Propheta Maleach

22.04.2020

TEME Maleachi on se wimeinen nijste Cadhestoistkymmenist Pienimist Prophetist ( iotca coconans ouat vlosprentetut ) ionga Nimen ne Seitzemenkymmende Tulkit/ iotca Wanhan Testamentin Ebraicast/ nin Grekin kieleen kensit/ Egyptin Kuningan Ptholemein Philadelphin rucouxen ia Culutoxen cautta ( Jotca se Juttain Pijspa Eleazarus Onian poican sinne lehetti ) vlostulkitzit/ sanouat merkitzeuen/ HERRAN Engelixi.
Joca ei senuoxi Engeli ollutka/ echke Origenes henen kirioisans/ Sen sixi lwli.
Cussa teme ij. Cap. Cutzupi Johannesen Castaian Christusen Engelixi.
Nin mös Matt. Xj. Cap. Wan ne Ebreerin Rabinit lwleuat henen/ sen Papin Esdram olluexi.
Sille molembain Ramatut lehes ychtepiteuet/ Site mös heiden Ikeaicans osotta.
Sille Malachi/ se on/ Esdras se Saraian Poica/ haman Aaronin sughusta/ quin P. Ieronimus sano/ sarnasi Haggeusen ia Zacharian ielkin/ sen Monarchan Dariusen/ ia Artaxerxin Persian Kuningan/ ia muidhen aicana/ Coska Juttat ensin lexit Babiloniast menemen/ Nin annoi henelle Kuningas/ henen HERRANS Jumalans möte kädhen cautta/ caiki mite HEN anoi.
Nin/ ette henen cansans Israelin/ Pappein ia Leuitein Lapsist/ ia Weisaist/ ia Oueinwartioist/ ia Nathinneist Jerusalemijn ylesmenit sen Kuningan Artaxerxin vij woonna/ ia v. Cwcaudhella he Jerusalemijn tulit/ ia sijtte Sen iellensrakendaman rupesit.
Olcoon quinga se taita. Wan site me ymmerdhem henen Ennustoxistans/ ettei HEN cauuan ennen Christusen Syndymisen/ ia tosin se Wimeinen Propheta on ollut.
Sille HEN wissist sanopi. ij. Cap. Ette se HERRA Christus pian tuleman piti.
Ja on yxi carski Propheta/ ioca sangen selkiest Christusest/ ia Henen Euangeliumistans puhupi/ Jonga hen cutzupi Puchtaxi Wffrixi caikes mailmas.
Sille sen Euangeliumin cautta Jumalan Armo ylisteteen/ quin on se oikia pudhas Kijtoswffri.
>Item hen Ennusta mös Johannest Castaiast/ Quin Itze Christus Matth. xj. Cap.
Ja cutzupi Johannem Engelixens ia Eliaxi/ iosta Maleachi kirioitta.
Pälist/ hen nuctele mös Canssans hartaasti/ Ettei He andaneet PApille heiden Tijunditans/ Werot ia mwdh Oikeudhet.
Ja coska he wiele ne annoit/ nin HE sen annoit caiken Falskiudhen ia Petoxen cansa/ quin olit Hoonomat Jyuet/ Laihat/ kerityt ia Rupiset Lambat.
Ja mite ei heille Itzelle keluanut/ Nijte teuty/ kieuhillen Papillen ia Sarnaillen hyuesti kelpaman.
Ninquin vsein tädhengi/ ia site pahembi/ kylle tapactu/ Ette/ cussa se oikia Jumalan Sana/ ia vskoliset Sarnaiat ouat/ ninen teuty Nelke ia waiua kersie/ Mutta wärille Opettaille teuty alati kylle samaan.
Waicka ne Papit sencaltaisten Wffrein polesta nudheltijn/ ette He sencaltaisia wastanotit ia vffrasit/ Site se armas Ahneus matkat saattoi.
Mutta Jumala tesse osottapi/ ette henelle oli sijte sangen suri närkestus.
Ja cutzupi sencaltaisen wärydhen/ ia pahuden/ pilcaxens/ ioca henelle Itze tapactui.
Senteden hen mös heite vchka/ Ette hen tacto heite ylenanda/ ia ne Pacanat itzellens Canssaxi omista ia coriata.
Sitelehin hen nuctele nijte Pappia erinens/ ette he Jumalan Sanan wärittelit/ ia vskottomast opetit/ ia sille he monda wiettelit.
Ja sillens raiskasit heiden Pappiudhen Wircans/ Ettei he nudhellet nijte samoia/ iotca keluottomat cappalet vffrasit/ Eike mutoin toimeliset olluet/ Wan kijtit nijte/ ia cutzuit heite Toimelisexi.
Senpäle/ ette He waiuoin Wffrij ia Taruecht heilde madhaisit saadha.
Sillens ombi Ahneus ia Watzanholi/ aina Jumalan sanan ia Palueluxen wahingoittanut/ ia tekepi alati Sarnaista Ulcocullatut ia Mötekieliset.
Nin hen mös heite nuctele/ Ette he heiden Waimoins murehutit ia ylencatzoit/ Jolla he mös heiden Uffrins ia Jumalan Palueluxens saastutit.
Sille ette Mosen Lais se oli poiskielty/ Ufframan Jumalalle murhelisi Uffri/ Ja iotca murehetut olit/ ei pitenyt vfframan/ eike Uffrista sömen.
Sihen he itze tila ia syypä olit/ iotca heiden Waimoins murehutit ia saatoit idkemen.
Ja tahdoit heitens Abrahamin Esicuualla autta/ ionga teuty henen Agarins vlosaia ia murehutta.
Mutta eipe Hen site tehnyt mieliuallast/ Ninquin hen ei mös ottanut Auioxens ylenuisudhest.
On yxi Laitossarna Juttain ia heiden Ahneutans vastan/ Josta HERRA heite witzapi/ ia ei ratki cadhota ninquin Pacanat/ Jonga Armon teden he kijttömet olit/ Uffraten ne Honomat/ ia Itze pitein ne paramat.
Senteden seke Templi/ ette Papit ia Uffrit piti huckuman/ Ja se Usi Christusen Waldakunda Euangelium cautta/ henen Armostans/ caikis Mailmas/ pacanain seas/ iulghistettaman/ henelle otolisemaxi Uffrixi.

I. Lucu.

Mal 1:1 TEME on se Raskaus/ ionga HERRA puhui Israelin vastan/ Maleachin cautta.
Mal 1:2 Mine racastin teite/ sanopi HERRA. Nin te sanot/ Misse sine meite racastit? Eikö Esau ole Jacobin weli/ sanopi HERRA? Ja quitengin mine Jacobin racastan/
Mal 1:3 Ja wihan Esau/ ia olen autioxi tehnyt henen Worens/ ia henen Perimisens Lohikermeille erimaaxi.
Mal 1:4 Ja ios Edom sanois/ Me olema turmeltut/ Mutta me tadhoma site autiota iellensrakenda. Nin sanopi se HERRA Zebaoth nein. Jos he rakendauat/ nin mine tadhon mahanserke/ Ja heiden pite nijte cutzuman Cadhotuxen Maanärijn/ ia sixi Canssaxi/ iolle HERRA wihainen ombi ijancaikisesta.
Mal 1:5 Sen pite teiden Silmen näkemen/ Ja teiden pite sanoman/ Se HERRA ombi ylistetty Israelin Maanäris.
Mal 1:6 Poian pite Isens cunnioittaman/ ia Paluelia henen HERRANS. Jos Mine sis Ise olen/ Cussa on minun cunnian? Jos Mine HERRA olen/ Cussa ombi minun pelconi? sanopi se HERRA Zebaoth teille Papille/ iotca minun Nimen ylencatzotta. Nin te sis sanotta. Mille me sinun Nimes ylencatzomma?
Mal 1:7 Sille quin te vffrat minun Altarin päle saastaisen Leiuen. Nin te sanotta/ Mille me vffram sinulle iotakin saastaista? Sijne ette te sanotta/ Se HERRAN pöyte on ylencatzottu. Ja quin te vffrat iotakin Sokia/ nin eipe te site sano Pahaxi.
Mal 1:8 Ja quin te vffrat iotakin onduua eli Sairasta/ nin eipe seken pahaxi sanota. Wie sencaltaiset sinun Pämiehelles/ Mite maxa/ ios sine tulet henelle otolisexi/ Eli ios hen tacto sinun Personas pein catzoa/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Mal 1:9 Nin rucolcat nyt Jumalan casuo/ ette hen armactais meiden pälen. Sille se on tapactunut teilde. Lwlettaco ette hen pite catzoman teiden Personam pein? sanopi se HERRA Zebaoth?
Mal 1:10 Cuca on mös teiden seassan/ Joca ydhen Ouen kijnisulkis? Eipe te mös wirite iongun tulen minun Altarilleni andimexi. Ei ole minulle mielennoudhe teisse/ sanopi se HERRA Zebaoth. Ja se Rocawffri teiden käsisten/ ei ole minulle otolinen.
Mal 1:11 Wan haman Auringon coittamisest nin Laskemiseen asti/ pite minun Nimen ylistetty oleman Pacanain seas. Ja iocaitzes Paicas pite minun Nimelleni suitzutettaman/ ia yxi pudhas Rocawffri pite vffrattaman. Sille minun Nimen pite ylistetyxi tuleman Pacanain seas/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Mal 1:12 Mutta te oletta sen riuannuet/ sille quin te sanotta/ Se HERRAN pöyte ombi saastutettu/ ia sen Uffri on ylencatzottu/ ynne henen Rocans cansa.
Mal 1:13 Ja te sanotta/ Catzos/ se on sula waiua/ ia lööt sen twleen/ sanopi se HERRA Zebaoth. Ja te vffrat site quin röuetty/ onduua ia sairas on/ ia nin te vffrat Rocawffrin. Pidheiskö minulle sencaltaiset oleman otoliset teiden käsisten/ sanopi HERRA?
Mal 1:14 Mutta forbannattu olcoon se Wiettelie/ iolla ombi Laumassans Järe/ ia quin hen Lupauxen teke/ nin hen vffrapi HERRALLE site keluotoinda. Sille mine olen yxi swri Kuningas/ sanopi se HERRA Zebaoth/ Ja minun Nimen ombi pelgholinen Pacanain seas.

II. Lucu.

On yxi Laitossarna/ nijte Pappia wastan/ iossa he menostans Opetetaan/ Ette he Jumalata pelkeisit/ oikein opetaisit/ ia Jumalisesta eleisit/ iosta coco Seurakunda parannuisit/ Senuoxi he mös Jumalan Engelixi ia Sanansaattaixi cutzuttan/ Wan ette he wastahacoiset olit/ nin hen heite ylesiuritti/ ia henen Waldakunnastans poisheitti/ Laitetan mös ne Miehet/ iotca ylenangarat waimoins vastan olit/ heite poishylkeisit ia heistens eritit soottans/ Ettei Abrahamin Esicuua heite sihen miteken auta.

Mal 2:1 JA nyt te Papit/ teme Kesky teite waarapi/
Mal 2:2 Ellei te site cwle/ taica sydhemen päle site laske/ Nin/ ette te minun Nimelleni cunnian annaisitta/ sanopi se HERRA Zebaoth. Nin minun pite ydhen Kirouxen teiden secan lehettemen/ ia teiden Siugnauxet kiroleman/ Ja/ minun pite nijte kiroleman/ ettei te tactoneet site sydhemen päle laske.
Mal 2:3 Catzo/ mine tadhon teite ynne teiden Jelkentuleuaisten cansa sadhatella/ ia paiskan teiden Juhlan paskan teiden Casuoin vastan/ nin ette se ijexi teisse tartuman pite.
Mal 2:4 Silloin te saatha tuta/ ette mine sencaltaisen Keskyn teille lehettenyt olen/ ette sen piti minun Lijttoni Leuin cansa oleman/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Mal 2:5 Sille minun Lijtton oli henen cansans Elemen ia Rauhan polen/ ia Mine annoin henelle Pelghon/ ette hen minua pelkeisi/ ia minun Nimeni cauatti.
Mal 2:6 Se Totudhen Laki oli henen Suusans/ ia ei miteken paha henen Hwlisans löytty. Hen waelsi rauhalisesta ia toimelisesta minun eteni/ ia monda poiskiensi synniste.
Mal 2:7 Sille Papin Hwlet/ pite Opin kätkemen/ ette Laki henen Suustans kysytteisijn/ Sille hen on sen HERRAN Zebaothin Engeli.
Mal 2:8 Mutta te oletta tielde poikennuet/ ia pahoitat monda Laissa/ ia oletta sen Leuin Lijton rickonuet/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Mal 2:9 Senteden mine olen mös tehnyt/ ette te oletta ylencatzotut ia hylietyt coco Canssan edes/ ettei te pidhe minun teiteni/ ia Personan ielkin catzotta Laissa.
Mal 2:10 Sille eikö meille caikilla ole yxi Ise? Eike yxi Jumala meite loonut ole? Mixi sijs toinen toisenne ylencatzome? ia riuamma sen Lijton quin meiden Isein cansa tecty oli?
Mal 2:11 sille Juda on Ylencatzoiaxi tullut/ ia Israelis ia Jerusalemis Cauhistos tapactui. Sille Juda hen riuapi HERRAN Pyhydhen/ iota hen Itze racasti/ ia macapi ydhen wieran Jumalan tytteren cansa.
Mal 2:12 Wan HERRAN pite sen/ ioca sen tekepi/ ylesiurittaman Jacobin Maiasta/ seke Mestarin/ ette Opetuslapsen/ ynne sen cansa ioca HERRALLE Zebaothille Rocawffri wiepi.
Mal 2:13 LIateckin te mös teet/ ette HERRAN Altarin edes ouat sulat Kynelet/ idkut ia hocauxet. Nin ettei mine malta enembet Rocawffrin pein catzoa/ eli iotakin otolista/ teiden käsisten wastanotta.
Mal 2:14 Ja te sonotte/ Mingeteden? Senteden/ ette se HERRA ombi sinun ia sinun Norudhens Waimon waihel todhistanut/ iongas ylencatzot/ ioca on sinun elemes Cumpani/ Jollen sine itzes Lijtolla kinisidoit.
Mal 2:15 Eipe se Ainoa nin tehnyt/ ia quitengin oli swrest Hengeste. Mutta mite se * Ainoa teki? Hen etzi site Siemende/ ioca Jumalalda oli luuattu. Senteden cartacat teiten/ teiden Hengesten/ ia eikengen ylencatzocon henen Norudhens Waimo.
Mal 2:16 Mutta ios sine hende wihat/ nin eroita site itzestes/ sanopi se HERRA Israelin Jumala/ ia anna henelle Werho henen waatestans/ sen häueistuxen teden/ sanopi se HERRA Zebaoth. Senteden cartacat teiten/ teiden Hengesten/ ia elket heite nin ylencatzoco.
Mal 2:17 Te olette HERRAN teiden puhellan hersyttenyet. Nin te sis sanotta/ Mille me henen härsyttelim? Sille quin te sanotta. Joca paha tekepi/ se HERRALLE kelpapi/ ia sencaltaiset henelle ouat otoliset/ Eli cussa on se Jumala/ ioca rangaise?

III. Lucu.

Ensin on Lupaus Christusen tulemisest/ ioca on se Engeli Armonlijtosta/ quin Euangeliumins cautta/ sen oikean Pappiudhen ylesoijendaman/ ia ne Jumalattomat Menot rangaiseman piti.
Sitelehin hen Juttat nuctele/ ettei he Tijundi ia Wffria/ iotca Jumala oli Pappein Elatoxexi sätenyt/ vskolisexi andanut/ Jota hen Kirouxella tactoi costa/ ette caiki heiden käsistens catois.
Wastoinpein/ Jos kircon paluelioille vskolisesta annetan/ Nin hen tacto Taiuans auata/ ia Siugnauxens sielde alascaatua.
Wimein/ ne Jumalattomat huckuuat/ ia ne Jumaliset wapadhetaan.

Mal 3:1 CAtzo/ Mine leheten minun Engelin/ ioca minun eteni Tien valmistaman pite. Ja cocta tulepi henen Templins tyge/ se HERRA/ iota te etzitte/ Ja se Lijton Engeli/ iota te halaiat/ Catzos/ hen tulepi/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Mal 3:2 Mutta cuca woipi henen Tulemisens peiuen kersie? ia cuca woipi seiso/ coska hen ilmandupi? Sille hen ombi ninquin Hopiasepen tuli/ ia ninquin Peseueisen Saipua.
Mal 3:3 Henen pite istuman ninquin Walaian ia sulattaman/ ia sen Hopian selittemen/ Henen pite pudhastaman ia hiuttaman ne Leuin poiat/ ninquin Hopian ia Cullan.
Mal 3:4 Silloin heiden pite HERRALLE Rocawffri edestooman Wanhurskaudhes/ Ja Judan ia Jerusalemin Rocowffrit pite HERRALLE kylle kelpaman/ ninquin muinen/ ia nijne entisine wosina.
Mal 3:5 Ja mine tadhon tulla teiden tygen ia rangasta teite/ ia tadhon olla nopia Todhistaia nijte Noitia/ Horintekiein/ ia Walapattoin wastan. Ja nijte wastan/ iotca wäkiualta ia wärytte tekeuet palcolistein/ Leskille ia Oruoille/ ia iotca sen Mwcalaisen sortauat/ ia euet Minua pelke/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Mal 3:6 Sille Mine se HERRA olen/ ioca ei walectele/ Ja te Jacobin Lapset eipe te caiki pide huckuman.
Mal 3:7 Te oletta hamast teiden Isein aiast alati poikennuet minun Keskysteni/ ia eipe te nijte pitenyet ole. Nin kendeket nyt teiten minun tykeni/ Nin mine tadhon mös minuni teiden tygen käte/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Mal 3:8 Nin te sanotta/ Misse meiden pite meiten kendemen? Ongo se oikein/ ette Inhimisen pite Jumalata pettemen/ Ninquin te Minua petet? Nin te sanotta/ Mille me sinua * petemme? Tijunnilla ia Utisis.
Mal 3:9 Senteden te Förbannatut oletta/ nin ette caikinaiset catouat teiden käsisten/ Sille te caiki minun petette.
Mal 3:10 Mutta edeswieket teudhelisen Tijunnin Minun Tijundiaittahani/ ette minun Honessani madhais Roca olla. Ja coetelkat minua sen cautta/ sanopi se HERRA Zebaoth/ ellei mine mös ylesauaia teille Taiuan Ackunat/ ia sielde alaswodhatan runsasti Siugnauxen.
Mal 3:11 Ja mine tadhon teiden polestan sen Söyan/ rangaista/ ettei hen teille ne Maan hedhelmet hucutaisi/ ia ettei teille pidhe Winapu Pellosa hedhelmetoin oleman/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Mal 3:12 Nin ette caiki Pacanat pite teite autuaxi sanoman/ Sille teiden pite yxi halaittapa Maa oleman/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Mal 3:13 Couasti te puhutta minua wastan/ sanopi HERRA ia te sanotta/ Mite me puhuma sinua vastan.
Mal 3:14 Sille ette te sanotta/ Se on turha quin Jumalata paluellan/ ia mite se autta/ ette me pidhem henen Keskyns/ Ja waiuamma meiden elemen sen HERRAN Zebaothin edes?
Mal 3:15 Senteden me ylistemme nijte Ylencatzoit/ Sille ne Jumalattomat menestyuet/ he kiusauat Jumala/ ia se kieupi heille mötekäsin.
Mal 3:16 Mutta ne Jumaliset tellens toinen toistans lohuttauat/ HERRA sijte warinotta ia sen cwle. Ja se on yxi Muistokiria heiden etens/ iotca HERRA pelkeuet ia muistauat henen Nimens päle.
Mal 3:17 Ninen pite ( sanopi se HERRA Zebaoth ) sinä peiuene/ ionga mine teen/ oleman minun Erinomaisudhen. Ja mine tadhon heite armacta/ ninquin iocu Mies henen Poicans armaitze/ ioca hende paluele.
Mal 3:18 Ja teiden pite site wastan iellensnäkemen/ mike eroitus ombi sen Wanhurskan ia sen Jumalattoman waihel/ ia sen waihel ioca Jumalata paluele/ ia sen ioca ei hende paluele.

IV. Lucu.

On yxi Manaus/ ette me Hurskat olisimma/ mwtoin Jumala ne Jumalattomat Wesain ia Jwrtein cansa ylesiuritta.
Mutta HERRAN Nimen pelkeueiset/ pite heitens sijte lohuttaman ia ilahuttaman/ ette heiden pite/ ninquin se caunis kircas Auringo paistaman Wanhurskaudhes ia ijancaikises Elemes.
Jotca Euangeliumin sarnan cautta coco Mailmalle taritan/ Ette Jumalan wiha on Christusen vffrin cautta lepytetty/ ia ei sillen Syndisten päle wihastu.
Tai on Christilisten Roca vskosa/ iosta he itzens ia mwdh paranneuat.
Senteden meiden tule hurskat olla/ ia henen Lains cwliaiset.
Sihenasti/ ette Elias/ se on/ Johannes Castaia tulis/ Silloin Mosen Hallitus lacka/ ia Christusen Waldakunda ymberi caiken Mailman rupesi leuiemen Pacanain seas.
Jotca nyt sen vskouat/ ninen tyge Iseden sydhen käten/ se on/ Heille on iuri sama Usko/ Hengi/ Toiuo/ Christus/ Jumala/ quin Isilleki oli.
P. Pauali sano. Ette Jotca vskos ouat/ ne Abrahamin Lapset ouat.
Wan ne vskottomat tuleuat ijancaikisesta kirotuxi.
Ninquin Juttaille tapactui ette Christusen ylencatzoit.

Mal 4:1 SILLE catzo/ Yxi peiue tulepi/ ionga palaman pite/ ninquin Ughnin. Silloin pite caiki Ylencatzoiat/ ia Jumalattomat Olki oleman. Ja se tuleua peiue pite heite ylessytyttemen/ sanopi se HERRA Zebaoth/ ia eipe hen heille iäte eike iwri eike Oxa.
Mal 4:2 Mutta teille iotca minun Nimen pelket/ pite se Wanhurskaudhen Auringo ylescoittaman/ ia Terueys henen Sipeins ala. Ja teiden pite vloskeumen ia siselkeumen/ ia lihoiman ninquin söttilät Wasicat.
Mal 4:3 Teiden pite ne Jumalattomat tallaman/ Sille heiden pite Tughaxi teiden Jalcain alla oleman/ sinä peiuene/ ionga mine tadhon tedhä/ sanopi se HERRA Zebaoth.
Mal 4:4 Muistacat Mosen minun Paluelian Lain päle/ ionga mine henen keskenyt olen/ sen Woren Horebin päle/ caiken Israelin tyge/ Keskydhen ia Lakein cansa.
Mal 4:5 Catzo/ Minun pite teille lehettemen sen Prophetan Eliam/ ennenquin se swri ia hirmwlinen HERRAN peiue tulepi.
Mal 4:6 Henen pite Iseden sydhemet kiendemen Lastein tyge/ ia Lastein sydhemet/ heiden Iseins tyge/ ettei mine tulisi/ ia Mahan löisi Pannan cansa.

Sen Prophetan Maleachin. Loppu.