Propheta Hosea

22.04.2020

Esipuhe Prophetast Hoseast .
HOsea eli ja saarnais/ nijncuin hän Esipuhesans osotta/ toisen ja jäkimmäisen Jerobeamin Israelin Cuningan aicana.
Jolla ajalla myös Jesaia Judeas/ nijn myös Amos ja Micha elit/ mutta Hosea oli cuitengin wanhin heistä.
Nijn oli myös Jerobeam toimellinen ja onnellinen Cuningas/ joca paljo toimitti Israelin waldacunnas/ nijncuin toinen Cuningasten Raamattu neljännes toistakymmenes lugusa todista.
Jäit cuitengin hänen wanhemmans Israelin Cuningasten epäjumaluteen/ ja owat ollet sijhen aican monda jalo miestä Canssas/ waan ei cuitengan tainnet Canssa parammaxi saada: sillä perkele oli Canssan sijhen hulluteen saattanut/ että he alati tapoit Prophetat/ ja poldit lapsens epäjumaloille uhrixi/ ja nijn täytit maan wiattomalla werellä/ nijncuin hän täsä ensimäises lugus sen edest Israeli uhca.
Mutta nijn on nähdä/ ettei tämä Hosean ennustus ole coconainen eikä täydellisest kirjoitettu/ mutta ainoastans muutamat cappalet ja sanat hänen saarnastans owat haetut ja yhten Raamattun cootut/ löytän cuitengin hänesä/ että hän molemmat wirat runsast ja täydellisest on toimittanut.
Ensist on hän epäjumalutta wastan angarast saarnannut/ ja Canssa jalost nuhdellut/ nijn myös Cuningast ja hänen Ruhtinaitans ja Pappeja/ jonga tähden hän/ nijncuin muutkin/ cuoleman ansaidzi.
Ja tapettin nijncuin eriseurainen Pappeja wastan/ ja capinan nostaja Cuningasta wastan: sillä se on Prophetain ja Apostolein cuolema ollut/ ja nijn idze Christuxengin täydyi cuolla.
Sijtte on myös Christuxest ja hänen waldacunnastans wäkewäst ja rohkiast ennustanut/ nijn 2. 13. ja 14. cap. erinomattain osotetan.
Mutta että hän nijn usein kertoi sen sanan huora ja huorutta/ ja 2. cap. nai porton: ei sentähden pidä ajateldaman/ että hän idzestäns oli nijn carias töisäns ja puheisans: sillä hän puhu hengellisellä tawalla/ ja se huora on ollut hänen awio emändäns/ jonga cansa hän on sijttänyt awio lapsia.
Mutta emännän ja lasten piti sencaltaista häpiälistä nime candaman/ Canssan epäjumaluden merkixi ja nuhtexi/ joca oli monda hengellistä huorutta/ se on epäjumalutta/ täynnä/ nijncuin hän idzekin sano: maacunda juoxe pois HERrasta huoruteen.
Nijncuin Jeremia puisia cahleita/ ja picarin candoi merkixi: ja caickikin Prophetat teit jotakin camalata Canssalle merkixi: nijn myös hänen awio emändäns lapsinens piti täsä huoran nime candaman/ Canssan epäjumaluden merkixi: sillä ei se ole uscottapa/ että Jumala käski Prophetan huorin tekemän/ nijncuin muutamat täsä Hosean tahtowat selittä.

Propheta Hosea .

I. Lucu .

HERra käske Hosean otta idzellens porton emännäxi/ sixi merkixi/ että maacunda juoxi epäjumalan palweluxeen/ v. 1.
anda lapsille sencaltaisen nimen/ josta tietäisin HERran tahtowan sentähden edziä ja rangaista maacunda/ v. 3.

Hoos 1:1 TÄmä on HERran sana/ joca tapahtui Hosealle Beherin pojalle/ Usian/ Jothamin/ Ahaxen/ Jehiskian/ Judan Cuningasten ajalla/ ja Jerobeamin Joaxen pojan Israelin Cuningan ajalla.
Hoos 1:2 Ja cosca HERra rupeis ensist Hosean cautta puhuman/ sanoi hän hänelle: mene/ nai ja ota portto awioxes/ ja porton lapset: sillä maacunda carca pois HERralda huoruteen.
Hoos 1:3 Ja hän meni ja otti GomerDiblaimin tyttären/ joca tuli rascaxi ja synnytti hänelle pojan.
Hoos 1:4 Ja HERra sanoi hänelle: nimitä händä Jesreelixi: sillä wielä on wähä aica/ cuin minä edzin ne wiattomat weret Jesreelis Jehun huonen päälle/ ja loputan Israelin huonen waldacunnan.
Hoos 1:5 Ja sijhen aican ricon minä Israelin joudzen Jesreelin laxosa.
Hoos 1:6 Ja hän taas tuli rascaxi/ ja synnytti tyttären. Ja hän sanoi hänelle: nimitä se LoRihamaxi: sillä en minä enä armahda Israelin huonetta/ mutta tahdon heidän heittä pois.
Hoos 1:7 Judan huonetta minä cuitengin armahdan/ ja autan heitä HERran heidän Jumalans cautta. En minä heitä auta joudzella/ miecalla/ sodalla/ orehilla taicka hewoismiehillä.
Hoos 1:8 Ja cosca hän oli LoRihaman wieroittanut/ nijn hän taas sijtti ja synnytti pojan.
Hoos 1:9 Ja hän sanoi: nimitä händä LoAmmixi: Sillä et te ole minun Canssan/ nijn en minäkän ole teidän.
Hoos 1:10 MUtta Israelin lasten lucu pitä oleman nijncuin meren sanda/ jota ei mitata eikä luetta taita. Ja sijnä siasa pitä oleman cuin heille sanottu on: et te ole minun Canssan/ sanotan heille: te eläwän Jumalan lapset:
Hoos 1:11 Sillä Judan lapset ja Israelin lapset pitä coconduman ja pitämän heidäns yhden pään alla/ ja menemän ylös/ pois maasta: sillä Jesreelin päiwä pitä suuri päiwä oleman.

Vers. 6. LoRihamaxi ) Armotoin: sillä ei hän tahdo pelasta Assyrian Cuningan kädestä.
v. 7. HERran heidän Jumalans cautta ) Tästä nähdän että jumaludes owat usiammat personat/ toinen persona puhu täsä ja lupa autta/ ja toinen on jonga cautta hän on auttawa/ nijncuin Basil. M. puhu cont. Eunom. lib. 5. V. LoAmmixi ) se käätän: ei minun Canssan: sillä hän tahdoi hyljätä Judan Canssan/ ja lopetta heidän waldacundans ja pappeudens/ nijncuin Evangeliumin cautta tapahtunut on/ cuin täsä cohta seura.

II. Lucu .

HERra lupa että Israelin lapset pitä nijn monexi tuleman/ nijstä jotca ei nyt ollet hänen lapsens/ ettei nijtä kengän luke taida: sillä Juda ja Israel pitä oleman yhden pään alla/ v. 10.
nuhtele Canssans heidän hengellisen salawuoteudens tähden/ v. 1.
että he hyljäisit hänen/ palwelit epäjumalita/ ja omistit nijlle caiken sen hywän cuin HERra heille andoi/ jywät/ wijnan/ öljyn/ etc. v. 5.
uhca tahtowans otta ne tacaperin/ v. 7.
lupa cuitengin taas että hän tahto heitä corjata/ uden lijton tehdä heidän cansans/ ja heitä idzellens wanhurscaudes ja armos kihlata/ v. 14.

Hoos 2:1 Sanocat teidän weljillen: he owat minun Canssan: ja teidän sisarillen: he owat armosa.
Hoos 2:2 SAnocat duomio teidän äitistän/ rijdelkätt sillä ei hän ole minun emändän/ engä minä ole hänen miehens. Käskekät hänen heittä pois haureudens hänen caswoistans/ ja hänen huorudens hänen rinnastans.
Hoos 2:3 Etten minä händä alasti rijsuis/ raatelis ja panis händä nijncuin hän syndyisäns oli. Ja panis myös händä nijncuin häwitettyä ja nijncuin carkiata maata/ engä janoon händä cuoletais.
Hoos 2:4 Ja en armahdais hänen lapsians: sillä he owat huoran lapset/ ja heidän äitins on portto.
Hoos 2:5 Ja joca heidän sijtti/ hän käytti idzens häpiälisest/ ja sano: minä tahdon carata racastajani jälken/ joca minullen anda leipä/ wettä/ willoja/ pellawita/ öljyä ja wijna.
Hoos 2:6 Sentähden cadzo/ minä aitan sinun ties orjantappuroilla/ ja panen aidan eteen/ ettei hän löytäis hänen polcujans.
Hoos 2:7 Ja cosca hän carcaja racastajains jälken/ nijn ei hänen pidä heitä käsittämän/ eikä löytämän/ cosca hän heitä edzi/ ja hänen pitä sanoman: minä menen ja palajan minun endisen mieheni tygö/ josa minä parammin menestyn cuin minun nyt käteni käy.
Hoos 2:8 Ja ei hän tahdo tietä minua sixi/ joca hänelle annoin jywiä/ wijna ja öljyä/ ja että minä annoin hänelle paljon hopiata ja culda/ josta he Baalimin teit.
Hoos 2:9 Sentähden minä otan aicanans jällens minun jywäni/ wijnani ja willani/ ja raatelen minun pellawani/ jolla hän häpiäns peittä.
Hoos 2:10 Ja minä tahdon rijsua hänen häpiäns/ hänen racastajains silmäin eteen/ ja ei pidä kenengän händä minun käsistäni päästämän.
Hoos 2:11 Ja minä lackautan caiken hänen ilons/ juhlans/ uden Cuuns/ lepopäiwäns/ ja caicki hänen pyhäpäiwäns.
Hoos 2:12 Minä häwitän myös hänen wijnapuuns ja ficunapuuns/ joista hän sanoi: se on minun palckan/ jonga minun racastajani minulle andawat. Minä teen nijstä medzän/ että medzän pedot ne syöwät.
Hoos 2:13 Juuri nijn edzin minä händä Baalimin päiwänä/ jona hän sawuuhria sytytti/ ja caunisti hänens culda lehdeillä ja caulahopeilla. Ja juoxe racastajans jälken/ ja nijn unohti minun/ sano HERra.
Hoos 2:14 SEntähden cadzo/ minä tahdon händä haucutella/ wien hänen corpeen ja puhun suloisest hänen cansans.
Hoos 2:15 Silloin annan minä hänelle hänen wijnamäkens/ ja Achorin laxon/ ja tahdon toiwon awata. Siellä hän on lauleskelewa/ nijncuin nuorella ijälläns: ja nijncuin sinä päiwänä jona hän Egyptin maalda läxi.
Hoos 2:16 Ja sinä päiwänä pitä oleman/ sano HERra/ ettäs minun cudzut miehexes/ ja et sillen minua cudzu Baalimixes.
Hoos 2:17 Sillä minä tahdon Baalimin nimet otta pois hänen suustans/ nijn ettei kenengän pidä sitä nime sillen muistaman.
Hoos 2:18 Waan minä tahdon tehdä heille sillä ajalla lijton/ petoin cansa kedolla/ linduin cansa taiwan alla/ ja matoin cansa maan päällä. Ja tahdon otta pois joudzen/ miecan/ ja sodan maalda/ ja annan heidän asua turwallisest.
Hoos 2:19 Minä kihlan sinun idzelleni ijancaickisest/ minä kihlan sinun idzelleni wanhurscaudesa/ duomiosa/ armosa ja laupiudesa.
Hoos 2:20 Minä kihlan tosin sinun idzelleni uscosa/ ja sinun pitä HERran tundeman.
Hoos 2:21 Sillä ajalla/ sano HERra/ tahdon minä cuullella/ minä tahdon taiwan cuullella/ ja taiwan pitä maata cuuldeleman.
Hoos 2:22 Mutta maan pitä cuuleman jywä/ wijna/ öljyä/ ja nijtä pitä Jesreelin cuuleman.
Hoos 2:23 Ja minä tahdon sen idzelleni pitä siemenexi maan päälle/ ja tahdon sitä armahta/ jota ei ole armahdettu. Ja sanon hänelle: joca ei ollut minun Canssan: sinä olet minun Canssan: ja hänen pitä sanoman: sinä olet minun Jumalan.

Vers. 10. Mutta Israelin lasten lucu ) se on puhuttu Christuxest ja Evangeliumin saarnast/ pacanain ja Judalaisten seas/ se on toisexi pääxi ja waldacunnaxi tullut.
V. 11. Yhden pään alla ) Joca pää on Christus.
V. 4. Portto ) se on/ hän palwele epäjumalita.
V. 7. Pidä heitä käsittämän ) Epäjumalan palweliat/ nijncauwan cuin heillen myötä käy/ luulewat he sen idzellens heidän epäjumalan palweluxellans ansainnens/ sijhenasti cuin murhe tule/ nijn täyty heidän sitä oikiata Jumalata rucoilla ja armo anoa.
V. 14. Suloisest ) se on se suloinen Evangelium/ ja Achorin laxo on se cullainen paicka/ josa murhe ja risti on/ ja cuitengin Christuxen suloiset sanat owat seas: sillä Achor käätän/ murhe eli risti/ josa caicki näkymättömät asiat saarnatan/ joita toiwoman pitä.
V. 18. Lijton ) se on/ sydämen lijton ja rauhan uscon cautta Christuxen päälle/ joca ei kenengän taida wahingota tehdä.
V. 22. Jesreel ) käätän/ Jumalan siemen: sopi nijn sijhen/ cusa hän sano: minä pidän hänen minulleni siemenexi/ se on/ teen händä oikiaxi Jesreelixi/ että hänellä olis ijancaickinen sikiö/ nijncuin Christillinen Kircko ijancaickisest pysy.

III. Lucu .

HOsea saa taas käskyn sijtä portost/ v. 1.
sixi merkixi/ että Israelin lapset pidäis jongun ajan oleman ilman Cuningata ja Papeita/ v. 4.
mutta wijmein tuleman käätyxi heidän oikian Cuningans Christuxen tygö/ v. 5.

Hoos 3:1 JA HERra sanoi minulle: mene wielä kerta/ ja hala sitä salawuoteista waimo ja portto. Nijncuin HERra racasta Israelin lapsia/ jotca cuitengin käännyit muucalaisten jumalain tygö/ ja halawat wijnacannun tähden.
Hoos 3:2 Ja minä sowin hänen cansans/ wijtentoistakymmenden hopiapenningijn/ ja puolentoista Homerijn ohria/ ja sanoin hänelle:
Hoos 3:3 Odota minua monda päiwä ja älä huorin tee/ älä toiseen ryhdy: sillä minä tahdon myös sinuakin odotta.
Hoos 3:4 Sentähden että Israelin lapset pitä monda päiwä ilman Cuningasta/ ilman Päämiestä/ ilman uhrita/ ilman Altarita/ ilman päälishameta/ ja ilman Jumalan palwelusta oleman.
Hoos 3:5 Sijtte Israelin lapset palajawat/ ja heidän HERrans Jumalatans/ ja Dawidita heidän Cuningastans edziwät. Ja pitä HERra ja hänen armons wijmeisellä ajalla cunnioittaman.

Vers. 1. Wijnacannun tähden ) se on/ wadzan tähden.
V. 4. Ilman Cuningasta ) Ei ollut Israelillä Cuningast fangiuxen jälken/ sijhen saacka oikia Dawid Christus tuli/ joca on coco mailman Cuningas.
V. 5. Dawid ) Cadzo Ier. 30:9. V. eod. Wijmeisellä ajalla ) Cadzo Esa. 2:2.

IV. Lucu .

HOsea ilmoitta Israelin waldacunnalle Jumalan wihan ja rangaistuxen/ heidän moninaisten syndeins ja wicains tähden/ jotca siellä tehtin/ v. 1.
neuwo Judan waldacunda/ ettei hän heitä seurais/ waan cartais/ v. 15.

Hoos 4:1 CUulcat HERran sana te Israelin lapset: sillä HERralla on syy nijtä nuhdella/ jotca maasa asuwat. Sentähden ettei siellä ole totuutta eikä rackautta/ eikä Jumalan sana ole maasa.
Hoos 4:2 Mutta pilcka/ walhe/ murha/ warcaus ja huoruus owat wallan saanet/ ja yxi weren wica tapahtu toisen jälken.
Hoos 4:3 Sentähden pitä maacunnan surkian oleman/ ja caicki/ jotca sijnä asuwat/ pitä häwitettämän: Ja medzän pedot/ ja linnut taiwan alla/ ja calat meres pitä huckanduman.
Hoos 4:4 Ei saa kengän nuhdella eikä rangaista ketän: sillä sinun Canssas on nijncuin Pappein rangaisia.
Hoos 4:5 Sentähden sinun pitä päiwällä langeman/ ja Prophetas yöllä/ näin minä tahdon äitis hillitä.
Hoos 4:6 Minun Canssan on turmeldu/ eikä tahdo oppia. Että sinä hyljäisit Jumalan sanat/ tahdon minä myös sinun hyljätä/ ettei sinun pidä enä minun Pappin oleman. Ja sinä unohdat sinun Jumalas Lain/ sentähden minä myös unohdan sinungin lapses.
Hoos 4:7 Jota enämbi heitä on/ sitä enämmin he tekewät syndiä minua wastan/ sentähden teen minä heidän cunnians häpiäxi.
Hoos 4:8 He syöwät minun Canssani syndiuhria/ ja himoidzewat heidän syndejäns.
Hoos 4:9 Canssalle pitä nijncuin Papeillekin tapahtuman: sillä minä tahdon heidän pahat tecons edziä/ ja costan heille nijncuin he ansainnet owat.
Hoos 4:10 Nijn että he syöwät ja ei tule rawituxi/ he tekewät huorutta/ ja ei heidän pidä menestymän: sillä he owat hyljännet HERran/ ja ei totellet händä.
Hoos 4:11 huoruus/ wijna ja juoma hulluxi saattawat.
Hoos 4:12 Minun Canssan tutki puulda/ ja hänen sauwans saarna hänelle: sillä huoruden hengi wiettele heitä/ nijn että he teit huorin Jumalatans wastan.
Hoos 4:13 Wuorten cuckuloilla he uhrawat/ ja corkiuxilla he suidzuttawat/ tammein alla/ haapain/ ja saarnein alla/ että ne andawat suloisen warjon. Sentähden tulewat teidän tyttären portoixi/ ja teidän morsiamenne huorixi.
Hoos 4:14 Jota en minä tahdo estä/ cosca teidän tyttären ja morsiamen häwäistän ja huoraxi tulewat. että tekin toista Jumalata palweletta huorain cansa/ ja uhratte ilkein porttoin cansa: sillä hullu edzi haawoja.
Hoos 4:15 ISrael/ jos sinä cuitengin tahdot huorin tehdä/ nijn älkön Juda sentähden wiallisexi tulco. Älkät mengö Gilgalijn/ ja älkät tulco ylös BethAwenin/ ja älkät wannoco: nijn totta cuin HERra elä:
Hoos 4:16 Sillä Israel kijli nijncuin kijliwäinen lehmä. Nijn HERra on myös caidzewa heitä/ cuin exywäistä lammasta awaras paicas.
Hoos 4:17 Sillä Ephraim on suostunut epäjumalijn: Anna silläns olla.
Hoos 4:18 He owat heitäns juopumiseen ja huoruteen laskenet/ ja heidän waldamiehens iloidzewat pahannusten kehoituxest.
Hoos 4:19 Tuulispään pitä heidän sijwilläns sidottuna ajaman pois/ ja heidän pitä häpemän heidän Jumalan palweluxestans.

Vers. 8. He syöwät ) se on/ heidän pitä wiriäst ahkeroidzeman heidän Jumalan palweluxesans/ mutta wähä sijtä syömän.
v. 16. On caidzewa ) se on/ ettei he tahdo cotona pysyä ja tytyä sijhen Jumalan palweluxeen/ cuin minä heille olen andanut/ nijn minä hajotan heitä pacanoihin/ että he kyllä heidän wääräst opistans ja epäjumalan palweluxestans rawituxi tulewat.
v. 18. Heidän waldamiehens ) se on/ Cuningans/ Förstins ja Pappins.

V. Lucu .

Propheta ilmoitta Papeille/ Canssalle ja idze Cuningalle HERran tahtowan heitä rangaista/ että he olit hänen nijncuin porton hyljännet/ eikä tahtonet palaita jällens/ v. 1.
nijn myös Judat. v. 5.
jos he sijtte edziwät HERra/ nijn ei heidän pidä löytämän/ mutta pitä häwitettämän/ v. 8.
ja ei kengän taida heitä autta/ v. 13.

Hoos 5:1 Cuulcat sijs Papit ja Israelin huone ottacat waari/ ja ota corwijs sinä Cuningan huone: sillä rangaistus pitä tuleman teidän päällen/ te jotca Mizpas paulan/ ja lewitetyn wercon Thaboris wirittänet oletta.
Hoos 5:2 He teurastawat sangen paljo/ ja nijllä wiettelewät Canssa/ sentähden tule minun heitä caickia rangaista.
Hoos 5:3 Kyllä minä tunnen Ephraimin/ ja ei Israel ole minun edestäni peitetty/ että Ephraimin on portto/ ja Israel saastainen.
Hoos 5:4 Ei he ajattele palaita Jumalans tygö: sillä heillä on huoruden sydän/ ja ei he tottele HERra.
Hoos 5:5 Sentähden pitä Israelin coreus heidän caswoins edes nöyrytettämän/ ja Israel ja Ephraim pitä pahain tecoins tähden langeman: Judan pitä myös heidän cansans langeman.
Hoos 5:6 He edziwät sijtte HERra carjoinens ja lambainens/ waan ei heidän pidä sijttekän händä löytämän.
Hoos 5:7 Sillä hän on idzens heildä käändänyt pois. He cadzowat HERran ylön ja synnyttäwät äpärä lapsia/ sentähden pitä myös uden Cuun syömän heitä uhreinens.
Hoos 5:8 Ja/ soittacat Basunata Gibeas/ Ja/ soittacat torwe Ramasa/ Ja/ huutacat BethAwenis/ tuolla puolen BenJaminin.
Hoos 5:9 Sillä Ephraimin pitä rangaistuxen päiwänä kylmillä oleman/ josta minä Israelin sucucundia uscollisest olen neuwonut.
Hoos 5:10 JUdan Päämiehet owat nijncuin rajain siirtäjät/ sentähden tahdon minä minun wihani wuodatta heidän päällens nijncuin weden.
Hoos 5:11 Ephraim kärsi wäkiwalda ja ahdistetan/ joca hänelle oikein tapahtu: sillä hän andoi idzens ihmisten käskyihin.
Hoos 5:12 Minä olen Ephraimille nijncuin coi/ ja Judan huonelle widzaus.
Hoos 5:13 Mutta cosca Ephraim tunsi sairaudens ja Juda haawans/ nijn Ephraim meni Assyriaan/ ja lähetti Jarebin Cuningan tygö. Waan ei hän woinut teitä cuitengan autta/ eikä parata teidän haawojan.
Hoos 5:14 Sillä minä olen Ephraimille nijncuin wanha Lejon/ ja Judan huonelle nijncuin nuori Lejon. Minä/ minä idze heitä raatelen ja menen pois/ minä wien heidän pois/ ja ei kengän heitä woi pelasta.
Hoos 5:15 MInä menen ja palajan taas sialleni/ sijhenasti cuin he syndins tundewat/ ja minun caswoani edziwät.

Vers. 4. Mitzpas ) Sillä he sääsit idze siellä jumalan palweluxen/ jolla he wiettelit Canssan,
v. 2. Teurastawat ) Epäjumalan palweluxeen coco mailma runsast anda/ waan totuden täyty kerjätä.
v. 5. Coreus ) se on/ heidän jumalan palweluxens/ johon he uscalsit.
v. 7. äpärä lapsia ) se on/ he opettawat lapsillens wäärä ja epäjumalan palwelust/ ettei he taida tulla minun lapsixeni.

VI. Lucu .

Propheta lohdutta taas Canssans/ että cosca he HERralda rangaistan/ nijn he oppiwat tundeman HERran/ ja käändäwät idzens hänen tygöns/ v. 1.
ja nijn hän teke heille caicke hywä/ v. 4.
mutta Israel oli cadzowa sen ylön/ ja Juda cuitengin oli sitä ajattelewa ja pitä käätyxi tuleman/ v. 11.

Hoos 6:1 Cosca heille wastoin käy/ nijn heidän pitä minua edzimän/ ja sanoman: Tulcat ja palaitcam HERran tygö/ sillä hän on meitä repinyt/ hän myös meidän paranda.
Hoos 6:2 Hän on meitä lyönyt/ hän myös meidän paranda. Hän teke meitä eläwäxi cahden päiwän perästä/ colmandena päiwänä hän meitä wirgotta/ nijn että me saamme elä hänen edesäns.
Hoos 6:3 Nijn me otam sijtä waarin/ ja pyytelem/ että me HERran tundisim: Sillä hän coitta nijncuin caunis amurusco/ ja hän tule meille nijncuin sade/ nijncuin wihmasade/ joca maan tuoreutta.
Hoos 6:4 Cuinga minä sinulle Ephraim hywä teen? cuinga minä sinulle Juda hywä teen? sillä se armo/ jonga minä teile osotan/ on nijncuin amullinen pilwi/ ja nijncuin caste/ joca huomeneltain warhain lange.
Hoos 6:5 Sentähden wuoleskelen minä heitä Prophetain cautta/ ja cuoletan heitä minun suuni sanoilla/ että sinun Jumalas sanat ilmaunduisit:
Hoos 6:6 Sillä minulle kelpa armo ja ei uhri/ Jumalan tundo ja ei polttouhri.
Hoos 6:7 Mutta he käywät sen lijton ylidze nijncuin Adam/ jolla he cadzowat minun ylön.
Hoos 6:8 Sillä Gilead on Caupungi wääryttä ja weren wicoja täynäns.
Hoos 6:9 Papit owat jouckoinens nijncuin ryöwärit/ jotca wäijywät ja murhawat Sichemin tiellä: sillä he tekewät mitä he tahtowat.
Hoos 6:10 Minä näen Israelin huonesa/ jota minä cauhistun: sillä Ephraim teke huorin/ ja Israel saastutta idzens.
Hoos 6:11 Mutta Judalla on wielä elon aica olewa/ cosca minä minun Canssani fangiuden palautan.

Vers. 1. Wastoinkäy ) Täsä hän ennusta Christuxest ja Evangeliumist. Ei Judalaiset totellet Jumalata/ cosca heille myötä käwi/ nijn täydyi heidän Udes Testamendis palwella Jumalata ristin alla: ei muutoin taida olla: sillä pauperes Evangelizantur , wiheljäiset cuulewat Jumalan sanan/ mutta ei äwerjät sitä mixikän lue.
v. 2. Cahden päiwän perästä ) Puhutan Christuxen nousemisest cuolluist: mutta että hän puhu nijncuin usiammist/ tapahtu sentähden/ että me caicki nijncuin jäsenet hänen ruumisans/ cuolemme hänen cansans ja cuolluist nousemme/ cuolemme synnille ja elämme wanhurscaudelle/ Rom. 6:8.
v. 5. Wuoleskelen ) se on/ minä hyljän heidän epäjumalan palweluxens/ että he minua palwelisit.
v. 9. Murhawat ) Nimittäin/ heidän sieluns heidän epäjumalan palweluxens cautta.

VII. Lucu .

PRopheta walitta waikiast Israelin syndejä ja catumattomutta/ v. 1.
lijatengin heidän epäjumalan palwelustans/ v. 3.
ja että he turwaisit ihmisten apuun/ v. 11.
jongatähden he myös HERralda rangaistan/ v. 13.

Hoos 7:1 COsca minä Israeli autta tahdon/ nijn äsken nähdän Ephraimin wäärys/ ja Samarian pahuus/ nijn että he sitä enämmin epäjumalita palwelewat:
Hoos 7:2 Sillä waicka he keskenäns warasten/ ja ulcona ryöwäritten cansa rangaistan/ ei he cuitengan huomaidze/ että minä otan waarin caikesta heidän pahudestans. Mutta minä näen kyllä heidän menons/ jota he jocapaicas pitäwät.
Hoos 7:3 He ilahuttawat Cuningan pahudellans/ ja Päämiehet walhellans/ ja owat caicki huorintekiät.
Hoos 7:4 Nijncuin pädzi/ jonga leipoja lämmittä/ cosca hän on sotcunut/ anda hän taikinan hapata ja nosta.
Hoos 7:5 Tänäpän on meidän Cuningam juhla/ ja Päämiehet lämbiäwät wijnasta/ nijn hän cudzutta pilckajat tygöns.
Hoos 7:6 Sillä heidän sydämens on palawa nijncuin pädzi/ cosca he uhrawat ja Canssa wiettelewät. Mutta heidän leipojans maca caiken yösen/ ja pala amulla tulen liekisä. He owat wielä caicki palawat nijncuin pädzi.
Hoos 7:7 Waicka heidän Duomarins syödän/ ja caicki heidän Cuningans langewat/ ei ole sijttekän yhtäkän heisä/ joca minua rucoile.
Hoos 7:8 Ephraim secoitta idzens Canssoijn: Ephraim on nijncuin kyrsä/ jota ei kengän käännä.
Hoos 7:9 Waan muucalaiset syöwät hänen woimans/ jota ei hän cuitengan tottele. Hän on myös harman carwan saanut/ ei hän sijttekän sitä huole.
Hoos 7:10 Ja Israelin coreus nöyrytetän heidän silmäins edesä/ ei he sengän tähden käännä idzens heidän HERrans Jumalans tygö/ eikä hänestä pidä lucua näisä caikisa.
Hoos 7:11 Sillä Ephraim on nijncuin hullu mettinen/ joca ei mitän huomaidze/ toisinans hän auxens huuta Egyptiä/ ja toisinans he juoxewat Assurijn.
Hoos 7:12 Mutta että he nijn sinne ja tänne juoxendelewat/ heitän minä minun werckoni heidän päällens/ ja temman alas nijncuin linnut taiwan alda. Minä tahdon heitä rangaista/ nijncuin heidän seuracunnisans saarnatan.
Hoos 7:13 Woi heitä/ että he minusta horjahtuwat/ heidän täyty turmeldua: sillä he owat minusta luopunet. Minä olisin heidän kyllä päästänyt/ jollei he olis walheita opettanet.
Hoos 7:14 Nijn ei he myös minua huuda sydämestäns/ waan ulwowat heidän luolisans. He coconduwat syömisen ja juomisen tähden/ ja owat minulle cowacorwaiset.
Hoos 7:15 Minä opetan heitä ja wahwistan/ mutta pahasti he minua kijttäwät.
Hoos 7:16 He palajawat/ mutta ei oikein/ waan owat nijncuin carsas joudzi. Sentähden pitä heidän Päämiestens miecan cautta langeman/ heidän uhcauxens pitä Egyptis nauroxi tuleman.

Vers. 1. Nähdän ) Jota enämmin opetetan/ sitä pahemmaxi mailma tule.
V. 6. Leipojans maca ) se on/ heidän Cuningans: ja tahto sanoa: ha palawat nijn heidän epäjumaludesans/ ettei heitä milläkän waiwalla taita sijtä eroitta/ ja he tekewät nijstä Martyrit/ joita Jumala rangaise/ nijncuin he sen Jumalan tähden kärsisit.
V. 8. Käännä ) Mutta anda hänen pala caicki toiselda puolelda.
v. 12. Saarnatan ) se on/ he uhcawat ja toruwat oikeita Prophetaita nijncuin wääriä opettaita Jumalan edes/ sen pitä tuleman heidän pääns päälle/ heidän pitä sitä curitust kärsimän/ jota he muita wastan heidän Schouluisans saarnawat.
v. 14. Luolisans ) se on/ heidän Kircoisans ja Schouluisans/ joisa he epäjumalain cansa salawuoteutta pitäwät. Vers. eod. He coconduwat ) se on/ he pitäwät heidän Jumalan palwelustans wadzan tähden.
v. 16. Uhcauxens ) Nimittäin/ Prophetaita wastan.

VIII. Lucu .

HERra käske ilmoitta Canssallens heidän rangaistuxens/ että he ricoit hänen lijttons/ v. 1.
palwelit epäjumalita ja turwaisit ihmisten apuun/ v. 4.
& 9. jota wastan ei heidän monet uhrins ja kirckons pitänyt auttaman/ v. 12.

Hoos 8:1 HUuda selkiäst nijncuin Basuna/ ja sano: hän tule jo HERran huonen ylidzen nijncuin Cotca.
Hoos 8:2 Että he owat minun lijttoni rickonet/ ja owat minun Laistani luopunet. Nijn heidän pitä minua huutaman: sinä olet minun Jumalan/ me Israel tunnemme sinun.
Hoos 8:3 Israel hylkä hywän/ sentähden pitä wihollisen heitä waiwaman.
Hoos 8:4 He asettawat Cuningat ja ei tottele minua/ he panewat Päämiehet/ ja ei minun pidäis sitä tietämän. Cullastans ja hopiastans tekewät he epäjumalita/ että he juuri nopiast häwiäisit.
Hoos 8:5 Sinun wasickas Samaria hän sysä pois/ minun wihan on julmistunut/ ei se taida cauwan olla/ heitä pitä rangaistaman.
Hoos 8:6 Sillä wasicka on tullut Israelist/ jonga on seppä tehnyt/ ja ei taida Jumala olla. Sentähden pitä Samarian wasican tomuxi tehtämän:
Hoos 8:7 Sillä he kylwit tuulen/ ja heidän pitä jällens tuulispään nijttämän. Ei heidän siemenens pidä tuleman ylös/ eikä hedelmäns jauho andaman: ja jos hän wielä annais/ nijn muucalaiset pitä sen syömän.
Hoos 8:8 Israel tule syödyxi/ ja pacanat pitäwät hänen saastaisna astiana.
Hoos 8:9 Että he juoxit Assurin tygö/ nijncuin exynyt Hirwi.
Hoos 8:10 Ephraim lahjoi racastaitans/ ja anda pacanoille weron. Ne minä cocon heidän päällens/ heidän pitä Cuningaan ja Päämiehin pian suuttuman.
Hoos 8:11 Sillä Ephraim on tehnyt monda Altarita syndiä tehdäxens/ nijn pitä myös Altarit hänelle synnixi luettaman.
Hoos 8:12 Waicka minä paljo heille minun Laistani kirjoitan/ nijn he lukewat sen cuitengin muucalaisexi opixi.
Hoos 8:13 Että he nyt paljo uhrawat/ ja liha tuowat edes/ ja syöwät/ nijn ei se cuitengan ole HERralle otollinen. Mutta hän tahto muista heidän pahudens/ ja heidän syndins edziä/ jotca Egyptijn heidäns käändäwät.
Hoos 8:14 Israel unhotta luojans ja rakenda Kircko. Ja Juda teke myös monda wahwa Caupungita/ mutta minä lasken tulen hänen Caupungeihins/ joca hänen huonens polttaman pitä.

V. 1. Hän tule ) Nimittäin wihollinen/ Assyrian Cuningas.
v. 4. Cuningat ) Cadzo 2. Par. 1:6.
v. 5. Wasickas ) sinun cuwas eli epäjumalas.
v. 12. muucalaisexi opixi ) Ei se ole usi/ että Jumalan sana ja oikia oppi cudzutan muucalaisexi ja wääräxi opixi nijldä jotca idze wäärät opettajat owat.
v. 13. Syöwät ) Nijncuin uhri syödän/ se on/ pyhä ruoca/ joca Jumalalle palweluxexi tapahtu.
v. 14. Rakenda Kircko ) Pidä waari/ cuinga se Jumalalle kelpa/ että Kircot raketan pyhille ja heidän jatöxillens/ Petarille/ etc. ja Jumala ja hänen sanans unhotetan.

IX. Lucu .

JUmala uhca Israelin waldacunda heidän epäjumaludens tähden/ v. 1.
callilla ajalla/ v. 2.
saastaisella ja kelwottomalla jumalan palweluxella/ v. 3.
ja muulla hirmuisella rangaistuxella/ v. 6.

Hoos 9:1 EI sinua tarwita riemuidzeman Israel/ eikä öyckämän nijncuin Canssat.
Hoos 9:2 Sillä sinun jumalan palweluxes on huoruus sinun Jumalatas wastan/ jollas porton palcka edzit/ että caicki aitat jywillä täytetäisin. Sentähden ei pidä aitat eikä cuurnat sinua elättämän/ eikä wijnan pidä sinulle menestymän.
Hoos 9:3 Ja ei heidän pidä oleman HERran maalla/ mutta Ephraimin pitä jällens menemän Egyptijn/ ja pitä Assyrias saastaista syömän. Josa ei taita HERralle wijnasta juomauhria tehdä/ eli muuta tehdä hänen mielens noutexi.
Hoos 9:4 Heidän uhrins pitä oleman nijncuin murhellisten leipä/ josta caicki saastuwat jotca sitä syöwät: Sillä heidän leipäns pitä heidän idze syömän/ ja ei sitä pidä HERran huonesen wietämän.
Hoos 9:5 Mitä te silloin tahdotta wuosicaunna ja HERran juhlapäiwänä tehdä?
Hoos 9:6 Cadzo/ heidän pitä raateliata pakeneman/ Egypti pitä heidän cocoman/ ja Moph pitä heidän hautaman. Noculaiset pitä siellä caswaman/ josa nyt heidän rackan epäjumalans hopiat owat/ ja orjantappurat heidän majoisans.
Hoos 9:7 Edzimisen aica on tullut ja costamisen aica/ jonga Israelin pitä kyllä tundeman. Prophetat owat tompelit/ ja hengelliset owat mielipuolet/ sinun suurten pahain tecois tähden/ ja sen suuren ja cauhian epäjumalan palweluxen tähden.
Hoos 9:8 Wartiat Ephraimis pidit heidäns hetken minun Jumalani tygö/ mutta nyt he owat Prophetat/ jotca hänelle paulan caikilla hänen teilläns panewat/ sillä wainollisella epäjumalan palweluxella/ heidän Jumalans huonesa.
Hoos 9:9 He käywät ylön sywästi ja owat turmellut/ nijncuin Gibean aicana/ sentähden pitä hänen heidän pahat tecons muistaman/ ja heidän syndins edzimän.
Hoos 9:10 MInä löysin Israelin corwesa nijncuin wijnamarjat/ ja näin teidän Isän nijncuin ficunapuus utis ficunat. Mutta he menit sijtte BaalPeorin tygö/ ja lupaisit heidäns sille häpiäliselle epäjumalalle/ ja tulit nijn julmaxi cuin heidän racastajanskin.
Hoos 9:11 Sentähden pitä Ephraimin cunnian lendämän pois nijncuin lindu/ nijn ettei heidän pidä synnyttämän eikä candaman eli sijttämän.
Hoos 9:12 Ja ehkä he wielä lapsians caswataisit/ nijn minä tahdon cuitengin heidän lapsittomaxi tehdä/ ettei heidän pidä ensingän Canssa oleman: Woi heitä/ cosca minä myös heistä luowun.
Hoos 9:13 Ephraim/ jonga minä näen/ on istutettu ja caunis nijncuin Tyrus/ mutta hänen täyty nyt surmajalle lapsens anda.
Hoos 9:14 HERra anna heille: mutta mitäs tahdot heille anda? anna heille hedelmätöin cohtu ja mahot nisät.
Hoos 9:15 Caicki heidän pahudens tapahtu Gilgalis/ siellä minä heitä wihan/ ja minä ajan heidän pois minun huonestani/ heidän pahan menons tähden. Engä heille sillen osota rackautta: sillä caicki heidän Päämiehens owat langennet pois.
Hoos 9:16 Ephraim on lyöty/ hänen juurens owat cuiwettunet/ ettei ne sillen taida hedelmätä canda. Ja waicka he wielä candaisit/ nijn minä tahdon cuitengin sen ihanan hedelmän heidän ruumistans cuoletta.
Hoos 9:17 Minun Jumalan on heittäwä heidän pois/ ettei he händä cuullet/ ja heidän pitä pacanain seas exyxisä waeldaman.

Vers. 4. Murhellisten ) Deut. 26:4. on kielty murheuhria tekemäst.
v. 7. Owat tompelit ) Ier. 2:8.
v. 9. Gibean aicana ) Iud. 20:13. Sijnä wastaisit BenJamiterit caickein pahimman työn puolest/ jotca sentähden täydyi peräti cadotetta.
v. 14. Mahot nisät ) Ettei heidän pidäis sillen lapsia synnyttämän maalla/ mutta caicki piti wietämän pois.
v. 16. Cuiwettunet ) Waldacunda on pois/ he hajotetan pacanoihin.

X. Lucu .

JUmala uhca häwittä heidän epäjumalans Kircot ja Altarit/ ja heidän waletut wasickans/ joita he palwelit/ v. 5.
ja coco heidän maans ja waldacundans/ v. 9.
neuwo heitä parannuxeen/ v. 12.
mutta ettei he sitä totellet/ waan turwaisit omaan wäkewyteens/ piti heidän cukistettaman/ cuin sanottu on/ v. 13.

Hoos 10:1 ISrael on tullut häwinnexi wijnapuuxi/ sencaltainen on myös hänen hedelmäns. Ja nijn paljo cuin hänellä hedelmätä on/ nijn monda hän myös teke Altarita. Sijnä josa maa paras on/ sijhen he rakendawat caunimmat Kircot.
Hoos 10:2 Heidän sydämens on jaettu/ ja he löytäwät heidän syndins: mutta heidän Altarins pitä cukistettaman/ ja heidän Kirckons häwitettämän.
Hoos 10:3 Silloin pitä heidän sanoman: ei meillä Cuningast ole/ sillä en me ole HERra paljännet/ mitä sen Cuningan pidäis meitä auttaman?
Hoos 10:4 He wannowat turhan ja tekewät lijton/ ja sencaltainen neuwo wihotta nijncuin myrkyllinen ruoho caikis wagois kedolla.
Hoos 10:5 Samarian asujamet cocowat heitäns wasican tygö BethAwenis: sillä hänen Canssans on parcunut hänen tähtens/ jota hänen Camarins owat tottunet riemuidzeman hänen cunnians puolesta: sillä hän on wiety heildä pois.
Hoos 10:6 Ja se wasicka on wiety Assyriaan Jarebin Cuningan lahjaxi: nijn pitä myös Ephraimin häpiällä oleman/ ja Israelin pitä häpiälisest käymän hänen aiwoituxens cansa.
Hoos 10:7 Sillä Samarian Cuningas on rauwennut nijncuin waaxi weden pääldä.
Hoos 10:8 Awenin cuckulat owat pyhityt pois/ joilla Israel on syndiä tehnyt. Ohdacket ja orjantappurat caswawat heidän Altarillans/ ja heidän pitä sanoman: te wuoret peittäkät meitä/ ja mäet caatucat meidän päällem.
Hoos 10:9 Israel sinä olet syndiä tehnyt hamast Gibean ajasta/ sijhen myös he owat jäänet. Mutta sencaltainen sota/ cuin nijtä pahoja ihmisiä wastan Gibeas tapahdui/ ei pidä heitä käsittämän.
Hoos 10:10 Waan minä rangaisen heitä minun mieleni jälken/ nijn että Canssat pitä heidän ylidzens coconduman/ cosca minä heitä rangaisen heidän cahden syndins tähden.
Hoos 10:11 Ephraim on wasicka/ joca on tottunut rihtä tappaman/ ja nijn minäkin tahdon käydä hänen caunin caulans päällä. Minä ajan Ephraimi/ Judan pitä kyndämän ja Jacobin teillä äjestämän.
Hoos 10:12 Sentähden kylwäkät wanhurscautta/ nijttäkät rackautta ja kyndäkät toisin/ että nyt on aica HERra edziä/ sijhenasti cuin hän tule/ ja sata teille wanhurscauden.
Hoos 10:13 Sillä te kynnätte jumalattomutta/ ja nijtätte pahoja tecoja ja syötte walhen hedelmitä. Että sinä turwat sinus sinun omaan menos/ ja sinun moneen Sangarijs nijn pitä meteli nouseman sinun Canssas seas.
Hoos 10:14 Nijn että caicki sinun linnas pitä häwitettämän/ nijncuin Salman cadotti Arbelin huonen sodan aicana/ ja äiti pitä lapsinens tapettaman.
Hoos 10:15 Nijn pitä teillengin BethElis tapahtuman/ teidän suuren pahudenne tähden/ että Israelin Cuningas pitä amulla warahin lyötämän maahan.

Vers. 1. Hedelmätä ) Caupungit owat sencaltaiset cuin sen wijnapuun hedelmät olit/ mutta ne owat poimetut pois ja owat tyhjät.
v. 3. Sen Cuningan ) Nimittäin/ Assyrian Cuningan. v. eod. Peljännet ) se on/ HERran sana/ jota Prophetat sanoit meille/ en me ole totellet.
v. 5. BethAwenis ) se on ricos huone Nijn cudzu hän BethElin/ josa Israelin cullainen wasicka oli ja heidän epäjumalans.
v. 12. Kylwäkät ) se on/ saarnatcat oikein/ eli minä tahdon teidän cansanne kyndä.
v. 14. Salman ) Ei tätä Historiata cusan Raamatus löytä/ nijncuin monda muuta sencaltaist on tapahtunut/ cuin Judas sano Sathanist ja Michaelist.
v. 15. Amulla ) se on/ pian ja nopiast.

XI. Lucu .

HERra juttele hywiä tecojans Israeli cohtan/ ja heidän ricoxians ja kijttämättömyttäns sitä wastan/ v. 1.
uhca heitä että he häwitetän Babelin Cuningalda/ v. 5.
walitta ettei he paranna idzens/ v. 7.
josta hänelle olis kyllä syy heitä peräti hucutta/ mutta ei hän sitä tahtonut armons tähden tehdä/ v. 8.
waan lupa wielä hänen waldacundans heidän secaans toimitta/ v. 10.

Hoos 11:1 COsca Israel nuori oli/ pidin minä hänen rackana/ ja cudzuin Egyptist minun poicani.
Hoos 11:2 Mutta cosca hän nyt cudzutan/ nijn he käändywät pois/ ja uhrawat Baalimille/ ja suidzuttawat cuwille.
Hoos 11:3 Minä otin Ephraimin käsiwarresta ja talutin händä/ waan nyt he owat minun apuni unohtanet.
Hoos 11:4 Minä annoin heidän wetä ihmisen ijestä/ ja käydä rackauden ohjisa/ ja minä autin heitä/ otin iken heidän caulastans ja annoin heille elatuxen/ ettei he olis palainnet Egyptijn.
Hoos 11:5 Waan nyt on Assur tullut heidän Cuningaxens: sillä ei he tahdo palaita.
Hoos 11:6 Sentähden pitä miecan tuleman heidän Caupungins päälle/ ja pitä heidän salpans temmaman ylös/ ja syömän ne heidän aiwoituxens tähden.
Hoos 11:7 Minun Canssan wäsy käändymäst minun puoleeni/ ehkä cuinga heille saarnataisin/ nijn ei kengän hangidze cuuleman.
Hoos 11:8 MItä minun pitä sinusta tekemän Ephraim? warjelengo minä sinua Israel? Pidäiskö minun sinulle tekemän nijncuin Adamalle/ ja asettaman sinun nijncuin Zeboimin?
Hoos 11:9 Mutta minun sydämelläni on toinen mieli/ minun laupiuden on ylön palawa: Etten minä tee minun hirmuisen wihani jälken/ engä palaja Ephraimi cadottaman: sillä minä olen Jumala ja en ihminen/ ja olen Pyhä teidän keskellän/ en cuitengan minä tahdo tulla Caupungijn.
Hoos 11:10 Silloin HERra noudatetan/ ja hän on kiljuwa nijncuin Lejoni. Ja cosca hän kilju/ nijn ne peljästywät/ jotca lännesä owat.
Hoos 11:11 Ja ne Egyptis myös peljästywät nijncuin lindu/ ja ne Assurin maasta nijncuin mettinen/ ja minä tahdon heitä jällens asetta heidän huoneisins/ sano HERra.
Hoos 11:12 EPhraimis on jocapaicas walhe minua wastan/ ja Israelin huonesa wäärä jumalan palwelus. Mutta Juda pitä wielä kijnni Jumalasta/ ja oikian pyhän Jumalan palweluxen.

Vers. 3. Talutin ) Nijncuin äiti harjoitta lastans käymän/ ja käsiwarrest johdotta.
v. 8. Mitä minun pitä ) Cuin hän sanois: en minä tiedä cuinga minä sinua Israel autan: sillä ei rangaistus eikä armo auta/ minä lähetän Christuxen/ joca sinulle hywin teke.
v. 9. Caupungijn ) cuin hän sanois: minun waldacundan on nijn suuri olewa/ ettei se mahdu yhtengän Caupungijn: ja se on Christuxen waldacunda coco mailmas.

XII. Lucu .

HERra soima Israelin epäjumalutta/ v. 12.
ja ihmisijn turwamist/ v. 2.
neuwo heitä parannuxeen/ nuhtele heidän opettaitans/ v. 7.
sano idzens andawans heille Prophetaita/ joita heidän pidäis cuuleman/ v. 9.
& 13. mutta ettei he sitä tee/ waan pitäwät idzens epäjumalijn/ tahto hän heitä edziä/ v. 11.
12. 14.

Hoos 12:1 Ephraim ruocki idzens tuulella ja samo itä tuulen perän/ ja palwele jocapäiwä epäjumalita/ ja enändä wahingota. He tekewät Assurin cansa lijton/ ja wiewät Balsamita Egyptijn.
Hoos 12:2 Sentähden warjele HERra Judan/ ja edzi Jacobi hänen menons jälken/ ja costa hänelle hänen ansions jälken.
Hoos 12:3 Hän on äitins cohdusta polkenut alas hänen weljens/ ja caikella woimallans Jumalan cansa taistellut.
Hoos 12:4 Hän paineli myös Engelin cansa ja woitti: sillä hän itki ja rucoili händä/ BethElis löysi hän hänen/ ja siellä hän on puhunut meidän cansam.
Hoos 12:5 Mutta se HERra on Jumala Zebaoth/ HERra on hänen nimens.
Hoos 12:6 Nijn käännä nyt sinuas sinun Jumalas tygö/ tee laupius ja oikeus/ ja turwa alati sinun Jumalaas.
Hoos 12:7 Mutta cauppamiehellä on wäärä waaca kädes ja pettä mielelläns:
Hoos 12:8 Sillä Ephraim sano: minä olen ricas/ minulla on kyllä/ ja ei yhdesäkän minun työsäni löytä pahateco/ joca syndi olis.
Hoos 12:9 Mutta minä olen sinun Jumalas hamast Egyptin maasta/ joca sinun anda wielä majoisa asua/ nijncuin juhlina tapahtu.
Hoos 12:10 Ja puhun Prophetaille/ olen myös se joca nijn monet ennustuxet annan/ ja Prophetain cautta julistan/ cuca minä olen.
Hoos 12:11 Sillä Gileadis on epäjumalan palwelus/ ja Gilgalis he uhrawat härkiä huckan/ ja heillä on nijn monda Altarita/ cuin cuhiloita on pellolla.
Hoos 12:12 Jacobin täyty Syrian maahan paeta/ ja Israelin täyty palwella waimon tähden/ waimon tähden tosin täyty hänen caita.
Hoos 12:13 Mutta sijtte wei HERra Israelin Egyptistä Prophetan cautta/ ja andoi sen Prophetan cautta händä corjata.
Hoos 12:14 Waan Ephraim wihoitta hänen nyt epäjumalittens cansa/ sentähden pitä heidän werens tuleman heidän päällens/ ja heidän HERrans on costawa heidän pilckans.

Vers. 1. Lijton ) He uscaldawat ihmisijn/ ja ei Jumalaan.
v. 4. BethElis ) siellä oli heidän mielestäns soweliambi Julan palwelusta pitä cuin Jerusalemis/ ja sen wahwistawat/ että Jacob oli siellä ihmeitä tehnyt.
v. 7. Waaca ) Ei he BethElist selitä oikein Raamattua.
v. 12. Paeta ) Että Jacob palweli Jumalata BethElis/ se tapahtui silloin hänen personans puolesta: mutta sijtte cuin Jumala ilmoitti idzens Mosexen cautta/ ja Canssans wei Egyptistä/ sitä heidän piti sijtte seuraman/ ja ei Jacobi.
v. 14. Heidän HERrans ) se on/ Assyrian Cuningas.

XIII. Lucu .

HERra walitta waikiast Israelin epäjumalutta/ v. 1.
ja suurta kijttämättömyttä/ v. 4.
uhca costa heille sen jälken/ v. 7.
lupa cuitengin heitä helwetist ja cuolemast päästä/ waicka harwat heistä sen lohdutuxen ymmärsit/ v. 14.

Hoos 13:1 COsca Ephraim Israelis corgotettin/ nijn hän hirmuisest opetti/ ja teki sijtte syndiä Baalimin cautta/ ja sen cautta surmattin.
Hoos 13:2 Mutta nyt he paljo enämmin syndiä tekewät/ ja walawat cuwia hopiast/ nijncuin he taitawat ajatella/ nimittäin/ epäjumalit/ jotca caicki cuitengin sepän tegot owat: joista he saarnawat/ ja joca tahto nijden wasickain suuta anda/ sen pitä ihmisiä uhraman.
Hoos 13:3 Ne saawat amu udun/ ja sen casten joca warahin lange. Ja nijncuin acanat jotca puhalletan pois luwasta/ ja nijncuin sawu totoista.
Hoos 13:4 Mutta minä olen sinun HERras Jumalas Egyptin maasta/ ei tosin sinun pidäis muuta Jumalata tundeman paidzi minua/ eikä yhtän wapahtajata/ waan minua ainoata.
Hoos 13:5 Minä surin tosin sinun tähtes corwesa/ sijnä carkiasa maasa.
Hoos 13:6 Mutta että he owat rawitut/ ja kylläns saanet/ nijn heidän sydämens paisui/ ja sentähden minun unohtawat.
Hoos 13:7 Minä myös tahdon olla heidän cohtans nijncuin Lejoni/ ja tahdon heitä wäijyä nijncuin Pardi tiellä.
Hoos 13:8 Minä tahdon heitä cohdata nijncuin Carhu jonga pojat owat otetut pois. Ja tahdon rewäistä heidän paatunen sydämens ricki/ ja tahdon heidän siellä syödä/ nijncuin Lejon repi pedot ricki.
Hoos 13:9 Israel/ sinä wiet sinus onnettomuten/ waan sinun terweydes on minus ainoas.
Hoos 13:10 Cusa on sinun Cuningas? joca sinua taidais autta caikis sinun Caupungeisas? ja sinun Duomaris joista sinä sanoit: anna minulle Cuningas ja Päämiehiä.
Hoos 13:11 Minä tosin annoin sinulle Cuningan minun wihasani/ ja otan sen sinulda pois minun hirmuisudesani.
Hoos 13:12 Ephraimin pahateco on sidottu cocon/ ja hänen syndins owat salatut?
Hoos 13:13 Sillä hänelle pitä kipu tapahtuman nijncuin wastoinolewaiselle: sillä hän on tyhmä lapsi. Ja sen ajan pitä tuleman/ ettei heidän pidä taitaman kärsiä heidän lastens surkiutta.
Hoos 13:14 Mutta minä tahdon heitä päästä helwetist/ ja wapahta cuolemast. Cuolema/ minä tahdon olla sinulle myrcky/ helwetti/ minä tahdon olla sinulle surma.
Hoos 13:15 Cuitengin on se lohdutus minun silmäini edest peitetty: sillä hänen pitä weljesten waihella hedelmätä tekemän.
Hoos 13:16 Itätuulen pitä tuleman corwesta ja hänen caiwons curehtuman/ ja hänen lähtens cuiwaman/ sen pitä raateleman caickein callimmat calut ja tawarat.

Vers. 1. Surmattin ) Nijncuin Ahas caickein hänen omains cansa.
v. 3. Amu udun ) Kyllä he sille epäiumalan palweluxelle paljo hywä lausuwat/ waan ei sijtä mitän ole/ sano Hosea.
v. 9. Onnettomuten ) se on/ että sinä edzit apu ihmisildä/ ja et Jumalalda.
v. 11. Cuningan ) Saulin hän andoi heille ylönmielden/ 1. Reg. 8. Cuin hän tahdois sano: ensimäisen Cuningan annoin minä sinulle wihasani/ nijn minä myös wijmein sen sinulda hirmuisudesani tahdon otta pois/ ettei sinulle yhtän pidä oleman
v. 15. Helwetist ) sen ajallisen waldacunnan pitä häwitettämän/ waan hengellinen/ se on/ Christuxen waldacunda pitä corgotettaman.

XIV Lucu .

JUmala uhca että Samaria pitä häwitettämän/ v. 1.
neuwo heitä parannuxeen/ v. 2.
nijn hän tahto heille olla armollinen/ autta ja caikella tawalla heitä siunata jällens/ v. 5.

Hoos 14:1 SAmaria pitä autiaxi tuleman: sillä hän on hänen Jumalallens cowacorwainen: heidän pitä miecalla langeman/ ja heidän nuoret lapsens paiscattaman ricki/ ja heidän rascat woimons pitä rewäistämän ricki.
Hoos 14:2 Käännä sinus Israel sinun HErras Jumalas tygö: sillä sinä olet langennut sinun pahain tecois tähden.
Hoos 14:3 Ottacat teillen nämät sanat/ ja käändäkät teitän HERran tygö/ ja sanocat hänelle: anna meille caicki synnit andexi/ ja tee meille hywä/ nijn me uhramme sinulle meidän huuldem mullit.
Hoos 14:4 Ei Assur meitä auta/ en me myös tahdo sillen astua orhitten päälle/ engä sano enämbätä meidän käsialam tygö: te oletta meidän Jumalam/ waan anna orwoiden armo löytä sinun tykönäs.
Hoos 14:5 Nijn minä taas olen parandawa heidän erhetyxens/ mielelläni minä heitä racastan/ ja silloin minä olen käändäwä heistä pois minun wihani.
Hoos 14:6 Minä tahdon Israelille olla nijncuin caste/ että hän cucoista nijncuin cuckainen/ ja hänen juurens lewiäwät nijncuin Libanon.
Hoos 14:7 Ja hänen oxans pitä hajoman/ että hän idze olis iloinen nijncuin öljupuu/ ja hänen pitä hajaman nijncuin Libanonin.
Hoos 14:8 Ja heidän pitä taas istuman hänen warjons ala/ ja jywistä heitäns rawidzeman/ ja cucoistuman nijncuin wijnapuu. Ja hänen muistons pitä nijncuin Libanonin wijnan oleman.
Hoos 14:9 Ephraim/ pois epäjumalais cansa/ minä tahdon händä cuulla ja johdatta. Minä tahdon olla nijncuin wiherjäinen honga/ minusa pitä sinun hedelmäs löyttämän.
Hoos 14:10 Cuca on wijsas/ että hän näitä ymmärräis: ja nopsa/ joca näitä huomaidzis? Sillä HERran tiet owat oikiat/ ja wanhurscat waeldawat nijllä/ mutta ylidzekäymärit nijsä langewat.

Prophetan Hosean loppu.