Propheta Hoseas

22.04.2020

Alcupuhe Hosean Prophetan päle.
HOSEAS eli/ ia sarnasi ( ninquin hen itze Esimerkise osottapi ) sen Toisen/ ia iälkimeisen Jerobeamin aicana Israelin Kuningan.
Jolla aialla mös Esaias Judeas/ nijn mös Amos/ ia Micha elit/ Mutta Hoseas quitengin oli vanhin Heiste.
Nin oli mös Jeroboam yxi toimelinen ia onnelinen Kuningas/ ioca palio päätthi Israelin Kuningan waldakunnas/ Ninquin se toinen Kuningan Ramattu nelienes toistkymenes luusa todhistapi.
Jeij hen quitengi henen Esiwanhemans Israelin Kuningaisten epeiumalutehen/ Ja ouat tosin olluet sihen aican monda merkilliste Mieste Canssas/ Ja euet quitengan tainuet Canssa paramaxi sadha.
Sille perkele oli canssan saattanut sihen hullutehen/ ette he alati tapoit Prophetat/ ia ylespoltit heiden Lapsens Äpeiumaladhen wffrixi/ Ja nin ylesteutit Maan wiattomal werele/ Ninquin hen tesse Ensimeises lughusa Iesraeli sen edheste vhckapi.
Mutta nin näky/ quin temen Prophetan Hosean Noytws/ caikeni coconainen ia teusi/ ei ole kirioitettu/ Mutta waiwoin monicadhat cappalet ia sanat henen Sarnastans haietut ia ychten Ramattun cootut/ Quitengin leuten henesse nijn palio/ quinga he molemat wirghat runsasta/ ia teudheliseste on edhestottanut.
Ensiste ette hen Äpeiumaludhen wastan aiallans hartasti sarnasi/ Ja Canssa ialosta nuchteli/ ynne Kuningan ia henen Ruchtinans/ ia Pappia/ Jonga tedhen hen wissist ( ninquin ne mwdh ) cooleman maisti/ Ja ninquin Eriseurainen Pappia wastan/ Ja quin yxi Meteli Kuningast wastan/ piteis tapettaman/ Sille se on yxi Prophetinen/ ia Apostolinen coolema/ Nin mös itze Christus piti cooleman.
Sitelehin/ ombi hen Christusest/ ia henen Waldakunnastans wäkeuest ia sangen rochkiast ennustanut/ Ninquin toises Colmanes ia Nelienes toistakymmenes lughusa osotetaan.
Mutta ette hen nin vsein sen sanan ( Hoora ia Horwt ) hariottapi/ Ja ensimeises luusa/ ychte Hoora naipi/ Ei pidhe kengen aiatteleman/ ette hen nin hauralinen ombi/ seke töisens ette sanoisans.
Sille hen puhupi hengelisestä/ Ja se sama Hoora on ollut henen Awio emendens/ Ja on synnyttenyt Awiolapsia henen cansans/ Mutta se Emende/ ia ne lapset/ piti sencaltaisen häpielisen Nimen candaman/ sen Äpeiumalaisen canssan merkixi ia nuchteexi/ ioca canssa oli monen hengelisen Hoorudhen/ se on ( Äpeiumalutta ) teunne/ ninquin hen itzeki Textis sanopi.
Maakunda iooxepi pois HERRAsta Hoorudhen ielken/ Ninkutta Jeremias nite puisia Cahleita/ ia picarin cannoi/ ydhexi merkixi/ Ja caicki Prophetat iulkisesta iotakin camalat teitt Canssallä merkixi.
Nin mös tesse henen Awio Emenens/ ia Lapsens möski piti Hooran nime candaman/ merkixi wastan sen Hooralisen/ se on Äpeiumalisen Canssan/ Sille ei se ole vskottapa/ ette Jumalan piti ychte Prophetat keskemen Hooria tekemehen/ Ninquin monicahdat tesse Hosean tachtouat tulkita.

Se Propheta Hoseas.

I. Lucu.

Hoos 1:1 TEME on HERRAN Sana/ ioca tapactui Hosealle Beherin poialle/ wsian/ Jotham/ Ahas/ Judan Kuningasten aialla/ Ja Jerobeam/ sen Joasen poian Israelin Kuningan aialla.
Hoos 1:2 Ja cosca HERRA ensiste rupesi Hosean cautta puhuman/ nin hen sanoi henelle/ Mene nai/ ia ota yxi Hoora awioxes/ ia Hooran Lapset/ Sille Maakunda poiskarcapi HERRALDA Hoorudhen ielken.
Hoos 1:3 Ja hen meni/ ia otti Gomer Diblain Tytteren/ Joca tuli wastoin/ ia synnytti henelle poian/
Hoos 1:4 Ja HERRA sanoi henelle/ Nimite hende Jesreel. Sille wiele ombi wähe hetki/ nin mine tadhon etzie ne wiattomat weret Jehun Honen päle/ Ja tadhon loputta Israelin waldakunnan/
Hoos 1:5 Ja sihen aican mine tadhon ricko Israelin ioudzen Israelin laxos.
Hoos 1:6 Ja taas hen sikiön synnytti Tytteren/ ia hen sanoi henelle. Nimite se Lorihamo/ se on ( Osatoin laupiudest ) Sille em mine tadho änembe Armachta Israelin Hoonen päle/ Mutta mine tadhon heite poisheitte.
Hoos 1:7 Ylitze Judan Hoonen mine tadhon quitengi armachta/ ia tadhon heite autta/ HERRAN heiden Jumalans cautta/ Mutta em mine tadho heite autta/ ioutzen lepitze/ mieckan lepitze/ sodhan lepitze/ orichten lepitze/ taicka sotawäen lepitze.
Hoos 1:8 Ja cosca hen oli Lorihamon wieroittanut sen osattoman Laupiudhesta/ nin hen taas sijtti ia synnytti poian/
Hoos 1:9 Ja hen sanoi/ Nimitte hende LoAmmi/ se on/ Ei minun canssan/ Sille ettei te ole minun Canssan/ nin en mineke tadho olla teiden Jumalan.
Hoos 1:10 Mutta Israelin lasten Lucu/ pite oleman ninquin meren sanda/ iota eike mitata/ eike luieta taita. Ja oleman pite sijne siassa cussa heillen sanottu on/ Ette te ole minun Canssan/ siele sanotan heille. O te eläwen Jumalan lapset/
Hoos 1:11 Sille Judan Lapset. Ja Israelin lapset pite cocowndeman/ ia piteuet ynne heidens pitemen ydhen pään alla/ ia yles maasta poismeneuet. Sille Israelin peiue pite swren oleman/

II. Lucu.

Juttaista ia Pacanoista iotca Laupiudhen saanuet ouat/ ia domitzeuat ia sadhatteleuat Synagogan/ heiden Eitins/ ette hen palauttais pois Hoorudhestans/ Jumalan/ henen AuioMiehens tyge. Hosee. ij.

Hoos 2:1 Sanokat teiden welillenne/ he ouat minun Canssan/ ia teiden Sisarillen/ he ouat Armosa.
Hoos 2:2 SAnocat Domio ylitzen teiden Eitine/ ridhelcät/ Sille ettei hen ole minun Emenden/ enge mine ole henen Polisens. Käskeket hende Hooruttans poisheitte henen Caszuostans/ ia henen Portuttans henen Rinnastans.
Hoos 2:3 Ettei mine hende alastirisu/ raatelen/ ia panen henen ninquin hen oli coska hen syndyi. Ja panisin henen ninquin häuitetyn/ ia ninquin carkian Maan/ ia en ianoon hende colettaisi.
Hoos 2:4 Ja en armadhaisi henen lastens päle/ Sille he ouat Hooran lapset/ ia heiden Eitins ombi Hoora.
Hoos 2:5 Ja ioca heiden cannoi hen keutte itzens häpielisestä/ ia sanopi. Mine tadhon caraita minun Wertamiesteni ielkin/ Jotca minullen andauat Leipe/ Wätte/ Willoia/ Pellauaitzi/ Oliu ia Jooma.
Hoos 2:6 Senteden catzo/ Mine tadhon sinun Ties aidhata Oriantappuroilla/ ia panna ydhen Aidhan eteen/ ettei hen leudheisi henen Polkuians.
Hoos 2:7 Ja quin hen carkaia Wertamiestens ielkin/ ei henen pidhe heite käsittemen/ Ja ei leutemen/ coska hen nijte etzipi/ ia henen pite sanoman. Mine menen ia palan minun entisen Mieheni tyge/ cussa mine paramin menestyn/ quin minun nyt käteni keupi.
Hoos 2:8 Ja eipe hen tachdo tiete/ Minun sen oleuan/ ioca henellen annoin Jyuen/ Winan/ ia Oliun/ ia ette Mine annoin henelle palion Hopia/ ia Culda/ iosta he Baalin teit.
Hoos 2:9 Senteden mine tadhon iellensotta aiallans/ minun Jyuen ia Winan/ ia minun Willan/ ia Pellauaitzen raatelen/ iolla hen häpiens peitte.
Hoos 2:10 Ja nyt mine tadhon risua henen Häpiens/ henen Wertamiestens silmein eteen/ ia eikengen pidhe hende minun käsisteni pästemen.
Hoos 2:11 Ja mine lackautan caiken henen Ilons henen Juhlans/ henen Udencwdhens/ henen Lepopeiuens/ ia iocaitzen henen Pyheinpeiuens.
Hoos 2:12 Mine mös tadhon häuitte henen Winapuuns/ Ja Ficunapuuns/ ioista hen sanoi. Se ombi minun Palcan/ ionga minun Wertamieheni minullen andauat. Minun pite nijste ydhen Metzen tekemen/ ette Metzeläiset pite nijte ylessömen.
Hoos 2:13 Jurinijn mine tadhon etziskelle henen ylitzens Baalin peiuet/ iolla hen Sawnwffri ylessytytti/ ia itzens caunista Cultaledhille/ ia Caulahopeillans. Ja iooxepi henen Wertamiestens ielkin/ ia vnocti minun/ sanopi HERRA.
Hoos 2:14 Senteden catzo/ Mine tadhon hende haucutella/ ia wien henen Corpehen/ ia sulaisesta puhun henen cansans.
Hoos 2:15 Sille mine tadhon henelle anda henen oikeat Winatarhans/ ia Acharin Laxon/ cussa saarnattaman/ mite toiuottapa on. Sielle henen pite lauleskelema'/ ninquin hene' Norudens aicana/ Ja ninquin sinä peiuene/ iona hen Egiptin maalda vloslexi.
Hoos 2:16 Ja oleman pite sinä peiuene/ sano HERRA/ Ette sinun pite minua Cutzuman/ Miehexes/ ia eisillen minua cutzuman/ Minun Baal.
Hoos 2:17 Sille mine tadhon Baalin nimet henen suustans poisotta/ nin ettei kengen sen saman Nimen päle pidhe sillen muistaman.
Hoos 2:18 Waan mine tadhon samalla aialla Lijton tedhe heille/ Petoin cansa kedholla/ linduin cansa Taiuas alla/ ia matoin cansa Maan päle. Ja tadhon Joutzen/ Miecan/ ia Sodhan Maalda poisotta/ ia annan heite asuua vskolisesta.
Hoos 2:19 MIne kihilan sinun itzelleni ijancaikisesta/ Mine ( ma ) kihillan sinun itzelleni Wanhurskaudhes/ ia Domios/ ia Armos ia Laupiudhes.
Hoos 2:20 Uskossa tosin mine kihilan sinua itzelleni/ ia sinun pite HERRAN tundeman.
Hoos 2:21 Samalla aialla sanopi HERRA/ Mine tadhon cwlella/ Mine tadhon Taiuan cwlella/ Ja Taiuan pite Maan cwleman.
Hoos 2:22 Mutta Maan pite cwleman Jywen/ Winan/ ia Oliun/ ia ninen pite Isreel cwleman.
Hoos 2:23 Ja mine tadhon sen itzelleni pite Siemenexi Maan päle/ ia tadhon sen ylitze armachta/ ioca oli ilman Armoita. Ja sanon henelle/ ioca ei ollut minun Canssan/ sine olet minun Canssan/ ia Sen pite sanoman/ Sine olet minun Jumalan.

III. Lucu.

Quin Propheta Näghys kesketän site Waimo racasta/ ioca muita Miehie palauasti racasti. Nin Jumala Juttat racasti/ ionga he hylkesit/ ia Epeiumaloit racastit paramin.

Hoos 3:1 JA sanoi HERRA minulle. Mene wiele taas/ ia halaia site Waimo/ ioca racastetaan Lehimeisest/ ioca ombi Hoora. Ninquin HERRA racastapi Israelin Lapsia/ iotca quitengin käennexet Mucalaisten Jumaloitten tyge/ ia halaiauat ydhen Winakannun teden.
Hoos 3:2 Ja mine souin henen cansans/ widhentoistakymmenen Hopiapenningijn/ ia Polentoista Homerin Cumerkein/ ia sanoin henelle.
Hoos 3:3 Odhota minua monda peiue/ ia ele Hoorutta tee/ ia ele toisehen rydhy/ Sille ette mineki tadhon sinua odhotta.
Hoos 3:4 Senuoxi ette Israelin Lapset pite monda peiue/ ilman Kuningata/ ia ilman Pämieste/ ilman Wffrita/ ilman Altarita/ ia ilman Messuserkit/ ia ilman ( Teraphin ) Jumalanpaluelust oleman.
Hoos 3:5 Sijtte ne Israelin Lapset palaiauat/ ia heiden HERRANS Jumalans/ ia Dauidin heiden Kuningastans etziuet. Ja pite HERRA ia henen Armonsa wimeiselle aialla cunnioitettaman.

IV. Lucu.

Wicoia wastan/ iotca ouat Epeuskon ia wären Jumalanpalueluxen hedhelmet/ waicka Usko sarnattu on. Hosee. iiij.

Hoos 4:1 CWlcat HERRAN Sana/ te Israelin Lapset/ Sille HERRALLA ombi Syy rangaitzeman nijte/ iotca Maasa asuuat. Senuoxi ettei ole ychten Totuut/ eike Rackaut/ eike Jumalan Sana maasa.
Hoos 4:2 Mutta paramin pilca/ Walhe/ Murha/ Warkaus/ ia Hooruus/ ne ouat ylenkädhen saanuet/ ia yxi Werenwica toinen toisen wetäuet.
Hoos 4:3 Senteden Makunnan pite surkiasti seisoman/ ia caiki/ iotca henes asuuat/ pite vlosiuritettaman. Sille ette Metzän pedhot/ ia Linnut Taiuas alla/ ia Calat Meres/ mös huckandeuat.
Hoos 4:4 Elken ( ma he ) kengen nudhelko/ eli rangaisko ketäken/ Sille sinun Canssas ombi ninquin Papin rangaitziat.
Hoos 4:5 Senteden sinun pite päiuelle langeman/ ia mös Prophetas öölle cansas/ Tellemoto mine tadhon Eites hilite.
Hoos 4:6 Minun Canssan ombi turmeltu/ senuoxi ettei hen tadho Oppia. Sille ette sine poishylkeisit Jumalan Sanat/ Senpäle Mine mös sinua poishylien/ ettei sinun pidhe minun Pappin oleman. Ja sine vnodhat sinun Jumalas Lain/ Senteden mineki mös vnodhan sinun Lapses.
Hoos 4:7 Jota änembi heite on/ site änemin he minun wastani syndytekeuet. Senteden mine tadhon heite iuri nin corkiasti häpien saatta/ quin he Cunniasa corkiat ouat.
Hoos 4:8 He söuet minun Canssani synnit/ ia heiden pahatecoins ylitze he Sieluns * corghottauat.
Hoos 4:9 Senteden pite Canssalle/ ninquin Pappeille iochtuman. Sille minun pite heiden Pahateconsa etziskelemen/ ia costaman heille ninquin he ansaneet ouat.
Hoos 4:10 Nin ette heiden pite sömen/ ia ei tytymen/ Hoorutta tekemen/ ia ei heite auttaman. Senteden ette He ouat HERRAN ylenandaneet/ ia ei hende toteleet.
Hoos 4:11 Hooruus/ Wina ia Jooma/ tekeuet tompelixi.
Hoos 4:12 Minun Canssan tutki henen Puuns/ ia henen Sauuans henelle sarnapi. Sille Hoorudhen Hengi wiettele heite/ nin ette he Hoorinteit heiden Jumalans wastan.
Hoos 4:13 Wordhein hyppyrille he wffrauat/ ia Cuckulain päle/ he suitzuttauat/ Tammein alla/ Pernan/ ia Pökeni alla/ ette ne andauat sulaisen warion. Senteden mös teiden Tytteret Portoixi tuleuat/ ia teiden Morsiamet Hooraxi.
Hoos 4:14 Ja em mine tadho site este/ coska teiden Tytteren/ ia Morsiamet häueisten/ ia Hooraxi tuleuat. Ette tekin toista Jumalan paluelusta ylesotat/ Hooradhen cansa/ ia wffrata ninen ilkein portoin cansa. Sille se hullu/ etzipi haauoia.
Hoos 4:15 ISRAEL/ ios sine caikeni tadhot Hoorintedhä/ elken senuoxi Juda wighalisexi tulco. Elket mengö Gilgalin/ ia elket ylestulco Beth Auen/ ia elket wannoko/ Nin totta quin HERRA ele.
Hoos 4:16 Sille Israel hen * kylipi ninquin härilinen Läheme/ Nin pite HERRAN nyt heite caitzeman/ quin Exyueisen Lamban auaras paicas.
Hoos 4:17 Sille ette Ephraim on rychtynyt Epeiumaloihin/ nin laske sis ( O Propheta ) henen edhollans.
Hoos 4:18 He ouat Jopumiseen ia Hooruteen heitens laskenuet/ heiden * waldamiestens iloitzeuat Pahannoxijn kihotuxist.
Hoos 4:19 Twlispä pite Sijuillens heite poisaiaman Sidhottuna/ ia heiden pite häpiemen Jumalanpalueluxen polesta.

V. Lucu.

Israel laitetan ette hen Jumalasta lowuij/ ia heiden Rangastoxens ennustetaan/ ettei kengen woi nijte päste/ iotca hen rangaista tacto. Sille ei ole hyue Inhimisten päle lootta.

Hoos 5:1 NIn cwlcat sis te Papit täte/ ia te Israelin Hoone warinottacat/ ia ota coruahas sine Kuninga' hoone. Sille rangastos pite teiden ylitzen keumen/ Te iotca Paulan * Mispas/ ia vlosleuitetyn Wercon Taboris oletta wirittäneet.
Hoos 5:2 He teurastauat * sangen palio/ ia wietteleuet Canssa nijlle. Senteden minun tule heite kaikia rangaista.
Hoos 5:3 Kylle mine tunnen Ephraim/ ia ei Israel ole minun edeseni peitetty/ ette Ephraim ombi yxi porto/ ia Israel yxi ialo Hoora.
Hoos 5:4 Euet he sijhen aiattele/ ette he palaiaisit/ heiden Jumalans tyge. Sille ette heille ombi yxi Hooralinen sydhen/ ia euet he HERRA tottele.
Hoos 5:5 Senteden Israelin Coreus pite heiden Casuoins edes neuritettemen/ ia seke Israel ette Ephraim pite heiden Pahatecoins teden langeman. Pite mös Juda ynne heiden cansans langeman/
Hoos 5:6 Carioinens ia Lambainens heiden pite sijtte HERRA etzimen/ ia euet sijtteken leutemen pidhe.
Hoos 5:7 Sille hen on itzens heilde poiskäendenyt/ He ylencatzouat HERRAN/ ia synnytteuet Äpäre Lapsia. Senteden pite mös Usicuu/ heite ylessömen wffrinens.
Hoos 5:8 Ja/ Soittacat Basuna Gibeas/ Ja/ Luickurita Ramasa/ Ja/ Hwtacat Beth Auenis/ toollapolen Beniamin. Sille Ephraim pite kylmille oleman Rangastos peiuene/ Josta mine Israelin Sucukunnat vskolisesta warasin.

Tesse hen Ennusta Christusest ia Euangeliumist. Nin ette ne Kieuhet cwleuat Jumalan Sanoia/ waan ne Rickat nijte ylencatzouat.

Hoos 5:10 NE Judan Pämiehet/ ouat ninquin Raiain Sijrteiet/ Senteden mine tadhon minun Wihan heiden pälens vloswodhatta/ ninquin wädhen.
Hoos 5:11 Ephraim kersi wäkiualta/ ia adhistetaan/ iota henelle oikein tapactu/ Sille hen annoi itzens Inhimisten keskydhen päle.
Hoos 5:12 Mine olen Ephraimin ninquin Coi/ ia Judan Honelle yxi witzaus.
Hoos 5:13 Mutta quin Ephraim tunsi henen Sairaudhens/ ia Juda henen Hauans/ nin lexi Ephraim Assurijn/ ia lehetti Kuningan tyge Jarebis. Waan ei hen woinut teite quitengan autta/ eike läkite teiden Haauanna.
Hoos 5:14 Sille mine olen Ephraimil ninquin iocu Jalopeura/ ia Judan Honelle ninquin Jalopeuran penicka. Mine/ mine itze heite raatelen/ ia poismenen/ mine heite poiswien/ ia eikengen woi heite pelasta.
Hoos 5:15 Mine mänen/ palaian taas Siallen/ sihenasti ette he synninse tundeisit/ ia minun Casuoan etzisit.

VI. Lucu.

Hoos 6:1 COska heillen wastankeupi/ nin heiden pite minua etzimen ia sanoman. Twlcat/ ia palatkam HERRAN tyge/ Sille Hen on meite repinyt/ Hen mös meite paranda.
Hoos 6:2 Hen on meite lönyt/ Hen mös meite läkitze. Hen tekepi meite eläuexi cadhen peiuen pereste/ Colmanna peiuene Hen meite wirghotta/ nin ette me saame elä henen edesens.
Hoos 6:3 Nin me sen päle waarin otam/ ia pytelem/ ette me HERRAN tundisim. Sille Hen ylescoittapi ninquin se caunis AmuRusko/ ia Hen tulepi meille ninquin Sadhe/ ninquin wihmasadhe ioca Maan toorehutta.
Hoos 6:4 Quinga mine tadhon hyuesti tedhä sinulle o Ephraim ? Quinga mine tadhon hyuesti tedhä sinulle o Juda ? Sille se Armo/ ionga mine tadhon teillen osotta/ pite oleman ninquin Amulinen Pilui/ ia ninquin yxi Caste/ ioca Homeneltan warhan langepi.
Hoos 6:5 Senteden Mine heite woleskelin Prophetain cautta/ ia coletan heite lepitze minun Suuni Sanain/ ette sinun Jumalas Sanat pidheis ilmaundeman.
Hoos 6:6 Sille minulla ombi lusti Rackaudhen polen/ ia ei Wffrista/ Ja Jumalan tundemisehen ia ei Poltwffrista.
Hoos 6:7 Mutta he ylitzekeuuet sen Lijton ninquin Adam/ sijnä he ylencatzouat minua.
Hoos 6:8 Sille Gilead on yxi Caupungi/ teunens Epeiumalutta ia Werenwighoista.
Hoos 6:9 Ja ne Papit ynne heiden Cumpaniens ouat ninquin Röuerit/ iotca weijuuet ia murhauat sille Tielle/ ioca Sichem pein mäne/ Sille he tekeuet mite he tactouat.
Hoos 6:10 Site mine näen Israelin Honesa/ iosta mine cauhistun/ Sille sijnä Ephraim Hoorinteke/ Nin Israel itzens saastutta.
Hoos 6:11 Mutta Judalla pite wiele oleman Elonaica edesens/ coska mine minun Canssan Fangiuxen palaiutan.

VII. Lucu.

Tes se kymmenen Israelin Sucukunnan Waldakunnan Jumalattomus ensin vlosmalatan/ ioca Canssan Jumalasta poisweti/ sihen cullaisen wasican palueluxen/ ionga Kuningas Jeroboam asetti. Ja ette he tapoit ne Prophetat/ iotca site laitoit. Mingeteden he mös nin rangastettin/ ettei yxiken woinut heite autta.

Hoos 7:1 COska mine Israelin autta tadhon/ nin esken leuten Ephraimin Epeusko/ ia Samarian Pahuus/ nin ette he site änemen Epeiumalutta piteuet.
Hoos 7:2 Sille waicka he keskenens Warasten/ ia vlcona Röueriten cansa/ rangaistut ouat/ euet he quitengan merkitze/ ette mine sen cautta/ caiken heiden Pahudhens päle warin pidhen. Mutta mine kylle näen heiden menons/ ionga he iocapaicas piteuet.
Hoos 7:3 He ilahuttauat Kuningan Epeiumaludhens cautta/ ia heiden Walheisans Pämiehet/ ia ouat caiki tynni Hoorintekiet.
Hoos 7:4 Ninquin yxi Pätzi/ ionga Leipoia lämmitte/ coska hen on sotkenut/ ia andapi taikinan pänenshapata/ ia ylesnosta.
Hoos 7:5 Tenepene ombi meiden Kuningan Juhla ( ma he sanouat ) nin lämbieuet sijtte ne Pämiehet/ ninquin Winasta/ nin hen cutzutta ne wäret Opettaiat tygens.
Hoos 7:6 Sille heiden sydhemens ombi palauas Jumalan menos/ ninquin yxi Pätzi/ coska he wffrauat/ ia Canssa wietteleuet. Mutta heiden Leipoians caiken ön macauat/ ia Amulla hen pala eläues Tulesa. Wiele he ouat silloingi nin palauas Jumalan menos/ ninquin yxi Pätzi.
Hoos 7:7 Waicka heiden Domarins ylessödhehen/ ia caiki heiden Kuningans langeuat/ ei sijtteken ole yxiken heiden seasans/ iotca minua auxenshwtauat.
Hoos 7:8 Ephraim pite Pacanoilda ylitzekarcotettama'/ Ephraim on ninquin yxi Cacku/ iota eikengen ymberikäenne.
Hoos 7:9 Waan mucalaiset ylessöuet henen Woimans/ ei hen quitengan site tottele. Hen on mös harman caruan saanut/ ei hen sitteken site tottele.
Hoos 7:10 Ja se Israelin Coreus heiden silmeins edes neuriteten/ euet he sengenwoxi itzens käenne heiden HERRAN Jumalans tyge/ ia euet mös heneste lucua pidhe neisse caikissa.
Hoos 7:11 Sille Ephraim on ninquin yxi hullu Mettinen/ ioca ei miten merkitze/ mwna hen auxenshwtauat Egiptin/ mwna he ioxeuat Assurin.
Hoos 7:12 Mutta ette he nyt nin ioxendeleuat sinne ia tenne/ nin mine tadhon minun Werconi heiden pälens heitte ia alastemmata heite/ ninquin Linnut Taiuas alda. Mine tadhon heite rangaista/ ninquin sarnatan heiden Seurakunnisans.
Hoos 7:13 We heiden/ ette he minusta horiachtauat/ heiden teuty turmelda/ Sille he ouat minusta poislangenuet. Mine olisin heite kylle pästenyt/ iollei he olisi Epeiumalutta opettaneet.
Hoos 7:14 Nin euet he mös minua auxenshwtaneet sydhemeste's/ waan vluouat heiden Lolisans. He cocoundeuat sömisen ia iomisen teden/ ia ouat minulle couacoruaiset.
Hoos 7:15 Mine heite opetan ia wahuistan/ Mutta pahasti he minua kijtteuet.
Hoos 7:16 He palaiauat/ mutta ei oikein/ waan ouat ninquin carsas Joutzi. Senteden pite heiden Pämiestens Miecan cautta langeman/ Heiden Wchkauxens pite Egiptin maas nauruxi tuleman.

VIII. Lucu.

Judan wastan hen ensin sarnapi/ ette henen pite huckuman Jumalan Lijton ylitzekeumisen teden. Sijtte Israelin/ sen on/ ninen kymmenen Sucukundain wastan/ heiden Epeiumalans teden. Wimein hen taas Judan wastan sarnapi. Hosee. viij.

Hoos 8:1 HWdha selkiest ninquin Pasuna/ ia sano/ Hen tule io ylitze HERRAN Honehen/ ninquin yxi Cotka.
Hoos 8:2 Senteden ette he ouat minun Lijttoni ylitze astunuet/ ia ouat minun Laistani poislangeneet/ nin heiden pite minun tykeni hwtaman. Sine olet minun Jumalan/ me tunnem sinun/ me Israel sinua tunnem.
Hoos 8:3 Mutta quinga me parahin lwlema/ ei Israel sijtteken tottele/ senteden Wiholinen pite heite waiuaman.
Hoos 8:4 He etziuet Kuningahit/ ia euet minua tottele/ He loottauat itzens Pämiesten päle/ ia ei minun pidhe site tietemen. Cullastans ia Hopiastans he tekeuet Epeiumaloita/ ette he iuri nopiasta poishäuiemen pite.
Hoos 8:5 Sinun Wasicas o Samaria hen poissysepi/ minun wihan ombi iulmandunut/ heiden pälens/ ei se taidha cauuan olla/ heite npite rangaistettaman.
Hoos 8:6 Sille Wasica on ollut Israelist/ ia Wircamies on sen tehnyt/ ia ei se taidha Jumala olla. Senteden pite Samarian Wasican tomuxi tectemen/
Hoos 8:7 Sille he twleen kyluit/ ia heiden pite iellens Twlispäen nittemen. Ei heiden Siemenens pidhe ylestuleman/ eike hedhelmens ychten Jauho andaman. Ja ios hen wiele annais/ nin mucalaiset pite sen sömen.
Hoos 8:8 Israel tule ylessödhyxi/ Pacanoihin he on secandunut/ ninquin yxi saastainen Astia.
Hoos 8:9 Senteden ette he ylesioxit Assurin tyge/ ninquin Hirui williyxens.
Hoos 8:10 Ephraim hen lahioipi henen Werttamiehiens/ ia Pacanoille andapi Weron. Ne samat Pacanat mine tadhon coota heiden pälens/ Heiden pite nopiasti sen Kuningan ia Pämiesten swttuman.
Hoos 8:11 Sille ette Ephraim on tehnyt monda Altarita synditekemehen/ nin pite mös Altarit henelle synnixi luettaman.
Hoos 8:12 Waicka mine palio heille minun Laistani sarnan/ nin he sen quitengi cutzuuat Eriseuraudhexi.
Hoos 8:13 Ette he nyt palio wffrauat/ ia Liha edescandauat ia söuet/ nin eipe se quitengan ole HERRALLEN otolinen. Mutta hen tacto muista heiden Pahudens päle/ ia heiden synninse etziskellä/ iotca Egiptijn heitens käendeuet.
Hoos 8:14 Israel Loijans vnochta/ ia Kirco rakenda/ Nin teke Juda monda wahwa Caupungita/ Mutta mine tadhon Tulen laske henen Caupungijns/ se pite henen Honens poltaman.

IX. Lucu.

Tesse ix. Luusa/ seke se Jumalatoin Israelin waldakunda/ ette mös mwdh Epeiumaloiset/ nudhellan/ Nelghien/ Sodhan ia Hedhelmettudhen cansa. etc. ix.

Hoos 9:1 EI sinun taruitze riemuitzeman Israel/ eike itzes öyckemen muidhen Canssain ylitze.
Hoos 9:2 Sille sinun Jumalanpalueluxes on Hooruus sinun Jumalatas wastan/ iollas taruectas etzit/ ette caiki Aitat Jyuille teuteteisin. Senteden ei pidhe Aitat ia Perssut sinua elettemen/ ia ei pidhe Winan sinulle menestymen.
Hoos 9:3 Ja ei heiden pidhe oleman HERRAN maalla/ mutta Ephraim pite iellens Egytijn/ ia pite Assirias site Sastaista sömen. Jossa ei HERRALLE taidha iomawffria Winasta tedhä/ eli mwta tedhä henen Mielensnoutexi.
Hoos 9:4 Heiden wffrins pite oleman ninquin murhelisten Leipe/ ioista caiki saastuuat/ iotca site söuet. Sille heiden Leiuens pite heiden itze sömen/ ia ei se pidhe HERRAN Honen siselwietemen.
Hoos 9:5 Mite te silloin tadhotta Wosicaunna ia HERRAN Juhlapeiuine tedhä?
Hoos 9:6 Catzo/ heiden pite poispakeneman Raatelian edeste/ Egyptus pite heidet cocoman/ ia Moph pite heidet hautaman. Noculiaiset pite sielle casuaman/ cussa nyt heiden iloisat Epeiumalains hopiat seisouat/ ia Oriantappurat heiden Maioisans.
Hoos 9:7 Se etzittelemisen aica on tullut/ se costamisen aica/ Sen Israel kylle pite tundeman. Ne Prophetat ouat Tompelit/ ia ne Hengeliset ouat Mielipolet/ sinun swren Pahanteghos teden/ ia sen swren wainolisen Epeiumaludhen teden.
Hoos 9:8 Ne Wartiat Ephraimis pidhit heidens hetken minun Jumalani tyge/ Mutta nyt ouat ne Prophetat/ iotca henelle Paulan paneuat caikilla henen Teillens sen wainolisen Epeiumaludhen cautta/ heiden Jumalans Honesa.
Hoos 9:9 He keuuet ylensyuesti/ ia ouat turmellut/ ninquin Gibean aialla/ senteden pite henen heiden Pahatteghons muistaman/ ia heiden synninse etzittele.
Hoos 9:10 Mine leusin Israelin coruesa/ ninquin Winamariat/ ia näin teiden Iset/ ninquin ne toretficunat Ficunapuus. Mutta sitte he menit Baal Peorin tyge/ ia lupasit itzens sen häpielisen Epeiumalan tyge/ ia tulit iuri nin iulmaxi quin heidenki Wertamiehense.
Hoos 9:11 Senteden pite Ephraimin HERRAUDEN/ quin iocu Lindu/ poislendemen/ nin ettei he cumbacan pidhe synnyttämen eike candaman eli sijttemen.
Hoos 9:12 Ja echke he wiele Lapsians ylescasuataisit/ nin mine tadhon quitengin heite Perimettömexi tedhä/ ettei heiden pidhe ensingen Canssa oleman Ja we heillen/ costa mine mös heilde poiswelten.
Hoos 9:13 Ephraim/ quin mine näen/ ombi istutettu ia caunis ninquin Tyrus/ mutta sen teuty nyt Mestaialle henen Lapsens vlosandaman.
Hoos 9:14 HERRA anna heille/ Mutta mites tadhot heille anda ? Anna heillen hedelmetoin Coctu ia quiuat Rinnat
Hoos 9:15 Caiki heiden Pahudhens Gilgalis tapactu/ sielle mine heite wihan/ ia mine tadhon heite poisaia/ heiden pahan menons teden/ minun Honestani. Ja en ycten Rackautta heille sillen osota/ Sille caiki heiden Pämiehens ouat poislangeneet.
Hoos 9:16 Ephraim on löty/ henen Jurens on quiuetut/ ettei he sillen taidha hedelmete canda. Ja waicka he wiele cannaisit/ nin mine tadhon quitengin sen ihanan hedelmen heiden Rumistans cooletta.
Hoos 9:17 Minun Jumalan pite heidet poisheittemen/ senteden ettei he tactoneet hende cwlla/ ia heiden pite Pacanoiten seas exyxisa keumen.

X. Lucu.

Hen nuctele ia ennusta/ Ette se Israelin Waldakunda/ ia mös mwdh wallat pite syndeins teden huckuman/ Ellei he Paranosta tee/ ette Wanhurskaus kylueteisijn/ ia Rackaus nijteteisijn/ Ja ette HERRA etziteisijn/ cosca aica on/ Mwtoin seke Kuningas ette Canssa huckandepi.

Hoos 10:1 ISRAEL on tullut tarpetomaxi Winapuuxi/ semmotoinen ombi mös henen hedelmens. Ja quin palio Hedelmete henelle ombi/ nin monda Altarita hen teke. Sijnä quin Maa on paras/ sihen he rakendauat caunimat Kircot.
Hoos 10:2 Heiden sydhemens on iaetut/ ia he nyt syndie tekeuet. Mutta heiden Altarins pite cukistettaman/ ia heiden Sädhyns pite häuitettemen.
Hoos 10:3 Sille nyt he kehuuat ia sanouat. Ei se Kuningas ole wiele meite sanut/ Nin ei meiden taruitze * HERRA pelkemen/ Mite sen Kuningan piteis meille tekemen?
Hoos 10:4 He wannouat huckan heidens ycteen/ ia ydhen Lijton tekeuet/ ia semmotoinen Neuuo wihottapi ninquin Lijcaroho caikis waghois kedholla.
Hoos 10:5 Ne Samarian Asuiat cocouat heitens Wasican tyge Beth Auenis. Sille henen Canssans on parcunut henen ylitzens/ ionga henen Hengelisens ouat tottuneet riemuitzeman henen Cunniaudhens polesta. Sille hen on heilde poiswiety/
Hoos 10:6 Ja/ se Wasica on wiety Assiriahan/ Kuningan Lahiaxi Jarebis. Nin ikenens pite Ephraimin häpien cansa seisoman/ ia Israelin häpelist keumen henen Aiuotuxens cansa.
Hoos 10:7 Sille se Samarian Kuningas raukenut on/ ninquin Waaxi wedhen pälde.
Hoos 10:8 Ne cuckulat * Auenis ouat poispyhityt/ ionga cansa Israel on synditehnyt. Odhacket ia Oriantappurat caszuauat heiden Altarins päle/ ia heiden pite sanoman/ te Wooret peitteket meite/ ia te Mäet catucat meiden pälen.
Hoos 10:9 Israel sine olet synditehnyt hamast Gibean aiasta/ sihen mös he ouat iänehet. Mutta sencaltainen Sota/ quin nijte Pahoia Inhimisi wastoin Gibeas tapactui/ ei pidhe heite käsittemen.
Hoos 10:10 Waan Mine tadhon heite rangaista minun mieleni ielkin. Nin ette Canssat pite heiden ylitzens cocoundeman/ coska mine heite ijesten heiden molembain Wasicains cansa.
Hoos 10:11 Ephraim on yxi Wasica/ ioca itzens anda wiete/ Mine mös tadhon henen cansans Richtätappa/ ia tadhon keudhe ylitze henen caunijn Caulans. Minun pite opettaman Ephraim aiaman/ ia Judan kyndemen/ ia Jacobin harauoitzeman.
Hoos 10:12 SEnteden kylueke Wanhurskautta/ ia nijtteket Rackautta/ ia kyndeket toisin. Ette nyt aica on HERRA etziä/ sihenasti hen tulepi/ ia opetta teille Wanhurskautta.
Hoos 10:13 Sille te kynnette Jumalattomudhen/ ia ylesnitette pahatteghot ia sööte Walhen hedelme. Ette sine sis turuat sinus oman menos päle/ ia sinun mones Sangaris päle/ nin pite yxi Meteli ylesnouseman sinun Canssas seas.
Hoos 10:14 Nin ette caiki sinun Linnas pite häuitettemen/ quin Salman cadhotti Arbelin Honen/ Sodhan aicana/ coska Eiti lapsens päle tapettijn.
Hoos 10:15 Nin ikenens pite teidhengi Betelis keumen/ teiden swren Pahuden teden/ ette Israelin Kuningas pite Amulla warahin mahanlötämen.

XI. Lucu.

On sangen ialo Sarna/ iossa monista Jumalan Hyuiste töist/ Armons ia Euangeliumins cautta/ iulghistetaan.

Hoos 11:1 COska Israel noori oli/ pidhin mine hende rackahana/ ia cutzuin hende minun poiaxeni vlos Egyptist.
Hoos 11:2 Mutta coska hen nyt cutzutan/ nin he poiskäennexet/ ia wffrauat Baalim/ ia suitzuttauat Cuuain edes.
Hoos 11:3 Mine otin Ephraimin Käsiuardhesta ia talutin henen/ Waan nyt he ouat vnoctanuet/ quinga mine heite autin.
Hoos 11:4 Mine annoin heite wetä hookian Ikehen/ ia keudhe notkeisa Ohisa/ ia risuin heilde Ikehen/ ia annoin heillen Elatoxen/ ettei he Egyptin palaiaisi.
Hoos 11:5 Nin on nyt Assur tullut heiden Kuningaxens/ Sille euet he tadho palaita.
Hoos 11:6 Senteden pite Miecan tuleman heiden Caupungins päle/ ia pite heiden Salpans ylestemmata ia ylessömen/ heiden Aiuotuxens polesta.
Hoos 11:7 Eipe minun Canssan tottele käende minun poleni/ Edesquinga heille sarnatan/ nin eikengen hangitze cwleman.
Hoos 11:8 Mite minun pite sinusta tekemen Ephraim ? ia quinga minun pite sinua rangaitzeman Israel ? * Eikö minun pidhe coctolist ydhen Adaman sinusta tekemen/ ia asetta sinua ninquin Zeboim?
Hoos 11:9 Mutta minun sydhemellen ombi yxi toinen mieli/ minun Laupiudhen ombi ylenpalaua/ Ettei mine tedhä tadho/ minun hirmulisen Wihan perest/ enge palaia Ephraim cadhottaman. Sille Jumala mine olen ia en Inhiminen/ ia olen Se Pyhe teiden keskellen/ quitengin ei pide minun Waldakundan Caupungis oleman.
Hoos 11:10 Silloin HERRA nouadhatan/ ia henen pite ninquin Jalopeuran kiliuman. Ja quin hen kiliupi/ nin he pelestyuet iotca Ländehen pein ouat.
Hoos 11:11 Ja ne Egyptis mös pelestyuet/ ninquin iocu Lindu/ ia Assurin maasta/ ninquin Mettiset/ ia tadhon heite asetta heiden honehisins/ sanopi HERRA.
Hoos 11:12 EPhraimis ompi iocapaicas Epeiumalus minua wastan/ ia Israelin Honesa wäre Jumalanpaluelus. Mutta Juda pite henens wiele kijni Jumalasta/ ia sihen oikian pyhen Jumalanpalueluxen.

XII. Lucu.

Propheta laittapi sen Israelin Waldakunnan/ ette hen Pacanain cansa/ aina Lijton teki/ Ja ette hen piti erinomaisen Jumalanpalueluxen/ Bethelis/ Gilgalis/ Gileadis/ >etc. paitzi ia wastan Jumalan keskyn/ Joca Jerusalemis ainostans keski hendens paluelta. Nin ei Meken taidha hende oikein paluella oman hyuen lwlon ielkin/ ilman henen Sanoitans ia keskytens.

Hoos 12:1 Waan Ephraim ammottele Twlen ielkin/ ia sanopi Itetwlen peresti/ ia teke iocapeiue Epeiumalutta ia wahingota. He tekeuet Assurin cansa Lijton/ ia wieuet Balsam Egyptihin.
Hoos 12:2 Senteden HERRAN pite Judan warieleman/ ia Jacobin etzittelemen henen Menons peresti/ ia henelle costaman henen Ansions ielkin.
Hoos 12:3 Ja ( ma he ) Hen on Eitins codhusa henen Weliens alaspolkenut/ ia caikilla woimallans Jumalan cansa campailut.
Hoos 12:4 Hen paineli mös Engelin cansa/ ia woitti/ Sille hen idki ia rucueli hende/ Bethelis tosin hen leusi henen/ ia sielle hen on puhunut meiden cansan.
Hoos 12:5 Mutta se HERRA ombi se Jumala Zebaoth/ HERRA on henen Nimens.
Hoos 12:6 Nin käenne nyt sinuas sinun Jumalas tyge/ Tee Laupiutta ia Oikiutta/ ia toiuo alati sinun Jumalas päle.
Hoos 12:7 Mutta cauppamiehelle ombi wäre Waaca henen kädhesens/ ia kernasti wiettele.
Hoos 12:8 Sille Ephraim sanopi/ Mine olen ricas/ minulla ombi kylle/ eike caikis minun Töissen leute Pahateco/ quin syndi olis.
Hoos 12:9 Mutta mine olen sinun Jumalas hamast Egyptin maasta/ ioca sinua wiele andapi Maioissa asua/ ninquin mös Wosicunnais totuttijn
Hoos 12:10 Prophetille puhumahan. Ja mine se olen/ ioca nin monet Ennustoxet annan/ ia Prophetain cautta iulghistan/ cuca mine olen.
Hoos 12:11 Sille Gileadis onopi Epeiumalus/ ia Gilgalis he Häriet wffrauat huckan/ Ja heille ouat nin monda Altarit/ quin Cuhilat pelloisa seisouat.
Hoos 12:12 Jacobin teuty Sirian mahan paeta/ Ja Israelin teuty paluella ydhen waimon tedhen/ ydhen waimon tosin tedhen/ teuty henen caita.
Hoos 12:13 Mutta sitelehin vloswei HERRA Israelin Egiptistä/ ydhen Prophetan cautta/ ia annoi sen Prophetan cautta henen coriata.
Hoos 12:14 Waan nyt wihoitta Henen Ephraim Epeiumaloittens cautta. Senteden pite heiden Werens tuleman heiden ylitzens/ ia heiden HERRANS pite costaman heiden pilcans.

XIII. Lucu.

Hen Laittapi sen Israelin Waldakunnan/ ette henen pite syndins teden/ Assyrerein cautta häuitettemen. Etc.
Sijtte hen lohuttapi heite Christusen Waldakunnast/ iossa hen Synnin/ Heluetin ia Cooleman pideis ylessömen. etc.

Hoos 13:1 COska Ephraim oli Israelis corghotettu/ nin hen teutteriuie Epeiumalutta oppi/ sijtte hen synditeki Baalin cautta/ ia tulit sen cautta surmatuxi.
Hoos 13:2 Mutta nyt he palio enemin synditekeuet/ Ja tekeuet Cuuia heiden Hopiastans/ quin he taitauat heite ylesaiatella/ nimitten Epeiumalat/ iotca quitengi sula Sepänteco ouat. Quitengi he nijste sarnauat/ Joca tacto nijnen Wasicain swtaanda/ sen pite Inhimisiä wfframan/
Hoos 13:3 Ninen samain pite saaman Amuudhun/ ia sen Casten/ ioca warahin langepi. Ja/ ninquin Acanat/ iotca Luuasta poispuhaltan/ ia ninquin Saw Totoista.
Hoos 13:4 Mutta mine olen sinun HERRAS Jumalas hamast Egiptin maalda/ ia sinun pideis tosin ei mwta Jumalata tundeman/ paitzi minun/ ia ei ycten Wapactaia/ waan minua ainoata.
Hoos 13:5 Mine tosin surin sinusta Coruessa/ sijnä carckias maasa/
Hoos 13:6 Mutta ette he rauitut ouat/ ia kyllä saanuet/ nin heiden sydhemens ylespaisui/ senuoxi he minua vnoctauat.
Hoos 13:7 Nin mine mös tadhon olla heiden coctans quin iocu Jalopeura/ ia quin Pardi tielle tadhon heite weijuue/
Hoos 13:8 Mine tadhon heite cohdata/ ninquin se Carhu/ ionga Poiat poisotetut ouat. Ja tadhon heiden paadhitun sydhemens rickireueiste/ Ja tadhon heite sielle ylessödhe/ quin iocu Jalopeura/ Pedhot pite heite rickirepimän.
Hoos 13:9 Israel sine wiet sinus Onnettomudhen/ Waan sinun Terueydhes minus ainoas seisopi.
Hoos 13:10 Cussa ombi sinun Kuningas/ ioca sinua auttais caikis sinun Caupungeis/ Ja sinun Domaris/ ioista sine sanoit/ Anna minulle Kuningas ia Pämiehie.
Hoos 13:11 Mine tosin annoin sinulle * Kuningan/ minun wihasani/ ia tadhon sen sinulda poisotta minun hirmudhesani.
Hoos 13:12 Se Ephraimin Pahateco ombi coconsidhottu/ ia henen syndins ombi salattu/
Hoos 13:13 Sille henelle pite Kipu tapactuman ninquin Wastoinoleuaisella. Sille hen on yxi tyhme Lapsi/ sen aian pite tuleman/ ette heiden Lapsens pite huckanduman.
Hoos 13:14 * Mutta Mine tadhon heite Heluetist vlospäste/ ia Coolemasta wapacta. Coolema/ Mine tadhon sinulle yxi Myrcki olla/ Heluetti/ Mine tadhon sinulle yxi Surma olla.
Hoos 13:15 Quitengi ombi se Lohutos minun silmeni edest peitetty/ Sille henen pite weliesten waihel eroittaman.
Hoos 13:16 Ydhen Itetwlen pite tuleman yles Coruesta/ ia henen Caiuons curactuman/ ia henen Lecteins quiuama'. Sen saman pite raateleman caikein calliman Calun Tauaran.

XIV. Lucu.

Hen sosittele ia cutzupi caiki Euangeliumin tyge/ Syndiens tundeman ia nijte Uskossa andexianoman/ ia Christusen teden sulan Jumalan Armon ia laupiudhen päle Loottaman.

Hoos 14:1 Samarian pite autiaxi tuleman/ Sille he ouat heiden Jumalans couacoruaiset/ Heiden pite Miecan lepitze langeman/ ia heiden Nooret Lapsens rickipaiskattaman/ ia heiden Wastoinoleuaiset Waimot pite rickireuäistemen.
Hoos 14:2 KIenne sinus Israel sinun HERRAS Jumalas tyge/ Sille sine olet la'genut sinun Pahateghos tedhen.
Hoos 14:3 Ottacat nämet Sanat teillen/ ia käendeket teiten HERRAN tyge/ ia sanocat henelle. Anna meille caiki synnit andeixi/ ia tee meille hyue/ nin me tadhom wffrata meiden Hwlten Mullit.
Hoos 14:4 Eipe Assurin pidhe meite auttaman/ enge me tadho sillen astua Oricten päle/ eike enembete sanoa meiden Käsialanne tyge/ Te oletta meiden Jumalan. Waan anna nijlle Oruoillen Armo leute sinun tykös.
Hoos 14:5 Nin minun pite taas parandaman heiden poiskeumisens/ kernasti mine heite racastan/ Nin minun pite Wihani heiste poiskändemen.
Hoos 14:6 Mine tadhon Israelil olla ninquin iocu Amuncaste/ ette henen pite/ ninquin Rosin/ cucostaman/ ia henen Jwrttens pite läuiemen ninquin Libanon.
Hoos 14:7 Ja henen Oxians heitens vloswenyttemen/ ette hen itze olis nin lustinen/ quin iocu Oliupw/ ia henen pite haijun andaman ninquin Libanon.
Hoos 14:8 Ja heiden pite taas istuman heiden Winapuuns warion ala/ Jyuiste heitens rauitzeman/ ia cucostaman ninquin Winapuun. Ja Henen muistons pite ninquin Libanon winan oleman.
Hoos 14:9 O Ephraim/ Pois Epeiumaloittes cansa/ Mine tadhon henen cwlella ia iodhatta. Mine tadhon olla ninquin wiherieinen Hånga/ Minussa pite sinun Hedelmes leutemen.
Hoos 14:10 Cuca on wijsas/ ette hen neite ymmerdheis/ ia nopsa/ ioca neite merkitzis ? Sille ne HERRAN Tiet ouat oikiat/ ia ne Wanhurskat heisse waeldauat/ Mutta ne ylitzekeumerit nijsse samois langeuat.

Hoseast Prophetast Loppu.