Propheta Hesekiel

22.04.2020

Esipuhe Prophetast Hesekielist.
HEsekiel meni mielelläns Cuningas JechonJan cansa/ nijncuin Daniel ja muut/ fangiuteen Babelijn/ Jeremian neuwost/ nijncuin hän kyllä aina neuwoi/ että heidän piti andaman idzens Babelin Cuningan ala/ nijn heidän piti hengens pitämän/ ja ettei heidän pitänyt oleman händä wastan/ muutoin piti heille pahoin käymän ja huckan tuleman/ Jer. 21:8.
Cosca he Babelijn tullet olit/ nijncuin Jer. 24. cap. $ osotta/ ja heitä ystäwälisest lohdutta: nijn olit he kärsimättömät/ ja caduit sitä cowin/ että he olit andanet nijn myötä: Sillä he näit että nijllä jotca Jerusalemijn jäänet olit/ ja ei andanet myötä/ oli wielä sekä Caupungi että caicki maa hallusa/ ja ne toiwoit tekewäns Jeremian walehteliaxi/ ja woiwan idzens hywin wastata ja warjella Babelin Cuningalda/ ja olla omasa maasans.
Tähän yllytit heitä caikella wäellä ne wäärät Prophetat jotca ainakin sen uscalluxen annoit Jerusalemis/ ettei Jerusalemi pitänyt woitettaman/ ja Jeremian piti walehteleman nijncuin pettäjän ja wietteliän.
Tähän myös se heitä paisutti/ että ne Jerusalemis kerscaisit/ että he lujast ja wahwast Jumalan ja Isäns maan puolda pidit: Mutta ne muut jotca idzens annoit/ olit Jumalan ja heidän Isäns maan hyljännet/ nijncuin uscottomat ja cunniattomat pettäjät/ jotca ei taitanet uscalda ja toiwo Jumalan päälle/ mutta annoit idzens wihamiesten ala/ sen walehtelian Jeremian turhan puhen tähden.
Tämä kerscaus ja soimu teki heille paha ja enämmin heille jotca Babelijn olit mennet/ ja heidän fangiudens tuli heille tästä paljo rascammaxi: Woi cuinga he sadattelit Jeremiata/ jota he olit cuullet/ ja hän heitä nijn häjysti pettänyt oli.
Sentähden herätti Jumala Babelis tämän Prophetan Hesekielin/ lohduttaman fangeja/ ja ennustaman wääriä Prophetaita wastan Jerusalemis/ ja wahwistaman Jeremian sana ; jonga hän myös täydellisestä teke/ ja paljo cowemmin ja enä prophetera/ ( cuinga Jerusalem pitä häwitetyxi tuleman/ ia Canssan ynnä Cuningan ja Päämiesten cansa huckuman ) cuin Jeremia.
Ja lupa cuitengin heille sijnä cansa/ että heidän pitä palajaman jällens ja cotians pääsemän Judan maalle.
Ja tämä on se erinomainen cappale Hesekielis/ jota hän aicanans ennusti ja saarnais/ ja teke sitä haman 25. cap. $ asti.
Senjälken ennusta hän muista maacunnista/ jotca myös Babelin Cuningan cautta piti rangaistaman/ 34. cap. $ asti.
Sijtte seura 4. lohdullista Lucua hengestä ja Christuxen waldacunnast.
Senjälken sijtä wijmeisestä Tyrannista ja Christicunnan wihamiehestä/ Gogist ja Magogist.
Wijmein rakenda hän Jerusalemin jällens/ ja lohdutta sillä Canssa/ että heidän piti jällens cotia pääsemän: mutta hengesä ajattele hän sitä ijancaickista Caupungita taiwallista Jerusalemita/ josta Apocalypsis myös puhu.

Propheta Hesekiel.
I. Lucu.
HEsekiel kirjoitta ajan ja paican/ cusa HERra on idzens ilmoittanut/ ja käskenyt hänen saarnaman/ nimittäin/ Chaldeas/ wijttä ajastaica jälken cuin Cuningas Jojachin oli sinne wiety Jerusalemist/ v. 1.
Jumala anda hänen nähdä näys: nijncuin raju tuuli olis tullut pilwen cansa/ täynäns tulda/ v. 4.
Siellä näyi neljä eläindä/ erinomaisilla caswoilla/ v. 5.
ja rattat nijden tykönä/ nijncuin neljät rattat/ toinen toisens sisällä/ v. 15.
jotca menit cohdastans edespäin/ eläinden cansa/ cuhunga ne menit/ lijcutetut tuulelda joca heisä oli/ v. 19.
eläinden päällä näyi nijncuin taiwas/ v. 22.
ja taiwan päällä istuin/ jonga päällä istui ihmisen muotoinen/ v. 26.

Hes 1:1 COlmandena kymmendenä wuotena/ wijdendenä päiwänä neljännesä Cuusa/ cuin minä olin fangein seas/ Chebarin wirran tykönä/ aukeni taiwas/ ja Jumala osotti minulle näyt.
Hes 1:2 Se wijdes päiwä Cuusa oli wijdennellä wuodella sijttecuin Jojachin Judan Cuningas oli wiety fangina pois.
Hes 1:3 Silloin tapahdui HERran sana Hesekielille Busin pojalle/ Papin Chaldean maasa/ Chebarin wirran tykönä/ siellä tuli HERran käsi hänen päällens.
Hes 1:4 JA minä näin/ ja cadzo/ siellä tuli raju tuuli pohjan puolest/ suuren pilwen cansa/ täynäns tulda/ nijn että se cuumotti caicki ymbärins/ ja keskeldä tulen oli se sangen kircas.
Hes 1:5 Ja sijnä keskellä oli nijncuin neljä eläindä/ ja yxi heistä oli nijncuin ihminen.
Hes 1:6 Ja heillä oli neljä caswo/ ja neljä sijpe.
Hes 1:7 Ja heidän säärens seisoit oikiana/ mutta heidän jalcans olit nijncuin härjän jalgat/ ja paistit nijncuin kijldäwä waski.
Hes 1:8 Ja ihmisen kädet olit heidän sijpeins alla/ heidän neljällä tahwollans/ sillä heillä oli neljä caswo ja neljä sijpe.
Hes 1:9 Ja sijwet olit yhdistetyt toinen toiseens. Ja cuin he käwit/ ei he erinnet toinen toisestans: Waan cuhunga he menit/ menit he cohdastans.
Hes 1:10 HEidän caswons/ oikialla puolella/ olit nijncuin ihmisen ja Lejonin/ mutta wasemalla puolella olit heidän caswons/ nijncuin härjän ja Cotcan.
Hes 1:11 Ja heidän caswons ja sijpens olit eroitetut/ nijn että caxi päälimmäistä sijpe löit juuri yhteen/ ja cahdella sijwellä peitit he heidän ruumins.
Hes 1:12 Cuhunga he menit/ nijn he menit cohdastans/ ja he menit sinne/ cuhunga hengi ajoi/ ja ei erinnet käydesäns toinen toisestans.
Hes 1:13 Ja eläimet olit näkyäns nijncuin tuliset hijlet/ jotca palawat/ ja nijncuin tulisoitto oli eläinden waihella. Mutta tuli cuumotti/ ja tulesta käwi ulos pitkäisen leimaus.
Hes 1:14 Ja eläimet juoxit sinne ja tänne nijncuin pitkäisen tuli.
Hes 1:15 COsca minä näin nämät eläimet: cadzo/ nijn seisoit siellä rattat maan päällä/ nijden neljän eläimen tykönä/ ja olit näkyäns nijncuin neljät rattat.
Hes 1:16 Ja ne rattat olit/ nijncuin yxi Turcos/ ja olit caicki ne neljä yhden muotoiset. Ja ne olit näkyäns/ nijncuin yhdet rattat olisit ollet toisen sisällä.
Hes 1:17 Cosca yxi heistä meni/ nijn menit caicki ne neljä/ ja ei erinnet toinen toisestans.
Hes 1:18 Nijden pyörät ja corkeus oli sangen ihmellinen/ ja ne olit täynäns silmiä caicki ymbärins nijtä neljä ratasta.
Hes 1:19 Ja cuin eläimet käwit/ nijn cuuljit myös rattat heitä myöden/ ja cosca eläimet ylönsit idzens maasta/ nijn ylönsit myös rattat idzens.
Hes 1:20 Cuhunga hengi meni/ sinne menit he myös/ ja rattat ylönsit idzens heidän cansans: Sillä yxi eläwä hengi oli rattaisa.
Hes 1:21 Cosca he menit/ nijn menit nämät myös/ cosca he seisoit/ nijn seisoit nämät myös/ ja cuin he ylensit idzens maasta/ nijn ylensit myös rattat idzens heitä myöden: Sillä yxi eläwä hengi oli rattaisa.
Hes 1:22 Mutta eläinden päällä oli nijncuin taiwas/ cuin Cristal/ peljättäwä/ juuri heidän päälidzens lewitetty.
Hes 1:23 Nijn että taiwan alla seisoit heidän sijpens/ ja yxi juuri toisen päin/ ja caxi sijpe peitit jocaidzen heidän ruumins.
Hes 1:24 Ja minä cuulin sijpein änen/ nijncuin suurten wetten pauhinan/ ja nijncuin jylinän/ sildä Caickiwaldialda/ cosca ne lijcuit/ ja nijncuin hyminän sota joucosta.
Hes 1:25 Mutta cosca he alallans seisoit/ nijn laskit he sijpens alas/ ja cosca he alallans seisoit/ ja laskit sijpens alas/ nijn jylisi taiwasa heidän päälläns.
Hes 1:26 Ja taiwan päällä/ joca heidän ylidzens oli/ oli istuin näkyäns nijncuin Saphir/ ja istuimella istui ihmisen muotoinen.
Hes 1:27 Ja minä cadzoin hänen päällens/ ja hän oli cuin kircas walkeus/ ja sisäldä oli se cuin tuli caicki ymbärins: hänen cupeistans ylös ja alas näin minä nijncuin tulen cuumottawan caicki ymbärins.
Hes 1:28 Nijncuin taiwan caari näky pilwen peitos cosca satanut on/ nijn walaisi se caicki ymbärins. Tämä oli HERran cunnian näky.
Vers. 1. Colmandena kymmendenä wuotena ) Sijttecuin HERran Lakikirja oli löytty/ ja lijtto Jumalan cansa taas udistettu/ 2. Par. $ 34:15. ja 29. cuin se näky ex $
v. 2. Sillä sijtä/ nijn wijdendeen Jojachimin fangius wuoteen/ oli nijn monda ajastaica v. eodem. $ Chebarin ) Se on wirta Mesopotamias/ joca juoxe Masion wuorest Euphrateen. Ptolom: cudzu sen Chabor.
v. 5. Neljä eläindä ) Näillä eläimillä merkitän neljä Evangelistat/ Apostolit ja muut uscolliset opettajat/ jotca sen pyhän Evangeliumin ymbärins mailman wiemän pitä.
v. 15. Neljät rattat ) tietäwät Evangeliumin juoxu ja edeskäymist caickijn maan paickoijn.
v. 20. Hengi ) on Pyhä Hengi/ jonga waicutuxesta heidän piti saarnaman.
v. 22. Taiwas heidän päällidzens lewitetty ) tietä Jumalan warjelusta/ jonga alla he wircans toimittawat.
v. 26. Mutta se ihminen joca istui istuimella/ osotta Christuxen Jesuxen/ joca nämät caicki matcan saattawa ja hallidzewa oli. Mitä enä cukin cappale tietä/ joilla nämät eläimet ja rattat/ ja tämä ihminen maalatan. Cukin lukecan nijtä/ jotca lewiämmäldä tästä kirjoittawat.

II. Lucu.
HERRA käske Hesekielin nosta ja mennä saarnaman Israelin Canssalle: kieldä hänen pelkämäst/ waicka se oli cowa Canssa/ v. 6.
anda hänelle merkixi käärityn kirjan syödä/ v. 8.

Hes 2:1 Ja cosca minä sen nähnyt olin/ langeisin minä caswoilleni/ ja cuulin änen puhuwan.
Hes 2:2 JA hän sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ seiso jalgoillas/ nijn minä tahdon puhua sinun cansas. Ja cuin hän puhui minun cansani: nijn minä wahwistuin/ ja seisoin minun jalgoillani/ ja cuuldelin händä joca puhui minun cansani.
Hes 2:3 Ja hän sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ minä lähetän sinun Israelin lasten tygö/ sen luopuwaisen Canssan tygö/ jotca minusta luopunet owat. Jotca heidän Isäins cansa/ haman tähän päiwän asti/ owat minua wastan rickonet.
Hes 2:4 Mutta ne lapset/ joiden tygö minä sinun lähetän/ owat niscurit ja paatunet sydämest/ nijlle pitä sinun sanoman:
Hes 2:5 Näitä sano HERra HERra/ jos he sen cuulewat taicka cadzowat ylön. Se on kyllä tottelematoin huone/ nijn pitä heidän cuitengin tietämän/ että Propheta heidän seasans on.
Hes 2:6 JA sinä ihmisen lapsi/ ei sinun pidä pelkämän heitä cuinga he sinusta duomidzewat/ he owat tosin wastahacoiset/ ja teräwät orjantappurat sinua wastan/ ja sinä asut Scorpionein seas: Mutta ei sinun pidä pelkämän heidän sanojans/ eikä hämmästymän heidän caswojans/
Hes 2:7 Waicka he owat tottelamatoin huone: Mutta sinun pitä sanoman heille minun sanani/ jos he sen cuulewat/ taicka cadzowat ylön: sillä se on cowacorwainen Canssa.
Hes 2:8 Mutta sinä ihmisen lapsi/ cuules mitä minä sinulle sanon/ ja älä ole tottelematoin/ nijncuin he tottelemattomat owat: awa suus ja syö mitä minä sinun annan.
Hes 2:9 Ja minä näin/ ja cadzo/ käsi oli ojettu minun puoleeni/ josa oli kääritty kirja: jonga hän awais minun eteeni/ ja se oli kirjoitettu ulco ja sisäldä/ ja sijnä oli kirjoitetut walituxet/ ja pargut.
Vers. 6. Ei sinun pidä pelkämän ) Nämät sanat pitä jocaidzen uscollisen opettajan ahkerast lukeman/ ja pitämän nijstä waarin.
III. Lucu.
HERRA käske wielä hänen mennä ja saarnata/ nijncuin hän sanonut oli/ v. 4.
Lupa että waicka hänen Canssallans on cowa nisca: nijn tahto hän cuitengin tehdä hänen wielä cowemmaxi/ nijncuin Demantin heitä wastan/ v. 7.
Ja tuuli nosta hänen ylös/ ja wie hänen nijden fangein tygö/ jotca asuit wirran tykönä/ v. 12.
Siellä istu hän murheisans seidzemen päiwä/ v. 15.
HERra puhu taas hänelle/ ja asetta hänen Canssans wartiaxi/ ja käske cuinga hänen piti saarnaman sekä pahoille että hywille/ v. 16.
Sieldä käske HERra hänen mennä kedolle/ ja osotta hänelle sen näyn/ cuin hän ennengin näki/ ja käske hänen olla myckänä/ sijhenasti että hän awa hänen suuns jällens/ v. 25.

Hes 3:1 JA hän sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ syö mitä sinun edesäs on/ nimittäin tämä kirja/ ja mene ja saarna Israelin huonelle.
Hes 3:2 Nijn minä awaisin suuni/ ja hän annoi sen kirjan minun syödäxeni.
Hes 3:3 Ja sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ sinun pitä tämän kirjan/ jonga minä annan sinulle/ syömän sinun ruumisees/ ja täyttämän sillä wadzas. Nijn minä söin sen/ ja se oli minun suusani nijn makia cuin hunaja.
Hes 3:4 JA hän sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ mene Israelin huoneseen/ ja saarna heille minun sanani.
Hes 3:5 Sillä en tosin minä sinua lähetä sen Canssan tygö/ jolla outo puhe ja wieras kieli on/ waan Israelin huoneseen:
Hes 3:6 Ja en suuren Canssan tygö/ joilla outo puhe ja wieras kieli olis/ joiden puhetta et sinä ymmärrä: Ja jos minä wielä lähetäisin sinun nijden tygö/ nijn pidäis heidän cuitengin mielelläns cuuleman sinua.
Hes 3:7 Mutta Israelin huone ei tahdo sinua cuulla: sillä ei he tahdo cuulla idze minuacan: sillä coco Israelin huonella on paha pää ja cowa sydän.
Hes 3:8 Mutta cuitengin olen minä tehnyt sinun caswos lujaxi heidän caswojans wastan/ ja sinun odzas heidän odzans wastan.
Hes 3:9 Ja minä olen tehnyt sinun odzas nijn cowaxi cuin Demantin/ ja cowemmaxi cuin callion: Sentähden älä pelkä heitä/ älä myös hämmästy heidän edesäns/ ehkä he owat sencaltainen tottelematoin Canssa.
Hes 3:10 JA hän sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ caicki minun sanani/ jotca minä sanon sinulle/ ota ne sinun sydämees/ ja corwijs:
Hes 3:11 Ja mene pois sinun Canssas fangein tygö/ ja saarna heille/ ja sano heille: Näitä sano HERra HERra/ jos he cuulewat sen/ taicka cadzowat ylön.
Hes 3:12 Ja hengi otti minun ylös/ ja minä cuulin minun jälijsäni suuren humauxen änen/ ( Siunattu olcon HERran cunnia/ hänen siasans )
Hes 3:13 Ja minä cuulin eläinden sijpein änen/ jotca löit toinen toiseens/ ja ratasten jyrinän/ jotca juuri nijden tykönä olit/ ja suuren humauxen änen.
Hes 3:14 Nijn hengi nosti minun ylös/ ja wei minun pois/ ja minä menin pois/ ja oli suuresti hämmästynyt: mutta HERran käsi piti minun wahwana.
Hes 3:15 Ja minä tulin fangein tygö Thel Abibin/ jotca asuit Chebarin wirran tykönä/ ja istuin heidän tygöns/ cusa he istuit/ ja olin siellä heidän cansans seidzemen päiwä/ rascasa murhesa.
Hes 3:16 JA cosca ne seidzemen päiwä olit culunet/ tapahdui HERran sana minulle: ja sanoi:
Hes 3:17 Sinä ihmisen lapsi/ minä olen pannut sinun Israelin huonen wartiaxi/ sinun pitä cuuleman sanan minun suustani/ ja waraman heitä minun puolestani.
Hes 3:18 JOs minä sanon jumalattomalle: sinun pitä totisest cuoleman/ ja et sinä wara händä/ etkä sano hänelle sitä/ että jumalatoin lackais hänen jumalattomasta menostans/ ja sais elä: nijn pitä sen jumalattoman cuoleman hänen syndeins tähden/ mutta hänen werens tahdon minä waatia sinun kädestäs.
Hes 3:19 Mutta jos sinä warat sitä jumalatoinda/ ja ei hän käänny hänen jumalattomasta menostans ja teistäns: nijn pitä hänen syndeins tähden cuoleman: mutta sinä olet wapahtanut sinun sielus.
Hes 3:20 Ja jos se wanhurscas luopu hänen wanhurscaudestans/ ja teke paha/ nijn minä sallin hänen loucata idzens/ ja hänen pitä cuoleman. Sentähden ettes ole händä warannut/ pitä hänen syndeins tähden cuoleman/ ja hänen endistä wanhurscauttans/ cuin hän tehnyt on/ ei pidä muistettaman:
Hes 3:21 Mutta hänen werens tahdon minä kysyä sinun kädestäs. Mutta jos sinä warat wanhurscasta/ ettei hän syndiä tekis/ ja ei hän myös syndi tee: nijn pitä hänen elämän: ja että sinä waraisit händä/ olet sinä myös sinun sielus wapahtanut.
Hes 3:22 JA siellä tuli HERran käsi minun päälleni/ ja sanoi minulle: Nouse ja mene kedolle/ siellä tahdon minä puhua sinun cansas.
Hes 3:23 Ja minä nousin/ ja menin kedolle/ ja cadzo/ nijn siellä seisoi HERran cunnia/ nijncuin minä sen Chebarin wirran tykönä ennen nähnyt olin/ ja minä langeisin maahan minun caswoilleni.
Hes 3:24 Ja minä tulin wirwotetuxi/ ja seisoin minun jalgoillani/ ja hän puhui minun cansani/ ja sanoi minulle: Mene ja sulje idzes sinun huoneses.
Hes 3:25 JA sinä ihmisen lapsi/ cadzo/ sitet pitä pandaman sinun päälles/ ja he sitowat sinun nijllä/ ettei sinun pidä pääsemän heildä.
Hes 3:26 Ja minä tahdon sinun kieles anda tarttua sinun suus lakeen/ nijn että sinun pitä tuleman mykäxi/ ja ei enä taitaman nuhdella heitä.
Hes 3:27 Sillä se on cowacorwainen Canssa. Mutta cosca minä puhun sinun cansas/ nijn tahdon minä awata sinun suus/ että sinun heille sanoman pitä: Näitä sano HERra HERra/ joca sen cuule/ hän cuulcan: Joca sen cadzo ylön/ cadzocan: Sillä se on tottelematoin Canssa.
Vers. 6. Nijn pidäis heidän cuitengin mielelläns cuuleman ) nimittäin/ Israelin Canssan suhten nijncuin Texti myötä anda: sillä muutoin/ cuinga hywän tahtoiset muut Canssat owat ollet ottaman wastan HERran sana/ todistawat pyhäin Apostolein ja Martyrein Historiat/ joita he owat hirmuisest wainonnet ja tappanet HERran sanan tähden. Nyt mixei sijs Jumala heille ole lähettänyt Prophetaita ja hänen sanans/ jotca sen parammin olisit cuullet? On syy/ että he nijncuin Israelin lapsetkin olit sen ennen hyljännet/ ja se heidän oman syyns tähden tullut heildä pois/ cosca heillä se oli: Mutta Israelin lapsille lähetti hän wielä nyt Prophetat/ hänen lupauxens tähden/ jonga hän heidän Isillens tehnyt oli. Ja ei meidän tule lewiämmäldä tästä asiasta duomita: sillä se tule myös puolittain Jumalan salaisen ja tutkimattoman duomion ala.
v. 14. Nijn hengi nosti ) nimittäin näys: nijncuin hän olis ollut muualla/ ja nähnyt tämän näyn: nijncuin hän olis wiety hänen Canssans fangein tygö/ että hänen piti saarnaman heille: sillä muutoin oli hän jo heidän seasans/ sen wirran tykönä: nincuin nähtäwä on/ cap. $ 1:1.

IV. Lucu.
JUmala käske Hesekielin kirjoitta Jerusalemin Caupungin tijlikiween/ ja asetta nijncuin leirin sen ymbärille/ merkixi/ että se piti wielä nyt tuleman pijritetyxi/ v. 1.
käske lewätä hänen 390. päiwä/ hänen wasemalla kyljelläns/ ja 40. oikialla/ nijden ajastaicain jälken/ cuin Israelin ja Judan huonet owat waeldanet händä wastan/ v. 4.
Otta nijn paljo ruoca tygöns/ cuin hän wissin mitan jälken sillä wälillä tarwidze syödäxens/ ja kypsendä leipäns sonnalla/ v. 9.
Merkixi/ että HERra tahdoi waiwata Jerusalemi suurella näljällä/ heidän pahain tecoins tähden/ v. 16.

Hes 4:1 JA sinä ihmisen lapsi/ ota tijlikiwi/ pane se sinun etees/ ja pijrusta sen päälle Jerusalemin Caupungi/
Hes 4:2 Ja lyö leiri sen ymbärille/ ja rakenna sijhen aita/ ja tee sijhen walli/ ja aseta sijhen sotawäki/ ja pane sotaaset sen ymbärille.
Hes 4:3 Mutta ota sinun etees rautapannu/ anna se olla rautaisen muurin edestä/ sinun ja Caupungin wälillä/ ja aseta sinun caswos händä wastan/ ja pijritä se: Se olcon Israelin huonelle merkixi.
Hes 4:4 Sinun pitä myös macaman wasemalla kyljelläs/ ja Israelin huonen pahat tegot paneman sen päälle. Nijn monda päiwä cuin sinä macat sen päällä: nijn cauwan pitä sinun myös candaman heidän pahoja tecojans.
Hes 4:5 Mutta minä tahdon tehdä sinulle heidän pahain tecoins wuosicaudet/ päiwixi/ nimittäin/ colmexi sadaxi ja yhdexäxi kymmenexi päiwäxi: nijn cauwan pitä sinun candaman Israelin huonen pahoja töitä.
Hes 4:6 Ja coscas ne olet täyttänyt: sijtte pitä sinun macaman sinun oikialla kyljelläs/ ja candaman Judan huonen pahoja töitä/ neljäkymmendä päiwä: Sillä minä annan sinulle täsä myös päiwän joca wuoden edest.
Hes 4:7 Ja aseta sinun caswos ja sinun paljas käsiwartes/ sitä ymbärinspijritettyä Jerusalemita wastan/ ja ennusta händä wastoin.
Hes 4:8 Ja cadzo/ minä tahdon panna sitet sinun päälles/ nijn ettei sinun pidä saaman käändä idzes yhdeldä kyljeldä toiselle/ sijhenasti että sinä olet lopettanut sinun pijrittämises päiwät.
Hes 4:9 Nijn ota nyt sinulles nisuja/ rukijta/ ja ohria/ papuja/ herneitä ja cauroja/ ja pane ne caicki yhteen astiaan/ ja tee sinulles nijn monda leipä sijtä/ cuin monda päiwä on/ jotca sinun kyljelläs macaman pitä/ että sinulla olis sijtä syömist/ colmexi sadaxi ja yhdexäxi kymmenexi päiwäxi.
Hes 4:10 Nijn että sinun ruocas/ jonga sinun cunakin päiwänä syömän pitä/ pitä painaman caxikymmendä Sicli: Tämän sinun syömän pitä/ yhdestä päiwästä nijn toiseen.
Hes 4:11 Wettä pitä sinun myös juoman määrällä/ nimittäin/ cuudennen osan Hinnist/ ja sen sinun pitä juoman yhdestä päiwästä nijn toiseen.
Hes 4:12 Ohraisia leipiä pitä sinun syömän/ jotca sinun heidän silmäins edes ihmisen jäljellä kypsendämän pitä.
Hes 4:13 Ja HERra sanoi: ratki näin pitä Israelin lapset syömän heidän saastaista leipäns pacanain seas/ cuhunga minä heitä ajawa olen.
Hes 4:14 Mutta minä sanoin: Woi HERra HERra/ cadzo/ minun sielun ei ole coscan wielä saastutettu: Sillä en ole minä ikänäns hamasta minun nuorudestani/ nijn tähän aican asti mitän raato taicka raadeldua syönyt/ ja ei saastainen liha ole coscan minun suuhuni tullut.
Hes 4:15 Mutta hän sanoi minulle: cadzo/ minä tahdon anda sinulle carjan sonda ihmisen jäljen edest/ jolla sinun leipäs kypsendämän pitä:
Hes 4:16 Ja sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ cadzo/ minä tahdon otta pois leiwän rawinnon Jerusalemis/ nijn että heidän pitä leipä syömän painolla ja murhella/ ja juoman wettä määrällä ja surulla. Että sekä leipä ja wesi puuttuman pitä/ ja yhden pitä sureman toisen cansa/ ja näändymän heidän pahoisa tegoisans.
Vers. 3. Merkixi ) Nimittäin/ että Jerusalem pitä ymbärins pijritettämän.
v. 5. 390. päiwäxi ) nämät luetan sijtä neljännestä Jerobeamin wuodesta/ cosca Israel luopui HERrasta/ 2. Par. $ 11:17. ja 12:1. Nijn sijhen asti cuin tämä ymbäripijrittämys/ jonga hän täsä pijrusta/ tapahtuman piti: Sillä nijn monda wuotta löytän sillä wälillä.
v. 6:40. päiwä ) Nämät luetan sijtä ajasta/ cuin Jeremia rupeis saarnaman Judan edes ja neuwoman heitä parannuxeen/ Caupungin häwityxen asti: sillä nijn monda löytän myös tällä wälillä: waicka monicahdat muut toisin ne lukewat.
v. 12. Ihmisen jäljellä ) Hänen piti keittämän sencaldaisella jäljellä/ nijncuin jocu turpella taicka lehmän sonnalla keittä: Mutta ruoca hajahta sijtä/ jolla hän keitetän: Ratki näin piti heidän myös sencaltaiseen hätän ja nälkän tuleman/ ettei heillä yhtän oikiata tulda eli leipä pitänyt oleman.

V. Lucu.
HERRA käske Hesekielin keritä hiuxens/ ja punnita colmeen osaan. Yhden osan piti hänen polttaman: toisen hackaman miecalla: colmannen heittämän tuuleen/ v. 1.
Merkixi/ että HERra oli andanut Jerusalemille hänen Lakins/ ja he olit muuttanet hänen Lakins jumalattomaxi opixi/ v. 5.
Nijn tahto hän duomita ja cadotta sen asujamet/ yhden osan näljällä ja rutolla/ yhden osan miecalla/ ja yhden osan fangiudella maan culkiana ja waiwaisudes. v. 9.

Hes 5:1 JA sinä ihmisen lapsi/ ota nijn teräwä miecka cuin partaweidzi/ ja keridze pääs ja partas/ ja ota waaca/ ja jaga ne sillä.
Hes 5:2 Colmannen osan pitä sinun tulella polttaman keskellä Caupungita/ cosca pijrittämisen päiwät owat täytetyt: toinen colmas osa ota ja hacka miecalla/ Caupungin ymbärillä: Wijmeinen colmas osa heitä tuuleen/ että minä wedäisin miecan ulos heidän jälkens.
Hes 5:3 Mutta ota wähä nijstä ja sido sinun hames culmaan.
Hes 5:4 Ja ota taas wähä nijstä/ ja heitä se tuleen/ja polta se tulesa/ sijtä pitä tulen tuleman coco Israelin huoneseen.
Hes 5:5 Näin sano HERra HERra: Tämä on Jerusalem jonga minä pacanain keskelle asettanut olen/ ja caicki maacunnat hänen ymbärillens:
Hes 5:6 Mutta hän on käändänyt minun Lakin jumalattomaxi opixi/ enämmin cuin pacanat/ ja minun oikeudeni enämmin cuin ne maacunnat/ jotca hänen ymbäristölläns owat: Sillä he heittäwät minun Lakini pois/ ja ei tahdo elä minun oikeudeni jälken.
Hes 5:7 Sentähden sano HERra HERra näin: Että te enämmän pahutta teette cuin pacanat/ jotca owat teidän ymbärillän/ ja et te waella minun käskyisäni/ ettekä tee minun oikeudeni jälken: Mutta teette pacanain tawan jälken/ jotca owat teidän ymbärillän.
Hes 5:8 Nijn sano HERra HERra näin: Cadzo/ minä tulen myös sinun tygös/ ja tahdon duomita sinun/ nijn että pacanat pitä sen näkemän.
Hes 5:9 Ja tahdon nijn tehdä sinun cansas/ cuin en ikänäns minä ennen tehnyt ole/ engä myös tästedes tehdä tahdo/ caickein sinun cauhistustes tähden/
Hes 5:10 Nijn että sinusa pitä Isät syömän lapsens/ ja lapset heidän Isäns. Ja tahdon sinun nijn duomita/ että caicki sinun jäänes pitä caickijn tuulijn hajotetuxi tuleman.
Hes 5:11 Sentähden nijn totta cuin minä elän/ sano HERra HERra/ että sinä olet sinun cauhistustes ja epäjumaltes cansa saatuttanut minun Pyhäni/ nijn tahdon minä myös hucutta sinun pois/ ja minun silmän ei pidä sinua säästämän/ eli armahtaman sinua.
Hes 5:12 Colmas osa sinusta pitä rutolla cuoleman ja nälkän näändymän: ja se toinen colmas osa pitä langeman miecalla sinun ymbäristölläs: Ja sen wijmeisen colmannen osan tahdon minä hajotta caickijn tuulijn/ ja wetä miecan heidän jälkens.
Hes 5:13 Näin pitä minun wihani täytetyxi tuleman/ ja minun hirmuisudeni saatan minä heidän päällens/ että minä saisin lohdutuxen heistä/ ja heidän pitä ymmärtämän/ että minä HERra minun kijwauxesani puhunut olen/ cosca minä minun hirmuisudeni heisä täyttänyt olen.
Hes 5:14 Minä tahdon saatta sinun autiaxi ja pilcaxi caikille pacanoille/jotca sinun ymbärilläs owat/ caickein nijden silmäin eteen/ jotca käywät sieldä ohidze.
Hes 5:15 Ja sinun pitä oleman häwäistyxexi/ pilcaxi/ opixi ja ihmexi caikille pacanoille/ jotca owat sinun ymbärilläs/ cosca minä annan oikeudeni käydä sinun päälles/ wihan/ julmuden ja rangaistusten cansa ( sen sanon minä HERra )
Hes 5:16 Ja cosca minä ne pahat näljän nuolet heidän secaans lähettäwä olen/ jotca wahingoliset oleman pitä/ ja jotca minun pitä lähettämän huckaman teitä/ ja andaman näljän enämmäxi ja enämmäxi tulla teille/ ja ottaman pois leiwän rawinnon.
Hes 5:17 Ja näljän ja pahat pedot tahdon minä anda tulla teidän secaan/ ne pitä teitä tekemän lapsittomixi. Ja siellä pitä ruton ja weren lijckuman sinun seasas/ ja miecan tahdon minä anda tulla sinun päälles/ Minä HERra olen sen sanonut.
Vers. 5. Jerusalem/ jonga minä pacanain keskelle ) HERra oli andanut raketa Jerusalemin liki keskelle mailma/ ja pannut hänen Canssans sijhen. Yhdellä puolen oli Europa , toisella Asia , colmannella Affrica , että hänen Canssans ja Seuracundans piti oleman cuuluisan caikes mailmas/ja caikille muille maacunnille ja Canssoille oleman tila oppia tundeman sitä oikiata Jumalata ja hänen Lakians heildä. Mutta he hyljäisit hänen ja hänen Lakins/ ja noudatit muiden epäjumalain palwelusta ja willitystä. Sentähden tahdoi myös HERra nijn edziä heitä/ että heidän rangaistuxens piti cuulttaman caikis maacunnis/ ja nijn muut idzens sijtä ojennaisit. Ex $ Hieron. $
VI. Lucu.
HERRA käske Hesekielin ennusta hänen Canssans wastan/ että hän tahdoi hucutta ja cadotta heitä/ epäjumalan palweluxen ja heidän omain säätyins tähden/ v. 1.
Cuitengin tahto hän anda muutamat jäädä pacanain secaan/ cuhunga hän heitä ajawa oli: Ne piti sijtte oppeman tundeman heidän syndins/ catuman nijtä/ ja ymmärtämän/ että HErra näitä puhunut oli/ v. 8.
käske hänen käsiäns lyödä yhteen/ tömistä jalcojans ja huuta: Woi heidän pahuttans ja syndejäns/ v. 11.

Hes 6:1 JA HERRAN sana tapahdui minulle/ ja sanoi:
Hes 6:2 Sinä ihmisen lapsi/ käännä sinun caswos Israelin wuoria päin/ ja ennusta heitä wastan/ ja sano:
Hes 6:3 Te Israelin wuoret/ cuulcat HERran HERran sana/ näitä sano HERra HERra/ sekä wuorille että mäille/ sekä ojille että laxoille: cadzo/ minä tahdon anda tulla miecan teille/ ja lyödä teidän cuckulan maahan/
Hes 6:4 Että teidän Altarin pitä cukistetuxi tuleman/ ja teidän epäjumalan ricki lyödyxi/ ja tahdon anda teidän ruumin tapetta cuwain eteen.
Hes 6:5 Ja minä tahdon lyödä maahan Israelin lasten ruumit teidän cuwain eteen/ ja hajotta teidän luun/ ymbäri teidän Altareitan.
Hes 6:6 Cusa te asutta/ sillä Caupungit pitä kylmille tuleman/ ja cuckulat häwitettämän. Sillä teidän Altarin pitä lyötämän maahan ja autioxi tehtämän ja ricottaman teidän epäjumalan/ häwitettämän/ ja särjettämän teidän cuwan/ ja tyhjäxi tehtämän teidän säätyn.
Hes 6:7 Ja maahan lyödyt pitä macaman teidän seasan/ että teidän tietämän pitä/ minun olewan HERran.
Hes 6:8 Mutta minä tahdon anda muutamat teistä jäädä/ jotca pitä miecalda jäämän pacanain secaan/ cosca minä teitä maille hajottanut olen.
Hes 6:9 Jäänet teistä pitä silloin muistaman minua pacanain seas/ cusa heidän fangina oleman pitä/ cosca minä särkenyt olen heidän haurellisen sydämens/ joca minusta luopunut on/ ja heidän kijluwat silmäns/ jotca owat cadzonet heidän epäjumaltens jälken/ ja nijden pitä catuman sitä pahutta/ cuin he caickein heidän cauhistustens cautta tehnet owat/
Hes 6:10 Ja heidän pitä tietämän/ että minä olen HERra ja en ole huckan puhunut/ että minun taincaltaisen pahan pidäis heille tekemän.
Hes 6:11 Näitä sano HERra HERra: Lyö käsiäs yhten ja tömistä jalcojas/ ja sano: woi caicke pahuden cauhistusta Israelin huones/ jonga tähden he sekä miecan/ näljän ja ruton cautta langeman pitä:
Hes 6:12 Se cuin caucana on/ hänen pitä rutton cuoleman/ ja se cuin juuri läsnä on/ hänen pitä miecalla langeman: Mutta se cuin jää/ ja nijstä pääsnyt on/ sen pitä nälkän cuoleman.
Hes 6:13 Näin tahdon minä täyttä minun hirmuisudeni heidän seasans/ että teidän tietämän pitä että minä olen HERra/ cosca heidän tapettuns pitä macaman heidän epäjumaltens seas/ ymbäri heidän Altareitans/ caikilla cuckuloilla ja caikilla wuorilla/ ja caickein wiherjäisten puiden alla/ ja caickein paxuin tammein alla/ joisa paicoisa he caickinaisille epäjumaloille makiata sawuuhria tehnet owat.
Hes 6:14 Minä tahdon ojeta käteni heitä wastan/ ja tehdä heidän maans tyhjäxi ja autioxi/ hamasta Diblathin corwesta/ ehkä cusa he asuwat/ ja heidän pitä tietämän/ että minä olen HERra.
Vers. 2. Israelin wuoria ) ymmärretän Judan waldacunda: sillä muinen cudzuttin se/ ja Israel molemmat yhteen Israelin waldacunnaxi: Sijttecuin Israelin waldacunda tuli häwitetyxi/ ei taas enä eroitusta pidetä: Mutta Judan waldacunda cudzutan/ muun Judaxi/ muun Israelixi.
VII. Lucu.
PRopheta saa käskyn saarnataxens wielä sijtä: nimittäin/ että rangaistus oli käsis/ loppu oli tullut/ ja HERra tahdoi duomita hänen Canssans/ nijncuin he olit ansainnet/ v. 1.
Sitä wastan ei pitänyt yxikän sodan walmistus taitaman autta/ v. 14.
Ei rickaudet/ joiden tähden he ylpiät olit/ v. 19.
Eikä myös heidän Prophetains/ eli wanhain neuwo/ v. 26.
Mutta nijn piti heille käymän/ cuin he elänet olit/ v. 27.

Hes 7:1 JA HERran sana tapahdui minulle/ ja sanoi:
Hes 7:2 Sinä ihmisen lapsi/ näitä sano HERRA HERRA/ Israelin maasta: Loppu tule/ coco neljän maan ären loppu tule. Nyt tule sinun loppus:
Hes 7:3 Sillä minä tahdon lähettä minun hirmuisudeni sinun päälles/ ja tahdon duomita sinua/ nijncuin sinä ansainnut olet/ ja tahdon anda sinulle/ mitä caickijn sinun cauhistuxijs tule.
Hes 7:4 Minun silmän ei pidä säästämän sinua/ eikä armahtaman sinua: Mutta minä tahdon anda sinulle/ nijncuin sinä ansainnut olet/ ja sinun cauhistuxes pitä tuleman sinun secaas/ että teidän tietämän pitä/ että minä olen HERra.
Hes 7:5 Näitä sano HERra HERra: cadzo/ yxi onnettomus tule toisen jälken.
Hes 7:6 Loppu tule/ loppu tule/ hän lyckä sinun päälles/
Hes 7:7 Cadzo/ hän tule/ hän käy jo ylös/ ja tule pian sinun päälles/ sinä joca asut maan päällä/ aica tule/ tuscapäiwä on juuri läsnä/ ettei laulajat pidä wuorella oleman.
Hes 7:8 Nyt tahdon minä pian wuodatta minun hirmuisudeni sinun päälles/ ja täyttä minun wihani sinusa/ ja duomita sinun nijncuins ansainnut olet/ ja anda sinulle mitä caickijn sinun cauhistuxijs tule.
Hes 7:9 Minun silmän ei pidä säästämän sinua/ eikä armahtaman sinua/ mutta minä tahdon anda sinun nijncuin sinä ansainnut olet/ ja sinun cauhistuxes pitä tuleman sinun secaas/ että teidän tietämän pitä/ että minä olen HERra/ joca teitä lyön.
Hes 7:10 CAdzos/ päiwä/ cadzo/ hän tule/ hän tule edes/ widza cucoista/ ja se ylpiä wiherjöidze.
Hes 7:11 Tyranni on idzens walmistanut jumalattomain widzaxi/ nijn ettei kengän heitä eli heidän Canssans/ taicka heidän jouckoans pidä walittaman.
Hes 7:12 Sillä aica tule/ päiwä lähesty/ ostaja älkön iloitco/ ja myypä älkön murehtico: Sillä wiha tule caiken heidän jouckons päälle.
Hes 7:13 Sentähden myyjän ei pidä enä lucua pitämän hänen myydystä calustans/ sillä se cuin elä/ pitä sen omistaman: Sillä ennustus caikesta heidän rickaudestans/ ei pidä käymän tacaperin: Ei kengän taida wahwista elämätäns pahudens cautta.
Hes 7:14 SOittacat Basunalla/ ja walmistacat caicki/ ei cuitengan sieldä yxikän sotaan ole lähtewä: Sillä minun hirmuisudeni tule caiken hänen Canssans päälle.
Hes 7:15 Ulcona lijcku miecka/ sisällä rutto ja nälkä/ se cuin kedolla on/ hänen pitä miecalla langeman/ mutta se cuin Caupungis on/ hänen pitä rutton ja nälkän waipuman.
Hes 7:16 Ja jotca heildä pääsewät/ pitä oleman wuorilla nijncuin mettiset laxosa/ ja caickein pitä walittaman/ cukin pahuttans.
Hes 7:17 Caicki kädet pitä näändymän/ ja caicki polwet pitä horjuman nijncuin wesi.
Hes 7:18 Ja heidän pitä idzens säckijn puettaman/ ja pelgolla rascautettaman/ ja caicki caswot pitä surkiast cadzoman/ ja caicki päät paljaxi tuleman.
Hes 7:19 Heidän pitä hopians heittämän catuille/ ja heidän culdans locana pitämän: sillä heidän hopians ja culdans ei pidä taitaman autta heitä/ sinä HERran wihan päiwänä: Ja ei semmengän pidä taitaman sillä heidän sieluans rawita/ eli täyttä sillä heidän wadzans/ Sillä se on ollut heille yxi pahennus/ heidän pahoin töihins.
Hes 7:20 Heidän calleista caluistans/ joilla he ylpeilit/ owat he heidän julmudens ja cauhistuxens cuwat tehnet/ sentähden tahdon minä tehdä heille sen saastaisudexi/
Hes 7:21 Ja tahdon anda sen muucalaisten käsijn/ että ne sen ryöwämän pitä/ ja jumalattomille maan päälle saalixi/ että ne sen saastuttawat.
Hes 7:22 Minä tahdon minun caswoni käändä sieldä pois/ että he juuri minun majani rijwawat/ ja ryöwärit pitä tuleman sinne/ ja sen saastuttaman.
Hes 7:23 Tee cahlet: Sillä maa on täynäns weren wicoja/ ja Caupungi täysi wäkiwalda.
Hes 7:24 Nijn tahdon minä anda tulla caickein pahimmat pacanain seasta/ että ne pitä heidän huonens omistaman/ Ja minä tahdon lopetta woimallisten ylpeyden/ ja rijwata heidän kirckons.
Hes 7:25 Häwittäjä tule/ nijn pitä heidän rauha edzimän/ ja ei se pidä oleman heillä.
Hes 7:26 Yxi onnettomus pitä tuleman toisen jälken/ yxi sanoma sen toisen päälle/ nijn pitä heidän silloin Prophetailda näkyä edzimän/ mutta siellä eikä Laki pidä enä oleman Pappein tykönä/ eikä neuwo wanhain tykönä.
Hes 7:27 Cuningan pitä murhesa oleman/ ja Päämiehet surullisis waatteis/ ja maasa Canssan kädet pitä wapiseman/ minä tahdon nijn laitta idzeni heidän cansans/ cuin he elänet owat/ ja tahdon duomita heitä/ nijncuin he ansainnet owat/ että heidän pitä tietämän/ että minä olen HERra.
Vers. 10. Cucoista ) se on/ hän on walmis ja se pitä hänelle menestymän. Tämä on sanottu Babelin Cuningasta.
v. 22. Minun majani ) Joca cudzutan caickein pyhimmäxi.
v. 24. phimmat pacanain/ & Supr. $ 21. jumalattomille ) Cadzos/ että ne jotca woittawat toisen/ ryöstäwät ja häwittäwät muiden maan/ ei ne ole aina paremmat/ cuin ne jotca ryöstetän: Mutta Jumala usein rangaise oman Canssans synnit muiden cautta/ jotca pahemmat heitä owat/ sentähden cosca hänen Canssans idzens rangaistuxesta paranda/ nijn hän taas armahta heitä: Mutta muut hän sijtte peräti juurinens häwittä.
v. 26. Laki Pappein tykönä. ) Ier. 2:8.

VIII. Lucu.
HERRA ilmoitta idzens Hesekielille/ ja wie hänen nägys Jerusalemijn/ ja anda hänen siellä nähdä/ ensin cuwan/ jonga hänen Canssans/ hänelle mielicarwaudexi/ hänen Templijns asettanut oli/ v. 1.
Sijtte wie hän hänen yhdestä paicasta nijn toiseen/ ja osotta hänelle mitä epäjumalan palwelusta hänen Canssans pidit/ sekä sala että julki/ v. 7.
Sano hänelle/ että hän sentähden/ ja sen wäkiwallan tähden cuin he maalla teit/ hirmuisudella ja ilman armota heitä rangaista tahto/ v. 17.

Hes 8:1 JA tapahdui cuudendena wuonna/ wijdendenä päiwänä cuudennesta Cuusta/ että minä istuin minun huonesani/ ja Judan wanhimmat istuit minun edesäni/ siellä tuli HERran HERran käsi minun päälleni.
Hes 8:2 Ja cadzo/ minä näin/ että se cuin oli hänen cupens alla/ se oli nijncuin tuli/ mutta pääldä hänen cupens oli se sangen kircas/ nijncuin caickein puhtain waski.
Hes 8:3 Ja hän ojensi ulos nijncuin käden/ ja otti minun kijnni minun pääni hiuxist/ nijn otti minun hengi ylös taiwan ja maan wälillä/ ja wei minun Jerusalemijn Jumalan nägys/ sisällisen owen tygö/ joca pohjan puoles on/ cusa kijwauxen cuwa seisoi/ joca kijwauxen kehoitti.
Hes 8:4 Ja cadzo/ siellä oli Israelin Jumalan cunnia/ nijncuin minä sen ennen nähnyt olin kedolla.
Hes 8:5 Ja hän sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ nosta silmäs pohjaisen päin. Ja cuin minä silmäni nostin pohjan puoleen: Cadzo/ nijn seisoi wihan sytyttäjä cuwa pohjan puoles Altariportin tykönä/ custa käydän sisälle.
Hes 8:6 Ja hän sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ näetkös mitä nämät tekewät? nimittäin/ ne suuret cauhistuxet jotca Israelin huone täsä teke/ että he juuri ajawat minun cauwas/ minun Pyhästäni: Mutta sinun pitä wielä nyt näkemän suuremmat cauhistuxet.
Hes 8:7 Ja hän wei minun cartanon Porttijn/ siellä minä näin/ ja cadzo/ siellä oli läpi seinäsä.
Hes 8:8 Ja hän sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ caiwa seinä läpidze. Ja cuin minä caiwoin seinän läpidze: Cadzo/ nijn oli siellä yxi owi.
Hes 8:9 Ja hän sanoi minulle: Mene sinne/ ja cadzo nijtä ilkiöitä cauhistuxia/ cuin he täsä tekewät.
Hes 8:10 Ja cosca minä menin sisälle/ ja cadzoin: Cadzo/ nijn siellä olit caickinaiset matoin ja eläinden cuwat/ caicki tyynni cauhistus/ ja caickinaiset Israelin huonen epäjumalat/ joca paickaan ymbärins seiniä tehdyt/
Hes 8:11 Joiden edes seisoit seidzemenkymmendä miestä/ Israelin huonen wanhimmista/ ja Jasania Saphan poica/ seisoi myös heidän seasans/ ja jocaidzella heillä oli pyhän sawun astia kädesä/ ja paxu löhkä käwi ylös Sawuuhrista.
Hes 8:12 Ja hän sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ näetkös mitä Israelin huonen wanhimmat tekewät pimeydes/ idzecukin hänen caunimmas Camarisans? Sillä he sanowat: ei HERra näe meitä: Mutta HERra on maan hyljännyt.
Hes 8:13 Ja hän sanoi minulle: Sinun pitä wielä nyt näkemän surembia cauhistuxia/ joita he tekewät.
Hes 8:14 Ja hän wei minun sen portin tygö/ HERran huonesa/ joca on pohjan puoles/ ja cadzo/ siellä istuit waimot jotca itkit Thamust.
Hes 8:15 Ja hän sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ näetkös nämät? Mutta sinun pitä wielä suurembia cauhistuxia näkemän/ cuin nämät owat.
Hes 8:16 Ja hän wei minun sijhen sisälliseen cartanoon HERran huonesen päin/ ja cadzo/ HERran Templin owen edes/ esihuonen ja Altarin wälillä oli wijsi colmattakymmendä miestä jotca olit käändänet heidän selkäns HERran Templin puoleen/ ja caswons itään/ ja rucoilit Auringon ylönemisen päin.
Hes 8:17 Ja hän sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi/ näetkös nämät? Ongo tämä Judan huonelle wähä/ että he täsä caicki taincaltaiset cauhistuxet tekewät/ jotca myös muutoin coco maan wäkiwallalla ja wäärydellä täyttäwät/ asettawat idzens minua wihoittaman? Ja cadzo/ he pitäwät wijnapuun oxan nenäns edes.
Hes 8:18 Sentähden tahdon minä myös waelda heitä wastan hirmuisudella/ ja ei pidä minun silmäni säästämän heitä/ eikä minun armoni tuleman heitä. Ja jos he wielä huutawat corkialla änellä/ minun corwisani: nijn en cuitengan minä cuule heitä.
Vers. 3. Kijwauxen cuwa ) Jumalan mielen pahudexi/ panit he epäjumalan cuwan sijhen/ sijtä Jumala oikein närkästyi.
v. 14. Thamust ) Se on Adonin epäjumala/ josta Poetat ja pacanat paljon kirjoittanet owat/ ja jota Venus rascasti/ sentähden itkit händä waimot.
v. 16. Ja caswons itään ) Juuri sitä neuwo wastan/ cuin heillä on/ 3. Reg. $ 8:44. 48. että heidän piti käändämän idzens Templin ja armonistuimen puoleen/ cosca he tahdoit rucoilla: käänsit he idzens pois Templist itän päin/ ja rucoilit Auringota/ hänen nousemisens päin/ nijncuin pacanat.
v. 17. Pitäwät wijnapuun oxan ) Tämä on ollut tapa Jumalan palweluxes/ nijncuin wielä nyt monen seas/ wihkiwedet/ suolat/ etc. $ epäjumaloille cunniaxi pidetän.

IX. Lucu.
HERRA huuta Prophetalle: että Jerusalemin pitä jo nyt rangaistaman/ v. 1.
Silloin näke Propheta cuusi miestä tulewan/ yhdellä heistä oli lijnawaate päällä/ ja kirjoituscalut: sen käske HERra kirjoitta caickein nijden odzijn/ jotca huocawat sitä cauhistusta cuin Caupungis tapahdui: muiden käske hän tappa caicki ne jotca ei kirjoitetuxi tullet/ ruweten hänen Pyhästäns/ v. 2.
Propheta rucoile Caupungin edest/ ja HERra wasta händä: Mingätähden hän nijn säästämät tahto hucutta Canssans/ v. 8.

Hes 9:1 JA hän huusi corkialla änellä minun corwisani/ ja sanoi: se on jo käsis/ että Caupungi pitä rangaistaman ja jocaidzella on murhaase hänen kädesäns.
Hes 9:2 Ja cadzo/ siellä tuli cuusi miestä ylimmäisen portin tietä/ joca pohjan puoles on/ ja jocaidzella oli wahingolinen ase kädesä. Mutta siellä oli yxi heidän seasans/ joca oli lijnawaatteis/ ja kirjoitus calut hänen wyölläns/ ja he menit sisälle/ ja astuit waskialtarin tygö.
Hes 9:3 Ja Israelin Jumalan cunnia nousi Cherubimin pääldä/ joidenga päällä hän oli/ ja lähestyi huonen kynnyxen asti/ ja huusi sitä/ jonga päällä oli lijnawaate/ ja kirjoitus calut wyöllä.
Hes 9:4 Ja HERra sanoi hänelle: Mene Jerusalemin Caupungin läpidze/ ja kirjoita ne miehet heidän odzisans/ jotca huocawat ja surewat sitä cauhistusta/ cuin sijnä tapahtu.
Hes 9:5 Mutta muille/ sanoi hän minun cuulden. Mengät hänen jälisäns Caupungin läpidze/ ja lyökät siellä/ teidän silmän ei pidä ketän säästämän/ eikä armo tekemän.
Hes 9:6 Lyökät sekä wanhat että nuoret/ neidzet/ lapset ja waimot cuoliaxi: Mutta joiden päällä kirjoitus on/ ei yhtengän nijhin pidä teidän rupeman. Ruwetcat ensin minun Pyhästäni. Ja he rupeisit nijstä wanhoista miehistä/ jotca huonen edes olit.
Hes 9:7 Ja hän sanoi heille: saastuttacat huone/ ja täyttäkät cartanot cuolluitten ruumeilla/ mengät sijtte ulos.
Hes 9:8 Ja he menit ulos/ ja tapoit Caupungisa. Ja cosca he olit tappanet heidän/ jäin minä wielä. Ja minä langeisin minun caswoilleni/ huusin ja sanoin: Woi HERra HERra/ tahdotcos sijs hucutta caicki jäänet Israelis/ ettäs nijn wuodatat sinun wihas Jerusalemin päälle?
Hes 9:9 Ja hän sanoi minulle: Israelin ja Judan huonen paha työ on sangen suuri/ ei ole muu cuin wäkiwalda ja wäärys maalla ja Caupungis: Sillä he sanowat: HERra on hyljännyt maan/ ja ei HERra näe meitä.
Hes 9:10 Sentähden ei minun silmäni pidä säästämän: mutta minä tahdon tehdä heille/ nijncuin he ansainnet owat.
Hes 9:11 Ja cadzo/ se mies jonga lijnawaate päällä oli/ ja kirjoituscalut wyöllä/ wastais ja sanoi: minä olen tehnyt nijncuin sinä minulle käskenyt olet.
Vers. 4. Ja kirjoita ) Se mercki on ollut Tau , jonga he muinen nijn kirjoittanet owat/ cuin ristin T. joca sitä tiesi/ että ne piti tuleman säästetyxi/ jotca odotit ja uscoit sen luwatun Messiaxen päälle/ joca ristinnaulittin heidän syndeins tähden. Mutta ei tästä seura/ että jocu ristin wetämisellä taita warjella idzens caikesta pahasta ja caicki waarat estä: sillä ei täsä ole/ että he owat idzens merkinnet/ taicka että mercki on heitä warjellut: Mutta että ne tulit säästetyxi jotca Jumala käski merkitä/ ja olit ne catuwaiset/ jotca huocaisit sitä cauhistusta/ joca tapahdui Canssan seas: Sentähden ei mitän auta ristin wetäminen ilman catumusta ja elämän parannusta: mutta ne jotca idzens parandawat ja uscowat Christuxen päälle/ ne Jumala kyllä siuna ja warjele caikesta pahasta/ jos he idze heitäns siunawat taicka ei.
X. Lucu.
PRopheta näke wielä HERran cunnian/ että hän käske sen miehen/ cuin oli lijnawaatteis/ otta tuliset hijlet Cherubimin wälildä/ ja hajotta Caupungin päälle. Jonga hän myös teke/ v. 1.
6. HERran cunnia nosta idzens Cherubimin pääldä ylös/ haman huonen kynnyxen asti/ josta huone täytetän sumulla ja cartano walaistan/ ja äni Cherubimistä cuulu haman cartanolle/ v. 4.
Propheta näke nägyn/ nimittäin/ rattat/ v. 9.
ja neljä eläindä/ jotca hän ennen Chebarin wirran tykönä nähnyt oli/ v. 12.
Ja HERran cunnia mene wielä edemmä/ ja istutta idzens Cherubimein päälle/ v. 18.
Nijn he idzens ylöndelewät ja menewät huonen owe päin/ idän puoleen/ v. 19.

Hes 10:1 JA minä näin/ ja cadzo/ taiwas oli Cherubimin pään päällä/ nijncuin Saphir/ja sen päällä oli nijncuin istuin.
Hes 10:2 Ja hän sanoi sille miehelle/ joca oli lijnawaatteis: mene sisälle ratasten wälille Cherubimin ala/ ja ota kätes täyten tulisita hijliä/ jotca Cerubimin wälillä owat/ ja hajota ne Caupungin päälle. Ja hän meni sisälle/ nijn että minä näin cosca hän meni sinne.
Hes 10:3 Mutta Cherubimit seisoit oikialla puolen huonesa/ ja sumu täytti sisällisen cartanon.
Hes 10:4 Ja HERran cunnia nosti idzens Cherubimin pääldä ylös/ haman huonen kynnyxen asti/ ja huonet täytettin sumulla/ ja cartano HERran cunnian kircaudella.
Hes 10:5 Ja Cherubimin sijpein humaus cuului haman ulconaisen Cartanon asti/ nijncuin Caickiwaldian Jumalan äni/ cosca hän puhu.
Hes 10:6 Ja cosca hän oli käskenyt sitä miestä/ joca oli lijnawaatteis/ ja sanonut: Ota tulda ratasten keskeldä Cherubimin alda: hän meni sinne sisälle ja astui rattan tygö.
Hes 10:7 Ja Cherubim oijensi kätens keskellä Cherubimi/ tulen päin joca oli Cherubimin wälillä/ otti sijtä ja annoi se miehen käsijn joca oli lijnawaatteis.
Hes 10:8 Hän otti sen ja meni ulos. Ja se näyi Cherubimis/ nijncuin ihmisen käsi heidän sijpeins alla.
Hes 10:9 JA minä näin/ ja cadzo/ neljät rattat seisoit Cherubimin tykönä/ jocaidzen Cherubimin tykönä yhdet rattat.
Hes 10:10 Ja rattat olit näkyäns nijncuin Turkos. Ja olit caicki ne neljä yxi nijncuin toinengin/ nijncuin yhdet rattat olisit ollet toisen sisällä.
Hes 10:11 Cosca yxi heistä meni/ nijn menit caicki neljä/ ja ei erinnet toinen toisestans culkeisans: Mutta cuhunga ensimäinen meni/ sinne menit he jälis/ ja ei erinnet toinen toisestans/ ja heidän coco ruumins/ seljät/ kädet ja sijwet.
Hes 10:12 Ja rattat olit täynnä silmiä caicki ymbärins/ ne neljät rattat.
Hes 10:13 Ja rattaille sanottin: Galgal/ nijn että minä sen cuulin.
Hes 10:14 Nijn oli myös jocaidzella eläimellä neljä caswo: ensimäinen oli Cherubimin caswo/ toinen oli ihmisen/ colmas Lejonin/ neljäs Cotcan caswo.
Hes 10:15 Ja Cherubim corgotettin: Tämä on juuri se eläin/ jonga minä näin Chebarin wirran tykönä.
Hes 10:16 Cosca Cherubimit käwit/ nijn culjit myös rattat heitä myöden/ ja cosca Cherubimit ylöndelit sijpiäns/ että heidän piti maasta nouseman/ nijn ei myös rattat heistä erinnet.
Hes 10:17 Cosca ne seisoit/ nijn seisoit nämät myös/ cosca ne nostit idzens/ nijn nostit myös nämät idzens: sillä eläwä hengi oli heisä.
Hes 10:18 JA HERran cunnia meni taas huonen kynnyxeldä/ ja istutti idzens Cherubimein päälle.
Hes 10:19 Nijn ylöndelit Cherubimit sijpiäns/ ja nostit idzens maasta ylös/ minun silmäini edes. Ja cuin he menit ulos/ menit rattat heitä myöden/ ja he astuit idän puoliselle owelle HERran huonetta/ ja Israelin Jumalan cunnia oli heidän päälläns.
Hes 10:20 Tämä on se eläin/ jonga minä näin Israelin Jumalan alla Chebarin wirran tykönä/ ja merkidzin ne olewan Cherubimit.
Hes 10:21 Joilla ne neljä caswo oli/ ja neljä sijpe/ ja sijpein alla nijncuin ihmisen kädet.
Hes 10:22 Heidän caswons olit nijncuin minä ne näin Chebarin wirran tykönä/ ja he käwit cohdastans.
Vers. 2. Tulisita hijliä ) Tämä tietä sitä/ että HERra tahdoi wuodatta hänen Hengens/ ja anda saarnata hänen Euangeliumins/ joca piti walaiseman heidän ymmärryxens/ ja lämmittämän heidän sydämens/ jotca sen otit wastan.
V. 4. Nosti idzens ylös ) Se tietä että Christus hänen Euangeliumillans/ tahdoi sijtte hyljätä sen pyhän sian Jerusalemin ja sen asuwaiset/ ja sijrtä idzens ulos Cartanon päin/ se on pacanain tygö/ jotca sen ulconaisen Cartanon cansa ymmärretän. Sijtte sisälmäinen Cartano ynnä huonen cansa täytettin sumulla: mutta se ulconainen Cartano walaistin HERran cunniasta/ tietä että Judalaiset piti tuleman pimitetyxi heidän willityxesäns: Mutta pacanat walistetuxi oikialla Jumalan tunnolla.
V. 5. Ja Cherubimin sijpein humaus cuului ulconaisen Cartanon asti ) Tietä että Pyhäin Apostolein saarna piti cuuluman caickein pacanain seas. Mitä rattat ja neljä eläindä tietäwät/ on selitetty/ cap. $ 1.
V. 9. Cherubim ) Täsä näky että Cherubim/ ei ole yxikän eläin eli Cuwa mutta on lendäwäinen luodocappale sijpein cansa/ joco se olis härjän muoto/ Lejonin/ ihmisen/ Cotcan/ eli jongun muun/ joisa Engelit idzens näyttäwät/ heidän tahdons jälken. Sentähden cudzutan myös pyhät Engelit/ sekä Jumalan Seuracunnan Engelit/ se on/ Apostolit/ Pispat ja muut Opettajat/ Cherubimixi/ jotca sencaltaisen Cherubimin cautta ymmärretän.

XI. Lucu.
HERra osotta Prophetalle 25. miestä Jerusalemis/ jotca caickinaista paha teit/ ja sanoit: Ei wielä nijn läsnä ole/ että Jerusalem pitä häwitettämän/ etc. $ Ei HERra taida paidzi olla tätä palwelust ja uhri/ joca hänelle täällä tehdän. v. 1.
käske hänen sentähden ennusta heitä wastan/ että he tapoit ja uhraisit wiatoinda werta Caupungis/ nijn hän tahto aja heitä sieldä ulos/ ja miecalla hucutta heitä Israelin maan äris/ v. 4.
Nijn yxi cohta heistä cuole Platia nimeldä/ v. 13.
HERra käske hänen ennusta: että hänen pitä auttaman jällens hajotetut hänen Canssastans cotians/ ja andaman heille uden hengen/ etc. $ v. 14.
Propheta näke HERran cunnian lähtewän Caupungista/ v. 22.
Ja hän näkyi jällens wiedyxi tacaperin Chaldeaan/ cusa hän ennengin oli/ v. 24.

Hes 11:1 JA Hengi nosti minun ylös/ ja wei minun portin eteen HERran huonen puoleen/ joca itän päin on/ ja cadzo: Sijnä portis oli wijsi colmattakymmendä miestä. Ja minä näin nijden seasa JasanJan Assurin pojan/ ja Pilatian BanaJan pojan/ jotca Förstit olit Canssasa.
Hes 11:2 Ja hän sanoi minulle: Sinä ihmisen poica/ näillä miehillä owat wäärät ajatuxet ja wahingoliset neuwot tälle Caupungille/ sillä he sanowat:
Hes 11:3 Ei se wielä nijn läsnä ole/ raketcamme huoneita/ hän on pata/ me olemma liha.
Hes 11:4 Sentähden pitä sinun ihmisen poica ennustaman heitä wastan. Ja HERran Hengi langeis minun päälleni/ ja sanoi minulle:
Hes 11:5 Sano/ näin sano HERra: Te Israelin huonesta oletta puhunet/ minä tiedän kyllä teidän hengen ajatuxet.
Hes 11:6 Te oletta monda tappanet täsä Caupungis/ ja hänen catuns owat täynäns cuolluita.
Hes 11:7 Sentähden sano HERra HERra näin: ne jotca te sielä tappanet oletta/ ne owat se liha/ ja hän on pata: mutta teidän täyty ( lähte ) tästä ulos.
Hes 11:8 Miecan/ jota te pelkätte/ minä annan tulla teidän päällen/ sano HERra HERra.
Hes 11:9 Minä tahdon aja teitä sieldä ulos/ ja annan teitä muucalaisten käsiin/ ja tahdon tehdä teille oikeuden.
Hes 11:10 Teidän pitä miecalla langeman/ Israelin maan äris minä tahdon duomita teitä/ ja teidän pitä ymmärtämän että minä olen HERra.
Hes 11:11 Mutta ei Caupungi pidä oleman teidän patan/ etkä te lihana sijnä: waan Israelin maan äris tahdon minä duomita teitä.
Hes 11:12 Ja teidän pitä ymmärtämän että minä olen HERra. Sillä et te ole waeldanet minun käskyni jälken/ ja et te ole pitänet minun Lakiani/ mutta oletta tehnet pacanain tawan jälken/ jotca teidän ymbärillän owat.
Hes 11:13 JA cosca minä näin ennustin: nijn Platia BanaJan poica cuoli. Ja minä langeisin minun caswoilleni/ ja huusin corkialla änellä ja sanoin: Woi HERra HERra/ sinä lopetat peräti Israelin.
Hes 11:14 Nijn tuli HERran sana minulle/ ja sanoi:
Hes 11:15 Sinä ihmisen poica: Sinun weljes ja lähimmäiset langos/ ja coco Israelin huone/ joca wielä nyt Jerusalemis asu/ sano tosin keskenäns: ne muut owat cauwas paennet HERrasta/ mutta meidän hallusam on maa. Sentähden sano sinä: näin sano HERra HERra:
Hes 11:16 Totta minä olen andanut aja heitä cauwas pacanain secaan/ ja olen hajottanut heitä maacunnas: nijn tahdon minä cuitengin äkist olla heidän apunsa/ sijnä maacunnas/ johonga he joutunet owat.
Hes 11:17 SAno sentähden: näin sano HERra HERra: minä tahdon coota teitä sijtä maacunnasta/ johonga te hajotetut oletta/ ja tahdon anda teille Israelin maan.
Hes 11:18 Sinne heidän pitä tuleman/ ja ottaman sieldä ulos caiken cauhistuxen ja saastaisuden.
Hes 11:19 Ja minä tahdon anda teille yximielisen sydämen/ ja tahdon anda teihin uden Hengen/ ja tahdon otta pois kiwisen sydämen teidän ruumistan/ ja tahdon anda teille lihaisen sydämen.
Hes 11:20 Että heidän pitä waeldaman minun käskysäni/ ja pitämän minun Lakini/ ja tekemän sen jälken/ ja heidän pitä oleman minun Canssan/ nijn minä tahdon olla heidän Jumalans.
Hes 11:21 Mutta nijlle jotca waeldawat heidän sydämens cauhistuxen ja hirmuisuden jälken/ nijlle minä tahdon panna heidän tecons heidän pääns päälle/ sano HERra HERra.
Hes 11:22 NIjn lijcutit Cherubimit sijpiänsä/ ja rattat käwit heidän siwusans/ ja Israelin Jumalan cunnia oli heidän päälläns.
Hes 11:23 Ja HERran cunnia käwi Caupungist ylös/ ja asetti idzens sille wuorelle/ joca on itän päin Caupungist.
Hes 11:24 Ja hengi otti minun/ ja johdatti minun näys ja Jumalan Henges Chaldean maalle fangein tygö/ ja se näky jonga minä nähnyt olin/ catois minun edestäni. Ja minä sanoin fangeille caicki HERran sanat/ jotca hän minulle osottanut oli.
Vers. 3. Hän on pata etc. $ ) Se on: tämä Caupungi on nijncuin pyhä astia/ cusa keitetän ja uhratan HERralle/ ja me olemma pyhä Canssa/ jotca hänelle uhramme ja palwelemme/ sentähden ei HERra händä häwitä.
V. 6. täynäns cuolluita/ etc. $ ) He olit tappanet nijn monda Prophetata/ ja cuitengin kerscaisit heidäns pysywän lujana Babelin Cuningan edes: Sillä he luulit ettei Jumala taitanut olla heitä paidzi/ eikä myös liha padas/ se on: nijncuin uhria ja Jumalan palwelusta Templis/ jota ei saatu häwittä.
V. 19. Uden Hengen ) Täsä luwatan P. Hengi/ joca piti annettaman erinomaisest Euangeliumin saarnalla Udes Testamendis.
V. 23. HERran cunnia/ ) Supr. $ 10:4.

XII. Lucu.
JUmala käske Hesekielin teeskellä idzens waeldaman ja cangottaman seinä/ sitoman silmäns eteen/ ja menemän pois/ v. 1.
Ja hän teke nijn/ v. 7.
HERra sano: että Judan Cuningan pitä sillä tawalla Jerusalemist pakeneman/ fangixi otettaman/ silmät puhgaistaman/ ja Canssoinens wietämän Babelijn/ ja ei cuitengan saaman nähdä sitä/ v. 8.
HERra käske hänen syöda ruocans wapistuxella ja murhella/ tiedoxi/ että ne myös Jerusalemis piti nijn tekemän/ v. 17.
HERra sano wielä hänelle/ että hänen pitä hyljämän ne häpiäliset sananlascut/ jotca heillä olit/ että cosca hänen sanans wijpyi/ nijn ei sijtä pitänyt mitän oleman: sillä ei hän tahtonut nyt enämbi wiwytellä/ waan tehdä mitä hän sanonut oli/ v. 21.

Hes 12:1 JA HERran sana tuli minulle/ ja sanoi: ihmisen poica/
Hes 12:2 Sinä asut cowacorwaisen Canssan seas/ jolla kyllä silmät owat nähdä/ ja ei cuitengan tahdo nähdä/ ja corwat cuulla/ eikä tahdo cuitengan cuulla/ mutta on tottelematoin huone.
Hes 12:3 Sentähden sinä ihmisen poica/ teeskele sinus waeldaman ja menemän matcas walkialla päiwällä heidän silmäins edes: sinun pitä waeldaman sinun siastas toiseen paickaan heidän silmäins eds/ jos he/ mitämax/ tahtowat ymmärtä/ että he cowacorwainen Canssa owat.
Hes 12:4 Ja sinun pitä tuoman sinun ases edes/ nijncuin sinä tahdoisit waelda walkealla päiwällä heidän silmäins edes/ ja sinun pitä lähtemän matcas ehtona heidän silmäins edes/ nijncuin menemän pois cosca waelda tahdotan.
Hes 12:5 Ja sinun pitä cangottaman sinuas seinän läpidzen heidän silmäins edes/ ja mene sijtä ulos.
Hes 12:6 Ja sinun pitä ottaman sen sinun olalles heidän silmäins edes/ ja cosca pimiä tullut on/ menemän matcas. Sinun pitä caswos peittämän/ ettet sinä saa nähdä maata: sillä minä olen pannut sinun ihmexi Israelin huonesa.
Hes 12:7 Ja minä tein nijncuin minulle käsketty oli/ ja cannoin minun aseni edes/ nijncuin minun piti waeldaman walkealla päiwällä/ ja ehtona cangotin minä läpidzen seinän kädellä. Ja cosca pimiä oli tullut/ otin minä sen olalleni/ ja cannoin sen ulos heidän silmäins edes.
Hes 12:8 JA huomeneltain warhain tuli HERran sana minulle/ ja sanoi:
Hes 12:9 Sinä ihmisen poica/ eikö Israelin huone/ se tottelematoin Canssa/ ole sanonut sinulle:
Hes 12:10 Mitä sinä teet? Nijn sano sijs heille/ näitä sano HERra HERra: tämä cuorma tule Förstein Jerusalemis/ ja coco Israelin huonen päälle cuin siellä on.
Hes 12:11 Sano sijs: minä olen teidän ihmen/ nijncuin minä tehnyt olen/ nijn teille tapahtuman pitä/ että teidän pitä waeldaman/ ja fangina wietämän pois.
Hes 12:12 Heidän Förstins pitä wietämän pois olcapäillä pimeydes/ ja pitä käymän ulos seinän läpidze/ jonga heidän särkemän pitä/ että heidän pitä waeldaman sen läpidzen/ hänen caswons pitä peitettämän/ ettei hän yhdelläkän silmällä näe maata.
Hes 12:13 Minä tahdon myös heittä minun werckoni hänen päällens/ että hän minun saartamisesan pitä fangixi otettaman/ ja minä tahdon anda hänen tulla Babelijn Chalderein maalle/ jota ei hänen cuitengan näkemän pidä/ ja siellä hänen pitä cuoleman.
Hes 12:14 Ja caicki jotca owat hänen ymbärilläns/ hänen apumiehens/ ja hänen cumpanins tahdon minä hajotta caickijn tuulijn/ ja wetä miecan heidän jälkens.
Hes 12:15 Ja nijn heidän pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra/ cosca minä ajan heitä pois pacanain secaan/ ja hajotan heitä maacundijn.
Hes 12:16 Mutta minä tahdon muutamita harwoja heistä tallella pitä miecan/ näljän ja ruton edest: että heidän pitä ilmoittaman heidän cauhiuttans pacanain seas/ cuhunga heidän tuleman pitä/ ja heidän pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra.
Hes 12:17 JA HErran sana tuli minulle/ ja sanoi:
Hes 12:18 Sinä ihmisen poica/ sinun pitä syömän leipäs wapistuxella/ ja juoman wetes wäristyxellä ja murhella.
Hes 12:19 Ja sano maacunnalle: näin sano HERra HERra Jerusalemin asuwaisist Israelin maalla: heidän pitä syömän leipäns murhesa/ ja juoman wetens waiwaisudesa: sillä maa pitä häwitetyxi tuleman caikista/ cuin sijnä on/ caickein asuwaisten pahuden tähden.
Hes 12:20 Ja ne Caupungit jotca hywin asetetut owat/ pitä tyhjäxi/ ja maa kylmille tuleman/ ja nijn teidän pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra.
Hes 12:21 JA HERran sana tuli minulle/ ja sanoi:
Hes 12:22 Sinä ihmisen poica/ mikä sananlascu on teillä Israelin maalla? ja sanotta: Että se wijpy nijn cauwan/ nijn ei nyt mitän enämbi ole teidän ennustuxestan.
Hes 12:23 Sentähden sano heille: näin sano HERra HERra: minä tahdon hyljätä sen sananlascun/ ettei sitä sillen pidä pidettämän Israelis/ ja sano heille: aica on juuri läsnä/ ja caicki mitä ennustettu on.
Hes 12:24 Sillä teidän pitä nyt ymmärtämän tästedes/ ettei yxikän pidä puuttuman/ eikä yxikän ennustus walehteleman Israelin huonetta wastan.
Hes 12:25 Sillä minä olen HERra/ mitä minä puhun/ se pitä tapahtuman/ ja ei edemmä wijwytettämän: mutta teidän ajallan te tottelematoin canssa pitä minun tekemän sen cuin minä puhun/ sano HERra HERra.
Hes 12:26 JA HERran sana tuli minulle/ ja sanoi: sinä ihmisen poica: Cadzo/ Israelin huone sano:
Hes 12:27 Se näky jonga tämä näke/ on wielä caucana/ ja ennusta sijtä ajasta/ joca wielä nyt caucana on.
Hes 12:28 Sentähden sano heille: näin sano HERra HERra: mitä minä puhun/ ei pidä sillen wijwytetyxi tuleman: mutta pitä tapahtuman/ sano HERra HERra.
Vers. 13. Jota hänen ei cuitengan näkemän pidä ) Sillä hänen silmäns olit puhgaistut Riblathis. Ierem. 39.
v. 52. juuri nijn näki hän Babelin Cuningan/ cuin Jeremia sano/ ja ei cuitengan nähnyt Babeli/ nijncuin Hesekiel sano/ jotca caxi cappaletta Judalaiset pidit walhena/ että he owat toinen toistans wastan.
v. 22. mitän ole. ja
v. 27. on wielä caucana ) Sencaltaisia wielä löytän/ jotca nijn sanowat sijtä cuin saarnatan wijmeisestä duomiosta: sinne on wielä paljo/ mailma on wanha/ kyllä hän seiso/ josta Petrus on ennustanut. 2. Epist. c. $ 3:4.

XIII. Lucu.
HERra käske Hesekielin ennusta wääriä Prophetaita wastan/ Canssans seas/ jotca ennustit ilman hänen käskytäns/ eikä rangaisnet heidän syndejäns ja erhetyxiäns: mutta peitit/ caunistit ja teit heidän wiattomaxi. v. 1.
Nijn myös nijtä Prophetissaita wastan/ jotca teit päänalaisita Canssan käsiwartten ala/ se on/ wahwistit heitä heidän syndijns ja turhuteens/ v. 17.
ja lupa wapahta Canssans heistä/ v. 21.
& 23.

Hes 13:1 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi: Sinä ihmisen poica/ ennusta Israelin Prophetaita wastan/ ja sano nijlle jotca omasta sydämestäns ennustawat.
Hes 13:2 Cuulcat HERran sana/ näin sano HERra HERra.
Hes 13:3 Woi nijtä hulluja Prophetaita/ jotca heidän oma hengens seurawat/ ja ei ole cuitengan heillä yhtän näkö.
Hes 13:4 Israel sinun Prophetas owat nijncuin ketut corwes.
Hes 13:5 Ei he käy edes läwen eteen/ eikä aseta heitäns muurixi Israelin huonen ymbärille/ ja ei ole seisowaiset sodasa/ sinä HERran päiwänä.
Hes 13:6 Heidän näkyns on tyhjä/ ja heidän ennustuxens ei ole ilman walheita/ he sanowat: HERra on sen sanonut/ waicka ei HErra ole heitä lähettänyt/ ja ahkeroidzewat pitäxens sanans wahwana.
Hes 13:7 Eikö teidän näkyn ole turha/ ja teidän ennustuxen caicki tyynni walhe? ja te sanotte cuitengin: HERra on sen sanonut/ waicka en minä sitä sanonut ole.
Hes 13:8 Sentähden sano HERra HERra näin: että te saarnatte sitä josta ei mitän tule/ ja ennustatte walhetta: nijn minä tahdon teidän tygön/ sano HERra HERra.
Hes 13:9 Ja minun käten tule nijden Prophetain päälle/ jotca saarnawat sitä josta ei mitän tule/ ja ennustawat walhetta. Ei heidän pidä oleman minun Canssani seuracunnas/ ja ei Israelin huonen lugus kirjoitetut oleman/ taicka tuleman Israelin maalle/ ja teidän pitä ymmärtämän että minä olen HERra HERra.
Hes 13:10 Sentähden että he wiettelewät minun Canssan/ ja sanowat: Rauha/ waicka ei siellä ole rauha. Canssa rakenda seinän: mutta he siwuwat sen wetelällä calkilla.
Hes 13:11 Sanos nijlle jotca wetelällä calkilla siwuwat/ että sen pitä putoman: sillä isoi sade on tulewa ja suuret raket langewat/ ja tuulispää pitä sitä syöxemän/ cadzo/ nijn pitä seinän langeman/ mitämax/ silloin teille sanotan:
Hes 13:12 Cusa nyt se pyhkimys on/ jonga te siwunet oletta.
Hes 13:13 Näin sano HERra HERra: minä tahdon anda pauhata suuren tuulispään minun julmudesani/ ja isoin saten minun wihasani/ ja suuria raken kiwiä minun hirmuisudesani/ ne pitä caicki maahan lyömän.
Hes 13:14 Ja nijn minä lyön seinän alas/ jonga te wetelällä calkilla siwunet oletta/ ja heitän sen maahan/ nijn että hänen perustuxens näky/ ja että se maasa maca/ ja teidän myös pitä siellä huckuman/ ja ymmärtämän että minä olen HERra.
Hes 13:15 Ja nijn minä tahdon täyttä minun hirmuisudeni seinän päälle/ ja nijden päälle/ jotca sen wetelällä calkilla siwuwat/ ja sanowat teille: ei täällä ole seinä/ eikä siwujata.
Hes 13:16 Nämät owat Israelin Prophetat/ jotca Jerusalemille ennustawat ja saarnawat rauhast: waicka ei siellä rauha ole/ sano HERra HERra.
Hes 13:17 JA sinä ihmisen poica/ aseta caswos Canssas tyttäritä wastan/ jotca ennustawat heidän sydämestäns/ ja ennusta heitä wastan/ ja sano: näin sano HERra HERra:
Hes 13:18 Woi teitä jotca teette ihmisille pehmityxiä heidän cainalons ala/ ja päänalaisia sekä nuorille että wanhoille/ käsittäxen sieluja. Cosca te nyt oletta käsittänet minun Canssani sielut/ nijn te lupatte heille elämän.
Hes 13:19 Ja saastutatte minun/ minun Canssan seas ohrapion/ ja leiwän palan tähden: että te duomidzetta ne sielut cuolemaan/ jotca ei cuitengan pidäis cuoleman/ ja duomidzetta ne elämän/ jotca ei cuitengan pidäis elämän/ teidän walhen cautta minun Canssan seas/ jotca mielelläns walhetta cuulewat.
Hes 13:20 Sentähden sano HERra HERra: Cadzo/ minä tahdon teidän päänalaisenne tygö/ jolla te sieluja käsitätte ja uscotatte/ ja tahdon ne repiä pois teidän cainalon alda/ ja tahdon pelasta ne sielut/ jotca te käsitätte ja uscotatte.
Hes 13:21 Ja tahdon teidän päänalaisen reweistä ricki/ ja pelastan minun Canssani teidän kädestän/ ettei teidän pidä heitä enä käsittämän/ ja teidän pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra.
Hes 13:22 Että te petollisest saatatte surullisexi wanhurscasten sydämet/ joita en minä ole surullisexi tehnyt/ ja oletta wahwistanet jumalattomain kädet/ nijn ettei he käännä idziäns heidän pahasta menostans/ että he eläisit.
Hes 13:23 Sentähden ei teidän pidä enä saarnaman turha oppia/ taicka ennustaman: mutta minä tahdon wapahta minun Canssan teidän kädestän/ ja teidän pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra.
Vers. 5. Läwen eteen ) Se on/ ei he tule edes catuwaisella ja nöyrällä rucouxella/ että he käändäisit minun wihani pois.
V. 6. Heidän näkyns ) Se on/ heidän saarnans ja oppins.
V. 10. Canssa rakenda ) Se on/ he työtä tekewät/ ja tekewät mitä opetetan. Mutta he siwuwat ) Se on/ lupawat ja lohduttawat/ että caicki pitä hywäxi tuleman: waicka molemmat turhat/ ja ei muu cuin walhe oli.
V. 22. Petollisest saatatte ) Hywä sydän peljästy Jumalan nime/ sentähden taitan he pian käsitettä ja fangituxi tulla wäärällä opilla/ joca Jumalan nimellä peitetän.

XIV. Lucu.
HERra käske Hesekielin sano wanhemmille/ että he heidän sydämelläns ripuit epäjumalois: nijn hän myös tahto wastata heitä heidän ansions jälken/ v. 2.
käske hänen heitä neuwo parannuxeen/ v. 6.
Sillä cuca ikänäns käändä idzens pois HERrasta epäjumalain tygö/ ne hän tahto wääräin Prophetain cautta anda petettä/ ja sijtte rangaista sekä heitä että Prophetaita/ v. 7.
HERra sano wielä: että cosca jocu maacunda syndi teke händä wastan/ etc. $ nijn hän tahto hänen neljä rangaistustans lähettä hänelle/ ja jos wielä Noah/ Daniel ja Hiob siellä olisit/ ei hän heidängän tähtens sitä armahdais/ v. 12.
Se pitä tapahtuman Jerusalemis/ joista harwat jäänet olit/ pitä pian joutuman sinne fangiuxeen ja lohduttaman heitä/ v. 21.

Hes 14:1 JA minun tygöni tulit monicahtoja Israelin wanhimmita/ ja istuit minun tygöni.
Hes 14:2 Nijn tapahtui HErran sana minulle/ ja sanoi:
Hes 14:3 Sinä ihmisen poica/ nämät miehet rippuwat sydämilläns epäjumalisans/ ja pysywät lujana heidän wäärydens pahennuxes/ pidäisköst minun wastaman heitä/ cosca he minulda kysywät?
Hes 14:4 Sentähden puhuttele heitä/ ja sano heille: näitä sano HERra HERra: Cuca ihminen Israelin huonest rippu sydämelläns epäjumalisans/ ja pysy lujan hänen wäärydens pahannuxes/ ja tule Prophetan tygö: nijn tahdon minä HERra wastata händä nijncuin hän ansainnut on hänen suurella epäjumalan palweluxellans.
Hes 14:5 Että Israelin huone pitä wietellyxi tuleman sydämisäns: Sentähden että he caicki owat minust luopunet epäjumalan palweluxen cautta.
Hes 14:6 Sentähden pitä sinun sanoman Israelin huonelle: näitä sano HERra HERra: käändäkät idzen ja luopucat teidän epäjumalan palweluxestan/ ja käändäkät teidän caswon caikest teidän cauhistuxestan.
Hes 14:7 Sillä cuca ihminen Israelin huonesta/ taicka jocu muucalainen joca Israelis asu/ luopu minust ja sydämelläns rippu epäjumalis/ ja lujana pysy hänen epäjumalans palweluxen pahennuxes/ ja tule Prophetan tygö kysymän minulda hänen cauttans/ hänelle minä HERra tahdon idze wastata.
Hes 14:8 Ja tahdon asetta minun caswoni händä wastan/ ja tehdä händä autiaxi/ ihmexi ja sananlascuxi/ ja tahdon häwittä hänen minun Canssastani/ ja teidän pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra.
Hes 14:9 Mutta jos wieteldy Propheta jotakin saarna: hänen minä HERra annan wietellyxi tulla/ ja tahdon cocotta minun käteni hänen päällens/ ja häwittä hänen minun Canssastani Israelist.
Hes 14:10 Ja nijn heidän molemmitten pitä heidän wäärän tecons maxon saaman/ nijncuin kysyjän wäärä teco/ nijn pitä myös Prophetan wäärä teco oleman.
Hes 14:11 Ettei heidän enä pidä wiettelemän Israelin huonetta minun tygöni/ ja ei enämbi saastuttaman idziäns heidän caickinaisis ylidzekäymisisäns/ mutta heidän pitä oleman minun Canssan/ ja minä tahdon olla heidän Jumalans/ sano HERra HERra.
Hes 14:12 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 14:13 Sinä ihmisen poica/ cosca maacunda syndi teke minua wastan/ ja sijtte wielä häwäise minua/ nijn minä tahdon ojenda minun käteni sen päälle ja otta leiwän ainen pois/ja lähettä näljän sinne/ hucuttaxeni siellä sekä ihmiset että eläimet.
Hes 14:14 Ja jos wielä ne colme miestä Noah/ Daniel ja Hiob siellä olisit: nijn he ainoastans pelastawat heidän sielunsa heidän wanhurscaudellans/ sano HERra HERra.
Hes 14:15 JA jos minä andaisin tulla pahat pedot maacundaan/ jotca Canssan ajaisit pois ja häwitäisit/ nijn ettei yxikän siellä taidais waelda petoin tähden/ ja nämät colme miestä olisit siellä:
Hes 14:16 Nijn totta cuin minä elän/ sano HERra HERra: ei pidä heidän taitaman wapahta eikä poikia eikä tyttäritä: waan ainoastans idzens/ ja maan pitä autiaxi tuleman.
Hes 14:17 TAicka jos minä annaisin tulla miecan sen maan päälle/ ja sanoisin: miecka/ käy maan läpidzen/ ja nijn tulisit sekä Canssa että eläimet häwitetyxi/ ja ne colme miestä olisit siellä.
Hes 14:18 Nijn totta cuin minä elän/ sano HERra HERra: ei heidän pidäis taitaman pelasta poikia eli tyttäritä/ waan ainoastans he tulisit wapadetuxi.
Hes 14:19 TAicka jos minä lahetäisin ruton maacundaan/ ja wuodataisin hirmuisudeni sen päälle/ werellä häwittämän sieldä ihmisiä Canssa ja eläimitä.
Hes 14:20 Ja Noah/ Daniel ja Hiob olisit siellä: nijn totta cuin minä elän sano HERra HERra/ ei heidän pidäis heidän wanhurscaudellans taitaman autta poikia eli tyttäritä/ waan ainoastans omia sielujans.
Hes 14:21 Sillä näin sano HERra HERra: jos minä lähetäisin ne neljä minun paha rangaistustan/ cuin on: miecka/ nälkä ja pahat pedot/ ja rutto/ Jerusalemijn/ häwittämän siellä sekä ihmiset että eläimet.
Hes 14:22 Cadzos/ nijn pitä muutamita sinne jätetyitä kirwotettaman/ jotca poikia ja tyttäritä sieldä johdattaman pitä/ ja tuleman tänne teidän tygön/ että teidän pitä näkemän cuinga heidän käy/ ja lohduttaman teitä sen onnettomuden tähden/ jonga minä Jerusalemille olen andanut tulla/ ja caickein muiden tähden/ cuin minä olen andanut tulla heidän päällens.
Hes 14:23 He pitä oleman teidän lohdutuxen/ cosca te saatte nähdä cuinga heidän käy/ ja taidat ymmärtä/ etten minä ilman syytä tehnyt ole/ mitä minä siellä tehnyt olen/ sano HERra HERra.
Vers. 9. Hänen minä annan wietellyxi tulla ) Ei nijn että HERra heitä wiettele/ eli waicutta heisä jongun walhen/ jota he puhuwat: Waan että hän anda heidän pettä idzens/ heidän hywällä lohdutuxellans/ jonga he omasta sydämestäns ajattelewat paidzi/ eli hänen sanans ja käskyäns wastan/ nijncuin selkiäst näky/ Sup. $ 13:2. 3. Ja Ierem. 14:14. Prophetat ennustawat walhetta minun nimeni/ en minä ole heitä lähettänyt engä käskenyt heille/ ja en puhunut heidän cansans/ etc. $ nijn myös c. $ 23:16. ja 21. he saarnawat heidän sydämens näkyjä/ ja ei HERran suusta: ei he pysy hänen neuwosans. Anda myös HERra Sathanan toisinans heitä pettä: nijncuin hän teki Ahabin Prophetaille/ 3. Reg. $ Hes 22:22. Mixi HERra salli nijn tapahtua/ ja ei estä sitä: on edellä v 3. 4. 5 nimittäin/ että Canssa on harhaillut HERrasta/ he owat sen ansainnet/ he pysywät lujast heidän epäjumaludesans/ ja kysywät Prophetaille/ ei että he tahtowat täyttä idzens sen perän: waan ulcocullaisudest että he cuulisit mitä he sanowat.
V. 14. Jos wielä ne colme ) Ierem. 15:1.
v. 23. oleman teidän lohdutuxen ) Fangitut Babelis olit iloiset/ että ne Jerusalemist piti myös tuleman fangittuna heidän tygöns/ joilda he olit häwäistyt/ nijncuin carcurit.

XV. Lucu.
HERra werta Jerusalemin asuwaiset cuiwaan Wijnaoxaan/ jotca ei mihingän kelpa/ waan poldetta/ v. 1.
Sentähden hän myös tahto nijn tehdä heille/ sillä he olit pilcannet händä/ v. 6.

Hes 15:1 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 15:2 Sinä ihmisen poica/ mitä on wijnapuu parembi muita puita/ eli wijnapuun oxa parembi medzän puita?
Hes 15:3 Otetango ne ja tehdängö nijstä mitän? taicka tehdängö nijstä coucku/ johonga jotakin ripustetan?
Hes 15:4 Cadzos/ se heitetän tuleen culutetta/ nijn että tuli molemmat päät culutta/ ja hänen keskipaickans pala/ mihingä se nyt pidäis kelpaman/ kelwanneco se mihingän?
Hes 15:5 Cadzos/ cosca se wielä coconans oli/ ei sijtä silloingan taittu mitän tehdä/ cuinga paljo wähemmin taitan tästälähin sijtä tehtä/ cosca tuli sen culuttanut ja polttanut on?
Hes 15:6 Sentähden sano HERra HERra: nijncuin minä annan wijnapuun oxat tulella poldetta muiden puiden cansa/ nijn pitä myös minun tekemän Jerusalemin asuwaisille.
Hes 15:7 Ja minun pitä asettaman minun caswoni heitä wastan/ ettei heidän pidä wälttämän tulda: mutta tulen pitä heitä polttaman.
Hes 15:8 Ja teidän pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra/ cosca minä asetan caswoni heitä wastan/ ja teen maacunnan kylmille: että he owat pilcannet minua/ sano HERra HERra.
XVI. Lucu.
HERra käske Prophetan ilmoitta Jerusalemille/ ja sen Canssalle wertauxes hänen suuria hywiä tecojans heidän cohtans/ v. 1.
Heidän suurta kijttämättömyttäns sitä wastan/ v. 15.
Heidän rangaistuxens/ v. 35.
Ja cuinga hän jällens tahto armahta heidän päällens/ v. 53.
Nimittäin/ että cosca he algusta olit/ nijncuin yxi corjamatoin löytty lapsi/ v. 3.
on hän armahtanut heidän päällens corjannut/ waatettanut ja caswattanut heitä/ v. 6.
Ja cosca he isoixi owat tullet/ kihlannut heitä idzellens nijncuin waimoxens/ v. 8.
ja callista caunistanut caikilla tawoilla/ v. 10.
Mutta sijttecuin he olit saanet caickinaista kyllä/ owat he nijncuin portto hyljännet hänen/ ja maannet wierasten jumalain cansa/ v. 15.
sitonet idzens yhten Egyptiläisten/ Assyrialaisten ja Chaldealaisten cansa/ v. 26.
Ja sitä ilman palcata/ v. 31.
Sentähden hän myös heistä porton duomion cuulutta/ käke surmata heitä/ ja poltta heidän huonens/ v. 35.
Ettei he paremmin ollet cuin heidän äitins ja sisarens/ Hetherit/ Samaritit/ ja Sodomitit/ v. 44.
ja wielä pahemmat/ v. 48.
Cuitengin tahto hän armahta heidän päällens ja heidän sisartens päälle/ ja tehdä uden lijton heidän cansas että heidän pitä ymmärtämän/ että hän oli HERra/ v. 53.

Hes 16:1 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 16:2 Sinä ihmisen poica/ ilmoita Jerusalemin Caupungille hänen cauhistuxens/ ja sano:
Hes 16:3 Näitä sano HErra HERra Jerusalemille: sinun sucus ja syndys on Cananerein maalda/ sinun Isäs Amorrereistä/ ja sinun äitis Hethereistä.
Hes 16:4 Sinun sucus ei ole sinulda napa leicannet coscas synnyit/ nijn et sinä myös saunoitettu wedellä/ ettäs olisit puhtaxi tullut/ eikä suolalla tahwottu/ eikä capaloihin kääritty.
Hes 16:5 Sillä ei kengän sinua surcutellut/ että hän olis armahtanut sinua/ ja osottanut sinulle jotain näistä cappaleista. mutta sinä heitettin kedolle/ nijn ylöncadzottu oli sinun sielus coscas synnyit.
Hes 16:6 MUtta minä käwin sinun ohidzes/ ja näin sinun weresäs macawan/ ja sanoin sinulle: sinun pitä elämän/ cosca sinä nijn sinun weresäs macaisit/ totta sinulle sanoin minä/ coscas nijn weresäs macaisit: sinun pitä elämän.
Hes 16:7 Ja minä olen caswattanut sinun ja andanut sinun isoixi tulla/ nijncuin hedelmän maan päällä/ ja olit caswanut isoixi ja caunixi tullut/ sinun nisäs olit caswanet/ ja sinä olit saanut caunit pitkät hiuxet: mutta sinä olit wielä nyt alastoin ja caino.
Hes 16:8 Ja minä käwin ohidzes ja cadzoin päälles/ ja cadzo/ sinä olit täysicaswoinen/ nijn minä hajotin hameni liepen sinun ylidzes/ ja peitin sinun häpiäs/ ja minä kihlaisin sinun/ ja annoin idzeni lijtton sinun cansas/ sano HERra HERra/ että sinun piti minun oleman.
Hes 16:9 Ja minä pesin sinun wedellä/ ja wirutin sinun werestäs/ ja woitelin sinun Balsamilla.
Hes 16:10 Ja waatetin sinun neulotuilla waatteilla/ ja caunist sinun kengitin/ ja annoin sinulle caunit lijnawaattet ja puetin sinun silckijn.
Hes 16:11 Ja caunistin sinun caunistuxella/ ja panin käsirengat sinun kätees/ ja käädyt sinun caulaas/
Hes 16:12 Ja annoin odzaladin sinun odzaas/ ja corwarengat corwijs/ ja caunin Cruunun päähäs.
Hes 16:13 Nijn sinä caunistettin cullalla ja hopialla/ ja waatetettin parhalla lijnawaattella/ silkillä ja neulotulla työllä/ sinä söit myös sämbyläleipä/ hunajata ja öljy/ ja olit sangen caunis/ ja sait waldacunnan.
Hes 16:14 Ja sinun sanomas cuului cauwas pacanain seas/ sinun cauniudes tähden/ joca juuri täydellinen oli/ sencaltaisten caunistusten cautta/ jotca minä olin pannut päälles/ sano HERra HERra.
Hes 16:15 MUtta sinä uscalsit sinun cauniutees/ ja ettäs nijn ylistetty olit/ teit sinä huorin/ nijn että sinä idzes teit yhteisexi/ jocaidzelle jotca käwit ohidzes/ ja teit hänen tahtons.
Hes 16:16 Sinä otit sinun waatteistas/ ja teit sijtä kirjawan Altarin idzelles/ ja teit huoruttas sen päällä/ joca ei ikänäns tapahtunut ole/ eikä pidä tapahtuman.
Hes 16:17 Ja sinä otit sinun caunista calustas/ jotca minä sinulle minun cullastani ja hopiastani andanut olin/ ja teit sijtä miehen cuwat idzelles/ ja teit huorin nijden cansa.
Hes 16:18 Ja otit neulotut waattes ja peitit ne sillä/ ja minun öljyni ja suidzutuxeni asetit sinä heidän eteens.
Hes 16:19 Ruocani jonga minä annoin syödäxes/ sämbylöitä/ oljyä ja hunajata asetit sinä heidän eteens makiaxi hajuxi.
Hes 16:20 Sijhen se joutui/ sano HERra HERra/ ettäs otit poicas ja tyttäres/ jotcas minulle synnyttänyt olit/ ja uhraisit ne heille syötä.
Hes 16:21 Luuletcos nijn halwaxi sinun huorudes? ettäs teuraxi teet minun lapseni/ ja annat heitä poldetta heidän edesäns.
Hes 16:22 Et cuitengan sinä ole caikes sinun cauhistuxesas ja huorudesas coscan ajatellut nuorudes aica/ cuinga paljas ja alastoin sinä olit/ ja macaisit weresäs.
Hes 16:23 Ylidzen caickein näiden sinun pahudes ( woi woi sinuas ) sano HERra HERra:
Hes 16:24 Rakensit sinä idzelles corkeuxet/ ja teit sinulles cuckulat caikille catuille.
Hes 16:25 Ja caickein teiden suihin rakensit sinä cuckulas/ ja teit sinun cauniudes cauhistuxexi/ sinä hajotit jalcas jocaidzelle jotca käwit sijtä ohidzen/ ja teit suurta salawuoteutta.
Hes 16:26 Ensin sinä teit salawuoteutta lähimmäises Egyptin lasten cansa/ joilla suuri liha oli/ ja teit suurta salawuoteutta/ kehoittaxes minua.
Hes 16:27 Mutta minä ojensin käteni sinua wastan/ ja hillidzin sencaltaisen tapas/ ja hyljäisin sinun/ sinun wihollistes Philisterein tyttäritten tahtoon/ jotca häpeisit sinun häpemätöindä työtäs.
Hes 16:28 Sijtte sinä teit huorutta Assurin lasten cansa/ ja et tainnut heistä kylläs saada/ ja cosca sinä olit tehnyt huorutta heidän cansans/ ja et tainnut heistä kylländyä.
Hes 16:29 Enänsit sinä wielä sijtte sinun huoruttas Canaan maalla Chaldeasta asti/ nijn et wielä sijttekän tainnut sinä silläkän kylländyä:
Hes 16:30 Cuingast sijs minun pidäis ymbärinsleickaman sinun sydämes? sano HERra HERra/ ettäs sencaltaisen julki huoran töitä teet/ sen cansa ettäs nijn rakennat corkeuxes joca tien suihin/ ja teet cuckulas caikille catuille.
Hes 16:31 SItälikin/ et sinä ollut nijncuin muu portto/ joca rahalla ostettaman pitä.
Hes 16:32 Taicka nijncuin jocu huoriwaimo joca miehens siaan laske toisen.
Hes 16:33 Sillä caikille muille portoille annetan raha/ mutta sinä annat caikille sinun wärtämiehilles raha/ ja lahjoitat heitä/ että heidän jocapaicas sinun tygös tuleman pidäis huorutta tekemän sinun cansas.
Hes 16:34 Ja löytän sinus/ sinun huorudesas juuri wastoin sitä cuin tapa on muiden waimoin cansa: ettei sinun peräs juosta: mutta sinä myös rahakin annat/ ja ei sinulle yhtäkän raha anneta/ ja näin sinä teet juuri wastahacoisin.
Hes 16:35 SEntähden sinä portto cuule HERran sana: näitä sano HERra HERra:
Hes 16:36 Ettäs nijn mielelläs annat raha/ ja julistat sinun häpiäs huorudes cautta/ wärtämiehilles/ ja caiken sinun cauhistuxes epäjumalita wastan/ ja wuodatat lastes weren/ jongas heille uhrat:
Hes 16:37 Sentähden cadzo/ minä tahdon coota caicki sinun wadzaweljes joiden cansa sinä olet hecumas elänyt/ ynnä caickein nijden cansa jotcas ystäwänäs pidät/ sinun wihamiehexes/ ja minä tahdon ne molemmat coota sinua wastan jocapaicas/ ja tahdon julista sinun häpiäs/ että heidän caicki sinun häpiäs näkemän pitä.
Hes 16:38 Ja minä annan käydä huoran ja werenwuodattajan oikeuden sinun ylidzes/ ja tahdon wuodatta sinun weres julmudella ja kijwaudella.
Hes 16:39 Ja tahdon sinun anda heidän käsijns/ että heidän pitä särkemän sinun corkeuxes/ ja cukistaman sinun cuckulas/ ja rijsuman sinun waattes/ ja ottaman sinulda pois sinun caunit cappales/ ja andaman istua sinun alasti ja paljasna.
Hes 16:40 Ja heidän pitä andaman tulla sinun wastas suuren wäkijoucon/ jotca pitä sinua kiwittämän ja hackaman miecallans ricki:
Hes 16:41 Ja tulella polttaman sinun huones/ ja näyttä sinulle sinun oikeudes monen waimon silmäin edes/ ja minä tahdon tehdä lopun sinun huorudes cansa/ ettei sinun sillen pidä andaman raha.
Hes 16:42 Ja tahdon sammutta minun wihani sinuun/ ja täyttä minun kijwauteni sinuun/ että minä mahdaisin tytyä/ ja en tarwidzis enä wihastua: Ettes muistanut nuorudes aica: waan kehoitit minua näillä caikilla.
Hes 16:43 Sentähden tahdon minä panna myös caicki sinun työs sinun pääs päälle/ sano HERra HERra: Ettes tekis sitä paha caickein sinun cauhistustes cansa.
Hes 16:44 CAdzos/ caicki jotca idzens sananlascus harjoittawat/ ne pitä tämän sananlascun sinusta sanoman: tytär on nijncuin äitikin/ joca juoxi pois miehens ja lapsens tykö/ sinä olet sisartes sisar/ joca jätti pois miehens ja lapsens.
Hes 16:45 Teidän äitin on Hethealainen/ ja teidän Isän Ammorrealainen.
Hes 16:46 Samaria on sinun wanhembi sisares tyttärinens/ joca wasemalla puolellas tykönäs asu/ ja Sodoma on sinun nuorembi sisares tyttärinens/ jotca asuwat oikialla puolellas:
Hes 16:47 Waicka et sinä cuitengan ole elänyt heidän menons jälken/ taicka tehnyt heidän cauhistuxens jälken/ ei sijtä paljo puutu/ ettet sinä pahembita asioita tehnyt ole cuin he/ caikis sinun menoisas.
Hes 16:48 Nijn totta cuin minä elän/ sano HERra HERra: Sodoma sinun sisares tyttärinens ei ole nijn tehnyt cuin sinä ja sinun tyttäres.
Hes 16:49 Cadzo/ se oli sinun sisares Sodoman syndi/ ylpeys/ ja caikis yldäkylläisys/ ja hywä rauha joca hänellä ja hänen tyttärilläns oli: mutta köyhiä ja tarwidzepi ei he auttanet: mutta olit ylpiät ja teit cauhistuxen minun edesäni.
Hes 16:50 Sentähden olen myös minä heittänyt heidän pois/ cosca minä sijhen rupeisin cadzoman.
Hes 16:51 Nijn ei myös Samaria ole tehnyt puoliacan sinun syndejäs: mutta sinä olet paljo enämmin tehnyt sinun cauhiuttas cuin hän/ ettäs olet tehnyt sisares hywäxi caickein sinun cauhistuxes suhten cuin sinä tehnyt olet.
Hes 16:52 Nijn canna myös häpiäs sinä joca sisares hywäxi teet syndeis cautta/ joisa sinä suuremmat cauhistuxet tehnyt olet cuin he/ ja olet tehnyt heitä parammaxi cuin sinä olet: nijn häpe idzes nyt/ ja canna häpiäs/ ettäs sisares hywäxi tehnyt olet.
Hes 16:53 MUtta minä tahdon käätä heidän fangiutens/ nimittäin/ näiden Sodoman fangiuden ja hänen tytärtens/ ja näiden Samarian fangiuden ja hänen tytärtens/ ja sinun fangiudes fangit ynnä heidän cansans.
Hes 16:54 Nijn että sinun täyty canda sinun häpiäs ja pilckas caiken sen edest/ jongas tehnyt olet/ ja teidän sijtte cuitengin pitä lohdutetuxi tuleman.
Hes 16:55 Ja sinun sisares tämä Sodoma ja hänen tyttärens pitä käätyxi tuleman nijncuin he ennen owat ollet/ ja Samaria ja hänen tyttärens pitä käätyxi tuleman/ nijncuin he ennen owat ollet/ ja sinun myös tytärtes cansa pitä käätyxi tuleman/ nijncuin te ennen ollet oletta.
Hes 16:56 Ja ei sinun pidä enämbi ylistämän sisartas Sodomata/ nijncuin ylpeydes aicana.
Hes 16:57 Cosca pahudes ei wielä julki ollut/ nijncuin Syrian ja Philisterin tyttäret häwäisit sinua jocapaicas/ ja cadzoit sinun ylön caicki ymbäristö:
Hes 16:58 Cosca teidän täytyi canda teidän pahuttan ja cauhiuttan/ sano HERra HERra.
Hes 16:59 Sillä nijn sano HERra HERra: Minun pitä tekemän sinulle nijncuin sinä tehnyt olet/ ettäs walan cadzoit ylön/ ja särjit lijton.
Hes 16:60 Mutta minä tahdon muista minun lijttoni/ jonga minä cansas tehnyt olen nuorudes aicana. Ja tahdon tehdä ijancaickisen lijton sinun cansas.
Hes 16:61 Nijn sinun pitä mielees johdattaman sinun teitäs/ ja häpemän/ coscas olit ottawa tygös wanhemman ja nuoremman sisares/ jotca minä sinulle tyttärixes andawa olen: waan ei sinun lijtostas.
Hes 16:62 Mutta minä tahdon tehdä minun lijttoni sinun cansas/ että sinun ymmärtämän pitä/ että minä olen HERra:
Hes 16:63 Ettäs sitä ajattelisit ja häpeisit/ ja et rohkeis häpiän tähden suutas awata/ cosca minä andexi andawa olen caicki mitäs tehnyt olet/ sano HERra HERra.
NB. $ Joca Judan Canssan asiat endiseldä tietä: se myös hywin ymmärtä tämän lugun.
V. 3. Sinun sucus ja syndys ) Judan Canssa oli tullut Pyhistä Patriarchaista/ Abrahamist/ Isaachist ja Jacobist: mutta cuin cadzotan heidän mieldäns ja elämätäns/ näky se pikemmin olewan jumalattomist Cananereist/ etc. $ sentähden HERra täsä nijn sano.
V. 25. caickein teiden suihin ) nijncuin epäjumalan palweliat wielä nyt tekewät/ jotca rakendawat Altareita/ Padzaita ja Cuwia caickijn nurckijn ja seinijn/ joita he palwelewat/ waatettawat/ caunistawat ja rucoilewat: sanoin heidäns sen cautta palwelewan Jumalata ja hänen pyhiäns. Mutta cusa on hän sitä käskenyt: Sitä olisit myös Judalaiset kyllä taitanet sano.
V. 37. Häpiäs ) Häpiäxi ei täsä muu cudzuta/ waan se että heidän piti hajotettaman/ ja heidän hallituxens tyhjän raukeman.
V. 49. Ylpeys ) on haasta Jumalata/ ylöncadzo hänen sanans/ ja luotta omaan tietoons ja woimaans/ nijncuin ei yhtän Jumalata olis. Cusa sencaltainen Jumalan ylöncadze on/ sijhen myös caickinaista yldäkyllä ja hywä rauha: sijtä myös tule caicki ylpeys.
V. 53. ja 55. Sodoman ja Samarian ) Tällä ymmärretän HERran Jumalan tahtowan käätä sen Canssan tygöns/ jotca olit nijncuin Sodoma ja Samaria: nimittäin Pacanat jotca teit caickinaisia syndijä ja epäjumalutta/ joca on tapahtunut Christuxen Evangeliumin cautta: Sillä ne kymmenen Israelin sucucunda ei ikänäns tullet heidän maahans jällens/ paljo wähemmin Sodoman asuwaiset/ jotca tulella ja tulikiwellä poltetuxi tulit.
V. 60. ijancaickisen lijton/ ja 62. minun lijttoni ) on uden Testamendin lijtto/ josta puhutan. Ierem. 31:31. ja 32:40.

XVII. Lucu.
HERra käske Hesekielin Israelin huonen eteen panna tapauxen/ cahdesta Cotcasta ja wijnapuusta/ jolla hänen piti nuhteleman Cuningas Zedechiat/ että hän oli luopunut Babelin Cuningasta Egyptin Cuningan tygö/ ja ei sentähden pitänyt seisowainen oleman: Mutta myös fangixi joutuman ja wietämän Babelijn etc. $ Nijncuin HERra idze sen selittä/ v. 11.
etc. $ Sijtte lupa HERra otta yhden wesan Cedristä ja istutta sen/ että sijtä tulis suuri puu/ se on Christus Dawidin sugusta joca caickein HERraxi tulewa oli/ v. 22.

Hes 17:1 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 17:2 Sinä ihmisen poica/ anna Israelin huonelle yxi tapaus ja wertaus/ ja sano:
Hes 17:3 Näitä sano HERra HERra: yxi isoi Cotca suurella lennolla ja pitkillä sijwillä ja täynäns sulkia/ ja tuli kirjawana Libanonin päälle/
Hes 17:4 Ja otti oxat pois Cedristä/ ja mursi pois ylimmäisen ladwan/ ja wei sen cauppamaahan/ ja pani sen cauppamiesten Caupungijn.
Hes 17:5 Ja hän otti myös siemenitä sijtä maacunnasta ja kylwi sen hywään maahan/ cusa paljo wettä oli/ ja istutti nijncuin halapajun/
Hes 17:6 Ja se caswoi ja tuli suurexi wijnapuuxi/ waan sangen matalaxi/ sillä hänen oxans taitit idzens maahan juurta päin/ ja oli nijn yxi wijnapuu joca oxat ja lehdet sai.
Hes 17:7 JA siellä oli toinen isoi Cotca suurten sijpein ja monein sulcain cansa/ ja cadzo/ tämä wijnapuu sowitti hänen juurens hänen puoleens/ ja ojensi oxans hänen puoleens/ että sen piti castetuxi tuleman hänen ojastans.
Hes 17:8 Ja oli cuitengin hywällä maalla paljon weden tykönä istutettu/ nijn että se kyllä sais oxia/ hedelmätä canda/ ja suurexi wijnapuuxi tulla.
Hes 17:9 Nijn sano nyt: näin sano HERra HERra: pidäiskö sen menestymän? eiköstä hänen juurens pidä rewäistämän ylös ja sen hedelmät otettaman pois/ että hän cuiwetuis ja hänen pitä cuiwettuman caikis hänen wesoisans. Ja ei sen pidä tapahtuman suuren käsiwarren/ taicka suuren Canssan cautta/ että hänen oxistans wiedäisin pois.
Hes 17:10 Cadzos/ se on istutettu: waan pidäiskö sen menestymän? ja nijn pian cuin sijhen tule itä tuuli/ nijn pitä sen cuiwettuman paickoinens.
Hes 17:11 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi: sanos tälle cowacorwaiselle Canssalle:
Hes 17:12 Ettäkö te tiedä mikä tämä on? ja sano: cadzo Cuningas Babelist tuli Jerusalemijn/ ja otti hänen Cuningans ja hänen Förstins ja wei heidän Babelijn/
Hes 17:13 Ja otti yhden Cuningalisest siemenest/ ja teki lijton hänen cansans/ ja otti walan häneldä:
Hes 17:14 Mutta ne jalot maacunnasa otti hän pois/ että waldacunda piti nöyrytetyxi tuleman/ ja ei idziäns paisuttaman/ että lijtto piti pidettämän/ ja seisowainen oleman.
Hes 17:15 Mutta se siemen luopui hänestä ja lähetti käskyläisens Egyptijn/ että hänelle piti lähetettämän hewoisita ja paljo wäke: pidäiskö se menestymän hänelle? taicka pidäiskö hänen hywin sijtä pääsemän joca sencaltaista teke? ja se cuin lijton särke/ pidäiskö sen pääsemän?
Hes 17:16 Nijn totta cuin minä elän/ sano HERra HERra: sen Cuningan paicas joca hänen Cuningaxi asetti/ jonga walan hän cadzoi ylön/ ja jonga lijton hän särki/ siellä hänen pitä cuoleman/ nimittäin/ Babelis.
Hes 17:17 Ja Pharaon ei pidä seisowaisen oleman hänen cansans sodasa/ sotajoucolla ja paljolla wäellä/ cosca wallit ylösheitettämän ja scantzit rakettaman pitä/ että paljo Canssa lyödäisin.
Hes 17:18 Sillä hän on cadzonut walan ylön/ ja särkenyt lijton johon hän on kätensä ojendanut/ ja caickia näitä teke/ nijn ei hänen pidä pääsemän.
Hes 17:19 Sentähden sano HERra HERra näin: nijn totta cuin minä elän/ tahdon minä minun walani/ jonga hän on cadzonut ylön/ ja minun lijttoni/ jonga hän särkenyt on/ anda tulla hänen pääns päälle.
Hes 17:20 Sillä minä tahdon heittä minun werckoni hänen päällens/ ja hänen pitä minun wercosani otettaman kijnni. Ja minä tahdon anda hänen tulla Babelijn/ ja siellä minä tahdon olla oikeudella hänen cansans: Että hän nijn idzens on asettanut minua wastan.
Hes 17:21 Ja caicki jotca pakenewat ja hänen puoldans pitäwät/ pitä miecalla langeman/ ja ne jotca heistä pääsewät pitä caickijn tuulijn hajotetuxi tuleman/ ja teidän pitä ymmärtämän/ että minä HERra olen tämän puhunut.
Hes 17:22 NÄitä sano HERra HERra: Minä tahdon myös otta corkian Cedrin ladwasta ja murta ylimmäisistä caickein parhan oxan/ ja tahdon istutta sen corkialle wuorelle:
Hes 17:23 Nimittäin/ minä tahdon sen corkialle Israelin wuorelle istutta/ että hänen pitä oxia saaman/ ja hedelmän candaman/ ja suurexi Cedripuuxi tuleman/ nijn että caickinaiset linnut pitä taitaman asua hänen allans/ ja hänen oxains warjon alla. Ja caicki puut maan päällä pitä ymmärtämän/ että minä HERra olen corkian puun alendanut/ ja matalan puun ylöndänyt/ ja wiherjäisen puun cuiwannut/ ja sen cuiwan puun wiherjäisexi tehnyt: minä HERra sen puhun/ ja teen sen myös.
Vers. 3. Isoi Cotca ) Judalaiset Jerusalemis nauroit Prophetaita ja muita jotca olit mennet Babelin Cuningan tygö ja olit idzens andanet wietä Babelijn: sentähden Hesekiel täsä saarna/ että jäänytten Jerusalemis piti myös pois/ jotca olit Babelin Cuningasta luopunet/ ja luotit idzens Egyptiläisten apuun: Ensimäinen Cotca on Babelin Cuningas: Ylimmäinen Libanonin ladwa on Cuningas Jechonia/ joca wietin pois: Cauppamiesten Caupungi on Babeli: siemen joca halapajuxi tehtin on Zedechia: hän edzi apua Egyptin Cuningalda/ se on toinen Cotca: mutta ei se händä auttanut.
V. 16. Jonga lijton hän särki ) tästä pitä nijden wiresti ottaman waarin jotca ei walastans eli lijtostans lucua pidä/ tanquam $ pueri $ Astragalis $. V 22. Oxan ) Se on/ Christuxen/ hän on corkiasta Cedripuusta/ se on/ Jumalan Canssasta ja Dawidin sugusta.

XVIII. Lucu.
HERra aja tacaperin sen sananlascun: Isät söit happamat wijnamarjat/ mutta lasten hambat owat huoldunet/ ja wanno/ että se cuin syndiä teke hänen pitä cuoleman/ v. 1.
Nijn että jos jocu on hurscas/ nijn hän saa elä/ v. 5.
Mutta jos hänen poicans tule pahaxi/ nijn ei hänen pidä elämän hänen Isäns tähden/ v. 10.
Jos taas jumalattoman poica tule hurscaxi/ nijn ei hänen pidä candaman Isäns syndiä/ v. 14.
mutta jocaidzen pitä nautidzeman hänen tecons/ v. 19.
Ja jos jumalatoin käändä idzens/ nijn pitä hänen syndins oleman andexi annetut/ ja hän saa elä/ v. 21.
Jos myös wanhurscas poicke pois ja teke syndiä/ nijn hänen pitä cuoleman/ v 24. Näin ei HERra tee kellengän wääryttä/ v. 26.
Neuwo heitä käändämän idzens etc. $ sillä ei hän tahdo jumalattoman cuolemata/ v. 30.

Hes 18:1 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 18:2 Mitä te pidätte keskenän Israelin maalla tätä sananlascua/ ja sanotte? Isät owat syönet happamita wijnamarjoja/ mutta lasten hambat owat sijtä huoldunet.
Hes 18:3 Nijn totta cuin minä elän/ sano HERra HERra/ sencaltainen sananlascu ei pidä sillen oleman teidän seasan Israelis.
Hes 18:4 Sillä cadzo/ caicki sielut owat minun/ Isän sielu on nijn minun cuin pojangin sielu: se sielu joca syndiä teke/ sen pitä cuoleman.
Hes 18:5 JOs jocu on hurscas joca oikein ja hywin teke.
Hes 18:6 Joca ei wuorilla syö/ joca ei nosta silmiäns ylös Israelin huonen epäjumalten puoleen/ ja ei saastuta lähimmäisens emändä/ eikä maca waimon cansa hänen taudisans/
Hes 18:7 Joca ei kenellengän wahingota tee/ joca welcamiehille anda panttins jällens/ joca ei keldäkän mitän ota pois wäkiwallalla/ joca jaca leipäns isowaiselle/ ja waatetta alastoman/
Hes 18:8 Joca ei corcoraha ota/ joca ei woitto ota/ joca ei auta wääryttä tekemän/ joca ihmisten waihella oikein duomidze/
Hes 18:9 Joca minun oikeudeni jälken waelda/ ja minun käskyni pitä/ nijn että hän todest sen jälken teke: se on hurscas mies/ hänen pitä saaman elä/ sano HERra HERra.
Hes 18:10 Mutta jos hän pojan synnyttä/ ja se tule murhajaxi joca werta wuodatta/ eli teke jongun näistä cappaleista/ ja ei yhtän nijstä muista cappaleista tee:
Hes 18:11 Mutta syö wuorilla/ ja saastutta lähimmäisens emännän:
Hes 18:12 Teke köyhille ja waiwaisille wahingota/ otta jotain wäkiwallalla/ ei anna panttia jällens/ nosta silmäns epäjumalten puoleen/ jolla hän cauhistuxen teke/ anda caswolla/ otta woitto:
Hes 18:13 Pidäiskö hänen elämän? Ei hänen pidä elämän: mutta että hän sencaltaisen cauhistuxen tehnyt on/ nijn hänen pitä totisesta cuoleman/ hänen werens pitä hänen päällens oleman.
Hes 18:14 Mutta jos hän pojan synnyttä joca caicki hänen Isäns synnit näke/ ja hän pelkä/ ja ei tee nijn/
Hes 18:15 Ei syö wuorilla/ ei silmiäns nosta Israelin huonen epäjumalten puoleen/ ei saastuta lähimmäisens emändätä:
Hes 18:16 Ei tee kenengän wahingota/ ei pidä pantti tykönäns/ ei mitän ota wäärydellä/ jaca leipäns isowaiselle/ ja waatetta alastoman/
Hes 18:17 Ei waiwaisille tee wääryttä/ ei ota corco eikä woitto/ mutta pitä minun käskyni/ ja elä minun Lakini jälken: Ei hänen pidä cuoleman Isäns pahan tegon tähden/ waan elämän.
Hes 18:18 Mutta hänen Isäns joca wäkiwalda ja wääryttä tehnyt on/ ja hänen Canssansa seas tehnyt on sitä cuin ei kelpa/ cadzos/ hänen pitä cuoleman hänen pahan tecons tähden.
Hes 18:19 Nijn te sanotte/ mixeikä pojan pidä candaman Isäns paha teco/ että hän on tehnyt oikein ja hywin/ pitänyt ja tehnyt caicki minun lakin/ nijn hän saa elä.
Hes 18:20 Sillä se sielu joca syndi teke/ sen pitä cuoleman: ei pojan pidä candaman Isäns syndi/ eikä Isän pojan syndi: mutta wanhurscan wanhurscaus pitä hänen idze päällens oleman/ ja sen wäärän pahus pitä hänen pällens oleman.
Hes 18:21 Mutta jos jumalatoin käändä idzens caikist hänen synneistäns jotca hän tehnyt on/ ja pitä caicki minun Lakini/ ja teke oikein ja hywin: nijn hän saa elä/ ja ei pidä cuoleman:
Hes 18:22 Mutta caickia hänen ylidzekäymisiäns jotca hän tehnyt on/ ei pidä muistettaman: mutta hän saa elä sen wanhurscauden tähden cuin hän teke.
Hes 18:23 Luuletcos että minulla on ilo jumalattoman cuolemast/ sano HERra HERra/ ja ei paljo enämbi/ että hän käändä idzens hänen pahasta menostans.
Hes 18:24 JA jos wanhurscas käändä idzens hänen wanhurscaudestans/ ja teke paha/ ja elä caiken sen cauhistuxen jälken cuin jumalatoin teke: pidäiskö hänen saaman elä? ja tosin caicki hänen wanhurscaudens cuin hän tehnyt on/ ei pidä muistettaman:
Hes 18:25 Mutta hänen pitä cuoleman hänen Jumalans häwäistyxes ja synneisäns jotca hän tehnyt on. Ja wielä sijtte te sanotte: Ei HERra tee oikein.
Hes 18:26 Sentähden cuulcat nyt te Israelin huonesta: eikö minulla oikeus ole/ ja teillä wäärys: sillä cosca wanhurscas käändä idzens hänen wanhurscaudestans/ ja teke paha: nijn hänen pitä cuoleman/ mutta hänen pitä cuoleman hänen pahudens tähden cuin hän tenhyt on.
Hes 18:27 Sitä wastan cosca jumalatoin käändä idzens hänen wäärydestäns jonga hän tehnyt on: ja nyt teke oikein ja hywin/ hän saa pitä sieluns eläwänä.
Hes 18:28 Sillä hän näke/ ja lacka pahudestans/ nijn hänen pitä elämän ja ei cuoleman.
Hes 18:29 Ja wielä nyt sanowat ne Israelin huonesta: ei HERra tee oikein.
Hes 18:30 Pidäiskö minulla wäärys oleman? Teillä Israelin huonesta on wäärys. Sentähden tahdon minä duomita teitä/ te Israelin huonesta jocaidzen hänen työns jälken/ sano HERra HERra. Sentähden käändäkät idzen/ caikest teidän wäärydestän/ ettet te langeis pahan teconne tähden.
Hes 18:31 Heittäkät pois tykön caicki teidän ylidzekäymisen/ jolla te rickonet oletta/ ja tehkät teillen usi sydän/ ja usi hengi.
Hes 18:32 Sillä mixi pidäis teidän cuoleman sinä Israelin huone: sillä ei minulla ole yhtäkän ilo hänen cuolemahans joca cuole/ sano HERra HERra. Sentähden käändäkät idzenne/ nijn te saatte elä.
Vers. 2. Isät owat syönet etc. $ ) Ei Judalaiset tahtonet tunnusta heidäns ansainnen sencaltaisi waiwoja/ joiden ala he oli annetut: waan sanoit heidän Isäns wicapääxi.
v. 5. joca ei wuorilla syö ) Inf $ Hes 22:9.
v. 10. Jos hän pojan synnyttä/ etc. $ ) Ei se ole tätä wastan cuin Jumala oli sanonut/ cosca hän andoi ne kymmenen käskyä. Exod. $ 20:5. että hän edzi Isäin pahan tegon lapsisa/ etc. $ Sillä se ymmärretän cosca lapset käywät Isäins askelet: mutta tämä on cosca lapset poickewat pois heidän Isäins teildä.
v. 22. Ei pidä muistettaman ) Inf. $ 33:12. v. eod. $ sen wanhurscauden tähden ) Nimittäin: että hän paranda idzens: sillä sen cautta tule ihminen wanhurscaxi. Mutta oikia käändämys ei ainoastans sijnä ole/ että ihminen catu ja paranda elämäns: waan erinomaisest uscosa Jumalan armon päälle Christuxen ansion tähden/ nijncuin toises paicas opetetan.
v. 24. Käändä idzens ) Täsä nähdän: hywät joilla on usco/ etc. $ taitawan langeta/ cadotta sen ja huckua.
v. 31. Tehkät teillen usi sydän/ etc. $ ) Ei tästä seura/ ihmisen taitawan idzestäns käändä idzens/ ja tehdä paranusta/ ilman Jumalan armota: Sillä A $: Waan Jumala käske sitä/ että hän sillä tahto herättä ihmisen ajatteleman hänen woimattomuttans/ rucoillaxens händä/ että hän tahdois käändä händä/ nijncuin Dawid teke/ Psal. 51:12. ja sencaltaisella neuwomisella hän idze waicutta ihmisen käändymyxen. Cadzo myös Deut. $ 6:5.

XIX. Lucu.
PRopheta walitta wertauxen tawalla Cuningas Joahast: että hän nijncuin nuori Lejoni tottui ryöstämän sijhenasti/ että hän fangixi saatin ja wietin Egyptijn/ v. 1.
Nijn myös Cuningas Joachimi/ että hän myös nijn teki sijhenasti että hän fangixi saatin Babelijn/ v. 5.
Wetä Jerusalemin Wijnapuun werraxi/ joca oli istutettu hedelmäiseen paickan/ ja oli suurexi caswanut/ ja itä tuuli oli sen oxat ja hedelmät cuiwannut/ mutta nyt se seisoi cuiwas paicas/ ja hänen oxains tuli piti nopiast polttaman sen. v. 10.

Hes 19:1 MUtta tee walitusitcu Israelin Försteistä/ ja sano:
Hes 19:2 Mixi sinun äitis naaras Lejoni maca Lejonein seas/ ja caswatta poicans nuorten Lejonein seas?
Hes 19:3 Yhden hän nijstä caswatti/ ja sijtä tuli nuori Lejoni/ se tottui repimän ja syömän ihmisiä.
Hes 19:4 Cosca pacanat sencaltaista hänestä cuulit: Otit he sen kijnni luolasans/ ja weit sen cahleis Egyptin maalle.
Hes 19:5 COsca nyt äiti sen näki/ että hänen toiwons oli pois/ otti hän toisen pojistans/ ja teki sijtä nuoren Lejonin.
Hes 19:6 Cosca se waelsi Lejonein seas/ tuli se nuorexi Lejonixi/ joca myös harjandui raateleman ja syömän ihmisiä.
Hes 19:7 Se oppi heidän leskens tundeman ja häwitti heidän Caupungins/ nijn että maa ja mitä sijnä oli cauhistui hänen räyskywäistä ändäns.
Hes 19:8 Nijn asetit pacanat idzens caikist maacunnist hänen ymbärillens/ ja heitit werckons hänen päällens/ ja käsitit hänen luolasans.
Hes 19:9 Ja panit hänen sidottuna rautacarsinaan/ ja weit sen cahleis Cuningan tygö Babelijn/ ja se kätkettin/ ettei hänen änens pitänyt enämbi cuultaman Israelin wuorilla.
Hes 19:10 SInun äitis oli nijncuin wijnapuu sinun alallas ollesas/ joca weden reunalla istutettu oli/ ja sen hedelmät ja oxat caswoit sijtä paljosta wedestä/
Hes 19:11 Että sen oxat nijn wahwaxi tulit/ että ne Herrain waldicaxi kelpaisit/ ja se tuli corkiaxi paxuin oxain seas. Ja cosca se nähtin/ että se nijn corkia oli/ ja että hänellä nijn monda oxa oli:
Hes 19:12 Rewäistin se maahan hirmuisudes ja heitettin pois/ itä tuuli cuiwais hänen hedelmäns/ ja sen wahwat oxat murttin ricki/ nijn että ne cuiwetuxi ja poljetuxi tulit.
Hes 19:13 Mutta nyt se on istutettu corpeen/ cuiwaan ja carkiaan maahan/ ja tuli käwi ulos sen wahwoista oxista/ se sawu söi sen hedelmän/ nijn ettei sen päällä sillen wahwoja oxia ole Herran waldicaxi: se on walitettapa ja surullinen asia.
Vers. 3. Nuori Lejoni ) Tällä ymmärretän Joahas Judan Cuningas/jonga Egyptin Cuningas oli wienyt pois.
v. 5. Otti hän toisen ) Tämä oli Jojachim Judan Cuningas/ joca oli NebucadNezarilla fangina.

XX. Lucu.
MUutamat wanhemmista tulewat Hesekielin tygö kysymän HERralda/ v. 1.
HERra käske sano ettei hän tahdo wastata heitä/ v. 2.
Mutta käske hänen muistutella heille hänen suuria hywiä tecojans jotca hän heille osottanut oli/ ja heidän suurta kijttämättömyttäns ja tottelemattomuttans tätä wastan/ v. 4.
Ensist Egyptis/ v. 5.
Sijtte corwesa/ v. 10.
Ja wielä sijtte cuin he tulit Canaan maalle/ v. 27.
Ja wielä silloin/ v. 30.
sentähden ei hän tahdo wastata heitä/ v. 31.
Mutta ojeta kätens ja rangaista heitä wielä cowemmin heidän fangiudens maalla/ ja peräti ne luopunet häwittä/ v. 33.
Cuitengin tahto hän sijtte coota heitä jällens hänen wuorellens/ taicka seuracundaans/ että heidän pitä palweleman händä/ tundeman ricoxens ja ymmärttämän/ että hän on HERra/ v. 40.

Hes 20:1 JA se tapahtui seidzemendenä wuotena kymmendenä päiwänä wijdennes Cuucaudes/ tulit muutamita wanhemmista Israelis kysymän HERralda/ ja istuit minun eteeni.
Hes 20:2 Silloin tapahtui HERran sana minulle/ ja sanoi: Sinä ihmisen poica/ puhu Israelin wanhemmitten cansa/ ja sano heille: näitä sano HERra HERra:
Hes 20:3 Olettaco tullet kysymän minulda: Nijn totta cuin minä elän/ en tahdo minä teitä wastata/ sano HERra HERra.
Hes 20:4 Mutta jos sinä ihmisen poica tahdot rangaista heitä/ nijn rangaise heitä näin: ilmoita heille heidän Isäins cauhistus/ ja sano heille.
Hes 20:5 Näitä sano HERra HERra/ sijhen aican cosca minä walidzin Israelin/ nostin minä käteni Jacobin huonen siemenelle/ ja annoin heidän tuta minuani Egyptin maalla/ ja tosin minä nostin käteni heille/ ja sanoin: Minä olen HERra teidän Jumalan.
Hes 20:6 Mutta minä nostin käteni sillä ajalla/ että minun piti johdattaman heitä Egyptin maalda/ maacundaan/ jonga minä heille edescadzonut olin/ joca riesca ja hunajata wuota/ joca on caickein paras maacunda.
Hes 20:7 Ja sanoin heille: heittäkän jocainen cauhistuxen pois silmäins edestä/ ja älkät te saastuttaco idzenne Egyptiläisten epäjumalis: Sillä minä olen HERran teidän Jumalan.
Hes 20:8 Mutta he olit minulle cowacorwaiset ja ei tahtonet cuulla minua/ ja ei yxikän heistä heittänyt cauhistustans pois silmäins edest/ ja ei hyljännet Egyptin epäjumalita. Nijn minä ajattelin wuodatta hirmuisudeni heidän päällens/ ja anda caiken minun wihan käydä heidän ylidzens Egyptin maasa:
Hes 20:9 Mutta en minä tehnyt sitä minun nimeni tähden/ ettei sen pitänyt saastutetuxi tuleman pacanain edes/ joiden seas he olit/ ja joille minä olin idzeni ilmoittanut/ että minä heidän tahdoin johdatta Egyptin maalda.
Hes 20:10 Ja cosca minä heidän Egyptin maalda johdattanut olin ja andanut heidän tulla corpeen.
Hes 20:11 opetin minä heille minun käskyni ja Lakini/ joiden cautta ihminen elä joca ne pitä.
Hes 20:12 Minä annoin myös heille minun Sabbathin merkixi/ heidän/ ja minun waihellani/ että heidän pitä oppeman että minä olen HERra/ joca heitä pyhitän.
Hes 20:13 Mutta Israelin huone oli minulle myös cowacorwainen corwesa/ ja ei elänyt minun käskyni jälken/ ja cadzoi minun Lakini ylön/ joiden cautta ihminen elä joca ne pitä/ ja saastutti minun Sabbathini sangen suuresti. Nijn minä ajattelin wuodatta minun hirmuisudeni heidän päällens corwesa/ ja peräti cadotta heitä:
Hes 20:14 Mutta en minä sitä tehnyt minun nimeni tähden/ ettei sen pitänyt turmelluxi tuleman pacanain seas/ joista minä heidän johdattanut olin.
Hes 20:15 Ja minä nostin käteni heitä wastan corwesa/ etten minä tahtonut heitä anda tulla sijhen maahan jonga minä heille andanut olin/ joca riesca ja hunajata wuota/ joca on caickein paras maacundain seas:
Hes 20:16 Että he cadzoit minun Lakini ylön/ ja ei elänet minun käskyn jälken/ ja turmelit minun Sabbathin: Sillä he waelsit heidän sydämens epäjumalten jälken.
Hes 20:17 Mutta minun silmäni armahti heitä/ etten minä cadottanut/ taicka peräti tyhjäxi tehnyt heitä corwesa.
Hes 20:18 JA minä sanoin heidän lapsillens corwesa: Ei teidän pidä elämän teidän Isäin käskyn jälken/ eikä pitämän heidän Lakians/ eli saastuttaman idzenne heidän epäjumalijns.
Hes 20:19 Sillä minä olen HERra teidän Jumalan. Minun käskyn jälken teidän pitä elämän/ ja minun Lakin teidän pitä pitämän/ ja sen jälken tekemän.
Hes 20:20 Ja minun Sabbathin pitä teidän pyhittämän/ että ne pitä oleman merkixi minun ja teidän waihellan/ että teidän pitä tietämän että minä HERra olen teidän Jumalan.
Hes 20:21 Mutta lapset olit minulle myös cowacorwaiset/ ei elänet minun käskyni jälken/ eikä pitänet minun Lakian/ nijn että he sen jälken teit/ joiden cautta ihminen elä joca ne pitä/ ja he turmelit minun Sabbathin.
Hes 20:22 Nijn minä ajattelin wuodatta minun hirmuisudeni heidän päällens/ ja anda caiken minun wihan käydä heidän ylidzens corwesa. Mutta minä käänsin minun käteni/ ja en tehnyt sitä minun nimeni tähden/ ettei sen pitänyt turmelluxi tuleman pacanain edes/ joista minä heitä johdattanut olen.
Hes 20:23 Minä nostin myös minun käteni heitä wastan corwesa/ hajottaxen heitä pacanain secaan/ ja maacundijn.
Hes 20:24 Ettei he pitänet minun käskyäni ja cadzoit minun Lakini ylön/ ja turmelit minun Sabbathini/ ja cadzelit heidän Isäins epäjumalita.
Hes 20:25 Sentähden annoin minä heille säädyt jotca ei hywät ollet/ ja oikeuden josa ei heille ollut elämätä.
Hes 20:26 Ja minä hylkäisin heidän uhrins/ cosca he käytit tules caicki esicoiset: Että minun pitä heitä häwittämän/ ja että heidän piti oppiman/ että minä olen HERra.
Hes 20:27 Sentähden puhu sinä ihmisen poica Israelin huonelle/ ja sano heille: näitä sano HERra HERra: teidän Isän owat wielä enämmin pilcannet ja häwäisnet minua.
Hes 20:28 Sillä cosca minä olin andanut heidän tulla maahan/ jonga ylidzen minä käteni nostanut olin/ että minun piti sen andaman heille: Cusa he joscus näit corkian wuoren taicka paxuoxaisen puun/ siellä he uhraisit uhrins ja cannoit sinne heidän kelwottomat lahjans/ ja suidzutit siellä makian hajuns ja wuodatit siellä juomauhrins.
Hes 20:29 Mutta minä sanoin heille: mihingä pitä sijs oleman sen cuckulan/ johonga te menette? ja sijtä cudzutan se cuckulaxi aina tähän päiwän asti.
Hes 20:30 Sentähden sanos Israelin huonelle: näitä sano HERra HERra: Te saastutatte idzenne teidän Isäin menois/ ja teette huorin teidän cauhistuxen cansa.
Hes 20:31 Ja saastutatte idzenne teidän epäjumalisan/ joille te uhratte teidän lahjan/ ja poldatte teidän poicanne ja tyttärenne tulesa haman tähän päiwän asti: ja minun pidäis andaman teille wastausta Israelin huone? Nijn totta cuin minä elän/ sano HErra HERra: En tahdo minä wastausta anda teille.
Hes 20:32 Nijn myös cosca te ajatteletta: me tahdomme tehdä nijncuin pacanat ja muu Canssa maacunnasa/ ja rucoilla candoja ja kiwiä: nijn sengin pitä puuttuman teildä.
Hes 20:33 Nijn totta cuin minä elän/ sano HERra HERra: Minä tahdon hallita teitä wäkewällä kädellä/ ja ojetulla käsiwarrella/ ja wuodatetulla hirmuisudella.
Hes 20:34 Ja tahdon johdatta teitä pois Canssasta/ ja tahdon coota teitä nijstä maacunnista cuhunga te hajotetut oletta wäkewällä kädellä/ ojetulla käsiwarrella/ ja wuodatetulla hirmuisudella.
Hes 20:35 Ja tahdon teidän anda tulla Canssan corpeen/ ja tahdon olla siellä oikeudella teidän cansanne caswosta nijn caswoon.
Hes 20:36 Nijncuin minä teidän Isäin cansa corwesa Egyptin tykönä oikeudella olin/ juuri sillä tawalla tahdon minä olla oikeudella teidän cansan/ sano HERra HERra.
Hes 20:37 Minä tahdon anda teidän tulla widzan ala/ ja waatia teitä lijton sitellä.
Hes 20:38 Ja minä tahdon perata pois wastahacoiset ja luopuwaiset teidän seastan. Ja tosin minä tahdon johdatta heitä sijtä maasta josa te asutte nyt/ ja en anda heitä tulla Israelin maalle/ että teidän oppiman pitä/ että minä olen HERra.
Hes 20:39 SEntähden te Israelin huonesta/ näitä sano HERra HERra: Ettet te cuitengan tahdo cuulla minua/ nijn tehkät nijncuin teidän kelpa/ ja jocainen teistä palwelcan hänen epäjumalatans: mutta minun pyhä nimen andacat tästedes pilckamata olla/ teidän uhreisan ja epäjumalisan.
Hes 20:40 Sillä näitä sano HERra HERra: Minun pyhällä wuorellani/ sillä corkialla Israelin wuorella/ siellä pitä coco Israelin huone/ ja caicki jotca maacunnas owat palweleman minua/ siellä pitä heidän minulle oleman otolliset/ ja siellä minä tahdon anoa teildä ylönnysuhria/ ja teidän uhrin esicoista caiken sen cansa jolla te minua pyhitätte.
Hes 20:41 Te oletta minulle otolliset makialla sawulla/ cosca minä annan teidän tulla pois Canssasta/ ja cocoon teitä sijtä maasta cuhunga te hajotetut oletta/ ja pyhitän teitä pacanain edes.
Hes 20:42 Ja teidän pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra/ cosca minä olen andanut teidän tulla Israelin maalle/ sijhen maahan josta minä nostin käteni/ että minun pitä teidän Isillenne sen andaman.
Hes 20:43 Siellä pitä teidän muistaman teidän menon ja caicki teidän teconne/ joilla te sastutetut oletta/ ja teidän pitä suuttuman caickeen teidän pahuteen cuin te tehnet oletta.
Hes 20:44 Ja teidän pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra: Cosca minä teen teidän cansan minun nimeni tähden/ ja ei teidän pahan menonne jälken ja wahingolisen työn/ sinä Israelin huone/ sano HERra HERra.
Hes 20:45 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 20:46 Sinä ihmisen poica/ aseta caswos oikian käden puoleen/ ja pisaroidze lounan puoleen/ ja ennusta medzä wastan/ kedolla lounan päin.
Hes 20:47 Ja sano lounan puoliselle medzälle: Cuule HERran sana/ näin sano HERra: cadzo/ minä tahdon sinus tulen sytyttä/ sen pitä sekä tuoret että cuiwat puut polttaman/ ettei hänen lieckiäns taita sammutetta/ waan caicki pitä poltettaman/ mitä lounast pohjan käsin on.
Hes 20:48 Ja caicki liha pitä näkemän/ että minä HERra sytyttänyt olen/ ja ettei kengän sammutais:
Hes 20:49 Ja minä sanoin: Woi HERra HERra/ he sanowat minusta: tämä puhu aiwa tapauxia.
Vers. 5. Nostin ) Se on: minä osotin idzeni uscollisexi heille.
v. 11. Joiden cautta ihminen elä ) Cadzo/ Lev. $ 18:5.
v. 18. Teidän Isäin käskyin jälken ) Täsä nähdän kyllä cuinga se Jumalalle kelpa/ cuin hänen sanans hyljätän/ ja Isäin säädyt pidetän.
v. 25. Hywät ollet ) Sillä oikia Jumalan oppi on rauha/ riemu ja elämä Pyhäs Henges: mutta ihmisen oppi on peräti lewottomus/ murhe ja idze cuolema: sillä ei se anna sydämelle lepo eli rauha: waicka hän opetta jaloja asioita/ nijncuin on: Cuinga pitä paljo uhrattaman/ ja että caickein rackaimmat lapsetkin pitä uhrattaman.
v. 35. Canssan corpeen ) Se on: wielä edemmä cuin Babelijn/ ilkiän ja häijyn Canssan tygö.
v. 38. En anda heitä tulla ) Nimittäin ne wastahacoiset epäjumalan palweliat jotca nyt elit: sillä muutoin on luwattu/ että heidän piti 70. wuoden peräst tuleman cotia jällens/ nijn täsä lugus/
v. 40. cuin myös tapahtuikin: mutta se tapahtui caickein enimmäst heidän lapsillens/ jotca silloin/ eli nuoret sijtten syndynet olit.
v. 40. Minun Pyhällä wuorellani ) Se on: hänen seuracunnasans: jonga hän erinomaisest ymmärtä Uden Testamendin seuracunnast/ johonga caicki olit cudzutut.

XXI. Lucu.
HEsekieli käsketän ennustaman wertauxes Jerusalemita wastan/ v. 45.
Waan että he sanowat hänen puhuwan tapauxia/ v. 49.
käske HERra ennustaman sitä endistä selkiämmäst/ nimittäin: Että hän tahto miecan anda tulla Jerusalemin päälle/ ja tappa toinen toisens cansa/ v. 1.
käske hänen sentähden huogata/ ja sano heille mingätähden/ v. 6.
käske hänen myös sano/ että miecka on teroitettu ja hiottu/ v. 8.
Ja sen pitä tuleman caxikertaisest ja sattuman oikiallen ja wasemmallen puolen/ v. 14.
käske wielä kirjoittaman heidän eteens cuinga Babelin Cuningas oli waeldapa Jerusalemijn/ kyselewä tietäjällens/ pijrittäwä ja woittawa Caupungin/ v. 18.
Ja cuinga Cuningas Zedechia oli pääsewä Cruunustans/ sijhenasti cuin se oli tulewa/ joca sen saaman pitä/ v. 25.
Sijtte käske hän ennusta Ammonitereitä wastan endisellä tawalla/ v. 28.

Hes 21:1 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 21:2 Sinä ihmisen poica/ aseta caswos Jerusalemita wastan/ ja pisaroidze Pyhä wastan/ ja ennusta Israelin maata wastan/ ja sano Israelin maalle.
Hes 21:3 Näitä sano HERra HERra/ cadzo/ minä tahdon sinus kimpuus/ minä tahdon wetä mieckani tupesta ulos/ ja tahdon sinusa häwittä sekä hurscat että wäärät.
Hes 21:4 Että minä sinusa sekä hurscat että wäärät häwitän/ nijn minun mieckan tupesta lähte caiken lihan päälle etelästä nijn pohjaisen asti.
Hes 21:5 Ja caicki liha pitä ymmärtämän/ että minä HERra olen wetänyt mieckani tupestan ulos/ ja ei pidä enä sijhen pistettämän.
Hes 21:6 Ja sinun ihmisen poica/ pitä huocaman sijhenasti että landes kipiäxi tulewat/ ja sinun pitä huocaman catkerast/ nijn että he näkewät sen.
Hes 21:7 Ja cosca he sinulle sanowat/ mitäs huocailet? pitä sinun sanoman: sen huudon tähden/ joca tule/ jota caikci sydämet hämmästywät/ ja caikci kädet putowat alas/ caicki rohkius tule pois/ ja caicki polwet nijncuin wedet wuotawat/ cadzo/ se tule/ ja tapahtu/ sano HERra HERra.
Hes 21:8 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 21:9 Sinä ihmisen poica/ ennusta ja sano: Näin sano HErra: Sano/ miecka miecka on teroitettu ja hiottu/ se on teroitettu teurastaman/ se on hiottu wälckymän.
Hes 21:10 Cuinga me taidamme iloita? minun poicani widza cadzo caicki puut ylön.
Hes 21:11 Mutta hän on miecan hiotta andanut/ että se otettaman pitä/ se on teroitettu ja hiottu/ tappajan käteen annetta.
Hes 21:12 Huuda ja ulwo sinä ihmisen poica/ sillä se tapahtu minun Canssalleni/ ja caikille Israelin haldioille jotca mieckaan/ minun Canssani cansa cootut owat.
Hes 21:13 Sentähden lyö reisiäs/ sillä hän on usein heitä curittanut/ mitä se on auttanut: jollei ylöncadzowa widza tule/ sano HERra HERra.
Hes 21:14 Ja sinä ihmisen poica/ ennusta ja lyö käsiäs yhteen/ sillä miecka pitä caxikertaisest/ wielä colmikertaisestakin tuleman/ murhamiecka/ suuren tapon miecka/ nijn että se myös sattu sisälmäisin camareihin/ joihin he pakenewat.
Hes 21:15 Minä annan sen miecan helistä/ että sydämet pitä hämmästymän/ ja monda pitä caatuman heidän porteisans/ woi cuin se wälcky/ ja on hiottu tappaman.
Hes 21:16 Ja sanowat: lyö oikialle ja wasemalle puolelle/ mitä edesäs on.
Hes 21:17 Silloin minä tahdon käsilläni yhten lyödä sijtä/ ja anda minun wihani mennä/ minä HERra olen se puhunut.
Hes 21:18 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 21:19 Sinä ihmisen poica/ tee caxi tietä/ joita myöden Babelin Cuningan miecka tuleman pitä/ mutta ne molemmat pitä tuleman yhdeldä maalda.
Hes 21:20 Ja pane wijtta tien haaraan Caupungia päin. Ja tee tie miecan tulla Ammonin lasten Rabbathijn/ ja Judan wahwaan Caupungijn Jerusalemijn.
Hes 21:21 Sillä Babelin Cuningas laitta idzens ensimäisexi cahden tien haaroin/ andaman noitua edesäns/ ambuaman nuolella osast/ hänen epäjumalallens kysymän ja maxoja cadzoman.
Hes 21:22 Ja noituus näyttä oikialle puolelle Jerusalemita/ että hän caurista sinne wiedä anda/ ja läpiä tehdä/ ja suurella huudolla ja murhalla carcais päälle/ ja että hän caurita weis porttia cohden wallia sinne tehtä ja bolwerkiä raketa.
Hes 21:23 Mutta se noituus näky heille wääräxi/ hän wannocan nijn lujast cuin hän tahto/ mutta hän muista pahoja töitä/ että hän woittais hänen.
Hes 21:24 Sentähden sano HERra HERra näin: että teidän pahat työn owat muistetut minulle/ ja teidän cowacorwaisuden ilmei on/ että teidän syndin nähdän caikisa teidän töisän/ ja että teitä muistetan/ wiedän te wäkiwallalla fangixi.
Hes 21:25 JA sinä paha ja jumalatoin Israelin Försti/ jonga päiwä lähesty/ cosca pahat työt loppunet owat.
Hes 21:26 Näitä sano HERra HERra: pane lacki pois/ ja ota Cruunu pois: Sillä ei lackia eikä Cruunua pidä siellä oleman: Waan se joca idzens on ylöndänyt/ pitä alettaman/ ja joca idzens on alendanut/ pitä ylettämän.
Hes 21:27 Minä tahdon sen Cruunun tyhjäxi/ tyhjäxi/ tyhjäxi tehdä/ sijhenasti cuin se tule/ jonga sen saaman pitä/ hänelle minä sen annan.
Hes 21:28 JA sinä ihmisen poica/ ennusta ja sano: Näin sano HERra HERra Ammonin lapsista ja heidän häwäistyxestäns/ ja sano: Miecka/ miecka on wedetty tappaman/ se on hiottu surmaman/ ja pitä wälckymän.
Hes 21:29 Ettäs petollisia näkyjä sinulles sano annat/ ja walhetta ennusta/ että sinä myös hyljätäisin jumalattomain tapettuiden secaan/ joiden päiwä tuli/ cosca pahat työt loppunet olit.
Hes 21:30 Ja waicka se tuppeens pistetäisin jällens/ nijn minä cuitengin duomidzen sinun sijnä paicas/ cusas luotu olet/ ja sijnä maasa/ cusas syndynyt olet.
Hes 21:31 Ja tahdon wuodatta minun wihani sinun päälles/ minä tahdon minun hirmuisudeni tulen sinun päälles puhalda/ ja anda sinun nijlle ihmisille/ jotca poltta ja hucutta taitawat.
Hes 21:32 Sinun pitä tulen ruaxi tuleman/ ja sinun weres pitä maalla wuodatettaman/ ja ei sinua pidä enä muistettaman. Sillä minä HERra olen sen puhunut.
Vers. 46. Oikian käden puoleen ) se on etelän päin/ nijncuin hän sen cohta selittä: Sillä Jerusalem on etelän päin Babelist. Nyt oli Hesekiel Babelis/ ja puhui Jerusalemist/ nijn cudzui hän sen sixi medzäxi/ cuin etelän päin on.
v. 47. Tuoret että cuiwat puut ) se on cuin hän sijtte selittä.
v. 3. Hurscat ja wäärät ) Sillä waicka Jumala tähdellä pitä wanhurscat uscon cautta Christuxen päälle/ ijancaickiseen elämään/ idze cuolemasakin/ nijn cuitengin rangaise hän sencaltaisilla rangaistuxilla/ cuin ajallisilla widzauxilla muutamita heistä heidän syndeins tähden/ ettei kengän ole cuin ei syndiä tee/ ja pidäis cuitengin kerran cuoleman. Että jumalattomat ajattelisit: Jos se tapahtu tuoresa puusa/ mitä sijtte cuiwasa tapahtu?
v. 10. Widza ) Hän uhca ettei se curitus pitänyt oleman piexeminen eli lasten curitus/ josta parannus seurawa olis/ waan että se piti oleman aiwa wiha: ja peräti hucas oleman. Sentähden sois hän sen olewan juuri cowan widzan/ nijn että caicki puut widzoixi tehdyt olisit/ cuitengin ettei se caicki wiha olis. Mutta hän sano sijtte: Jumala on usein coetellut sitä widzalla/ waan ei se ole auttanut/ sentähden piti nyt miecka tuleman.
v. 21. Ambuaman nuolella ) Babelin Cuningas oli kysywä noidillens/ cunga Canssan kimpuun hänen menemän piti/ ja cusa hänelle menestyis/ ja tiedustele ambuamisilla/ ja nuolden putomisilla. Ja sillä tawalla tiedusteli se sotawäki Nijn myös: Cosca pacanat uhraisit naudan/ nijn cadzottin maxa ja sydän
v. 22. Caurista ) Arietes $ , olit sencaltaiset aset/ joilla muurit maahan syöstin.
v. 23. Hänen ) se on: Jerusalemin Caupungin. Wielä hän sijttekin luule/ ettei hätä ole. v. eod. $ mutta hän ) Se on: Babelin Cuningas pitä muistaman pahoja töitä: se on: Että Cuningas Zedechia ja hänen wäkens olit sen walan rickonet/ jonga he hänelle wannonet olit.
v. 25. Försti ) se on Cuningas Zedechia.
v. 26. Idzens ylöndänyt ) Cuningas Zedechia. Ibid. $ joca idzens alendanut on ) Cuningas Jechania.

XXII. Lucu.
HERRA käske Hesekielin nuhdella Jerusalemin Caupungita heidän murhans ja epäjumalan palweluxens tähden/ v. 1.
Nijn myös heidän Förstejäns heidän wäkiwaldans/ häpiäns ja wicains tähden/ joita he ylpiäst teit/ v. 6.
Uhca heitä sentähden edziä/ v. 13.
Hän oli aicoinut puhdista Canssans nijncuin hopian/ mutta se oli caicki carsixi muuttunut/ ja piti poltettaman/ v. 17.
käske Prophetan sen sano heille/ v. 23.
Sillä heidän Prophetans/ Pappins/ Förstins ja Canssa maasa/ olit nijncuin Lejonit ja sudet/ omistit heillens wäärydellä mitä he taisit/ eikä totellet Jumalan käskyä/ v. 25.
Ja ei kengän ollut joca hänen wihans lepyttä tahdoi/ v. 30.

Hes 22:1 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 22:2 Sinä ihmisen poica/ etkös tahdo nuhdella murha Caupungita/ ja hänelle näyttä caickia hänen cauhistuxians?
Hes 22:3 Sano: näin sano HERra HERra/ O sinä Caupungi joca omais weren wuodatat/ että sinun aicas tulis/ ja sinä joca epäjumaloita tykönäs teet/ ettäs idzes saastutaisit.
Hes 22:4 Sinä teet idzes wicapääxi sijhen wereen/ jotas wuodatat/ ja saastutat idzes jumalisa/joitas teet/ näillä sinä joudutat sinun päiwäs/ ja saatat että sinun wuotes tuleman pitä.
Hes 22:5 Sentähden tahdon minä sinun nauroxi tehdä pacanain seas/ ja saatta pilcaxi caikis maacunnis. Sekä läsnä että caucana pitä heidän sinua sylkemän/ että sinun häpiälisen sanoman ja suuren waiwan kärsimän pitä.
Hes 22:6 Cadzo/ Israelin Förstit/ idzecukin on wäkewä sinusa werta wuodattaman.
Hes 22:7 Isäns ja äitins he cadzowat ylön/ muucalaisille he wäkiwalda ja wääryttä tekewät/ leskiä ja orwoja he sortawat.
Hes 22:8 Sinä cadzot minun Pyhydeni ylön ja turmelet minun Sabbathini.
Hes 22:9 Pettäjät owat sinus werta wuodattaman/ he syöwät wuorilla ja tekewät ylöllistä sinusa.
Hes 22:10 He paljastawat Isäins häpiän/ ja waiwawat saastaisexi waimoja.
Hes 22:11 Ja tekewät cauheita cappaleita sucu sucuns waimon cansa/ he häwäisewät omat miniäns elkiwallaisest/ he tekewät wäkiwalda omille sisarillens/ heidän Isäins tyttärille.
Hes 22:12 He ottawat lahjoja/ werta wuodattaxens/ he ottawat corgon ja woittawat toinen toisens/ ja ahnettiwat lähimmäiseldäns/ ja tekewät toinen toisellens wäkiwalda/ ja näin unhottawat minun/ sano HERra HERra.
Hes 22:13 Cadzo minä lyön käsiäni yhteen sinun ahneudes tähden/ ja sen weren tähden/ cuin sinus wuodatettu on.
Hes 22:14 Mutta luuletcos sinun sydämes woiwan kärsiä/ ja sinun kätes kestä/ silloin cuin minä sinulle tekewä olen? Minä HERra olen sen puhunut/ minä myös teen.
Hes 22:15 Ja tahdon sinun hajotta pacanain secaan/ ja aja sinun maacundijn/ ja tahdon sinun saastaisudes lopetta.
Hes 22:16 Nijn että sinä pacanain seas pitä kirottuna pidettämän/ ja ymmärtämän minun olewan HERran.
Hes 22:17 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 22:18 Sinä ihmisen poica/ Israelin huone on minulle carrexi tullut/ caicki heidän waskens/ tinans/ rautans/ ja Blyijyns/ on ahjos hopian carrexi tullut.
Hes 22:19 Sentähden sano HERra HERra näin/ että te caicki oletta carrexi tullet/ cadzo/ nijn minä teidän caicki Jerusalemijn cocon.
Hes 22:20 Nijncuin hopia/ waski/ rauta/ Blyijy ja tina ahjoon cootan/ että tuli sen ala puhaltettaisin/ ja ne sulaisit.
Hes 22:21 Ja/ minä tahdon coota teidän/ ja minun wihani tulen teidän seasan puhalda/ että te siellä sulaisitte.
Hes 22:22 Nijncuin hopia ahjos sula/ nijn teidän pitä ymmärtämän/ että minä HERRA olen wuodattanut minun wihani teidän päällen.
Hes 22:23 Ja HERran sana tapahtui minulle ja sanoi:
Hes 22:24 Sinä ihmisen poica/ sano heille: Sinä olet se maa/ jota ei puhdistetta taita/ nijncuin se joca ei sadetta saa wihan ajalla.
Hes 22:25 Prophetat jotca siellä owat/ owat wannonet yhten sieluja syömän/ nijncuin kiljuwa Lejoni/ cosca se saalin saa/ he temmawat tawaran ja rahan/ ja tekewät sinne paljo leskejä.
Hes 22:26 Heidän Pappins tekewät wääryttä Lain warjon alla/ ja turmelewat minun pyhäni/ ei he pidä pyhäin ja saastaisten wälillä eroitust/ eikä opeta mikä puhdas ja saastainen on/ eikä tottele minun Sabbathiani/ ja minä saastutetan heidän seasans.
Hes 22:27 Heidän Förstins siellä owat nijncuin raatelewaiset sudet/ werta wuodattaman/ ja sieluja surmaman heidän ahneudens tähden.
Hes 22:28 Ja heidän Prophetans siwuwat heitä waldaimella calkilla/ saarnawat turhutta/ ja ennustawat heille walheita/ ja sanowat: Näitä sano HERra HERra/ waicka ei HERra sitä puhunut oleckan.
Hes 22:29 Canssa maalla teke wäkiwalda/ ja ryöstäwät rohkiast/ ja nylkewät köyhiä ja radollisia/ ja tekewät muucalaisille wäkiwalda ja wääryttä.
Hes 22:30 Minä edzein heidän seasans/ jos jocu seinän tekis ja seisois raos minun edesäni/ etten minä maata turmelis: Mutta en minä ketän löytänyt.
Hes 22:31 Sentähden wuodatin minä wihani heidän päällens/ ja minun hirmuisudeni tulella minä lopetin heidän/ ja annoin heidän ansions pääns päälle/ sano HERra HERra.
Tämän lugun lukecan cukin wirasans wiriäst/ opettajat/ hallidziat/ ja Perhenisännät/ että he tästä ymmärräisit/ mitkä suuret wiat enimmäst cusakin säädysä owat/ joiden tähden heidän päiwäns lähenewät/ että he rangaistaman pitä
v. 9. Syöwät wuorilla ) se on: saastuttawat idzens epäjumalan palweluxella/ joca wuorilla ja cuckuloilla enimmäst tehtin: cusa he pidit pitoja sijtä cuin epäjumaloille uhrattu oli.
v. 28. Siwuwat ) Supr. $ cap. $ 13:10.

XXIII. Lucu.
JUmala käske muistuttaman Samarialle ja Jerusalemille heidän epäjumalan palwelustans ja turwans ihmisten apuun wertauxesa: Nimittäin että he molemmat nijncuin caxi huora olit cohta Egyptis tottunet epäjumalit palweleman/ v. 1.
Ja HERra on enitengin sijtte ottanut heidän awioxens/ v. 4.
Mutta Samaria luopui sijtte pois ja teki huorin Assyrian epäjumalden cansa/ ja luotti heihin/ v. 5.
HERra rangaise händä/ ja anda hänen Assyrialaisten käsijn/ v. 9.
Jerusalem hänen sisarens sen nähtyäns/ ei paranna idzens: Mutta teke wielä pahemmin Chalderein cansa/ v. 11.
Tahto sijs anda myös hänen heidän käsijns/ v. 22.
Että hän nijn jois hänen sisarens calkin/ v. 32.
Ja käske wielä Prophetan nämät caicki heille muistutta/ v. 36.

Hes 23:1 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 23:2 Sinä ihmisen poica/ caxi waimo oli yhden äitin tytärtä:
Hes 23:3 Nämät teit huorin Egyptis heidän nuorudesans/ siellä annoit he pidellä heidän rindans/ ja taputella heidän nisäns/ heidän neidsyelläns.
Hes 23:4 Suurembi cudzuttin Ahalaxi/ ja hänen Sisarens Ahalibaxi. Ja minä otin heidän awioxeni/ ja he synnytit minulle poikia ja tyttäritä/ ja Ahala cudzuttin Samariaxi ja Ahaliba Jerusalemixi.
Hes 23:5 Ahala teki huorin/ cosca minä hänen ottanut olin/ ja oli racas Assyrialaisia hänen coinaitans wastan/ jotca hänen tygöns tulit.
Hes 23:6 Förstejä ja Herroja wastan/ jotca silkillä waatetut olit/ ja caickia nuoria ihanaisia miehiä wastan/ nimittäin/ hewoismiehiä ja waunuja wastan.
Hes 23:7 Ja macais caickein nuorten miesten cansa Assyriast/ ja saastutti idzens caickijn heidän jumalihins/ cusa ikänäns hän jongun osais.
Hes 23:8 Wielä sijtte ei hän hyljännyt huoruttans Egyptin cansa/ jotca hänen cansans maannet olit hänen nuorudestans ja jotca neidzydens nisiä taputellet/ ja suures huorudes hänen cansans ollet olit.
Hes 23:9 Silloin minä hyljäisin hänen/ hänen coinaittens Assurin lasten käsijn/ jota he himost racastit.
Hes 23:10 He paljastit hänen häpiäns/ ja otit hänen poicans ja tyttärens pois/ mutta hänen he miecalla tapoit. Ja sanoma cuului/ että nämät waimot rangaistut olit.
Hes 23:11 Mutta cosca Ahaliba hänen sisarens sen näki/ syttyi se rackaudesta pahemmin cuin toinen/ ja enämmin teki huorin cuin hänen sisarens.
Hes 23:12 Ja racasti Assurin lapsia/ nimittäin/ Förstejä ja Herroja/ ( jotca hänen tygöns tulit caunist waatetettuna ) hewoismiehiä ja waunuja/ ja caickia nuoria ihanaisia miehiä.
Hes 23:13 Silloin minä näin/ että he molemmat yhdellä tawalla saastuttanet olit. Mutta tämä enämmin teki huorin.
Hes 23:14 Sillä cosca hän näki punaisella färillä maalatuita miehiä seinis/ Chalderein cuwia.
Hes 23:15 Cupehista wyötetyitä ja soucat kirjawat lakit heidän pääsäns/ jotca caikci olit nähdä nijncuin woimalliset miehet/ nijncuin Babelin lapset ja Chaldealaiset pitäwät Isäns maalla:
Hes 23:16 Syttyi hän heihin/ nijn pian cuin hän näki heidän/ ja lähetti sanansaattajat heidän tygöns Chaldeaan.
Hes 23:17 Cosca nyt Babelin lapset hänen tygöns tulit/ händä macaman hecumasans/ saastutti hän sen hänen huorudellans/ ja se saastutti idzens heidän cansans/ että hän heihin suuttui.
Hes 23:18 Ja cosca heidän molembain huorudens ja häpiäns nijn peräti ilmei tuli/ suutuin minä myös heihin/ nijncuin minä myös heidän sisarehens suuttunut olin.
Hes 23:19 Mutta hän aina enämmin teki huorin/ ja muistit heidän nuorudens aica/ cosca he Egyptis huorin tehnet olin.
Hes 23:20 Ja syttyi coinaihins/joiden himo oli/ cuin Asein ja hewoisten himo.
Hes 23:21 Ja teit sinun häpiäs/ nijncuin nuorudellas/ cosca Egyptis sinun rindas pideltin ja sinun nisäs taputeldin.
Hes 23:22 Sentähden Ahaliba/ näin sano HERra HERra: Cadzo/ minä tahdon sinun coinajas/ joihingas suuttunut olet/ kehoitta sinua wastan/ ja tahdon heitä tuoda joca taholda sinua wastan/
Hes 23:23 Nimittäin/ Babelin lapset/ ja caicki Chalderit päämiehinens/ Försteinens ja Herroinens/ ja caicki Assyrialaiset heidän cansans/ caunit nuoret miehet/ caicki Förstit ja Herrat/ Riddarit ja Adelit/ ja caickinaiset hewoismiehet.
Hes 23:24 Ja tulewat walmistettuna sinun päälles/ waunuilla ja rattailla ja suurella wäen joucolla/ ja pijrittäwät sinun keihäillä/ kilwillä ja rautalakeilla joca taholda. Nijden halduun minä oikeuden annan/ että he sinun duomidzewat heidän lakins jälken.
Hes 23:25 Minä annan minun kijwauteni tulla sinun päälles/ että he armottomast sinun toimittawat/ heidän pitä nenät ja corwat leickaman/ ja mitä jää pitä miecalla langeman.
Hes 23:26 Heidän pitä sinun poicas ja tyttäres ottaman pois/ ja tähtet polttaman tulella.
Hes 23:27 Heidän pitä sinun waattes rijsuman/ ja sinun caunistuxes ottaman pois. Näin minä tahdon sinun haureudes ja sinun huorudes Egyptin cansa lopetta/ ettes enämbi silmiäs nosta heidän peräns/ etkä Egyptiä enämbi muistaman pidä.
Hes 23:28 Sillä näin sano HERra HERra: Cadzo/ minä tahdon sinun nijden halduun anda/ jotca sinun wihollises owat/ ja joihingas suuttunut olet.
Hes 23:29 Ne pitä sinulle tekemän nijncuin wiholliset/ ja ottaman caicki mitäs coonnut olet/ ja sinun alastomaxi ja paljaxi jättämän/ että sinun häpiäs ilmei tulis sinun haureudes ja huorudes cansa.
Hes 23:30 Sencaltaiset pitä sinulle tapahtuman sinun huorudes tähden/ cuin sinä pacanain cansa tehnyt olet/ joiden jumalisa sinä idzes saastuttanut olet.
Hes 23:31 Sinä olet käynyt sinun sisares teitä/ sentähden annan minä myös hänen calckins sinun kätees.
Hes 23:32 Näin sano HERra HERra/ sinun pitä juoman sinun sisares calkin/ nijn sywä ja lewiä cuin se on. Sinun pitä nijn suurexi nauroxi ja pilcaxi tuleman/ että se on ylönpaldinen.
Hes 23:33 Sinun pitä sijtä wäkewäst juomast ja waiwast idzes juowuxin juoman: sillä sinun sisares Samarian calcki on waiwan ja murhen calcki.
Hes 23:34 Sen sinun pitä puhtaxi juoman/ ja lyömän sen cappaleixi/ ja sinun rindas repimän ricki/ sillä minä olen sen puhunut/ sano HERra HERra.
Hes 23:35 Sentähden näin sano HERra HERra/ ettäs minun unhottanut/ ja minun selkäs taa heittänyt olet/ nijn canna nyt sinun haureuttas ja huoruttas.
Hes 23:36 Ja HERra sanoi minulle: Sinä ihmisen poica/ etkö sinä Ahalat ja Ahalibat nuhdella tahdo? ja heille näyttä heidän cauhistuxians.
Hes 23:37 Cuinga he owat huorudes ollet/ ja werta wuodattanet/ ja awions rickonet owat epäjumalten cansa/ nijn myös heidän lapsens/ jotca he minulle synnyttänet olit/ poltit he nijlle uhrixi.
Hes 23:38 Päälisexi owat he sen minulle tehnet/ he owat silloin minun Pyhäni saastuttanet/ ja ricoit minun Sabbathini.
Hes 23:39 Sillä cosca he heidän lapsens epäjumalille tappanet olit/ menit he sinä päiwänä minun Pyhäni/ sitä saastuttaman/ cadzo/ sencaltaisita owat he minun huonesani tehnet.
Hes 23:40 He owat myös sanan lähettänet miesten perän/ jotca caucaisilda mailda tuleman piti/ ja cadzo/ cosca he tulit/ pesit sinä sinus ja caunistit sinus/ ja caunistit sinus rengahilla heidän cunniaxens.
Hes 23:14 Ja istuit caunis wuotes/ jonga edes pöytä oli walmistettu/ sen päällä sinä suidzutit/ ja uhraisit minun öljyäni sen päällä.
Hes 23:42 Siellä nousi suuri riemuhuuto/ ja he annoit miehille/ jotca jocapaicast suuresta Canssasta/ ja corwesta tullet olit/ rengaita heidän käsijns/ ja caunita Cruunuja heidän päihins.
Hes 23:43 Mutta minä ajattelin/ se on tottunut huoruteen wanhudest/ ei se taida lacata huorudestans.
Hes 23:44 Sillä hänen tygöns mennän nijncuin huoran tygö/ juuri nijn mennän Ahalan ja Ahaliban häwyttömäin waimoin tygö.
Hes 23:45 Sentähden ne miehet jotca oikeuden tekewät/ rangaisewat heitä nijncuin awions rickojat ja weren wuodattajat rangaistaman pitä/ sillä he owat huorat/ ja heidän kätens on werta täynnä.
Hes 23:46 NÄin sano HERra HERra/ wie suuri joucko heidän päällens/ ja anna heitä ryöstöxi ja saalixi.
Hes 23:47 Jotca heidän kiwitäisit ja heidän miecoillans pistäisit läpidze/ ja heidän poicans ja tyttärens surmaisit/ ja heidän huonens tulella polttaisit.
Hes 23:48 Näin minä tahdon huoruden maalla lopetta/ että caicki waimot pitä sen näkemän/ eikä tekemän sencaltaista haureutta.
Hes 23:49 Ja teidän haureuden pannan teidän päänne päälle/ ja pitä teidän epäjumalden syndiä candaman/ tietäxen minun olewan HERran HERran.
Vers. 4. Ahala ) Se on hänen Tabernaclins. Ahaliba ) Minun Tabernaclin hänesä.
v. 5. Assyrialaisia wastan ) nijn cuin Menahem/ joca suurilla lahjoilla Assyrian Cuningan ystäwyden osti/ cosca hänen piti luottaman HERran päälle/ 4 Reg. $ 15:19.
v. 9. Minä hyljäisin hänen ) Lue/ 4. Reg. $ 17. v 16. Lähetti sanansaattajat ) Nijncuin Cuningas Ahas Tiglath Pillesserin tygö/ 4. Reg. $ 16:7.
v. 48. Että caicki waimot pitä sen näkemän ) Sen muotoisita cuwia on Jumala andanut tapahtua Judas ja Israelis/ että muut waldacunnat ja hallituxet pitä cadzeleman näitä/ ja carttaman/ ettei he idzens saastuta wäärällä Jumalan palweluxella/ taicka muilla cauheilla wioilla/ ja ettei he edzeis lijttoja ja apua muiden Pacanain ja eriseuraisten tykönä/ nijncuin ei Jumala wois paidzi heitä warjella seuracundans. Josta erinomaisest ne pidäis ottaman waarin/ jotca tahtowat olla oikiat ja puhtat Evangeliumis/ ja paljo selkiämmin cuin muut Jumalan sanalla tästä owat opetetut. Cadzo/ 2. Par. $ 16:2.

XXIV. Lucu.
PRopheta saa käskyn ottaxens padan/ panna sijhen liha ja keittä hywin: Mutta että pata oli ruostes/ pitä hänen ottaman cappalet ulos ja sulaman padan/ jos hän tulis puhtaxi. Joca sitä tiesi: Että Jerusalem asuwinens nijn waiwattaman ja waadittaman piti/ Canssa häwitettämän/ Caupungi cukistettaman ja poltettaman heidän syndeins ja saastaisuttens tähden/ jotca ei muutoin pestä taittu/ v. 1.
Sijtte otta HERra Prophetalda hänen rackan emändäns pois/ ja kieldä hänen murhettimast händä: Tietä andain/ että HERra juuri nijn oli ottawa hänen Canssaldans heidän rackahimbans pois/ nimittäin/ hänen Pyhäns poikinens ja tyttärinens/ ja ei heidän pitänyt saaman itke sitä/ v. 15.

Hes 24:1 JA HERran sana tapahtui minulle/ ydexändenä wuonna/ kymmendenä päiwänä kymmenennestä cuusta/ ja sanoi:
Hes 24:2 Sinä ihmisen poica/ kirjoita tämä/ juuri tämä päiwä: Sillä Babelin Cuningas on juuri tänäpän Jerusalemita wastan hanginnut.
Hes 24:3 Ja pane sen tottelemattoman Canssan eteen wertaus/ ja sano heille: Näin sano HERra HERra/ pane pata/ walmista ja pane sijhen wettä.
Hes 24:4 Pane cappalet cocon sijhen/ jotca sinne pandaman pitä/ ja ne parahat cappalet/ reidet ja lapa/ ja täytä se parahilla ydyin cappaleilla.
Hes 24:5 Ota paras laumasta/ ja tee walkia ala/ ydyin cappaleita keittäxes/ ja anna wahwast kiehua/ ja ydyin cappalet hywin kypsyä.
Hes 24:6 Sentähden sano HERra HERra/ woi murhacaupungita/ joca sencaltainen pata on/ josa ruoste rippu kijnni/ ja ei eritä tahdo. Ota cappale cappalen jälken sieldä pois/ ja et sinä tohdi arpa heittä/ cuca ensist ulos pitä.
Hes 24:7 Sillä hänen werens on siellä/ jonga he paljalle calliolle/ ja ei maan päälle/ wuodattanet owat/ että maalla cuitengin olis peitettä taittu.
Hes 24:8 Ja minä olen myös sentähden heidän andanut sen weren paljalle calliolle wuodatta/ ettei se peitetäis/ että hirmuisus tulis heidän päällens/ ja heille costetaisin.
Hes 24:9 SEntähden sano HERra HERra näin: Woi murhacaupungita/ jonga minä suurexi walkiaxi teen.
Hes 24:10 Canna waiwoin paljon puita tähän/ sytytä tuli/ että liha kypsexi tulis/ ja pane hywin krydiä sen päälle/ että ydyin cappalet palaisit.
Hes 24:11 Pane myös pata tyhjänä hijlille/ että hän cuumaxi tulis/ ja hänen waskens palais/ jos hänen saastaisudens sulais/ ja hänen ruostens läxis.
Hes 24:12 Waan ruoste/ ehkä se cuinga cowin poltetan/ ei tahdo lähte/ sillä se on aiwa cowin ruostunut/ se pitä tules sulattaman.
Hes 24:13 Sinun saastaisudes on nijn cowendunut/ että waicka minä sinua mielelläni puhdistaisin/ et cuitengan sinä tahdo idzes puhdista anda sinun saastaisudestas. Sentähden et sinä tästedes enä taita puhdistetta/ sijhenasti että minun hirmuisuden sinusa sammunut on.
Hes 24:14 Minä HErra olen sen puhunut/ se pitä tuleman/ minä tahdon tehdä/ ja en wijwytä/ en minä tahdo armahta/ engä cadu/ waan heidän pitä sinun duomidzeman/ nijncuin sinä elänyt ja tehnyt olet/ sano HERra HERra.
Hes 24:15 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 24:16 Sinä ihmisen poica/ Cadzo/ minä tahdon sinulda sinun silmäis himon otta pois rangaistuxen cautta. Mutta ei sinun pidä walittaman/ eikä itkemän/ eikä kyynelitä wuodattaman.
Hes 24:17 Sala sinä mahdat huogata/ mutta cuolluen walitust ei sinun pidä pitämän/ waan sinun pitä caunistuxes paneman päälles/ ja kengät jalcas kengimän. Ei sinun pidä suutas peittämän/ eikä murhen leipä syömän.
Hes 24:18 Ja cosca minä huomeneltain warhain Canssalle puhuin/ cuoli minulda ehtona minun emändän. Ja minä tein toisna huomeneltain/ cuin minulle käsketty oli.
Hes 24:19 Ja Canssa sanoi minulle: Etkös sijs ilmoita meille/ mitä tämä meille ennusta cuin sinä teet?
Hes 24:20 JA minä sanoin heille: HERra on minun cansani puhunut/ ja sanonut.
Hes 24:21 Sano Israelin huonelle/ että HERra HERra näin sano: Minä tahdon minun pyhäni/ teidän corkeiman lohdutuxen/ teidän silmäin himon/ ja teidän sydämen toiwon saastutta.
Hes 24:22 Ja teidän poican ja tyttären/ jotca teidän hyljämän pitä/ langewat miecan cautta. Ja teidän täyty tehdä/ cuin minä tehnyt olen/ teidän suitan ei teidän pidä peittämän/ eikä murheleipä syömän.
Hes 24:23 Waan pitä teidän cauhistuxen teidän päähän paneman/ ja kengimän idzenne. Ei teidän pidä walittaman eikä itkemän/ waan teidän synnisän näändymän/ ja keskenän huocaileman.
Hes 24:24 Ja pitä nijn Hesekiel teille ihmexi oleman/ että teidän tekemän pitä/ cuin hän tehnyt on/ cosca se tule/ että te ymmärräisitte/ että minä HERra HERra olen.
Hes 24:25 Ja sinä ihmisen poica/ silloin cosca minä heildä olen ottawa pois heidän woimans ja lohdutuxens/ heidän silmäins himon ja heidän sydämens toiwon/ heidän poicans ja tyttärens.
Hes 24:26 Silloin pitä yxi joca pääsnyt on/ tuleman sinun tygös/ ja sinulle ilmoittaman.
Hes 24:27 Silloin pitä sinun suus awattaman/ ja sen joca pääsnyt on/ että sinun puhuman pitä/ ja ei enämbi waickeneman. Sillä sinun pitä heille ihmexi oleman/ että he ymmärräisit minun olewan HERran.
Vers. 1. Yhdexändenä wuonna ) Nimittäin/ sijtte cuin Cuningas Jechonia/ etc. $ wietin fangina Babelijn
v. 4. Parhat cappalet ) Nijllä ymmärretän woimalliset ja rickat Jerusalemis/ että nijtä enimmän piti siellä waiwattaman.
v. 16. Silmäis himon ) Cudzu hän hänen emändäns/ josta hänelle lohdutus/ himo ja riemu oli.
v. 21. Pyhäni ) Se on/ Jerusalemin Templin.

XXV. Lucu.
JUmala käske Hesekielin ennustaman Ammonitereitä wastan/ että he olit iloinnet Judan Canssan rangaistuxest/ ja widzauxest/ nijn tahto hän myös heitä edziskellä/ että heidän ymmärtämän pitä/ että hän HERra on/ v. 1.
Nijn myös Moabitereitä/ v. 8.
Edomerejä/ v. 12.
Ja Philisterejä sen syyn tähden/ v. 15.

Hes 25:1 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 25:2 Sinä ihmisen poica/ aseta caswos Ammonin lasten puoleen/ ja ennusta heitä wastan/ ja sano Ammonin lapsille.
Hes 25:3 Cuulcat HERran HERran sana/ näin sano HERra HERra. Että te minun pyhäni pitititte: Jopa se saastutettu on/ ja Israelin maasta/ se on kylmillä/ ja Judan huonesta/ että se on fangina wiety pois.
Hes 25:4 Sentähden cadzo/ minä tahdon sinun anda idäisen maan lapsille/ että he linnojans siellä rakendawat/ ja heidän asuinsians sinne tekemän pitä/ ja heidän pitä sinun hedelmäs syömän/ ja sinun riescas juoman.
Hes 25:5 Ja tahdon Rabbathin Camelein huonexi tehdä/ ja Ammonin lapset lammaspihatoixi/ ja pitä tietämän/ että minä HERra olen.
Hes 25:6 Sillä/ näin sano HERra HERra/ että sinä käsiäs paucutit ja tömistelit jalgoillas/ ja Israelin maasta caikesta sydämestäs nijn äikistellen iloidzit.
Hes 25:7 Sentähden cadzo/ minä tahdon minun käteni ojenda sinun ylidzes/ ja anda sinun pacanoille ryöstöxi/ ja häwittä sinun Canssoista/ ja maacunnista surmata/ ja cadotan sinun/ ja pitä tietämän/ että minä HERra olen.
Hes 25:8 NÄin sano HERra HERra/ että Moab ja Seir sanowat: Cadzos/ Judan huone on nijncuin caicki muutkin pacanat.
Hes 25:9 Cadzo/ nijn minä tahdon Moabin kyljen awata hänen Caupungeisans/ ja hänen rajoisans/ sen callin maan/ nimittäin/ BethJesimothin/ BaalMeonin ja Kirjathaimin.
Hes 25:10 Idäisen maan lapsille/ Ammonin lasten cansa/ ja annan heidän heille perinnöxi/ ettei Ammonin lapsia enämbi muistettaman pidä pacanoitten seas.
Hes 25:11 Ja annan duomita Moabin/ ja pitä tietämän minun olewan HERran.
Hes 25:12 NÄin sano HERra HERra/ että Edom Judan huonelle costanut on/ ja hänen costamisellans hänens wicapääxi saattanut.
Hes 25:13 Sentähden sano HERra HERra näin: Minä tahdon käteni ojenda Edomin päälle/ ja tahdon hänestä häwittä sekä ihmiset että eläimet/ ja tahdon sen autiaxi tehdä Themanist Dedanin asti/ ja miecalla caata.
Hes 25:14 Ja costan jällens Edomille/ minun Canssani Israelin cautta/ ja pitä Edomin cansa tekemän minun wihani ja hirmuisudeni jälken/ että heidän minun costoni tundeman pitä/ sano HERRA HERRA.
Hes 25:15 NÄin sano HERra HERra/ että Philisterit costanet owat/ ja wanhan wihans sammuttanet/ caiketi oman tahtons perän ( minun Canssani ) wahingoxi.
Hes 25:16 Sentähden sano HERra HERra näin: Cadzo/ minä tahdon minun käteni ojenda Philisterein päälle/ ja sotamiehet häwittä/ ja tahdon jäänet meren satamis surmata.
Hes 25:17 Ja tahdon heille suuresti costa/ ja hirmuisudes heitä rangaista/ että heidän ymmärtämän pitä minun olewan HERran/ cosca minä heille costanut olen.
Vers. 8. Nijncuin ) Nijncuin Jumala ei enä tottelis Canssans ja seuracundans cuin muita/ waicka hän widza ja curitta händä.
v. 14. Costan jällens ) Tämä on tapahtunut sijtte cuin he jällens cotia tulit Babelist. Nijncuin luetan. 1. Mac. 5:3.

XXVI. Lucu.
HEsekiel ennusta Tyrusta wastan/ että se iloidze nijncuin muutkin Jerusalemin häwityxest: Nijn tahto myös HERra heitä häwittä Cuningas NebucadNezarin cautta/ v. 1.
Ja tehdä sen paljaxi callioxi/ jonga päälle calan pyydyxet cuiwan ripustetan/ v. 13.
Nijn että woimalliset sitä murehtiwat ja hämmästywät/ v. 15.

Hes 26:1 JA se tapahtui ensimäisnä toistakymmendenä wuotena/ ensimäisnä päiwänä/ ensimäises cuusa/ tapahdui HERran sana minulle/ ja sanoi:
Hes 26:2 Sinä ihmisen poica/ että Tyrus sano Jerusalemist: nijn piti/ Canssan portit owat särjetyt/ se on käätty minun tygöni: minä täytetän/ hän häwitetän.
Hes 26:3 Sentähden näin sano HERra HERra: cadzo/ minä tahdon sinun kimpuus sinä Tyrus/ ja tahdon anda tulla monda pacanata sinun päälles/ nijncuin meri nouse aldoinens/
Hes 26:4 Nijn pitä heidän caataman muurit Tyris/ ja cukistaman hänen tornins/ ja minä tahdon käwäistä pois tomungin sijtä/ ja tehdä hänest paljan callion/ ja luodoxi meresä/ jonga päälle calawercot hajotetan.
Hes 26:5 Sillä minä olen sen puhunut/ sano HERra HERra/ ja hänen pitä tuleman pacanoille saalixi.
Hes 26:6 Ja hänen tyttärens jotca kedolla owat/ pitä miecalla tapettaman/ ja pitä ymmärtämän että minä HERra olen.
Hes 26:7 SIllä nijn sano HERra HERra: cadzo/ minä tahdon anda tulla Tyruxen päälle NebucadNezarin Babelin Cuningan pohjaisest/ ( joca caickein Cuningasten Cuningas on ) hewoisilla/ waunuilla/ radzasmiehillä ja suurella Canssan joucolla.
Hes 26:8 Hänen pitä miecalla tappaman sinun tyttäres jotca kedolla owat: Mutta sinua wastan pitä hänen skandzit rakendaman ja tekemän wallin ja ylöndämän kilwet sinua wastan.
Hes 26:9 Hänen pitä cauristen cansa sinun muuris maahan sysämän/ ja hänen sotaaseillans cukistaman sinun Tornis/
Hes 26:10 Hänen monen hewoistens tomun pitä sinun peittämän/ nijn pitä myös sinun muuris wapiseman hänen hewoistens/ waunuins/ ja radzasmiestens töminäst/ cosca hän sinun porteistas waelda sisälle/ nijncuin sijhen Caupungijn mennän joca maahan cukistettu on.
Hes 26:11 Hänen pitä hänen hewoistens jalwoilla tallaman ricki caicki sinun catus/ sinun Canssas pitä hänen miecalla tappaman/ ja sinun wahwat padzas maahan caataman.
Hes 26:12 Heidän pitä sinun tawaras ryöstämän/ ja sinun cauppas ottaman pois/ sinun muuris pitä heidän caataman/ ja sinun caunit huones cukistaman/ ja heittämän sinun kiwes/ puus ja tomus weteen.
Hes 26:13 Nijn tahdon minä lopetta sinun laulus änen/ ettei enä cuuluman pidä sinun candeles helinätä.
Hes 26:14 Ja minä tahdon tehdä sinust paljan callion ja luodon/ jonga päälle calawercot hajotetan/ nijn että sinun pitä sijnä autiana oleman: Sillä minä olen HERra joca tätä puhun/ sano HERra HERra.
Hes 26:15 NÄitä sano HERra HERra Tyrusta wastan/ mitämax/ että luotoin pitä wapiseman/ cosca sinä nijn hirmuisest caadut/ ja sinun hawoitetus huocawat/ jotca sinusa hirmuisest tapetan.
Hes 26:16 Caicki Ruhtinat meren tykönä pitä astuman alas heidän istuimeldans/ ja rijsuman heidän hamens/ ja paneman pois pääldäns neulotut waattet/ ja pitä käymän murhewaatteis ja istuman maahan/ ja pitä hämmästymän ja tyhmistymän sinun äkillisestä langemisestas.
Hes 26:17 Heidän pitä walittaman sinua/ ja sanoman sinusta: Woi/ cuinga sinä olet nijn peräti autiaxi tullut/ sinä cuuluisa Caupungi/ sinä joca meren tykönä olit/ ja nijn woimallinen olit meren tykönä ynnä sinun asuwaistes cansa/ että caiken maan täydyi sinua peljätä/
Hes 26:18 Woi cuinga luodot tyhmistywät sinun langemistas/ ja luotocunnat meresä hämmästywät sinun paha loppuas.
Hes 26:19 Nijn sano HERra HERra: minä tahdon sinua tehdä autiaxi Caupungixi/ nijncuin muut Caupungit/ joisa ei kengän asu/ ja annan tulla suuren wirran sinun päälles/ suuret wedet sinua peittämän ja sinua cukistaman luolaan/ nimittäin/ cuolluitten tygö.
Hes 26:20 Minä cukistan sinun maan ala/ ja teen sinun nijncuin ijäisexi autiaxi/ nijden cansa jotca hautaan menewät/ ettei kenengän sinusa pidä asuman/ ja annan cauneuden eläwitten maahan.
Hes 26:21 Ja minä teen sinun hämmästyxexi/ ettei sinun enä pidä oleman/ nijn että cosca sinua kysytän/ nijn ei ikänäns pidä kenengän sinua enä löytämän/ sano HERra HERra.
Vers. 1. Ensimäisnä toistakymmendenä ) Sijttecuin Jechonia fangixi wietin Babelijn.
v. 19. Autiaxi Caupungixi ) Tämä ymmärretän toisesta häwityxest/ joca tapahdui Alex. Magnuxelda. v. eod. $ Cuolluitten tygö ) Hebr. on ijäisen Canssan tygö/ nijn cudzu Salomo Eccl. $ 12:5. haudan ijäisexi huonexi/ että cuolluet owat siellä alati yhdellä tawalla: sillä päiwä ja yö/ amu ja ehto/ on siellä yhtä caicki/ ettei heillä ole ajan/ sian/ ja työn eroitusta/ eikä muutetta nijncuin eläwillä: cuitengin cudzutan he Canssaxi/ että he nousewat.

XXVII. Lucu.
HEsekiel ennusta wielä Tyrusta wastan/ että hän ylpeile ja kersca cauneuttans/ rickauttans/ ja suurta cauppans/ v. 1.
Nijn HERra tahto nosta itä tuulen ja muserta sen ricki/ että se pitä häwitetyxi ja cukistetuxi tuleman/ nijn että caicki jotca sen cuulewat/ pitä sitä hämmästymän/ v. 27.

Hes 27:1 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 27:2 Sinä ihmisen poica/ tee walitusitcu Tyrist.
Hes 27:3 Ja sano Tyruxelle/ joca on meren tykönä ja teke cauppa monen luodon Canssan cansa. Näitä sano HERra HERra: O Tyrus/ sinä olet sanonut: minä olen caickein caunin.
Hes 27:4 Sinun rajas owat keskellä merta/ ja sinun rakendajas owat walmistanet sinun caickein caunimmaxi.
Hes 27:5 Caicki sinun lautas on hongasta Samrist/ ja olet andanut tuoda Cedriä Libanonist/
Hes 27:6 Ja olet tehnyt sinun pieles sijtä/ sinun airos Basamin tammest/ sinun pijttas Elephantin luista/ ja sinun istuimes Chithimin luodoista:
Hes 27:7 Sinun purjes oli Egyptin Silkist/ ja sinun merckis neulottu sijhen/ sinun peittes kellaisest Silkist ja Elisan luodon Purpurast.
Hes 27:8 Zidonist ja Arwadist olit sinun haaximiehes ja sinulla olit toimelliset miehet Tyrist hahden perämiesnä.
Hes 27:9 Wanhimmat ja taitawat Gebalist rakendawat sinun laiwas: Caicki laiwat meresä ja haaximiehet löyttin sinun tykös/ he teit cauppa sinusa.
Hes 27:10 Persiast/ Lydiast ja Lybiast olit sinun sotawäkes/ jotca heidän kilpens ja otans sinusa ripustit/ ja sillä sinun caunistit.
Hes 27:11 Arwadist olit sinun sotajoucosas/ caicki ymbärins sinun muurias/ ja wartiat sinun Tornisas ripustit heidän kilpens sinun muuris päälle caicki ymbärins/ ja teit nijn sinun ihanaxi.
Hes 27:12 Sinun cauppas oli merellä ja annoit tuoda caickinaista calua/ hopiata/ rauta/ tina/ ja Blyijy sinun marckinalles.
Hes 27:13 Jawan/ Tubal/ ja Mesech teki cauppa sinun cansas/ ja toit orjia ja waskiastioita sinun marckinalles.
Hes 27:14 Thogarmast toit he sinulle hewoisita ja waunuja ja muuleja sinun marckinalles.
Hes 27:15 Dedanist olit sinun cauppamiehes ja sinä teit cauppa joca paicas luotocunnis/ he annoit sinulle Elephantin luita ja Heben puita lahjaxi.
Hes 27:16 Syrialaiset noudit sinun töitäs joitas teit/ toit Rubijni/ Purpurat/ Tapetejä/ Silckiä ja Sametti/ ja Christalleja sinun marckinalles.
Hes 27:17 Juda ja Israelin maa teit myös cauppa sinun cansas/ ja toit sinun marckinalles nisuja Minnithist ja Balsamita ja hunajata/ ja öljyä ja Mastixi.
Hes 27:18 Nouti myös Damascu sinun töitäs sinusta/ ja caickinaisia caluja/ wäkewän wijnan ja callin willan edest.
Hes 27:19 Dan ja Jawan ja Mehusal toit myös sinun marckinalles silitetyi raudoja/ Casia ja Calmust/ sinun cauppa tehdäxes.
Hes 27:20 Dedan osti sinulda waatteita/ joiden päällä istutan.
Hes 27:21 Arabia ja caicki Kedarin Ruhtinat caupidzit sinulle lambaita/ oinaita ja caurita.
Hes 27:22 Saban ja Raeman cauppamiehet teit sinun cansas cauppa/ ja toit sinun marckinalles caickinaisia calleita kryydejä/ calleita kiwiä ja culda.
Hes 27:23 Haran ja Canne/ ja Eden ynnä Seban cauppamiesten cansa/ Assur ja Kilmad olit myös sinun cauppamiehes.
Hes 27:24 Caicki nämät caupidzit sinulle calleita waatteita/ Silckiä ja neulotuita hameita/ jotca he calleisa Cederarcuisa hywin tallella panduna/ toit sinun marckinoilles.
Hes 27:25 Mutta meren laiwat olit ylimmäiset sinun caupasas.
Hes 27:26 Nijn sinä olet peräti rickaxi ja jaloxi tullut keskellä merta/ ja sinun haaximiehes toit sinulle suurilla wesillä.
Hes 27:27 MUtta itä tuulen pitä sinun musertaman ricki keskellä merta/ nijn että sinun tawaras/ cauppamiehes/ ostajas/ haaximiehes/ laiwain haldias/ laiwain rakendajas ja sinun caupidzias/ ja caicki sinun sotamiehes/ ja caicki Canssa sinusa/ pitä huckuman keskellä merta/ silloin cuin sinä hucut.
Hes 27:28 Nijn että satamatkin pitä wapiseman sinun hahtein haldiais huudost.
Hes 27:29 Ja caicki jotca soutawat haaximiesten ja hahtein haldioitten cansa/ pitä laiwoista maalle menemän.
Hes 27:30 Ja cowin huutaman sinun tähtes/ waikiast walittaman ja heittämän tomua pääns päälle/ ja tuhcaan idzens tahraman.
Hes 27:31 Heidän pitä ajeleman hiuxet päästäns/ ja pukeman säkit päällens ja sydämestäns itkemän sinua ja murhettiman.
Hes 27:32 Heidän pitä heidän walituxesans sinua itkemän: Woi cuca ikänäns nijn on alallans merellä/ cuin Tyrus?
Hes 27:33 Cosca sinä cauppa teit merellä: teit sinä monda maata rickaxi/ ja sinun monella tawarallas ja sinun caupallas teit sinä maan Cuningat äwerjäxi.
Hes 27:34 Mutta nyt sinä olet mereldä sysätty/ juuri sywään weteen/ nijn että sinun cauppas ja caicki sinun Canssas sinusa on huckunut.
Hes 27:35 Caicki jotca luodoisa asuwat hämmästywät sinua/ ja heidän Cuningans tyhmistywät/ ja cadzowat murhellisest.
Hes 27:36 Maan cauppamiehet wilistäwät sinua/ että sinä nijn äkistä häwinnyt olet/ ja et sillen enä taida tulla ylös.
Vers. 4. Merta ) Nijncuin muilla Ruhtinailla owat Caupungit/ kylät/ pellot/ etc. $ maalla: Nijn oli Tyrus woimallinen merellä.
v. 7. Elisan ) owat Aeolaiset/ joca on osa Grekiläisist.
v. 8. ja 11. Arwadist ) On osa Cananereist/ Gen. $ 10:17.
v. 9. Gebalist ) owat ollet Sidonialaisten lähimmäiset.
v. 13. Jawan/ Tubal ) cadzo tauluun/ 1. Chron. $ 1.
v. 15. ja 20. Dedanist ) cadzo/ Ier. 25:23.
v. 17. Minnithist ) Minnith on Caupungi Ammoniteritten rajoisa/ läsnä Rabbathi.
v. 23. Canne ) Näky olewan Calne/ josta puhutan/ Gen. $ 10:10. Ne muut owat enimmäst tutut/ muutamat ennen kirjoitetut.
v. 27. Itä tuulen ) Babelist/ joca sijtä oli itä päin.

XXVIII. Lucu.
PRopheta ennusta wielä Tyrusta ja hänen Cuningastans wastan/ että hän hänen ylpeydens ja rohkeudens tähden pitä rangaistaman/ ja sysättämän luolaan/ että hän ymmärräis/ ettei hän ole Jumala nijncuin hän luule/ v. 1.
Ennusta sijtte että Sidon pitä rutolla ja miecalla häwitettämän/ v. 20.
Wijmein Israelin Canssast/ HERran tahtowan heitä taas coota cotians omalle maallens/ että he ymmärräisit hänen olewan HErran. v. 25.

Hes 28:1 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 28:2 Sinä ihmisen poica/ sanos Tyrin Ruhtinalle: näitä sano HERra HERra: Että sinun sydämes paisu/ ja sinä sanot: Minä olen Jumala/ minä istun istuimella nijncuin Jumala keskellä merta/ waicka sinä olet ihminen ja et Jumala/ cuitengin yldy sinun sydämes/ nijncuin sinä olisit Jumala.
Hes 28:3 Cadzo/ sinä olet olewanas wijsambi Danieli/ ettei sinulda mitän salattu olis/
Hes 28:4 Ja että sinä sinun toimellas ja taidollas olet sencaltaisen woiman matcan saattanut/ ja coonnut tawaroita culda ja hopiata/
Hes 28:5 Ja olet sinun suurella wijsaudellas ja caupallas nijn suuren woiman saanut: sijtä sinä olet nijn ylpiäxi tullut/ että sinä nijn woimallinen olet.
Hes 28:6 Sentähden sano HERra HERra näin: että sinun sydämes ylpeile nijncuin sinä Jumala olisit.
Hes 28:7 Sentähden cadzo/ minä tahdon lähettä muucalaisia sinun päälles/ nimittäin/ julmat pacanat/ heidän pitä mieckans wetämän sinun caunista wijsauttas wastan/ ja tekemän sinun suuren cunnias häpiäxi.
Hes 28:8 Heidän pitä sinun paiscaman luolaan/ että sinun pitä cuoleman keskellä merta nijncuin tapetut.
Hes 28:9 Mitämax/ jos sinä sinun murhajalles sanot: minä olen Jumala? waicka et sinä Jumala ole/ waan ihminen/ ja olet sinun murhajas kädes.
Hes 28:10 Sinun pitä cuoleman nijncuin ymbärileickamattomat/ muucalaisten käsijn: Sillä minä olen sen sanonut/ sano HERra HERra.
Hes 28:11 JA HERran sana tapahdui minulle/ ja sanoi:
Hes 28:12 Sinä ihmisen poica/ itke walitusitcu Tyrin Cuningast/ ja sano hänelle: näitä sano HERra HERra: Sinä olet jaloin caunista tegosta/ täynäns wijsautta/ ja sangen ihana.
Hes 28:13 Sinä olet Jumalan krydimaa ja caunistettu caickinaisilla calleilla kiwillä/ nimittäin/ Sardeilla/ Topatzeilla/ Demanteilla/ Turkoseilla/ Onicheilla/ Jaspixilla/ Saphireillä/ Rubineillä/ Smaragdeilla ja cullalla/ sinä päiwänä cuin sinä luotin/ piti oleman walmin sinun tykönäs sinun trombus ja huilus.
Hes 28:14 Sinä olet nijncuin woideltu Cherub/ joca idzens lewiäldä hajotta ja idzens peittä/ ja minä olen sinun asettanut Jumalan wuorella/ että sinun cuumain kiwein seas waeldaman pidäis.
Hes 28:15 Ja olit sangen ihana algusta/ sijhenasti cuin sinun pahudes löyttin.
Hes 28:16 Sillä sinä olet sisäldä täynäns pahutta/ sinun suuresta caupastas/ ja olet syndiä tehnyt: Sentähden tahdon minä sinun eroitta Jumalan wuorelda/ ja tahdon sysätä pois sinua sinä hajotettu Cherub cuumista kiweistä.
Hes 28:17 Ja että sinun sydämes paisu/ ettäs nijn ihana olet/ ja sinä olet andanut sinun cawaludes sinus pettä sinun coreudesas: Sentähden tahdon minä cukista sinun maahan/ ja tehdä sinun ihmexi Cuningoille.
Hes 28:18 Sillä sinä turmelit sinun pyhydes sinun suurella pahudellas ja wäärällä caupallas: Sentähden tahdon minä anda tulen sinusta tulla/ joca sinun culuttaman pitä/ ja teen sinun tuhwaxi maan päällä/ että coco mailma sen pitä näkemän:
Hes 28:19 Caicki jotca sinun tundewat pacanain seas/ pitä ihmettelemän sinua/ ettäs nijn äkist hucut/ ja et ikänäns enä taida tulla ylös.
Hes 28:20 JA HERran sana tapahdui minulle/ ja sanoi:
Hes 28:21 Sinä ihmisen poica/ aseta sinun caswos Zidonita wastan/ ja ennusta händä wastan/ ja sano:
Hes 28:22 Näin sano HERra HERra: cadzos/ minä tahdon sinun kimpuus Zidon/ ja tahdon woitta cunnian sinusta/ että ymmärrettäisin/ että minä olen HERra/ cosca minä annan oikeuden käydä hänen ylidzens/ ja hänesä osotan/ että minä pyhä olen.
Hes 28:23 Ja minä lähetän ruton hänen secaans/ ja weren wuodatuxen hänen catuillens/ ja heidän pitä cuolemahaawois langeman miecalla/ jonga pitä tuleman heidän päällens jocapaicas/ ja heidän pitä ymmärtämän/ että minä HERra olen.
Hes 28:24 Ja ei pidä sijtte ymbärins Israelin huoneita/ joisa heidän wihollisens owat/ orjantappuroita/ jotca pistäwät/ eikä ohdackeita/ jotca heitä waiwawat/ jäämän/ että heidän pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra HERra.
Hes 28:25 NÄitä sano HERra HERra: Cosca minä Israelin huonetta cocon Canssoista/ joihin he hajotetut owat: Nijn minä tahdon heisä osotta pacanoille/ että minä pyhä olen.
Hes 28:26 Ja heidän pitä asuman heidän maallans/ jonga minä minun palwelialleni Jacobille andanut olin/ ja murhetoina pitä heidän asuman sijnä/ ja huoneita rakendaman/ ja istuttaman wijnapuita/ juuri murhetoina he asuwat/ cosca minä annan oikeuden käydä caickein heidän wihollistens ylidze caicki ymbärins/ ja heidän pitä ymmärtämän/ että minä HERra olen heidän Jumalans.
Vers. 1. Ruhtinalle ) Tämän hän sijtte/
v. 12. cudzu Cuningaxi/ on ilman epäilemät ollut sencaltainen cuin Venedias.
v. 14. Jumalan pyhällä wuorella ) se on/ annan sinulle tilan ollaxes minun Canssani cansa/ ja mennä Jerusalemijn/ oppeman minun sanani
v. 15. Ihana algusta ) Nimittäin/ cuin sinä pidit ystäwyttä minun Canssani cansa/ ja opit heistä minua tundeman/ nijncuin Hiram Cuningas Dawidin ja Salomon aicana.

XXIX. Lucu.
HERra käske Hesekielin ennusta Pharaot Egyptin Cuningasta wastan/ v. 1.
Että hän ylpiä oli hänen suuresta waldacunnastans/ v. 3.
Ja lupais usiasti Jumalan Canssalle apua petollisest/ v. 6.
HERra tahto hänen Canssoinens anda heidän wihollistens käsijn/ ja häwittä heidän maacundans 40. ajastajaxi/ v. 4.
& 8. Sijtte tahto hän taas coota heitä cotia/ nijn että sen pitä tuleman wähäxi maacunnaxi/ v. 13.
HERra ilmoitta hänelle/ että hän tahto anda Cuningas NebucadNezarille Egyptin maan palcaxi/ sijtä waiwast cuin hänellä oli Tyrusta ottaisans/ v. 17.
Ja lupa jällens wahwista Israelin waldacunnan/ v. 21.

Hes 29:1 KYmmendenä wuotena/ kymmendenä päiwänä/ cahdes toistakymmenesä cuusa/ tapahtui HERran sana minulle/ ja sanoi:
Hes 29:2 Sinä ihmisen poica/ aseta caswos Pharaota Egyptin Cuningasta wastan/ ja ennusta händä ja coco Egyptin maacunda wastan/ saarna ja sano:
Hes 29:3 Näitä sano HERra HERra: cadzo/ minä tahdon sinun kimpuus/ Pharao sinä Egyptin Cuningas/ sinä isoi Draki joca wedesä olet/ ja sanot: Wirta on minun/ minä olen hänen minulleni tehnyt.
Hes 29:4 Mutta minä tahdon panna ongen sinun suuhus/ ja tahdon ripusta calat sinun wirrasas sinun suomuxijs/ ja tahdon wetä sinua sinun wirrastas/ ynnä caickein calain cansa sinun wirrasas/ jotca sinun suomuxisas rippuwat.
Hes 29:5 Minä tahdon paiscata sinun caloinens sinun wedestäs corpeen/ sinun pitä langeman kedolla/ ja ei jällens noutuxi ja cootuxi tuleman/ waan medzän pedoille ja taiwan linnuille raadoxi joutuman.
Hes 29:6 Ja caicki jotca Egyptis asuwat pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra: Että he Israelin huonelle ruocosauwana olit/
Hes 29:7 Joca meni ricki/ cosca he sijhen rupeisit/ ja pisti heitä kylkeen/ cuin he nojaisit hänen päällens/ murtuis ja pisti heitä cupeseen.
Hes 29:8 SEntähden sano HERra HERra näin: cadzo/ minä annan miecan tulla sinun päälles/ ja tahdon häwittä sinusa sekä Canssan että carjan.
Hes 29:9 Ja Egyptin maa pitä tuleman tyhjäxi ja autiaxi/ ja heidän pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra.
Hes 29:10 Että hän sano: Wirta on minun/ ja minä olen sen tehnyt: cadzos/ minä tahdon sinun ja sinun wirtas kimpuun/ ja teen Egyptin maan tyhjäxi ja autiaxi/ Sienen Tornist Ethiopian rajan asti.
Hes 29:11 Ettei sijnä carja eli Canssa käymän eli asuman pidä neljäsäkymmenesä ajastajasa.
Hes 29:12 Sillä minä häwitän Egyptin maan nijncuin sen häwinnet rajat/ ja annan sen Caupungit autiaxi tulla/ nijncuin muut Caupungit neljäxikymmenexi ajastajaxi/ ja tahdon hajotta Egyptiläiset pacanain secaan/ ja tahdon aja heitä pois maalda.
Hes 29:13 Cuitengin näitä sano HERra HERra: cosca ne neljäkymmendä ajastaica culuwat/ nijn minä taas cocon Egyptiläiset caikesta Canssasta/ johonga he hajotetan.
Hes 29:14 Ja käännän Egyptin fangiuden/ ja tuon heitä Patroxen maalle jällens/ josa heidän Isäns maa on/ ja se pitä oleman wähä waldacunda.
Hes 29:15 Sillä sen pitä oleman wähäisen muiden walcacundain suhten/ ja ei enä hallidzeman pacanoita/ ja minä tahdon wähetä heitä nijn/ ettei heidän wallidzeman pidä pacanoita.
Hes 29:16 Ja Israelin huonen ei pidä enä luottaman idzens heihin/ ja syndiä tekemän että he heihijn turwawat/ ja pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra HERra.
Hes 29:17 JA se tapahdui seidzemendenä colmattakymmendenä wuotena ensimäisnä päiwänä ensimäisesä cuusa/ että HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 29:18 Sinä ihmisen poica/ NebucadNezar Babelin Cuningas on wienyt hänen sotajouckons suurella waiwalla Tyruxen eteen/ nijn että coco pää on paljas/ ja caicki olcapäät culunet/ ja hänen työns on cuitengin wielä hänelle ja hänen sotajoucollens/ Tyruxen edes/ maxamat.
Hes 29:19 Sentähden sano HERra HERra näin: Cadzo/ minä annan NebucadNezarille Babelin Cuningalle Egyptin maan/ että hänen pitä ottaman pois caicki hänen tawarans/ ja pitä ryöstämän ja ryöwämän sitä/ että hän annais hänen sotajoucollens palcan.
Hes 29:20 Mutta Egyptin maan minä annan hänelle työstäns/ cuin hän siinä tehnyt on: Sillä he owat minua palwellet/ sano HERra HERra.
Hes 29:21 SIlloin minä annan Israelin huonen sarwen caswa/ ja tahdon awata sinun suus heidän seasans/ että heidän ymmärtämän pitä/ että minä HERra olen.
Vers. 1. Kymmendenä wuotena ) Sijttecuin Cuningas Jojachim fangixi wietin Babelijn.
V. 3. Wirta ) Se on Nilus/ mutta sen cansa ymmärretän coco Egyptin maa/ joca sangen jalo ja woimallinen waldacunda oli/ sentähden myös Pharao turwais sencaltaiseen woimaan/ ja ei pitänyt lucua Jumalan uhcauxest/ sitä hän luule/ cosca hän sano: minä olen sen tehnyt minulleni: nijncuin hän sanois: Ei Jumala ole sen HRRra minä olen sen herra.
V. 4. Calat ) Ne owat parhat maacunnasa V 6. Ruocosauwana/ Juda edzei usein apua Egyptiläisildä/ ja teit sillä wäärällä turwamisella syndiä/ sillä ei Egyptin maa auttanut hädästä: Sentähden se werratan ruocosauwaan: cosca sen päälle nojatan/ mene se ricki ja loucka/ että hän on teräwä ja rickandu.

XXX. Lucu.
HErra käske wielä ennusta Egyptiä wastan/ että sen pitä sodalla häwitettämän/ v. 1.
NebucadNezarilda Babelin Cuningalda/ v. 10.
Nijn myös hänen Caupungins/ v. 13.
Sijtte ilmoitta HERra/ että hän tahto taitta Egyptin Cuningan käsiwarret/ v. 29.
Ja wahwista Babelin Cuningan käsiwarren/ että hän woitta Egyptin ja häwittä sen/ v. 24.

Hes 30:1 JA HERRAN sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 30:2 Sinä ihmisen poica/ ennusta ja sano: Näitä sano HERra HERra:
Hes 30:3 Walittacat ja sanocat: Woi sitä päiwä/ sillä päiwä on sangen läsnä/ ja HERran päiwä on lähestynyt/ pimiä päiwä/ aica on käsis/ että pacanat tuleman pitä/
Hes 30:4 Ja miecka tule Egyptin päälle ja Ethiopian pitä hämmästymän/ cosca lyödyt Egyptis langewat/ ja sen Canssa wiedän pois/ ja sen perustus rewitän ylös.
Hes 30:5 Ethiopian/ ja Lybian/ ja Lydian/ caicki Canssoinens ja Chub/ ja jotca lijton maacunnast owat/ pitä miecalla langeman.
Hes 30:6 Näitä sano HERra HERra: Egyptin holhojat pitä langeman/ ja sen wäen ylpeys on huckuwa/ Sienen tornist pitä heidän miecalla langeman/ sano HERra HERra:
Hes 30:7 Ja heidän autiat rajans pitä kylmille tuleman/ ja heidän Caupungins häwitettämän muiden autiain Caupungein seas.
Hes 30:8 Että heidän pitä ymmärtämän/ että minä HERra olen/ cosca minä teen tulen Egyptijn/ ja caicki jotca heitä auttawat/ pitä huckuman.
Hes 30:9 Silloin pitä sanansaattajat lähtemän minun tyköni hahdella/ peljättämän Ethiopiat/ joca nyt nijn surutoin on/ ja hämmästyxen pitä oleman heidän seasans/ nijncuin se tapahtui Egyptille/ cosca hänen aicans tuli: Sillä/ cadzo/ se tule totisest.
Hes 30:10 Näitä sano HERra HERra: Minä wähennän sen paljouden Egyptistä NebucadNezarin Babelin Cuningan cautta.
Hes 30:11 Sillä hän ja hänen Canssans ja pacanain Tyrannit owat sijhen cudzutut häwittämän maata/ ja wetämän mieckans Egyptiä wastan/ että maacunnan pitä jocapaicas lyödyillä täytettämän.
Hes 30:12 Ja minä tahdon cuiwata wirrat ja myydä maan tylyin ihmisten käsijn ja häwitän maacunnan/ ja mitä sijnä on muucalaisten cautta: Minä HERra olen sen puhunut.
Hes 30:13 Näitä sano HERra HERra: Minä häwitän Nophien cuwan/ ja lopetan epäjumalat/ ja Egyptillä ei pidä Ruhtinoita oleman/ ja minä lähetän hämmästyxen Egyptin maahan:
Hes 30:14 Minä teen Patroxen autiaxi ja sytytän tulen Zoanijn/ ja annan oikeuden käydä Noon päälle.
Hes 30:15 Minä caadan minun julmudeni Sinin päälle/ joca Egyptin wahwus on/ ja häwitän Noon paljouden.
Hes 30:16 Minä sytytän tulen Egyptis/ ja Sinis pitä oleman hädän ja tuscan/ ja No pitä cukistettaman maahan/ ja Noph jocapäiwä murhettiman.
Hes 30:17 Nuoret miehet Onis ja Bubastos pitä miecalla langeman/ ja waimot fangina wetämän pois.
Hes 30:18 Tahpanhexella pitä oleman pimiä päiwä/ cosca minä Egyptin ijestä lyön/ nijn että hänen woimans ylpeys pitä sijnä loppuman/ hänen pitä pilwellä peitetyxi tuleman/ ja hänen tyttärens wiedän pois fangina.
Hes 30:19 Ja minä annan oikeuden käydä Egyptin ylidzen/ ja heidän pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra.
Hes 30:20 JA tapahtui ensimäisnä wuotena/ seidzemendenä päiwänä/ ensimäises cuusa/ tapahtui HERran sana minulle/ sanoden:
Hes 30:21 Sinä ihmisen poica/ minä taitan ricki Pharaon Egyptin Cuningan käsiwarren/ ja cadzo/ ei händä pidä sidottaman/ että hän paranis/ eli siteillä käärittämän/ että hän wahwistuis/ ja mieckan ruweta taidais.
Hes 30:22 Sentähden näin sano HERra HERra/ cadzo/ minä tahdon Pharaon Egyptin Cuningan kimpuun/ ja taitan hänen käsiwartens ricki/ sekä wäkewän että heicon/ että miecka puto hänen kädestäns.
Hes 30:23 Ja hajotan Egyptiläiset pacanain secaan/ ja ajan heitä maihin.
Hes 30:24 Mutta Babelin Cuningan käsiwarren minä wahwistan/ ja annan hänelle minun mieckani hänen käteens/ ja muserran Pharaon käsiwarret ricki/ että sen hänelle haiseman pitä/ nijncuin se joca cuolemahaawan on saanut.
Hes 30:25 Ja minä wahwistan Babelin Cuningan käsiwarren/ että Pharaon käsiwarret pitä muserrettaman ricki: että heidän pitä tietämän/ että minä olen HERra/ cosca minä annan Babelin Cuningalle minun mieckani käteen/ että hänen sen Egyptiä wastan wetämän pitä/
Hes 30:26 Ja minä hajotan Egyptiläiset pacanain secaan/ ja ajan heitä maacundijn/ että heidän ymmärtämän pitä/ että minä HERra olen.
Vers. 5. Chub ) Näky olewan/ ne jotca asuwat sisälmäises Lybias Chuphen Caupungin tykönä/ Nigrumin wirran wierellä. V. eod. $ Lijton maacunnast ) Ne owat Judalaiset/ jotca omalda maalda olit carannet Egyptijn/ Cuningas NebucadNezarin edestä: Sillä HERra oli lijtollans Abrahamin cansa/ etc. $ andanut heille heidän maans/
V. 13. Noph/ Patros/ Zoan/ No/ Sin/ On/ Bubasto ) owat Egyptin Caupungit/ joilla nyt enimmäst owat toiset nimet. Noph on Memphis/ cudzutan nyt Grandkairixi. Patros/ Patrusinist Misraimin pojasta/ Gen. $ 10:14. No/ cudzutan Alexandriaxi. Sin/ on Petusium. On/ on Heliopolis.

XXXI. Lucu.
HERra käske wielä ennusta Egyptin Cuningalle wertauxen tawalla/ ihanist Libanonin puist/ cuinga halpa hän on Assurin Cuningan suhten/ v. 1.
ja että hän oli ylpeyen tähden istuimeldans cukistettu/ nijn ettei hän woi idzens warjella Babelin Cuningalda/ v. 10.
sentähden ei pidä Egyptin Cuningan/ nijncuin halwemman/ ajatteleman että hän taita händä wastan mitän tehdä/ mutta hänelle täyty nijn tapahtua/ v. 18.

Hes 31:1 Ja se tapahdui ensimäisnä toistakymmendenä wuotena/ ensimäisnä päiwänä colmannes Cuucaudes/ tapahdui HERran sana minulle/ sanoden:
Hes 31:2 Sinä ihmisen poica/ sano Pharaolle Egyptin Cuningalle/ ja caikelle hänen Canssallens: kenen sinä luulet wertaisexes sinun cunniasas?
Hes 31:3 CAdzo/ Assur oli nijncuin Cedri Libanonis/ ihanaisilla oxilla/ paxuilla lehdeillä sangen corkia/ että hänen ladwans oli caickein corkein muiden paxuin oxain seas.
Hes 31:4 Wesi teki hänen suurexi/ ja sywyys corkiaxi/ hänen wirtans käwit ymbäri hänen candoans/ ja hänen ojans caickein puiden tygö maalla.
Hes 31:5 Sentähden tuli hän muita puita corkiammaxi/ ja sai monda oxa ja pitkä warpua: sillä hänellä oli kyllä wettä/ idziäns lewittä.
Hes 31:6 Caicki taiwan linnut teit pesäns heidän oxijns/ ja caicki pedot kedolla pojeit hänen warpuens alla/ ja hänen warjons alla asuit caicki suuret Canssat.
Hes 31:7 Hänellä olit caunit ja pitkät oxat/ sillä hänen juurillans oli paljo wettä.
Hes 31:8 Ja ei yxikän Cedri ollut Jumalan krydimaas hänen wertans/ eikä Hongatcan ollet hänen oxijns werrattawat/ ei myös Castanea puut ollet mitän hänen oxains suhten/ ja/ ei Jumalan krydimaas ollut yhtän puuta caunembata händä.
Hes 31:9 Minä olen sen caunixi tehnyt/ saaman nijn monda oxa/ että caicki ihanaiset puut Jumalan krydimaas cadetit händä.
Hes 31:10 Sentähden sano HERra HERra näin: että hän nijn corkiaxi tullut on/ että hänen ladwans seisoi suurten ja corkiain paxuin oxain seas/ ja hänen sydämens paisui hänen corkeudens tähden:
Hes 31:11 Sen tähden annoin minä hänen caickein wäkewämbäin käsijn pacanain seas/ jotca hänen toimitaisit ja ajaisit pois/ nijncuin hän hänen jumalattomalla menollans ansainnut oli.
Hes 31:12 Että muucalaiset hänen häwitäisit/ nimittäin/ pacanain tyrannit/ ja hajotaisit hänen/ että hänen oxans wuorilla ja caikis laxois macaisit/ ja hänen oxans murtununna caikis maan ojis olisit.
Hes 31:13 Että caicki Canssat maan päällä/ hänen warjons täyty paeta/ ja sen jättä. Ja caicki taiwan linnut hänen langenneilla cannoillans istuit/ ja caicki pedot kedolla nojaisit idzens hänen oxijns.
Hes 31:14 Ettei sillen yxikän puu weden tykönä isoi olis hänen corkeudestans/ että hänen ladwans seiso suurten paxuin oxain seas/ ja ettei yxikän puu weden tykönä tekis idzens suuremmaxi muita: sillä heidän caickein pitä maan ala/ ja cuolemalle annetuxi tuleman/ nijncuin muutkin ihmiset/ jotca cuoppan menewät.
Hes 31:15 Nijn sano HERra HERra: sijhen aican cosca hän meni alas helwettin/ murehdin minä/ että sywyys peitti hänen/ ja hänen wirtans piti oleman alallans/ ja ne suuret wedet ei tainnet juosta/ ja tein että Libanon murehti hänen tähtens.
Hes 31:16 Minä peljätin pacanat cosca he cuulit hänen langennexi/ ja minä syöxin hänen alas helwettin/ nijden secaan jotca cuoppan menewät. Ja caicki ihanaiset puut maan päällä/ parhat ja jaloimmat Libanonis/ ja caicki jotca olit seisonet weden tykönä/ soit sen kyllä hänelle.
Hes 31:17 Sillä heidän piti myös alas helwettin miecalla tapettuin tygö/ että he hänen käsiwartens warjon alla pacanain seas asunet olit.
Hes 31:18 CUinga suurexi/ sinä ( Pharao ) luit sinun ylpeydes ja coreudes/ nijden ihanain puiden seas? sillä sinun täyty ihanain puiden cansa mennä alas maan ala/ ja ymbärileickamattomain seas maata/ jotca miecalla tapetut owat. Nijn pitä Pharaolle tapahtuman/ ja caikelle hänen Canssallens/ sano HERra HERra.
Vers. 1. Ensimäisnä toistakymmendenä wuotena ) Sup. $ 29:1.
V. 8. Jumalan Krydimaas Ei ollut Judan Canssan seas nijn woimallista Cuningast.
V. 11. Caickein wäkewämbäin ) Sillä Babelin Cuningas oli wähä ennen häwittänyt Assyrin waldacunnan ja Niniwen cuin Jerusalem häwitettin.

XXXII. Lucu.
HERra käske taas ennusta Cuningas Pharaot ja Egyptiä wastan/ että hän tahto sen anda tappa Canssoinens ja cukista helwettijn/ nijncuin muutkin hänen wertaisens/ v. 1.
etc. $

Hes 32:1 JA toisna toistakymmendenä wuotena/ ensimäisnä päiwänä/ toises Cuucaudes toistakymmendä/ tapahdui HERran sana minulle ja sanoi:
Hes 32:2 Sinä ihmisen poica/ tee walitus Pharaost Egyptin Cuningast/ ja sano hänelle: sinä olet nijncuin Lejoni pacanain seas/ ja nijncuin meridraki/ joca juoxet sinun wirroisas/ ja pyörrät weden jalgoillas/ ja teet sen wirrat secaisexi.
Hes 32:3 Näin sano HERra HERra: minä heitän minun werckoni sinun päälles suurella Canssan joucolla/ jotca sinun minun werckoni ajawat.
Hes 32:4 Ja tahdon sinun maalle wetä ja kedolle paiscata/ että caicki linnut taiwan alla istuwat sinun päälles/
Hes 32:5 Ja caicki eläimet maalla/ sinusta rawituxi tulewat.
Hes 32:6 Ja tahdon sinun raatos wuorille heittä/ ja sinun corkeudellas laxot täyttä/ maan/ josas uit/ tahdon minä sinun werestäs punaisexi tehdä wuorin asti/ että ojat sinusta täytetäisin.
Hes 32:7 Ja coscas peräti jo pois olet/ tahdon minä taiwan peittä/ ja hänen tähtens pimittä/ ja peitän Auringon pilwillä/ eikä Cuun pidä paistaman.
Hes 32:8 Caicki taiwan walkeudet tahdon minä pimiäxi saatta sinun ylidzes/ ja tahdon pimeyden sinun maalles lähettä/ sano HERra HERra.
Hes 32:9 Tahdon myös monen Canssan sydämet peljättä/ cosca minä sinun waiwas pacanoille tiettäwäxi teen/ ja monelle maacunnalle/ joita et sinä tunne.
Hes 32:10 Paljo Canssa pitä sinua ihmettelemän/ ja heidän Cuningans pitä sinun tähtes pelkämän/ cosca minä minun mieckani heitä wastan wälckyä annan/ ja heidän pitä äkist peljästymän/ että heisä sydän hiweldy/ sinun langemises tähden.
Hes 32:11 SIllä nijn sano HERra HERra: Babelin Cuningan miecka pitä sinuun sattuman.
Hes 32:12 Ja minä tahdon sinun wäkes langetta Sangaritten miecan cautta/ ja caickinaisten pacanain Tyrannein cautta/ heidän pitä Egyptin cunnian häwittämän/ että caicki hänen Canssans teloitettaisin.
Hes 32:13 Ja tahdon caicki hänen eläimens suurten wetten tykö peräti häwittä/ ettei yhdengän ihmisen jalca/ eikä yhdengän pedon sorcka pidä sitä pydertämän.
Hes 32:14 Cadzo/ silloin tahdon minä heidän wetens selkiäxi tehdä/ että heidän wirtans juoxewat nijncuin öljy/ sano HERra HERra.
Hes 32:15 Cosca minä Egyptin maan häwittänyt/ ja caicki cuin sijnä asu/ tappanut olen/ että he ymmärräisit/ että minä olen HERra.
Hes 32:16 Sepä se surkeus on/ jota kyllä walitetan/ ja monda pacanain tytärtä pitä näin Egyptiä walittaman/ ja caickia hänen Canssans pitä walitettaman.
Hes 32:17 Ja toisnä toistakymmendenä wuotena/ wijdendenä toistakymmendenä päiwänä sijtä Cuucaudesta/ tapahdui HERran sana minulle/ sanoden:
Hes 32:18 Sinä ihmisen poica/ itke Egyptin Canssa/ ja syöxe heitä wäkewäin Sangaritten tytärten cansa alas maan ala/ nijden tygö jotca cuoppan menewät.
Hes 32:19 Cusa nyt sinun hecumas on? astu alas ja pane idzes ymbärinsleickamattomain secaan.
Hes 32:20 Heidän pitä surmattuin cansa miecalla caatuman/ jopa miecka on siwaltu ja wedetty ulos coco hänen Canssans wastan.
Hes 32:21 Sijtä puhuwat wäkewät Sangarit helwetis apulaistens cansa/ jotca caicki owat mennet alas/ ja macawat siellä ymbärinsleickamattomain cansa/ ja miecalla tapettuin cansa.
Hes 32:22 SIinä Assur maca caiken Canssans cansa ymbäristölle haudattu/ jotca caicki tapetut ja miecalla caatunet owat.
Hes 32:23 Heidän hautans owat sywäldä cuopas/ ja hänen Canssans maca jocapaicas ymbärins haudattuna/ jotca caicki tapetut/ ja miecalla caatunet owat/ joita myös coco mailma pelkäis.
Hes 32:24 SIinä myös maca Elam coco jouckons cansa/ ymbäristölle haudattu/ jotca caicki tapetut ja miecalla caatunet owat/ ja mennet ales nijncuin ymbärinsleickamattomat/ maan ala/ jota myös coco mailma pelkäis/ ja täyty heidän häpiäns canda/ nijden cansa jotca cuoppan menewät.
Hes 32:25 He pandin tapettuin secaan/ ynnä coco heidän jouckons cansa/ ja macawat ymbäristölle haudatut/ ja owat caicki nijncuin ymbärinsleickamattomat ja miecalla tapetut/ joita myös coco mailma pelkäis/ ja heidän täyty canda nijden cansa jotca cuoppan menewät/ ja pitä tapettuin seas oleman.
Hes 32:26 SIinä maca Mesech ja Tubal coco heidän jouckons cansa ymbäristöllä haudatut/ jotca caicki ymbärinsleickamattomat ja miecalla tapetut owat/ joita myös coco mailma pelkäis:
Hes 32:27 Ja caicki muut Sangarit jotca ymbärinsleickamattomain secaan caatunet owat/ ja heidän sotaaseinens owat helwettijn mennet/ ja heidän täyty panna mieckans pääns ala/ ja heidän pahatecons on tullut heidän luidens päälle/ jotca myös hirmuiset Sangarit olit cocomailmas/ nijn pitä myös heidän macaman.
Hes 32:28 Nijn sinä myös caiketi ymbärinsleickamattomain seas muurscaxi lyödän/ ja sinun täyty nijden seas maata/ jotca miecalla tapetut owat.
Hes 32:29 SIinä maca Edom Cuningoinens ja caicki hänen Ruhtinans/ miecalla tapettuin seas/ ja ymbärinsleickamattomain seas/ ynnä muiden cansa jotca cuoppan menewät/ jotca myös wäkewät ollet owat.
Hes 32:30 Ja/ sinne pitä myös menemän caicki Förstit pohjast/ ja caicki Zidonialaiset/ jotca tapettuin cansa owat mennet alas/ ja heidän hirmuinen woimans on häpiään tullut/ ja täyty maata ymbärinsleickamattomain seas/ ja nijden seas jotca miecalla tapetut owat/ ja heidän häpiäns canda ynnä nijden cansa/ jotca cuoppan menewät.
Hes 32:31 NÄitä pitä Pharaon näkemän ja idzens lohduttaman coco Canssans cansa/ jotca hänen allans miecalla tapetut owat/ ja coco hänen jouckons cansa/ sano HERra HERra.
Hes 32:32 Sillä coco mailman pitä myös minua kerran pelkämän/ että Pharao ja coco hänen paljoudens pitä ymbärinsleickamattomain seas ja miecalla tapettuin seas macaman/ sano HERra HERra.
Vers. 7. Tähtens pimittä ) se on/ minä tahdon saatta Pharaolle caickinaisen ahdistuxen/ tuscan ja surun/ ja ei hänen pidä löytämän rauha/ lepo eli lohdutust.
XXXIII. Lucu.

JUmala muistutta Prophetalle wircans wertauxen cautta/ wartiast/ v. 1.
cuinga hänen pitä wisust waraman jumalattomia/ v. 7.
lohduttaman catuwaisia/ v. 10.
sillä ei hänelle kelpa jumalattoman cuolema/ v. 11.
Prophetalle ilmoitetan yhdeldä/ joca pääsnyt oli Jerusalemist/ Caupungin häwitys/ jonga HERra cuitengin oli hänelle ennen tietä andanut/ v. 21.
ja käskenyt hänen angarast saarnata hänen Canssastans jäänyille/ v. 23.

Hes 33:1 JA HERran sana tapahdui minulle/ sanoden:
Hes 33:2 Sinä ihmisen poica/ saarna Canssas wastan ja sano hänelle: jos minä wedäisin miecan maacunnan ylidze/ ja maan Canssa ottais miehen idze hänestäns/ ja tekis sen wartiaxens.
Hes 33:3 Ja hän näkis miecan tulewan maan ylidze/ ja soitais waskitorwe ja warais Canssa.
Hes 33:4 Joca sijtte soittamisen cajahduxen cuule/ ja ei tahdo idzens cawahta/ ja miecka tulis ja ottais hänen pois/ sen weri olcon hänen pääns päälle:
Hes 33:5 Sillä hän cuuli soittamisen cajahduxen/ ja ei cuitengan idzestäns pitänyt waaria/ sentähden olcon hänen werens hänen päälläns: mutta joca neuwo tottele/ hän pelasta sijtä hengens.
Hes 33:6 Mutta jos wartia näkis miecan tulewan/ ja ei soitais waskitorwe/ eikä neuwois Canssans/ ja miecka tulis ja ottais muutamat pois/ jotca tosin otetaisin pois heidän syndeins tähden/ mutta heidän werens tahdon minä wartian kädestä waatia.
Hes 33:7 Ja nyt ihmisen poica/ minä olen pannut sinun Israelin huonen wartiaxi/ cosca sinä jotakin minun suustani cuulet/ että sinun pidäis heitä minun puolestani waraman.
Hes 33:8 Cosca minä sanon jumalattomalle: sinä jumalatoin/ sinun pitä totisest cuoleman/ ja et sinä hänelle sitä sano/ etkä jumalatoin ottais waarin menostans/ nijn pitä jumalattoman hänen jumalattoman menons tähden cuoleman/ mutta hänen werens tahdon minä sinun kädestäs waatia.
Hes 33:9 Mutta jos sinä händä waroit hänen jumalattoman menons tähden/ että hän sitä catuis/ nijn pitä hänen syndins tähden cuoleman/ ja sinä olet pelastanut sielus.
Hes 33:10 SEntähden ihmisen poica/ sano Israelin huonelle: te sanotte näin: meidän pahattecom ja ricoxem macawat meidän päälläm/ että me nijden alla hucumme/ cuingast me taidamme elä?
Hes 33:11 Nijn sano heille: nijn totta cuin minä elän/ sano HERra HERra: ei minulle kelpa jumalattoman cuolema/ mutta että jumalatoin paranda idzens hänen jumalattomasta menostans/ ja elä.
Hes 33:12 Nijn parandacat sijs nyt teitän teidän pahasta menostan/ mixi te tahdotta cuolla te Israelin huonesta? Ja sinä ihmisen poica/ sano sinun Canssalles/ cosca hurscas paha teke/ nijn ei händä pidä auttaman/ että hän hywä on ollut/ ja cosca jumalatoin hywä teke/ nijn ei se pidä oleman hänelle wahingoxi/ että hän jumalatoin on ollut.
Hes 33:13 Nijn ei taida hurscas elä cosca hän paha teke: sillä jos minä hurscalle sanon: hänen pitä elämän/ ja hän luotta hänen wanhurscauteens ja teke paha/ nijn ei pidä hänen wanhurscauttans ensingän muistettaman/ mutta hänen pitä cuoleman hänen pahudesans/ cuin hän teke.
Hes 33:14 Ja cosca minä jumalattomalle sanon: hänen pitä cuoleman/ ja hän paranda idzens hänen synnistäns/ ja teke oikein ja hywin:
Hes 33:15 Nijn että jumalatoin pandin anda jällens/ ja maxa mitä hän on warastanut/ ja elämän sanan jälken elä/ ettei hän paha tee/ nijn hän saa elä ja ei cuole/ ja caicki hänen syndins jotca hän tehnyt on pitä unhotettaman:
Hes 33:16 Sillä hän teke ainoastans mikä hywä ja oikia on/ sentähden hän saa elä.
Hes 33:17 Ja sinun Canssas sano ei HERra oikein duomidze/ ja cuitengin heillä on wäärys:
Hes 33:18 Sillä jos hurscas käändä idzens pois hänen hurscaudestans/ ja teke paha/ nijn hän cuole syyst sen tähden.
Hes 33:19 Ja jos jumalatoin paranda idzens hänen jumalattomasta menostans/ ja teke oikein ja hywin/ nijn hän saa caiketi elä.
Hes 33:20 Cuitengin te sanotte: ei HERra oikein duomidze/ waicka minä teille/ te Israelin huonest/ cullengin hänen menons jälken duomidzen.
Hes 33:21 JA tapahdui toisna wuotena toistakymmendä meidän fangiudestam/ wijdendenä toistakymmendenä päiwänä/ kymmenennes Cuucaudes/ että minun tygöni tuli yxi carcuri Jerusalemist/ ja sanoi: Caupungi lyötin.
Hes 33:22 Ja HERran käsi oli minun päälläni ehtona/ ennencuin carcuri tuli/ ja awais minun suuni/ sijhenasti cuin hän tuli huomeneltain minun tygöni/ ja nijn awais minun suuni/ etten minä tainnut enä wait olla.
Hes 33:23 JA HERran sana tapahdui minulle/ ja sanoi:
Hes 33:24 Sinä ihmisen poica/ tämän corwen asuwaiset Israelin maalla/ sanowat näin: Abraham oli ainoastans yxi mies/ ja peri tämän maan/ mutta meitä on paljo/ nijn meillä on sijs tämä maa sitä oikemmin.
Hes 33:25 Sano sijs heille: näin sano HERRA HERRA: te oletta werta syönet/ ja nostanet teidän silmän epäjumalain tygö/ ja oletta werta wuodattanet/ ja te luuletta että te omistatte maan?
Hes 33:26 Ja/ te tapatte ja teette cauhistuxia/ ja toinen häwäise toisen emännän/ ja te luuletta että te omistatte maan?
Hes 33:27 Nijn sano heille: näin sano HERRA HERra: nijn totta cuin minä elän/ nijn pitä caicki jotca corwes asuwat miecan cautta langeman/ ja mitä kedolla on/ annan minä pedoille syödä/ ja ne jotca linnois ja luolis owat/ pitä rutton cuoleman.
Hes 33:28 Sillä minä tahdon maan peräti häwittä/ ja sen ylpeydelle ja woimalle lopun tehdä/ että Israelin wuoret pitä nijn autiaxi tuleman/ ettei kenengän pidä waeldaman sijtä ohidze.
Hes 33:29 Ja heidän pitä näkemän/ että minä olen HERra/ cosca minäolen maan peräti häwittänyt/ caickein cauhistusten tähden cuin heillä on.
Hes 33:30 Ja sinä ihmisen poica/ sinun Canssas puhu sinua wastan siellä ja täällä catuilla ja owein edesä/ ja toinen sano toisellens: käykäm cuuleman mitä HERRA sano.
Hes 33:31 Ja he tulewat sinun tygös seuracundaan/ ja istuwat sinun edesäs nijncuin minun Canssan/ ja cuulewat sinun sanas/ mutta ei he tee ensingän sen jälken/ waan wilistelewät sinua/ ja eläwät heidän ahneudens jälken.
Hes 33:32 Ja cadzo/ sinun täyty olla heidän wirtens/jota he mielelläns laulawat ja soittawat. Nijn he sinun sanas kyllä cuulewat/ mutta ei he tee sen jälken.
Hes 33:33 Mutta cosca se tule joca tulewa on/ cadzo/ nijn he saawat nähdä että Propheta on heidän seasans ollut.
Vers. 12. Parandacat ) Sup. $ 18:31. V. eod. $ Wahingoxi ) Ei sijtte kijras tulda ole/ josa ne waiwatan jotca täällä owat catunet heidän syndins/ mutta ei rangaistusta kärsinet/ cuin Pawilaiset owat ajatellet. Sijtä myös nähdän Sup. $ cap. $ 18:22.
V. 32. Heidän wirtens ) Judalaiset tulit Prophetain saarnaan/ ei sentähden että he olisit usconet eli idzens parata tahtonet/ waan tulit ainoastans wilistelemän ja pilckaman heitä/ ja saaman jotain cuulla/ josta he olisit heillens tehnet ilo ja leickiä/ ja nijn he cunnioitit Jumalan sana/ cuin nytkin mailmas tapahtu.

XXXIV. Lucu.
HERra käske Prophetan ennusta petollisia paimenita wastan hänen Canssans seas/ jotca ainoastans idzens rawidzit ja ei totellet laumans/ v. 1.
lupa laumans idze caita ja holhota nijncuin tarwitan/ v. 11.
uhca rangaisewans pahanelkiset caurit/ jotca laituimen sotcuwat ja saastuttawat weden muilda/ ja ängäwät heidän pois/ v. 17.
lupa auttawans heickoja lambaita/ ja anda heille ainocaisen paimenen palwelians Dawidin/ joca heitä on parhain cadzowa/ ruockiwa ja caidzewa/ v. 22.

Hes 34:1 Ja HERran sana tapahdui minulle/ ja sanoi:
Hes 34:2 Sinä ihmisen poica/ ennusta Israelin paimenita wastan: ennusta/ ja sano heille: näin sano HERra: woi Isrealin paimenita/ jotca idziäns ruockiwat/ eiköst paimenden pidäis lauma ruockiman?
Hes 34:3 Mutta te syötte sitä lihawata/ ja werhoitatte teitän willoilla/ ja teurastatte syötetyitä/ mutta et te tahdo ruockia lambaita.
Hes 34:4 Huonoist et te lucua pidä/ sairaita et te paranna/ haawoitettuja et te sido/ exyneitä et te nouda/ cadonneita et te edzi/ mutta cowin ja angarast hallidzet heitä.
Hes 34:5 Ja minun lambani owat hajotetut/ nijncuin ne joilla ei paimenda ole/ ja owat caikille pedoille ruaxi tullet/ ja owat peräti pahoin haawoitetut:
Hes 34:6 Ja käywät exyxis sinne ja tänne/ wuorilla ja corkeilla cuckuloilla/ ja owat caicken maahan hajotetut/ ja ei ole ketän joca heitä kysy eli tottele.
Hes 34:7 Sentähden te paimenet cuulcat HERran sana:
Hes 34:8 Nijn totta cuin minä elän/ sano HERra HERra: että te annatte minun lambani raateluxexi/ ja minun laumani caikille pedoille ruaxi/ ettei heillä ole paimenda/ ja minun paimeneni ei tottele minun laumani/ waan owat sencaltaiset paimenet/ jotca idziäns ruockiwat/ mutta minun lambaitani ei he tahdo ruockia.
Hes 34:9 Sentähden te paimenet cuulcat HERran sana: Näin sano HERra HERra:
Hes 34:10 Cadzo/ minä tahdon paimenitten kimpuun/ ja tahdon minun laumani heidän käsistäns waatia/ ja tahdon heitä lopetta/ ettei heidän pidä enä paimenena oleman/ eikä idziäns ruockiman/ minä tahdon minun lambani heidän kidastans pelasta/ ettei he heitä wasta saa syödä.
Hes 34:11 SIllä näin sano HERra: cadzo/ minä tahdon idze pitä murhen lambaistani/ ja tahdon heitä edziä: nijncuin paimen edzi lambaitans/ cosca he laumastans exynet owat:
Hes 34:12 Nijn tahdon minä myös minun lambaitani edziä/ ja tahdon heitä caikist paicoist pelasta/ joihin he hajotetut owat/ sijhen aican cosca sumu ja pimiä oli.
Hes 34:13 Minä tahdon heitä caikista Canssoista wiedä ulos/ ja caikista maacunnista coota/ ja tahdon heitä omalle maallens wiedä/ ja caidzen heitä Israelin wuorilla/ caikisa nijtuisa ja caikisa suloisisa paicoisa.
Hes 34:14 Minä tahdon heitä parhalle laituimelle wiedä/ ja heidän majans pitä corkeilla Israelin wuorilla seisoman/ sijnä heidän pitä lewollises warjos macaman/ ja heillä pitä oleman lihawa laiduin Israelin wuorilla.
Hes 34:15 Minä tahdon idze minun lambani ruockia/ minä tahdon heitä sioitta/ sano HERra HERra:
Hes 34:16 Cadonnet minä tahdon edziä/ ja exynet tallelle tuotta/ haawoitetut sito/ heickoja cadzo/ lihawita ja wäkewitä tahdon minä kätke/ ja teen heille nijncuin sopikin.
Hes 34:17 MUtta teille/ minun laumani/ sano HERra HERra näin: cadzo/ minä tahdon duomita lamban ja lamban wälillä/ ja oinasten ja cauristen wälillä.
Hes 34:18 Eikö sijnä kyllä ole/ että teillä nijn hywä laiduin on ja nijn wiljalda/ että te sen jalgoilla tallatte/ ja nijn jalot lähtet juoda nijn wiljalda/ että te nijhin astutte ja pyderrättä ne.
Hes 34:19 Että minun lambani pitä syömän sitä cuin te oletta jalgoillanne sotcunet/ ja pitä myös juoman sitä cuin te saastaisexi/ tehnet oletta jalgoillanne.
Hes 34:20 Sentähden sano HERra HERra heille: cadzo/ minä tahdon duomita lihawain ja laihain lammasten wälillä.
Hes 34:21 Että te potkitta teidän jalgoillan/ ja pusketta heickoja teidän sarwillan/ sijhenasti cuin te heidän caicki teistän hajotatte.
Hes 34:22 Ja minä tahdon autta minun laumani/ ettei sitä pidä enä raateluxexi annettaman/ ja tahdon duomita lamban ja lamban wälillä.
Hes 34:23 Ja minä tahdon yhden ainocaisen paimenen herättä/ joca heitä on rawidzewa/ nimittäin/ minun palweliani Dawidin/ hän on heitä rawidzewa ja on heidän paimenens olewa.
Hes 34:24 Ja minä HERra tahdon olla heidän Jumalans/ mutta minun palwelian Dawid on heidän seasans Försti olewa/ sen minä HERra sanon.
Hes 34:25 Ja minä tahdon rauhan lijton heidän cansans tehdä/ ja caicki pahat eläimet aja maalda pois/ että he surutoinna corwes asuisit/ ja laxois macaisit.
Hes 34:26 Minä tahdon heidän ja caicki minun cuckulani siunata/ ja annan heille sata oikialla ajalla/ joca on armon sade olewa.
Hes 34:27 Että puut kedolla hedelmän candawat/ ja maa anda caswons/ ja he asuwat surutoinna maasa/ että he saawat nähdä/ että minä olen HERra/ cosca minä heidän ikens jutan catcaisen ja heitä olen pelastanut nijden käsist/ joita heidän pitä palweleman.
Hes 34:28 Ja ei heidän pidä sillen pacanoille raateluxexi oleman/ ja ei maan pedot pidä sillen heitä syömän/ mutta heidän pitä surutoin ja pelkämät asuman.
Hes 34:29 Ja minä tahdon heille cuuluisan wesan herättä/ ettei heidän pidä enä nälkä maalla kärsimän/ eikä heidän pilckans pacanain seas candaman.
Hes 34:30 Ja heidän pitä näkemän/ että minä HERra heidän Jumalans olen heidän tykönäns/ ja ne Israelin huonest owat minun Canssan/ sano HERra HERra.
Hes 34:31 Ja te ihmiset pitä oleman minun laituimeni lauma/ ja minä tahdon olla teidän Jumalan/ sano HERra HERra.
Vers. 23. Palwelian ) Cadzo Esa. 40:11.
V. 29. Cuuluisan wesan ) Christuxen.

XXXV. Lucu.
HEsekiel ennusta Edomerejä wastan/ että he iloidzit Israelin lasten wahingost/ ja olit aina heidän wihollisens/ etc. $ HERra tahto saatta miecan heidän päällens/ ja häwittä heidän Caupungins ja maans/ että heidän pitä ymmärtämän/ että hän on HERra.
Hes 35:1 JA HERran sana tapahdui minulle/ ja sanoi:
Hes 35:2 Sinä ihmisen poica/ pane sinun caswos Seirin wuorta wastan/ ja ennusta sitä wastan/ ja sano sille:
Hes 35:3 Näin sano HERra HERra: cadzo/ minä tahdon sinun kimpuus/ sinä Seirin wuori/ ja minun käteni ojennan sinua wastan/ ja tahdon sinun peräti häwittä.
Hes 35:4 Minä tahdon sinun Caupungis häwittä/ että sinun pitä autiaxi tuleman/ ja näkemän että minä olen HERra.
Hes 35:5 Että te aina ja alinomati wihatte Israelin lapsia/ ja ajoitta heitä mieckan/ cosca heille pahoin käwi/ ja heidän ricoxens loppui.
Hes 35:6 Sentähden/ nijn totta cuin minä elän/ sano HERra HERra/ tahdon minä sinun myös werisexi tehdä/ ja ei sinun pidä weren wuotamisest pääsemän/ ja että weri sinulle kelpa/ nijn ei sinun pidä werestä pääsemän.
Hes 35:7 Ja minä tahdon Seirin wuoren häwittä ja autiaxi tehdä/ ettei ketän sijtä pidä käymän eikä waeldaman.
Hes 35:8 Ja tahdon hänen wuorens/ ja caicki cuckulat/ laxot ja matalat paicat cuolluilla täyttä/ jotca miecalla tapettaman pitä ja siellä macaman.
Hes 35:9 Minä tahdon sinun tehdä ijancaickisexi häwityxexi/ ettei kenengän pidä sinun Caupungisas asuman/ ja teidän pitä näkemän että minä olen HERra.
Hes 35:10 Ja että sinä sanot molemmat Canssat ja molemmat maacunnat pitä minun oleman/ ja me tahdom ne otta/ waicka HERra nijsä asu.
Hes 35:11 Sentähden/ nijn totta cuin minä elän sano HERra/ tahdon minä sinulle sinun wihas ja wainos jälken tehdä/ cuin sinä hänelle sulast wainost tehnyt olet/ ja tahdon heidän seasans ilmoitetuxi tulla/ cosca minä heitä rangaisnut olen.
Hes 35:12 Ja sinun pitä näkemän/ että minä HERra sinun pilckas cuullut olen/ cuins Israelin wuorta wastan puhunut olet/ ja sanonut: he owat häwitetyt ja meille häwittäxem annetut.
Hes 35:13 Ja olet minua wastan kerscannut/ ja tuimast puhunut/ jonga minä olen cuullut.
Hes 35:14 Näin sano HERra HERra: minä teen sinun autiaxi/ että coco maacunda pitä iloidzeman.
Hes 35:15 Ja cuin sinä iloinnut olet Israelin pericunda ottaisas/ että se autiana oli: nijn tahdon minä sinun cansas tehdä/ että Seirin wuori pitä autiana oleman/ ynnä coco Edomin cansa/ ja pitä näkemän/ että minä olen HERra.
Vers. 10. Molemmat Canssat ) Nimittäin/ Juda ja Israel.
XXXVI. Lucu.
JUmala käske ilmoitta Israelin lapsille/ että heidän wihollisens/ jäänet pacanat/ iloidzewat heidän onnettomudestans/ v. 1.
sentähden tahto hän heitä edziä ja rangaista/ v. 6.
mutta hänen Canssans Israelin tahto hän coota maallens/ asuman ja caswaman/ v. 8.
ei heidän ansions eli pyhydens: waan hänen nimens cunnian tähden/ v. 16.
lupa silloin heitä puhdista caikista heidän synneistäns/ ja anda heille uden sydämen/ v. 24.
tuta ja catua endistä menons/ v. 31.
Ja nijn hän on sen rakendawa jällens/ cuin heidän tykönäns on maahan rewitty/ v. 33

Hes 36:1 JA sinä ihmisen poica/ ennusta Israelin wuorille/ ja sano:
Hes 36:2 Cuulcat HERran sana te Israelin wuoret/ näitä sano HERra HERra:
Hes 36:3 Että wihollinen pitittä teitä: ne ijäiset wuoret owat meidän. Sentähden ennusta/ ja sano: näitä sano HERra HERra: että te jocapaicas häwitetän ja sorretan/ oletta myös jääneille pacanoille osaxi joutunet/ jotca teitä jocapaicas pilckawat.
Hes 36:4 Sentähden cuule sinä Israelin wuori HERran sana: Näin sano HERra HERra/ sekä wuorille että cuckuloille/ ojille ja laxoille/ hyljätylle autialle/ ja ylönannetuille Caupungeile/ jotca jääneille pacanoille jocatahwolda ymbärins saalixi ja nauroxi tullet owat.
Hes 36:5 Ja/ näin sano HERra: minä olen minun palawasa kijwauxesani puhunut jääneitä pacanoita wastan/ ja coco Edomita wastan/ jotca owat ottanet minun maani asuinsiaxens/ sydämelisellä ilolla ja pilcalla/ sitä häwittäxens ja sortaxens.
Hes 36:6 Sentähden ennusta Israelin maasta/ ja sano wuorille ja cuckuloille/ ojille ja laxoille: Näitä sano HERra HERra: cadzo/ minä olen puhunut minun kijwauxesani ja julmudesani/ että te oletta sancaltaista häwäistystä pacanoilda kärsinet.
Hes 36:7 Sentähden sano HERra HERra näin: minä ylönnän minun käteni/ nijn että teidän lähimmäisen/ pacanat jocatahwolda ymbärins/ pitä taas candaman heidän häpiäns.
Hes 36:8 Mutta te Israelin wuoret/ teidän pitä taas wiherjöidzemän/ ja candaman minun Canssalleni Israelille hedelmän/ joca pian pitä tapahtuman.
Hes 36:9 SIllä cadzo/ minä käännän idzeni taas teidän tygön/ että te raketaisin ja kylwetäisin/ ja teen teidän tykönän paljo Canssa/ coco Israelin huonen caicki tyynni/ ja Caupungeisa pitä taas asuttaman/ ja autiat rakettaman.
Hes 36:10 Minä annan teidän Canssan ja carjan lisändyä/ nijn että te enänettä ja caswatte.
Hes 36:11 Ja minä panen teidän sijhen jällens cusa te ennen asuitte/ ja teen teille enä hywä cuin joscus ennen/ ja teidän pitä ymmärtämän että minä olen HERra.
Hes 36:12 Minä annan Canssan tulla teidän tygön/ joiden minun Canssan pitä oleman/ Israel/ heidän pitä sinusa asuman/ ja sinun pitä oleman heidän perindöns/ ja ei sinun pidä enä heitä lapsittomaxi tekemän.
Hes 36:13 Näitä sano HERra: että näitä sinusta sanotan/ sinä olet syönyt ihmisiä/ ja olet tehnyt sinun Canssas lapsittomaxi.
Hes 36:14 Sentähden ei sinun enä pidä syömän ihmisitä eli Canssas tekemän lapsittomaxi/ sano HERra HERra.
Hes 36:15 Ja ei pacanain pidä enä pilckaman sinua/ eikä häwäisemän sinua Canssain seas/ ja ei sinun pidä enä andaman sinun Canssas horjahtua/ sano HERra HERra.
Hes 36:16 JA HERran sana tapahdui wielä minulle/ ja sanoi:
Hes 36:17 Sinä ihmisen poica/ cosca Israelin huone asui maallans/ ja saastutti sen hänen menollans ja töilläns/ nijn että heidän menons oli minun edesäni nijncuin waimon saastaisus hänen taudisans.
Hes 36:18 Silloin minä ammunsin minun julmudeni heidän päällens/ sen weren tähden/ cuin he maalla olit wuodattanet/ ja olit sen heidän epäjumalillans saastuttanet.
Hes 36:19 Ja minä hajotin heidän pacanain secaan/ ja ajoin heidän maihin/ ja duomidzin heitä heidän menons ja tecoins jälken.
Hes 36:20 Ja he olit nijncuin pacanat cunga he tulit/ ja häwäisit minun pyhän nimeni/ että heistä sanottin: ongost tämä HERran Canssa/ jonga piti maaldans lähtemän?
Hes 36:21 Mutta minä säästin minun pyhän nimeni tähden/ jonga Israelin huone häwäis pacanain seas/ cunga he tulit.
Hes 36:22 SEntähden pitä sinun sanoman Israelin huonelle: näitä sano HERra HERra: en minä sitä tee teidän tähten te Israelin huonesta/ waan minun pyhän nimeni tähden/ jonga te pacanain seas oletta häwäisnet/ joiden tygö te tullet oletta.
Hes 36:23 Sille minä tahdon pyhittä ja suurexi tehdä minun nimeni/ joca teildä pacanain seas häwäisty on/ ja pacanain pitä ymmärtämän minun olewan HERRAN/ ( sano HERra HERra ) cosca minä idzeni osotan teisä heidän edesäns/ että minä olen pyhä.
Hes 36:24 SIllä minä tuon teidän pacanoista/ ja cocon teitä caikesta maasta/ ja annan teidän tulla jällens teidän maahan.
Hes 36:25 Ja prijscotan puhdasta wettä teidän päällen/ nijn että te tuletta puhtaxi caikesta saastaisudesta/ ja minä puhdistan teitä caikista teidän epäjumalistan.
Hes 36:26 Ja minä annan teille uden sydämen/ ja uden hengen teihin/ ja otan pois teidän lihastan kiwisen sydämen/ ja annan teille sydämen lihasta.
Hes 36:27 Minä annan minun hengeni teihin/ ja teen teistä sencaltaisen Canssan/ joca waelda minun käskyisäni/ ja pitä minun oikeudeni/ ja teke sen jälken.
Hes 36:28 Ja teidän pitä asuman sillä maalla/ jonga minä olen teidän Isillenne andanut/ ja teidän pitä oleman minun Canssan/ ja minä olen teidän Jumalan.
Hes 36:29 Minä wapahdan teitä caikesta teidän saastaisudestan/ ja sanon jywälle että hänen pitä hywin menestymän/ engä anna teidän nähdä nälkä.
Hes 36:30 Minä enännän hedelmän puisa ja caswatan tulon kedolla/ ettei pacanain pidä teitä enä näljän tähden pilckaman.
Hes 36:31 Silloin teidän pitä ajatteleman teidän paha menoan ja teidän töitän/ ettei ne ollet hywät/ ja teidän pitä teidän ricoxihin suuttuman/ ja teidän epäjumalan palweluxeen.
Hes 36:32 En minä näitä tee teidän tähten/ sano HERra HERra/ että teidän pitä sen tietämän/ waan teidän pitä silloin häpemän ja muistaman te Israelin huonesta teidän menostanne.
Hes 36:33 Näitä sano HERra HERra: silloin cuin minä teitä olen puhdistawa caikista teidän ricoxistanne/ nijn minä taas tahdon panna asujamet Caupungeihin/ ja autiamet pitä taas rakettaman.
Hes 36:34 Ja häwitetty maa pitä taas kynnettämän/ että se oli turmeldu/ että caicki ohidzenkäywäiset pitä sen näkemän/ ja sanoman:
Hes 36:35 Tämä maa oli turmeldu/ ja se on nyt nijncuin ihana krydimaa/ ja nämät Caupungit olit cukistetut/ jagotetut ja autiat/ ja owat nyt hywin raketut ja täynäns wäke.
Hes 36:36 Ja ne jäänet pacanat teidän ymbärillän pitä ymmärtämän minun olewan HERran/ joca jagonnen rakenda/ ja turmellun istutta/ Minä HERra sen sanon ja teen myös.
Hes 36:37 Näitä sano HERra HERra: Israelin huonen pitä taas löytämän minun/ että minä idzeni heille osotan/ ja minä enännän heitä.
Hes 36:38 Nijncuin lauma/ nijncuin pyhä lauma Jerusalemis heidän juhlisans: nijn pitä turmellut Caupungit täyten tuleman ihmisten laumoista/ ja pitä ymmärtämän minun olewan HERran.
Vers. 7. Ylönnän minun käteni ) se on minä wannon.
V. 15. Ei andaman sinun Canssas horjahtua ) Että Israelin lapset owat taas ajetut ulos heidän maaldans. Titus Vespasianuxelda/ nijn se on selkiä/ että HERra cadzo edemmä tällä lupauxellans/ nimittäin/ nijtä oikeita Israelitejä Christityitä/ joiden ei pitänyt ajetuxi tuleman/ waan caswaman ja pysymän mailman loppun asti
V. 25. Prijscotan puhdasta wettä ) Täsä HERra lupa pyhän Casten Sacramendin ynnä Evangeliumin saarnan cansa/ jonga cautta hän tahto puhdista Canssans caikista heidän ricoxistans/ Eph. 5:26.

XXXVII. Lucu.
HERra näyttä Hesekielille näys cuolluitten nousemisen/ v. 1.
wahwista sillä lupauxens/ että hän on pelastawa Canssans caikest tuscast/ v. 11.
käske hänen tehdä caxi taulua/ ja otta ne käteens/ v. 15.
tiedoxi/ että HERra on tuopa Israelin ja Judan huonen jällens pacanain seasta cotia/ cunga he olit hajotetut/ ja on tekewä heistä yhden huonen/ v. 19.
On myös heille andawa Cuningan ja yhden ainoan paimenen/ palwelians Dawidin/ joca heidän Ruhtinans on olewa ijancaickisest/ v. 24.

Hes 37:1 JA HERran käsi rupeis minuun/ ja wei minun HERran Hengesä lakialle kedolle/ joca oli luita täynäns/ ja hän johdatti minun nijden cautta ymbärins.
Hes 37:2 Ja cadzo/ sijnä oli sangen paljo luita kedolla/ ja cadzo/ ne olit peräti cuiwetut.
Hes 37:3 Ja hän sanoi minulle: sinä ihmisen poica/ luuletcos nämät luut jällens eläwäxi tulewan? ja minä sanoin: sinä sen tiedät HERra HERra.
Hes 37:4 Ja hän sanoi minulle: ennusta näistä luista/ ja sano heille: te cuiwetut luut/ cuulcat HERran sana.
Hes 37:5 Näin sano HERra HERra näistä luista/ cadzo/ minä annan tulla teihin hengen/ ja teidän pitä eläwäxi tuleman.
Hes 37:6 Ja annan teille suonet/ ja caswatan lihan teidän päällen/ ja wedän nahgan teidän päällen/ ja annan teille hengen/ että te jällens eläwäxi tuletta. Ja pitä tiettämän/ että minä olen HERra.
Hes 37:7 Ja minä ennustin nijncuin käsketty oli. Ja cadzo/ siellä oli suuri hyminä/ cosca minä ennustin/ ja luut tulit jällens yhten cukin jäsenehens.
Hes 37:8 Ja minä näin/ ja cadzo/ sijhen caswoi suonet ja liha päälle/ ja hän peitti ne nahgalla/ mutta ei heisä wielä henge ollut.
Hes 37:9 Ja hän sanoi minulle: ennusta hengelle/ ennusta sinä ihmisen poica/ ja sano hengelle/ näin sano HERra HERra: sinä hengi tule tähän neljästä tuulesta ja puhalla cuolluitten päälle/ että he jällens eläwäxi tulisit.
Hes 37:10 Ja minä ennustin nijncuin hän oli minun käskenyt/ silloin tuli hengi heihin/ ja he tulit eläwäxi/ ja seisoit jalgoillans/ ja heitä oli sangen suuri joucko.
Hes 37:11 JA hän sanoi minulle: sinä ihmisen poica/ nämät luut owat coco Israelin huone/ cadzo/ he sanowat: me olemma cuiwetut luut/ja ei meillä ole toiwo/ ja me olemma huckunet.
Hes 37:12 Sentähden ennusta/ ja sano heille: näin sano HERra HERra: cadzo/ minä awan teidän hautan/ ja tahdon teitä/ minun Canssan/ sieldä tuoda ulos/ ja saatan teitä Israelin maalle.
Hes 37:13 Ja teidän pitä tietämän/ että minä olen HERra/ cosca minä olen teidän hautan awannut/ ja teitä/ minun Canssan/ sieldä tuonut ulos.
Hes 37:14 Ja minä tahdon anda minun Hengeni teihin/ että te jällens wircotta/ ja saatta teitä teidän maallan/ ja teidän pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra. Minä sen puhun/ ja minä myös sen teen/ sano HERra.
Hes 37:15 Ja HERran sana tapahdui minulle/ ja sanoi:
Hes 37:16 Sinä ihmisen poica/ ota sinulles yxi puu/ ja kirjoita sijhen Judasta ja heidän cumpaneistans Israelin lapsista.
Hes 37:17 Ja ota wielä sijtte yxi puu/ ja kirjoita sijhen Josephin ja Ephraimin sucu/ ja coco Israelin huone/ heidän cumpanins/ ja lijtä heitä molembita yhten sinun kädesäs/ nijn että se tule caicki yhdexi puuxi.
Hes 37:18 Jos sijs sinun Canssas puhu sinulle/ ja sano: etkös tahdo meille ilmoitta/ mitäs sillä ajattelet?
Hes 37:19 Nijn sano heille: näitä sano HERra HERra/ cadzo/ minä otan Josephin puun/ joca on Ephraimin tykönä/ ynnä heidän cumpaneins Israelin sucuin cansa/ ja panen heidän Judan puun tygö/ ja teen heistä molemmista yhden puun minun kädesäni.
Hes 37:20 Ja sinun pitä ne puut/ joihins kirjoittanut olet/ sinun kädesäs nijn pitämän/ että he sen näkewät.
Hes 37:21 Ja sinun pitä heille sanoman: näitä sano HERra HERra: cadzo/ minä tuon jällens Israelin lapset pacanoista/ joihin he mennet owat/ ja cocon jocapaicast heidän/ ja annan heidän tulla maallens jällens:
Hes 37:22 Ja teen caicki yhdexi Canssaxi maalla/ Israelin wuorilla/ ja heillä caikilla pitä oleman yxi Cuningas/ ja ei pidä enä caxi Canssa eli cahteen waldacundaan jaetut oleman.
Hes 37:23 Ei heidän myös pidä enä saastuttaman idzens epäjumalis/ cauhistuxis ja caickinaisis ricoxis. Minä autan heitä caikista paicoista/ joisa he owat rickonet/ ja puhdistan heitä/ ja heidän pitä oleman minun Canssan/ ja minä tahdon olla heidän Jumalans.
Hes 37:24 Ja minun palwelian Dawid pitä oleman heidän Cuningans/ ja caickein heidän yxinäinen paimenens. Ja heidän pitä waeldaman minun oikeudesani ja pitämän minun käskyni ja tekemän sen jälken.
Hes 37:25 Ja heidän pitä taas asuman maalla/ jonga minä minun palwelialleni Jacobille andanut olen/ josa teidän Isän asunet owat/ heidän ja heidän lapsens ja lasten lapset pitä siellä ijancaickisest asuman. Ja minun palwelian Dawid pitä oleman heidän Ruhtinans ijancaickisest.
Hes 37:26 Ja minä teen heidän cansans armon lijton/ sen pitä ijancaickisen lijton heidän cansans oleman/ ja holhon heitä ja enännän heitä/ ja minun Pyhän pitä oleman heidän seasans ijancaickisest.
Hes 37:27 Ja minä asun heidän seasans/ ja olen heidän Jumalans/ ja heidän pitä oleman minun Canssan.
Hes 37:28 Nijn että pacanaingin pitä ymmärtämän minun olewan HERran/ joca Israelin pyhäxi teke/ ja minun Pyhän pitä oleman heidän tykönäns ijancaickisest.
Vers. 22. Ei pidä enä caxi Canssa ) Waicka tämä tapahdui cosca he palaisit Babelist/ cadzotan cuitengin erinomattain sitä yhteyttä/ cuin piti tapahtuman heidän ja pacanain waihella Christuxen waldacunnas.
V. 24. Dawid ) se on/ Christus Dawidin poica/ Ier. 30:9.

XXXVIII. Lucu.
PRopheta saa käskyn ennustaxens Gogist ja hänen seurastans nimittäin/ että hän on wijmeisen ajan edellä sangen suurella sotawäellä warustawa idzens/ ja tulewa Jumalan Canssa wastan/ jotca silloin suruttomat owat/ heitä häwittämän/ v. 1.
mutta HERra tahto ihmellisest autta Canssans ja hucutta hänen/ että pacanain pitä ymmärtämän hänen olewan HERran/ v. 21.

Hes 38:1 JA HERran sana tapahdui minulle/ ja sanoi:
Hes 38:2 Sinä ihmisen poica/ käännä idzes Gogi wastan/ joca on Magogin maalla/ ja on jaloin Mesechin ja Tubalin Försti/ ja ennusta hänestä/ ja sano:
Hes 38:3 Näitä sano HERra HERra: cadzo/ minä tulen kimpuus sinä Gog joca olet jaloin Mesechin ja Thubalin Försti.
Hes 38:4 Cadzo/ minä palautan sinun/ ja panen suidzet sinun suuhus/ ja wien sinun ulos caicken sinun jouckos/ hewoistes ja miestes cansa/ jotca caicki owat jalost walmistetut/ joita on suuri joucko/ ja candawat caicki keihäitä/ kilpejä ja mieckoja.
Hes 38:5 Sinun myötäs on Persialaiset/ Ethiopialaiset ja Putialaiset/ jotca caicki candawat kilpejä ja rautalackeja.
Hes 38:6 Gomer ja hänen jouckons/ ja myös Thogarman huone joca pohja päin on/ caiken hänen juockons cansa/ ja sinun myötäs on paljo Canssa.
Hes 38:7 Olcon/ warusta idzes hywin/ sinä ja caicki sinun jouckos/ joca sinun myötäs on/ ja ole sinä heidän päämiehens/ sinun pitä cuitengin wijmein rangaistuxi tuleman.
Hes 38:8 WIimeisellä ajalla pitä sinun tuleman sijhen maahan/ joca on jällens saatu miecalla/ on myös coottu monesta Canssasta/ nimittäin/ Israelin wuorelle/ joca cauwan aica on autiana ollut/ ja on nyt monesta Canssasta johdatettu ulos/ ja caicki surutoinna asuwat.
Hes 38:9 Sinun pitä menemän ylös ja tuleman suurella rajuilmalla/ ja sinun pitä oleman nijncuin pilwen/ joca maan peittä/ sinä ja sinun jouckos/ ja Canssan paljous sinun cansas.
Hes 38:10 Näitä sano HERra HERra: sijhen aican pitä sinun sencaltaisia aicoiman/ ja sinun mielesäs pitä oleman pahoja juonia ja ajatteleman:
Hes 38:11 Minä tahdon hyökytä maan kylihin/ ja menen heidän päällens/ jotca surutoinna ja murhetoinna asuwat/ nijncuin ne jotca caicki ilman muurita istuwat/ ja joilla ei telkiä eikä porttia ole.
Hes 38:12 Ettäs ryöstäisit ja raatelisit/ ja annaisit kätes käydä häwitettyjä wastan/ jotca palainnet owat/ ja sitä Canssa wastan/ joca pacanoista coottu on/ jotca carja caidzewat ja cauppa tekewät/ ja asuwat keskellä maata.
Hes 38:13 Ricas Arabia/ Dedan/ ja meren cauppamiehet/ ja caicki jalot jotca siellä owat/ heidän pitä sinulle sanoman: minä luulen ettäs olet tullut ryöstämän/ ja olet coonnut jouckos raateleman/ ottaxes pois hopian ja cullan/ ja cootaxes carja ja tawarata/ ja suurta saalista saadaxes.
Hes 38:14 SEntähden ennusta sinä ihmisen poica/ ja sano Gogille: näitä sano HERra HERra:
Hes 38:15 Etkös ymmärrä? cosca minun Canssan Israel asu suruttomast/ nijn sinä tulet silloin sinun paicastas/ nimittäin/ pohjan äristä/ sinä ja paljo Canssa cansas/ caicki hewoisilla/ suuri ja wäkewä joucko.
Hes 38:16 Ja sinun pitä menemän ylös minun Canssani Israeli wastan/ nijncuin pilwi/ joca maan peittä. Sencaltaisia pitä wijmeisellä ajalla tapahtuman/ mutta minä tahdon sentähden anda sinun tulla minun maalleni/ että pacanain pitä oppiman minua tundeman/ cosca minä sinus Gog pyhitetyxi tulen heidän silmäins edes.
Hes 38:17 Näitä sano HERra HERra: sinä olet se/ josta minä olen muinen sanonut minun palweliaini Israelin Prophetain cautta/ jotca sijhen aican ennustit minun tahtowani anda sinun tulla heidän päällens.
Hes 38:18 Ja sen pitä silloin tapahtuman/ cosca Gog tule caicke Israelin maata wastan/ sano HERra HERra/ pitä minun wihan nouseman minun julmudesani.
Hes 38:19 Ja minä puhun näitä minun kijwauxesani/ ja minun wihani tulesa: sillä silloin pitä suuren wapistuxen oleman Israelin maalla.
Hes 38:20 Että minun caswoni edes pitä calat meres wapiseman/ linnut taiwan alla/ eläimet kedolla/ ja caicki jotca matelewat ja lijckuwat maan päällä/ ja caicki ihmiset jotca maan päällä owat/ ja wuoret pitä cukistettaman/ ja seinät ja caicki muurit maahan putoman.
Hes 38:21 MUtta minä cudzun miecan heidän päällens caikilla minun wuorillani/ sano HERra HERra/ nijn että jocaidzen miecan pitä tuleman toinen toistans wastan.
Hes 38:22 Ja minä duomidzen heitä rutolla ja werellä/ ja annan sata rändä rakehitten cansa/ tulda ja tulikiwe hänen ja hänen jouckons päälle/ ja sen paljon Canssan päälle/ joca hänen cansans on.
Hes 38:23 Juuri nijn pitä minun jaloxi/ pyhäxi ja tutuxi tuleman monein pacanain edes/ että heidän pitä ymmärtämän minun olewan HERran.
Vers. 2. Gogi ) Gog on Turkit/ nijncuin Johannexen ilmestys osotta. Turckein alcu on myös pohjan maalda/ josta täsä puhutan. Mesech ja Thubal owat Tartarit/ ja se Canssa sillä puolella/ jotca Schytiläisixi cudzutan: waicka Mesech cuulu nijncuin Muscowiterit heistä tulisit/ se on/ Wenäläiset. Persialaiset ulottuwat rickasen Arabiaan/ sentähden pitä Turkilla myös siellä muutamita oleman.
v. 6. Gomer ja Thogarma ) Hänen poicans/ Gen. $ 10: luullan Wändeixi: sillä Turkin linnoisa puhutan Wändein kielellä.
v. 8. Israelin wuorelle ) se on/ Christityitä wastan.
v. 13. Dedan ) On yxi osa rickast Arabiast: ja Mahometh on rickas Arabias haudattu Mechaas. v. eod. $ Ettäs olet tullut ) se on/ sinä teet oikein ja hywin/ mene tietäs myöden cuins ruwennut olet/ olcon sinulle menestys. Oike ) se on/ sinä olet oike Keisari ja Herra.
v. 18. Minun wihan ) se on/ Gog on minun wihan ja widzan/ minun Christityin ricosten tähden.
v. 21. Toinen toistans wastan ) Heidän pitä tappaman idzens keskenäns/ toinen toisens.

XXXIX. Lucu.
HÄn ennusta wielä sitä jalo woitto cuin Jumalan Canssa on saapa Gogist ja hänen seurastans/ v. 1.
josta caicki pacanat ymmärtäwät HERran duomion/ v. 21.
ja pitä tietämän/ Jumalan Canssan heidän pahain tecoins tähden ennen nijn ollen rangaistun/ v. 23.
mutta HERran tahtowan autta ja pelasta heitä/ että he oppisit tundeman heidän ricoxens/ ja ymmärtämän hänen olewan heidän Jumalans/ v. 25.

Hes 39:1 JA sinä ihmisen poica/ ennusta Gogi wastan/ ja sano:
Hes 39:2 Näitä sano HERra HERra: cadzo/ minä tulen sinun kimpuus Gog/ sinä joca olet Mesechin ja Thubalin jaloin Försti: cadzo/ minä tahdon sinun palautta ja haucutella ulos/ ja noudan sinun pohjan äristä/ ja annan sinun tulla Israelin wuorille:
Hes 39:3 Ja lyön joudzen pois sinun wasemasta kädestäs/ ja heitän sinun nuoles pois sinun oikiasta kädestäs.
Hes 39:4 Israelin wuorilla pitä sinä woitettaman/ caiken sinun jouckos cansa/ ja sen wäen cansa joca sinun tykönäs on. Minä annan sinun linnuille/ custa ikänäns he lendäwät/ ja kedon eläimille ruaxi.
Hes 39:5 Sinun pitä langeman kedolla: sillä minä HERra HERra olen sen sanonut.
Hes 39:6 Ja minä heitän tulen Magogin päälle/ ja nijden päälle jotca luodoisa surutoinna asuwat/ ja heidän pitä ymmärtämän minun olewan HERran:
Hes 39:7 Sillä minä tahdon tehdä minun pyhän nimeni tiettäwäxi minun Canssani Israelin seas/ ja en tahdo enä anda minun pyhä nimeni häwäistä: waan pacanain pitä ymmärtämän minun olewan HERran Israelin pyhän.
Hes 39:8 Cadzo/ jo se on parhallans tullut ja tapahtunut/ sano HERra HERra: se on se päiwä/ josta minä olen puhunut.
Hes 39:9 Ja Israelin Caupungin asuwaisten pitä lähtemän ulos ja tekemän walkian/ ja polttaman aset/ kilwet/ keihät/ joudzet/ nuolet/ seipät ja canget/ jotca kestäwät pala seidzemen ajastaica.
Hes 39:10 Nijn ettei tarwita hake puita kedolda/ eli pidä medzästä hacattaman: waan ne kestäwät pala: Ja pitä ryöstämän nijldä/ joilda he owat ryöstetyt/ ja raateleman nijtä/ joilda he olit raadeltut/ sano HERRA HERRA.
Hes 39:11 JA sen pitä silloin tapahtuman/ että minä annan Gogille paican hautamisexi Israelis/ nimittäin/ sen laxon josta meren tygö itän päin mennän/ nijn että ne jotca sijtä menewät ohidze/ pitä sijtä cauhistuman/ että Gog on jouckoinens sijhen haudattu/ ja se pitä cudzuttaman Gogin joucon laxoxi.
Hes 39:12 Mutta Israelin huonen pitä heitä hautaman coco seidzemen Cuucautta/ että maa sen cautta pitä puhdistettaman.
Hes 39:13 Ja caikella Canssalla maalla pitä tekemist oleman heidän hautamisesans/ ja pitä saaman sijtä ylistyxen/ että minä olen sinä päiwänä osottanut minun jaloudeni/ sano HERra HERra.
Hes 39:14 Ja heidän pitä lähettämän miehet käymän jocapaicas maata ymbärins/ ja heidän cansans cuolluitten hautain caiwajat/ hautaman jäänyitä maan päällä/ että se puhdistettaisin: seidzemen Cuucauden perästä pitä heidän rupeman sitä tutkisteleman.
Hes 39:15 Ja ne jotca maata käywät ymbärins/ ja josacusa paicas ihmisen luut näkewät/ heidän pitä sijhen merkin paneman/ sijhenasti cuin haudan caiwajat ne myös Gogin joucon laxoon hautawat.
Hes 39:16 Caupungi myös pitä siellä cudzuttaman Hamonaxi. Nijn heidän pitä maan percaman.
Hes 39:17 NYt sinä ihmisen poica/ näin sano HERra HERra: sano caikille linnuille custa ikänäns he lendäwät ja caikille eläimille kedolla: cootcat teitän ja tulcat tänne/ tulcat cocoon jocapaicast ymbärildä minun teurasuhrilleni/ jonga minä teille teurastan/ suurexi teurasuhrixi Israelin wuorilla/ ja syökät liha/ ja juocat werta.
Hes 39:18 Teidän pitä syömän wäkewäin liha ja juoman Förstein werta maan päällä/ jääräin/ caridzain/ cauristen/ härkäin/ jotca caicki lihawat ja hywin syötetyt owat.
Hes 39:19 Ja teidän pitä syömän sitä lihawat/ nijn että te rawituxi tuletta/ ja juoman werta/ nijn että te juoxin tuletta/ sijtä teurasuhrista/ cuin minä teille teurastan.
Hes 39:20 Rawitcat teitän minun päydälläni hewoisista ja radzastaista/ wäkewistä/ ja caickinaisesta sotawäestä/ sano HERra HERra.
Hes 39:21 Ja minä annan minun jaloudeni tulla pacanain secaan/ nijn että caicki pacanat pitä näkemän minun duomioni/ jonga minä olen tehnyt: ja minun käteni/ jonga minä olen pannut heidän päällens.
Hes 39:22 Ja Israelin huonen pitä juuri näin ymmärtämän/ minun HERran/ olewan heidän Jumalans/ sijtä päiwästä ja aina edemmä.
Hes 39:23 Nijn myös caickein pacanain pitä ymmärtämän Israelin huonen heidän pahain tecoins tähden/ ja cuin he minua wastan rickonet owat/ wiedyxi pois: mingätähden minä lymytin minun caswoni heidän edestäns/ ja annoin heidän wihollistens käsijn/ nijn että heidän caickein pitä miecan cautta langeman/
Hes 39:24 Nijncuin heidän ricoxens ja pahat tecons ansainnet olit/ tein minä heille/ ja lymytin minun caswoni heidän edestäns.
Hes 39:25 SAno sijs HERra HERra: nyt minä tahdon pelasta Jacobin fangit/ ja armahta coco Israelin huonetta/ ja kijwoitella minun pyhän nimeni tähden.
Hes 39:26 Mutta heidän pitä candaman heidän häwäistyxens ja ricoxens/ jolla he owat rickonet minua wastan: cosca he surutoinna heidän maallans asuwat/ nijn ettei kengän heitä peljätä.
Hes 39:27 Ja minä olen heidän Canssoista jällens cotia tuonut/ ja coonnut heitä wihollistens maalda/ ja minä olen heisä pyhitetyxi tullut/ monein pacanain silmäin edes.
Hes 39:28 Ja nijn pitä heidän ymmärtämän/ että minä HERra olen heidän Jumalans/ joca olen andanut heitä wiedä pois pacanain secaan/ ja andanut taas heitä coota heidän maallens/ ja en yhtäkän heistä andanut sinne jäädä.
Hes 39:29 Ja en minä enä tahdo peittä minun caswoni heidän edestäns: sillä minä olen wuodattanut minun hengeni Israelin huonen päälle/ sano HERra HERra.
Vers. 1. Gog ) Supr. $ 38:2.
v. 4. Israelin wuorilla ) Sup. $ 18:8.
v. 6. Luodoisa ) se on/ sen pitä palaman cotona Gogin mäellä.
v. 11. Gogin joucon laxoxi ) Cusa se suuri Gogin joucko on haudattu.
v. 14. Tutkisteleman ) Nimittäin/ jos he caicki owat haudatut/ eli jos jocu wielä on hautamat.
v. 16. Hamonaxi ) se on/ suurexi joucoxi.
v. 23. Heidän pahain tecoins tähden ) Täsä on että Gog on meidän ricostem tähden nijn woimallisexi tullut/ ja hänellä on nijn suuri onni ja woitto.

XL. Lucu.
COsca Jerusalem oli häwitetty ja autiaxi tehty/ ja Canssa oli fangittu Babelis: näky olewan/ nijncuin ei Jumalan Canssan eli seuracunnan sillen mitän auttais/ ja nijncuin ei he ikänäns enä toipuis. Sentähden osotta HERra Hesekielille näys uden Templin ja uden Caupungin/ lohduttain sillä Canssans/ että he toipuwat jällens/ ja nijn se usi Caupungi/ Christuxen waldacunda ja seuracunda heidän secans toimitetan/ joca tällä ymmärretän. Ja tästä näystä kirjoitta hän noutawaisis luguis loppun asti. Waan täsä lugus kirjoitetan/ cuinga hän wiedän näys Israelin maalle/ v. 1.
siellä näke hän yhden miehen mittanuoralla ja riucumitalla mittawan: ensist ärimmäisen seinän sijhen uten Templijn/ porttinens/ Camarinens ja esihuoneinens/ v. 5.
Sitälikin ärimmäisen cartanon/ porttinens/ permandoinens ja Camarinens/ v. 17.
sijtte keskimäisen cartanon/ v. 28.
ja sisälmäisen/ v. 44.
Ja wijmeiseldä idze Templin esihuonen/ v. 48.

Hes 40:1 WIjdendenä wuotena colmattakymmendä meidän fangiudestam/ wuoden algus/ kymmendenä päiwänä ensimäises Cuucaudes/ se on neljästoistakymmenes wuosi sijtte cuin Caupungi häwitettin.
Hes 40:2 Juuri sinä päiwänä tuli HERran käsi minun päälleni/ ja wei minun sinne pois Jumalan näyn cautta/ nimittäin/ Israelin maalle/ ja asetti minun sangen corkialle wuorelle/ siellä rakettin nijncuin Caupungita eteläsä päin.
Hes 40:3 JA cosca hän minun oli sinne wienyt/ cadzo/ nijn siellä oli yxi mies/ jonga caswo wälckyi nijncuin waski/ hän seisoi portis/ ja hänellä oli mittanuora/ ja mittariucu hänen kädesäns.
Hes 40:4 Ja hän sanoi minulle: sinä ihmisen poica/ cadzo/ ja cuule tarcasti/ ja ota waari sijtä cuin minä sinulle osotan: sillä sentähden olen minä sinun tänne tuonut osottaxeni sinulle/ ettäs caicki ne cuins täsä näet/ Israelin huonelle ilmoitaisit.
Hes 40:5 Ja cadzo/ yxi seinä oli huonen ulcoisella puolella caicki ymbärins/ ja miehellä oli mittariucu kädes/ se oli cuutta kynärätä ja kämmenen leweyttä pitkä/ ja hän mittais rakennuxen leweydelle ja corkeudelle/ caicki tällä riugulla.
Hes 40:6 Ja hän tuli portin tygö/ joca oli itä päin/ ja meni ylös hänen trapuistans/ ja mittais portin kynnyxen/ cummangin yhtä riucumitta lewexi.
Hes 40:7 Ja Camarit jotca olit molemmilla puolilla porttia/ mittais hän myös yhtä riucumitta pitkäxi ja yhtä riucumitta lewiäxi/ ja Camarein wälin wijttä kynärätä lewiäxi. Ja hän mittais myös portin kynnyxen/ esihuonen portin tykönä sisälmäisellä puolella yhtä riucumitta.
Hes 40:8 Ja hän mittais portin/ esihuonen sisälmäisellä puolella/ yhtä riucumitta:
Hes 40:9 Ja mittais esihuonen portin cahdexata kynärätä/ ynnä kynnysten cansa/ ja esihuonen portin sisälmäisellä puolella.
Hes 40:10 Ja Camareita oli colme cummallakin puolella portin tykönä itä päin/ yxi nijn awara cuin toinengin. Ja molemmilla puolilla olit kynnyxet/ jotca olit yhden suurudet.
Hes 40:11 Sijtte mittais hän coco portin sian/ nimittäin/ kymmenen kynärätä/ ja corkeuden portin tygö colmetoistakymmendä kynärätä.
Hes 40:12 Ja Camarein edes olit siat molemmilla puolilla/ kynärän leweydeldä: mutta Camarit olit cuusi kynärätä molemmilla puolilla.
Hes 40:13 Ja hän mittais portist/ yhden Camarin catosta toisen Camarin catton/ wijsicolmatta kymmendä kynärätä/ leweydelle: ja owet olit suuta suurin.
Hes 40:14 Hän teki myös pääliset cuusikymmendä kynärätä/ ja esihuonen päälisen yldäylidzen porttia.
Hes 40:15 Ja esihuonen tygö sisälmäiseen porttijn oli wijsikymmendä kynärätä.
Hes 40:16 Ja sijnä olit soucat ackunat Camareisa ja päälisisä/ sisälmäisellä puolella yldäylidzen portin. Ja ackunat olit myös esihuones caicki ymbärins/ ja päälises olit caicki ymbärins caunit palmupuut leicatut.
Hes 40:17 Ja hän wei minun wielä edemmä/ ärimmäiseen cartanohon/ ja cadzo/ siellä olit majat/ ja permando/ cartanos caicki ymbärins/ ja colmekymmendä Camarita permannolla.
Hes 40:18 Ja permando oli molemmis porteis nijn pitkä cuin portitkin olit. Ja tämä oli alammainen permando.
Hes 40:19 Ja hän mittais ärimmäisest portist leweyden sisälmäisen cartanohon asti/ nimittäin/ sata kynärätä/ itään ja pohjaan.
Hes 40:20 NIjn hän myös mittais pohjaportin/ ärimmäisen cartanohon asti/ pitudella ja leweydellä.
Hes 40:21 Sillä oli myös jocaidzella siwulla colme Camarita: ja hänen päälisens ja esihuonens olit yhden suurudet/ nijncuin endisengin portin/ wijsikymmendä kynärätä pitudella/ ja wijsicolmattakymmendä kynärätä leweydellä.
Hes 40:22 Ja hänen ackunans/ esihuonens ja palmupuuns olit nijncuin itäisengin portin/ ja sijnä oli myös seidzemen trappua/ joita mendin ylös/ ja esihuone oli hänen edesäns.
Hes 40:23 Ja hän mittais myös sisälmäisen esihuonen portin/ joca oli pohjaisen ja idäisen portin cohdalla: ja hän mittais sata kynärätä yhdest portist nijn toiseen.
Hes 40:24 SIjtte wei hän minun myös etelän päin/ cadzo/ siellä oli myös yxi portti/ ja hän mittais hänen päälisens ja esihuonens nijn suurexi cuin ne muutkin.
Hes 40:25 Heillä olit myös ackunat ja esihuonet ymbärillä/ nijncuin muutkin ackunat/ wijttäkymmendä kynärätä pitkät/ ja wijttäcolmattakymmendä kynärätä lewet.
Hes 40:26 Ja sijnä olit myös seidzemen trappua ylöspäin/ ja esihuone sen edes/ ja palmupuut joca siwulla heidän päälisisäns.
Hes 40:27 Ja hän mittais myös sisälmäisen cartanon portin etelän päin/ nimittäin/ sata kynärätä yhdest eteläportist toiseen.
Hes 40:28 Ja hän wei minun wielä edemmä/ eteläportin cautta sisälmäiseen cartanohon/ ja mittais sen portin etelän päin/ nijn suurexi cuin muutkin.
Hes 40:29 Hänen Camarins/ päälisens ja esihuonens/ ja ackunains ja yhden esihuonens suurudexi ymbärillens: wijsikymmendä kynärätä pitkä/ ja wijsicolmattakymmendä kynärätä lewe.
Hes 40:30 Ja sijnä oli esihuone ymbärillä/ wijsicolmattakymmendä kynärätä pitkä/ ja wijttä kynärätä lewe.
Hes 40:31 Se oli ärimmäisen cartanon edes/ ja palmupuut olit myös hänen päälisisäns/ ja sijnä oli myös cahdexan trappua joita mendin ylös.
Hes 40:32 SIjtte wei hän myös minun sisälmäiseen porttijn itä päin/ ja mittais sen nijn suurexi cuin muutkin.
Hes 40:33 Hänen Camarins/ päälisens ja esihuonens/ ja heidän ackunans ja esihuonens yhden suurudexi ymbärilläns/ wijttäkymmendä kynärätä pitkäxi ja wijttäcolmattakymmendä kynärätä lewexi.
Hes 40:34 Ja hänellä oli myös esihuone ärimmäisen cartanon cohdalla/ ja palmupuita päälisis molemmilla siwuilla/ ja cahdexan trappua ylöspäin.
Hes 40:35 Sijtte wei hän minun myös toiseen porttijn pohjan päin/ sen hän mittais nijn suurexi cuin ne muutkin.
Hes 40:36 Hänen Camareins/ päälisens/ esihuoneins ja heidän ackunains cansa sijnä ymbärins/ wijttäkymmendä kynärätä pitkäxi/ ja wijttäcolmattakymmendä kynärätä lewexi.
Hes 40:37 Hänellä oli myös esihuone ärimmäisen cartanon cohdalla/ ja palmupuut päälisis molemmilla puolilla/ ja cahdexan trappua ylöspäin.
Hes 40:38 Ja päälisten alla jocaidzes portis oli yxi Camari owinens/ cusa polttouhri pestin.
Hes 40:39 Mutta esihuonesa portin edes oli jocaidzella siwulla caxi pöytä/ joilla polttouhri/ ricosuhri ja wicauhri piti teurastettaman.
Hes 40:40 Ja ulcoisella puolella/ custa pohjaporttia päin mennän ylös/ olit myös caxi päytä ja toisella puolella portin esihuonen tykönä/ olit myös caxi pöytä.
Hes 40:41 Nijn sijs olit jocaidzella siwulla portein edes neljä pöytä/ se on cahdexan pöytä yhten/ joilla teurastettin.
Hes 40:42 Ja ne neljä pöytä olit tehdyt polttouhria warten wuojoinkiwistä/ puolda toista kynärätä pitkäxi ja lewexi/ ja kynärätä corkexi/ joille pandin caickinaiset aset/ joilla myös polttouhri ja muut uhrit teurastettin.
Hes 40:43 Ja tottoin kiwet olit kämmendä corkiat/ ja nijlle pöydille piti pandaman uhriliha.
Hes 40:44 JA ulcoisella puolella sisällistä porttia olit Camarit weisailla/ sisälmäises cartanos/ yxi siwulla pohjan porttia päin/ joca cadzoi etelään: toinen portin siwulla itän päin/ se cadzoi pohjaan.
Hes 40:45 Ja hän sanoi minulle: se Camari/ joca on etelä päin/ on Pappein/ joiden pitä huonesa palweleman:
Hes 40:46 Mutta se Camari pohja päin/ on nijden Pappein/ jotca Altarilla palwelewat/ ne owat Zadochin lapset/ joiden ainoastans Lewin lapsist pitä astuman HERran eteen/ händä palweman.
Hes 40:47 Ja hän mittais esihuonen/ nimittäin/ sata kynärätä pitkäxi/ ja sata kynärätä lewexi neliculmaisexi/ ja Altari oli juuri Templin edes.
Hes 40:48 JA hän wei minun Templin esihuoneseen ja mittais esihuonen/ wijttä kynärätä cummallakin puolella/ ja portin leweyden/ colme kynärätä molemmin puolin.
Hes 40:49 Mutta esihuone oli caxikymmendä kynärätä pitkä/ ja yxitoistakymmendä kynärätä lewe/ ja traput joista mendin ylös/ ja padzat olit päälisen tykönä/ yxi cummallakin puolella.
Vers. 38. Camari ) Nämät Camarit owat ollet ne siat/ cuin Evangelisterit cudzuwat Gazophylacia. Sencaltaisia on ollut monda/ muutamat Papeille/ Lewitaille ja weisajille tehdyt/ cuisa he heidän waattens tallella pidit/ muutamat taas olit joisa muuta pidettin tallella/ mitä uhrixi ja Jumalan palweluxexi oli aiwoittu.
XLI. Lucu.
PRopheta kirjoitta Templin muodon/ v. 1.
ja caickein pyhimmän/ v. 3.
nijn myös ymbärikäytäwät/ jotca seinäin ymbäri pitä oleman/ v. 5.
sijtte tacacartanon lännen puolella Templi/ v. 12.
sen ja Templin caunistuxen/ v. 16.
Wijmeiseld Templin owen ja caickein pyhimmän/ v. 20.

Hes 41:1 JA hän wei minun Templijn/ ja mittais padzat seiniä myöden/ ja ne olit joca tahwolla cuusi kynärätä lewet/ nijn lewiäldä cuin huone oli.
Hes 41:2 Ja owi oli kymmenen kynärätä lewe/ mutta cukin seinä molemmin puolin owe oli wijsi kynärätä lewe. Ja hän mittais sian Templis/ se oli neljäkymmendä kynärätä pitudelle/ ja caxikymmendä kynärätä leweydelle.
Hes 41:3 Ja hän meni sisälmäiselle puolelle/ ja mittais owen padzat caxi kynärätä/ ja owen leweyden seidzemen kynärätä.
Hes 41:4 Ja hän mittais pituden caxikymmendä kynärätä/ ja leweyden caxikymmendä kynärätä Templis. Ja hän sanoi minulle: tämä on se caickein Pyhin.
Hes 41:5 Ja hän mittais huonen seinän cuusi kynärätä: siellä olit siwucamarit/ neljä kynärätä lewet/ jocapaicas ymbäri huonetta.
Hes 41:6 Ja siwulla olit Camarit caikilla puolilla/ colme neljättäkymmendä/ toinen toisesans kijnni. Ja sijnä olit padzat alhalla huonen seinä myöden caicki ymbärins/ jotca nijtä kijnnitit.
Hes 41:7 Ja ylhällä näiden päällä olit wielä usiammat käytäwät ymbärins/ ja ne ylimmäiset käytäwät olit lewemmät/ nijn että alimmaisest mendin keskimmäiseen/ ja keskimmäisest ylimmäiseen.
Hes 41:8 Ja jocainen oli cuusi kynärätä ylömbänä toista.
Hes 41:9 Ja ylimmäisen käytäwän leweys oli wijsi kynärätä/ ja padzat cannatit huonen käytäwät.
Hes 41:10 Ja yhdestä seinästä toiseen/ ymbärins huonen/ oli caxikymmendä kynärätä.
Hes 41:11 Ja siellä oli caxi owe/ tyhjän paican cohdalla/ yxi pohjaista päin/ ja toinen etelätä/ ja tyhjä paicka oli wijsi kynärätä lewiä.
Hes 41:12 Ja muuri länden päin oli seidzemenkymmendä kynärätä lewiä/ ja seinä wijttä kynärätä lewiä/ ja yhdexänkymmendä kynärätä pitkä.
Hes 41:13 Ja hän mittais huonen pituden sata kynärätä/ ja pituus oli caickians sata kynärätä.
Hes 41:14 Ja huonen leweys edestä itän päin/ ja se mitä sijnä siwus oli/ oli myös sata kynärätä.
Hes 41:15 Ja hän mittais rakennuxen pituden/ caiken sen cansa cuin sijnä oli/ yhdestä päästä nijn toiseen/ oli joca haaralda sata kynärätä/ sisällisen Templin ja esihuonen cartanon cansa/
Hes 41:16 Owet/ ackunat/ culmat/ ja colme caunist laudoitettua käytäwätä/ caicki ymbärins.
Hes 41:17 Hän mittais myös cuinga corkialda se oli maasta ackunoihin asti/ ja ackunat olit peitetyt: ja hän mittais owesta nijn aina caickein Pyhimbään ulcomaiselda ja sisälmäiseldä puolelda/ caicki ymbärins.
Hes 41:18 Ja se oli tehty Cherubimeillä ja palmupuilla/ nijn että yxi palmupuu oli cungin Cherubimin päällä.
Hes 41:19 Ja jocaidzella Cherubimillä oli caxi caswo/ yhdellä puolella nijncuin ihmisen caswo/ ja toisella puolella nijncuin Lejonin caswo: maasta ylimmäisen owen päälisen asti olit Cherubimit ja palmupuut tehdyt Templin seinijn.
Hes 41:20 Ja Templin owi oli neliculmainen/ ja caicki olit taitawast toinen toiseens sowitetut.
Hes 41:21 Ja puualtari oli colme kynärätä corkia ja cahta kynärätä pitkä ja lewiä/ ja sen culmat ja caicki siwut olit puusta.
Hes 41:22 Ja hän sanoi minulle: tämä on pöytä/ joca pitä HERran edes oleman.
Hes 41:23 Ja oli myös caxi owe sekä Templijn että caickein Pyhimbään.
Hes 41:24 Ja taas olit caxikertaiset owet.
Hes 41:25 Ja sijnä olit Cherubimit ja palmupuut päällä/ nijncuin seinäsäkin/ ja sijnä oli paxu puu esihuonen edes ulcoisella puolella.
Hes 41:26 Ja olit ahtat ackunat/ ja paljo palmupuita caicki ymbärins esihuonen edes/ ja seinisä.
Vers. 18. Cherubimeillä ) Cadzo/ 3. Reg. $ 6:23. Exod. $ 20:4.
XLII. Lucu.
MItatan wielä ne siat/ jotca piti oleman ensimäises ja keskimmäises cartanos molemmilla puolilla/ pohjaista ja etelätä päin Templist/ v. 1.
ja neuwotan/ mixi ne endiset pitä oleman/ v. 10.
mitatan myös wijmeisen cartanon pituus joca tahwolda ja culmalda/ v. 15.

Hes 42:1 JA hän wei minun ulos ärimmäiseen cartanoon pohjaista päin/ nijden Camaritten secaan/ jotca olit rakennuxen cohdalla/ joca oli Templin tykönä pohjaista päin.
Hes 42:2 Ja se paicka oli sata kynärätä pitkä sijtä portista pohjaisen päin/ ja wijttäkymmendä kynärätä lewiä.
Hes 42:3 Cazikymmendä kynärätä oli sitä sisällistä cartanota wastan/ ja permannon cohdalla sijnä ärimmäises cartanos/ ja colmekymmendä kynärätä yhdest culmast nijn toiseen.
Hes 42:4 Ja sisälmäisellä puolella Camaritten edes/ oli yxi paicka kymmenen kynärätä lewiä owein edes/ Camareita päin/ ja se caicki oli pohjaista päin.
Hes 42:5 Ja näiden Camaritten päällä olit toiset ahtammat Camarit: sillä ei nijsä alammaisisa ja keskimmäisisä Camareisa ollut paljon sia.
Hes 42:6 Se oli colmen huonen corkeus/ ja ei ollut sentähden yhtäkän padzast/ nijncuin cartanoisa padzat olit: sentähden he olit ahtammat cuin caickein alimmaiset ja keskimmäiset/ maasa/ mutta olit pannut tasaisest toinen toisens päälle.
Hes 42:7 Ja ärimmäinen cartano oli pijritetty muurilla/ josa Camarit olit/ se oli wijttäkymmendä kynärätä pitkä.
Hes 42:8 Ja Camarit olit toinen toisens peräsä/ ja olit wijttäkymmendä kynärätä pitkät/ ylistä cartanota päin: mutta Templin edusta oli sata kynärätä pitkä.
Hes 42:9 Ja alhalla Camaritten edes oli läpikäytäwä itän päin/ cosca ärimmäisest cartanost mennän ulos.
Hes 42:10 Ja muurin tykönä itän päin oli myös Camareita.
Hes 42:11 Ja sijnä oli myös tyhjä paicka edes/ nijncuin muidengin Camareitten/ pohjaista päin. Ja caikilla oli yxi pituus ja leweys: ja caicki mitä sen päällä oli/ nijncuin ennengin muiden päällä.
Hes 42:12 Ja merta päin oli myös sencaltaisia Camereita owinens/ ja sen tyhjän paican edes oli owi lounasen päin/ josta tullan sen muurin tygö/ joca itä päin on.
Hes 42:13 Ja hän sanoi minulle: ne Camarit pohjaista päin/ ja ne Camarit merta päin Templin cohdalla/ owat caickein pyhimmän sian omat/ cusa papit pitä syömän/ cosca he caickein pyhindä uhria HERralle uhrawat/ nimittäin/ ruocauhria/ syndiuhria/ ja wicauhria: sillä se on pyhä sia.
Hes 42:14 Ja cosca Papit sijhen menewät/ nijn ei heidän pidä jällens tuleman Pyhästä ulos ärimmäiseen cartanohon/ mutta pitä ennen rijsuman waattens sijnä Camaris josa he owat palwellet: sillä ne owat pyhät. Ja heidän pitä ottaman toiset waattet päällens/ ja sijtte menemän Canssan secaan.
Hes 42:15 Ja cosca hän caiken huonen oli sisäldä mitannut/ wei hän minun ulos sijhen porttijn itä päin/ ja hän mittais sijtä caiken ymbärins.
Hes 42:16 Itä päin mittais hän wijsi sata riucumitta.
Hes 42:17 Pohjaista päin mittais hän myös wijsi sata riucumitta.
Hes 42:18 Nijn myös lounasen päin wijsi sata riucumitta.
Hes 42:19 Ja cosca hän tuli länden päin/ mittais hän myös wijsi sata riucumitta.
Hes 42:20 Näin oli muuri/ jonga hän mittais joca neljäldä tahwolda wijsi sata riucumitta/ caicki ymbärins/ että pyhä piti oleman eroitettu pyhättömäst.
XLIII. Lucu.
PRopheta näke HERran cunnian tulewan tähän Templijn/ v. 1.
joca sijnä lupa asua ijancaickisest/ v. 6.
sano syyn/ jongatähden hän oli poikennut endisest Templist/ v. 8.
käske Israelin lapsille näyttä uden Templin cuwan/ v. 10.
Altarin/ v. 13.
uhrin sen päällä tehtäwän/ v. 18.
ja hän tahto olla heille armollinen/ v. 27.

Hes 43:1 JA hän johdatti minua porttijn/ itän päin.
Hes 43:2 Ja cadzo/ Israelin Jumalan cunnia tuli idästä/ ja pauhais/ nijncuin suuri wesi pauha/ ja maa kircastui hänen cunniastans.
Hes 43:3 Ja minä näin sencaltaisen näyn/ cuin ennengin Chebarin wirran tykönä/ cosca Caupungin häwitys minulle ilmoitettin/ ja minä langeisin maahan caswoilleni.
Hes 43:4 Ja HERran cunnia tuli Templijn itäisen portin cautta.
Hes 43:5 Ja Hengi otti minun/ ja wei sisälliseen esicartanohon/ ja cadzo/ huone oli täynäns HERran cunniata.
Hes 43:6 Ja minä cuulin änen huonesta: ja yxi mies seisoi minun tykönäni/
Hes 43:7 Joca sanoi minulle: sinä ihmisen poica/ tämä on minun istuimeni paicka/ jonga päällä minä istun/ josa minä tahdon asua Israelin lasten seas ijancaickisest: ja ei Israelin huone pidä enä saastuttaman minun pyhä nimeni/ ei he idze eikä heidän Cuningans/ heidän huorudellans/ eli heidän Cuningastens raatoin cautta/ ja heidän cuckuloillans.
Hes 43:8 Asettain heidän kynnyxens minun kynnyxeni wiereen/ ja heidän owens minun oweni siwuun/ ja seinän minun ja heidän waihellans/ saastuttain minun pyhän nimeni cauhistuxillans joita he teit/ jongatähden minä myös heitä minun wihasani hucutin.
Hes 43:9 Mutta nyt pitä heidän huorudens hyljämän/ ja heidän Cuningastens haudat minun tyköni/ nijn minä asun heidän tykönäns ijancaickisest.
Hes 43:10 Ja sinä ihmisen poica/ osota Israelin huonelle Templi/ että he heitäns häpeisit heidän pahoista töistäns/ ja anna heidän otta sijtä idzellens caicki muoto.
Hes 43:11 Ja cosca he heitäns caikista heidän töistäns häpewät/ nijn osota heille huonen rakennuxen muoto/ läpikäytäwä/ cuwat/ caicki menot/ käskyt/ järjestyxet ja oikeudet/ ja kirjoita se heidän eteens/ että he sen käskyt ja tawat pidäisit ja tekisit.
Hes 43:12 Tämä on huonen Laki: wuorten cuckuloilla ja caicki sen rajat pitä pyhimmät oleman. Tämä on huonen Laki.
Hes 43:13 MUtta tämä on Altarin mitta/ sen kynärän jälken joca on kämmenen leweyttä pidembi cuin muut kynärät/ sen pohja on kynärätä corkia ja kynärätä lewiä/ ja ymbärins reuna waaxa lewiä.
Hes 43:14 Ja tämä on Altarin corkeus: pohjasta maan pääldä erihuoneseen/ on caxi kynärätä corkeutta/ ja kynärä leweyttä/ mutta wähemmäst erihuonest suurembaan on neljä kynärätä corkeutta/ ja kynärä leweyttä.
Hes 43:15 Mutta Harel neljä kynärätä corkia/ ja neljä sarwe ylhällä Arielist.
Hes 43:16 Ja Ariel oli caxitoistakymmendä kynärätä pitkä/ ja caxitoistakymmendä kynärätä lewiä/ neliculmainen.
Hes 43:17 Ja Altarin päälimmäinen oli neljätoistakymmendä kynärätä pitkä/ ja neljätoistakymmendä kynärätä lewiä/ neliculmainen/ ja reuna käwi ymbärins puolda kynärätä lewiä/ ja sen pohja kynärätä corkia ja sen traput olit itän päin.
Hes 43:18 Ja hän sanoi minulle: sinä ihmisen poica/ näitä sano HERra Jumala: nämät pitä oleman Altarin säädyt/ cosca jocu uhra sijnä polttouhria/ ja prijscotta werta sen päälle/
Hes 43:19 Ja Papeille/ Lewitaille Zadochin sugusta/ jotca minun edelläni käywät/ palwellen minua/ sano HERra HERra: pitä sinun andaman nuoren härjän syndiuhrixi.
Hes 43:20 Ja sen werestä pitä sinun ottaman ja prijscottaman sillä hänen neljä sarwens ja neljä culmans ja reunan ymbärins/ sillä pitä sinun sen sowittaman ja pyhittämän.
Hes 43:21 Ja pitä ottaman syndiuhri härjän/ ja polttaman sen erihuonen paicas/ ulcona Pyhästä.
Hes 43:22 Ja toisna päiwänä pitä sinun uhraman wiattoman caurin syndiuhrixi/ ja puhdista Altari cuin härjälläkin puhdistettin.
Hes 43:23 Cosca se on tapahtunut/ nijn sinun pitä uhraman nuoren wiattoman calpein/ ja wiattoman oinan laumasta.
Hes 43:24 Ja uhra ne molemmat HERran edes/ ja heittäkän Papit sijhen suola/ ja nijn ne pitä uhraman HERralle polttouhrixi.
Hes 43:25 Näin sinun pitä seidzemen päiwä uhraman/ caurin syndiuhrixi/ calpein ja jäärän laumasta/ jotca molemmat owat wiattomat.
Hes 43:26 Ja näin pitä Altarin sowittaman seidzemen päiwä/ ja puhdistaman sen ja täyttämän kätens.
Hes 43:27 Ja nijden seidzemen päiwän peräst pitä Papit cahdexandena päiwänä/ ja sijtte aina uhraman Altarille teidän polttouhrin ja kijtosuhrin: nijn minä tahdon teille olla armollinen/ sano HERra HERra.
Vers. 3. Jumalan cunnia ) Propheta oli ennen nähnyt/ cap. $ 9:3. 10:4. etc. $ HERran cunnian hyljäwän endisen Templin: täsä hän näke hänen palajawan tähän uteen.
v. 8. Kynnyxens ) se on/ Cuningat owat corgottanet Templin tasalle cappelin/ cusa heidän hautamisens oli/ ja siellä myös pidettin kieltty Jumalan palwelus.

XLIV. Lucu.
HERra ilmoitta/ mitkä Papit hän tähän Templijn tahto/ nimittäin/ Förstin eli ylimmäisen Papin/ joca ainoastans HERran cansa pitä menemän Pyhään/ etc. $ ja syömän leipä hänen edesäns/ v. 1.
ja sijtte ei pidä nijn tapahtuman cuin tähän asti/ v. 6.
ei muucalainen eli ymbärinsleickamatoin/ taicka joca on HERrasta poikennut epäjumalain tygö/ pidä oleman hänen Pappins/ v. 9.
mutta joca Zadochin sugust on idzens pitänyt lujast HERran tygö/ v. 15.
pitä idzens pitämän senjälken cuin tästedes kirjoitetan/ v. 17.

Hes 44:1 JA hän wei minun jällens sijhen ärimmäisen itäisen porttin saacka/ Pyhä päin/ mutta se oli kijnni.
Hes 44:2 Ja HERra sanoi minulle: tämä portti pitä oleman kijnni ja ei pidä awattaman/ eikä yxikän pidä sijtä käymän/ mutta ainoastans HERra Israelin Jumala/ ja pitä wielä sijtte oleman kijnni/ paidzi Förstiä.
Hes 44:3 Sillä Förstin pitä sijnä istuman ja syömän leipä HERran edes: esihuonesta pitä hänen menemän sisälle/ ja sijtä jällens tuleman ulos.
Hes 44:4 Sijtä wei hän minun pohjaisen portin esihuonen cohdalle. Ja minä näin/ ja cadzo/ HERran huone oli täynäns HERran cunniata/ ja minä langeisin caswoilleni.
Hes 44:5 Ja HERra sanoi minulle: sinä ihmisen poica/ ota waari/ ja cadzo/ ja cuule tarcast caickia mitä minä sinulle sanon caikista HERran huonen säädyistä ja asetuxista/ ja ota waari cuinga ihmisen idzens Pyhäs käyttämän pitä.
Hes 44:6 Ja sano cowacorwaisille Israelin huonest: Näin sano HERra HERra: te Israelin huonesta oletta tähänasti caikilla teidän cauhistuxillan kyllä tehnet:
Hes 44:7 Että te annatte tulla muucalaisia/ joilla on ymbärinsleickamatoin sydän/ ja ymbärinsleickamatoin liha/ minun Pyhääni/ jolla te minun huoneni saastutatte/ uhratesan minun leipäni/ lihawutta ja werta/ ja näin ricotte caicki minun lijttoni/ caikilla teidän cauhistuxillan.
Hes 44:8 Ja et te pidä minun Pyhäni tapoja/ mutta oletta tehnet idzellen uden tawan minun Pyhäsäni.
Hes 44:9 Sentähden sano HERra Jumala näin: ei yhdengän wieran/ jolla on ymbärinsleickamatoin sydän/ ja ymbärinsleickamatoin liha/ pidä tuleman minun Pyhääni caikista muucalaisista/ jotca Israelin lasten seas owat.
Hes 44:10 Ja ei myös ne Lewitat/ jotca minusta luopunet owat/ ja Israelin cansa epäjumalains jälken erhetyxeen mennet owat/ sentähden pitä heidän candaman omat syndins.
Hes 44:11 Mutta heidän pitä wartioidzeman minun Pyhäni owe/ ja pitä oleman muiden palweliat/ ja pitä ainoastans teurastaman polttouhria/ ja muita uhreja/ mitä Canssa tuo/ ja seisoman Pappein edes/ palwellen heitä.
Hes 44:12 Että he owat palwellet heidän epäjumalains edes/ ja owat andanet Israelin huonelle pahennuxen/ sentähden olen minä ojendanut käteni heidän päällens/ sano HERra Jumala/ että heidän pitä candaman heidän syndins.
Hes 44:13 Ja ei pidä uhraman minun edesäni/ eikä oleman minun Pappini/ ei myös minun Pyhääni tuleman/ sijhen caickein pyhimbään/ mutta pitä candaman heidän häpyns ja cauhistuxens/ jotca he tehnet owat.
Hes 44:14 Sentähden olen minä tehnyt heitä owen wartiaxi huonen palweluxes/ ja muille palwelioixi.
Hes 44:15 MUtta Papit ja Lewitat Zadochin sugusta/ jotca minun Pyhäni säädyt pitänet owat/ cosca Israelin lapset luowuit minusta/ ne pitä minun edelläni käymän/ palwellen minua/ ja minun edesäni seisoman/ ja pitä uhraman minulle lihawutta ja werta/ sano HERra Jumala.
Hes 44:16 Ja heidän pitä menemän minun Pyhääni/ ja tuleman minun pöytäni eteen/ palwellen minua ja pitäin minun säätyni.
Hes 44:17 Ja cosca he tahtowat mennä portista sisälliseen cartanohon/ nijn heidän pitä pukeman päällens lijnawaattet/ ja ei willoista tehtyjä/ nijncauwan cuin he sisällises cartanos palwelewat.
Hes 44:18 Ja lijnahijpat pitä oleman heidän pääsäns/ ja alaswaattet heidän cupehillans/ ja ei pidä sitoman idzens cowin.
Hes 44:19 Ja cosca he menewät ulcoiseen ja ärimmäiseen cartanohon Canssan tygö/ nijn heidän pitä paneman ne waattet pois/ joisa he palweluxen tehnet owat/ ja kätkemän ne Pyhään/ ja heidän pitä ottaman jällens toiset waattet päällens/ ettei he Canssa pyhitäis omis waatteisans.
Hes 44:20 Ei heidän pidä ajeleman päätäns/ eikä pitkiä hiuxia caswattaman/ mutta pitä andaman leicata ymbärins.
Hes 44:21 Ei myös yxikän Pappi pidä wijna juoman/ cosca hänen sisälmäises cartanos palwelust tekemän pitä.
Hes 44:22 Ei myös yhtän leske eli hyljättyä pidä ottaman awioxens/ mutta neidzen Israelin sugust/ eli Papin lesken.
Hes 44:23 Ja opettacan minun Canssani pitämän eroitusta pyhän ja saastaisen wälillä.
Hes 44:24 Ja cosca rijta tule heidän eteens/ nijn heidän pitä seisoman ja duomidzeman ja puhuman minun oikeudeni ja säätyeni jälken/ ja pitämän minun käskyni/ ja caicki minun pyhä päiwäni ja Sabbathini pyhittämän.
Hes 44:25 Ja ei pidä menemän yhdengän cuollen tygö saastuttaman idziäns/ mutta ainoastans Isäns ja äitins/ poicans ja tyttärens/ weljens ja sisarens/ jolla ei miestä ole ollut/ nijden tähden jocu saa idzens saastutta.
Hes 44:26 Mutta että he puhdistawat idzens jällens seidzemen päiwä.
Hes 44:27 Ja cosca hän jällens mene Pyhään/ sisälmäiseen cartanoon/ palweleman Pyhäs/ nijn pitä hänen uhraman syndiuhrins/ sano HERRA HERRA.
Hes 44:28 Mutta sen perinnön/ jonga heidän pitä saaman/ se tahdon minä idze olla/ sentähden ei teidän pidä heille perimyst andaman Israelis: sillä minä olen heidän perindöns.
Hes 44:29 Heidän pitä saaman elatuxens ruocauhrist/ syndiuhrist ja wicauhrist/ ja caicki kirotut Israelis pitä heidän oleman.
Hes 44:30 Ja caicki ensimäinen hedelmä/ ja esicoiset caikista ylönnysuhreista/ pitä Pappein oleman. Teidän pitä myös andaman Papeille esicoiset caikist syötäwist/ että siunaus olis sinun huonesas.
Hes 44:31 Mutta joca cuollut on/ eli medzän pedolda haascattu/ linnust eli eläimest/ sitä ei pidä Pappein syömän.
Vers. 2. Tämä portti pitä oleman kijnni ) Wanhat Isät/ Ambr. Hieron August. Chrysost. etc. $ owat tahtonet tällä ymmärtä Christuxen äitin/ cunnialisen Neidzen Marian turmelemattoman cohdun/ johon ei kenengän pitänyt tuleman/ waan meidän Jumalam ja Ruhtinam/ sen ylimmäisen Papin Christuxen Jesuxen/ ja sen wielä sijttekin piti suljetun ja turmelemattoman oleman.
XLV. Lucu.
HERra käske heidän jaca maata/ nimittäin näin: että heidän pitä ensin mittaman osan Pyhä ja Pappeja warten/ v. 1.
toisen Lewitaita warten/ v. 6.
Colmannen Caupungita warten/ v. 7.
neljännen Förstille/ v. 8.
ettei hänen pidäis mitän yhteiseldä Canssalda ottaman pois/ joiden muu piti oma oleman/ v. 9.
Sijtte neuwo HERra Förstiä/ että hänen pitä oikeuden woimasans pitämän/ v. 10.
kirjoitta/ mitä heidän pitä uhrixi andaman/ v. 13.
ja cosca heidän/ sekä heidän Förstins ja Pappins pitä uhraman/ v. 16.

Hes 45:1 COsca te maata jagatte arwalla/ nijn teidän pitä eroittaman osan maasta/ HERralle pyhäxi/ wijsicolmattakymmendä tuhatta riucumitta pitudelle/ ja kymmenen tuhatta leweydelle/ ja se paicka on pyhä nijn lewiäldä cuin se on.
Hes 45:2 Ja tästä pitä nyt tuleman Pyhään/ wijsi sata riucumitta/ neliculmainen/ ja esicaupungixi wijsikymmendä kynärätä.
Hes 45:3 Ja sillä paicalla joca on wijsicolmattakymmendä tuhatta riucua pitkä/ ja kymmenen tuhatta lewiä/ pitä Pyhä oleman/ ja caickein Pyhimmän.
Hes 45:4 Se muu sijtä pyhästä maasta pitä Pappein oleman/ jotca Pyhäs palwelewat/ Ja HERran eteen tulewat palweleman händä/ että heillä pitä oleman sia huoneille/ se pitä myös pyhä oleman.
Hes 45:5 Mutta Lewitat/ jotca huones palwelewat/ pitä myös saaman wijsicolmattakymmendä tuhatta riucua pitudelle/ ja kymmenen tuhatta leweydelle heidän osaxens/ cahdelle kymmenelle Camarille.
Hes 45:6 Ja Caupungita warten pitä myös teidän yhden paican jättämän coco Israelin huonelle wijsi tuhatta riucua leweydelle/ wijsicolmattakymmendä tuhatta riucua pitudelle/ sen maan siwusta/ joca Pyhä warten eroitettu on.
Hes 45:7 Förstille pitä teidän myös andaman yhden paican/ molemmille puolille Pappein sian ja Caupungin/ itän ja länden/ ja pitä oleman yhtä pitkä/ itän ja länden.
Hes 45:8 Se pitä oleman hänen oma osans Israelis/ ettei minun Förstin pidä enä ottaman minun Canssaldani/ joca heidän on/ mutta pitä andaman olla Israelin huonelle heidän sucucunnisans.
Hes 45:9 Sillä näin sano HERRA HERRA: eikö sijnä kyllä ole/ te Israelin Förstit? lacatcat caikesta wäärydest ja wäkiwallast/ ja tehkät oikein/ ja älkät enä rasittaco minun Canssani/ sano HERra Jumala.
Hes 45:10 Teidän pitä pitämän oikian pundarin/ ja oikian waagan/ ja oikian mitan.
Hes 45:11 Epha ja Bath pitä caicki yhtä oleman/ nijn että Bath pitä kymmenennen osan Homerist/ ja Epha kymmenennen osan Homerist: sillä Homerilla pitä ne molemmat mitattaman.
Hes 45:12 Mutta Siclin pitä pitämän caxikymmendä Geraht: ja caxikymmendä Sicli/ wijsicolmattakymmendä Sicli ja wijsitoistakymmendä Sicli tekewät Minan.
Hes 45:13 Tämä on ylönnysuhri/ jonga teidän andaman pitä/ nimittäin/ cuudes osa Ephast ja Homerist nisuja/ ja cuudes osa Ephast ja Homerist ohria.
Hes 45:14 Mutta öljyst/ joca Bathilla mitatan/ pitä teidän andaman kymmenenen osan Bathi Corist/ eli kymmenennes Homerist: sillä kymmenen Bathi tekewät Homerin.
Hes 45:15 Ja yxi lammas cahdesta sadasta lambasta/ Israelin lammas laituimelda/ ruocauhrixi/ polttouhrixi/ kijtosuhrixi/ sowinnoxi/ sano HERra HERra.
Hes 45:16 Caicki maan Canssa pitä tuoman sencaltaisen ylönnysuhrin Israelin Förstille.
Hes 45:17 Ja förstin pitä uhraman polttouhrins/ ruocauhrins ja juomauhrins/ juhlapäiwänä/ udella Cuulla ja Sabbathina/ ja caickina Israelin huonen suurina juhlapäiwinä/ pitä myös tekemän syndiuhrin ja ruocauhrin/ polttouhrin ja kijtosuhrin/ sowinnoxi Israelin huonen edestä.
Hes 45:18 Näin sano HErra HERra: ensimäisnä päiwänä ensimäisestä Cuusta/ pitä sinun ottaman wiattoman calpein/ ja puhdistaman Pyhän.
Hes 45:19 Ja Pappi ottacan syndiuhrin werest/ ja prijscottacan sillä huonen pihtipielet/ ja caicki neljä Altarin culma/ nijn myös sisälmäisen cartanon portin pihtipielet.
Hes 45:20 Ja näin sinun pitä tekemän seidzemendenä päiwänä Cuusta/ jos jocu wieteldy eli erhettynyt on/ että te huonen pyhitäisitte.
Hes 45:21 Neljändenä toistakymmendenä päiwänä/ ensimäisestä Cuusta/ pitä teidän Pääsiäistä pitämän/ ja pitämän pyhä seidzemen päiwä/ ja syömän happamatoinda leipä.
Hes 45:22 Sinä päiwänä pitä Förstin uhraman idze edestäns/ ja caiken Canssan maasa/ calpein syndiuhrixi.
Hes 45:23 Mutta nijnä seidzemenä päiwänä juhlina/ pitä hänen jocapäiwä tekemän HErralle polttouhria seidzemen calpeja ja seidzemen oinasta/ jotca wiattomat owat/ ja caurin syndiuhrixi.
Hes 45:24 Mutta ruocauhrixi pitä hänen uhraman Ephan jocaidzelle calpeille/ ja Ephan cullengin oinalle/ ja Hinnin öljyä Ephalle.
Hes 45:25 Wijtenä toistakymmendenä päiwänä seidzemennestä Cuucaudesta/ pitä hänen pyhänä pitämän seidzemen päiwä järjestäns/ nijncuin ne muutkin seidzemen päiwä/ ja sillä tawalla pitämän syndiuhrin/ polttouhrin/ ruocauhrin/ ja myös öljyn cansa.
Vers. 11. Epha ) oli jywämitta nijn suuri cuin meidän carpio. ( Bath ) Oli wijnan ja öljyn mitta/ nijn suuri cuin Epha/ nimittäin/ hywä nelicoi.
v. 12. Sicli ) Mina on cuusikymmendä Sicli/ sentähden pitä nämät yhten laskettaman. Sicli on caxi Drachmat/ se on/ neljännes Dalarita.
v. 14. Homerin ) Nämät mitat owat yhdencaltaiset/ ja cukin wetä kymmenen Ephat.

XLVI. Lucu.
HERra ilmoitta/ cosca ja cuinga Försti ja Canssa pitä menemän Templijn uhraman ja rucoileman händä/ v. 1.
mitä uhreja hänen pitä tekemän caickina Sabbathina vdella Cuulla/ juhlapäiwinä/ wapast ehdost ja joca päiwä/ v. 4.
Cuille hänen pitä jotakin perindö andaman/ eli ei/ v. 16.
cusa Papit ja muut Kircon palweliat pitä pyhitettyä keittämän/ v. 19.

Hes 46:1 NÄitä sano HERra HERra: sisälmäisen cartanon portti/ joca itän päin on/ pitä nijnä cuutena arkio päiwänä oleman kijnni/ mutta Sabbathina ja udella Cuulla awattaman.
Hes 46:2 Ja Förstin pitä menemän ulcoiselle puolelle huonen porttia/ ja seisattaman portin kynnyxelle. Ja Papit pitä uhraman hänen polttouhrins ja kijtosuhrins/ mutta hänen pitä rucoileman portin kynnyxellä/ ja sijtte jällens menemän ulos/ mutta portin pitä ehtosen asti awoi oleman.
Hes 46:3 Maan Canssa pitä myös rucoileman HERran edes/ sen portin owesa Sabbathina udella Cuulla.
Hes 46:4 Mutta polttouhrin/ jonga Försti HERralle uhraman pitä Sabbathina/ pitä oleman cuusi wirhitöindä caridzata/ ja wirhittömän jäärän.
Hes 46:5 Ja Ephan sämbiläjauhoja jäärän cansa ruocauhrixi/ ja Hinnin öljyä Ephaseen.
Hes 46:6 Mutta udella Cuulla pitä uhrattaman nuori wirhitöin härkä/ ja cuusi caridzata/ ja wirhitöin jäärä.
Hes 46:7 Ja Epha härjän cansa/ ja Epha jäärän cansa ruocauhrixi/ mutta caridzan cansa nijn paljo cuin hän kätens saa/ ja Hinni öljyä Ephaseen.
Hes 46:8 Ja cosca Försti sinne cansa mene/ nijn hänen pitä menemän portin esihuonen cautta/ ja sijtä tuleman ulos jällens.
Hes 46:9 Mutta maan Canssa/ jotca HERran eteen tulewat suurina juhlapäiwinä/ ja käywät pohjaisen portin cautta rucoileman/ ne pitä jällens tuleman ulos etelä portista. Ja jotca etelä portista tulewat/ ne pitä käymän ulos pohjaisesta portista. Ja ei pidä tuleman ulos jällens sijtä portista/ josta he owat mennet sisälle/ mutta cohdastans jällens palajaman ulos.
Hes 46:10 Förstin pitä ulos ja sisälle heidän cansans käymän.
Hes 46:11 Ja pyhä päiwinä ja juhla päiwinä pitä uhrattaman ruocauhrixi calpein cansa Epha/ ja jäärän cansa Epha/ ja caridzan cansa nijn paljon cuin hän saa kätens/ ja Hinni öljyä Ephan cansa.
Hes 46:12 Mutta cosca Försti tahto tehdä wapaehdoisen polttouhrin eli kijtosuhrin HERralle: nijn hänelle pitä awattaman itä portti/ että hän saa uhrata hänen polttouhrins ja kijtosuhrins/ nijncuin hän sen Sabbathinakin uhra/ ja cosca hän jällens tule ulos/ nijn pitä portti taas pandaman kijnni hänen jälkens.
Hes 46:13 Ja hänen pitä tekemän HERralle jocapäiwä polttouhria/ nimittäin/ wuotisen wirhittömän caridzan/ sen pitä hänen uhraman joca amulla.
Hes 46:14 Ja pitä joca amulla paneman sijhen päälle cuudennen osan Ephast ruocauhrixi/ ja colmannen osan Hinni öljyä/ secoitettu toinen toiseens/ se pitä oleman jocapäiwäinen ruocauhri HERralle.
Hes 46:15 Ja näin pitä heidän aina uhraman caridzan ruocauhrin ja öljyn cansa/ joca amulla ijancaickisexi polttouhrixi.
Hes 46:16 Näin sano HERra HERra: cosca Försti anda yhdelle hänen pojistans lahjan hänen perinnöstäns/ sen pitä oleman hänen poicans oma perindö.
Hes 46:17 Mutta jos hän anda jotakin yhdelle hänen palwelioistans hänen perinnöstäns/ nijn ne pitä sen pitämän wapa wuoten saacka/ ja nijn pitä jällens Förstille tuleman: sillä hänen osans pitä ainoastans hänen poicans perimän.
Hes 46:18 Ja ei Föstin pidä mitän ottaman Canssaldans heidän perinnöstäns/ eli ajaman pois heidän omastans/ mutta pitä andaman lapsille heidän perindöns/ että cukin sucu pidäis omans.
Hes 46:19 JA hän wei minun läpikäytäwän siwulle pohjan porttia päin Pyhän Camareihin/ jotca Pappein olit/ ja cadzo/ siellä oli yxi sia cahdes culmas länden päin.
Hes 46:20 Ja hän sanoi minulle: tämä on se sia/ josa Papit wicauhrin ja syndiuhrin keittämän pitä/ ja leipoman ruocauhrin/ ettei he tarwidze nijtä ulcoiselle cartanolle canda/ pyhittämän Canssa.
Hes 46:21 Ja hän wei minun ulos sijhen ulcoiseen cartanoon/ nijhin neljään cartanon culmijn/ ja cadzo/ siellä oli esihuone toinen toisens edes/
Hes 46:22 Jocaidzes neljäs cartanon culmas olit esihuonet toinen toisens cansa/ neljäkymmendä kynärätä pitkät/ ja colmekymmendä kynärätä lewiät/ eroitetut wähin paickoihin/ nijn lewiä yxi cuin toinengin.
Hes 46:23 Ja siellä käwi yxi wähä muuri ymbärins caickia nijtä neljä/ ja siellä olit totot tehdyt alhalla ymbärins muurin.
Hes 46:24 Ja hän sanoi minulle: nämät owat keitossiat/ joisa palweliat/ jotca huones palwelust tekewät/ keittämän pitä/ sen mitä Canssa uhrawat.
XLVII. Lucu.
HERra näyttä Prophetalle terwellisen weden/ joca wuoti Templist mereen/ ja teki muut caicki wedet terwellisexi/ v. 1.
sijna pitä oleman paljo caloja ja monda calamiestä/ v. 10.
ja sen rannoilla caswaman caickinaiset hedelmäliset puut/ v. 12.
Sijtte hän ilmoitta hänelle heidän maans rajat/ cuinga ja kenelle heidän sen pitä jacaman v. 21.

Hes 47:1 JA hän wei minun jällens Templin owen eteen/ ja cadzo/ siellä juoxi wesi Templin kynnyxen alaidzen itän päin: sillä Templin owi oli itän päin/ ja wesi juoxi Templin oikialda puolelda lounasen päin/ Altarin ohidze.
Hes 47:2 Ja hän wei minun ulos pohjaista porttia päin/ ulcoisesta portista itän päin/ ja cadzo/ wesi juoxi oikialda puolelda sieldä ulos.
Hes 47:3 Ja mies läxi itän päin/ ja mittanuora oli hänen kädesäns/ ja mittais tuhannen kynärätä/ ja hän wei minun weteen/ minun pöytäjalcoini saacka.
Hes 47:4 Ja mittais wielä tuhannen kynärätä/ ja wei minun weteen polwini saacka. Ja mittais jällens tuhannen kynärätä ja andoi minun mennä sijhen cupeisin saacka.
Hes 47:5 Nijn hän mittais wielä tuhatta kynärätä/ että nijn sywä tuli/ etten minä enä pohjaan ulottunut: sillä wesi oli nijn sywä/ että sijnä olis jocu uida tainnut/ ja ei ulottunut pohjaan.
Hes 47:6 Ja hän sanoi minulle: sinä ihmisen poica/ tämän olet sinä kyllä nähnyt: ja hän wei minun jällens ojan reunalle.
Hes 47:7 Ja cadzo/ siellä seisoit sangen monda puuta rannalla molemmilla puolilla.
Hes 47:8 Ja hän sanoi: tämä wesi joca Galileaan juoxe/ pitä juoxeman paljan maan läpidze mereen/ ja cosca se tule mereen/ nijn caicki wedet terwellisexi tulewat.
Hes 47:9 Ja caicki jotca sijnä eläwät ja lijckuwat/ cuhunga tämä wirta tule/ heidän pitä elämän. Ja pitä oleman sangen monda cala/ ja caicki pitä terwet oleman ja elämän/ cuhunga tämä wirta tule.
Hes 47:10 Sijnä pitä oleman calamiehet/ Engeddistä nijn aina EnEglaimijn pitä werckoja pandaman: sillä sijnä pitä oleman sangen paljo caloja/ nijncuin suuresakin meresä.
Hes 47:11 Mutta järwet ja suowedet ei pitä oleman terwelliset/ mutta suolaiset.
Hes 47:12 Ja molemmin puolin sen lähten randoja pitä caswaman caickinaisia hedelmälisiä puita/ joiden lehdet ei pidä wariseman/ eikä hedelmä mätänemän/ ja heidän pitä joca Cuu candaman uden hedelmän: sillä heidän wetens wuota pyhästä/ heidän hedelmäns kelpawat ruaxi/ ja heidän lehtens läkityxexi.
Hes 47:13 NÄitä sano HERra HERra: nämät owat rajat/ joiden jälken teidän pitä cahdelletoistakymmenelle Israelin sucucunnalle maan jacaman/ mutta caxi osa tule Josephin sugulle.
Hes 47:14 Ja teidän pitä sen yhteisest jacaman/ nijn yhdelle cuin toisellengin: sillä minä olen wannonut/ andaxeni teidän Isillen ja teille maan perinnöxi.
Hes 47:15 Tämä on maan raja pohja päin: isoista merestä/ Hethlonist nijn aina Zedadijn.
Hes 47:16 Nimittäin/ Hemathijn/ Berothoon/ Sibraimijn/ jotca Damascun ja Hemathin rajat owat/ ja Hazar Thitonijn/ joca Hawran raja on.
Hes 47:17 Tämä pitä raja oleman merestä nijn aina Hazar Enonijn/ Damascu ja Hemath pitä oleman loppu pohjaisen päin.
Hes 47:18 Mutta sen rajan itän päin/ pitä teidän mittaman Hawran ja Damascun wälillä/ ja Gileadin wälillä/ ja coco Israelin wälillä/ Jordanin tykönä idäsä/ meren saacka/ se pitä oleman raja itän päin.
Hes 47:19 Mutta se raja lounaisen päin/ on Thamarist aina Cadexen rijtaweten saacka/ ja wirtan asti suuren meren tykönä/ sen pitä oleman rajan lounasen päin.
Hes 47:20 Ja se raja länden päin/ on isoista merestä cohdastans aina Hemathijn/ se on raja länden päin.
Hes 47:21 Ja näin teidän pitä jacaman maan Israelin sucucunnis.
Hes 47:22 Ja cosca te arwan heitätte maata jacaisan teidän wälillän/ nijn teidän pitä muucalaisia pitämän/ jotca asuwat teitä läsnä/ ja eläwät eli sijttäwät lapsia teidän seasan/ nijncuin he olisit Israelin lasten seas syndynet lapset.
Hes 47:23 Ja pitä wielä sijttekin saaman heidän osans maasta/ cukin sen sugun seas/ jota läsnä hän asu/ sano HERra HERra.
Vers. 19. Wirtan asti ) se on/ Niluxeen.
XLVIII. Lucu.
PÄätöxexi käske HERra cuinga pyhä maa pitä jaettaman cahdelletoistakymmenelle Israelin sucucunnalle/ ja sano ensin jocaidzen seidzemennen sugun saawan osans/ v. 1.
sijtte/ cuinga suuri sia pitä Pyhälle määrättämän/ v. 8.
Papeille/ v. 9.
Lewitaille/ v. 13.
Caupungixi/ v. 15.
Esicaupungixi/ v. 17.
Caupungin palwelioille/ v. 18.
ja Förstille/ v. 21.
nijn myös cusa ne muut wijsi sucucunda pitä saaman osans/ v. 23.
cuinga suuren Caupungin pitä oleman/ v. 30.
ja millä nimellä se pitä cudzuttaman/ v. 35.

Hes 48:1 NÄmät owat sucucundain nimet pohjaista päin Hethlonist/ haman Hemathin ja HazarEnonin/ ja Damascust nijn pohjan päin/ Hemathijn/ sen pitä Danin pitämän osaxens/ itän ja länden päin.
Hes 48:2 Likin Dani/ pitä Asserin osa oleman/ itän ja länden päin.
Hes 48:3 Likin Asserita/ pitä Nephtalin osa oleman/ itään ja ländeen.
Hes 48:4 Likin Nephtalia/ pitä Manassen osa oleman/ itään ja ländeen.
Hes 48:5 Likin Manasseta/ pitä Ephraim osans saaman/ itään ja ländeen.
Hes 48:6 Likin Ephraimin raja/ pitä Rubenin osa oleman/ itään ja ländeen.
Hes 48:7 Likin Rubenin raja/ pitä Judan osa oleman/ itään ja ländeen.
Hes 48:8 MUtta likin Judan raja/ pitä teidän eroittaman yhden osan idästä nijn ländeen/ joca on wijsicolmattakymmendä tuhatta riucua pitkä ja lewiä/ nijncuin muu osa on idästä nijn ländeen/ sijnä pitä Pyhän oleman.
Hes 48:9 Ja sijtä pitä teidän eroittaman HERralle osan/ wijsicolmattakymmendä tuhatta riucua pitkän/ ja kymmenen tuhatta riucua lewiän.
Hes 48:10 Ja sen Pyhän osan pitä Pappein oleman/ nimittäin/ wijsicolmattakymmendä tuhatta riucua pitkä/ pohjaisen ja etelän päin/ ja kymmenen tuhatta lewiä/ itän ja länden päin.
Hes 48:11 Ja HERran Pyhän pitä sijnä keskellä oleman/ se on Pappein oma/ jotca pyhitetyt owat Zadochin lapsista/ jotca minun säätyni pitänet owat/ ja ei ole Israelin lasten cansa luopunet/ nijncuin Lewitat luowuit.
Hes 48:12 Ja sentähden pitä heillä oleman oma osa eroitetusta maasta/ josta se caickein Pyhin on Lewitain rajoista.
Hes 48:13 Mutta Lewitailla/ pitä myös osa oleman/ wijsicolmattakymmendä tuhatta riucua pitkä/ ja kymmenen tuhatta lewiä/ Pappein rajan tykönä/ nijncuin muillakin: sillä caicki pituus pitä oleman wijsicolmattakymmendä tuhatta riucua/ ja leweys kymmenen tuhatta riucua.
Hes 48:14 Ja ei pidä sijtä mitän myytämän pois/ eikä waihetettaman/ ei sijtä eroitetusta maasta pidä tuleman pois: sillä se on pyhitetty HERralle.
Hes 48:15 Mutta ne wijsi tuhatta riucua/ jotca jääwät leweydelle/ wijdestcolmattakymmenest tuhannest riucumitast pitudelle/ pitä oleman yhteisexi asuinsiaxi/ Caupungille esicaupungixi/ ja sen keskellä pitä Caupungin oleman
Hes 48:16 Ja tämän pitä oleman hänen mittans: neljä tuhatta ja wijsi sata riucua pohjaisen ja lounasen päin: nijn myös itän ja länden päin neljä tuhatta ja wijsi sata.
Hes 48:17 Mutta esicaupungita warten pitä oleman caxi sata ja wijsikymmendä riucua/ pohjan ja lounan päin: nijn myös itän ja länden caxi sata ja wijsikymmendä riucua.
Hes 48:18 Mutta mitä jää sijtä pitudest/ sijnä pyhäsä maasa/ nimittäin/ kymmenen tuhatta riucua itän päin/ ja kymmenen tuhatta riucua länden päin/ sen pitä oleman Caupungin palwelioitten elatuxexi.
Hes 48:19 Ja jotca Caupungis palwelewat/ ne pitä oleman caikista Israelin sucucunnista.
Hes 48:20 Ja caikista näistä eroitetuista osista/ joca on molemmilda puolilda pitudelle ja leweydelle/ wijsicolmattakymmendä tuhatta riucua/ pitä teidän eroittaman neljännen osan/ sen pitä Caupungin oman oleman.
Hes 48:21 Mutta mitä wielä jää molemmille puolille sijtä eroitetusta pyhästä osasta/ ja Caupungin osasta/ nimittäin/ wijsicolmattakymmendä riucua itään ja ländeen sucucundain osis/ se pitä caicki Förstin oma oleman. Mutta pyhä maa/ josa pyhä huone on/ pitä sijtä eroitettu oleman.
Hes 48:22 Mutta mitä on Lewitain osan ja Caupungin osan wälillä/ joca keskellä on/ mitä jää Judan ja BenJaminin rajan wälille/ se pitä Förstin oma oleman.
Hes 48:23 SIjtte pitä muut sucucunnat oleman BenJaminin osa idästä ländeen.
Hes 48:24 Mutta BenJaminin rajan tykönä pitä Simeonin osa oleman/ itään ja ländeen.
Hes 48:25 Simeonin rajan wieres pitä Isascharin osan oleman/ itään ja ländeen.
Hes 48:26 Isascharin rajas pitä Zebulonin osan oleman/ itään ja ländeen.
Hes 48:27 Zebulonin rajas pitä Gadin osan oleman/ itään ja ländeen.
Hes 48:28 Mutta likin Gadi on lounan raja/ Themanijn/ Thamarist nijn Cadexen rijtaweten saacka/ nijn ojan asti/ joca isoijn mereen juoxe.
Hes 48:29 Näin maa pitä jaettu oleman Israelin lasten sucucundain perinnöxi/ ja sen pitä oleman heidän perindöns/ sano HERRA HERRA.
Hes 48:30 JA näin lewiäldä pitä Caupungin oleman: neljä tuhatta ja wijsi sata riucua pohjaista päin.
Hes 48:31 Ja Caupungin portit pitä Israelin sucucundain nimeldä nimitetyt oleman: colme porttia pohjaista päin: ensimäinen Rubenin/ toinen Judan/ colmas Lewin.
Hes 48:32 Nijn myös itän päin neljä tuhatta ja wijsi sata riucua/ ja colme porttia: nimittäin/ ensimäinen Josephin/ toinen BenJaminin/ colmas Danin.
Hes 48:33 Etelän päin myös neljä tuhatta ja wijsi sata riucua/ ja colme porttia/ ensimäinen Simeonin/ toinen Isascharin/ colmas Zebulonin.
Hes 48:34 Nijn myös länden päin neljä tuhatta ja wijsi sata riucua/ ja colme porttia: ensimäinen portti Gadin/ toinen Asserin/ colmas Nephtalin.
Hes 48:35 Näin pitä tämä caicki ymbärins oleman/ cadexantoistakymmendä tuhatta riucua/ ja nijn pitä Caupungin cudzuttaman: täsä on HERRA.
Prophetan Hesekielin loppu.