Propheta Ezechiel

22.04.2020

XIII. Lucu.

EZEchielist. Wäret Opettaiat/ Sarnaiat ia Petteiet Laitetan. Ezech. xiij.

Hes 13:1 Ja HERRAN Sana tapactui minulle/ sanoden. SINE Inhimisen Poica/ Prophetera Israelin Prophetie wastan/ ia sanos heille/ iotca omasta sydhemestens propheterauat.
Hes 13:2 Cwlcat HERRAN Sana/ Neite sanopi HERRA Jumala.
Hes 13:3 We nijlle hulluille Prophetille/ iotca heiden oma Hengens seurauat/ ia ei ole heille ycten Näkyä.
Hes 13:4 O Israel/ sinun Prophetis ouat ninquin Ketut coruessa/
Hes 13:5 Euet he aucon eten tule/ eike aseta heitens Mwrixi Israelin Honen ymberille. Ja euet Sodhas seiso HERRAN peiuene/
Hes 13:6 Heiden Näköns euet miteken ole/ ia heiden Noitudhens ombi sula walhe. He sanouat/ HERRA sen sanoi/ Waika ei HERRA ole heite lehettenyt/ ia achkeroitzeuat ette he heiden Oppins kijniteisit.
Hes 13:7 Eikö teiden Näghyn ole turha/ ia teiden Noitudhen sula walhe. Ja quitengin te sanotta/ HERRA ombi sen sanonut/ Waicka em mine site sanonut ole.
Hes 13:8 Senteden sanopi HERRA Jumala nein/ Ette te site sarnatte/ iosta ei miteken tule/ ia walecht noidhutte. Nin mine tadhon teiden wastan tedhä/ sanopi HERRA Jumala/
Hes 13:9 Ja minun käteni pite ninen Prophetin päle tuleman/ iotca sarnauat iosta ei miteken tule/ ia noituuat walecht. Ei heiden pide oleman minun Canssani Cocouxes/ ia Israelin Honen lughussa ei kirioitetu/ eli Israelin Maalle tulla Ja teiden pite tundeman/ Ette mine HERRA Jumala olen/
Hes 13:10 Senteden ette he minun Canssani wietteleuet/ ia sanouat/ Rauha/ quin ei ole quitenga Rauha. Canssa seinen ylesrakenda/ nin he sen saman pyhckiuet irdhalisen Calkin cansa.
Hes 13:11 Sanos nijlle pyhckijlle/ iotca irdhalisella Calkilla pyhckiuet/ ette sen pite poislangeman. Sille ette Sadhe cwro ombi tuleua/ ia swret Rakeet langeuat/ ia Twlispä pite sihen söxemen/ Catzo/ Nin se Seine langepi. Mite maxa/ eikö silloin teille sanottane/
Hes 13:12 Cussa nyt on se pyhckimys/ ionga te pyhckinyet oletta?
Hes 13:13 Nein sanopi HERRA Jumala/ Mine tadhon anda ydhen winiseuen Twlispään minun iulmaudhessani pauuhata/ ia Saten cwron minun wihassani/ ia swret Rakeen kiuet hirmudhessani/ ne pite caiki cukistaman.
Hes 13:14 Sillens mine tadhon alaslödhe seinen/ ionga te irdhalisella Calkilla pyhitte/ ia mahan heitite/ Nin ette sen macauan Perustoxen nächtemen pite/ ette se Maas maca. Ja teiden pite mös sielle siselle huckuman/ ia ymmertemen/ ette mine se HERRA olen.
Hes 13:15 Juritellens mine tadhon teutte minun Hirmusudheni sen Seinen päle/ ia ninen päle/ iotca sen irdhalisel Calkilla pyhkiuet/ ia teillen sanoa/ Eike tesse ole Seine eli Pyhckie.
Hes 13:16 Näme ouat ne Israelin Prophetat/ iotca Jerusalemille noituuat/ ia sarnauat Rauhasta/ waicka ei Rauha olecka/ sanopi HERRA Jumala.
Hes 13:17 Ja sine Inhimisen Poica oienna sinun casuos vastan sinun Canssas Tytterit/ iotca heiden sydhemestens noituuat. Ja Prophetera heiden wastans/ ia sanos/ Nein HERRA Jumala sanopi.
Hes 13:18 We teille/ iotca teet * Pänalaiset Inhimisille heiden Cainolons ala/ ia Niskatynyt * Päite warten/ seke Norille ette wanhoille Sieluija ottaxenna. Coska te nyt weijunyet oletta minun Canssani Sielut/ nin te lupat heille Elemen/
Hes 13:19 Ja minun te riuatta minun Canssani seas/ Ohra pion ia ydhen Leiuenpalan tedhen. Sen cautta/ ette te ne Sielut Coolemahan domitzetta/ iotca ei pitenyt cooleman/ Ja domitzetta nijte Elemehen/ iotca ei pide elemen. Ja se tapactu teiden Walhecten cautta minun Canssassani/ ioca kernasti Walhen cwle.
Hes 13:20 Senteden sanopi HERRA Jumala/ Catzo/ mine tadhon tedhä wastan teiden Pänalaisten/ iolla te Sielut otatta ia lohutat. Ja tadhon heite poistemmat teiden Cainalastan/ ia ne Sielut/ iotca te otatta ia lohutat/ tadhon päste.
Hes 13:21 Ja tadhon teiden Niskatynyn rickirepie ia minun Canssani teiden käsisten wapautta/ ettei teiden pidhe hende enämbi ottaman/ Ja ymmertemen ette mine se HERRA olen.
Hes 13:22 Senteden/ ette te ninen Hurskasten sydhemet coetelet Falskista/ ioita em mine muresen saattanut ole. Ja oletta wahuistanuet ninen iumalattomiten kädhet/ nin ettei he käenne heitens heiden pahasta menostans/ ette he eleisit.
Hes 13:23 Senteden ei pidhe teiden turha Opetosta sillen sarnaman eike noituman. Waan mine tadhon wapacta minun Canssani teiden Käsisten/ Ja teiden pite ymmertemen/ ette mine HERRA olen.

XIV. Lucu.

Nelie Jumalan Rangastusta syndein teden.

Hes 14:13 COska iocu Maakunda minua wastan synditekepi/ ia se wiele sijtte minua pilcapi/ Nin mine tadhon käteni sen ylitze vlosoienda/ ia caiken Leiuen waran poisotta. Ja tadhon sinne Nelghien lehette/ ette mine sielle seke Inhimiset ette Eleimet ylesiuritan.
Hes 14:14 Ja waicka silloin olisit sielle ne Colme Mieste/ Noe/ Daniel ja Job/ nin he waiuoin heiden omat Sieluns wapadhaisit heiden Wanhurskaudhellans/ sanopi HERRA Jumala.
Hes 14:15 Ja ios mine pahat pedhot maan siselle leheteisin/ iotca Inhimiset poissiualdaisit/ ia sen raatelisit/ nin ettei sielle yxiken Petoin teden waelta taidhais. Ja neme Colme Mieste olisit sielle siselle/
Hes 14:16 Nin totta quin mine elen sanopi HERRA Jumala/ eike he taidha Poikians eike Tytteritens wapacta/ waan ainostans itzens/ Mutta itze se Maa autioxi tule.
Hes 14:17 Eli ios mine Miecan sen Maan päle annaisin tulla/ ia sanoisin/ Miecka/ mene sen Maan lepitze/ ia nin tulis seke Inhimiset ette Eleimet ylesiuritetuxi. Ja ne colme mieste olisit henesse/
Hes 14:18 Nin totta quin mine elen sanopi HERRA Jumala/ eike he taidha Poikians eike Tytteritens wapacta/ waan heiden ainoastans pite wapadhetuxi tuleman.
Hes 14:19 Taica ios mine Ruttotaudhin Maan siselle leheteisin/ ia minun hirmusudheni sen ylitze vloswodhataisin/ ette mine sielde cadhotaisin seke Inhimiset ette Eleimet.
Hes 14:20 Jo Noe/ Daniel ia Job olisit sielle siselle/ Nin totta quin mine elen/ sanopi HERRA Jumala/ eipe heiden pidheis heiden wanhurskaudhens cautta/ eike poikians eli Tytteritens taita wapacta/ waan heiden omat Sieluns.
Hes 14:21 Sille nin sanopi HERRA Jumala/ Jos mine leheteisin ne Nelie minun Paha Rangaistustani/ quin on/ Miecka/ Nelke/ pahat Pedhot ia Ruttotaudhin Jerusalemin ylitze. Nin/ ette mine sielle cadhotaisin seke Inhimiset ette Eleimet/
Hes 14:22 Catzo/ nin mutomat sielle siselle pidheis ietettemen/ iotca Poiat ia Tytteret sielde pidheis vloswiemen/ ia tulla tenne teiden tygen. Ette te näkisit quinga heiden keuis/ ia lohutaisit teiten sen Onnettomudhen päle/ ionga mine Jerusalemin ylitze olen andanut tulla/ ynne caikein muidhen cansa/ quin mine heiden ylitzens olen andanut tulla.
Hes 14:23 Ne pite teiden lohutoxen oleman/ coska te saatta nähdä quinga heiden keupi/ ia taidhat ymmerdhe/ ettei mine ilman syyte tehnyt ole/ mite mine sielle sisellä tehnyt olen/ sanopi HERRA Jumala.

XVIII. Lucu.

Lue Ezech. xvj. Cap. Jalon Wertauxen Sanan ylencatzomisen teden/ ia sijte Epeiumalten Palueluxest/ Lijtosta/ ia sijte Ensimeisest vskosta/ iosta Paulus sano.
Sen Ensimeisen Uskon he tyhiexi teit.
Synnein andexiandamus luuatan nijlle catuuaisille. Ezech. xviij.

Hes 18:1 Ja se HERRAN sana tapactui minulle/ ia sanoi.
Hes 18:2 MIxi te prucat Israelin maasa teiden seassan/ temen SananLaskun/ ia sanotta. Iset ouat Hapatut winamariat sönyet/ Waan Lastein Hampat ouat sijte heltynyet.
Hes 18:3 Nin totta quin mine elen/ sanopi HERRA Jumala/ Eipe sencaltainen Sananlasku pidhe oleman teiden seasan Israelis.
Hes 18:4 Sille catzo/ caiki Sielut ouat minun/ nin Isen Sielu quin Poiangin minun on. Se Sielu quin Synditeke/ sen pite cooleman.
Hes 18:5 Jos nyt iocu Hurskas on/ ioca oikein ia hyuestiteke/
Hes 18:6 Joca ei Wortein päle * söö/ eike henen Silmiens ylesnosta Israelin Honen Epeiumalten polehen. Joca ei saastuta henen Lehimeisens Emende/ eike maca Waimon cansa henen taudhissans.
Hes 18:7 Joca ei kennengen warytte te/ ioca Welgholistens henen Pantins iellensanda/ eike miteken wäkiuallalla keldeke poisota. Joca andapi Isouaisille Leiuestens/ ia sen Alastoman waatetta.
Hes 18:8 Joca ei corkoraha ota/ ioca eiketen Asioisans pete. Joca ei auta wärytehen/ Joca riteleueisten waihel oikein domitze.
Hes 18:9 Joca minun Oikiudheni ielkin waelda/ ia pitepi minun Keskyni/ nin ette hen todhest ninen ielkin teke. Se on yxi Hurskas Mies/ henen pite wissist Elemen/ sanopi HERRA Jumala.
Hes 18:10 Mutta ios hen iongun Poian synnytte/ ia se sama tulepi Murhaiaxi ioca werte vloswodhatta/ eli iotaki neiste cappaleista tekepi/ ia ei ycten nijste muist cappaleist teghe.
Hes 18:11 Waan sööpi woortein päle/ ia saastutta henen Lehimeisens Emenen.
Hes 18:12 Tekepi nijlle Kieuhille ia waiuasille wahingot/ ottapi iotakin wäkiuallalla. Ei Panti iellensanna/ ylesnosta Silmens Epeiumalten pein/ iolla hen Cauhistoxen tekepi. Ulosandapi Corkorahan päle/ ia Asioisa pettepi/
Hes 18:13 pidheiskö henen elemen ? Ei tosin henen elemen pidhe. Waan ette hen nämet Cauhistoxet tehnyt on/ henen pite coolemalla cooleman/ Henen werens pite henen ylitzens oleman.
Hes 18:14 Mutta ios hen iongun Poian synnytte/ ioca caikia sencaltaisi syndie näke/ quin henen Isens teke/ ia hen itzens pelke/ ia ei nin tee.
Hes 18:15 Ei söö Wortein päle/ eike silmens ylesnosta Israelin Hoonen Epeiumalten tyge. Ei saastuta henen lehimeisens Emende/
Hes 18:16 Eikete wahingoita/ Ei tacanans Pantia pidhe/ eike miteken ota Wäkiuallal. Jacapi Leiuestens Nelkeitzille/ ia sen Alastoman waatetta/
Hes 18:17 Ei auta site Radholista wastan. Ei ota corkoraha eli Asioisa pete/ Waan minun Keskyni pite/ ia minun Oikiudheni ielkin elepi. Ei temen pidhe henen Isens pahateghon tedhen cooleman/ waan elemen.
Hes 18:18 Mutta henen Isens/ ioca Wäkiualta ia Wärytte prucasi/ Ja henen Canssans seas site tehnyt on/ quin ei luualinen ole. Catzo/ Henen pite cooleman henen Pahateghons teden.
Hes 18:19 NIn te sanotta/ Mixei Poian pidhe henen Isens Pahatteghot candaman. Senteden pite henen elemen/ ette hen hyuesti ia oikiasti teki/ ia caiki minun Oikiuteni pitenyt ia tehnyt on/
Hes 18:20 Waan se Sielu/ quin synditekepi sen pite cooleman. Sille ei Poian pidhe Isens pahatecoia candaman/ eike mös Ise pidhe Poians pahatecoia candaman. Waan sen Hurskan wanhurskauden/ pite henen ylitzens oleman/ ia sen Wären Wäryys pite henen ylitzens oleman.
Hes 18:21 Mutta ios iocu Jumalatoin itzens käende/ caikista henen synneistens/ quin hen on tehnyt. Ja pitepi caiki minun Oikiuten/ ia tekepi oikein ia hyuesti/ nin henen pite elemen ia ei cooleman.
Hes 18:22 Mutta caickein henen ylitzekeumisens/ iotca hen on tehnyt/ ei pidhe muistettaman/ Waan henen pite elemen sen wanhurskaudhen teden/ quin hen teke.
Hes 18:23 Lwletkos/ ette mine halaian sen Jumalattoman coolemata/ sanopi HERRA Jumala/ ia ei paremin ette hen palaiais henen pahasta menostans ia elemestens/ ia eleis.
Hes 18:24 Ja ios se Wanhurskas/ palaiapi henen Wanhurskaudhestans/ ia tekepi site quin paha on/ ia elepi caiken sen Cauhistoxen ielkin/ quin iocu Jumalatoin teke. Pidheiskö henen elemen ? Ja caiki henen Wanhurskautens/ quin hen tehnyt on/ ei pidhe ensingen muistettaman.
Hes 18:25 Waan henen pite cooleman henen Jumalan pilcaudhes ia synnins tädhen/ iotca hen tehnyt on. Ja quitengin te sanotta/ Eipe HERRA oikein tee.
Hes 18:26 Nin cwlcat sis te Israelin Honesta/ Engö mine oikein tee/ Mutta te wärin ? Sille coska se Wanhurskas poiskäendepi itzens henen Wanhurskaudhestans/ ia tekepi paha/ nin teuty henen coolla. Mutta henen teuty coolla henen Pahudhens teden/ quin hen tehnyt on.
Hes 18:27 Wastoinpein/ coska se Jumalatoin poiskäendepi itzens henen Wärydhestens/ ionga hen tehnyt on/ ia teke nyt Oikein ia hyuesti/ hen Sielunsa eleuene pitepi.
Hes 18:28 Sille ette hen pelkepi/ ia pahudhestans weltepi/ Nin henen pite elemen ia ei cooleman.
Hes 18:29 Ja wiele nyt ne Israelin Honesta sanouat/ Eipe HERRA oikein tee/
Hes 18:30 pidheiskö minun oleman wären ? Teille Israelin Honesta on wäryys. Senteden mine tadhon domita teite/ iotca Israelin Honesta oletta/ iocaitzen henen menons pereste/ sanopi HERRA Jumala. Nin käendeket sis teiten/ caikista teiden ylitzekeumisesten/ ettei teiden pidheis langeman pahatecoinne teden.
Hes 18:31 Poisheitteket caiki teiden ylitzekeumisen/ ioilla te oletta ylitzekeunyet/ ia techket teillen vsi sydhen ia vsi Hengi.
Hes 18:32 Sille mingeteden sine tadhot nin coolla/ sine Israelin Hone ? Sille em mine tadho sen cooleuaisen coolemata/ sanopi HERRA Jumala/ senteden käendeket teiten/ nin te saatta ele.

XXXIII. Lucu.

Sarnaia ombi ninquin Wartia/ ia quin Pasuna ioca hädheste waarapi. Ezech. xxxiij.

Hes 33:1 Ja se HERRAN sana minulle tapactui ia sanoi.
Hes 33:2 SIne Inhimisen Lapsi/ sarna sinun Canssas wastan/ ia sanos heille. Coska mine Miecka iongun Maan ylitze weisin/ ia sen Maan Canssa ottaisi ydhen Miehen heiden seastans/ ia tekisit sen heiden Wartiaxens.
Hes 33:3 Ja hen näkepi Miecan sen Maan ylitze tuleuan/ ia pasunalla soitta ia Canssans waarapi.
Hes 33:4 Joca nyt sen pasunan helinen cwlepi/ ia ei tadhoisi hendens neuuotta/ ia se Miecka tulis ia hende poisottais/ sen oma Weri olcoon henen pääns päle.
Hes 33:5 Sille hen cwli sen Pasunan helinen/ ia ei quitengan hendens waaroinut/ senteden olcoon henen Werens henen ylitzens. Mutta ioca hendens cauatta/ hen Sielunsa wapacta.
Hes 33:6 Waan ios Wartia näkis Miekan tuleuan/ ia hen ei pasunalla soittaisi/ ia henen Canssans ei waaroinut/ ia Miecka tulis ia poisottaisi mutamita. Ne samat tosin heiden syndiens teden poisotetaisijn/ Mutta heiden Werens mine tadhon sen Wartian kädheste waatia.
Hes 33:7 Ja nyt sine Inhimisen Lapsi/ Mine olen asettanut sinun Wartiaxi Israelin Honen ylitze. Coskas iotakin cwlet minun Suustani/ ettes heite manaisit.
Hes 33:8 Quin mine nyt sillen Jumalattomalle sanon. Sine Jumalatoin sinun teuty coolemalla coolla. Ja et sine site henelle sano/ Ette se Jumalatoin henen menostans cartais. Nin se Jumalatoin pite henen Jumalattoman Menons teden cooleman/ Waan henen Werens mine tadhon sinun kädhestes waatia.
Hes 33:9 Mutta ios sine waaraiat sen Jumalattoman henen menons teden/ ette hen sijte hendens käendeis/ Ja ei hen tadhoisi hendens sijte ketä. Nin henen pite syndiens teden cooleman/ Mutta sine olet sinun Sielus wapactanut.

XXXIV. Lucu.

Tesse pahat/ ette Hyuet Paimenet vlosmaalatan/ Christus se hyue Paimen on.

Hes 34:1 JA se HERRAN sana tapactui minulle/ ia sanoi/
Hes 34:2 Sine Inhimisen Lapsi/ Prophetera Israelin Paimenita wastan/ Prophetera/ ia sanos heillen. Nein sanopi HERRA Jumala/ We Israelin Paimenille/ iotca itzeheitens roockiuat/ Eikö paimenet pidheis Laumans caitzeman?
Hes 34:3 Mutta te sööt site Lihauata/ ia Willoilla te itzenne waateitta/ ia teurastit site Sötetty/ Mutta nijte Lambaita ette te tadho roockia.
Hes 34:4 Nijte Heiccoia ette te wahuistanuet/ ia nijte Sairaita ette te paranneet/ Ne Haauoitetut/ eipe te sitonuet/ Ne Exyueiset eipe te iellenshakenuet/ Ja site Hucutettu eipe te etzinyet. Waan angarast ia haartaast te oletta heiden ylitzens wallaneet/
Hes 34:5 ia minun Lambani ouat haiotetut/ ninquin heillä ei olisicka Paimenda. Ja ouat caikille pedhoille Roaxi tulluet/ ia ratki hawoitetut/
Hes 34:6 ia exyuen keuuet wortein päle/ sinne ia tenne/ ia caikein corkein Cuckulain päle. Ja ouat caiken Maan päle haiotetut/ ia eikengen ole/ ioca heiden ielkens kysy/ eli iotaki heiste tottele.
Hes 34:7 Senteden cwlcat te paimenet HERRAN sana/
Hes 34:8 Nin totta quin mine elen sanopi HERRA Jumala. Ette te ylenannat minun Lambani Raateluxexi ia minun Laumani caikille Pedhoille roaxi/ coska ei heille ole ycten Paimenda/ eike minun Paimeneni tottele minun Laumastani. Waan he ouat sencaltaiset Paimenet/ iotca itzeheitens caitzeuat/ Mutta minun Lambaitani euet he tadho roockia.
Hes 34:9 Senteden te Paimenet cwlcat HERRAN sana/ nein sanopi HERRA Jumala.
Hes 34:10 Catzo/ Mine tadhon ninen Paimenden tyge/ Ja tadhon waatia minun Laumani heiden käsistens. Ja tadhon heite lopetta/ ettei he sillen pidhe Paimenet oleman/ ia ei sillen itzeheitens caitzeman. Mine tadhon pelasta minun Lambani heiden suustans/ ettei he sillen pidhe heite ylessömen.
Hes 34:11 SIlle nein sanopi HERRA Jumalan/ Catzo mine itze tadhon murhen pite minun Lambaistani. Ja etzie minun Lambaitani/ ninquin Paimen etzipi henen Lambaitans/ iotca heiden Laumastans poisexyneet ouat.
Hes 34:12 Nin ikenens mine tadhon etzie minun Lambaitani/ ia tadhon heite pelasta iocaizes Paicas/ sielle quin he haiotetut ouat/ sihen aican/ coska syngy ia Pimie oli.
Hes 34:13 Mine tadhon heite caikista Canssoissa vloswiedhe/ ia caikist Makunnist heite coghota/ ia tadhon heite omijn Maihins wiedhe. Ja tadhon heite caita Israelin Mekein päle/ ia caikis Laxois/ ia caiken Maan wehman päle.
Hes 34:14 Mine tadhon heite wiele nihin parahin Laitumihin/ ia heiden Pihaittans pite ninen Corkein Wortein päle Israelis seisoman. Sielle heiden pite lustilisis Pihaittois macaman/ ia lihauan Laituman saadha Israelin mekein päle.
Hes 34:15 Mine tadhon itze caita minun Lambani/ ia annan heidhen macailla/ sanopi HERRA Jumala.
Hes 34:16 Mine tadhon site cadhotettua ylesetziä/ ia site exyueiste iellenstoodha/ ia site haauoitettu situa/ ia site Heicko wahuista. Ja mite lihaua ia wäkeue on/ tadhon mine kätke/ ia tadhon heite caita/ ninquin cuki taruitze.
Hes 34:17 MUtta teille minun Lauman/ sanopi HERRA Jumala nein/ Catzo/ mine tadhon domita Lamban waihel/ ia Järein ia Cauristen waihel.
Hes 34:18 Eikö sijne kylle ole/ ette teille nin hyue wehmas on/ ia nin yldekylle/ ette te sen ialghoillan tallatte. Ja nin lustiset Läctet iodhaxen/ nin yldekylle/ ette te sisellenkeut/ ia ne pyterexi teet?
Hes 34:19 Nin ette minun Lambani teuty södhe/ iotca te tallaneet oletta/ ia iodha site/ ionga te Jalghoillan pydhertenyet oletta?
Hes 34:20 Senteden nein sanopi HERRA Jumala nijlle/ Catzo/ mine tadhon domita Laihain ia Lihauain Lambain waihel.
Hes 34:21 Senteden ette te potkitta teiden Jalghoillan/ ia nijte Heickoia te poispusket teiden Saruillan/ sihenasti ette te heite caikia teisten poishaiotat.
Hes 34:22 Ja mine tadhon autta minun Laumani/ ettei hen sillen pidhe Raateluxexi tuleman/ ia mine tadhon domita lammasten ia Lammasten waihel.
Hes 34:23 Ja mine tadhon heille ydhen ainoan Paimenen ylesherette/ ionga heite caitzeman pite/ nimitein/ Minun Palueliani Dauidin. Henen pite heite caitzeman/ ia heiden Paimenens oleman.
Hes 34:24 Ja mine HERRA tadhon olla heiden Jumalans/ Mutta minun Palueliani Dauid pite heiden seaszans Pämiehen oleman/ Site mine HERRA itze sanon.
Hes 34:25 Ja mine tadhon heiden cansans ydhen RauhaLijton tedhä/ ia caiki pahat Pedhot maasta poiskarcotta/ ette Lambat pite irstast asuman Corues/ ia metzis macaman.
Hes 34:26 Mine tadhon heite/ ia caiki minun Cuckulani siugnata/ ia annan sata heiden pälens oikialla aialla/ sen pite Armolisen Sateen oleman.
Hes 34:27 Ette ne Puudh kedholla pite heiden hedhelmens candaman/ ia heidhen Casuons andaman pite/ ia heiden pite irstana Maasa asuman. Ja heiden pite ymmertemen/ ette mine HERRA olen/ coska mine heiden Ikens serkenyt olen/ ia lunastanut heite ninen käsiste/ ioita he paluelit.
Hes 34:28 Ja eipe heiden pidhe sillen Pacanoille Raateluxexi oleman/ ia ei yxiken Peto Maan päle/ pidhe heite sillen ylessömen/ Waan irstana asuman/ ilman caiketa pelghota.
Hes 34:29 Ja mine tadhon heille ydhen kerskatun Plantun ylesherette/ ettei heiden pidhe sillen Maasa Nelke kersimen/ ia ei enembe heiden pilcans Pacanain seas kersie.
Hes 34:30 Ja heiden pite tietemen/ ette mine se HERRA/ heiden Jumalans olen heiden tykenens/ ia ette ne Israelin Honesta ouat minun Canssani/ sanopi HERRA Jumala.
Hes 34:31 Ja tosin/ te Inhimiset pite oleman minun Wehmani Lambat/ ia Mine tadhon teiden Jumalan olla/ sanopi HERRA Jumala.

Lue Käsikiriast Ezech. xxxviij. sen sine Rumin hautamises leudhet.