Propheta Habacuc

22.04.2020

Esipuhe Prophetast Habacuchist .
Tämä Habacuc on lohdutus Propheta/ joca Canssa wahwista ja tuke/ ettei he epäilis Christuxen tulemisest/ ehkä cuinga camalast se käwis/ sentähden hän caicke teke cuin sijhen sopi/ että usco pysyis lujana heidän sydämisäns sijtä luwatust Christuxest/ ja näin saarna: se on kyllä tosi/ että maa pitä heidän syndeins tähden Babelin Cuningalda häwitettämän/ mutta ei sentähden pidä Christuxen ja hänen waldacundans huckuman/ waan sen häwittäjän Babelin Cuningan ei pidä sijtä paljo hyötymän/ mutta täyty myös sortuxi tulla: sillä se on aina Jumalan luondo ja tapa/ että hän autta cosca hätä on/ ja joutu juuri parhalla ajalla/ nijncuin hänen weisusans on: hän muista laupiuden/ cosca murhe käsis on: Nijncuin myös sananlascus sanotan: cosca köysi enimmin pingotetan/ nijn se pikemmin catke/ nijncuin myös meidängin tule Christityitä Jumalan sanalla lohdutta ja wahwista/ wijmeisen päiwän asti.
Ja ehkä se nijn näky/ että Christus on cauwan wijpywänäns/ ja on nijncuin ei ollengan tuliscan/ cuin hän myös idze sano: että hän on silloin tulewa/ cosca wähin sijtä ajatellan/ he rakendawat/ istuttawat/ myywät/ ostawat/ syöwät/ juowat/ naiwat/ huolewat/ etc. että muutamatkin/ ellei caicki/ uscosa olisit pysywäiset: sillä täsä tarwitan/ että uscotan ja saarnatan/ nijncuin jocapäiwä silmäin edes on.
Näistä caikista kyllä näky/ että Habacuc on ollut ennen Babelin fangeutta/ lähes Jeremian aicana.
On myös huokia ymmärtä/ mitä hän tahto ja ajattele.
Mutta että muutamat kirjat Habacuchist sanowat/ hänen wienen Judan maalda Prophetalle Danielille ruoca Babelijn/ Babelin fangiuden aicana/ sijhen ei ole todistusta/ eikä taida olla totta: sillä ei se sowi ajalugun cansa/ nijncuin Habacuchin Prophetiast ymmärtä taitan.
Hän näky myös nijn wanhemmaxi Jeremiata/ joca Jerusalemin häwityxen jälken eli/ josta Habacuc ennusta.
Mutta Daniel oli Jeremian jälken/ ja eli cauwan ennen cuin hän fangiuteen heitettin.
Mutta Habacuchilla on oikein wircans perän nimi: sillä Habacuc käätän halailiaxi/ joca myös nijn teke hänen Prophetiallans/ että hän syleile Canssa/ se on/ hän lohdutta heitä ja pitä ylös/ nijncuin itkewäinen lapsi sylijn otetan ja siloitellan/ että hänen pidäis waickeneman/ sillä se on/ jos Jumala tahto/ paremmaxi tulewa.

Propheta Habacuc .

I. Lucu .

HAbacuc walitta nijtä hirmuisita syndejä/ joita Canssa hellittämätä teki/ v. 1.
ennusta sentähden Chalderit tulewan heidän maatans häwittämän/ v. 5.
rucoile Jumalata/ että tämä rangaistus olis heille ojennuxexi/ ettei hän myös annais jumalattomille cauwan menestyst nijtä wastan/ jotca paremmat owat/ v. 12.

Hab 1:1 TÄmä on se rascaus/ jonga Propheta Habacuc on nähnyt:
Hab 1:2 HERra/ cuinga cauwan minun pitä huutaman/ ja et sinä tahdo cuulla/ cuinga cauwan minun pitä parcuman wäkiwallan tähden/ ja et sinä tahdo autta:
Hab 1:3 Mixis minulle waiwa ja työtä osotat? mixis minulle ryöwyttä ja wäkiwalda osotat?
Hab 1:4 Wäkiwalda woitta oikeuden/ sentähden käy paljo toisin/ cuin oikein on: sillä jumalatoin sorta wanhurscasta/ sentähden tehdän wäärät duomiot.
Hab 1:5 CAdzocat pacanain seas/ cadzocat ja ihmetelkät: sillä minä teen jotakin teidän aicanan/ jota ei teidän pidä uscoman/ cosca sijtä puhutan.
Hab 1:6 Sillä cadzo/ minä herätän Chalderit/ haikian ja nopian Canssan/ jonga pitä waeldaman nijn lewiäldä cuin maa on/ ja omistaman ne asumiset/ jotca ei heidän omans ole.
Hab 1:7 Joca pitä hirmuinen ja julma oleman/ käskemän ja waatiman/ nijncuin hän tahto.
Hab 1:8 Hänen orhins owat nopiammat cuin Pardit ehtona/ ja purewaiset cuin sudet. Hänen radzastajans waeldawat cauca suurin joucoin nijncuin he lennäisit/ ja nijncuin cotca riendä raadolle.
Hab 1:9 He tulewat caickia wahingoittaman: cuhunga he tahtowat/ nijn he carcawat läpidze cuin itätuuli/ ja he cocowat fangeja nijncuin sanda.
Hab 1:10 Heidän pitä Cuningoita nauraman ja Päämiehiä pilckaman/ caicki linnat pitä heidän leickinäns oleman: sillä he tekewät cuopat/ ja sijttekin heidän woittawat.
Hab 1:11 Silloin he ottawat uden mielen/ aina syndiä tehdäxens: ja sijtte täyty heidän woittons heidän Jumalallens omistetta.
Hab 1:12 MUtta sinä HERra/ minun Jumalan/ minun pyhän/ joca olet ijancaickisest/ älä anna meitä cuolla/ waan anna heidän olla/ o HERra/ meille ainoastans rangaistuxexi: ja anna heidän/ o meidän turwam/ meitä ainoastans curitta.
Hab 1:13 Sinun silmäs owat puhtat/ nijn ettes woi paha nähdä/ ja et tahdo cadzo surkiutta. Mixis cadzot sijs ylöncadzoita/ ja waickenet cosca jumalatoin sen niele/ joca händä hurscambi on.
Hab 1:14 Ja annat ihmiset käydä nijncuin calat meresä/ nijncuin madot/ joilla ei haldiata ole.
Hab 1:15 He ongiwat caicki ongella/ ja wetäwät heidän nuotallans ja saawat heidän wercoillans/ josta he iloidzewat ja riemuidzewat.
Hab 1:16 Sentähden he uhrawat nuotillens ja suidzuttawat wercoillens/ että heidän osans nijden cautta lihawaxi tullut on/ ja ruocans hercullisexi.
Hab 1:17 Sentähden he wielä alati heittäwät nuottans ulos/ eikä lacka Canssa tappamast.

Vers. 16. Uhrawat nuotillens ) se on/ he lukewat sen heidän woimaxens ja taidoxens/ taicka/ nijncuin he sen cudzuit/ rohkeudexens/ ja sentähden aina nijn tekewät/ saadaxens muita alans ja muiden tawarat/ ja luulewat idzens nijtä toimellisemmaxi/ jotca ei sencaltaisia juonia pidä.

II. Lucu .

HERra neuwo kärsimyxeen ja wahwuteen: sillä mitä hän on luwannut/ sen pitä totisest tapahtuman/ ja wanhurscas elä hänen uscostans/ v. 1.
PRopheta huuta/ woi/ ja ennusta Babelita wastan heidän tytymättömän himons tähden saadaxens hallita/ v. 5.
heidän ryöwäystäns/ v. 8.
ahneuttans/ v. 9.
murhans/ v. 10.
julmuttans/ v. 11.
petostans/ v. 15.
ja wäkiwaldans wastan/ cuin he Jumalan Canssalle teit/ v. 17.
ja ei heidän waietut jumalans woi heitä silloin autta/ v. 18.
etc.

Hab 2:1 TÄsä minä olen minun wartiosani/ ja astun minun linnaani/ ja cadzelen nähdäxeni mitä minulle sanotan/ ja mitä minä sitä wastan/ joca minua nuhtele.
Hab 2:2 Mutta HERra wasta minua/ ja sano: kirjoita se näky/ ja pijrrä tauluun/ että ohidzekäypä sen lukis.
Hab 2:3 Nimittäin/ se ennustus pitä ajallans täytettämän/ ja pitä sijttekin ilmanduman ja ei wilpistelemän.
Hab 2:4 Mutta jos se wijpy/ nijn odota händä/ hän tule totisest/ ja ei wijwyttele. Mutta joca sitä wastan on/ ei pidä hänen sieluns menestymän: sillä wanhurscas on eläwä uscostans.
Hab 2:5 MUtta wijna pettä ylpiän miehen ettei hän taida pysyä/ joca sielunsa lewittä nijncuin helwetti/ ja on nijncuin cuolema/ joca tytymätöin on. Hän temma puoleens cacki pacanat/ ja coco tygöns caicki Canssat.
Hab 2:6 Mitämax/ nämät caicki pitä hänestä sananlascun tekemän/ ja puhen ja tapauxen/ ja sanoman. Woi händä/ joca corgotta tawarans muiden hywydest/ cuinga cauwan se kestä? ja sälyttä paljo loca päällens.
Hab 2:7 O cuinga äkist ne pitä tuleman/ jotca sinua purewat/ ja ne heräwät/ jotca sinun syöxewät pois/ ja sinun täyty tulla hänen osaxens.
Hab 2:8 Että sinä olet monet pacanat ryöwännnyt/ nijn pitä caicki jäänet Canssoista taas sinua ryöwämän ihmisten weren tähden/ ja maan ja Caupungin ja caickein sen asuwaisten wääryden tähden.
Hab 2:9 WOi händä/ joca ahne on oman huonens pahudexi/ että hän panis pesäns corkeuteen ja wäldäis onnettomuden.
Hab 2:10 Mutta sinun neuwos pitä sinun huones häpiäxi joutuman: sillä sinä olet ylön paljo Canssoja lyönyt/ ja ylpiästi syndiä tehnyt.
Hab 2:11 Sillä kiwetkin pitä muureis huutaman/ ja malat harjalda pitä heitä wastaman.
Hab 2:12 Woi händä/ joca Caupungin werellä rakenda/ ja walmista Caupungita wäärydellä.
Hab 2:13 Eikö nämät HERralda Zebaothilda tapahdu: Mitä Canssat owat sinulle tehnet/ se poldetan tules/ ja jongatähden ihmiset owat wäsytetyt/ se täyty hucutetta.
Hab 2:14 Sillä maan pitä oleman täynäns HERran tundemisest/ nijncuin wedet jotca meren peittäwät.
Hab 2:15 Woi sinua/ joca lähimmäiselles panet sisälle/ secoitat sijhen sappes ja juotat händä/ ettäs hänen häpiäns näkisit.
Hab 2:16 Sinua pitä häpiällä rawittaman cunnian edest. Nijn juo sinä myös nyt ettäs maasa macaisit: sillä HERran oikian käden calcki pitä sinua ymbärins sattuman/ ja sinun täyty häpiälisest oxenda sinun cunnias tähden:
Hab 2:17 Sillä Libanonin wäärys pitä langeman sinun päälles/ ja haascatut eläimet pitä sinua peljättämän ihmisten weren tähden/ ja maan ja Caupungin ja caickein sen asuwaisten wääryden tähden.
Hab 2:18 Mitä sijs Cuwa autta taita/ jonga puuseppä tehnyt on/ ja walettu cuwa/ johon hänen seppäns luotti/ että hän mykät epäjumalat teki?
Hab 2:19 Woi händä/ joca sano cannolle: heräjä: ja mykälle kiwelle: nouse. Cuinga se opetta? Cadzo/ sen cullalla ja hopialla silattu/ ja ei ole heisä henge.
Hab 2:20 Mutta HERra on hänen pyhäsä Templisäns/ waiketcon caicki mailma hänen edesäns.

Vers. 1. Olen minun wartiosani ) se on/ minä pidän wirastani waarin.
v. 2. Kirjoita ) Cadzo Esa. 8:1.
v. 3. Ennustus ) Nimittäin/ Christuxest teidän wapahtajastan.
Vers. 9. Hän panis pesäns corkeuteen ) se on/ hän luule olewans rauhas hänen wahwoisa linnoisans.
v. 12. Caupungin werellä rakenda ) Cadzo Ier. 22:13.
v. 14. Maan pitä oleman täynäns ) Nimittäin/ cosca Christus tule pyhällä Evangeliumillans.
v. 17. Libanonin wäärys ) se on/ Jerusalem joca Libanonin päälle rakettu on.

III. Lucu .

HAbacuchin rucous/ josa hän walitta Jumalan edes/ hämmästynens sitä tulewaista Babelin fangiutta: lohdutta cuitengin idzens/ että HERra on aina laupias suurimmasakin hädäs/ v. 1.
ylistä Jumalan suurta woima ja cunniata/ cuin hän Canssallens osotti/ että hän Lakins andoi/ v. 7.
johdatti heitä Egyptist/ v. 5.
wei heitä Canaan maalle/ ja hucutti wäkewät Canssat maasta/ ja heidän Cuningans/ v. 6.
rucoile nyt myös osottaman woimans Babelita wastan/ v. 14.
walitta maacunnan häwityst/ v. 16.
lohduta taas idziäns HERrast Jumalast/ v. 18.

Hab 3:1 TÄmä on Prophetan Habacuchin rucous/ wiattomain edestä.
Hab 3:2 HERra/ minä olen sinun sanomas cuullut/ nijn että minä hämmästyin. HERra/ sinä wirgotat sinun käsialas wuosicautten keskellä/ ja teet sen tiettäwäxi wuosicautten keskellä/ tuscas ajattelet laupiutta.
Hab 3:3 Jumala tuli eteläst/ ja pyhä Paranin wuorelda/ Sela. Hänen kijtostans olit taiwat täynäns/ ja hänen cunniatans oli maa täynäns.
Hab 3:4 Hänen paistens oli nijncuin walkeus/ kirckaus käwi hänen käsistäns: siellä oli hänen wäkewydens salattu.
Hab 3:5 Hänen edelläns käwi rutto/ ja widzaus meni/ cuhunga hän sijtte meni.
Hab 3:6 Hän seisoi ja mittais maata/ hän cadzeli ja hajotti pacanat/ nijn että mailman wuoret muserruit/ ja caicki cuckulat mailmas notkistuit/ cosca hän mailmas waelsi.
Hab 3:7 Minä näin Ethiopian majat murhellisna/ ja Midianiterein tellat wapisewan.
Hab 3:8 Etkös HERra ollut wihainen wirrasa? ja sinun hirmuisudes wesisä/ ja närkästyxes meresä? Cosca sinä ajoit orehillas/ ja sinun rattas sait woiton.
Hab 3:9 Sinä weit sinun joudzes edes/ nijncuins olet sucucunnille wannonut/ Sela/ ja jaoit wirrat maasa.
Hab 3:10 Wuoret näit sinun ja tulit murhellisexi/ wirta meni pois/ sywyys annoi idzestäns änen ja nosti käsiäns corkeuteen.
Hab 3:11 Auringo ja Cuu seisoit alallans/ sinun nuoles menit kirckaudella/ ja sinun sauwas pitkäisen leimauxella.
Hab 3:12 Sinä tallaisit maan wihasas/ ja surwoit ricki pacanat hirmuisudesas.
Hab 3:13 Sinä läxit Canssas auttaman/ auttaman woideltuas. Sinä särjit pään jumalattomain huonesa/ ja rijsuit perutuxet alasti haman caulan asti Sela.
Hab 3:14 JOsca sinä wielä kiroisit pään waldicata kylinens/ jotca tulewat nijncuin tuulispää minua hajottaman/ ja iloidzewat nijncuin he olisit köyhän syönet salaisest.
Hab 3:15 Sinun orhis käywät meresä/ suurten wetten logas.
Hab 3:16 Että minä sencaltaist cuulen/ nijn minun wadzan murehti/ minun huulen wärisewät huudosta/ märkä lijcku minun luisani/ minä olen murehisani. Josca minä saisin lewätä waiwani ajalla/ cosca me menemmä sen Canssan tygö/ joca soti meitä wastan.
Hab 3:17 Sillä ei ficunapuun pidä wihottaman/ eikä wijnapuus pidä hedelmätä oleman. Öljypuiden työ wilpistele/ ja ei pellot anna elatusta. Jo lambat pitä pihatosta carcotettaman/ eikä carja pidä nawetas oleman.
Hab 3:18 MUtta minä iloidzen HERrasa/ ja riemuidzen Jumalasa minun lunastajasani.
Hab 3:19 Sillä HERra Jumala on minun woiman/ joca asetta minun jalcani nijncuin peuran jalat. Ja wie minun corkiallen/ nijn että minä soitan minun candelettani.

Vers. 2. Sinun sanomas ) se on/ Babelin fangiudest. v. eodem wuosicautten keskellä ) se on/ oikialla ajalla ja juuri keski hädäs sinä autat ja teet omas autuaxi ja wapaxi.
v. 3. Paranin wuorelda ) se on/ silloin cosca hän tahdoi anda Lain Sinain wuorella/ Deut. 33:2. Lue tämä Historia Exod. 19:16.
v. 5. Hänen edelläns käwi rutto ) Nimittäin/ cosca hän hänen Canssans johdatti Egyptist/ ja tappoi caicki Egyptin esicoiset/ Exod. 12.
v. 6. Hajotti pacanat ) Cosca hän heidän päästi Canaan maahan ja ajoi Cananerit pois/ nijncuin Josuan kirjas kirjoitetan. v. eod. Wuoret/ cuckulat ) se on/ woimalliset Cuningat ja waldiat hallidziat.
v. 7. Medianiterein ) Iud. 7:8.
v. 8. Wirrasa ) Cosca hän johdatti heitä punaisen meren läpidze/ ja upotti Pharaon/ Exod. 14:11.
v. 11. Auringo ja Cuu ) Iosu. 10:13.
v. 13. Auttaman woideltuas ) taitan ymmärtä Dawidist Sauli wastan.
v. 14. Pään waldickata ) se on/ Babelin Cuningast/ Caupungins ja ylimmäistens cansa.
v. 15. Sinun Orihis käywät ) se on/ Egyptiläiset punaises meres/ nijns woit myös hucutta Babylonialaiset.
v. 17. Ficunapuun ) Nimittäin/ Judan maa piti häwitettämän.

Prophetan Habacuchin loppu.