Propheta Jesaia

22.04.2020

Prophetast Jesaiast Esipuhe .
Joca tahto hyödytyxen cansa luke ja oikein ymmärtä tämän pyhän Prophetan Jesaian/ hänelle on sangen tarpellinen/ Ensist/ että hän hywin otta waarin tituluxest eli tämän kirjan algust: sillä joca sen tituluxen ensist hywin ja tyynni ymmärtä/ hänelle on sijtä suuri ojennus/ ja nijncuin selkiä walistus coco kirjaan.
Mutta ei titulusta cohta ymmärretä/ waicka nämät sanat/ Usia/ Jotham/ Ahas/ Ezechia/ Judan Cuningat/ etc. ymmärrettäisin/ pitä cuitengin tiettämän mitä näiden Cuningain aicana tapahtunut on/ millinen maan tila oli/ mikä Canssa oli ja millä mielellä/ mikä heidän aiwoituxens oli/ ja cuinga sijhen aican oli/ cuinga he idzens käytit kylänmiehiäns/ ystäwitäns ja wihollisians wastan: Ja erinomaisest/ cuinga he olit Jumalata ja Prophetaita wastan/ oikias ja wääräs Jumalan palweluxes/ nijncuin tästä on kirjoitettu wijmeises Cuningasten kirjas cap. 15. 16. 17. 18. ja 19. ja toises Aicakirjas/ cap. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Olis myös hywä jotakin tietä cuinga maacunnat sijnä ymbärillä owat ollet/ ettei wierat ja oudot sanat suututais lukemast/ eli estäis ymmärtämäst.
Ja sentähden yxikertaiset tästä nijn paljo tietäkön: itän päin Jerusalemia eli Judat/ cusa Propheta eli ja saarnais/ on cuollu meri/ josa/ Sodoma ja Gomorra muinen olit.
Sillä puolella cuollutta merta/ on Moabin ja Ammonin lasten maa/ sijtte edembänä on Babel eli Chaldea/ ja wielä edembänä on Persia/ josta Jesaia paljo puhu.
Mutta pohjan päin on Libanonin wuori/ jonga tacana on Damascu ja Syria/ mutta wielä edembänä itän päin on Assyria/ jonga cansa Jesaian on kyllä tekemist.
Länden päin suuren meren tykönä owat Philisterit/ Judalaisten angarammat wiholliset.
Nijn on myös Tyrus ja Sidon sen meren tykönä pohjan päin/ Galilean rajoisa.
Etelän päin on monda maacunda/ nijncuin Egypti/ Ethiopia/ Arabia ja punainen meri/ Edom ja Midian: Egypti on luodelännesä.
Näistä maacunnista/ jotca Judan ja Jerusalemin ymbärillä nijncuin sudet lammashuonen ymbärillä owat/ joiden cansa Judalaiset olit usein tehnet lijton/ waan huckan/ Jesaia ennusta.
Sijtte jaettacon tämä kirja colmeen osaan.
Ensimäises puhu Jesaia nijncuin muutkin Prophetat/ cahdesta cappalesta.
Ensist/ että hän opetta Canssa/ ja nuhtele moninaisia syndejä/ erinomattain moninaista epäjumalan palwelusta/ joca sen Canssan seas oli wallan saanut/ nijncuin hywät ja uscolliset saarnajat wielä nyt tekewät ja tekemän pitä/ pitäin heitä nijn curituxes sekä uhcauxella ja lupauxella.
Sijtte asetta hän ja walmista heitä odottaman tulewaista Christuxen waldacunda/ josta hän nijn monella tawalla ja selkiäst ennusta/ että hän sijnä asias woitta caicki muut Prophetat/ nijn että hän myös Christuxen Äitistä Neidzest Mariasta kirjoitta/ että hän ilman neidzyen turmellusta oli sijttäwä ja synnyttäwä Christuxen/ 7. cap. nijn myös hänen pijnastans 53. cap. nousemisestans cuolluista ja waldacunnastans puhu hän nijn selkiäst/ cuin se olis jo silloin tapahtunut/ on hän sijs ollut sangen jalo ja corkest walistettu Propheta.
Toises osas puhu hän erinomattain Assyrian Keisarin wallasta/ ja Keisar Sanheribist/ josta hän myös enä cuin jocu muu Propheta ennusta/ nimittäin/ cuinga se Keisar oli woittawa caicki maacunnat ymbärildäns/ Israelin waldacunnan cansa/ ja päälisexi paljo paha tekewä Judan waldacunnalle.
Mutta sen hän pitä cuitengin lujana/ lupa myös Jerusalemin tulewan Jumalalda warjelluxi ja pelastetuxi hänestä/ joca ihme on yxi nijstä caickein suurimmista/ cuin coco pyhäs Raamatus löytän/ ei ainoastans sentähden/ että nijn woimallinen Keisar piti lyötämän Jerusalemin edes/ waan myös että sencaltainen mahdotoin asia siellä jumalisilda uscotaisin.
Hän sai/ ilman epäilemät/ monda paha sana cuulla uscottomilda.
Hän piti sen cuitengin wahwana ja sai woiton/ nijn että Keisar hänen sanans jälken Jerusalemin edes lyötin/ ja Caupungi pelastettin/ sentähden on hän tosin Jumalan edes ollut callis ja cuuluisa mies.
Colmannes osas puhu hän Babelin Keisarin wallasta/ ja ennusta Babelin fangeutta/ jolla Canssa piti rangaistaman ja Jerusalemin Caupungi häwitettämän.
Mutta caickein enimmin hän sitä ahkeroidze/ että hän taitais lohdutta ja wahwista hänen tulewaisen Canssans/ ettei he sencaltaisesa fangiudes ja Caupungin häwityxes epäilis/ ikänäns cuin he peräti huckuisit/ ja ei Christuxen waldacunda olis tulewa/ ja caicki ennustuxet wäärät ja turhat olisit.
Ennusta hän sijs wiljalda/ cuinga taas sitä wastan Babel piti häwitettämän/ ja Judalaiset pelastettaman ja palajaman Jerusalemijn/ nijn että hän nimittä Cuningatkin jotca piti Babelin häwittämän/ erinomattain sen joca Judalaiset oli wallallens päästäwä/ nimittäin/ Cuningas Corexen Persiast/ jonga hän myös Jumalan woidelluxi cudzu/ aica ennen cuin jocu Cuningan waldacunda olican Persias.
Nämät owat ne colme osa/ joista Jesaia puhu.
Mutta ei hän näitä cappalita tuo edes oikialla järjestyxellä/ waan secoitta toisen cappalen toinen toiseens/ nijn että hän ensimäisest cappalest paljo toiseen ja colmandeen wetä/ ja colmannest puhu jotain ennen cuin toisest.
Jos se nijn muilda/ jotca nämät ennustuxet coonnet ja kirjoittanet owat/ on tapahtunut/ eli jos Propheta idze tilan jälken sen nijn on tehnyt/ ei tietä sanoa.
Mutta sijtä hyödytyxest cuin tästä Prophetast saadan/ ei tarwita täsä paljo puhua/ se cuin händä wiriäst luke/ on kyllä idze ymmärtäwä/ että hän on täynäns caickinaisia/ mitä ikänäns Jumalata pelkäwäinen ja murhellinen sydän taita idzellens turwaxens ja lohdutuxexens anoa.
Täsä puhutan myös kyllä muiden seas niscureita cowacorwaisita syndisitä wastan/ erinomaittain nijtä jotca wäärän jumalan palweluxeen ja epäjumalisuteen/ Cuningoihin ja lijttoihin idzens luotit/ jos se muutoin jotain olis tainnut autta.
Älkön myös jocu luulco/ että Jesaiast on nijn paljo pidetty silloin hänen aicanans Judan Canssan seas/ nijncuin hänestä nyt pidetän/ waan sangen ylöncadzottuna/ nijncuin hän idze todista 58. lugusa/ nimittäin/ että he pistit kieldäns maalle/ ja cocotit händä cohden sormellans/ ja pidit caicki hänen saarnans hulludena/ paidzi muutamita harwoja hywiä/ sencaltaisia cuin Cuningas Ezechia: sillä se oli sen Canssan wanha tapa/ naura ja pilcata Jumalan Prophetaita/ 4. Reg. 9. nijncuin myös ainakin caikille saarnaille ja Jumalan palwelioille tapahtu.
Judalaisten seas myös sanotan Jesaia wiimein tapetuxi Cuningas Manasselda/ sahalla sahatuxi.

Propheta Jesaia .

I. Lucu .

JUmala walitta Prophetan cautta/ hänen Canssans Judalaisten uppiniscaisutta/ ettei he taicka hywäin tecoin eli rangaistusten tähden taiwuta idzens parannuxeen/ v. 1.
waan cuin he uhraisit ja pidit juhlians/ luulit he sijnä kyllä olewan/ joita Jumala sano ei woiwans enä kärsiä/ v. 10.
neuwo parannuxeen ja lupa armons/ v. 16.
ihmettele että he nijn pian riiwattin/ v. 21.
uhca rangaista/ v. 24.
lupa sen ajallans toisexi wäändä/ v. 25.
silloin pitä epäjumalan palweliat häpiään tuleman/ v. 28.

Jes 1:1 Tämä on Jesaian Amozin pojan näky/ jonga hän näki Judast ja Jerusalemist/ Usian/ Jothamin/ Ahaxen ja Jehiskian/ Judan Cuningasten aicana.
Jes 1:2 Cuulcat taiwat/ ja maa ota corwijs: sillä HERra puhu. Minä olen lapsia caswattanut ja corgottanut/ ja he owat minusta luopunet.
Jes 1:3 Härkä tunde hänen omistajans/ ja Asi Isändäns seimen: mutta Israel ei tunne minua/ ja minun Canssan ei ymmärrä.
Jes 1:4 Woi sitä syndistä Canssa/ sitä Canssa suuresta pahasta tegosta/ sitä pahanelkistä siemendä/ nijtä wahingolisia lapsia/ jotca HERran hyljäisit ja Israelin Pyhän pilckaisit/ he poickeisit tacaperin.
Jes 1:5 Mitä warten teitä enä lyödän/ cosca te aina harhaelet? coco pää on sairas/ ja coco sydän on wäsynyt.
Jes 1:6 Hamast candapääst nijn kijresen asti/ ei hänesä ole mitän terwe/ waan haawat ja sinimarjat ja weripahgat/ jotca ei ole puserretut/ eikä sidotut/ taicka öljyllä siwellyt.
Jes 1:7 Teidän maan on autiana/ teidän Caupungin owat tulella poldetut. Muucalaiset syöwät teidän peldon teidän silmäin edes/ ja on autia/ nijncuin se joca muucalaisilda raadeldu on.
Jes 1:8 Mutta mitä wielä Zionin tyttärest jäänyt on/ se on nijncuin maja wijnamäes/ ja nijncuin hacomaja krydimaas/ nijncuin häwitetty Caupungi.
Jes 1:9 Ellei HERra Zebaoth meille jotakin wähä jätäis/ nijn me olisim cuin Sodoma ja Gomorra.
Jes 1:10 TE Sodoman päämiehet cuulcat HERran sana/ ottacat corwijn meidän Jumalam Laki/ sinä Gomorran Canssa.
Jes 1:11 Mitä minulle on teidän uhrein paljoudest? sano HERra: minä olen oinasten polttouhrist/ ja syöttiläin raswasta rawittu/ ja en tottele wasickain/ lambain ja cauristen werta.
Jes 1:12 Cosca te ilmestytte minun caswoni eteen/ cuca sencaltaisita waati teidän käsistän/ että te waellaisit minun esihuonesani?
Jes 1:13 Älkät sillen teidän ruocauhrian huckan tuoco edes/ suidzutus on minulle cauhistus. Utta Cuuta ja Sabbathia cosca te tuletta cocoon/ en minä kärsi: sillä nijsä on wäkiwalda ja wäärys.
Jes 1:14 Minun sielun wiha teidän Utta Cuutan ja juhlapäiwän/ minä olen nijstä suuttunut/ minä wäsyn sijtä kärseisäni.
Jes 1:15 Ja cuin te parhallans käsiän nostat/ nijn minä cuitengin käännän silmäni teistä pois: ja waicka te paljo rucoilisitta/ en minä cuitengan teitä cuule/ sillä teidän käten owat werta täynäns.
Jes 1:16 Peskät/ puhdistacat teitän/ pangat teidän paha menon pois minun silmäin edest.
Jes 1:17 Lacatcat pahasta/ oppicat tekemän hywä/ ja edzikät oikeutta. Auttacat alaspainettua/ saattacat orwoille oikeus/ ja auttacat lesken asiata:
Jes 1:18 Ja sijtte tulcat/ ja cadzocam cummalla oikeus on/ sano HERra. Jos teiden syndin weriruskiat olisit/ nijn heidän pitä lumiwalkiaxi tuleman: ja waicka he olisit nijncuin ruusun carwaiset/ pitä heidän cuitengin nijncuin willa tuleman.
Jes 1:19 Jos te minua cuulisit/ nijn te maan hywyden nautidzisit.
Jes 1:20 Mutta jos te poikette pois ja oletta cowacorwaiset/ nijn miecka syö teitä: sillä HERran suu puhu sen.
Jes 1:21 Cuinga se tapahtu että hurscas Caupungi on portoxi tullut? hän oli täynäns oikeutta/ wanhurscaus asui hänesä/ mutta nyt murhajat.
Jes 1:22 Sinun hopias on carrexi tullut/ ja sinun juomas on wedellä secoitettu.
Jes 1:23 Sinun päämiehes owat wilpistellet/ ja warasten cumpanit/ caicki he mielelläns lahja ottawat/ ja pyytäwät andimita. Ei he orwoille oikeutta tee/ ja leskein asia ei tule heidän eteens.
Jes 1:24 Sentähden sano HERra Jumala Zebaoth/ wäkewä Israelis/ woi/ minä tahdon idzeni lohdutta wihollisistani/ ja minun wihamiehisäni wihani sammutta.
Jes 1:25 Ja minä käännän käteni sinua wastan/ ja sinun cartes puhtammaxi selitän ja wien pois caiken sinun tinas.
Jes 1:26 Ja saatan sinun Duomaris endisellens ja Raadimiehes nijncuin algustakin. Sentähden sinä cudzutan wanhurscaxi ja toimellisexi Caupungixi.
Jes 1:27 Zion lunastetan oikeudella/ ja hänen fangins wanhurscaudella.
Jes 1:28 Että ylidzekäymärit ja syndiset ynnä särjetän/ ja jotca HERran hyljäwät/ hucutetan.
Jes 1:29 Sillä heidän täyty häpiään tulla tammein tähden/ joita he himoidzit/ ja häwäistyxi tuleman krydimaiden tähden/ jotca he walidzit.
Jes 1:30 Cosca te tuletta nijncuin jocu tammi cuiwilla lehdeillä/ ja nijncuin jocu wedetöin krydimaa.
Jes 1:31 Ja cosca warjelus tule nijncuin rohdin/ ja teidän tecon nijncuin kipinä. Ja he sytytetän ynnä molemmat/ jota ei kengän sammuta.

Vers. 1. Näky ) Pyhäin Prophetain saarna cudzutan näwyixi/ sekä sentähden että Jumala on enimmäst sanalla ilmoittanut heille jongun merkin eli muodon jonga heidän piti ilmoittaman Canssalle/ että he sen pikemmin olisit heidän taiwuttanet uscoman ja cuuleman heitäns/ nijncuin Iesai. 6:1 Ier. 1:11. etc / Sentähden myös owat Prophetat idzens cudzunet Näkiöixi/ 1. Sam. 9:9. Nijncuin myös sentähden/ että Jumala on heille näyttänyt ja tiettäwäxi tehnyt tahtons/ joca muutoin on ihmisille tietämätöin. v. eod. . Usian Jothamin ) Millinen meno näiden Cuningasten aicana on ollut/ sijtä luettacon 4. Reg 15. 16. 18. 19. 20. ja 2. Par. 26. 27. etc.
v. 4. Wanhingolisia lapsia ) Jotca sekä wäärällä opilla ja epäjumalan palweluxella häiridzit ja turmelit Canssan
v. 11. Teidän uhrein paljoudest ) Tämä ulconainen Jumalan palwelus oli idzestäns hywä ja Jumalalda käsketty/ mutta että se tehtin catumattomilda ja ulcocullatuilda sijnä luulos/ että heidän sen cautta piti tuleman wanhurscaxi/ hyljättin se Jumalalda.
v. 22. Sinun hopias on carrexi ) se on minun puhtan sanani oletta te secoittanet ihmisten säädyillä Iren. lib. 4. adv Haer. c. 25.
v. 24. Wihollisistani ) se on Chaldereistä ja muista Cuningoista/ joiden pitä minun puolestani costaman minun Canssalleni.
v. 25. käännän minun käteni ) Täsä lupa Jumala tämän parandawans Christuxen ja Apostoleins cautta
v. 13. Cosca warjellus ) se on/ heidän epäjumalans ( ja sen työt ) se on/ heidän epäjumalan palweluxens pitä turhan raukeman/ eikä pidä woiman heitä autta.

II. Lucu .

JEsaia ennusta Christuxen waldacunnan tulewan wijmeisellä ajalla/ ja olewan suuremman caickia waldacundia maan päällä/ johonga myös pacanat idzens andawat/ v. 1.
mutta Judalaiset hyljätän syndeins ja jumalattomudens tähden/ v. 6.
neuwo jocaista nöyryttämän idzens HERran Christuxen tulemisen edes: sillä sijhen aican hän ainoastans caickein corkiambana pidetän/ v. 10.
mutta epäjumalat ja cuwat pitä cadzottaman ylön/ hyljättämän ja heitettämän pois/ v. 18.

Jes 2:1 TÄmä on cuin Jesaia Amozin poica näki Judast ja Jerusalemist.
Jes 2:2 Wijmeisnä aicana pitä sen wuoren/ jolla HERran huone on/ wahwan oleman/ corkiambi cuin caicki wuoret/ ja corgotettaman caickein cuckulain ylidze/ ia caicki pacanat pitä sinne juoxeman.
Jes 2:3 Ja paljo Canssa sinne menemän/ ja sanoman: tulcat/ astucam ylös HERran wuorelle/ Jacobin Jumalan huoneseen/ että hän opetais meille hänen teitäns/ ja me waellaisimme hänen polguillens: sillä Zionist on Laki tulewa/ ja HERran sana Jerusalemist.
Jes 2:4 Ja hän duomidze pacanain seas/ ja rangaise monda Canssa. Silloin heidän pitä mieckans auraxi tekemän/ ja keihäns wicahtexi: sillä ei yhdengän Canssan pidä toista Canssa wastan miecka nostaman/ eikä sillen tottuman sotiman.
Jes 2:5 Tulcat te Jacobin huonesta/ waeldacam HERran walkeudes.
Jes 2:6 MUtta sinä olet sinun Canssas Jacobin huonen laskenut menemän: Sillä he rickowat enämmän cuin itäläiset/ ja owat päiwäin walidziat/ nijncuin Philisterit/ ja salliwat muucalaiset lapset monexi tulla.
Jes 2:7 Heidän maans on täynäns culda ja hopiata/ ja heidän rickaudellans ei ole loppua.
Jes 2:8 Heidän maans on täynäns orheja/ ja heidän rattaillans ei ole loppua. Heidän maans on myös täynäns epäjumalita/ ja he cumartawat heidän käsialans/ jotca heidän sormens tehnet owat.
Jes 2:9 Siellä yhteinen Canssa notkista/ siellä Sangarit heitäns nöyryttäwät/ jotas et heille anna andexi.
Jes 2:10 MEne callioon ja kätke sinuas maahan HERran pelgon edestä/ ja hänen cunnialisen Maijestetins edestä.
Jes 2:11 Sillä caicki corkiat silmät aletan/ ja jotca jaloimmat Canssois owat/ täyty idzens notkista: sillä HERra on yxinäns sinä aicana corkein.
Jes 2:12 HERran Zebaothin päiwä käy caiken coreuden ja corkeuden ylidze/ ja caickein paisunuitten ylidze/ että ne aletaisin.
Jes 2:13 Ja caickein corkiain ja corgotettunin Cedrein ylidze Libanonis/ ja caickein tammein ylidze Basanis.
Jes 2:14 Nijn myös caickein corkiain wuorten ylidze/ ja caickein corgotettuin cuckulain ylidze.
Jes 2:15 Ja jocaidzen corkian tornin ylidze/ ja caickein wahwain muurein ylidze.
Jes 2:16 Nijn myös caickein hahtein ylidze meresä/ ja caiken caunin käsialan ylidze.
Jes 2:17 Että caicki ihmisten corkeus notkista hänens/ ja nöyryttä idzens mitä ihmises corkiata on/ ja HERra yxinäns on silloin corkia olewa.
Jes 2:18 Ja epäjumalat pitä ratki huckuman.
Jes 2:19 Silloin wuorten rotcoihin mennän ja maan cuoppijn/ HERran pelgon tähden/ ja hänen cunnialisen Maijestetins tähden/ cosca hän nouse maata peljättämän.
Jes 2:20 Silloin pitä jocaidzen hopiaiset ja cullaiset epäjumalans heittämän pois ( jotca hän on teettänyt cumartaxens ) myyrät ja yöcköit.
Jes 2:21 Että hän lymytäis kiwein racoihin ja wuorten rotcoihin/ HERran pelgon tähden/ ja hänen cunnialisen Maijestetins tähden/ cosca hän nouse maatta peljättämän.
Jes 2:22 Nijn lacatcat sijs ihmisest jonga hengi sieramis on: sillä et te tiedä misä arwios hän on.

Vers. 2. Wijmeisnä aicana ) Elian jutun jälken/ jaetan mailman ikä colmeen osaan. Ensin ollit 2000. ajastaica aukena/ se on/ ilman kirjoitettua Lakia. Sijtte olit Laki 2000 ajastaica/ loppun asti. Näin cudzutan täsä se aica cuin Christuxen waldacunda oli tulewa/ sixi wijmeisexi ajaxi.
v. 3. Lain ) Hebreas on Thorah / joca ei ainoastans ymmärretä osaxi Jumalan sanasta/ joca erinomattain cudzutan Laixi/ waan myös caicki Jumalan sanat/ nijn Evangelium cuin lakikin. Tämä nijn ymmärretän/ että Jumalan sana se oikia oppi tule Zionist eli Jerusalemist coco mailmaan/ nijncuin tapahtunutkin on.
v. 4. Heidän mieckans auraxi ) se on/ silloin otetan wäliaita pois/ ja rauha tule Judalaisten ja pacanoitten waihella/ nijn myös Jumalan ja ihmisten waihella/ mutta muut sodat pysywät mailman loppun asti/ hänen toiseen tulemiseens/ silloin myös tämän/ bookstawin jälken/ pitä täytetyxi tuleman. Iustin. Apol. 2. pro Christ. Gal. Lib 5. c. 6.
v. 6. Muucalaiset lapset ) Ne owat jotca rippuwat wääräs opis ja epäjumalan palweluxes/ jotca owat epäuscoisemmat pacanoita idäisellä maalla.
v. 22. Nijn lacatcat sijs ihmisest ) se on/ älkät olco Christusta wastan/ älkät myös wainotco händä: sillä ehkä hän on totinen ihminen/ nijn on hän myös cuitengin Caickiwaldias Jumala/ joca teidän aiwoituxen woi picaisest estä ja tyhjäxi tehdä. Cassiod. de incarnatione Domini lib. 5.

III. Lucu .

Jesaia uhca Judan Canssa callilla ajalla/ ja ymmärtäwäisten miesten puuttumisella/ että lapset hallidzewat heitä/ v. 1.
heidän moninaisten syndeins tähden/ v. 8.
sano cuitengin wanhurscasten menestywän/ ja nautidzewan heidän hywyttäns/ v. 10.
HERran tulewan duomidzeman Canssans ja heidän pääruhtinoitans/ v. 13.
nuhtele erinomattain heidän waimoins ylpeyttä ja coreutta/ jonga HERra on ottawa pois/ ja andawa häpiän siaan tulla/ v. 16.

Jes 3:1 SIllä cadzo/ HERra/ HERra/ Zebaoth otta pois Jerusalemist ja Judast caickinaisen waran/ caiken leiwän waran/ ja caiken weden waran.
Jes 3:2 Wäkewät sotamiehet/ Duomarit/ Prophetat/ Tietäjät ja Wanhimmat.
Jes 3:3 Wijdenkymmenen päämiehet ja cunnialiset miehet/ Raadimiehet ja taitawat wircamiehet/ ja toimella puhuwaiset miehet.
Jes 3:4 Ja tahto heille anda nuorucaiset pääruhtinoixi/ ja lapsilliset heitä hallidzeman.
Jes 3:5 Ja Canssan pitä ryöstämän toinen toistans/ ja jocainen hänen lähimmäistäns. Ja nuoremman pitä ylpiän oleman wanha wastan/ ja irstan cunnialista wastan.
Jes 3:6 Silloin tarttu weli weljeens/ Isäns huonest: sinulla on waattet/ ole meidän pääruhtinam/ auta sinä tätä langemusta.
Jes 3:7 Mutta silloin hän wanno/ ja sano: en minä taida parata/ ei cotonani ole leipä. eikä waatteita/ älkät minua pango Canssan pääruhtinaxi.
Jes 3:8 Sillä Jerusalemi caatu sinne/ ja Juda on ylösalaisin siellä/ että heidän kielens ja tecons on HERra wastan/ nijn että he hänen Maijestetins silmiä wastoin sotiwat.
Jes 3:9 Ei he peitä heidän tecojans/ mutta kerscawat ricoxistans/ nijncuin Sodoma/ ja ei sala nijtä. We teidän sieluillen: sillä he idze saattawat päällens sen cansa caiken onnettomuden.
Jes 3:10 Saarnatcat wanhurscaista/ että heidän käy hywin: sillä he saawat syödä heidän töidens hedelmän.
Jes 3:11 Mutta woi jumalattomita: sillä he owat pahat/ ja heille maxetan nijncuin he ansaidzewat.
Jes 3:12 Lapset owat minun Canssani waiwajat/ ja waimot wallidzewat heitä. Minun Canssani/ sinun lohduttajas häiridzewät sinun/ ja turmelewat tien/ jota sinun käymän pidäis.
Jes 3:13 Mutta HERra seiso siellä oikeudella/ ja on seisattanut duomidzeman Canssa.
Jes 3:14 HERra tule duomiolle Canssans wanhemmitten cansa/ ja hänen pääruhtinastens cansa: sillä te oletta turmellet wijnamäen/ ja köyhäin ryöstö on teidän huoneisan.
Jes 3:15 Mixi te tallatte minun Canssani/ ja rundelette köyhä/ sano HERra HERra Zebaoth.
Jes 3:16 JA HERra sano: että Zionin tyttäret owat ylpiät/ ja käywät kenos cauloin/ kijlus silminä/ käwelewät ja coriast astelewat nijncuin jalat sidotut olisit.
Jes 3:17 On sijs HERra tekewä Zionin tytärten päät rupisexi/ ja HERra on paljastapa heidän häpiäns.
Jes 3:18 Silloin on HERra ottawa polusten caunistuxen pois/ ja sitet/ pangut/
Jes 3:19 Käädyt/ rannerengat/ kijldäwät waattet/ päälijnat/ präämit/ snyörit/ desmacnupit/ corwarengat/
Jes 3:20 Sormuxet/ päärihmat/ odzaladit/ pyhäpäiwäiset waattet/
Jes 3:21 Caaput/ timbit/ cuckarot/ speilit/ miehustuxet/
Jes 3:22 Liepet ja heidän lijnawaattens.
Jes 3:23 Ja pitä häijy löhkä hywän hajun edest oleman/ ja waldain side wyön edest/
Jes 3:24 Ja paljas pää caharain hiusten edest/ ja ahdas säcki awaran hamen edest.
Jes 3:25 Nämät caicki sinun cauneutes siaan. Sinun yhteinen Canssas on caatuwa miecan cautta/ ja sinun sotawäkes sodasa.
Jes 3:26 Ja heidän porttins pitä murehtiman ja walittaman.

Vers. 14. Wijnamäen ) se on/ Jumalan Canssan/ cuin nähdän/ cap. 5:7.

IV. Lucu .

PRopheta lohdutta taas jääneitä Judalaisia/ että Messias oli tulewa/ jonga hän cudzu HERran wesaxi/ v. 2.
joca tahto pestä caicki heidän ricoxens/ v. 4.
ja olla heidän lohdutuxens ja warjeluxens/ v. 5.

Jes 4:1 Ja heidän pitä waikiast istuman maan päällä/ nijn että seidzemen waimo tarttuwat silloin yhteen miehen/ ja sanowat: me tahdom idze meidäm elättä ja waatetta/ anna meitä ainoastans sinun nimelläs nimitettä/ että meidän häwäistyxem otetaisin meildä pois.
Jes 4:2 SInä päiwänä on HERran wesa olewa racas ja callis/ ja maan hedelmä jalo ja cunnialinen nijden tykönä/ jotca Israelist wapadetan.
Jes 4:3 Ja joca Zionis ja Jerusalemis jäänyt on/ pitä pyhäxi cudzuttaman/ jocainen cuin kirjoitettu on eläwittän seas Jerusalemis.
Jes 4:4 Silloin HERra pese Zionin tyttären saastaisudet ja Jerusalemin weren wiat pois/ duomidzewan ja polttawan hengen cautta.
Jes 4:5 Ja HERra saatta caiken Zionin wuoren asumisen ylidze/ ja cusa ikänäns se coottu on/ päiwällä sawun ja pilwen/ ja tulen paisten yöllä palaman.
Jes 4:6 Sillä suojelus pitä oleman caickein ylidze cuin cunnialinen on/ ja werho pitä oleman päiwän warjoxi hellettä wastan/ turwa ja warjelus wirta ja sadetta wastan.

Vers. 2. HERran Wesan ) Näin cudzutan Christus: sillä hän on Jumalan poica/ wesoinut eli syndynyt taiwallisesta Isästäns/ Psal. 2. Cudzutan hän myös ( maan hedelmäxi ) että hän on myös totinen ihminen syndynyt neidzestä Mariasta.
v. 4. Polttawan hengen ) Ei tämä polttaminen ole kijras tuli/ jonga cautta ihmisten synnit puhdistettaisin: sillä pyhä Raamattu ei ensingän tiedä sencaltaisest tulest/ waan ne pestän pois Christuxen werellä ja ansiolla/ Eph. 5:26. nijstä täsä puhutan ja cudzutan Metaphoricª eli wertauxen cautta polttamisexi.
v. 5. Zionin wuoren asumisen ) Supr. cap. 2:2. v. eod. Päiwällä sawun ja pilwen ) se on/ lohdutus caicke surua/ waino ja ahdistusta wastan. v. eod. tulen paisten ) se on oikian walistuxen/ ymmärryxen ja tiedon Jumalast ja heidän autudestans.
v. 6. Cuin Cunnialinen on ) Nimittäin/ sen cuin Jumalan edes on jalo/ nijncuin uscolliset.

V. Lucu .

PRopheta ylistä Jumalan hywiä töitä Judan Canssan cohtan/ ja nuhtele heidän kijttämättömyttäns ja suuria ricoxitans/ wijnamäen wertauxella/ jonga hän cudzu ystäwän lauluxi/ v. 1.
nuhtele niminomattain heidän tytymätöindä ahneuttans/ v. 8.
uhca heille häwityxen callilla ajalla/ v. 10.
heidän ylönsyömisens ja ylönjuomisens tähden/ v. 11.
fangeuxen ja cuoleman/ v. 13.
heidän Jumalans uhcauxen ylöncadzomisen/ v. 18.
heidän ulcocullaisudens ja wäärän oppins/ v. 20.
nijn myös wäärydens tähden/ v. 23.
uhca heitä wihollisilla/ caucaiselda maalda/ jotca äkist pitä carcaman heidän päällens/ v. 26.

Jes 5:1 MInä weisan ystäwälleni minun Setäni weisun hänen wijnamäestäns.
Jes 5:2 MInun ystäwälläni on wijnamäki lihawas paicas. Ja hän aitais sen ymbärins/ ja kiwiraunioilla warjeli/ ja istutti sijhen kempit wijnapuut. Hän rakensi myös sijhen tornin/ ja pani sinne wijnacuurnan. Ja odotti sen wijnamarjoja candawan/ waan hän cannoi pahoja marjoja.
Jes 5:3 Te Jerusalemin asujat/ ja Judan miehet/ duomitcat nyt minun ja minun wijnamäkeni wälillä.
Jes 5:4 Mitä sijs olis enämbi minun wijnamälleni tekemist/ jota en minä hänesä tehnyt ole? Mixi hän candoi pahoja marjoja/ cosca minä odotin hänen wijnamarjoja candawan?
Jes 5:5 Ja nyt minä tahdon teille ilmoitta/ mitä minä tahdon wijnamäelleni tehdä. Hänen aitans pitä otettaman pois/ että hänen pitä autiana oleman/ ja hänen muurins pitä särjettämän/ että hän tallataisin.
Jes 5:6 Minä tahdon sen hyljätä/ ettei kengän pidä hänesä leickaman eli caiwaman/ Waan ohdacket ja orjantappurat pidä hänes caswaman/ ja tahdon pilwiä kieldä satamast hänen päällens.
Jes 5:7 Mutta Zebaothin HERran wijnamäki on nyt Israelin huone/ ja Judan miehet hänen suloinen istuttamans. Hän odotta oikeutta/ cadzo/ ei ole muuta cuin wäkiwalda: wanhurscautta/ nijn on sula walitus.
Jes 5:8 Woi nijtä jotca yhden huonen toiseen wetäwät/ ja yhden pellon toiseen saattawat/ sijhenasti ettei enä sia ole/ asuaxens yxinäns maan päällä.
Jes 5:9 Nämät owat HERran Zebaothin corwijn tullet/ mitämax/ ellei ne monet huonet tule kylmille/ ja ne suuret ja caunit jää ilman asuita:
Jes 5:10 Sillä kymmenen wijnamäen sarca pitä waiwoin yhden Bathin andaman/ ja Gomer siemenitä teke ainoastans yhden Ephan.
Jes 5:11 Woi nijtä jotca warahin huomeneltain ylhällä owat/ juopumutta nouteleman/ ja istuwat haman yöhön asti/ että he wijnasta hehcuisit.
Jes 5:12 Joilla owat candelet/ Psaltarit/ trumbut/ huilut/ ja wijna heidän pidoisans/ ja ei cadzo HERran tecoa/ eikä tottele hänen käsialans.
Jes 5:13 Sentähden pitä minun Canssan wietämän tapaturmast fangeuteen/ ja hänen cunnialistens täyty nälkä kärsiä/ ja heidän yhteinen Canssans kärsi jano.
Jes 5:14 Sitäwarten on helwetti sieluns lawialda awainnut/ ja hänen kitans on ammollans ilman mitata: mennä sinne alas sekä heidän cunnialisens että yhteisen Canssans/ sekä heidän rickans että riemullisens.
Jes 5:15 Että jocainen idzens notkistais ja cukin nöyrytettäisin/ ja coreitten silmät myös nöyrytetyxi tulisit.
Jes 5:16 Mutta HERran Zebaothin pitä duomios ylistettämän/ ja pyhän Jumalan pitä wanhurscaudes pyhitettämän.
Jes 5:17 Silloin pitä lambat tawallans caittaman/ ja muucalaiset pitä idzens elättämän lihawitten aukiudes.
Jes 5:18 Woi nijtä jotca idzens sitowat walhen nuoralla yhteen/ wääryttä tekemän/ ja nijncuin ratasten köydellä syndiä tekemän:
Jes 5:19 Ja sanowat: anna hänen tecons riendä ja pian tulla/ sitä nähdäxem. Lähestykön ja tulcon Israelin pyhän aiwoitus/ että me sen tietäisimme.
Jes 5:20 Woi nijtä jotca pahan hywäxi ja hywän pahaxi sanowat/ jotca pimeydestä walkeuden/ ja walkeudesta pimeyden tekewät/ jotca happamast makian/ ja makiast happaman tekewät.
Jes 5:21 Woi nijtä jotca wijsat olewanans owat/ ja heitäns toimellisna pitäwät.
Jes 5:22 Woi nijtä jotca jalot owat wijna juoman/ ja juomasa kilwoittelewat.
Jes 5:23 Jotca jumalattoman lahjain tähden wanhurscauttawat/ ja käändäwät heidän oikeudens pois wanhurscaista.
Jes 5:24 SEntähden/ nijncuin tulen liecki corren culutta/ ja siwalda acanat pois: aiwa nijn pitä heidän juurens mätänemän/ ja heidän wesans hajoman pois nijncuin tomu.
Jes 5:25 Sillä he cadzowat HERran Zebaothin Lain ylön/ ja pilckawat Israelin pyhän sanat. Sentähden HERran wiha julmistu Canssans päälle/ ja oijenda kätens heidän päällens. Ja lyö heitä nijn että wuoret wapisewat/ ja heidän ruumins owat nijncuin loca catulla. Ja caikisa näisä ei hänen wihans lacka/ waan hänen kätens on wielä oijettu.
Jes 5:26 Sillä hän nosta lipun ylös caucana pacanoitten seas/ haucutteleman maan äristä. Ja cadzo/ he tulewat äkist ja nopiasti/ ja ei ole kengän heistä wäsynyt eli heicko/ eikä kengän torcu eli maca.
Jes 5:27 Ei päästä kengän wyötä landestas/ eikä kenengän kengän rihmoja ricota.
Jes 5:28 Heidän nuolens owat teräwät/ ja caicki heidän joudzens jännitetyt. Heidän orittens cawiat owat nijncuin limsiä/ ja heidän ratastens pyörät nijncuin tuulispää.
Jes 5:29 He kiljuwat nijncuin Lejonit/ ja kiljuwat nijncuin nuoret Lejonit. He kiristelewät ja temmawat saalin/ ja omistawat sen/ ettei kengän sitä saa jällens.
Jes 5:30 Ja silloin pauhatan heidän ylidzens nijncuin meri. Cosca silloin cadzotan maan päälle/ cadzo/ nijn on pimeys ahdistuxest/ ja ei walkeus paista sillen heidän ylidzens.

Vers. 1. Setäni weisun ) se on/ HERran Christuxen laulua/ joca tämän laulun eli wertauxen usein suullens ottawa oli/ Matth. 20:1. & 21:33. Luc. 13:6. Sillä ensist cudzu hän hänen ystäwäxens/ ystäwäns lauluxi hänen wijnamäestäns/ eli cuin Hebreas enä on/ hänen suculaisens eli langons laulua/ sen piti oleman ihmisen. Sijtte seidzemennes versys cudzu hän hänen HERraxi Zebaothixi/ että hän oli idze se/ ja puhui hänen wijnamäestäns/ joca ei taida olla jocu muu cuin Christus/ Jumala ja Mies/ joca myös lihan jälken oli Prophetan suculainen.
v. 4. Mitä sijs olis enämbi ) Tiedä Jumalan tekewän caicki mitä hänen tule tehdä/ että ihminen käändäis idzens/ ja tulis hywäxi ja autuaxi/ ei sentähden ole Jumalan syy/ että jocu cadotetan hänen catomattomudesans/ waan hän idze/ cuin nähden Matth. 23:37. Act. 7:57. Rom. 2:4. v.5. Hänen aitans ) se on/ Jumala otta heildä pois warjeluxens/ nijn että heidän wihollisens saawat wallan/ ja häwittäwät heidän maans.
v. 8. Woi nijtä ) Täsä rupe Propheta selittämän/ cutca pahat marjat olit cuin he cannoit/ nimittäin/ wiat jotca täsä luetellan.
v. 12. Ei cadzo HERran tecoa ) se on/ mitä Jumala käske eli tahto/ ei he sijtä lucua pidä.
v. 17. Lihawitten ) se on/ wäkewitten ja ricasten/ jotca pitä ajettaman pois/ ja he jättäwät tawarans autiaxi jälkens.
v. 26. Pacanoitten seas ) se on/ Chalderein jotca sijtte häwitit heidän maans/ 4. Reg. ult.

VI. Lucu .

JEsaia juttele cuinga hän näki HERran cunnian/ ja pyhät Engelit ymbärilläns/ v. 1.
ja cuin hän peljästy/ tule yxi tulisella hijlellä Altarilda/ ja puhdista hänen/ v. 5.
hän saa sijtä käskyn HERralda/ saarnata Judalaisten paatumisest heidän sokeudesans/ sijhenasti että he liki pericaton tulewat/ v. 8.
joista cuitengin pyhä siemen jääpä oli/ v. 13.

Jes 6:1 SInä wuonna jona Cuningas Usia cuoli/ näin minä HERran istuwan corkialla ja corgotetulla istuimella/ ja hänen waattens liewet täytti Templin.
Jes 6:2 Seraphim seisoit händä ylembänä/ ja cullakin oli cuusi sijpe: cahdella he peitit caswons/ cahdella jalcans/ ja cahdella he lensit.
Jes 6:3 Huusit toinen toisellens/ ja sanoit: Pyhä/ Pyhä/ Pyhä/ HERra Zebaoth/ caicki maa on täynäns hänen cunniatans.
Jes 6:4 Nijn että pihtipielet wapisit heidän huudons änestä/ ja huone täytettin sawulla.
Jes 6:5 Nijn minä sanoin: woi minuani/ minä hucun: sillä minulla on saastaiset huulet/ ja asun sen Canssan seas/ jolla on saastaiset huulet: sillä minun silmäni owat nähnet Cuningan HERran Zebaothin.
Jes 6:6 Nijn lensi yxi Zeraphimeist minun tygöni/ jolla oli kädes tulinen hijli/ jonga hän otti hohtimilla Altarilda.
Jes 6:7 Ja rupeis minun suuhuni/ ja sanoi: cadzo/ tällä olen minä ruwennut sinun huulijs/ että sinun pahat tecos otetaisin sinulda pois/ ja sinun ricoxes olis sowitettu.
Jes 6:8 JA minä cuulin HERran änen/ että hän sanoi: kenengä minä lähetän? cuca tahto olla meidän sanansaattajam?
Jes 6:9 Mutta minä sanoin: täsä minä olen/ lähetä minua. Ja hän sanoi: mene/ ja sano tälle Canssalle: cuulcat ja älkät ymmärtäkö/ nähkät ja älkät tähtäkö.
Jes 6:10 Paaduta tämän Canssan sydän/ ja anna heidän corwans paxuxi tulla/ ja sowaise heidän silmäns/ ettei he näe silmilläns/ eikä cuule corwillans/ eli myös ymmärrä sydämilläns/ eli käännä idzens ja paranisit.
Jes 6:11 Mutta minä sanoin: HERra/ cuinga cauwan? hän sanoi: sijhenasti cuin Caupungit tulewat kylmille/ ilman asuwita/ ja huonet ilman wäetä/ ja maa on peräti autiana.
Jes 6:12 Sillä HERra aja wäen cauwas/ nijn että maa tule peräti hyljätyxi.
Jes 6:13 Cuitengin pitä sijhen wielä kymmenennen osan jäämän: Sillä se wiedän pois ja culutetan/ nijncuin Tammi ja Tuomi joilla cando on/ waicka heidän lehtens waristetan/ pyhä siemen on se cando.

Vers. 1. HERran ) se on/ pyhän Colminaisuden: sillä tämä ymmärretän Christuxest/ Ioh. 12:4. ja Pyhäst Hengest/ Act. 28:25. Sijtä myös Basilius wahwista lib. 5. cont. Eunom. Isän/ Pojan ja P. Hengen olewan yhden Jumalan.
v. 2. Zeraphim ) se on/ Jumalan Engelit.
v. 3. Pyhä ) Nämät colme Pyhä tiettäwäxi tekewät Pyhän Colminaisuden/ jota myös wanhat Judalaiset owat ymmärtänet.
v. 8. Cuca tahto olla meidän sanansaattajam ) Pyhä Colminaisus puhu nijncuin usiammast Personast/ nijncuin/ Gen. 1:26. Tehkämme ihminen/ etc.
v. 10. Paaduta/ socaise ) Ei nijn että Propheta olis pitänyt paaduttaman eli socaiseman heitä/ sillä ei se ollut hänen woimasans/ waan että hän olis saarnannut ja ennustanut sijtä/ nijncuin tästä on ennen/
v. 8. ei myös Jumala tahtonut socaista heitä/ jotca muutoin taisit nähdä/ ja ymmärtä/ waan nijncuin Auringo/ cosca hän kirckast paista/ nijn hän sitä enämmin heijäise nijden silmät/ joilla muutoingin on heicko näkö/ nijncuin yöcköin/ tarhapöllöin/ carsasten/ etc. Nijn piti myös kirckan Evangeliumin walkeuden/ jonga HERra tahtoi Christuxen cautta sytyttä/ sitä enämmin heijäisemän Judalaisia/ että he Perkeleldä ja idze heistäns olit paadutetut/ ja peitit silmäns ettei heidän pitänyt näkemän. Ierem. lib. 4. cap. 48. Cadzo myös Exod. 4. 21: ja 7:3. ja 9:16.
v. 13. Pyhä siemen ) Owat ne jotca Judalaisist pitä käätyxi tuleman ja uscoman Christuxen päälle.

VII. Lucu .

REzin Syrian Cuningas ja Petah Israelin Cuningas/ tulewat Cuningas Ahasta wastan/ josta Ahas peljästy/ v. 1.
HERra käske Jesaian lohdutta händä/ ettei heidän pitänyt händä woittaman/ v. 3.
waan idze tyhään raukeneman/ v. 8.
sijhen anda Jumala merkixi/ että neidzy oli rascaxi tulewa ja synnyttäwä pojan/ v. 10.
mutta ennencuin se tapahtu/ piti Syrian ja Israelin häwitettämän ja Judan turmeldaman Assyrialaisilda/ v. 16.
nijn että orjan tappurat ja ohdacket piti sijnä caswaman/ cusa heidän parhat peldons ja wijnamäkens olit/ v. 21.

Jes 7:1 SE tapahtui Ahaxen/ Jothamin pojan/ Usian pojan/ Judan cuningan aicana/ että Rezin Syrian Cuningas/ ja Pekah Remalian poica Israelin Cuningas waelsit Jerusalemijn/ sotiman sitä wastan/ mutta ei he tainnet sitä woitta.
Jes 7:2 Silloin sanottin Dawidin huonelle: Syrialaiset luottawat heitäns Ephraimijn. Silloin wapisi hänen sydämens/ ja hänen Canssans sydän/ nijncuin puut wapisewat medzäs tuulesta.
Jes 7:3 MUtta HERra puhui Jesaialle: mene Ahasta wastan/ sinä ja sinun poicas Sear Jaduh/ wesijuoxun päähän/ ylemmäisellä puolella lammickota/ tiellä/ painajan pellon cohdalla.
Jes 7:4 Ja sano hänelle: cawata idzes ja pysy alallas/ älä pelkä/ älkön myös sinun sydämes wapisco näitä cahta sammutettawa kekälettä/ nimittäin/ Rezinin Syrialaisten ja Remalian pojan wiha.
Jes 7:5 Että Syrialaiset owat pitänet pahoja juonia sinua wastan/ nijn myös Ephraim ja Remalian poica/ ja sanowat:
Jes 7:6 Me tahdom mennä Judaan/ ja herättä händä ja jaca keskenäm/ ja tehdä sijhen Tabealin pojan cuningaxi.
Jes 7:7 Sillä näin sano HERra HERra: ei sen pidä pysymän eikä näin oleman:
Jes 7:8 Waan nijncuin Damascus on Syrian pää/ nijn pitä Rezinin oleman Damascun pään. Ja wijden ajastajan peräst seidzemettäkymmendä/ pitä Ephraimin tuleman peräcaton/ nijn ettei heidän enä pidä Canssana oleman.
Jes 7:9 Ja nijncuin Samaria on Ephraimin pää/ nijn pitä Remalian poica oleman Samarian pään. Jollette usco/ nijn et te wahwistu.
Jes 7:10 JA HERra puhui taas Ahaxelle/ ja sanoi:
Jes 7:11 Pyydä sinulles mercki HERralda sinun Jumalaldas/ taicka alhalle sywyteen/ eli ylhälle corkeuteen.
Jes 7:12 Nijn Ahas sanoi: en ano/ ja en tahdo HERra kiusata.
Jes 7:13 Nijn hän sanoi: cuulcat sijs te Dawidin huone: wähäkö se teille on/ että te ihmisiä wastoin teettä/ mutta myös teettä minun Jumalani wastoin?
Jes 7:14 Sentähden anda idze HERra teille merkin/ cadzo/ Neidzy sijttä ja synnyttä pojan/ sen nimi pitä cudzuttaman ImmanuEl.
Jes 7:15 Woita ja hunajata hän syö/ tietäxens hyljätä paha ja walita hywä.
Jes 7:16 Sillä ennencuin poicainen oppe hyljämän paha ja walidzeman hywä/ pitä se maa/ jotas cauhistut/ cahdelda hänen Cuningaldans hyljättämän.
Jes 7:17 MUtta HERra anda sinun/ sinun Canssas ja sinun Isäs huonen päälle tulla Assyrian Cuningan cautta ne päiwät/ jotca ei sijtte tullet ole/ cuin Ephraim ercani Judasta.
Jes 7:18 Sillä silloin wiheldä HERra kärwäisitä Egyptin weden päästä/ ja kimalaisia Assurin maalda:
Jes 7:19 Että he tulewat ja sioittawat caicki tyynni idzens cuiwaunuin ojijn/ ja kiwen racoin ja caickijn mättäisihin ja pensaisihin.
Jes 7:20 Silloin HERra ajele pään ja carwat jalwoista/ ja otta pois parran palcatulla partaweidzellä/ nimittäin/ nijden cautta/ jotca sillä puolen wesiä owat/ nijncuin Assyrian Cuningan cautta.
Jes 7:21 Sijhen aican pitä yhden miehen yhtä lehmä ja cahta lammasta caidzeman/
Jes 7:22 Ja saaman nijn paljo riesca/ että hän saa syödä woita:
Jes 7:23 Sillä se joca jää maahan/ saa woita ja hunajata syödä: sillä sijhen aican tapahtu/ että cusa nyt on tuhannen wijnapuuta/ jotca maxawat tuhannen hopiapenningitä/ siellä pitä orjantappurat ja ohdacket oleman/ nijn että sinne mennän nuolella ja joudzella.
Jes 7:24 Sillä coco maasa pitä oleman orjantappurat ja ohdacket:
Jes 7:25 Nijn ettei taita tulda caickin nijhin mäkihijn/ joiden ymbäri tapa on hacaten caiwa/ orjantappurain/ mätästen ja ohdakesten peitoxen tähden/ waan härjät annetan sijnä käydä/ ja lambat sitä tallata.

Vers. 9. Wahwistu ) se on/ mitä te aiwoitta/ sen pitä puuttuman ja ei pysymän eikä menestymän.
v. 12. En ano ) Ahas oli ulcocullattu/ teeskeli idzens muutoin uscowans Jumalata/ paidzi tunnustähdetä/ joca ei cuitengan mitän maxanut. Ei hän olis sillä kiusannut Jumalata/ eikä hän olis sallinut idzellens anda tunnustähden/ cuin HERra idze sitä taridzi.
v. 14. Cadzo/ Neidzy ) Että tämä pitä ymmärtämän Christuxest/ on selke: sillä Pyhä Hengi on idze sen hänestä puhunut/ Matth. 1:23.
v. 18. Kärwäisitä ja kimalaisia ) se on/ nälkäisiä sotamiehiä/ jotca saalista edziwät.
v. 20. Palcatulla ) Assyrian Cuningas cudzutan palcatuxi partaweidzexi: sillä Jumala rangaise cappalen aica Canssans hänen cauttans.

VIII. Lucu .

HERra käske Jesaian panna muistoxi/ että Syria ja Samaria pitä Assyrialaisilda cukistettaman/ v. 1.
nijn myös Judan waldacunda/ v. 5.
cuitengin pilcka hän wihollista sijtä/ että heidän cansans on ImmanuEl/ v. 9.
neuwo heitä/ ei luottaman idzens ihmisten liittoon/ waan HERraan/ v. 11.
muutoin on hän heille louckaus kiwexi/ v. 14.
mutta ei Judalaiset sitä ymmärrä/ v. 16.
waan hän toiwo hänen päällens/ joca oli tulewa ihmexi Israelis/ v. 17.
neuwo hyljämän noitia ja pysymän HERran sanasa/ muutoin pitä suuren pimeyden ja erhetyxen tuleman/ v. 19.

Jes 8:1 JA HERra sanoi minulle: ota suuri kirja etees/ ja kirjoita sijhen ihmisen kirjoituxella:
Jes 8:2 ryöstä nopiast/ riennä saalille. Ja minä otin tygöni caxi uscollista todistajata/ Papin Urian/ ja Zacharian Jebereckian pojan/
Jes 8:3 Ja menin yhden Prophetissan tygö/ se tuli rascaxi ja synnytti pojan/ ja HERra sanoi minulle: nimitä se: ryöstä pian/ ja riennä jacoon.
Jes 8:4 Sillä ennencuin poicainen taita huuta/ racas Isä/ racas Äiti/ pitä Damascun woima ja Samarian saalis/ Assyrian Cuningalda otettaman pois.
Jes 8:5 JA HERra puhui wielä minun cansani/ ja sanoi:
Jes 8:6 Että tämä Canssa hylkä Siloahn weden/ joca hiljaxens juoxe/ ja luotta idzens Rezinin ja Remalian poicaan.
Jes 8:7 Cadzo/ HERra anda sijs tulla hänen päällens paljon ja wäkewän wirtaweden/ nimittäin/ Assyrian Cuningan/ ja caiken hänen cunnians/ että he waeldawat caickein heidän ojains ylidzen/ ja käywät caickein heidän randains ylidzen.
Jes 8:8 Ja pitä cukistaman Judan/ wajottaman ja cuohuman/ sijhenasti cuin he ulottuwat caulaan/ ja lewittäwät heidän sijpens/ nijn että he täyttäwät sinun maas/ o ImmanuEl/ nijn lewiä cuin se on.
Jes 8:9 COconducat Canssat ja paetcat cuitengin/ cuulcat caicki jotca oletta caucaisis maacunnisa/ hangitcat sotaan/ ja paetcat cuitengin.
Jes 8:10 Hangitcat ja paetcat cuitengin/ päättäkät neuwo/ ja ei se mixikän tule: puhucat keskenän/ ja ei sekän seiso: sillä täsä on ImmanuEl.
Jes 8:11 Sillä näin sano HERra minulle/ cosca hän käteeni rupeis ja osotti minulle/ etten minä waellais tämän Canssan tiellä/ ja sanoi: Älkät sanoco: lijtto.
Jes 8:12 Ei tämä Canssa muusta puhu cuin lijtosta. Älkät te nijn peljätkö/ cuin he tekewät/ älkät myös wapisco.
Jes 8:13 Waan pyhittäkät HERra Zebaoth/ se olcon teidän pelcon ja wapistuxen.
Jes 8:14 Nijn hän on pyhitys. Mutta louckauskiwi ja combastuscallio cahdelle Israelin huonelle/ paulaxi ja langemisexi Jerusalemin asuwillen.
Jes 8:15 Nijn että moni heistä loucka idzens/ ja langewat/ särjetän/ kiedoitan ja fangitan.
Jes 8:16 Sido todistus kijnni/ lukidze Laki minun opetuslapsisani.
Jes 8:17 Sillä minä toiwon HERran päälle/ joca caswons Jacobin huonesta kätkenyt on: Mutta minä odotan händä.
Jes 8:18 Cadzos/ täsä minä olen/ ja ne lapset/ jotca HERra minulle andanut on merkixi ja ihmexi Israelis HERrasta Zebaothista/ joca Zionin wuorella asu.
Jes 8:19 Cosca sijs he teille sanowat: Kysykät noidille ja tietäille/ jotca jaarittelewat ja tutkiwat/ nijn sanocat: eikö Canssa pidä Jumalaldans kysymän? eikö ole parambi kysyä eläwildä cuin cuolleilda?
Jes 8:20 Ja pikemmin Lain jälken ja todistuxen? ellei he nijn sano/ nijn ei heidän pidä amurusco saaman.
Jes 8:21 Waan heidän pitä käwelemän maacunnas cowan piestynä ja nälkäisnä. Mutta cuin he nälkä kärsiwät/ nijn he wihastuwat ja kiroilewat Cuningastans ja Jumalatans.
Jes 8:22 Ja cadzelewat maata/ waan ei muuta mitän löydä/ cuin murehet ja pimeydet: sillä he owat pimitetyt ahdistuxes/ ja exywät pimeydes.
Jes 8:23 Sillä wielä toinen tusca tule/ joca heitä ahdista/ cuin endises ajas oli/ cosca se tapahtui kewiäst Zebulonin ja Nephtalin maasa. Ja tuli sijtte rascammaxi Meren tien wieres/ tällä puolella Jordanin/ pacanain Galileasa.

Vers. 1. Kirjoita ) Näin on Jumala käskenyt kirjoitta/ mitä hän Wanhasa Testamendisa on puhunut ja tallella pitä lijtonArkisa/ jälkentulewaisille opixi ja oijennuxexi. Cadzo myös Iosu. 24:26. Habac. 2:2. ( Ihmisten kirjoituxella ) se on nijncuin tapa on kirjoitta.
v. 3. Prophetissan tygö ) Täsä ymmärretän Prophetan nähnen hengesä/ näys eli wertauxes sen Neidzen/ josta Jumala oli ennen puhunut/ että hän tuli rascaxi ja synnytti sen pojan: piti cuitengin Syria ja Samaria ennen häwitettämän.
v. 7. Wirtaweden ) se on/ Phratin/ joca on sillä puolen Assyriata/
v. 8. ImmanuEl ) se on/ Jumala meidän cansam.
v. 12. Lijtto ) Ei Judalaiset usconet Jumalata/ waan teit lijton pacanain cansa.
v. 13. Pyhittäkät HERra ) Propheta neuwo heitä luottaman heitäns Christuxeen: sillä tämä puhutan hänestä/ Luc. 2:34 etc. in margine / nähdän myös cuinga hän idzens lohdutta hänesä/ cusa hän sano edellä
v. 10. Sillä täsä on ImmanuEl/jonga hän edellisesä lugusa sanoi syndywän Neidzestä: ja taas
v. 17. joca myös ymmärretän Christuxest/ Heb. 2:13.
v. 16. Sido kijnni ) Hän ennusta Judalaisten sokeudesta/ ettei heidän pitänyt sitä ymmärtämän: sillä ei Lakia ymmärretä eikä pidetä/ josa ei usco ole/ joca meidän teke Christuxen opetuslapsixi.
v. 18. Merkixi ) Sillä Judalaiset olit pahenduwat Christuxen yxikertaisudest/ ja cuitengin ihmettelewät hänen ihmeitäns ja tecojans.
v. 19. Kysykät tietäille ) Täsä me näemme/ ettei usco eli Jumalan palwelus pidä Noitain eli cuolluitten ilmoittamisen jälken asetettaman/ waan Jumalan sanan jälken. v. eod. Tutkiwat ) se on/ ne cuin tahtowat olla taitawat ja paranda Raamatuita heidän toimellans.
v. 21. Käymän maacunnasa ) se on/ he tulewat suureen pimeyteen ja erhetyxeen/ nijn että he heidän oma Jumalatans ja Cuningastans Christusta kiroilewat/ nijncuin se on tapahtunut.

IX. Lucu .

PRopheta ennusta/ että Canssa joca pimeydes istu/ saa nähdä suuren walkeuden/ v. 2.
jota Judalaiset cadehtiwat/ että he heidän orjudestans pääsewät/ v. 3.
sillä heille oli syndynyt lapsi/ ja poica oli heille annettu/ jonga nimet/ wirca ja meno täsä kirjoitetan/ v. 6.
uhca Israelin waldacunda ( että se cadzoi Jumalan rangaistuxen ylön/ ja ei parandanut idzens ) rascammalla rangaistuxella/ v. 8.
sekä candoin että oxain hackamisella/ v. 14.

Jes 9:1 CAnssa joca pimeydes waelsi/ näki suuren walkeuden/ ja jotca asuit pimiäsä maasa/ nijden ylidze se kircasti paista.
Jes 9:2 Sinä lisät Canssa/ ja et sentähden ilo lisä/ mutta sinun edesäs iloitan/ nijncuin elonaicana iloitan/ nijncuin saalin jaosa iloitan:
Jes 9:3 Sillä sinä olet heidän cuormans iken/ heidän olcains widzan/ ja heidän waatians sauwan särkenyt/ nijncuin Midianin aicana.
Jes 9:4 Sillä caicki sota ja meteli/ ja weriset waattet pitä poldettaman ja tulella culutettaman.
Jes 9:5 Sillä meille on lapsi syndynyt/ ja poica on meille annettu/ jonga hartioilla Herraus on/ ja hänen nimens cudzutan/ Ihmelinen/ Neuwo/ Wäkewä/ Jumala/ Ijancaickinen Isä/ Rauhan päämies.
Jes 9:6 Että hänen Herraudens on suuri olewa: ja ei rauhalle loppua/ Dawidin istuimelle ja hänen waldacunnallens. Walmistaman sitä ja wahwistaman duomiolla ja wanhurscaudella hamast nyt nijn ijancaickisuteen. Näitä HERran Jumalan Zebaothin kijwaus on tekewä.
Jes 9:7 HERra on lähettänyt sanan Jacobis/ ja se on langennut Israelis:
Jes 9:8 Että Ephraimin Canssa ja Samarian asuwaiset pitä sen tietä saaman/ jotca ylpeydes ja corialla mielellä sanowat:
Jes 9:9 Tijlikiwet owat pudonnet/ mutta me tahdom sen raketa wuojonkiwillä jällens/ Muulbärin puut owat hacatut maahan/ mutta me panemme siaan Cedripuita.
Jes 9:10 Sillä HERra tahto corgotta Rezinin sotawäen heitä wastan/ ja heidän wihollisens niwo yhten.
Jes 9:11 Syrialaiset eteen ja Philisterit taa/ että he söisit Israelin täydellä suulla. Näisä caikisa ei lacka wielä hänen wihans/ waan hänen kätens on wielä cocotettu.
Jes 9:12 Ei myös Canssa käännä idzens hänen tygöns/ joca heitä lyö/ eikä kysy HERra Zebaothi.
Jes 9:13 Sentähden carsi HERra Israelildä pois yhtenä päiwäna pään ja hännän/ oxat ja cannon.
Jes 9:14 Wanhat cunnialiset ihmiset owat pää/ mutta Prophetat jotca opettawat wäärin/ owat händä.
Jes 9:15 Sillä tämän Canssan johdattajat owat pettäjät/ ja ne cuin salliwat idzens johdatta/ owat cadotetut.
Jes 9:16 Sentähden ei HERra taida iloita heidän nuorista miehistäns/ eikä armahda heidän orwoilapsians ja leskejäns: sillä he owat caicki ulcocullatut ja pahat/ ja jocaidzen suu puhu hulluutta: näisä caikisa ei lacka wielä hänen wihans/ hänen kätens on wielä cocotettu.
Jes 9:17 Sillä jumalatoin meno on sytytetty nijncuin tuli/ ja culutta orjantappurat ja ohdacket/ joca pala nijncuin paxusa medzäsä/ ja nosta sawun corkialle.
Jes 9:18 Sillä maa on pimennyt HERran Zebaothin wihasa/ nijn että Canssa on nijncuin tulen ruoca/ ja ei yxikän armaidze toista.
Jes 9:19 Jos he ryöstäwät oikialla puolella/ nijn he nälkä näkewät/ jos he syöwät wasemmalla puolella/ nijn ei he tule rawituxi.
Jes 9:20 Jocainen syö käsiwartens liha/ Manasse Ephraimi/ Ephraim Manasseta/ ja ne molemmat yhdestä puolesta Judat wastan. Ei wielä näisä caikis hänen wihans asetu/ hänen kätens on wielä cocotettu.

Vers. 2. Suuren walkeuden ) Tämän walkeuden todista Pyhä Hengi olewan Jumalan oikean tunnon/ jonga pacanat piti saaman Christuxen saarnan ja Ewangeliumin cautta/ Matth. 4:15.
v. 6. Meille on syndynyt lapsi ) Lue tästä Luther. Tom. 5. Witteb. Germanic.

X. Lucu .

PRropheta kiro wääriä Duomareita ja käskyläisiä/ v. 1.
HERra rangaise heitä Assurin Cuningan cautta/ v. 5.
waicka hän muuta ajatteli/ nimittäin/ woimallans cukista Jerusalemita/ nijncuin muita Caupungeita/ v. 7.
mutta cosca HERra aiwoituxens hänen cauttans toimitti/ tahdoi hän myös rangaista hänen ylpeyttäns/ v. 12.
ja nijn jäänet Israelist pelastettin/ v. 20.
lohdutta sijs Canssans ettei he pelkäis/ v. 24.
sillä HERra oli hajottawa Assyrialaiset/ v. 25.
jotca kyllä waeldawat ja yhden Caupungin toisen peräst saawat alans/ v. 28.
mutta cosca he tulewat Jerusalemin eteen/ pitä heidän caatuman/ v. 32.

Jes 10:1 WOi kirjanoppenuita jotca wäärän Lain tekewät/ ja wäärän duomion kirjoittawat.
Jes 10:2 Että he wäändelisit köyhän asian/ ja tekisit wäkiwalda radollisen oikeudes/ minun Canssasani/ nijn että lesket owat heidän saalins/ ja orwoit heidän jacons.
Jes 10:3 Mitä te tahdotta tehdä rangaistuxen ja onnettomuden päiwänä/ joca cauca tule?
Jes 10:4 Kenen tygö te pakenetta apua saaman/ ja cunga te tahdotta panna teidän cunnian/ ettei te fangittuin cansa taiwutettais/ ja lyötyin seas lange? Ei näisä caikis ole hänen wihans asetettu/ hänen kätens on wielä nyt cocotettu.
Jes 10:5 Woi Assur/ joca minun wihani widza/ ja heidän käsisäns minun julmudeni sauwa on.
Jes 10:6 Minä tahdon lähettä hänen ulcocullattu Canssa wastan/ ja anda hänelle käskyn minun wihani Canssa wastan/ sitä ryöstämän/ jacaman ja tallaman sitä nijncuin loca cujilla.
Jes 10:7 Waicka ei hän sitä nijn luule/ eikö hänen sydämens nijn ajattele/ waan hänen sydämens on turmeleman ja häwittämän monda Canssa.
Jes 10:8 Sillä hän sano: eikö caicki minun pääruhtinan ole Cuningat? eiko Calno ole nijncuin Charchemis?
Jes 10:9 Eikö Hamath ole nijncuin Arpad? Eikö Samaria ole nijncuin Damascus?
Jes 10:10 Nijncuin minun käteni on löytänyt epäjumalain waldacunnan/ waicka heidän epäjumalans olit wäkewemmät cuin ne jotca Jerusalemis ja Samarias owat.
Jes 10:11 Eikö minun tullut tehdä Jerusalemille ja hänen epäjumalillens/ nijncuin minä Samariallekin ja hänen epäjumalillens tein?
Jes 10:12 MUtta cosca HERra on caicki hänen tecons Zionin wuorella ja Jerusalemis toimittanut/ nijn minä tahdon edziä sen ylpen Assurin Cuningan hedelmätä/ ja hänen ylpeitten silmäins coreutta.
Jes 10:13 Että hän sano: minä olen sen toimittanut minun käteni woimalla ja minun taitoni cautta: sillä minä olen taitawa/ minä olen toisella tawalla jacanut maan ja heidän tawarans ryöstänyt/ ja nijncuin jalo/ lyönyt heidän asujamens maahan.
Jes 10:14 Ja minun käteni on löynnyt Canssan nijncuin canan pesän/ nijn että minä olen caiken maan coonnut nijncuin hyljätyt munat cootan/ cusa ei yhtän höyhendä lijcu/ eikä kengän awa nockans eli kiraise.
Jes 10:15 Taitaco kirwes kerscata idzens sitä wastan joca hänellä hacka? eli saha taistella sen cansa/ joca händä wetä? se olis nijncuin capula tahdois lijcutta sitä joca hänen nosta/ ja sauwa nostais händä nijncuin ei se puu oliscan.
Jes 10:16 Sentähden on HERRA HERRA Zebaoth lähettäwä laihuden hänen lihawittens secaan/ ja sytyttäwä hän cunnians palaman cuin tulen.
Jes 10:17 Ja Israelin walkeus on tulewa tulexi/ ja hänen Pyhäns liekixi/ ja on sytyttäwä ja culuttawa hänen orjantappurans ja ohdackens yhtenä päiwänä.
Jes 10:18 Ja hänen medzäns ja ketons cunnia pitä tyhjän raukeneman sekä sielu että ruumis/ ja pitä huckuman ja catoman pois.
Jes 10:19 Nijn että hänen medzäns jäänet puut luke taitan/ ja että lapsikin ne pyäldä taita.
Jes 10:20 Silloin ei pidä jäänet Israelis/ ja ne jotca tallella owat Jacobin huonesta enämbi turwaman häneen joca heitä lyö/ waan pitä todella turwaman HERran Pyhään.
Jes 10:21 Jäänyt pitä käändämän idzens: Jacobin jäänet wäkewän Jumalan tygö.
Jes 10:22 Sillä jos sinun Canssas/ O Israel/ on nijncuin hiucka meresä/ nijn cuitengin heidän jäänens käändywät: sillä aiwoittu häwitys pitä wuotaman yldäkylläisen wanhurscauden.
Jes 10:23 Että HERra HERra Zebaoth anda tulla aiwoitun häwityxen coco maahan.
Jes 10:24 Sano sijs HERra HERra Zebaoth: älä pelkä minun Canssan/ joca Zionis asut/ Assurita. Hän lyö sinua widzalla ja nosta sauwans sinua wastan nijncuin Egyptis.
Jes 10:25 Sillä aiwa wähän ajan perästä pitä onnettomus ja minun wihan täytettämän heidän cadotuxexens.
Jes 10:26 Silloin on HERra Zebaoth nostawa ruoscan heidän päällens/ nijncuin Midianin tapos Orebin calliolla/ ja on ylöndäwä hänen sauwans joca hänellä oli merellä/ nijncuin Egyptis.
Jes 10:27 Silloin pitä hänen cuormans pakeneman pois sinun hartioildas/ ja hänen ikens sinun caulastas: sillä iken pitä mätänemän lihawudesta.
Jes 10:28 HÄn tule Ajathijn/ hän waelda Migronin läpidze/ hän cadzele asens Michmasa.
Jes 10:29 Hän waelda ohidze meidän leiriäm Gebaat/ Rama peljästy. Saulin Gibeath pakene.
Jes 10:30 Sinä tytär Gallim huuda wahwast/ ota waari Laisa/ sinä radollinen Anathoth.
Jes 10:31 Madmena mene pois tieldä/ Gebimin asuwaiset juoxewat matcaans.
Jes 10:32 Ollan/ mitämax/ päiwäcunda Nobis/ nijn hän on käändäwä kätens tyttären Zionin wuoren päin/ ja Jerusalemin corkeuden puoleen.
Jes 10:33 Mutta cadzo/ HERra HERra Zebaoth/ on hackawa oxat wäellä/ ja lyhendäwä sitä corkiata.
Jes 10:34 Nijn että corkiat pitä alettaman/ ja tihkiä medzä pitä raudalla maahan hacattaman/ ja Libanonin pitä sen woimallisen cautta caatuman.

Vers. 8. Sillä hän sano ) Nämät owat Assurin Cuningan sanat/ joita hän myös puhui cosca hän tuli Jerusalemin eteen/ cuin taitan luke Infr. 16. ja 4. Reg. 18:19.
v. 15. Taitaco kirwes ) se on/ Jumalan on huokembi tehdä wericoirast mitä hän tahto/ cuin meidän nosta kirwestä/ saha eli sauwa. Ei tästä seura Jumalan nostawan/ wetäwän eli waatiwan jumalattomita pahuteen: sillä sijhen owat he kyllä walmit/ nijncuin on edellises seidzemennes versysä/ waan hän hallidze ja cohenda heidän hallituxens/ nijn ettei he caiketi sinne tule cuin he tahtowat/ waan sinne cuin HERra sen on aicoinut/ jota wastan ei he mitän tehdä taida.
v. 20. Silloin ei pidä ) Tällä ei ymmärretä ainoastans se pelastus cuin tapahtui Assurin Cuningasta/ waan erinomaisest ne harwat Judalaisist jotca olit uscowat Christuxen päälle ja autuaxi tulewat/ cuin nähdän Pawalista/ Rom. 9:27.
v. 27. Mätänemän ) Nijncuin härkä caswa iken alda cosca hän tuli lihawaxi/ ja wäkewäxi/ että hän sen särke nijncuin mädännen köyden.
v. 28. Hän tule ) Täsä hän kirjoitta Assurin Cuningan matcustamisest Jerusalemijn/ nijncuin sijtä joca sencaltaisita Caupungeita ryöstäis/ etc. mutta hän piti hacattaman maahan nijncuin medzän. Cuinga tämä ennustus on täytetty/ kirjoitetan Infr. c. 36. ja 37. 4. Reg. 8. ja 19.

XI. Lucu .

JEsaia ennusta Christuxest/ hänen sugustans/ v. 1.
wirastans/ ja tegoistans/ v. 2.
erinomattain hänen Canssastans/ että ne eläwät rackaudes ja rauhas/ ylimmäiset ja alemmaiset/ ja nekin jotca juuri sopimattomat ja angarimmat wiholliset owat ollet/ v. 6.
pacanain ja jäänyitten Israelis rippuwan hänesä/ v. 10.
älkö mingän Canssan woiwan sitä estä/ waan caicken mailman tulewan hänelle ja hänen Canssallens alemmaisexi/ v. 14.

Jes 11:1 JA widza on putcahtawa Isain cannosta/ ja wesa on hedelmöidzewä hänen juurestans.
Jes 11:2 Jonga päälle HERran Hengi lewäjä/ wijsauden ja ymmärryxen hengi/ neuwon ja wäkewyden hengi.
Jes 11:3 Taidon ja HERran pelgon hengi/ ja hänen haistamisens on HERran pelgos olewa. Ei hän duomidze silmäins nägön jälken/ eikä nuhtele corwains cuullon jälken.
Jes 11:4 Waan hän duomidze köyhiä wanhurscaudesa/ ja nuhtule maan radollisia cohtudella/ ja lyö maata hänen suuns sauwalla. Ja hänen huuldens hengellä tappa hän jumalattoman.
Jes 11:5 Wanhurscaus on hänen cuwehtens wyö/ ja usco hänen munascuidens side.
Jes 11:6 Sudet asuwat lammasten seas/ ja Pardus maca wohlain cansa. Wasicka myös ja nuori Lejoni/ ja syötin naudat käywät yhdes/ ja wähä poicainen caidze heitä.
Jes 11:7 Nijn myös lehmät ja carhut käywät yhdellä laituimella/ ja heidän wasickans myös ynnä macawat.
Jes 11:8 Ja Lejoni syö olkia nijncuin härkä/ ja imewä lapsi ihastu waskikärmen läwestä. Ja wieroitettu lapsi pistä kätens Basiliscuxen luolaan.
Jes 11:9 Ei kengän wahingoidze eikä turmele/ caikella minun pyhydeni mäellä. Sillä maa on täynäns HERran tundo/ nijncuin meri wedellä peitetty.
Jes 11:10 JA tapahtu sinä päiwänä/ että Isain juurta/ joca seiso Canssain lippuna/ pitä pacanain edzimän/ ja hänen lepons on cunnialinen olewa.
Jes 11:11 Ja HERra wielä toisen kerran cocotta kätens/ omistaman Canssans tähteitä/ jotca jäänet olit/ Assyrialaisilda/ Egyptiläisildä: Patroxelda/ Morilaisilda/ Elamitildä/ Sineareilda/ Hamateilda/ ja meren luodoilda.
Jes 11:12 Ja hän nosta lipun pacanoisa/ cocoman poisajetuita Israelistä ja hajotettuja Judasta/ neljästä maan culmasta.
Jes 11:13 Ja kijwaus Ephraimi wastan pitä lackaman/ ja Judan wiholliset pitä peräti catoman/ nijn ettei Ephraimin pidä cadehtiman Judata/ ja Judan ei pidä ahdistaman Ephraimi.
Jes 11:14 Mutta heidän pitä carcaman Philisterein caulaan länden päin/ ja ryöstämän idän asuwaiset. Edom ja Moab pitä heidän käsijns langeman/ ja Ammonin pojat pitä heille cuuliaiset oleman.
Jes 11:15 Ja HERra on kirowa Egyptin meren wirran/ ja lijcuttawa kätens wirta wastan hänen tuulens wäkewydesä. Ja lyö seidzemen coske nijn että kengis käydän ylidze.
Jes 11:16 Ja rata pitä oleman hänen jäänyelle Canssallens/ joca Assyrialaisilda jätetty oli: nijncuin Israelille silloin tapahtui/ cosca hän Egyptistä läxi.

Vers. 1. Widza ) Isai oli Cuningas Dawidin Isä/ 1. Sam. 16. ja Dawidille oli luwattu/ että hänen sugustans oli Messias tulewa/ 2. Sam. 7:12. Sen sano täsä Jesaia tulewan/ cosca Dawidin eli Isain sucu oli joutunut nijn alas/ ettei enä sijtä nägy cuin cando eli juuri hacatusta puusta. Silloin on hän nijncuin wesa eli widza sijtä putkahtawa. Tämän ymmärryxen opetta meille Paulus Rom. 15:12. cusa hän tämän Christuxeen sowitta.
v. 4. Cohtudella ) se on/ ei wihalla eli julmudella: waan toimella/ heidän hywäxens.
v. 6. Sudet asuwat ) Ei tätä pidä nijn ymmärrettämän/ että nämät eläimet piti Christuxen tulles luopuman luonnostans/ waan tällä ymmärretän caickinainen Canssa/ Judalaiset ja pacanat/ Nimittäin/ Susilla/ Pardeilla/ ja Carhuilla wäkewät ja rickat: Caridzoilla/ Wohlilla ja Wasicoilla/ köyhät ja yxikertaiset. Että cosca nämät tulisit käätyxi Christuxen tygö/ nijn he tulisit nijn siwiäxi ja hiljaisexi/ että he aiwa hywin sopisit: joca myös nijn on tapahtunut. Sillä sijtä ( sano Christus/ Ioh. 13:35. ) tutan hänen opetuslapsens/ että he racastawat toinen toistans keskenäns.
v. 10. Hänen lepons ) se on/ hänen seuracundans/ josa hän on asuwa/ caunistetan moninaisilla Pyhän Hengen lahjoilla.
v. 11. Omistaman ) se on/ hän on Apostoleins cautta cudzuwa cocoon Jumalan lapset omaan waldacundaans/ Ioh. 11:52.
v. 15. Kiro meren wirran ) se on/ hän otta caicki estet pois/ ettei mingän pidä estämän Christuxen waldacunnan menestystä.

XII. Lucu .

PRopheta ennusta cuinga Jumalan Canssa/ joca otti Christuxen wastan/ oli silloin kijttäwä ja ylistäwä Jumalata sen armon edestä/ cuin hän heille Christuxen cautta osotti.

Jes 12:1 SIlloin pitä sinun sanoman: Minä kijtän sinua HERra/ ettäs wihainen olet ollut minun päälleni/ mutta sinun wihas on palannut/ ja sinä lohdutat minua.
Jes 12:2 Cadzo/ Jumala on minun autuden/ minä olen turwas ja en mitän pelkä/ sillä HERra Jumala on minun wäkewyden/ ja minun wirten ja minun autuden.
Jes 12:3 Teidän pitä ammundaman wettä ilolla autuden lähteistä.
Jes 12:4 Ja silloin te sanotta: kijttäkät HERra/ ja saarnatcat hänen nimens/ julistacat Canssoisa hänen tecojans/ muistacat cuinga corkia hänen nimens on.
Jes 12:5 Weisatcat kijtost HERralle: sillä hän on woimallisest idzens asettanut: se olcon tiettäwä jocaidzesa maasa.
Jes 12:6 Ihastu ja iloidze sinä Zionin asuwainen: sillä Israelin Pyhä on suuri sinun tykönäs.

XIII. Lucu .

JEsaia rupe ennustaman pacanoita wastan/ että Jumala on rangaisewa heitä heidän pahain tecoins tähden. Ja saarna ensist täsä lugus Babelin asuwaisia wastan/ että HERra oli herättäwä wäkewän Canssan heitä wastan monesta maasta/ v. 1.
joiden piti nijn heitä häwittämän että se oli suuri suru/ v. 6.
ne piti oleman Mederit/ v. 17.
ja nijn se caunis Caupungi Babel/ oli wähän ajan peräst autiaxi tulewa/ v. 19.

Jes 13:1 TÄmä on Babelin cuorma cuin Jesaia Amoxen poica näki.
Jes 13:2 Nostacat liput corkeille wuorille/ huutacat cowin heitä wastan/ nostacat käten ylös/ andacat mennä pääruhtinasten sisälle owein cautta.
Jes 13:3 Minä olen käskenyt minun Pyhydeni/ ja cudzunut minun wäkewäni minun wihaani/ jotca iloidzewat minun cunniasani.
Jes 13:4 Siellä on huuto isoista joucosta wuorilla/ nijncuin suuresta Canssasta huuto/ nijncuin humaus pacanain cootusta waldacunnasta/ HERRA Zebaoth warusta joucon sotaan.
Jes 13:5 Jotca caucaiselda maalda tulewat/ taiwan äristä/ tosin idze HERra hänen wihans joucolla/ häwittämän coco maata.
Jes 13:6 Surecat/ että HERran päiwä on juuri läsnä/ hän tule nijncuin häwitys Caickiwaldialda.
Jes 13:7 Sentähden pitä caicki kädet langeman maahan/ ja caicki ihmisten sydämet waipuman.
Jes 13:8 Hämmästys/ tusca ja kipu pitä tuleman heidän päällens/ heillä pitä oleman tuscan nijncuin lapsen synnyttäwäisellä/ yhden pitä toista cauhistuman/ heidän caswons pitä oleman punaisen nijncuin tulen.
Jes 13:9 Sillä cadzo/ HERran päiwä tule cauhiasti wihaisna/ julmana/ häwittämän maata/ ja sijtä teloittaman syndisitä.
Jes 13:10 Ettei tähdet taiwasa/ ja hänen Orionins ei paista kirckast/ Auringo ylöne syngiäst/ ja Cuu paista pimiästi.
Jes 13:11 Minä tahdon rangaista maan pijrin hänen pahudens tähden/ ja jumalattomat heidän wicains tähden/ ja tahdon lopetta coreitten ylpeyden/ ja nöyryttä jaloin ynseyden.
Jes 13:12 Nijn että mies pitä oleman callimbi puhdasta culda/ ja ihminen enä cunnioitettu cuin cullan cappale Ophirist.
Jes 13:13 Sentähden minä lijcutan taiwan/ nijn että maan pitä wapiseman paicastans HERran Zebaothin wihan cautta/ ja hänen wihans päiwän cautta.
Jes 13:14 Ja hänen pitä oleman nijncuin ajetun medzäwuohen/ ja nijncuin lauman ilman paimenda/ nijn että jocaidzen pitä palajaman Canssans tygö/ ja jocaidzen pakeneman hänen maallens.
Jes 13:15 Että jocainen cuin löytän/ se pitä pistettämän läpidze/ ja joca siellä läsnä on/ pitä miecalla langeman.
Jes 13:16 Pitä myös heidän lapsens heidän silmäins edes tapettaman/ heidän huonens ryöstettämän/ ja heidän emändäns häwäistämän.
Jes 13:17 Sillä cadzo/ minä herätän Mederit heidän päällens/ jotca ei edzi hopiata/ eikä kysy culda.
Jes 13:18 Waan ambua nuoria miehiä cuoliaxi joudzilla/ ja ei armahda äitin cohdun hedelmätä/ eikä säästä lastacan.
Jes 13:19 Näin pitä Babelin sen caickein caunimman waldacundain seas/ Chalderein coreuden cukistettaman Jumalalda/ nijncuin Sodoma ja Gomorra.
Jes 13:20 Nijn ettei siellä enä pidä asuttaman/ eli jocu siellä oleman ijancaickisest. Nijn ettei myös Arabein sinne pidä yhtän maja tekemän/ eikä paimenet pihatto sinne rakendaman.
Jes 13:21 Waan cauhiat linnut pitä siellä macaman/ ja heidän huonens oleman täynäns petoja/ ja Strutzit pitä siellä asuman/ ja Lieckiöt pitä siellä hyppelemän/
Jes 13:22 Ja tarhapöllöit laulaman hänen caunistetuis huoneisans/ ja Drakit nijsä iloisisa linnoisa. Ja hänen aicans on pian tulewa/ ja hänen päiwäns ei pidä wijpymän.

Vers. 12. enä cunnioitettu ) se on/ Canssa pitä oleman maasa nijn wähäinen cuin culda.
v. 14. Hänen pitä oleman ) se on/ Babel.
v. 21. Cauhiat linnut ) Hebreas on Zihim , jolla ymmärretän caickinaiset medzälinnut. Ja petoin edest on siellä Ohim , joca on nijn paljo cuin caickinaiset neljäjalcaiset pedot. Tämä ennustus on täytetty/ cosca Cyrus Persian ja Medein Cuningas sai Babelin alans/ josta puhutan Esdrae 1. Dan. 5:30.

XIV. Lucu .

PRopheta lohdutta wielä hänen Canssans/ HERran armaidzewan heitä ja pelastawan heidän fangeuxestans/ nijn että pacanatkin wijmein piti heihin suostuman/ ja heidän omaxens tuleman/ v. 1.
silloin piti heidän ihmettelemän ja puhuman sijtä/ cuinga HERra oli auttanut heitä heidän orjudestans/ ja cukistanut sen wäkewän Babelin Cuningan hänen suuresta wäkiwallastans ja woimastans/ v. 4.
sillä hän ylpeili ja tahdoi olla Jumalan caldainen/ oli myös Jumala hänen sysäwä Helwettin alas/ ynnä muiden cansa/ v. 12.
ja häwittäwä hänen lapsens/ nijn ettei heidän enä pitänyt kengimän/ v. 21.
uhca myös Assurin Cuningasta/ että hän piti Judan maalla telattaman/ v. 24.

Jes 14:1 SIllä HERra armahta Jacobin päälle/ ja walidze wielä nyt Israelin/ ja pane heitä hänen maahans/ ja muucalaisten pitä andaman idzens heidän alans/ ja suostuman Jacobin huoneseen.
Jes 14:2 Ja Canssan pitä ottaman heitä tygöns/ ja wiemän heitä heidän paickans/ nijn että Israelin huone on omistawa heitä HERran maasa palwelioixi ja pijcoixi/ ja pitä heitä fangina pitämän/ joilda he olit fangitut/ ja nijn he wallidzewat heidän waiwaitans.
Jes 14:3 Ja sijhen aican cuin HERra on andawa sinulle lewon sinun surustas/ murhestas ja waiwastas/ ja sijtä cowasta orjudesta josas olit.
Jes 14:4 Nijn sinun pitä puhuman näin Babelin Cuningasta wastan/ ja sanoman: Cuinga waiwaja on tullut peräcaton/ ja weron laskemus on loppuun joutunut.
Jes 14:5 HERra on taittanut jumalattomain widzan/ sen wäkewän widzan.
Jes 14:6 Joca löi Canssa julmudes ilman lackamat/ ja wallidzi pacanoita angarudella/ ja waiwais heitä ilman laupiutta.
Jes 14:7 Nyt on cuitengin coco mailmalla lepo/ ja on alallans/ ja riemuidze ilosa.
Jes 14:8 Ja hongat riemuidzewat sinusta/ ja Cedrit Libanonis/ ja sanowat/ ettäs macat/ nijn ei nouse yhtän joca meitä maahan hacka.
Jes 14:9 Helwetti wapisi alhalla sinua/ sinun tulemisestas. Se herättä sinulle cuollet/ caiken mailman Caurit/ ja käski caickia pacanain Cuningoita nosta heidän istuimildans.
Jes 14:10 Yhden toisens perästä puhuman ja sanoman sinulle: sinä olet myös lyöty nijncuin mekin/ ja sinun kätes käy nijncuin meidängin.
Jes 14:11 Sinun coreudes on joutunut Helwettin alas sinun candeleis kilisemisellä. Coin pitä oleman sinun wuotes/ ja madot sinun peittes.
Jes 14:12 Cuinga sinä caunis cointähti olet pudonnut taiwasta? cuingas olet maan päälle langennut/ joca pacanat teit heicoxi?
Jes 14:13 Etkös cummingan ajatellut sydämesäs: minä astun taiwaseen ja corgotan istuimeni Jumalan tähtejä ylidzen/ minä istutan idzeni todistuxen wuorelle/ sille puolelle pohjan päin.
Jes 14:14 Minä tahdon waelda corkeitten pilwein päällä/ ja olla caickein corkeimman wertainen.
Jes 14:15 Tosin/ sinä menet Helwettijn/ luolan puolelle.
Jes 14:16 Joca sinun näke/ hänen pitä cadzeleman sinua/ ja cadzoman päälles/ ja sanoman: ongo se se mies/ joca mailman saatti wärisemän/ ja waldacunnat wapiseman?
Jes 14:17 Joca maan pijrin autiaxi saatti/ ja cukisti siellä Caupungit/ ja ei kirwottanut hänen fangejans?
Jes 14:18 Caicki pacanain Cuningat macawat cuitengin cunnialla/ jocainen huonesans.
Jes 14:19 Mutta sinä olet hyljätty haudastas nijncuin turmeldu oxa/ nijncuin lyötyin waattet/ jotca miecalla owat cuoliaxi pistetyt/ jotca menewät alas kiwicuoppan/ nijncuin tallattu raato.
Jes 14:20 Ei sinua pidä nijn haudattaman cuin ne: sillä sinä olet häwittänyt sinun maas/ ja lyönyt sinun Canssas/ sentähden ei pidä ikänäns muistettaman sitä ilkiätä siemendä.
Jes 14:21 Walmistacat teurastaman hänen lapsians/ heidän Isäins pahain tecoin tähden/ ettei he nousis eli pereis maata/ eikä täyttäis maan pijriä Caupungeilla.
Jes 14:22 Ja minä tulen heidän päällens/ sano HERra Zebaoth: ja häwitän Babelis hänen muistons/ hänen jäänens/ sikiäns ja sucucundans/ sano HERra:
Jes 14:23 Ja teen hänen tarhapöllöin perinnöxi ja wesiculjuxi/ ja käwäisen hänen häwityxen luudalla/ sano HERra Zebaoth.
Jes 14:24 HERra Zebaoth on wannonut/ ja sanonut: mitämax/ että sen pitä nijn tapahtuman cuin minä ajattelen/ ja pitä nijn pysymän cuin minun mielesän on.
Jes 14:25 Että Assur telatan minun maasani/ ja minä tallan hänen minun wuorellani/ että hänen ikens heildä otetaisin/ ja hänen cuormans heidän cauloistans tulis pois.
Jes 14:26 Nämät owat hänen juonens cuin hän pitä caikisa maan paicoisa/ ja se on se cocotettu käsi caickein pacanain ylidze.
Jes 14:27 Sillä HERra Zebaoth on sen päättänyt/ cuca tahto kieldä? ja hänen kätens on cocotettu/ cuca woi sen wäändä pois?
Jes 14:28 SInä wuonna cuin Cuningas Ahas cuoli/ nähtin tämä cuorma.
Jes 14:29 Sinä Philistea älä nijn cowin riemuidze/ että se widza/ joca sinua löi/ on taitettu: sillä kärmen juuresta on tulewa Basiliscus/ ja hänen hedelmäns on nijncuin palawan lendäwäisen Drakin.
Jes 14:30 Sillä tarwidzewaisen esicoiset pitä corjaman idzens/ ja köyhät suruttomast lepämän/ mutta sinun juures tapan minä näljällä/ ja suretan hänen jäänens.
Jes 14:31 Surcuttele sinuas owi/ huuda sinä Caupungi/ coco Philisterein maa on marras: sillä pohjaisest tule sawu/ ja ei yxikän ole hänen majasans.
Jes 14:32 Ja mitä pacanain sanansattajat wastawat? nimittäin/ että HERra on perustanut Zionin/ ja siellä pitä radollisille hänen Canssastans turwa oleman.

Vers. 1. Muucalaisten ) se on/ pacanat owat tulewat. Israelin Jumalan tundoon/ ja tulewat heidän weljixens uscosa
v. 9. Helwetti wapisi alhalla ) Propheta ilmoitta cuinga ne muut jumalattomat Cuningat ja wericoirat terwettäwät Helwetis Babelin Cuningasta/ ja pilckawat händä/ että hän myös oli sinne tullut/ jota ei hän olis usconut. v. eod. Caurit ) Owat jumalattomat herrat ja wericoirat.
v. 11. Sinun candeleis kilisemisellä ) se on/ woima ja ilo owat loppunet.
v. 19. kiwicuoppaan ) se on/ kiwiseen hautaan.
v. 27. Cuca tahto kieldä ) Ei tästä seura caicki olewan peräti lujasti suljetut/ ettei mitän enä ole ehdos/ waan caicki mitä tapahtu/ pitä nijn hänen päätöxens jälken tapahtuman: sillä Jumala on monda asiata ehdoxi jättänyt/ nijncuin ihmisen tahdon mones cappales. Syr. 15:12. nijn on hän myös idze wapa/ että mitä hän on päättänyt/ sen hän myös idze taita muutta nijncuin hänen näky/ Ier. 18:7. waicka ei kengän muu sitä muutta taida/ josta täsä ainoastans puhutan.

XV. Lucu .

Alijs pars . 14. PRopheta neuwo Philisterejä ettei he aiwa paljo riemuidzis Cuningas Ahaxen cuolemast: sillä hänen juuristans oli se tulewa joca heitä enä oli surettawa/ v. 29.
että he ymmärräisit HERran/ warjelewan Israeli/ v. 32.

Jes 15:1 TÄmä on Moabin cuorma: yöllä tule Urin häwitys Moabis/ jo on pois/ yöllä tule Kirin häwitys Moabis/ jo on pois.
Jes 15:2 He menewät Baithin ja Dibonin Altarille/ itkemän ja sureman Nebot ja Metbat Moabis/ caicki päät owat ajellut/ caicki parta on leicattu.
Jes 15:3 Heidän catuillans käywät he kiedoitut säckeihin/ heidän cattoins päällä ja catuilla he caicki idzens surcuttelewat/ ja tulewat itkein alas.
Jes 15:4 Hesboni ja Eleale huutawat/ nijn että se cuulu haman Jahzan/ sentähden asettencandajat surcuttelewat idzens Moabis/ että heidän sielullens käy nurin.
Jes 15:5 Minun sydämen huuta Moabi/ heidän culkians pakenewat aina Zoarin/ colmicarjaista lehmä: sillä he menewät Luhithijn ja itkewät/ ja tiellä Horonaimin päin nouse waikia huuto.
Jes 15:6 Sillä Nimrimin wedet cuiwawat/ nijn että heinä siellä cuiwettu ja ruoho lacastu/ ja ei yhtän wiherjäistä ruoho caswa.
Jes 15:7 Sillä ne tawarat cuin he coonnet owat/ ja Canssa jonga he warustanet owat/ wiedän pajuojan ylidzen.
Jes 15:8 Huuto hajo Moabin rajoja ymbärins/ he itkewät haman Eglaimin/ ja itkewät Elimin caiwon tykönä.
Jes 15:9 Että Dimonin wedet owat werta täynäns. Sijhen minä tahdon wielä enä anda tulla Dimonin päälle/ ja myös heidän päällens jotca Moabin Lejonist tallella owat/ ja jäänyitten päälle maasa.

Vers. 31. Sawu ) se on/ isoi joucko/ joca ei waella yxinäns/ mutta suurin joucoin.

XVI. Lucu .

Al. 15. PRopheta ennusta Moabiterein surkiata häwitystä/ ja myös sitä itcua ja walitusta cuin heidän seasans oli olewa heidän suuren onnettomudens tähden/ v. 1.
haman loppun asti. Sijtte lohdutta hän idzens ja hänen Canssans/ harwoilla sanoilla/ sijtä armon waldacunnasta cuin heidän seasans piti asetettaman/ v. 5.
posteriori .

Jes 16:1 LÄhettäkät Maanherran caridzat Selast corpeen Zionin tyttären wuorelle.
Jes 16:2 Mutta nijncuin lindu lendä pois/ joca pesästäns ajettu on/ nijn pitä Moabin tyttärelle tapahtuman/ cosca hän mene Arnonin ohidze.
Jes 16:3 Pitäkät neuwo yhdesä/ sanocat duomio/ tee sinulles puolipäiwän warjo nijncuin yö/ sala ajetut/ ja älä ilmoita culkioita.
Jes 16:4 Anna minun ajetuilleni yönsia tykönäs/ ole Moab heidän warjeluxens häwittäjätä wastan/ nijn waiwaja saa lopun/ cukistaja lacka/ ia sotcuja tauco maasa.
Jes 16:5 Mutta istuin walmistetan armosta yhdelle istua/ totudes/ Dawidin majasa/ duomita ja edziä oikeutta/ ja tehdä oikein.
Jes 16:6 Mutta me cuulemma Moabin ylpeydest/ että hän on aiwa ylpe/ nijn että hänen ylpeydens/ coreudens ja wihans on suurembi cuin hänen woimans.
Jes 16:7 Sentähden pitä yhden Moabitin itkemän toista/ heidän pitä caickein itkemän/ Kir Haresethin Caupungin perustuxia pitä rambain huocaman.
Jes 16:8 Sillä Hesbon on tullut autiaxi maaxi/ Sibmas owat wijnapuut turmellut/ Herrat owat pacanain seas sotcunet hänen callit wijnapuuns/ ja owat tullet Jaeserin asti/ ja waeldawat corpe ymbäri/ hänen wijnaoxans owat hajotetut ja wiedyt meren ylidzen.
Jes 16:9 Sentähden minä itken Jaeserin tähden/ ja Sibman wijnapuun/ ja wuodatan monda pisarata Hesbonin ja Elealen tähden: sillä laulu on langennut sinun suwees ja tuloos/
Jes 16:10 Nijn että ilo ja riemu lacka kedolla/ ja ei wijnamäisä iloita eikä huuta/ eli puserreta wijna cuurnisa/ minä olen lopettanut laulun.
Jes 16:11 Sentähden minun sydämen cumise Moabin tähden cuin candele/ ja minun sisällyxeni KirHarexen tähden.
Jes 16:12 Silloin pitä ilmoitettaman cuinga Moab on suuttunut Altarijn/ ja cuinga hän on mennyt kirckoons rucoileman/ ja ei cuitengan ole mitän aicoin saanut.
Jes 16:13 Tämä on se cuin HERra sijhen aican puhui Moabi wastan. Mutta nyt puhu HERra/ ja sano:
Jes 16:14 Colmena wuonna nijncuin palwelian wuodet owat/ pitä Moabin cunnian/ joca suuri ja corkia on/ tuleman pienexi/ nijn että aiwa wähän pitä jäämän/ ja ei paljo.

Vers. 5. Colmicarjaista lehmä ) Moab cudzutan täsä colmicarjaisexi lehmäxi/ että se oli caunis maa ja ricas Canssa/ nijncuin nuori lehmä on hedelmällinen ja lypsä kyllä.
v. 8. Lejonist ) Moabin Lejonixi cudzutan täsä woimalliset/ ja hän tahto sanoa: että sekä Herrain ja myös alammaisten/ jotca jääwät/ pitä wielä enä onnettomutta saaman.
v. 1. Lähettäkät ) se on/ lähettäkät uhria Jerusalemijn ja coetelcat mitä se teitä autta/ cuin hän olis tahtonut sano: ei sengän pidä teitä auttaman.
v. 9. Laulu ) se on/ riecuna wiholliselda/ sen sias cuins ennen iloisesta lauloit.
v. 12. suuttunut Altarijn ) se on/ että hän on waiwannut idzens turhan/ moneilla uhreilla ja wäärällä Jumalan palweluxella.
v. 14. Colmena wuonna ) Tämä ennustus on cohta sen jälken täytetty/ cosca Cuningas Salmanasser Assyriast wei pois ne kymmenen Israelin sucucunda: silloin hän cukisti ja raateli myös Moabin. Taas ei paljo wäliä/ Cuningas NebucadNezar/ cuin hän oli woittanut Jerusalemin ja Judan/ josta Iosephus puhu/ Antiq. lib. 10. cap. 11.

XVII. Lucu .

JEsaia ennusta wielä Syrian pääcaupungita Damascua wastan/ että se piti myös cukistettaman muiden Syrian Caupungein cansa/ v. 1.
ja Israelin waldacunda/ että ainoastans harwat piti sijtä jäämän/ v. 4.
että he olit hyljännet heidän HERrans Jumalans/ v. 10.
cuitengin oli Herra rangaisewa sentähden heidän wihollisians/ ja teloittawa heidän/ v. 13.

Jes 17:1 TÄmä on Damascun cuorma: cadzo/ ei Damascun pidä oleman enä Caupungina/ waan rauwennun kiwirouckion.
Jes 17:2 Aroerin Caupungeista pitä luowuttaman/ nijn että Peurat käywät siellä laituimella/ ja ei heitä kengän ulos aja.
Jes 17:3 Ja Ephraimin linnat pitä tuleman pericatoon/ ja Damascun waldacunda. Ja jäänen Syrias pitä oleman nijncuin Israelin lasten cunnia/ sano HERra Zebaoth.
Jes 17:4 Silloin pitä Jacobin cunnian ohucaisexi tuleman/ ja hänen lihavan ruumins laihaxi: sillä hänen pitä silloin tuleman/ nijncuin cosca jocu cocoais jywiä elonaicana:
Jes 17:5 Ja nijncuin cosca jocu corjais tähkäpäitä käsiwarrellans/ ja nijncuin jocu nouckeis tähkäpäitä Rephaimin laxosa/ ja jocu jälkinouckiminen tulis.
Jes 17:6 Nijncuin cosca jocu pudista öljypuita/ ja on caxi eli colme marja ylhällä ladwasa/ eli nijncuin neljä eli wijsi marja rippuwat/ wielä oxisa/ sano HERra Israelin Jumala.
Jes 17:7 Silloin pitä ihmisen pysymän hänesä joca hänen tehnyt on/ ja hänen silmäns pitä cadzeleman Israelin Pyhä.
Jes 17:8 Ja ei pitämän Altarista jonga hänen kätens owat tehnet/ ja ei sitä cadzoman jonga hänen sormens tehnet owat/ eli meidzistöitä taicka cuwia.
Jes 17:9 Silloin pitä hänen wäkewydens Caupungein tuleman nijncuin hyljätyn wesan eli oxan/ joca oli Israelin lasten edest hyljätty/ ja pitä tuleman autiaxi.
Jes 17:10 Sillä sinä olet unhottanut sinun autuudes Jumalan/ ja et ajatellut sinun wäkewydes callion päälle: sentähden pitä sinun istuttaman ihanita wesoja/ mutta nijn sinä olet istuttanut wijnaoxia muucalaisille.
Jes 17:11 Istuttamisen ajalla sinä kyllä ahkeroidzet/ että sinun jywäs aicanans caswais/ mutta sykysyllä cosca lyhtet corjaman pitä/ saat sinä surullisen murhen sijtä.
Jes 17:12 Woi sitä peräti paljo Canssa/ se on pauhawa nijncuin meri/ ja Canssan hyminä on carcawa/ nijncuin isoi wesi lange.
Jes 17:13 Tosin nijncuin isoi wesi lange/ nijn on Canssa carcawa/ mutta hän on curittawa heitä/ ja heidän pitä cauwas pakeneman/ ja wainoman heitä nijncuin tomulle tapahtu wuorella tuulelda/ ja nijncuin ymmyrjäiselle tapahtu tuulis pääldä.
Jes 17:14 Cadzo/ ehtona on peljästys käsillä/ ja ennen amua ei he ensingän ole. Tämä on heidän palckans/ jotca meitä ryöstäwät: ja heidän perindöns/ jotca meildä meidän omam temmawat.

Vers. 3. Linnat ) hän cudzu Damascun Ephraimin linnaxi/ että Ephraim/ se on/ Israelin waldacunda oli lijtos heidän cansans ja luotit idzens heihin.
v. 9. Wäkewydens Caupungein ) Nimittäin ne Caupungit joisa heidän epäjumalans ja jumalan palweluxens oli/ joihin he idzens luotit.
v. 12. Peräti paljo Canssa ) Nimittäin/ Assyrialaiset/ joille hän ennusta peräcato ja häwitystä/ Canssallens lohdutuxexi. Joca myös heille tapahtu/ cuin saadan luke. Infr. cap. 37.

XVIII. Lucu .

JEsaia ennusta Murjanin maan Canssa wastan/ v. 1.
että ne piti myös cukistettaman/ v. 3.
mutta nijn/ että cuitengin monda heistä piti aicanans tuleman käätyxi Israelin Jumalan tygö/ v. 7.

Jes 18:1 WOi sitä maata joca waelda sijpein warjon alla/ tällä puolella Ethiopian wirtoja/
Jes 18:2 Joca sanan lähettä merelle/ ja culke wedellä ruocoisesa hahdesa: Mengät nopiast matcan sanansaattajat/ sen Canssan tygö joca rewäisty ja ryöstetty on/ sen Canssan tygö joca julmembi on cuin jocu muu/ sen Canssan tygö joca siellä ja täällä mitattu ja tallattu on/ jonga maa wirtain hallus on.
Jes 18:3 Te caicki jotca asutta maan päällä/ ja te cuin maasa oletta/ saatte nähdä cuinga lippu nostetan wuorella/ ja cuulla cuinga waskitorwella soitetan.
Jes 18:4 Sillä näin sano HERra minulle: minä olen hiljaxens ja cadzelen minun majastani/ nijncuin palawus joca saten cuiwa/ ja nijncuin caste elonajan palawudes:
Jes 18:5 Sillä ennen elonaica/ cosca tulo walmixi tule/ ja röhkömarjat kypsendywät/ täyty oxat leicata sirpillä/ ja wijnapuut hacata/ ja heittä pois:
Jes 18:6 Nijn että ne jätetän coconans linnuille wuorten päällä/ ja eläimille maasa/ nijn että linnut suwella tekewät sijhen pesäns/ ja caickinaiset eläimet macawat sijnä talwella.
Jes 18:7 Silloin se rewitty ja ryöstetty Canssa/ joca julmembi on cuin jocu muu/ joca siellä ja täällä mitattu ja tallattu on/ jonga maa wirtain hallus on/ tuo HERralle Zebaothille lahjoja/ sijhen paickan josa HERran Zebaothin nimi on/ Zionin wuoren tygö.

Vers. 1. Sitä maata ) Se maa on Egyptin ja punaisen meren wälillä/ Niluxen wirran tykönä/ jonga asuwaiset cudzutan Troglotiläisixi/ Egyptiläisixi/ Arabialaisixi ja Ismaelitereixi: sillä näillä owat hahdet ruogoista/ nijncuin Plinius kirjoitta/ lib. 7. nat. hist. cap. 56. & lib. 13. cap. 11. ja kerscawat idzens sijtä/ että he eläwät ryöstöstä ja warcaudesta.
v. 7. Tuo HERralle ) Tämä on ennustettu Christuxen ajasta/ ja silloin täytetty.

XIX. Lucu .

MUrianilaisist tule Propheta Egyptiläisijn/ ja ennusta HERran rangaisewan myös heitä sodalla/ ja julmalla tyrannilla/ v. 1.
lähettäwän myös heille näljän ja callin ajan/ nijn että heidän elatuxens estetän/ v. 5.
ja nijn/ ettei heidän tietäjäns tästä ensingän tiedä: jotca noitumisellans pettäwät heitä/ v. 11.
cuitengin käändy heistä monda HERran Israelin Jumalan tygö/ ja oppi cunnioittaman/ palweleman ja tundeman händä/ v. 18.
jota myös Assyrialaisten pitä tekemän/ v. 21.

Jes 19:1 TÄmä on Egyptin maan cuorma: cadzo/ HERra on waeldapa nopiasa pilwesä/ ja tulewa Egyptijn. Silloin pitä epäjumalain Egyptis wapiseman hänen edesäns/ ja Egyptiläisten sydämen pitä wawahtaman.
Jes 19:2 Ja minä hytytän Egyptiläiset toinen toisens päälle/ nijn että yhden weljen pitä sotiman toista wastan/ yhden ystäwän toista wastan/ yhden Caupungin toista wastan/ ja yhden waldacunnan toista wastan.
Jes 19:3 Ja ei Egyptiläisillä pidä oleman sydändä/ ja minä teen heidän neuwons tyhjäxi. Nijn he sijs kysywät epäjumalilda/ welhoilda/ noidilda ja tietäildä.
Jes 19:4 Mutta minä annan Egyptiläiset julmain Herrain käsijn/ ja cowan Cuningan pitä hallidzeman heitä/ sano HERra HERra Zebaoth.
Jes 19:5 Ja wesi pitä meresä cuiwuman/ nijn myös wirrat pitä wähenemän ja catoman.
Jes 19:6 Järwein pitä juoxeman pois/ nijn että lammiwedet pitä wähenemän ja cuiwuman/ ruoco ja caisila catoman.
Jes 19:7 Ja ruoho ojain tykönä/ ja caickinainen jywä wetten tykönä/ pitä lacastuman ja tyhjään tuleman.
Jes 19:8 Ja calamiesten pitä murhettiman/ ja caicki cuin ongen heittäwät weteen/ pitä walittaman/ ja caicki ne cuin wercot weteen laskewat/ pitä murhellisexi tuleman.
Jes 19:9 Ne pitä häwäistämän jotca hywä langa tekewät/ ja wercko cutowat.
Jes 19:10 Ja ne joilla on calaarcut/ caickein nijden cansa jotca lammicoita palcan edest tekewät/ pitä sureman.
Jes 19:11 ZOanin pääruhtinat owat tyhmät/ Pharaon taitawat neuwonandajat owat heidän neuwosans hulluxi tullet/ mixi te sijs sanotte Pharaosta: minä olen taitawan miehen lapsi/ ja olen wanhoista Cuningoista tullut?
Jes 19:12 Cusa sijs owat nyt sinun taitawas? anna heidän sano ja opetta sinuas/ mitä HERra Zebaoth on Egyptistä aicoinut.
Jes 19:13 Mutta Zoanin pääruhtinat owat tullet tyhmixi. Nophin pääruhtinat owat petetyt/ he peipoittelewat Egyptin sucuin culmakiwen.
Jes 19:14 Sillä HERRA on wuodattanut heidän secaans wäärän hengen/ pettämän Egyptiä caikisa mitä he tekewät/ nijncuin juopunu horju oxetesans.
Jes 19:15 Ja ei pidä Egyptillä oleman päätä eli händä/ oxa eli cando.
Jes 19:16 Silloin pitä Egyptin oleman nijncuin waimot/ pelkämän ja wawahtuman/ cosca HERRA Zebaoth häälyttä kättäns heidän päälläns.
Jes 19:17 Ja Egyptin pitä pelkämän Judan maata/ nijn että sen/ joca sitä ajattele/ pitä peljästymän HERran Zebaothin neuwo/ jonga hän sijtä on pitänyt.
Jes 19:18 Sijhen aican pitä wijsi Caupungita Egyptisä Canaan kielellä puhuman/ ja wannoman HERran Zebaothin cautta/ jocainen heistä pitä häwityxen Caupungixi cudzuttaman.
Jes 19:19 Silloin pitä HERran Zebaothin Altari keskellä Egyptin maata oleman/ ja HERran wartiowaha hänen ärisäns.
Jes 19:20 Joca pitä merkixi ja todistuxexi oleman HERralle Zebaothille Egyptin maasa: sillä heidän pitä HERran tygö huutaman heidän waiwajains tähden/ nijn hän heille lähettä wapahtajan ja Sangarin joca heitä autta.
Jes 19:21 Sillä HERra tutan Egyptis/ ja HERra tunde myös silloin Egyptiläiset. Ja he palwelewat händä uhrilla/ ja ruocauhrilla/ ja lupawat HERralle lupausta/ ja sen pitäwät.
Jes 19:22 Ja HERra on waiwawa Egyptiläisiä/ ja parandawa jällens: sillä he palajawat HERran tygö/ ja hän anda rucoilla händäns/ ja paranda heitä.
Jes 19:23 Silloin on tie awoin Egyptist Assyriaan/ Assyrialaisten mennä Egyptijn/ ja Egyptiläisten Assyriaan/ että Assyrialaiset ja Egyptiläiset ynnä palwelisit Jumalata.
Jes 19:24 Silloin Israel piti idze colmandena oleman/ Assyrialaisten ja Egyptiläisten cansa/ sen siunauxen cautta joca on olewa maan päällä.
Jes 19:25 Sillä HERra Zebaoth on siunawa heitä/ ja sanowa: siunattu ole sinä Egypti minun Canssan/ ja sinä Assur minun käsialani/ ja sinä Israel minun perimisen.

Vers. 2. Toinen toisens päälle ) Cohta tämän ennustuxen perästä/ Cuningas Manassen aicana/ cuoli Egyptiläisten Cuningas/ ja waldacunda oli ilman Cuningasta caxi wuotta/ silloin nousit caxitoistacymmendä pääruhtinasta maata hallidzeman/ jotca sijtte tulit eripuraisexi/ ja ajoit yhden nijstä pois/ nimittäin Psammeticum. Joca sijtte sai jällens Jonerein awulla maan alans/ suuren sodan ja wahingon cautta/ nijncuin Herodot. ja Diod. kirjoittawat/ tästä näky Jesaia ennustawan/ waicka ei paljon aica sijtte Egypti myös waiwattin Assyrian Cuningalda.
v. 13. Culmakiwen ) se on/ Cuningan.
v. 14. HERra on wuodattanut ) Cadzo 3. Reg. 22:22.
v. 18. Wijsi Caupungita ) Täsä on määrätty lucu/ määrättömän edestä/ se on/ monda Egyptin Caupungita tulewat Israelin Jumalan tundoon. Joca on tapahtunut Christuxen Apostolein saarnain cautta/ cuin Kirckoin Aicakirjat todistawat ( Canaan kielellä puhuman ) se on/ heidän pitä nijn puhuman ja opettaman Jumalasta/ cuin mekin nyt täsä Canaan maasa teemme.
v. 21. Lupauxen ) se on heidän pitä luopuman Perkelestä ja caikista epäjumalista/ ja lupaman palwelewans ainoata Jumalata. Ei tästä seura/ että heidän pitä idzens lupaman Clöstärijn eli muuhun turhuteen/ joita ei Jumala ole käskenyt. Cadzo Lev. 27:2. ja Num. 30:4.

XX. Lucu .

PRopheta saa käskyn/ että hänen pitä idzens häijyst waatettaman/ sixi merkixi/ että Assyrian Cuningas oli Egyptiä ja Ethiopiata cowin waiwawa/ v. 1.
etc.

Jes 20:1 SInä wuonna cuin Tarthan tuli Asdodijn/ jonga Assyrian Cuningas Sargon oli lähettänyt/ ja sodei Asdodia wastan ja woitti sen:
Jes 20:2 Silloin puhui HERra Jesaian Amoxen pojan cautta/ ja sanoi: mene ja rijsu säcki cupeistas ja kengät jalgoistas/ ja hän teki nijn/ ja käwi alasti ja paljain jalgoin.
Jes 20:3 Sanoi sijs HERra: nijncuin minun palwelian Jesaia käy alasti ja paljailla jalgoilla/ colmen ajastajan merkixi ja ihmexi Egyptille ja Ethiopialle:
Jes 20:4 Nijn on Assyrian Cuningas ajawa sitä fangittua Egyptiä/ ja häwitettyä Ethiopiata/ sekä nuoria että wanhoja/ alastomia ja paljasjalcaisia/ paljastetun häwyn cansa/ Egyptille häwyxi.
Jes 20:5 Ja heidän pitä peljästymän ja häpemän Ethiopiata/ johon he idzens luotit/ ja sitä wastan Ethiopian Egyptiläisiä/ joista he idzens kerscaisit.
Jes 20:6 Ja näiden luotoin asuwaiset pitä silloin sanoman: ongost se meidän turwam/ johonga me olemma paennet apua saaman/ että me Assyrian Cuningalda pelastettaisin? cuin caunist me olemma pääsnet.

Ver. 1. Sargon ) Tämä luullan Sanheribixi: sillä hänen päämiehens jonga hän lähetti Jerusalemijn/ cudzuttin myös Tarthanixi/ nijncuin tämäkin/ josta luetan 4. Reg. 18:17.
v. 2. Alasti ja paljain jalgoin ) Ei ärmätit eikä paljasjalcaiset munkit taida tällä heitäns wastata/ muutoin jollei he wahwista saanens sencaltaista käskyä/ cuin Jesaia täsä sai.

XXI. Lucu .

ENnustetan Babelita ja muita maacundia wastan/ cuinga Babel Persiläisildä ja Mediläisildä piti häwitettämän/ v. 1.
nijn myös oli tapahtuwa Edomille/ v. 11.
ja Arabialle/ v. 13.

Jes 21:1 TÄmä on corwen cuorma meren tykönä: nijncuin tuuli tule etelästä/ joka caicki käändä ylösalaisin/ nijn se tule corwesta/ cauhiasta maasta. Sillä minulle on osotettu cowa näky.
Jes 21:2 Pettäjä tule toista wastan/ häwittäjä toista wastan/ mene ylös Elam/ pijritä heitä Madai/ minä lopetan caicki hänen huocauxens.
Jes 21:3 Sentähden owat minun cupeni täynäns kipua/ ja ahdistus on minun käsittänyt nijncuin lapsen synnyttäjän/ minä kyyristän minuni cosca minä sen cuulen/ ja peljästyn cosca minä sen näen.
Jes 21:4 Minun sydämen wapise/ cauhistus on minun peljättänyt/ sentähden ei ole minulla ollut suloisella yöllä yhtän lepo.
Jes 21:5 Walmista pöytä/ anna walwoitten walwo/ syökät/ juocat/ noscat te pääruhtinat ja woidelcat kilwet.
Jes 21:6 Sillä HERra sano näin minulle: mene ja toimita wartio/ joca cadzelis ja ilmoitais.
Jes 21:7 Mutta hän näke radzastajat ajawan ja menewän Aseilla ja Cameleillä/ ja pitä sijtä wisun waarin.
Jes 21:8 Ja hän huusi/ nijncuin Lejoni/ HERra/ minä olen wartialla yli päiwä/ ja olen minun wartiollani caicki yöt.
Jes 21:9 Ja cadzo/ siellä tule yxi waunusa/ ja caxi radzahin/ joca wasta ja sano: Babel on langennut/ se on langennut/ ja caicki hänen jumalains cuwat owat lyödyt maahan.
Jes 21:10 O minun tappamisen ja minun rijheni permando/ mitä minä olen HERralda Zebaothilda Israelin Jumalalda cuullut/ sen minä teille ilmoitan.
Jes 21:11 Tämä on Duman cuorma/ Seirist huutan minua: wartia mitä yö culu? wartia mitä yö culu?
Jes 21:12 Wartia sanoi: cuin amu tule/ nijn wielä yö on/ jos te wielä kysytte/ nijn teidän pitä wielä sijtte palajaman ja taas kysymän.
Jes 21:13 Tämä on Arabian cuorma: teidän pitä yötymän Arabian medzäsä Dedanimin tiellä.
Jes 21:14 Candacat wettä janowata wastan/ te cuin asutte Theman maasa.
Jes 21:15 Taritcat pakenewaisille leipä: sillä he pakenewat miecka/ paljasta miecka/ jännitettyä jousta/ isoja sota.
Jes 21:16 Sillä nijn sano HERra minulle: wielä nyt wuosi/ nijncuin palcollisen wuodet owat/ nijn pitä caiken Kedarin cunnian huckuman.
Jes 21:17 Ja ne jäänet ambujat Kedaris pitä wähemmäxi joutuman: sillä HERra Israelin Jumala on sen sanonut.

Vers. 2. Elam/ Madai ) Owat Persialaiset ja Mediläiset v. eod. Caicki hänen huocauxens ) Jonga hän matcan saatta: sillä cuin hän waiwais Canssa/ erinomattain Jumalan Canssa.
V. 10. Minun rijheni ) Babel on Jumalan rijhi: sillä hän tahto hänen tappa pilwaxi.
v. 11. Duman ) Tämä luetan Ismaelin sugun secaan/ Gen. 25:14.
v. 12. Yö ) se on pime ja surullinen aica.
v. 17. Kedaris ) Tämä oli myös Ismaelin poica/ hänestä on yxi osa Arabialaista/ nimittäin/ ne cuin owat kiwisesä Arabiasa.

XXII. Lucu .

PRopheta ennusta Jerusalemia ahdistettawan ja sen asuwaiset wietäwän fangina pois/ v. 1.
waicka he tuhlawat/ ja caicki hywät neuwot hyljäwät/ v. 13.
erinomattain ennusta hän Sebnan pandawan wiralda pois/ v. 15.
ja Eliakimin tulewan hänen siaans/ v. 20.

Jes 22:1 TÄmä on Näkylaxon cuorma: mikä teidän on/ että te nijn caicki juoxette caton päälle?
Jes 22:2 Sinä olet täynäns humu/ Caupungi täynäns wäke/ iloinen Caupungi/ sinun lyötys ei ole miecalla lyödyt/ ja ei ole cuollet sodasa.
Jes 22:3 Waan caicki sinun päämiehes owat poikennet joudzesta pois/ ja owat fangitut/ caicki cuin sinusa löyttin/ owat fangitut ja cauwas paennet.
Jes 22:4 Sentähden minä sanon: mengät pois minun tyköni/ andacat minun itke waikiast/ älkät ahkeroitco minua lohdutta minun Canssani häwityxen tähden:
Jes 22:5 Sillä se on capinan/ sortamisen ja surun päiwä HERralda HERralda Zebaothilda/ Näkylaxosa muurein alda caiwamisen tähden/ ja huudon tähden wuorella.
Jes 22:6 Että Elam lähte wijnellä/ waunuilla/ wäellä/ radzasmiehillä/ ja Kir wälcky kilweistä.
Jes 22:7 Ja tapahtu että sinun walitut laxos owat täynäns waunuja/ ja radzastajat sioittawat idzens owein eteen.
Jes 22:8 Silloin pitä Judan peitoxen awattaman/ että aset nähdän silloin medzähuonesa.
Jes 22:9 Ja te oletta näkewät monda reickä Dawidin Caupungis/ ja cocotte weden alemmaiseen lammickoon
Jes 22:10 Teidän pitä lukeman huonet Jerusalemis/ teidän pitä jaottaman huonet/ wahwistaxenne muureja.
Jes 22:11 Ja teidän pitä tekemän wesihaudan molembain muurein wälille/ sijtä wanhasta lammin wedestä/ cuitengin et te cadzo händä joca tämän teke/ etkä cadzele sitä joca sencaltaisia on cauca toimittanut.
Jes 22:12 Sentähden anda HERra HERra Zebaoth silloin julista/ että itketän ja murehditan/ ja hiuxet ajellan ja puetan säckijn.
Jes 22:13 Waicka ei nyt mitän muuta ole/ cadzo/ cuin ilo ja riemu/ teurasta härkiä/ tappa lambaita/ syödä liha/ juoda wijna/ ja sanoa: syökäm ja juocam/ meidän pitä cuitengin huomena cuoleman.
Jes 22:14 Tämä on HERran Zebaothin corwille tullut/ mitämax/ jos minä tämän pahan tegon annan andexi/ sijhenasti cuin te cuoletta/ sano HERra HERra Zebaoth.
Jes 22:15 NÄin sano HERra HERra Zebaoth: mene Rentmestarin tygö/ Sebnan Hoffmestarin tygö/ ja sano hänelle:
Jes 22:16 Mitä sinun täsä on/ kenengä oma sinä olet? ettäs annat hacata idzelles haudan corkeuteen/ ja olet nijncuin se joca anda idzellens tehdä asumasian wuorelle.
Jes 22:17 Cadzo/ HERra hylkä sinun/ nijncuin wäkewä mies heittä jongun pois/ ja temma sinun alas:
Jes 22:18 Ja pyöryttä sinun nijncuin kierican aukealla kedolla/ siellä sinun pitä cuoleman/ siellä pitä sinun callit waunus/ sinun herras huonen cansa tuleman häwäistyxexi.
Jes 22:19 Ja minä cukistan sinun säädystäs/ ja panen sinun pois wiraldas.
Jes 22:20 Ja silloin cudzun minä palweliani Eliakimin/ Hilkian pojan:
Jes 22:21 Ja panen hänen päällens sinun hames/ ja wyötän hänen sinun wyölläs/ ja annan sinun waldas hänelle/ että hän on nijden Isä/ jotca Jerusalemis ja Judan huonesa asuwat.
Jes 22:22 Ja panen Dawidin huonen awaimen hänen oljillens/ että hän awaja ja ei kengän sulkis/ että hän sulkis ja ei kengän awaja.
Jes 22:23 Ja minä lyön hänen naulan werost wahwaan paickaan/ ja hänellä on olewa cunnian istuin/ hänen Isäns huones.
Jes 22:24 Että hänen päällens ripustetan caicki hänen Isäns huonen cunnia/ lapset ja lasten lapset/ caicki pienet cappalet/ juomaastiat ja caickinaiset candelet.
Jes 22:25 Silloin/ sano HERra Zebaoth/ naula pitä otettaman pois/ joca wahwasa paicasa on/ nijn että hänen pitä rickanduman/ langeman/ putoman ja hänen cuormans huckuman: sillä HERra sen sano.

Vers. 1. Näkylaxon ) Hän cudzu Jerisalemin Näkylaxoxi/ että sijnä oli monda Näkiätä/ se on/ Prophetaita ja Jumalan sanan opettaita.
V. 6. Elam ) Owat Persianit Chalderein cansa. V. eod. Kir ) On osa Medereistä/ cuin nähdän 4. Reg. 16:8. & 17:6.
V. 8. Peitoxen ) se on/ Aitat ja caluhuonen pitä seisoman awoi wihollisille.
V. 13. Syökäm ) Näin he pilckaisit Prophetaita/ jotca heille cuoleman ilmoitit.
V. 17. Hylkä sinun ) Ettei hänen pitänyt huoneseens eli hautaan/ waan mualle haudattaman ja cuopattaman.
V. 22. Awaimen ) Että hän on olewa tawaran päällä hänen siasans. Tämä ennustus näky täytetyxi cosca Manasse tuli fangixi Babelijn/ ja tämä Eliakim sijtte tule Hoffmestarixi/ Infr. 36:3. joca sillä wälillä hallituxen piti woimasans/ ja cosca Manasse tuli jällens/ on hän cuuluisna pidetty hänen tykönäns.

XXIII. Lucu .

ENnusta sitä wäkewätä Caupungita Tyrusta wastan/ että hän Macedonialaisilda piti cukistettaman/ v. 1.
joiden myös Babelingin piti cukistaman/ v. 12.
joca cuitengin piti seidzemenkymmenen ajastajan perästä rakettaman jällens/ v. 15.
ja sijtte tuleman käätyxi HERran tygö/ ja palweleman händä. v. 18.

Jes 23:1 TÄmä on Tyrin cuorma: surcutelcat teitän te hahdet merellä: sillä se on cukistettu/ nijn ettei siellä ole yhtän huonetta/ eikä sinne mene kengän.
Jes 23:2 Chittimin maasta pitä heidän sen äckämän. Luotoin asuwaiset owat yhdesä cohden/ Zidonin cauppamiehet/ jotca merelle läxit/ täytit sinun.
Jes 23:3 Ja caickinainen hedelmä joca Zihorin tykönä caswa/ ja jywät wirran tykönä/ wietin sinne suuren weden ylidzen/ ja olet pacanain tuexi tullut.
Jes 23:4 Sinä mahdat kyllä hämmästyä Zidon: sillä meri/ ja wahwin meren tykönä sano: en minä ole sillen rascas/ en minä synnytä/ engä myös caswata yhtän nuorucaista/ ja ruoki jotacuta neidzyttä.
Jes 23:5 Nijncuin cuultais Egyptist hämmästyttin/ nijn pitä myös hämmästyttämän/ cosca Tyruxest cuullan.
Jes 23:6 Mengät merille/ walittacat jotca luodoisa asutte. Eikö tämä ole teidän ilocaupungin/ joca kersca idzens wahwudestans?
Jes 23:7 Hänen jalcans pitä wiemän hänen pitkän matcan taa waeldaman.
Jes 23:8 Cuca olis sitä ajatellut/ että sille cruunatulle Tyruxelle piti nijn käymän? että sen cauppamiehet owat pääruhtinat/ ja sen cauppiat ylimmäiset maasa?
Jes 23:9 HERra Zebaoth on sen nijn ajatellut/ että hän caicki hänen caunistuxens heicoxi tekis/ sijnä iloisesa Caupungisa/ ja tekis ylöncadzotuxi caicki cuuluisat maasa.
Jes 23:10 Waella sinun maas läpidzen nijncuin wirta/ sinä meren tytär/ ei siellä ole enä yhtän wyötä.
Jes 23:11 Hän cocotta kätens meren päälle/ ja peljättä waldacunnat/ HERra käske Canaast häwittä woimalliset/ ja sano:
Jes 23:12 Ei sinun pidä enä iloidzeman sinä häwäisty neidzy Zidonin tytär. O Chittim/ nouse ja mene matcas: sillä ei sinun pidä siellä oleman.
Jes 23:13 Waan Calderein maasa/ josa ei yhtän Canssa ollut/ waan Assur on sen perustanut corwes/ asuwaisille/ ja pannut sinne wahwan tornin/ ja rakendanut salit/ ja on cuitengin pandu cukistettawaxi. Surecat te hahdet merillä:
Jes 23:14 sillä teidän woiman on tyhjä.
Jes 23:15 Silloin pitä Tyrus unhotettaman seidzemenkymmendä wuotta/ nijncauwan cuin yxi Cuningas elä/ mutta seidzemenkymmenen wuoden perästä pitä Tyruxesta weisattaman porton wirsi.
Jes 23:16 Ota candele/ mene ymbärins Caupungita sinä unhotettu portto/ soita wahwast candelettas/ ja laula lohdullisest/ että sinä taas muistetaisin.
Jes 23:17 Sillä seidzemenkymmenen wuoden perästä on HERra edziwä Tyrusta/ että hän tulis jällens porttopalcoillens/ ja huoria tekis caickein waldacundain cansa maan päällä. Mutta hänen cauppans ja porttopalckans pitä oleman pyhä HERralle.
Jes 23:18 Ei sitä coota tawaraxi/ eikä salata/ waan jotca asuwat HERran edes/ nijllä pitä hänen cauppacaluns oleman/ sijtä syödä/ rawitta ja hywin idziäns waatetta.

Vers. 1. Chittimist ) se on/ Macedoniast/ josta Alexander Magnus tuli/ joca Tyruxen cukisti/ nijn paljon aica ennen on Jesaia sencaltaista ennustanut.
V. 4. Meri ) se on/ Tyrus/ joca meren tykönä oli.
V. 10. Enä yhtän wyötä ) se on/ Macedonialaiset piti myös heidän Cuningans Alexander Magnuxen cansa cukistaman Babelin Tyruxen perän.
V. 17. Porttopalcoillens ) se on/ heidän elatuxens/ tecons ja cauppans cuin he teit epäjumalan palweluxella oli muuttuwa ja käändywä Jumalan cunniaxi/ joca Christuxen aicana tapahtui.

XXIV. Lucu .

TÄsä ennusta Jesaia taas Judan maata wastan/ että se piti häwitettämän ja cukistettaman/ v. 1.
että sen asuwaiset owat sen saastuttanet/ ja luopunet ijancaickisesta lijtosta/ v. 5.
jotca sencaltaista olit kyllä ansainnet/ ja sentähden piti heille myös nijn tapahtuman/ v. 6.
Cuitengin piti wähä heitä jäämän/ niiden piti pacanain cansa tundeman ja cunnioittaman HERra/ v. 13.
mutta että nijn usia oli sitä cadzowa ylön/ piti maan pahoin käymän/ v. 16.
ja HERran olewan edziwän maan wäkewitä/ cosca hän idze seuracundaan Cuningaxi oli tulewa/ v. 21.

Jes 24:1 CAdzo/ HERra teke maan tyhjäxi ja autiaxi/ ja cukista mitä sijnä on/ ja häwittä sen asuwaiset.
Jes 24:2 Ja Papeille tapahtu nijncuin Canssallekin/ Herralle nijncuin palweliallekin/ emännälle nijncuin pijcallekin/ myyjälle nijncuin ostajallekin/ lainajalle nijncuin lainaxi ottajallekin/ corcorahan ottajalle nijncuin andajallekin.
Jes 24:3 Sillä maan pitä tyhjäxi ja ryöstetyxi tuleman/ ja HERra on tämän sanonut.
Jes 24:4 Maa on cauhia ja häwitetän/ maa pelehty ja häwiä/ Canssan ylimmäiset harwenewat maasa.
Jes 24:5 Maa on saastaisexi tullut hänen asuwaisistans: sillä he tekewät Lakia wastan/ ja muuttawat käskyt/ ja luopuwat ijancaickisesta lijtosta.
Jes 24:6 Sentähden culutta kirous maan/ jota myös sen asuwaiset ansaidzewat. Sentähden maan asuwaiset cuiwettuwat/ nijn että wähä jää wäke.
Jes 24:7 Wijna cato/ wijnapuu cuiwa/ ja caicki jotca sydämestäns iloisna olit/ huocawat.
Jes 24:8 Trumbuin riemu tauco/ iloidzewaisten ilo puuttu/ candeleitten riemu loppu.
Jes 24:9 Ei lauleta wijna juotais/ ja hywä juoma on carwas juowille.
Jes 24:10 Tyhiä Caupungi on cukistettu maahan/ caicki huonet owat teljetyt/ nijn ettei yxikän sinne mene.
Jes 24:11 Wijnan puutten tähden walitetan catuilla/ caicki ilo on pois/ caicki maan riemu on matcasans.
Jes 24:12 Ei ole muuta jäänyt Caupungijn cuin häwitys/ ja owet owat autiat.
Jes 24:13 SIllä/ Canssalle tapahtu myös maasa nijncuin öljypuillekin/ cosca sijtä on poimettu/ nijncuin sijtte poimetaisin cuin oikia wijnaelon aica pois on.
Jes 24:14 Ne corgottawat änens/ ylistäwät ja iloidzewat HERran cunniasta/ hamas merestä.
Jes 24:15 Nijn kijttäkät nyt HERra laxoisa/ luodoisa HERran Israelin Jumalan nime.
Jes 24:16 Me cuulemma kijtoswirren mailman ärestä/ wanhurscaille cunniaxi. Ja minun pitä sanoman: mixi minä olen nijn laiha? woi minua: sillä ylöncadzojat ylöncadzowat/ ja ylöncadzojat ylöncadzowat.
Jes 24:17 SEntähden tule teidän asuwitten päälle hämmästys/ cuoppa ja paula.
Jes 24:18 Ja jos jocu pakenis hämmästyxen huuto/ nijn hän cuitengin puto cuoppaan/ ja jos hän pääse cuopasta/ nijn hän cuitengin käsitetän paulaan: sillä corkeuden ackunat owat awatut/ ja maan perustuxet wapisewat.
Jes 24:19 Maan käy pahoin/ ei sen pidä menestymän/ waan pitä raukeman.
Jes 24:20 Maan pitä hoiperteleman nijncuin juopunen/ ja wietämän pois nijncuin majan: Sillä sen pahat tegot painawat sen/ nijn että sen pitä langeman/ ja ei woi pysyä.
Jes 24:21 Silloin on HERra edziwä sitä corkiata sotawäke/ joca corkeudesa on/ ja maan Cuningoita/ jotca owat maan päällä.
Jes 24:22 Että he cootan yhteen nijncuin cuopas sidotut/ ja pitä oleman suljetut fangiudesa/ ja suuren ajan perästä taas edzittämän.
Jes 24:23 Ja Cuun pitä häpemän ja Auringon ujoeleman/ cosca HERra Zebaoth on tulewa Cuningaxi Zionin mäelle/ ja Jerusalemis/ ja hänen wanhemmittens edes cunniasa.

Vers. 16. Me cuulemma kijtoswirren ) se on/ pacanat kijttäwät Jumalata suurin joucoin/ mutta meidän Canssam owat sangen harwat/ jotca sen tekewät.
v. 21. HERra on edziwä ) se on/ hän on edziwä maan pijriä Evangeliumillans/ ja cukistawa caicki corkeudet/ ja taidon joca idzens asetta tundons wastan/ 2. Cor. 10:4. Ja ne jotca asettawat idzens sitä wastan/ on hän miecalla/ rutolla ja muulla rangaistuxella cocowa hautaan/ sijhenasti cuin hän taas wijmeisnä päiwänä on edziwä heitä/ cosca hän tule Apostoleins ja caickein Pyhäins cansa heitä duomidzeman/ ja cosca hän on myös panewa täydellisest caicki hänen wihollisens astinlaudaxens/ ja idze olewa Cuningas taiwallisesa Jerusalemisa. V. eod. Joca corkeudesa on ) Cadzo Infr. cap. 26:5.

XXV. Lucu .

PRopheta kijttä Jumalata/ joca on häwittänyt Canssans wiholliset v. 1.
jongatähden myös monda pacanata on pelkäwä händä/ v. 3.
Ennusta Christuxen waldacunnan moninaisista hywistä töistä/ lihawan pidon wertauxella/ jonga HERra oli caikelle Canssalle tekewä/ v. 6.
Ja Christuxen waldacunnan wihollisten wijmeisestä häwityxestä/ v. 10.

Jes 25:1 HERra sinä olet minun Jumalan/ sinua minä ylistän/ minä kijtän sinun nimes: sillä sinä teet ihmeitä/ sinun wanhat aiwoituxes owat uscolliset ja todet.
Jes 25:2 Sillä sinä teet Caupungin kiwiraunioxi/ sen wahwan Caupungin/ että hän läjäs on/ muucalaisten palazit/ nijn ettei ne sillen ole caupungit/ eikä coscan enämbi raketa.
Jes 25:3 SEntähden cunnioitta sinua wäkewä Canssa/ urholliset pacanain Caupungit pelkäwät sinua.
Jes 25:4 Sillä sinä olet heickoin wäkewys/ ja köyhäin turwa heidän waiwoisans. Tulispääsä toiwo/ warjo heltes/ cosca tyrannit julmistuwat nijncuin tuulispää seinä wastoin.
Jes 25:5 Sinä nöyrytät muucalaisten metelin/ nijncuin helden cuiwasa paicasa. Että helle tyrannein wijnaoxat poltais/ ja pilwet cuitengin warjon andaisit.
Jes 25:6 Ja HERra Zebaoth teke caikille Canssoille tällä wuorella lihawan pidon/ pidon selkiästä wijnasta/ raswasta/ ytyimestä ja rahgattomasta wijnasta.
Jes 25:7 Ja tällä wuorella on hän käärilijnan panewa pois/ jolla caicki ihmiset käärityt owat/ ja peittowaatten/ jolla caicki pacanat peitetyt owat.
Jes 25:8 Sillä cuolema pitä nieltämän/ ja HERra Zebaoth on kyynelet pyhkiwä pois jocaidzen caswoista. Ja on ottawa Canssans häwäistyxet pois/ caikis maacunnis/ sillä HERra on sen sanonut.
Jes 25:9 Silloin sanotan: cadzo/ tämä on meidän Jumalam/ jota me odotam/ ja hän autta meitä. Tämä on se HERra/ händä me odotam/ iloitaxem ja riemuitaxem hänen autudesans.
Jes 25:10 Sillä HERran käsi lepä tällä wuorella/ mutta Moab runnellan sen alla/ nijncuin corret runnellan ja nijncuin loca.
Jes 25:11 Ja HERra hajotta kätens heidän secaans/ nijncuin uipa hajotta uidaxens.
Jes 25:12 Ja hän on käsiwarrellans heidän prameudens alendapa/ ja teidän muurein corkiat wahwistuxet callista/ alenda ja heittä tomuun.

Vers. 2. Sinä teet Caupungin ) se on/ Babelin.
V. 8. Nieltämän ) Tämän selittä Pawali. 1. Cor. 15. näin: caicki cuoleman wäki ja woima on Christuxen cautta otettu pois/ ettei hän enä mitän taida wahingoitta hänen Christityitäns. Mutta wijmeisnä päiwänä pitä tämän caiketi täytettämän. Josta myös on selke/ että tämä ennustus on Christuxen waldacunnasta/ cosca Pawalikin sen sijhen sowitta.
V. 9. Cadzo/ tämä on meidän Jumalam ) se on/ tämä on Christus/ jonga he heidän silmilläns olit näkewät.

XXVI. Lucu .

JEsaian kijtoswirsi/ jolla Christuxen seuracunnan piti idzens lohduttaman/ ja kijttämän Christusta Jumalan poica/ että hän hänen nijn aina woimallisest tallella pitä/ v. 1.
ad 18. ja cukista hänen wihollisens/ v. 5: 6: 10: 11: 14. erinomattain/ joca wijmein oli herättäwä hänen cuollens/ cosca he wähän aica heidän lepocammiosans lewäjäwät/ v. 19.
ja on duomidzewa maan pijri.

Jes 26:1 SIihen aican pitä Judan maasa taincaltainen weisu weisattaman: Meillä on wahwa Caupungi/ hän pani muurit ja warjeluxen autudexi.
Jes 26:2 Awatcat portit/ wanhurscan Canssan/ joca uscosa pysy/ käydä sisälle.
Jes 26:3 Sinä pidät aina rauhan/ wahwan lupauxes jälken: sillä sinuun turwatan.
Jes 26:4 Sentähden luottacat HERraan ijancaickisest: sillä HERra Jumala on callio ijancaickisest.
Jes 26:5 Ja hän notkista alas ne jotca corkialla asuwat/ hän alenda corgotetun Caupungin/ ja sysä sen maahan/ nijn että se tomusa maca.
Jes 26:6 Että hän jalgoilla poljetan/ Ja/ waiwaisten jalgoilla ja köyhäin candapäillä.
Jes 26:7 Mutta wanhurscasten tie on tasainen/ sinä oijennat wanhurscasten polgut.
Jes 26:8 HERra me odotamme sinua sinun oikeudes tiellä/ sydäin himoidze sinun nimes ja muistos.
Jes 26:9 Minä halajan sinua sydämestäni yöllä/ minun hengen walwo myös minusa warhain sinun tygös. Sillä cusa sinun oikeudes maacunnasa on/ nijn maan pijrin asuwaiset oppiwat wanhurscautta.
Jes 26:10 Mutta ehkä jumalattomille armoja taritaisin/ nijn ei he opi cuitengan wanhurscautta. Waan tekewät ainoastans paha wagalla maalla: sillä ei he näe HERran cunniata.
Jes 26:11 HERra/ sinun kätes on ylötty/ waan ei he sitä näe/ mutta cuin he sen nähdä saawat/ nijn he häpiään tulewat/ ( kijwaudesas Canssan tähden ) Ja wielä sijtte sinä olet heitä tulella culuttawa/ jollas sinun wihollises culutat.
Jes 26:12 Mutta sinä HERra saatat meille rauhan/ sillä caicki mitä me toimitamme/ olet sinä meille andanut.
Jes 26:13 HERra meidän Jumalam: muut herrat tosin meitä myös wallidzewat paidzi sinua/ mutta me muistamme ainoastans cuitengin sinun/ ja sinun nimes.
Jes 26:14 Ei cuollet eläwäxi tule/ ja nuckunet ei nouse. Sillä sinä olet heitä edzinyt ja häwittänyt/ ja caiken heidän muistons cadottanut.
Jes 26:15 Mutta sinä HERra olet lisännyt sinun Canssas/ sinä HERra olet lisännyt sinun Canssas/ sinä olet cunnialisexi tullut/ sinä olet ajanut heitä cauwas pois mailman ärijn.
Jes 26:16 HERra/ cosca tusca tule/ nijn sinua edzitän/ coscas heitä curitat/ nijn he parcuwat surkiast.
Jes 26:17 Nijncuin wastoin olewa/ cosca hän synnyttämälläns on/ nijn hänellä on ahdistus/ ja parcu kiwuillans/ nijn meille myös tapahtu/ HERra/ sinun caswos edesä.
Jes 26:18 Ja mekin wastoin olemma/ ja on kipu/ nijncuin tuulen synnyttäwäiset. En me cuitengan woi maata autta/ eikä maan pijrin asuwaiset tahtonet langeta.
Jes 26:19 Mutta sinun cuolles eläwät/ ja minun cuollet ruumini nousewat jällens cuolluista. Herätkät ja kerscatcat/ te jotca macatte maan alla: sillä sinun castes on wiherjäisen kedon caste/ ja maa on cuollet hänestäns andawa.
Jes 26:20 Mene minun Canssan sinun Cammioos/ ja sulje owet jälkes/ lymy silmän räpäyxexi/ nijncauwan cuin wiha käy ylidze.
Jes 26:21 Sillä cadzo/ HERra on käypä ulos siastans/ edzimän maan asuwaisten pahutta/ heidän päällens/ nijn että maa ilmoitta heidän werens/ ja ei nijtä sillen peitä jotca hänen päälläns tapetut owat.

Vers. 1. Warjeluxen ) se on/ wahwan ja woittamattoman.
V. 5. Jotca corkialla asuwat ) Ne owat tyrannit ja Jumalan Canssan wiholliset.
V. 14. Ei cuollet eläwäxi tule ) se on/ ne jumalattomat jotca synnisäns owat cuollet/ ei pidä nouseman ijancaickiseen elämään/ waan pitä oleman cuolemasa ijancaickisest.
V. 19. Mutta sinun cuolles ) se on/ jotca uscosa sinun päälles owat nuckunet/ ne nousewat jällens heidän ruumillans ijancaickiseen elämään.
v. 21. käypä Ulos siastans ) se on/ HERra Christus on tulewa taiwan pilwisä/ nijn että caicki liha on hänen näkewä/ ja duomidze maan pijrin wanhurscaudella. Act. 17:31.

XXVII. Lucu .

JEsaia ilmoitta wielä/ cuinga HERra Christus sillä ajalla oli woittawa Perkelen/ sen wäkewän ja cawalan wihollisen/ v. 1.
että hänen Canssastans piti silloin weisattaman: HERra warjele heitä/ v. 2.
HERra anda heidän juurtua/ ja taas cucoista/ sijttecuin hän on heitä edzinyt/ ja opettanut tundeman syndins/ v. 6.
cuitengin piti sen caunin Jerusalemin Canssoinens hyljättämän/ v. 10.
HERra oli cocowa idzellens seuracunnan jääneistä ja pacanoista/ v. 12.

Jes 27:1 SIlloin on HERra hänen cowalla/ suurella ja wäkewällä miecallans edziwä Lewiathania/ joca on pitkä kärme/ ja Lewiathania/ joca on kiperä kärme/ ja on tappawa Drakin meresä.
Jes 27:2 Silloin pitä oleman punaisen wijnan wijnamäen/ laulacat hänestä.
Jes 27:3 Minä HERra warjelen hänen/ ja castan hänen aicanans/ ettei hänen lehtens huckuis/ minä warjelen händä päiwällä ja yöllä
Jes 27:4 Ei ole Jumala minulle wihainen/ woi jos minä saisin sotia ohdackein ja orjantappurain cansa/ nijn minä menisin heidän tygöns/ ja poltaisin heidän caicki tyynni.
Jes 27:5 Hän on minua tallella pitäwä/ ja toimittawa minulle rauhan/ rauhan on hän wielä sijtte minulle saattawa.
Jes 27:6 Sijhen on se cuitengin joutuwa/ että Jacob juurtu/ ja Israel wihotta ja cucoista/ nijn että he maan pijrin hedelmällä täyttäwät.
Jes 27:7 Eiköst hän cummingan tule lyödyxi/ nijncuin hänen wihollisens lyöwät händä/ ja eikö hän tule tapetuxi nijncuin hänen wihollisens händä tappawat?
Jes 27:8 Waan sinä duomidzet heitä määrällä/ ja kirwotat heitä sijttecuins angaralla tuulellas olet heitä murhellisexi saattanut/ cosca idästä tuule. Sentähden pitä sen Jacobin synnin cautta lackaman.
Jes 27:9 Ja se on sijtä hyödytys/ että hänen syndins otetan pois/ cosca hän teke caicki Altarin kiwet/ nijncuin tuhwaxi muserretut kiwet/ ettei yhtän medzistötä eli cuwa pidä enämbi jäämän.
Jes 27:10 Sillä sen wahwan Caupungin pitä yxinäns oleman/ ne caunit huonet hyljättämän ja jätettämän nijncuin corpi/ nijn että wasicat käywät siellä laitumella/ oleskelewat siellä ja pureskelewat oxia.
Jes 27:11 Hänen oxans pitä murtuman cuiwuden tähden/ nijn että waimot nijllä walketa tekewät: sillä se on ymmärtämätöin Canssa/ sentähden ei myös se joca heidän tehnyt on/ armahda heitä/ ja joca heidän luonut on/ ei ole heille armollinen.
Jes 27:12 Silloin on HERra heittäwä meren rannasta Egyptin wirtaan/ ja Israelin lapset cootan yxi toisens perästä.
Jes 27:13 Silloin soitetan suurella Basunalla/ nijn tulewat cadotetut Assyrialaiset/ ja carcotetut Egyptiläiset/ ja rucoilewat HERra/ pyhällä Jerusalemin wuorella.

Vers. 1. Lewiathania ) se on/ se wanha kärme/ jonga pään waimon siemen oli tallawa/ Gen. 3. hän cudzutan pitkäxi ja kiperäxi: sillä hän on sekä wäkewä että cawala.
V. 9. Altarin kiwet ) se on/ caicki heidän epäjumalan palweluxens.
V. 12. Heittäwä ) Nijncuin jywät rijhesä heitetän.

XXVIII. Lucu .

JEsaia uhca Ephraimi/ että sen pitä nijncuin cuckaisen äkist nijtettämän pois hänen ylpeydens tähden/ v. 1.
Juda on myös täynäns nijtä wicoja/ v. 7.
ja sylke caickia neuwomisia/ v. 10.
sentähden oli HERra kerran saarnawa heille/ toisella kielellä jota ei he ymmärrä/ waan pahenduwat sijtä ja paatuwat/ v. 11.
Neuwo heitä ettei he luottais heitäns pettäwäiseen turwaan/ v. 14.
ja HErra oli laskewa perustuskiwen Zionijn/ joca usco sen päälle/ hän tule autuaxi/ mutta muut otetan pois cuin wirralla/ v. 16.
Neuwo myös heitä ajatteleman/ cuinga ihmellisest Jumala seuracundans wallidze/ ristis ja kiusauxes/ nijncuin peldomies wiljele hänen peldoans/ v. 23.

Jes 28:1 WOi sitä ylpetä juopunein Cruunua Ephraimist/ jonga caunis cunnia on pudonnut/ cuckainen joca on ylömmäisellä puolella lihawata laxo/ josa he wijnasta hoipertelewat.
Jes 28:2 Cadzo/ wäkewä ja woimallinen HERralda/ nijncuin rajeilma/ nijncuin wahingolinen tuuli/ nijncuin wesimyrsky joca wäkewäst lange/ pitä wäkiwallalla maahan päästettämän.
Jes 28:3 Että juopunein ylpiä Cruunu Ephraimist jalgoilla tallatan.
Jes 28:4 Ja ne hänen iloisen cunnians pudonnet cuckaiset/ jotca lihawata laxo ylömmäisellä puolella owat/ pitä tuleman nijncuin se joca warhain suwella kypsy/ jonga jocu nähtyäns ja käsillä pidellesäns syö.
Jes 28:5 Silloin HERra Zebaoth on jäänylle Canssalle iloinen Cruunu ja caunis seppele.
Jes 28:6 Ja duomion hengi hänelle/ joca oikeudesa istu/ ja wäkewys nijlle/ jotca sodasta palajawat portin tygö.
Jes 28:7 SIjhen myös owat nämät hulluxi tullet wijnasta/ ja hoipertelewat wäkewistä juomista: sillä Papit ja Prophetat owat hullut wäkewästä juomasta/ he owat uponnet wijnaan/ ja hoipertelewat wäkewästä juomasta/ he owat hullut ennustuxes/ ja ei osa oikeutta duomiosa.
Jes 28:8 Sillä caicki pöydät owat täynäns oxennusta/ ja riettautta on jocapaicas.
Jes 28:9 Kenelle hän sijs opetta wijsautta? kenengä hän anda ymmärtä saarna? wieroitettuin riescasta/ eroitettuin nisistä.
Jes 28:10 Sillä he sanowat: käske käske/ käske käske/ odota odota/ odota odota/ täsä wähä/ siellä wähä.
Jes 28:11 Sillä hän on wihdoin pilckawaisilla huulilla ja toisella kielellä puhuwa tälle Canssalle/ jolle nyt näitä saarnatan.
Jes 28:12 Nijn saadan lepo/ näin wirgotetan wäsynet/ nijn ollan alallans/ ja ei cuitengan tahdota cuulla tätä saarna.
Jes 28:13 Sentähden pitä myös HERran sana heille juuri nijn oleman: käske käske/ käske käske/ odota odota/ odota odota/ täsä wähä/ siellä wähä/ että heidän pitä menemän pois ja caatuman tacaperin/ musertuman/ kiedoittaman ja fangixi tuleman.
Jes 28:14 Cuulcat sijs te pilckakirwet/ HERran sana/ jotca wallidzetta tätä Canssa joca on Jerusalemis:
Jes 28:15 Sillä te sanotte: me olemma tehnet lijton cuoleman cansa/ ja sowinnon helwetin cansa. Cosca wirta tule/ ei hänen pidä meitä cohtaman: sillä me olemma tehnet walhen turwaxem/ ja petoxen warjeluxexem.
Jes 28:16 SEntähden sano HERra HERra: Cadzo/ minä lasken Zionijn perustuskiwen/ coetellun kiwen/ callin culmakiwen joca hywin on perustettu/ joca usco ei hänen pidä peljästymän.
Jes 28:17 Ja minä teen duomion oijennus nuoraxi/ ja wanhurscauden mitaxi/ nijn pitä raket carcottaman pois wäärän turwan/ ja weden pitä wiemän tuken pois.
Jes 28:18 Että teidän lijton cuoleman cansa pitä tyhjäxi tuleman/ ja teidän sowindon helwetin cansa/ ei pidä wahwa oleman: ja cosca wirta tule/ pitä hänen tallaman teitä/ nijn pian cuin hän tule/ nijn hänen pitä teitä wiemän pois.
Jes 28:19 Jos hän tule amulla/ nijn tapahtu se amulla/ nijn myös jos hän tule päiwällä eli yöllä: sillä rangaistus opetta ainoastans ottaman sanoista waari.
Jes 28:20 Sillä wuode on ahdas/ nijn ettei mitän ole lijaxi/ ja peitto on nijn lyhykäinen/ että sen alla täyty mykyräs olla.
Jes 28:21 Sillä HERra on nousewa nijncuin Prazimin wuorella/ ja wihastupa nijncuin Gibeonin laxosa. Että hän tekis työns toisella tawalla/ ja että hän tekis tecons toisella tawalla.
Jes 28:22 Pangat sijs teidän pilckan pois/ että teidän siten cowemmaxi tulis: sillä minä olen cuullut häwityxen ja teloituxen/ joca HERralda HERralda Zebaothilda on tapahtuwa caikesa mailmasa.
Jes 28:23 OTtacat corwijn ja cuulcat minun änen/ ymmärtäkät ja cuulcat minun puhen.
Jes 28:24 Kyndäkö eli jyrästäkö taicka wiljelekö peldomies peldons aina jywixi?
Jes 28:25 Eikö nijn ole? cosca hän sen on tasoittanut/ nijn hän kylwä sijhen herneitä ja heittä cuminoita/ ja kylwä nisuja/ ohria/ jocaista cunga hän tahto/ ja caurat paickaans.
Jes 28:26 Juuri nijn curitta myös Jumala rangaistuxella/ ja opetta heitä.
Jes 28:27 Sillä ei herneitä tapeta warstalla/ eikä waunuratas anneta cuminain päällä käydä/ waan hernet waristetan sauwalla ja cuminat widzalla.
Jes 28:28 Se jauhetan ja leiwotan/ eikä peräti tyhjäxi tapeta/ cosca se waunurattalla ja hewoisilla tapetan.
Jes 28:29 Näin teke myös HERra Zebaoth: sillä hänen neuwons on ihmellinen/ ja sen jalosti toimitta.

Vers. 1. Ephraimist ) Israelin waldacunda cudzutan Ephramixi/ että se sucu oli paras sijnä waldacunnasa ja heidän ensimäinen Cuningans Jeroboam/ oli Ephraimist/ 3. Reg. 11:26.
V. 10. He sanowat ) Nimittäin/ pilckakirwet.
V. 12. Nijn saadan lepo ) se on/ joille nyt saarnatan cuinga heidän pitä elämän/ nijn että heillä olis hywä oma tundo/ ja taitaisit idzens luotta Jumalaan/ ja ei he sijtä pidä ensingän lucu/ nijlle on HERra ajallans saarnawa toisella kielellä/ nijn ettei he sitä cuitengan ymmärrä/ waan pahenduwat sijtä.
V. 19. Rangaistus opetta ) se on/ risti ja kiusaus teke hywiä Christityitä/ Rom. 5:4. mutta taitamattomat ihmiset owat kelwottomat hocarit/ ja tahtowat cuitengin opetta ja oijenda muita.
V. 21. Toisella tawalla ) Sillä ei mailma taitanut omalla taidollans tuta Jumalata hänen wijsaudesans/ nijn kelpais Jumalan tyhmillä saarnoilla pelasta uscowaisia/ 1. Cor. 1:21. Se on se saarna rististä/ joca oli mailmalle pahennuxexi ja hulludexi/ nijncuin muucalainen kieli/ sitä cuin he paljo wähemmin ymmärsit/ cuin Lain eli järjen wijsautta/ josta ei he myös parandanet idzens/ sentähden werta Christus hänen Matth. 11:17 lopsijn jotca turulla istuwat/ etc. Puhucan Jumala lohdullisest eli cowast/ ei se cuitengan mitän auta. Sentähden on myös wähä ennen/
v. 11. että hän on wihdoin heille puhuwa toisella kielellä.
V. 26. Juuri nijn curitta ) Jumala rangaise omians/ mutta ei hän cadota heitä.

XXIX. Lucu .

JEsaia uhca Jerusalemin Caupungita ja sen asuwaisia/ ensist/ että heidän piti woitettaman pacanoilda/ v. 1.
jota woitto ei pitänyt wihollisen cuitengan cauwan nautidzeman/ v. 7.
sijtte/ että heidän piti sokeudella lyötämän/ nijn ettei heidän pitänyt ymmärtämän Jumalan sana ja Prophetaita/ v. 9.
että he palwelit Jumalata ainoastans ulconaisilla töillä/ luowuit hänen käskyistäns ja pidit ihmisten säätyjä/ v. 13.
luullen ettei Jumala sitä huomaidze eli sijtä lucua pidä/ v. 15.
sentähden hylkä HERra heitä/ ja anda pacanat tulla hänen tundoons jällens/ v. 17.
cuitengin piti monda Israelist käättämän heidän hapatuxestans/ ja suostuman Israelin Pyhään/ v. 22.

Jes 29:1 WOi Ariel Ariel/ sinä Dawidin leirin Caupungi/ te pidätte wuoden ajat ja pyhäpäiwät.
Jes 29:2 Mutta minä waiwan Arieli/ nijn että hänen pitä murhettiman ja surcutteleman/ ja oleman minulle oikia Ariel.
Jes 29:3 Sillä minä pijritän sinun joca culmalda/ ja ahdistan sinun Skantzilla/ ja annan panna wallit sinun ymbärilles.
Jes 29:4 Silloin pitä sinun alettaman/ ja maasta puhuman/ ja mutiseman puhellas tomusta/ että sinun änes on nijncuin noidan maasta/ ja sinun puhes pitä oleman nijncuin hawisewaisen tomusta.
Jes 29:5 Ja nijtä jotca sinua hajottawat/ pitä oleman nijn monda cuin piendä tomua/ ja tyranneja nijn monda cuin lendäwiä acanoita/ ja sen pitä ratki äkist tapahtuman.
Jes 29:6 Sillä sinun pitä HERralda Zebaothilda edzityxi tuleman/ tuulella/ maan järinällä/ suurella jylinällä/ tuulen pyöriäisellä/ rajuilmalla ja culuttawaisella tulen liekillä.
Jes 29:7 MUtta nijncuin yön näkö unesa/ nijn pitä caicki ne moninaiset pacanat oleman/ jotca sotiwat Arieli wastan/ caiken jouckons ja Skantzins cansa/ ja nijtä jotca händä ahdistawat.
Jes 29:8 Sillä nijncuin isowainen mies on syöpänäns/ mutta herättyäns on hänen sieluns wielä tyhjä/ ja nijncuin janowa mies on juopanans/ mutta herättyäns on hän woimatoin ja janoisans/ juuri nijn pitä myös nijden moninaisten pacanain oleman/ jotca sotiwat Zionin wuorta wastan.
Jes 29:9 WIipykät ja ihmetelkät/ eläkät hecumas ja juopucat/ ei cuitengan wijnasta/ horjucat/ ei cuitengan wäkewästä juomasta.
Jes 29:10 Sillä HERra on teille rascan unen hengen lähettänyt/ ja teidän silmän sulkenut. Teidän Prophetan/ päämiehen ja Näkiän on hän socaisnut.
Jes 29:11 Nijn että caickein Prophetain nägyt owat teille nijncuin lukitun kirjan sanat. Jos jocu sen andais sille cuin luke taita/ ja sanois: lues tätä/ ja hän wasta: en minä taida: sillä se on lukittu.
Jes 29:12 Eli jos jocu andais sille cuin ei luke taitais/ ja sanois: lues tätä/ ja hän wasta: en minä taida ensingän luke.
Jes 29:13 Ja HERra sano: Että tämä Canssa lähesty minua suullans/ ja cunnioidze minua huulillans/ mutta heidän sydämens on caucana minusta/ ja pelkäwät minua ihmisten käskyin jälken/ joita he opettawat.
Jes 29:14 Nijn minä myös teen tälle Canssalle ihmellisest/ hirmuisest ja camalast/ että heidän wijsastens wijsaus hucku/ ja heidän ymmärtäwäistens ymmärrys kätketän.
Jes 29:15 Woi nijtä jotca tahtowat olla salatut HERran edes/ peittä heidän aiwoituxens ja heidän tecons pimeydes pitä/ ja sanowat: cucasta meidän näke? eli cuca tunde meitä?
Jes 29:16 Mixi te nijn nuriat oletta? nijncuin sawenwalajan sawi ajattelis/ ja käsiala puhuis tekiästäns: ei hän ole minua tehnyt/ ja teco sanois tekiästäns: ei hän minua tunne.
Jes 29:17 Eiköst wähän hetken peräst Libanon pidä hedelmälisexi kedoxi tuleman/ ja hedelmälinen keto pitä medzäxi luettaman?
Jes 29:18 Silloin cuulewat cuuroit tämän kirjan sanoja/ ja sokiain silmät näkewät pimeydesä/ ja syngiäsä.
Jes 29:19 Ja radolliset saawat ilon HERrasta/ ja köyhät ihmisten seas riemuidzewat Israelin pyhäsä.
Jes 29:20 Cosca tyrannit huckuwat ja pilckajat loppuwat/ ja ne caicki teloitetan jotca walwowat/ että he paha tekisit.
Jes 29:21 Jotca ihmisen tekewät syndisexi sanan tähden/ ja wainowat rangaisians portisa/ ja poickewat oikeudesta walhen cautta.
Jes 29:22 Sentähden sano HERra/ Abrahamin lunastaja Jacobin huonelle näin: ei Jacob tule sillen häpiään/ eikä hänen caswons ole enämbi häpewä.
Jes 29:23 Sillä cosca he saawat lapsens nähdä/ minun käsialani/ heidän seasans/ nijn he pyhittäwät minun nimeni/ ja heidän pitä Pyhä Jacobis pyhittämän/ ja Israelin Jumalata pelkämän.
Jes 29:24 Sillä joilla exywäinen hengi on/ ne ottawat ymmärryxen/ ja turhan puhujat salliwat heitäns opetta.

Ver. 1. Ariel ) On Jumalan Lejoni. Nijn cudzutan Jerusalemin Caupungi/ että hän oli Jumalasa wäkewä. Mutta nyt pitä hän cudzuttaman Jumalan Lejonixi/ jota wastan Jumala tahto sotia.
V. 10. HERra on teille rascan unen hengen lähettänyt ) Syy seura. 13. versys/ nimittäin/ heidän ulcocullaisudens/ Jumalan sanan ylöncadze ja ihmisten oppi. Sentähden nijncuin Paulus sano: 2. Thess. 2:10. Ettei he racastanet totutta. Ei tämä nijn pidä ymmärrettämän/ että Jumala woimallisest waicutta sencaltaisen sokeuden ihmisen ymmärryxes: sillä caicki ihmiset owat muutoin luonnostans perisynnin cautta sokiat ja taitamattomat hengellisisä asioisa/ waan ettei hän anna heille hänen armojans ymmärtämän/ eikä walaise heitä/ waan salli Sathanan pitä heitä heidän exymisesäns/ heidän wastahacoisudens tähden/ ja se sanotan tulewan Jumalalda nijncuin rangaistus. Cadzo tästä enä Sup. 6:18. ja Exod. 4:21. Ihmisten käskyn jälken ) Tästä kirjoitta Cyprianus ettei yhtän traditiot eli ihmisen käskyä pidä Jumalan sanan werraxi wedettämän.
V. 17. Libanon ) Cadzo Infr. 32:15. ja 35:1.
V. 20. Paha ) se on/ wäärän opin ja kiwun.

XXX. Lucu .

PRopheta nuhtele Judalaisia/ ettei he idzens HERraan luottanet/ waan Egyptiläisijn/ v. 1.
ja ettei he tahtonet cuulla hänen Lakians ja Prophetain neuwo/ waan tahdoit heitä saarnaman heillens mielin kielin/ v. 8.
sentähden oli heille tapahtuwa nijncuin haljennulle muurille/ eli rickiömälle sawiastialle/ v. 12.
jos he olisit kärsiwäiset ja odotaisit HERra/ nijn he tulisit autetuxi/ v. 15.
sillä HERra wijwyttä sentähden awun/ että cosca hän rangaisis heitä/ nijn hän myös auttais heitä/ cosca he händä rucoilisit/ v. 19.
mutta heidän wihollisens Assyrialaiset oli hän hajottawa ja häwittäwä/ v. 27.

Jes 30:1 WOi luopuwaisia lapsia/ sano HERra: jotca ilman minua neuwo pitäwät/ ja ilman minun hengeni warjelusta edziwät/ cocowat syndiä synnin päälle.
Jes 30:2 Ne jotca menewät alas Egyptijn/ ja ei kysy minun suulleni/ warustaxens idzens Pharaon woimalla/ ja warjellaxens heitä Egyptin warjolla.
Jes 30:3 Sillä Pharaon wäkewys pitä oleman teille häpiäxi/ ja Egyptin warjon turwa häwäistyxexi.
Jes 30:4 Heidän pääruhtinans owat ollet Zoanis/ ja heidän sanansaattajans owat tullet Hanexeen.
Jes 30:5 Mutta heidän pitä caickein cuitengin häpiään tuleman/ sen Canssan tähden joca ei heille hywäxi eli awuxi olla taida/ eikä muutoin hyödytyxexi/ waan ainoastans häpiäxi ja pilcaxi.
Jes 30:6 Tämä on nijden petoin cuorma/ jotca etelän päin menewät/ cusa wanha ja nuori Lejoni on/ tuliset kyykärmet ja lendäwäiset Drakit murhen ja ahdistuxen maasa. He wiewät rijstans warsoilla/ ja tawarans Camelein seljäsä/ sille Canssalle joca ei heille ensingän hyödytyxexi olla taida.
Jes 30:7 Sillä ei egypti mitän ole/ ja hänen apuns on turha/ sentähden minä saarnan teille sijtä näin: alallans olla on paras.
Jes 30:8 Mene sijs nyt ja kirjoita tämä heidän eteens tauluun/ ja pane kirjaan/ pysymän wijmeisen päiwän asti/ alati ja ijancaickisest.
Jes 30:9 Sillä se on tottelematoin Canssa/ ja walhetteliat lapset/ jotca ei tahdo cuulla HERran Lakia/ waan sanowat Näkijlle:
Jes 30:10 Ei teidän pidä näkemän/ ja cadzojille: ei teidän pidä cadzoman meille totuutta/ mutta saarnatcat meille suloisest/ cadzocat petos/
Jes 30:11 poiketcat tieldä/ luopucat tästä retkestä/ Andacat Israelin Pyhän lacata meistä.
Jes 30:12 Sentähden sano Israelin Pyhä näin: että te hyljätte tämän sanan/ ja luottate häwäisiäihin ja pettäjihin/ ja kerscatte sijtä.
Jes 30:13 Nijn pitä tämän pahan tegon oleman teille nijncuin raco corkiasa muurisa/ cosca se rupe jacoman/ joca äkist puto maahan ylösalaisin/ ja murendu.
Jes 30:14 Nijncuin sawiastia muserrettu olis/ joca muserretan ja ei säästetä/ sijhenasti ettei sijtä löytä nijn suurta cappaletta/ että tulda tuotaisin totoista/ eli wettä caiwosta.
Jes 30:15 Sillä näin sano HERra HERra Israelin Pyhä/ käändymisellä ja hiljaisudella: te tuletta autetuxi hiljaisudes ja toiwosa/ te wäkewäxi tuletta/ mutta et te tahtonet/ waan sanoitte:
Jes 30:16 Ei: me tahdom paeta hewoisilla ( sentähden teidän pitä culkiana oleman ) ja me tahdon nopiast aja ( sentähden pitä teidän wainojan myös nopiat oleman )
Jes 30:17 Sillä tuhannen teistä pitä pakeneman ainoastans yhtä miestä/ wijttä pitä teidän jocapahimman pakeneman/ sijhenasti että teistä jää nijncuin pieli wuorelle/ ja nijncuin lippu corkeudelle.
Jes 30:18 SEntähden odottacat HERra/ että hän olis teille armollinen/ joca on nosnut teitä armahtaman: Sillä HERra on oikeuden Jumala/ ne owat caicki jotca händä odottawat.
Jes 30:19 Sillä Zionin Canssa on asuwa Jerusalemis/ ja et sinä ole itkewä: Hän armahta sinua coscas huudat/ hän wasta sinua/ nijn pian cuin hän sen cuule.
Jes 30:20 Ja HERra anda teille leipä tuscasan/ ja wettä ahdistuxesan: sillä ei sinun opettajas lennä sillen pois nijncuin sijwillä/ waan sinun silmäs näkewät sinun opettajas:
Jes 30:21 Ja sinun corwas cuulewat sanan tacanas/ sanoden: tämä on tie/ käykät sitä/ cosca te oikialle eli wasemalle kädelle exynet oletta.
Jes 30:22 Silloin pitä teidän saastuttaman teidän hopialla silatut cuwan/ ja teidän cuwain cullaiset waattet/ ja teidän pitä ne heittämän pois nijncuin logan/ ja nijlle sanoman:
Jes 30:23 Silloin hän anda saten siemenelles/ jongas pellolles kylwänyt olet/ ja leipä pellon tulosta/ ylön runsast.
Jes 30:24 Silloin sinun carjas caitan awaralla kedolla/ härjät ja warsat/ jotca peldos kyndäwät/ syöwät secoitettuja ohria/ jotca wiskimellä ja pohtimella owat pohdetut.
Jes 30:25 Ja caickein suurten wuorten päälle/ ja caickein suurten cuuckulain päälle pitä eroitetut wirrat käymän/ sen suuren surmamisen aicana/ ja cosca tornit langewat.
Jes 30:26 Ja Cuun walu on nijncuin Auringon paiste olewa/ ja Auringon paiste on seidzemettä kirckambi olewa cuin nyt. Cosca HERra sito Canssans wahingon kijnni/ ja sen haawat paranda.
Jes 30:27 CAdzo/ HERran nimi tule cauca/ hänen wihans poltta ja on sangen rascas. Hänen huulens owat hirmuisutta täynäns/ ja hänen kielens on nijncuin culuttawa tuli.
Jes 30:28 Ja hänen hengens nijncuin wirta/ joca haman caulan ulottu. Hajottaman pacanoita sijhenasti että he tyhjäxi tulewat/ ja ajaman Canssa sinne ja tänne/ suidzilla heidän suusans.
Jes 30:29 Silloin pitä teidän weisaman nijncuin juhlapäiwän yönä/ ja sydämestän riemuidzeman/ nijncuin huiluilla käydäisin HERRAN wuorelle/ Israelin turwan tygö.
Jes 30:30 Ja HERra cuulutta hänen cunnialisen änens/ että hänen cocotettu käsiwartens nähtäisin. Wihaisella haastamisella ja culuttawaisella tulen liekillä/ säteillä/ wäkewällä satella ja rakehilla.
Jes 30:31 Sillä Assurin pitä peljästymän HERran ändä/ joca händä lyö widzalla.
Jes 30:32 Sillä widzan pitä kyllä sattuman ja coseman/ cosca HERra sen wie heidän ylidzens trumbuilla ja candeleilla/ ja jocapaicas soti heitä wastan.
Jes 30:33 Sillä cuoppa on jo eilän walmistettu/ ja se on walmistettu Cuningalle/ kyllä sywä ja lewiä. Siellä on asumus/ tuli ja paljo puita/ HERran Hengi on sen sytyttätäpä nijncuin jongun tulikiwisen wirran.

Vers. 4. Zoanis ja Hanexeen ) Ne olit Egyptin Caupungit/ joihin he heidän sanansaattajans lähetit.
V. 6. Tämä on cuorma ) Jesaia ennusta sanansaattaille tapahtuwan pahoin/ ja ei heidän taitawan mitän toimitta.
V. 9. Waan sanowat Näkijille ) se on heidän opettajillens. Cadzo cuinga Canssa on nijtä wastan/ jotca oikein saarnawat ja nuhtelewat heidän syndiäns.
V. 15. Hiljaisudes ) se on/ jos te kärsitte/ oletta kärsiwäiset ja odotatte.
V. 18. Oikeuden ) se on/ ei hän rangaise julmudella/ waan cohtudella.
V. 25. Cosca tornit langewat ) se on/ suuret tyrannit ja waldiat.
V. 26. Cuun walu on olewa ) se on cosca Assyrialaiset owat aletut/ pitä hallituxen jalost endisellens tuleman.
V. 33. Cuoppa ) helwetti ja ijancaickinen tuli on hänelle walmistettu.

XXXI. Lucu .

JEsaia nuhtele Judalaisia/ että he pydit apua Egyptiläisildä/ v. 1.
jongatähden Jumala oli heitä rangaisepa/ v. 2.
cuitengin warjelewa ja auttawa Jerusalemita/ v. 4.
neuwo parannuxeen/ v. 6.
sano Assyrialaiset lyötäwän Jerusalemin edes/ v. 8.

Jes 31:1 WOi nijtä jotca menewät alas Egyptin apua kerjämän/ ja luottawat hewoisijn/ ja turwawat waunuijn/ että nijtä on monda/ ja radzasmiehijn/ että he juuri wäkewät owat/ ja ei turwa Israelin Pyhään/ eikä kysy HERra.
Jes 31:2 Mutta hän on wijsas ja anda tulla onnettomuden/ ja ei muuta sanojans/ waan asetta idzens pahain huonetta wastan/ ja pahantekiäin apua wastan.
Jes 31:3 Sillä Egypti on ihminen ja ei Jumala/ ja heidän hewoisens owat liha ja ei hengi. Ja HERra on cocottawa kätens nijn että auttajan pitä hoiperteleman/ ja sen jota autetan pitä langeman/ ja ynnä molemmat toinen toisens cansa huckuman.
Jes 31:4 SIllä nijn sano HERra minulle: nijncuin Lejon ja nuori Lejon kilju saalins päällä/ cosca paimenden joucko huuta sen päällä/ nijn ei se peljästy heidän huudostans/ eikä hämmästy waicka heitä monda on: juuri nijn on HERra Zebaoth menewä ales sotiman Zionin wuorella ja sen corkeudella.
Jes 31:5 Ja HERra Zebaoth on warjelewa Jerusalemi ( nijncuin linnut siwilläns tekewät ) suojelewa/ auttawa/ siellä olewa ja holhowa händä.
Jes 31:6 Palaitcat te Israelin lapset jotca peräti harhaillet oletta:
Jes 31:7 Sillä silloin pitä jocaidzen heittämän pois hänen hopia ja culdaepäjumalans/ joita teidän käten owat tehnet teille synnixi.
Jes 31:8 Ja Assurin pitä langeman/ ei miehen miecalla/ ja pitä culutettaman/ ei ihmisen miecalla/ ja pitä cuitengin pakeneman miecka. Ja hänen nuorucaisens pitä werollisexi tuleman.
Jes 31:9 Ja hänen pitä pelgon tähden menemän hänen callions ohidze/ ja hänen pääruhtinans pitä lippuns edestä pacoon menemän/ sano HERra Zebaoth/ jolla Zionis tuli ja Jerusalemis tottoi on.

Vers. 1. Pahantekiäin ( se on/ Judalaiset jotca sencaltaista apua edzeit.
V. 9. Hänen callions ) se on/ heidän Cuningans. V. eod. Tuli/ ja Jerusalemis tottoi on ) se on/ joca Jerusalemis asu. Waicka HERra on jocapaicas läsnä/ Ier. 23:23: nijn hän cuitengin sanotan asuwan siellä/ josa hänen sanans opetetan/ ja pyhät Sacramentit oikein jaetan.

XXXII. Lucu .

JEsaia ennusta Christuxest/ cuinga hän on oikein hallidzewa/ v. 1.
omillens paljoxi lohdutuxexi/ ja warjeluxexi/ v. 2.
silloin sokiat ja taitamattomat tulewat opetetuxi/ v. 3.
wäärä oppi aletan/ v. 6.
sijtte ennunusta hän ylpeitten waimoin/ se on/ Judan Caupungein häwityxest/ v. 9.
Ja wijmein Pyhän Hengen wuodattamisest/ cuin corpi tule pelloxi ja peldo corwexi/ v. 15.

Jes 32:1 CAdzo/ Cuningas on hallidzewa oikeudella/ ja pääruhtinat owat wallidzewat oikeutta pitämän woimasans.
Jes 32:2 Että jocainen on nijncuin jocu joca tuulelda warjeldu on/ ja nijncuin jocu joca sadecuurolda on peitetty/ nijncuin wesiojat cuiwasa paicasa/ nijncuin suuren wuoren warjo cuiwasa maasa/
Jes 32:3 Ja näkewäiset silmät ei pidä andaman idzens sowaista/ ja cuulewaisten corwat pitä wisusti tutkisteleman.
Jes 32:4 Ja hulluin pitä oppiman taito/ ja epäilewäinen kieli pitä selkexi tuleman ja selkesti puhuman.
Jes 32:5 Ei hullua pidä enä pääruhtinaxi cudzuttaman/ eikä ahnetta Herraxi.
Jes 32:6 Sillä tyhmä puhu tyhmydes/ ja hänen sydämens on pahudes/ että hän olis ulcocullaisudes/ ja saarnais HERrasta wäärin/ että hän sillä isowaiset sielut nälkän näännytäis/ ja kieldäis janowaisilda juoman.
Jes 32:7 Sillä ahnen hallitus ei ole muu cuin wahingo: sillä hän löytä cawaluxen häwittäxens radollisia wäärillä sanoilla/ cosca hänen köyhän oikeutta pitä puhuman.
Jes 32:8 Mutta Förstillä pitä oleman Förstilliset ajatuxet/ ja nijsä pysymän.
Jes 32:9 NOscat te ylpiät waimot/ cuulcat minun ändäni/ te jotca nijn suruttomat oletta/ ottacat corwijn minun puheni.
Jes 32:10 Ajastajan ja päiwän perästä pitä teidän cuin suruttomat olette wapiseman: sillä ei tule yhtän wijnan elo/ eikä tule yhtän cocomust.
Jes 32:11 Peljästykät te ylpiät waimot/ wapiscat te suruttomat/ sen pitä tapahtuman/ että te rijsutan/ paljastetan ja säkillä puetetan.
Jes 32:12 Walitettaman pitä nisistä/ iloisista pelloista/ ja hedelmälisistä wijnapuista.
Jes 32:13 Sillä minun Canssani pellosa pitä orjantappurat ja ohdacket caswaman/ nijn myös caikisa ilohuoneisa/ sijnä iloisesa Caupungisa.
Jes 32:14 Sillä Salit pitä hyljättämän/ ja Canssan paljous Caupungisa pitä wähenemän/ nijn että tornit ja linnat pitä tuleman ijancaickisexi luolaxi/ ja medzän pedoille iloxi/ ja laumoille laituimexi.
Jes 32:15 SIihenasti että Hengi corkeudesta wuodatetan meidän päällem/ silloin tule corpi peldomaaxi ja peldomaa luetan medzäxi.
Jes 32:16 Ja oikeus asu corwesa/ ja wanhurscaus peldomaasa.
Jes 32:17 Ja wanhurscauden hedelmä on rauha/ ja wanhurscauden hyödytys on ijancaickinen hiljaisus ja lepo.
Jes 32:18 Nijn että minun Canssani on asuwa rauhan huonesa/ suruttomisa asumapaicoisa ja jalosa lewosa.
Jes 32:19 Mutta raket pitä oleman alhalla medzisä/ ja Caupungin pitä alhalla mataloisa paicoisa oleman.
Jes 32:20 Hywin teidän menesty/ jotca kylwätte jocapaicas wetten tygö/ sillä andacat härkäin ja Asein käydä jalgoillans nijden päällä.

Vers. 1. Cuningas ) se on/ Christus. ( Pääruhtinat ) Owat P. Apostolit/ jotca myös Psal. 45:17. ja 68:28. nijn cudzutan.
V. 2. Nijncuin tuulelda warjeldu ) se on/ ne cuin uscowat hänen päällens/ pitä warjeldaman ja oleman suruttomat Jumalan wihasta/ etc.
V. 15. Corpi tule peldomaaxi ) se on/ pacanat jotca silloin olit pois Jumalan seuracunnasta/ nijncuin erämaa/ johonga se häwä jywä/ Jumalan sana/ ei kylwetty eli leicattu/ etc. ja ei muuta caswanut cuin ohdakeitä ja orjantappuroita/ jä hedelmättömiä puita/ pitä tuleman parhaxi Jumalan seuracunnaxi/ nijncuin iloinen peldo eli wijnamäki/ jonga pitä paljo hywä hedelmätä candaman. Ja sitä wastan Judan Canssa/ joca silloin oli HERran peldo ja wijnamäki/ HERran oma Canssa/ piti tuleman erämaaxi/ se on/ cadottaman Jumalan sanan ja oikian totuuden/ etc.
V. 20. Hywin teidän menesty ) se on/ hywin teidän menesty Apostolit/ joiden pitä saarnaman P. Evangeliumita caikisa maacunnisa: sillä se on teille menestywä/ nijncuin nijlle jotca kyndäwät ja kylwäwät hedelmälistä paicka.

XXXIII. Lucu .

JEsaia uhca Assyrialaisia/ että cuin he olit kyllä häwittänet/ nijn pitä myös heidän häwitettämän/ v. 1.
rucoile Jumalalda apua heitä wastan/ v. 2.
lohdutta idzens hänen awustans/ v. 4.
juttele Jehiskian sanansaattajan sanat maan tilasta/ palates Sanheribin tykö/ v. 7.
lohdutta taas idzens Jumalan lupauxesta/ että hän oli hajottawa heidän wihollisens/ v. 10.
nuhtele nijtä jotca pelkäisit Jumalan ei tahtowan autta Jerusalemia/ ja opetta heitä/ cuinga heidän pitä idzens laittaman Jumalata wastan/ nijn että he säälyisit/ v. 13.
lupa että he saawat nähdä HERran/ ja ihmettelewät/ v. 17.
ja ettei heidän pitänyt näkemän heidän wihollisians/ v. 19.
riemuidze Zionin/ se on/ Jumalan seuracunnan wahwudest ja lujudest/ v. 20.
häwäise wihollista/ joca heille oli tulewa saalixi/ v. 23.

Jes 33:1 WOi sinuas sinä häwittäjä/ luuletcos ettei sinun pidä häwitetyxi tuleman? ja sinuas ylöncadzoja/ luuletcos ettei sinua ylöncadzota? Cosca sinä olet täyttänyt sinun häwityxes/ nijn sinun myös pitä tuleman häwitetyxi: cosca sinä olet täyttänyt sinun ylöncadzes/ nijn sinua pitä jällens ylöncadzottaman?
Jes 33:2 HERra ole meille armollinen: sillä me odotamme sinua/ ole heidän käsiwartens warahin/ ja meidän autudem murhen ajalla.
Jes 33:3 Anna Canssas paeta sitä suurta capinata ja pacanat hajotetta cuin sinä nouset.
Jes 33:4 Silloin pitä teitä saalina corjattaman nijncuin perhoinen otetan/ ja nijncuin heinäsircat carcotetan/ cosca heidän päällens tullan.
Jes 33:5 HERra on corgotettu: sillä hän asu corkeudesa/ hän on täyttänyt Zionin oikeudella ja wanhurscaudella.
Jes 33:6 Ja sinun ajallas pitä oleman usco ja woima/ autuus/ tieto/ toimi/ ja HERran pelco pitä oleman hänen tawarans.
Jes 33:7 CAdzo/ heidän sanansaattajans huutawat ulcona/ rauhan Engelit itkewät haikiast/ ja sanowat:
Jes 33:8 Polgut owat autiat/ ei käy yxikän enä tiellä/ ei hän pidä lijtto/ hän hylkä Caupungit ja ei pidä lucua Canssasta.
Jes 33:9 Maa on cauhialla ja surkialla muodolla/ Libanon on häpiällä hacattu/ Zaron on nijncuin tasainen keto/ Basan ja Carmeli owat häwitetyt.
Jes 33:10 Nyt minä tahdon nosta/ sano HERra: nyt minä tahdon idzeni corgotta/ nyt minä tahdon corkiaxi tulla.
Jes 33:11 Olgista oletta te rascat/ corsia te synnytätte/ tulen pitä culuttaman teidän ylpeydenne cansa:
Jes 33:12 Sillä Canssa pitä poldettaman calkixi/ nijncuin hacatut orjantappurat tulella sytytetän.
Jes 33:13 Nijn cuulcat nyt te/ jotca caucana oletta/ mitä minä olen tehnyt/ ja te jotca oletta läsnä/ cadzocat minun wäkewyttäni.
Jes 33:14 Syndiset Zionis owat peljästynet/ hämmästys on tullut ulcocullattuin päälle/ ja sanowat: cuca on meidän seasam/ joca taita asua culuttawaisen tulen tykönä? cuca on meidän seasam/ joca woi asua ijancaickisten hijlden tykönä?
Jes 33:15 Joca wanhurscaudesa waelda ja puhu oikeutta/ joca wääryttä ja ahneutta wiha/ ja wetä kätens pois ettei hän ota lahjoja/ joca tukidze corwans cuulemast weren wicoja/ ja peittä silmäns näkemäst paha:
Jes 33:16 Hän on corkeudesa asuwa/ ja calliot owat hänen linnans ja tukens/ hänelle annetan hänen leipäns/ eikä hän ole epäilewä hänen wedestäns.
Jes 33:17 Sinun silmäs näkewät Cuningan cunniasans/ sinä näet maan lewitettynä.
Jes 33:18 Nijn että sinun sydämes juuri ihmettele/ ja sano: cusa nyt owat kirjanoppenet? cusa owat neuwonandajat? cusa owat Cantzlerit?
Jes 33:19 Etkä myös sinä ole näkewä sitä wäkewät canssa/ sitä sywäkielistä Canssa/ jota ei ymmärretä/ ja käändämättömästä kielestä/ jota ei taita ymmärtä.
Jes 33:20 Cadzo Zionita meidän juhlacaupungitam/ sinun silmäs on näkewä Jerusalemin caunin asumuxen/ majan jota ei wiedä pois/ jonga paanuja ei ikänäns pidä temmattaman ylös/ ja jonga köysiä ei ikänäns pidä catcoittaman.
Jes 33:21 Sillä HERra on siellä olewa wäkewä meidän tykönäm/ ja siellä pitä oleman lewiät wesicuopat/ nijn ettei wenehellä taita mennä sen ylidzen/ eikä laiwa taida sinne purjehtia:
Jes 33:22 Sillä HERra on meidän Duomarim/ HERra on meidän opettajam/ HERra on meidän Cuningam/ hän autta meitä.
Jes 33:23 Anna heidän pingotta köytens/ ei heidän pidä cuitengan pitämän/ Nijn ei pidä myös heidän hajottaman lippuja pielden päälle: sillä paljo callimbi saalis pitä jaettaman/ nijn että onduwat myös ryöstäwät.
Jes 33:24 Ja ei yhdengän asuwaisen pidä sanoman: minä olen heicko: että Canssalla joca siellä asu/ pitä oleman syndein päästö.

Vers. 3. Anna Canssan paeta ) se on/ Assyrialaisten pitä pakeneman Jerusalemist hämmästyxis.
v. 5. Täyttänyt oikeudella ) Sillä se jumalinen Cuningas Jehiskia oli asettanut puhtan Jumalan palweluxen Jerusalemis/ josta luetan/ 4. Reg. 18:1. etc.
v. 7. Sanansaattajans ) Ne olit ne jotca olit lähetetyt heidän tygöns/ ja ei cuitengan tahtonet heitä cuulla. Lue sijtä/ 4. Reg. 18:14.
v. 9. Libanon on häpiällä ) se on/ nämät ihanaiset wuoret ja medzät owat enimmäst hacatut ja häwitetyt wihollisilda/ rakennuxixi/ puixi ja silloixi.
v. 17. Näkewät Cuningan ) Tämä ymmärretän Christuxest/ jonga he caicki heidän hengellisillä silmilläns piti saaman nähdä/ jotca idzens nijn täytit/ cuin ennen sanottin/ mutta harwat kirjanoppeneista ja laintaitawista otit hänen wastan/ 1. Cor. 1:10.
v. 19. Etkä myös sinä ole näkewä ) Tämä ymmärretän hengellisestä rauhasta/ joca oli Christuxen Seuracunnalla olewa Jumalan tykönä/ ja täytetän myös ruumillisest toisesa Christuxen tulemises.

XXXIV. Lucu .

PRopheta uhca caickia Jumalan seuracunnan wihollisia HERran costomiecalla/ nijn ettei yhtän heistä pitänyt säästettämän/ v. 1.
erinomattain Edomerejä/ v. 5.
Sijtte/ että heidän myös piti saaman palcaxens ojat jotca terwa juoxewat/ ja maan palawaisest terwasta/ joca ei ikänäns sammu/ v. 8.
johon Perkelet/ welhot ja caicki saastaiset linnut pitä coconduman ja heidän cumpanins oleman/ v. 11.
joca ei heildä ole puuttuwa/ v. 16.

Jes 34:1 TUlcat te pacanat ja cuulcat/ Canssat ottacat waari/ maa cuulcan ja mitä sijnä on/ mailman pijri tulons cansa.
Jes 34:2 Sillä HERra on wihainen caikille pacanoille/ ja on närkästynyt caikille heidän joucoillens/ hän on heitä kirowa/ ja anda teurasta heitä.
Jes 34:3 Heidän lyötyns pitä heitettämän pois/ nijn että hajun pitä tuleman heidän ruumistans/ ja wuoret cuohuman heidän werestäns.
Jes 34:4 Ja coco taiwan joucko pitä mätänemän/ ja taiwan pitä käärittämän cocoon nijncuin kirjan/ ja caicki hänen jouckons putoman nijncuin lehti puto wijnapuusta/ ja nijncuin cuiwettunut lehti ficunapuusta.
Jes 34:5 Sillä minun mieckan on juowuxis taiwasa/ ja cadzo/ sen pitä tuleman ales Edomin päälle/ ja kirotun Canssan päälle/ sitä rangaiseman.
Jes 34:6 HERran miecka on werta täynäns/ ja on lihawa lihawudest/ caridzan werest/ caurin werest ja jääräin munascuiden lihawudest: sillä HERralla on suuri tappo Bazras/ ja suuri surmaminen Edomin maalla.
Jes 34:7 Yxisarwillisten pitä myös culkeman ales heidän cansans/ ja mullit syötettyin härkäin cansa: sillä heidän maans pitä juopuman werestä/ ja heidän maans lihawaxi tuleman lihawudesta.
Jes 34:8 Sillä ne owat HERran costopäiwät ja costamisen wuodet/ Zionille costaman.
Jes 34:9 Silloin sen ojat muutetan terwaxi/ ja se maa tulikiwexi/ ja sen maacunda pitä muuttuman palawaisexi terwaxi.
Jes 34:10 Jonga ei pidä päiwällä eikä yöllä sammuman/ mutta sawun pitä sijtä ijancaickisest nouseman/ ja pitä tuleman ilman loppumat/ nijn ettei yhdengän pidä käymän sen läpidzen ijancaickisest.
Jes 34:11 Waan Ruogonpäristäjäin ja tarhapöllöin pitä sen omistaman/ yöcköin ja Carnein pitä siellä asuman.
Jes 34:12 Sillä hän on wetäwä nuoran sen ylidzen/ nijn että sen pitä autiaxi tuleman/ ja ojennusluodin/ nijn että sen pitä tyhjäxi tuleman. Nijn että sen Herrat pitä cudzuttaman Herroixi ilman maacunnata/ ja caicki sen pääruhtinat pitä saaman lopun.
Jes 34:13 Ja orjantappurat pitä caswaman heidän salisans/ noculaiset ja ohdacket sen linnoisa/ ja pitä oleman Drakein asumasiat/ ja Strutzein laituimet.
Jes 34:14 Silloin pitä männingäiset ja köpelit cohtaman toinen toistans/ ja yhden Lieckiön pitä toista huutaman/ Kratin pitä myös siellä asumasians saaman/ ja siellä lewon löytämän.
Jes 34:15 Hyypiän pitä myös siellä pesäns pitämän ja muniman/ hautoman ja cuoriman sen warjon alla/ ja Hijrihaucat pitä myös sinne coconduman.
Jes 34:16 Edzikät nyt HERran kirjaan ja lukecat/ ei yhtän näistä pidä puuttuman/ ei pidä näistä caiwattaman yhtä eli toista: sillä hän on se joca minun suuni cautta käske/ ja hänen hengens tuo sen cocoon.
Jes 34:17 Hän heittä arpoja heidän päällens/ ja jaca mitan heidän seasans/ että heillä pitä siellä oleman perindö ijancaickisest/ ja siellä ilman loputa pysymän.

Vers. 4. Taiwan joucko ) Taiwan joucoxi täsä cudzutan Judan Canssa/ heidän Jumalan palweluxens cansa/ jolla he idzens pidit nijncuin taiwallinen Canssa muiden pacanain suhten.
v. 5. Edomin ) Edomereillä ymmärtä Propheta erinomaisest Antichristuxen ja hänen lahcons: Sillä nijncuin Edomerit olit myös Abrahamin sucucunda/ joilla oli ymbärileickaus/ ja olit cuitengin Jumalan Canssan pahimmat wiholliset nijn on myös Antichristuxen joucko/ ne owat Christityt/ joilla on yhtäläiset Sacramentit oikeitten Evangeliläisten cansa/ ja owat cuitengin heidän surimmat wainojans.
v. 6. Caridzan/ Caurin ja Jääräin werellä ymmärretän sekä ylimmäiset että alimmaiset/ nuoret ja wanhat. v. eod. Bazras ) On Edomin Caupungi
v. 7. Yxisarwilliset/ mullit ja syötetyt härjät ) Owat woimalliset ja rickat.
v. 9. Kirjoitetan Helwetti.
v. 11. Ruogonpäristäiäin/ Hyypiäin/ tarhapöllöin. etc. ) Näillä ja muilla saastaisilla ja cauhioilla linnuilla jotca täsä nimitetän/ ymmärretän saastaiset henget jotca helwetisä owat.

XXXV. Lucu .

JEsaia ennusta Jumalan seuracunnan tilasta Udesa Testamendisä/ nimittäin/ että silloin pitä sen kelwottoman pacanalisen Canssan tuleman pyhäxi ja otollisexi HERran seuracunnaxi/ v. 1.
käske sijtä lohdutta heickomielisiä Jumalan lapsia/ että HERra Christus oli idze tulewa/ ja silloin sokeitten silmät ja cuuroin corwat awatan/ v. 3.
ja HERralda lunastetut saawat ijancaickisen ilon ja riemun/ v. 10.

Jes 35:1 COrwet ja erimaat pitä iloidzeman/ ja se aukia sia pitä iloinen oleman/ ja nijncuin cuckainen cucoistaman.
Jes 35:2 Hän on caswain wihottawa ja seisowa riemuisna caikes ilos ja riemus: sillä Libanonin cunnia annetan hänelle/ Carmelin ja Saronin caunistus: ja he näkewät HERran cunnian/ ja meidän Jumalam cauniuden.
Jes 35:3 Wahwistacat wäsynet kädet ja tuetcat näändynet polwet.
Jes 35:4 Sanocat heickomielisille: olcat turwas ja älkät peljätkö. Cadzocat/ teidän Jumalan tule costaman/ se Jumala joca maxa/ hän tuke ja wapahta teidän.
Jes 35:5 Silloin awatan sokiain silmät/ ja cuuroin corwat aukenewat.
Jes 35:6 Silloin rambat hyppäwät nijncuin peurat/ ja myckäin kieli pacahtu kijtoxeen: sillä corwesa pitä wuotaman wedet/ ja wirrat erimaasa.
Jes 35:7 Ja carkia paicka pitä järwexi sowitettaman/ cuiwa maa pitä cuohuwaxi wedexi tuleman/ ja cuopas/ josa kärme macais/ pitä heinän/ ruogon ja caisilan oleman.
Jes 35:8 Sijnä myös pitä matca ja tie oleman/ joca pitä pyhäxi tiexi cudzuttaman/ ettei kengän saastainen sitä waellais. Ja se pitä heidän edesäns oleman/ jota käydän/ nijn ettei tyhmätkän exy.
Jes 35:9 Ei siellä Lejonit oleman pidä/ eikä jocu julma peto mene sitä myöden/ eli sieldä löytä/ waan lunastetut sitä waeldawat.
Jes 35:10 HERran lunastetut palajawat ja tulewat sen cautta riemulla Zionijn/ ja ijancaickinen ilo on olewa heidän pääns päällä. Ilon ja riemun he käsittäwät/ ja murhe ja huocaus pitä pakeneman.

Vers. 1. Corwet ja erimaat ) Nijn cudzutan pacanat sijtä ettei heillä ollut yhtän hedelmälistä puuta. Nijncuin Judan ja Israelin huone cudzuttin HERran wijnamäexi ja peldomaaxi. Supr. cap. 5. Cadzo Supr. cap. 32:15.
v. 5. Silloin awatan sokiain silmät ) Tämä on Christuxen aicana sanain jälken ja hengellisellä tawalla täytetty: cosca monda sairasta parattin ja sokiat pacanat tulit myös totuden tundoon/ Matth. 11:5.
v. 6. Wedet pitä wuotaman ) Se pitä hengellisellä tawalla ymmärrettämän/ Pyhän Hengen runsasta lohdutuxesta/ joca piti pacanoille jaettaman. Nijn myös/
v. 8. Pyhäxi tiexi ) se on/ oikia Ewangeliumin oppi: ja nijn nämät pitä ymmärrettämän toinen toisens perästä järjestäns.

XXXVI. Lucu .

MItä Jesaia oli ennen ennustanut Assyrialaisist/ nijncuin cap. 10:23. ja cap. 14:24. nijn hän täsä nyt rupe kirjoittaman/ cuinga se on täytetty/ nimittäin/ että Assyrian Cuningas Sanherib on tullut ja woittanut Judan Caupungit/ v. 1.
on lähettänyt palwelians Rabsaken Jerusalemijn/ ja suurella Jumalan ja hänen Canssans ylöncadzella ja häwäistyxellä neuwonut heitä andaman idzens heidän halduuns/ v. 2.
etc.

Jes 36:1 JA tapahtui Cuningas Jehiskian neljännellä toistakymmenellä wuodella/ meni Assyrian Cuningas Sanherib caickia Judan wahwoja Caupungeita wastan/ ja woitti ne.
Jes 36:2 Ja Assyrian Cuningas lähetti Rabsaken Lachixest Jerusalemijn Cuningas Jehiskian tygö suurella woimalla: ja hän astui edes wesitorin tygö ylimmäiselle puolelle lammickota/ waatetten painajan pellon tielle.
Jes 36:3 Ja hänen tygöns menit ulos Eliakim Hilkian poica/ Hofmestari/ ja Sebna Cantzleri/ ja Joah Assaphin poica/ Kirjoittaja.
Jes 36:4 Ja Rabsake sanoi heille: sanocat sijs Jehiskialle: näin sano suuri Cuningas Assyrian Cuningas: millinen on se turwa/ johongas turwat?
Jes 36:5 Minä taidan arwata ettäs luulet idzelläs wielä nyt olewan neuwo ja woima sotiman/ keneen sinä sijs idzes luotat/ ettäs olet minusta luopunut?
Jes 36:6 Luotackos idzes sijhen musertuneen ruocosauwaan Egyptijn/ joca silloin cuin nojatan hänen päällens/ mene hänen käteens ja pistä sen läpidzen. Nijn myös Egyptin Cuningas Pharao teke caikille nijlle jotca häneen luottawat.
Jes 36:7 Jos sinä tahdot sano: me luotamme meitäm HERraan meidän Jumalaam. Eikö hän ole se jonga corkeudet ja Altarit on Jehiskia heittänyt pois/ ja sanonut Judalle ja Jerusalemille: tämän Altarin edes pitä teidän rucoileman.
Jes 36:8 RUpe sijs minun Herrani Assyrian Cuningan cansa kiusaman/ minä annan sinulle caxi tuhatta hewoista/ annas nähdä/ jos sinä woit saada nijtä tykös jotca nijllä ajawat.
Jes 36:9 Cuinga sinä sijs tahdot pysyä yhden sodanpäämiehen edesä joca minun Herrani wähimmistä palwelioista on yxi? ja sinä luotat idzes Egyptin rattaisijn ja radzasmiehin?
Jes 36:10 Nijns luulet myös päälisexi/ että minä ilman Herrata olen lähtenyt tänne maacundaan/ sitä häwittämän? Ja HERra sanoi minulle: mene ylös sihen maacundaan/ ja häwitä se.
Jes 36:11 MUtta Eliakim/ Sebna ja Joah sanoi Rabsakelle: puhu palwelioittes cansa Syrian kielellä: sillä me ymmärräm kyllä sen/ ja älä puhu Judan kielellä meidän cansam/ Canssan corwain edes joca muurin päällä on.
Jes 36:12 Nijn sanoi Rabsake: luuletcos minun Herrani lähettänen minun sinun Herras eli sinun tygös näitä sanoja puhuman ainoastans/ ja ei paljo enämmin nijlle miehille cuin istuwat muurin päällä/ että heidän pitä teidän cansan syömän pascans/ ja juoman custans?
Jes 36:13 Ja Rabsake seisoi ja huusi wahwast Judan kielellä/ ja sanoi: cuulcat sen suuren Cuningan sanoja/ Assyrian Cuningan.
Jes 36:14 Näin sano Cuningas: älkät andaco Jehiskian pettä teitän: sillä ei hän woi teitä pelasta.
Jes 36:15 Ja älkät andaco Jehiskian lohdutta teitän HERrasa/ että hän sano: HERra autta meitä/ ja ei tämä Caupungi anneta Assyrian Cuningan käsijn.
Jes 36:16 Älkät cuulco Jehiskiat: sillä nijn sano Assyrian Cuningas: Olcat minun mieleni noutexi/ ja tulcat ulos minun tygöni/ nijn teidän idzecungin pitä syömän hänen wijnapuustans/ ja juoman hänen caiwostans.
Jes 36:17 Sijhenasti että minä tulen ja wien teidän sencaltaiseen maahan cuin teidängin maan on/ maahan josa jywiä ja wijna on/ maahan josa leipä ja wijnamäkiä on.
Jes 36:18 Älkät andaco Jehiskian pettä teitän/ että sano: HERra pelasta meitä. Owatco myös pacanain jumalat jocainen maans wapahtanet Assyrian Cuningan käsistä?
Jes 36:19 Cusa owat Hamathin ja Arpadin jumalat? owatco he myös wapahtanet Samarian minun kädestäni?
Jes 36:20 Cuca näistä caikista maan jumalista on auttanut hänen maans minun kädestäni? että HERra pelastais Jerusalemin minun kädestäni?
Jes 36:21 MUtta he olit äneti ja ei wastannet händä mitän: sillä Cuningas oli käskenyt/ ja sanonut: älkät händä mitän wastacko.
Jes 36:22 Nijn tulit Eliakim Hilkian poica/ Hofmestari/ ja Sebna Cantzleri/ ja Joah Assaphin poica/ Kirjoittaja/ rewäistyillä waatteilla/ ja ilmoitit hänelle Rabsaken sanat.

Vers. 6. Musertuneen ruocosauwaan ) Sencaltainen on caicki ihmisen apu/ cosca sijhen luotetan/ ja Jumala unhotetan.
v. 10. HERra sanoi ) Cadzo 4. Reg. 18:25.
v. 21. Mutta he olit äneti ) ei aina pidä tyhmä wastattaman hänen tyhmydens jälken/ Prov. 26:4. ettei händä kehoitettais ammundaman enä hulluutta Jumalata ja ihmisiä wastan.

XXXVII. Lucu .

CUningas Jehiskia lähettä sanan Prophetalle/ ja ano että hän rucoilis Jumalata heidän edestäns/ v. 1.
saa jalon lohdutuxen häneldä/ että Sanheribin piti saaman toisia sanomita/ ja lähtemän sijtä pois/ v. 6.
Sanherib kirjoitta Jehiskian tygö häpiälisen kirjan/ sillä tawalla cuin Rabsake oli puhunut/ v. 8.
Jehiskia otta sen/ mene HERran huoneseen/ ja rucoile Jumalalda sydämestäns apua/ v. 14.
saa taas lupauxen Prophetan cautta/ HERran händä auttawan/ ja costawan heidän wihollisillens/ v. 21.
HERran Engeli tappa yhtenä yönä Sanheribin leiris 185000. miestä/ nijn että hänen häpiällä täydyi sieldä mennä pois/ ja tapettin sijtte omilda pojildans/ v. 36.

Jes 37:1 COsca Cuningas Jehiskia tämän cuuli/ rewäis hän waattens/
Jes 37:2 ja käärei säkin ymbärillens ja meni HERran huoneseen. Ja lähetti Eliakimin Hofmestarin/ ja Sebnan Cantzlerin/ ylimmäisten Pappein cansa käärityt säckeijn/ Prophetan Jesaian Amoxen pojan tygö/ sanoman hänelle:
Jes 37:3 Näin sano Jehiskia: tämä on surun/ soimun ja häwäistyxen päiwä/ ja on nijncuin cosca lapset owat tullet synnyttämiselle/ ja ei ole woima synnyttä.
Jes 37:4 Josca sijs HERra sinun Jumalas tahdois cuulla Rabsaken sanat/ jonga hänen Herrans Assyrian Cuningas lähetti häwäisemän eläwätä Jumalata/ ja pilckaman sencaltaisilla sanoilla/ cuin HERra sinun Jumalas on cuullut: Ja ettäs tahdoisit corgotta rucouxes jäänyitten edestä/ jotca wielä käsisä owat.
Jes 37:5 Ja Cuningas Jehiskian palweliat tulit Jesaian tygö. Mutta Jesaia sanoi heille: näin sanocat teidän Herrallen:
Jes 37:6 HERra sano näin: älä pelkä nijtä sanoja cuins cuulit/ joilla Assyrian Cuningan palweliat owat häwäisnet minua.
Jes 37:7 Cadzo/ minä teen hänelle toisen mielen/ ja hänen pitä saaman jotakin cuulla/ jongatähden hänen pitä palajaman maahans/ ja minä tahdon caata hänen miecalla hänen maasans.
Jes 37:8 MUtta cosca Rabsake palais/ löysi hän Assyrian Cuningan sotimast Libnat wastan: sillä hän oli cuullut hänen matcustanen Lachixest.
Jes 37:9 Sillä sanoma tuli Thirhacasta Ethiopialaisten Cuningasta/ sanoden: hän on lähtenyt sotiman sinua wastan. Cosca hän tämän cuuli/ lähetti hän sanan Jehiskian tygö/ ja käski hänelle sanoa:
Jes 37:10 Sanocat Jehiskialle Judan Cuningalle näin: älä anna sinun Jumalas pettä sinuas/ johons luotat ja sanot: ei Jerusalem anneta Assyrian Cuningan käteen.
Jes 37:11 Cadzo/ sinä olet cuullut mitä Assyrian Cuningat caikille maacunnille tehnet owat/ ja ne häwittänet/ ja sinä pelastettaisin?
Jes 37:12 Ongo myös pacanain jumalat auttanet nijtä maacundia/ joita minun Isäni owat häwittänet? nijncuin on Gosan/ Haran/ Rezeph ja Edomin lapset Thelassaris?
Jes 37:13 Cusa on Hamathin Cuningas/ ja Sepharwaiminin Caupungin Cuningas/ Henan ja Iwan?
Jes 37:14 JA cosca Jehiskia oli saanut kirjan sanansaattajalda/ ja lukenut sen/ meni hän ylös HERran huonesen/ ja ilmoitti sen rucouxisa HERran edesä.
Jes 37:15 Ja Jehiskia rucoili HERra/ ja sanoi:
Jes 37:16 HERra Zebaoth sinä Israelin Jumala/ joca istut Cherubimin päällä/ sinä joca olet ainoa Jumala caickein maacundain ylidzen maan päällä/ sinä olet tehnyt taiwan ja maan.
Jes 37:17 HERra cumarra corwas ja cuule/ HERra awa silmäs ja näe/ cuule sijs caicki Sanheribin sanat/ jotca hän on lähettänyt/ häwäisemän eläwätä Jumalata.
Jes 37:18 Totta se on HERra/ Assyrian Cuningat owat autiaxi tehnet caicki waldacunnat heidän maacundains cansa/
Jes 37:19 Ja owat heittänet heidän jumalans tuleen: sillä ei ne ollet jumalat/ waan ihmisten kätten työt/ puut ja kiwet/ ne owat häwitetyt.
Jes 37:20 Mutta nyt HERra meidän Jumalam/ auta meitä hänen kädestäns/ että caicki waldacunnat maan päällä ymmärräisit/ sinun ainoan olewan HERran.
Jes 37:21 SIlloin lähetti Jesaia Amozin poica Jehiskian tygö/ ja käski hänelle sanoa: näin sano HERra Israelin Jumala/ sitä cuin sinä minua rucoillut olet Assyrian Cuningan Sanheribin tähden.
Jes 37:22 Nijn on tämä se cuin HERra hänestä sano: neidzy tytär Zion cadzo sinun ylön ja pilcka sinua/ ja tytär Jerusalem wäändele päätäns sinun peräs.
Jes 37:23 Ketä sinä olet pilcannut ja häwäisnyt/ kenengä päälle sinä olet corgottanut änes? ja olet nostanut silmäs Israelin Pyhä wastan.
Jes 37:24 Sinun palwelioittes cautta olet sinä häwäisnyt HERra/ ja sanot: minun monilla rattaillani olen minä mennyt ylös wuorten cuckuloille Libanonin puolelle/ ja olen hacannut hänen corkiat Cedripuunsa ja walitut hongans/ ja olen tullut cuckulain ylidzen medzän loppuun maalla.
Jes 37:25 Minä olen caiwanut ja juonut wettä/ ja minun jalcapöytän on cuiwanut caicki kätketyt wedet.
Jes 37:26 Mutta etkös ole cuullut/ että minä muinen juuri nijn tehnyt/ ja wanhast toimittanut olen/ ja wielä nyt nijn teen/ että wahwat Caupungit cukistetan kiwiraunioixi?
Jes 37:27 Ja heidän asujans woimattomixi ja epäilewäisexi tulewat/ ja häpiään joutuwat/ ja tulewat kedon ruohoxi/ ja wiherjäisexi yrtixi/ nijncuin heinä cattoin päällä/ joca ennen cuiwettu cuin se kypsendy.
Jes 37:28 Mutta minä tunnen sinun asumas hywin/ sinun uloslähtemises ja sisällekäymises/ ja sinun kiuckus minua wastan.
Jes 37:29 Ettäs kiucuidzet minua wastan/ ja sinun ylpeydes on joutunut minun corwijni/ panen minä rengan sinun nenääs/ ja suidzet suuhus/ ja wien sinun sitä tietä jällens cotias/ jotas tullutkin olet.
Jes 37:30 JA tämä pitä oleman sinulle merkixi: syö tänä wuonna mitä tallattu on/ toisna wuonna mitä idzestäns caswa/ colmandena wuonna kylwäkä ja leicatca/ istuttaca wijnapuita ja syökät heidän hedelmätäns.
Jes 37:31 Sillä pelastettuin ja jäänyitten Judan huonesta pitä taas juurtuman/ ja ylhäldä candaman hedelmän.
Jes 37:32 Sillä Jerusalemist pitä wielä nyt jäänyitten tuleman ulos/ ja wapahdetut Zionin wuorelda: Tätä on HERran Zebaothin kijwaus tekewä.
Jes 37:33 Sentähden sano HERra Assyrian Cuningasta näin: ei hänen pidä tuleman tähän Caupungijn/ eikä yhtän nuolda sinne ambuaman/ eli yhtän kilpe tuleman sen eteen/ taicka yhtän skantzia tekemän sen ymbärille.
Jes 37:34 Waan pitä palajaman sitä tietä tacaperin/ jota hän tullutkin oli/ nijn ettei hän tähän Caupungijn ensingän tule/ sano HERra.
Jes 37:35 Sillä minä warjelen tämän Caupungin/ nijn että minä autan händä minun tähteni/ ja minun palweliani Dawidin tähden.
Jes 37:36 Silloin läxi HERran Engeli/ ja löi Assyrian leirisä/ sata ja wijsi yhdexättäkymmendä tuhatta miestä. Ja cuin he warhain huomeneldain nousit/ cadzo/ nijn joca paicka oli cuolleita ruumita täynäns.
Jes 37:37 Ja Assyrian Cuningas Sanherib läxi matcans/ ja palais cotians/ ja oli Niniwes.
Jes 37:38 Ja tapahtui/ cosca hän rucoili hänen jumalans Nisrochin huonesa/ löit hänen poicans Adramelek ja SarEzer hänen miecalla/ ja pakenit Araratin maalle. Ja hänen poicans AssarHaddon tuli Cuningaxi hänen siaans.

Vers. 29. Rengan sinun Nenääs ) Cadzo/ 4. Reg. 19:28.

XXXVIII. Lucu .

PRopheta kirjoitta wielä/ cuinga Cuningas Jehiskia tuli sillä ajalla cuolemakielijn/ ja HERra andoi hänelle sanotta/ että hänen piti cuoleman/ v. 1.
mutta cosca hän rucoili/ pidensi HERra hänen ikäns wielä wijdexitoistakymmenexi wuodexi/ v. 3.
sentähden kijttä hän ja ylistä Jumalata caunilla kijtoswirrellä/ v. 9.

Jes 38:1 SIlloin tuli Jehiskia cuolema kielijn: Ja Propheta Jesaia Amozin poica tuli hänen tygöns/ ja sanoi hänelle: näin sano HErra: toimita talois: sillä sinun pitä cuoleman/ ja ei hengisä oleman.
Jes 38:2 Nijn käänsi Jehiskia caswons seinän päin/ ja rucoili HERra/ ja sanoi:
Jes 38:3 Ajattele cuitengin HERra/ cuinga minä sinun edesäs olen totuudes täydellisellä sydämellä waeldanut/ ja olen tehnyt mitä sinulle on ollut otollinen. Jehiskia itki catkerast.
Jes 38:4 SIlloin tuli HERran sana Jesaian tygö/ ja sanoi: mene ja sano Jehiskialle:
Jes 38:5 Näin sano HERra sinun Isäs Dawidin Jumala: Minä olen cuullut sinun rucouxes/ ja nähnyt sinun kyyneles/ cadzo/ minä lisän wielä nyt sinun päiwijs wijsitoistakymmendä wuotta.
Jes 38:6 Ja wapahdan sinun tämän Caupungin cansa Assyrian Cuningan kädestä: sillä minä tahdon hywin warjella tämän Caupungin.
Jes 38:7 Ja tämä olcon merkixi HERralda/ että HErra on tämän tekewä nijncuin hän on sanonut.
Jes 38:8 Cadzo/ minä tahdon wetä warjon tacaperin Ahaxen Säijäristä/ kymmenen juonda cuin hän on juosnut ylidzen/ nijn että Auringon pitä käymän tacaperin kymmenen juonda/ jotca hän Säijäris on juosnut ylidzen.
Jes 38:9 TÄmä on Jehiskian Judan Cuningan kirjoitus/ cosca hän sairastanut oli/ ja hänen taudistans oli terwexi tullut.
Jes 38:10 MInä sanoin minun päiwäini lyhettäis: nyt minun täyty mennä haudan owelle/ ennencuin minä sen huomaidzin/ ja ajattelin wielä edemmä eläxeni.
Jes 38:11 Minä sanoin: en minä sillen HERra enämbi näe/ ja HERra eläwitten maasa. En minä sillen ihmisiä näe/ nijden seas jotca mailmasa eläwät.
Jes 38:12 Minun aican cului/ ja on minulda otettu pois/ nijncuin paimenen maja: ja minä rewein pois minun elämäni nijncuin Canguri.
Jes 38:13 Hän catcais minun nijncuin hienon langan/ sinä lopetat minun huomenisest ehtosen asti. Minä ajattelin: josca minä eläisin amun asti/ mutta hän särki caicki minun luuni nijncuin Lejoni: sillä sinä lopetat minun huomenisest ehtosen asti.
Jes 38:14 Minä cuicutin nijncuin Curki ja Pääskyinen/ ja waikeroidzin nijncuin Mettinen: minun silmän rupeisit puhkeman: HERra/ minä kärsin tusca/ huojenna minulda.
Jes 38:15 O cuinga minä puhua tahdon/ että hän sen minulle lupais/ ja teke myös sen. Sentähden minä tahdon caickena minun elinaicanani tämän minun sieluni murhen tähden cartella.
Jes 38:16 HERra/ sijtä eletän/ ja minun hengeni elämä on sijnä coconans: sillä sinä annoit minun nuckua/ ja teit minun taas eläwäxi.
Jes 38:17 Cadzo/ suuri hätä oli minulle turwasta/ mutta sinä olet minun sieluni sydämelisest wapahtanut/ ettei se huckuis: sillä sinä heitit caicki minun syndin selkäs taa.
Jes 38:18 Ei Helwetti sinua kijtä/ eikä cuolema sinua ylistä/ ei myös ne sinun totuuttas odota/ jotca ales cuoppan menewät.
Jes 38:19 Waan ainoastans eläwät kijttäwät sinua/ nijncuin minäkin nyt teen: Isän pitä lapsillens sinun totuuttas ilmoittaman.
Jes 38:20 HERra auta minua/ nijn me weisam minun weisuni/ nijncauwan cuin me eläm/ HERran huonesa.
Jes 38:21 JA Jesaia käski otta woidetta fijcunista/ ja panna paisens päälle/ että se tulis terwexi.
Jes 38:22 Mutta Jehiskia sanoi: mikä mercki on/ että minun pitä menemän ylös HERran huonesen?

Vers. 1. Sillä sinun pitä cuoleman ) Cadzo/ 4. Reg. 20:1 nijn myös Damascen. Dialog. Manich. cansa lopulla.
v. 3. Ajattele sijs HERra ) Cadzo Nehem. 13:22. ja 31. v. eod. Täydellä sydämellä ) se on/ minä olen ilman ulcocullaisutta täydellä todella edzinyt sinun cunniatas/ sekä asettaman puhdasta Jumalan palwelusta ja hallitusta.
v. 14. Minun silmän rupeisit puhkeman ) Ne cuin cowin kipet owat/ cadzowat ylidze niscans/ nijncuin silmät tahdoisit päästä pudota pois.
v. 16. Sijtä eletän ) se on/ sencaltaisista sinun sanoistas/ ettäs lupat meidän saawan elä/ mutta ei meidän wäestäm eli woimastam.
v. 18. Sinun totuttas ) se on/ sinun lupaustas armosta ja elämästä.

XXXIX. Lucu .

JEsaia wielä kirjoitta/ cuinga Babelin Cuningan sanansaattajat tulit Cuningas Jehiskian tygö/ ja hän näytti heille caicki hänen tawarans/ v. 1.
Propheta tule hänen tygöns HERran käskyn jälken/ ja ilmoitta hänelle että nämät caicki/ ja hänen lapsens piti aicanans wietämän Babelijn/ v. 3.

Jes 39:1 SIlloin lähetti Merodach BalAdan/ BalAdanin poica/ Babelin Cuningas kirjoituxen/ ja lahjoja Jehiskialle: sillä hän oli cuullut hänen sairastanen/ ja tullen terwexi jällens.
Jes 39:2 Nijn Jehiskia riemuidzi/ ja näytti heille rijstahuonen/ hopian ja cullan/ yrtit/ callit woitet ja caicki hänen caluhuonens/ ja caiken tawaran cuin hänellä oli: ei ollut mitän/ jota ei Jehiskia heille näyttänyt hänen huonesans ja hänen tacanans.
Jes 39:3 SIlloin tuli Propheta Jesaia Cuningas Jehiskian tygö/ ja sanoi hänelle: mitä nämät miehet sanowat/ ja custa he sinun tygös tulewat? Jehiskia sanoi: he tulewat cauca minun tygöni/ nimittäin/ Babelist.
Jes 39:4 Mutta hän sanoi: mitäst he owat nähnet sinun huonesas? Jehiskia sanoi: caicki mitä minun huonesani on/ owat he nähnet/ ja ei ole mitän minun tawaroisani/ jota ei he ole nähnet.
Jes 39:5 Ja Jesaia sanoi Jehiskialle: cuule HERran Zebaothin sana.
Jes 39:6 Cadzo/ se aica tule/ että caicki mitä sinun huonesas on/ ja mitä sinun Isäs coonnet owat tähän päiwän asti/ pitä wietämän pois Babelijn/ nijn ettei mitän pidä jäämän/ sano HERra.
Jes 39:7 Heidän pitä myös päälisexi ottaman sinun lapses jotca sinusta tulewat/ ja sinulle synnytetän/ ja heidän pitä oleman Camaripalwelioina Babelin Cuningan Howisa.
Jes 39:8 Ja Jehiskia sanoi Jesaialle: HERran sana on hywä sen cuins puhut. Ja sanoi: olcon cuitengin rauha ja uscollisus minun päiwinäni.

XL. Lucu .

PRopheta lohdutta Jumalan Canssa/ ettei he luopuis HERrasta heidän Jumalastans/ etc. ilmoitta cuinga Jumala oli käskenyt saarnata sitä suloista Ewangeliumita heidän edesäns/ v. 1.
jota Johannes Castaja oli alcawa Udes Testamendis/ v. 3.
neuwo saarnaman urhollisesta/ ja HERra oli idze heitä ruockiwa/ nijncuin paimen laumans/ v. 9.
Kirjoitta Jumalan cunnian/ johon ei mitän taita werrata/ v. 12.
neuwo heitä nostaman silmäns hänen tygöns/ v. 26.
jolle caicki owat tiettäwät/ v. 27.
joca nijtä wahwista ja lohdutta/ jotca häneen turwawat/ v. 29.

Jes 40:1 LOhduttacat/ lohduttacat/ minun Canssani/ sano teidän Jumalan.
Jes 40:2 Puhucat suloisest Jerusalemin cansa/ ja saarnatcat hänelle/ että hänen sotimisens on lopetettu: sillä hänen ricoxens on annettu andexi/ että hän on saanut caxikertaisest HERran kädestä/ caickein hänen syndeins tähden.
Jes 40:3 Huutawaisen äni on corwes/ walmistacat HERran tietä/ tehkät tasaiset polgut erimaasa meidän Jumalallem.
Jes 40:4 Caicki laxot pitä corgotettaman/ ja caicki wuoret ja cuckulat pitä alettaman. Ja mitä on tasoittamat/ pitä tasattaman/ ja jotca coleat owat pitä/ silitettämän.
Jes 40:5 Sillä HERran cunnia ilmoitetan/ ja caicki liha on ynnä näkewä HERran suun puhuwan.
Jes 40:6 Äni sano: saarna. Ja hän sanoi: mitäst minun pitä saarnaman? Caicki liha on heinä/ ja caicki hänen hywydens nijncuin kedon cuckainen.
Jes 40:7 Heinä cuiwa pois ja cuckainen lacastu: sillä HERra puhalsi sijhen.
Jes 40:8 Ja/ Canssa on heinä/ heinä cuiwettu ja cuckainen lacastu. Mutta meidän Jumalam sana pysy ijancaickisest.
Jes 40:9 ZIon sinä suloinen saarnaja/ astu corkialle wuorelle: Jerusalem sinä suloinen saarnaja/ corgota urhollisest änes/ corgota ja älä pelkä. Sano Judan Caupungeille/ cadzo/ teidän Jumalan.
Jes 40:10 Sillä cadzo/ HERra Jumala tule wäkewydes/ hänen käsiwartens on hallidzewa. Cadzo/ hänen palckans on hänen myötäns/ ja hänen tecons on hänen edesäns.
Jes 40:11 Nijncuin paimen hän on caidzewa laumans/ coco caridzat sylijns/ ja canda helmasans/ ja tijnet lambat hän saatta.
Jes 40:12 CUca mittä wedet piollans/ ja käsittä waaxallans taiwat? ja maan tomun sulke colmannexeen? Ja wuoret pundarilla punnidze? ja cuckulat waagalla?
Jes 40:13 Cuca HERran Henge opetta/ eli cuca on hänen Neuwonandajans?
Jes 40:14 Keneldä hän neuwo kysy/ joca hänelle ymmärryst anda? ja opetta hänelle oikeuden tien? ja anda hänelle tiedon/ ja opetta hänelle ymmärryxen tien?
Jes 40:15 Cadzo/ pacanat owat nijncuin pisara joca jää ämbärijn/ ja nijncuin rahtu joca jää waacaan?
Jes 40:16 Cadzo/ luodot owat nijncuin piscuinen tomu/ Libanon olis sangen wähä tulexi ja hänen eläimens ylön harwat polttouhrixi.
Jes 40:17 Caicki pacanat owat nijncuin ei mitän hänen edesäns/ ja nijncuin juuri tyhjä/ jotca turhana pidetän.
Jes 40:18 KEnengä te tahdotta weratta Jumalaan/ eli mitä cuwa te tahdotta hänelle tehdä?
Jes 40:19 Tekiä wala kyllä cuwan/ ja hopiaseppä culda sen/ ja teke sijhen hopiakäädyt.
Jes 40:20 Nijn myös jolla wähä wara on tehdä ylönnysuhria/ hän walidze puun joca ei mätäne/ ja edzi sijhen taitawan tekiän walmistaman cuwa/ joca on kestäwäinen.
Jes 40:21 Ettäkö te tiedä? ettäkö te cuule? eikö tämä ole ennen teille ilmoitettu? ettäkö te ole sitä ymmärtänet maan algusta?
Jes 40:22 Hän istu maan pijrin ylidzen/ ja ne cuin sen päällä asuwat/ owat nijncuin heinäsircat.
Jes 40:23 Joca taiwan wenyttä nijncuin ohucaisen nahan/ ja lewittä sen nijncuin tellan/ josa asutan joca pääruhtinat tyhjäxi teke/ ja häwittä Duomarit maan pääldä.
Jes 40:24 Nijn cuin ei he olis istutetut/ eikä kylwetyt/ eli heidän candons juurtunet maahan/ nijn että he cuiwettuwat/ cosca tuuli heidän päällens puhalda/ ja tuulispää wie heidän matcans nijncuin acanat.
Jes 40:25 Keneengä sijs te minun werrata tahdotta/ jonga caltainen minä olen? sano se Pyhä.
Jes 40:26 NOstacat silmän corkeuteen/ ja cadzocat/ cuca ne cappalet luonut on/ ja wie edes heidän jouckons lugulla? joca heidän cudzu caicki nimeldäns. Hänen warans ja wäkewä woimans on nijn suuri/ ettei häneldä mitän puutu.
Jes 40:27 Mixi sijs sinä Jacob sanot? ja sinä Israel puhut? minun tieni on HERralda salattu/ ja minun Jumalatani?
Jes 40:28 Etkös tiedä? etkös ole cuullut? HERra ijancaickinen Jumala/ joca maan äret on luonut/ ei wäsy eikä näänny/ hänen ymmärryxens on tutkimatoin.
Jes 40:29 Hän anda wäsyneille woiman/ ja wäettömille kyllä wäke.
Jes 40:30 Nuorucaiset wäsywät ja näändywät/ ja nuoret miehet langewat.
Jes 40:31 Mutta jotca HERra odottawat/ ne saawat uden woiman/ nijn että he menewät sijwillä ylös cuin Cotcat. Että he juoxewat ja ei näänny/ he waeldawat ja ei wäsy.

Vers. 2. Caxikertaisest ) Nimittäin syndein andexisaamisen ja wapauden Lain siaan/ armon wian siaan/ ja elämän cuoleman siaan.
V. 3. Huutawaisen äni ) se on/ Johannes Castaja/ nijncuin nimitetyistä paicoista Udes Testamendis nähdän.
V. 6. Caicki hänen hywydens ) se on/ caicki hywät työt cuin ihminen woi idzestäns tehdä.
V. 9. Teidän Jumalan ) Tämä on puhuttu Christuxest. Cassiod. de incarnat lib. 7.
V. 22. Heinäsircat ) Jotca pian peljätettä ja carcotetta taitan.
V. 30. Nuorucaiset ) Ne owat nuoret miehet/ jotca luottawat idzens heidän wäkewyteens ja nuoruteens.

XLI. Lucu .

JUmala puhu idze caickein pacanain tygö/ ja osotta hänens olewan ainoastans Jumalan/ joca on cudzunut Abrahamin Ehaldeasta/ ja andanut woitta monet pacanat ja heidän epäjumalans/ v. 1.
lohdutta Canssans/ että hän on heitä warjelewa/ ja andawa heidän wihollisens häpiään tulla/ v. 8.
lupa anda radollisille ja murhellisille saarnata suloista Evangeliumita/ v. 17.
pilcka caickia pacanain jumalita/ ettei he tiedä mitä tapahtuwa on/ eikä taida mitän tehdä/ hywä eli paha/ v. 21.
waan hän ilmoitta ainoastans/ mitä tapahtuman pitä/ v. 25.

Jes 41:1 LUodot olcan äneti minun edesäni/ ja Canssa wahwistucon/ astucan edes ja puhucan. Käykäm oikeudelle toinen toisemme cansa.
Jes 41:2 Cuca on herättänyt wanhurscan idästä? cuca hänen cudzui käymän? cuca andoi pacanat ja Cuningat hänen eteens/ että hän tuli woimallisexi heidän päällens/ ja andoi heidän miecallens nijncuin tomun/ ja joudzellens nijncuin acanat/ jotca hajotetan.
Jes 41:3 Ja hän ajoi heitä taca ja pääsi rauhas sitä tietä/ jota ei hänen jalcans ennen käynyt.
Jes 41:4 Cuca teke ja toimitta sen/ ja cudzu sugut/ yhden toisens perästä/ aina algusta? Minä olen HERra sekä ensimäinen että wijmeinen/ idze minä.
Jes 41:5 Cosca luodot näit sen/ pelkäisit he/ ja maan äret peljästyit.
Jes 41:6 He lähestyit ja astuit edes/ autit toinen toistans/ ja sanoit lähimmäisellens: ole hywäs turwas.
Jes 41:7 Puuseppä otti hopiasepän tygöns/ joca tasoitti wasaralla alaisimen päällä/ ja sanoi: kyllä se pysy. Ja he wahwistit sen nauloilla/ ettei se sinne tänne huljuis.
Jes 41:8 MUtta sinä Israel minun palwelian/ Jacob jonga minä olen walinnut/ sinä Abrahamin minun ystäwäni siemen/
Jes 41:9 Jonga minä olen wahwistanut aina mailman ärestä/ ja olen sinun cudzunut hänen jalgoistans/ ja sanoin sinulle: sinun pitä oleman minun palweliani: sillä minä walidzen sinun/ ja en hyljä sinua.
Jes 41:10 Älä pelkä/ minä olen sinun cansans/ älä harhaele: sillä minä olen sinun Jumalas/ minä wahwistan sinun/ minä autan myös sinua/ minä tuen sinun minun wanhurscaudeni oikialla kädellä.
Jes 41:11 Cadzo/ caicki ne/ jotca owat angarat sinua wastan/ pitä nauroon ja häpiään tuleman/ ja joutuman nijncuin tyhjäxi/ ja ne miehet jotca sinun cansas rijtelewät/ pitä huckuman.
Jes 41:12 Nijn että sinun pitä kysymän heitä ja ei löytämän: Ne miehet jotca sinun cansas torelewat/ pitä tuleman nijncuin tyhjä/ ja ne miehet jotca sotiwat sinua wastan/ pitä saaman loppuns.
Jes 41:13 Sillä minä olen HERra sinun Jumalas/ joca sinun oikian kätes wahwistan/ ja sanon: älä pelkä/ minä autan sinua.
Jes 41:14 Älä sijs nyt pelkä sinä mato Jacob/ te köyhä joucko Israel/ minä autan sinua/ sano HERra/ ja sinun wapahtajas se Pyhä Israelis.
Jes 41:15 Cadzo/ minä olen sinun tehnyt udexi teräwäxi rautaisexi warstaxi/ että sinä tapat wuoria/ ja muserrat heitä/ ja teet corkeudet nijncuin acanat/
Jes 41:16 Sinun pitä hajottaman heitä/ nijn että tuuli wie heidän pois/ ja tuulispää wiscoi heidän sinne ja tänne: mutta sinä iloidzet HERrasa/ ja kerscat idzes Israelin Pyhästä.
Jes 41:17 Radolliset ja köyhät edziwät wettä/ ja ei ole mitän. Heidän kielens cuiwettu janosta/ mutta minä HERra tahdon heitä cuulla: minä Israelin Jumala en tahdo heitä hyljätä.
Jes 41:18 Waan minä awajan wirrat corkeuxilla/ ja lähtet keskellä ketoja.
Jes 41:19 Minä teen corwen wesilammicoixi/ ja carkiat maat luondolähteixi/ Minä annan corwesa Cedri/ Sitti/ Myrthi ja Öljypuita/ minä annan kedolla Cuusen/ Böökin ja Buxpuun ynnä.
Jes 41:20 Nähtä/ tuta/ ja ymmärtä ja huomatta/ että HERran käsi on nämät tehnyt/ ja se Pyhä Israelis on nämät luonut.
Jes 41:21 ANdacat sijs teidän asian tulla edes/ sano HERra/ tuocat edes/ misä te luuletta woittawan/ sano Jacobin Cuningas.
Jes 41:22 Anna heidän astua edes/ ja ilmoitta tulewaisia asioita/ ilmoittacat meille ja ennustacat jotain edellä/ ottacam sydämelläm waari/ ja ajatelcam cuinga tästedes tulewa on/ eli anna meidän cuulla mitä tuleman pitä.
Jes 41:23 Ilmoittacat meille mitä tästedes on tulewa/ nijn me ymmärräm teidän olewan jumalat/ tehkat hywä eli paha/ nijn me puhum sijtä ja cadzelem ynnä.
Jes 41:24 Cadzo/ te oletta tyhjäst/ ja teidän tecon pahembi Kyykärmettä/ ja joca teitä walidze/ on cauhistus.
Jes 41:25 Mutta minä herätän yhden pohjasta/ ja hän tule idästä/ hän on heille saarnawa minun nimeni/ ja hän käy woimallisten päällä nijncuin sawen/ ja sotcu sawe nijncuin sawenwalaja.
Jes 41:26 Cuca taita jotain ilmoitta algusta/ että me ymmärräisim? eli ennusta edellä/ että me sanoa mahdaisim? sinä puhut oikein. Mutta ei täsä ole yhtän ilmoittajata/ ei yhtän joca jotain anda cuulla/ ei yhtän joca teildä yhdengän sanan cuule.
Jes 41:27 Minä olen ensimäinen joca sanon Zionille: cadzo/ siellä on se/ ja andacat Jerusalemille saarnaja.
Jes 41:28 Mutta tänne minä cadzelen/ ei siellä ole ketän ja cadzon heidän keskelläns/ mutta ei siellä ole yhtän neuwonandajata: minä kysyn heille/ ja heidän pidäis wastaman minua.
Jes 41:29 Cadzo/ se on caicki tusca/ sula turhuus/ ja heidän työns on turha/ heidän epäjumalans owat tuuli ja tyhjys.

Vers. 2. Wanhurscan ) se on/ Abrahamin.
V. 6. Sanoit lähimmäisellens ) Hän naura pacanoita/ että he nijn waiwawat idzens heidän epäjumalan palweluxellans/ sillä he pelkäwät tulewans woitetuxi ja poljetuxi.
V. 9. Hänen jaloistans ) se on/ Egyptin pääruhtinoista.
V. 15. Warstaxi ) Tämä on ymmärrettäwä hengellisestä woitosta/ cuin pyhäin Apostolein piti saaman caikista pacanain epäjumalista ja heidän palwelioistans.
V. 18. Wirrat ) se on/ evangeliumin lohdulliset saarnat.
V. 19. Corwen ja carkiat maat ) se on köyhät ja murhelliset Judalaiset ja pacanat/ joilla ei ennen yhtän lohdutusta ollut. V. eod. Cedri/ Sitti ) se on/ monda Cuningasta/ Förstiä ja wäkewätä piti myös käätyxi tuleman/ ja oleman hedelmäliset puut HERRAN krydimaasa. Sup. 35:1. ja 7.
V. 22. Mitä tulewa on ) Waicka pacanalliset epäjumalat eli Satan on taitanut jotain ennusta/ cuin piti tapahtuman/ taicka luonnollisista syistä/ eli pitkästä coettelemuxesta/ taicka sijtä cuin ennen Jumalan sanas oli ilmoitettu/ cuitengin ettei hän idzestäns ole sencaltaisia tiennyt/ eli hänen woimasans ollut: on hän sangen pimest ja sokest sijtä puhunut/ ja usein walhetellut/ ja nijn on hänen ennustuxillans tyhjän rauwennut/ cuin hänen wastauxistans ( oraculis ) on tiettäwä: mutta joilla ei yhtän luonnollista syytä ole/ eikä Jumalalda ole ilmoitettu/ ei hän sijtä ensingän tiedä/ eikä taida mitän hywä eli paha tehdä ( jos sijtä tapahtu ) ilman Jumalan sallimista.
V. 24. Joca teitä walidze ) Joca teitä racasta ja otta wastan teidän menon ja tecon/ hän on cauhistus.
V. 25. Yhden pohjasta ) se on Christuxen Nazarethist/ hän on nijn saarnawa/ että wäkewät pitä tuleman ylöncadzotuxi. V. eod. Woimallisten ) Woimallisexi hän täsä cudzu Saganim/ ne owat ylimmäiset hengellises säädys/ nijncuin ylimmäiset Papit/ Lewitat etc.

XLII. Lucu .

PRopheta sano cuinga Jumala puhu hänen Pojastans Christuxest/ tulewan caickein pacanain opettajaxi/ joita hän oli caikella siweydellä opettawa ja neuwowa/ v. 1.
neuwo sen edest coco mailmata kijttämän ja ylistämän händä/ v. 10.
joca oli nijncuin Sangar woittawa caicki wihollisens/ v. 13.
ja auttawa soket ja oppiwaiset heidän pimeydestäns/ v. 16.
walitta Canssans sokeutta ja cowacorwaisutta/ ettei he opetuxella eikä rangaistuxella anna idzens ojeta v. 18.

Jes 42:1 CAdzo/ minun palweliani/ minä händä tuen/ ja minun walittun/ josa minun sielun hywäst mielisty. Minä olen hänelle minun Hengeni andanut/ hänen pitä oikeuden saattaman pacanoille.
Jes 42:2 Ei hänen pidä huutaman eli parcuman/ ja hänen ändäns ei cuulla caduilla.
Jes 42:3 Särjettyä ruoco ei hänen pidä murendaman/ ja suidzewaista kyntilän sydändä/ ei pidä hänen sammuttaman/ hän saatta oikeuden totudella.
Jes 42:4 Ei hänen pidä nurisewan eikä hirmuisen oleman: sillä hänen pitä oikeuden maan päälle säätämän. Ja luodotkin pitä hänen Lakians odottaman.
Jes 42:5 Näitä sano HERra Jumala/ joca luo ja lewittä taiwat/ ja maan teke ja hänen caswons. Joca Canssalle cuin sen päällä on/ hengittämisen anda/ ja hengen nijlle jotca sijnä käywät.
Jes 42:6 Minä HERra olen sinun cudzunut wanhurscaudes/ ja rupeisin sinun kätees ja warjelin sinua. Ja olen sinun andanut Canssoille lijtoxi/ ja pacanoille walkeudexi.
Jes 42:7 Awajaman sokiain silmiä/ ja fangeja pelastaman fangeudesta/ ja tornista nijtä/ jotca pimeydes istuwat.
Jes 42:8 Minä HERra/ se on minun nimen/ en minä anna toiselle cunniatani/ engä ylistystäni epäjumalille.
Jes 42:9 Cadzo/ mitä tapahtuwa on/ nijtä minä ennustan/ ja ilmoitan utta: ennencuin se tapahtu annan minä sen teille cuulla.
Jes 42:10 WEisatcat HERralle utta weisua/ hänen ylistyxens owat mailman loppun asti. Jotca meresä waeldawat/ ja mitä sijnä on/ luodot ja jotca nijsä asuwat.
Jes 42:11 Huutacat corkiast te corwet ja Caupungit nijsä/ ja ne kylät joisa Kedar asu. Ne ihastuwat jotca calliois asuwat/ ja huutawat wuorten corkeuxista.
Jes 42:12 Sallicat heidän HERralle cunniat anda/ ja hänen nimens luodoisa ilmoitta.
Jes 42:13 HErra käy nijncuin Sangar ulos/ hän herättä kijwauxens nijncuin sotamies. Hän on ihastuwa ja hymisepä/ hän woitta wihollisens.
Jes 42:14 Wanhast minä olen wai ollut/ olin hiljainen ja pidätin idzeni. Mutta nyt minä tahdon huuta nijncuin synnyttäjä/ minä tahdon hajotta heitä/ ja caicki niellä.
Jes 42:15 Minä häwitän wuoret ja cuckulat/ ja annan caicki heidän ruohons cuiwua/ teen wirrat luodoixi/ ja järwet cuiwan pois.
Jes 42:16 Mutta soket minä johdatan sitä tietä/ jota ei he tiedä/ minä wien heidän nijtä polcuja/ joita ei he tunne. Minä teen heille pimeyden walkeudexi/ ja colean tasaisexi/ näin tahdon minä heille tehdä/ ja en hyljä heitä.
Jes 42:17 Mutta jotca uscaldawat epäjumalihin/ ja sanowat waletuille cuwille: te oletta meidän jumalam/ heidän pitä käändymän tacaperin/ ja häpiään tuleman.
Jes 42:18 Cuulcat te cuuroit/ ja cadzocat tähän te soket/ että te näkisitte.
Jes 42:19 Cuca on nijn soke cuin minun palwelian? ja cuca on nijn cuuroi cuin minun käskyläisen/ jonga minä lähetän? Cuca on nijn soke cuin se täydellinen? ja nijn soke cuin se HERran palwelia?
Jes 42:20 Kyllä saarnatan/ waan ei sitä cuitengan pidetä/ kyllä heille sanotan/ waan ei he tahdo cuulla.
Jes 42:21 Cuitengin suo HERRA heille hywä hänen wanhurscaudens tähden/ ja hän teke Lakins cunnialisexi ja suurexi.
Jes 42:22 Se on raadeldu ja ryöstetty Canssa/ he owat caicki saadut kijnni cuopasta/ ja fangein huoneseen lymytetyt. He owat tehdyt saalixi/ eikä ole yhtän auttajata: raadellut/ ja ei kengän sano: tuo ne jällens.
Jes 42:23 Cuca on teidän seasan/ joca näitä otta corwijns? hän hawaitcan ja cuulcan mitä tästedes tule.
Jes 42:24 Cuca on Jacobin raateluxexi andanut/ ja Israelin ryöwäreille? Eikö HERRA sitä tehnyt/ jota wastan me syndiä tehnet olemma? Ja ei he tahtonet hänen teilläns waelda/ eikä totellet hänen Lakians.
Jes 42:25 Sentähden on hän heidän päällens pudistanut wihans hirmuisuden/ ja wäkewän sodan. Ja on heidän sytyttänyt ymbäri/ mutta ei he tundenet/ ja hän sytytti heitä/ mutta ei he sitä ottanet mieleens.

Vers. 1. Minun palweliani ) Isä Jumala cudzu Poicans palweliaxens/ että hän puki päällens orjan hahmon/ Phil. 2:7. ja palweli händä lunastaijans ihmisen sucucunda.
V. 4. Ei hirmuisen oleman ) se on/ ei hänen pidä oleman cowan eli angaran: waan suloisen/ ystäwällisen ja laupian/ Matth. 11:29.
V. 8. En minä anna minun cunniatan toiselle ) Ei tästä seura/ ettei pidä Christusta palweldaman ihmisen luonnon puolesta: sillä hänestä Jumala täsä puhu/ että händä pitä cunnioitettaman/ eikä yhtän muuta cuin händä. Nijncuin Iustinus sen selittä Dial. cum Tryph. p. 225. se huicgloriam cuipiam Sillä Christuxesta on Heb. 1:6. että caicki hänen Pyhät Engelins pitä händä cumartaman. Phil. 2:10. Caicki polwet pitä notkistaman idzens hänen nimeens/ etc.
V. 14. Wai ollut ) Jumala on kärsiwäinen/ hän kärsi kyllä ajaxi hänen sanans wastanseisoita ja wainoita/ mutta cosca ei he paranna idzens/ cukista hän wijmein heidän peräti.
V. 15. Häwittä wuoret ja cuckulat ) se on/ hän on häwittäwä wäkewät Canssat ja Caupungit/ jotca idzens asettawat Christuxen Evangeliumita wastan.
V. 19. Minun käskyläisen ) se on/ ylimmäiset Papit/ joilla oli wirca Canssan seasa opetta muita/ ne olit caickein sokemmat/ nijncuin Christus heidän cudzu/ Matth. 15:14. ja Cap. 23:16. ja 24.

XLIII. Lucu .

JEsaia ilmoitta cuinga Jumala idze lohdutta Canssans/ ja lupa heille hänen jumalisen warjeluxens/ v 1. ja on cocowa heitä caikista maista/ v. 5.
Cuinga HERra osotta idzens olewan ainoan oikian Jumalan: sillä hän tietä ilmoitta caicki mitä on tapahtuwa/ v. 8.
lupa Canssallens/ että hän tahto taas pelasta heitä Babelist/ v. 14.
ja jaca heille ja pacanoille hänen lohdullisen Evangeliumins/ 18. Opetta myös ettei hän tee sitä heidän ansions eli hywäin töidens tähden/ waan sulast armostans/ v. 21.

Jes 43:1 JA nyt sano HERra: joca sinun Jacob loi/ ja joca sinun Israel teki. Älä pelkä. sillä minä olen sinun lunastanut/ minä olen sinun nimeldäs cudzunut/ sinä olet minun.
Jes 43:2 Sillä jos sinä wesis käyt/ nijn minä olen tykönäs/ ettei wirrat sinua upota. Ja jos sinä tules käyt/ et sinä pala/ ja liekin ei pidä sinua sytyttämän.
Jes 43:3 Sillä minä olen HERra sinun Jumalas/ ja Israelin Pyhä/ sinun wapahtajas. Minä olen Egyptin/ Ethiopian ja Seban andanut sinun edestäs sowinnoxi.
Jes 43:4 Ettäs nijn callixi olet luettu minun caswoni edes/ nijn sinun täyty myös cunnialisen olla. Ja minä racastan sinua ja annan sentähden ihmiset sinun edestäs/ ja Canssat sinun sielus edestä.
Jes 43:5 Älä sijs nyt pelkä: sillä minä olen sinun tykönäs idästä tahdon minä sinun siemenes saatta/ ja lännestä tahdon sinua coota.
Jes 43:6 Minä tahdon sano pohjaiselle: tuo tänne/ ja etelälle: älä kiellä. Tuo tänne minun poicani taamba/ ja minun tyttäreni hamast mailman äristä.
Jes 43:7 Caicki jotca minun nimelläni owat nimitetyt nimittäin/ jotca minä luonut olen/ walmistanut ja tehnyt minun cunniaxeni.
Jes 43:8 TUo edes sokia Canssa/ jolla cuitengin silmät owat: ja cuuroit/ joilla cuitengin corwat owat.
Jes 43:9 Anna caicki pacanat tulla cocon/ ja Canssan cocondua/ cuca on heidän seasans/ joca näitä ilmoitta tietä/ ja cuulutta meille edellä mitä tapahtuman pitä? Anna heidän tuoda edes todistuxens ja osotta/ nijn saadan cuulla/ ja sano: se on totuus.
Jes 43:10 Mutta te oletta minun todistajani/ sano HErra: ja minun palwelian/ jonga minä walidzin/ että te tiedäisitte ja uscoisitte minua/ ja ymmärräisitte/ että Minä se olen.
Jes 43:11 Ei yhtän Jumalata ole minun edelläni tehty/ ei myös kengän tule minun jälken/ Minä/ Minä olen HERra/ ja paidzi minua ei ole yhtän wapahtajata.
Jes 43:12 Minä sen olen ilmoittanut/ ja olen myös auttanut ja olen sen teille andanut sanoa/ ja ei ole muucalainen Jumala teidän seasan. Te oletta minun todistajani/ sano HERra/ Nijn minä Jumala olen.
Jes 43:13 Ja Minä olen ennencuin jocu päiwä olican/ ja ei kengän woi minun kädestäni pelasta/ Minä waicutan/ cuca tahto sitä estä?
Jes 43:14 NÄin sano HERra teidän lunastajan/ Israelin Pyhä: teidän tähden olen minä lähettänyt Babelijn/ ja olen cukistanut caicki teljet/ ja ajanut murhelliset Chaldealaiset haaxijn.
Jes 43:15 Minä olen HERra teidän Pyhän/ joca Israelin luonut olen/ teidän Cuningan.
Jes 43:16 Näin sano HERra joca tien teke meresä/ ja polgun wäkewäsä wedesä:
Jes 43:17 Joca wie rattan ja hewoisen/ joucon ja woiman/ nijn että he yhdesä rouckiosa macawat/ eikä nouse että he sammuwat nijncuin kyntilän sydän sammu.
Jes 43:18 Älkät ajatelco wanha/ ja älkät pitäkö lucua endisest.
Jes 43:19 Sillä cadzo/ Minä teen utta/ juuri nyt pitä sen coittaman/ että te ymmärrätte minun tekewän tietä corpeen/ ja wirtoja erämaihin.
Jes 43:20 Että eläimet kedolla cunnioittawat minua Drakit ja Strutzit: sillä minä annan wettä corwesa/ ja wirrat erämaasa/ andaxeni Canssalleni minun walituilleni juoda.
Jes 43:21 Tämän Canssan olen minä minulleni walmistanut/ sen pitä minun ylistyxeni julistaman.
Jes 43:22 Ei/ että sinä Jacob cudzuit minua/ ja että sinä Israel olet työtä tehnyt minua saadaxes/
Jes 43:23 Etpäs minulle tuonut edes polttouhris lambaita/ etkä cunnioittanut sinun uhrillas. En minä ollut iloinen/ cosca sinä ruocauhris purgit/ engä myös ihastunut sinun pyhän sawus työstä.
Jes 43:24 Etpäs minulle ostanut rahalla hajawata Calmusta/ et myös minua sinun uhris raswalla täyttänyt. Ja sinä sait minun työtä tekemän sinun synnisäs/ ja olet tehnyt minulle waiwa sinun pahoisa tegoisas.
Jes 43:25 Minä/ Minä pyhin sinun ylidzekäymises pois minun tähteni/ ja en muista sinun syndejäs.
Jes 43:26 Muistuta minulle coetelcam oikeudella/ sanos/ millä tawallas tahdot wanhurscaxi tulla?
Jes 43:27 Sinun ensimäinen Isäs on syndiä tehnyt/ ja sinun opettajas owat minua wastan wääryttä tehnet.
Jes 43:28 Sentähden minä rijwaisin Pyhän esimiehet/ ja olen andanut Jacobin raateluxexi/ ja Israelin pilcaxi.

Vers. 2. Jos sinä käyt wesis ) Ehkei Jumala aina wapada omians ruumillisella tawalla: nijn hän cuitengin wapahta heitä idze cuolemasa/ nijn ettei he ijancaickisest hucu: sillä caicki käändywät nijlle hywäxi/ jotca Jumalata racastawat/ Rom. 8:28.
v. 3. Seban ) On yxi Ethiopian pääcaupungi.
v. 4. Sinun sielus edest ) se on/ minä annan häwittä muut maacunnat Assyrian Cuningalda/ että sinä tallella pysyisit.
v. 5. Idästä sinun siemenes saatta ) Tämä on puhuttu erinomaisest Christityist Udes Testamendis/ jotca owat oikia Abrahamin siemen/ Rom. 4:17. ja piti coottaman caikista maan paicoista
v. 10. Ja minun palwelian ) se on/ Messias/ nijn cuin myös Chaldeangin selittäjällä on. Cadzo Supr. 42:1.
v. 14. Cukistanut caicki teljet ) se on/ häwittänyt caicki pääruhtinat/ ja wäkewät Babelis Cuningas Corexen cautta.
v. 18. älkät wanhat ajatelco ) se on/ sencaltaisen suuren armon minä tahdon Evangeliumin saarnan cautta Udes Testamendis osotta/ että endiset hywät työt pitä näkymän wähixi sen suhten.
v. 19. Tietä corpeen ) se on Evangelium on oikia tie elämään/ ja pitä julistettaman wieteillyin ja exywäisten pacanain seas etc. Supr. 35:1. 17.
v. 2. Tämän Canssan ) Tämä on nijn paljo: ei meidän työm puhdista syndiä Jumalan edes/ waan ainoastans hänen armons.

XLIV. Lucu .

HERra lohdutta wielä hänen Canssans/ erinomaisest/ että hän tahto wuodatta hänen hengens/ ja Evangeliumin runsan lohdutuxen heidän siemenens päälle/ ja että monda muuta on tulewat HERran tygö/ ja cudzutan hänen Canssaxens/ v. 1.
heidän pitä ainoastans rippuman hänesä/ ja tietämän hänen olewan ainoan heidän Jumalans ja wapahtajans/ v. 6.
mutta epäjumalain tekiät olewan caicki tyhmät/ jotca ei ymmärrä heidän epäjumalains turhutta/ v. 9.
neuwo heitä sitä tutkisteleman/ ja hänesä rippuman/ sillä hän anda heille caicki heidän syndins andexi/ v. 21.
lupa tehdä noidat walhetteliaxi/ ja wahwista hänen Prophetains sanat/ että Jerusalem tulis raketetuxi jällens hänen palwelians Corexen käskyn cautta/ v. 24.

Jes 44:1 NIin cuule nyt minun palwelian Jacob/ ja Israel jonga minä walidzin.
Jes 44:2 Näin sano HERra/ joca sinun tehnyt ja walmistanut on/ joca sinua autti hamast äitis cohdusta. Älä pelkä minun palwelian Jabob/ ja sinä hurscas/ jonga minä walidzin.
Jes 44:3 Sillä minä tahdon wuodatta wedet janowaisen päälle/ ja wirrat carkian päälle. Minä tahdon wuodatta minun hengeni sinun siemenes päälle/ ja minun siunauxeni sinun jälkentulewaistes päälle.
Jes 44:4 Että he caswaisit nijncuin ruoho/ ja nijncuin pajut wesiwirtain tykönä.
Jes 44:5 Tämän pitä sanoman: HERran minä olen/ ja se pitä Jacobin nimen alla cudzuttaman. Ja tämän pitä idzens omalla kädelläns HERralle kirjoittaman/ ja pitä nimitettämän Israelin nimellä.
Jes 44:6 Näin sano HERra Israelin Cuningas/ ja hänen pelastajans HERra Zebaoth: Minä olen ensimäinen ja minä olen wijmeinen/ ja paidzi minua ei ole yhtän Jumalata.
Jes 44:7 Ja cuca on minun caltaisen/ joca cudzu ja ilmoitta/ ja sen minulle walmista? minä joca asetan Canssat mailman algusta:
Jes 44:8 Anna heidän ilmoitta merkejä ja mitä tulewa on? Älkät peljätkö ja älkät hämmästykö: Engö minä silloin andanut cuulla ja ilmoitta sitä sinulle? Sillä te oletta minun todistajani/ Ongo jocu Jumala paidzi minua? Ei ole yhtän lohdutust/ en minä tiedä ketän.
Jes 44:9 EPäjumalain tekiät owat caicki turhat/ ja mistä he paljon pitäwät/ ei ole mitän tarpellinen/ He owat heidän todistajans/ ja ei näe mitän/ eikä mitän ymmärrä/ sentähden pitä heidän häpiään tuleman.
Jes 44:10 Cutca owat ne cuin Jumalan tekewät/ ja walawat epäjumalan/ joca ei mihingän kelpa.
Jes 44:11 Cadzo/ caicki heidän cumpanins tulewat häpiään: sillä he owat tekiät ihmisist. Jos he caicki coconduisit/ nijn heidän pitä cuitengin pelkämän ja häpiään tuleman.
Jes 44:12 Yxi taco rauta pihdeillä/ pitä sen hijlisä/ ja walmista sen wasaralla/ ja taco sitä caikella hänen käsiwartens wäellä/ kärsi myös nälkä sijhenasti ettei hän enä woi/ eikä juo wettä/ sijhenasti cuin hän näändy.
Jes 44:13 Toinen weistele puuta ja mitta sitä nuoralla/ ja arwoittele sen langalla/ ja hacka sen/ ja pijrittä sen Cirklillä/ ja teke sen miehen cuwaxi/ nijncuin caunixi ihmisexi/ jonga pidäis asuman huonesa.
Jes 44:14 Hän käy puiden seas medzäsä/ hacataxens Cedripuita/ ja ottaxens Böökiä ja Tamme/ ja Cedripuuta joca istutettu on/ ja satesta on caswanut/
Jes 44:15 Joca kelpa ihmisille poltta/ josta lämmitellä saadan/ jonga palamisella myös leipiä kypsetän: Sijtä hän teke jumalan ja palwele sitä/ hän teke sijtä epäjumalan/ ja lange sen eteen polwillens.
Jes 44:16 Puolen poltta hän tulesa/ ja toisen puolen tykönä syö hän liha/ hän paista paistin ja rawidze idzens/ lämmittä idzens/ ja sano: hoi/ minun helle/ minä iloidzen tulesta.
Jes 44:17 Mutta jäänestä teke hän jumalan/ epäjumalaxens/ sen eteen lange hän polwillens/ ja cumartele sitä/ rucoile ja sano: wapahda minua: sillä sinä olet minun jumalan.
Jes 44:18 Ei he tiedä eikä ymmärrä mitän: sillä he owat sowaistut/ nijn että heidän silmäns ei näe mitän/ ja heidän sydämens ei äckä mitän.
Jes 44:19 Ja ei he johdata sydämeens/ ei ole sijnä yhtän toime eli järke/ että he sijttekin ajattelisit: minä olen puolen polttanut tules/ ja olen hijlillä kypsendänyt leipiä/ ja paistanut liha ja syönyt: pidäiskö minun nyt tekemän sen/ cuin jäänyt on/ cauhistuxexi? ja pidäiskö minun cumartaman cando?
Jes 44:20 Hän elättä idzens tuhwalla/ hänen wimmattu sydämens pettä hänen/ ettei hän taida sieluans pelasta/ ei hän cuitengan ajattele: eikö petos ole minun oikiasa kädesäni?
Jes 44:21 AJattele sitä Jacob ja Israel: sillä sinä olet minun palwelian/ minä olen sinun walmistanut/ ettäs minun palwelian olisit/ Israel älä minua unohda.
Jes 44:22 Minä pyhin sinun pahat tecos pois nijncuin pilwen/ ja sinun syndis nijncuin sumun/ käännä sinuas minun puoleen: sillä minä sinun lunastin.
Jes 44:23 Iloitcat te taiwat: sillä HERra idze sen teki/ ihastu sinä maa täällä alhalla/ pauckucat te wuoret ihastuxella/ medzä ja caicki hänen puuns: sillä HERra lunasti Jacobin/ ja on Israelis cunnialinen.
Jes 44:24 NÄitä sano HERra sinun lunastajas/ joca sinun äitis cohdusta walmistanut on: Minä olen se HERra joca caicki teke/ joca taiwat yxinäni wenytän/ ja lewitän maan ilman apulaiseta.
Jes 44:25 Joca noitain merkit tyhjäxi teen/ ja tietäjät teen hulluxi. Joca wijsat ajan tacaperin/ ja heidän taitons teen hulludexi.
Jes 44:26 Mutta hän wahwista hänen palwelians sanan/ ja hänen käskyläistens neuwon täyttä. Joca Jerusalemille sano: ole asuwa: ja Judan Caupungeille: olcat raketut/ ja minä heidän aukions nostan.
Jes 44:27 Minä joca sywydelle sanon: loppucat: ja wirroille: cuiwucat.
Jes 44:28 Minä joca sanon Corexelle: hän on minun paimenen/ ja hänen pitä caiken minun tahtoni täyttämän. Nijn että Jerusalemille sanotan: ole rakettu: ja Templille: ole perustettu.

Vers. 5. Tämän pitä sanoman ) se on/ täällä ja siellä ja joca paicas on Christus olewa pacanain seas.
V. 6. Paidzi minua ei ole yhtän ) Ei tällä kieldä pojan olewan myös Jumalan caltaisen Isän cansa: sillä ei hän ole jocu muu jumala/ waan yxi Isän cansa. Cyril V. nisi forte ut apud fabulas
V. 23 Teki ) Hän on joca teke/ eikä ainoastans puhu/ nijncuin turhat epäjumalat.
V. 26 Hänen palwelians sanan ) se on/ nijden saarnan/ joilla he ihmisiä neuwowat.
V. 28. Corexelle ) Cadzos cuinga hywin Jumala caicki tietä/ että hän nimelläns nimittä sen Cuningangin/ joca oli käskewä raketa Jerusalemia jällens/ ennencuin hän syndynytkän oli/ ja cosca Jerusalem oli wielä woimasans. Ope sentähden tästä P. Prophetain/ P. kirjoituxen ja Jumalan sanan totuus.

XLV. Lucu .

HERra lupa tahtowans anda Corexelle Persian Cuningalle monda maacunda ja waldacunda/ että hän oli pelastawa Israelin lapset Babelin fangeudest. Ja tämän hän ennusta jo aica ennen cuin C. Cores syndyikän/ että jocainen näkis/ ei yhtän muuta Jumalata olewan cuin HERran/ v. 1.
nuhtele nijtä jotca kärsimättömydest napisewat Jumalan hallitust/ v. 9.
ilmoitta/ cuinga Egyptin/ Ethiopian ja monen suuren Canssan piti oppiman tundeman sen oikian Corexen/ HERran Christuxen/ mutta epäjumalain tekiät tuleman häpiään/ v. 14.
neuwo coco mailma käändämän idzens hänen tygöns/ v. 22.

Jes 45:1 NÄin sano HERra Corexelle hänen woidellullens/ jonga oikian käteen minä rupen: minä taiwutan pacanat hänen eteens/ ja päästän Cuningasten miecat heidän suolildans/ että owet awatan hänen eteens/ eikä uxia suljeta.
Jes 45:2 Minä tahdon käydä sinun edelläs ja tehdä wäärät oikiaxi/ Minä tahdon ricko waskiowet/ ja taitta rautateljet.
Jes 45:3 Ja annan sinulle salatut tawarat ja kätketyt callit calut/ ettäs ymmärräisit/ minun HERran Israelin Jumalan/ sinun nimeldäs nimittänyn/ Jacobin minun palweliani tähden/ ja Israelin minun walittuni tähden.
Jes 45:4 Ja minä cudzuin sinun/ nimeldäs/ ja nimitin sinun/ cosca et sinä minua wielä tundenut.
Jes 45:5 Minä olen HERra/ ja ei yxikän muu/ Ei yhtäkän jumalata ole/ waan minä.
Jes 45:6 Minä warustin sinun cuins et wielä minua tundenut/ että sekä idästä ja lännestä ymmärrettäisin/ ettei ilman minuta mitän ole/ Minä olen HERra ja ei kengän muu.
Jes 45:7 Minä joca teen walkeuden ja luon pimeyden: Minä joca annan rauhan ja luon pahan/ Minä olen HERra joca caicki nämät teen.
Jes 45:8 Te taiwat tiuckucat ylhäldä/ ja pilwet satacon wanhurscauden: maa awatcon idzens ja candacon autuuden/ ja wanhurscaus caswacon myös/ Minä HERra luon sen.
Jes 45:9 Woi sitä rijtele joca luojans cansa/ nimittäin: sawiastia sawenwalajan cansa: Sanoneco sawi sawenwalajalle: mitäs teet: et sinä osota sinun kättäs sinun tegosas.
Jes 45:10 Woi sitä joca Isälle sano: mixis minun olet sijttänyt? ja waimolle: mixis minun synnytit?
Jes 45:11 NIjn sano HERra/ se pyhä Israelis/ ja hänen tekiäns: anocat minulda mercki/ neuwocat minun lapseni ja minun kätteni työ minun tygöni.
Jes 45:12 Minä olen tehnyt maan/ ja luonut ihmisen sen päälle/ Minä olen se jonga kädet owat lewittänet taiwan/ ja andanut käskyn caikelle sen joucolle.
Jes 45:13 Minä olen herättänyt hänen wanhurscaudes/ ja minä teen caicki hänen tiens tasaisexi/ Hänen pitä rakendaman minun Caupungini/ ja päästämän minun fangini wallallens/ ei rahan eli lahjan tähden/ sano HERra Zebaoth.
Jes 45:14 Näin sano HERra: Egyptiläisten cauppa ja Ethiopialaisten saando/ ja se suuri Seban Canssa/ pitä idzens andaman sinun alas/ ja oleman sinun omas/ heidän pitä noutaman sinua/ jalcapuisa pitä heidän käymän/ ja pitä langeman maahan sinun etees/ ja rucoileman sinua: sillä Jumala on sinun tykönäs/ ja ei ole yhtän muuta Jumalata.
Jes 45:15 TOtisest sinä olet salattu Jumala/ sinä Jumala Israelin wapahtaja.
Jes 45:16 Mutta epäjumalain tekiät täyty caicki häpias ja häwäistyxes pysyä/ ja yxi toisens cansa häwäistynä mennä pois.
Jes 45:17 Mutta Israel lunastetan HERran cautta ijancaickisella lunastuxella/ eikä tule häpiään eli pilckan coscan ijancaickisest.
Jes 45:18 Sillä nijn sano HERra joca taiwan luonut on/ se Jumala joca maan on walmistanut/ ja on sen tehnyt ja hanginnut. Ja ei nijn sitä tehnyt/ että se olis tyhjänä ollut/ waan walmisti sen että sijnä asutaisin: Minä HERra olen ja ei kengän muu.
Jes 45:19 En minä ole sala puhunut/ pimiäs paicas maan päälle/ engä ole huckan Jacobin siemenelle sanonut: Edzikät minua: sillä minä olen se HERra/ joca wanhurscaudest puhu/ ja ilmoitan oikeutta.
Jes 45:20 ANna pacanain Sangarein heitäns coota ja tulla yhten/ jotca ei mitän tiedä/ ja candawat heidän epäjumalans Cannot/ ja rucoilewat sitä jumalata cuin ei autta taida.
Jes 45:21 Ilmoittacat ja tulcat tänne/ pitäkät neuwo keskenän/ cuca näitä algusta cuulutti/ ja silloin on sen ilmoittanut. Engö minä HERra ole sitä tehnyt? ja ei ole ensingän Jumalata paidzi minua/ hurscas Jumala ja wapahtaja/ ja ei ole ketän paidzi minua.
Jes 45:22 Käändäkät teitän minun tygöni/ nijn te autuaxi tuletta/ caicki mailman äret: sillä minä olen Jumala/ ja ei kengän muu.
Jes 45:23 Minä wannon idzelläni/ ja minun suustani on wanhurscauden sana käypä ulos/ ja se jää silläns/ nimittäin/ minulle pitä caicki polwet notkistaman/ ja caicki kielet wannoman/ ja sanoman: HERrasa minun on wanhurscaus ja wäkewys.
Jes 45:24 Sencaltaiset tulewat hänen tygöns/ mutta caicki jotca ottawat händä wastan/ ne häpiään tulewat.
Jes 45:25 Sillä HERrasa caicki Israelin siemen wanhurscautetan/ ja saawat idziäns hänestä kerscata.

Vers. 4. Cosca et sinä minua wielä ) Cadzo supr. c. 44:28.
v. 7. Luon pahan ) Nijn on likimmitten/ Am. 3:6. Eeclesi. 11. 14. Mutta ei tästä seura/ että Jumala on syy syndijn ja mailman pahuteen: sillä meidän tule tietä/ että paha on cahtalainen: Yxi on wica/ joca on syndi ja idze pahuus: toinen on rangaistus joca sitä noudatta. Cuin nälkä/ rutto/ miecka ja idze cuolema. Syndi ja pahuus on Perkelestä ja ihmisestä/ sap. 2:24. mutta rangaistus tule HERralda/ nijncuin wanhurscalda Duomarilda. Tästä pahasta puhutan täsä ainoastans/ sentähden pane hän sitä wastan rauhan/ ajatellen sota ja lewottomutta. Näin on puhdas Jumalan seuracunda tämän aina ymmärtänyt. Iren lib 4. Basil. M Orat Minun tygöni ) Ettei he olis kärsimättömät/ ja edzeis muita jumalita: sillä minä annan heille kyllä sanoa/ cosca tämä wiheljäisys on loppuwa.
v. 14. Idzens andaman sinun alas ) se cuulu nijncuin täsä wielä nyt puhutaisin Cuningas Corexest/ mutta täsä puhutan toisesta Corexesta/ joca on Christus/ nijncuin seurawaisist sanoist nähdä taitan: sillä sinun tykönäs eli sinusa on Jumala/ ja ei ole yhtän muuta jumalata/ joca ei muutoin cuin Christuxest ymmärrettä taita/ cuin Hieron . tästä paicasta osotta. Ja Cypr. 1. 2. sen owat ymmärtänet. Ja se tapahtu sentähden/ että nijncuin Josua/ joca Israelin lapset wei Canaan maalle/ awisti Christusta/ nijn oli myös tämä Cores olewa/ joca heidän Babelist oli pelastawa: Sentähden lacka hän nijn äkist puhumast cuwast/ ja puhu sitä joca cuwalla awistettin.
v. 19. Sala ) se on/ tuulesa/ eli siellä cusa ei Canssa ole jota cuule.
v. 23. Minua pitä caicki polwet ) Ne owat Jumalan pojan sanat/ cuin hänestä puhutan/ Rom. 14:12.
v. 25. Caicki Israelin siemen ) Oikia Israelin siemen owat Christityt/ joilla on Israelin usco/ Gal. 3:29.

XLVI. Lucu .

HERra ilmoitta Babelin epäjumalan pian huckuwan/ v. 1.
tahto Canssans warjella ja tuke/ v. 3.
näyttä cuinga caicki epäjumalat peräti kelwottomat owat/ v. 5.
neuwo heidän sitä ajatteleman ja hänesäns rippuman/ v. 8.
lupa anda tulla yhden idästä joca heitä Babelist oli pelastawa/ v. 11.

Jes 46:1 BEl callistu cowin/ Nebo on pudonnut/ heidän epäjumalans owat joutunet eläimille ja carjalle osaxi/ että he wäsywät teidän cuormian candaisans.
Jes 46:2 Ja ne putowat ja callistuwat caicki tyynni/ ja ei taida canda pois cuorma/ waan heidän sieluns pitä käymän fangiudesa.
Jes 46:3 CUulcat minua te Jacobin huonesta/ ja caicki tähtet Israelin huonesta/ jotca cohdusa cannetan ja äitisän oletta.
Jes 46:4 Minä/ Minä tahdon teitä canda haman wanhuten/ ja sijhenasti cuin harmaxi tuletta/ Minä sen teen/ Minä nostan/ cannan ja pelastan.
Jes 46:5 Keneengä te wertatte minun/ ja kenengä caltaisexi te teettä minun? ja kenen werraxi te minua mittat/ jonga caltainen minä olisin?
Jes 46:6 He pudistawat culda säkistä/ ja hopian wihtillä punnidzewat/ ja hopiasepän palckawat/ että hän jumalan tekis/ jonga eteen he polwillens langewat ja sitä cumartawat.
Jes 46:7 He nostawat sen hartioillens ja candawat sitä/ ja panewat sen siallens/ sijnä se seiso ja ei lijcu siastans. Jos jocu händä huuta nijn ei hän wasta/ ja ei auta händä hänen tuscastans.
Jes 46:8 Sencaltaista muistacat ja olcat wahwat/ te wäärintekiät mengät sydämijn.
Jes 46:9 Muistacat endistä cuin wanhasta on ollut: sillä minä olen Jumala ja ei yxikän muu/ Jumala/ jonga wertaista ei cusan ole.
Jes 46:10 Minä joca edellä ennustan/ mitä edespäin tulewa on/ ja ennencuin se tapahtu/ sanon minä. Minun aiwoituxeni pysywät/ ja minä teen caicki mieleni perän.
Jes 46:11 Minä cudzun linnun idästä/ ja miehen/ joca minun aiwoituxeni teke/ caucaiselda maalda.
Jes 46:12 Mitä minä sanon/ sen minä tulla annan/ ja mitä minä ajattelen/ sen minä myös teen.
Jes 46:13 CUulcas minua te ylpiät sydämet/ te cuin oletta caucana wanhurscaudesta: Minä olen minun wanhurscaudeni andanut lähestyä/ ei se ole caucana/ ja ei minun autuudeni wijwy: sillä minä annan autuuden Zionis/ ja minun cunnian Israelis.

Vers. 1. Bel ) Näin owat Babylonialaiset cudzunet heidän epäjumalans Iovem, jota he palwelit. Cuin Berosus ja Diod. kirjoittawat.
v. 11. Linnun ) Hän cudzu nijn Cuningas Corexen/ jonga nijn äkist piti tuleman/ nijncuin hän lendäis.

XLVII. Lucu .

JEsaia ennusta Babelita wastan/ että sen piti pääsemän muitten maacundain hallituxest/ tuleman fangixi ja orjixi/ v. 1.
hänen tyranniudens tähden Jumalan Canssa wastan/ jonga hän sinne oli fangixi wiepä/ v. 6.
hänen hecumans/ suruttomudens/ ylpeydens ja welhoudens tähden/ v. 8.
joca nijn totisest ja tapaturmaisest oli tapahtuwa/ ettei heidän tietäjäns sitä pitänyt tietämän/ eikä taitaman autta sitä wastan/ v. 11.

Jes 47:1 AStu alas neidzy/ sinä tytär Babel/ istu tomuun/ istu maahan: sillä Chalderein tyttärellä/ ei ole yhtän istuinda enä/ ei sinua pidä enä cudzuttaman ihanaisexi ja iloisexi.
Jes 47:2 Ota mylly ja jauha jauhoja/ päästä hiustes palmicot/ rijsu kengäs/ paljasta sääres/ cahla wirran ylidzen.
Jes 47:3 Että sinun häpys ilmoitetuxi/ ja sinun riettaudes nähdyxi tulis/ Minä costan/ ja ei yxikän ihminen pidä rucouxellans minua sijtä estämän.
Jes 47:4 Tämän teke meidän pelastajam/ joca cudzutan HERraxi Zebaothixi/ Israelin Pyhäxi.
Jes 47:5 Istu alallas/ mene pimeyteen sinä Calderein tytär: sillä ei sinua enä pidä cudzuttaman waldacundain Frouwaxi.
Jes 47:6 Sillä cosca minä olin wihainen minun Canssani päälle/ ja turmelin minun perindöni/ hyljäisin minä heidän sinun kätees: mutta et sinä tehnyt laupiutta/ ja wanhoille teit sinä iken peräti rascaxi/ ja ajattelit: minä olen Drotningi ijancaickisest.
Jes 47:7 Et sinä tähän päiwän asti wielä ole sitä johdattanut sydämees/ eli ajatellut cuinga heille wijmein oli tapahtuwa.
Jes 47:8 NIjn cuule nyt tätä/ sinä joca elät hecumas/ ja istut nijn surutoin/ ja sanot sydämesäs: minä olen ja ei yxikän muu/ en minä leskexi eli hedelmättömäxi tule: molemmat nämät pitä sinua äkildä cohtaman yhtenä päiwänä/ että sinä tulet leskexi ja hedelmättömäxi.
Jes 47:9 Ja ne pitä sinuun täydellisest sattuman/ sinun monen welhois tähden/ ja sinun noitais tähden/ joista suuri osa on sinun tykönäs.
Jes 47:10 Sillä sinä olet luottanut idzes sinun pahutees/ coscas ajattelit: ei minua nähdä. Sinun taitos ja tietos on sinun cukistanut/ ettäs sanot sydämesäs: minäpä olen ja ei yxikän muu.
Jes 47:11 Sentähden pitä onnettomuden tuleman sinun päälles/ nijn ettei sinun pidä tietämän cosca se tule/ ja sinun wastoinkäymises pitä langeman sinun päälles/ jota ei sinun pidä taitaman sowitta: sillä capinan pitä äkist tuleman sinun päälles/ jota et sinä edellä tiedä.
Jes 47:12 KÄys nyt edes sinun welhois cansa/ ja sinun monen noitais cansa/ joiden seas sinä olet idzes nuorudestas waiwannut/ jos sinä taidaisit autta idzes/ jos sinä taidaisit wahwista idzes: sillä sinä olet wäsyxis sinun monen coettelemuxes tähden.
Jes 47:13 Tulcan edes ja auttacon sinua ne taiwan juoxun tietäjät ja tähtein curkisteliat/ jotca Cuucautten jälken lukewat/ mitä sinulle pitä tapahtuman.
Jes 47:14 Cadzo/ he owat nijncuin corret/ jotca tuli poltta/ ei he taida pelasta heidän hengens liekistä: sillä ei pidä yhtän hijlistö oleman/ josa jocu taidais idzens lämmitellä/ eli tulda jonga tykönä istutaisin.
Jes 47:15 Juuri nijn owat ne joiden alla sinä sinus waiwannut olet/ sinun cauppamiehes sinun nuorudestas/ pitä jocaidzen käymän sinne ja tänne/ ja sinulla ei ole yhtän auttajata.

Vers. 16 c. 46. Ylpiät sydämet ) Ne olit Babylonialaiset.
v. 1. Yhtän istuinda ) se on/ yhtän hallitusta.
v. 5. Alallas ) se on/ cuolemasa.
v. 13. Sinä olet wäsyxis ) se on/ ne monet coettelemuxet tekewät sinun hulluxi ja wiheljäisexi/ ehkä ei ne mitän kelpa. v. eod. Tähtein curkisteliat ) Owat ne cuin taiwan juoxusta tahtowat ilmoitta mitä jolleculle erinomaisest/ eli myös coco Caupungille eli maacunnalle tapahtuman pitä/ onni eli wastoinkäymys/ paha eli hywä/ etc. ( nijncuin on selkiäst textis ) jota ei he sijtä tietä taida/ ja Jumala on sentähden nijncuin petosta kieldänyt sitä pidettä. Cadzo Levit. 19:26.

XLVIII. Lucu .

HERra neuwo ulcocullaisia ja cowacorwaisia/ jotca cuitengin cudzuttin hänen Canssaxens/ cuuleman/ v. 1.
että hän oli se/ joca heille edellä ilmoitti mitä oli tapahtuwa/ josta heidän piti tietämän/ että hän/ ja ei heidän epäjumalans sitä tehnyt: waicka hän hywin tiesi ei heidän sitä tottelewan/ v. 3.
cuitengin Nimens tähden ei hän tahtonut heitä peräti häwittä nijncuin he olit ansainnet/ v. 9.
Neuwo heitä wielä cuuleman/ että hän on se joca caicki oli luonut ja hallidze: sentähden tahdoi hän myös osotta woimans Chaldereisä/ v. 12.
Hän on se joca ennen heidän cansans oli puhunut/ ja oli myös nyt lähetetty HERralda ja hänen Hengeldäns/ opettaman heitä ja johdattaman oikialle tielle/ v. 16.
käske heidän lähte Babelist/ nijncuin he ennen olit lähtenet Egyptist/ v. 20.

Jes 48:1 CUulcat tätä te Jacobin huonesta/ te cuin cudzutan Israelin nimellä/ ja oletta culkenet Judan wedestä/ te jotca wannotte HERran nimeen/ ja muistatte Israelin Jumalan/ ei cuitengan totudes eikä wanhurscaudes.
Jes 48:2 Sillä he nimittäwät idzens pyhästä Caupungista/ ja luottawat heitäns Israelin Jumalaan/ joca cudzutan HERraxi Zebaothixi.
Jes 48:3 Minä olen ennen ilmoittanut tulewaisia/ minun suustani on se lähtenyt/ ja minä olen andanut sitä sanoa/ ja teen sen myös äkist/ että se tule.
Jes 48:4 Sillä minä tiedän sinun cowaxi/ ja sinun niscas on rautasuoni/ ja sinun odzas on waskesta.
Jes 48:5 Minä olen sen ilmoittanut ennen/ ja olen sen sinulle andanut sanoa ennencuin se tulican/ ettes sanois: minun epäjumalan sen teke/ ja minun cuwan ja epäjumalan on sen käskenyt.
Jes 48:6 Caicki nämät sinä cuulit ja näit/ ja et ole cuitengan sitä ilmoittanut: sillä minä olen edellä andanut sinulle sanoa usia ja salaisia/ joita et sinä tiennyt.
Jes 48:7 Mutta nyt on se luotu ja ei sijhen aican/ ja et sinä sijtä ole cuullut päiwäkän ennen/ ettei sinun pidäis sanoman:
Jes 48:8 Cadzo/ sen minä hywin tiesin: sillä et sinä sitä cuullut/ etkä sitä tiennyt/ ja sinun corwas ei ollut sijhen aican awattu. Mutta minä kyllä tiesin sinun cadzowan ylön/ joca olet nimitetty rickojaxi sinun äitis cohdusta.
Jes 48:9 Sentähden olen minä minun nimeni tähden pitkämielinen/ ja minun ylistyxeni tähden tahdon minä säästä sinua/ ettes tulis häwitetyxi.
Jes 48:10 Cadzo/ minä tahdon coetella sinua/ mutta ei nijncuin hopiata/ waan minä teen sinun walituxi murhen pädzisä.
Jes 48:11 Minun tähteni/ Ja/ minun tähteni tahdon minä tehdä/ etten minä häwäistyxi tulis: sillä en minä anna cunniatani toiselle.
Jes 48:12 CUule minua Jacob/ ja sinä minun cudzuttun Israel: Minä olen/ Minä olen ensimäinen ja wijmeinen.
Jes 48:13 Minun käten on perustanut maan/ ja minun oikia käten on kämmenellä mitannut taiwan: mitä minä cudzun/ se on cohta walmis.
Jes 48:14 Cootcat teitän caicki ja cuulcat/ cuca on näiden seas joca näitä ilmoitta taita? HERra racasta händä/ sentähden on hän osottawa hänen tahtons Babelis/ ja käsiwartens Chaldereis.
Jes 48:15 Minä/ Ja minä olen sen sanonut: Minä olen hänen cudzunut/ minä myös annan hänen tulla/ ja hänen tiens menesty hänelle.
Jes 48:16 Tulcat tänne minun tygöni/ ja cuulcat tätä: En minä ole ennen sala puhunut/ sijtä ajasta cuin se oli puhuttu olen/ minä siellä/ ja nyt lähettä minun HERra HERra ja hänen Hengens.
Jes 48:17 Nijn sano HERra sinun pelastajas/ se Pyhä Israelis: Minä olen sinun HERras Jumalas/ joca sinulle opetan mikä tarpellinen on/ ja johdatan sinun tietä jotas käyt.
Jes 48:18 O jos sinä pidäisit minun käskyistäni waarin/ nijn sinun rauhas olis nijncuin wirta/ ja wanhurscaudes nijncuin meren aldo.
Jes 48:19 Ja sinun siemenes olis nijncuin sanda/ ja cohtus hedelmä nijncuin hänen somerons/ joiden nime ei pidäis häwitettämän/ eli pyhittämän pois minun edesäni.
Jes 48:20 Lähtekät Babelist/ paetcat Chalderein tykö iloisella änellä ilmoittacat ja cuuluttacat/ wiekät se aina mailman ärijn/ ja sanocat: HERra on pelastanut hänen palwelians Jacobin.
Jes 48:21 Ei heitä jano waiwannut/ cosca hän johdatti heitä corwesa/ hän andoi heille wuota wettä calliosta: hän halcais callion/ ja sijtä wuoti wesi. Mutta jumalattomalla/ sano HERra/ ei ole rauha.

Vers. 6 Usia ) Nimittäin/ että heidän piti menemän fangixi Babelijn/ ja taas pelastettaman sieldä Cuningas Corexen cauta.
v. 10. Ei nijncuin hopiata ) se on/ en minä ratki tyynni puhdista heitä/ jotca ei ole sencaltaiset cuin heidän pidäis oleman
v. 11. Häwäistyxi ) Cadzo täsä että se on häwäistä Jumalata/ cosca jocu kersca idzens omista töistäns ja ansiostans.
v. 15. Hänen cudzunut ) Nimittäin/ Cuningas Corexen.
v. 16. Ja nyt lähettä minun HERra ) Ajattele/ että HERra joca idze on puhunut coco täsä lugus/ sanonut ilmoittanens mitä tapahtuwa oli/ luonens caicki cappalet/ etc. Hän sano idzens täsä olewan lähetetyn HERralda ja hänen Hengeldäns. Nijn ei se taida jocu muu olla cuin Jumalan Poica/ joca Isäldä lähetetän/ Ioh. 8. ja Pyhäldä Hengeldä/ Luc. 4. Nijncuin Pyhät Isät/ Basil. lib. 3. cap. ult tästä puhuwat
v. 20. Lähtekät Babelista ) Ope Prophetain puhenparsi: hän käske heidän lähte Babelist/ ikänäns cuin he jo olisit siellä fangittuna/ joca cuitengin monen wuoden peräst sijtte tapahdui.

XLIX. Lucu .

HERra Christus neuwo caickia pacanoita ottaman waaria/ että HERra on walinnut hänen opettajaxi/ v. 1.
ei ainoastans käändämän nijtä hajotettuja Israelist/ waan että hän oli myös tulewa pacanain walkeudexi ja autudexi/ v. 5.
lijtoxi Canssasa/ wapahtaman fangituita/ walistaman sokeita/ ja johdattaman exywäisiä oikialle tielle/ v. 8.
että Jumalan Canssa luuli HERran heitä hyljännen/ lupa hän ettei se pidä tapahtuman/ waan tahto enändä ja lisätä heitä caikesta Canssasta/ v. 14.
sillä pacanain pitä suurin joucoin tuleman hänen tygöns: Cuningat pitä tuleman heidän holhoixens/ ja Förstinnain heidän imettäixens/ v. 22.
HERra oli pelastawa heitä ja andawa heidän wihollisens tulla häpiään/ v. 24.

Jes 49:1 CUulcat minua te luodot/ ja te caucaiset Canssat ottacat waari. HERra on minun äitin cohdusta cudzunut.
Jes 49:2 Hän muisti minun nimeni/ cosca minä wielä äitini cohdus olin/ ja teki minun suuni nijncuin teräwän miecan. Hänen kätens warjolla hän minua peitti.
Jes 49:3 Ja pani minun kijldäwäxi nuolexi/ pisti minun wijneens/ ja sanoi minulle: sinä olet minun palwelian/ Israel sinä olet/ josa minä cunnioitetan.
Jes 49:4 Mutta minä sanoin: huckan minä työtä tein/ turhan ja tyhjän minä täsä culutin wäkeni: cuitengin on minun asian HERran/ ja minun wircan on minun Jumalani.
Jes 49:5 Ja HERra sano/ joca loi minun hänellens cohdusta palweliaxi/ että minä palautan Jacobin hänelle/ ettei Israel huckuis.
Jes 49:6 Sentähden olen minä caunis HERran edes/ ja minun Jumalan on minun wäkewyden. Ja sano: Wähä se on/ ettäs olet minun palwelian/ corjamas Jacobin sucua ja tuomas jällens Israelin hajotettuja. Mutta minä panin sinun myös pacanain walkeudexi/ ja oleman minun autuden mailman ärijn.
Jes 49:7 NIjn puhu HERra Israelin lunastaja/ hänen Pyhäns/ ylöncadzotuille sieluille/ sille Canssalle josta me cauhistum/ sille palwelialle joca Sangarein alla on/ Cuningasten pitä näkemän ja nouseman/ Förstit pitä rucoileman HERran tähden/ joca uscollinen on/ Israelin Pyhän tähden/ joca sinun walinnut on.
Jes 49:8 Näin sano HERra: Minä olen sinun rucouxes otollisella ajalla cuullut/ ja olen autuden päiwänä sinua auttanut. Ja olen warjellut sinua/ ja lijtoxi Canssain secaan olen sinun säätänyt/ wahwistaman maata/ ja haascatuita perimisiä omistaman.
Jes 49:9 Sanoman fangituille: mengät ulos/ ja jotca pimiäs owat: tulcat edes/ että he teiden ohes heitäns elätäisit.
Jes 49:10 Ja saisit joca cuckulalla elatuxens: ei heidän pidä isoman eikä janoman. Ei helle eikä Auringo pidä heitä polttaman: sillä heidän armahtajans wie ja johdatta heitä wesilähteille.
Jes 49:11 Ja minä panen caicki wuoreni tiexi/ ja minun polcuni pitä tallattaman.
Jes 49:12 Cadzo/ nämät tulewat cauca/ ja cadzo/ nämät pohjan puolest/ nämät etelän puolest/ ja ne muut Sinimin maalda.
Jes 49:13 Iloitcat te taiwat/ riemuidze sinä maa/ kijttäkät te wuoret ihastuxella: sillä HERra on hänen Canssans lohduttanut/ ja on hänen radollisians armahtanut.
Jes 49:14 MUtta Zion sano: HERra hyljäis minun/ HERra unohti minun.
Jes 49:15 Unohtaco waimo lapsucaisens/ nijn ettei hän armahda hänen ruumins poica? ja waicka hän unohdais/ nijn en minä cuitengan sinua unohda.
Jes 49:16 Cadzo/ käsijni olen minä sinun pyäldänyt/ sinun muuris owat alati minun silmäini edes.
Jes 49:17 Sinun rakendajas riendäwät/ mutta sinun cukistajas ja häwittäjäs pitä pakeneman sinusta pois.
Jes 49:18 Nosta silmäs ymbärins ja cadzo/ caicki nämät cootut tulewat sinun tugös. Nijn totta cuin Minä elän/ sano HERra/ sinun pitä caikilla näillä/ nijncuin cauniudella/ puetettaman.
Jes 49:19 Ja sinä käärit ne ymbärilles nijncuin morsian: sillä sinun autia/ häwitetty ja turmeldu maas pitä silloin ahdas oleman asuaxes/ cosca sinun raatelias sinusta cauwas pakenewat.
Jes 49:20 Nijn että sinun hedelmättömydes lapset/ pitä wielä sinun corwas sanoman: ahdas on minulla sia/ istu puolees/ että minäkin asuisin sinun tykönäs.
Jes 49:21 Mutta sinä olet sanowa sydämesäs: cuca nämät minulle synnytti? sillä minä olen hedelmätöin/ yxinäinen/ poisajettu ja ulossyösty. Cuca nämät on minulle caswattanut? cadzo/ minä olin yxinäns jätetty/ cusa nämät silloin olit?
Jes 49:22 Nijn sano HERra Jumala: cadzo/ Minä nostan käteni pacanain puoleen/ ja minun lippuni corgotan Canssain puoleen. Nijn he candawat edes helmasans sinun poikias/ ja sinun tyttäritäs hartioillans.
Jes 49:23 Ja Cuningat pitä oleman sinun holhojas/ ja heidän Drotningins sinun imettäjäs. Heidän pitä langeman caswoillens maahan sinun edesäs/ ja nuoleskeleman sinun jalcais tomua. Silloin sinä tiedät/ että Minä HERra olen/ ja ettei kengän tule häpiään/ joca minua toiwo.
Jes 49:24 OTetango saalis joldaculda Sangarilda pois? taitaco jocu päästä jongun hurscan fangit?
Jes 49:25 Sillä näin sano HERra: nyt pitä fangit Sangarilda otettaman pois/ ja wäkewäin saalis irralle pääsemän. Ja minä tahdon rijdellä sijnun rijtaweljeis cansa/ ja autta sinun lapsias.
Jes 49:26 Ja minä ruokin sinun häwittäjäs heidän omalla lihallans. Ja heidän pitä juopuman omasta werestäns/ nijncuin makiasta wijnasta/ ja caicki liha pitä tietämän/ että minä olen HERra/ sinun auttajas ja sinun lunastajas/ Jacobin wäkewä.

Vers. 1. Cuulcat te luodot ) Että Propheta coco täsä lugus/ nijncuin endisesäkin puhu Christuxen puolest eli sias/ sen idze texti osotta/ nijn myös se/ että cudennest versyst/ puhutan Christuxest/ Act. 13:47 ( te luodot ) se on/ pacanat/ nijncuin se monest paicast nähdän/ ja on nijn pandu.
v. 2. Kijldäwäxi nuolexi ) Christus werratan Evangeliumillans nuoleen/ että se oli nopiast menewä caickein maacundain läpidze.
v. 3. Minun palwelian ) Cadzo Sup. 42:1.
v. 4. Huckan työtä tein ) Että nijn harwat Judalaisist tahdoit otta hänen oppins wastan/ ja hywäxens omista hänen pijnans ja ansions.
v. 7. Ylöncadzotuille ) Sillä Jumalan seuracunda on enimmitten ylöncadzottu jumalattomilda/ ja tämän mailman lapsilda.
v. 8. Lijtoxi ) Nimittäin asettaman Utta Testamentiä eli lijtto/ josta puhutan/ Ier. 31:31.
v. 20. Hedelmättömydes lapset ) Ne owat jotca hänellä on/ waicka hän on hedelmätöin/ se on/ hyljätty Canssa/ mutta cummingin paljo enätty/ nijncuin Christityt owat.
v. 22. Candawat edes sinun poikias ) Nimittäin/ Pyhään Casteseen/ että he tulisit istutetuxi sinuun/ ja taidaisit tulla sinun lapsixes ja sinun Canssaxes.
v. 24. Hurscan fangit ) Laki ja Perkele piti meitä oikeudella fangina syndein tähden/ nijden käsist oli Christus meidän pelastawa.

L. Lucu .

HERra Christus osotta ei hänens olewan syyn/ että Judalaiset hyljätän/ waan heidän oma catumattomudens/ v. 1.
joca tulit heitä pelastaman/ mutta ei he ottanet händä wastan/ v. 2.
hän tuli saarnaman lohdullista Evangeliumita/ v. 4.
oli Isällens cuuliainen/ kärsei heidän edestäns/ wanhurscas wääräin edest/ v. 5.
Neuwo nijtä jotca pimeydes waeldawat turwaman HERraan/ v. 10.
mutta walistettuja waeldaman walkeudes/ v. 11.

Jes 50:1 NÄin sano HERra: cusa on teidän äitin eroituskirja/ jolla minä olen hänen hyljännyt? eli/ cuca on minun corkorahani candaja/ joilla minä teidän olen myynyt? cadzo/ te oletta teidän syndein tähden myydyt/ ja teidän äitin on teidän ricosten tähden hyljätty.
Jes 50:2 Mixi minä tulin/ ja ei ollut siellä ketän? Minä huusin/ ja ei yxikän wastannut? ongo minun käten nijn lyhendynyt/ ettei hän woi pelasta? eikö minulla ole woima wapahta? Cadzo/ minun rangaistuxellani teen minä meren cuiwaxi/ ja teen wirrat nijncuin corwen/ nijn että calat haisewat weden puuttumisen tähden/ ja cuolewat janosta.
Jes 50:3 Minä puetan taiwan pimeydellä/ ja teen hänen peittens nijncuin säkin.
Jes 50:4 HERra/ HERra andoi minulle oppenen kielen/ puhua wäsyneille ajallans.
Jes 50:5 Hän herättä minua joca amu/ herättä minulle corwan cuuleman nijncuin opetuslapset. HERra Jumala awais minulle corwan/ ja en ole minä tottelematoin/ engä mene tacaperin.
Jes 50:6 Minä annoin selkäni nijlle jotca minua piexit/ ja poskeni nijlle jotca minua näpistit.
Jes 50:7 En minä käändänyt caswoani pois häwäistyxistä ja syljistä/ että HERra Jumala minua autta/ en minä tule häpiään. Sentähden taridzin minä heille caswoni nijncuin limpsiön/ sillä minä tiedän etten minä tule häpiään.
Jes 50:8 Se on läsnä joca minun wanhurscautta/ cuca tahto rijdellä minun cansani? Käykäm yhten/ kellä on oikeus minua wastan? se tulcon tänne minun tygöni.
Jes 50:9 Cadzo/ HERra Jumala autta minua/ cuca tahto minua cadotta? Cadzo/ ne caicki wanhenewat nijncuin waate/ coit syöwät heidän.
Jes 50:10 CUca on teisä joca pelkä HERra? joca hänen palwelians ändä cuuldele/ joca pimeydes waelda/ ja ei näe walkeutta? Hän toiwocan HERran nimen päälle/ ja luottacan idzens Jumalans päälle.
Jes 50:11 Cadzo/ te caicki jotca tulen sytytätte/ jotca oletta liekillä hangitut/ waeldacat teidän tulenna walkeudes/ ja sijnä liekis jonga te sytytitte. Näitä tapahtu teille minun kädestäni/ kiwus täyty teidän lewätä.

Vers. 4. Oppenen kielen ) Joca ei mitän idzestäns latele/ waan opetta mitä hän on oppenut Jumalalda. Nimittäin/ P. Evangeliumita/ jonga hän toi Isäns helmasta/ Ioh. 1:8.
v. 11. Waeldacat ) Turmelducat pahasa/ jonga te oletta minulle walmistanet.

LI. Lucu .

HERra lohdutta nijtä jotca händä pelkäwät/ nijncuin hän oli enändänyt Abrahamin lapsitoinna ollesans nijn on hän myös heille tekewä/ waicka he nyt harwat ja ylöncadzotut olit/ v. 1.
hän anda hajotta hänen oppins caikille pacanoille/ ja hänen autudens joca pysy ijancaickisest/ v. 4.
lupa heitä pelasta/ nijncuin hän muinengin Canssans Egyptist pelastanut oli/ v. 9.
Neuwo ettei he ajallisten waiwain tähden suuttuis/ hän oli heitä kyllä wielä auttawa ja wapahtawa/ nijncuin ennengin/ v. 12.
Cosca heidän olis pitänyt juoman hänen hirmuisudens calckia/ oli hän sen heildä ottawa ja andawa heidän waiwaittens juoda/ v. 17.

Jes 51:1 CUulcat minua te jotca wanhurscautta noudatat/ te jotca HERra edzitte. Cadzocat sitä calliota josta te lohwaistut oletta/ ja sitä caiwo josta te caiwetut oletta.
Jes 51:2 Cadzocat Abrahami teidän Isän/ ja Saarat josta te syndynet oletta: sillä minä cudzuin hänen cosca hän oli wielä yxinäinen/ siunaisin ja enänsin hänen.
Jes 51:3 Sillä HERra lohdutta Zioni/ hän lohdutta caiken hänen aukiudens/ ja teke hänen aukiudens nijncuin Edenin. Ja hänen erimaans nijncuin HERran krydimaan/ että siellä löytän ilo ja riemu/ kijtos ja kijtoswirsi.
Jes 51:4 Ottacat minusta waari minun Canssan/ ja cuulcat minua minun sucucundan: sillä minulda on Laki käypä ulos/ ja minä panen minun oikeudeni Canssoille walkeudexi.
Jes 51:5 Sillä minun wanhurscauden on läsnä/ minun wapahtajan waelda ulos/ ja minun käsiwarten on Canssoja duomidzepa. Luodot odottawat minua/ ja wartioidzewat minun käsiwarttani.
Jes 51:6 Nostacat teidän silmän taiwaseen/ ja cadzocat ales maan päälle: sillä taiwas on catowa nijncuin sawu/ ja maa wanhene nijncuin waate/ ja jotca asuwat sijnä/ cuolewat nijncuin tämäkin. Mutta minun autuden pysy ijancaickisest/ ja minun wanhurscauden ei ole puuttuwa.
Jes 51:7 Cuulcat minua te jotca wanhurscauden tunnetta/ Canssa/ jonga sydämes minun Lakini on. Älkät peljätkö cusa ihmiset teitä häwäisewät/ ja älkät wapisco cosca he teitä pilckawat.
Jes 51:8 Sillä Coin pitä heidän syömän nijncuin waatten/ ja madot pitä heidän syömän nijncuin willaisia: mutta minun wanhurscauden pysy ijancaickisest ja minun autuden ilman loppumat.
Jes 51:9 Ylös/ ylös/ pue päälles wäkewyttä/ sinä HERran käsiwarsi/ ylös/ nijncuin muinen wanhan aican.
Jes 51:10 Etkös se ole/ joca löit ylpiän/ ja haawoitit Drakin? Etkös se ole/ joca meren/ sen suuren sywän weden cuiwaisit? Joca meren tiexi teki/ että lunastetut käwit sitä myöden.
Jes 51:11 Silläns HERran lunastetut palajawat/ ja tulewat Zionijn riemulla/ ja ijancaickinen ilo on heidän pääns päällä olewa. Ilo ja riemu on heitä käsittäwä: mutta murhe ja huocaus pakene heitä.
Jes 51:12 Minä/ minä olen teidän lohduttajan/ cucast sijs sinä olet/ ettäs cuolewaista ihmistä pelkät? ja ihmisten lapsia jotca culutetan nijncuin heinä?
Jes 51:13 Ja unohdat HERran/ joca sinun tehnyt on/ joca taiwat lewittä ja maan perusta? Mutta sinä pelkät alati yli päiwä waiwajan julmutta/ cosca hän rupe hucuttaman.
Jes 51:14 Cuhunga jäi waiwajan julmuus? cosca hän waadittin riendämän ja juoxeman ymbärins/ että hän päästäis/ ettei he cuolis cadottajalda/ eikä heidän leipäns puuttuis?
Jes 51:15 Sillä minä olen HERra sinun Jumalas/ joca meren lijcutan että sen allot pauhawat/ hänen nimens on HErra Zebaoth.
Jes 51:16 Minä panen sanani sinun suuhus/ ja peitän sinun minun käteni warjolla. Että minä taiwan istutaisin/ ja maan perustaisin/ ja sanoisin Zionille: sinä olet minun Canssan.
Jes 51:17 HErä/ herä/ nouse Jerusalem/ joca joit HERran kädest hänen hirmuisudens calkin/ sen unen calkin rahgan olet sinä juonut/ ja ne pisaratkin nuoleskellut.
Jes 51:18 Ei kengän hänen pojistans/ jotca hän oli synyttänyt/ händä holhonnut/ eikä kengän caikista hänen lapsistans/ jotca hän oli caswattanut/ hänen käteens ruwennut.
Jes 51:19 Nämät caxi sinua cohtaisit/ cuca sinua armahti? häwitys/ wahingo/ nälkä ja miecka oli siellä/ cucast sinua lohdutta?
Jes 51:20 Sinun lapses olit pindunet/ ja macaisit caikilla catuilla/ nijncuin paulattu medzähärkä/ täynäns wiha HERrasta/ ja rangaistusta sinun Jumalastas.
Jes 51:21 Sentähden cuule näitä sinä radollinen ja juopunut ilman wijnata.
Jes 51:22 Nijn sano HERra sinun haldias ja sinun Jumalas/ joca Canssallens costa: Cadzo/ minä otan unen calkin sinun kädestäs/ ja minun wihani calkin rahgan/ ei sinun sitä pidä sillen juoman.
Jes 51:23 Waan minä annan sen sinun raateliais käsijn/ jotca sanoit sinun sielulles: notkista/ että me käwisin sinun ylidzes/ ja pane sinun selkäs maan päälle nijncuin caduxi/ että sitä myöden juostaisin.

Vers. 4. Laki ) se on/ sen P. Evangeliumin oppi/ Cadzo myös Sup. 2. 4.
v. 5. Minun wanhurscaudeni ) se on: jonga Christus cansans oli tuopa/ josta myös Dan. 9:2. puhutan.
v. 10. Ylpiän ) Ne owat Egyptiläiset ( Drakin ) se on/ Cuningas Pharao.
v. 13. Waiwajan ) se on/ Pharaon.
v. 16. Minun sanani ) se on/ sen P. Evangeliumin. ( Istutaisin taiwan ) se on/ cocoisin sillä minulleni seuracunnan.

LII. Lucu .

CHristus Jumalan poica herättä Canssans walmistaman idzens/ ja ottaman sitä pelastusta wastan/ joca hänen cauttans oli tapahtuwa/ v. 1.
ilmoitta/ cuinga lohdullisen ja hywän sanoman hänen Apostolins piti heidän saarnallans tuoman/ v. 7.
neuwo sentähden heitä riemuidzeman/ ja riendä idzens pois saastaisten syndisten tykö/ v. 9.

Jes 52:1 NOuse/ nouse Zion/ pue sinun wäkewytes sinun päälles/ caunista sinuas jalost sinä pyhä Caupungi Jerusalem.
Jes 52:2 Sillä ei tästedes yxikän ymbärileickamatoin eikä saastainen pidä sinusa hallidzeman. Pudista tomu/ nouse ja istu Jerusalem.
Jes 52:3 Päästä sinus cahleista/ sinä fangittu Zionin tytär: sillä näin sano HERra: te oletta tyhjän mydyt/ ja ilman rahata te lunastetan.
Jes 52:4 Sillä nijn sano HERra Jumala: minun Canssan meni ensin alas Egyptin/ oleman siellä wierasna/ ja Assur on heille wäkiwalda tehnyt ilman syytä.
Jes 52:5 Waan mitä tämän edest tehdän? sano HERra: sillä minun Canssan huckan wietellän/ että ne jotca heitä hallidzewat/ saattawat heidän itkemän/ sano HERra.
Jes 52:6 Ja minun nimen pilcatan päiwä päiwäldä sentähden pitä minun Canssan sinä päiwänä minun nimeni tundeman.
Jes 52:7 Sillä cadzo/ minä puhun idze: O cuinga suloiset owat nijden jalat wuorilla jotca rauha julistawat/ jotca hywä saarnawat/ autuden ilmoittawat.
Jes 52:8 Jotca Zionille sanowat: sinun Jumalas on Cuningas/ sinun wartias huutawat corkiast ja iloidzewat: sillä se nähdän ilmeisest cosca HERra käändä Zionin.
Jes 52:9 Iloitcat ja riemuitcat te Jerusalemin autiat: sillä HERra on hänen Canssans wahwistanut/ ja Jerusalemin päästänyt.
Jes 52:10 HERra on ilmoittanut hänen pyhän käsiwartens caickein pacanain silmäin edes/ nijn että caicki mailman äret näkewät meidän Jumalam autuden.
Jes 52:11 PAetcat/ paetcat/ lähtekät sieldä ja älkät mihingän saastaiseen sattuco/ mengät ulos heidän tyköns/ puhdistacat teitän/ te jotca HERran calua cannat.
Jes 52:12 Sillä ei teidän pidä lähtemän nopiast/ eli waeldaman pagolla: sillä HERra on lähtewä teidän edellän/ ja Israelin Jumala on cocowa teitä.
Jes 52:13 CAdzo/ minun palwelian teke toimellisest/ ja corgotetan/ nostetan/ ja tule sangen corkiaxi.
Jes 52:14 Nijn että monda sinusta heidäns pahenda/ että hänen muotons on rymembi muita ihmisiä/ ja hänen hahmons on nijncuin ihmistengin lasten.
Jes 52:15 Mutta nijn on hän monda pacanata prijscottawa/ että myös Cuningatkin heidän suuns hänen edesäns tuckiwat: sillä joille ei mitän hänestä ilmoitettu ollut/ nekin hänen ilolla näkewät ja jotca ei mitän sijtä cuullet ole/ nekin hawaidzewat.

Vers. 2. Ei yxikän ymbärileickamatoin ) Tämä lupaus täytetän äsken täydellisest taiwallises elämäs.
v. 3. Tyhjän mydyt ) se on/ te oletta Adamin langemisen cautta turmellut/ waan te wapahdetan minun ansioni cautta/ Rom. 5:19.
v. 5. Saattawat heidän itkemän ) Sen teit Phariseuxet opillans/ jotca ainoastans opetit Lakia ja Isäin käskyjä?/ ja ei lohduttanet Evangeliumilla murhellisia omia tundoja.
v. 12. Nopiast ) Nijncuin he pelgolla läxit Egyptist/ Exod. 12:33.

LIII. Lucu .

JUmala idze puhu täsä ensist Pojastans Christuxest/ että hänen pitä corgotettaman/ cuitengin oli moni hänen köyhän muotons tähden pahenduwa/ mutta wijmein oli moni nöyryttäwä idzens ja uscowa hänen päällens/ erinomattain pacanat jotca ei mitän ennen sijtä ollet cuullet/ v. 13.
Propheta walitta sijtte Apostolein nimellä/ että harwat Judalaisist tahdoit usco hänen päällens/ v. 1.
hänen nöyrän sucuns/ muotons ja kärsimisens tähden/ v. 2.
cuitengin/ sano Propheta/ kärsei hän caickia näitä wiattomast meidän syndeim tähden/ että me wapadettaisin/ v. 4.
HERra lupa wijmein että sijttecuin hän pijnan ja cuoleman oli kärsinyt/ oli hän saapa paljo siemendä/ ja elämän cauwan/ tekemän myös hänen tundemisellans monda wanhurscaxi/ et. v. c 10.

Jes 53:1 MUtta cuca usco meidän saarnam? ja kenelle HERran käsiwarsi ilmoitetan?
Jes 53:2 Sillä hän putcahta hänen edesäns nijncuin wesa/ ja nijncuin juuri cuiwasta maasta. Ei hänellä ole ensingän muoto eikä cauneutta/ me näimme hänen/ waan ei ollut hänellä meille kelpawata muoto.
Jes 53:3 Hän oli caickein ylöncadzottapa ja caickein halwin/ kipua ja sairautta täynäns. Hän oli nijn ylöncadzottu/ ettei kengän kehdannut cadzo hänen päällens/ sentähden en me händä minäkän pitänet.
Jes 53:4 TOtisest hän candoi meidän sairaudem ja meidän kipum hän sälytti päällens/ mutta me pidim hänen Jumalalda rangaistun/ piestyn ja waiwattun.
Jes 53:5 Waan hän on haawoitettu meidän pahain tecoim tähden/ ja meidän syndeim tähden on hän hosuttu. Rangaistus on hänen päälläns/ että meille rauha olis/ ja hänen haawains cautta olemma me paratut.
Jes 53:6 Me waelsimma caicki exyxis nijncuin lambat/ ja idecukin poickeis omalle tiellens.
Jes 53:7 Mutta HERra heitti caicki meidän wäärydem hänen päällens. Cosca hän rangaistin ja waiwattin/ nijn ei hän suutans awannut. Nijncuin caridza joca teuraxi wiedän/ ja nijncuin lammas joca keridziäns edes waickene/ ja ei suutans awa.
Jes 53:8 MUtta hän on otettu pois ahdistuxest ja duomiost/ cuca tietä hänen elämäns pituden? sillä hän on siwalttu pois eläwitten maalda/ cosca hän minun Canssani pahain tecoin tähden rangaistin.
Jes 53:9 Hän on haudattu nijncuin jumalattomat/ ja cuollut nijncuin ricas. Ei hän kellengän wääryttä tehnyt/ eikä petost ollut hänen suusans/ mutta HERra tahdoi hänen nijn piestä sairaudella.
Jes 53:10 Cosca hän on hengens wicauhrixi andanut/ nijn hän saa siemenen ja elä cauwan/ ja HERran aiwoitus on hänen kädesäns menestywä.
Jes 53:11 Että hänen sieluns on työtä tehnyt/ saa hän ilons nähdä/ ja on rawittu. Ja hänen tundemisens cautta minun wanhurscas palwelian monda wanhurscautta: sillä hän canda heidän syndins. Sentähden annan minä hänelle monda suurexi saalixi/ ja hänelle pitä wäkewät raateluxexi oleman.
Jes 53:12 Sentähden andoi hengens cuolemaan/ ja oli pahantekiäin caltaisexi luettu. Hän candoi monen synnit/ ja rucoili pahantekiäin edestä.

Vers. 13. Minun palwelian ) Sup. 42:1. Että tämä caicki ymmärretän Christuxest/ nähdän monesta paicasta Udes Testamendis/ jotca tästä lugusta Christuxesta puhuwat/ nijncuin myös idze textistä.
v. 14. Hänen muotons on rymembi ) se on hänen köyhydens/ kärsimisens ja cuolemans tähden/ on hän monelda cadzottu ylön. Zach. 9:9.
v. 2. Cuiwasta maasta ) se on/ Cuningas Dawidin sugusta/ joca oli joutunut alas/ Sup. 11:1. t. v 8. Cuca tietä hänen elämäns pituuden ) se on/ hän on taas nousewa cuolluist ja eläwä/ ja cuolemalla ei pidä mitän walda oleman hänesä enä/ Rom. 6:9. Heb. 7:24.
v. 9. Nijncuin ricas ) Joca luotta rickauteens/ se on jumalatoin. Nijn Christus ristinnaulittin/ ja hänen hautans sotawäeldä warjeldin/ nijncuin jumalattoman ryöstäjän/ joca muilda olis jotakin ottanut.
v. 10. Saa siemenen ) se on/ monda jotca uscowat hänen päällens/ ja tulewat hänen lapsexens. ( HERran aiwoituxen ) se on/ hänen tahtons ja tecons/ jotca owat hänen mielesäns/ nimittäin/ ihmisten pelastus.

LIV. Lucu .

PRopheta lohdutta Jumalan seuracunda/ että ehkä hän oli silloin wähäinen ja ylöncadzottu/ nijncuin hyljätty waimo/ nijn oli se cuitengin wähän ajan peräst nijn caswawa/ ja lewewä/ että myös pacanaingin piti joutuman hänen lapsixens/ v. 1.
sillä HERra hänen miehens/ joca hänen silmän rapäyxexi oli hyljännyt/ tahdoi händä taas ijancaickisella armolla coota/ v. 5.
lupa raketa ja walmista händä caunist/ v. 11.
mutta caickein jotca idzens asettawat händä wastan/ ei pidä menestymän/ v. 15.

Jes 54:1 RIemuidze sinä hedelmätöin/ joca et synnytä/ iloidze riemulla/ ja ihastu sinä joca et rascas ole. Sentähden on sillä yxinäisellä enämbi lapsia/ cuin sillä jolla mies on/ sano HERra:
Jes 54:2 Lewitä teldas sia/ ja wenytä asumises waate/ älä säästä/ pidennä köytes/ ja kijnnitä waajas lujast.
Jes 54:3 Sillä sinun pitä oikialle ja wasemalle puolelle lewenemän/ ja sinun siemenes pitä pacanat perimän/ ja aukeisa Caupungeisa asuman.
Jes 54:4 Älä pelkä: sillä et sinä tule häpiään/ älä ole caino: sillä ei sinun pidä häpiään tuleman. Waan sinun pitä sinun neidzydes häpiätä unohtaman/ ja sinun leskiydes cainousta ei sillen muistaman.
Jes 54:5 Sillä joca sinun tehnyt on/ hän on sinun miehes/ HERra Zebaoth on hänen nimens/ ja Israelin Pyhä sinun lunastajas/ joca caiken mailman Jumalaxi cudzutan.
Jes 54:6 Sillä HERra on saattanut sinun huutoon/ että sinä olet nijncuin hyljätty/ ja sydämest murhellinen waimo/ ja nijncuin nuori emändä joca hyljätty on/ sano sinun Jumalas.
Jes 54:7 Minä olen wähäxi silmän räpäyxexi sinun hyljännyt/ mutta minä tahdon sinua suurella laupiudella taas edziä.
Jes 54:8 Minä olen wihasani minun caswoni wähäxi silmän räpäyxexi kätkenyt sinulda/ mutta minä tahdon armahta sinua ijancaickises armos/ sano HERra sinun lunastajas:
Jes 54:9 Sillä tämä on minulle olewa nijncuin Noahn wesi/ cosca minä wannoin/ ettei Noahn wedet pitänyt sillen käymän maan ylidze. Juuri nijn olen minä nyt wannonut/ ettei minun sillen pidä sinulle wihastuman/ eikä sinua rangaiseman.
Jes 54:10 Sillä wuoret pitä wälttämän ja cuckulat langeman/ mutta minun armon ei pitä sinusta poickeman/ ja minun rauhani lijtto ei pidä langeman pois/ sano HERra sinun armahtajas.
Jes 54:11 SInä radollinen/ jonga päälidze caicki tuulet käywät/ ja sinä turwatoin/ cadzo/ minä panen sinun kiwes nijncuin caunistuxen/ ja tahdon sinun perustuxes Saphireillä laske.
Jes 54:12 Ja sinun ackunas Christallist raketa/ ja sinun porttis Rubinist/ ja caicki sinun äres walituista kiwistä.
Jes 54:13 Ja caicki sinun lapses opetetut HERralda/ ja suuri rauha walmistetan sinun lapsilles wanhurscauden cautta.
Jes 54:14 Sinun pitä oleman caucana wäkiwallast ja wäärydest/ ettes nijtä pelkä/ ja hämmästyxest: sillä ei sen pidä sinua lähestymän.
Jes 54:15 Cadzo/ cuca tahto sinua wastan coota ja sorta sinua/ jos he ilman minuta coconduwat?
Jes 54:16 Cadzo/ minä sen teen/ että seppä/ joca hijlet tules hehgutta/ teke yhden asen työtäns warten: nijn minä myös teen/ että raatelia hucku.
Jes 54:17 Sillä jocainen ase joca walmistetan sinua wastan/ ei pidä menestymän: ja caicki kielet jotca heitäns asettawat sinua wastan/ pitä sinun duomios cadottaman. Tämä on HERran palwelian perimys ja heidän wanhurscaudens minusta/ sano HERra.

Vers. 10. Hedelmätöin ) Jumalan seuracunda cudzuttin silloin hedelmättömäxi/ hyljätyxi/ leskexi/ etc. sillä hänellä oli nijn wähä lapsia/ nimittäin/ ainoastans Judan Canssa/ ja piti silloin nijncuin hyljätty waimo fangittaman ja Babelijn wietämän. Mutta Udes Testamendis piti hänen tuleman hedelmälisexi: sillä hänen miehens eli ylkäns Christus oli hänelle toimittawa monda lasta/ nimittäin/ pacanat/ joiden piti silloin myös oppiman tundeman HERran/ ja tuleman hänen ja hänen seuracundans lapsixi.
v. 4. Neidzydes ) se on/ ettäs lapsitoinna ja ilman miehetä murhes ja wiheljäisydes ollut olet.
v. 11. Saphireist ) Nämät kiwet osottawat Christuxen/ sen oikian perustuxen ja culmakiwen/ josta puhutan/ sup. c. 28:16. Eph. 2:20. Ja hänen Apostoleitans/ nijncuin muitakin uscollisia opettaita/ 1. Pet. 2:5. joille HERra oli andawa hänen seuracundans Udes Testamendis/ joilda se piti rakettaman.
v. 13. Opetetut HERralda ) Ei sijtä wahwisteta ettei heidän pitänyt tarwidzeman cuulla Jumalan sana: waan heidän piti tuleman oppenexi Jumalan sanan cautta/ pyhän Evangeliumin saarnasta.
v. 16. Seppä ) se on/ lahcocunnat ja Jumalan seuracunnan häwittäjät/ ne tulewat HERran Jumalan sallimisest Jumalan sana wastan/ ihmisten kijttämättömyden tähden/ 2. Thess. 2:10 coetteleman oikeita/ 1. Cor. 11:18. cuitengin pitä heidän idzens sillä turmeleman/ eikä oikeita Jumalalda walituita.

LV. Lucu .

HERra cudzu caickia ihmisiä nautidzeman poicans Christuxen armo ja hywiä töitä/ v. 1.
sillä hän tahto wahwista heidän cansans sen lijton/ jonga hän Dawidille luwannut oli/ ja pannut hänen poicans opettajaxi/ että hänen piti pacanat cudzuman hänen tundoons/ v. 3.
neuwo heitä ottaman händä wastan oikialla catumuxella ja parannuxella/ cosca hän heille taritan/ v. 7.
Werta sanans sateseen/ joca ei puto maan päälle muutoin/ mutta se teke sen hedelmälisexi/ v. 10.

Jes 55:1 CAicki janowaiset tulcat wetten tygö/ tekin joilla ei ole raha/ tulcat/ ostacat ja syökät. Tulcat/ ostacat ilman rahata ja ilman caiketa hinnata/ wijna ja riesca.
Jes 55:2 Mixi te annatte rahan/ cusa ei leipä ole? ja teidän työn/ cusa ei ole rawindota? cuulcat/ cuulcat minua/ ja nautitcat sitä hywä/ ja teidän sielun riemuitcan lihawudes.
Jes 55:3 Callistacat corwan ja tulcat minun tygöni/ cuulcat/ nijn teidän sielun elä. Ja minä teen teidän cansan ijancaickisen lijton/ nimittäin/ lujat Dawidin armot.
Jes 55:4 Cadzo/ minä panin hänen Canssoille todistajaxi/ päämiehexi ja opettajaxi Canssoille.
Jes 55:5 Cadzo/ sinun pitä cudzuman pacanat/ joita et sinä tunne/ ja ne pacanat/ jotca ei sinua tundenet/ pitä juoxeman sinun tygös. Sinun HERras Jumalas tähden/ ja Israelin Pyhän tähden/ joca sinua ylistä.
Jes 55:6 EDzikät HERra/ cosca hän löytä taitan/ rucoilcat händä/ cosca hän läsnä on.
Jes 55:7 Jumalatoin hyljätkön hänen tiens/ ja pahointekiä ajatuxens/ ja palaitcan HERran tygö/ nijn hän armahta händä. Ja meidän Jumalam tygö: sillä hänen tykönäns on paljo andexi andamusta.
Jes 55:8 Sillä minun ajatuxeni ei ole teidän ajatuxen/ ja teidän tien ei ole minun tieni/ sano HERra.
Jes 55:9 Waan nijn paljo corkembi cuin taiwas on maasta/ nijn owat myös minun tieni corkiammat teidän teitän/ ja minun ajatuxeni teidän ajatuxian.
Jes 55:10 SIllä nijncuin sade tule taiwast alas/ ja ei mene sinne jällens/ waan tuoretta maan/ ja teke sen hedelmöidzemän ja caswaman/ ja hän anda siemenen kylwettä/ ja leiwän syötä.
Jes 55:11 Näin on myös se sana/ joca minun suustani lähte/ ei sen pidä tyhjänä palajaman minun tygöni: waan tekemän mitä minulle otollinen on/ ja sen pitä menestymän/ jota warten minä sen lähettänytkin olen.
Jes 55:12 Sillä ilosa teidän pitä lähtemän ja rauhasa saatettaman: wuoret ja cuckulat pitä teidän eteen ihastuxella ja kerscamisella carcajaman.
Jes 55:13 Ja caicki puut kedolla käsilläns yhten lyömän: hongat pitä orjantappurain sias caswaman/ ja Mirtus orjantappura pensan edestä. Ja HERralla pitä oleman nimen/ ja ijancaickisen merkin/ joca ei loppuman pidä.

Vers. 1. Wetten ) Evangeliumin saarna Christuxen ansiost ja syndein andexi saamisest werratan weteen ja leipän: sillä se wirwotta ja tallella pitä janowaiset ja isowaiset sielut/ jotca heidän synneildäns waiwatan/ janowat armo ja owat näändymälläns Jumalan wihan heldestä.
v. 3. Dawidin armot ) se on/ joca Dawidille on luwattu.
v. 4. Hänen ) se on/ Dawidin pojan Christuxen
v. 5. Cadzo/ sinun pitä ) Nimittäin/ Dawidin poica Christe.
v. 13. Hongat pitä ) se on/ kelpamattomain ja jumalattomain pacanain siaan pitä monda hywä ja jumalista Christittyä tuleman.

LVI Lucu .

HERra neuwo Canssan parannuxeen: sillä hänen autuudens/ se on/ Christus Messias oli pian tulewa/ v. 1.
erinomaisest lohdutta hän wieraita ja hedelmättömiä/ jotca cuitengin pidit HERran lijton/ ettei heitä pitänyt hyljättämän/ waan saaman sians HERran seuracundaan/ v. 3.
nuhtele petollisia opettaita/ jotca enä pitäwät lucua omasta hyödytyxestäns ja hecumastans/ cuin heidän cuuliaittens autuudest/ v. 9.

Jes 56:1 NÄin sano HERra: pitäkät oikeus/ ja tehkät wanhurscautta: sillä minun autuuden on läsnä tulemas: ja minun wanhurscauteni/ että se ilmoitetan.
Jes 56:2 Autuas on se ihminen joca sen teke/ ja se ihmisten lapsi/ joca sen käsittä: että hän pidäis Sabbathi/ eikä arkioxi tekis/ ja pidätäis kätens/ ettei hän mitän paha tekis.
Jes 56:3 JA se muucalainen joca HERraan on suostunut/ ei pidä sanoman: HERra eroitta minun hänen Canssastans. Ja cuohittu ei pidä sanoman: cadzo/ minä olen cuiwa puu.
Jes 56:4 Sillä näin sano HERra cuohituille: jotca minun Sabbathini pitäwät/ ja walidzewat mitä minulle kelpa/ ja lujast pitäwät minun lijttoni.
Jes 56:5 Nijn minä annan heille minun huonesani ja muurisani paican/ ja paremman nimen cuin pojilla ja tyttärillä on. Ijancaickisen nimen minä heille annan/ joca ei ikänäns hucu.
Jes 56:6 Ja muucalaisten lapsille/ jotca heidän HERran huoman andanet owat/ händä palweleman ja hänen nimens racastaman/ händä palweleman. Jocainen heistä cuin Sabbathin pitä/ ettei hän sitä arkioxi tekis/ ja pidäis lujast minun lijttoni.
Jes 56:7 Ne minä wien minun pyhän wuoreni tygö/ ja ilahutan heitä minun rucoushuonesani: ja heidän uhrins ja polttouhrins pitä minulle otolliset oleman minun Altarillani: sillä minun huonen pitä cudzuttaman caickein Canssain rucoushuonexi.
Jes 56:8 HERra Jumala/ joca ne hyljätyt Israelis coco/ sano: minä tahdon wielä enämmän coottuin jouckoon coota.
Jes 56:9 CAicki pedot kedolla tulcat ja syökät/ ja caicki pedot medzäsä.
Jes 56:10 Caicki heidän wartians owat sokiat/ eikä tiedä mitän/ he owat mykät coirat/ jotca ei woi hauckua/ he owat laiscat/ he macawat ja unda racastawat.
Jes 56:11 Mutta he owat häpemättömät wäkewät coirat/ jotca ei ikänäns taidä tulla rawituxi. Ei paimenet idzekän tiedä mitän eli ymmärrä/ jocainen otta waarin omasta tiestäns/ cukin noudatta ahneuttans hänen wirasans.
Jes 56:12 Tulcat/ ottacam wijna ja juopucam/ ja olcon huomena nijncuin tänäpänäkin/ ja wielä paljo enämbi.

Vers. 1. Minun autuuden ) se on/ Christus/ waicka wielä oli mittoman sata wuotta sijhen/ cosca hän oli tulewa: sillä Jumalan edes on tuhannen wuotta niincuin yxi päiwä.
v. 3. Muucalainen ) HERra oli kieldänyt/ Deut. 23:1. cuohitut eli muucalaiset tulemast hänen seuracundaans. Täsä lohdutta hän heitä/ että jos he waeldawat hänen käskyisäns/ nijn ei heidän ole sijtä wahingota: sillä pacanat piti myös aicanans cudzuttaman hänen seuracundaans.
v. 5. Paremman nimen ) Ei tästä wahwisteta/ että sen pitä oleman täydellisemmän säädyn/ mennä Cluostarijn/ elä ilman awioskäskytä ja lapsitoinna: eli myös ettei Pappein pidä naiman: sillä ei cuohituita ja hedelmättömiä täsä sentähden ylistetä/ waan ainoastans lohdutetan/ ettei heille sijtä pitänyt wahingota oleman/ jos he muutoin hywät owat. Nijn on myös Apostoleista ja heidän opetuslapsistans monda elänyt awioskäskys/ jotca cuitengin olit ensimäiset ja ylimmäiset opettajat Udes Testamendis/ nijncuin Ign. sijtä todistawat. Ja Paulus käske Pispan olla yhden emännän miehen/ Timotheuxen ia Tituxen tygö kirjoittaisans.
v. 9. Pedot ) se on/ tulcon wiholliset ja rangaiscon heitä.
v. 10. Wartians ) se on/ heidän opettajans.
v. 11. Tiedä mitän eli ymmärrä ) se on/ Jumalan sana: josta nähdän/ että lailliset opettajat Jumalan seuracunnas taitawat myös exyä/ cosca he poickewat Jumalan sanasta. Cadzo Ierem. 2:8.

LVII. Lucu .

HERra walitta ettei yxikän tutki että wanhurscat cudzutan täältä lepoon/ v. nuhtele cowin Canssans epäjumalan palwelust/ v. 3.
ja että he luotit heitäns muiden lijttoon/ v. 9.
uhca ettei se heitä mitän auta/ v. 12.
Jotca häneen turwawat/ nijlle lupa hän awun ja lohdutuxen/ v. 13.
erinomattain lähettäwäns Pyhän Hengens joca heitä oli parandawa/ v. 16.
ja saarna miehiä/ joiden heille piti saarnaman rauha/ v. 3.

Jes 57:1 WAan wanhurscas hucku/ ja ei ajattele kengän sitä sydämesäns. Pyhät miehet temmatan pois/ ja ei sijtä kengän pidä waaria:
Jes 57:2 Sillä wanhurscat otetan pois onnettomudest/ ja jotca toimellisest waeldanet owat/ tulewat rauhaan/ ja lepäwät heidän cammioisans.
Jes 57:3 TUlcat tänne edes te noitain lapset/ te huorintekiäin ja porttoin siemenet/ kenengä cansa te nyt tahdotta iloita hecumasa?
Jes 57:4 Kenengä päälle te nyt tahdotta suutan irwitellä/ ja kieldän pistä? Ettäkö te ole ricoxen lapset/ ja wäärä siemen?
Jes 57:5 te jotca oletta hembet epäjumalijn caickein wiherjästen puiden alla/ ja teurastatte lapsia ojain tykönä wuorten alla.
Jes 57:6 Sinun menos on sileitten kiwein cansa ojisa/ ne owat sinun osas/ nijlle sinä wuodatat sinun juomauhris/ cuins ruocauhria uhrat/ pidäiskö minun sijhen mielistymän?
Jes 57:7 Sinä teet sinun wuotes corkialle jyrkälle wuorelle/ ja menet myös idze sinne ylös uhraman.
Jes 57:8 Owen taa ja pihtipielen panet sinä sinun muistos: sillä sinä wierität sinus minun tygöni/ menet ylös ja lewität sinun wuotes/ ja kijnnität idzes heihin/ sinä racastat heidän wuodettans cusa ikänäns sinä heidän näet.
Jes 57:9 Sinä menet Cuinngan tygö öljyllä/ ja sinulla on moninaiset woitet/ ja lähetät sanas saattajat cauwas/ ja olet alettu haman helwettin.
Jes 57:10 Sinä waiwaisit idzes monisa teisäs/ ja et sanonut: lepä wähäkin. Waan ettäs löydät sinun kätes elämän/ et sinä wäsy.
Jes 57:11 Kenengäs tähden olet nijn suruisas ja pelkät? ettäs cuitengin walhes olet ja et muista minua/ etkä johdata sitä mielees: luuletcos minun jocapaicas olewan äneti/ ettes minua ensingän pelkä?
Jes 57:12 Minä ilmoitan sinun wanhurscaudes/ ja ei sinun tecos pidä mihingän tarpexi tuleman.
Jes 57:13 Cosca sinä huudat/ nijn auttacon sinun jouckos sinua/ mutta tuulen pitä heidän caicki wiemän pois/ ja turhuden pitä ne ottaman pois.
Jes 57:14 Mutta joca idzens minuun uscalda/ hän peri maan/ omista minun pyhän wuoreni/ ja sano: tehkät tietä/ tehkät tietä/ lewittäkät polcu/ sysätkät louckauxet minun Canssani tieldä pois.
Jes 57:15 Sillä näin sano corkia ja ylistetty/ joca asu ijancaickisest/ ja jonga nimi on Pyhä. Minä asun corkeudes ja pyhydes/ ja nijden tykönä/ joilla särjetty ja nöyrä hengi on: että minä wirgotaisin nöyrytetyn hengen/ ja särjetyn sydämen.
Jes 57:16 En minä ijäti tahdo rijdellä/ engä wihastu ijancaickisest/ waan minun caswostani on hengi lähtewä/ ja minä teen hengen.
Jes 57:17 Minä olin wihainen heidän ahneudens wäärydest/ ja löin heitä/ lymytin idzeni ja närkästyin. Silloin he menit exyxis heidän oman sydämens tiellä.
Jes 57:18 Mutta cosca minä näin heidän/ paransin minä heidän ja johdatin heitä/ ja lohdutin nijtä/ jotca heitä murhedeit.
Jes 57:19 Minä tahdon saatta hedelmäliset huulet/ jotca pitä saarnaman: rauha/ rauha/ sekä caucaisille että lähisille/ sano HERra/ ja tahdon heitä parata.
Jes 57:20 Mutta jumalattomat owat nijncuin lainehtiwa meri/ joca ei woi tywendyä/ waan hänen aldons heittäwät logan ja mudan.
Jes 57:21 Jumalattomilla ei ole rauha/ sano minun Jumalan.

Vers. 3. Noitain lapset ) Ne owat wäärät wesat Jumalan sana wastan/ jotca pistäwät kieldäns maalle/ ja pilckawat HERran Prophetaita.
v. 7. Wuotes ) Wuotexi hän cudzu täsä Altarit ja asetuxet/ cusa he teit huorin epäjumalten cansa/ nijncuin riettain portto huorintekiän cansa. Ja mennä Cuningas Pharaon tygö lahjoilla/ on luotta idzens ihmisijn.
v. 10. Lepä wähäkin ) se on/ et sinä aiwoickan eräkän lacata sinun paljosta turhudestas/ jollas idzes waiwat/ nimittäin/ sinun wäärällä jumalan palweluxellas/ ja monilla lijtoilla muiden cansa.
v. 11. Suruisas ) Jumalattomat owat suruisans heidän menoistans/ waicka ei muuta ole cuin walhe ja petos.
v. 14. Jouckos ) Ne owat/ sinun opettajas/ cumpanis ja epäjumalan palweluxes/ etc.
v. 14. Tehkät tietä ) se on/ tuscasa pitä heillä oleman sia ja lohduttusta.
Vers. 16. Hengi ) se on/ Pyhän Hengen/ joca piti annettaman Heluntaina. Iren lib. 5. 18: Jotca heitä murhedeit ) Hywät murehtiwat jumalattomain pahuden tähden/ nijncuin Loth Sodomas.
v. 19. hedelmäliset huulet ) Joiden saarna piti ulottuman coca mailmaan.
v. 20. Logan ) joca on heidän pyhydens/ jota he suurella waiwalla ahkeroidzewat. Phil. 3:8.

LVIII. Lucu .

HERra käske Prophetan corgotta änens/ ja nuhdella Canssans syndejä/ v. 1.
sillä he luulit heidäns wanhurscaixi/ ja tahdoit mennä oikeudelle hänen cansans/ että he paastoisit ja waiwaisit heidän ruumitans/ v. 2.
Mutta HERra teke tyhjäxi heidän paastons/ että he teit wäkiwalda ja wääryttä/ v. 3.
opetta heitä cuinga heidän pitä oikein paastoman/ v. 5.
ja mitä hywä heille on sijtä olewa/ v. 8.
opetta myös heitä pitämän oikein Sabbathi/ v. 13.

Jes 58:1 HUuda rohkiast/ älä säästä corgota änes nijncuin Basuna/ ja ilmoita minun Canssalleni heidän ylidzekäymisens/ ja Jacobin huonelle heidän syndins.
Jes 58:2 Minua tosin he edziwät jocapäiwä/ ja tahtowat tietä minun tietäni/ nijncuin se Canssa/ joca jo wanhurscauden tehnyt on/ ja ei ole heidän Jumalans oikeutta hyljännet. He kysywät minulda oikiata duomiota/ ja tahtowat lähestyä Jumalata.
Jes 58:3 Mixi me paastomme/ ja et sinä sitä cadzo? mixi me meidän ruumistam waiwamme/ ja et sinä sitä tahdo tietä? cadzo/ cosca te paastotta/ nijn te teette teidän tahton/ ja waaditta caickia teidän welgollisian.
Jes 58:4 Cadzo/ te paastotta toraxi ja rijdaxi/ ja piexette rusicalla jumalattomast. Älkät paastotco nijncuin te nyt teettä/ että teidän parcun cuulu corkeuteen.
Jes 58:5 Pidäiskö se oleman sencaltainen paasto/ jonga minä walidzen/ että ihminen ruumistans päiwällä waiwa/ eli callista pääns nijncuin caisila/ taicka säkis eli tuhgas maca/ sengö te paastoxi cudzutta? ja HERran otollisexi päiwäxi?
Jes 58:6 MUtta tämä on paasto/ jonga minä walidzen: laske ne wallallens/ jotca sinä wäärydellä sitonut olet. Päästä ne irralle joitas rascautat/ laske ne wapaxi/ joitas ahdistat/ ota pois caickinainen cuorma.
Jes 58:7 Taita isowille leipäs/ wie radolliset huoneses. Jos sinä näet jongun alastoman/ nijn wateta händä/ ja älä cadzo lihas ylön.
Jes 58:8 Silloin sinun walkiudes puhke nijncuin amurusco/ ja sinun parannuxes on nopiast caswawa/ ja sinun wanhurscaudes waelda sinun edelläs/ ja HERran cunnia on sinun corjawa.
Jes 58:9 Silloin sinä rucoilet/ ja HERra wasta sinua. Cosca sinä huudat/ nijn hän sano: cadzo/ täsä minä olen. Ellet sinä ketän tykönäs rascauta/ eli sormellas osota/ taicka pahasti puhu.
Jes 58:10 Jos sinä awat sydämes isowaiselle/ ja rawidzet radolliset sielut/ nijn sinun walkeudes on pimiäs coittawa/ ja sinun hämäräs on olewa nijncuin puolipäiwä.
Jes 58:11 Ja HERra johdatta aina sinua/ ja rawidze sinun sielus poudalla/ ja sinun luus wahwista. Ja sinä olet olewa nijncuin castettu krydimaa/ ja nijncuin lähde/ josta ei coscan wesi puutu.
Jes 58:12 Ja se raketan sinulda joca cauwan on autiana ollut/ ja sinä lasket perustuxen joca pysy ijancaickisest. Ja sinä pitä cudzuttaman lahon tukiaxi/ ja teiden percajaxi/ että sijnä saadaisin asua.
Jes 58:13 JOs sinä käännät jalcas Sabbathista pois/ nijn ettes tee sinun tahtos minun pyhä päiwänäni/ nijn se pitä iloisexi Sabbathixi cudzuttaman/ HERra pyhittämän ja ylistämän: sillä nijns händä ylistät/ cosca et sinä tee sinun teitäs/ etkä nijstä löytä jotca sinulle kelpawat/ eli mitä sinä puhut.
Jes 58:14 Silloin on sinulle ilo olewa HERrasta/ ja minä ylönnän sinun maan cuckulain päälle/ ja minä tahdon sinua ruockia Jacobin sinun Isäs perimisest: sillä HERran suu tämän puhu.

Vers. 5. Callista pääns ) se on/ että hän käy ja cadzo maahan alas näky surullisexi ja pyhäxi/ nijncuin ulcocullattu/ Matth. 6:16.
v. 8. Sinun parannuxes ) Ettäs tulet rickaxi/ ja sinun tawaras enänewät autuuden cansa.
v. 12. Raketan sinulda ) se on/ sinä olet tulewa maan parandajaxi ja warjeliaxi.
v. 13. Jos sinä ) Täsä hän opetta oikein ymmärtämän Sabbathi/ että silloin pitä ihmisen harjoitteleman idzens Jumalan sanas ja tegois.
v. 14. Cuckulain päälle ) se on/ minä teen sinun suuremmaxi ja wäkewämmäxi suuria ja wäkewitä Canssoja mailmasa.

LIX. Lucu .

PRopheta opetta ettei Jumalan sijhen syytä ole/ ette hän aina cuule ja auta Canssans/ waan heidän oma syndins/ jotca Jumalan ja ihmisen yhdest eroittawat/ v. 1.
sillä he tekewät caickinaista syndiä ja wääryttä/ joita hän täsä pitkäldä luettele/ v. 3.
sentähden cosca he apua ja lohdutusta toiwowat Jumalada/ rangaise hän heitä/ ja anda heidän pysyä pimeydesäns/ jota he racastawat/ v. 9.
cuitengin ettei yhtän ollut joca tästä lucua piti/ tahto idze HERra lähettä heille yhden/ joca heitä oli auttawa ja häwittäwä heidän wihollisens/ nimittäin/ Christuxen/ v. 16.
jonga suusta ja siemenen suusta ei pitänyt HERran sanan ijancaickisest puuttuman/ v. 21.

Jes 59:1 CAdzo/ ei HERran käsi ole lyhetty/ nijn ettei hän woi autta/ ja ei hänen corwans ole paxut/ ettei hän cuule:
Jes 59:2 Waan teidän pahuden eroitta teidän ja teidän Jumalan toinen toisestans/ ja teidän syndin kätkewät pois hänen caswons teildä/ nijn ettei teitä cuulla.
Jes 59:3 Sillä teidän käten owat saastutetut werellä/ ja teidän sormen pahalla curilla/ teidän huulen puhuwat walhetta/ ja teidän kielen latelewat wääryttä.
Jes 59:4 Ei ole yhtän joca saarna wanhurscautta eli duomidze uscollisest. Turhuteen luotetan ja puhutan kelpamattomia/ onnettomudesta owat he rascat/ ja synnyttäwät tuscan.
Jes 59:5 He hautowat Basiliscuxen munia/ ja cutowat hämmähäkin wercko/ jos jocu syö hänen munians/ nijn hänen täyty cuolla/ jos myös nijtä poljetan/ nijn nijstä tule kyykärme.
Jes 59:6 Heidän hämmähäckins wercot ei kelpa waatteixi/ ja heidän tecons ei kelpa peitoxexi: sillä heidän työns on waiwa/ ja heidän käsisäns on wäärys.
Jes 59:7 Heidän jalcans juoxewat pahaan/ ja owat nopsat wuodattaman wiatoinda werta/ heidän ajatuxens owat tusca/ heidän tiens on wahingo ja häwitys.
Jes 59:8 Ei he tunne rauhan tietä/ eikä ole oikeutta heidän käymisisäns/ he owat wäärät heidän teisäns/ joca sitä käy/ ei hänellä ole ikänäns rauha.
Jes 59:9 SEntähden on meistä oikeus caucana/ ja en me saa oikeutta/ me odotamme walkeutta/ cadzo/ nijn tule pimexi: paistetta/ ja cadzo/ me waellamme sumusa.
Jes 59:10 Me haparoidzem tietä nijncuin sokiat/ ja osamme nijncuin ne joilla ei silmiä ole. Me louckamme idzem puolipäiwänä nijncuin hämärisä/ me olemma pimeydes nijncuin cuollet.
Jes 59:11 Me myrisemme caicki nijncuin Carhut/ ja waikeroidzemme nijncuin mettiset: sillä me odotamme oikeutta/ ja cadzo/ ei ole siellä ketän: autuutta/ ja cadzo/ se on meistä caucana.
Jes 59:12 Sillä meidän ricoxiam on sinun edesäs aiwa paljo/ ja meidän syndim owat rascat meitä wastan: sillä meidän ricoxemme on meitä läsnä/ ja me ricomme tieten/ ricoxella ja walhella HERra wastan.
Jes 59:13 Luopumisella meidän Jumalastam puhuman wääryttä ja tottelemattomutta/ ajatellaxem ja ladellaxem wääriä sanoja sydämestä.
Jes 59:14 Sentähden on myös oikeus palainnut tacaperin/ ja wacuus on cauwas mennyt: sillä totuus puto catuille/ ja wacuus ei taida tulla edes.
Jes 59:15 Totuus on pois/ ja joca luopu pahasta/ hänen pitä oleman jocaidzen saalina. SEncaltaisia näke HERRA/ ja se on hänelle nuria ettei oikeutta ole.
Jes 59:16 Ja hän näke ettei yhtän miestä ole/ ja ihmettele ettei kengän pyydä sitä sowitta. Sentähden autta hän idze händä hänen käsiwarrellans/ ja hänen wanhurscaudens pitä hänen tallella.
Jes 59:17 Sillä hän puke päällens wanhurscauden nijncuin rautapaidan/ ja pane autuuden rautalakin päähäns/ ja puetta idzens costaman/ ja puke päällens kijwauxen nijncuin hamen:
Jes 59:18 Nijncuin se joca costa wihollisillens ja tahto maxa hänen wihamiehillens julmudella/ ja luodoille tahto hän maxa.
Jes 59:19 Että HERran nime peljätäisin lännestä/ ja hänen cunniatans idästä/ cosca hän on tulewa nijncuin tydytetty wirta/ jonga HERran tuuli aja matcan.
Jes 59:20 Sillä nijlle Zionis on tulewa wapahtaja/ ja nijlle cuin idzens käändäwät synneistä pois Jacobis/ sano HERra.
Jes 59:21 Ja minä teen tämän lijton sinun cansas/ sano HERra: minun hengen joca sinun päälläs on/ ja minun sanani/ jotca minä sinun suuhus pannut olen/ ei pidä huikendeleman sinun suusas/ eikä sinun siemenes suusa/ ja lastes lasten suusa/ sano HERra/ nyt nijn ijancaickiseen.

Vers. 4. Duomidze ) se on opetta: sillä hän puhu täsä wääristä opettaista.
v. 5. He hautowat Basiliscuxen munia ) Näillä wertauxilla puhu hän wääristä opettaista/ ja heidän opetuxens hyödytyxest ja hedelmäst.
v. 9. Walkeutta ) se on/ sitä oikiata Jumalan sanan ymmärrystä/ hywä neuwo ja lohdutusta. ( Pimexi ) se on/ erhettymys/ paha neuwo/ suru ja murhe. Cadzo Hiob. 22:11.
v. 16. Pyydä sitä sowitta ) se on/ ettei yxikän ihminen taitanut autta täsä tuscas/ tahdoi HERra idze tätä armahta/ ja lähettä heille wapahtajan
v. 21. Sinun siemenes suusa ) Täsä luwatan ettei Christuxen seuracunnan pidä ikänäns oleman paidzi hänen sanans ijancaickisest. Joca yhteisest ymmärretän hänen seuracunnastans/ nijn että se aina mailman loppun asti on pysywä/ Matth. 16:18. Mutta ei tällä wahwisteta ettei Ruomin eli Grekin seuracunda exy: sillä cosca he luopuwat Jumalan sanasta/ nijn ei he ole enämbi hänen seuracundans/ sillä hänen lambans cuulewat hänen änens. Ja silloin taita HERralla olla muisa paicoisa hänen seuracundans/ jotca hänen sanans pitäwät/ ja nijn tule cuitengin tämä lupaus täytetyxi.

LX. Lucu .

PRopheta neuwo Jumalan seuracunda iloidzeman ja riemuidzeman: sillä HERra oli händä walaisepa hänen cunniallans/ v. 1.
ja caicki pacanat cootan hänen tygöns/ nijn että se maa ja waldacunda joca ei tahdo händä palwella/ hucutetan ja häwitetän/ v. 4.
ja ne jotca hänen ennen cadzoit ylön/ pitä häneen suostuman/ v. 14.
ja nijncuin hän oli ennen ollut köyhä ja sortu/ pitä hänelle silloin caickinaisest tawarast yldäkyllä oleman/ ja ijancaickinen rauha/ riemu ja autuus hänesä saarnattaman/ joita hän ijancaickisest oli nautidzewa/ v. 17.

Jes 60:1 NOuse/ ole kircas: sillä sinun walkeudes tule/ ja HERran cunnia coitta sinun ylidzes.
Jes 60:2 Sillä cadzo/ pimeys peittä maan/ ja syngeys Canssan/ mutta HERra coitta sinun päälles/ ja hänen cunnians pitä sinun ylidzes nähtämän.
Jes 60:3 Ja pacanat pitä waeldaman sinun walkeudesas/ ja Cuningat sinun paistesas/ cuin sinun ylidzes coitta.
Jes 60:4 Nosta silmäs/ cadzo ymbärilles/ caicki nämät cootut tulewat sinulle/ sinun poicas tulewat cauca/ ja sinun tyttäres kylkein wieresä caswatetan.
Jes 60:5 Silloin sinä saat ilos nähdä ja pacahdat/ sinun sydämes ihmettele ja lewittä hänens.
Jes 60:6 Cosca se suuri paljous meren tykönä hänens käändä sinun tygös/ ja pacanain woima tule sinulle: sillä Camelein paljous on peittäwä sinun/ ne nopsat Midianin ja Ephan Camelit. Caicki tulewat Sabast/ culda ja pyhä sawua he tuowat/ ja he ilmoittawat HERran kijtoxen.
Jes 60:7 Caicki laumat Kedaris pitä coconduman sinun tygös/ ja jäärät Nabajothis pitä sinua palweleman. Heidän pitä minun otolliselle Altarilleni uhrattaman/ sillä minä tahdon minun Maijestetini huonen caunista.
Jes 60:8 CUtca owat ne jotca lendäwät nijncuin pilwet/ ja nijncuin mettiset heidän ackunoillens?
Jes 60:9 Luodot odottawat minua/ ja hahdet meresä jo aica tähänasti. Että he toisit sinun lapses tähän cauca/ ja heidän hopians ja culdans/ sinun HERras Jumalas ja Israelin Pyhän nimeen/ joca sinua cunnioitti.
Jes 60:10 Muucalaiset pitä sinun muuris rakendaman/ ja heidän Cuningans pitä sinua palweleman: sillä minun wihasan löin minä sinua/ ja minun armosan minä armahdan sinua.
Jes 60:11 Ja sinun porttis pitä alati awoi oleman/ ja ei pidä päiwällä eikä yöllä suljettaman: että pacanain woima tuodaisin sinun tygös/ ja heidän Cuningans saatetaisin sinun tygös.
Jes 60:12 Sillä jotca pacanat eli waldacunnat ei tahdo sinua palwella/ ne pitä huckuman/ ja pacanat pitä autiaxi tuleman.
Jes 60:13Libanonin cunnian pitä tuleman sinun tygös/ honga/ tammi ja Buxpuu/ caunistaman sitä minun pyhä siani: sillä minä tahdon minun jalcani sian cunnioitta.
Jes 60:14 Heidän pitä myös cumaroisans sinun tygös tuleman/ jotca sinua sortanet owat/ ja caicki jotca sinua pilcannet owat/ pitä langeman sinun jalcais eteen. Ja heidän pitä cudzuman sinua HERran Caupungixi/ Zionin sen pyhän Israelis.
Jes 60:15 Sillä ettäs olet hyljätty ja wihattu ollut/ cusa ei kengän waeldanut/ tahdon minä sinua ijancaickisexi coreudexi tehdä ja iloxi ijancaickisest.
Jes 60:16 Että sinun pitä pacanoista riesca imemän/ ja Cuningasten nisät pitä sinua imettämän. Ettäs tundisit minun HERraxi sinun wapahtajaxes/ ja että minä wäkewä Jacobis/ olen sinun lunastajas.
Jes 60:17 Minä tahdon saatta culda wasken siaan/ ja hopiata raudan siaan/ ja waske puiden siaan/ ja rauta kiwein siaan. Ja minä tahdon tehdä sinun hallidzias rauhallisexi/ ja sinun tettäjäs wanhurscaxi.
Jes 60:18 Ei sillen sinun maallas wääryttä cuuluman pidä/ ei wahingota eikä cadotusta sinun ärisäs: waan sinun muuris pitä autuudexi/ ja sinun porttis kijtoxexi cudzuttaman.
Jes 60:19 Ei Auringon pidä sillen päiwällä sinulle paistaman/ eikä Cuun walon pidä sinua walistaman: waan HERra on sinun ijancaickinen walkeudes/ ja sinun Jumalas on sinun ylistyxes.
Jes 60:20 Ei sinun Auringos sillen laske/ eikä Cuus cadota waloans: sillä HERra on sinun ijancaickinen walkeudes/ ja sinun murhepäiwäs loppuwat.
Jes 60:21 Ja sinun Canssas on caicki wanhurscas olewa/ ja maan pijrin ijancaickisest omistawa/ nijncuin minun istutuxen wesat ja käsialani owat ylistyxexi.
Jes 60:22 Sijtä pienimmäst on tuhatta tulewa/ ja sijtä huonommast wäkewä Canssa. Minä HERra tahdon näitä pian toimitta.

Vers. 1. Sillä sinun walkeudes ) Tämä ennustus on täytetty Udes Testamendis/ cosca pacanain paljous käättin Jumalan seuracundaan pyhäin Apostolein saarnalla/ joca myös täydellisemmäst täytetän ijancaickises elämäs/ nimittäin/ se cuin lopus on: ettei sinun maasas pidä enä wääryttä cuuluman/ ja sinun murhepäiwäs loppuwat.
v. 6. Camelein paljous ) Näillä caikilla ymmärretän/ että pacanain piti suurella joucolla tunnustaman idzens Christuxen ja seuracunnan omaxi.
v. 7. Kedaris ja Nebajothis ) Nämät olit Ismaelin pojat/ Gen. 25:12 joista osa on Arabialaisia. Nebajothin jäärät owat heidän woimallisens.
V. 12. Ne pitä huckuman ) Sillä ulcona Jumalan seuracunnast ei ole autuutta.
V. 13. Honga/ tammi ) Owat erinomaiset opettajat Jumalan seuracunnasa ja pacanoista/ joilla hänen piti rakettaman ja caunistettaman.
V. 16. Pitä sinua imettämän ) se on/ heidän pitä andaman heidän warans Kirckoin ja Sehouluin rakennuxexi/ lewittämän ja woimasa pitämän minun seuracundani.

LXI. Lucu .

HERra Christus julista idzens cudzutuxi Isäldäns tuoman mailmaan lohdullista Evangeliumita/ v. 1.
jolla hänen häwitetty ja hajotettu seuracundans taas piti rakettaman/ v. 4.
hänen opetuslapsens tulewat HERran Papeixi/ ja käändäwät pacanoita/ nijn että heidän siemenens tule cuuluisaxi ja siunatuxi HERralda/ v. 6.
riemuidze/ että HERra hänen ja seuracunnan/ nijncuin yljän ja morsiamen/ caunisti ja rakensi/ v. 10.

Jes 61:1 HERran HERran Hengi on minun päälläni/ sentähden on HERra idze minua woidellut. Hän on minun lähettänyt saarnaman köyhille hywä sanomata/ parandaman särjetyjä sydämitä. Saarnaman fangeille lunastusta/ ja sidotuille pääsemistä.
Jes 61:2 Saarnaman HERran armollista wuotta/ ja meidän Jumalam costopäiwä/ lohduttaman caickia murhellisia. Että minä saattaisin murhellisille Zionis caunistuxen tuhwan edest/ ja iloöljyn murhen edest/ ja caunit waattet murhellisen hengen edest.
Jes 61:3 Että he wanhurscauden puuxi cudzutaisin/ HERran istuttamisen ylistyxexi.
Jes 61:4 Ja heidän pitä wanhat autiat paicat rakendaman/ ja parandaman mitä muinen on häwitetty. Heidän pitä autiat Caupungit/ jotca sugusta sucuun tähänasti häwitettynä olit/ udistaman.
Jes 61:5 Muucalaiset pitä seisoman ja teidän lauman caidzeman/ ja wierat pitä teidän peldomiehen ja wijnamäken miehet oleman.
Jes 61:6 Mutta teitä pitä HERran Papeixi cudzuttaman/ ja sanottaman: te oletta meidän Jumalam palweliat. Ja teidän pitä pacanain hywydet syömän/ ja heidän cunniastans pitä teidän coreileman.
Jes 61:7 Teidän cahtalaisen häwäistyxen ja häpiän edest pitä heidän riemuidzeman heidän osasans: sillä heidän pitä caxikertaisest heidän maans omistaman/ ja heillä pitä ijancaickisen riemun oleman.
Jes 61:8 Sillä minä olen HERra/ joca oikeutta racastan/ ja wihan raadelluita polttouhreja. Ja tahdon saatta ettei heidän työns pidä turha oleman/ ja teen ijancaickisen lijton heidän cansans.
Jes 61:9 Ja heidän siemenens pitä pacanain seas tuttaman/ ja heidän jälkentulewaisens Canssain seas. Että jocainen joca heidän näke/ pitä heidän tundeman/ että he owat siunattu siemen HERralda.
Jes 61:10 MInä iloidzen HERrasa/ ja minun sielun riemuidze minun Jumalasani. Sillä hän puetti minun autuuden waatteilla/ ja werhotti minun wanhurscauden hamella. Nijncuin ylkä caunistettu papillisella caunistuxella/ ja nijncuin morsian caunistettu hänen caunistuxesans.
Jes 61:11 Sillä nijncuin hedelmä caswa maasta ja siemen krydimaasa putcahta. Nijn pitä wanhurscaus ja kijtos pacahtuman HERrast Jumalast caickein pacanain edes.

Vers. 2. HERran armollista wuotta ) se on/ coco se aica/ sijtä cuin Christus rupeis saarnaman evangeliumita mailman loppun asti. v. eod. Costopäiwä ) se on/ wijmeinen päiwä. Iren. lib. 2. adv. Haer. cap. 38.
v. 8. Raadelluita polttouhreja ) se on/ caicke Jumalan palwelusta/ joca ei tule Jumalan Cunniaxi/ waan omaxi hywäxi/ ylistyxexi ja iloxi.
v. 10. Papillisella caunistuxella ) Papit olit jalost ja cunnialisest caunistetut/ nijn on myös yljän caunistus. Mutta hän tahto täsä sano: että Christus on sekä Pappi ja ylkä

LXII. Lucu .

HERra lupa aicanans cunnialisest caunista seuracundans/ ja anda hänelle uden nimen/ nijn että hän mielisty häneen/ nijncuin ylkä morsiameens/ v. 1.
lupa myös anda uscollisia ja wireitä opettaita/ v. 6.
toimitta hänelle rauhan/ v. 8.
coota pacanat hänen tygöns/ nijn että hän cudzutan pyhäxi Canssaxi/ jonga HERra on pelastanut. v. 10.

Jes 62:1 EN minä waickene Zionin tähden/ ja Jerusalemin tähden en minä lacka/ sijhenasti että hänen wanhurscaudens coitta nijncuin paiste/ ja hänen autuudens pala nijncuin tulisoitto.
Jes 62:2 Että pacanatkin näkisit sinun wanhurscaudes/ ja caicki Cuningat sinun cunnias. Ja sinä nimitetän udella nimellä/ jonga HERran suu on nimittäwä.
Jes 62:3 Ja sinä olet olewa cunnian Cruunu HErran kädesä/ ja Cuningan Hijppa sinun Jumalas kädesä.
Jes 62:4 Et sinä sillen cudzuta hyljätyxi/ eikä sinun maallas enämbi sanota: häwitys/ waan sinä cudzutan/ minun himon hänesä. Ja sinun maas: hänellä on Isändä: sillä HERralla on himo sinuun/ ja sinun maallas on Isändä.
Jes 62:5 Sillä nijncuin nuorucainen racasta neidzyttä nijn sinun lapses pitä sinua racastaman. Ja nijncuin ylkä iloidze morsiamestans: nijn myös sinun Jumalas iloidze sinusta/
Jes 62:6 JErusalem/ minä asetan wartiat sinun muuris päälle/ jotca ei ikänäns päiwällä eikä yöllä waickene/ ja jotca HERran muistawat.
Jes 62:7 Ettei teidän tykönän waikitust olis/ etkä te hänen tähtens wait olis/ sijhenasti että Jerusalem walmistetan/ ja asetetan maan päälle kitoxexi.
Jes 62:8 HERra wannoi oikian kätens cautta/ ja woimans käsiwarren cautta: En minä tahdo sinun jywiäs sillen anda wihollistes syödä/ engä wijnas syöxy/ jonga tähdens työtä teit/ muucalaisten juoda.
Jes 62:9 Waan jotca sen cocowat/ syöwät sitä ja kijttäwät HERra/ ja jotca sitä cocowat/ juowat sitä minun pyhydeni esihuonesa.
Jes 62:10 MEngät/ mengät porttein cautta/ peratcat tietä Canssalle/ silittäkät/ silittäkät polgut/ sijrtäkät kiwet pois/ ylöndäkät lippu Canssoille.
Jes 62:11 Cadzo/ HERra anda cuulutta idzens haman mailman ärin asti: sanocat Zionin tyttärille: Cadzo/ sinun autuudes tule/ cadzo/ hänen työns ja tecons ei pidä hedelmätöin oleman.
Jes 62:12 Heitä pitä cudzuttaman pyhäxi Canssaxi/ lunastetuxi HERralda/ ja sinä cudzutan edzityxi/ ja ei hyljätyxi Caupungixi.

Vers. 1. Sijhenasti ) Tämä on täytetty Udes Testamendis/ cosca monda pacanata/ maacunda ja waldacunda tuli käätyxi Christuxen tygö/ ja hänen seuracundans tuli wäkewäxi ja caunixi Canssaxi/ nijncuin Constantinus Magnuxen aicana ja sijtte.
V. 2. Udella nimellä ) se on minun Canssan/ joca nyt cudzutan Judalaisixi ja Israelitereixi/ ne silloin Christuxesta cudzuttin Christityxi/ nijncuin tapahtui/ Act. 11:26.
v. 8. Wihollistes ) Tällä ymmärretän puolittain ajallinen rauha/ cuin Christillisellä Kircolla toisinans on ollut/ puolittain hengellinen rauha/ Jumalan wihasta ja lain kirouxesta/ jonga hän ijancaickisest nautidze/ etc.

LXIII. Lucu .

PRopheta kirjoitta cahden puhella woiton Förstin Christuxen/ joca tule Edomist/ ja oli woittawa hänen wihollisens/ hänen cuolemallans ja werens wuodattamisella/ hänen hengelliset wihamiehens/ cuoleman/ Perkelen ja helwetin/ ja menewä taiwaseen jällens/ nijncuin woiton HErra/ nijn myös caicki hänen seuracundans ruumilliset wiholliset/ tyrannit ja wainojat/ v. 1.
etc.

Jes 63:1 CUca on se joca tule Edomist prijscotetuilla waatteilla Bazrast/ joca nijn on caunistettu hänen waatteisans/ ja käy hänen suuresa woimasans? Minä olen joca opetan wanhurscauden/ ja taidan kyllä autta.
Jes 63:2 Mixi owat sijs sinun waattes nijn punaiset/ ja sinun pucus nijncuin wijnan sotcujan? Minä sotcun wijnacuurnan yxinäns/ ja ei ole yxikän Canssast minun cansani.
Jes 63:3 Minä olen tallannut heitä minun wihasani/ ja sotcunut heitä minun julmudesani? Sijtä on heidän werens prijscottanut minun waatteni/ ja minä olen saastuttanut minun pucuni:
Jes 63:4 Sillä minä olen säätänyt idzelleni costopäiwän/ wuosi on tullut omiani pelasta.
Jes 63:5 Sillä minä cadzoin ymbärilleni/ ja ei ollut auttajata/ ja minä olin wapistuxes/ ja ei kengän holhonnut minua/ waan minun käsiwarten piti auttaman minua/ ja minun wihan holhois minua.
Jes 63:6 Sentähden olen minä tallannut Canssan minun wihasani/ ja tehnyt heitä juowuxin minun julmudesani/ ja sysäisin heidän woittons maahan.
Jes 63:7 MInä tahdon HERran hywyttä muista/ ja HERran kijtosta/ nijsä caikisa cuin hän meille tehnyt on. Ja sitä suurta hywyttä Israelin huonen cohtan/ cuin hän sille tehnyt on hänen suuren laupiudens ja hywydens cautta.
Jes 63:8 Sillä hän sano: he owat tosin minun Canssan/ lapset jotca ei walhetteliat ole/ sentähden oli hän heidän wapahtajans.
Jes 63:9 Joca heitä ahdisti/ he ahdistit myös händä/ ja se Engeli joca hänen edesäns on/ autti heitä. Hän lunasti heitä: sillä hän racasti ja armahti heitä. Hän otti heitä ylös/ ja candoi heitä aina wanhast tähän asti.
Jes 63:10 Mutta he haikiutit ja wihoitit hänen Pyhän Hengens/ sentähden tuli hän heidän wihollisexens/ ja sodei heitä wastan.
Jes 63:11 Ja hän muisti taas sen endisen ajan/ Mosexen/ joca hänen Canssasans oli. Cusa sijs nyt se on/ joca heidän wei ulos merestä/ hänen laumans paimenden cansa?
Jes 63:12 CUsa on se joca hänen Pyhän Hengens heidän secaans andoi? joca oikialla kädelläns Mosexen wei/ hänen cunnialisella käsiwarrellans. Joca wedet jacoi heidän edelläns/ tehdäxens idzellens ijancaickista nime.
Jes 63:13 Joca heitä wei sywyden cautta/ combastumata nijncuin orihita corwesa.
Jes 63:14 Nijncuin carja joca kedolle mene/ jonga HERran Hengi aja. Nijn sinä myös Canssas johdatit/ tehdäxes idzelles ijancaickista nime.
Jes 63:15 NIjn cadzo nyt taiwast/ ja cadzo tähän alas/ sinun pyhästä ja cunnialisesta asuinsiastas. Cusa nyt on sinun kijwaudes ja sinun woimas? sinun suuri sydämelinen laupiudes cowetan minua wastan.
Jes 63:16 Sinä olet cuitengin meidän Isäm: sillä ei Abraham meistä mitän tiedä/ ja ei Israel meitä tunne. Mutta sinä HERra olet meidän Isäm ja lunastajam/ ja se on ijäti sinun nimes.
Jes 63:17 Mixis HERra sallit exyä sinun teildäs/ ja meidän sydämem paatua/ etten me sinua peljännet? Palaja palwelias tähden/ ja sinun perimises sucucunnan tähden.
Jes 63:18 He omistawat lähes caiken sinun pyhän Canssas/ sinun wastanseisojas polkewat sinun pyhydes alas.
Jes 63:19 Me olemma juuri nijncuin ennengin/ cosca et sinä meitä hallinnut/ ja en me olletcan sinun nimees nimitetyt.

Vers. 1. Edomist ) se on/ sijtä maasta josa Esaun sucucunda asuit/ Judalaisten pahimmat wiholliset/ sen Caupungi oli Bazra. Näillä hän ymmärtä Christuxen ja hänen seuracundans hengelliset ja ruumilliset wiholliset/ jotca Christus oli woittawa.
v. 2. Yxinäns ) Tästä nähdän ettei neidzy Maria/ eikä jocu pyhistä/ eli meidän omat työm ole wähäkän auttanet meidän syndeim maxoon/ lepyttämän Jumalan wiha/ woittaman Perkelettä ja helwettiä/ waan sen on Christus yxinäns tehnyt/ hänelle tule cunnia/ ja ainoastans hänen cauttans on meillä syndein andexi saamisus/ wanhurscaus/ rauha ja autuus Jumalan tykönä.

LXIV. Lucu .

JEsaian rucous/ jota Judalaisten piti lukeman Babelin fangeudes. Josa he ensist luettelewat Jumalan hywiä tecoja/ jotca hän heille muinen osottanut oli/ v. 7.
ja heidän Isäins tottelemattomuden händä wastan/ v. 10.
walittawat että hän on heidän hyljännyt/ eikä tee enä sencaltaisia ihmeitä heidän seasans/ v. 12.
rucoilewat/ että hän cadzois taiwast ales/ ja näkis heidän tuscans/ v. 15.
ja annais taiwan haljeta/ ja tulis pian pelastaman heitä/ että hänen nimens tulis cuuluisaxi pacanain seas/ v. 1.
tunnustawat heidän syndins/ v. 6.
rucoilewat/ että hän olis heille armollinen ja auttais heitä/ v. 8.

Jes 64:1 JOscas taiwat halcaisisit/ ja astuisit alas? että wuoret wuodaisit sinun edesäs/ nijncuin palawa wesi kiehu pois wäkewällä tulella.
Jes 64:2 Että sinun nimes tulis tiettäwäxi wihollistengin seas/ ja että pacanat sinun edesäs wapisisit.
Jes 64:3 Nijden ihmetten tähden jotca sinä teet/ joita ei kengän toiwonut/ cosca sinä menit alas ja wuoret edesäs sulaisit.
Jes 64:4 Nijncuin ei mailman algusta ensingän cuultu ole/ eikä corwille tullut ole/ eli yxikän silmä nähnyt ole/ paidzi sinua Jumala/ mitä nijlle tapahtu/ jotca sinua odottawat.
Jes 64:5 Sinä cohtaisit nijtä iloisna/ jotca wanhurscautta harjoittelit/ ja sinua muistelit sinun teilläs. Cadzo/ sinä wihastuit cosca me syndiä teim ja cauwan nijsä wijwyim/ mutta cuitengin meitä autettin.
Jes 64:6 Mutta me olemma caicki saastaiset/ ja caicki meidän wanhurscaudem on nijncuin saastainen waate. Me olemma caicki lacastunet nijncuin lehdet/ ja meidän syndim wiscoiwat meitä nijncuin tuuli.
Jes 64:7 Ei rucoile kengän sinun nimes/ eikä nouse sinua edzimän. Sillä sinä peität caswos meildä/ ja lasket meitä näändymän syndijn.
Jes 64:8 MUtta nyt HERra/ sinä olet meidän Isäm/ ja me olemme sawi/ sinä olet meidän walajam/ ja me olemma caicki sinun käsialas.
Jes 64:9 HERra älä nijn suurest wihastu/ ja älä ijät ajattele syndiä/ cadzo sitä me olemma caicki sinun Canssas.
Jes 64:10 Sinun Pyhydes Caupungit owat häwitetyt/ Zion on autiaxi tehty/ ja Jerusalem on kylmillä.
Jes 64:11 Meidän pyhydem ja cunniam huone/ josa meidän Isäm sinua cunnioitit/ on tulella poldettu/ ja caicki meidän caunimmam owat häwäistyt.
Jes 64:12 HERra maldackos sinus näistä nijn cowana pitä ja wait istua/ ja lyödä meitä nijn cowin alas.

Vers. 9. Engeli ) Cadzo/ Exod. 25:20.
v. 16. Ei Abraham meistä mitän tiedä ) Cadzo/ 4. Reg. 22:20
v. 17. Mixi sinä HERra sallit ) Ei Jumala saata ketän erhetyxeen/ waan ihmisten kijttämättömyden ja cowacorwaisuden tähden saldi hän Perkelen pettä ihmistä/ Rom. 1:28. 2. Thes. 2:10. Nijncuin syy sijhen on Supr.
v. 10. Sillä nijncuin Syrach opetta cap. 15:11. ja 12. Et sinä uscalla sanoa/ jos minä olen opettanut wäärin/ nijn Jumala on sen tehnyt/ etc. nijn Jumala on sen pettänyt: sillä ei hän tarwidze jumalatoinda/ etc.
v. 11. Joscas taiwat ) Täsä toiwotta Jesaia Canssansa cansa nijncuin Dawidikin/ Psal. 144:5. että HERra Messias tahdois tulla pelastaman heitä/ nijncuin hän oli luwannut.
v. 6. Caicki meidän wanhurscaudem ) Tästä nähdän selkiäst etten me taida täyttä Lakia/ eli tulla wanhurscaxi meidän omilla töilläm: Sillä Bernhard. sano/ serm. 5. de his verbis : Nostra si nisi forte non minus nostrae tanquam pura justicia Dialog. 1. peccatores ex Dei

LXV. Lucu .

HERra wasta Prophetan rucouxeen/ tahtowans ilmoitta idzens pacanoille/ jotca ei händä tundenet/ v. 1.
ja lupa hyljätä hänen tottelemattoman Canssans/ heidän moninaisen epäjumalan palweluxens tähden/ v. 2.
cuitengin tahtowans pitä heistä muutamita/ oleman hänen seuracunnasans ja enändämän sitä/ v. 8.
uhca luopuneita miecalla/ v. 11.
lupa palwelioillens riemun ja siunauxen/ v. 13.
tahto luoda uden taiwan ja uden maan/ joisa ei yhtän puuttumusta enä eli murhetta pidä oleman/ v. 17.

Jes 65:1 MInä edzitän nijldä jotca ei kysynet minua/ Minä löytän nijldä jotca ei minua edzinet/ Ja pacanoille/ jotca ei rucoillet minun nimeni/ sanon minä: täsä minä olen/ täsä minä olen.
Jes 65:2 Sillä minä cocotan minun käteni coco päiwän tottelemattomalle Canssalle/ joca waelda ajatuxens jälken/ sitä tietä joca ei hywä ole.
Jes 65:3 Canssa joca wihoitta minun/ on aina minun caswoini edes/ uhra krydimaisa/ suidzutta tijlikiwein päällä:
Jes 65:4 Asu hautain keskellä/ on luolisa/ syö sianliha/ ja heillä on cauhia liemi heidän padoisans.
Jes 65:5 Ja sanowat: pysy cotona ja älä satu minuun: sillä minä pyhitän sinun. Näiden pitä oleman sawun minun wihasani/ ja tulen joca pala coco päiwän.
Jes 65:6 Cadzo/ minun edesäni on kirjoitettu: en minä tahdo olla äneti/ waan maxa/ ja minä tahdon maxa heille heidän helmaans.
Jes 65:7 Sekä heidän pahan tecons/ ja heidän Isäins pahat tegot yhtenäns/ sano HERra: ne jotca wuorilla suidzuttawat ja minua cuckuloilla häwäisnet owat/ minä tahdon mitata heille heidän endiset menons heidän helmaans.
Jes 65:8 NÄin sano HERra: nijncuin wijnan syöxy löytän wijnamarjoisa/ ja sanotan: älä sitä häwitä: sillä siellä on siunaus.
Jes 65:9 Juuri nijn tahdon minä palweliani tähden tehdä/ etten minä sitä caicke häwitä. Waan annan Jacobin siemenest caswa/ ja Judasta/ joca minun wuorellani asuman pitä: sillä minun walittuni pitä sen pitämän/ ja minun palweliani sijnä asuman.
Jes 65:10 Ja Saronin pitä oleman laumain huonen/ ja Achorin laxon pitä oleman carjan pihaton/ minun Canssalleni joca minua edzi.
Jes 65:11 Mutta te jotca hyljätte HERran/ ja unhotatte minun pyhän wuoreni/ ja nostatte Gadille pöydän/ ja panette täyten Menille.
Jes 65:12 Olcan/ minä tahdon luke teitä mieckaan/ nijn että teidän caickein pitä teitän cumartaman teurastamiseen. Sillä minä cudzuin/ ja et te mitän wastannet/ minä puhuin/ ja et te mitän cuullet: waan teitte mitä minä pahaxi panin/ ja walidzitte sitä joca ei minulle kelwannut.
Jes 65:13 SEntähden sano HERra/ HERra näin: cadzo/ minun palweliani syöwät/ mutta teidän pitä isoman. Cadzo/ minun palweliani juowat/ mutta teidän pitä janoman. Cadzo minun palweliani riemuidze/ mutta teidän pitä häpiään tuleman.
Jes 65:14 Cadzo/ minun palweliani ihastu hywästä mielestä/ mutta teidän pitä sydämen kiwusta parcuman/ ja surkiudest ulwoman.
Jes 65:15 Ja teidän pitä jättämän teidän nimen minun walituilleni walaxi. Ja HErra Jumala on tappawa sinun/ mutta hänen palwelians nimitetän toisella nimellä.
Jes 65:16 Että joca hänens siuna maan päällä/ hän siuna hänens totises Jumalas: ja joca wanno maan päällä/ se wanno totisen Jumalan cautta: Sillä endiset ahdistuxet owat unhotetut/ ja owat minun silmistäni peitetyt.
Jes 65:17 Sillä cadzo/ minä luon uden taiwan ja uden maan/ ettei endisiä muistetais eikä mieleen johdatetais.
Jes 65:18 Waan he riemuidzewat ijancaickisest/ ja iloidzewat nijsä cuin minä luon: sillä cadzo/ minä tahdon Jerusalemin iloxi saatta/ ja hänen Canssans riemuxi.
Jes 65:19 Ja minä tahdon iloita Jerusalemist/ ja riemuita minun Canssastani. Ja ei hänes sillen pidä cuultaman itcun ändä/ eikä walituxen ändä.
Jes 65:20 Ei siellä pidä sillen lapsia oleman/ jotca ei päiwijns ulotu: eikä wanhoja/ jotca ei heidän wuosians täytä. Waan sadan wuotiset lapset pitä cuoleman/ ja sadan ajastaicaiset syndiset pitä kirotut oleman.
Jes 65:21 He rakendawat huoneita/ ja nijsä asuwat/ he istuttawat wijnapuita/ ja nijden hedelmistä syöwät.
Jes 65:22 Ei heidän pidä muiden waraxi rakendaman/ eikä istuttaman muiden syödä. Sillä minun Canssani päiwät pitä oleman nijncuin puun päiwät/ ja heidän käsialans pitä wanheneman minun walittuini tykönä.
Jes 65:23 Ei heidän pidä huckan työtä tekemän/ eikä häwityxexi synnyttämän: sillä he owat HERran siunattuin siemen/ ja heidän jälkentulewaisens heidän cansans.
Jes 65:24 Ja tapahtu/ että ennencuin he huutawat/ tahdon minä wastata: cosca he wielä puhuwat/ tahdon minä cuulla.
Jes 65:25 Susi ja lammas pitä ynnä caittaman/ Lejonin pitä corsia syömän nijncuin naudan/ ja kärmet pitä maata syömän. Ei heidän pidä wahingoittaman eikä raateleman minun coco pyhän wuoreni päällä/ sano HERra.

Vers. 1. Nijldä jotca ei kysynet ) Tästä nähdän ettei ihminen ensingän ex merito eikä ex condigno , taida ansaita Jumalan armo/ että Jumalan pitä cudzuman eli käändämän händä/ nijncuin Concil. Arausicanum , cap 3. ja 4. tästä päättä Pelag. wastan: Si quis posse conferri nobis
v. 2. Minä cocotan ) Tämän owat wanhat Isät/ Iustin. ymmärtänet Christuxen ristin naulidzemisest/ joca ristin päällä oli hajottawa kätens ja cudzuwa meitä caickia tygöns. Pitä myös tämä ajateldaman wastan lahcocundia/ millä kijwauxella ja ahkerudella Jumala tahto ihmistä käändämän idzens/ ja tuleman autuaxi.
v. 3. Tijlikiwein päällä ) se on/ nijllä Altareilla/ jotca he idze teit.
v. 5. Minä pyhitän sinun ) se on/ ei Prophetan tarwita sinua opettaman minua oleman pyhänä/ waan salli paremmin minun sinuas pyhittä/ eli opetta cuinga sinä pyhäxi tulisit.
v. 9. Jacobin siemenest ) se on/ Christus/ hengellisten Jacobin lasten cansa/ joilla on yxi usco hänen cansans.
v. 11. Gadille/ Menille ) Gad on ollut sodan jumala/ nijncuin Mars. sillä Gad on warusta. Meni on lucu ; joca on ollut cauppamiesten jumala/ nijncuin Mercurius joca rahan lukemisen toimitti. Sitä hän ymmärtä/ cosca hän sano: minä tahdon luke teitä mieckaan.
v. 15. Walaxi ) se on/ tawaxi kiroilla. v. eod. Toisella nimellä ) Cadzo/ Supr. 62:2. Sadan wuotiset lapset ) Owat tyhmät ja jumalattomat/ jotca/ waicka he cauwan eläwät/ ei cuitengan paranna idzens/ mutta pysywät heidän hulludesans.
v. 25. Suden ) Cadzo/ Supra cap. 11:6.

LXVI. Lucu .

HERra sano hänellens ne kelpawan joilla on särjetty hengi/ ja jotca pelkäwät hänen sanans: mutta jotca ainoastans ulconaisest Jumalata palwelewat/ eikä paranna idzens/ owat hänelle cauhistus/ v. 1.
lohdutta jumalisia/ että heidän pilckajans pitä tuleman häpiään/ v. 5.
mutta hänelle ja hänen seuracunnallens pitä monda lasta synnytettämän/ v. 7.
Neuwo heitä riemuidzeman hänen cansans/ v. 9.
sillä he tulewat osallisexi hänen lohdutuxestans ja rauhastans/ v. 10.
HERra tahto duomita caicki jumalattomat/ v. 15.
ja coota käskylläns tygöns caicki pacanat/ v. 18.
tehdä heistä Pappeja ja Lewitaita/ että caicki liha palwelis händä päiwä päiwäldä/ v. 21.
ja sais nähdä jumalattomat hyljätyxi/ sinne cusa ei heidän matons ikänäns cuole/ eikä heidän tulens ikänäns sammu/ v. 24.

Jes 66:1 NÄin sano HERra: taiwas on minun istuimen/ ja maa minun astinlautan. Cuca sijs on se huone/ jonga te minulle rakennatte? eli cuca on se sia/ josa minun leposian on?
Jes 66:2 Minun käteni on caicki tehnyt mitä ikänäns on/ sano HERra: Mutta minä cadzon sen puoleen/ joca radollinen ja särjetyllä hengellä on/ ja joca wapise minun sanani edes.
Jes 66:3 Sillä joca härjän teurasta/ on nijncuin hän miehengin tappais. Joca lamban uhra/ on nijncuin jocu coiran caulan leickais. joca ruocauhria tuo/ on nijncuin jocu sicain werta uhrais. Joca pyhä sawua muistele/ on nijncuin jocu wääryttä kijttäis. Sencaltaisia he walidzewat heidän teisäns/ ja heidän sieluns mielisty heidän ilkeyxijns.
Jes 66:4 Sentähden tahdon minä myös walita mitä he naurawat/ ja jota he pelkäwät/ saatan minä sen heidän päällens. Sillä minä cudzuin/ ja ei kengän wastannut/ cosca minä puhuin/ nijn ei he cuullet. Ja he teit sitä cuin ei minulle kelwannut/ ja walidzit/ jota en minä tahtonut.
Jes 66:5 CUulcat HERran sana te jotca hänen sanans pelkät. Teidän weljen jotca teitä wihaisit ja eritit teidän heistäns minun nimeni tähden/ he sanowat: ( cadzocam/ cuinga cunnialinen HERra on: ilmanducan hän teidän iloon ) heidän pitä häpiään tuleman.
Jes 66:6 Sillä metelin äni pitä Caupungis cuuluman/ yxi äni Templist/ HERran äni/ joca wihollisens costa.
Jes 66:7 Hän synnyttä ennencuin hän saa kiwun/ hän synnyttä pojan ennencuin hänen kipuns tule.
Jes 66:8 Cuca on ikänäns sencaltaista cuullut? cuca on ikänäns sencaltaista nähnyt? Syndynekö jocu Canssa ennencuin se saa synnyttämisens kiwun? Nyt on cuitengin Zion lapsens ilman kiwuta synnyttänyt.
Jes 66:9 Eikö minun/ joca muut saatan synnyttämän/ pidäis idze myös synnyttämän? sano HERra: Pidäiskö minun andaman muiden synnyttä/ ja idze hedelmätöin oleman? sano sinun Jumalas.
Jes 66:10 ILoitcat Jerusalemin cansa/ ja ihastucat hänestä/ caicki te jotca händä racastatte. Iloitcat hänen cansans/ caicki te jotca tähänasti oletta hänen tähtens murhelliset ollet.
Jes 66:11 Sillä sentähden pitä teidän imemän ja rawittaman hänen lohdutuxens nisistä. Teidän pitä sen edest imemän/ ja ilahuttaman teitän hänen cunnians täydellisydest.
Jes 66:12 Sillä näin sano HERra: cadzo/ minä lewitän hänen tykönäns rauhan nijncuin wirran/ ja pacanain cunnian nijncuin wuotawan ojan. Silloin te saatte ime/ ja teitä pitä sylis cannettaman/ ja polwein päällä ihaneldaman.
Jes 66:13 Minä tahdon teitä lohdutta/ nijncuin jocu hänen äitiäns lohdutta/ ja teidän pitä Jerusalemin puolest ilahutettaman.
Jes 66:14 Teidän pitä sen näkemän/ ja teidän pitä iloidzeman/ ja luut pitä wihottaman nijncuin ruoho. Nijn tutan HERran käsi hänen palwelioisans/ ja sen wiha hänen wihollisisans.
Jes 66:15 SIllä cadzo/ HERRA tule tulella/ ja hänen rattans owat nijncuin tuulispää: että hän costais wihans hirmuisudes/ ja hänen rangaistuxens tulen liekis.
Jes 66:16 Sillä HERra on duomidzepa tulesa/ hänen miecallans caiken lihan/ ja HERralda tapetuita pitä paljo oleman.
Jes 66:17 Jotca heitäns pyhittäwät ja puhdistawat krydimais/ yxi täällä ja toinen siellä/ ja syöwät sian liha/ cauhistuxia ja Hijriä/ caicki nämät pitä temmattaman pois yhtä haawa/ sano HERra:
Jes 66:18 SIllä minä tahdon tulla ja coota heidän ajatuxens ja tecons/ ynnä caickein pacanain ja kielden cansa/ että he tulisit ja näkisit minun cunniani.
Jes 66:19 Ja minä asetan merkin heidän secaans/ ja muutamat nijstä cuin pelastetut owat lähetän minä pacanoille meren tygö/ joudzimiesten puoleen Phulin ja Ludin. Tubalin ja Jawan päin/ ja nijhin caucaisijn saarijn/ joisa ei tähänasti mitän ole minusta cuultu/ ja ei ole minun cunniatani nähnet.
Jes 66:20 Ja heidän pitä minun cunniani pacanain seas ilmoittaman. Ja he tuowat ulos caicki teidän weljen caikista pacanoista/ HERralle ruocauhrixi/ Orehilla ja rattahilla/ paareilla/ Muuleilla ja juhdilla/ Jerusalemin minun pyhän wuoreni puoleen/ sano HERra: nijncuin Israelingin lapset tuowat ruocauhrin puhtas astias HERran huoneseen.
Jes 66:21 JA minä tahdon nijstä otta Papit ja Lewitat/ sano HERra:
Jes 66:22 Sillä nijncuin se usi taiwas ja usi maa/ jotca minä teen/ owat minun edesäni/ sano HERra: juuri nijn pitä teidän siemenen ja nimen pysymän.
Jes 66:23 Ja caicki liha pitä yhdest Cuucaudest nijn toiseen/ ja yhdest Sabbathist nijn toiseen/ tuleman cumartaman minun eteeni/ sano HERra:
Jes 66:24 Ja heidän pitä menemän ulos ja cadzeleman nijden ihmisten raatoja/ jotca minua wastan wäärin teit: sillä ei heidän matons pidä cuoleman/ eikä heidän tulens sammuman/ ja heidän pitä caikelle lihalle cauhistuxexi oleman.

Vers. 1. Taiwas on ) HERra aja tacaperin nijden luullot/ jotca ajattelit/ ettei hän tahtonut olla paidzi Jerusalemin Templiä/ ja nijtä uhreja ja ulconaisia Jumalan palweluxia cuin hänelle siellä tehtin/ waicka ei he parandanet idzens/ eikä usconet Christuxen päälle/ luullens idzens heidän uhreillans ja säädyilläns tulewan sowindoon otetuxi ja wanhurscaxi hänen edesäns. Cadzo Supr. cap. 1:11.
v. 3. Jocu wääryttä ) se on/ epäjumalan palwelust. v. eodem , Sencaltaisia he walidzewat ) Sillä waicka Jumala on käskenyt sencaltaisia uhreja tehdä/ nijn ei hän ole cuitengan käskenyt/ että heidän piti sencaltaisella ajatuxella nijtä tekemän.
v. 5. Cadzocam ) Jumalattomat rijtelewät Christuxen cansa/ nijn he owat wahwat heidän pyhydestäns.
v. 7. Hän synnyttä ) Damascen. Orthod. fid. lib. 4. c. 15. selittä tämän Christuxen Äitistä Mariasta/ että hän oli synnyttäwä Jumalan Pojan ilman kiwuta/ joca on oikein: sillä hän oli mones cappales Jumalan seuracunnan cuwa: nijn piti Jumalan seuracunnan Judalaisten seas/ joca oli wähäinen ja hedelmätöin/ synnyttämän tapaturmast monda hengellistä lasta/ nimittäin/ lukemattoman pacanain joucon/ joca oli hänen cansans uscowa yhden Jumalan päälle/ ja piti pidettämän hänen lapsenans/ jotca molemmat owat ihmelliset asiat.
v. 19. Ja lähettä muutamat ) Ne owat pyhät Apostolit/ ja Christuxen opetuslapset.
v. 21. Tahdon nijstä otta ) se on/ tehdä pacanoista opettaita minun seuracundani: nijn cuin tapahtunutkin on.