Propheta Haggaj

22.04.2020

Alcupuhe.
TEME Habacuc on yxi Lohutos Propheta/ ioca Canssan pite wahuistaman ia tukeman/ ettei he epeilisi Christusen tygetulemisest/ edesquinga camalast se keupi.
Senteden hen pruca caiki constit ia cappalet/ iotca sihen sopiuat/ Ette vsko mahdais wahwasti pysyä heiden Sydhemisens/ sijte vlosluuatust Christusesta/ Ja nein sarnapi.
Kylle se tosi on/ Ette sen Maan pite heiden Syndeins teden/ sen Babelin Kuningan cautta häuitetyxi tuleman.
Ei senuoxi pidhe Christusen ia henen Waldakunnans tyhiexi tuleman.
Mutta sen Häuitteien/ Babelin Kuningan/ ei pidhe sijte palio höistymen/ ionga teuty mös sordhetuxi tuleman Sille iurinin ombi Jumalan loondo ia tapa/ ette hen autta/ coska häte on/ ia tule iuri keskelle parahasen aican/ Ja ninquin henen Weisusans seiso.
Hen muistapi Laupiudhen päle/ coska murhe käsis on/ Ja quin Sananlasku on.
Quin keysi enemin pingotetaan/ nin se pikemin katkepi.
Ninquin meidhenki teuty ne Christitut Jumalan Sanalla ylespite/ wimeisen peiuen asti/ Waicka se nin näkyis/ ette Christus sen cansa cauuan viwytte/ quin ei hen tuliskaan.
Quin hen mös itze sanopi/ Ette henen tuleman pite/ quin wähin lwllan/ Coska he rakendauat/ istuttauat/ ostauat/ myyuet/ söuet/ iouat/ naiuat/ hooleuat/ etc.
Senpäle/ ette mutomat/ ellei caiki taidhaisi/ Uscosa pysyueiset olla.
Sille tesse taruitan/ ette sarnataisijn ia vskotaisijn/ ninquin iocapeiue kylle silmen edes on.
Neiste caikista kylle näky/ ette tai Habacuc/ on ollut ennen site Babilonian fangiutta/ lehes Jeremian aicana.
On mös keuie ymmerte/ mite hen tacto ia aiattele.
Mutta ette monicadhat Kiriat/ Habacuchist mainitzeuat/ henen wieneexi Judean maalda sille Prophetal Danielille rooca Babiloniahan sijnä Fangiuxes/ eipe sille ole ychten perustos eli walcu.
Nin eipe se mös aian lughun cansa ychte pidhe/ Quin Habacuchin Prophetia ia Ennustos cwlu/ nin hen on wanhembi quin Jeremias/ ioca sen Jerusalemin häuitoxen ylitze eli.
Mutta Habacuc sijte ennustapi.
Waan Daniel oli Jeremian ielkin/ ia cauuan eli/ ennenquin hen Fangiuxehen heitettijn.
Mutta Habacuchil ombi wircans pärest se oikea Nimi.
Sille Habacuc tulkitan Syleliexi/ eli ioca rackasti painele Jumalan cansa.
Nin hen mös tekepi henen Prophetians cansa/ Ette hen Canssan sylelepi/ se on/ Hen lohutta heite ia ylespite/ Ninquin iocu kieuhe idkeue Lapsi coriatan/ sylenotetan/ ia silotetan/ ette sen waikeneman ia hiliemen pite/ Senuoxi/ ette ( ios Jumala tacto ) pite paramaxi tuleman.
Hen sarnapi Juttain wastan/ iotca euet heitens parandaneet/ ette heiden piti Babelin Kuningan cautta/ fangittuna poiswietemen.
Sille seke he Jumalan sanat ylencatzoit/ ette ne kieuhet he wärydhel/ Ahnens cautta/ raskautit.
Ja rucuele sen Armolisen witzan curitoxeen/ ia ei häuitoxeen oleman/ Wimein hen whkapi nijlle Babiloniein heiden Coreyxens ia ylpiuxens/ ette he sen Onnins/ oman wäens ia Wisauxens etc. tygeluit.

I. Lucu.

Hab 1:1 TEME on se Raskaus/ ionga se Propheta Habacuc nähnyt on.
Hab 1:2 HERRA quincauuan minun pite parcuman/ ia et sine tadho cwlla ? Quincauuan minun pite sinun tyges parcuman wäkiuallan ylitze/ ia et sine tadho autta ?
Hab 1:3 Mixis osotat minulle waiua ia tötä ? Mixis osotat minulle Röueust ia Wäkiualta. Walda ylitzekeupi Oikiudhen/
Hab 1:4 Senteden teuty Lain horiuua/ ia ei ychten Oikius taidha Loppua saadha. Sille se Jumalatoin sortapi site Wanhurskasta/ Senteden wäret Domiot tedhän.
Hab 1:5 Catzocat Pacanain seas/ Catzocat ia ihmectelkö ia hemmestykö/ Sille mine tadhon iotaki tedhe teiden aicanan/ iota ei teiden vskoman pidhe/ coska sijte puhutan.
Hab 1:6 Sille catzo/ mine tadhon ylesherette ne Caldeit/ ydhen haikian ia nopian Canssan/ ioca waeldaman pite/ nin leuielde quin Maa on/ omistaman ne Asumiset/ iotca ei heiden omans ole.
Hab 1:7 Ja pite hirmulisen ia iulman oleman/ ia keskemen ia waatiman/ ninquin hen tacto.
Hab 1:8 Henen Orhins ouat nopiammat/ quin Sudhet echtona. Henen Reisznärins waeldauat swrein Jouckoin cansa caucaisesta/ quin he lendeisit/ ninquin Cotka riende Raatoin tyge.
Hab 1:9 He tuleuat caikitynni wahingoittaman/ Edescuhunga he tactouat/ nin he lepitzecarcauat/ ninquin Itetwli/ ia Fangit he ychtencocouat/ ninquin Sanda.
Hab 1:10 Heiden pite Kuningaista nauru pitemen/ ia Pämiehie he pilcauat/ Caiki Linnat pite heille leickinä oleman. Sille heiden pite Coopat tekemen/ ia sijttekin woittaman heite.
Hab 1:11 Silloin he ottauat vdhen mielen/ edesmeneuet ia synditekeuet. Ja sijte teuty heiden Woittons heiden Jumalans omistetta.
Hab 1:12 Mutta sine HERRA/ minun Jumalan/ minun Pyhen/ sine quin olet ijancaikisesta/ ele anna meite coolla/ Waan anna heite olla o HERRA/ meille waiuoin ydhexi Rangastoxexi/ Ja anna heite/ O meiden Turuan/ meite waiuoin curita.
Hab 1:13 Sinun Silmes ouat puchtat/ nin ettei sine woi site paha nädhe/ ia eipes malta catzoa site surkiutta. Mixis catzot sis ninen Ylencatzoiadhen päle/ ia waickenet/ coska se Jumalatoin ylesnielepi sen/ ioca hende hurskambi on?
Hab 1:14 Ja annat Inhimiset keudhe ninquin Calat Meresse/ ninqiun Madhot/ ioilla ei ychten Haltia ole.
Hab 1:15 He wetäuet caiki Ongella/ ia sait heiden Nootallans/ ia cocosit heiden Wercoillans/ Sijte he iloitzeuat ia riemuitzeuat/
Hab 1:16 Senteden he wffrauat heiden Nootillens/ ia szuitzuttauat heiden Wercoillens/ senuoxi ette heiden Osans ninen samain cautta nin lihauaxi/ ia heiden Rocans nin herculisexi tullut on.
Hab 1:17 Senteden he wlosloouat wiele alati heiden Noottans/ ia euet lacka/ Canssa tappamast.

II. Lucu.

On yxi Lohulinen sarna/ ninen heicoin Omatundoin warten/ Jotca pelkesit caiken Apun ia Turuan catouan/ ette ne Babyloniaiset/ Juttain ia Jerusalemin cansa/ nin hirmuisesta menit.
Waan hen lupapi Christusen tuleuan/ ia caikista aialisest ia ijancaikisest waiuast pästepi/ Jos site mutoin odhotetan/ toiuotan ia vskotan.

Hab 2:1 TEsse mine seison minun Wartiani päle/ ia astun minun Linnani päle/ ia catzelen ette mine näkisin/ mite minulle sanotuxi tule/ Ja mite minun wastaman pite/ sille/ ioca minua nuctele.
Hab 2:2 Mutta HERRA wastapi minua/ ia sanopi/ Kirioitta site Näky ia maala site ydhen Taulun päle/ ette sen lukia taidhais/ ioca sijte ohitzekeupi/
Hab 2:3 Nimitein. Sen Ennustoxen pite wiele aialans teutetuxi tuleman/ ia pite sijttekin ilmanduman ia ei wilpistelemen.
Hab 2:4 Mutta ios se wipypi/ Nin odhota hende/ hen tulepi wissiste/ ia ei wiwy. Mutta ioca site wastanseiso/ ei pidhe henen Sieluns menestymen. Sille se Wanhurskas pite vskostans elemen.

III. Lucu.

On nijlle Fangittuille Juttaille Lohulinen Ennustos/ ette heiden Sortaians ne Babyloniat/ piti mös häuitettemen.
Nin tai osotta sen Belsazerin Joomisen ia pilcan synnin/ quin Danielki.
Tesse ne Ahnet/ iotca Tauarans corghottauat muidhe' Hywydhellä/ werdhauttan/ quin iocu loghan ia paskan cocois vpottaxens.
Sille Quin P. Chrijsostomus sano. Male partum/ male disperit. Pahasti saathu/ heijusti hucku.

Hab 3:5 MUtta Wina pettepi sen corian Miehen/ ettei hen woi pysyue/ ioca henen Sieluns vlosleuitte/ ninquin Helueti/ ia on iuri quin Coolema/ ioca tytymetöin on. Waan temmapi polens caiki Pacanat/ ia cochoutta tygens caiki Canssat.
Hab 3:6 Mite maxa ? Nemet caiki tynni pite ydhen Sananlaskon tekemen/ ia ydhen puhen ia Tapauxen heneste/ ia sanoman. We henelle/ ioca Tauarans corghotta muidhen Hywydhest/ Quincauuan se kestepi ? Ja sälyttepi palio Loca pälens?
Hab 3:7 O quin ekiste ne ylesnouseman pite/ iotca sinua pureuat/ ia ne ylesheräuet/ iotca sinun poissöxeuet/ ia sinun teuty tulla heiden osallens.
Hab 3:8 Ette sine olet monet Pacanat röuenyt/ nin pite caiki iellensieneet Canssoista taas sinua röuemen/ Inhimisten weren teden/ Ja sen Wärydhen tede'/ quin Maas ia Caupungis/ ia caikein hene' Siselasuuaisteins/ prucattu on.
Hab 3:9 We henelle/ ioca ahne on/ oma' Honens pahudhexi/ senpäle hen panis Pesens corkiuten/ ette hen Onnettomuxen welteis.
Hab 3:10 Mutta sinun Neuuolaskus/ pite sinun Hones häpiexi iochtuman. Sille sine olet ylenpalio Canssoia lönyt/ ia ylpiesti synditehnyt.
Hab 3:11 Sille kiuetki Mwreis pite hwtaman/ ia ne Malat Hariuxista pite heite wastaman.
Hab 3:12 We henelle/ ioca Caupungin werelle rakendapi/ ia walmistapi Caupungin wärydhelle.
Hab 3:13 Eikö nämet HERRALDA Zebaothilda tapactu ? Mite Canssat ouat sinulle tötetehnyet/ sen teuty ylespoltetta Tules/ ia ionga päle Inhimiset ouat wäsytuxi tulluet/ sen teuty hucutetta.
Hab 3:14 Sille Maan pite teunens tuleman sijte HERRAN Cunnian Tundemisesta/ ninquin ne wedhet iotca Meren peitteuet.
Hab 3:15 We sinulle/ quin Lehimeiselles siselskenket/ ia secotat sinun Sappes sihen sisel/ ia ioowtat/ ettes henen häpiens näkisit.
Hab 3:16 Sinepe häpielle pite rauitettaman Cunnian edest. Nin ioo sine mös nyt/ ettes maas macaisit. Sille se HERRAN oikian kädhen Calki pite sinun ymberinssattuman/ ia sinun teuty häpielisestä oxendaman sinun Cunniaudhes teden.
Hab 3:17 Sille se wärys Libanon päle prucattu/ sinun ylitzes langeman/ ia ne haaskatut Eleimet pite sinun peliettemen/ Inhimisten weren teden/ ia sen wärydhen teden/ quin Maas ia Caupungis/ caikein henen Siselasuuaistein/ prucattu on.
Hab 3:18 Mite sis Cuua taita autta/ Jonga sen Snickari cuuanut on/ ia se falski walettu Cuua/ ionga päle henen Snickarins lootti/ ette hen myket Epeiumalat teki?
Hab 3:19 We henelle/ ioca sanopi Cannolle/ Ylesherä ia mykelle Kiuelle/ Nouse yles. Quinga sen piti iongun opettaman ? Catzo/ se on Cullalla ia Hopialla ylitzewedhettu/ ia ei ole ychten Henge heisse.
Hab 3:20 Mutta HERRA ombi henen pyhes Templisens. Waickenecan caiki Mailma henen edesens.

IV. Lucu.

On yxi Rucous/ iossa ensin hen yliste ia kijtte Jumalata/ caickinaisist hyuisteghoista/ iotca hen Canssallens haman Egiptin vloslectemisest/ nin Domarein/ Dauidin ia Salomonin asti/ alati osotti. Sijtte hen Babylonian Waldakunnan wastan/ rucuele/ Lopus hen Canssans lohutta ia lupapi sen Fangiuxen lackaman. Ette he wimein Christusen cautta wapadhetut iloitzeman pite.

Hab 4:1 TEme on sen Prophetan Habacuchin Rucous/ Ninen Wighattomien edest.
Hab 4:2 HERRA/ Mine olen sinun Sanomas cwllut/ nin ette mine hemmestuin. HERRA/ sine wirghotat sinun Käsialas wotein wälille/ ia teet sen tietteuexi wotein wälille. Coska Tuska pälenkeupi/ nin sine Laupiudhes muistat.
Hab 4:3 Jumala tuli Etelest/ ia se Pyhe sijte worest Pharast. Sela. Henen kijtoxestans olit Taiuahat teunens/ ia henen Cunniastans oli Maa teunens.
Hab 4:4 Hene' paiste's oli ninquin Walkius/ keihexet keuit hene' käsistens/ sielle oli henen wäkewydhens salattu.
Hab 4:5 Henen eteens keui Pestilentia/ ia Witzaus vlosmeni/ edescuhunga hen meni.
Hab 4:6 Hen seisoi ia mittasi Maata/ hen catzeli ia haiotti ne Pacanat/ nin ette Mailman woret musertijn/ ia caiki Cuckulat Mailmasa notkistit/ coska hen waelsi Mailmasa.
Hab 4:7 Mine näin ne Etioperin Maiat murhectiuaiset/ Ja ne Madianiterin teldat wapitzeuaiset.
Hab 4:8 Etkös wihainen ollut HERRA Wirtain wastan ? Ja sinun hirmusudhes nijsse Wesis/ ia sinun närkestyxes Meresse ? Coskas aioit sinun Orhittes päle/ ia sinun Rattas sait woiton.
Hab 4:9 Sine mös edesweit sinun Joutzes/ ninquin sine olet Sucukunnille wannonut/ Sela/ ia iaghoit ne Wirdhat Maassa.
Hab 4:10 Ne Woret näit sinun/ ia tulit murheisens/ Se Wesiwirta poismeni/ Syweys annoi änen henestens/ corkius käsiens ylesnosti.
Hab 4:11 Auringo ia Cuu seisoit alalans/ Sinun Noles menit kircaudhen cansa/ ia sinun Tornios pitkeisen Leimauxella.
Hab 4:12 Sine alastallasit Maan wihasas/ ia sine Pacanat rickiwarstoit hirmudhesas.
Hab 4:13 Sine vloslexit sinun Canssas auttaman/ auttaman sinun woidheltuas. Sine serghit sen pään ninen Jumalattomiten Honesa/ ia alastirisuit ne Perustoxet haman Caulan asti. Sela.
Hab 4:14 Joska sine wiele nyt kirosit sen Pään Waltica/ ynne henen Kyläins cansa/ iotca ninquin yxi Twlispä tuleuat/ minua haiottaman/ ia iloitzeuat/ ninquin he ylessöisit sen Kieuhen salaudhes.
Hab 4:15 Sinun Orhidhes keuuet Meres/ swrein wesien Loghas.
Hab 4:16 Ette mine sencaltaista cwlen/ nin minun watzan murhectu/ Minun Hwleni wäriseuet Hwdhosta/ merkiä keupi minun Luuni sisel/ Mine olen itzesseni murheisan. Josko mine saisin leueide minun waiuani aialla/ coska me ylesmenem sen Canssan tyge/ ioca meiden wastan sotipi.
Hab 4:17 Sille eipe Ficunapuun pidhe wihertämen/ ia ei pidhe ychten hedelmet Winapuus oleman. Se töö Oliunpuista wilpistele/ ia euet pellot Elatost too. Jo Lambat pite pihaitasta poisreuäistemen/ eike Cariat pidhe Nauitas oleman.
Hab 4:18 Mutta mine iloitzen HERRASSA/ ia riemuitzen Jumalasa minun Lunastaiasan.
Hab 4:19 Sille HERRA Jumala ombi minun Woiman/ ia asettapi minun Jalcani/ ninquin Peurain ialat. Ja pitepi wiemen minua corkiallen/ nin ette mine weisan minun Candelen päle.

Loppu Habacuc Prophetast.