Propheta Joel

22.04.2020

Esipuhe Prophetast Joelist .
EI Joel tee tiettäwäxi millä ajalla hän on elänyt ja saarnannut/ mutta wanhat sanowat hänen ollen Hosean ja Amoxen aicana/ nijn se on myös meidängin mielestäm/ ja en me taida sitä paremmaxi tehdä.
Ja hän on ollut hywä ja siwiä mies/ eikä nijn tiuscu ja nuhtele cuin muut Prophetat/ mutta parcu ja walitta/ tahdois nijn mielelläns Canssa hywäxi tehdä suloisilla ja hywillä sanoilla/ ja heitä wahingost ja onnettomudest warata.
Mutta hänelle on tapahtunut nijncuin muillekin/ ettei hänen sanans ole uscottu/ waan on pidetty tyhmänä.
Mutta cuitengin on hän Udes Testamendis suurest ylistetty: sillä P. Petari tuotta hänen edes. Actor. 2:17. ja täyty Joelin ensimäisen saarnan anda/ joca Christillises kircos tapahtunut on/ nimittäin/ Heluntaina Jerusalemis/ cosca Pyhä Hengi äsken annettu oli.
P. Pawali puhu myös juuri caunist/ ja sano: Joca HERran nime huuta/ hän tule autuaxi/ joca puhe Joelis cap. 2:32. löytän.
Ensimäises lugus ennusta hän tulewaisest rangaistuxest Israelin päälle/ että heidän piti Assyrialaisilda häwitettämän ja wietämän pois.
Ja nimittä Assyrialaiset etanoixi/ heinäsircoixi/ parmoixi ja turiloixi/ etc. sillä Assyrialaiset söit Israelin waldacunda/ yhden cappalen toisen perän/ nijncauwan cuin he sen caiken häwitit/ josta Joel puhu cap. 2:20. cusa hän sano: Ja ne pohjast tahdon minä cauwas teistä aja.
Toisexi ennusta hän cap. 2. lopulla/ ja wielä edemmä/ Christuxen waldacunnast ja Pyhäst Hengest/ ja myös ijancaickisest Jerusalemist.
Ja että hän Josaphatin laxost puhu/ cuinga HERra caicki pacanat siinä oikeuden eteen asetta tahto/ jonga wanhat Isät ymmärtäwät wijmeisest duomiost/ jota ymmärryst ei tule laitta/ cuitengin näky sopiwan/ että nijncuin Joel Christillisen seuracunnan cudzu ijancaickisexi Jerusalemixi/ nijn cudzu hän myös sen Josaphatin laxoxi/ että coco mailma Christilliseen seuracundan sanan cautta cudzutan/ ja sijnä duomitan/ ja saarnan cautta nuhdellan/ että he caicki Jumalan edes syndiset owat: Nijncuin Christus sano: Totuden Hengi on mailma rangaisewa synnin tähden.
Sillä Josaphatin laxo on oikeuden laxo: nijn myös Hoseakin cap. 2:5. cudzu Christillisen seuracunnan Achorin laxoxi.

Propheta Joel .

I. Lucu .

JOel pane Canssans eteen coco maacunnan surkian tilan/ v. 2.
neuwo Pappeja rucoileman Jumalata/ ja cuulutta paaston händä lepyttämän/ v. 13.

Joel 1:1 Tämä on se HERRAN sana/ joca tapahtui Joelille Pethuelin pojalle.
Joel 1:2 Cuulcat wanhimmat/ ja corwijn ottacat caicki maan asujamet/ jos on teidän eli teidän Isäin aicana sencaltaista tapahtunut.
Joel 1:3 Sanocat sijtä teidän lapsillen/ ja andacat teidän lasten sitä heidän lapsillens sanoa/ ja nekin lapset muille heidän jälkentulewaisillens.
Joel 1:4 Nimittäin/ mitä mato jättä/ sitä heinäsircka syö/ ja mitä heinäsircka jättä/ sitä sijwicko syö/ ja mitä sijwicko jättä/ sitä täi syö.
Joel 1:5 Herätkät juopunet ja itkekät/ ja ulwocat caicki wijnan juomarit nuoren wijnan tähden/ joca on temmattu pois teidän suustan.
Joel 1:6 Sillä wäkewä Canssa mene ylös minun maani päälle/ joca on lukematoin/ jolla owat hambat nijncuin Lejonilla/ ja söymähambat nijncuin julmalla Lejonilla.
Joel 1:7 He häwitit minun wijnamäkeni/ ja minun ficunapuuni calwoit/ cuorit ja heitit pois/ että hänen oxans walkiana owat.
Joel 1:8 Pargu nijncuin neidzy/ joca säkin päällens wetä hänen ylkäns tähden.
Joel 1:9 Sillä ruocauhri ja juomauhri on pois HERran huonesta/ ja Papit HERran palweliat murehtiwat.
Joel 1:10 Kedot owat häwinnet ja peldo on nurja/ että jywät owat turmellut.
Joel 1:11 Wijna on surkia ja öljy walitta/ peldomiehet huonosta cadzowat/ ja wijnamäen miehet parcuwat/ nisuin ja ohrain tähden/ ettei wainiosta ole mitän tulo.
Joel 1:12 Wijnapuu cuiwetui ja ficunapuu on lahoinut/ Granatipuu/ palmupuu/ omenapuu/ ja caicki kedon puut owat cuiwettunet: sillä ihmisten riemu on surkiudexi tullut.
Joel 1:13 Sonnustacat teitän ja walittacat te Papit/ parcucat te Altarin palweliat/ mengät Templijn/ ja lewätkät te Jumalan palweliat säkeis yliyötä: sillä ruocauhri ja juomauhri on pois teidän Jumalanne huonesta.
Joel 1:14 Pyhittäkät paasto/ cudzucat seuracunda cocon/ ja cootcat wahwimmat ja caicki maacunnan asuwaiset teidän HERran Jumalan huoneseen/ ja huutacat HERran tygö:
Joel 1:15 Woi/ woi sitä päiwä: sillä HERran päiwä on juuri läsnä/ ja tule nijncuin cadotus Caickiwaldialda.
Joel 1:16 Silloin ruoca otetan pois meidän silmäim edest/ ja meidän Jumalam huonesta ilo ja riemu.
Joel 1:17 Jywät mätänit maas/ ohra salwot owat tyhjänä ja rijhet owat langennet: sillä elo on turmeldu.
Joel 1:18 Woi cuinga carja huoca/ ja laumat ammuwat: ettei heillä ole laiduinda/ ja lambat näändywät.
Joel 1:19 HERra/ sinua minä huudan/ että culo on polttanut kedot warpeis/ ja liecki on caicki puut wainios sytyttänyt. Medzän eläimet myös sinua huutawat/ että wesiojat cuiwannet owat/ ja että culo on polttanut kedot warpeis.

Vers. 14. Paasto ) Cadzo 2. Par. 2:3.

II. Lucu .

JOel ilmoitta hirmuisen tuscan joca hänen Canssallens tarjona oli heidän woimalliselda wiholliseldans/ v. 1.
cuinga heidän pitä totisella rucouxella ja parannuxella sen estämän/ v. 12.
nijn tahto HERra heille olla armollinen ja käändä pois rangaistuxen/ v. 18.
caikella myös hywydellä siunata/ v. 23.
wuodatta hänen Hengens heidän ja caiken lihan päälle/ nijn että cuca ikänäns HERran nime huuta/ hän tule pelastetuxi/ v. 28.

Joel 2:1 SOittacat Basunalla Zionis/ huutacat minun pyhän wuoreni päällä/ wapiscat caicki maan asuwaiset:
Joel 2:2 Sillä HERran päiwä tule/ ja on läsnä. Pimiä päiwä/ syngiä päiwä/ sumuinen päiwä ja utuinen päiwä. Nijncuin amurusco idzens lewittä wuorten ylidze/ nimittäin suuri ja wäkewä Canssa/ jonga caltaista ei ikänäns ole ollut/ eikä wasta tule ijancaickiseen aican.
Joel 2:3 Hänen edelläns käy tähtetöin tuli/ ja hänen jälisäns palawa liecki. Maa on hänen edesäns nijncuin krydimaa/ mutta hänen jälisäns nijncuin autia erimaa/ ja ei pidä kenengän pääsemän häneldä pois.
Joel 2:4 Hänen hahmons on nijncuin orihit/ ja he carcajawat nijncuin radzasmiehet.
Joel 2:5 He hyppäwät ylhällä wuorilla nijncuin rattat kituisit/ nijncuin liecki corsis kihisis/ ja nijncuin wäkewä Canssa joca sotaan on hangittu.
Joel 2:6 Canssat pitä händä hämmästymän/ että caicki caswot tulewat nijn walkexi cuin sawiastia.
Joel 2:7 He juoxewat nijncuin uljat/ ja carcajawat muurein ylidze nijncuin sotamiehet/ ja cukin käy cohdastans edes/ ja ei wijwytä heitäns.
Joel 2:8 Ei estä kengän toistans/ waan cukin matcusta asetuxesans/ ja cosca he tungewat ja sisälle langewat/ nijn ei heitä haawoiteta.
Joel 2:9 He ajelewat ymbärins Caupungis/ ja muurein päällä juoxewat/ ja kijpewät huoneisin/ ja tulewat ackunasta sisälle/ nijncuin waras.
Joel 2:10 Hänen edesäns wapise maa/ ja taiwas wärise/ Auringo ja Cuu pimenewät ja tähdet peittäwät walkeudens.
Joel 2:11 Sillä HERra on panewa jylinäns hänen sotawäkens edellä: sillä hänen sotawäkens on sangen suuri ja wäkewä/ ja cuca woi händä kärsiä? Sillä HERran päiwä on suuri ja sangen hirmuinen/ cuca sitä woi kärsiä?
Joel 2:12 Nijn sano nyt HERra: käändäkät teitän caikest sydämestän minun tygöni/ paastolla/ itculla ja murhella:
Joel 2:13 Leicatcat teidän sydämen ja ei teidän waatteitan/ ja palaitcat teidän HERran Jumalanne tygö: sillä hän on armollinen/ laupias/ kärsiwäinen/ ja suuresta hywydestä/ ja catu pian rangaistustans/ cuca tietä?
Joel 2:14 Wielä hän nytkin meitä armahta/ ja rangaistuxens jälken armons osotta/ ruocauhrijn ja juomauhrijn teidän Jumalallen.
Joel 2:15 Soittacat Basunalla Zionis/ pyhittäkät paasto/ cudzucat seuracunda cocon/ cootcat Canssa/ pyhittäkät yhteys/ yhten cudzucat wanhimmat/ yhten saattacat nuorucaiset ja imewäiset.
Joel 2:16 Ylkä lähtekän cammiostans/ ja morsian macaus huonestans.
Joel 2:17 Papit HERran palweliat/ itkekät esihuonen ja Altarin wälillä/ ja sanocat: armahda HERra sinun Canssas/ ja älä laske sinun pericundas pilckan/ nijn ettei pacanat sais walda heidän päällens.
Joel 2:18 Mixis sallit sanoa Canssain seas? cusa on nyt heidän Jumalans? Nijn HERralla on olewa kijwaus maastans/ ja hän armahta Canssans.
Joel 2:19 Ja HERra wasta/ ja sano Canssallens: cadzo/ minä lähetin teille jywiä/ wijna ja öljyä runsast/ että teillä piti nijstä kyllä oleman. Ja en minä salli teitä sillen häpiään tulla pacanain secaan.
Joel 2:20 Ja tahdon sen teildä pohjaisest cauwas aja pois carkiaan ja häwitettyn maahan/ nimittäin/ hänen caswons meren päin/ ja hänen loppuns ärimmäisen meren puolen.
Joel 2:21 Hänen pitä mätänemän ja haiseman: sillä hän on suuria tehnyt. Älä pelkä sinä maa/ waan paremmin iloidze ja ole turwas: sillä HERra taita myös suuria tehdä.
Joel 2:22 Älkät peljätkö te pedot kedolla: sillä asumiset corwes pitä wiherjöidzemän/ ja puut pitä hedelmäns candaman/ ficunapuut ja wijnapuut pitä kyllä hedelmöidzemän.
Joel 2:23 TE Zionin lapset iloitcat ja riemuitcat teidän HERrasan Jumalasan/ joca teille anda wanhurscauden opettajat/ ja laske alas teille amu ja ehto saten nijncuin ennengin.
Joel 2:24 Että aitat jywistä/ ja cuurnat tuoresta wijnasta ja öljystä täynä olisit.
Joel 2:25 Ja minä saatan teille jällens ne wuodet/ jotca ruohomadot/ heinäsircat/ täit ja etanat ( jotca minun suuri sotawäkeni olit/ ja minä teidän secaan lähetin ) syönet olit.
Joel 2:26 Että teillä on kyllä syötäwätä/ ja te ylistäisitte teidän HERran Jumalan nime/ joca teidän seasan on ihmeitä tehnyt/ ja ei minun Canssan pidä sillen häpiään tuleman.
Joel 2:27 Ja teidän pitä ymmärtämän/ että minä olen Israelin keskellä/ ja että minä olen teidän HERran Jumalan/ ja ei kengän muu/ eikä minun Canssan pidä sillen häpiään tuleman.
Joel 2:29 Ja sijtte minä tahdon wuodatta minun Hengeni caiken lihan päälle: ja teidän poican ja tyttären pitä ennustaman/ teidän wanhimban pitä unia unexuman/ ja teidän nuorucaisen pitä näkyjä näkemän.
Joel 2:30 Ja nijnä päiwinä tahdon minä minun Hengeni/ sekä poicain että pijcain päälle wuodatta.
Joel 2:31 Ja tahdon anda tapahtua tunnustähdet taiwasa ja maasa/ nimittäin/ weren/ tulen ja sawun suidzun.
Joel 2:32 Auringon pitä muuttuman pimiäxi/ ja Cuun werexi/ ennencuin se suuri ja hirmuinen HERran päiwä tule.
Joel 2:33 Ja on tapahtuwa/ että jocainen cuin HERran nime rucoile/ hän tule autuaxi: sillä Zionin wuorella ja Jerusalemis on wapaus olewa/ nijncuin HERra on luwannut/ ja jäänytten tykönä/ jotca HERra cudzuwa on.

Vers. 12. Käändäkät ) Cadzo Hese. 18:31. v. eod. Sydämestän ) Deut. 4:29.
v. 15. Paasto ) 2. Par. 20:3.
v. 28. Caiken lihan päälle ) Silloin Lewin pappeus piti lackaman/ cosca caickinaiset säädyt pääsit saarnawircan/ ja sait Pyhän Hengen.

III. Lucu .

HERra tahto coota caicki pacanat Josaphatin laxoon/ ja heitä duomita/ että he hänen Canssans waiwannet olit/ v. 1.
heidän pitä woitetuxi tuleman/ v. 9.
neuwo palwelioitans wircans wiriäst tekemän/ v. 13.
lupa änens anda cuulla Zionist/ v. 16.
Jerusalem on pyhäxi tulewa/ jolla pitä yldäkyllä oleman/ v. 18.
hänen wihollisens pitä häwiämän/ v. 19.
ja sijnä pitä ijancaickisest asuttaman/ v. 20.

Joel 3:1 SIllä cadzo/ nijnä päiwinä ja sillä ajalla/ cosca minä Judan ja Jerusalemin fangiuxen palautan/ tahdon minä coota caicki pacanat.
Joel 3:2 Ja tahdon heitä wiedä alas Josaphatin laxoon/ ja tahdon siellä heidän cansans taistella/ minun Canssan ja minun perimiseni Israelin tähden/ jonga he pacanain secaan hajotit/ ja jagoit minun maani heillens/ ja owat minun Canssastani arpa heittänet.
Joel 3:3 Ja owat pojat ruasta andanet/ ja pijcat wijnasta/ ja juonet.
Joel 3:4 Mitä myös minun on teidän cansan/ te Zorrist ja Zidonist ja te caicki Philisterein rajat? wai/ tahdottaco te minun cansani haastella? aha/ jos te haasteletta minua/ nijn minä tahdon sen äkist ja pian costa teidän päänne päälle.
Joel 3:5 Te jotca oletta minun hopiani ja rahani ottanet/ ja minun caunit cappaleni/ ja oletta ne teidän kirckoin wienet.
Joel 3:6 Ja myytte myös Judan ja Jerusalemin lapset Grekeille/ heitä cauwas heidän rajoistans saattaxen.
Joel 3:7 Cadzo/ minä tahdon heidän sieldä herättä/ johonga te heidän myynet oletta/ ja tahdon sen costa teidän pään päälle.
Joel 3:8 Ja tahdon myydä jällens teidän poican ja tyttären Judan lasten cautta/ ne pitä heidän rickasen Arabiaan/ caucaisen maan Canssalle myymän: sillä HERra on sen puhunut.
Joel 3:9 JUlistacat näitä pacanain seas/ pyhittäkät sota/ herättäkät wäkewät/ käykön edes ja mengön ylös caicki sotawäki.
Joel 3:10 Tehkät teidän wannoistanna miecat/ ja teidän sirpeistännä keihät.
Joel 3:11 Ja joca heicko on/ se sanocan: minä olen wäkewä. Cootcat teitän ja tulcat tänne caicki pacanat/ caicki ymbäristöldä/ ja cootcat teitän: siellä on HERra sinun wäkewäs paistawa alas.
Joel 3:12 Noscat pacanat ja mengät Josaphatin laxoon: sillä minä tahdon siellä istua/ ja caicki pacanat duomita/ caicki ymbäristöldä.
Joel 3:13 Paiscatcat wicahtella/ sillä elo on kypsi/ tulcat ja astucat alas: sillä cuurnat owat täydet/ ja cuurnat cuohuwat: sillä heidän pahudens on suuri.
Joel 3:14 Paljo Canssa pitä oleman ymbärillä jocapaicas/ duomion laxosa.
Joel 3:15 Auringo ja Cuu pimenewät/ ja tähdet peittäwät walkeudens.
Joel 3:16 Ja HERra on Zionista kiljuwa/ ja anda cuulla änens Jerusalemist/ että taiwan ja maan pitä wapiseman.
Joel 3:17 Mutta HERra on Canssans turwa olewa/ ja linna Israelin lapsille. Ja teidän pitä tundeman/ että minä HERra teidän Jumalan asun Zionis minun Pyhällä wuorellani. Silloin on Jerusalem pyhäxi tulewa/ ja ei pidä kenengän muucalaisen käymän sillen hänen läpidzens.
Joel 3:18 Sillä ajalla pitä wuoret makiata wijna tiuckuman/ ja cuckulat riesca wuotaman/ ja caicki Judan ojat pitä wettä täynä oleman. Ja lähde pitä HERran huonesta käymän/ sitä pitä Sittimin wirran wetyttämän.
Joel 3:19 Waan Egyptin pitä autiana oleman/ ja Edomin syngiänä erimaana/ sen wääryden tähden/ cuin Judan lapsille tehty on/ että he wiattoman weren heidän maasans wuodattanet owat.
Joel 3:20 Mutta Judas pitä ijancaickisest asuttaman/ ja Jerusalemis ijancaickiseen aicaan.
Joel 3:21 Ja en minä anna olla heidän wertans costamat: Ja HERra on asuwa Zionis.

Vers. 1. Palautan ) Evangeliumin saarnan cautta heidän hengellisest fangiudestans/ synnist/ cuolemast/ perkelest ja helwetist.
v. 2. Josaphatin laxoon ) Ei se laxo ole Jerusalemin tykönä/ cusa Josaphat wihollisens woitti/ 2. Par. 20. mutta Jumalan duomion laxo/ ja nijn tällä ymmärretän coco Jumalan seuracunda. v. eod. Taistella ) Ei angaran duomion jälken/ jonga Jumala Lains ja oikeudens jälken tahto pitä coco mailman cansa: waan laupiuden duomion jälken/ jonga hän tahto anda saarnata Evangeliumins saarnan cautta/ että joca usco ja castetan/ se tule autuaxi: sillä duomita on Hebreaxi ne molemmat. Ei myös se estä/ että täsä sanotan sen tapahtuwan heidän syndeins tähden: sillä sen pitä tapahtuman armost ja ei oikeudest. Nijncuin me ymmärrämme sen Esa. 40:2. he owat saanet HERran kädest caxikertaisest/ caickein heidän syndeins tähden/ ei rangaistust waan armo. v. eod. Israelin tähden ) Ota waari/ että caicki rangaistus ja Jumalan duomio pahoist/ tapahtu hywäin tähden/ nijn myös se wiimeinen duomio.
v. 3. Wijnasta ) se on/ halwast ja häpemättömäst myyty.
V. 8. Myymän ) Ei tämä nijn ymmärretä/ että Jumalan seuracunda pitä wihollisens ajallisella muodolla woittaman ja waatiman alens: sillä hän kärsi enä cuin hän taidais wääryttä tehdä muillen/ mutta että hänen piti hengellisellä muoto waatiman wihollisians pacanoita hänen Jumalans cuuliaisuteen. Sentähden täsä myös on/ että hänen piti heitä myymän/ ei kylmään eli pahaan maahan/ waan rickasen Arabiaan/ se on/ sinne cusa heillä olis parembi tila cuin ennen: sillä heidän piti fangituxi tuleman pacanallisudest. Jumalan oikian tundon ja palweluxeen/ ei ole heille rangaistuxexi/ waan armoxi.
v. 9. Sota ) Täsä puhutan cuinga pacanat piti idzens asettaman tätä Jumalan duomiota wastan/ eli Evangeliumita/ ja cuitengin woitetuxi tuleman/ että he sen ottawat wastan/ nijncuin 12. ver. seura.
v. 13. Wicahtella ) HERra neuwo Apostoleitans/ ja muita hänen seuracunnans opettaita ahkerast työtä tekemän hänen elosans/ sillä se oli kypsi/ nijncuin muös Christus puhu/ Luc. 10:1. Ioh. 4:35.
v. 14. ( Duomion laxosa ) Tästä nähdän/ ettei hän ymmärrä sitä yhtä Josaphatin laxo/ waan siellä ja täällä pitä tämän duomion laxon mailmas oleman/ ja tämä duomio pidettämän: Nijn racasti Jumala mailma/ etc. Ioh. 3.
v. 15. Cuu ) se on/ nijn paljo Canssa pitä tälle duomiolle coconduman/ ettei taiwasta pidä näkymän tomun tähden/ nijncuin se tapahtu/ cusa paljo Canssa waunuilla ja hewoisilla waelda.
v. 16. On Zionista kiljuwa ) Hän lähettä sieldä Lakins ja Evangeliumins coco mailmaan.
v. 17. Turwa ) Nimittäin/ Lain kirousta wastan. v. eod. Jerusalem ) se on/ Jumalan seuracunda piti oleman pyhä/ ei oman pyhydens cautta/ waan Christuxen ansion ja wanhurscauden cautta.
v. 18. Wuotaman ) puhutan Evangeliumin lohdullisest opist. v. eod. Lähde ) Pyhä casten Sacramenti.
v. 19. Edomin ) Caicki Evangeliumin wihamiehet ja wainojat.
v. 20. ) Judas ja Jerusalemis ) se on Jumalan seuracunnas.

Prophetan Joelin loppu.