Propheta Haggai

22.04.2020

Esipuhe Prophetast Haggaist.
HAggai on ensimäinen Propheta/ joca Canssalle Babelin fangeuxen jälken oli annett/ jonga ennustuxen cautta Templi ja Jumalan palwelus parattin ja udistettin.
Sijtte annettin ZacharJa cahden Cuucauden peräst hänen cumpanixens/ että Jumalan sana cahden todistajan suusta piti paremmin uscottaman: sillä Canssa oli tullut suureen epäillyxeen/ jos Templi piti ikänäns enä raketuxi tuleman.
Ja me ajattelem/ että tästä Prophetast puhutan Dan. 9. cusa näin on: Sijtä ajasta cuin käsky käy ulos/ että Jerusalem raketan jällens/ aina sijhen päämieheen Christuxeen/ on seidzemen wijcko/ ja caxi ja cuusikymmendä wijcko/ etc.
Ja waicka jo ennen Cuningas Corexen cautta oli käsky käynyt ulos/ että Cuningan culutuxella Templi piti rakettaman/ cuitengin se estyi aina Haggain ja ZacharJan aican asti/ cosca Jumalan käsky heidän Prophetians cautta käwi ulos/ että se piti toimeen tuleman.
Mutta hän nuhtele Canssa/ ettei he pitänet waari/ cuinga Templi ja Jumalan palwelus piti parattaman/ waan caicki olit ahkerat ja ahnet heidän omasa calusans ja huonesans.
Sentähden myös heitä waiwattin cowalla wuodella/ wijnan/ jywäin ja caickein hedelmäin wahingolla/ caikille jumalattomille tiedoxi/ jotca ei Jumalan sanasta ja palweluxesta lucua pidä/ waan pikemmin oman säckins päin owat.
Nijhin caickin tämä texti tule/ nijncuin hän sano : heidän säckins pitä awojoin ja pohjatoin oleman.
Se löytän myös caikista Historioista/ että cusa ei Jumalan palweliata tahdota holhota eli autta/ hänen Sanans ylös pitämän/ nijn hän temma heidän äkildä pois/ ja anda heidän nijn idzelläns horjua/ ja saldi kyllä coota/ mutta wijmeiseldä caiwa hän läwen säckijn/ nijn että sijtä caicki warise ja wuota pois/ ettei kengän tiedä cunga se tule/ eikä syömistäkän pidä lähes löyttämän.
Hän ennusta myös toises lugus Christuxest/ että hän oli pian tulewa caickia pacanoita lohduttaman.
Josa hän myös salaisest tietä anda/ että Judan walda ja Laki piti saaman lopun / ja caicki mailman waldacunnat häwitettämän/ ja Christuxelle cuuliaisexi tuleman/ joca aina tähän asti on nijn tapahtunut/ ja wijmeisen päiwän saacka tapahtu/ ja silloin pitä caicki täytettämän.

I. Lucu.

HERra rangaise Canssans/ ja heidän esimiehiäns Haggain cautta/ että he annoit hänen Templins olla rakendamata/ ja rakensit omia huoneitans/ v . 1.
sano sijs rangaisnens heitä näljällä ja callilla ajalla/ v. 5.
neuwo wielä heitä sitä rakendaman/ v. 8.
he rupewat sijtte HERran huonetta rakendaman/ v. 12.

1:1 TOisna Cuningas Dariuxen wuonna/ cuudendena Cuucautena/ ensimäisnä päiwänä Cuusta/ tapahdui HERran sana Prophetan Haggain cautta/ SeruBabelille Sealthielin pojalle/ Judan Förstille/ ja Jesualle Jozadachin pojalle/ ylimmäiselle Papille/ ja sanoi:
1:2 Nijn sano HERra Zebaoth: tämä Canssa sano: ei aica wielä ole tullut HERran huonetta raketa.
1:3 Ja HERran sana tapahdui Prophetan Haggain cautta/ sanoden:
1:4 Kylläpä teidän aican on tullut asua caunistetuisa huoneisa/ ja minun huonen täyty autiana olla?
1:5 Nyt/ sano HERra Zebaoth: cadzocat cuinga teille käy.
1:6 Te kylwätte paljon ja wähän wiette aittan: te syötte ja et te tule cuitengan rawituxi: te juotta/ ja et te saa cuitengan kyllän: te werhotta teitän/ ja et te cuitengan lämbymäxi tule/ ja joca raha ansaidze/ hän pane ne läwilliseen cuckaron.
1:7 Nijn sano HERra Zebaoth: cadzocat sijs cuinga teille käy.
1:8 Mengät wuorille ja hakecat puita/ ja rakendacat huone/ se on minulle otollinen olewa/ ja minä tahdon minun cunniani osotta.
1:9 Kyllä tosin te paljon toiwotte/ waan se tule wähäxi. Ja waicka te parhallans cotia weisittä/ nijn minä sen cuitengin puhallan pois. Mixi nijn? sano HERra Zebaoth: että minun huonen on autiana/ ja cukin riendä oman huonens cansa.
1:10 Sentähden on taiwas teildä castens pidättänyt/ ja maa hedelmäns.
1:11 Ja minä olen poudan cudzunut/ sekä maan että wuorten päälle/ jywäin/ wijnan/ öljyn/ ja caiken cuin maasta tule/ ihmisten/ carjan ja caickein kätten päälle.
1:12 NIjn cuuli SeruBabel Sealthielin poica/ ja Jesua Jozadachin poica ylimmäinen Pappi/ ja caicki jäänet Canssasta/ sencaltaisen heidän HERrans Jumalans änen/ ja Prophetan Haggain sanat/ nijncuin HERra heidän Jumalans hänen lähettänyt oli. Ja Canssa pelkäis HERra.
1:13 Nijn sanoi Haggai HERran Engeli/ jolla HERran sanan saattamus oli Canssan tygö: Minä olen teidän cansan/ sano HERra.
1:14 Ja HERra herätti SeruBabelin Sealthielin pojan/ Judan Päämiehen hengen/ ja Jesuan Jozadachin pojan/ ylimmäisen Papin hengen/ ja caiken Canssan hengen/ tuleman ja työtä tekemän HERran Zebaothin heidän Jumalans huonesa.

II. Lucu.

HERra käske neuwoman Prophetat/ että Päämiehet ja Canssa riennäisit Templin rakennusta/ v. 1.
Sillä hän tahto heillä cohta lähettä Messiaxen/ caickein pacanain lohdutuxen/ ja nijn tälle Templille tapahtu suurembi cunnia cuin endiselle/ v. 7.
Sijtte käske hän myös sano/ että nijn cauwan cuin ei he wisust rakenna/ nijn ei heidän Jumalan palweluxens hänelle kelpa : mutta sijtä päiwästä cuin he wisust owat työtä tehnet/ tahto hän heitä siunata/ v. 11.
Lohdutta SeruBabeli heidän Päämiestäns/ että ehkä HERra oli monda maacunda sodalla turmelewa/ cuitengin oli hän hänen warjelewa/ nijncuin sinetti sormuxen/ v. 21.

2:1 NEljändenä colmattakymmendenä päiwänä/ cuudendena Cuucautena/ Cuningas Dariuxen toisna wuonna/
2:2 Ensimäisnä colmattakymmendenä päiwänä/ seidzemendenä Cuucautena/ tapahdui HERran sana Prophetan Haggain cautta/ ja sanoi:
2:3 Sanos SeruBabelille Sealthielin pojalle Judan Päämiehelle/ ja Jesualle Jozadachin pojalle/ ylimmäiselle Papille/ ja jätetylle Canssalle: ja sano:
2:4 Cuca on jäänyisä/ joca tämän huonen endises cunniasans nähnyt on? ja cuinga se nyt teille näyttä? eikö se minäkän ole endisen suhten?
2:5 Ja/ SeruBabel/ ole hywäs turwas/ sano HERra: ole sinäkin turwas Jesua Jozadachin poica/ ylimmäinen Pappi: olcat caicki Canssa maacunnasa hywäs turwas/ sano HERra/ ja tehkät työtä: sillä minä olen teidän cansan/ sano HERra Zebaoth:
2:6 Sen sanan jälken/ cuin minä tein teidän cansan lijton/ cosca te Egyptist waelsitta/ pitä minun hengen teidän seasan pysymän/ älkät peljätkö.
2:7 SIllä nijn sano HERRA Zebaoth: wielä on wähä aica/ cuin minä taiwan/ maan/ meren ja manderen lijcutan/ ja/ caicki pacanat tahdon minä lijcutta.
2:8 Silloin tule caickein pacanain turwa/ ja minä täytän tämän huonen cunnialla/ sano HERra Zebaoth.
2:9 Sillä minun on hopia ja culda/ sano HERra Zebaoth.
2:10 Tämän jälkimmäisen huonen cunnian pitä suuremman oleman/ cuin ensimäisen on ollut/ sano HERra Zebaoth. Ja minä tahdon anda rauhan tälle paicalle/ sano HERra Zebaoth.
2:11 NEljändenä colmattakymmendenä päiwänä/ yhdexändenä Cuucautena/ toisna Dariuxen wuonna/ tapahtui HERran sana Prophetalle Haggaille/ ja sanoi:
2:12 Nijn sano HERra Zebaoth: kysy Papeille Laista/ ja sano:
2:13 Jos jocu cannais pyhitettyä liha helmasans/ ja satutais sijtte waattens helman leipään/ puuroon/ wijnaan/ öljyyn/ eli mitä ruoca se olis/ tulisco se myös pyhäxi?
2:14 Ja Papit wastaisit/ ja sanoit: Ei. Haggai sanoi: jos jocu saastainen jostacusta satutetusta raadosta/ yhten näistä sattuis/ tulisco se saastaisexi: Papit wastaisit/ ja sanoit: tulis.
2:15 Nijn Haggai wastais/ ja sanoi: juuri nijn on tämä Canssa/ ja nämät ihmiset minun edesäni/ sano HERra/ ja caicki heidän kättens työt/ ja mitä he uhrawat/ on saastainen.
2:16 Ja cadzocat/ cuinga teille käynyt on tästä päiwästä ja ennencuin jocu kiwi pandin toisen päälle HERran Templis.
2:17 Että cosca jocu tuli ohraläjän tygö/ jolla piti caxikymmendä mitta oleman/ nijn siellä olit näpiäst kymmenen. Cosca hän tuli wijnacuurnan tygö/ ja luuli wijsikymmendä Amia täyttäwäns/ nijn siellä olit näpiäst caxikymmendä.
2:18 Sillä minä waiwaisin teitä poudalla/ nokipäillä ja rakehilla/ caikisa teidän töisän. Et te cuitengan käändänet teitän minun tygöni/ sano HERra.
2:19 Nijn cadzocat nyt sitä/ tästä päiwästä ja ennen/ nimittäin/ neljännestä colmattakymmenestä päiwästä/ yhdexändenä Cuucautena/ haman sijhen päiwän/ cuin HERran Templi perustettin/ cadzocat sitä:
2:20 Sillä siemenet owat wielä salwos/ ja ei wielä mitän caswa/ ei wijnapuu/ ficunapuu/ granatipuu/ eikä öljypuu: mutta tästälähin tahdon minä anda siunauxen.
2:21 JA HERran sana tapahdui toisen kerran Haggaille/ neljändenä colmattakymmendenä päiwänä sijnä Cuucaudes/ ja sanoi:
2:22 Sanos SeruBabelille Judan Päämiehelle: minä tahdon taiwan ja maan lijcutta:
2:23 Ja tahdon waldacundain istuimet cukista/ ja pacanain woimalliset waldacunnat cadotta/ ja cukistan rattat ja radzasmiehet/ nijn että orhi ja mies pitä cukistettaman/ cukin toisen miecalla.
2:24 Sillä ajalla/ sano HERra Zebaoth/ tahdon minä sinua SeruBabel corjata/ sinua Sealthielin poica/ minun palwelian/ sano HERra/ ja tahdon sinua nijncuin sinetsormusta pitä: sillä minä olen sinun walinnut/ sano HERra Zebaoth.

Vers. 8. Caickein pacanain turwa ) se on/ Christus/ joca oli lohduttawa coco mailma/ syndein andexi saamisella.
V. 10. Rauhan ) se on/ onnen ja terweyden.
V. 13. Ja satutais sijtte waattens ) Sacra sacra .
V. 20. Mutta tästälähin ) Cadzo Sup. 1:9.
V. 23. Waldacundain istuimet ) se on/ Persialaisten/ joita te pelkätte/ nijncuin tapahdui Alexander Magnuxen cautta.

Prophetan Haggain loppu.