Propheta Jeremia

22.04.2020

Esipuhe Prophetast Jeremiast.
PRophetat Jeremiat ymmärtä/ ei tarwita paljo selityst/ jos ainoastans cadzotan mitä nijden Cuningasten aican on tapahtunut/ joiden ajalla hän saarnais: sillä nijncuin silloin maacunnas elettin/ nijn myös hän saarna.
Ensin oli maacunda täynäns wicoja ja epäjumalan palwelusta/ he tapoit Prophetat/ ja tahdoit olla heidän wicans ja epäjumalan palweluxens cansa rangaisemata/ sentähden on ensimäinen osa enimmitten nuhtelemus ja walitus Judalaisten pahudest/ 20. cap. asti.
Sijtte ennusta hän sitä rangaistusta cuin tarjon on ollut/ nimittäin/ Jerusalemin ja coco maacunnan häwitystä/ Babelin fangeutta/ ja pacanain rangaistusta/ lohdutta myös cuitengin ja lupa määrätyllä ajalla sen curituxen jälken pelastuxen/ ja luwan mennä jällens cotia maacundaans ja Jerusalemijn/ etc. ja tämä on paras cappale Jeremias: Sillä sentähden tuli Jeremia herätetyxi/ nijncuin se näky ensimäises lugus/ Mandelpuisest sauwast ja kiehuwaisest padast/ jotca pohjaisest tulit.
Ja se oli myös suurest tarpellinen/ sillä nijn suuri rangaistus oli Canssalle tulewa/ että heidän piti peräti hajotettaman ja maaldans wietämän pois.
Nijn olisit ne hywät sydämet/ nijncuin Daniel ja monda muuta/ epäillet Jumalast ja hänen lupauxestans/ jotca ei muutoin olis tainnet ajatella cuin että heidän piti jo peräti hucas oleman ja Jumalalda hyljättämän/ eikä myös Christus oliscan ollut sillen tulewa: Mutta että Jumala oli Canssan syndein tähden/ hänen suures mielicarwaudesans/ sanans ja lupauxens ottawa tacaperin: Sentähden piti Jeremian ilmoittaman wiha ja rangaistusta/ ettei se myös ollut ijäti olewa/ mutta määrätyn ajan/ nimittäin/ seidzemenkymmentä ajastaica/ ja sijtte piti heidän armoon tuleman: jolla lupauxella hän myös idzens on lohduttanut: muutoin ei hänellä ole paljo lohdutust eikä hywiä päiwiä ollut.
Sillä hän oli wiheljäinen ja surullinen Propheta/ joca eli pahalla ja cowalla ajalla.
Sijtte oli hänellä sangen työläs ja rascas saarnawirca/ ja piti enä cuin 40. ajastaica/ haman fangeuten asti/ rijtelemän pahan ja angaran Canssan cansa/ mutta cuitengin wähän hedelmätä saattaman/ Waan näkemän sen/ että he jouduit aina pahemmaxi/ tahdoit myös aina händä tappa ja paljo waiwaisit händä.
Hän näki wielä sijtekin silmilläns maan häwityxen ja Canssan fangiuden/ nijn myös paljo wiheljäisyttä ja weren wuodatusta/ paidzi sitä cuin hän Egyptis saarnais ja kärsei: sillä hän luullan Judalaisilda Egyptis cuoliaxi kiwitetyxi.
Hän ennusta/ nijncuin muutkin Prophetat/ Christuxest ja hänen waldacunnastans/ erinomaisest 23. ja 31. cap. joisa hän selkiäst ennusta Christuxen Personast/ hänen waldacunnastans/ Udest Testamendist/ ja Wanhan testamendin lopusta.
Mutta ei nämät colme cappaletta seura järjestäns toinen toistans/ eikä ole kirjas eroitetut toinen toisestans/ nijncuin ne toinen toisens jälken tapahtunet owat.
Ja sentähden näky nijncuin ei Jeremia olis idze tätä kirja tehnyt/ mutta on coottu cappale cappalelda hänen puhestans yhteen kirjaan/ sentähden ei ole järjestyxestä paljo lucua.
Mutta me opimme Jeremiast muiden seas/ että enimmäst jota lähembänä rangaistus on/ sitä pahemmaxi Canssa tule/ ja sitä enämmin cuin heidän edesäns saarnatan/ sitä enämmin he sen cadzowat ylön/ ymmärrettä/ että cosca Jumala tahto rangaista/ nijn hän anda Canssan paatua/ huckuman ilman armota/ ja nijn Jumalan wiha ei taitais lepytettä yhdelläkän parannuxella.
Nijn Sodomiterit ei ainoastans cadzonet ylön jumalista Lothia/ mutta myös cowin waiwaisit händä/ cosca hän heitä opetti/ ja cuitengin heidän rangaistuxens ja surmans oli owen edes.
Pharao cosca hän piti upotettaman punaiseen mereen/ nijn hän paljo enämmin cuin ennen kidutti ja waiwais Israelin lapsia/ nijn myös Jerusalemin asuwaiset ristinnaulidzit Jumalan Pojan/ cosca heidän piti peräti häwitettämän.
Nijn myös nyt joca paicas tapahtu/ että mailman loppu lähesty/ kiucuidzewat ihmiset ja owat caickein hulluimmat Jumalata wastan/ laittawat ja duomidzewat Jumalan sana/ jonga he julkisest ja tiettäwäst ymmärtäwät että se on sula totuus.
Näky myös nijn monda cauhiata ihmettä sekä taiwasa että caikisa luondocappaleisa/ jotca heitä hirmuisest uhcawat.
Ja nijn tämä on sencaltainen paha ja wiheljäinen aica/ ja wielä pahembi cuin Jeremian aica.
Mutta se tahto nijn olla ja pitä oleman/ että he tulewat suruttomaxi/ ja sanowat: rauha/ rauha/ ei ole yhtän hätä.
Ja että caickia nijtä wihatan mitä Jumala tahto/ ja pidetän caicki tyhjänä mitä sencaltaiset ihmet uhcawat/ nijn tapahtu cuin Pawali sano: äkillinen cadotus tule heidän päällens ja hucutta heidän ennen cuin he sen hawaidzewatcan.
Cuitengin tietä Christus kyllä omans warjella/ joiden tähden hän sanans anda paista tällä pahalla ajalla/ nijncuin hän Babelis warjeli Danielin ja hänen caltaisens/ joiden tähden Jeremian Prophetia piti walistaman.
Tälle HERralle Christuxelle olcon kijtos ja cunnia/ ynnä Isän ja Pyhän Hengen cansa ijancaickisuteen/ AMEN.

Propheta Jeremia.

I. Lucu.

ENsist kirjoitetan Jeremian sucu/ cosca hän on ruwennut saarnaman/ ja cuinga cauwan hän on saarnannut/ v. 1.
Jeremia teke tiettäwäxi/ cuinga HERra hänen sijhen wircaan on cudzunut/ v. 4.
ja andanut näyn cautta nähdä/ että hän tahtoi rangaista Judat ja Jerusalemit heidän syndeins tähden/ v. 11.
ja oli hänen käskenyt saarnata ilman pelkämät: sillä hän tahtoi olla hänen cansans/ v. 17.

Jer 1:1 NÄmät owat Jeremian sanat/ Hilkian pojan/ Anathothin Papeista/ BenJamin maalda.
Jer 1:2 Jolle HERran sana tapahtui Josian Amonin pojan Judan Cuningan aicana/ colmandena toistakymmendenä hänen waldacundans wuonna.
Jer 1:3 Ja sijtte Josian pojan/ Joachimin Judan Cuningan aicana/ Zedechian Josian pojan Judan Cuningan/ yhdentoistakymmenen wuoden loppuun/ nijn Jerusalemin fangiuten asti/ wijdendenä Cuucautena.
Jer 1:4 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Jer 1:5 Minä tunsin sinun jo ennen cuin minä sinun walmistin sinun äitis cohdus/ ja pyhitin sinun ennen cuins äitistäs synnytkän/ ja panin sinun Canssain Prophetaxi.
Jer 1:6 Mutta minä sanoin: woi HERra/ HERra/ en minä kelpa saarnaman: sillä minä olen nuori.
Jer 1:7 Nijn HErra sanoi minulle: älä sano: minä olen nuori/ mutta sinun pitä sinne menemän cuin minä sinun lähetän/ ja saarnaman mitä minä sinulle käsken.
Jer 1:8 Älä pelkä heitä: sillä minä olen tykönäs/ ja pelastan sinun/ sano HERRA.
Jer 1:9 Ja HERra oijensi kätens ja tartui minun suuhuni/ ja sanoi minulle:
Jer 1:10 Cadzo/ minä panen minun sanani sinun suuhus/ cadzo/ minä panen sinun tänäpänä Canssain ja waldacundain päälle/ repimän/ särkemän/ cukistaman/ hucuttaman/ rakendaman ja istuttaman.
Jer 1:11 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi: Jeremia/ mitäs näet? Minä sanoin: minä näin Mandelpuisen sauwan.
Jer 1:12 Ja HERra sanoi minulle: oikein sinä olet nähnyt: sillä minä tahdon walwo/ tehdäxeni minun sanani.
Jer 1:13 Ja HERran sana tapahtui toisen kerran minulle/ ja sanoi: mitäs näet? Minä sanoin: minä näen kiehuwaisen padan/ ja hänen esipuolens pohjan puoleen.
Jer 1:14 Ja HERra sanoi minulle: pohjast on paha tulewa caickein maan asuwaisten päälle:
Jer 1:15 Sillä cadzo/ minä cudzun caicki waldacundain sucucunnat cuin on pohjas/ sano HERra/ tuleman ja asettaman istuimens Jerusalemin portin eteen/ ja ymbäri caickia hänen muurejans/ ja caickein Judan Caupungein.
Jer 1:16 Ja minä annan oikeuden käydä heidän päällens/ caiken heidän pahudens tähden/ että he owat minun hyljännet/ ja muille jumalille suidzuttanet/ ja cumartanet oma käsialans.
Jer 1:17 Nijn wyötä nyt sinun cupes/ nouse ja saarna heille caicki cuin minä sinun käsken: älä pelkä heitä/ etten minä sinua surma heidän edesäns.
Jer 1:18 Ja cadzo/ minä teen tänäpän sinun wahwaxi Caupungixi/ rautapadzaxi ja waskimuurixi coco maasa/ Judan Cuningaita ja hänen Ruhtinoitans wastan.
Jer 1:19 Hänen Papejans ja maan Canssa wastan/ nijn että jos he wielä sotiwat sinua wastan/ ei cuitengan heidän pidä sinua woittaman: sillä minä olen sinun tykönäs/ sano HERra/ wapahtamas sinua.

Vers. 2. Josian ) Cuinga nijden Cuningasten aican elettin/ on kirjoitettu/ 4. Reg. 22:23. 24. 25.
v. 6. En minä kelpa saarnaman ) Nijn myös muutkin/ älkän luulco olewans kyllä soweliat sijhen eli sijhen wircaan/ älkän myös päätähawin juosco eli pyytkä sijhen/ mutta odottacan laillist cudzumist/ ja ajatelcan sijttekin heickouttans/ estelkän idzens ja wälttäkän corkiata wirca/ jos se on mahdollinen tehdä/ nijncuin Syrach opetta. Cap. 3:19. Nijn on myös Moses tehnyt/ Exod. 3: ja 4: Mutta ei löytä yhtäkan pyhistä/ jotca owat tarinnet heitäns sencaltaisijn wircoijn ilman cudzumata/ Rom. 10:15. Cuinga he saarnawat/ jos ei heitä lähetetä?
v. 10. Cukistaman ) Ei sodalla/ mutta saarnalla ja Prophetialla.

II. Lucu.

HERra muistutta Jeremian cautta Canssallens/ cuinga paljon hywä hän heille wanhast näyttänyt oli/ v. 1.
soima heidän suurta kijttämättömyttäns sitä wastan/ v. 5.
jotca hyljäisit opettajans ja palwelit muita jumalita/ v. 8.
jongatähden he jouduit orjaxi/ ja jocaidzelle saalixi/ v. 14.
nuhtele/ että he turwaisit ihmisijn/ cosca he cuitengin häneldä jo cauwan/ heidän pahudens tähden/ waiwattin/ v. 18.
soima heidän tottelemattomuttans/ v. 20.
jotca cuitengin tahdoit näkyä hywixi ja nuhtettomixi/ v. 22.
todista heidän syndisexi ja catumattomaxi/ v. 23.
uhca/ että heidän auttajans on tulewa häpiään/ v. 36.
neuwo heitä parannuxeen/ v. 1.

Jer 2:1 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi: mene ja saarna julkisest Jerusalemis/ ja sano: Nijn sano HERra:
Jer 2:2 Minä ajattelen sitä hywä työtä/ joca sinulle tapahtui sinun nuorudesas/ ja sitä rackautta/ jonga minä sinulle osotin/ coscas caunis olit ja minua corwes seuraisit/ sijnä maasa josa ei kylwetä: cosca Israel oli HERran pyhä ja hänen ensimäinen hedelmäns.
Jer 2:3 Jocainen cuin händä söi/ tuli wicapääxi/ ja paha tuli hänen päällens/ sano HERra.
Jer 2:4 CUulcat HERran sana/ te Jacobin huonesta/ ja caicki sucucunnat Israelin huonesta.
Jer 2:5 Näitä sano HERra: mitä wääryttä teidän Isän minusa löysit/ että he ercanit minusta/ ja menit turhuteen/ tulit turhaxi ja ei ensingän ajatellet:
Jer 2:6 Cusa se HERra on/ joca meitä wei ulos Egyptin maalda/ johdatti meitä corwesa/ autiasa ja erämaasa/ cuiwasa ja pimiäsä maasa/ sijnä maasa josa ei yxikän ihminen ollut eikä asunut?
Jer 2:7 Ja minä wein teidän hywään maahan/ sen hedelmätä ja hywyttä syömän/ mutta cosca te sinne tulitte/ saastutitta te minun maani/ ja minun perindöni teitte cauhistuxexi.
Jer 2:8 Papit ei ajatellet/ cusa HERra on/ ja oppenet ei tundenet minua/ paimenet luowuit minusta ja Prophetat Propheteraisit Baalin cautta ja seuraisit kelwottomia.
Jer 2:9 Minä rijtelen wielä teidän ja teidän lastenne cansa/ sano HERRA:
Jer 2:10 Mengät Chitimin luotoijn/ cadzocat ja lähettäkät Kedarijn/ tutkistelcat wisust ja cadzocat jos siellä nijn tapahtu.
Jer 2:11 Jos pacanat muuttawat heidän jumalitans/ waicka ei ne jumalat oleckan: ja cuitengin minun Canssan on muuttanut hänen cunnians kelwottomaan.
Jer 2:12 Taiwat hämmästykön sijtä/ peljästykön ja wapiscon/ sano HERra: sillä minun Canssan teke cahtalaisen synnin.
Jer 2:13 Minun joca olen eläwä lähde/ he hyljäwät/ ja caiwawat idzellens caiwoja/ pahoja caiwoja joisa ei wesi pysy.
Jer 2:14 Ongost Israel orja/ eli cotona syndynyt/ mixist hän on joutunut saalixi?
Jer 2:15 Sillä nuoret Lejonit kiljuwat hänestä/ huutawat ja häwittäwät hänen maans/ ja polttawat hänen Caupungins/ nijn ettei nijsä kengän asu.
Jer 2:16 Ne Nophin Thachpanexen lapset musertawat sinun pääs.
Jer 2:17 Näitä sinä idzelles teet/ ettäs hyljät sinun HERras Jumalas/ cosca hän sinua tahto wiedä oikiata tietä.
Jer 2:18 Mitä se sinua autta/ ettäs menet Egyptijn/ ja tahdot juoda Sihorin wettä/ eli mitä se sinua autta/ ettäs menet Assyriaan/ ja tahdot juoda wirran wedestä?
Jer 2:19 Sinun pahudes tähden sinua nuhdellan/ ja sinun tottelemattomudes tähden sinua curitetan. Näin sinä saat nähdä ja ymmärtä cuinga se on wiheljäinen ja surullinen/ ettäs hyljät sinun HERras Jumalas/ ja et pelkä minua/ sano HERra HERra Zebaoth.
Jer 2:20 Sillä minä olisin jo wanhast taittanut sinun ikes/ ja särkenyt sinun juttas/ waan sinä sanoit: en minä tahdo orjuden alla olla: mutta jocaidzelle corkialle wuorelle/ ja caickein lehtipuiden alla juoxit sinä salawuoteudes.
Jer 2:21 Mutta minä olen istuttanut sinun makiaxi wijnapuuxi ja hedelmälisexi siemenexi: cuingast sinä olet nyt muuttunut nijn carwaxi ja medzä wijnapuuxi?
Jer 2:22 Ja jos sinä sinus wielä lipiällä pesisit/ ja ottaisit paljo saipuata/ cuitengin sinun pahudes wielä sijttekin sitä enämmin nägyis minun edesäni/ sano HERra HERra.
Jer 2:23 Cuingas sijs sanot: en minä ole saastainen/ en minä pidä Baalist mitän. Cadzo/ cuingas sen laxos olet toimittanut/ ajattele cuingas tehnyt olet.
Jer 2:24 Sinä nopsa naaras Cameli/ joca sinne ja tänne juoxet nijncuin medzäasi corwesa: cosca hän heldestä hengittä/ cuca hänen taita asetta? caicki jotca händä edziwät/ ei pidä wäsymän/ hänen Cuucaudesans löytä hän hänen.
Jer 2:25 Seisata ja älä jano kärsi. Mutta sinä sanoit: ei se tapahdu/ minä racastan muucalaisia ja juoxen heidän peräns.
Jer 2:26 Nijncuin waras tule häpiään/ cosca hän saadan kijnni/ nijn myös pitä Israelingin huonen häpiään tuleman/ Cuningastens/ waldamiestens/ Pappeins ja Prophetains cansa.
Jer 2:27 Jotca puulle sanowat: sinä olet minun Isän: ja kiwelle: sinä minun synnytit: Sillä he käändäwät selkäns minun puoleni ja ei caswojans. Mutta cosca hätä tule/ sanowat he: nouse ja auta meitä.
Jer 2:28 Cusast owat sinun jumalas/ jotcas idzelles tehnyt olet? noscan ne/ cadzo/ jos he taitawat sinua autta sinun hätä aicanas: sillä nijn monda cuin sinulla Juda Caupungita on/ nijn monda on myös sinulla jumalata.
Jer 2:29 TAhdotcos wielä käydä minun cansani oikeudelle? te oletta caicki minusta luopunet/ sano HERra.
Jer 2:30 Turhan minä rangaisin teidän lapsian/ ei he ota opetusta: sillä teidän mieckan syö teidän Prophetan/ nijncuin julma Lejoni.
Jer 2:31 Sinä paha sucucunda/ ota waari HERran sanasta: olengo minä nyt tullut Israelin erämaaxi eli autiaxi? mixi sijs minun Canssan sano: me olemma Herrat/ en me juoxe sinun peräs.
Jer 2:32 Ei neidzy unhota hänen caunistustans/ eikä morsian hänen seppelettäns/ mutta minun Canssan unhotta minun ijancaickisest.
Jer 2:33 Mitäs caunistat sinun menos/ että minä sinua racastaisin? joca sen warjon alla paha teet enämmin ja enämmin.
Jer 2:34 Löytän myös waiwaisten ja wiattomain sieluin weri sinun tykönäs jocapaicas/ ja ei ole se sala/ mutta julki nijsä paicoisa.
Jer 2:35 Ja sinä wielä nyt sanot: minä olen wiatoin/ hän käändäkön wihans minusta pois:
Jer 2:36 Cadzo/ minä tahdon oikeudelle käydä sinun cansas/ että sinä sanoit: en minä ole syndiä tehnyt. Mixis nijn horjahtelet/ ja menet sinne ja tänne? mutta sinun pitä Egyptist häpiällä palajaman/ nijncuins Assyriastakin häpiällä palaisit.
Jer 2:37 Sillä sinä olet sieldä lähtewä ja lyöpä kätes yhteen pääs päälle: sillä HERra teke tyhjäxi sinun toiwos/ ja ei sinulla pidä mitän menestystä nijsä oleman

Vers. 8. Papit ja Oppenet ) Item.
V. 26. Cuningastens ja Waldamiestens ) Tästä nähdän että corkiat ja matalat/ oppenet ja oppimattomat/ opettajat ja cuuliat/ ja coco seura cunda taita wäärin mennä/ cosca he luopuwat HERran sanast/ Infr. 8:9. V 10. Chitimin luotoijn ) Cadzo Esa. 23:1. V. eod. Kedar ) Cadzo Esa 21:17.
V. 16. Nophin ja Thachpanexen lapset ) Ne owat Egyptin Caupungit/ joista myös Esa. 19:13. ja Esa. 30:4. puhutan.
V. 18. Juoda ) se on/ edziä apua Egyptin ja Assyrian Cuningailda/ paidzi Jumalata.
V. 24. Cuucaudesans ) se on/ heidän udella Cuullans/ cosca he Jumalan palwelust pitäwät.

III. Lucu.

HERra walitta Israelin waldacunnan catumattomutta/ ja waicka Juda näke cuinga Israel rangaistan/ ei he cuitengan paranna heitäns/ waan tekewät pahemmin/ v. 6.
käske Jeremian neuwo heitä parannuxeen/ nijn hän tahto wielä otta heitä armoons/ v. 12.
lupa wielä kerran otta heitä Canssaxens/ ja anda heille opettajat heidän sydämens jälken/ v. 13.
ei sijtten enä Lewin uhreist lucua pidetä/ waan ynnä heidän cansans cootan caicki pacanat hänen waldacundaans palweleman händä v.14. Mutta ei he pidä lucua näistä/ v. 20.
ainoastans catuwaiset tunnustawat/ että he owat turhan waiwannet heitäns/ heidän Isäins säädyillä/ ja nijn wihoittanet hänen/ v. 23.

Jer 3:1 Sananlascu on: cosca mies eroitta waimons tyköns/ ja waimo mene pois hänen tyköns/ ja otta toisen miehen: ottaco hän hänen jällens? eikö maa nijn saastutetais? Mutta sinä olet huorintehnyt monen huorintekiän cansa/ mutta tule cuitengin jällens minun tygöni/ sano HERra.
Jer 3:2 NOsta silmäs ylös corkeuten/ ja cadzo/ cuinga sinä jocapaicas huorinteet. Sinä istut tiellä/ ja odotat heitä nijncuin ryöwäri corwesa/ ja saastutat maan huorudellas ja pahudellas.
Jer 3:3 Sentähden pitä amusaten tuleman pois/ eikä ehtosaten tuleman: sinulla on porton caswot/ et sinä tahdo ensingän häwetä?
Jer 3:4 Ja cuitengin sinä huudat minua:
Jer 3:5 Minun Isän/ minun nuorudeni johdattaja/ wihastuckos ijancaickisest/ ja et käänny julmudestas? cadzo/ sinä opetat ja teet paha/ ja et taita hillitä.
Jer 3:6 JA HERra sanoi minulle/ Cuningas Josian aicana: oletcos myös nähnyt mitä se luopunut Israel teki? hän meni caikille wuorille/ ja jocaidzen wiherjäisen puun ala/ ja teki siellä huorutta:
Jer 3:7 Ja cosca hän näitä caickia tehnyt oli/ sanoin minä: käännä sinuas minun tygöni/ mutta ei hän käändänytkän idzens.
Jer 3:8 Ja waicka hänen paatunut sisarens Juda näki/ cuinga minä sen luopunen Israelin huorutta nuhtelin ja hyljäisin hänen/ ja annoin hänelle erokirjan/ ei cuitengan hänen sisarens se paatunut Juda pelkä/ mutta mene ja teke myös huorutta.
Jer 3:9 Ja hänen huorudens sanomast on maacunda saastutettu: sillä hän teke huorutta puun ja kiwen cansa.
Jer 3:10 Ja caikisa näisä ei se paatunut hänen sisarens Juda käännä idzens minun tygöni caikest sydämestäns/ mutta teeskele/ sano HERra.
Jer 3:11 JA HERra sanoi minulle: luopunut Israel on jaloxi luettapa paatunen Judan suhten.
Jer 3:12 Mene ja saarna pohjas päin näin/ ja sano: Käännä sinus sinä luopunut Israel/ sano HERra/ nijn en minä käännä caswoani teistä pois: sillä minä olen laupias/ sano HERra/ ja en wihastu ijancaickisest.
Jer 3:13 Tunne ainoastans sinun pahatecos/ ja ettäs olet HERra wastan syndiä tehnyt. Ja juosnut sinne tänne wierasten jumalain tygö caickein wiherjäisten puiden ala/ etkä cuullut minun ändäni/ sano HERra.
Jer 3:14 Käändäkät teitän te luopunet lapset: sano HERra: sillä minä kihlan teidän minulleni/ ja otan yhden coco Caupungist/ ja coco maacunnast.
Jer 3:15 Ja minä annan teidän tulla Zionijn/ ja annan teille paimenet minun sydämeni jälken/ jotca teitä rawidzewat opilla ja wijsaudella. Ja se on silloin tapahtuwa/ cosca te caswatte ja monexi tuletta maasa.
Jer 3:16 Ei sijhen aican/ sano HERra/ pidä enä puhuttaman HERran lijton Arkista/ eikä sitä enä muistettaman/ taicka sijtä saarnattaman/ eli sitä edzittämän/ taicka enä tehtämän.
Jer 3:17 Mutta Jerusalem cudzutan sijhen aican HERran istuimexi/ ja caicki pacanat pitä idzens sinne cocoman HERran nimen tähden/ eikä heidän pidä enä waeldaman pahan sydämens ajatusten jälken.
Jer 3:18 Silloin pitä Judan huonen menemän Israelin huonen tygö/ ja pitä ynnä tuleman pohjaisesta päin sijnä maasa/ jonga minä olen andanut teidän Isillen perinnöxi.
Jer 3:19 Ja minä sanon: cuinga monda lasta minä olen andawa sinulle/ ja sen hywän maan/ ja ihanaisen perinnön/ nimittäin/ pacanain joucon. Ja minä sanon sinulle: silloin sinä olet cudzuwa minun hywäxi Isäxi/ etkä pakene minua.
Jer 3:20 Mutta Israelin huone ei pidä lucua minusta/ nijncuin waimo pettä racastajans/ sano HERra.
Jer 3:21 Sentähden pitä cuuluman walitus/ itcu ja parcu Israelin lapsilda corkeudes/ että he owat pahoin tehnet/ ja HERran heidän Jumalans unohtanet:
Jer 3:22 Nijn palaitcat te luopunet lapset/ nijn minä parannan teitä teidän tottelemattomudestan.
Jer 3:23 CAdzo/ me tulemma sinun tygös: sillä sinä olet HERra meidan Jumalam. Totisest ei ole wuoret ja cuckulat ilman petosta/ totisest ei ole Israelillä yhtän apua/ waan ainoa HERra meidän Jumalam.
Jer 3:24 Ja meidän Isäim asetuxet/ jotca me nuorudest olemma pitänet/ pitä häpiällä käymän pois/ ynnä heidän lammastens/ carjans/ poicains ja tytärtens cansa:
Jer 3:25 Sillä se johon me luotimme/ on meille caicki häpiäxi: ja johon me uscalsimme/ sitä meidän pitä häpemän: sillä me sen cansa teim syndiä HERra meidän Jumalatam wastan/ sekä me että meidän Isäm/ hamast meidän nuorudestam/ nijn tähän päiwän asti/ ja en me totellet HERran meidän Jumalam ändä.

Vers. 14. Minä kihlan teidän ) Tämä on lupaus Udest Testamendist
v. 15. Annan teille paimenet ) se on/ Pyhät Apostolit/ ja heidän opetuslapsens.
v. 16. Ei pidä enä puhuttaman HERran lijton Arkista ) Tästä näky/ että Lewitain Laki uhreins ja menoins cansa lacka Udes Testamendis/ josta Christus puhu/ Matth. 11:13. Caicki Laki ja Prophetat owat ennustanet Johannexen asti. Ja Epistola Hebrerein tygö mones paicas. Cadzo myös Infr. 31:31.
v. 24. Meidän Isäim asetuxet ) Cadzo mikä ylistys on ihmisten säädyillä Jumalan tykönä. Item Ezech. 20:18.

IV. Lucu.

JEremia neuwo HERran suusta sanan cuulioita parannuxeen/ ja käändämän heitäns HERran tygö/ paneman heidän syndins pois ja ymbärinsleickaman heidän sydämens/ v. 1.
muutoin anda HERra Chalderit tulla häwittämän heitä/ v. 5.
Neuwo heitä wielä parannuxeen/ v. 14.
sano/ cuinga wihollinen on tulewa/ hajottawa ja häwittäwä heidän maans/ v. 15.
eikä heidän lijttoweljens pidä taitaman heitä autta/ jotca teeskelewät pitäwäns heidän cansans/ v. 30.

Jer 4:1 JOs sinä käännät sinus Israel/ nijn käännä sinus minun tygöni/ ja jos sinä panet sinun cauhistuxes pois minun caswoni edestä/ nijn et sinä tule ajetuxi pois.
Jer 4:2 Silloin sinä olet wannowa totudes/ oikein ja pyhäst. Nijn totta cuin HERra elä/ nijn pacanat siunatan hänesä/ ja he kerscawat heitäns hänestä.
Jer 4:3 Sillä nijn sano HERRA: te Judan ja Jerusalemin asuwaiset/ kyndäkät wastudest/ ja älkät kylwäkö orjantappurain secaan/ ymbärins leicatcat teitän HERralle.
Jer 4:4 Te Judan miehet ja Jerusalemin asuwaiset pangat teidän sydämen esinahca pois/ ettei minun julmuden pääsis wallallens nijncuin tuli/ ja nijn palais ettei yxikän händä sammutta taida/ teidän pahuden tähden.
Jer 4:5 JA ilmoittacat silloin Judas ja Jerusalemis/ corkiast huutacat ja sanocat: soittacat waskitorwe maasa/ huutacat corkialla änellä/ ja sanocat: cootcat teitän ja käykän caicki wahwoin Caupungeihin/ nostacat lippu Zionis/ cootcat teitän pacoon ja älkät wijwytelkö.
Jer 4:6 Sillä minä annan tulla suuren onnettomuden pohjast/ ja suuren pargun.
Jer 4:7 Lejoni lähte hänen luolastans/ ja pacanain hucuttaja hänen siastans/ häwittämän sinun maatas ja polttaman sinun Caupungeitas/ nijn ettei yxikän pidä sijnä asuman.
Jer 4:8 Sentähden pukecat säkit päällen/ itkekät ja parcucat: sillä HERran julma wiha ei tahdo lacata.
Jer 4:9 Sijhen aican/ sano HERra/ pitä Cuningasten ja pääruhtinasten sydän langeman/ Pappein pitä peljästymän ja Prophetain wapiseman.
Jer 4:10 Mutta minä sanoin: Woi HERra/ HERra/ sinä olet andanut tämän Canssan ja Jerusalemin suurest pettä idzens/ cosca he sanoit: teillä on olewa rauha/ waicka miecka haman sielun asti lähesty.
Jer 4:11 Silloin pitä sanottaman tälle Cansalle ja Jerusalemille: cuiwa tuuli on tulewa wuorten ylidze nijncuin corwesta/ minun Canssani tyttären tielle/ joca ei wisca eli puhdista.
Jer 4:12 Tuuli joca heille on sangen wäkewä olewa: Nijn minä myös silloin käyn heidän cansans oikeudelle.
Jer 4:13 Cadzo/ hän waelda pois nijncuin pilwi/ ja hänen waununs nijncuin tuulispää/ hänen hewoisens owat nopiammat Cotca/ woi meitä me häwitetän.
Jer 4:14 NIjn pese nyt Jerusalem sinun sydämes pahudest/ ettäs autetuxi tulisit: cuinga cauwan pitä turhat ajatuxet sinun tykönäs pysymän?
Jer 4:15 Sillä Danist cuulu sanoma/ ja paha ilmoitus Ephraimin wuoresta.
Jer 4:16 Cadzo/ cuuluttacat Jerusalemis/ wartiat tulewan caucaiselda maalda/ jotca luihcawat Judan Caupungeita wastan.
Jer 4:17 He pijrittäwät heidän caikilda haaroilda/ nijncuin wartiat kedolla: sillä he owat wihoittanet minun/ sano HERra.
Jer 4:18 Se on sinun menos ja töides palcaxi/ ja nijn sinun sydämes on silloin tundewa cuinga suuri sinun pahudes on
Jer 4:19 CUinga on minun sydämen kipiä/ minun sydämen tykyttä minun ruumisani ja ei ole lepo/ sillä minun sielun cuule Basunan änen.
Jer 4:20 Ja sodan huudon/ ja murhan luihkinan toinen toisens peräst: sillä coco maa hajotetan/ ja minun majani ja köyteni pitä äkist cukistuman.
Jer 4:21 Cuinga cauwan pitä minun näkemän lippuja/ ja cuuleman Basunan ändä.
Jer 4:22 Mutta minun Canssan on hullu ja ei usco minua/ he owat hullut eikä pidä lucua. He owat kyllä wijsat tekemän sitä cuin paha on/ mutta ei he tahdo oppia hywä tekemän.
Jer 4:23 Minä cadzoin maan päälle/ cadzo/ se oli tyhjä ja autia: ja taiwan päälle/ ja se oli pimiä.
Jer 4:24 Minä cadzoin wuorten päälle/ ja cadzo/ ne wapisit/ ja caicki cuckulat wärisit.
Jer 4:25 Minä näin/ ja cadzo/ ei ollut siellä yhtän ihmist/ caicki myös taiwan linnut olit lendänet pois.
Jer 4:26 Minä cadzoin/ cadzo/ peldo oli autiana/ ja caicki Caupungit olit särjetyt maahan HERralda/ ja hänen julmalda wihaldans.
Jer 4:27 Sillä nijn sano HERra: coco maa pitä kylmille tuleman/ ja en minä cuitengan sinua peräti häwitä.
Jer 4:28 Sentähden pitä maan oleman surullisen/ ja taiwan ylhäldä murhellisen: sillä minä olen sanonut: minä olen sen päättänyt/ ja en tahdo sitä catua/ engä lacata: caicki Caupungit pitä pakeneman hoimiesten ja joudzimiesten huuto.
Jer 4:29 Ja pitä juoxeman tihcuijn medzijn ja lymyttämän idzens kiwiraunioihin: Caicki Caupungit pitä oleman kylmillä/ nijn ettei yxikän nijsä asu.
Jer 4:30 Mitäs tahdot tehdä/ sinä häwitetty? jos sinä wielä caunistaisit sinus purpurawaattella ja culdakädyillä/ ja woitelisit sinun caswos/ nijn sinä cuitengin sinuas turhan caunistelet.
Jer 4:31 Sillä ne cuin nyt owat sinua racastawanans/ pitä cadzoman sinua ylön/ ja wäijymän sinun henges: sillä minä cuulin huudon nijncuin synnyttäwäisen: tuscan/ nijncuin sen joca ensimäisen lapsen waiwas on/ Zionin tyttären änen/ joca walitta ja hajotta kätens: woi minuani/ minun pitä pian huckuman murhen tähden.

Vers. 3. Kyndäkät wastudest ) se on/ tehkät wahwa catumus/ peratcat caicki epäjumalan palwelus ja wilpi. Mutta joca jongun osan pane pois wääräst jumalan palweluxest ja suurista wigoista/ ja pitä wielä jongun osan/ ei se tyynni kynnä/ waan kylwä ohdakesten secaan/ ja nijn ne ynnä caswawat.
v. 5. Ilmoittacat ) Cosca tuli sytty/ ja et te ole parandanet teitän/ nijn ei sekän auta/ että te warustatte teitän.
v. 7. Lejoni ) pacanain häwittäjä.
v. 11. Tuuli ) se on Babelin Cuningas.
v. 16. Wartia ) Nimittä wartian/ mutta ymmärtä cuitengin häwitäjän.

V. Lucu.

PRopheta walitta/ ettei hänen Canssasans löytä yhtän joca Jumalata pelkä/ v. 1.
eikä yxikän paranna händäns/ v. 3.
ylimmäinen eli alimmainen/ v. 4.
sentähden on Babelin Cuningas tulewa ja häwittäwä heidän/ v. 6.
he owat paatunet heidän pahudesans/ sentähden ei Jumala ole heille armollinen: lausuit turhan Jumalan nime ja teit huorutta/ v. 7.
cadzoit HERran sanan ylön/ v. 10.
sentähden anda hän tulla wihollisen häwittämän heidän maatans/ v. 14.
Neuwo parannuxeen/ v. 20.
walitta heidän catomattomuttans/ v. 23.
jumalattomuttans/ v. 25.
wääryttäns ja wäkiwaldans/ v. 27.
ja uhca heitä rangaistuxella/ v. 29.

Jer 5:1 KÄykät Jerusalemin catuja ymbärins/ cadzocat/ coetelcat ja edzikät hänen catuillans/ jos te löydätte jongun joca oikein teke: ja kysykät totutta/ nijn minä olen hänelle armollinen.
Jer 5:2 Ja jos he wielä sanoisit: nijn totta cuin HERra elä: nijn he cuitengin wannowat wäärin.
Jer 5:3 HERra/ sinun silmäs cadzowat usco/ sinä lyöt heitä/ ja ei he tunne/ sinä waiwat heitä/ mutta ei he paranna heitäns/ heillä on cowembi caswo cuin kiwi/ ja ei tahdo käätä heitäns.
Jer 5:4 Mutta minä ajattelin/ olcan: se waiwainen joucko on ymmärtämätöin/ joca ei tiedä HERran tietä/ eikä hänen oikeuttans.
Jer 5:5 Minä käyn woimallisten tygö ja puhun heidän cansans/ heidän pitä tietämän HERran tien ja heidän Jumalans oikeuden: mutta ne owat caicki iken särkenet/ ja catcaisnet siten.
Jer 5:6 Sentähden pitä Lejonin/ joca medzäst tule/ repelemän heidän ricki/ ja suden corwest pitä haascaman heidän/ ja Pardin pitä wartioidzeman heidän Caupungeitans/ ja caicki cuin nijstä tulewat ulos/ pitä hänen syömän: sillä heidän syndejäns on juuri monda/ ja he owat paatunet heidän tottelemattomudesans.
Jer 5:7 Cuinga sijs minun pitä sinulle oleman armollinen? Että sinun lapses nyt hyljäwät minun/ ja wannowat sen cautta joca ei Jumala oleckan/ ja nyt/ että minä olen heitä rawinnut/ tekewät he huorin/ ja juoxewat porton huoneseen.
Jer 5:8 Cukin hirnu lähimmäisens emändätä/ nijncuin hywin ruokitut joutilat orhit.
Jer 5:9 Eiköst minun pidäis heitä sencaltaisist curittaman/ sano HERra/ ja eikö minun sielun pidäis costaman sencaltaiselle Canssalle cuin tämä on?
Jer 5:10 Cukistacat hänen muurins ylösalaisin/ ja älkät peräti häwittäkö/ ottacat pois hänen tornins: sillä ei ne ole HERran.
Jer 5:11 Mutta he cadzowat minun ylön/ sekä Israelin huone/ että Judan huone/ sano HERra.
Jer 5:12 He kieldäwät pois HERran/ ja sanowat: ei hän se ole: ei meille käy nijn pahoin: ei miecka ja nälkä tule meidän päällem.
Jer 5:13 Prophetat puhuwat tuuleen: ei heillä ole Jumalan sana: nijn heille idze käykön.
Jer 5:14 Sentähden sano HERra Jumala Zebaoth: että te sencaltaisia puhutte/ cadzo/ nijn minä teen minun sanani sinun suusas tulexi/ ja tämän Canssan puuxi/ ja hänen pitä polttaman heidän.
Jer 5:15 CAdzo/ minä annan tulla teidän päällen Israelin huone/ sano HERra/ cauca yhden Canssan/ wäkewän Canssan/ joca on ollut ensimäinen Canssa/ Canssan jonga kieldä et sinä ymmärrä/ etkä taida ymmärtä/ mitä he sanowat
Jer 5:16 Heidän wijnens on awojoin hauta/ ja he owat caicki Sangarit.
Jer 5:17 He syöwät sinun tulos ja leipäs/ jota sinun poicas ja tyttäres syönet olisit/ he nielewät sinun lambas ja carjas/ he syöwät sinun wijnapuus ja ficunapuus/ ja wahwat Caupungit/ joihin sinä sinus luotat/ häwittäwät he miecalla.
Jer 5:18 Ja en minä silloingan/ sano HERra/ peräti häwitä teitä.
Jer 5:19 Ja jos he sanowat: mixi HERra meidän Jumalam teke meille näitä caickia? nijn wasta heitä: että te oletta hyljännet minun/ ja palwellet wieraita jumalita teidän omasa maasan/ nijn teidän pitä myös palweleman wieraita sijnä maasa/ joca ei teidän oleckan.
Jer 5:20 Näitä teidän pitä ilmoittaman Jacobin huones ja saarnaman Judas. Ja sanoman:
Jer 5:21 cuulcat te hullu Canssa/ jolla ei taito ole/ joilla on silmät/ ja ei cuule.
Jer 5:22 Ettekö te tahdo peljätä minua/ sano HERra/ ja ettekö te pelkä minua/ joca panen heidan meren rajaxi ja ijancaickisexi määräxi/ jota ei hänen pidä käymän ylidze/ waicka se wielä pauhais/ nijn ei hän cuitengan mitän woi: ja jos hänen aldons paisuwat/ nijn ei heidän pidä menemän sen ylidzen.
Jer 5:23 Mutta tällä Canssalla on wilpistelewäinen ja tottelematoin sydän/ he harhailewat enämmin ja enämmin:
Jer 5:24 Ja ei sano coscan sydämesäns: peljätkäm HERra meidän Jumalatam/ joca anda meille amu ja ehtosaten ajallans/ ja warjele joca ajastaica wuoden tulon uscollisest.
Jer 5:25 MUtta teidän pahat tecon nämät estäwät/ ja teidän syndin tämän hywän teildä käändä pois:
Jer 5:26 Sillä minun Canssasani löytän jumalattomia/ jotca paulat ja pyydyxet asettawat ihmisiä käsittäxens/ nijncuin lindumiehet satimella:
Jer 5:27 Ja heidän huonens on täynäns petosta/ nijncuin häcki linduja. Sijtä he tulewat wäkewäxi/ rickaxi ja lihawaxi.
Jer 5:28 He waeldawat pahudes ja ei pidä oikeutta: ei holho orwoja hänen asiasans/ eikä auta köyhä oikeuteen.
Jer 5:29 Eiköst minun pidäis sitä costaman/ sano HERra/ ja eiköst minun sielun pidäis costaman sencaltaiselle Canssalle cuin tämä on?
Jer 5:30 Cuinga julmast ja cauhiast eletän maasa?
Jer 5:31 Prophetat opettawat walhetta/ Papit owat herrat wirasans/ ja minun Canssan tahto sitä mielelläns/ mitä te wijmein teette?

V. 6. Lejonin ) se on/ Babelin Cuningas.
v. 12. Kieldäwät pois HERran ) Sanoden: ei ole Jumalan sana cuin Jeremia puhu.
v. 31. Prophetat opettawat walhetta ) Cadzo Supr. cap. 2:8.

VI. Lucu.

JEremia uhca Jerusalemille onnettomutta wihollisilda/ v. 1.
ettei siellä ollut mitän muuta cuin wäärys/ pahus ja wäkiwalda/ v. 7.
Neuwo aicanans parannuxeen/ v. 8.
muutoin tahto HERra heitä häwittä/ jos jotakin wielä jäänyt on/ v. 9.
walitta ettei he sitä tottele/ waan pitäwät Jumalan sanan turhana/ v. 10.
sentähden täyty hänen angarast saarnata heidän häwityxestäns/ v. 11.
olit ahnet/ suruttomat ja ei sallinet idzens nuhdella/ v. 13.
HERra neuwo heitä wielä kysymän oikiata tietä/ waan ei he tahdo/ v. 15.
sentähden on rangaistus tulewa/ v. 18.
eikä heidän uhrins pidä heitä auttaman/ v. 20.
Babylonialaiset pitä totisest tuleman/ v. 22.
Neuwo wielä parannuxeen/ ja sano: HERra on pannut minun sulajaxi/ coetteleman ja puhdistaman Canssans: mutta caicki owat kelwottomat/ v. 27.

Jer 6:1 COotcat teitän/ te BenJaminin lapset Jerusalemista/ ja puhaldacat torween Techoasa/ ja nostacat lippun BethChemeris: sillä pohjast on pahus ja suuri wiheljäisys käsis.
Jer 6:2 Minä olen werrannut Zionin tyttären cauniseen ja ihanaiseen:
Jer 6:3 Mutta paimenet tulewat sijheen laumoinens/ he panewat majans hänen ymbärillens/ ja cukin caidze paicasans/
Jer 6:4 Ja sanowat: warustacat teitän händä wastan sotaan/ käykäm puolipäiwänä ylös/ woi meitäm/ sillä ehto joutu ja warjo tule suurexi.
Jer 6:5 Noscam ja astucam ylös/ meidän pitä sinne wielä yöllä menemän/ ja häwittämän hänen jalot huonens.
Jer 6:6 Sillä nijn sano HERra Zebaoth: caatacat puita/ ja tehkät muldaseiniä Jerusalemita wastan: sillä Caupungi pitä curitettaman/ caicki on siellä wäärys.
Jer 6:7 Nijncuin lähde cuohutta wetens: nijn cuohu myös hänen pahudens ja wäärydens/ wäärys ja häwitys sijnä cuullan/ kitu ja waiwa on aina minun edesäni.
Jer 6:8 Paranna sinuas Jerusalem/ ennencuin minun sydämen sinust käändy pois/ ja minä teen maan autiaxi/ josa ei kenengän asuman pidä.
Jer 6:9 Näitä sano HERra Zebaoth: mitä Israelist jäänyt on/ se pitä myös saalixi joutuman nijncuin wijnapuu/ cocota kätes corijn nijncuin wijnamarjain poimia.
Jer 6:10 KEnelle sijs minä puhun ja todistan/ että jocu cuulis? mutta heidän corwans owat ymbärinsleickamat/ eikä taida cuulla/ cadzo/ he pitäwät HERran sanan pilckana/ ja ei kärsi sitä.
Jer 6:11 Sentähden olen minä nijn täynnä HERran waatimust/ etten minä taida lacata wuodattamast/ sekä lasten päälle catuilla/ ja myös nuorucaisten cocouxen päälle yhtä haawa: sillä sekä mies että waimo/ ijällinen ja ikiwanha pitä otettaman kijnni.
Jer 6:12 Heidän huonens pitä tuleman muucalaisten käsijn/ ja heidän peldons ja emändäns: sillä minä ojennan käteni/ sano HERra/ maan asujain ylidzen.
Jer 6:13 Jotca caicki ahnettiwat/ sekä pienet että suuret: Prophetat ja Papit opettawat wäärin/
Jer 6:14 Ja lohduttawat minun Canssani hänen wiheljäisydesäns/ että hän halpana pitä/ ja sano: rauha/ rauha/ ja ei rauha oleckan.
Jer 6:15 Sentähden pitä heidän häpiään tuleman/ että he sencaltaisen cauhistuxen tekewät/ waicka he tahtowat olla häwäisemät/ eikä tahdo häwetä heitäns: sentähden pitä heidän jocaidzen langeman toinen toisens päälle/ ja cosca minä heitä curitan/ nijn heidän pitä langeman/ sano HERra.
Jer 6:16 NÄitä sano HERra: mengät teille/ cadzocat ja kysykät endisiä teitä/ cuca oikia tie on/ ja sitä te waeldacat/ nijn te löydätte lewon teidän sieluillen.
Jer 6:17 Mutta he sanowat: en me tee sitä. Minä olen pannut teille wartiat/ ottacat waari torwen änestä: mutta he sanowat: en me tee.
Jer 6:18 Sentähden te pacanat/ cuulcat ja ottacat tästä waari/ nijn myös teidän wäken.
Jer 6:19 Maa/ cuule sinä: cadzo/ minä annan tulla cowan onnen tälle Canssalle/ nimittäin/ heidän ansaitun palckans/ ettei he pidä lucua minun sanastani/ mutta hyljäwät minun Lakini/
Jer 6:20 Mitä minä lucua pidän pyhästä sawusta/ joca rickasta Arabiast tule/ eli hywästä Canelista/ joca caucaiselda maalda tule? teidän polttouhrin ei ole minulle otollinen/ eikä teidän uhrin kelpa minulle.
Jer 6:21 Sentähden sano HERra juuri näin: cadzo/ minä asetan tälle Canssalle esten/ sijhen pitä sekä Isä/ että lapset caicki heitäns louckaman/ ja kylän miehet pitä huckuman toinen toisens cansa.
Jer 6:22 NÄitä sano HERra: cadzo/ Canssa on tulewa pohjast/ ja suuri Canssa on asettawa idzens juuri meidän maamme wiereen/
Jer 6:23 Jolla on joudzet ja kilwet/ hän on julma ja armotoin/ hymise nijncuin pauhawainen meri/ aja hewoisilla nijncuin warustettu sotawäki sinua wastan sinä tytär Zion.
Jer 6:24 Cosca me saamme heistä cuulla/ nijn meidän kätem näändywät/ meille tule tusca ja murhe nijncuin lapsen kiwusa.
Jer 6:25 Älkän kengän lähtekö pellolle/ ja älkön kengän tielle mengö: sillä joca paicas on rauhatoin wihollisen miecan tähden.
Jer 6:26 O sinä minun Canssani tytär/ pue säcki päälles ja aseta idzes tuhcaan/ sure nijncuin nekin jotca suurest surulliset owat: sillä häwittäjä tule äkist meidän päällem.
Jer 6:27 MInä olen pannut sinun wartian tornixi ja linnaxi minun Canssasani/ tietämän ja coetteleman heidän menons.
Jer 6:28 He owat caicki luopunet/ waeldain petollisest/ he owat caicki turmeldu waski ja rauta.
Jer 6:29 Palkeet owat poldetut/ plyijy rauke pois/ sulaminen on hucas: sillä ei paha ole eroitettu.
Jer 6:30 Sentähden he myös cudzutan hyljätyxi hopiaxi: sillä HERra on heidän hyljännyt.

Vers. 11. Täynnä HERran waatimusta ) se on/ minun täyty caata Jumalan waatimisen ja hänen wihans sanan/ nijncuin astia ricko pohjan.
v. 13. Prophetat ) Sup. 2:8.
v. 15. Häwäisewät ) se on/ ei he tahdo pahaxi cudzutta/ eikä taita häwetä heitäns.
v. 16. Mengän teille ) se on/ tutkistelcat caickista Jumalan palweluxista ja opeista/ cuca wanhin ja paras on se pitäkät.
v. 20. Pyhästä sawusta ) Cadzo Esa. 1:11.
v. 27. Wartian tornixi ja linnaxi ) se on sinun pitä sanan cautta wartioidzeman ja rangaiseman heitä/ mutta se on paha rauta caicki sulaminen on hucas.
v. 29. Palkeet ) se on/ Papit/ joiden cautta pitä opetettaman/ taencaltaisia wertauxia/ Ezech. 22:18. ja 24:3.

VII. Lucu.

HERra käske Jeremian neuwo Canssans parannuxeen/ eikä luottaman idzens HERran Templijn/ että se oli heidän tykönäns/ v. 1.
muutoin teke hän heidän Templins ja Caupungins cansa/ nijncuin Silongin/ v. 12.
kieldä heidän edestäns rucoilemast eli jotakin tekemäst heidän tähtens: sillä hän näke heidän cauhian epäjumalan palweluxens/ v. 16.
walitta ettei he ainoastans uhraelit uhrejans/ mutta olit hänen käskyllens tottelemattomat/ v. 21.

hän oli neuwonut heitä jocapäiwä Prophetains cautta/ mutta ei he heitä cuullet/ v. 28.
käske sitä Jeremian heille sano/ ja murehtia heitä: sillä hän oli hyljäwä Canssans/ ja anda tulla rangaistuxen heidän päällens heidän epäjumalan palweluxens tähden/ v. 29.

Jer 7:1 TÄmä sana tapahdui HERralda Jeremialle/ sanoden:
Jer 7:2 Seiso HERran huonen portis/ saarna siellä tämä sana/ ja sano: cuulcat HERran sana te caicki Judas/ jotca käytte sisälle tästä portista rucoileman HERra.
Jer 7:3 Näin sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: paratcat teidän elämän ja menon/ ja minä tahdon asua täsä paicas teidän cansan.
Jer 7:4 Älkät luottaco teitän walheseen/ sanoden: täsä on HERran Templi/ täsä on HERran Templi/ täsä on HERran Templi.
Jer 7:5 Mutta parandacat teidän elämän ja menon/ ja tehkät oikeus yhdelle ja toiselle muucalaisille/ orwoille ja leskille/
Jer 7:6 Ja älkät tehkö wäkiwalda/ älkät myös wuodattaco wiatoinda werta täsä paicas/ ja älkät muita jumalita seuratco/ idze teillen wahingoxi.
Jer 7:7 Nijn minä asun teidän cansan täsä paicas ijancaickisest/ täsä maasa jonga minä annoin teidän Isillen.
Jer 7:8 MUtta te luotatte teitän walheseen/ joca ei teitä auta.
Jer 7:9 Ja te oletta wielä sijttekin warcat/ murhamiehet/ huorintekiät walapattoiset/ suidzutatte Baalille/ ja noudatatte wieraita jumalita/ joita et te tunne.
Jer 7:10 Te tuletta myös ja seisotta minun edesäni täsä huonesa/ joca minun nimelläni cudzutan/ ja sanotta: ei meidän mitän hätä ole/ ehkä me teem nämät cauhistuxet.
Jer 7:11 Pidättekö te sijs tämän huonen/ joca minun nimelleni nimitetty on/ murhan luolana? cadzo/ kyllä minä sen näen/ sano HERra.
Jer 7:12 Mengät minun paickani Siloon/ josa minun nimen ennen asunut on/ ja cadzocat mitä minä siellä tehnyt olen/ minun Canssani Israelin pahuden tähden.
Jer 7:13 Että te nyt caickia sencaltaisia töitä teettä/ sano HERra/ ja minä annan wielä jocapaicas saarnata/ ja et te tahdo cuulla: minä huudan/ ja et te tahdo wastata.
Jer 7:14 Nijn minä myös tahdon tehdä tämän huonen cansa/ joca nimelleni nimitetty on/ johon te idzen luotatte: ja sen paican cansa/ jonga minä teidän Isillenne annoin: nijncuin minä tein Silon cansa.
Jer 7:15 Ja heitän teitä pois minun caswoni edestä/ nijncuin minä heitin pois caicki teidän weljennekin/ caicki Ephraimin siemenet.
Jer 7:16 JA ei sinun pidä rucoileman tämän Canssan edest/ eikä myös yhtäkän walitust eli rucoust tuoman edes/ eli sinuas minun eteeni heidän tähtens waiwaman: sillä en minä tahdo sinua cuulla.
Jer 7:17 Sillä etkös näe mitä he tekewät Judan Caupungeis ja cujilla Jerusalemis.
Jer 7:18 Lapset candawat puita ja Isät tekewät walkiata/ ja waimot tekewät taikinata/ uhrataxens leipiä taiwan Melechetille/ ja andaxens juomauhria wieraille jumalille/ että he minua wihoitaisit.
Jer 7:19 Mutta ei he minulle tee sillä mielicarwautta/ sano HERra: waan idzellens/ ja heidän pitä häpiään tuleman.
Jer 7:20 Sentähden sano HERra/ HERra: cadzo/ minun wihan ja minun julmuden on wuodatettu tähän paickan/ sekä Canssaan että carjaan/ puihin medzäsä/ ja maan hedelmään/ joca pitä palaman nijn ettei yxikän sitä sammutta taida.
Jer 7:21 NÄitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: cootcat teidän polttouhrin ja muut uhrin/ ja syökät liha.
Jer 7:22 Sillä sinä päiwänä jona minä teidän Isänne johdatin Egyptin maalda/ en minä sanonut engä käskyä andanut heille polttouhrista/ engä muusta uhrista.
Jer 7:23 Waan minä käskin heille/ ja sanoin: cuulcat minun sanani/ nijn minä tahdon olla teidän Jumalan/ ja te oletta minun Canssan/ ja waeldacat caicki nijllä teillä cuin minä teidän käsken/ että teille käwis hywin.
Jer 7:24 Mutta ei he tahtonet cuulla/ eikä sinne corwians callista/ waan waelsit omasa neuwosans ja pahan sydämens halusa/ ja käwit tacaperin ja ei edespäin.
Jer 7:25 Ja sijtä päiwäst cuin minä johdatin teidän Isän Egyptin maalda/ nijn tähän päiwän asti/ olen minä lähettänyt jocapäiwä teille caicki minun palweliani/ Prophetat:
Jer 7:26 Mutta et te tahtonet cuulla/ etkä corwian callista/ waan oletta niscurit/ ja teettä pahemmin cuin teidän Isän.
Jer 7:27 Ja jos sinä caicki nämät sanot heille/ nijn ei he sijtteckän cuule/ ja jos sinä huudat/ nijn ei he sijtteckän wasta.
Jer 7:28 Sentähden sano heille: Tämä on se Canssa joca ei heidän HERrans Jumalatans cuule/ eikä tahdo idzens parata/ usco on peräti pois/ ja on temmattu heidän suustans.
Jer 7:29 LEicka hiuxes ja heitä pois tykös/ ja surcuttele sinuas walittain corkeuxes: sillä HERra on hyljännyt ja ajanut tämän sucucunnan pois/ jolda hän on wihoitettu.
Jer 7:30 Sillä Judan lapset tekewät paha minun silmäini edes/ sano HERra. He panewat sijhen huoneseen cauhistuxen/ joca minun nimelleni nimitetty on/ saastuttaxens sitä.
Jer 7:31 Ja he rakendawat Tophetin Altarin BenHinnomin laxosa/ polttaxens heidän poicans ja tyttärens tules/ jota en minä ikänäns käskenyt eli joscus ajatellut ole.
Jer 7:32 Sentähden cadzo/ se aica tule/ sano HERra/ ettei se enä cudzuta Tophetixi ja BenHinnomin laxoxi/ waan murhan laxoxi/ ja Tophetis pitä haudattaman ruumita/ ettei sijnä enä ole sia.
Jer 7:33 Ja tämän Canssan ruumit pitä taiwan linduin ja maan eläinden ruaxi tuleman/ ja ei yxikän pidä heitä sijtä ajaman pois.
Jer 7:34 Ja minä otan pois Judan Caupungeista ja Jerusalemin catuilda ilon ja riemuhuudon/ yljän ja morsiamen änen: sillä maan pitä kylmille tuleman.

Vers. 4. Täsä on HERran Templi ) Nijncuin muutamat wielä nyt huutawat: täsä on Christillinen seuracunda/ täsä on P. Petarin istuin/ täsä owat lailliset opettajat/ Pispat ja Praelatit/ jotca toinen toisens jälken istunet owat. Se oikia seuracunda ei taida mennä wäärin: waicka he cuitengin waeldawat epäjumaludesans/ taicauxisans ja erhetyxisäns Jumalan sana wastan/ ja ei laita idzens nijn monen opettajan neuwon jälken/ jotca Jumala on herättänyt/ waan waiwawat ja tappawat heitä. Cadzo Inf. 18:18.
V. 31. BenHinnomin laxosa ) Sijtä puhutan/ Ios. 15:8. Cadzo 2 Par. 28:3. V. eod. Tophetin ) tule sijtä sanast Toph/ se on/ trompu: ja cudzuttin nijn/ että he annoit lyödä heidän Pappins trompua/ cosca he poltit lapsians sille epäjumalalle Molochille/ ettei heidän itcuns ja parcuns olis cuulunut. V. eod. Jota en minä ikänäns käskenyt ) Deut. 4:2. ja 12:8. ja 17:3.
V. 34. Yljän ) se on/ huilut ja caickinaisen ilon helinän/ joca yljän morsiamen cunniaxi häisä pidetän.

VIII. Lucu.

JUmala uhca wielä Canssallens hucutuxen ja cadotuxen/ heidän epäjumalan palweluxens tähden/ v. 1.
käske Prophetan ilmoitta heidän catumattomudens/ muutamain wertausten cautta/ v. 4.
erinomattain opettajain petoxen ja wäärän opin/ v. 8.
uhca heille rangaistuxen/ sekä sijtä että ahneuden ja muiden wicain tähden/ v. 10.
tahto otta pois mitä heistä jäänyt on/ v. 13.
eikä wijwyttele/ v. 16.
jota Propheta suurest surcuttele/ v. 18.

Jer 8:1 SIjhen aican/ sano HERra/ pitä Judan Cuningasten luut/ Pappein luut/ Prophetain luut/ cauppamiesten luut heitettämän Jerusalemis ulos heidän haudoistans.
Jer 8:2 Ja ne pitä hajotettaman Auringon/ Cuun ja caickein taiwan jouckoin ala/ joita he racastanet/ palwellet/ seurannet/ edzinet ja rucoillet owat/ ei heitä pidä enä haettaman ja haudattaman/ waan pitä oleman locana maasa.
Jer 8:3 Ja caicki jäänet tästä pahasta Canssasta/ misä ikänäns paicas he owat/ johon minä heitä ajanut olen/ pitä paremmin tahtowan olla cuolluna cuin eläwänä/ sano HERra Zebaoth.
Jer 8:4 SEntähden sano heille: näitä sano HERra: cusa on jocu/ jos hän lange/ joca ei jällens mielelläns nouse? cusa on jocu joca käy exyxis/ eikö hän mielelläns jällens oikialle tielle tule?
Jer 8:5 Cuitengin tahto tämä Jerusalemin Canssa käydä exyxis palajamat/ ja rippuwat nijn cowin wääräs jumalan palweluxes/ ettei he millän tawalla anna käätä heitäns pois.
Jer 8:6 Minä näen ja cuulen ettei he oikein opeta/ ei ole yhtän joca catu pahuttans/ ja sano: mitä minä sijs teen? he juoxewat caicki heidän juoxuans nijncuin julma hewoinen sodas.
Jer 8:7 Haicara taiwan alla tietä hänen aicans/ Kyhkyinen/ Curki ja Pääskyinen huomaidzewat heidän aicans/ cosca heidän pitä tuleman jällens: waan minun Canssan ei tahdo tietä HERran oikeutta.
Jer 8:8 CUinga te sijs taidatte sano: me olemma wijsat/ ja meillä on HERran Laki/ cadzo/ se on totisest cuitengin walhe cuin ne kirjanoppenet kirjoittawat.
Jer 8:9 Sentähden pitä sencaltaiset opettajat häwäistämän/ peljätettämän ja fangittaman: sillä mitä hywä he taitawat opetta/ jotca HERran sanan hyljäwät.
Jer 8:10 Sentähden annan minä heidän emändäns muucalaisille/ ja heidän peldons nijlle jotca heitä carcottawat: sillä he owat caicki ahnet/ pienimmäst nijn suurembaan/ Papit ja Prophetat opettawat wäärän jumalan palweluxen:
Jer 8:11 Ja rohwaisewat minun Canssani heidän onnettomudesans/ että he sen turhana pidäisit/ ja sanowat: rauha/ rauha.
Jer 8:12 Ja ei rauha oleckan/ sentähden pitä heidän häpiään tuleman/ että he sencaltaista cauhistusta tekewät: ja waicka he tahtowat ilman häwäistystä olla/ eikä tahdo häwetä/ sentähden pitä heidän langeman toinen toisens päälle/ ja cosca minä heitä curitan/ silloin pitä heidän langeman/ sano HERra.
Jer 8:13 MInä tahdon heitä nijn poimia/ sano HERra/ ettei yhtäkän wijnamarja pidä wijnapuusa oleman/ eikä yhtäkän ficunata ficunapuusa/ lehdet pitä wariseman/ ja se cuin minä heille andanut olen/ pitä heildä otettaman pois.
Jer 8:14 Mixi me nijn alallans istumme? Ja/ cootcat teitän silloin/ käykäm wahwoin Caupungeihin/ ja odottacam nijsä apua: sillä HERra meidän Jumalam on meitä waikittanut catkeralla siemellä/ että me nijn teem HERra wastan syndiä.
Jer 8:15 Ja odota rauha ja terweyden aica/ ehkei mitän hywä ole käsis/ ja että te parataisin/ ehkei muuta ole cuin hämmästys.
Jer 8:16 Jo nyt cuulu hamasta Danist hewoisten hirnuminen/ ja heidän orhins cuorsuwat/ nijn että caicki maa järise. He tulewat ja syöwät maan/ ja caicki mitä sijnä on/ Caupungin caickein nijden cansa cuin sijnä on.
Jer 8:17 Sillä cadzo/ minä lähetän kärmet ja Basiliscuxet teidän secaan/ joita ei auta lumoiman/ teitä pistämän/ sano HERra.
Jer 8:18 Minun wirwotuxen on murhella secoitettu/ ja minun sydämen on näändynyt.
Jer 8:19 Cadzo/ minun Canssani tyttären pitä wieralda maalda huutaman: Eikö HERRA tahdo sillen olla Zionis? eli/ eikö hänellä sillen ole Cuningasta? Mixi he wihoitit minun cuwillans ja turhalla wieran jumalan palweluxellans?
Jer 8:20 Elon aica on mennyt edes/ suwi on loppunut/ ja ei meille ole apua tullut.
Jer 8:21 Minä suren suurest että minun Canssan nijn turmeldu on/ minä surcuttelen ja olen pahalla mielellä.
Jer 8:22 Eikö Gileadis ole woidetta/ eli eikö siellä ole läkäritä? mixei minun Canssani tytär ole terwexi tehty?

Vers. 10. Opettawat wäärän jumalan palweluxen ) Sup. 2:8.
V. 14. Catkeralla siemellä ) se on/ hän autta meitä onnettomuteen ja wiheljäisyteen/ ei hywyteen/ nijncuin te luuletta.
V. 16. Hama ja Danist ) Dan on Babelin rajoilla/ sieldä/ sano hän/ cuulu jo sanoma/ Babylonialaiset olewan tulosa.

IX. Lucu.

PRopheta walitta wielä ettei hän täydellisest taida idke ja sure sitä hirmuista häwitystä cuin hänen Canssallens tulewa on/ v. 10.
17. jonga he olit saattanet matcan huorudellans/ walhellans/ wäkiwallallans ja petoxellans heidän menoisans/ v. 2.
lyhykäisest sanottu: että he olit hyljännyt HERRAN Lain/ ei totellet hänen sanans/ waan seuraisit oman sydämens tahto/ cuin heidän Isäns heille olit opettanet/ v. 12.
neuwo heitä ettei he heitäns luota yhtengän muuhun/ waan HERRAAN: sillä hän curitta wähän ajan peräst sekä Judalaisia että pacanoita/ v. 23.

Jer 9:1 JOsca minun pääsäni olis kyllä wettä/ ja minun silmäni olisit kyynelden lähde/ että minä woisin itke yötä ja päiwä/ lyödyjä minun Canssastani.
Jer 9:2 Josca minulla olis maja corwesa/ nijn minä jätäisin minun Canssani ja menisin pois heidän tyköns: sillä he owat caicki huorintekiät/ ja paha joucko.
Jer 9:3 He ambuwat caicki heidän kielelläns walhetta ja ei totuutta/ waeldawat wäkiwallalla maasa/ ja menewät yhdest pahudest nijn toiseen/ ei totellen minua/ sano HERra.
Jer 9:4 Jocainen ottacan waarin lähimmäisestäns/ älkän uscoco weljensäckän: sillä weli sorta weljens ja ystäwä ystäwätäns.
Jer 9:5 Ystäwä pilcka ystäwätäns/ ja ei puhu yhtän totist sana/ he ahkeroidzewat toinen toistans pettämän/ ja heidän mielens on paha/ ettei he wielä pahemmin tehdä taida.
Jer 9:6 Jocapaicas on petos heidän seasans/ ja ei he taida minua tuta petoxen tähden/ sano HERra.
Jer 9:7 SEntähden sano HERRA Zebaoth näin: cadzo/ minä sulan ja coettelen heitä: sillä mitäst minä muuta teen minun Canssani tyttären nähden.
Jer 9:8 Heidän petolliset kielens owat murhanuolet/ suullans he puhuwat lähimmäisens cansa ystäwälisest/ waan sydämesäns he wäijywät händä.
Jer 9:9 Eiköst minun sentähden pidäis rangaiseman heitä/ sano HERRA/ ja eiköst minun sielun pidäis costaman sencaltaiselle Canssalle cuin tämä on?
Jer 9:10 Minä itken ja surcuttelen wuorilla/ ja walitan corwesa paimenitten tykönä: sillä he owat peräti hajotetut/ nijn ettei siellä sillen kengän asu/ ei myös siellä sillen cuulu carjan ändä/ taiwan linnut ja caicki carja on jo pois.
Jer 9:11 Ja minä teen Jerusalemin kiwiraunioxi ja Drakein pesäxi/ ja häwitän Judan Caupungit/ nijn ettei nijsä yhtäkän pidä asuman.
Jer 9:12 Joca wijsas olis hän ajattelis sitä/ ja ilmotais mitä HERRAN sana hänelle sano: Mingätähden sijs maa nijn hucutetuxi ja häwitetyxi tule/ että se on nijncuin erämaa/ josa ei yxikän asu.
Jer 9:13 Ja HERRA sanoi: sentähden/ että he hyljäwät minun Lakini/ jonga minä heille annoin/ ja ei tottele minun sanani/ eikä elä sen jälken:
Jer 9:14 Waan seurawat oman sydämens tahto ja Baalimita/ nijncuin heidän Isäns heitä opettanet owat.
Jer 9:15 Sentähden sano HERRA Zebaoth Israelin Jumala: cadzo/ minä syötän tämän Canssan coiruoholla/ ja annan heidän sappe juoda.
Jer 9:16 Minä hajotan heidän pacanain secaan/ joita ei he eikä heidän Isäns tunne/ ja lähetän miecan heidän peräns/ sijhenasti että he caicki lopetetan.
Jer 9:17 NÄin sano HERRA Zebaoth: toimittacat teillen itkewäisiä/ että he tulisit/ ja lähettäkät nijden perän jotca taitawat meitä itke nopiast:
Jer 9:18 Että meidän silmäm kyyneleitä wuodataisit/ ja meidän silmämripset wettä tiuckuisit.
Jer 9:19 Että walitus ja itcu cuuluis Zionis näin: nimittäin/ woi cuinga me olemma näin peräti häwitetyt ja häwäistyt? meidän täyty maalda paeta: sillä meidän asuinsiam owat cukistetut.
Jer 9:20 Cuulcat sijs te waimot HERran sana/ ja käsittäkät corwijn hänen suuns puhe/ andacat teidän tyttären itke/ ja opettacan toinen toistans walittaman/ nimittäin/ näin:
Jer 9:21 Cuolema on tullut meidän ackunistam sisälle/ ja meidän palatzijm langennut/ lapsia catuilla tappaman ja nuorucaisia cujilla.
Jer 9:22 Näin sano HERra: sano: ihmisten ruumit pitä nijncuin loca maan päällä oleman/ ja nijncuin jalalliset jääwät elomiehen perän/ josa ei kengän ota ylös.
Jer 9:23 Näitä sano HERRA: älkän wijsas kerscatco wijsaudestans/ älkän wäkewä kerscatco wäkewydestäns/ älkän myös ricas kerscatco rickaudestans:
Jer 9:24 Waan joca tahto kerscata/ nijn kerscatcan sijtä että hän tietä ja tunde minun/ että minä olen HERRA/ joca teen laupiuden/ oikeuden ja wanhurscauden maan päällä: sillä se minulle kelpa/ sano HERra:
Jer 9:25 Cadzo/ se aica tule että minä rangaisen caicki ymbärinsleicatut ymbärinsleickamattomain cansa/ nimittäin/ Egyptin/ Judan/ Edomin/ Ammonin ja Moabin lapset/ ja caicki jotca corwesa asuwat: sillä caikilla pacanoilla on ymbärinsleickamatoin esinahca/ mutta coco Israelin huonella on ymbärinsleickamatoin sydän.

Vers. 7. Minä sulan ) se on/ minä annan tulla heille suuren ahdistuxen ja surun/ se cuin silloin paatunut on/ hän hucku sijnä/ ja se cuin silloin notkia on/ hän parandacon sen cautta idzens/ että hän pääsis toiseen elämään.
V. 14. Nijncuin heidän Isäns heitä opettanet owat ) Cadzo Ezech. 20:18.
V. 25. Rangaisen caicki ) Toisen toisens cansa/ sekä Judalaiset että pacanat/ toinen on nijn hywä cuin toinengin/ Judalaiset owat nijn pahat sydämest cuin pacanatkin/ waicka he owat ymbärinsleicatut ruumisa.

X. Lucu.

JEremia waroi Jumalan Canssa/ seuramast pacanain epäjumalan palwelust ja taicaust/ v. 1.
jotca ei ole jumalat/ mutta turhuus/ v. 3.
8. 14. HERra on yxinäns Jumala/ joca taiwan ja maan on tehnyt/ etc. v. 6.
10. 16. Uhca/ että HERra heittä heidän pois maastans/ v. 17.
walitta sitä surullisest/ v. 19.
ja rucoile että HERra heitä cohtullisest rangaisis/ eikä peräti hucutais/ v. 23.

Jer 10:1 CUulcat mitä HERra teille sano: te Israelin huone.
Jer 10:2 Näitä sano HERra: ei teidän pidä oppeman pacanain tapa/ eikä teidän pidä taiwan merkejä pelkämän.
Jer 10:3 Sillä pacanain jumalat ei ole muu cuin turhuus/ he hackawat puun medzästä/ ja seppä walmista sen kirwellä/
Jer 10:4 Ja caunista hopialla ja cullalla/ ja kijnittä sen nauloilla ja wasaralla/ ettei se lange maahan.
Jer 10:5 Ne owat tehdyt nijncuin wahwat palmupuut/ waan ei he taida puhua/ ja heitä täyty myös canda: sillä ei he taida käydä/ sentähden ei teidän pidä nijtä pelkämän/ sillä ei ne taidä autta eikä wahingoitta.
Jer 10:6 MUtta HERra/ ei yxikän ole sinun wertas/ sinä olet suuri/ ja sinun nimes on suuri/ jongas töilläs taidat osotta.
Jer 10:7 Kenengä ei pidäis sinua pelkämän/ sinä pacanain Cuningas? sinua pitä cuultaman: sillä ei caickein pacanain lasten seas eikä yhdesäkän waldacunnas ole sinun wertas.
Jer 10:8 He owat caicki tyhmät ja taitamattomat: sillä puu osotta turhuden.
Jer 10:9 Taottu hopia tuodan meren ylidze/ ja culda tuodan Uphasta/ walmistettu tecomiehildä ja hopiasepildä/ he puetetan kellaisella silkillä ja purpuralla/ jotca caicki owat taitawain työt.
Jer 10:10 Mutta HERra on oikia Jumala/ eläwä Jumala/ ja ijancaickinen Cuningas/ hänen wihans edes wapise maa/ ja pacanat ei taida kärsiä hänen uhcaustans.
Jer 10:11 Nijn sanocat sijs heille näin: jumalat jotca ei taiwasta eikä maata tehnet ole/ cadotcan maasta ja taiwan alda.
Jer 10:12 Mutta hän on tehnyt maan woimallans ja mailman pijrin wijsaudellans/ on myös lewittänyt taiwan ymmärryxelläns.
Jer 10:13 Cosca hän jylistä/ silloin on paljo wettä taiwan alla/ ja wetä ylös udun maan äristä/ hän teke pitkäisen leimauxen saten cansa/ ja anda tuulen tulla salaisesta paicasta.
Jer 10:14 Caicki ihmiset owat tyhmät heidän taidosans/ ja caicki hopiasepät owat häpiäs cuwinens: sillä heidän cuwans owat petos/ ja ei heisä ole henge.
Jer 10:15 Se on caicki turha ja petollinen työ/ heidän pitä huckuman/ cosca heitä edzitellän.
Jer 10:16 Mutta Jacobin osa ei ole sencaltainen: waan hän on se joca caicki luonut on/ ja Israel on hänen perindöns widza/ hänen nimens on HERra Zebaoth.
Jer 10:17 Ota sinun cauppas pois maasta/ joca asut wahwas Caupungisa: sillä näin sano HERra:
Jer 10:18 Cadzo/ minä heitän pois tällä haawalla maan asujamet/ ja waiwan nijn heitä että heidän pitä sen tundeman.
Jer 10:19 Woi minun murheni ja sydämeni suru: waan minä luulen että se on minun waiwan/ jonga minun pitä kärsimän: minun majan on hajotettu/ ja caicki minun nuorani owat catkennet.
Jer 10:20 Minun lapseni owat pois/ eikä ole joca rakenda minun majani jällens/ ja ei kengän pane ylös minun teldani.
Jer 10:21 Sillä paimenet owat tyhmäxi tullet/ eikä kysy HERra.
Jer 10:22 Sentähden ei he taida oikein opetta/ waan caicki heidän laumans on hajotettu/ cadzo/ sanoma tule/ ja suuri wapistus pohjan maalda: Judan Caupungit pitä kylmille tuleman ja Drakein asumasiaxi.
Jer 10:23 MInä tiedän HERra ettei ihmisen tie ole hänen woimasans/ eikä yhdengän miehen wallas/ cuinga hän waellais ja käymisens ojennais.
Jer 10:24 Curita HERra minua/ mutta cuitengin cohtudella ja ei sinun julmudesas/ ettes minua peräti hucutais.
Jer 10:25 Mutta wuodata wihas pacanain päälle/ jotca ei sinua tunne/ ja nijden sucuin päälle/ jotca ei sinun nimes rucoile: sillä he owat syönet ja niellet Jacobin/ he owat tehnet hänen cansans lopun/ ja hänen asuinsians häwittänet.

Vers. 2. Taiwan merkejä ) Cadzo Esa. 47:13. Lev. 19:26.
V. 17. Caupungisa ) Nimittäin/ Jerusalemis.
V. 23. Ihmisen tie ) se on/ ihminen on perisynnin cautta nijn turmeldu/ ettei hän idzestäns taida sitä tietä waelda joca Jumalalle kelpa/ mutta HERra on se joca hänes waicutta sekä tahdon että tegon/ sijhen cuin hywä on/ Phil. 2:13.

XI. Lucu.

HERra käske Prophetan muistutta Judalaisille lijton/ jonga hän heidän Isäins cansa tehnyt oli/ v. 1.
ja ettei he sitä ole pitänet/ anda hän heille tapahtua lijton sanain jälken/ v. 7.
hän myös kyllä tiesi heidän käändywän Isäins syndijn/ v. 9.
sentähden anda hän tulla onnettomuden heidän päällens/ josta ei heidän epäjumalans woi heitä autta/ v. 11.
kieldä Prophetan rucoilemast heidän edestäns: sillä ei hän cuule händä/ että he owat caicke coirutta tehnet/ ja luulewat uhreillans nijstä puhtaxi tulewans/ v. 16.
Propheta ilmoitta heidän juonens händä wastan Anathotis/ v. 18.
jongatähden HErra oli heitä rangaisewa/ v. 21.

Jer 11:1 TÄmä on se sana/ joca tapahtui HErralda Jeremialle sanoden:
Jer 11:2 Cuulcat näitä lijton sanoja/ sanoaxen nijtä Judalaisille ja Jerusalemin asuwaisille.
Jer 11:3 Ja sano heille: näin sano HERra Israelin Jumala: kirottu olcon se joca ei tottele näitä lijton sanoja/
Jer 11:4 Jotca minä sinä päiwänä teidän Isillen käskin/ jona minä johdatin heitä Egyptin maalda rautapädzistä/ ja sanoin: cuulcat minun äneni/ ja tehkät nijncuin minä teidän käskenyt olen/ nijn teidän pitä minun Canssan oleman/ ja minä olen teidän Jumalan/
Jer 11:5 Että minä pidäisin sen walan jonga minä teidän Isillen wannonut olen/ andaxeni heille maan/ joca riesca ja hunajata wuota/ nijncuin se tänäpän on. Minä wastaisin/ ja sanoin: Amen HERra.
Jer 11:6 Ja HERra sanoi minulle: saarna caicki nämät sanat Judan Caupungeisa/ ja Jerusalemin catuilla/ ja sano: cuulcat näitä lijton sanoja/ ja tehkät nijden jälken.
Jer 11:7 Sillä minä olen todistanut teidän Isillen sijtä päiwästä/ cuin minä heitä johdatin Egyptin maalda/ nijn tähän päiwän asti/ todistin joca paicas/ ja sanoin: cuulcat minun änen.
Jer 11:8 Mutta ei he cuullet eikä callistanet corwians tännepäin/ waan cukin meni oman pahan sydämens tahdon jälken. Sentähden annan minä myös caicki nämät lijton sanat tulla heidän päällens/ cuin minä käskin pitämän/ mutta ei he sitä cuitengan tehnet.
Jer 11:9 HERra sanoi minulle: minä kyllä tiedän cuinga ne Judas ja Jerusalemis sitowat idzens yhten.
Jer 11:10 He käändäwät idzens Isäins syndeijn/ jotca ei myös minun sanojani cuullet/ mutta seuraisit muita jumalita ja palwelit nijtä. Israelin ja Judan huone owat myös nijn rickonet joca paicas minun lijttoni/ jonga minä heidän Isäins cansa tehnyt olen.
Jer 11:11 Sentähden cadzo/ sano HERra: minä saatan onnettomuden heidän päällens/ jota ei heidän pidä saaman wälttä/ ja cosca he minua huutawat/ nijn en minä cuule heitä.
Jer 11:12 Annan sijs silloin Judan Caupungit ja Jerusalemin asuwaiset mennä ja huuta nijtä jumalita/ joille he suidzuttanet owat/ waan ei he taida heitä autta heidän hädäsäns.
Jer 11:13 Sillä cuinga monda Caupungita/ nijn monda on sinulla jumalatakin Juda: ja nijn monda cuin catua on Jerusalemis/ nijn monda häpiälist Altarita oletta te rakendanet/ suidzuttaxen Baalille.
Jer 11:14 Älä sijs rucoile tämän Canssan edestä/ älä myös huuda tämän Canssan tähden: sillä en minä cuule heitä/ cosca he minua huutawat heidän hädäsäns.
Jer 11:15 MItä on minun ystäwälläni toimittamist minun huonesani? he tekewät caickinaista coirutta/ ja luulewat pyhän lihan sen heildäns ottawan: ja cosca he pahoin tekewät/ nijn he iloidzewat sijtä.
Jer 11:16 HERra cudzui sinun wiherjäisexi/ caunixi hedelmälisexi öljypuuxi/ mutta nyt on hän suurella murhan pargulla sytyttänyt tulen sen ymbärille/ nijn että sen oxat pitä häwitetyxi tuleman.
Jer 11:17 Sillä HERra Zebaoth/ joca sinun on istuttanut/ uhcais sinulle paha/ Israelin ja Judan huonen tähden cuin he tekewät/ nijn että he wihoittawat minun suidzuttaisans Baalille.
Jer 11:18 HERra on minulle sen ilmoittanut nijn että minä sen tiedän/ ja osotti minulle mitä he aicoiwat/ nimittäin/ että he tahtowat teurasta minun/ nijncuin lamban eli härjän.
Jer 11:19 Sillä en minä tiennyt että he olit pitänet neuwo minua wastan/ ja sanonet: turmelcamme puu hedelmöinens ja temmatcamme händä ylös juurinens eläwitten maasta/ ettei hänen nimens ikänäns enämbi muistetais.
Jer 11:20 Mutta sinä HErra Zebaoth/ sinä oikia Duomari/ sinä joca tutkistelet sydämet ja munascuut/ anna minun nähdä sinun costos heidän päällens: sillä minä olen minun asiani andanut sinun haldus.
Jer 11:21 Sentähden sano HERra Anathotin miehiä wastan/ jotca sinun hengeens wäijywät ja sanowat: älä ennusta meille HERran nimeen/ jolles muutoin tahdo cuolla meidän käsisäm?
Jer 11:22 Sentähden sano HERra Zebaoth juuri nijn: cadzo/ minä edzin heitä costolla/ nuoret miehet pitä heistä miecalla tapettaman/ heidän poicans ja tyttärens pitä näljästä cuoleman.
Jer 11:23 Nijn ettei heistä pidä mitän jäämän: sillä minä saatan Anathotin miehille onnettumuden/ sinä wuonna/ cosca heitä costolla pitä edzittämän.

Vers. 15. Minun ystäwälläni ) Nijncuin äiti cudzu poicans junckarixi wihoisans ollesans: nijn cudzu HERra täsä Judalaiset ystäwäxens/ hänen hywäxi lapsexens/ jotca teit caicke coirutta ja epäjumalan palwelusta/ ja tahdoit cuitengin että se oli caicki hywin tehty. v. Eod. Pyhän lihan ) se on/ se cuin he uhraisit/ jolla he ajattelit caicki sowitetuxi/ ehkä ei he parandanet idzens. Cadzo Esa. 1:11.
v. 16. Tulen ) se on/ Babelin Cuningas.
v. 20. Anna minun nähdä sinun costos ) Yhteisen neuwon jälken pitä meidän rucoileman nijden edest/ jotca meitä wihawat/ ja wainowat/ Matth. 5. cuitengin nähdän että pyhätkin owat toisinans rucoillet costo wihamiehillens/ ei että costost on heillä ollut ilo heidän cadotuxeens/ mutta että Jumala/ jollei he paranna heitäns/ andais nähdä oikeudens muille peljätyxexi ja parannuxexi.

XII. Lucu.

PRopheta kysele Jumalalle/ mingätähden jumalattomille käy nijn hywin/ v. 1.
walitta HERran puolesta/ että Judan maata nijn cauwan häwitetän asuwaisten pahuden tähden/ ja ettei he usco hänen sanans/ v. 4.
sano hyljännens huonens ja Canssans wihollisillens saalixi/ v. 7.
ja että he owat jo häwitetyt ja pitä wielä enämmin häwitettämän/ v. 10.
cuitengin tahto hän costolla edziä kyläns miehiä/ jotca sitä teit/ ja nijn heitä pelasta/ v. 14.
jos myös heidän wihollisens oppisit tundeman hänen/ nijn he tulisit hänen Canssaxens/ v. 16.

Jer 12:1 HERra/ jos minä wielä käwisin sinun cansas oikeudelle/ nijn sinä cuitengin löytän hurscaxi/ cuitengin puhun minä sinun cansas oikeudesta. Mixi käy jumalattomille nijn hywin/ ja ylöncadzoilla on caickinaista kyllä.
Jer 12:2 Sinä istutat heitä juurtuman/ caswaman ja candaman hedelmän/ sinä annat heidän paljon kerscata sinustas/ joca ei ole heidän sydämestäns/ mutta minun sinä HERra tunnet/ näet myös ja tutkistelet minun sydämeni sinun edesäs.
Jer 12:3 Temma heitä nijncuin lambaita teuraxi tehtä/ ja pyhitä heitä tapetta.
Jer 12:4 CUinga cauwan sijs pitä maan nijn surkiast oleman/ ja ruohon caikis paicois kedolla cuiwaman/ asuwaisten pahuden tähden/ että sekä eläimet että linnut catowat: sillä he sanowat: hän kyllä wähän tietä cuinga meille käy.
Jer 12:5 Jos he wäsyttäwät teidän/ jotca jalcaisin käywät/ cuinga sijs sinun silloin käy/ cosca sinun täyty hewoismiesten cansa juosta/ ja jos sinä edzit nijsä maacunnis suruttomutta joisa rauha on/ mitä sinulle on tapahtuwa sen ylpiän Jordanin tykönä?
Jer 12:6 Sillä weljes ja Isäs huone cadzowat myös sinun ylön ja pitittäwät sinua täydellä curculla/ sentähden älä usco heitä jos he wielä ystäwälisest sinun cansas puhuwat.
Jer 12:7 Sentähden minun täyty anda minun huoneni ylön/ ja paeta minun perindötäni/ ja anda minun rackan sieluni wihollisten käsijn.
Jer 12:8 Minun perindön on tullut minulle nijncuin Lejoni medzäs ja räysky minua wastan/ sentähden wihan minä händä.
Jer 12:9 Minun perindön on nijncuin kirjawa lindu/ jonga ymbärillä linnut heidäns cocowat/ noscat ja cootcat teitän caicki eläimet kedolla/ tulcat ja syökät.
Jer 12:10 Monet paimenet owat häwittänet minun wijnamäkeni/ ja sotcunet minun peldoni/ he owat tehnet minun caunin peldoni corwexi ja autiaxi.
Jer 12:11 Minä näen jo caiketi/ cuinga surkiast hän on häwittänyt/ että coco maa on kylmillä/ mutta ei yxikän pannut sitä sydämeens.
Jer 12:12 Sillä häwittäjät tulewat caikille cuckuloille corwesa/ ja HERran miecka culutta yhdest maan ärest nijn toiseen/ ja ei yhdelläkän lihalla pidä rauha oleman.
Jer 12:13 He kylwäwät nisuja/ mutta heidän pitä ohdackeitä nijttämän/ he tekewät idzellens paljon waiwa/ mutta ei heidän pidä sitä nautidzeman/ eikä iloidzeman heidän wuoden tulostans/ HERran julman wihan tähden.
Jer 12:14 NÄitä sano HERra caickia pahoja minun kyläni miehiä wastan/ jotca tarttuwat minun perindööni/ jonga minä Canssalleni Israelis jacanut olen: cadzo/ minä rewin heitä ylös heidän maastans/ ja otan ulos Judan huonen juuri heidän keskeldäns.
Jer 12:15 Ja cosca minä olen heidän ottanut ulos/ armadan minä jällens heitä/ ja annan cullekin oman perindöns ja maans jällens.
Jer 12:16 Ja se on tapahtuwa/ jos he minun Canssastani oppiwat wannoman minun nimeni cautta ( nijn totta cuin HERra elä ) nijncuin he ennen minun Canssani opetit wannoman Baalin cautta: nijn pitä heitä myös rakettaman minun Canssani seas.
Jer 12:17 Mutta jollei he cuule/ nijn minä rewin ylös sen Canssan/ ja surman sen/ sano HErra.

Vers. 1. Mixi käy jumalattomille nijn hywin ) Cadzo Deut. 28:2.
v. 4. Hän kyllä wähän tietä ) Nimittäin/ syyn heidän cadotuxeens/ ettei he usco Jumalan eli Prophetain sanoja/ mutta sanoit: mitä hän tietä/ cuinga meidän käy.
v. 5. Jos he wäsyttäwät teidän ) se on/ jos sinä pelkät Anathotis/ mitäs sijtte teet Jerusalemis/ josa ylpiät Tyrannit asettawat idzens sinua wastan ) nijn älä sijs pelkä/ etc.
v. 7. Minun huoneni ) se on Jerusalemin Templi ja Judan Canssa/ joca mones paicas cudzutan HERran perinnöxi/ Deut. 9:29. ja 32:9. etc.
v. 10. Winamäkeni ) Cadzo Esa. 5.
v. 13. He kylwäwät nisuja ) se on/ he odottawat jocapäiwä hywä tulewan/ mutta sen pitä wielä pahemmaxi tuleman.
v. 16. Wannoman minun nimeni cautta ) Tämän cansa ymmärretän caicki oikia Jumalan palwelus/ jonga pacanat wijmein piti ottaman wastan.

XIII. Lucu.

HERra käske Jeremian osta uden wyön/ mennä ja caiwa maahan liki Phrati/ v. 1.
käske taas pitkän ajan peräst sen jällens otta ylös/ joca silloin oli turmeldu/ v. 6.
nijn/ sano HERra/ häwitän minä Canssani/ ettei he cuullet minun sanani/ mutta menit sydämens mielen jälken/ v. 8.
käske hänen saarnata/ että caicki leilit pitä wijnalla täytettämän: nijn on HERra täyttäwä Judan asuwaiset/ että he juopuwat/ ja hajowat toinen toisestans/ v. 12.
Neuwo heitä parannuxeen/ v. 15.
käske sano Cuningalle ja Drotningille/ että heidän pitä tuleman pois hallitus wirastans/ v. 18.
walitta heidän catumattomuttans/ ja uhca wielä rangaistuxella/ v. 23.

Jer 13:1 NÄin sano HERra minulle: mene ja osta sinulles lijnainen wyö/ ja wyötä sillä cupes/ ja älä händä casta.
Jer 13:2 Ja minä ostin wyön HERran käskyn jälken/ ja sidoin sen ymbäri minun cupeitani.
Jer 13:3 Nijn tapahtui HERran sana toisen kerran minulle/ ja sanoi:
Jer 13:4 Ota wyö cuins ostanut ja ymbäri cupeitas sitonut olet/ nouse ja mene Phratijn/ ja kätke se kiwiraunioon.
Jer 13:5 Minä menin ja kätkin sen Phratin tygö/ nijncuin HERra minulle käskenyt oli:
Jer 13:6 Mutta pitkän ajan peräst/ sanoi HErra minulle: nouse ja mene Phratijn/ ja ota se wyö jällens/ jonga minä sinun käskin sinne kätke.
Jer 13:7 Minä menin Phratijn/ ja caiwoin sen ylös/ ja otin wyön sijtä paicast/ johon minä sen pannut olin/ ja cadzo/ wyö oli mädändynyt/ nijn ettei se mitän enä kelwannut.
Jer 13:8 Nijn tapahtui HERran sana minulle/ ja sanoi:
Jer 13:9 Näitä sano HERra: nijn minä myös häwitän Judan ja Jerusalemin suuren ylpeyden/
Jer 13:10 Sen pahan Canssan/ joca ei minun sanani cuulla tahdo/ mutta mene sydämens tahdon jälken/ ja seura muita jumalita/ palwellaxens ja cumartaxens nijtä/ hänen pitä tuleman nijncuin wyö/ joca ei enä kelpa.
Jer 13:11 Sillä nijncuin mies sito wyön ymbäri cupeitans: nijn ikänäns olen minä/ sano HERra/ minuani ymbäri wyöttänyt coco Israelin huonen/ ja coco Judan huonen/ oleman minun Canssani nimexi/ ylistyxexi ja cunniaxi/ mutta ei he tahtonet cuulla.
Jer 13:12 NIjn sano nyt heille tämä sana. Näin sano HERra Israelin Jumala: caicki leilit pitä wijnalla täytettämän: nijn pitä heidän sanoman: cuca ei sitä tiedä/ että caicki leilit pitä wijnalla täytettämän.
Jer 13:13 Nijn sano heille/ näin sano HERra: cadzo/ minä täytän caicki ne jotca täsä maasa asuwat/ Cuningat jotca Dawidin istuimella istuwat/ Papit ja Prophetat/ ja caicki Jerusalemin asuwaiset/ nijn että he juopuwat.
Jer 13:14 Ja hajotan heitä toiset toisistans/ Isät lapsinens/ sano HERra/ en minä armahda eli säästä/ taicka ole laupias heidän cadotuxesans.
Jer 13:15 Nijn cuulcat nyt ja ottacat waari/ ja älkät haastaco: sillä HERra on sen sanonut.
Jer 13:16 Andacat HERralle teidän Jumalallen cunnia/ ennencuin se pimiäxi tule/ ja ennencuin teidän jalcan louckandu pimeijn wuorijn/ nijn että te odotatte walkeutta/ ja hänen pitä cuitengin tekemän caicki pimeydexi ja cuoleman warjoxi.
Jer 13:17 Mutta jollet te näitä cuule/ nijn on cuitengin minun sielun salaisest itkewä sencaltaist coreutta/ minun silmän on catkerast wuodattawa kyyneleitä/ että HERran lauma fangixi tule.
Jer 13:18 SAno Cuningalle ja Drotningille: nöyryttäkät teitän ja istucat maahan: sillä cunnian Cruunu on teidän päästän pudonnut.
Jer 13:19 Caupungit meren puoles owat suljetut/ ja ei ole yhtän joca heitä awa/ coco Juda on wiety pois.
Jer 13:20 Nostacat teidän silmän/ ja cadzocat cuinga he pohjaisesta tulewat/ cusa lauma nyt on/ joca sinun haldus annettu oli/ sinun jalo laumas/ mitäs tahdot sano/ cosca hän näin on costolla edziwä sinua?
Jer 13:21 Sillä sinä olet nijn totuttanut heidän sinuas wastan/ että he Ruhtinat ja päämiehet olla tahtowat/ mitämax/ sinulle pitä tusca tuleman/ nijncuin waimolle lapsen synnyttämises.
Jer 13:22 Ja jos sinä sydämestäs sanoa tahdoisit: mingätähden minulle sencaltaista tapahtu? sinun moninaisen pahudes tähden on sinun saumas ratkennet/ ja sääres wäkisin paljastettu.
Jer 13:23 Taitaco musta Canssa muutta nahcans/ eli Pardi pilckuns? nijn te myös taidatte tehdä jotain hywä/ että te pahaan tottunet oletta.
Jer 13:24 Sentähden hajotan minä heidän nijncuin acanat/ jotca tuuli corpeen lennättä.
Jer 13:25 Se pitä oleman sinun palckas ja osas/ jonga minä sinulle jacanut olen/ sano HERra/ ettäs minun unhotit.
Jer 13:26 Ja luotit idzes walheisijn/ sentähden kirwotan minä myös paljo sinun saumastas/ että se hywin nähtämän pitä.
Jer 13:27 Sillä minä olen nähnyt sinun huorudes/ sinun haureudes/ sinun häpemättömän salawuoteudes ja sinun cauhiudes/ sekä cuckuloilla että kedoilla/ woi sinua Jerusalem/ coscas sijs joscus tahdot puhdista idzes?

Vers. 13. Että he juopuwat ) se on/ ettei he lähestywäises waaras yhtän neuwo tiedä/ mutta häälywät sinne ja tänne nijncuin juopunut ja hocari ihminen.
v. 16. Pimeijn wuorijn ) se on/ te luotatte teitän Egyptijn/ ja toiwotte walkeutta/ joca sencaltaisilla wuorilla on/ mutta heidän pitä teidän hyljämän pimeyteen ja cowaan onneen/ ja teidän uscalluxen pitä teildä puuttuman.

XIV. Lucu.

HERra ilmoitta Jeremialle callin ajan tulewan Judalaisille/ v. 1.
Propheta rucoile andexi andamusta/ v. 7.
HERra wasta hänens caiketi heille costawans/ v. 8.
kieldä rucoilemast heidän edestäns: sillä ei hän tahdo cuulla/ v. 10.
Jeremia sano heidän estens/ että heidän Prophetans lupaisit heille rauhan ja hywät wuodet/ v. 13.
HERra wasta heidän Prophetans wiettelewän heitä/ sentähden rangaise hän sekä Prophetat että Canssan/ v. 14.
Jeremia rucoile wielä colmannen kerran/ v. 19.

Jer 14:1 TÄmä on se sana/ jonga HERra sanoi Jeremialle callista ajasta.
Jer 14:2 Juda murehti/ ja hänen porttins owat herwottomat/ maasa ollan surullisest/ ja Jerusalemis on walitus.
Jer 14:3 Suuret lähettäwät pienet weden perän/ mutta cosca he tulewat caiwolle/ nijn ei he löydä wettä/ ja candawat nijn astians cotia tyhjänä jällens/ he käywät surullisna ja murheisans/ ja peittäwät pääns.
Jer 14:4 Että maa pacahteli/ ettei sada maan päälle/ peldomiehet käywät suruisans ja peittäwät pääns.
Jer 14:5 Sillä naaras peurat jotca kedolla poikiwat/ hyljäwät wasickans/ ettei ruoho caswa.
Jer 14:6 Ja medzäasit seisowat mäjillä/ ja haistelewat tuulda nijncuin Drakit/ ja heidän silmäns näändywät/ ettei heinä caswa.
Jer 14:7 Woi HERra/ meidän pahat tecom owat sen kyllä ansainnet/ mutta auta cuitengin sinun nimes tähden:
Jer 14:8 Sillä meidän cowacorwaisudem on suuri/ cuin me olemma ollet sinua wastan/ sinä Israelin turwa ja auttaja hähdäs/ mixis olet nijncuin muucalainen maasa/ ja nijncuin wieras/ joca sijhen ainoastans yöty.
Jer 14:9 Mixis olet nijncuin Sangari/ joca on pelcuri/ ja nijncuin wäkewä/ joca ei autta taida/ sinä olet cuitengin meidän seasam HERra/ ja me nimitetän sinun nimelläs/ älä meitä hyljä.
Jer 14:10 NÄin sano HERra tästä Canssasta: he juoxewat mielelläns sinne ja tänne eikä pysy alallans/ sentähden ei he kelpa HERralle/ waan hän muista kyllä heidän pahudens/ ja tahto edziä heidän syndins.
Jer 14:11 Ja HERra sanoi minulle: ei sinun pidä rucoileman tämän Canssan edest heidän hywäxens.
Jer 14:12 Sillä jos he paastowat/ en minä sijttekän cuule heidän rucoustans/ ja jos he polttouhria ja ruocauhria uhraisit/ nijn ei nekän minulle kelpa: waan minä lopetan heidän miecalla/ näljällä ja rutolla.
Jer 14:13 Nijn minä sanoin: HERra/ HERra/ cadzo/ Prophetat sanowat heille: ei teidän pidä miecka näkemän/ eikä saaman callista aica/ mutta minä annan teille hywän rauhan täsä paicas.
Jer 14:14 Ja HERra sanoi minulle: Prophetat ennustawat walhetta minun nimeeni/ en ole minä heitä lähettänyt/ engä käskenyt/ elickä puhunut heidän cansans/ ja he saarnawat teille wääriä näwyjä/ noituutta/ turhutta/ ja heidän sydämens petosta.
Jer 14:15 Sentähden sano HERra nijstä Prophetaista/ jotca minun nimeeni ennustawat/ waicka en minä ole heitä lähettänyt/ ja cuitengin he saarnawat/ ettei miecan ja callin ajan pidä tähän maahan tuleman: taencaltaiset Prophetat pitä cuoleman miecalla ja näljällä.
Jer 14:16 Ja Canssa/ joille he ennustawat/ pitä näljäst ja miecast siellä ja täällä Jerusalemin catuilla macaman/ ettei yxikän heitä hauta/ nijn myös heidän waimons/ poicans ja tytärtens/ ja minä tahdon caata heidän pahudens. heidän päällens.
Jer 14:17 Ja sinun pitä sanoman heille tämän sanan: minun silmäni wuotawat kyyneleitä yli päiwä ja yötä/ ja ei lacka: sillä neidzy/ minun Canssani tytär/ on hirmuisest waiwattu/ ja surkiast lyöty.
Jer 14:18 Jos minä menen kedolle/ nijn siellä macawat miecalla lyödyt/ jos minä tulen Caupungijn/ nijn sielläkin macawat näljästä näändynet: sillä Prophetat ja Papit pitä myös menemän pois sijhen maahan/ jota ei he tunne.
Jer 14:19 Oletcostas Judan hyljännyt/ eli ilgottaco sinun sielus Zionita? mixi sinä olet nijn meitä lyönyt/ ettei kengän parata taida: me toiwoimme rauha/ mutta ei tule mitän hywä/ me toiwoimme meidän paranewam/ ja cadzo/ täsä on wielä nyt enä wahingota.
Jer 14:20 HERra/ me tunnemme meidän jumalattoman menom/ ja meidän Isäim pahat tegot: sillä me olem syndiä tehnet sinua wastan/ mutta sinun nimes tähden älä anna meitä häwäistyxi tulla/ älä sinun cunnias istuinda anna pilcatuxi tulla/ muista sijs/ ja älä anna sinun lijttos meidän cansam lacata.
Jer 14:21 Ei ole cuitengan pacanain epäjumalain seas joca saten anda taita/ ei taida taiwas myöskän sata/ sinä ainoa olet HERra meidän Jumalam/ jonga päälle me toiwomme: sillä sinä taidat caicki nämät tehdä.

Vers. 8. Wieras ) se on/ sinä pidät sinus outona/ wierana ja kehnona: sillä et sinä meistä lucua pidä/ etkä näytä woimas/ auttaxes meitä.
v. 10. Juoxewat mielelläns sinne ja tänne ) se on/ ei he tydy sijhen Jumalan palweluxeen cuin heillä minulda on/ mutta edziwät jocapaicas jotakin utta.
v. 12. Jos he paastowat ) Täsä nähden/ ettei paasto ilman oikiata catumusta ja parannusta mitän auta Cadzo Esa. 58:3. Zach. 7:5.
v. 14. Ennustawat walhetta ) Cadzo Sup. 2:8.

XV. Lucu.

HERra wasta Prophetat/ että ehkä Moses ja Samuel rucoilisit heidän edestäns/ ei hän tahdo sijttengän heitä armahta/ v. 1.
mutta tahto curitta heitä Manassen syndein tähden/ v. 2.
että he olit hänen hyljännet/ ojenda hän myös kätens cadottaxens heitä/ v. 6.
Propheta walitta/ että jocamies kiroile händä ilman syytä/ v. 10.
HERra lupa warjella muutamat Canssastans/ ja rangaista heidän wihollisens/ v. 11.
waan sijttecuin hän olis heidän maasta ajanut pois/ v. 13.
Propheta rucoile/ ettei hän heitä hyljäis/ eikä wijwyis awullans/ v. 15.
HERra lupa holhota ja warjella händä/ v. 19.

Jer 15:1 JA HERra sanoi minulle: jos Moses ja Samuel seisoisit minun edesäni/ nijn ei minun sydämen ole sijttengän sen Canssan tygö/ aja heitä pois minun edestäni/ ja anna heidän mennä.
Jer 15:2 Ja jos he sinulle sanowat: cunga meidän pitä menemän? Nijn sano heille: näitä sano HERra: jota cuolema cohta/ sitä hän cohdackon/ jota miecka cohta/ sitä se cohdackon/ jota nälkä cohta/ sitä hän cohdackon/ jota fangius cohta/ sitä se cohdackon:
Jer 15:3 Sillä minä tahdon curitta heitä neljällä curituxella/ sano HERra: Miecalla/ että he pitä tapettaman: coirilla/ jotca heitä pitä repimän/ taiwan linnuilla ja maan pedoilla/ että heidän pitä syötämän ja huckuman.
Jer 15:4 Ja minä tahdon aja heitä sinne ja tänne/ jocaidzen waldacundaan maan päälle/ Manassen Jeheschian Judan Cuningan pojan tähden cuin hän teki Jerusalemis.
Jer 15:5 CUca silloin tahto sinua armahta Jerusalem? cuca sinua surcuttele? cuca silloin pitä menemän ja saattaman rauha sinulle?
Jer 15:6 Sinä olet minun hyljännyt/ sano HERra: ja olet minusta luopunut/ sentähden olen minä ojendanut käteni sinua wastan/ hucuttaxeni sinua/ minä suutun jo armahtamast.
Jer 15:7 Minä tahdon wiscata heitä wiskimellä pois maasta/ ja minun Canssani/ joca ei tahdo käätä idzens hänen menostans/ ne tahdon minä tehdä caicki Isättömäxi ja cadotta.
Jer 15:8 Minulla pitä enä leskejä oleman heidän seasans/ cuin sanda meres/ minä tahdon anda tulla nuoren häwittäjän äitiä wastan/ julkisen häwittäjän/ ja annan äkist ja tapaturmast langeta Caupungin päälle:
Jer 15:9 Nijn että se jolla seidzemen lasta on/ pitä wiheljäisexi tuleman/ ja sydämestäns huocaman: sillä heidän Auringons pitä warahin päiwällä laskeman/ että heidän kehumisens ja ilons saa lopun/ ja ne cuin jääwät/ tahdon minä anda miecan ala heidän wihollisillens/ sano HERra.
Jer 15:10 WOi minun äitin/ ettäs minun synnytit rijteliäxi ja coco maalle eripuraisexi/ en minä ole corco ottanut/ engä caswolle andanut/ cuitengin caicki minua kiroilewat.
Jer 15:11 HERra sanoi: mahta kyllä/ minä tahdon muutamat teistä tallella pitä: sillä wielä nytkin hywin tapahtu/ ja minä tahdon joutua teidän auxen hädäsä ja ahdistuxes wihollisten seas.
Jer 15:12 Luulettaco nijn ettei josacusa jocu rauta ole/ joca taita särke sen raudan eli wasken pohjaisest?
Jer 15:13 Waan ennen tahdon minä anda teidän calun ja tawaran raateluxexi/ nijn ettei teidän pidä sijtä mitän saaman/ ja se on caicki teidän syndeinne tähden/ jotca te caikis teidän majoisan tehnet oletta.
Jer 15:14 Ja minä tahdon anda teitä teidän wihollisten käsijn sijhen maahan jota et te tunne: sillä tuli on minun wihasani tullut teidän päälen.
Jer 15:15 WOi sinä HERra sen tiedät/ muista meitä ja pidä meistä suru/ ja costa meidän puolestam meidän wihollisillem/ ota meitä wastan/ ja älä wijwytä sinun wihas heidän päällens/ sillä sinä tiedät että me sinun tähtes häwäistän:
Jer 15:16 Sillä wälillä tuke meitä sinun sanas/ cosca me sen saamme/ ja sinun sanas on meille ilo ja sydämen lohdutus: ja me olemma nimitetyt sinun nimes jälken/ HERra Jumala Zebaoth.
Jer 15:17 En me anna idzem pilckaitten parijn/ engä iloidze heidän cansans/ waan olemme yxinäns sinun kätes pelgon tähden: sillä sinä wihastut rascast meidän päällem.
Jer 15:18 Mixi meidän ahdistuxem wijpy nijn cauwan/ ja meidän haawam on aiwa pahat/ nijn ettei nijtä cucan parata taida/ sinä olet meille nijncuin lähde/ joca ei enä wuota tahdo.
Jer 15:19 Sentähden sano HERra näin: jos sinä pidät idzes minun tygöni/ nijn minä tahdon pitä minuni sinun tygös/ ja sinun pitä oleman minun saarnajan/ ja jos sinä opetat hywät eroittaman pahoista/ nijn sinun pitä minun opettajan oleman/ ja ennencuin sinä olet käändywä heidän tygöns/ pitä heidän käändymän sinun tygös.
Jer 15:20 Sillä minä olen tehnyt sinun wahwaxi waskisexi muurixi tätä Canssa wastan/ jos he sotiwat sinua wastan/ nijn ei heidän pidä sinua woittaman: sillä minä olen sinun tykönäs auttamas sinua ja wapahtamas/ sano HERra.
Jer 15:21 Ja tahdon sinun wapahta ylpiäin käsistä/ ja pelasta sinun julmain wallasta.

Vers. 1. Jos Moses ) Ei tästä seura/ että cuollet rucoilewat meidän edestäm/ että heitä sentähden pidäis palweldaman nijncuin wälimiehiä/ Jumalan ja meidän wälilläm: sillä näin tämä pitä ymmärrettämän/ nijncuin Hieronimus sen selittä: että jos Moses ja Samuel nyt eläisit ja rucoilisit Judalaisten edestä/ nijncuin Moses teki/ Exod. 33:11. ja Samuel/ 1. Reg. 7:9. ja 12:9. nijn ei tahdois HERra heitäkän cuulla. Sencaltainen sana on myös Ezech. 14:14. josta wielä selkiämmäst ymmärretän/ että se näin pitä selitettämän. Sijtte ei täsä ole/ että he rucoilewat/ waan jos he sen tekisit: josta ei taita sulke/ että he nijn tehnet owat. Eikä myös täsä ole/ että heidän pitä cuulduxi tuleman/ jos he sen tehdä tahdoisit.
v. 12. Jocu rauta ) Cowa cowa wastan/ se on/ Persianit Chaldealaisia wastan.
v. 15. älä wijwytä ) Sup. 11:20.

XVI. Lucu.

JUmala kieldä ottamast Prophetan emändätä ja lapsia sijttämäst/ v. 1.
suruhuonesen menemäst/ v. 5.
taicka hänen Canssans ilohuonesen/ v. 8.
sillä HERra tahto curitta heitä/ heidän waimojans ja lapsians/ ja otta pois caiken heidän ilons/ ettei yhdengän pidä heitä sureman/ v. 2.
6. 9. käske sano heille tähän syyn/ nimittäin/ että he olit HERran hyljännet/ ja palwelit muita jumalita/ v. 10.
cuitengin tahto HERra heitä pelasta heidän wihollistens maalda/ v. 14.
ja cudzua heitä hänen seuracundaans/ v. 16.
cosca hän oli rangaisnut heidän syndins/ v. 18.
josta Propheta idzens lohdutta/ että pacanatkin piti ajallans oppeman HERran nimen tundeman/ 9. 19.

Jer 16:1 JA HERran sana tapahdui minulle/ ja sanoi:
Jer 16:2 Ei sinun pidä ottaman sinulles waimo/ eikä sijttämän poica eli tytärtä täsä paicas.
Jer 16:3 Sillä nijn sano HERra/ nijstä pojista ja tyttäristä/ jotca täsä paicas syndywät/ ja äiteistä cuin heitä synnyttäwät/ ja heidän Isistäns cuin heitä täsä maasa sijttäwät:
Jer 16:4 Heidän pitä cuoleman sairaudesans/ ja ei heitä pidä itkettämän eli haudattaman/ waan heidän pitä loaxi kedolle tuleman: Heidän pitä wielä sijtte miecalla ja näljällä huckuman/ ja heidän ruumins pitä linnuille taiwan alla/ ja eläimille maasa ruaxi tuleman.
Jer 16:5 Sillä nijn sano HERra: ei sinun pidä menemän peijaisijn/ eikä johonguhun paickan itkemän eli surcutteleman heitä: sillä minä olen ottanut pois minun rauhani täldä Canssalda/ sano HERra/ ja minun armoni ja laupiuteni:
Jer 16:6 Että sekä suuret että pienet pitä täsä maasa cuoleman/ ja ei haudatuxi eli itketyxi tuleman/ ja ei yhdengän pidä repimän hiuxians heidän tähtens.
Jer 16:7 Ja ei myös pidä leipä jaettaman sijnä itkemises/ että heitä lohdutettaisin cuolluen tähden/ eikä pidä annettaman juoda lohdutus maljast Isäns ja äitins tähden.
Jer 16:8 Sentähden ei pidä sinun menemän johonguun juomahuonesen/ istuman heidän wiereens/ syömän eli juoman.
Jer 16:9 Sillä nijn sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: cadzo/ minä tahdon otta pois tästä siasta/ teidän silmäin edest/ ja teidän eläisän ilon ja riemun änen/ yljän ja morsiamen änen.
Jer 16:10 JA cosca sinä nämät caicki tälle Canssalle sanonut olet/ ja he sanowat sinulle: mixi HERra uhca meille caicke tätä wastoinkäymistä? Cuca on se pahateco eli syndi/ jolla me olemma rickonet HERra meidän Jumalatam wastan?
Jer 16:11 Nijn sinun pitä sanoman heille: että teidän Isän/ sano HErra/ owat hyljännet minun ja seurannet muita jumalita/ palwellet nijtä ja cumartanet: mutta minun owat he hyljännet/ ja ei pitänet minun Lakiani.
Jer 16:12 Ja te teette wielä pahemmin cuin teidän Isänne: sillä cadzo/ cukin elä oman pahan sydämens sisun jälken/ eikä yxikän tottele minua.
Jer 16:13 Sentähden minä tahdon aja teidän pois tästä maasta/ sijhen maahan/ josta et te eikä teidän Isän mitän tiedä/ siellä pitä teidän palweleman muita jumalita ylipäiwä ja yötä/ ja en minä tahdo siellä armo näyttä teille.
Jer 16:14 SEntähden cadzo/ se aica tule/ sano HErra/ ettei sijtte pidä enä sanottaman:
Jer 16:15 Nijn totta cuin HERra elä/ joca Israelin lapset Egyptin maalda on johdattanut: mutta nijn totta cuin HERra elä/ joca Israelin lapset on johdattanut pohjan maasta/ ja caikista maista/ joihin hän heitä ajanut oli: sillä minä tahdon anda heidän tulla jällens sijhen maahan/ jonga minä heidän Isillens andanut olen.
Jer 16:16 CAdzo/ minä lähetän monda calamiestä sano HERra/ heidän pitä heitä ongiman/ ja sijtte lähetän minä monda medzämiestä/ jotca heitä pitä käsittämän caikilla wuorilla/ caikilla cuckuloilla ja caikisa kiwiraunioisa.
Jer 16:17 Sillä minun silmäni näke caicki heidän tiens/ ettei heidän pidä taitaman kätke heitäns minun edestäni/ ja heidän pahatecons on minun silmäini edes salamatoin.
Jer 16:18 Ennen pitä minun caxikertaisest maxaman heidän pahattecons ja syndins/ että he owat saastuttanet minun maani heidän epäjumaludens ruumilla/ ja täytit minun perindöni heidän cauhistuxellans.
Jer 16:19 HErra sinä olet minun wäkewyden ja woiman ja minun paconi hädäsä/ pacanat pitä tuleman sinun tygös mailman äristä/ ja sanoman: meidän Isäm on pitänet wääriä ja turhia jumalita/ jotca ei autta taida.
Jer 16:20 Cuinga taita ihminen tehdä heitä jumalixi/ jotca ei jumalat oleckan? Sentähden cadzo/ minä tahdon opetta heitä/ ja tehdä heille minun käteni ja waldani tiettäwäxi/ heidän pitä ymmärtämän/ että minä cudzutan HERraxi.

Vers. 2. Waimo ) Ei HERra kiellä juuri peräti Prophetan naimast/ waan sijhen aican yhdexi merkixi/ ja sen waaran tähden cuin oli lähestywä/ nijncuin Pauluskin teke/ 1. Cor. 7.
v. 5. Surcutteleman ) Neuwotan yhteisest/ Rom. 12:15. että surullisten cansa pitä murhettiman/ cuitengin taita nijn tapahtua/ ettei sitä toisinans pidä tekemän/ jos HERra erittäin jotacuta kieldä.
v. 6. Repimän hiuxians ) HERra ymmärtä sitä/ että he pacanain tawalla reweit hiuxians cuolluitten tähden/ jonga hän kieldänyt oli/ Deut. 14:1.
v. 7. Leipä jaettaman ) Nijncuin tapa oli/ cuin näky Tob. 4:18. joca ei tapahtunut cuolluitten tähden/ waan eläwitten lohdutuxexi.
v. 16. Calamiestä ja Medzämiestä ) se on/ Christuxen Apostolit/ jotca heitä piti cudzuman hänen waldacundaans/ Matth. 4:19.
v. 18. Ruumilla ) Nimittäin/ että he monda lasta uhraisit ja poldit Molochin edes.

XVII. Lucu.

JUmala walitta Prophetan cautta Canssans cangeutta ja catomattomutta/ ja uhca heille fangeutta ja orjutta/ v. 1.
kiro nijtä jotca idzens ihmisijn luottawat/ ja siuna nijtä jotca häneen uscaldawat/ v. 5.
Joca tutkistele sydämet ja munascuut/ ja maxa cullekin töidens jälken/ v. 9.
Caicki jotca luottawat heitäns tawaroihin ja hyljäwät HErran/ pitä häpiään tuleman/ v. 11.
Propheta rucoile pilckaitans wastan/ että HERra olis hänen turwans/ v. 14.
HERra käske hänen neuwo Canssans pitämän Sabbathia/ v. 29.

Jer 17:1 JUdan syndi on raudalla ja cowalla Demantilla kirjoitettu/ ja heidän sydämens tauluijn caewettu/ ja heidän Altarins sarwijn.
Jer 17:2 Että heidän lapsens mieleens johdataisit ne Altarit ja medzistöt/ wiherjäisten puiden tykönä corkeilla wuorilla.
Jer 17:3 Mutta minä olen andawa sinun corkeuxes ryöwiöxi/ sekä wuorilla että kedoilla/ sekä sinun rijstas/ että caiken sinun tawaras/ nijden syndein tähden cuin caikisa sinun maas äris on tehty.
Jer 17:4 Ja sinun pitä tuleman ajetuxi pois sinun perinnöstäs/ cuin minä sinulle andanut olen/ ja minä tahdon sinun tehdä wihollistes orjaxi/ sijnä maasa jota et sinä tunne: sillä te oletta sytyttänet minun wihani tulen/ joca ijancaickisest palawa on.
Jer 17:5 NÄitä sano HERra: kirottu olcon se mies joca luotta idzens ihmiseen/ ja pane lihan idzellens käsiwarrexi/ ja jonga sydän luopu pois HERrasta:
Jer 17:6 Hänen pitä tuleman nijncuin canerwa corwesa/ ja ei pidä saaman nähdä tulewaista lohdutusta/ pitä oleman cuiwudes corwesa/ hedelmättömäs ja autias erämaasa.
Jer 17:7 Mutta se mies on siunattu/ joca luotta HERraan/ ja HERra on hänen turwans.
Jer 17:8 Hän on nijncuin se puu/ joca weden reunalle on istutettu/ ja ojan wiereen juurtunut on: sillä jos wielä palawus tule/ nijn ei hän cuitengan pelkä/ waan sen lehdet pysywät wiherjäisnä/ eikä murehdi cosca cuiwa wuosi tule/ mutta canda hedelmän ilman lackamat.
Jer 17:9 SYdän on häijy ja pahanelkinen cappale caickein cappalden ylidze/ cuca taita sitä tutkia.
Jer 17:10 Minä HErra tahdon tutkia sydämet ja coetella munascuut/ ja annan cullengin heidän töidens jälken/ ja hänen töidens hedelmän jälken.
Jer 17:11 Sillä nijncuin lindu muni ja ei haudo/ nijn on myös se joca wäärä calua coco: sillä hänen pitä jättämän cosca hän wähimmän ajattele/ ja pitä wielä wijmeiseldä nauroxi tuleman.
Jer 17:12 Mutta meidän pyhydem sia/ nimittäin/ Jumalan cauniuden istuin on aina lujana pysynyt.
Jer 17:13 Sillä sinä HERra olet Israelin toiwo/ caicki jotca sinun hyljäwät/ pitä häpiään tuleman/ ja ne luopunet pitä maahan kirjoitettaman: sillä he hyljäwät HERran/ joca on eläwäinen wesilähde.
Jer 17:14 Paranna minua HERra/ nijn minä paranen/ auta sinä minua/ nijn minä olen autettu/ sillä sinä olet minun kerscauxen.
Jer 17:15 Cadzo/ he sanowat minulle: cusa sijs on HERran sana? annas tulla.
Jer 17:16 Mutta en minä ole sentähden paennut sinust/ minun paimenen/ nijn en minä ole myös himoinnut ihmisten kehumista/ sen sinä tiedät/ mitä minä saarnannut olen/ se on oikia sinun edesäs.
Jer 17:17 Älä sinä ole minulle cauhia/ minun turwan hädäsä.
Jer 17:18 Anna heidän häpiään tulla/ jotca minua wainowat/ ja ei minun: anna heidän peljästyä/ ja ei minun/ anna onnetoin päiwä heille tulla/ ja lyö ricki heitä caxikertaisest.
Jer 17:19 NIjn sano HERra minulle: mene ja seiso Canssan portis/ josta Judan Cuningat käywät ulos ja sisälle/ ja caikis Jerusalemin porteis/ ja sano heille:
Jer 17:20 Cuulcat HERran sana te Judan Cuningat/ ja caicki Judan ja Jerusalemin asuwaiset/ jotca tästä portista käytte.
Jer 17:21 Näitä sano HERra: cawattacat teitän/ ja älkät Sabbathina jotacuta cuorma candaco Jerusalemin porttein läpidze.
Jer 17:22 Ja älkät wiekö yhtän tacka Sabbathina ulos teidän huoneistan/ ja älkät tehkö työtä/ waan pyhittäkät Sabbathin päiwä/ nijncuin minä teidän Isillen käskenyt olen.
Jer 17:23 Mutta ei he cuule/ eikä callista corwians/ waan tulewat cangiaxi/ ettei heidän pidäis cuuleman ja salliman heitäns neuwo.
Jer 17:24 Jos te cuuletta minua/ sano HERra/ nijn et te yhtän cuorma canna Sabbathin päiwänä tämän Caupungin portin läpidze/ waan pyhitätte sen/ ja et te myös työtä tee sinä päiwänä.
Jer 17:25 Nijn pitä myös tämän Caupungin portista käymän Cuningat ja Förstit ulos ja sisälle/ jotca Dawidin istuimella istuwat/ radzastawat ja waeldawat sekä waunuilla/ ja orehilla/ he ja heidän pääruhtinans/ ja caicki ne jotca Judas ja Jerusalemis asuwat/ ja täsä Caupungis pitä ijancaickisest asuttaman.
Jer 17:26 Ja pitä tuleman Judan Caupungeist/ ja nijstä jotca ymbäri Jerusalemin owat/ ja BenJaminin maasta/ laxoista ja wuorista/ ja lounasta päin/ ne jotca pitä wiemän edes polttouhrit/ uhrit/ ruocauhrit ja suidzutuxen HERran huonesen.
Jer 17:27 Mutta jollet te minua cuule/ nijn ettet te pyhitä Sabbathin päiwä/ ja ette yhtän tacka canna/ Jerusalemin porteista Sabbathin päiwänä/ nijn minä sytytän tulen sen portteijn joca Jerusalemin huonet culuttaman pitä/ jota ei pidä sammutettaman.

Vers. 1. Judan syndi ) se on/ heidän epäjumalans palwelusta he nijn kijnnittäwät ja wahwistawat/ että sen pidäis pysymän heidän jälkentulewaistens tykönä.
v. 5. Luotta idzens ihmiseen ) Ei tästä seura/ ettei HERra Christust pidä cumarrettaman hänen ihmisen luondons puolesta: sillä ei täsä puhuta Chistuxesta/ waan epäjumalita wastan/ ja kieldän turwamast paljaisijn ihmisijn/ mutta Christus on sekä Jumala että ihminen/ hänen ihmisen luondons on yxi persona jumaluden luonnon cansa/ josta on kirjoitettu/ Esa. 11:10. Rom. 15:12. Sen pitä oleman Jässen wesa/ ja joca nouse/ pitä hallidzeman pacanoita/ hänen päällens pitä pacanat toiwoman. Ja Ioh. 5. Isä on andanut caiken duomion Pojalle/ että caicki pitä cunnioittaman Poica/ nijncuin he cunnioittawat Isä/ Phil. 2. Jesuxen nimeen pitä caicki polwet taiwutettaman/ etc. Psal. 97. Heb. 1. Cosca hän on tuopa sen esicoisen mailmaan/ sano hän: händä pitä caicki Jumalan Engelit cumartaman. Cadzo Esa. 42:8.
v. 6. Cuiwudes ) se on/ hän tule wiheljäisexi.
v. 9. Häijy ) Cosca pahoin käy/ nijn ei se ole mikän muu cuin epäillys/ cosca hywin käy/ nijn ei yxikän taida hillitä ja estä hänen ylpeyttäns/ eikä tottele rangaistusta/ etc.
v. 13. Maahan kirjoitettaman ) se on/ ne pitä pian huckuman/ nijncuin heidän nimens olis sandaan eli tomuun kirjoitettu/ joca äkist puhalletan ja pyhitän pois.
v. 18. Anna heidän häpiään tulla ) Sup. 11:20.

XVIII. Lucu.

JEremia käsketän mennä sawenwalajan tygö/ ja cadzo cuinga hän pitele sawe/ v. 1.
HERra sano: nijncuin sawi on walajan käsis/ nijn on Israelin huone myös hänen kädesäns/ v. 5.
hän puhu äkist yhtä Canssa wastan/ cadottaxens/ mutta jos he parandawat idzens/ nijn hän myös catu sitä paha cuin hän heille oli ajatellut tehdä/ v. 7.
käske hänen sano sen Canssallens/ ja neuwo heitä parannuxeen/ v. 11.
ettei he tahdo totella/ walitta HERra heidän äkillistä luopumistans hänestä/ ja uhca heitä cadotuxella/ v. 13.
He pitäwät juonia Jeremiata wastan/ ja tahtowat tappa hänen/ v. 18.
sentähden rucoile hän heitä wastan/ v. 19.

Jer 18:1 TÄmä on se sana/ joca tapahdui HERralda Jeremialle/ sanoden:
Jer 18:2 Nouse ja mene sawenwalajan huonesen/ siella tahdon minä sinun anda cuulla minun sanani.
Jer 18:3 Ja minä menin sawenwalajan huonesen/ ja cadzo/ hän teki työtä pyöräns päällä.
Jer 18:4 Ja sawiastia cuin hän teki sawesta särkyi hänen käsisäns.
Jer 18:5 Nijn hän teki taas toisen sawiastian/ nijncuin hänen kelpais. Nijn tapahtui HERran sana minulle/ ja sanoi:
Jer 18:6 Engö minä myös taida laitta minuani nijncuin tämä sawenwalajakin/ teille Israelin huonest/ sano HERRA: Cadzo/ nijncuin sawi on sawenwalajan kädes: nijn olette te myös Israelin huonest minun kädesäni.
Jer 18:7 Äkist minä puhun Canssa ja waldacunda wastan/ cukistaxeni/ häwittäxeni ja hucuttaxeni sitä:
Jer 18:8 Mutta jos se käändä idzens pahudestans/ jota wastan minä puhun/ nijn minäkin cadun sitä paha/ jota minä ajattelin heille tehdä.
Jer 18:9 Ja minä puhun äkist yhdestä Canssasta ja waldacunnasta/ raketaxeni ja istuttaxeni sitä.
Jer 18:10 Mutta jos se teke paha minun edesäni/ nijn ettei hän cuule minun ändäni/ nijn minä cadun myös sitä hywä/ cuin minä heille luwannut olin tehdä.
Jer 18:11 Nijn sano nyt heille Judas ja Jerusalemin asuwaisille: näitä sano HERra: cadzo/ minä walmistan teille onnettomuden/ ja ajattelen jotakin teitä wastan/ sentähden käändäkön cukin pahudestans/ ja paratcat teidän menon ja juonen.
Jer 18:12 Mutta he sanoit: ei se tapahdu/ me tahdomma waelda meidän ajatustem jälken/ ja tehdä cukin pahan sydämens jälken.
Jer 18:13 Sentähden sano HERra: kysykät pacanain seas/ cuca on joscus sencaltaista cuullut/ että neidzy Israel nijn cauhian työn teke.
Jer 18:14 Pysykö sijs lumi enämmän aica kiwein päällä kedolla/ cosca Libanonist sata maahan/ ja ei sadewesi juoxe nijn nopiast/ cuin minun Canssan minun unhotta?
Jer 18:15 He suidzuttawat jumalille/ ja pahennuxen matcan saattawat ilman lackamat/ ja käywät tallamattomilla teillä.
Jer 18:16 Että heidän maans pitä autiaxi tuleman/ heille ijäisexi häpiäxi/ nijn että jocainen joca waelda ohidze/ ihmettele ja päätäns pudista.
Jer 18:17 Sillä minä tahdon itä tuulella hajotta heitä heidän wihollistens edes: minä tahdon näyttä heille selkäni ja en caswojani/ cosca he cadotetan.
Jer 18:18 MUtta he sanoit: tulcat ja käykäm neuwo pitämän Jeremiata wastan: sillä ei Papit taida wäärin mennä Laisa/ wijsasten neuwo ei puutu/ ja ei Prophetat taida wäärin opetta: Tulcat ja lyökämme händä cuoliaxi kielellä/ ja älkäm totelco mitä hän sano.
Jer 18:19 HERra/ ota waari minusta/ ja cuule minun wihollisteni äni.
Jer 18:20 Ongo se oikein/ että hywä costetan pahalla? sillä he owat caiwanet minun sielulleni cuopan. Muista sijs/ cuinga minä olen seisonut sinun edesäs/ ja puhunut heidän parastans/ ja käänsin sinun julmudes heidän puolestans.
Jer 18:21 Rangaise sijs heidän lapsians näljällä/ ja anna heidän miecalla langeta/ että heidän waimons ja leskens lapsittomaxi jääwät/ ja heidän miehens lyödäisin/ ja nuoret miehet sodas miecalla tapetaisin.
Jer 18:22 Että huuto cuuluis heidän huoneistans/ cuingas nijn äkist olet andanut tulla sotawäen heidän päällens? sillä he owat caiwanet cuopan minua fangitaxens/ ja owat wirittänet paulan minun jalcaini eteen.
Jer 18:23 Ja että sinä HERra tiedät caicki heidän juonens minua wastan/ että he tahtowat minua tappa/ nijn älä anna andexi heidän paha tecons/ ja älä anna heidän syndejäns pyhittynä olla sinun edesäs/ he olcon cukistettuna sinun edesäs/ ja tee heidän cansans sinun wihas jälken.

Vers. 15. Tallamattomilla teillä ) se on/ he palwelewat muucalaisia jumalita/ joita ei heidän Isäns tundenet/ joca oli outo asia/ nijncuin waeldamatoin tie.
v. 18. Ei puutu ) se on/ nijncuin muutamat wielä sanowat: heidän wircans on Jumalast/ pyhä seuracunda ei taida exyä/ Sup. c. 7:8.
v. 21. Rangaise sijs ) Sup. 11:20.

XIX. Lucu.

HERra käske Prophetan otta sawisen astian/ ja muutamat wanhimmist hänen cansans/ ja mennä Hinnomin laxoon/ v. 1.
siellä pitä hänen sanoman heille: mingä onnettomuden ja häwityxen HERra tahto anda tulla Judan ja Jerusalemin päälle/ heidän epäjumalan palweluxens tähden/ v. 3.
ja merkixi pitä hänen rickoman sawiastian heidän edesäns/ että HERra on myös heidän maallens ja Caupungillens nijn tekewä/ v. 10.
cosca Jeremia sen tehnyt oli/ palais hän jällens/ ja saarnais HERran huonen cartanos/ v. 14.

Jer 19:1 NÄin sanoi HERra: mene ja osta sinullens sawiastia sawenwalajalda/ ja muutamat Papit ja wanhimmat Canssas.
Jer 19:2 Ja mene BenHinnomin laxoon/ joca on tijliportin edes/ ja saarna siellä ne sanat cuin minä sanon sinulle/ ja sano:
Jer 19:3 Cuulcat HERran sana te Judan Cuningat ja Jerusalemin asuwaiset. Näin sano HErra Zebaoth Israelin Jumala: cadzo/ minä tahdon anda sencaltaisen cowan onnen tulla tälle paicalle/ että joca sen cuule/ pitä hänen corwisans soiman.
Jer 19:4 Että he owat hyljännet minun/ ja andanet tämän sian wieralle jumalalle/ ja owat suidzuttanet sijnä muille jumalille/ joita ei he eikä heidän Isäns eli Judan Cuningat tundenet/ ja owat täyttänet tämän sian wiattomalla werellä.
Jer 19:5 Sillä he owat rakendanet corkeuxia Baalille/ polttaxens lapsians Baalille polttouhrixi/ jota en minä ole heille käskenyt/ eli sijtä puhunut/ eikä myös joscus minun sydämeeni tullut ole.
Jer 19:6 Sentähden cadzo/ se aica pitä tuleman/ sano HERra/ ettei tätä sia pidä enä cudzuttaman Tophet/ eli BenHinnomin laxo/ waan murhalaxoxi.
Jer 19:7 Sillä minä tahdon häwittä Judan ja Jerusalemin Jumalan palweluxen täsä siasa/ ja tahdon anda heidän langeta miecalla ja heidän wihollistens edes/ ja heidän käsisäns cuin seiso heidän hengens perän/ ja tahdon anda heidän ruumins taiwan linnuille ja eläimille kedolla ruaxi:
Jer 19:8 Ja tahdon tehdä tämän Caupungin autiaxi ja nauroxi/ nijn että caicki jotca käywät tästä ohidze/ pitä ihmettelemän hänen waiwojans/ ja sylkemän händä.
Jer 19:9 Minä olen andawa heidän syödä poicains ja tytärtens liha/ ja heidän pitä syömän toinen toisens liha/ sijnä waiwas ja ahdistuxes/ cuin heidän wihollisens/ ja ne cuin seisowat heidän hengens perän/ heitä ahdistaman pitä.
Jer 19:10 Ja sinun pitä rickoman sawiastian nijden miesten/ nähden cuin owat mennet sinun cansas/ ja sano heille:
Jer 19:11 Näitä sano HERra Zebaoth: juuri nijncuin ihminen ricko sawenwalajan astian/ nijn ettei se taida jällens terwexi tulla:
Jer 19:12 Nijn olen minä myös porottawa ricki tämän Canssan ja tämän Caupungin/ ja pitä Tophetis haudatuxi tuleman/ sentähden ettei siellä pidä oleman muutoin yhtän sia hautamiseen. Näin tahdon minä tehdä tälle sialle ja asuwaisille/ sano HErra/ että tämän Caupungin pitä tuleman nijncuin Tophet.
Jer 19:13 Wielä sijtte pitä Jerusalemin huonet ja Judan Cuningan huonet/ juuri nijn saastaisexi tuleman/ cuin se paicka Tophet/ Ja/ caicki huonet joisa he cattoin päällä caikelle taiwan joucolle suidzuttanet/ ja muille jumalille juomauhri uhrannet owat.
Jer 19:14 JA cosca Jeremia palais Tophetist/ johon HERra hänen lähettänyt oli ennustaman/ meni hän HERran huonen pihaan/ ja sanoi Canssalle:
Jer 19:15 Näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala/ cadzo/ minä annan tulla tämän Caupungin/ ja caickein hänen Caupungeins päälle caiken sen cowan onnen/ cuin minä olen puhunut heitä wastan/ että he owat uppiniscaiset/ ja ei tahdo minun sanani cuulla.

Vers. 2. Hinnomin laxo ) Sup. 7:31. 2. Par. 28:3.
V. 5. Jota en minä ole heille käskenyt ) Deut. 4:2. & 12:8. & 17:3. Num. 15:39.
V. 6. Tophet ) Sup. 7:31.

XX. Lucu.

YXi Papeista lyö Jeremiat ja pane hänen fangiuteen/ v. 1.
toisna päiwänä otta hän jällens hänen ulos/ ja Jeremia ennusta händä ja coco Judat wastan/ että heidän piti caluinens wietämän fangina Babelijn/ v. 3.
hän napise HERra wastan Prophetan wiran tähden/ että hänen sijnä paljo pitä kärsimän/ v. 7.
lohdutta cuitengin idzens Jumalan warjeluxest/ ja rucoile wihollisians wastan: mutta cosca hän muista wastoinkäymisens/ kiro hän kärsimättömydest hänen syndymä päiwäns/ v. 14.

Jer 20:1 MUtta cosca Pashur Immerin poica/ Pappi/ joca oli ylimmäisexi pandu HErran huonesa/ cuuli Jeremian ennustawan näitä sanoja:
Jer 20:2 Löi hän Prophetat Jeremiat/ ja heitti hänen fangiuteen/ BenJaminin ylimmäises portis/ joca HERran huonesa on.
Jer 20:3 Ja toisna päiwänä otti Pashur Jeremian fangiudest. Nijn Jeremia sanoi hänelle: ei HErra cudzu sinua Pashurixi/ waan Magurixi/ caicki ymbärins.
Jer 20:4 Sillä näin sano HERra: Cadzo/ minä annan sinun caickein sinun ystäwäis cansa pelcoon/ ja heidän pitä caatuman wihollistens miecan cautta/ sen pitä sinun silmilläs näkemän. Ja minä olen hyljäwä coco Judan/ Babelin Cuningan käteen/ jonga heitä pitä wiemän Babelijn ja tappaman miecalla.
Jer 20:5 Ja minä olen andawa caiken tämän Caupungin calun/ ynnä caiken hänen työns cansa/ ja caicki callit cappalet/ ja caiken Judan Cuningasten tawaran/ heidän wihollistens käteen/ nijn että heidän pitä heitä ryöstämän/ ottaman pois ja wiemän Babelijn.
Jer 20:6 Ja sinä Pashur/ sinun pitä caiken perhes cansa oleman fangina ja menemän Babelijn/ siellä pitä sinun cuoleman ja haudattaman/ ynnä caickein sinun ystäwittes cansa/ joille sinä walhetta saarnat.
Jer 20:7 HERra sinä olet minun yllyttänyt/ ja minä olen yldynyt/ sinä olet minulle juuri wäkewä ollut/ ja olet woittanut: mutta minä olen sentähden tullut syljetyxi jocapäiwä/ että jocainen naura minua.
Jer 20:8 Sillä sijttecuin minä puhunut/ huutanut ja saarnannut olen sijtä tuscast ja häwityxest/ on HERran sana tullut minulle pilcaxi ja nauroxi jocapäiwä.
Jer 20:9 Nijn joucahtui minun mieleni: en minä tahdo enä ajatella hänen päällens/ engä tahdo enä saarnata hänen nimeens: mutta minun sydämesäni ja luisani oli nijncuin polttawainen tuli/ nijn etten minä woinut sitä kärsiä/ ja olin liki huckumallans.
Jer 20:10 Sillä minä cuulen cuinga monda minua panettelewat/ ja minun pitä jocapaicas pelcuri oleman: Candacat päälle/ me tahdom wahwast canda hänen päällens/ sanowat caicki minun ystäwäni ja cumpanini/ jos me taidaisimme woitta hänen/ tulla hänen cansans yhteen/ ja costa hänelle.
Jer 20:11 Mutta HErra on minun cansani/ nijncuin wäkewä Sangari/ sentähden pitä minun wainojani langeman/ ja ei woittaman: waan pitä suureen häpiään tuleman/ että he nijn tyhmäst toimittawat/ se häpiä pitä oleman ijancaickinen/ ja ei pidä unhotettaman.
Jer 20:12 JA nyt HERra Zebaoth/ sinä joca coettelet wanhurscan/ sinä tutkit munascuut ja sydämen/ anna minun nähdä costos heistä: sillä minä olen andanut sinun haldus minun asiani.
Jer 20:13 Weisatcat HErralle/ kijttäkät HERra/ joca autta köyhän henge pahain käsistä.
Jer 20:14 KIrottu olcon se päiwä/ jona minä syndynyt olen/ älkön se päiwä olco siunattu/ jona minun äitin on minun synnyttänyt.
Jer 20:15 Kirottu olcon se joca minun Isälleni hywä sanomata toi/ ja sanoi: sinä olet saanut nuoren pojan/ ilahuttaxens händä.
Jer 20:16 Se mies olcon nijncuin ne Caupungit/ jotca HERra cukisti/ ja ei hän sitä catunut/ hän cuulcan huomeneltain pargun/ ja puolipäiwänä surun.
Jer 20:17 Ettes sijs tappanut minua äitini cohdusa/ että minun äitin olis ollut minun hautan/ ja hänen cohtuns olis ijancaickisest candawa ollut.
Jer 20:18 Mixi minä sijs olen äitini cohdusta tullut/ että minun sencaltaista tusca ja sydämen surua näkemän pitä/ ja culuttaman minun päiwäni häpiäll.

Vers. 1. Pashur ) Tule sijtä sanasta Pas/ se on/ lewe: Hur/ se on/ walke.
V. 3. Magurixi ) se on/ pelco: Nijn käändä Jeremia Papin nimen/ nijncuin hän tahdois sano: ei sinun pidä oleman nijn lewiän ja walkian cuin sinun nimes anda myötä/ waan ymbärins sinua pitä oleman pelco ja hämmästys/ ja sinun ymbärilläs pitä oleman mustuutta ja ahtautta kyllä.
V. 7. Yllyttänyt ) Ei johonguhun syndijn/ eli erhetyxeen/ waan mielistymän saarnawircaan: sillä ei hän olis usconut/ että saarnamises piti oleman nijn suuri waiwa. Ja Propheta cadzo tacaperin cap. 1:6. cusa hän estele idziäns/ ja HErra saatta hänen cuitengin propheteraman. Cadzo Esa. 64:17.
V. 12. Anna minun nähdä ) Sup. 11:20.

XXI. Lucu.

CUningas Zedechia lähettä kysymän Prophetalda/ jos HERra tahto autta Caupungita/ eli ei/ v. 1.
Jeremia wasta HErran tahtowan myös idze sotia händä wastan/ näljällä/ rutolla ja miecalla/ ja mitä jääpä on/ tahto hän anda Chaldealaisten käsijn/ että heidän pitä fangina Babelijn wietämän/ v. 3.
neuwo heitä mielistymän/ että he hengens pidäisit/ v. 8.
ja mana heitä wielä oikeutta woimasa pitämän/ ettei HErra heitä peräti culutais nijncuin tuli/ v. 11.

Jer 21:1 TÄmä on se sana joca tapahdui HERralda Jeremialle/ cosca Cuningas Zedechia lähetti hänen tygöns Pashurin Malchian pojan/ ja Zephanian Maesejan Papin pojan/ ja andoi hänelle sano:
Jer 21:2 Kysys HERralle meidän puolestam: sillä NebucadNezar Babelin Cuningas soti meitä wastan/ että HERra tahdois sijs meille tehdä caickein ihmettens jälken/ että hän menis pois meidän tyköäm.
Jer 21:3 Jeremia sanoi heille: näitä sanocat Zedechialle.
Jer 21:4 Näin sano HERra Israelin Jumala: cadzo/ minä tahdon käändä ne aset tacaperin/ cuin te käsisänne pitelette/ joilla te soditte Babelin Cuningasta wastan/ ja Chaldealaisia wastan/ jotca teidän muurin ymbärins pijrittänet owat/ ja tahdon heitä coota keskelle Caupungita cocoon.
Jer 21:5 Ja minä tahdon tapella teitä wastan ojetulla kädellä/ wäkewällä käsiwarrella/ suurella wihalla/ julmudella ja armottomudella.
Jer 21:6 Ja tahdon lyödä tämän Caupungin asuwaisia/ sekä Canssa että carja/ nijn että heidän pitä cuoleman suureen rutton.
Jer 21:7 Ja sijtte/ sano HERra/ tahdon minä anda Zedechian Judan Cuningan/ palwelioinens ja Canssoinens/ jotca tähän Caupungijn rutolda/ miecalda ja näljäldä jäänet owat/ NebucadNezarin Babelin Cuningan käsijn/ ja heidän wihollisens käsijn/ ja nijden käsijn jotca seisowat heidän hengens perän/ että hänen pitä lyömän heitä miecan terällä/ ettei sijnä yhtän säästetä/ eikä armo eli laupiutta pidä oleman.
Jer 21:8 JA sanos tälle Canssalle: näin sano HErra: Cadzo/ minä panen teidän eteen elämän tien ja cuoleman tien.
Jer 21:9 Joca täsä Caupungis on/ hänen pitä cuoleman mieckan/ nälkän ja rutton: mutta joca lähte ulos ja pakene Chaldealaisten tygö/ jotca teitä pijrittäwät/ se saa elä ja pitä hengens nijncuin saalin.
Jer 21:10 Sillä minä olen asettanut minun caswoni tätä Caupungita wastan/ onnettomudexi ja en hywäxi/ sano HErra: hänen pitä Babelin Cuningan haldun annettaman/ että hän poltais hänen tulella.
Jer 21:11 JA cuulcat HERran sana/ te Judan Cuningan huonesta.
Jer 21:12 Sinä Dawidin huone/ näitä sano HERra: pitäkät duomio amulla/ ja pelastacat wäkiwallaisen käsist surullinen/ ettei minun julmuden waellais nijncuin tuli/ ja palais/ nijn ettei sitä yxikän sammutta taida/ teidän pahan menon tähden.
Jer 21:13 Cadzo/ sano HERra: Minä sanon sinulle joca asut laxoisa/ mäjillä ja tasaisilla kedoilla/ ja sanot: cuca tahto carata meidän päällem/ eli tulla meidän linnoijm?
Jer 21:14 Minä tahdon edzitellä teitä/ sano HERra/ teidän töiden hedelmän jälken/ minä tahdon tulen sytyttä teidän medzään/ culuttaman caickia cuin sijnä ymbärillä on.

Vers. 2. NebucadNezar ) Tämä myös cudzutan usein NebucadRezarixi.

XXII. Lucu.

JEremia neuwo Cuningast ja hänen Canssans pitämän Lakia ja oikeutta woimas/ etc. nijn HERra tahto holhota heitä että heidän waldacundans on pysywäinen/ v. 3.
muutoin uhca hän heitä cadotta/ v. 5.
Ennusta Sallumit Josian poica wastan/ ettei hänen pidä cotia tuleman wihollisen maalda/ josa hän fangina oli/ v. 10.
nijn myös Cuningas Jojachimi wastan/ ja hänen ahneuttans ja wäkiwaldans/ joca pitä riepoiteldaman ulos Jerusalemist/ ja saaman Asin hautamisen/ v. 13.
ja wijmein Cuningas Jechaniat wastan/ joca piti fangina wietämän Babelijn ja oleman siellä ylöncadzottuna/ eikä yhtän hänen siemenestäns pidä tuleman hallituxeen/ v. 14.

Jer 22:1 NÄitä sano HERra: mene alas Judan Cuningan huonesen/ ja puhu siellä nämät sanat/ ja sano:
Jer 22:2 Cuule HERran sana/ sinä Judan Cuningas/ joca istut Dawidin istuimella/ sekä sinä että sinun palwelias/ ja sinun Canssas/ jotca tästä portista käytte.
Jer 22:3 Näin sano HErra: pitäkät Laki ja oikeus/ ja auttacat surullista wäkiwaldaisen kädestä/ ja älkät waiwatco muucalaista/ orwoja ja leskiä/ ja älkät kellengän tehkö wääryttä/ ja älkät täsä paicas wuodattaco wiatoinda werta.
Jer 22:4 Jos te näitä teette/ nijn pitä Cuningat/ jotca Dawidin istuimella istuwat/ tämän huonen portista menemän sisälle/ sekä waunuilla että orehilla/ palwelioinens ja Canssoinens.
Jer 22:5 Mutta jollet te näitä cuule/ nijn olen minä idzelläni wannonut/ sano HERra/ tämä huone pitä cukistettaman.
Jer 22:6 Sillä näin sano HERra Judan Cuningan huoneista: Gilead sinä olet minulle pää Libanonis/ mitämax/ minä tahdon sinun tehdä kylmille/ ja laitan Caupungit oleman ilman asujamita:
Jer 22:7 Sillä minä olen määrännyt sinulle häwittäjän/ cungin heidän asettens cansa/ nijden pitä hackaman maahan sinun walitut Cedris ja heittämän tuleen.
Jer 22:8 Nijn pitä monda pacanata lähtemän tästä Caupungist/ ja sanoman keskenäns: mixi on HERra näin tehnyt tälle suurelle Caupungille?
Jer 22:9 Ja pitä wastattaman: että he heidän HErrans Jumalans lijton hyljännet owat/ ja cumartanet muita jumalita/ ja palwellet nijtä.
Jer 22:10 ÄLkät itkekö cuolluita/ älkät myös sureco heitä/ waan itkekät sitä cuin mene pois/ ja ei pidä ikänäns palajaman Isäns maata näkemän.
Jer 22:11 Sillä näin sano HERra Sallumist Josian Judan Cuningan pojast/ joca Isäns Josian sias on Cuningas/ ja on lähtenyt tästä siasta: waan ei hänen pidä tähän palajaman.
Jer 22:12 Mutta pitä cuoleman sijnä/ johonga hän fangixi wiety on/ ja ei saa tätä maata enämbi nähdä.
Jer 22:13 WOi sitä joca ei wanhurscaudella huonettans rakenna/ waan sioitta cotons wäärydellä: joca anda lähimmäisens ilman mitän työtä tehdä/ ja ei anna hänelle palckans:
Jer 22:14 Waan ajattele: minä tahdon rakenda minulleni suuren huonen/ ja awaron salin: ja anda hacata ackunat sijhen/ ja caaritta sen Cedreillä/ ja tehdä sen punaisexi.
Jer 22:15 Ajatteletcostas Cuningas olla/ ettäs coreilet Cedreillä? Eikö Isäs ole myös syönyt ja juonut/ ja pysyi cuitengin Laisa ja oikeudesa/ ja menestyi?
Jer 22:16 Hän autti waiwaista ja köyhä oikeuteen/ ja se menestyi hänelle hywin/ eikö se ole oikein tuta minua? sano HERra.
Jer 22:17 Mutta sinun silmäs ja sydämes ei nijn ole/ waan on ahneuteen/ wuodattaxens wiatoinda werta/ ja tehdäxens wäkiwalda ja wääryttä.
Jer 22:18 Sentähden sano HERra/ Jojachimist Josian Judan Cuningan pojasta: ei händä pidä itkettämän/ sanoden: woi weljen/ woi sisaren: ei händä pidä itkettämän/ sanoden: woi herra/ woi cuuluisa mies:
Jer 22:19 Hän pitä haudattaman nijncuin Asi/ riepoitettaman ja wetkättämän Jerusalemin portin eteen.
Jer 22:20 Ja mene myös nyt Libanonijn ja huuda/ ja anna sinus cuulla Basanis/ ja huuda Abarimista: sillä caicki sinun racastajas owat surkiast surmatut.
Jer 22:21 Minä olen ennen sinulle sanonut sen/ cuin sinun wielä myöden käwi: mutta sinä sanoit: en minä tahdo cuulla. Juuri näin olet sinä tehnyt caiken sinun ikäs/ ettes ole cuullut minun ändäni.
Jer 22:22 Tuuli aja pois caicki sinun paimenes/ ja caicki sinun racastajas menewät fangixi/ sijnä pitä sinua sijtte syljettämän/ ja häpiään tuleman caiken sinun pahudes tähden.
Jer 22:23 Sinä joca nyt asut Libanonis ja siellä pesä pidät Cedrisä/ cuinga caunist sinun pitä cadzoman/ cosca tusca ja kipu sinulle tule/ nijncuin lapsen waiwas.
Jer 22:24 NIjn totta cuin minä elän/ sano HErra: jos Jechonia Jojachimin Judan Cuningan poica/ olis sinetti sormus minun oikiasa kädesäni/ nijn minä sijttekin wielä rewäisisin sinun sijtä pois.
Jer 22:25 Ja andaisin sinun heidän käsijns/ jotca seisowat sinun henges perän/ ja joitas pelkät/ nimittäin/ NebucadNezarin Babelin Cuningan käsijn/ ja Chaldealaisten käsijn:
Jer 22:26 Ja tahdon aja sinun/ ja sinun äitis cuin sinun synnyttänyt on/ toiseen maahan/ joca ei teidän Isänne maa ole/ ja siellä pitä teidän cuoleman.
Jer 22:27 Ja sijhen maahan josa he mielelläns olisit/ ei pidä heidän palajaman.
Jer 22:28 Mikä wiheljäinen/ ylöncadzottu ja hyljätty mies on Chania? kelwotoin astia. Woi mixi on hän ynnä hänen siemenens cansa ajettu pois/ ja tundemattoman maahan hyljätty?
Jer 22:29 O maa/ maa/ maa/ cuule HERran sana.
Jer 22:30 Näitä sano HERra: kirjoittacat tämä mies lapsittomaxi/ onnettomaxi/ caickena hänen elinaicanans.
Jer 22:31 Sillä ei hänellä pidä onne oleman/ että jocu hänen siemenestäns istu Dawidin istuimella/ eikä enä Judat hallidze.

Vers. 11. Sallumist ) Tämä cudzutan myös Joahas joca tuli Cuningaxi cohta Josian jälken/ ja sijtte otettin fangixi Pharao Necholda Egyptin Cuningalda/ 4. Reg. 23:31. 2. Par. 36:1.
V. 31. Woi sitä ) Oppican täsä ne wisust/ jotca cocowat raha wäärydellä lähimmäiseldäns ja waiwawat heidän alimmaisians tottumattomilla päiwätöillä ja tegoilla/ raketaxens heillens caunita huoneita ja asuinsioja/ eli muutoin ylönpaldisuteen käyttäwät ja tuhlawat.
V. 18. Jojachimist ) Lue hänestä 4. Reg. 23:36. 2. Chron. 36:5.
V. 24. Jechonia ) Tämä myös cudzutan Jojachinixi. Hänen Historians on kirjoitettu 4. Reg. 34:10. 2. Chron. 36:9.

XXIII. Lucu.

PRopheta toru Jumalan Canssan paimenita/ jotca hajotit laumans/ ja uhca/ että HERra on heitä rangaisewa/ v. 1.
ja on sijtte cocowa Canssans caikista maacunnista/ ja on heille andawa uscollisia paimenita heidän siaans/ v. 3.
Silloin tahto hän herättä Dawidille wanhurscauden hedelmän/ joca on Cuningas olewa/ ja pitä cudzuttaman: HERra meidän wanhurscaudem/ v. 5.
Nuhtele sijtte Prophetain wicoja ja paha elämätä/ v. 11.
heidän wäärä oppians ja petostans/ v. 16.
että he juoxit cudzumata/ ja saarnaisit walheita HERran nimeen/ v. 21.
uhca heitä rangaistuxella/ v. 30.
erinomattain/ että he cudzuit pilcaten HERran sanan/ HERran cuormaxi/ v. 33.

Jer 23:1 WOi teitä paimenet/ jotca turmelette ja hajotatte minun laituimeni lauman/ sano HErra.
Jer 23:2 Sentähden/ sano HERra Israelin Jumala nijstä paimenista/ jotca minun Canssani caidzewat: te oletta hajottanet minun laumani ja ajanet pois/ ja etten edzinet händä/ cadzo/ minä tahdon edziä teitä teidän pahan elämänne tähden/ sano HERra.
Jer 23:3 Ja minä tahdon coota tähtet minun laumastani caikista maacunnista/ joihin minä heidän ajanut olen/ ja tahdon saatta heitä cotia jällens heidän huonesens/ että he caswawat ja enänewät.
Jer 23:4 Ja minä tahdon panna heille paimenet/ jotca heitä pitä caidzeman/ ettei heidän enä pidä pelkämän eli wapiseman/ eikä heitä pidä ahdistettaman/ sano HERra.
Jer 23:5 CAdzo se aica tule/ sano HERra/ että minä herätän Dawidille wanhurscauden hedelmän/ joca on Cuningaxi tulewa/ ja on hywin hallidzewa/ ja toimittawa oikeuden ja wanhurscauden maan päällä.
Jer 23:6 Silloin Judat autetan/ ja Israel asu surutoinna/ ja tämä on hänen nimens olewa cuin hän cudzutan: HERra meidän wanhurscaudem.
Jer 23:7 Sentähden cadzo/ se aica tule/ sano HErra/ ettei heidän pidä enä sanoman: nijn totta cuin HErra elä/ joca Israelin lapset johdatti Egyptin maalda.
Jer 23:8 Mutta/ nijn totta cuin HErra elä/ joca Israelin huonen siemenen toi ulos ja johdatti pohjaisesta maasta/ ja caikista maacunnista/ joihin minä heidän ajanut olin/ nijn että he nyt saawat asua omasa maasans. Prophetaita wastan.
Jer 23:9 MInun sydämen tahto haljeta minusa/ caicki minun luuni wapisewat/ minä olen nijncuin juopunut mies/ ja nijncuin se joca wijnasta horju/ HErran edes/ ja hänen pyhäin sanains edes.
Jer 23:10 Että maa on nijn täynäns huorintekiöitä/ että maa nijn surkia on/ että hän kirottu on/ ja kedot medzisä cuiwuwat/ ja heidän elämäns on paha/ ja ei heidän hallituxens mitän kelpa.
Jer 23:11 Sillä sekä Prophetat että Papit owat pahanelkiset/ ja minä löydän heidän pahudens minun huonesani/ sano HERra.
Jer 23:12 Sentähden on heidän tiens nijncuin liucastus pimiäsä/ josa heidän pitä liwistelemän ja langeman: sillä minä tahdon anda tulla heille onnettomuden/ heidän curituswuotenans/ sano HERra.
Jer 23:13 Samarian Prophetais olen minä nähnyt hulluden: sillä he propheteraisit Baalin cautta/ ja hucuttelit minun Canssani Israelin.
Jer 23:14 Mutta Jerusalemin Prophetais näen minä cauhistuxen/ cuinga he huorin tekewät/ ja walhesa waeldawat/ ja wahwistawat pahoja/ ettei yhdengän pidäis pahudestans käändymän/ he owat caicki minun edesäni nijncuin Sodoma/ ja sen asuwaiset nijncuin Gomorra.
Jer 23:15 Sentähden sano HERra Zebaoth Prophetaista näin: cadzo/ minä tahdon syöttä heitä coiruoholla/ ja anda heidän sappe juoda: sillä Jerusalemin Prophetaista tule ulcocullaisus coco maalle.
Jer 23:16 ÄLkät cuulco Prophetain sanoja/ jotca teille ennustawat/ he pettäwät teidän: sillä he saarnawat heidän sydämens näkyjä/ mutta ei HERran suusta.
Jer 23:17 He sanowat nijlle jotca minua pilckawat: HERra on sen sanonut: teille käy hywin/ ja caikille nijlle jotca waeldawat heidän sydämens ajatusten jälken/ sanowat he: ei yxikän onnettomus tule teidän päällen:
Jer 23:18 Sillä cuca on HErran neuwos ollut/ joca hänen sanans nähnyt ja cuullut on? cuca cuuldeli ja cuuli hänen sanans?
Jer 23:19 Cadzo/ HERran tuuli on julmuden cansa tulewa/ ja hirmuinen ilma on langewa jumalattomain pään päälle.
Jer 23:20 Ei HErran wiha lacka/ sijhenasti cuin hän teke ja täyttä sen joca hänen mielesäns oli/ tästälähin pitä teidän sen kyllä ymmärtämän.
Jer 23:21 En minä lähettänyt Prophetaita/ cuitengin he juoxit/ en minä puhunut heille/ cuitengin he ennustit.
Jer 23:22 Sillä jos he olisit pysynet minun neuwosani/ ja olisit saarnannet Canssalleni minun sanani/ nijn he olisit heidän käändänet pahasta menostans ja elämästäns.
Jer 23:23 Engö minä ole Jumala/ joca läsnä olen/ sano HERra/ ja en ole se Jumala joca caucana on?
Jer 23:24 Luuletcos että jocu taita hänens nijn salaisest kätke/ etten minä händä näe? sano HERra: engö minä se ole/ joca täytän taiwan ja maan? sano HERra.
Jer 23:25 MInä cuulen että Prophetat saarnawat ja ennustawat walhetta minun nimeeni/ ja sanowat: minä näin unda/ minä näin unda.
Jer 23:26 Cosca sijs Prophetat tahtowat lacata/ ne jotca walhetta ennustawat? ja ennustawat oman sydämens petoxia:
Jer 23:27 Ja tahtowat että minun Canssan pidäis unhottaman minun nimeni heidän uneins tähden/ joita he toinen toisellens saarnawat/ nijncuin heidän Isänskin unhotit minun nimeni Baalin tähden.
Jer 23:28 Propheta/ jolla unia on/ hän saarnatcan unia: mutta jolla on minun sanan/ hän saarnatcan minun sanani oikein: mitä acanat owat nisuen suhten? sano HERra.
Jer 23:29 Eikö minun sanan ole nijncuin tuli/ sano HERra/ ja nijncuin wasara joca wuoren murenda?
Jer 23:30 Sentähden cadzo/ minä tahdon tehdä nijtä Prophetaita wastan/ sano HERra/ jotca minun sanani toinen toiseldans warastawat.
Jer 23:31 Cadzo/ minä tahdon nijtä Prophetaita wastan tehdä/ sano HERra/ jotca omia puheitans puhuwat/ ja sanowat: hän on sen sanonut.
Jer 23:32 Cadzo/ minä tahdon tehdä nijtä wastan/ jotca pettäwäisiä unia ennustawat/ sano HERra/ ja saarnawat nijtä/ wietellen minun Canssani heidän walheillans ja turhilla jutuillans/ waicka en minä ole heitä lähettänyt engä käskenyt/ ei myös he tälle Canssalle ole hyödylliset/ sano HERra.
Jer 23:33 JOs tämä Canssa/ eli jocu Propheta/ taicka Pappi kysy sinulle/ ja sano: cuca on HERran cuorma? nijn sinun pitä wastaman heille: mikä cuorma se on? Minä tahdon heittä teidän pois/ sano HERra.
Jer 23:34 Ja jos jocu Propheta/ taicka Pappi/ elickä Canssa on sanowa: tämä on HERran cuorma: sitä tahdon minä curitta/ ja hänen huonettans.
Jer 23:35 Mutta näin pitä cungin puhuman toisellens/ ja sanoman keskenäns: mitä HERra wasta? ja mitä HERRA sano? ja/ älkät sitä enä cudzuco HERran cuormaxi:
Jer 23:36 Sillä cullekin pitä oma sanans oleman cuormaxi/ että te nijn eläwän Jumalan/ HErran Zebaothin/ meidän Jumalam sanan käännätte.
Jer 23:37 Sentähden pitä teidän sanoman Prophetalle näin: mitä HErra wasta? ja/ mitä HERra sano?
Jer 23:38 Että te sanotta HErran cuorma: sentähden sano HERra näin: että te cudzutta sanan HErran cuormaxi/ ja minä olen lähettänyt teidän tygön/ ja andanut sano/ ettei teidän pitänyt sitä cudzuman HERran cuormaxi.
Jer 23:39 Cadzo/ minä tahdon teidän otta pois/ ja heittä teitä pois/ ynnä Caupungin cansa/ jonga minä teille/ ja teidän Isillen andanut olen/ minun caswoini edest:
Jer 23:40 Ja tahdon saatta teitä ijancaickisexi pilcaxi ja ijancaickisexi häpiäxi/ jota ei ikänäns pidä unhotettaman.

Vers. 4. Panna heille Paimenet ) Nämät owat pyhät Apostolit/ ja heidän opetuslapsens.
V. 5. etc. Sijtä lue Luth. Tom. 5. Witteb. Germ. pag. 301.
V. 6. Meidän wanhurscaudem ) Nijn cudzutan Christus/ Esa. 53:11. 1. Cor. 1:30. 2. Cor. 5:21.
V. 14. walhesa waeldawat ) Sup. 2:8.
V. 15. Ulcocullaisus ) se on/ petollinen pyhys ja uscottomus.
V. 22. Nijn he olisit käändänet ) Jumalan sana käändä ja ojenda: caicki muu opetus wiettele.
V. 23. Läsnä ) se on/ he owat nijn suruttomat ja ylpiät/ cuin en minä näkis heidän petollist oppians.
V. 25. Saarnawat walhetta ) Sup. 2:8.
V. 28. Hän saarnatcan unia ) se on/ hän andacon olla minun nimeni/ ja älkän sanoco/ mitä hän unesa näke/ että se on minun sanani.
V. 30. Jotca minun sanani toinen toiseldans warastawat ) se on/ petollisest selittäwät/ jolla he warastawat Canssalda pois oikian sanan.
V. 33. Cuorma ) He cudzuit Prophetain sanat pilcalla cuormaxi/ ja pidit Jeremian tyhmänä.
V. 36. Eläwän Jumalan ) Hebreas on/ eläwäin Jumalain/ nijncuin he olisit usiammat/ ja cuitengin yxi on HERra Zebaoth/ että sijtä ymmärrettäisin colme personat olewan Jumaludes.

XXIV. Lucu.

JEremia ilmoitta että HERra oli näyttänyt hänelle caxi coria/ yhden täynnä hywiä ficunoita/ ja toisen pahoja/ jotca ei kelwannet syödä/ v. 1.
jonga näyn HERra idze on selittänyt/ nimittäin/ että hän on armahtawa. C. Jechoniata ja caickia nijtä/ jotca mielelläns menit Babelin fangeuteen/ ja tahto autta heitä cotia jällens/ v. 4.
mutta C. Zedechian ja muut jotca ei mielistynet hänen cansans/ tahto hän hucutta näljällä/ rutolla/ ja miecalla/ v. 8.

Jer 24:1 CAdzo/ HERra osotti minulle caxi ficuna coria/ pandua HERran Templin eteen ( sijttecuin NebucadNezar Babelin Cuningas oli wienyt pois Jechonian Jojachimin pojan Judan Cuningan/ ja Judan päämiehet ja sepät Babelijn )
Jer 24:2 Yhdesä corisa oli aiwa hywät ficunat/ nijncuin ensin kypsynet ficunat owat: mutta toises coris olit aiwa pahat ficunat/ nijn ettei nijtä taittu syödä/ että he olit nijn pahat.
Jer 24:3 Ja HERra sanoi minulle: Jeremia/ mitäs näet? minä sanoin: ficunita: hywät ficunat owat aiwa hywät/ ja pahat owat aiwa pahat/ ettei nijtä taita syödä nijn pahat he owat.
Jer 24:4 JA HERran sana tapahdui minulle/ ja sanoi:
Jer 24:5 Näitä sano HERra Israelin Jumala: nijncuin nämät ficunat owat hywät: nijn minä tahdon myös armollisest corjata Judan fangeja/ jotca minä tästä Caupungist olen lähettänyt Chaldean maalle:
Jer 24:6 Ja tahdon armollisest cadzo heidän puoleens/ ja tahdon tuoda heitä tähän maahan jällens/ ja tahdon raketa heitä ja en lyödä maahan: minä tahdon heitä istutta ja en repiä ylös.
Jer 24:7 Ja tahdon anda heille sydämen että he minun tundewat/ että minä olen HERra/ ja he owat minun Canssan/ ja minä tahdon olla heidän Jumalans: sillä heidän pitä caikest heidän sydämestäns minun tygöni idzens käändämän.
Jer 24:8 Mutta nijncuin pahat ficunat owat pahat/ ettei cucan nijtä syödä taida/ sano HERra: nijn tahdon minä myös hyljätä Zedechian Judan Cuningan/ nijn myös hänen päämiehens/ ja mitä Jerusalemin jäänyt on/ ja jotca Egyptis asuwat.
Jer 24:9 Minä tahdon saatta heille onnettomuden/ ja en tahdo anda heidän olla josacusa waldacunnas maan päällä/ nijn että heidän pitä häpiään tuleman/ sanan parrexi/ jutuxi ja kirouxexi jocapaicas/ cuhunga minä heidän poisajawa olen/
Jer 24:10 ja tahdon lähettä miecan/ näljän ja ruton heidän secaans/ sijhenasti cuin heidän pitä maasta huckuman/ jonga minä heille ja heidän Isillens andanut olen.

Vers. 1. Jechania ) ja
V. 8. Zedechia ) Lue Historia 4. Reg. 24. ja 25.
V. 7. Caikest heidän sydämestäns ) Cadzo Deut. 6:5. cap. 30:6.

XXV. Lucu.

PRopheta walitta/ että hän oli nijncauwan saarnannut hänen Canssans edes/ nijn myös muut Prophetat/ mutta ei he cuitengan idzens parandanet v. 1.
sentähden on HERra käskenyt hänen heille sano/ että hän tahto anda Cuningas NebucadNezarin häwittä heidän maans/ ja wiedä heitä fangixi Babelijn 70. ajastajaxi/ v. 8.
mutta sijtte oli hän curittawa Babelin Cuningast/ v. 12.
ja nijn oli HERra andawa tulla caiken maan päälle/ sen cuin Jeremia ennustanut oli/ v. 13.
ja merkixi käske hän hänen otta näysä calkin hänen kädestäns/ ja juoda caickein waldacundain tygö/ että heidän totisest sijtä saaman pitä/ v. 15.
sillä jos ei HErra armahda oma Canssans/ älkön myös muut häneldä armo toiwoco/ v. 28.

Jer 25:1 TÄmä on se sana joca tapahdui Jeremialle/ coco Judan Canssasta/ neljändenä Jojachimin Josian pojan Judan Cuningan wuotena/
Jer 25:2 ( Joca oli ensimäinen NebucadNezarin Babelin Cuningan wuosi ) jonga myös Propheta Jeremia puhui caikelle Judan Canssalle/ ja caikille Jerusalemin asuwaisille/ ja sanoi:
Jer 25:3 HERran sana on tapahtunut minulle/ colmannest toistakymmenest Josian Amonin pojan Judan Cuningan wuodesta/ tähän päiwän asti/ ja minä olen sitä colme ajastaica colmattakymmendä teille ahkerast saarnannut/ waan et te coscan tahtonet cuulla.
Jer 25:4 Nijn on myös HERra lähettänyt teidän tygön caicki hänen palwelians Prophetat juuri ahkerast/ mutta et te cuullet heitä/ etkä callistanet corwian cuuleman/ cosca hän sanoi:
Jer 25:5 Käändäkät teitän cukin pahalda tieldäns/ ja teidän pahasta menostan/ nijn teidän pitä pysymän sijnä maasa/ jonga HERra teille ja teidän Isillen andanut on ijancaickisest.
Jer 25:6 Älkät muita jumalita seuratco/ nijn että te palwelette ja cumarratte heitä/ ettet te minua teidän kätten töillä wihoitais/ ja minä teillen cowan onnen saattaisin.
Jer 25:7 Mutta et te tahtonet cuulla minua/ sano HERra/ että te minun cummingin wihoititte teidän kätten töillä/ teidän omaxi onnettomudexen.
Jer 25:8 Sentähden sano HERra Zebaoth: ettet te cuullet minun sanojani/ cadzo/ nijn minä tahdon lähettä ja anda tulla caicki Canssat pohjaisesta/ sano HErra/ ja minun palwelian NebucadNezarin Babelin Cuningan/
Jer 25:9 Ja tahdon tuoda heidän tälle maalle/ nijden päälle jotca sijnä asuwat/ ja caiken tämän Canssan päälle/ cuin täsä ymbäristöllä on/ ja tahdon anda heidän haascaxi ja häwityxexi/ ja tahdon tehdä heitä häwäistyxexi/ ja ijancaickisexi autioxi.
Jer 25:10 Ja tahdon heildä otta pois caiken ilon wirren/ yljän ja morsiamen änen/ myllyn änen ja kyntilän walituxen.
Jer 25:11 Että caicki tämä maa pitä kylmillä ja häwitettynä oleman. Ja nämät Canssat pitä Babelin Cuningasta palweleman seidzemenkymmendä ajastaica.
Jer 25:12 COsca ne seidzemenkymmendä wuotta culunet owat/ nijn minä tahdon costa Babelin Cuningalle/ sano HERra/ heidän pahain tecoins tähden/ sijhen myös Chaldealaisten maalle/ ja tahdon tehdä ijancaickisexi autioxi.
Jer 25:13 Cadzo/ näin minä tahdon anda tulla tämän maan päälle caicki minun sanani/ cuin minä olen puhunut händä wastan/ nimittäin/ caiken sen cuin Ramatus on kirjoitettu/ jota Jeremia caikelle Canssalle on ennustanut.
Jer 25:14 Ja heidän pitä myös palweleman/ waicka he woimallinen Canssa ja waldiat Cuningat owat. Näin tahdon minä maxa heille heidän ansions jälken/ ja heidän kättens tecoin jälken.
Jer 25:15 SIllä näin sano HERra Israelin Jumala minulle: ota tämä wijnamalja minun kädestäni täynäns wiha/ ja caada sijtä caikille Canssoille/ joiden tygö minä sinun lähetän.
Jer 25:16 Että he joisit/ horjuisit ja hocarixi tulisit miecan edes/ jonga minä heidän secaans tahdon lähettä.
Jer 25:17 Ja minä otin maljan HERran kädestä/ ja caadin caikille Canssoille/ joiden tygö HERra minun lähetti/
Jer 25:18 Nimittäin/ Jerusalemille/ Judan Caupungeille/ hänen Cuningaillens/ ja Försteillens/ että heidän pitä kylmillä ja cukistettuna oleman/ ja pitä oleman pilckana/ ja kirousna/ nijncuin tänäpän on.
Jer 25:19 Sijtte Pharaolle Egyptin Cuningalle/ palwelioinens/ Ruhtinoinens ja Canssoinens/
Jer 25:20 Caikille maille etelän päin/ caikille Cuningaille Uzin maalla/ caikille Cuningaille Palestinan maalla/ Achalonin/ Gazan/ Acharonin ja Asdodin jäänyitten cansa.
Jer 25:21 Edomitereille/ Moabitereille/ Ammonitereille/
Jer 25:22 Caikille Tyrin Cuningaille/ caikille Sidonin Cuningaille/ luotoin Cuningaille sillä puolen merta/
Jer 25:23 Dedanille/ Themalle/ Busille ja caikille culmis asuwaisille/
Jer 25:24 Caikille Arabian Cuningaille/ caikille etelän Cuningaille/ jotca corwesa asuwat.
Jer 25:25 Caikille Simrin Cuningaille/ caikille Cuningaille Elamis/ caikille Cuningaille Madais.
Jer 25:26 Caikille Cuningaille pohjaises/ sekä läsnä että caucana toinen toisens cansa/ ja caikille Cuningaille maan päälle/ jotca maan pijrin päällä owat/ ja Cuningas Sesachin pitä juoman näiden perän.
Jer 25:27 Ja sano heille: näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: juocat ja juopucat/ oxendat ja langetcat/ ja et te taida nosta miecan edestä/ jonga minä teidän secaan lähettä tahdon.
Jer 25:28 Ja jollei he tahdo otta malja sinun kädestäs/ ja juoda/ nijn sano heille: juuri näin sano HERra Zebaoth: teidän pitä juoman:
Jer 25:29 Sillä cadzo/ sijnä Caupungis joca minun nimelläni nimitetty on/ rupen minä waiwaman: luulettaco että teidän pitä rangaisemata pääsemän? ei teidän pidä rangaisemata pääsemän: sillä minä cudzun miecan caickein nijden päälle jotca maalla asuwat/ sano HERra Zebaoth.
Jer 25:30 JA sinun pitä ennustaman heille caicki nämät sanat/ ja sano heille: HERra on räyskywä corkeudesta/ ja andawa cuulla jylinäns hänen pyhästä asuinsiastans/ hän on räyskywä hänen majastans/ hän weisa wirren/ nijncuin wijnan polkia/ caikista maan asuwaisista.
Jer 25:31 Jonga äni on cuuluwa maan ärijn: sillä HERra toimitta pacanat oikiuden eteen/ ja tahto duomita caiken lihan: jumalattomat anda hän miecan ala/ sano HERra.
Jer 25:32 Näitä sano HERra Zebaoth: cadzo/ waiwa tule toiselda Canssalda toiselle/ ja suuri ilma nouse maan siwusta.
Jer 25:33 Nijn pitä HERralda lyötyjä sinä päiwänä oleman toisesta maan ärestä toisen asti/ ei pidä heitä itkettämän eikä corjattaman eli haudattaman/ waan pitä oleman kedolla/ ja loaxi tuleman.
Jer 25:34 Parcucat nyt te paimenet/ huutacat ja wieritelkät teitän tuhwas te lauman waldiat: sillä aica on tullut teitä teurasta ja hajotta/ ja teidän pitä putoman ricki/ nijncuin callis astia.
Jer 25:35 Ja ei paimenden pidä taitaman paeta/ ja lauman waldiat ei pidä pääsemän pois.
Jer 25:36 Nijn pitä paimenet huutaman/ ja lauman waldiat surcutteleman/ että HERra on nijn häwittänyt heidän laituimens.
Jer 25:37 Ja heidän nijttuns/ jotca nijn caunit olit/ owat häwitetyt HERran julmalda wihalda.
Jer 25:38 Hän on hyljännyt hänen majans/ nijncuin nuori Lejoni/ ja heidän maans on nijn häwitetty häwittäjän wihalda/ ja hänen julmalda wihaldans.

Vers. 20. Uzin ) se on se maacunda josa se jumalinen Hiob asui Edomin maalla. V. eod. Aschalonin/ Gazan/ Acharonin/ Asdodin etc. ) olit Philisterein Caupungit.
V. 23. Dedanille/ Themalle ) olit Abrahamin lapset. Dedan Rethurast/ Gen. 25:3. Thema Hagarist. ibidem.
V. 25. Buus oli Nahorist Abrahamin weljest/ Gen. 22:21. Joista näille maacunnille on heidän nimens. V. eod. Nijsä maan ärisä ) Owat Trogloditerit jotca cudzutan Egyptin Arabialaisixi/ sijnä culmas punaisen meren ja Egyptin wälillä.
V. 25. Simrin ) se on osa rickast Arabiast/ ja näky heillä olewan nimi Simrast Abrahamin pojast/ josta puhutan/ Gen. 25:2. Plin. Nat. Hist. lib. 6. cap. 28. cudzu heitä Samraneos. V. eod. Elamis ) se on/ Persia.
V. 26. Sesachin ) se on Cuningas Babelis/ cuin taitan nähdä. Inf. 51:41.
V. 30. wirren ) se on/ wiholliset pitä riemuidzeman/ että he nijn woittawat. V: 34. Paimenet ) Ne owat pääruhtinat ja Herrat.
V. 36. Heidän laituimens ) On heidän waldans/ jonga Babelin tyranni oli maahan cukistawa.

XXVI. Lucu.

HERra käske Jeremian ilmoitta Canssallens: että jollei he paranna heitäns/ nijn hän tahto tehdä Jerusalemille ja sen Templille nijncuin hän Silollengin tehnyt oli/ v. 1.
cosca Jeremia sijtä saarnais/ otit Papit ja Canssa hänen kijnni ja tahdoit tappa/ v. 7.
Judan pääruhtinat cannoit myös hänen päällens/ v. 10.
cosca Jeremia wastais edestäns/ ja sanoi HERran käskyst sitä saarnawans/ v. 12.
tahtowat muutamat händä Michan tawalla wapahta/ v. 17.
muutamat Urian tawalla tahdoit hänen tappa/ v. 20.
cuitengin hän pelastetan Ahichamin Saphanin pojan cautta/ ettei hän tapeta/ v. 24.

Jer 26:1 JOjachimin Josian pojan Judan Cuningan waldacunnan algusa/ tapahdui tämä sana HERralda/ ja sanoi:
Jer 26:2 Näitä sano HERra: mene cartanoon HERran huonen eteen/ ja saarna caickein Judan Caupungein edesä/ cuin tänne tulewat rucoileman/ HERran huonesa/ caicki ne sanat jotca minä sinulle käskenyt olen/ sanoaxes heille.
Jer 26:3 Ja älä mitän sijtä wähennä: jos he/ mitämax/ taitawat cuulla ja käändä heitäns/ cukin pahasta menostans/ että minäkin caduisin sitä paha/ cuin minä heille ajattelin tehdä/ heidän pahan menons tähden.
Jer 26:4 Ja sano heille: näitä sano HERra: jos et te minua cuule/ nijn että te waellatte minun Laisani/ jonga minä olen pannut teidän eteen.
Jer 26:5 Että te cuuletta minun palweliain Prophetain sanat/ jotca minä joca paickan teille lähettänyt olen/ ja et te cuitengan tahtonet cuulla.
Jer 26:6 Nijn tahdon minä tehdä tälle huonelle nijncuin Silolle/ ja tahdon tehdä tämän Caupungin caikille pacanoille maan päällä kirouxexi.
Jer 26:7 COsca Papit/ Prophetat ja caicki Canssa cuulit Jeremian sencaltaisita puheita puhuwan HERran huonesa:
Jer 26:8 Ja Jeremia oli lopettanut puhens/ caiken sen cuin HERra hänen käskenyt oli sanoa caikelle Canssalle: tartuit Papit häneen/ ja Prophetat/ ja caicki Canssa/ ja sanoit: sinun pitä cuoleman.
Jer 26:9 Mixi sinä tohdit ennusta HERran nimeen/ ja sanoa: nijn pitä tälle huonelle tapahtuman cuin Silollengin/ ja tämä Caupungi pitä nijn kylmille tuleman/ ettei sijnä kengän enä asu. Ja caicki Canssa cocondui HERran huonesa Jeremiat wastan.
Jer 26:10 COsca Judan Ruhtinat sen cuulit/ menit he Cuningan huonest HERran huonesen/ ja istuit HERran uden portin eteen.
Jer 26:11 Ja Papit ja Prophetat puhuit Ruhtinasten ja caickein Canssain edes/ ja sanoit: tämä on cuolemaan wiallinen: sillä hän on saarnannut tätä Caupungita wastan/ nijncuin te corwillan cuullet oletta.
Jer 26:12 Mutta Jeremia sanoi caikille Ruhtinaille ja caikelle Canssalle: HERra on minun lähettänyt caickia näitä cuin te cuullet oletta/ saarnaman tätä huonetta ja tätä Caupungita wastan.
Jer 26:13 Nijn parandacat nyt teidän menon ja olon/ cuulcat HERran teidän Jumalan ändä: nijn tahto myös HERra catua sitä paha/ cuin hän on puhunut teitä wastan.
Jer 26:14 Cadzo/ minä olen teidän käsisän/ tehkät minun cansani nijncuin teidän kelpa.
Jer 26:15 Cuitengin pitä teidän tietämän/ että jos te minun tapatte/ nijn te tuotatte wiattoman weren teidän päällen/ tämän Caupungin ja hänen asuwaistens päälle: sillä HERra on totisest minun lähettänyt teidän tygön/ puhuman näitä caickia teidän corwain edes.
Jer 26:16 Silloin sanoit Ruhtinat ja caicki Canssa Papeille ja Prophetaille: ei tämä ole wiallinen cuolemaan: sillä hän on puhunut meille HERran meidän Jumalamme nimeen.
Jer 26:17 Ja muutamat maan wanhimmista nousit ja puhuit caikelle joucolle Canssast/ ja sanoit:
Jer 26:18 Jehiskian Judan Cuningan aicana oli yxi Propheta nimeldä Micha Maresast/ hän puhui caikelle Judan Canssalle/ ja sanoi: Näitä sano HERra Zebaoth: Zion pitä kynnettämän nijncuin peldo/ ja Jerusalem pitä kiwiraunioxi tuleman/ ja HERran huonen mäki medzän corwexi.
Jer 26:19 Ei cuitengan Jehiskia Judan Cuningas/ ja coco Judan Canssa andanet händä tappa/ waan he pelkäisit HERra/ ja rucoilit andexi HERralda. Ja HERra catui sitä paha/ cuin hän oli puhunut heitä wastan/ sentähden me teemme aiwa pahoin meidän sielujamme wastan.
Jer 26:20 OLi myös yxi joca ennusti HERran nimeen/ Uria Semajan poica KirjathJearimist: hän ennusti tätä Caupungita wastan/ ja tätä maacunda wastan/ nijncuin Jeremiakin.
Jer 26:21 Mutta cosca Cuningas Jojachim/ ja caicki hänen woimallisens ja waldamiehens cuulit hänen sanans/ tahdoi Cuningas anda hänen tappa.
Jer 26:22 Cosca Uria ymmärsi sen/ nijn hän pakeni ja meni Egyptijn. Mutta Cuningas Jojachim lähetti muutamat miehet Egyptijn/ ELNathanin Achborin pojan/ ja muita hänen cansans.
Jer 26:23 Ne toit Egyptist/ ja weit Cuningas Jojachimin eteen/ ja hän andoi hänen tappa miecalla/ ja andoi huonost haudata.
Jer 26:24 Nijn myös oli Ahikamin Saphanin pojan käsi Jeremian cansa/ ettei hän tullut Canssan käsijn/ tapetta.

XXVII. Lucu.

PRopheta kirjoitta/ cuinga HERra oli käskenyt hänen tehdä idzellens iken/ ja lähettä sen ymbäri asuwille Cuningaille/ että he ymmärräisit HERran tahtowan anda heidän olla Babelin Cuningan alla palweluxes/ v. 1.
sentähden ei pidä heidän cuuleman heidän Prophetaitans/ jotca heille toisin ennustawat/ v. 9.
sitä saarnais hän myäs Zedechian Judan Cuningan edes/ v. 12.
ja kieldä hänen cuulemast wääriä Prophetaita/ jotca toisin sanowat/ v. 14.
Nijn myös Pappein ja caiken Canssan tygö/ v. 16.
sillä NebucadNezar oli totisest tulewa/ ja wiepä pois mitä Jerusalemijn wielä jäänyt oli/ v. 19.

Jer 27:1 JOjachimin Josian pojan Judan Cuningan waldacunnan algusa/ tapahdui tämä sana HERralda Jeremialle/ ja sanoi:
Jer 27:2 Sen sano HERra minulle: tee sinulles ijes ja ripusta caulaas/
Jer 27:3 Ja lähetä Edomin Cuningalle/ Moabin Cuningalle/ Ammonin lasten Cuningalle/ Tyrin Cuningalle ja Sidonin Cuningalle/ nijden sanansaattajain cansa/ jotca olit tullet Zedechian Judan Cuningan tygö Jerusalemijn.
Jer 27:4 Ja käske että he sanowat heidän herroillens: näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: Näin pitä teidän sanoman teidän herroillen:
Jer 27:5 Minä olen tehnyt maan ja ihmisen/ ja eläimet jotca maan päällä owat/ minun suurella woimallani/ ja ojetulla käsiwarrellani/ ja annan sen kelle minä tahdon.
Jer 27:6 Mutta nyt olen minä andanut caicki nämät maacunnat minun palweliani NebucadNezarin Babelin Cuningan käteen/ ja olen myös andanut hänelle pedot maan päällä/ että heidän pitä händä palweleman.
Jer 27:7 Ja caicki Canssat pitä händä palweleman/ hänen poicans ja hänen poicans poica/ sijhenasti cuin hänengin maans aica tule: sillä monda Canssa ja suuret Cuningat pitä händä palweleman.
Jer 27:8 Waan se Canssa ja waldacunda/ joca ei tahdo palwella Babelin Cuningasta NebucadNezarita/ eikä anna niscans Babelin Cuningan iken ala/ tahdon minä curitta miecalla/ näljällä ja rutolla/ sano HERra/ sijhenasti että minä hucutan heidän hänen kättens cautta.
Jer 27:9 SEntähden älkät cuulco teidän Prophetaitan/ ennustaitan/ unen selittäitän/ päiwäin eroittaitan ja noitian/ jotca teille sanowat: ei teidän pidä palweleman Babelin Cuningasta:
Jer 27:10 Sillä he ennustawat teille walhetta/ että heidän pidäis teitä cauwas teidän maastan saattaman/ ja minä ajan silloin teitä ulos/ ja tahdon hucutta.
Jer 27:11 Sillä cuca Canssa cumarta caulans Babelin Cuningan iken ala/ ja palwele händä/ ne tahdon minä anda olla heidän maasans/ että he sitä saawat nautita/ ja sijnä asua/ sano HERra.
Jer 27:12 JA minä puhuin caicki nämät Zedechialle Judan Cuningalle/ ja sanoin: cumartacat teidän caulan Babelin Cuningan iken ala/ ja palwelcat händä ja hänen Canssans/ nijn te saatte elä.
Jer 27:13 Mixi te tahdotta cuolla/ sinä ja sinun Canssas/ miecalla/ näljällä ja rutolla? nijncuin HERra on sijtä Canssast sanonut/ joca ei Babelin Cuningast palwella tahdo.
Jer 27:14 Sentähden älkät cuulco nijden Prophetain sanoja/ jotca teille sanowat: ei teidän pidä Babelin Cuningast palweleman: sillä he ennustawat teille walhetta/ ja en minä ole heitä lähettänyt/ sano HERra.
Jer 27:15 Waan he ennustawat walhetta minun nimeeni/ että minä ajaisin teitä ulos/ ja te huckuisit ynnä Prophetain cansa/ jotca teille ennustawat.
Jer 27:16 Ja Papeille ja caikelle tälle Canssalle puhuin minä/ ja sanoin: näitä sano HERra: älkät cuulco teidän Prophetain sanoja/ jotca teille ennustawat/ ja sanowat: cadzo/ HERran huonen astiat tulewat nyt cohta jällens Babelist: sillä he ennustawat teille walhetta.
Jer 27:17 Älkät heitä cuulco/ waan palwelcat Babelin Cuningast/ nijn te saatte elä/ mixi pidäis tämän Caupungin kylmille tuleman?
Jer 27:18 Jos he owat Prophetat/ ja heille on HERran sana: nijn rucoilcat HERralda Zebaothilda/ ettei jäänet astiat HERran huones/ ja Judan Cuningan huones/ ja Jerusalemis/ myös wiedäis Babelijn.
Jer 27:19 SIllä näin sano HERra Zebaoth padzaista/ ja merestä/ ja istuimista/ ja astioista/ jotca wielä tähän Caupungijn jäänet owat:
Jer 27:20 Joita NebucadNezar Babelin Cuningas ei ottanut pois/ cosca hän wei pois Judan Cuningan Jechonian Jojachimin pojan/ Jerusalemist Babelijn/ ja caicki Judan ja Jerusalemin waldamiehet.
Jer 27:21 Sillä näin sano HERra Zebaoth Israelin Jumala/ nijstä astioista jotca wielä jäänet owat/ HERran huonesen/ ja Cuningan huonesen/ ja Jerusalemijn.
Jer 27:22 Ne pitä Babelijn wietämän/ ja siellä pysymän sijhen päiwän asti/ että minä edzin heitä/ sano HERra/ ja annan heidän taas tuota tähän paickan siallens.

Vers. 1. Jojachimin ) Tästä me näemme/ että Propheta on saanut tämän ilmestyxen/ yxitoistakymmendä wuotta ennencuin Zedechia Cuningaxi tuli/ jonga aicana hänen näitä tekemän ja saarnaman piti: sillä Jojachim hallidzi 11. ajastaica/ 4. Reg. 23:36.
V. 3. Sanansaattajain ) Nämät Cuningat lähetit sanan Cuningas Zedechian tygö/ ja teit lijton Babelin Cuningasta wastan/ nijncuin tapa on/ että jumalattomat edziwät enämmin lijtos ruumillista apua/ auttaxens heitäns/ cuin he ajattelewat paranda idziäns/ ja rucoilla Jumalata ja toiwo häneldä apua.
V. 18. Rucoilcat ) Ope se/ jolla on Jumalan sana/ se taita myös rucoilla/ mutta jolla ei sitä ole/ ei hän taidackan rucoilla/ waan nijncuin hänen saarnans on petollinen/ nijn ei myös hänen rucouxenscan mitän kelpa.

XXVIII. Lucu.

HAnania wäärä Propheta ennusta sitä wastan/ että HERra oli särkewä cahta wuotta ennen Babelin Cuningan iken/ ja andawa HErran huonen astiat/ ja caicki fangit tulla cotia jällens/ v. 1.
Jeremia toiwotta nijn tapahtuwan/ cuitengin aja hän hänen tacaperin toimella/ v. 5.
Hanania otta puuiken Jeremialda/ ja särke merkixi sen nijn tapahtuwan/ v. 10.
HERra käske Jeremian tehdä rautaiken jällens/ merkixi/ ettei heidän pidä saaman wälttä Babelin Cuningan ijestä/ v. 12.
ilmoitta myös Hananialle/ että hänen sinä wuonna pitä walhens tähden cuoleman/ v. 14.
joca myös nijn tapahtu/ v. 15.

Jer 28:1 JA sinä wuotena/ Zedechian Judan Cuningan waldacunnan algusa/ wijdendenä Cuucautena neljännellä wuodella/ puhui Hanania Azurin poica/ Gibeonin Propheta/ minulle HERran huonesa/ Pappein ja caiken Canssan läsnä olles/ ja sanoi:
Jer 28:2 Näin sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: minä olen taittanut ricki Babelin Cuningan iken:
Jer 28:3 Ja ennen cuin caxi ajastaica culu/ tahdon minä anda tulla jällens tähän siaan HERran huonen astiat/ jotca NebucadNezar Babelin Cuningas tääldä ottanut ja Babelijn wienyt on.
Jer 28:4 Wielä sijtte tahdon minä myös Jechonian/ Jojachinin pojan Judan Cuningan/ ja caicki Judan fangit/ jotca Babelijn wiedyt owat/ anda tulla tähän siaan jällens/ sano HERra: sillä minä tahdon taitta ricki Babelin Cuningan iken.
Jer 28:5 SIlloin wastais Propheta Jeremia Prophetat Hananiat/ Pappein ja caiken joucon läsnä olles/ jotca olit HERran huones/ ja sanoi:
Jer 28:6 HERra tehkön nijn/ HERra wahwistacon sanas/ jongas ennustanut olet/ että hän andais HERran huonen astiat/ ja caicki fangit tulla tähän paickan jällens.
Jer 28:7 Mutta cuule cuitengin tätä sana/ jonga minä sinun corwais/ ja caiken Canssan corwain edes puhun:
Jer 28:8 Ne Prophetat jotca minun edelläni ja sinun edelläs wanhast ollet owat/ he owat ennustanet monda maacunda ja suuria waldacundia wastan/ sota/ onnettomutta ja rutto.
Jer 28:9 Mutta cosca Propheta ennusta rauha/ nijn hän tutan jos HERra hänen totisest on lähettänyt/ cosca hänen sanans täytetyxi tule.
Jer 28:10 Silloin otti Hanania iken Jeremian caulasta/ ja taitti sen ricki.
Jer 28:11 Ja Hanania sanoi joucon läsnä olles: näin sano HERra: nijn tahdon minä myös taitta ricki NebucadNezarin Babelin Cuningan iken/ caickein Canssain caulast/ ennencuin caxi ajastaica culunet owat. Ja Propheta Jeremia meni pois oma tietäns.
Jer 28:12 MUtta HERran sana tapahdui Jeremialle/ sijttecuin Propheta Hanania oli rickonut iken Prophetan Jeremian caulasta/ ja sanoi:
Jer 28:13 Mene ja sano Hananialle: näin sano HERra: sinä olet taittanut ricki puuiken/ nijn tee nyt rautaijes sen siaan.
Jer 28:14 Sillä näin sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: Minä olen ripustanut rautaiken caickein näiden Canssain caulaan/ jolla heidän pitä palweleman NebucadNezaria Babelin Cuningasta/ ja heidän pitä palweleman händä: sillä minä olen myös andanut hänelle pedot.
Jer 28:15 Ja Propheta Jeremia sanoi Prophetalle Hananialle: cuule Hanania/ ei HERra ole sinua lähettänyt/ ja sinä olet tehnyt/ että tämä Canssa luotta idzens walheseen.
Jer 28:16 Sentähden sano HERra näin: cadzo/ minä tahdon otta sinun pois maasta/ tänä wuonna pitä sinun cuoleman: sillä sinä olet sinun puhellas heidän HERrasta käändänyt pois.
Jer 28:17 Ja nijn Propheta Hanania cuoli sinä wuonna/ wijdennellä Cuucaudella.

Vers. 2. Näin sano HERra ) Cadzo/ cuinga wäärät opettajat aina idzens asettawat Jumalan sana wastan/ ja sanowat/ että heilläkin on Jumalan sana/ mutta idze opetus ja sen hedelmä kyllä osotta mitkä opettajat he owat: sillä cuca ikänäns opetta Jumalan ylöncadzetta/ joca ihmisille kelpa/ ja wahwista syndijn ja suruttomuteen/ se on wäärä opettaja: se on se cuin Jeremia sano.
Vers. 9. Ennusta rauha ) ne owat totisest wäärät Prophetat/ jotca ruumillisia lohdutuxia andawat/ waicka ihmiset owat pahat.

XXIX. Lucu.

JEremia lähettä nijlle kirjoituxen/ jotca Cuningas Jechanian cansa olit wiedyt Babelijn/ v. 1.
josa hän heitä neuwo pitämän idzens siellä nijncuin heidän pidäis siellä cauwan oleman/ v. 4.
sillä HERra tahto heitä äsken 70. wuoden peräst autta cotia jällens/ v. 10.
mutta Cuningas Zedechian/ ja jäänet jotca ei tahtonet idzens anda Babelin Cuningan ala/ oli HERra häwittäwä näljällä/ rutolla ja miecalla/ v. 16.
ja andawa Babelin Prophetaille/ Ahabille ja Zedechialle/ jotca heille HERran nimeen ennustit walhetta/ surkian lopun/ v. 20.
Sijtte ennusta hän HERran andawan Semajan cuolla fangiudes/ että hän hänen kirjoituxellans kehoitti Jerusalemin Papit Jeremiat wastan/ ja ettei hänen pitänyt näkemän heidän pelastustans Babelist/ v. 24.

Jer 29:1 NÄmät owat kirjoituxen sanat/ cuin Jeremia Propheta lähetti Jerusalemist jäänyille wanhemmille/ jotca olit wiedyt pois: ja Papeille/ ja Prophetaille/ ja caikelle Canssalle/ jotca NebucadNezar oli wienyt Jerusalemist Babelijn.
Jer 29:2 ( Sijtte cuin Cuningas Jechania ja Drotningi/ Camarerein/ ja Judan/ ja Jerusalemin Förstein/ sekä puuseppäin ja seppäin cansa olit pois Jerusalemist. )
Jer 29:3 Eleasan Zaphanin pojan/ ja Gemarian Hilkian pojan cautta/ jotca Judan Cuningas Zedechia lähetti Babelijn Cuningas NebucadNezarin tygö.
Jer 29:4 Ja sanoi: näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala/ caikille fangeille jotca minä olen andanut wiedä pois Jerusalemist Babelijn.
Jer 29:5 RAketcat huoneita/ joisa te taidatte asua/ istuttacat puita/ joista te saisitte syödä hedelmitä.
Jer 29:6 Naicat idzellen emänditä/ ja sijttäkät poikia ja tyttäritä/ ja andacat teidän pojillen emänditä/ ja teidän tyttärillen miehiä/ että he synnytäisit poikia ja tyttäritä/ enändäkät idziän siellä/ nijn ettet te wähenis.
Jer 29:7 Cadzocat Caupungin parast/ sinne cuin minä olen andanut teitä wiedä pois/ ja rucoilcat hänen edestäns HERra: sillä cosca hän menesty/ nijn myös te menestytte:
Jer 29:8 Sillä näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: älkät andaco Prophetain/ jotca teidän tykönän owat/ ja tietäjäin pettä teitän/ ja älkät totelco teidän unian/ cuin te unisan näette:
Jer 29:9 Sillä he ennustawat teille walhetta minun nimeeni: en minä ole heitä lähettänyt/ sano HERra.
Jer 29:10 SIllä nijn sano HERra: cosca Babelis owat seidzemenkymmendä wuotta culunet/ nijn minä tahdon edziä teitä/ ja tahdon herättä minun armollisen sanani teidän päällen/ nijn että minä tahdon anda tulla tähän paickan teidän jällens:
Jer 29:11 Sillä minä kyllä tiedän mitkä teistä minun ajatuxeni owat/ sano HERra/ nimittäin/ rauhalliset ajatuxet/ ja ei murhelliset/ että minä olen andawa teille sen lopun cuin te toiwotte.
Jer 29:12 Ja teidän pitä minua rucoileman/ käymän ja anoman minulda/ ja minä cuulen teitä.
Jer 29:13 Teidän pitä edzimän minua/ ja löytämän minun: sillä jos te edzitte minua caikesta sydämestän:
Jer 29:14 Nijn minä tahdon anda idzeni löytä teildä/ sano HERRA. Ja käännän teidän fangiuten/ ja cocon teidän caikesta Canssasta/ ja caikista paicoista/ joihin minä teidän ajanut olin/ sano HERra/ ja tahdon anda teidän tulla jällens tähän paickan/ josta minä olen andanut wiedä teitä pois.
Jer 29:15 Sillä te luuletta HERran herättänen teillen Prophetaita Babelis.
Jer 29:16 SIllä näitä sano HERra sijtä Cuningast/ joca istu Dawidin istuimella/ ja caikesta Canssasta/ joca täsä Caupungis asu/ nimittäin/ teidän welijstän/ jotca ei teidän cansan lähtenet fangiuteen/ näin sano HERra Zebaoth:
Jer 29:17 Cadzo/ minä lähetän heidän secaans miecan/ näljän ja ruton/ ja teen heille nijncuin pahoille ficunoille/ joita ihminen syömäst suuttu.
Jer 29:18 Ja wainon heitä miecalla/ näljällä ja rutolla/ ja en anna heidän olla josacusa waldacunnas maan päällä/ että heidän pitä tuleman kirouxexi/ ihmexi/ häwäistyxexi ja pilcaxi caickein Canssain seas/ cunga minä heidän ajawa olen.
Jer 29:19 Ettei he cuullet minun sanojani/ sano HERra/ joita minä jocapaicas minun palweliain Prophetain cansa teille lähettänyt olen/ mutta et te tahtonet cuulla/ sano HERra.
Jer 29:20 MUtta te caicki jotca fangittuna oletta wiedyt pois/ jotca minä olen Jerusalemist andanut mennä Babelijn/ cuulcat HERran sana.
Jer 29:21 Näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala/ Ahabi Kolajan poica/ ja Zedechiat Masejan poica wastan/ jotca teille minun nimeeni walhetta ennustawat.
Jer 29:22 Cadzo/ minä annan heidän NebucadNezarin Babelin Cuningan käsijn/ hänen pitä andaman heitä lyödä teidän silmäin edes/ nijn että heitä pitä jo sadateldaman caickein Judan fangein seas/ jotca owat Babelis/ ja sanottaman: HERra tehkön sinulle nijncuin Zedechialle ja Ahabille/ jotca Babelin Cuningas andoi tulesa paista.
Jer 29:23 Että he teit hulluden Israelis/ ja macaisit muiden emänditä/ ja saarnaisit walhetta minun nimeeni/ jota en minä ollut heille käskenyt/ tämän minä tiedän/ ja wahwistan sen/ sano HERra.
Jer 29:24 JA Semajat wastan Nehalamist/ pitä sinun sanoman:
Jer 29:25 Tätä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: että sinä sinun nimelläs olet lähettänyt kirjoituxen caikelle Canssalle/ joca on Jerusalemis/ ja Papille Zephanialle Masejan pojalle/ ja caikille Papeille/ ja sanonut:
Jer 29:26 HERra on asettanut sinun Papixi/ Papin Jehojadan siaan/ että teidän pitä oleman Näkiät HERran huonesa/ ylidzen caickein mielipuolten ja tietäitten/ että sinun pitä paneman heitä fangeuteen ja jalcapuuhun.
Jer 29:27 Mixet sinä sijs nuhtele Jeremiat Anathotist joca teille ennusta? että hän on lähettänyt meidän tygöm Babelijn/ ja andanut meille sano:
Jer 29:28 Wielä nyt pitä oleman cappale aica/ raketcat huoneita cusa te asutta/ ja istuttacat puita/ syödäxen nijstä hedelmätä.
Jer 29:29 Sillä Pappi Zephania oli lukenut sen kirjoituxen/ ja andanut Jeremian Prophetan sitä cuulla.
Jer 29:30 Sentähden tapahdui HERran sana Jeremialle/ ja sanoi:
Jer 29:31 Lähetä caickein fangein tygö/ ja anna heille sano: tätä sano HERra Semajat wastan Nehalamist: että Semaja ennusta teille/ ja en cuitengan minä ole händä lähettänyt/ ja tehnyt että te luotatte teitän walheseen.
Jer 29:32 Sentähden sano HERra/ juuri näin cadzo/ minä tahdon costa Semajalle Nehalamist/ ja hänen siemenellens/ nijn ettei yhdengän pidä hänen omistans pysymän tämän Canssan seas/ eikä pidä näkemän sitä hywä/ cuin minä tahdon tehdä minun Canssalleni/ sano HERra: sillä hän on käändänyt heidän pois puhellans HERrasta.

Vers. 6. Andacat teidän pojillen emänditä ) Deut. 7:3.
v. 7. Cadzocat Caupungin parasta ) Täsä nähdän cuinga myös Tyranneja wastan oldaman pitä/ ja cowa esiwalda/ joita wäärydellä Canssa ja maacundia waatiwat alans/ nimittäin/ ei capinalla/ häwäistyxellä/ eli muilla sencaltaisilla: waan cuuliaisudella ja kärsimisellä/ rucoildaman heidän edestäns/ että Jumala andais heille paremman mielen/ tehdä catumusta ja parannusta/ nijn Jumala on kyllä aicanans auttawa heitä heidän ahdistuxens alda/ ja rangaisewa sencaltaisita Tyranneja/ heidän ansions jälken/ 1. Tim. 2:2. Tit. 3:1. 1. Pet. 2:18.
v. 10. Cosca Babelis owat ) Tähän lupauxeen Canssa idzens luotit/ joca sijhen aican Babelis fangina oli/ cuin Dan. 9:1. ylistetän
v. 13. Caikesta sydämestän ) Deut: 30:6.
v. 15. Te luuletta ) se on/ ei teidän pidä uscoman teidän Prophetaitan Babelis/ en minä ole heitä herättänyt nijncuin te luuletta.
v. 26. Mielipuolten ) Cadzo 4. Reg. 9:11.

XXX. Lucu.

HERra käske Prophetan kirjoitta mitä hän puhu/ v. 1.
sillä hän tahto aicanans pelasta Canssans/ ja anda heidän tulla jällens cotia/ v. 3.
waicka heillä on surkeutta/ nijn he tulewat cuitengin sijtä autetuxi/ v. 4.
ja tulewat wapaxi heidän ikestäns/ ja saawat palwella heidän Jumalatans/ ja Cuningas Dawidin poica/ jonga hän heille on herättäwä/ v. 16.
heidän haawans owat suuret heidän syndeins tähden/ v. 10.
sentähden tahto hän ne parata jällens/ v. 17.
anda heidän Caupungins ja Kirckons raketa/ v. 18.
ja sen Förstin tulla heistä/ joca hänelle oli uhrawa/ v. 21.
mutta jumalattomat pitä saaman heidän palckans/ v. 23.

Jer 30:1 TÄmä on se sana cuin tapahdui HERralda Jeremialle:
Jer 30:2 Näitä sano HERra Israelin Jumala: kirjoita idzellens caicki ne sanat kirjaan/ jotca minä puhun sinulle:
Jer 30:3 Sillä se aica tule/ sano HERra/ että minä minun Canssani fangeuden/ sekä Israelin että Judan/ käätä tahdon/ sano HERra/ ja annan heidän tulla jällens sijhen maahan cuin minä heidän Isillens andanut olen omista.
Jer 30:4 Ja nämät owat ne sanat jotca HERra puhui Israelist ja Judast/ sillä nijn sano HERra:
Jer 30:5 Me cuulemma pelgon änen/ siellä on sula pelco/ ja ei yhtän rauha.
Jer 30:6 Mutta kysykät cuitengin sitä ja nähkät jos miehenpuoli taita synnyttä? Cuingast sijs silloin on/ että minä näen caickein miesten pitäwän kätens heidän cupeisans/ nijncuin waimoin lapsen kiwusa/ ja että caicki caswot owat nijn waljut.
Jer 30:7 Woi/ se on suuri päiwä/ ja ei ole hänen wertaistans ollut/ ja murhen aica on Jacobis/ cuitengin pitä heitä sijtä autettaman.
Jer 30:8 MUtta sen pitä tapahtuman sijhen aican/ sano HERra Zebaoth/ että minä taitan hänen ikens ricki sinun caulastas/ ja rewäisen sinun sites/ nijn ettei sinun enä siellä pidä muucalaisia palweleman.
Jer 30:9 Waan heidän pitä palweleman HERra heidän Jumalatans ja Dawidita heidän Cuningastans/ jonga minä heille herättänyt olen.
Jer 30:10 Sentähden älä pelkä minun palwelian Jacob/ sano HERra/ ja Israel älä näänny: sillä cadzo/ minä tahdon autta sinua caucaiselda maalda/ ja sinun siemendäs hänen fangiudens maasta/ nijn että Jacobin pitä tuleman jällens elämän rauhas/ ja yldäkyllä oleman/ ja ei kenengän pidä händä peljättämän.
Jer 30:11 Sillä minä olen sinun tykönäs/ sano HERra/ auttamas sinua/ ja teloitan caicki pacanat/ cunga minä olen sinun hajottanut. Mutta en minä sinua lopeta/ waan tahdon sinua curitta cohtudella/ ja en tahdo sinua peräti wiattomana pitä.
Jer 30:12 Sillä näitä sano HERra: sinun haawas on cuoleman haawa/ ja sinun reikes on juuri paha/
Jer 30:13 Ei toimita kengän sinun asiatas/ että hän ne sitois/ ei kengän taida sinua parata.
Jer 30:14 Caicki sinun racastajas unhottawat sinun/ ja ei kysy sitä/ minä olen lyönyt sinua/ nijncuin minä löisin wihollista/ ja nijncuin armotoin suominut sinua sinun suurten pahaintecois tähden/ ja sinun rascasten syndeis tähden.
Jer 30:15 Mitäs huudat sinun haawais tähden/ ja sinun suuresta kiwustas? minä olen tämän tehnyt sinulle sinun suurten pahaintecois/ ja rascasten syndeis tähden.
Jer 30:16 SEntähden caicki jotca sinua owat syönet/ heitä pitä taas syötämän/ ja caicki jotca sinua owat ahdistanet/ pitä fangixi tuleman/ ja jotca sinua owat ryöstänet/ pitä jällens ryöstettämän/ ja jocainen joca sinua on nylkenyt/ pitä taas nyljettämän.
Jer 30:17 Mutta sinun minä jällens parannan/ ja teen terwexi sinun haawas/ sano HERra: että sinä cudzutan ajetuxi/ ja Zion/ sixi jota ei kengän kysy.
Jer 30:18 Näitä sano HERra: cadzo/ minä käännän Jacobin majan fangeuden/ ja armahdan hänen asumistans/ ja Caupungin pitä jällens mäellens rakettaman/ ja Kircon pitä oleman endisellä muodollans.
Jer 30:19 Ja kijtoxen ja riemun pitä sijtä cuuluman: sillä minä tahdon heitä enätä/ ja en wähetä/ minä tahdon tehdä heitä suurixi/ ja en wähimmixi.
Jer 30:20 Hänen poicains pitä oleman nijncuin ennengin/ ja hänen yhteinen Canssans pitä menestymän minun edesäni: sillä minä tahdon rangaista caicki ne cuin heitä waiwawat.
Jer 30:21 Ja hänen Ruhtinans pitä idze hänestä syndymän/ ja hänen hallidzians tuleman idze hänestäns. Ja minä tahdon hänen anda tulla minun eteeni: sillä cuca on muutoin/ joca minua nijn sydämelisest lähesty/ sano HERra/
Jer 30:22 Ja teidän pitä oleman minun Canssan/ ja minä olen teidän Jumalan.
Jer 30:23 CAdzo/ HERran ilma on tulewa julmudella/ cauhia rajuilma on langewa jumalattomain päähän:
Jer 30:24 Sillä HERran julma wiha ei ole taucowa/ sijhenasti cuin hän teke ja toimitta/ mitä hänen mielesäns on/ wijmein sen pitä teidän kyllä ymmärtämän.

Vers. 2. Kirjoita ) Näin on Jumala käskenyt Mosexen/ ja muita hänen Prophetaitans kirjoittaman/ ja tämä on Pyhän Kirjan alcu/ että me sijtä oppisimme tundeman Jumalan/ ja tietämän mikä hänen tahtons on. Cadzo myös Esa. 8:1.
v. 8. Hänen ikens ) Ei tällä ymmärretä ainoastans ruumillinen orjuus/ josta heidän piti wapahdetuxi tuleman: waan myös hengellinen/ josta Christus oli heitä wapahtawa.
v. 9. Dawidita ) se on/ Messiasta Dawidin poica/ nijncuin myös Chaldean käändäjä sen käändä/ ja hän myös muisa paicois pyhäs Ramatus cudzutan: Ezech. 34:23: ja 24.
v. 11. En tahdo ) Ajattele mingätähden Jumala usein curitta omians.
v. 21. Hänen Ruhtinans ) Hebreas puhutan ainoastans yhdestä/ joca on Christus/ joca myös oli heidän ylimmäisnä Pappinans olewa/ ja kerran käypä Jumalan tygö caickein pyhimbään/ oman werens cautta/ ja nijn oli löytäwä ijancaickisen pelastuxen/ Heb. 9:12.

XXXI. Lucu.

JEremia lohdutta Jumalan Canssa/ HERran palauttawan heitä cotia heidän fangeudestans/ istuttawan ja caswattawan heitä/ v. 1.
ja käske heidän sentähden olla hywäs turwas: sillä heidän lapsens piti coottaman jällens wihollisten maalda/ v. 15.
Neuwo heitä käändämän heitäns HERran tygö: sillä HERra oli luopa jotain utta maan päälle/ nijn että waimo oli käsittäwä miehen/ v. 21.
ja HERra oli wielä nyt cocowa ja rakendawa heitä/ v. 23.
ja nijn tekewä uden lijton heidän cansans/ nijn että he oppiwat tundeman hänen/ ja saawat syndein andexisaamisen hänen nimeens/ v. 31.
sillä ei hän tahdo heitä hyljätä ijancaickisest/ v. 35.

Jer 31:1 SIllä ajalla/ sano HERra/ tahdon minä caickein Israelin sucucundain Jumala olla/ ja heidän pitä minun Canssan oleman.
Jer 31:2 Näin sano HERra: se Canssa joca miecalda jäi/ on armon corwesa löytänyt/ sijnä että minä ahkeroidzin saatta Israeli lepoon/ HERra ilmestyi minulle caucaisella maalla.
Jer 31:3 Minä olen aina ja alati sinua racastanut/ sentähden olen minä wetänyt sinua puoleeni sulasta armosta.
Jer 31:4 Minä tahdon raketa sinua jällens/ että sinä neidzy Israel raketuxi cudzutan. Sinun pitä ilolla trumbua lyömän/ ja menemän dantzijn:
Jer 31:5 Sinun pitä taas istuttaman wijnapuita Samarian wuorilla/ istuttaman ja nautidzeman.
Jer 31:6 Sillä wielä on se aica tulewa/ että wartiat pitä Ephraimin wuorilla huutaman: noscat/ käykäm ylös Zionijn/ meidän HERram Jumalamme tygö.
Jer 31:7 Sillä näin sano HERra: huutacat Jacobist ilolla/ ja ihastucat pacanain pään tähden/ huutacat corkiast/ ylistäkät ja sanocat: HERra auta Canssas/ Israelin tähteitä.
Jer 31:8 Cadzo/ minä tahdon heitä pohjaisest maacunnast anda tulla/ ja tahdon heitä coota maan äristä/ sokiat/ rammat/ rascat/ synnyttäwäiset/ nijn että heidän tänne suures joucos pitä tuleman jällens.
Jer 31:9 Heidän pitä itkein ja rucoillen tuleman/ nijn minä heitä johdatan. Minä tahdon heitä johdatta wesiojain reunalla tasaista tietä/ ettei he louckais heitäns: sillä minä olen Israelin Isä ja Ephraim on minun esicoisen.
Jer 31:10 CUulcat pacanat HERran sana/ ja julistacat sitä caucana luodoisa/ ja sanocat: Joca Israelin hajotti/ se coco hänen jällens/ ja on händä wartioidzewa nijncuin paimen laumans.
Jer 31:11 Sillä HERra on päästäwä Jacobin/ ja on auttawa händä wäkewän kädestä.
Jer 31:12 He tulewat ja Zionin corkeudella ihastuwat/ ja heidän pitä joucolla HERran lahjain tygö tuleman/ nimittäin/ jywäin/ nuoren wijnan/ öljyn/ caridzain ja härkäin: Nijn että heidän sieluns pitä oleman cuin jocu castettu krydimaa/ eikä enä surullisen oleman.
Jer 31:13 Silloin pitä neidzet dantzis iloiset oleman/ sijhen myös nuoret miehet ynnä wanhain cansa: sillä minä tahdon heidän murhens iloxi käätä/ ja lohdutta heitä/ ja ilahutan heitä heidän murhens perän.
Jer 31:14 Ja minä tahdon Pappein sydämet ilolla täyttä/ ja minun Canssan pitä minun lahjastani kyllyden saaman/ sano HERra.
Jer 31:15 NÄin sano HERra: corkeudes cuulu parcuwaisten äni ja catkera itcu/ Rachel itke lapsians/ ja ei tahdo anda idziäns lohdutta hänen lastens tähden/ että he huckunet owat.
Jer 31:16 Mutta HERra sano näin: lacka parcumast ja itkemäst/ ja pyhi silmistäs kyynelet: sillä ei sinun työs pidä turha oleman/ sano HERra.
Jer 31:17 Heidän pitä palajaman wihollisten maasta/ ja sinun jälkentulewaises pitä paljon hywyttä toiwoman/ sano HERra: sillä sinun lapses pitä tuleman maallens jällens.
Jer 31:18 Kyllä minä olen cuullut cuinga Ephraim walitta: Sinä olet minua curittanut/ ja minä olen myös curitettu/ nijncuin hillimätöin wasicka. Palauta minua/ nijn minä palajan: sillä sinä HERra olet minun Jumalan.
Jer 31:19 Cosca minä palautettin/ nijn minä caduin/ sillä sijttecuin minä taitawaxi tulin/ nijn minä löin landeitani. Minä olen häwäisty/ ja häpen/ sillä minun täyty kärsiä minun nuorudeni pilcan.
Jer 31:20 Eikö Ephraim ole minun racas poican/ ja minun ihana lapsen? Sillä minä wielä kyllä muistan/ mitä minä hänelle puhunut olen/ sentähden minun sydämen halke laupiudest hänen cohtans/ että minä caiketi armahdan händä/ sano HERra.
Jer 31:21 Toimita sinulles muistomerkit/ ja aseta sinulles murhen muisto/ ja cohenna sydämes oikialle tielle/ jota minä olen waeldanut. Palaja sinä neidzy Israel/ palaja näiden sinun Caupungeis tygö.
Jer 31:22 Cuinga cauwan sinä tahdot exyxis käydä/ sinä horjahtawainen tytär? Sillä HERra on jotakin utta maalla luopa/ waimon pitä miestä pijrittämän.
Jer 31:23 NÄin sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: wielä tämä sana sanotan Judan maasa ja hänen Caupungeisans/ cosca minä heidän fangeudens käändäwä olen. HERra siunatcon sinua sinä wanhurscauden asumus/ sinä pyhä wuori.
Jer 31:24 Ja Judan ynnä caickein hänen Caupungeins cansa pitä siellä asuman/ nijn myös peldomiehet/ ja jotca laumans cansa waeldawat ymbäri.
Jer 31:25 Sillä minä tahdon wäsytetyt sielut wirgotta/ ja surkiat sielut rawita.
Jer 31:26 Sentähden minä heräisin ja cadzelin/ josa minä olin makiast maannut.
Jer 31:27 Cadzo/ aica tule/ sano HERra/ että mina tahdon Judan ja Israelin huonet kylwä/ sekä Canssalla että carjalla.
Jer 31:28 Ja cosca minä walwoin heitä/ häwittämän/ repimän/ raateleman/ cadottaman ja rangaiseman: nijn minä myös walwon heitä rakendaman ja istuttaman/ sano HERra.
Jer 31:29 Ei silloin enä sanota: Isät owat racoja wijnamarjoja syönet/ ja lasten hambat owat huoldunet.
Jer 31:30 Waan jocaidzen pitä pahantecons tähden cuoleman/ ja cuca ihminen syö racoja wijnamarjoja/ hänen hambans pitä huoloittuman.
Jer 31:31 CAdzo/ se aica tule sano HERra/ että minä teen Uden lijton Israelin ja Judan huonen cansa.
Jer 31:32 En sencaltaista cuin endinen lijtto oli/ jonga minä heidän Isäins cansa tein/ cosca minä heidän käteens rupeisin/ heitä Egyptin maalda johdattaxeni. Jota lijtto ei he pitänet/ ja minun pitä heitä waatiman/ sano HERra.
Jer 31:33 Mutta tämän pitä sen lijton oleman/ jonga minä Israelin lasten cansa teen/ tämän ajan perästä/ sano HERra. Minä tahdon minun Lakini anda heidän sydämeens/ ja sen heidän mielijns kirjoitta: ja heidän pitä minun Canssan oleman/ nijn minä tahdon olla heidän Jumalans.
Jer 31:34 Ja ei pidä kenengän toistans opettaman/ eikä weli weljens/ ja sanoman: tunne HERra: mutta heidän pitä caickein minun tundeman/ sekä pienden että suurten/ sano HERra: sillä minä tahdon heidän pahat tecons anda andexi/ ja en ikänäns enä muista heidän synnejäns.
Jer 31:35 Näin sano HERra/ joca Auringon anda päiwällä walkeudexi/ ja Cuun ja tähdet yöllä walkeudexi/ heidän culkemisens jälken. Joca meren lijcutta/ että hänen aldons pauhawat/ HERra Zebaoth on hänen nimens.
Jer 31:36 Cosca sencaltaisest säädyt minun edestäni huckuwat/ sano HERra/ silloin myös Israelin siemenen pitä puuttuman/ ettei se ole enä Canssa minun edesäni ijancaickisest.
Jer 31:37 Näin sano HERra: jos taiwas taitan ylhällä mitata/ ja maan perustus tyynni tutkistella/ nijn myös minä tahdon heittä pois coco Israelin siemenen caickein tähden cuin he tekewät/ sano HERra.
Jer 31:38 Cadzo/ aica tule/ sano HERra/ että HERran Caupungi raketan/ Hananeelin tornista culmaporttin asti.
Jer 31:39 Ja tasausnuora pitä sieldä cohdastans käymän/ haman Garebin cuckulan asti/ kääten Gaathi päin.
Jer 31:40 Ja coco cuolluitten ja tuhgan laxo/ ja coco peldo/ haman Kidronin ojan saacka: Ja haman hewoisportin culman itän päin/ pitä HERralle pyhä oleman/ nijn ettei se ikänäns särjetä eli ricota.

Vers. 2. Israeli lepoon ) Ymmärretän hengellinen/ josta Matth. 11. puhutan: te löydätte lewon teidän sieluillen. Nijncuin myös se cuin coco lugus seura/ ei ymmärretä ainoastans ruumillisest pelastuxest Babelist/ waan enä hengellisest/ Christuxen cautta. Waicka täsä sencaltaiset sanat pannan/ joilla ruumillisia cappaleita nimitetän
v. 3. HERra ilmestyi minulle ) Ne owat Jumalan Canssan sanat: sijtte wasta Jumala taas: Minä olen aina/ etc.
v. 18. Palauta minua ) Heb. käännä sinä minua/ nijn minä käännyn/ etc. cuin minä käätyxi tulisin/ nijn minä tekisin parannuxen Josta me näemme/ ettei kengän idzestäns taida käätä idzens Jumalan tygö/ mutta se tapahtu myös Jumalan armosta. Nijncuin Hieronymus tästä caunist kirjoitta: Vide , inquit , quantum quam agimus
V. 19. Löin landeitani ) lyödä landeita/ on waiwan ja kiwun mercki/ nijncuin waimot tekewät lasta synnyttäisäns.
v. 21. Murhen muisto ) se on/ muista sitä mennyttä paha/ nijncuin hän tahdois sano: ole kijtollinen/ ja älä sitä unhoda.
v. 22. Miestä pijrittämän ) Tämä ymmärretän pyhästä neidzestä Mariasta/ jonga piti ilman miehen awuta synnyttämän miehen/ luwatun Messiaxen: sillä se oli usi ja cuulumatoin. Cypr. de Nat. Christi cap. 9.
v. 31. Uden lijton ) Selke todistus/ että Wanhan Testamendin piti uhreins ja säätyins cansa wanheneman ja pandaman pois/ ja vsi siaan asetettaman. Cadzo myös Supr. 3:16.
v. 34. Ei pidä kenengän toistans opettaman ) Ei se ole nijn/ ettei silloin pidä tarwittaman saarnata ja selittä Jumalan sana: se luulo olis coco pyhä Ramattua wastan: waan että silloin piti Jumalan tunnon tuleman paljo selkiämmäxi cuin ennen Wanhas Testamendis. v. eod. En ikänäns enä muista. ) Ei sijtte ole kijrastulda nijlle/ jotca täsä mailmas owat saanet syndein andexi saamisen.
v. 37. Coco Israelin siemenen ) Ne jotca uscoit Christuxen päälle ja otit hänen wastan/ piti tuleman autuaxi.
v. 40. Ikänäns särjetä ) Täsä nähdän/ että tämä pitä erinomaisest ymmärrettämän hengellisest Jerusalemist Jumalan seuracunnast/ jota wastan helwetin portit ei ole woimalliset/ Matth. 16. sillä ruumillinen Jerusalem cukistettin taas Titus Vespasianuxelda.

XXXII. Lucu.

COsca Jerusalem oli Cuningas NebucadNezarilda pijritetty/ ja Jeremia oli paiscattu fangiuteen Cuningas Zedechialda/ että hän oli saarnannut Caupungin häwitettäwän/ ja Canssan wietäwän Babelijn/ v. 1.
käske HERra hänen osta pellon suculaiseldans merkixi/ että heidän pitä tuleman jällens cotia Babelist/ ja omistaman maans/ v. 6.
jonga hän myös teke/ v. 9.
rucoile Jumalata hartast/ v. 16.
ihmettele sitä cuin HERra oli hänen käskenyt/ v. 24.
HERra wasta: Caupungin pitä totisest Chaldealaisilda häwitettämän/ heidän syndeins ja catumattomudens tähden/ v. 26.
cuitengin tahto hän taas coota heitä caikista maan paicoista/ ja teke heidän cansans ijancaickisen lijton/ v. 36.
ja njjn he saawat taas osta peldoja ja asua maasans/ nijncuin ennengin/ v. 42.

Jer 32:1 TAmä on se sana/ joca tapahdui HERralda Jeremialle/ kymmendenä Zedechian Judan Cuningan wuonna/ joca on NebucadNezarin cahdexastoistakymmenes wuosi.
Jer 32:2 Silloin Babelin Cuningan sotajoucko pijritti Jerusalemin: Mutta Propheta Jeremia oli fangina pihasa fangihuonen edesä/ Judan Cuningan huonesa:
Jer 32:3 Cuhunga Zedechia Judan Cuningas oli andanut hänen panda/ sanoden: mixi sinä ennustat/ ja sanot: näitä sano HERra: cadzo/ minä annan tämän Caupungin Babelin Cuningan käsijn/ ja hän on woittawa sen.
Jer 32:4 Ja Zedechian Judan Cuningan ei pidä Chaldealaisilda pääsemän/ waan minä annan hänen Babelin Cuningan käsijn/ nijn että hänen pitä suusta suuhun händä puhutteleman ja silmilläns näkemän.
Jer 32:5 Ja hänen pitä Zedechian wiemän Babelijn/ siellä myös pitä hänen pysymän/ sijhenasti cuin minä edzin händä/ sano HERra/ sillä waicka te soditta Chaldealaisia wastan/ ei sen cuitengan pidä teille menestymän.
Jer 32:6 JA Jeremia sanoi: HERran sana on tapahtunut minulle/ ja sanoi: cadzo/ Hanameel Sallumin poica tule sinun tygös/ ja on sanowa:
Jer 32:7 Ostas minun peldon Anathothista: sillä sinulla on lähimmäinen oikeus sitä osta.
Jer 32:8 Ja nijn Hanameel minun setäni poica tuli minun tygöni/ nijncuin HERra oli sanonut pihalla fangihuonen edesä/ ja sanoi minulle: Ostas minun peldon Anathothis/ joca on BenJaminin maalla: sillä sinulla on sijhen perindöoikeus/ ja sinä olet lähimmäinen/ osta se.
Jer 32:9 Nijn minä ymmärsin sen olewan HERran sanan/ ja ostin pellon Hanameelildä minun setäni pojalda Anathothis/ ja punnidzin hänelle raha seidzementoistakymmendä hopia sicliä:
Jer 32:10 Ja kirjoitin kirjoituxen/ ja wahwistin sen sinetillä/ ja otin sijhen todistuxet/ ja punnidzin rahan waagalla/
Jer 32:11 Ja otin sinetillä wahwistetun cauppakirjan tygöni/ oikeuden ja tawan jälken/ ja myös awojoman kirjan.
Jer 32:12 Ja annoin cauppakirjan Baruchille Nerian pojalle/ Mahasean pojan Hanameelin minun setäni pojan/ ja todistajain jotca cauppakirjasa olit ja caickein Judalaisten läsnä olles/ jotca pihasa fangihuonen edesä istuit.
Jer 32:13 Ja käskin Baruchia heidän silmäins edes/ ja sanoin:
Jer 32:14 Näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: ota nämät kirjat/ tämä sinetillä wahwistettu cauppakirja/ ja tämä awojoin kirja/ ja pane ne sawiastiaan/ että he olisit cappalen aica tallella.
Jer 32:15 Sillä nijn sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: wielä nyt pitä ostettaman huoneita/ peldoja ja wijnamäkiä näisä maisa.
Jer 32:16 JA cuin minä olin andanut Baruchille Nerian pojalle cauppakirjan/ rucoilin minä HERra/ ja sanoin:
Jer 32:17 O HERra Jumala/ cadzo/ sinä olet tehnyt taiwan ja maan sinun suurella woimallas/ ja sinun cocotetulla käsiwarrellas/ ja ei ole mitän sinulle mahdotoinda.
Jer 32:18 Sinä joca monelle tuhannelle teet hywin/ ja costat Isäin pahat tegot heidän lastens helmaan heidän jälkens/ sinä suuri ja wäkewä Jumala/ HERra Zebaoth on sinun nimes:
Jer 32:19 Isoi neuwos ja wäkewä töisä/ ja sinun silmäs owat awoi caickein ihmisten lasten teiden päälle/ andaxes cullengin heidän menons jälken/ ja heidän menons hedelmän jälken.
Jer 32:20 Sinä joca Egyptin maalla merkejä ja ihmeitä teit/ aina tähän päiwän asti/ sekä Israelin että ihmisten cansa/ ja teit sinulles nimen/ nijncuin se tänäpän on.
Jer 32:21 Ja weit sinun Canssas Israelin ulos Egyptin maalda/ merkeillä ja ihmeillä ja wäkewällä kädellä/ cocotetulla käsiwarrella/ ja suurella pelgolla/
Jer 32:22 Ja annoit heille tämän maan/ jongas heidän Isillens wannonut olit/ sen heille andaxes/ maan josa riesca ja hunajata wuoti.
Jer 32:23 Ja cosca he sinne tulit ja omistit sen/ ei he cuullet sinun ändäs/ eikä waeldanet sinun Lakis jälken/ ja caickia mitä sinä käskenyt olit heidän tehdä/ ei he sitä tehnet/ sentähden sinä annoit myös caiken tämän onnettomuden heille tapahtua.
Jer 32:24 Cadzo/ tämä Caupungi on pijritetty/ nijn että se pitä woitettaman/ ja miecan/ näljän ja ruton tähden Chalderein käsijn/ jotca sotiwat sitä wastan/ annettaman/ ja nijncuin sinä olet sanonut/ nijn nyt tapahtu/ sen sinä näet.
Jer 32:25 Ja sinä HERra Jumala sanot minulle: osta peldo rahalla/ ja ota sijhen todistuxet/ waicka Caupungi pitä annettaman Chalderein käsijn.
Jer 32:26 JA HERran sana tapadui Jeremialle/ ja sanoi:
Jer 32:27 cadzo/ minä HERra olen caiken lihan Jumala/ Pidäiskö minulle jotain oleman mahdotoinda.
Jer 32:28 Sentähden sano HERra näin: cadzo/ minä annan tämän Caupungin Chalderein käsijn/ ja NebucadNezarin Babelin Cuningan käteen/ ja hän on sen woittawa.
Jer 32:29 Ja Chalderein/ jotca sotiwat tätä Caupungita wastan/ pitä tänne tuleman/ ja tähän tulen sytyttämän/ ja polttaman sen huoneinens/ cusa he Baalille cattoin päällä suidzuttanet/ ja muille jumallille juomauhria uhrannet owat/ minua wihoittaxens.
Jer 32:30 Sillä Israelin ja Judan lapset owat heidän nuorudestans tehnet/ mitä ei minulle ole kelwannut/ ja Israelin lapset owat wihoittanet minun heidän kättens töillä/ sano HERra.
Jer 32:31 Sillä sijtä ajasta cuin tämä Caupungi rakettin/ nijn tähän päiwän asti/ on hän tehnyt minun wihaisexi ja julmaxi/ nijn että minun täytyi heittä hänen pois minun caswoni edest.
Jer 32:32 Caickein Israelin ja Judan lasten pahuden tähden/ jonga he owat tehnet/ minua wihoittaxens. Cadzo/ heidän Cuningans/ Ruhtinans/ Pappins ja Prophetans/ ja ne jotca asuwat Judas ja Jerusalemis/
Jer 32:33 Owat käändänet selkäns minun puoleeni ja ei caswojans/ waicka minä annoin jocapaicas opetta heitä/ mutta ei he tahtonet cuulla eikä parata heitäns.
Jer 32:34 Päälisexi owat he pannet heidän cauhistuxens sijhen huonesen/ jolla minusta on nimi/ saastuttaxens sitä.
Jer 32:35 Ja owat rakendanet Baalin corkeuxia BenHinnomin laxoon/ polttaxens heidän poikians ja tyttäritäns Molochille/ jota en minä ole heidän käskenyt/ eikä myös joscus ole minun mieleeni iohtunut/ että heidän sencaltaisia cauhistuxia piti tekemän/ joilla he Judan saatit rickoman.
Jer 32:36 JA nyt sentähden sano HERra Israelin Jumala näin: tästä Caupungista/ josta te sanotta/ että hänen pitä miecan/ näljän ja ruton cautta Babelin Cuningan käsijn annettaman.
Jer 32:37 Cadzo/ minä tahdon heitä coota caikista maacunnista/ joihin minä heitä olen sysännyt pois minun suuresa wihasani/ hirmuisudesani/ ja julmudesani. Ja tahdon tuotta heitä jällens tähän paickan/ että heidän irstasti asuman pitä.
Jer 32:38 Ja heidän pitä minun Canssan oleman/ ja minä tahdon olla haidän Jumalans.
Jer 32:39 Ja tahdon heille yhtäläisen sydämen ja menon anda/ että he pelkäisit minua caickena elinaicanans/ että heille ja heidän lapsillens heidän jälkens/ pidäis hywästi käymän.
Jer 32:40 Ja tahdon ijancaickisen lijton tehdä heidän cansans/ nijn etten minä lacka heille hywä tekemäst. Ja tahdon minun pelconi anda heidän sydämihins/ ettei he poickeis minusta.
Jer 32:41 Ja se pitä minun ilon oleman/ että minä heille hywä teen. Ja minä tahdon heitän tähän maahan lujast istutta/ caikest minun sydämestäni ja sielustani.
Jer 32:42 Sillä nijn sano HERra: nijncuin minä olen andanut tulla tämän Canssan päälle caiken tämän suuren onnettomuden: nijn myös minä annan tulla heidän päällens caiken sen hywän cuin minä olen heille luwannut.
Jer 32:43 Ja wielä nyt pitä peldoja ostettaman näisä maisa/ joista te sanotta: sen pitä autiana oleman/ nijn ettei sijnä wäke eli carja oleman pidä/ ja pitä Chalderein käsijn annettaman.
Jer 32:44 Cuitengin pitä wielä nyt peldoja ostettaman rahalla/ ja kirjoituxella/ nijn myös sinetillä wahwistettaman/ ja BenJamin maalla julistettaman/ ja ymbärins Jerusalemia/ ja Judan Caupungeisa/ Caupungeisa jotca wuorilla owat/ laxoCaupungeisa/ ja Caupungeisa jotca etelä päin owat: sillä minä tahdon käändä heidän fangeudens/ sano HERra.

Vers. 32. Cuningans etc. ) Sup. 2:8.
v. 35. En ole käskenyt ) Deut. 4:2. ja 12:8. ja 17:3. Num. 15:39.

XXXIII. Lucu.

HERran sana tule toisen kerran Jeremian tygö/ ja sanoi: että HERra oli totisest andawa Jerusalemin häwittä/ ja Canssans wiedä Babelijn/ v. 1.
cuitengin tahto hän taas heitä sieldä pelasta ja autta cotia maallens jällens/ asuman nijncuin ennengin/ v. 6.
se aica on tulewa cuin hän tahto herättä Dawidin wanhurscauden hedelmän/ se on/ Cuningan/ joca oikeuden ja wanhurscauden oli tekewä/ v. 14.
jonga waldacunda ja seuracunda on nijncauwan pysywä/ cuin päiwä ja yö owat/ v. 17.

Jer 33:1 JA HERran sana tapahdui toisen kerran Jeremialle/ cuin hän oli wielä suljettu pihasa fangihuonen edesä/ ja sanoi:
Jer 33:2 Näitä sano HERra/ joca tämän teke/ päättä ja toimitta/ HERra on hänen nimens.
Jer 33:3 Huuda minua/ nijn minä tahdon cuulla sinua/ ja tahdon ilmoitta sinulle suuria ja woimallisia asioita/ nijtä cuin et sinä tiedäckän.
Jer 33:4 Sillä nijn sano HERra Israelin Jumala tämän Caupungin huoneista/ ja Judan Cuningasten huoneista/ jotca owat maahan cukistetut/ nijstä tehtä scantzia/ warjeluxexi.
Jer 33:5 Ja nijstä cuin tänne owat tullet sotiman Chalderejä wastan/ että he täyttäisit hänen cuolluilla ruumijlla/ jotca minä minun wihasani ja julmudesani lyöpä olen: sillä minä olen kätkenyt minun caswoni tämän Caupungin edestä/ caiken heidän pahuhdens tähden.
Jer 33:6 CAdzo/ minä tahdon sito heidän haawans/ ja tehdä heitä terwexi/ ja tahdon cuulla heidän rucouxens rauhasta ja uscollisudesta:
Jer 33:7 Sillä minä tahdon käändä Judan fangeuden/ ja Israelin fangeuden/ ja rakennan heidän nijncuin algusta/
Jer 33:8 Ja puhdistan heidän caikesta pahasta tegosta/ jolla he owat rickonet minua wastan/ ja tahdon anda heille andexi caiken pahan tegon/ jolla he owat rickonet ja harhaillet minua wastan.
Jer 33:9 Ja se on olewa minulle ilonimexi/ ylistyxexi ja cunniaxi/ caickein pacanain seas maan päällä/ cosca he saawat cuulla caiken sen hywän cuin minä heille teen/ ja heidän pitä ihmettelemän ja peljästymän caicke sitä hywä ja rauha/ cuin minä heille anda tahdon.
Jer 33:10 Näitä sano HERra täsä paicas/ josta te sanotta: se on autia/ ettei Canssa eikä carja Judan Caupungeisa ja catuilla Jerusalemis ole ( jotca nijn häwitetyt owat/ ettei wäke eikä asuwaisia/ ei myös carja siellä ole )
Jer 33:11 Siellä pitä wielä nyt cuultaman riemun ja ilon äni/ yljän ja morsiamen äni/ ja nijden äni jotca sanowat: kijttäkät HERra Zebaothi/ että hän on nijn hywä/ ja teke aina hywin ijancaickisest/ ja nijdengin jotca kijtosuhria HERran huoneseen candawat: sillä minä käännän maan fangiuden/ nijncuin algusta/ sano HERra.
Jer 33:12 Näin sano HERra Zebaoth: täsä paicas/ joca nijn autian on/ nijn ettei Canssa/ eikä carja sijnä ole/ ja caikisa hänen Caupungeisans/ pitä wielä nyt paimenden huonet oleman/ jotca ruockiwat laumoja ,
Jer 33:13 Sekä Caupungeisa/ jotca wuorilla owat/ ja laxocaupungeisa/ ja Caupungeisa jotca etelä päin owat/ BenJaminin maalla ja Jerusalemin ymbärillä/ ja Judan Caupungeisa/ sieldä pitä wielä menemän ulos ja sisälle luetut laumat/ sano HERra.
Jer 33:14 CAdzo/ aica tule/ sano HERra: että minä tahdon sen armollisen sanan herättä/ jonga minä olen Israelin huonelle luwannut/ ja Judan huonelle.
Jer 33:15 Nijnä päiwinä ja sillä ajalla/ tahdon minä anda Dawidille wanhurscauden wesan/ joca on Cuningas olewa/ ja hywästi hallidzewa/ ja toimitta oikeutta ja wanhurscautta maan päällä.
Jer 33:16 Sillä ajalla pitä Juda autetuxi tuleman/ ja Jerusalem lewos asuman/ ja hän cudzutan: HERra meidän wanhurscaudem.
Jer 33:17 Sillä nijn sano HERra: ei sen pidä puuttuman/ yxi pitä Dawidista Israelin huonen istuimella istuman.
Jer 33:18 Ei myös pidä Papit ja Lewitat coscan minun edestäni puuttuman/ jotca polttouhria sytyttäwät/ ja uhreja ijancaickisest teurastawat.
Jer 33:19 Ja HERran sana tapahdui Jeremialle/ ja sanoi:
Jer 33:20 Näitä sano HERra: jos minun lijtton lacka päiwän ja yön cansa/ ettei päiwä eikä yö ole ajallans:
Jer 33:21 Nijn ei myös minun lijtton Dawidin minun palweliani cansa pidä mixikän oleman/ ettei hänellä ole poica Cuningaxi hänen istuimellans/ ja Lewitain ja Pappein minun palweliani cansa.
Jer 33:22 Nijncuin ei taiwan sotawäke taita luetta/ eikä meren sanda mitatta/ juuri nijn tahdon minä minun palweliani Dawidin siemenen enätä/ ja Lewitat jotca minua palwelewat.
Jer 33:23 Ja HERran sana tapahdui Jeremialle/ ja sanoi: etkös ole nähnyt mitä tämä Canssa puhu/ ja sano.
Jer 33:24 Ongosta HERra hyljännyt ne caxi sucucunda/ jotca hän walinnut oli/ ja häwäisewät minun Canssani/ nijncuin ei he enä minun Canssan heidän edesäns oliscan.
Jer 33:25 Näitä sano HERra: engö minä pidä lijttoni päiwän ja yön cansa/ ja minun järjestystäni taiwan ja maan cansa?
Jer 33:26 Nijn myös minä tahdon hyljätä Jacobin ja Dawidin minun palweliani siemenen/ nijn etten minä ota nijtä heidän siemenestäns/ nijtä cuin pitä wallidzeman Abrahamin/ Isaachin ja Jacobin siemendä: sillä minä tahdon käändä heidän fangiudens/ ja armahta heitä.

Vers. 7. Käändä Judan fangiuden ) Cuinga tämä on täytetty/ kirjoitetan Esran ja Nehemian kirjoisa.
V. 16. HERra meidän wanhurscaudem ) Sup. 23:6.
V. 18. Polttouhria ja ruocauhria ) Ei tätä pidä nijn ymmärrettämän/ että Lewitain uhrit ja säädyt piti oleman myös Udes Testamendis: sillä nijncuin ennen sanottu on/ cap. 31:31. ja 3:16. että Wanhan Testamendin piti uhreinens lacaman Ei myös tästä seura/ että HERran ehtollinen on sowinnon uhri/ pandu heidän siaans: waan tällä ymmärretän hengelliset uhrit/ cuin owat Christittyin rucouxet ja kijtoxet/ jotca caikisa maan paicoisa pitä tapahtuman/ ja owat meidän huultem wasicat/ nijncuin ne cudzutan/ Oseae 14:8. ja meidän huultem hedelmät/ Heb. 13:15. Nijn ikänäns cuin se Cuningas/ jonga piti istuman Dawidin istuimella/ on Christus: nijn myös pitä Lewitain ja Pappein cansa ymmärrettämän/ ei ne jotca sijtä sugusta olit/ waan ne pyhät Apostolit ja heidän opetuslapsens/ nijn myös muut Jumalan seuracunnan opettajat Udes Testamendis/ jotca heidän siaans owat tullet: sillä muutoin nähdän/ että sekä mailmalliset Cuningat/ sekä Papit ja Lewitat/ owat aica lacannet Judalaisten seas uhreinens.
V. 24. Häwäisewät ) se on/ he wäändäwät Canssan uscattomuteen ja epäillyxeen.

XXXIV. Lucu.

COsca NebucadNezar soti Jerusalemita ja Judat wastan/ käske Jumala Prophetan sano Cuningas Zedechialle/ että Jerusalem pitä woitettaman ja häwitettämän/ ja hän wiedän fangixi Babelijn/ v. 1.
hän teke nijn/ v. 6.
Cuningas Zedechia teke lijton Canssan cansa Caupungis/ cuuluttaman wapauswuotta/ että jocaidzen pitä päästämän orjans wapaxi/ v. 8.
he palajawat ja jocainen otta orjans jällens/ v. 10.
HERRA käske Jeremian sano heille: että he tätä hänen käskyäns/ ja heidän oma lupaustans olit wastan tehnet/ nijn hän oli myös cuuluttawa heille wapauswuoden/ mieckaan/ ruttoon ja nälkään/ sijhenasti cuin hän heidän häwittä/ v.12.

Jer 34:1 TÄmä on sana joca tapahdui HERralda Jeremialle/ cosca NebucadNezar Babelin Cuningas caikella hänen sotajoucollans ja caikilla waldacunnillans maan päällä/ jotca hänen wallasans olit/ ja caikilla Canssoilla/ sotei Jerusalemita/ ja caickia hänen Caupungeitans wastan/ ja sanoi:
Jer 34:2 Näitä sano HERra Israelin Jumala: mene ja puhu Zedechian Judan Cuningan cansa/ ja sano hänelle: näin sano HERra: cadzo/ minä annan tämän Caupungin Babelin Cuningan käsijn/ ja hänen pitä sen tulella polttaman.
Jer 34:3 Ja ei sinun pidä pääsemän hänen kädestäns/ waan käsitettämän/ ja hänen käteens annettaman/ nijn että sinun pitä hänen silmilläs näkemän/ ja händä suusta suuhun puhutteleman/ ja menemän Babelijn.
Jer 34:4 Cuule sijs sinä Zedechia Judan Cuningas HERran sana: Näitä sano HERra sinusta:
Jer 34:5 Ei sinun pidä miecalla cuoleman/ waan sinun pitä cuoleman rauhas. Ja nijncuin sinun Isilles/ jotca sinun edelläs owat Cuningat ollet/ on poldettu/ nijn pitä myös sinulle poldettaman ja sinua itkettämän: woi Herra: sillä minä olen sen sanonut/ sano HERra:
Jer 34:6 Ja Propheta Jeremia puhui caicki nämät sanat Zedechialle Judan Cuningalle/ Jerusalemis.
Jer 34:7 Cosca Babelin Cuningan sotajoucko jo sodeit Jerusalemita wastan/ ja caickia Judan jääneitä Caupungeita wastan/ nimittäin/ Lachista ja Asekata wastan: sillä nämät/ nijncuin wahwimmat Caupungit/ olit wielä Judan Caupungeista jäänet.
Jer 34:8 TÄmä on sana joca tapahdui HERralda Jeremialle/ sijttecuin Cuningas Zebechia/ oli tehnyt lijton caiken Canssan cansa Jerusalemis/ cuulutetta wapauswuotta.
Jer 34:9 Nijn että jocaidzen piti päästämän hänen orjans/ joco se oli miehen eli waimon puoli/ wallallens/ jotca Hebrerit olit/ nijn ettei toisen Judalaisen pitänyt oleman toisen orjana.
Jer 34:10 Silloin caicki Ruhtinat/ ja caicki Canssa/ joca sijhen lijttoon oli mielistynyt/ olit hänelle cuuliaiset/ että jocaidzen piti päästämän orjans wapaxi/ ja ei enä heitä pitämän peräti orjanans/ ja he päästit heitä wallallens.
Jer 34:11 Mutta wähä jälken/ käänsit he idzens/ ja otit orjat miehen ja waimoin puolista taas tygöns/ jotca he olit wapaxi päästänet/ ja waadeit heitä taas orjixens.
Jer 34:12 Silloin tapahdui HERRAN sana Jeremialle HERralda/ ja sanoi: Näitä sano HERRA Israelin Jumala:
Jer 34:13 Minä olen tehnyt lijton teidän Isäin cansa/ cosca minä wein heidän Egyptin maalda orjuden huonesta/ ja sanoin:
Jer 34:14 Cosca seidzemen wuotta owat culunet/ nijn pitä jocaidzen hänen weljens/ joca Hebreri on/ ja on idzens hänelle myynyt/ ja jo cuusi wuotta palwellut/ päästämän wallallens: mutta ei teidän Isänne totellet minua/ eikä callistanet sijhen corwians.
Jer 34:15 Nijn te oletta nyt tänäpän käändänet teitän/ ja tehnet mitä minulle kelpa/ että te oletta andanet cuulutta wapaus wuotta/ jocainen lähimmäisellens/ ja oletta sijtä tehnet lijton minun edesäni/ nijsä huoneisa jotca minun nimelläni owat nimitetyt.
Jer 34:16 Mutta te oletta taas sijtä poikennet/ ja saastuttanet minun nimeni/ että jocainen on taas ottanut hänen orjans/ jotca te oletta wapaxi tehnet/ että heidän piti oleman idze omans/ ja nijn waaditta heitä taas teidän orjixen.
Jer 34:17 SEntähden sano HERra näin: et te cuullet minua/ että teidän piti cuuluttaman wapaus wuotta/ jocainen weljellens ja lähimmäisellens/ cadzo/ nijn minä cuulutan/ sano HERra/ teille wapaus wuoden/ mieckaan/ ruttoon/ nälkään/ engä anna teitä olla josacusa waldacunnasa maan päällä.
Jer 34:18 Ja jotca minun lijtostani harhailewat/ eikä pidä lijton sanoja/ jonga he minun edesäni tehnet owat/ nijlle minä teen nijncuin sille wasicalle/ jonga he cahdexi cappalexi hackaisit/ ja käwit molembain cappalden wälidze.
Jer 34:19 Nimittäin/ Judan Pääruhtinaille/ Jerusalemin Försteille/ Camaripalwelioille/ Papeille/ ja caikille maan Canssoille/ jotca cappalden wälidze wasicasta käynet owat.
Jer 34:20 Ja tahdon anda heidän/ heidän wihollistens käsijn/ ja nijden käsijn jotca heidän hengens wäijywät/ nijn että heidän ruumins pitä tuleman taiwan linnuille ja maan pedoille ruaxi.
Jer 34:21 Ja Zedechian Judan Cuningan/ ja hänen Pääruhtinans annan minä wihollisten käsijn/ ja nijden käsijn jotca heidän hengens wäijywät/ ja Babelin Cuningan sotajoucon käsijn/ joca nyt teidän tyköän on mennyt pois.
Jer 34:22 Sillä cadzo/ minä käsken heitä/ sano HERra/ ja annan taas tulla tämän Caupungin eteen/ ja heidän pitä sotiman sitä wastan/ ja woittaman sen/ ja tulella polttaman nijn ettei kenengän siellä pidä enä asuman.

Vers. 5. Cuoleman rauhas ) se on/ cuoleman tautijn Babelis.
V. 11. Wähä jälken ) Nimittäin/ cuin NebucadNezar oli lähtenyt pois Caupungista/ josta puhutan cap. 37:5. ja nijn ei he enämbi pitänet sitä cuin he hädäsä olit luwannet.
V. 19. Cappalden wälidze wasicasta ) Se on ollut tapa merkixi/ että lijton piti oleman lujan/ ja että he sillä cunnioitit Jumalan uhria nijncuin totuden todistuxexi. Ne joilla on alemmaisia/ palwelioita ja pijcoja hallus/ lukecan tämän lugun wiresti.

XXXV. Lucu.

HERra käske Prophetan yllyttä Rechabitereitä wijna juoman/ v. 1.
Jeremia teke nijn/ v. 3.
he wastawat: että heidän Isäns Jonadab oli heitä kieldänyt sitä juomast/ eli rakendamast huonetta/ etc. sentähden ei he nytkän tahdo sitä tehdä/ v. 6.
HERra käske Prophetan saarnata sitä Canssans edes/ että Rechabiterit olit cuuliaiset heidän Isillens: mutta hänen Canssans ei tahdo händä totella/ v. 12.
sentähden tahto hän caiken sen onnettomuden anda tulla heidän päällens/ cuin hän heitä wastan oli puhunut/ v. 17.
mutta Rechabiterit tahto hän siunata/ että he olit Isällens cuuliaiset/ v. 18.

Jer 35:1 TÄmä on se sana joca HERralda tapahdui Jeremialle Jojakimin Josian pojan Judan Cuningan aicana/ ja sanoi:
Jer 35:2 Mene Rechabiterein huoneseen/ ja puhu heidän cansans/ ja wie heitä HERran huoneseen yhteen Camarijn/ ja anna heille wijna.
Jer 35:3 Nijn minä otin Jasanian Jeremian pojan/ Habazinian pojan/ sekä hänen weljens/ ja caicki hänen poicans/ ja coco Rechabiterein huonen.
Jer 35:4 Ja wein heidän HERran huoneseen/ Hananin lasten/ Jegdalian pojan Jumalan miehen Camarijn/ joca Förstein Camarein tykönä on/ ylemmä Maseian Sallumin pojan/ owiwartian Camarita.
Jer 35:5 Ja minä panin Rechabiterein huonen lasten eteen/ cannut ja maljat täyten wijna/ ja sanoin heille: juocat wijna.
Jer 35:6 Mutta he wastaisit: en me juo wijna: sillä meidän Isämme Jonadab Rechabin poica on käskenyt meitä/ ja sanonut: te ja teidän lapsen ei pidä ikänäns wijna juoman.
Jer 35:7 Ja ei huonetta rakendaman/ ei jywiä kylwämän/ ei wijnapuuta istuttaman eikä pitämän/ waan pitä asuman majoisa caickena teidän elinaicanan/ että te cauwan eläisitte maasa cusa te waellatte.
Jer 35:8 Juuri nijn me olemma cuuliaiset meidän Isämme Jonadabin Rechabin pojan änelle caikisa cuin hän on meille käskenyt/ nijn etten me wijna juo meidän elinaicanam/ en me eikä meidän emändäm/ meidän poicam eli tyttärem.
Jer 35:9 Ja en me rakenna huonetta asuaxem/ ja ei meillä ole wijnamäkiä eikä peldoja/ eli jywiä.
Jer 35:10 Waan asumme majoisa/ ja olemma cuuliaiset ja teemme caicki nijncuin meidän Isäm Jonadab on meille käskenyt.
Jer 35:11 Mutta cosca NebucadNezar Babelin Cuningas meni tänne maahan ylös/ sanoimma me: tulcat/ käykäm Jerusalemijn/ Chalderein ja Syrialaisten sotajoucon edestä/ ja nijn me olemma sijtte ollet täsä Jerusalemis.
Jer 35:12 SIlloin tapahtui HERran sana Jeremialle/ ja sanoi: Näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala:
Jer 35:13 Mene ja sano heille Judas ja Jerusalemin asuwaisille: ettäkö te tahdo idzen parata/ nijn että te totteletta minun sanani? sano HERra:
Jer 35:14 Jonabadin Rechabin pojan sanat/ jotca hän oli käskenyt hänen lapsillens/ ettei heidän pitänyt wijna juoman/ ne pidetän ettei he tähän päiwän asti juo wijna/ että he heidän Isäns käskylle cuuliaiset olisit: mutta minä olen andanut joca paicas teille sano/ cuitengin et te cuule minua.
Jer 35:15 Nijn olen minä myös lähettänyt joca paickan teidän tygön/ caicki minun palweliani Prophetat/ ja andanut sano: käändäkän teistä jocainen pahasta menostans/ ja parandacat teidän elämän/ ja älkät seuratco muita jumalita/ palwellaxen heitä/ nijn te saatte olla maasa/ jonga minä teille ja teidän Isillen andanut olen/ mutta et te tahtonet callista teidän corwian sijhen/ etkä cuullet minua.
Jer 35:16 Jonadabin Rechabin pojan lapset owat pitänet heidän Isäns käskyt/ jotca hän heille oli käskenyt. Mutta tämä Canssa ei cuule minua.
Jer 35:17 Sentähden nijn sano HERra Jumala Zebaoth/ ja Israelin Jumala: cadzo/ minä annan tulla Judan ja caickein Jerusalemin asuwaisten päälle/ caiken sen onnettomuden cuin minä heitä wastan olen puhunut: että minä olen heille puhunut/ ja ei he tahdo cuulla: minä olen huutanut/ mutta ei he tahdo minua wastata.
Jer 35:18 JA Rechabiterein huonelle sanoi Jeremia: Näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: että teidän Isän Jonadabin käskylle olitta cuuliaiset/ ja pidittä caicki hänen käskyns/ ja teitte caicki cuin hän teille oli käskenyt.
Jer 35:19 Sentähden sano HERra Zebaoth Israelin Jumala näin: ei Jonadabilda Rechabin pojalda pidä ikänäns puuttuman/ joca hänen siemenestäns alati minun edesäni seiso.

Vers. 6. En me juo wijna ) Ei tällä wahwisteta/ että me idzem sitoisimme eli muita/ caickinaisijn turhijn/ cuin on/ elä ilman awioskäskytä/ wälttä yhtä eli toista ruoca/ pitä erinomaisia pyhäpäiwä ja paastopäiwiä/ etc. ja sencaltaisia muita jaarituxia: ja sillä edziä erinomaista pyhyttä/ täydellisyttä ja ansiota Jumalan tykönä. Mutta ei Rechabiterit sitä ole tehnet/ waan he owat ollet heidän Isäns käskylle cuuliaiset neljännen käskyn jälken/ wapaehtoisisa cappaleisa/ jotca ei heille käsketyt eli kieldyt ollet: Eikä heidän Isäns: sillä ei hän sitä warten/ waan huonen curituxexi lastens seas/ muiden syiden tähden heille on tämän käskenyt/ nimittäin että heillä sitä wähembi tila olis ollut juopumuteen/ ylönpaldisuteen ja ahneuteen. Ja sencaltaiseen lupauxeen on hänellä ollut Jumalan käsky Wanhas Testamendis/ Num. 6, ja 30. Lev. 27. cusa enä tästä luke saadan jota ei meillä ole Udes Testamendis.

XXXVI. Lucu.

NEljändenä Cuningas Jojachimin wuonna/ käske HERra Jeremian kirjoitta caicki hänen sanans kirjaan/ että Canssa parannais idzens/ cosca he ne cuulewat/ v. 1.
silloin anda hän Baruchin kirjoitta/ ja luke ne HERran huonesa/ v. 4.
mutta sijtte wuotta jälken cuulutetan paastopäiwä/ ja Baruch luke myös silloin sijtä kirjasta coco Canssan edes/ v. 9.
Sijtte hän cudzutan Cancelijn/ ja hän luke sen siellä pääruhtinasten edes/ v. 11.
He sanowat sen Cuningalle/ joca myös sen anda luke edesäns/ v. 19.
Cosca sijtä oli wähä luettu/ anda hän sen paiscata tuleen/ v. 23.
ja käske käsittä Prophetait ja Baruchia/ mutta HERra kätke heidän/ v. 26.
silloin käske HERra Jeremian kirjoitta endiset sanat wastudest/ lisäten wielä sijhen/ ja ilmoitta Cuningalle hänen rangaistuxens/ sen edest cuin hän oli tehnyt v. 27.
joca nijn teke/ v. 32.

Jer 36:1 NEljändenä Jojachimin Josian pojan Judan Cuningan wuonna/ tapahdui tämä sana HERralda Jeremialle/ ja sanoi:
Jer 36:2 Ota kirja ja kirjoita sijhen caicki se puhe cuin minä sinulle olen puhunut Israelist/ Judast/ ja caikesta Canssasta/ sijtä ajasta cuin minä sinulle olen puhunut/ nimittäin/ Josian ajasta nijn tähän päiwän asti.
Jer 36:3 Jos/ mitämax/ Judan huone/ cosca he cuulewat caiken sen onnettomuden cuin minun mielesän on heille tehdä/ on idzens käändäwä/ jocainen pahasta menostans/ että minä andaisin heille andexi heidän pahat tecons ja ricoxens.
Jer 36:4 SIlloin Jeremia cudzui Baruchin Nerian pojan. Baruch kirjoitti kirjaan Jeremian suusta caicki HERran sanat jotca hän hänelle oli puhunut.
Jer 36:5 Ja Jeremia käski Baruchi/ ja sanoi: minä olen fangittu nijn etten minä saa mennä HERran huoneseen:
Jer 36:6 Mutta mene sinä sinne/ ja lue kirja/ johons HERran sanat minun suustani kirjoittanut olet/ Canssan edes HERran huonesa paastopäiwänä. Ja sinun pitä myös ne lukeman coco Judan corwain edes/ jotca heidän Caupungistans tullet owat.
Jer 36:7 Jos he/ mitämax/ nöyryttäwät idzens rucouxella HERran edes/ ja käändäwät jocainen idzens pahasta menostans: sillä wiha ja julmuus on suuri/ jonga HERra on tätä Canssa wastan puhunut.
Jer 36:8 Ja Baruch Nerian poica teki caicki mitä Propheta Jeremia oli hänen käskenyt/ ja luki HERran sanat kirjasta HERran huonesa.
Jer 36:9 MUtta se tapahdui Jojakimin Josian pojan Judan Cuningan wijdendenä wuonna ja yhdexändenä Cuucautena/ että paasto cuulutettin HERran edes caikelle Canssalle Jerusalemis/ ja caikelle Canssalle/ joca Judan Caupungeista tuli Jerusalemijn.
Jer 36:10 Ja Baruch luki kirjasta Jeremian sanat/ HERran huonesa/ Gemarian Saphanin Cantzlerin pojan Camaris/ ylimmäises pihas/ HERran huonen uden owen edes/ caiken Canssan cuulden.
Jer 36:11 Cosca Michaia Gemarian poica Saphanin pojan/ caicki HERran sanat kirjasta oli cuullut:
Jer 36:12 Meni hän ylös Cuningan huonesen Cancelijn/ ja cadzo/ siellä istuit caicki Pääruhtinat/ Elisama Cantzleri/ Delaia Semaian poica/ ElNathan Achborin poica/ Gemaria Saphanin poica/ ja Zedechia Hanaman poica/ caickein Pääruhtinain cansa.
Jer 36:13 Ja Michaia sanoi heille caicki ne sanat jotca hän oli cuullut/ cosca Baruch luki kirjasta Canssan corwain edes.
Jer 36:14 SIlloin lähetit caicki Pääruhtinat Judin Nethanian pojan Selemian poian Chusin pojan/ Baruchin perän/ ja käskit hänelle sano: ota se kirja myötäs/ jostas Canssan edes luit/ ja tule tänne. Ja Baruch Nerian poica otti kirjan myötäns/ ja tuli heidän tygöns.
Jer 36:15 Ja he sanoit hänelle: istu ja lue/ että me saisimma cuulla/ ja Baruch luki heidän corwains cuulden.
Jer 36:16 Ja cuin he caicki sanat olit cuullet/ peljästyit he toinen toisens cansa/ ja sanoit Baruchille: me tahdomma ilmoitta Cuningalle caicki nämät sanat.
Jer 36:17 Ja he kysyit Baruchille: sanos meille/ cuinga sinä olet caicki nämät sanat kirjoittanut hänen suustans?
Jer 36:18 Baruch sanoi heille: Hän luki minun edesäni caicki nämät sanat hänen suullans/ ja minä kirjoitin ne pläkillä kirjaan.
Jer 36:19 Silloin sanoit Pääruhtinat Baruchille: mene ja lymytä idzes Jeremian cansa/ nijn ettei kengän tiedä cusa te oletta.
Jer 36:20 Mutta he menit Cuningan eteen esihuoneseen/ ja annoit kirjan jäädä Elisaman Catzlerin Camarijn/ ja sanoit Cuningan edes caicki nämät sanat.
Jer 36:21 Nijn Cuningas lähetti Judin kirja noutaman/ hän otti sen Elisaman Cantzlerin Camarista. Ja Judi luki sen Cuningan edes/ ja caickein Pääruhtinasten/ jotca seisoit Cuningan edes.
Jer 36:22 Mutta Cuningas istui talwihuonesa totoin edesä/ yhdexändenä Cuucautena.
Jer 36:23 Cosca Judi colme eli neljä cappaletta oli lukenut/ leickais hän sen ricki kynäweidzellä ja heitti tuleen/ joca totosa oli/ sijhenasti että kirja peräti paloi tules.
Jer 36:24 Ja ei kengän peljästynyt/ eikä waatteitans rewäisnyt ricki/ ei Cuningas eikä hänen palwelians/ jotca cuitengin caicki nämät sanat olit cuullet.
Jer 36:25 Waicka ElNathan/ Delaja ja Gemaria rucoilit Cuningasta/ ettei hän olis polttanut kirja/ mutta ei hän heitä totellut.
Jer 36:26 Päälisexi käski Cuningas Jerahmeelin Hamelechin pojan/ ja Seraian Asrielin pojan/ ja Selemian Abdeelin pojan/ että heidän piti käsittämän Baruchi kirjoittaja ja Jeremiat Prophetat: Mutta HERra oli heidän kätkenyt.
Jer 36:27 SIlloin tapahdui HERran sana Jeremialle/ sijttecuin Cuningas oli polttanut kirjan/ ja ne sanat jotca Baruch Jeremian suusta oli kirjoittanut/ ja sanoi:
Jer 36:28 Ota sinulles toinen kirja/ ja kirjoita caicki endiset sanat sijhen/ cuin ensimäisesäkin kirjas olit/ jonga Jojachim Judan Cuningas on polttanut.
Jer 36:29 Ja sano Jojachimille Judan Cuningalle: näitä sano HERra: sinä olet polttanut kirjan ja sanonut: mixi sinä sijhen olet kirjoittanut/ että Babelin Cuningas on tulewa ja häwittäwä tämän maan/ ja tekewä nijn ettei Canssa eikä carja enä sijnä pidä oleman?
Jer 36:30 Sentähden sano HERra Jojachimist Judan Cuningast: ei pidä yhtän hänen siemenestäns istuman Dawidin istuimella/ ja hänen ruumins pitä heitettämän ulos/ ja macaman heldesä päiwällä/ ja wilusa yöllä.
Jer 36:31 Ja minä tahdon rangaista händä ja hänen siemendäns/ ja hänen palwelioitans heidän pahain tecoins tähden. Ja minä annan tulla heidän päällens/ ja Jerusalemin asuwaisten päälle/ ja nijden päälle Judas caiken onnettomuden/ cuin minä heille olen puhunut/ ja ei he cuitengan tahtonet cuulla.
Jer 36:32 Nijn Jeremia otti toisen kirjan/ ja andoi Baruchille Nerian pojalle/ kirjoittajalle. Ja hän kirjoitti sijhen Jeremian suusta/ caicki ne sanat/ jotca endisesäkin kirjas olit/ jonga Jojakim Judan Cuningas oli tules polttanut. Ja nijhin endisihin oli wielä paljo enämbi sanoja lisätty.

Vers. 2. ( Kirjoita ) Cadzo Esa. 8:1. ja Sup. 30:2.
V. 6. Paastopäiwänä ) Cadzo 2. Par. 20:3. ja Num. 29:7.
V. 23. Leickais hän sen ) Nimittäin/ Cuningan käskystä: sillä hänelle se sijtte luetan/
v. 27. ja 29.
V. 30. ( Yhtän hänen siemenestäns ) Waicka hänen poicans Jechonia pandin Cuningaxi hänen siaans/ ei hän cuitengan enä hallinnut cuin colme Cuucautta/ waan cohta wietin fangina Babelijn.

XXXVII. Lucu.

CUningas Zedechia lähettä sanan Prophetalle/ että hän rucoilis hänen ja Canssan edest/ v. 3.
Jeremia wasta: että waicka Babelin Cuningas oli lähtenyt heidän tyköns/ nijn hänen pitä cuitengin pian palajaman/ ja polttaman Jerusalemin/ v. 6.
Sijtte tahto Jeremia mennä ulos Caupungista jotain toimittaman/ v. 8.
mutta hän otetan kijnni owes/ nijncuin hän olis tahtonut paeta Chalderein tygö/ lyödän ja pannan fangeuteen/ v. 11.
Wähän ajan peräst/ anda Zedechia hänen tuoda ja kysy salaisest: joca wasta endisellä tawalla/ v. 17.
ja rucoile Cuningast että hän otetaisin pois fangihuonesta. Mutta Cuningas käske hänen tallella pitä pihasa fangihuonen edesä/ v. 18.

Jer 37:1 JA Zedechia Josian poica tuli Cuningaxi Jechanian Jojakimin pojan siaan: sillä NebucadNezar Babelin Cuningas teki hänen Judan maan Cuningaxi.
Jer 37:2 Mutta hän ja hänen palwelians ja maan Canssa ei totellet HERran sana/ jonga hän Prophetan Jeremian cautta puhui.
Jer 37:3 Cuitengin lähetti Cuningas Zedechia Juchalin SelemJan pojan/ ja Zephanian Maseian pojan/ Papin/ Prophetan Jeremian tygö/ ja käski hänelle sano: rucoile HERra meidän Jumalatam meidän edestäm.
Jer 37:4 Sillä Jeremia käwi ulos ja sisälle Canssan seas/ ja ei kengän pannut händä fangiuteen.
Jer 37:5 Nijn oli Pharaon sotajoucko lähtenyt Egyptist/ ja Chalderit jotca olit Jerusalemin edes/ cuin he sencaltaisen sanoman cuulit/ olit lähtenet Jerusalemist.
Jer 37:6 Ja HERran sana tapahdui Prophetalle Jeremialle/ ja sanoi:
Jer 37:7 Näitä sano HERra Israelin Jumala: nijn sanocat Judan Cuningalle/ joca teidän on minun tygöni lähettänyt kysymän minulda: cadzo/ Pharaon joucko joca teidän auxen on lähtenyt/ pitä taas menemän cotians Egyptijn.
Jer 37:8 Ja Chalderein pitä palajaman ja sotiman tätä Caupungita wastan/ ja woittaman hänen/ ja sen polttaman tulesa.
Jer 37:9 Sentähden sano HERra näin: älkät pettäkö teidän sielujan/ ajatellen: Chalderit menewät matcans.
Jer 37:10 Ei heidän pidä menemän matcans: ja waicka te wielä löisitte coco Chalderein sotajoucon/ jotca teitä wastan sotiwat/ ja muutamat heistä saisit haawoja/ nijn pidäis heidän wielä sijtte cungin majastans nouseman/ ja polttaman tämän Caupungin tulella.
Jer 37:11 COsca Chalderein sotajoucko oli lähtenyt Jerusalemist/ Pharaon sotajoucon tähden:
Jer 37:12 Meni Jeremia ulos Jerusalemist/ ja tahdoi mennä BenJaminin maalle/ ratcaiseman ja kirwottaman siellä idziäns Canssan seast.
Jer 37:13 Ja cosca hän tuli BenJaminin oween/ nijn siellä oli owenwartia/ nimittäin/ Jeria SelemJan poica Hananian pojan/ se käsitti Prophetan Jeremian/ ja sanoi: sinä tahdot mennä Chalderein tygö.
Jer 37:14 Jeremia sanoi: ei se ole tosi/ en minä tahdo mennä Chalderein tygö. Mutta ei Jeria tahtonut händä cuulla/ waan käsitti Jeremian/ ja wei hänen Pääruhtinasten tygö.
Jer 37:15 Ja Pääruhtinat olit Jeremialle wihaiset/ ja annoit lyödä händä/ ja heitit hänen fangiuteen Jonathanin kirjoittajan huoneseen/ sen he panit fangihuonexi.
Jer 37:16 Nijn meni Jeremia luolaan ja fangeuteen/ ja oli siellä cauwan aica.
Jer 37:17 JA Cuningas Zedechia lähetti noutaman händä/ ja kysyi sala hänelle hänen huonensans/ ja sanoi: ongo nyt jocu sana ilmandunut HERralda? Jeremia sanoi: on: sillä sinun pitä annettaman Babelin Cuningan käsijn.
Jer 37:18 Ja Jeremia sanoi Cuningas Zedechialle: mitä minä olen rickonut sinua/ sinun palwelioitas ja tätä Canssa wastan/ että he minun fangiuteen owat heittänet?
Jer 37:19 Cusa nyt owat teidän Prophetan/ jotca teille ennustit/ ja sanoit: ei Babelin Cuningas tule teidän eikä tämän maan päälle.
Jer 37:20 Ja nyt minun Herran Cuningas/ cuule minua/ ja anna minun rucouxen tulla sinulda cuulduxi/ ja älä minua taas lähetä Jonathanin kirjoittajan huoneseen cuoleman.
Jer 37:21 Silloin käski Cuningas Zedechia/ että Jeremia piti tallella pidettämän pihas fangihuonen edes/ ja käski hänelle anda päiwäxi osan leipä leipojan cujalda/ sijhenasti cuin caicki leiwät Caupungista culunexi tulit.
Jer 37:22 Nijn Jeremia sijs oli fangihuonen pihasa.

XXXVIII. Lucu.

JEremian päälle cannetan hänen saarnans tähden/ ja heitetän pahaan fangeuteen/ joca oli täynäns loca/ v. 1.
ja otetan taas ylös EbedMelechin Ethiopialaisen rucouxen tähden/ v. 7.
Cuningas noudatta hänen/ ja kysy sala/ v. 14.
hän wasta: jos Cuningas anda idzens Chalderein tygö/ nijn hän pysy tallella/ mutta jos ei/ nijn Caupungi pitä woitettaman ja hän kijnniotettaman/ v. 17.
Cuningas kieldä hänen sitä sanomast Pääruhtinaille/ v. 24.
Jeremia on pihas fangihuonen edes/ sijhenasti cuin Caupungi woitetan/ v. 28.

Jer 38:1 MUtta SaphatJa Mathanin poica ja Gedalia Pashurin poica/ ja Juchal SelemJan poica/ ja Pashur Malchian poica/ cuulit ne sanat jotca Jeremia puhui coco Canssalle/ ja sanoi:
Jer 38:2 Näitä sano HERra: joca pysy täsä Caupungis/ hänen pitä cuoleman mieckaan/ nälkään ja ruttoon/ mutta joca mene Chalderein tygö/ hän jää elämän/ ja pitä hengens nijncuin saalin:
Jer 38:3 Sillä nijn sano HERra: tämän Caupungin pitä annettaman Babelin Cuningan sotajoucolle/ jotca sen woittawat.
Jer 38:4 Silloin sanoit Pääruhtinat Cuningalle: anna sijs tämä mies tappa: sillä tällä tawalla hän käändä pois sen sotawäen/ joca wielä on jäljellä täsä Caupungis/ nijn myös caiken Canssan/ että hän sencaltaisia sanoja heille sano: sillä ei se mies edzi Canssan parasta/ waan wahingota.
Jer 38:5 Cuningas Zedechia sanoi: cadzo/ hän on teidän käsisän: sillä ei Cuningas woi mitän teitä wastan.
Jer 38:6 Nijn he otit Jeremian/ ja heitit Malchiaan Hamelechin pojan luolaan/ joca pihasa fangihuonen edesä oli/ ja laskit hänen alas köydellä luolaan/ cusa ei wettä ollut waan loca: ja Jeremia wajois locaan.
Jer 38:7 COsa EbedMelech Ethiopialainen/ Cuningan huonen Camarerari cuuli Jeremian luolaan heitetyxi/ ja Cuningas istui BenJaminin owes.
Jer 38:8 Nijn EbedMelech meni Cuningan huonesta/ ja puhui Cuningalle/ ja sanoi:
Jer 38:9 Minun Herran Cuningas/ ne miehet tekewät Prophetalle Jeremialle pahoin/ että he owat hänen luolaan heittänet/ cusa hänen täyty nälkän cuolla: sillä ei Caupungis ole enä leipä.
Jer 38:10 Silloin käski Cuningas EbedMelechiä Ethiopialaista/ ja sanoi: ota colmekymmendä miestä näistä cansas/ ja ota Propheta Jeremia ylös luolasta ennencuin hän cuole.
Jer 38:11 Ja EbedMelech otti miehet cansans/ ja meni Cuningan huoneseen/ caluhuonen ala/ ja otti sieldä wanhoja ja kiscotuita rääpäleitä/ ja laski ne köydellä Jeremian luolaan.
Jer 38:12 Ja EbedMelech Ethiopialainen sanoi Jeremialle: pane nämät wanhat ja kiscotut rääpälet käsiwarttes ala/ köyden ymbärille: ja Jeremia teki nijn.
Jer 38:13 Ja he wedit Jeremian ylös luolasta köydellä: ja nijn Jeremia oli pihasa fangihuonen edesä.
Jer 38:14 JA Cuningas Zedechia lähetti noutaman Prophetat Jeremiat tygöns/ colmandeen HERran huonen läpikäytäwään. Ja Cuningas sanoi Jeremialle: minä tahdon sinulle jotain kysyä/ älä mitän sala minulda.
Jer 38:15 Jeremia sanoi Zedechialle: jos minä sinulle jotain sanon/ nijn sinä tapat minun/ ja jos minä sinua neuwon/ nijn et sinä tottele.
Jer 38:16 Nijn Cuningas Zedechia wannoi Jeremialle sala/ ja sanoi: nijn totta cuin HERra elä/ joca meidän sielum on tehnyt/ en minä sinua tapa/ engä anna sinua nijden miesten käsijn jotca sinun henges wäijywät.
Jer 38:17 Ja Jeremia sanoi Zedechialle: näitä sano HERra Jumala Zebaoth Israelin Jumala: jos sinä menet Babelin Cuningan pääruhtinasten tygö/ nijn sinä jäät hengijn/ ja ei tätä Caupungita pidä poldettaman.
Jer 38:18 Waan sinä ja sinun huones jää elämän: mutta jollet sinä mene Babelin Cuningan pääruhtinasten tygö/ nijn tämä Caupungi annetan Chalderein käsijn/ ja heidän pitä sen polttaman tules/ ja et myös sinäkän pääse heidän käsistäns.
Jer 38:19 Cuningas Zedechia sanoi Jeremialle: minä pelkän annettawani Judalaisten käsijn/ jotca owat Chalderein tygö mennet/ nijn että pilckawat minua.
Jer 38:20 Jeremia sanoi: ei sinua anneta: cuule sijs HERran ändä/ jonga minä sinulle sanon/ nijn sinä menestyt/ ja jäät elämän.
Jer 38:21 Mutta jolles mene/ nijn on tämä se sana/ jonga/ HERra on minulle osottanut:
Jer 38:22 Cadzo/ caicki waimot jotca wielä jäljellä owat Judan Cuningan huonesa/ pitä ulos Babelin Cuningan Ruhtinasten tygö. Nijden pitä silloin sanoman: woi sinun lohduttajas owat pettänet ja wietellet sinun/ ja wienet sinun alas locan/ ja andawat nyt sinun sijnä olla.
Jer 38:23 Juuri nijn pitä silloin caicki sinun emändäs ja lapses tuleman ulos Chalderein tygö/ ja ei sinun idzekän pidä taitaman päästä heidän käsistäns/ waan sinä pitä Babelin Cuningalda käsitettämän/ ja tämä Caupungi pitä tulella poldettaman.
Jer 38:24 JA Zedechia sanoi Jeremialle: cadzo/ ettei kengän saa tietä näitä sanoja/ nijn et sinä tapeta.
Jer 38:25 Ja jos Ruhtinat saawat tietä että minä olen puhunut sinun cansas/ ja he tulewat sinun tygös/ ja sanowat: sanos/ mitä sinä olet Cuningan cansa puhunut? älä meildä sitä sala/ nijn en mekän sinua tapa: ja mitä Cuningas on puhunut sinun cansas?
Jer 38:26 Nijn sano: Minä olen rucoillut Cuningasta/ ettei hänen pidäis andaman minua taas tulla Jonathanin huoneseen/ etten minä siellä cuolis.
Jer 38:27 Silloin caicki Ruhtinat tulit Jeremian tygö/ ja kysyit hänelle: Ja hän sanoi heille nijncuin Cuningas oli hänen käskenyt. Nijn he jätit hänen/ ettei he mitän häneldä saanet tietä.
Jer 38:28 Ja Jeremia oli pihas fangihuonen edes/ aina sijhen päiwän asti cuin Jerusalem woitettin.

XXXIX. Lucu.

TÄmä on se cuin Jeremia on ennustanut Jerusalemin häwityxest ja Babelin fangeudest: nyt hän rupe täsä kirjoittaman cuinga se on täytetty/ nimittäin/ että Cuningas NebucadNezar/ tule Jerusalemin eteen/ ja woitta Caupungin/ v. 1.
saa Cuningas Zedechian kijnni ja duomidze hänen/ v. 4.
poltta Caupungin/ jaotta muurit/ ja wie Canssan fangixi Babelijn/ v. 8.
käske Prophetan Jeremian päästä wallallens/ v. 11.
täsä kirjoitetan myös cuinga HERra lupa wapahta EbedMelechin/ että hän idzens luotti häneen/ v. 15.

Jer 39:1 JA tapahdui/ että Jerusalem woitettin: sillä yhdexändenä Judan Cuningan Zedechian wuotena/ kymmendenä Cuucautena tuli NebucadNezar Babelin Cuningas/ ja caicki hänen sotajouckons/ Jerusalemin eteen/ ja pijritti sen.
Jer 39:2 Ja Zedechian ensimäisnä wuotena toistakymmendä/ yhdexändenä päiwänä neljändenä Cuucautena/ hyökäisit he Caupungijn.
Jer 39:3 Ja caicki Babelin Cuningan Ruhtinat menit sisälle/ ja pysännyit keskimmäiseen oween/ nimittäin/ NergalSarEzer/ SangarNebo/ Sarssechim RabSaris/ NergalSarEzer RabMag/ ja caicki muut Babelin Cuningan Ruhtinat.
Jer 39:4 COsca Zedechia Judan Cuningas ja hänen sotawäkens heidän näit: pakenit he yöllä Caupungista/ Cuningan krydimaan tykö/ owesta joca oli cahden muurin wälillä/ ja menit keto päin.
Jer 39:5 Mutta Calderein sotajoucko ajoit heitä taca/ ja käsitit Zedechian Jerihon kedolla/ otit hänen/ ja weit Babelin Cuningan NebucadNezarin tygö Riblathijn/ joca on Hemathin maalla: ja hän duomidzi hänen.
Jer 39:6 Ja Babelin Cuningas andoi tappa Zedechian lapset hänen nähdens Riblathis/ ja tappoi caicki Judan Ruhtinat.
Jer 39:7 Mutta hän andoi puhgaista Zedechian silmät/ ja sito teräscahlella/ wiedäxens händä Babelijn.
Jer 39:8 JA Chalderit poldit sekä Cuningan huonen että asuwaisten huonet/ ja jaotit Jerusalemin muurit.
Jer 39:9 Mutta mitä jäljellä oli Caupungis Canssasta/ ja ne jotca muutoin olit hänen alans idzens andanet/ wei NebusarAdan Hofmestari caicki fangina Babelijn.
Jer 39:10 Mutta muutamat köyhästä wäestä/ joilla ei mitän ollut/ andoi NebusarAdan/ sodanpäämies/ sijhen aican jäädä Judan maalle/ ja andoi heille wijnamäkiä ja peldoja.
Jer 39:11 MUtta NebucadNezar Babelin Cuningas oli käskenyt NebusarAdanin sodanpäämiehen Jeremiasta/ ja sanonut: ota händä ja cadzo hänen parastans/ ja älä hänen tee mitän paha:
Jer 39:12 Waan nijncuin hän ano sinulda nijn tee hänelle.
Jer 39:13 Silloin lähetti NebusarAdan sodanpäämies/ ja NebuSasban ylimmäinen Camarerari/ NergalSarEzer Hofmestari/ ja caicki Babelin Cuningan Ruhtinat.
Jer 39:14 Ja annoit nouta Jeremian pihasta fangihuonen edestä/ ja annoit hänen Sedalian Ahikamin pojan/ Saphanin pojan halduun/ että hänen piti pitämän hänen huonesans/ ja että hän olis läsnä Canssan tykönä.
Jer 39:15 OLi myös HERran sana tullut Jeremialle/ cosca hän wielä oli fangina pihasa fangihuonen edes/ ja oli sanonut:
Jer 39:16 Mene ja sano EbedMelechille Ethiopialaiselle: näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: cadzo/ minä tahdon anda minun sanani tulla tähän Caupungijn/ onnettomudexi/ ja ei mixikän hywäxi/ ja sinun pitä sen sijhen aican näkemän.
Jer 39:17 Mutta sinun minä silloin wapahdan/ sano HERra/ ja en anna sinua heidän käsijns joitas pelkät: sillä minä tahdon sinua sijtä autta/ nijn ettei sinun pidä miecalla langeman/ waan pitämän henges nijncuin saalin/ ettäs idzes luotit minuun/ sano HERra.

XL. Lucu.

NEbusarAdan noudatta Jeremian tygöns/ ja tunnusta HERran sanat/ Jerusalemita wastan/ täytetyxi/ v. 1.
anda hänelle oman ehdons/ jos hän tahto seurata Canssa Babelijn/ eli myös tahto jäädä Gedalian cansa/ jonga Cuningas NebucadNezar oli pannut maacunnan päälle/ v. 4.
Jeremia jää Gedalian tygö/ v. 6.
coco monda muuta jäänyttä Judalaist hänen tygöns/ v. 7.
Johana Karehan poica wara Gedaliat/ ja sano Ismaelin NethanJan pojan tahtowan händä tappa/ v. 10.
joca ei sitä usconut/ v. 13.

Jer 40:1 TÄmä on se sana joca tapahdui HERralda Jeremialle/ cosca NebusarAdan/ sodanpäämies/ päästi hänen Ramas wallallens: sillä hän oli sidottu cahleilla caickein nijden seas/ jotca Jerusalemis ja Judas fangitut olit/ wietä pois Babelijn.
Jer 40:2 Cosca sodanpäämies oli andanut nouta Jeremian tygöns/ sanoi hän hänelle: HERra sinun Jumalas on puhunut tämän onnettomuden tälle paicalle:
Jer 40:3 Ja on myös andanut tulla ja tehnyt nijncuin hän sijtä on sanonut: sillä te oletta rickonet HERra wastan/ ja et totellet hänen ändäns/ sentähden on sencaltaista teille tapahtunut.
Jer 40:4 Cadzo/ minä olen sinun tänäpän päästänyt cahleista/ joilla sinun kätes olit sidotut/ jos sinun kelpa mennä minun cansani Babelijn/ nijn tule/ minä tahdon tietä sinun parhastas: ja jollet sinä tahdo tulla minun cansani Babelijn/ nijn anna olla/ cadzo/ siellä on sinun coco maa edesäs. Cusa sinä luulet idzes hywän olewan ja sinulle kelpa/ nijn mene sinne:
Jer 40:5 Sillä tästedes ei ole enä yhtän palausta/ sentähden sinä mahdat palata Gedalian Ahikamin pojan/ Saphanin pojan tygö/ jonga Babelin Cuningas on pannut Judan Caupungein päälle/ ja ole hänen tykönäns Canssan seas/ eli mene sinne cuin sinulle parahin kelpa. Ja sodanpäämies andoi hänelle ewästä ja lahjoja/ ja andoi hänen mennä.
Jer 40:6 Nijn tuli Jeremia Gedalian Ahikamin pojan tygö Mizpas/ ja oli hänen tykönäns Canssan seas/ cuin wielä maalle jäänyt oli.
Jer 40:7 COsca sodanpäämiehet/ jotca kedolla olit/ heidän sotawäkens cansa/ sait cuulla/ että Babelin Cuningas oli pannut Gedalian Ahikamin pojan maalle hallidzeman/ sekä miehiä että waimoja/ lapsia ja pienimbitä/ joita ei wiety Babelijn:
Jer 40:8 Tulit he Gedalian tygö Mizpas/ nimittäin/ Ismael NethanIan poica/ Johanan ja Jonathan Kareahn pojat/ ja SeraJa Thanhumethin poica/ ja Ephain pojat Nethophatist/ ja Jesania Mahachathin poica/ heidän miestens cansa.
Jer 40:9 Ja Gedalia Ahikamin poica/ Saphanin pojan/ teki heille ja heidän miehillens walan/ ja sanoi: älkät peljätkö olla Caldereille alemmaiset/ pysykät maasa/ ja olcat Babelin Cuningalle alemmaiset/ nijn te menestytte.
Jer 40:10 Cadzo/ minä asun täsä Mizpas/ että minä palwelisin Chalderejä/ jotca tulewat meidän tygömme/ cootcat sentähden wijna ja ficunita/ ja öljyä/ ja pangat teidän astioihin/ ja asucat teidän Caupungeisan/ jotca te saanet oletta.
Jer 40:11 Ja caicki Judalaiset jotca Moabis olit/ ja Ammonin lasten seas/ ja Edomis/ ja caikis maacunnis/ cosca he cuulit että Babelin Cuningas oli jättänyt muutamia Judaan/ ja oli pannut Gedalian Ahikamin pojan/ Saphanin pojan heitä hallidzeman:
Jer 40:12 Tulit he caicki jällens caikista paicoista/ sieldä cuin he olit ajetut/ Judan maahan Gedalian tygö Mizpas/ ja cocoisit aiwa paljo wijna ja suwitulo.
Jer 40:13 MUtta Johanan Kareahn poica ynnä caickein sodanpäämiesten cansa/ jotca kedolla olit ollet/ tulit Gedalian tygö Mizpaan/
Jer 40:14 Ja sanoit hänelle: tiedäckös että Baalis Ammonin lasten Cuningas on lähettänyt Ismaelin NethanJan pojan sinua tappaman? mutta ei Gedalia Ahikamin poica tahtonut sitä uscoa.
Jer 40:15 Silloin sanoi Johanan Kareahn poica Gedalialle sala Mizpas: minä tahdon mennä ja lyödä Ismaelin NethanJan pojan cuoliaxi/ nijn ettei kenengän pidä saaman tietä: mixi hänen pitä lyömän sinua/ että caicki Judalaiset/ jotca sinun tygös owat cootut/ pitä hajotettaman/ ja ne jotca wielä Judasta jäänet owat/ huckuman? Mutta Gedalia Ahikamin poica sanoi Johananille Kareahn pojalle: ei sinun pidä sitä tekemän/ ei se ole tosi cuins Ismaelist sanot.

XLI. Lucu.

ISmael/ muutamain cansa/ tappa Gedalian/ sekä Judalaiset ja Chalderit jotca hänen cansans olit/ v. 1.
Nijn myös 80. miestä/ jotca aiwoit mennä uhraman Jerusalemijn/ v. 4.
ja tahto myös jäänen Canssan wiedä Ammoniterein maalle/ v. 10.
Johanan Kareahn poica tule wähällä wäellä/ ja saa ne pois häneldä/ v. 11.
tahto mennä Egyptijn: sillä he pelkäwät Chalderejä/ että Ismael tappoi Gedalian/ joca maacunnan päälle pandu oli/ v. 16.

Jer 41:1 MUtta seidzemendenä Cuucautena/ tuli Ismael NethanJan poica Elisaman pojan/ Cuningalisest sugust/ ynnä Cuningan päämiesten cansa/ ja kymmenen miestä hänen cansans/ Gedalian Ahikamin pojan tygö Mizpas/ ja he söit toinen toisens cansa Mizpas.
Jer 41:2 Mutta Ismael NethanJan poica nousi/ ja ne kymmenen miestä jotca hänen cansans olit/ ja löit Gedalian Ahikamin pojan cuoliaxi miecalla/ että Babelin Cuningas oli pannut hänen coco maan päälle.
Jer 41:3 Päälisexi löi Ismael caicki Judalaiset/ jotca Gedalian tykönä olit Mizpas/ ja Chalderit jotca sieldä löyttin/ ja caicki sotamiehet.
Jer 41:4 TOisna päiwänä cuin Gedalia lyöty oli/ ja ei kengän sitä wielä tiennyt/
Jer 41:5 Tulit cahdexankymmendä miestä Sichemist/ Silost ja Samariast/ ja olit ajellet partans/ ja rewäisnet waattens ja haawoittanet idzens/ ja toit ruocauhrins ja suidzutuxen myötäns/ wiedäxens HERran huoneseen.
Jer 41:6 Ja Ismael NathanJan poica meni Mizpast heitä wastan/ käwi ja itki. Cosca hän tuli heidän tygöns/ sanoi hän heille: teidän pitä tuleman Gedalian Ahikamin pojan tygö.
Jer 41:7 Mutta cuin he tulit keskelle Caupungita/ tappoi heidän Ismael NethanJan poica/ ja ne miehet jotca hänen cansans olit caiwon tykönä.
Jer 41:8 Mutta sijnä oli seas kymmenen miestä/ jotca sanoit Ismaelille: älä meitä tapa/ meillä on tawaroita pelloisa/ nisuja/ ohria/ öljyä ja hunajata. Ja nijn pidätti hän idzens/ ettei hän heitä muiden cansa tappanut.
Jer 41:9 Mutta caiwo johon Ismael nijden cuolluitten ruumit heitti/ jotca hän oli Gedalian cansa tappanut/ on se jonga Cuningas Assa andoi tehdä Baesat Israelin Cuningasta wastan/ sen täytti Ismael NethanJan poica lyödyillä.
Jer 41:10 Ja sen Canssan joca oli jäljellä Mizpas/ ja Cuningan tyttäret/ wei Ismael NethanJan poica pois fangixi/ ja caiken Canssan joca oli Mizpaan jätetty/ joiden päälle NebusarAdan sodanpäämies oli pannut Gedalian Ahikamin pojan/ läxi pois ja tahdoi ylidze Ammonin lasten tygö.
Jer 41:11 MUtta cosca Johanan Kareahn poica/ caickein sodanpäämiesten cansa/ jotca hänen cansans olit/ sait tietä caiken sen pahan cuin Ismael NethanJan poica tehnyt oli:
Jer 41:12 Otit he Canssan tygöns/ ja läxit Ismaeli NethanJan poica wastan sotaan/ ja saawutit hänen Gibeonis sen suuren weden tykönä.
Jer 41:13 Cosca Canssa/ joca Ismaelin cansa oli/ näki Johanan Kareahn pojan/ ja caicki sodanpäämiehet jotca hänen cansans olit/ olit he iloiset.
Jer 41:14 Ja caicki Canssa jonga Ismael oli wienyt pois Mizpast/ palaisit ja annoit idzens Johanan Kareahn pojan tygö.
Jer 41:15 Mutta Ismael NethanJan poica pääsi cahdexan miehen cansa/ ja pakeni Ammonin lasten tygö.
Jer 41:16 JA Johanan Kareahn poica ynnä caickein sodanpäämiesten cansa/ jotca hänen cansans olit/ otit caiken jäänen Canssan ( jonga he Ismaelildä NethanJan pojalda olit ottanet ) Mizpast tygöns/ että Gedalia Ahikamin poica oli tapettu/ nimittäin/ wäkewät sotamiehet/ waimot ja lapset/ ja Camarerit/ jotca he Gibeonist olit tuonet jällens:
Jer 41:17 Menit pois ja tulit majoille Kimhamijn Bethlehemin tygö/ ja tahdoit aina mennä Egyptijn/ Calderein edest:
Jer 41:18 Sillä he pelkäisit heitä/ että Ismael NethanJan poica oli tappanut Gedalian Ahikamin pojan/ jonga Babelin Cuningas oli pannut maata hallidzeman.

XLII. Lucu.

JOhanan Kareahn poica/ sekä muut päämiehet ja Canssa rucoile Jeremiata kysymän HERralda heidän tähtens/ mitä heidän pitä tekemän: ja lupawat olla cuuliaiset caikisa mitä HERra heille käske/ v. 1.
Jeremia teke nijn/ ja HERra wasta: että jos he pysywät maasa/ nijn hän tahto siunata ja raketa heitä/ ja ei Chalderein pidä heitä wahingoidzeman/ v. 7.
mutta jos he menewät Egyptijn/ nijn hän tahto heitä siellä hucutta näljällä/ rutolla ja miecalla/ v. 17.
Jeremia sano sen heille/ ja neuwo heitä cuuleman HERran sana/ v. 19.

Jer 42:1 SIlloin astuit caicki sodanpäämiehet edes/ Johanan Kareahn poica/ JesanJa Hosaian poica/ ja caicki Canssa sekä pienet että suuret.
Jer 42:2 Ja sanoit Prophetalle Jeremialle: annas meidän rucouxem tulla cuulduxi sinun edesäs/ ja rucoile meidän edestäm HERra sinun Jumalatas caikista näistä jätetyistä ( sillä/ sen pahembi/ meitä on harwat monest jäänet/ nijncuins idze näet silmilläs )
Jer 42:3 Että HERra sinun Jumalas tahdois ilmoitta meille/ cunga meidän waeldaman/ ja mitä meidän tekemän pitä.
Jer 42:4 Ja Propheta Jeremia sanoi heille: minä tahdon cuulla teitä/ ja cadzo/ minä tahdon rucoilla HERra teidän Jumalatan/ nijncuin te oletta sanonet/ ja caiken mitä HERra teille wasta/ sen minä tahdon teille ilmoitta/ engä tahdo mitän teildä salata.
Jer 42:5 Ja he sanoit Jeremialle: HERra olcon wahwa ja totinen todistaja meidän waihellam/ jollem me tee caickia mitä HERra sinun Jumalas on meitä käskewä.
Jer 42:6 Olcon hywä eli paha/ nijn me tahdom olla cuuliaiset meidän HERram Jumalam änelle/ jonga tygö me sinun lähetämme/ että meille menestyis/ cosca me HERran meidän Jumalam änelle olemma cuuliaiset.
Jer 42:7 KYmmenen päiwän perästä tapahdui HERran sana Jeremialle.
Jer 42:8 Silloin cudzui hän Johanan Kareahn pojan/ ja caicki sodanpäämiehet jotca hänen cansans olit/ ja caiken Canssan sekä pienet että suuret/ ja sanoi heille:
Jer 42:9 Näitä sano HERra Israelin Jumala/ jonga tygö te oletta minun lähettänet/ että minä teidän rucouxenne cannaisin hänen eteens.
Jer 42:10 Jos te pysytte täsä maasa/ nijn minä tahdon raketa teitä ja en cukista/ minä tahdon istutta teitä ja en repiä ylös: sillä sitä paha cuin minä teille tehnyt olen/ cadun minä jo parhallans.
Jer 42:11 Te saatte olla kyllä Babelin Cuningalda rauhas/ jota te pelkätte/ sano HERra/ ei teidän pidä händä pelkämän: sillä minä tahdon olla teidän tykönän/ nijn että minä autan ja wapahdan teitä hänen kädestäns.
Jer 42:12 Minä tahdon osotta teille laupiuden/ armahta teitä/ ja wien teitä taas teidän maallen.
Jer 42:13 Mutta jos te sanotta: en me tahdo olla täsä maasa/ ettet te olis cuuliaiset HERran teidän Jumalanne änelle/ waan sanotte:
Jer 42:14 En/ me tahdomme mennä Egyptin maalle/ etten me capinata näkis/ engä cuulis Basunan ändä/ eli kärseis nälkä leiwän puuttumisen tähden/ siellä me tahdom olla.
Jer 42:15 Cuulcat sijs nyt HERran sana te jäänet Judasta/ näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: jos te panetta teidän caswon menemän Egyptijn/ nijn että te tahdotte siellä olla:
Jer 42:16 Nijn miecan pitä/ jota te pelkätte/ sattuman teihin Egyptin maalla/ ja näljän/ jota te pelkätte/ pitä jocapaicas teitä noudattaman Egyptis/ ja teidän pitä siellä cuoleman.
Jer 42:17 Sillä/ olcon cutca tahtons/ jotca caswons sinne asettawat mennäxens Egyptijn oleman/ heidän pitä cuoleman mieckaan/ nälkään ja ruttoon/ ja ei pidä kenengän jäämän eli pääsemän sijtä pahasta cuin minä annan tulla heidän päällens.
Jer 42:18 Sillä nijn sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: nijncuin minun wihan ja julmuden on tullut Jerusalemin asuwaisten päälle: nijn pitä sen myös tuleman teidän päällen/ jos te menette Egyptijn/ että teidän pitä tuleman kirouxexi/ ihmexi/ sadatuxexi ja häpiäxi/ ja ei pidä ikänäns enä tätä paicka saaman nähdä.
Jer 42:19 HERran sana tule teihin te jäänet Judasta/ ettet te mene Egyptijn: sentähden tietäkät että minä tänäpän todistan teille/ muutoin te teette pahoin teidän sielullen.
Jer 42:20 Sillä te lähetitte minun teidän HERran Jumalanne tygö/ ja sanoitte: rucoile HERra meidän Jumalatam meidän edestäm/ ja caicki mitä HERra meidän Jumalam on sanowa/ nijn ilmoita meille/ ja me tahdom sen jälken tehdä.
Jer 42:21 Sen minä olen tänäpän teidän tietä andanut/ mutta et te ole tahtonet cuulla HERran teidän Jumalan ändä/ eli caickia mitä hän minun cauttani on teille käskenyt.
Jer 42:22 Nijn teidän nyt pitä tietämän/ että teidän pitä mieckaan/ nälkään ja ruttoon cuoleman/ sijnä paicas cunga te aiwoitte mennä asuman.

Vers. 10. Cadun minä ) Ehkä ei Jumala mitän tee jota hän catu/ eikä cadu nijncuin ihminen/ joca taita hänen töisäns erhettyä: nijn puhu hän cuitengin idzestäns ihmisen tawalla/ andain sillä ymmärtä/ ettei hänelle kelpa ihmisen onnettomus: waan paremmin surcuttele händä/ cosca hän händä rangaise/ ja wielä sijtte sois että hän idzens parannais.

XLIII. Lucu.

PÄämiehet sanowat Jeremian walhettelewan/ ei HERran puhunengan hänen cansans eli lähettänen händä heidän tygöns/ v. 1.
ja nijn et tahdo totella HERran sana/ waan ottawat Canssan ja Prophetan ja menewät Egyptijn Thaphanexeen/ v. 4.
siellä tapahtu HERran sana Prophetalle/ että hän tahto anda Cuningas NebucadNezarin tulla Babelist ja woitta Egyptin/ ja häwittä mitä siellä on/ v. 8.

Jer 43:1 COsca Jeremia oli caicki HERran heidän Jumalans sanat caikelle Canssalle puhunut/ nijncuin HERra heidän Jumalans hänen oli käskenyt sanoa heille caicki nämät sanat.
Jer 43:2 Sanoi Asaria HasaJan poica/ ja Johanan Kareahn poica/ ja caicki ylpiät miehet Jeremialle: sinä walhettelet/ ei HERra meidän Jumalam ole lähettänyt sinua meidän tygöm/ eikä sanonut: ei teidän pidä menemän Egyptijn asuman.
Jer 43:3 Mutta Baruch Nerian poica yllyttä sinun meitä wastan/ että me annetaisin Chaldereille/ tapetta ja wietä Babelijn.
Jer 43:4 Näin ei tahtonut Johanan Kareahn poica/ ja caicki sodanpäämiehet/ ja caicki Canssa totella HERran ändä/ että he olisit pysynet Judan maalla.
Jer 43:5 Waan Johanan Kareahn poica ja caicki sodanpäämiehet otit tygöns caicki jäänet Judast/ ne jotca caikesta Canssasta sinne paennet ja palainnet olit asuman Judan maalle:
Jer 43:6 Nimittäin: miehet/ waimot ja lapset/ nijn myös Cuningan tyttäret/ ja caicki sielut jotca NebusarAdan sodanpäämies Gedalian Ahikamin pojan/ Saphanin pojan tygö oli jättänyt/ ja Prophetan Jeremian/ ja Baruchin Nerian pojan/ ja menit Egyptin maalle:
Jer 43:7 Sillä ei he tahtonet cuulla HERran ändä/ ja tulit Thaphanexeen.
Jer 43:8 JA HERran sana tapahdui Jeremialle Thaphanexes/ ja sanoi:
Jer 43:9 Ota suuret kiwet ja caiwa ne maahan tijlipädzijn/ joca on Pharaon huonen owen cohdalla Thaphanexes/ nijn että Judan miehet sen näkewät.
Jer 43:10 Ja sano heille: näin sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: Cadzo/ minä lähetän/ ja annan nouta palweliani/ NebucadNezarin Babelin Cuningan/ ja asetan hänen istuimens näiden kiwein päälle/ jotca minä olen tähän maahan caiwanut/ ja hän on panewa majans sen päälle.
Jer 43:11 Ja hän on tulewa ja lyöpä Egyptin maata/ ja tappawa kenengä hän sijnä osa/ ja wiemän fangina pois jonga hän osa/ ja miecalla lyömän kenengä hän osa.
Jer 43:12 Ja minä sytytän tulen epäjumalain huonesijn Egyptis/ nijn että hän poltta ja wie heidän pois: ja hänen pitä puettaman idzens Egyptin maahan/ nijncuin paimen puetta idzens hameseens/ ja pitä menemän sieldä matcans rauhas.
Jer 43:13 Ja hänen pitä murscaxi lyömän BethSemexen cuwapadzat/ ja polttaman Egyptin epäjumalain kircot tulella.

XLIV. Lucu.

HERRA anda ilmoitta Canssallens Egyptis/ että he owat nähnet caiken sen pahan/ joca oli tullut Jerusalemin ja Judan päälle heidän pahudens tähden/ v. 1.
ja ei he paranna idzens/ waan wielä nyt suidzuttawat muille jumaloille/ v. 7.
nijn hän myös tahto heitä rangaista Egyptis/ johon he owat paennet näljällä ja miecalla/ v. 11.
He wastawat/ ettei he tahdo totella HERran sana/ waan tahtowat tehdä nijncuin heille kelpa: sillä nijncauwan cuin he suidzuttawat taiwan Drotningille/ nijn heille menesty/ v. 15.
Jeremia sano: että se kyllä näky/ cuinga heille sentähden on tapahtunut/ v. 20.
Ja että he sijnä ajatuxes olit/ on HERra tekewä cuin sanottu on/ että heidän pitä wijmein ymmärtämän/ kenengä sana todexi joutu/ hänen eli heidän/ v. 24.
ja merkixi/ tahto hän anda sen tulla Pharaolle/ cuin Zedechiallekin tapahdui/ v. 29.

Jer 44:1 TÄmä on se sana cuin Jeremialle tapahdui/ caikist Judalaisist jotca Egyptin maalla asuit/ nimittäin/ Migdalis/ Thaphanexes/ Nophis/ ja nijstä jotca Pathroxen maalla asuit/ ja sanoi:
Jer 44:2 Näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: te oletta nähnet caiken sen pahan/ jonga minä olen andanut tulla Jerusalemin päälle/ ja caickein Judan Caupungein päälle/ ja cadzo/ tänäpän ne owat autiat/ nijn ettei kengän nijsä asu.
Jer 44:3 Ja se heidän pahudens tähden/ jonga he teit/ että he wihoitaisit minun/ ja menit ja suidzutit ja palwelit muita jumalita/ joita ei he eli te/ eikä teidän Isän tundenet.
Jer 44:4 Ja minä lähetin joca paickaan teidän tygön caicki minun palweliani Prophetat/ ja käskin teille sano: älkät tehkö sencaltaisia cauhistuxia/ joita minä wihan.
Jer 44:5 Mutta ei he totellet/ eikä cumartanet corwians heidän pahudens tähden/ että he olisit käändänet idzens/ ja ei suidzuttanet muille jumalille.
Jer 44:6 Sentähden syttyi myös minun wihan ja julmuden/ ja paloi Judan Caupungein päällä/ ja Jerusalemin catuin päällä/ nijn että he owat cukistetuxi ja autiaxi tullet/ nijncuin se tänäpän löytän.
Jer 44:7 Nyt/ nijn sano HERra Jumala Zebaoth Israelin Jumala: mixi te teette tämän suuren pahan wastan teidän oman hengen? että teidän seasan pitä häwitettämän sekä mies että waimo/ sekä lapset että imewäiset Judasta/ ja ei pidä yhtän teistä jäämän.
Jer 44:8 Että te nijn wihoitatte minun teidän kättenne töillä/ ja suidzutatte muille jumalille Egyptin maalla/ cunga te oletta mennet asuman/ että teidän pitä häwitetyxi/ ja kirouxexi ja häwäistyxexi caickein pacanain seas maan päällä tuleman.
Jer 44:9 OLettaco te unhottanet teidän Isäin onnettomuden/ Judan Cuningasten onnettomuden/ heidän emändäins onnettomuden/ sijhen myös teidän oman onnettomudenne/ ja teidän emändäin onnettomuden/ joca teille on tapahtunut Judan maalla ja Jerusalemin catuilla?
Jer 44:10 Cuitengin ei he wielä ole tähän päiwän asti idzens nöyryttänet/ ja ei myös mitän pelkä. Ja ei waella minun Laisani ja oikeuxisani/ jotca minä teidän ja teidän Isäinne eteen pannut olen.
Jer 44:11 Sentähden sano HERra Zebaoth Israelin Jumala näin: cadzo/ minä panen minun caswoni teitä wastan onnettomudexi/ ja coco Judan pitä häwitetyxi tuleman.
Jer 44:12 Ja minä otan jäänet Judasta jotca owat caswons tawoittanet mennäxens Egyptijn asuman/ he caicki pitä lopetettaman Egyptin maalla/ miecalla heidän pitä caatuman ja näljällä huckuman sekä pienet että suuret: heidän pitä cuoleman miecalla ja näljällä/ ja pitä tuleman sadatuxexi/ ihmexi/ kirouxexi ja häwäistyxexi.
Jer 44:13 Minä tahdon myös rangaista Egyptin maan asuwaisia miecalla/ näljällä ja rutolla/ ikänäns cuin minä tein Jerusalemille.
Jer 44:14 Nijn ettei Judan jääneistä ketän pidä pääsemän eikä jäämän/ jotca cuitengin sitä warten tänne Egyptin maalle mennet owat/ asuman täällä/ että he taas Judan maalle tulisit/ johonga he mielelläns jällens asuman tulisit/ mutta ei heidän pidä sinne pääsemän/ paidzi nijtä jotca teildä pakenewat.
Jer 44:15 Nijn caicki ne miehet wastaisit Jeremialle/ jotca kyllä tiesit että heidän emändäns muille jumalille olit pyhä sawua suidzuttanet: ja caicki waimot/ joita siellä suuri joucko oli/ caiken Canssan cansa/ jotca Egyptin maalla ja Pathroxes asuit/ ja sanoit:
Jer 44:16 Sen sanan jälken/ jongas meille HERran nimeen sanot/ en me tahdo sinua suingan cuulla:
Jer 44:17 Waan me tahdom tehdä caicki sen sanan perän/ joca meidän suustam käy/ ja tahdom taiwan Melechetille suidzutta/ ja hänelle juomauhria uhrata: nijncuin me ja meidän Isäm/ meidän Cuningam ja Päämiehem tehnet owat/ Judan Caupungeis ja Jerusalemin catuilla. Silloin meillä myös oli leipä kyllä/ ja me olimma autuat/ ja en me nähnet onnettomutta.
Jer 44:18 Mutta sijttecuin me lackaisimme suidzuttamast taiwan Melechetille/ ja juomauhria hänelle uhramast/ nijn me caicki köyhäxi tulimme/ ja olemme miecan ja näljän cautta huckunet.
Jer 44:19 Ja waicka me taiwan Melechetille suidzutaisim/ ja juomauhria uhraisimme/ nijn en me sitä tee ilman meidän miestem tahdota/ cosca me hänelle leipiä leiwomme/ ja juomauhria uhramme/ palwellaxem händä.
Jer 44:20 SIlloin Jeremia sanoi caikelle Canssalle/ sekä miehille että waimoille/ ja caikelle Canssalle joca händä nijn wastannut oli:
Jer 44:21 Sepä se on/ että HERra on muistanut sen suidzuttamisen/ cuin te Judan Caupungeis ja Jerusalemin catuilla tehnet oletta/ ynnä teidän Isäin/ Cuningasten/ päämiesten/ ja caiken maacunnan Canssan cansa: ja nijn hän pani sen sydämeens.
Jer 44:22 Nijn ettei hän woinut teidän paha menoan sillen kärsiä/ ja nijtä cauhistuxia/ joita te teitte: joista myös teidän maan on autiaxi/ ihmexi ja kirouxexi tullut/ nijn ettei kengän sijnä asu/ cuin tänäpän nähtäwä on.
Jer 44:23 Että te suidzutitte/ ja HERra wastan syndiä teitte/ ja et te totellet HERran ändä/ et te myös hänen Laisans/ oikeudesans/ ja todistuxisans waeldanet. Sentähden myös tämä onnettomus teille tapahtu/ nijncuin tänäpän nähtäwä on.
Jer 44:24 Ja Jeremia sanoi caikelle Canssalle/ ja caikille waimoille: cuulcat HERran sana caicki jotca Judast Egyptin maasa oletta/
Jer 44:25 Näin sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: te ja teidän waimon oletta teidän suullan puhunet/ ja teidän käsillän täyttänet/ mitä te sanoitta: Meidän lupauxemma me tahdomma pitä/ jonga me taiwan Melechetille luwannet olemma/ että me hänelle pyhä sawua suidzutaisimme/ ja juomauhria uhraisimme. Te oletta teidän lupauxenna pitänet/ ja teidän lupauxen työllä täyttänet.
Jer 44:26 Nijn cuulcat sijs HERran sana caicki Judast/ jotca Egyptin maalla asutte: Cadzo/ minä wannon minun suuren nimeni cautta/ sano HERra: ettei minun nimen pidä sillen jongun ihmisen suusta Judast coco Egyptin maasa nimitettämän/ joca sanois: nijn totta cuin HERra Jumala elä.
Jer 44:27 Cadzo/ minä tahdon walwo heitä/ heidän pahaxens ja en hywäxens/ nijn että joca Judast Egyptin maalla on/ sen pitä miecalla ja näljällä huckuman/ sijhenasti että he lopetetuxi tulewat.
Jer 44:28 Mutta jotca miecan wälttäwät/ nijn heidän pitä cuitengin Egyptin maalda Judan maahan wähäs joucos palajaman. Ja nijn pitä caicki jäänet Judast/ jotca Egyptin maahan asuman mennet olit/ ymmärtämän cummanga sanat todexi joutuwat/ Minun eli heidän.
Jer 44:29 JA tiedoxi/ sano HERra/ että minä teitä täsä paicas rangaista tahdon/ tietäxen minun sanani tulewan todexi teille onnettomudexi/ sano HERra näin:
Jer 44:30 Cadzo/ minä tahdon hyljätä Pharaon Haphran Egyptin Cuningan/ hänen wihollistens käsijn/ ja nijden käsijn jotca hänen hengens wäijywät/ nijncuin minä cedechiangin Judan Cuningan hyljännyt olin NebucadNezarin Babelin Cuningan hänen wihollisens käteen/ ja sen joca hänen hengens wäijyi.

Vers. 17. Taiwan Melechetille ) Melechet Haschamaim ) se on/ taiwan waicutuxelle eli woimalle ; ymmärretän ne tähdet eli planetit joita Judalaiset palwelit saadaxens soweliast ilma heidän jywillens/ wijnallens/ öljylle ja muulle wuoden tulolle: sillä he luulit taiwan tähdet näitä caickia andawan ja ne hallidzewan/ nijncuin muutamat wielä luulewat/ ja sentähden tahdoit he nijtä palwella/ nijncuin epäjumalan palweliat wielä tekewät: P. Urbanust sowelian ilman edest wijnalle ilman/ ja pyhä Alexiust Uckoist wastan ja pitkäisen leimaust. v. eodem . Silloin meillä oli leipä kyllä/ mutta sijtte ) Sencaltaisia sokeita ja tyhmiä ihmisiä löytän wielä nytkin kyllä/ jotca ei tiedä eikä tahdo tietä totuutta. Ne jotca sanowat: cosca me pidimme wanhat säädyt ( nijn he cudzuwat udet ajatellut ihmisten säädyt ja päällepanot ) nijncuin on suola/ kyntilät/ ylönnys/ etc. nijn en me mitän pahasta tiennet: mutta sijttecuin ne tulit pannuxi pois/ ja me saimme uden opin ( nijn he cudzuwat Jumalan sanan joca on se wanhin oppi ) nijn meillä on ollut sodat/ suuret ulostegot/ ja caickinainen waiwa ja tusca. Ja ei millän muoto tahdo tietä Historiaista eli Aicakirjoista/ että ennen on juuri nijn pahoin ollut/ jollei pahemmin: mutta ettei wielä nyt tule paremmaxi/ ei Jumalan sana ole sijhen syy/ waan se: että he owat kyllä ottanet Jumalan sanan wastan/ mutta ei he elä sen jälken: waan temmawat Kircoista ja Schouluista pois heidän tarpellisen elatuxens/ turhan lausuwat HERran nimen/ tekewät huoria/ miestappo/ etc. eläwät ylönsyömises/ juopumuxes/ ylpeydes ja ahneudes/ etc. ja sencaltaiset suuret wiat tulewat yhteisest wähä eli ei ensingän rangaistuxi ; ei he tahdo tätä syytä ensingän tietä.
v. 28. Ymmärtämän ) se on/ joca ei tahdo yxikertaisest pysyä Jumalan sanas/ ja käyttä idzens sen jälken/ hänen pitä wijmein omasta wahingostans ymmärtämän/ taicka Jumalan sana/ taicka hänen luulons tule todexi/ nijncuin nämät Judalaiset owat sen ymmärtänet.

XLV. Lucu.

JEremia lohdutta Baruchi yhteistä häwitystä wastan/ joca Judalle ja Jerusalemille tarjona oli/ että hän oli cuitengin saapa hengens pitä/ v. 1.

Jer 45:1 TÄmä on se sana/ cuin Propheta Jeremia puhui Baruchille Nerian pojalle/ cosca hän nämät sanat kirjoitti Jeremian suusta neljändenä Jojachimin Josian pojan Judan Cuningan wuonna/ ja sanoi:
Jer 45:2 Näin sano HERra Zebaoth/ Israelin Jumala sinusta Baruch:
Jer 45:3 Sinä sanot: woi minua/ cuinga on HERra waiwa minun kiwulleni lisännyt/ minä huocan minuni wäsyxin/ ja en löydä lepo.
Jer 45:4 Sanos hänelle näin: Näin sano HERra/ cadzo/ mitä minä rakensin/ sitä minä ricon/ ja mitä minä istutin/ sitä minä häwitän/ nijn myös coco tämän maan. Ja sinä edzit idzelles suuria cappalita.
Jer 45:5 Älä nijtä pyydä/ sillä cadzo/ minä tahdon anda tulla onnettomuden caikelle lihalle/ sano HERra/ mutta sinun sielus minä tahdon sinulle nijncuin saalin anda/ cuhungas waellat.

Vers. 1. Neljändenä wuonna ) Tämä on tapahtunut ennencuin Jerusalem tuli häwitetyxi/ nijncuin Cuningan Jojachimin hallituxen ajasta on nähtäwä/ 4. Reg. 23:36. ja cap. 24. Mutta tähän pandu opetusten tähden.

XLVI. Lucu.

TÄsä rupe Jeremia ennustaman pacanoita wastan/ v. 1.
Ensist Pharao Nechor Egyptin Cuningasta wastan/ että hänen piti Canssoinens Chaldereildä tuleman lyödyxi Phrathin wirran tykönä/ v. 2.
Sijtten että Babelin Cuningan NebucadNezarin piti tuleman Egyptijn/ woittaman ja häwittämän sen/ v. 13.
Cuitengin piti sen jällens sijtte rakettaman ja asuttaman nijncuin ennengin/ v. 26.
Sijtä hän lohdutta hänen Canssans/ että heidän piti kyllä myös edzittämän/ cuitengin tahtoi HERra pelasta heitä heidän fangiudestans/ ja autta heitä jällens cotia/ v. 27.

Jer 46:1 TÄmä on HERran sana/ joca tapahtui Prophetalle Jeremialle caickia pacanoita wastan.
Jer 46:2 Egyptiä wastan. Pharaon Nechon Egyptin Cuningan joucko wastan/ joca oli Phrathin wirran tykönä Charchemis/ jonga NebucadNezar Babelin Cuningas löi neljändenä Jojachimin Josian pojan Judan Cuningan wuonna.
Jer 46:3 Walmistacat kilpi ja keihäs/ ja lähtekät tappeluxeen/
Jer 46:4 Waljastacat hewoiset/ ja andacat radzastajat astu hewoisten selkään/ pangat rautalakit päähän/ ja teroittacat keihät/ ja pukecat rautahame päälle.
Jer 46:5 Mutta cuinga se tapahtu/ minä näen heidän epäilewäisexi ja pakenewaisexi/ ja heidän Sangarins lyödyxi. Ne pakenewat/ nijn ettei he cadzo mitän ymbärillens/ hämmästys on joca tahwolla/ sano HERra.
Jer 46:6 Nopsa ei taida paeta eikä wäkewä päästä/ pohja päin Phrathin wirran tykönä owat he caatunet ja maahan lyödyt.
Jer 46:7 Cusa on nyt se joca tänne meni ylös nijncuin wirta/ ja hänen aldons nostit idzens nijncuin wirrasa:
Jer 46:8 Egypti meni ylös nijncuin wirta/ ja hänen aldons nostit idzens nijncuin wirrasa/ ja sanoi: Minä tahdon mennä ylös/ ja peittä maan ja häwittä Caupungin/ ynnä nijden cansa jotca sijnä asuwat.
Jer 46:9 Istucat hewoisten päälle/ culjeskelcat matcan waunuilla/ andacat Sangarit mennä ulos/ Ethiopialaiset ja Lybiasta/ ja ambujat Lydiasta.
Jer 46:10 Sillä tämä on HERran HERran Zebaothin päiwä/ costopäiwä/ että hän costais hänen wihollisillens/ miecan pitä syömän ja heidän werestäns täyten tuleman/ sillä heidän pitä tuleman HERralle HERralle Zebaothille teurasuhrixi pohjan maalle Phrathin wirran tykönä.
Jer 46:11 Mene ylös Gileadijn/ ja tuo woidetta sinä neidzy/ tytär Egyptist/ mutta se on turha/ ettäs parannusta edzit/ et sinä cuitengan tule terwexi.
Jer 46:12 Sinun häpys on tullut tiettäwäxi pacanain seas/ sinun walitustas on maa täynäns: Sillä toinen Sangari caatu toisen päälle/ ja molemmat macawat yhdes ylösalaisin.
Jer 46:13 TÄmä on HERran sana/ cuin hän puhui Prophetalle Jeremialle/ cosca NebucadNezar Babelin Cuningas läxi matcan lyömän Egyptin maata:
Jer 46:14 Ilmoittacat se Egyptis/ ja sanocat Migdalis/ andacat cuulla Nophis ja Thachpanexes/ ja sanocat: laita idzes tuexi/ sillä miecan pitä syömän caicki mitä sinun ymbärilläs on.
Jer 46:15 Cuinga se on/ että sinun wäkewäs caatuwat maahan/ ja ei taida pysy seisoalla?
Jer 46:16 HERra on nijn lykännyt heidän ylösalaisin/ hän teke että monda heistä caatuwat/ että yxi toisen cansa maca maasa ylösalaisin. Nijn he sanoit: Ylös/ lähtekäm meidän Canssam tygö meidän Isämme maahan jällens/ julman miecan edest.
Jer 46:17 Sitä siellä huuttacon/ Pharao Egyptin Cuningas on ylpiä/ ei hän ole pitänyt hänen määrätty aicans.
Jer 46:18 Nijn totta cuin minä elän/ sano se Cuningas joca cudzutan HERra Zebaoth/ hänen pitä tuleman nijn corkiana/ cuin Thaborin wuori on wuorten seas/ ja nijncuin Carmeli on meren tykönä.
Jer 46:19 Laita idzes matcustaman sinä tytär asuwainen Egyptis/ sillä Nophin pitä autiaxi tuleman ja poltettaman/ nijn ettei kenengän pidä siellä asuman.
Jer 46:20 EGypti on juuri caunis wasicka: mutta teurastaja tule pohjasta.
Jer 46:21 Ja päiwämiehet/ jotca sijnä asuwat/ owat myös cuin syötetyt wasicat/ mutta heidän pitä cummingin palajaman/ caicki tuleman carcurixi/ ja ei taitaman pysy: sillä heidän onnettomudens päiwän pitä heidän päällens tuleman/ nimittäin/ heidän rangaistuxens aica.
Jer 46:22 He tulewat hawisten nijncuin kärmet/ ja tulewat sotajoucon woimalla/ ja tuowat kirweitä heidän päällens/ nijncuin puiden hackajat.
Jer 46:23 Heidän pitä häwittämän heidän medzäsäns/ sano HERra/ ettei pidä woitaman luke: sillä heitä on enä cuin heinäsirckoja/ joita ei kengän woi luke.
Jer 46:24 Tytär Egypti häpeä/ sillä hän on pohjalaisen Canssan käsijn annettu.
Jer 46:25 HERra Zebaoth Israelin Jumala sano: cadzo/ minä tahdon rangaista Noon Canssa/ ja Pharaon ja Egyptin/ heidän jumalains ja Cuningastens cansa/ ja Pharaon caickein nijden cansa/ jotca häneen idzens luottawat/
Jer 46:26 Nijn että minä annan heidän nijden käsijn/ jotca heidän hengens wäijywät/ ja NebucadNezarin Babelin Cuningan ja hänen palwelioittens käsijn/ ja sijtte pitä sinusta asuttaman/ nijncuin muinengin/ sano HERra.
Jer 46:27 MUtta sinä minun palweliani Jacob älä mitän pelkä/ ja sinä Israel älä mitän epäile: Sillä cadzo/ minä autan sinua cauca/ ja sinun siemenes hänen fangiudens maasta/ nijn että Jacobin pitä tuleman jällens/ ja oleman rauhas/ ja hänellä kyllä oleman/ ja ei pidä kenengän händä peljättämän.
Jer 46:28 Sentähden älä mitään pelkä sinä Jacob minun palweliani/ sano HERra/ sillä minä olen sinun tykönäs. Minä lopetan caicki pacanat/ cuhunga minä olen sinun ajanut. Mutta en minä sinua lopeta/ waan tahdon curitta sinua cohtudella/ ja en sinua peräti wiatoinna pidä.

Vers. 2. Neljändenä Jojachimin wuonna ) Ennen oli tämä Pharao Cuningas Josian aicana pannut idzens Chalderejä wastan/ ja onnellisesta sotinut/ ja cuin hän palais/ aicoi hän myös otta Judan ja Jerusalemin alans/ pani Cuningas Joahaxen wiralda pois/ ja asetti hänen poicans Jojachimin Cuningaxi siaan/ 4. Reg. 23:29. Tästä nähdän/ että hän on toistamisen ollut matcas/ ja on toisin hänelle menestynyt. Josta Jeremia sijhen aican tämän on ennustanut.
v. 21. Päiwämiehet ) Owat Pääruhtinat ja Herrat/ jotca händä palwelewat ja ottawat suuren palcan.

XLVII. Lucu.

SIitte ennusta hän Philisterejä/ Tyriläisiä ja Sidonialaisia wastan/ että Babylonialaiset pitä myös heitä edzimän/ v. 1.
etc.

Jer 47:1 TÄmä on HERran sana joca tapahdui Prophetalle Jeremialle Philisterejä wastan/ ennencuin Pharao löi Gazan.
Jer 47:2 Näin sano HERra: Cadzo/ wedet pitä nouseman pohjasta/ josta pitä tuleman wirta/ nijn että sekä maan ja mitä sen päällä on/ ja Caupungit nijden cansa cuin nijsä asuwat/ pitä menemän matcans/ ja ihmisten pitä huutaman/ ja caickein maan asuwaisten walittaman.
Jer 47:3 Humun tähden heidän wäkewistä hewoisistans/ jotca siellä juoxewat/ ja heidän waunuins töminän tähden/ ja heidän ratastens copinan tähden/ nijn ettei Isäin pidä ymbärillens cadzoman lastens perän/ nijn epäilyxis pitä heidän oleman/
Jer 47:4 Sen päiwän edellä joca tule cukistaman caicki Philisterit/ ja häwittämän Tyri ja Zidoni/ ynnä caickein muiden heidän auttajains cansa.
Jer 47:5 Sillä HERra on cukistawa jäänyitä Philisterejä ja Caphtorin luodos/ Gazan pitä paljaspääxi joutuman/ Ascalon ynnä jäänyitten cansa/ heidän laxoisans häwitettämän.
Jer 47:6 Cuinga cauwan sinä tahdot sotia O sinä HERran miecka? cosca sijs sinä tahdot lacata/ mene jo sinun tuppees/ ja lewä ja ole alallas.
Jer 47:7 Mutta cuinga sinä taidat lacata/ että HERra on andanut sinulle käskyn Ascaloni wastan/ ja asettanut sinun meren satamita wastan.

Vers. 2. Pohjasta ) Se on Babelist. Tämä ennustus on myös täytetty cosca Judan ja Egyptin waldacunnat wielä olit woimasans.

XLVIII. Lucu.

SItälikin ennusta hän Moabitereitä wastan/ cuinga heidän maans/ Caupungins ja jumalans pitä surkiast cukistettaman/ v. 1.
etc. Että he luotit idzens heidän linnoins ja tawaroihins/ v. 7.
olit suruttomattomat pitkällisest menestyxest/ v. 11.
Corgotit idzens HERra wastan/ ja pilckaisit hänen Canssans/ v. 26.
olit ylpiät ja röyckiät/ v. 29.
Cuitengin oli HERra aicanans käändäwä heidän fangiuxens/ v. 47.

Jer 48:1 MOabia wastan: Näin sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: woi Nebon Caupungita: Sillä se on cukistettu/ ja on surkiana/ Kirjathaim on woitettu/ linna on surkialla muodolla/ ja on cukistettu.
Jer 48:2 Moabin haastaminen on pois/ joca hänellä oli Hesbonist. Sillä jotain paha hänelle aiwoitan/ nimittäin: Tulcat/ me tahdom häwittä hänen peräti/ ettei hän enä ole Canssa/ ja sinun Madmen pitä myös oleman häwitetyn/ miecan pitä sinun peräs tuleman.
Jer 48:3 Horonaimis cuulu äni häwityxest ja suurest walituxest.
Jer 48:4 Moab on lyöty maahan/ hänen nuoret lapsens cuuluwat huutawan:
Jer 48:5 Sillä he käywät itkein tietä myöden ylös Luhithin/ja wiholliset cuulewat walitushuudon tietä myöden alas Horonaimist/ nimittäin: riendäkäs teitän pois ja pelastacat teidän hengen.
Jer 48:6 Mutta sinun pitä oleman nijncuin canerwa corwesa.
Jer 48:7 Että sinä luotit idzes sinun rakennuxees/ ja sinun tawaroihis/ pitä sinun myös tuleman woitetuxi. Ja Chamoxen pitä ulos/ ja menemän tietäns/ fangittuna hänen Pappeins ja Ruhtinastens cansa.
Jer 48:8 Sillä häwittäjän pitä tuleman caickijn Caupungeihin/ nijn ettei yhtän Caupungita pidä pääsemän/ siellä pitä sekä laxot turmeldaman ja tasaiset kedot häwitettämän: Sillä HERra on sen sanonut.
Jer 48:9 Andacat Moabille sulkia/ hänen pitä leten menemän/ ja hänen Caupungins autiana oleman/ nijn ettei yhdengän pidä nijsä asuman.
Jer 48:10 Kirottu olcon joca teke HERran työn laiscasti/ kirottu olcon joca mieckans anda lacata werta wuodattamast.
Jer 48:11 Moab on nuorudestans ollut surutoin/ ja on rahcans päällä alallans ollut/ ja ei ole coscan wuodatetuxi tullut yhdestä astiasta nijn toiseen/ eikä joscus mennyt fangiuteen: Sentähden on hänellä hänen macuns tallella/ ja hänen hajuns ei ole muuttanut idzens.
Jer 48:12 Sentähden cadzo/ sano HERra: se aica tule että minä lähetän hänelle wieraita jotca hänen pitä laskeman/ ja tekemän hänen astians tyhjäxi/ ja rickoman hänen leilins.
Jer 48:13 Ja Moabin pitä Chamoxen tähden tuleman häpiään/ nijncuin Israelin huone on BethElin tähden häpiään tullut/ joihinga he idzens cuitengin luotit.
Jer 48:14 CUinga te rohkette sanoa: Me olemma Sangarit ja oikiat sotamiehet?
Jer 48:15 Waicka Moab pitä häwitetyxi tuleman/ ja hänen Caupungins poljettaman/ ja hänen parhat miehens pitä käymän alas tapetta/ sano Cuningas/ joca cudzutan HERra Zebaoth.
Jer 48:16 Sillä Moabin onnettomus on pian tulewa/ ja hänen cowa onnens on kyllä idzens kijruhtawa.
Jer 48:17 Surcutelcat sijs händä/ te jotca hänen ymbärilläns asutte/ ja hänen nimens tunnette/ ja sanotte: Cuinga on se wahwa widza/ ja se jalo sauwa nijn taitettu ricki?
Jer 48:18 Astu alas jaloudesta/ sinä tytär joca Dibonis asut/ ja istu cuiwalle: Sillä Moabin häwittäjän pitä tuleman ylös sinun tygös/ ja ottaman sinun linnas.
Jer 48:19 Mene tielle sinä Aroerin asuwainen/ ja cadzo/ kysy nijlle jotca pakenit ja pääsit/ ja sano: Cuinga on?
Jer 48:20 Woi Moab on häwitetty ja turmeldu/ walittacat ja huutacat/ ilmoittacat se Arnonis/ että Moab on turmeldu.
Jer 48:21 Rangaistus on tullut tasaiselle kedolle/ nimittäin: Holonijn/ Jahzaan/ Mephaathijn/
Jer 48:22 Dibonijn/ Neboon/ BethDiblathaimijn/
Jer 48:23 Kirjathaimijn/ BethGamulijn/ BethMeonijn/
Jer 48:24 Kirjothijn/ Bazraan/ ja caickijn Moabin maan Caupungeihin/ joco he caucana eli läsnä owat.
Jer 48:25 Moabin sarwi on lyöty pois/ ja hänen käsiwartens on taitettu/ sano HERRA.
Jer 48:26 Juowuta händä ( sillä hän on corgottanut idzens HERra wastan ) että hän oxennais/ wäändäis käsiäns/ ja myös tulis pilcaxi.
Jer 48:27 Sillä Israel on ollut sinun häwäistyxes/ nijncuin hän olis löytty warasten seast. Ja että sinä sencaltaista händä wastan olet puhunut/ pitä sinä wietämän myös pois.
Jer 48:28 O te Moabin asuwaiset/ jättäkät Caupungit/ ja asucat wuorten cuckuloilla/ ja tehkät nijncuin mettiset jotca asuwat corkialla läwisä.
Jer 48:29 JOpa on sanottu Moabin ylpeydestä/ että hän on juuri ylpiä/ öyckäri/ röykiä/ rohkia/ ynsiä:
Jer 48:30 Mutta HERRA sano: Minä tunnen kyllä hänen wihans/ ettei hän nijn paljo woi/ ja hän otta enä tehdäxens/ cuin hänellä on woima.
Jer 48:31 Sentähden minä walitan Moabin tähden/ ja huudan coco Moabin tähden/ ja murhetin Kirherexen Canssa.
Jer 48:32 Minä itken sinua Jaeser/ sinä Sibman wijnapuu: Sillä sinun oxas owat culkenet meren ylidzen/ ja tullet Jaeserin mereen/ häwittäjä on hyökännyt sinun eloos ja wijnan hakemisees/
Jer 48:33 Ilo ja riemu on paennut kedolda ja Moabin maalda/ ja ei pidä ensingän wijna enä siellä puserrettaman. Wijnan polkian ei pidä enä laulaman wirttäns/
Jer 48:34 Hesbonin huudon tähden haman Elealen/ joca cuulu Jazan Zoarist colme wuotisest lehmäst/ Horonaimin asti: Sillä Nimrimin wedet pitä myös cuiwaman.
Jer 48:35 Ja minä/ sano HERra/ teen Moabis lopun/ ettei heidän enä pidä uhraman cuckuloilla/ ja suidzuttaman heidän jumalillens.
Jer 48:36 Sentähden pauha minun sydämeni Moabia wastan nijncuin waskitorwi/ ja Kirherexen Canssan päälle pauha miun sydämeni nijncuin waskitorwi: Sillä he owat paljon alcanet/ sentähden pitä heidän huckuman.
Jer 48:37 Caicki päät pitä tuleman kerityxi/ ja caicki parta ajelluxi/ caicki kädet pitä oleman rewityt/ ja jocaidzen pitä idzens puettaman säckijn. Caickein cattoin päällä ja catuilla jocapaicas Moabis pitä itkettämän:
Jer 48:38 Sillä minä olen särkenyt Moabin/ nijncuin kelpamattoman astian/ sano HERra.
Jer 48:39 O cuinga hän on turmeldu/ cuinga hän walitta/ cuinga häpiälisest hän ripusta pääns/ ja Moab on tullut nauroxi/ ja pelgoxi caikille ymbärinsasuwaisille.
Jer 48:40 Sillä näin sano HERra: Cadzo/ hän lendä pois nijncuin Cotca/ja oijenda sijpens Moabin ylidzen.
Jer 48:41 Kirjath on woitettu/ ja wahwat Caupungit owat saadut/ ja Moabin sangaritten sydän pitä oleman silloin/ nijncuin waimon sydän lapsen kiwus.
Jer 48:42 Sillä Moabin pitä turmelluxi tuleman/ nijn ettei hänen enä Canssana oleman pidä: että hän on idzens corgottanut HERra wastan.
Jer 48:43 Pelco/ luola ja paula tule sinun päälles sinä Moabin asuwainen/ sano HERra.
Jer 48:44 Joca pääse pelgost/ hänen pitä putoman luolaan/ ja joca luolaan tule/ hänen pitä paulalla saataman. Silloin minä tahdon anda Moabin päälle tulla hänen rangaistuxens wuoden/ sano HERra.
Jer 48:45 Jotca taposta pakenewat/ pitä edzimän turwa Hesbonis. Mutta tulen pitä käymän Hesbonist ja liekin Sihonist/ joca Moabin paicat ja sotiwaisen Canssan nielemän pitä.
Jer 48:46 Woi sinua Moab/ Chamoxen Canssa on cadotettu: sillä sinun poicas ja tyttäres owat otetut ja wiedyt fangixi. Mutta tulewaisella ajalla/ pitä minun käändämän Moabin fangiuden/ sano HERra. Olcon se nijn sanottu nyt Moabin rangaistuxest.

Vers. 1. Nebon ) Tämä ja ne muut Caupungit joita monda täsä cap. nimitetän/ olit Moabin maan Caupungit sijhen aican/ nijncuin ne wierat nimet seurawaisis cap. owat enimmäst nijden maacundain Caupungein nimet.
v. 7. Luotit idzes ) Cadzo/ 2. Chron. 14:6. ja Infr. cap. 49:16. v. eod. Chamoxen ) Nijn cudzutan Moabiterein epäjumala.
v. 9. Sulkia ) Se on: heidän waldacunnasans oli caicki hywin/ ja nijncuin hywä wijna on ollut lijcuttamat hänen rahcans päällä.
v. 10. kirottu/ etc. ) Täsä nähdän/ että sopimatoin laupius/ cosca rascat synnit ja wiat pitä rangaistaman/ joita HERra on käskenyt rangaista/ on HERralle kelpamatoin/ nijncuin myös Saulin Historia näyttä/ 1. Sam. 15.
v. 34. Colme wuotisesta lehmästä ) Esa. 16:5.

XLIX. Lucu.

JEremia ennusta wielä Ammonitereitä wastan/ että heidän maans ja Caupungins pitä häwitettämän/ v. 1.
Mutta sijtte tahto HERra käändä heidän fangiudens jällens/ v. 6.
Nijn myös Edomerejä/ v. 7.
Syrialaisia/ v. 23.
Arabialaisia/ v. 28.
Ja Persialaisia wastan/ v. 34.
Joiden fangiuden HERra tulewaisilla aigoilla taas käändä tahto. v. 39.

Jer 49:1 AMmonin lapsia wastan/ sano HERra näin: Eikö Israelillä lasta ole/ eli eikö hänellä perillistä ole? Mixi sijs Malchom omista Gadin maan/ ja hänen Canssans asu hänen Caupungeisans?
Jer 49:2 Sentähden/ cadzo/ aica tule/ sano HERra/ että minä annan cuulla sotariecunan Ammonin lasten Rabbathin ylidzen/ että sen pitä yhdes cogos autiana oleman/ ja kylinens tulella poltettaman: Mutta Israelin pitä omistaman heidän/ joilda he owat omistetut ollet/ sano HERra.
Jer 49:3 Walita O Hesbon: sillä Ai on cukistettu/ huutacat te Rabban kylät/ ja pukecat idzenne säckein/ itkekät/ ja juoscat ymbärins muureja: Sillä Malchom wiedän fangina pois/ Pappeins ja Ruhtinastens cansa.
Jer 49:4 Mitä sinä röyckäilet sinun laxoistas. Sinun laxos owat upotetut/ sinä cuulematoin tytär/ joca luotat idzes sinun tawaroihis/ ja sanot sydämesäs: cuca tohti tulla minun tygöni?
Jer 49:5 Cadzo/ näitä sano HERra HERra Zebaoth: Minä annan tulla pelgon sinun päälles caikista nijstä jotca asuwat sinun ymbärilläs/ nijn että jocainen pitä ajettaman pois toisens tykö/ ja ei pidä kenengän carcureita cocoman.
Jer 49:6 Mutta sijtte minä käännän Ammonin lasten fangiuden/ sano HERra.
Jer 49:7 Edomia wastan. NÄitä sano HERra Zebaoth: eikö tieto enä ole Themanis? Eikö neuwo enä ole taitawilla? joco heidän tietons loppui?
Jer 49:8 Paetcat/ palaitcat ja kätkekät teitän sywälle te Dedanin asuwaiset: Sillä minä annan Esaulle tulla onnettomuden/ hänen edzicons ajan.
Jer 49:9 Wijnan hakiat pitä tuleman sinun päälles/ joiden ei pidä mitän sinulle jättämän heidän peräns/ ja warcat pitä yöllä tuleman sinun päälles/ heidän pitä kyllä warastaman.
Jer 49:10 Sillä minä olen paljastanut Esaun/ ja ilmoittanut hänen salaisen paickans/ nijn ettei hän taida idzens kätke/ hänen siemenens/ hänen weljens/ ja hänen kyläns miehet owat häwitetyt/ nijn ettei yhtän heistä enä ole käsillä.
Jer 49:11 Cuitengin nijlle cuin jääwät orwoistas/ tahdon minä suoda elä/ sinun leskeis pitä minuun luottaman.
Jer 49:12 Sillä nijn sano HERra: Cadzo/ ne jotca ei ole ansainnet juoda calckia/ heidän pitä juoman/ ja sinun pidäis rangaisemata pääsemän? Ei sinun pidä rangaisemata pääsemän/ waan sinun pitä myös juoman.
Jer 49:13 Sillä minä olen wannonut idzelläni/ sano HERra/ että Bazran pitä tuleman ihmexi/ häwäistyxexi/ häwityxexi ja kirouxexi ja caicki/ hänen Caupungins ijancaickisexi autiaxi.
Jer 49:14 MInä olen cuullut HERralda/ että sana on lähetetty pacanoille: Cootcat teitän ja tulcat tänne händä wastan ja soticat.
Jer 49:15 Sillä cadzo/ minä olen sinun alendanut pacanain seas/ ja tehnyt sinun ylöncadzotuxi ihmisten seas.
Jer 49:16 Sinun ylpeydes ja sinun sydämes coreus on sinun pettänyt/ että sinä asut wuorten raois/ ja wallidzet corkiat wuoret. Jos sinä tekisit pesäs nijn corkiaxi cuin Cotca/ nijn minä cuitengin sieldä sinun cukistan alas/ sano HERra.
Jer 49:17 Juuri nijn pitä Edomi autiaxi tuleman/ ja caickein jotca sijtä käywät ohidzen pitä ihmettelemän/ ja hawiseman hänen waiwastans:
Jer 49:18 Nijncuin Sodoma ja Gomorra heidän lähikyläins cansa cukistetut owat/ sano HERra/ nijn ettei kengän siellä asu/ eikä jocu ihminen siellä olla taida.
Jer 49:19 Sillä cadzo/ hän tule ylös nijncuin Lejon ylpestä Jordanist suloisia nijttyjä wastan/ sillä minä tahdon anda hänen nopiast sinne juosta/ ja cuca tietä sen nuorucaisen/ jonga minä warustan heitä wastan? Sillä/ cuca on minun caldaiseni/ cuca tahto minua opetta? Ja cuca paimen woi olla minua wastan?
Jer 49:20 CUulcat sijs HERran neuwo Edomist/ ja hänen ajatuxians Themanin asuwaisista: mitämax/ että carjalapset pitä riepoittaman heitä/ cukistaman heidän asumisans/
Jer 49:21 Nijn että maan pitä wapiseman heidän langemisesans/ ja heidän huutons pitä cuulttaman punaises meres.
Jer 49:22 Cadzo/ hän lendä ylös nijncuin Cotca/ ja pitä hajottaman sijpens Bazran ylidzen/ silloin pitä Edomin Sangaritten sydämet oleman nijncuin waimon sydämen lapsen kiwus.
Jer 49:23 Damascua wastan. HEmathis ja Arpadis on surkia meno/ he epäilewät/ sillä he cuulewat pahoja sanomita/asuwaiset meren tykönä owat hämmästyxis/ nijn ettei heillä ole lepo.
Jer 49:24 Damascu epäile ja pakene/ hän wapise ja on ahdistuxes/ ja kiwus/ nijncuin waimo lapsen waiwas.
Jer 49:25 Cuinga? Eikö hän ole hyljätty se cuuluisa ja iloinen Caupungi?
Jer 49:26 Sentähden pitä hänen nuorucaisens macaman pihalla/ ja caicki hänen sotawäkens langeman sijhen aican/ sano HERra Zebaoth.
Jer 49:27 Ja minä toimitan tulen Damascun muurein päälle/ nijn että sen pitä nielemän Benhadadin huonen.
Jer 49:28 Kedarin ja Hazorin waldacunda wastan/ jonga NebucadNezar Babelin Cuningas löi.
Jer 49:29 NÄitä sano HERra: ylös/ mengät ylös Kedarin/ ja cukistacat idän lapset. Heidän majans ja laumans pitä heildä otettaman pois/ heidän teldans ja caicki heidän cappalens/ ja heidän pitä wiemän Camelit pois/ ja pitä julmast huuttaman heidän tähtens ymbäristöldä.
Jer 49:30 Paetcat/ joutucat sieldä/ lymytkät sywään te Hazorin asuwaiset/ sano HERra: Sillä NebucadNezar Babelin Cuningas on teistä neuwo pitänyt/ ja ajattele ja aicoi jotain teitä wastan.
Jer 49:31 Ylös/ mengät ylös Canssa wastan jolla kyllä on/ ja asu suruttomast/ sano HERra/ ei heillä ole owe eikä telke/ ja he asuwat yxinäns.
Jer 49:32 Heidän Camelins pitä ryöstettämän/ ja heidän carjan paljoudens otettaman pois/ ja minä hajotan heidän joca tuuleen/ jotca nurkisa asuwat/ ja joca tahwolda annan minä heidän onnettomudens tulla heidän päällens/ sano HERra.
Jer 49:33 Ja Hazorin pitä tuleman Drakin asumasiaxi ja ijancaickisexi autiaxi/ nijn ettei kenengän pidä siellä asuman/ ja ei yhdengän ihmisen siellä oleman.
Jer 49:34 TÄmä on HERran sana/ joca tapahdui Jeremialle Prophetalle Elamia wastan/ Zedechian Judan Cuningan waldacunnan algusa/ ja sanoi: näin sano HERra Zebaoth:
Jer 49:35 Cadzos/ minä taitan Elamin joudzen heidän ylimmäisen woimans/
Jer 49:36 Ja annan tulla heidän päällens neljä tuulda/ neljästä taiwan culmasta/ ja hajotan heidän caickijn nijhin tuulijn/ nijn ettei yhtän Canssa pidä oleman/ cuhunga ei jocu Elamist pidä tuleman
Jer 49:37 Ja minä teen Elamin epäilemän heidän wihollistens edes/ ja nijden edes jotca wäijywät heidän hengens/ ja annan onnettomuden tulla heidän päällens minun julmalla wihallani/ sano HERra/ ja lähetän miecan heidän päällens/ sijhenasti että minä heidän lopetan.
Jer 49:38 Minun istuimeni panen minä Elamijn/ ja häwitän siellä sekä Cuningat että Ruhtinat/ sano HERra.
Jer 49:39 Mutta tulewaisella ajalla käännän minä Elamin fangeuden/ sano HERra.

Vers. 1. Malchom ) Se oli heidän epäjumalans.
V. 6. Käännän fangiuden ) Tämä nijncuin sekin cuin ennen oli Moabin lapsista/ cap. 48:47. ja täsä cap.
v. 11. Edomereist Nijn myös
V. 39. Persialaisista/ ymmärretän erinomaisesta/ heidän aicanans Christuxen Evangeliumin cautta käätyxi tulewan hänen waldacundaans. Nijncuin Esaia näistä maacunnista sijtä selkiämmäst ennustä. 18. ja seurawaises lugus.
V. 12. Ei ole ansainnet ) Nimittäin/ jos he pidäis werrattaman muihin jotca sen enämmin ansainnet owat/ etc. Sup. 25:29. 1. Pet. 4:17.
V. 16. Asut wuorten cuckuloilla ) Cadzo/ 2. Chron. 14:6.
V. 19. sen nuorucaisen ) Se on se suuri Alexander/ jonga piti caicki nämät maat woittaman nuorna.
V. 20. Carjalapset ) Cudzutan täsä sodanpäämiehet ja Ruhtinat jotca maat woitit/ että he näyit sijhen asian huonoxi.
V. 38. Istuimeni panen minä ) Se on: Minä panen heille toisen wallan eli hallidzian/ nimittäin/ suuren Alexanderin joca sijtte woitti Elamin.

L. Lucu.

HÄn ennusta wielä Babelita Chaldealaisia wastan/ että heidän pitä myös cukistettaman Persialaisilda/ v. 1.
etc. ad finem. Että he kerscaisit idzens sijtä woitosta/ cuin he sait Jumalan Canssasta/ v. 11.
ja 17. Että he olit rickonet HERra wastan/ v. 14.
Että he olit häwittänet muut maacunnat/ v. 29.
Että he olit epäjumalan palweliat ja luotit heidän epäjumalijns/ v. 38.
Mutta Jumalan canssa pitä sieldä pelastettaman ja tuleman jällens maahans/ v. 4.
19. 33.

Jer 50:1 NÄmät owat ne sanat jotca HERra on Prophetan Jeremian cautta puhunut Babelita ja Chalderein maata wastan.
Jer 50:2 Julistacat pacanain seas/ ja tiettäwäxi tehkät/ nostacat lippu ylös/ cuuluttacat ja älkät sitä salatco/ ja sanocat: Babel on woitettu/ Bel on häpiään joutunut/ Merodach on ricottu/ hänen epäjumalans owat häpiään tullet/ ja hänen jumalansa owat murscaxi lyödyt.
Jer 50:3 Sillä pohjaisest pitä nouseman Canssan heitä wastan/jonga pitä heidän maans häwittämän/ nijn ettei kenengän pidä sijnä asuman/ waan sekä Canssan että carjan sieldä pakeneman.
Jer 50:4 Nijnä päiwinä ja sijhen aican/ sano HERRA/ pitä Israelin lasten Judan lasten cansa tuleman/ ja pitä käymän ja itkemän/ ja edzimän HERra heidän Jumalatans.
Jer 50:5 Heidän pitä kysymän tietä Zionijn/ ja käändämän idzens sinne: Tulcat/ ja me tahdomme pysyä HERrasa ijancaickisella lijtolla/ joca ei ikänäns pidä unhotettaman.
Jer 50:6 Sillä minun Canssani on tullut nijncuin cadonnuxi laumaxi/ heidän paimenens owat heidän wietellet/ ja andanet heidän exyxisä käwellä wuorilla/ nijn että he owat wuorilda mennet cuckuloille/ja owat unhottanet heidän majans.
Jer 50:7 Mitä ikänäns heidän tygöns tuli/ se söi heidän ylös/ ja heidän wihollisens sanoit: embä me tee wäärin: sillä he owat rickonet HERra wastan wanhurscauden asumuxes/ ja HERra wastan joca heidän Isäins toiwo on.
Jer 50:8 PAetcat Babelist/ ja lähtekät Chalderein maasta ulos/ ja laittacat teitän nijncuin caurit lauman edellä.
Jer 50:9 Sillä cadzo/ minä nostan suuren wäen joucoittain pohjan maalda/ja annan heidän tulla Babelin eteen/ heidän pitä warustaman idzens händä wastan/ ja woittaman hänen/ heidän nuolens owat nijncuin hywän sotamiehen/ joca ei tyhjän ambu.
Jer 50:10 Ja Chalderin maan pitä tuleman saalixi/ nijn että caickein jotca sitä ryöstäwät/ pitä sijtä kyllä saaman/ sano HERra.
Jer 50:11 Että iloidzette sijtä ja kerscatte idzen että te olette minun perindöni ryöstänet/ ja hyppelette nijncuin lihawat wasicat/ ja hirnutte nijncuin wäkewät hewoiset.
Jer 50:12 Teidän äitinne on suureen häpiään joutunut/ ja joca teidän on synnyttänyt/ on tullut pilcaxi/ Cadzo/ hän on pacanain seas caickein huonoin/ autia/ cuiwa/ ja häwinnyt.
Jer 50:13 Sillä HERran wihan tähden pitä hänen rakendamatoinna/ ja peräti autiana oleman/ nijn että caickein jotca Babelit menewät ohidzen/ pitä ihmettelemän/ ja wilistelemän caickein hänen waiwains tähden.
Jer 50:14 Warustacat teitän Babelia wastan/ jocatahwolda caicki ambujat/ ambucat händä/ älkät säästäkö nuolia:
Jer 50:15 Sillä hän on rickonut HERra wastan. Riecucat hänen tähtens/ hänen pitä myötä andaman/ hänen perustuxens owat langennet/ ja hänen muurins owat jaonnet: Sillä se on HERran costo/ costacat hänelle/ ja tehkät hänelle nijncuin hän on tehnyt.
Jer 50:16 Häwittäkät sekä kylwäjä että nijttäjä/ nijn että jocainen käändä idzens hänen Canssans tygö/ häwittäjän miecan tähden/ ja jocainen pakene hänen maahans.
Jer 50:17 Israelin täyty olla hajotetun lauman/ jonga Lejonit owat hajottanet: Ensist söi Assyrian Cuningas hänen/ sijtte häwitti hänen NebucadNezar Babelin Cuningas.
Jer 50:18 Sentähden sano HERra Zebaoth Israelin Jumala näin: Cadzos/ minä edzin Babelin Cuningan ja hänen maans/ nijncuin minä olen Assyrian Cuningan edzinyt.
Jer 50:19 Mutta Israelin minä annan tulla jällens cotia hänen asumuxeens/ nijn että hänen pitä idzens elättämän Carmelis ja Basanis/ ja Ephraimin wuorella ja Gileadis pitä hänen sieluns rawituxi tuleman.
Jer 50:20 Silloin ja nijnä päiwinä pitä Israelin pahateco edzittämän/ sano HERra: mutta ei pidä löyttämän. Ja Judan syndi/ ja ei pidä löyttämän: Sillä minä olen armollinen nijlle jotca minä jätän.
Jer 50:21 MEne sijhen maahan joca coco mailma on waiwannut/ mene sinne ylös/ ja edzi edzicon asuwaisia/ häwitä ja tapa heidän jälkentulewaisens/ sano HErra/ ja tee caicki mitä minä olen käskenyt sinun.
Jer 50:22 Maalla on sodan riecuna ja isoi suru.
Jer 50:23 Cuinga se on tullut/ että coco mailman wasara on taitettu ja ricottu. Cuinga se on tullut/ että Babel on autiaxi joutunut pacanain seas.
Jer 50:24 Minä olen wirittänyt paulan etees Babel: sentähden olet sinä myös fangittu/ ennen cuins hawaidzitcan/ sinä olet osattu/ ja sinä olet käsitetty: Sillä sinä olet kehoittanut HERran.
Jer 50:25 HERra on awannut tawarahuonens/ ja wetänyt edes hänen wihans aset: sillä sencaltaisia on HERra HERra Zebaoth Chalderein maalle toimittanut.
Jer 50:26 Tulcat tänne händä wastan te wijmeisistä äristä/ awatcat hänen jywähuonens/ paiscatcat händä cocoon/ja tappacat händä/ nijn ettei mitän jää.
Jer 50:27 Surettacat caicki hänen lapsens/ wiekät händä alas teurastetta/ woi heitä/ sillä päiwä on tullut/ heidän edzicons aica.
Jer 50:28 Huuto cuulu paennuilda ja pääsnyildä Babelin maasta: Että heidän pitä julgistaman Zionis/ HERran meidän Jumalam costo/ ja hänen kirckons costo.
Jer 50:29 Cudzucat monda Babelia wastan/ pijrittäkät händä joudzen ambujat joca tahwolda ymbärins/ ja älkät yhtän päästäkö/ costacat hänelle nijncuin hän on ansainnut/ nijncuin hän on tehnyt/ nijn tehkät hänelle jällens. Sillä hän on ylpiäst tehnyt HERra wastan/ sitä Pyhä Israelis.
Jer 50:30 Sentähden pitä hänen nuorucaisens langeman catuilla/ ja caicki hänen sotamiehens huckuman sijhen aican/ sano HErra.
Jer 50:31 Cadzo/ sinä ylpe/ minä tahdon sinun kimpuus/ sano HERra HERra Zebaoth: Sillä sinun päiwäs on tullut/ sinun edzicos aica.
Jer 50:32 Silloin pitä sen ylpiän cuoleman/ ja langeman/ nijn ettei kenengän pidä händä auttaman ylös. Minä sytytän hänen Caupungins palaman tulella/ jonga pitä culuttaman caicki mitä sijnä ymbärillä on.
Jer 50:33 NÄitä sano HERra Zebaoth: Cadzo/ Israelin lasten sekä Judan lasten pitä wäkiwalda ja wääryttä kärsimän/ caicki ne jotca heidän owat fangina wienet/ pitäwät heidän/ ja ei tahdo heitä päästä wallallens
Jer 50:34 Mutta heidän wapahtajans on wäkewä/ HERra Zebaoth/ hän on nijn toimittawa heidän asians/ että hän teke maan wapiseman/ ja Babelin asuwaiset wärisemän.
Jer 50:35 Miecan pitä tuleman/ sano HERra/ Chalderein päälle/ ja Babelin asuwaisten päälle/ ja hänen Ruhtinastens päälle/ ja hänen tietäjäins päälle.
Jer 50:36 Miecan pitä tuleman hänen noitains päälle/ nijn että heidän pitä tyhmixi tuleman/ miecan pitä tuleman hänen wäkewäins päälle/ että heidän pitä epäilemän/
Jer 50:37 Miecan pitä tuleman hänen hewoistens ja ratastens päälle/ ja caikelle yhteiselle Canssalle/ joca siellä on/ nijn että heidän pitä tuleman nijncuin waimot.
Jer 50:38 Miecan pitä tuleman hänen rijtahuonens päälle/ nijn että se pitä ryöstetyxi tuleman. Cuiwuden pitä tuleman hänen wettens päälle/ nijn että ne pitä cuiwuman: Sillä se on epäjumalan maa/ ja he röyckäilewät heidän cauheista epäjumalistans.
Jer 50:39 Sentähden pitä petoin ja julmain linduin siellä asuman/ ja yököit/ ja ei pidä ikänäns enä sijnä asuttaman eli jongun siellä oleman ijancaickisest.
Jer 50:40 Nijncuin HERra Sodoman ja Gomorran heidän lähimmäistens cansa cukistanut on/ sano HERra/ nijn ettei siellä kenengän asuman pidä/ eli jongun ihmisen siellä oleman.
Jer 50:41 CAdzo/ Canssa tule pohjasta/ monda pacanata ja monda Cuningasta pitä nouseman maan äristä.
Jer 50:42 Heillä on joudzi ja kilpi/ he owat julmat ja armottomat/ heidän huutons on nijncuin meren pauhina/ he ajawat hewoisilla nijncuin sotamiehet warustetut sinua wastan/ sinä tytär Babel.
Jer 50:43 Cosca Babelin Cuningas on cuulewa heidän sanomans: silloin pitä hänen kätens maahan putoman/ ahdistus ja murhe pitä tuleman hänen päällens/ nijncuin waimolle lapsen waiwas.
Jer 50:44 Cadzos/ hän nouse ylös nijncuin Lejoni/ sijtä ylpiästä Jordanist/ nijtä wahwoja majoja wastan/ sillä minä annan hänen nopiast juosta sinne/ ja cuca tietä sen nuorucaisen/jonga minä olen warustawa heitä wastan? Sillä cuca on minun wertaiseni/ cuca tahto minua opetta/ ja cuca on se paimen/ joca woi olla minua wastan?
Jer 50:45 Cuulcat sijs nyt HERran neuwo Babelist/ ja hänen ajatuxians Chalderein maan asuwaisista: mitämax/ että carjalasten pitä riepoittaman heitä/ ja cukistaman heidän asumans/
Jer 50:46 Ja maan pitä wapiseman riecunast/ ja pitä cuuluman pacanain seas/ cosca Babel woitetan.

Vers. 2. Bel ja Merodach ) Ne olit Babylonialaisten jumalat.
V. 5. Kysymän tietä ) Tämä tapahtui cuin he sait luwan Cuningas Corexelda/ mennä jällens cotia Babelist/ josta on Esr. 1. etc.
V. 12. On caickein huonoin ) Waicka tämä ennustus on sijtä Babelin häwityxest/ joca Cuningas Corexelda tapahtui: cuitengin cocotta hän myös edemmä sijhen cuin Alexander Magnuxelda tapahtui/ josta täsä ja seurawaisis luguis pitä otettaman waari.
V. 20. Silloin ) Täsä Propheta erinomaisesta ymmärtä sitä wapautta joca Christuxen cautta lähestyi/ jonga nimeen caickein piti saaman syndein andexi saamisen/ jotca uscoit hänen päällens. Act. 10:43. V 44. Nuorucaisen ) ja
V. 45. Carjalasten ) Sup. 49:19. ja 20.

LI. Lucu.

JEremia ennusta taas Babelita wastan/ että se pitä cauhiast häwitettämän/ v. 1.
etc. ad finem . Että he nijn ylpest olit sotinet Jumalan Canssa wastan/ ryöstänet/ ja fanginnet/ v. 24.
34. ja 49. Mutta Jumalan Canssa pitä taas sieldä pelastettaman v. 5.
ja 50. Ja tämän ennustuxen lähettä Jeremia kirjoitettuna Babelijn Serajan Nerian pojan cansa/ cosca hän Cuningan Zedechian cansa meni Babelijn/ v. 59.
Ja käske hänen luke heidän edesäns Babelis/ ja sijtte sitoa sijhen kiwen ja paiscata sen Phrathin wirtaan/ tiedoxi/ että Babel pitä nijn upotettaman ja häwitettämän/ v. 61.

Jer 51:1 NÄitä sano HERra: Cadzos/ minä nostan angaran ilman Babelita wastan/ ja hänen asuwaisians wastan/ jotca idzens owat asettanet minua wastan.
Jer 51:2 Minä lähetän wiscajat Babelijn/ joidenga pitä händä wiscaman/ ja käwäisemän hänen maans/ näiden pitä jocapaicas oleman hänen ymbärilläns hänen onnettomudens päiwänä.
Jer 51:3 Sillä hänen ambujans ei pidä taitaman ammuta/ ja hänen warustettuns ei pidä taitaman idzens warjella. Älkät sijs säästäkö hänen nuorucaisians/ tappacat caicki hänen jouckons/
Jer 51:4 Nijn että lyödyt macaisit Chalderein maalla/ ja pistetyt hänen catuillans:
Jer 51:5 Sillä Israelin ja Judan ei pidä hyljättämän HERralda Zebaothilda heidän Jumalaldans nijncuin lesket/ waicka heidän maans on cowin rickonut Israelin Pyhä wastan:
Jer 51:6 Paetcat Babelist/ että jocainen auttais sieluans/ ettet te huckuis hänen pahudesans? sillä tämä on HERran coston aica/ ja hän tahto hänen maxa.
Jer 51:7 Cullainen calcki Babel/ joca on coco mailman juowuttanut/ on HERran kädes/ caicki pacanat owat juonet hänen wijnastans/ sentähden owat pacanat nijn hulluxi tullet.
Jer 51:8 Cuinga pian Babel on langennut ja murscaxi lyöty/ walittacat händä/ ottacat myös woidellusta hänen haawallens/ jos hän/ mitämax/ taidais parata.
Jer 51:9 Me parannamme Babeli/ mutta ei hän tahdo terwexi tulla/ andacat sijs hänen olla/ ja käykäm idzecukin maallens: Sillä hänen rangaistuxens ulottu haman taiwasen/ ja astu pilwin ylös.
Jer 51:10 HERra on tuonut edes meidän wanhurscaudem/ tulcat ja luetelcam HERran meidän Jumalam töitä Zionis.
Jer 51:11 Ja teroittacat nuolet hywin/ ja walmistacat kilwet/ HERra on herättänyt Medenin Cuningasten sydämen: Sillä hänen ajatuxens owat Babelita wastan/ häwittä händä: Sillä tämä on HERran costo/ hänen Templins costo.
Jer 51:12 Ja ripustacat nyt lippu ylös muurein päälle Babelis/ asettacat wartia/ pangat wartiat/ toimittacat wäijyjät: Sillä HERra ajattele jotain/ ja on myös täyttäwä mitä hän Babelin asuwaisi wastan on puhunut.
Jer 51:13 Sinä joca suuren weden tykönä asut/ jolla myös owat suuret tawarat/ sinun loppus on tullut/ ja sinun ahneudes on lacannut.
Jer 51:14 HERra Zebaoth on wannonut sen sieluns cautta: Minä tahdon täyttä sinun ihmisillä/ nijncuin ruohomadoilla/ heidän pitä laulaman sinulle wirren.
Jer 51:15 JOca maan woimallans tehnyt on/ ja mailman pijrin hänen taidollans walmisti/ ja taiwan toimellisudellans wenytti.
Jer 51:16 Cosca hän jylise/ nijn paljo wettä taiwast tule alas: hän temma pilwet ylös hamast maan ärestä. Hän teke leimauxet sates/ ja tuo tuulen salaisist sioistans.
Jer 51:17 Caicki ihmiset owat tompelit heidän taidosans/ ja jocainen culdaseppä häwäistän cuwinens.
Jer 51:18 Sillä heidän epäjumalans owat wietellyxet/ ja ei ole heisä elämätä. He owat sula turhuus ja pettäwäiset tegot/ heidän täyty huckua/ cosca heitä edzitän.
Jer 51:19 Mutta ei se nijn ole/ joca Jacobin tawara on/ waan se on se/ joca caicki luo/ ja Israel on hänen perimisens waldicka/ HERra Zebaoth on hänen nimens.
Jer 51:20 SInä olet minun wasaran/ minun sotaasen/ ja minä lyön sinun cauttas Canssat/ ja häwitän waldacunnat/ minä lyön sinun cauttas hewoiset/ ja radzastajat.
Jer 51:21 Minä ricon sinun cauttas waunut ja heidän ajajans/ minä lyön sinun cauttas miehet ja waimot.
Jer 51:22 Minä lyön sinun cauttas wanhat ja nuoret/ minä lyön nuorucaiset ja neidzet/ minä lyön sinun cauttas paimenet ja laumat:
Jer 51:23 Minä lyön sinun cauttas peldomiehet ja iket/ minä lyön sinun cauttas Ruhtinat ja Herrat.
Jer 51:24 Sillä minä tahdon maxa Babelille ja caikille Chalderein asuwaisille caiken heidän pahudens/ cuin he owat Zionille tehnet/ teidän silmäinne edes/ sano HERra.
Jer 51:25 Cadzo/ minä tulen tygös sinä wahingolinen wuori/ joca coco mailman turmelet/ sano HERra. Minä ojennan minun käteni sinun ylidzes/ ja wieritän sinun alas wuorelda/ ja teen poltetun wuoren sinusta.
Jer 51:26 Nijn ettei sinusta eikä culmakiwiä eli perustuskiwiä taita otta: Waan sinun pitä oleman ijancaickisen autian/ sano HERRA.
Jer 51:27 NOstacat lippu ylös maalla/ soittacat waskitorwe pacanain seas/ warustacat pacanat händä wastan/ cudzucat händä wastan nämät waldacunnat: Ararat/ Meni ja Ascenas: toimittacat sodanpäämiehet händä wastan/ tuocat hewoiset/ nijncuin hörräwäiset wapsaiset.
Jer 51:28 Warustacat pacanat händä wastan/ nimittäin: Medenin Cuningat heidän Ruhtinastens ja Herrains cansa/ ja caicki heidän maans wallan/ nijn että maa wapisis ja peljästyis.
Jer 51:29 Sillä HERran ajatuxet tahtowat tulla täytetyxi Babelita wastan/ nijn että hän teke Babelin maan autiaxi/ joisa ei kenengän pidä asuman.
Jer 51:30 Babelin Sangarit ei pidä uscaldaman mennä sotaan: Waan linnoisa pysymän/ heidän wäkewydens on pois/ ja owat tullet nijncuin waimot/ hänen asumisens owat sytytetyt/ ja hänen telkens taitetut ricki.
Jer 51:31 Täsä juoxe yxi toisen edidzen/ ja yxi sanansaattaja cohta toista/ ilmoittaman Babelin Cuningalle/ että hänen Caupungins on haman loppun woitettu/
Jer 51:32 Ja maan tiet suljetut/ ja meret poldetut/ ja sotawäki pelcurixi tullut.
Jer 51:33 Sillä näitä sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: Tytär Babel on nijncuin rijhen permando/ hänen tappamisens aica on tullut. Hänen nijttämisens aica on tullut.
Jer 51:34 NebucadNezar on minun syönyt/ ja cukistanut minun/ hän on tehnyt minun tyhjäxi astiaxi/ hän on niellyt minun nijncuin Draki/ hän on täyttänyt hänen wadzans minun hercullisudestani/ hän on minun ajanut pois:
Jer 51:35 Mutta nyt löytän Babelis se coiruus joca minulle ja minun lihalleni on tehty/ sano Zionin asuwa: ja minun werelleni Chaldean asuwaisten päälle/ sano Jerusalem.
Jer 51:36 Sentähden sano HERra näin: Cadzo/ minä toimitan sinun asias/ ja costan sinun/ minä cuiwan hänen merens/ ja annan cuiwata hänen caiwons.
Jer 51:37 Ja Babelin pitä tuleman kiwiraunioxi ja Drakein asumasiaxi/ ihmexi/ ja wilistämisexi/ nijn ettei kenengän pidä siellä asuman.
Jer 51:38 Heidän caickein pitä räyskymän/ nijncuin Lejonin/ ja huutaman nijncuin nuorten Lejonein:
Jer 51:39 Minä panen heidän/ heidän juomisens cansa helteseen/ ja juowutan heidän/ nijn että heidän pitä iloisexi tuleman ja macaman ijancaickista unda/ josta ei heidän ikänäns pidä herämän/ sano HERra.
Jer 51:40 Minä wien heidän alas nijncuin caritzat teurastetta/ nijncuin jäärät ja caurit:
Jer 51:41 Cuinga Sesach on nijn woitettu/ ja se ylistetty coco mailmasa nijn otettu? Cuinga on Babel tullut ihmexi caickein pacanain seas?
Jer 51:42 Meri on käynyt Babelin ylidzen/ ja se on peitetty monella allolla.
Jer 51:43 Hänen Caupungins owat hyljätyt/ cuiwaxi ja kylmäxi maaxi tullet/ maaxi josa ei kengän asu/ ja cusa ei yhtän ihmistä waella.
Jer 51:44 Sillä minä olen edzinyt Beli Babelis/ ja rewäisnyt hänen curcustans sen cuin hän on niellyt. Ja pacanain ei pidä enä juoxeman hänen tygöns: Sillä Babelin muurit owat myös maahan jaonnet.
Jer 51:45 LÄhtekät sieldä ulos minun Canssan/ jocainen auttacan hänen sieluans/ HERran julmasta wihasta.
Jer 51:46 Teidän sydämen taitais muutoin pehmexi tulla/ ja näändyä sijtä sanomast cuin maalla pitä cuuluman: Sillä yhtenä wuonna pitä sanoma cuuluman/ nijn myös toisna wuonna wäkiwallast maalla/ ja yhden Ruhtinan pitä oleman toista wastan.
Jer 51:47 Sentähden cadzo/ aica tule/ että minä Babelin epäjumalat edzin/ ja coco heidän maans pitä tuleman häpiään/ ja hänen lyötyns pitä siellä macaman.
Jer 51:48 Taiwan ja maan/ ja mitä nijsä on/ pitä iloidzeman Babelist/ että hänen cukistajans owat tullet pohjasta/ sano HERra.
Jer 51:49 Ja nijncuin Babel Israelis on caatanut lyödyt: nijn pitä myös lyödyt Babelis caattaman coco maasa.
Jer 51:50 Mengät sijs matcaan te cuin oletta wälttänet miecan/ ja älkät cauwan wijpykö/ ajatelcat HERran päälle/ caucaisella maalla/ ja pitäkät Jerusalem mielesän.
Jer 51:51 Me olemme häpiään tullet/ cuin me cuulimme sen häwäistyxen/ ja häpiä peitti meidän caswom/ cosca muucalaiset tulit HERran huonen Pyhään.
Jer 51:52 Sentähden cadzo/ aica tule/ sano HERra/ että minä hänen epäjumalans edzin/ ja coco maalla pitä cuolemahaawat saanet huocaman.
Jer 51:53 Ja jos Babel astuis ylös taiwasen/ ja kijnnitäis idzens corkeuteen/ nijn pitä cuitengin cukistaitten tuleman minulda hänen päällens/ sano HERra.
Jer 51:54 Äni cuulu Babelist/ suuri walitus Chalderein maalda.
Jer 51:55 Sillä HERra häwittä Babelin/ hän häwittä hänen nijn suurella riecunalla ja capinalla/ että hänen aldons pauhawat/ nijncuin isoit wedet.
Jer 51:56 Sillä häwittäjä on tullut Babelin päälle/ hänen Sangarins käsitetän/ heidän joudzens taitetan: Sillä coston Jumala/ HERra maxa hänelle.
Jer 51:57 Minä juowutan hänen Ruhtinans/ Tietäjäns/ Herrans/ Sodanpäämiehens ja sotawäkens/ nijn että heidän pitä lewäjämän ijancaickist unda/ josta ei heidän enä pidä heräjämän/ sano Cuningas jonga nimi on HERra Zebaoth:
Jer 51:58 Näitä sano HERra Zebaoth: Muurit pitä sen suuren Babelin ymbärildä sala caiwettaman/ ja hänen corkiat owens tulella poltettaman/ että pacanain työn pitä turhan oleman/ ja poltettaman mitä Canssa waiwalla owat rakendanet.
Jer 51:59 NÄmät owat sanat jotca Propheta Jeremia käski SeraJalle Nerian pojalle Mashean pojan/ cosca hän Zedechian Judan Cuningan cansa meni Babelijn hänen waldacundans neljändenä wuotena. Ja SeraJa oli rauhallinen Ruhtinas.
Jer 51:60 Ja Jeremia kirjoitti caiken onnettomuden/ joca piti Babelin päälle tuleman/ kirjaan/ nimittäin/ caicki nämät sanat jotca owat kirjoitetut Babelita wastan.
Jer 51:61 Ja Jeremia sanoi SeraJalle: Cuin sinä tulet Babelijn/ nijn cadzo ja lue caicki nämät sanat/ ja sano:
Jer 51:62 HERra sinä olet puhunut tätä paicka wastan/ häwittäxes sitä/ nijn ettei kenengän pidäis asuman täsä/ eikä Canssa eli carja:
Jer 51:63 Waan oleman ijancaickisna autiana. Ja coscas olet lukenut caiken kirjan: nijn sido sijhen kiwi/ ja paisca händä Phrathijn/ ja sano: Näin pitä Babelin upotettaman/ ja ei jällens nouseman ylös sijtä onnettomudesta/ jonga minä tuotan hänen päällens/ waan huckuman. Aina tähän asti on Jeremia puhunut.

Vers. 3. Wiscaman ) Nijncuin jywiä wiscatan ja pohdetan.
V. 6. Paetcat Babelist ) Että tämä Babel on ollut hänen Cuningans cansa/ uden Babelin/ nimittäin Ruomin ja Antichristuxen cuwa. Pyhä Hengi puhu näillä sanoilla ja muilla tästä lugusta/ Apoc. 18 neuwoxens hänen Canssans pakeneman sijtä/ ettei heidän pidäis tuleman sen waiwoist osallisexi.
V. 7. Hulluxi ) Jotca ylpiäst kehuwat nijncuin tyhmät.
V. 10. Meidän wanhurscaudem ) Sillä waicka cuinga Jumalan seuracunda taitanut on rickoa Jumalata wastan/ ja sencaltaisita rangaistuxia ansainnut: nijn on hän cuitengin wanhurscas ja wiatoin hänen wainoittens suhten.
V. 17. Heidän taidosans ) Se on/ heidän opillans ja epäjumalan palweluxellans.
V. 27. Ararat/ Meni/ Ascenas ) Ne owat suurembi ja wähembi Armenia/ ja wähembi Asia/ jotca Cyrus woitti/ ennencuin hän meni Babelita wastan.
V. 30. Nijncuin waimot ) Pelcureixi ja epäilewäisixi nijncuin waimot lapsen waiwas.
V. 39. Heidän juomisens cansa ) Se on/ minä annan heidän wapasta ryypätä tygöns coco mailman Canssan ja tawaran/ ja sijtä tuhlata ja pyristellä: mutta cuin he owat caickein suruttomat/ pitä heidän peräti cukistettaman/ Lue. Dan. cap. 5.
V. 41. Sesach ) Sup. 25:26.
V. 59. Meni Babelijn ) Ennen cuin Jerusalem tuli häwitetyxi: ilman epäilemät suostuman ja wannoman Babelin Cuningalle.

LII. Lucu.

BAbelin Cuningas pijrittä ja woitta Caupungin/ v. 4.
Zedechia otetan fangixi/ hänen silmäns puhgaistan Babelijn wietäis/ v. 8.
Caupungi ja Templi poltetan/ v. 12.
Caicki callit cappalet waskesta ja hopiasta otetan pois/ v. 17.
Suuri joucko parasta wäke tapetan/ v. 24.
Muut wiedän pois/ wähä monicahtamia jätetän/ v. 28.
Cuningas Jojachim otetan fangiudesta Cuningas EuilMerodachilda/ v. 31.

Jer 52:1 ZEdechia oli yxi colmattakymmendä wuotta wanha tulduans Cuningaxi/ ja hallidzi yxitoistakymmendä wuotta Jerusalemis. Hänen äitins cudzuttin Hamutal Jeremian tytär Libnas/
Jer 52:2 Ja teki mitä ei HERralle kelwannut/ nijncuin Jojachimikin oli tehnyt.
Jer 52:3 Sillä HERran wiha oli Jerusalemin ja Judan päällä/ sijhenasti että hän heitti heidän pois caswoins edest: Ja Zedechia luopui Babelin Cuningasta.
Jer 52:4 Mutta yhdexändenä hänen waldacundans wuotena/ kymmenendenä päiwänä/ kymmenennesä Cuucaudesa/ tuli NebucadNezar Babelin Cuningas caiken jouckons cansa Jerusalemita wastan ja pijritti hänen/ ja scantzais hänen ymbärins joca tahwolda.
Jer 52:5 Ja Caupungi oli nijn pijritetty haman yhtentoistakymmenden Cuningas Zedechian wuoten asti.
Jer 52:6 Mutta yhdexändenä päiwänä neljännesä Cuucaudesa/ sai nälkä wallan Caupungisa/ ja ei ollut maan Canssalla enä mitä syötäwätä.
Jer 52:7 Silloin hyökyttin Caupungijn/ ja caicki sotawäki pakenit/ ja menit ulos Caupungista yöllä/ owen tietä myöden/ joca oli cahden muurin wälillä Cuningan krydimaata cohden.
Jer 52:8 Mutta Chalderit macaisit Caupungin ymbärillä/ ja cuin nämät menit pois tietäns myöden kedolle: ajoi Chalderein joucko Cuningasta taca/ ja sawutit Zedechian Jerihon kedolla.
Jer 52:9 Silloin hajotti idzens coco hänen jouckons hänestä. Ja he otit Cuningan fangixi/ ja weit hänen Babelin Cuningan tygö Riblathijn joca on Hemathin maalla. Hän sanoi duomion hänest.
Jer 52:10 Siellä andoi Babelin Cuningas tappa Zedechian lapset hänen silmäins edes/ ja tappoi caicki Judan Ruhtinat Riblathis.
Jer 52:11 Mutta Zedechialda hän andoi puhgaista silmät/ ja andoi hänen sidotta teräscahlella/ ja Babelin Cuningas wei hänen Babelijn/ ja pani hänen fangiuteen sijhen asti cuin hän cuoli.
Jer 52:12 KYmmendenä päiwänä wijdendenä Cuucautena/ joca oli NebucadNezarin Babelin Cuningan yhdexäs toistakymmenes wuosi: tuli NebuzarAdan sodanpäämies joca jocapaicas oli Babelin Cuningan tykönä/ Jerusalemijn/
Jer 52:13 Ja poltti HERran huonen ja Cuningan huonen/ ja caicki huonet Jerusalemis/ caicki suuret huonet poltti hän tulella.
Jer 52:14 Ja caicki Chalderein joucko joca sodanpäämiesten cansa oli/ jaotit caicki muurit Jerusalemis joca tahwolda ymbärins.
Jer 52:15 Mutta köyhän wäen/ ja muun Canssan joca oli wielä jäänyt Caupungijn/ ja ne jotca olit idzens andanet Babelin Cuningan ala/ ja jäänet Canssat/ wei NebuzarAdan sodanpäämies fangittuna pois.
Jer 52:16 Ja NebuzarAdan sodanpäämies annoi monicahdat sijtä köyhästä maan wäestä jäädä wijnamäkein ja peldoin rakendaixi.
Jer 52:17 MUtta waskipadzat jotca olit HERran huones ja istuimet/ ja waskimeren HERran huones ricoit Chaldealaiset/ ja weit caiken wasken sijtä Babelijn.
Jer 52:18 Ja cattilat/ lapiot/ weidzet/ waskimaljat/ maljat ja caicki waskiastiat/ jotca Jumalan palweluxes tarwittin/ otit he pois.
Jer 52:19 Sijhen myös otti sodanpäämies pois caicki mitä cullast ja hopiast oli/ juomaastiat/ sawuastiat/ maljat/ cattilat/ kyntiläjalat/ lusicat ja maljat.
Jer 52:20 Ne caxi padzasta/ sen yhden meren/ ne caxitoista kymmendä waskihärkä jotca seisoit jalcain alla/ jotca Cuningas Salomo oli andanut tehdä HERran huoneseen/ näistä astiosta carttui ylönpaltinen waski.
Jer 52:21 Mutta molemmat padzat olit cumbikin cahdexantoistakymmendä kynärätä corkia/ ja caxitoistakymmendä kynärätä nuora oli mitta hänen ymbärildäns/ ja oli neljän sormen paxuus/ ja oli tyhjä sisäldä.
Jer 52:22 Ja cummangin päällä oli waskicnuppi wijttä kynärätä corkia/ ja wyöt ja Granatin omenat olit cummangin cnupin päällä aina ymbärins/ caicki waskesta/ ja yxi padzas oli nijncuin toinengin/ Granatin omenat myös.
Jer 52:23 Ja oli sen päällä yhdexänkymmendä ja cuusi Granatin omenata/ caicki Granatin omenat olit sata yhden wyön päällä aina ymbärins.
Jer 52:24 JA sodanpäämies otti Papin SeraJan ensimäisest järjestyxest/ ja Papin Zephanian toisesta järjestyxestä ja colme owenwartiata/
Jer 52:25 Ja yhden Camarerin Caupungista/ joca oli pandu sotawäen päälle/ ja seidzemen miestä/ joiden piti oleman Cuningan tykönä/ jotca Caupungisa löyttin/ sijhen myös joucon ylimmäisen kirjoittajan/ joca kirjoitta maan wäen/ sijhen myös cuusikymmendä miestä maan Canssasta jotca Caupungisa löyttin.
Jer 52:26 Nämät otti NebusarAdan sodanpäämies/ ja wei heidän Babelin Cuningan tygö Riblathijn.
Jer 52:27 Ja Babelin Cuningas tappoi heidän Riblathis/ joca on Hemathin maalla. Nijn Juda wietin fangina hänen maaldans.
Jer 52:28 TÄmä on se Canssa jonga NebucadNezar wei pois/ nimittäin: seidzemendenä wuonna: colme tuhatta/ ja colme colmattakymmendä Judalaista.
Jer 52:29 Mutta NebucadNezarin cahdexanna toistakymmendenä wuotena/ cahdexan sata ja caxi neljättäkymmendä sielua Jerusalemist.
Jer 52:30 Ja NebucadNezarin colmandena wuonna colmattakymmendä wei NebusarAdan sodanpäämies pois seidzemen sata ja wijsi wijdettäkymmendä sielua Judasta/ caicki sielut owat neljä tuhatta ja cuusi sata.
Jer 52:31 Mutta seidzemendenä wuonna neljättäkymmendä sen jälken cuin Jojachin Judan Cuningas wiety oli pois/ wijdendenä päiwänä colmattakymmendä cahdes toistakymmenennes Cuucaudes nosti EuilMerodach Babelin Cuningas/ sinä wuonna cosca hän tuli Cuningaxi/ Jojachinin Judan Cuningan pään/ ja otti hänen fangiudesta/
Jer 52:32 Ja puhui hänen cansans ystäwälisest/ ja asetti hänen istuimens ylömmä nijden Cuningasten istuimita/ jotca hänen tykönäns olit Babelis:
Jer 52:33 Ja muutti hänen fangiudens waattet/ ja hän söi hänen edesäns joca paicas hänen elinaicanans.
Jer 52:34 Ja hänelle annettin joca paicas Babelin Cuningalda hänen elatuxens/ nijncuin hänelle oli määrätty caikexi hänen alinajaxens/ aina hänen cuolemans asti.

Tämä lucu todista Jeremian ollen Jumalan totisen Prophetan/ ettei hänen ennustuxens Judast ja Jerusalemist ole tyhjän rauwennut/ eikä muutcan/ nijncuin sijtte lopust on tiettäwäxi tullut.

Prophetan Jeremian loppu.