Propheta JOel

22.04.2020

Alcupuhe.
CUca tai Joel Propheta on ollut/ custa Sucukunnast/ millä aialla/ eli quinen Kuningasten alla hen eli ia sarnasi/ se on mös nijlle Hebreille tietemetöin/ Waan mutomat nijste Wanhoista sanouat/ henen olluexi Hosean ia AmoSen aicana/ sen Kuningan Jehoram/ Achabin poian alla/ ette hen sijte Nelest ia moninaisist witzauxist ennustapi/ iotca Mailman/ ia liaten Juttaille/ silloin tapactui/ heiden monein surdhen syndiens teden.
Ja senteden hen cutzu ia mana heite siueille sanoilla parannoxehen.
Nin hen mös Christusen Waldakunnan salauxist/ ia Pyhen HENGEN lehetoxest/ sangen selkest iulghista.
Josta Pyhe Petari Udhes Testamentis/ Heluntai peiuene/ Jerusalemis/ sijne Christilises Seurakunnas/ sittequin se sama Pyhe Hengi oli annettu/ henen ensimeisens Sarnans rupesi.
Act. ij. etc.

On yxi Ennustos ette Juttat piti Babilonian Fangittuna wietemen.
Ja Propheta werdhautta ne Juttat/ sille aialla/ cussa woosi wodhelda/ wastaluku waiua tapactu/ iosta Maan casuo turmellan.
Nin mös Juttan Naburit/ ne Syrit ia Egypterit.
Sijtte ne Assyrit/ wimein se Babelin Kuningas tuli/ ia sekä Maan/ ia Templin ette Caupungin raateli/ ylespolti ia Canssan poiswei.
Neite tulis muistelta ia parannosta tedhä/ Jumalan Sanan ia tadhon ielkin.

I. Lucu.

Jooel 1:1 TEME on se HERRAN Sana/ ioca tapactui Joelin Pethuelin Poian tyge.
Jooel 1:2 Cwlcat te Wanhimat ia coruijn ottacat te caiki Maan Asuuat/ Jos on semmotoist teiden/ eli teiden Isein aicana tapactunut?
Jooel 1:3 Sanocat sijte teiden Lapsillen/ ia andacat teiden Lapsenna site heiden Lapsillens sanoa/ Ja nekin samat Lapset muillen heiden Jelkintuleuaistens.
Jooel 1:4 Nimitein/ Ette mite Rohomato ietti/ site Sijuicot ylessöit/ Ja mite Sijuicot ietit/ site Wapsaiset ylessöit/ ia mite Wapsaiset ietit/ site Etanat ylessöit.
Jooel 1:5 Ylesherätke te iopuneet ia idkeke/ ia vluocat te caiki Winan Jomarit/ sen nooren winan teden/ Joca ombi teiden Suustan poistemmattu.
Jooel 1:6 Sille ette yxi wäkeue Canssa minun Maani päle ylesmenepi/ ia se on lukematoin/ iolla ouat Hambaat/ quin Jalopeural/ ia sömehambat/ quin Narasialopeural.
Jooel 1:7 Se sama minun Winatarhani häuitti/ ia minun Ficunapuuni caluapi/ cooripi sen ia poisheitte sen/ ette henen Oxans walkeina seisouat.
Jooel 1:8 Parghu/ ninquin Neitzy/ ioca Säkin pälens wetä/ henen Ylghiens teden.
Jooel 1:9 Sille ette Rocawffri ia Jomawffri ombi pois HERRAN Honesta/ ia ne Papit HERRAN palueliat murectiuat/
Jooel 1:10 Kedhot ouat häuinneet/ ia peldo surkiasti seisopi/ Ette Jyue ombi haaskattu/
Jooel 1:11 Wina surkiasti seisopi/ ia Oliu walittamisest. Peldomiehet Honosta vloscatzouat/ Ja ne Winatarhanmiehet parcuuat/ Nisuen teden ia Ohran teden/ Ettei wainiosta ole miten Tulo.
Jooel 1:12 Winapw poisquiuaisi/ ia Ficunapw on lahoinut/ Nin mös se Granatinpw/ Palmupw/ Omenapw/ ia caiki Kedhon Pwdh ouat poisquiuetut/ Sille se Inhimisten riemu ombi surkiudhexi tullut.
Jooel 1:13 Sonnustacat teiten ia walittacat te papit/ Parkucat te Haltarin Palueliat/ menget Templin siselle/ ia yli öte leuetke Säkeis/ te Jumalan Palueliat. Sille ette Rocawffri ia Jomawffri ombi pois teiden Jumalan Honeest.
Jooel 1:14 Pyhitteket ychte Paasto/ Cutzucat Seura ychten/ ia cootcat ne Wanhimmat ia caiki Makunnan Asuuaiset teiden HERRAN Jumalan Honeseen/ ia hwtacat HERRAN tyge/
Jooel 1:15 Oy/ oy/ site peiue/ Sille HERRAN peiue ombi iuri leszne/ ia tule ninquin Cadhotus silde Caikiualdialda.
Jooel 1:16 Silloin Roca meiden Silmein edest poisotetaan/ ia meiden Jumalan Honesta ilo/ ia riemu.
Jooel 1:17 Jyuet poismätenit Maas. Ohra Larit seisouat tyhiene/ Rihet ouat langenuet. Sille ette Elo ombi turmeltu.
Jooel 1:18 Woi quinga Cariat hocauat/ ia Laumat ammuuat. Sille ettei heille ole Laidhuinda/ ia Lambat hiucachtuuat.
Jooel 1:19 HERRA/ sinun tyges mine hwdhan/ ette Culo on poltanut ne Kedhot warpeis/ Ja Liecki ombi caiki Puudh Wainiois ylessytyttenyt. Hwtauat mös sinun tyges ne Metzän Eleiemet/ ette WesiOiat quiuanuet ouat/ ia ette Culo ombi poltanut ne Kedhot warpeis.

II. Lucu.

Ensin hen manapi Parannoxehen/ Ettei se Babelin Kuningas Maata häuiteis. Sijtte hen Christusen Waldakunnast ia Pyhest Hengest sanopi/ ia mös sijte ijancaikisesta Jerusalemista.

Jooel 2:1 SOittacat Basunal Zionis/ Hwtacat minun Pyhen Wooren päle/ Wapiskat caiki maan Asuiamet/
Jooel 2:2 Sille se HERRAN peiue tulepi/ ia on leszne. Pimie peiue/ musta peiue/ ia sumuinen peiue/ ia vtuinen peiue/ Ninquin se Amurusko itzens vlosleuitte ylitze Worten/ nimitein yxi swri ia wäkeue Canssa/ ionga caltainen ei ikenens ole ollut/ eike edespein tule ijancaikisehen aican/
Jooel 2:3 henen edhellens keupi yxi techtetöin Tuli/ ia henen ielkins yxi palaua liecki. Maa ombi henen edhesens/ ninquin iocu Lustitarha/ Mutta henen ielkins/ ninquin synghie Erima/ ia eikengen pidhe henelde poispäsemen.
Jooel 2:4 Henen Hahmons on ninquin Orihit/ ia carkaiauat ninquin Ratzaiset.
Jooel 2:5 He hyppeuet ylhel Woorein päle/ ninquin Rattat kituisit/ ia ninquin Liecki corsis kähisis/ ninquin iocu wäkeue Canssa/ ioca Sotahan hangittu on.
Jooel 2:6 Canssat henen edesens pite hemmestymen/ ette caiki Casuot tuleuat nin Pleikixi quin Sauicrwsi.
Jooel 2:7 Heiden pite ioxeman ninquin Uliat/ ia mwrit ylitzecarkaman/ ninquin Sotamiehet. Ja cukin pite codhastans edeskeumen/ ia ei heitens wiwyttemen.
Jooel 2:8 Eikengen toistans este/ Waan cukin pite henen asetoxesans matkustaman. Ja quin he tungeuat ia sisellangeuat/ nin eipe he haauoiteta.
Jooel 2:9 Heiden pite Caupngis ymberins aieleman/ ia mwrin päle ioxeman/ ia Honein siselkijpemen/ ia ninquin Waras lepi Ackona siselkeumen.
Jooel 2:10 HEnen edesens wapise Maa/ Ja Taiuas wärise/ Auringo ia Cw tuleuat pimiexi/ ia Tedhet peixouat heiden walkiudhens.
Jooel 2:11 Sille HERRAN pite henen Jylinens laskeman henen Sotawäens edhelkeumen. Sille hene' Sotawäkens ombi sangen swri ia waltias/ ioca henen Keskyns pite päättemen. Sille se HERRAN peiue ombi swri/ ia sangen hirmulinen/ cuca sen woi kersie?
Jooel 2:12 Nin sanopi nyt se HERRA/ Käendeket teiten miminun tyköni coco sydhemesten/ paastolla/ idkulla/ ia murehella.
Jooel 2:13 Leickacat teiden sydhemen/ ia ei teiden Waateitan ia palaiakat teiden HERRAN Jumalan tyge. Sille hen on Armolinen/ Laupias/ Kersiueinen/ ia swresta Hywydhestä/ ia pian Catuua Rangastoxens päle.
Jooel 2:14 Wiele hen taas nytki armachtapi/ ia rangastoxens ielkin Armons hen osotta/ Rocawffrixi ia Jomawffrixi HERRALLE teiden Jumalalle.
Jooel 2:15 SOittacat Pasunalla Zionissa/ pyhitteket ychte Paasto/ coconcutzucat Seurakunnat/ cootkata Canssa/ Pyhitteket ne Ychteyxet/ ychtencutzucat ne Wanhimmat/ ychtenwieket ne Norucaiset ia Imeueiset.
Jooel 2:16 Ylke vlosmengehen Cammiostans/ ia Morsian henen macaus Honeestans.
Jooel 2:17 Papit ne HERRAN palueliat/ Esihonen ia Altarin welille idkeket/ ia sanocat. HERRA armaitze sinun Canssas/ ia ele laske sinun Perikundas pilcahan/ nin ettei Pacanat walda saisi heiden pälens.
Jooel 2:18 Mixis sallit sanotta Canssain seas/ Cussa nyt ombi heiden Jumalans. Nin HERRALLA pite Kiuaus oleman henen Maastans/ ia henen Canssans päle armaitzeman.
Jooel 2:19 Ja se HERRA wastapi/ ia sano Canssallens/ Catzos/ Mine lehetin teille Jyue/ Wina ia Oliu runsasti/ ette teille nijste kylle piti oleman. Ja em mine salli teite/ sillen häpiexi tuleman/ pacanain seas.
Jooel 2:20 Ja tadhon sen pohiaisest caucan teilde poisaia/ ychten carckian ia häuitetyn Maan/ nimittein/ henen Casuons sen Ite Merehen pein/ ia henen Loppuns sen ärimeisen Meren polen.
Jooel 2:21 Henen pite mätenemen ia Haiseman/ henen Coreudhens teden. Ele pelke sine Maa/ waan paramin iloitze ia ole turuas/ Sille HERRA mös taita swria tedhä.
Jooel 2:22 Elket pelkekö te Pedhot kedhossa/ Sille ne Asumiset Corues pite wihertemen. Ja Puudh pite heiden hedelmens candaman/ Ficunapuudh ia Winapuudh pite kylle hedelmeitzemen.
Jooel 2:23 Ja te Zionin lapset iloitka/ ia riemuitka teiden HERRAS Jumalas/ ioca andapi teille Wanhurskaudhen Opettaiat/ ia alaslaskepi teille amun ia echton Sathen/ ninquin ennengi.
Jooel 2:24 Ette aitat iyuille/ ia Perssut Norest winast ia Oliusta teunens olisit.
Jooel 2:25 Ja mine tadhon teille ne Woodhet iellenssaatta/ iotca ne Rohomadhot/ wapsaiset Sijuicot/ Teijt ia Etanot ( iotca minun swri Sotawäken oli/ iotca mine teiden secan lehetin ) ylessönyt olit.
Jooel 2:26 Ette teille pidheis kylle söteuete oleman/ ia teiden Herran Jumalan Nimen ylisteisit/ ioca Ihmet ombi teiden seassan tehnyt/ ia eipe minun Canssan pidhe sillen häpien tuleman.
Jooel 2:27 Ja teiden pite ymmertemen/ ette mine olen Israelin keskene/ ia ette mine olen teiden HERRAN Jumalan/ ia eikengen mw/ Ja eipe minun Canssan pidhe sillen häpien tuleman.
Jooel 2:28 JA sitelehin mine tadhon vloswodhatta minun Hengesteni/ caiken Lihan päle. Ja teiden Poiat ia teiden Tytteret pite propheteraman/ teiden Wanhimat pite Unia vnestuman/ ia teiden Noricaiset pite Näghyt näkemen.
Jooel 2:29 Ja nine peiuine mine tadhon minun Hengeni/ seke ylitze piltit ette Picat/ vloswodhatta.
Jooel 2:30 Ja tadhon anda Tunnustechti Taiuas ia Maas/ nimittein/ Weren/ Tulen/ ia Sauunsuitzun.
Jooel 2:31 Auringo pite mwttuman pimeyxi/ ia Cw werexi/ ennenquin se swri ia hirmulinen HERRAN peiue tulepi.
Jooel 2:32 Ja sen tapactuman pite/ Ette Jocainen/ quin HERRAN Nime auxenshwtapi/ henen pite autuaxi tuleman. Sille sen Zionin Wooren päle/ ia Jerusalemis pite ydhen wapadhuxen oleman/ ninquin HERRA luuannut on/ ia ninen muidhen Jänyten tyge/ iotca HERRA cutzuman pite.

III. Lucu.

On yxi Ennustos/ quinga Mailma hendens Euangelium wastan keutte/ nimitten/ teutteriuie site alaspaina pyte. Senteden Jumala site Asia/ Josaphatin Laxos ( quin on tulkittu/ Jumalan domio nein toimitta. Ette ioca Euangelium wastanottapi/ hen autuaxi tule/ mutta ioca ei site wastanota/ se cadhotetan.

Jooel 3:1 SIllä catzo/ Nine peiuine/ ia sillä samalla aialla/ coska mine sen Judan ia Jerusalemin Fangiuxe' palautan/ nin mine tadhon caiki Pacanat coota/
Jooel 3:2 ia tadhon heite Josaphatin Laxon alaswiedhä/ ia tadhon sielle heiden cansans taistella/ minun Canssan ia minun Perimisen Israelin teden/ Jonga he Pacanain secahan haiotit/ ia iaghoit minun Maani heillens/ ia ouat Aruan minun ca'ssani ylitze heittenyet.
Jooel 3:3 Ja ouat Piltit Roasta andanuet/ ia Picat Winan edest myynyet/ ia ioonuet.
Jooel 3:4 Mite mös minulle ombi teiden cansan/ te Zorrist ia Zidonist ia caiki Philisterin Raiat? waj tadhottaco te minun cansan haastella ? Aha/ haastelet te minua/ Nin mine tadhon sen pian ia ekist costa teiden pään päle.
Jooel 3:5 Te quin oletta ottanuet minun Hopiani ia Rahani/ ia minun caunit Clenodiat/ ia oletta ne teiden Kircona siselwienyet.
Jooel 3:6 Sihin te mös ne Juttain ia Jerusalemin Lapset myytte/ Grekille/ senpäle ette teiden pitenyt heite caucan saattaman heiden raioistans.
Jooel 3:7 Catzo/ mine tadhon heite yleshärette sijte Siasta/ iohonga te heite myynyet oletta/ ia tadhon teille site costa teiden pään päle.
Jooel 3:8 Ja tadhon iellensmyydhe teiden Poiat ia Tytteret/ Judan lastein cautta/ ne pite heite sijhen Rickahan Arabiahan/ ychten caucaisen Maan Canssan/ myymen/ Sille HERRA ombi site puhunut.
Jooel 3:9 Julghistacat neite ( sanouat he ) Pacanain seas/ Pyhitteket ydhen Sodhan/ ylesherätteket ne Wäkeuet/ edeskeuken ia ylesmengen caiki Sotawäki.
Jooel 3:10 Techket teiden Wannastan Miecat/ ia teiden Sirpisten keihet.
Jooel 3:11 Ja ioca Heico on/ se sanocan/ Mine wäkeue olen. Waulocat teiten/ ia tulkat tenne caiki Pacanat/ caiki ymberilde/ ia cootka teiten/ Sielle HERRAN pite sinun wäkeuetes alaspaiskaman.
Jooel 3:12 Ylesnoskat te Pacanat/ ia ylesmenget sijhen Josaphatin Laxon. Sille mine tadhon sielle istua/ ia caiki Pacanat domita/ caiki ymberilde.
Jooel 3:13 Paiskacat wicattella/ sille ette Elo ombi kypsi/ tulcat ia alasastucat/ Sille ne Persut ouat teudhet/ ia ne Persut ylitzecohuuat/ Sille heiden Pahudens on swri.
Jooel 3:14 Palio Canssa pite oleman ymberile iocapaicas/ sijnä Erilaxos. Sille HERRAN peiue ombi leszne/ sijnä Domion Laxos.
Jooel 3:15 Auringo ia Cw tuleuat pimiexi/ ia Tädhet peixouat heiden walkiudhens.
Jooel 3:16 Ja HERRAN pite Zionist kiliuman/ ia andapi Jerusalemist cwlla henen änens/ ette Taiuas ia maa pite wapiseman.
Jooel 3:17 Mutta HERRAN pite henen Canssans turuan oleman/ ia yxi Linna Israelin Lapsille. Ja teiden pite tundeman/ ette mine se HERRA teiden Jumalan/ Zionis minun pyhen Wooreni päle asun. Silloin pite Jerusalem Pyhexi tuleman/ ia eikengen mucalainen pide sillen henen lepitzens keumen.
Jooel 3:18 Samalla aialla/ pite ne Wooret makiata wina tiuckuman/ ia ne Cuckulat pite Rieska wotaman/ ia caiki Judan Oiat pite teunens wette oleman. Ja pite yxi Lädhe HERRAN honesta vloskeumen/ sen pite site wirtha Sittin wetyttemen.
Jooel 3:19 Waan Egyptin pitepi autiana oleman/ Ja Edom yxi synghie Erimaa/ sen wärydhen teden/ ioca Judan Lapsille tecty on/ ette he wighattoman weren heiden Maasans vloswoadhtanuet ouat.
Jooel 3:20 Mutta Judan pite ijancaikisesta asuttaman/ ia Jerusalem ijancaikisehen aican.
Jooel 3:21 Ja em mine tadho salli heiden Werens costottomaxi/ ia HERRAN pite asuman Zionis.

Joelin Prophetan Loppu.