän silmän/ ja te sanotte: HERra on ylistetty Israelin maan äris.
Mal 1:6 POjan pitä cunnioittaman Isäns/ ja palwelian isändätäns. Jos minä sijs Isä olen/ cusast on minun cunnian? Jos minä isändä olen/ cusa on minun pelcon? sano HERra Zebaoth/ teille Papit jotca cadzotte ylön minun nimeni. Nijn te sanotta: milläst me cadzomma ylön sinun nimes?
Mal 1:7 Silloin cuin te uhratte minun Altarilleni saastaista leipä. Nijn te sanotta: cuinga me uhramme sinulle saastaista? Sijnä että te sanotta: HERran pöytä on cadzottu ylön. Ja cosca te uhratte jotakin cuin sokia on/ nijn et te sano sitä pahaxi.
Mal 1:8 Ja cosca te uhratte jotakin onduwat eli sairasta/ nijn ei sitäkän sanota pahaxi. Wie sancaltaisia sinun Päämiehilles/ mitämax/ jos sinä olet hänelle otollinen/ eli jos hän cadzo sinun puolees/ sano HERra Zebaoth.
Mal 1:9 Nijn rucoilcat nyt Jumalata/ että hän armahdais teidän päällen: sillä se on tapahtunut teildä. Luulettaco että hän cadzo teidän puoleen? sano HERra Zebaoth.
Mal 1:10 Cuca on myös teidän seasan/ joca sulke owen? et te myös wiritä tulda huckan minun Altarilleni andimexi. Ei minun ole suosio teihin/ sano HERra Zebaoth: ja ruocauhri teidän käsistän ei ole minulle otollinen.
Mal 1:11 WAan hamast Auringon coitosta nijn laskemisen asti/ pitä minun nimen ylistettämän pacanain seas/ ja jocaidzes paicas pitä minun nimelleni suidzutettaman/ ja puhdas ruocauhri uhrattaman: sillä minun nimen pitä ylistetyxi tuleman pacanain seas/ sano HERra Zebaoth.
Mal 1:12 Mutta te oletta sen rijwannet: sillä cosca te sanotta: HERran pöytä on saastutettu/ sen uhri on cadzottu ylön ja hänen ruocans.
Mal 1:13 Ja te sanotte: cadzo/ se on sula waiwa/ ja lyötte sen tuuleen/ sano HERra Zebaoth. Ja te uhratte ryöwättyä/ onduwata/ ja sairasta/ ja ne te uhratte ruocauhrixi. Pidäiskö minulle sencaltaiset teidän käsistän otolliset oleman? sano HERra.
Mal 1:14 Mutta kirottu olcon wietteliä/ jonga laumas on jäärä/ ja cuin hän teke lupauxen/ nijn hän uhra HERralle kelwottoman: sillä minä olen suuri Cuningas/ sano HERra Zebaoth/ ja minun nimen on peljättäpä pacanain seas.

Vers. 11. Suidzutettaman ) Ei tästä taita wahwistetta/ että HERran ehtolinen on juuri lepytysuhri eläwitten ja cuoluitten edestä: sillä ei täsä mitän puhuta HERran ehtolisest/ mutta Evangeliumin saarnast/ jonga cautta HERran nimi piti cunnioitettaman caickein pacanain seas/ ja ne käättämän HERran tygö/ ja uhraman hänelle heidän rucouxens ja kijtoxens/ ja idze heidäns/ jotca owat oikiat ja kelwolliset uhrit Udes Testamendis/ Rom. 12:1. ja 15:16. Hebr. 13:15.

II. Lucu .

HERRA uhca Pappeja/ ettei he ottanet opista waari/ v. 1.
ad 9. lijatengin/ että he ynnä muiden cansa otit idzellens pacanaliset waimot emännixens/ v. 10.
cadzoit ylön ja surullisexi saatit omalla maalla syndynet/ v. 13.
ja caunistit heidän tecons/ että se Abrahamin tawalla oli/ v. 14.
jonga HERra wääräxi sano/ ja neuwo heitä parannuxeen/ v. 15.
walitta/ että he soimaisit hänen wääräxi/ ettei hän cohta rangaise jumalattomia/ v. 17.

Mal 2:1 JA te Papit/ tämä käsky tule teillen:
Mal 2:2 Ellet te sitä cuule/ taicka laske sydämeen/ että te nijn annaisitta minun nimelleni cunnian/ sano HERra Zebaoth. Nijn minä lähetän teidän secaan kirouxen/ ja kiron teidän siunauxian/ ja minun pitä nijtä kiroileman/ ettet te sitä tahtonet laske sydämeen.
Mal 2:3 Cadzo/ minä tahdon teitä/ ja teidän jälkentulewaisian sadatella/ ja paiscan teidän juhla pascanne teidän caswollen/ nijn että se ijäxi teihin tarttu.
Mal 2:4 Silloin te saatte tuta/ että minä sencaltaisen käskyn teille lähettänyt olen/ että sen piti minun lijttoni Lewin cansa oleman/ sano HERra Zebaoth.
Mal 2:5 Sillä minun lijttoni oli hänen cansans elämään ja rauhaan/ ja minä annoin hänelle pelgon/ pelkämän minua/ ja minun nimeni hämmästymän.
Mal 2:6 Totuden Laki oli hänen suusans/ ja ei löytty mitän paha hänen huulisans. Hän waelsi rauhallisest ja toimellisest minun edesäni/ ja käänsi monda pois synnistä.
Mal 2:7 Sillä Papin huulet pitä opin kätkemän/ että Laki hänen suustans kysytäisin: sillä hän on HERran Zebaothin Engeli.
Mal 2:8 Mutta te oletta tieldä poikennet/ ja pahoitat monda Laisa/ ja oletta Lewin lijton rickonet/ sano HERra Zebaoth.
Mal 2:9 Sentähden olen minä myös tehnyt/ että te oletta hyljätyt ja ylöncadzotut coco Canssan edes/ ettet te pidä minun teitäni/ mutta cadzotta muoto Laisa.
Mal 2:10 Sillä eikö meillä caikilla ole yxi Isä? eikö yxi Jumala meitä luonut ole? Mixist me cadzomme ylön toinen toisem/ ja rijwamme sen lijton/ joca meidän Isäim cansa tehty oli?
Mal 2:11 Sillä Juda on ylöncadzojaxi tullut/ Israelis ja Jerusalemis on tapahtunut cauhistus: sillä Juda turmele HERran Pyhän/ jota hän idze racasti/ ja maca wieran jumalan tytärden cansa.
Mal 2:12 Waan HERra häwittä hänen/ joca sen teke/ Jacobin majasta/ sekä opettajan että opetuslapsen/ ja sen joca wie HERralle Zebaothille ruocauhria.
Mal 2:13 TE teette myös/ että HERran Altarin edes owat sulat kyynelet/ itcut ja huocauxet: nijn etten minä enä tahdo cadzo ruocauhria päin/ eli otta wastan jotakin otollisest teidän käsistän.
Mal 2:14 Ja te sanotte: mingätähden? sentähden/ että HERra on sinun ja sinun rackan waimos waihella todistanut/ jongas cadzot ylön/ joca on sinun elämäs cumpani/ johon sinä lijtolla sidoit idzes kijnni.
Mal 2:15 Ei se ainoa nijn tehnyt/ joca cuitengin oli suurest Hengestä: mutta mitäst se ainoa teki? hän edzei sitä siemendä/ joca Jumalalda luwattu oli. Sentähden carttacat teidän Hengen/ ja älkön kengän cadzoco ylön hänen racasta waimons.
Mal 2:16 Mutta jos sinä händä wihat/ nijn eroita se idzestäs/ sano HERra Israelin Jumala/ ja anna hänelle waattet werhoxi häwäistyxen tähden/ sano HERra Zebaoth. Sentähden carttacat teitän teidän Hengestän/ ja älkät cadzoco heitä ylön.
Mal 2:17 TE oletta HERra teidän puhellan härsyttänet/ sentähden te sanotta: cuingast me händä härsyttelim? silloin cosca te sanotta: joca paha teke/ ja kelpa HERralle/ ja sencaltaiset owat hänelle otolliset: eli: cusa on se Jumala joca rangaise?

Vers. 2. Siunauxian ) Teidän tawaran ja rijstan/ jolla minä teitä siunannut olen.
v. 3. Juhla pascanne ) Hän on ottanut pois heildä pappeuden/ nijncuin hän täsä uhca/ ja on jättänyt heille rahgan eli loan sijtä/ ettei he mitän maxa.
v. 11. Wieran jumalan tyttären cansa ) Otta hänellens emännän toisest Religiost/ Deut. 7:3.
v. 15. Se ainoa ) Abraham on se ainoa/ nijncuin myös Esaiakin nimittä: sillä hänest owat caicki Judalaiset tullet. Hän kyllä otti toisen waimon/ mutta ei himost nijncuin te teette/ waan että hän Jumalalle lapsia sijtäis.
v. 16. Waattet ) Että hän sinun edesäs on ylöncadzottu/ nijn se on oikein että hän sinulda caunist waatetetan/ nijncuin se joca sinun emändäs on ollut/ ja ei nijn häpiälisest pidä ajettaman pois.

III. Lucu .

HERRA lupa tahtowans lähettä heille Johannes Baptistan/ Christuxen edelläjuoxian/ ja nijn on HERra Christus idze cohta peräst tulewa/ ja on laittawa hänen seuracundans/ nijncuin hopiaseppä hopian/ v. 1.
neuwo sijs heitä parannuxeen/ v. 7.
lijatengin andaman kymmenexiä Papeille ja Jumalan palweluxen awuxi/ ja lupa heille sijtte hänen siunauxens/ v. 8.
kieldä pahaxumast jumalattomain menestyst ; sillä se päiwä on tulewa/ jona he saawat nähdä jumalisten ja jumalattomain eroituxen/ v. 13.

Mal 3:1 CAdzo/ minä lähetän minun Engelini/ joca minun eteeni pitä tien walmistaman. Ja hänen Templijns tule cohta se HERra/ jota te edzitte: ja lijton Engeli/ jota te halajatte. Cadzo hän tule/ sano HERra Zebaoth.
Mal 3:2 Mutta cuca woi hänen tulemisens päiwä kärsiä? ja cuca woi seiso/ cosca hän ilmandu? sillä hän on nijncuin hopiasepän tuli/ ja nijncuin pesiän saipua.
Mal 3:3 Hän on istuwa ja sulawa ja selittäwä hopian/ hän on puhdistawa ja hiuttawa Lewin pojat/ nijncuin hopian ja cullan.
Mal 3:4 Silloin pitä heidän tuoman HERralle ruocauhria wanhurscaudes/ ja Judan ja Jerusalemin ruocauhrit pitä kyllä HERralle kelpaman/ nijncuin muinen ja endisinä wuosina.
Mal 3:5 JA minä tahdon tulla teidän tygönne/ ja rangaista teitä/ ja tahdon olla nopia todistaja/ noitia/ huorin tekiöitä ja walapattoisita wastan. Ja nijtä wastan/ jotca palcollisille/ leskille ja orwoille wäkiwalda ja wääryttä tekewät/ ja jotca muucalaisia sortawat/ eikä pelkä minua/ sano HERra Zebaoth.
Mal 3:6 Sillä minä olen HERra/ joca en walehtele/ ja te Jacobin lapset/ ei teidän caickein pidä huckuman.
Mal 3:7 TE oletta hamast teidän Isäin ajast alati poikennet pois minun käskyistäni/ ja et te ole nijtä pitänet. Nijn käändäkät nyt teitän minun tygöni/ nijn minä tahdon myös minuni käätä teidän tygönne/ sano HERra Zebaoth.
Mal 3:8 Nijn te sanotta: misä meidän pitä meitäm käändämän? Ongo se oikein että ihminen pettä Jumalan/ nijncuin te minun petätte? Nijn te sanotta: misä me sinua petämme? kymmenexis ja ylönnysuhris.
Mal 3:9 Sentähden te oletta kirotut/ nijn että caickinaiset catowat teidän käsistän: sillä caicki te minun petätte.
Mal 3:10 Mutta wiekät täydelliset kymmenexet minun aittaani/ että minun huonesani ruoca olis. Ja nijn coetelcat minua/ sano HERra Zebaoth/ ellen minä myös awaja teille taiwan ackunoita/ ja wuodatan sieldä runsasti siunausta.
Mal 3:11 Ja minä tahdon teildä syöjän rangaista/ ettei hän teildä maan hedelmätä hucutais/ ja ettei wijnapuu teidän pellosan olis hedelmätöin/ sano HERra Zebaoth.
Mal 3:12 Nijn että caicki pacanat pitä teidän autuaxi sanoman: sillä teillä pitä callis maa oleman/ sano HERra Zebaoth.
Mal 3:13 COwasti te puhutta minua wastan/ sano HERra: ja te sanotta: mitäst me puhumma sinua wastan?
Mal 3:14 Sillä te sanotta: se on turha cuin Jumalata palwellan/ ja mitä se autta/ että me pidämme hänen käskyns/ ja waiwamme meidän elämätäm HERran Zebaothin edes?
Mal 3:15 Sentähden me ylistämme ylöncadzoita? sillä jumalattomat menestywät/ he kiusawat Jumalata/ ja se heille menesty.
Mal 3:16 MUtta jumaliset lohduttawat toinen toistans näin: HERra otta sijtä waarin ja cuule sen/ ja muistokirja on kirjoitettu hänen eteens: jotca HERra pelkäwät ja muistawat hänen nimens päälle.
Mal 3:17 Nijden pitä/ sano HERra Zebaoth/ sinä päiwänä/ jonga minä teen/ oleman minun omani/ ja minä tahdon heitä armahta/ nijncuin mies armahta poicans/ joca händä palwele.
Mal 3:18 Ja teidän pitä jällens sitä wastan näkemän/ mikä eroitus on wanhurscan ja jumalattoman waihella: ja sen waihella/ joca Jumalata palwele/ ja sen joca ei händä palwele.

Vers. 1. Engelini ) Johannes Baptista cudzutan täsä Engelixi/ ja idze Christus lijton Engelixi/ ei että he olit luonnostans Engelit/ mutta että he wircans puolest olit Jumalan sanansaattajat: Johannes tuli ilmoittaman Christuxen tulemista: Christus idze tuli ilmoittaman ja toimittaman sitä armon lijtto/ cuin luwattu oli
v. 4. Tuoman ) Sup. 1:11.
v. 8. Petätte ) se on/ te annatte Lewitaille ja Papeille caickein huonoimbita/ ja toisinans ei mitän.
v. 11. Syöjän ) Caicki cuin elon raisca.
v. 16. Muistokirja ) se on/ ei hän sitä unhota.

IV. Lucu .

JUmalattomain häwityxest ja huckumisest/ v. 1.
ja jumalisten lisändymisest Christuxen cautta/ joca heille walaise/ v. 2.
käsketän pitä Mosexen Laista waari/ v. 4.
Johannes Baptista luwatan Elian woimalla ja hengellä/ ennencuin HERran päiwä on tulewa/ v. 5.

Mal 4:1 SIllä cadzo/ se päiwä tule/ joca on palawa nijncuin pädzi. Silloin pitä caicki ylöncadzojat ja jumalattomat olkena oleman/ ja se tulewa päiwä pitä heidän sytyttämän/ sano HERra Zebaoth/ ja ei hänen pidä heille jättämän juurta eikä oxa.
Mal 4:2 Mutta teille/ jotca minun nimeni pelkätte/ on wanhurscauden Auringo coittawa/ ja autuus hänen sijpeins alda. Ja teidän pitä käymän ulos ja sisälle/ ja lihoiman nijncuin syöttilät wasicat.
Mal 4:3 Teidän pitä jumalattomat tallaman: sillä heidän pitä tuhcana teidän jalcain alla oleman sinä päiwänä/ jonga minä tehdä tahdon/ sano HERra Zebaoth.
Mal 4:4 MUistacat Mosexen minun palweliani Lakia/ jota minä hänelle käskenyt olen Horebin wuorella/ caikelle Israelille/ käskyin ja Lakien cansa.
Mal 4:5 Cadzo/ minä lähetän teille Elian Prophetan/ ennencuin se suuri ja hirmuinen HERran päiwä tule.
Mal 4:6 Hän on käändäwä Isän sydämet lasten tygö/ ja lasten sydämet heidän Isäins tygö/ etten minä tulis ja löis maata kirouxella.

Vers. 3. Tallaman ) Tämä on ymmärrettäpä hengellisest woitost/ jonga Christityt heidän wihollisistans saaman pitä/
v. 6. Isäin sydämet ) Hänen pitä suurella kijwauxella rangaiseman eripuraisia opettaita Jumalan Canssas/ ja käändämän monda heistä sijhen okian rauhaan ja sowindoon Christuxes Jesuxes.

Prophetan Maleachin loppu.