Propheta Esaia

22.04.2020

Alcupuhest Esaian Prophetan Päle/ paras Osa.
Ensin on sangen tarpelinen/ ette ioca temen Prophetan keluolisesta lukia tacto/ henen pite Titulust warinottaman/ ia hyuesti sen wimeisen Kuningain Kirian/ ia mös sen wimeisen Cronikan kirian/ ia nijste Tegoist/ puheist ia Tiloist/ quin ninen Kuningain alla tapactui/ iotca tesse Tituluxes ouat mainitut/ samain kiriain loppun asti/ wisusti merkitzemen.
Nin teme Prophetia site paramin ymmerteten coska tieten quingacaltainen meno Judeas silloin oli/ cuista Asioista hen on sarnanut/ Milliset Canssat olluet ouat/ eli mike heiden Aighotuxens on ollut/ heiden Napurins/ Ysteuins/ taica Wiholisins cansa eli wastan.
Ja liaten/ quinga he Jumalan coctan sijnä Makunnas heitens keutit/ ia Prophetan/ henen Opins/ ia Jumalan palueluxen wastan/ eli Epeiumalten paluelusta pitenyet ouat.
Sitelehin tarpelinen on/ ette se ymmerteisin/ quinga ne Makunnat/ iotca tesse ia muissa Prophetissa mainitan/ Jerusalemin ia Judean maan lehin eli ymberi macauat/ ettei se Lukeita esteisi eli swttuuaisexi tekis.
Nin ombi Iten pein Jerusalemist eli Judeast lehinen se CoolluMeri/ cussa muinen Sodoma ia Gomorra seisonut olit.
Sillepolella site Coollut Mertä/ macapi se Moabin maakunda/ ia se Ammonin lasten.
Sijtte wiele edhemben maca Babilon eli Caldea/ Ja sijtteki edhemben/ Se Persian maa/ Joista Esaias palio puhupi.
Pohian pein/ macapi se wori Libanon/ ia sen ylitze Damascus ia Siria.
Mutta sijtte edhemben Idhen poolen/ macapi Assiria/ Josta Esaias mös palio iuttele.
Länten pein/ macauat ne Philisterit sen swren Meren tykene/ ne Juttain pahimmat wiholiset.
Ja sijte samasta Mereste iuri pohian polehen/ ombi Sidon ia Tyrus/ Joinenga äret Galilean cansa ycten ioxeuat.
Etelen pein/ ouat monda maat/ quin Egiptus/ Ethiopia/ Arabia/ se Punainen Meri/ Edom ia Midian/ Nin ette Egiptus länten pein Etelestmacapi.
Neiste Makunnist Esaias etc sarnapi/ iotca Judean Maan ymberille macasit/ ninquin Sudhen ioukot/ iongun LambainHonen ymberille.
Ninen mutamain canssa he toisnans Lijttot ia Souinnot teit/ waan ei miteken heille se auttanut.
Teme tosin Propheta ombi teunens eleuist/ lohulisist/ ia sydhemelisist/ Puheist ia Sanoista/ caikein kieuhein Omatundoin/ Sieluin/ ia surkiain murhelistein Sydhenden coctan.
Nin ouat mös tesse couat vhkauxet ia hirmuiset kekeyxet/ nijte Paadhituita/ Coreita/ niskurita/ couacoruaisi Jumalattomita wastan/ ios se mutoin autaisi.
Wimein on merkitzeminen/ Ette hen Juttan Canssa enimen nucteli/ laitti ia rangaisi Epeiumalten palueluxest/ Samalmoto mös Pramin Coreutta/ Yleniomist/ Ahneutta/ ia mwdh synnit hen vsein rangaisi.
Mutta sen ylpien vskalluxen ia turuan/ quin he panit heiden vlosualitun Epeiumalten Palueluxen ia omain töidhens/ Eli heiden taica mucalistein Kuningain/ ia Lijttoin loottamisen päle/ Esaias hartamasti laitta ia nuctele.
Joita ei Canssa kersie maltanuet/ Sille he tactoit nijsse asioissa Oikiudhen oleuan/ Waicka heille oli sula exytos/ walhe/ wieckaus ia wärys.
Senteden mös Kuningas Manasses wimein andoi henen tapetta/ Ninquin Kettarin ia Eriseuraian/ Ja quin Juttat sanouat/ nin hen keskelde Sahalla leickatin.

Esaia

I. Lucu.

Jes 1:1 TEme on se Esaian Amozin poian * Näky/ ionga hen näki Judan ia Jerusalemin päle/ Usian/ Jotham/ Aham/ ia Jehiskiam/ ninen Judan Kuningasten aicana.
Jes 1:2 Cwlcat te Taiuat/ ia Maa ota Coruijs/ sille se HERRA puhupi. Mine olen Lapset vloscaszuattanut ia ylescorghottanut/ ia he ouat minusta poislangeneet.
Jes 1:3 Herke tundepi henen HERRANS/ ia Asi henen HERRAS seimen/ Mutta eipe Israel minua tunne/ ia minun Canssan ei ymmerdhä.
Jes 1:4 O we sille syndiselle Canssalle/ site Canssa swresta pahastteghosta/ sille pahaelkiselle Siemenelle/ nijlle Wahingolisille Lapsille. Jotca HERRAN ylenannoit/ sen Israelin Pyhen pilcasit/ he poickesit tacaperin.
Jes 1:5 Mite warten mine teite enemin löön/ ette te ne poickemiset waiuoin site enemin teet? * Coco pää ombi sairas/ ia coco sydhen omqi wäsynyt/
Jes 1:6 Hamast Candapäst nin Lakipähän asti/ eipe miten terueytte henesse ole. Waan * Haaua ia sinimaria ia wiharacot/ iotca euet ole ommellut/ eike sidhotut/ eike Öliulle siueltyt.
Jes 1:7 * Teiden Maan ombi autiana/ teiden Caupungit ouat tulella poltetut. Mucalaiset ylessöuet teiden Pellon teiden silmein edes/ ia ombi autia/ ninquin se/ ioca Mucalaisilda radheltu ombi.
Jes 1:8 Mutta mite wiele iellens onopi Zionin Tytterest/ se on ninquin * Lectimaia Winatarhas/ ia ninquin iocu Hacomaia Sengipellossa/ Ninquin iocu häuitettu Caupungi.
Jes 1:9 Ellei se HERRA Zebaoth meille iotakin wähe annais ylitziedhe/ Nin me olisima quin Sodoma/ ia Gomorran caltaiset.
Jes 1:10 * Cwlcat HERRAN Sana/ te Pämiehet Sodomast/ ottacat coruijn meiden Jumalan Laki/ sine Canssa Gomorrasta.
Jes 1:11 * Mite minulle teiden Wffrein palioudhest? sanopi HERRA/ Mine olen sijte Oinasten poltwffrist/ ia ninen Söttilesten rasuasta rauitettu/ ia en tottele wasicain/ Lambain ia Cauristen wertä.
Jes 1:12 Coska te ilmestytte minun Casuoni eten/ cuca sencaltaisita wati teiden käsisten/ ette te waellaisit minun Esihonesani?
Jes 1:13 Elket sillen teiden Rocawffrian huckan edestoco/ Se haijuwffri ombi minulle yxi Cauhistos.
Jes 1:14 Site wttacuuta ia Sabbathia/ coska te cocon tuletta/ em mine kersi/ Sille te prucat nijsse Epeiumalten paluelust ia wäkiualta. Minun Sielun wihapi teiden Wttacuutan ia Juhlapeiuien/ mine olen nijste suuttunut/ mine wäsyn site kersieseni.
Jes 1:15 Ja quin te paralans käsienne ylesnostat/ nin mine quitengin silmeni teiste poiskäennen. Ja waicka te palio rucolisitta/ em mine quitengan teite cwle/ Sille teiden * kädhen ouat Werta teunens.
Jes 1:16 * Peskät/ pudhastacat teiten/ poispangat teiden Paha menon minun Silemein edest.
Jes 1:17 Lackacat pahasta/ oppecat hyue tekemen/ etziket Oikiudhen ielkin. * Auttacat site alaspainettu/ Saattacat nijlle Oruoille Oikiutta/ ia auttacat Lesken asia/
Jes 1:18 ia sijtte tulcat/ ia catzocam cummalla * Oikius on/ sanopi HERRA. Jos teiden Synnit wiele * Weri ruskiat olisit/ nin heiden pite quitengin Lumi walkiaxi tuleman. Ja waicka he olisit ninquin Rosincaruaiset/ pite heiden quitengin ninquin Willa tuleman.
Jes 1:19 Jos te minua cwlisitta/ nin teiden pidheis maan hywydhen nautitzeman.
Jes 1:20 Mutta ios te poisweltet/ ia oletta couacoruaiset/ nin Miecan pite teite ylessömen/ Sille sempe HERRAN sw puhupi.
Jes 1:21 * Quinga se tapactu/ ette se hurskas caupungi on Horaxi tullut? Hen oli teunens Oikiutta/ Wanhurskaus henesse asui/ Mutta nyt Murhaiat.
Jes 1:22 Sinun Hopias ombi Cardhexi tullut/ ia sinun * Winas ombi wedhelle secoitettu.
Jes 1:23 Sinun * Pämiehes ouat wäret ia Warcain cumpanit/ Caiki he kernasti Lahia ottauat/ ia seisouat Andimiten ielkin. Nijlle Oruoille euet he Oikiutta tee/ ia Leskein Asia ei tule heiden eteens.
Jes 1:24 * Senteden sanopi se HERRA Jumala Zebaoth/ se Wäkeue Israelis/ O We/ Mine tadhon itzeni lohutta wiholisteni cautta/ ia minun wiholisteni * cautta wihan sammutta.
Jes 1:25 Ja mine käennen minun Käteni sinun wastas/ ia sinun * Cardhes puchtaimaxi seliten/ ia caiken sinun Tinas poiswien.
Jes 1:26 Ja saatan sinun * Domaris entisellens/ ia Radhimiehes ninquin alghustaki. Senperest sine cutzutaan wanhurskaxi Caupungixi/ ia toimelisexi caupungixi.
Jes 1:27 Zion pite * Oikiudhen cautta lunastettaman/ ia henen fanginsa Wanhurskaudhen cautta.
Jes 1:28 Ette ne Ylitzekeumerit ia Syndiset ynne pite serietuxi tuleman/ ia iotca HERRAN ylenandauat/ huckuman.
Jes 1:29 Sille heiden teuty häpien tulla * Tammein wooxi/ Joihin the lustina piditte/ ia häueistyxi tuleman ninen Yrtitarhain teden/ iotca te vloswalitzit.
Jes 1:30 Coska te tulletta/ ninquin iocu Tammi quiuain Lectein cansa/ ia ninquin iocu Wedhetöin Yrtitarha.
Jes 1:31 Ja coska teiden * Warieluxen tulepi ninquin Roctimen neuchte/ ia teiden * tecona ninquin iocu Kipinä. Ja he molemat pite ynne ylessytytetyxi tuleman/ iota eikengen samuta.

* Tammein ) Sille hen heiden Epeiumalanpalueluxens merkitze/ Sille Wijdhois/ Metzis ia Yrtitarhois Juttat ylesrakensit Altarit/ Ninquin Eskisen aican Clostrit techtin swrimaxi Jumalanpalueluxexi.
* Warieluxen/ Ei teille ole ychten nin swrta woima/ Ei ychten nin hyue töte eli Achkerutta/ iotca teite woiuat neite Pahoia wastan/ wariella.
Sille teme heiden Warieluxens/ oli heiden Epeiumalans/ ioinenga päle he tuskisans lootit ia vskalsit.
* Mutta heiden. Teconsa ) ioinenga päle he mös hädhesens turuasit.
Oli heiden erinomainen vloswalittu Jumalanpaluelus ia Epeiumalus/ quin mös caikilla iumalattomilla onopi.
Ennustos Christusen Seurakunnasta/ caikein Trötingistä/ ioca Judeasta algui.

II Lucu

Jes 2:1 Teme on quin Jesaias Amozin poica näki Judast ia Jerusalemist.
Jes 2:2 WImeiszne aicana/ pite sen Woren cussa HERRAN Hone on/ walmixi tuleman/ corkeimaxi quin caiki Woret/ ia ylitze caikein Cuckulain corghotettaman. Ja caiki Pacanat pite sen tyge iooxeman/
Jes 2:3 ia palio Canssa sinne menemen/ ia sanoman. Tulcat/ ylesastucam HERRAN Worelle/ sen Jacobin Jumalan Honesen. Ette hen Opetais meille henen Teitens/ ia me waellaisim henen Polkuins päle. Sille Zionista pite Lain vloskeumen/ Ja sen HERRAN Sanan Jerusalemist.
Jes 2:4 Ja henen pite Pacanain seas domitzeman/ ia rangaitzeman monda Canssa. Silloin heiden pite Miecans tekemen Auraxi/ ia heiden Keihens Wicatexi. Sille ei ydhengen Canssan pidhe toista Canssa wastan Miecka ylesnostaman/ eike sille tottuua sotiman.
Jes 2:5 Tulcat te Jacobin Honesta/ waeldacam sen HERRAN walkiudhes.
Jes 2:6 Mutta sine olet sinun Canssas/ sen Jacobin Honen/ laskenut menne. Sille he enemin rickouat/ quin ne Iteläiset/ ia ouat Peiuein Walitziat/ Ninquin ne Philisterit/ Ja salliuat ne mwcalaiset Lapset monexi tulla.
Jes 2:7 Heiden Maans ombi teunens Culda ia Hopia/ ia heiden Rickaudhestans ei ole ychten Loppu.
Jes 2:8 Heiden Maans ombi teunens Orhita/ ia heiden Rattaistans ei ole Loppu. On mös heiden Maans teunens Epeiumaloita/ ia he cumartauat heiden Käsialans/ iotca heiden Sormens tehnyet ouat.
Jes 2:9 Sielle se ychteinen Canssa notkista/ Sielle ne Sangarit heitens neuritteuet/ iotas et heille andexianna.
Jes 2:10 Mene Callion siselle/ ia ketke sinus maassa/ HERRAN pelghon edeste/ ia henen Cunnialisen Maiestetins edeste.
Jes 2:11 Sille caiki corkiat Silmet pite alettaman/ ia mitke ialoimat Canssois ouat/ teuty itzens notkista/ Sille HERRA yxinens pite sinä aicana corkein oleman.
Jes 2:12 Sille se HERRAN Zebaothin peiue/ pite keumen ylitze caiken Coreudhen ia corkiudhen/ ia ylitze caiki ylespaisutut/ ette sen pite alettu oleman.
Jes 2:13 Ja ylitze caiki corkiat Cedrit Libanis ia ylesnostetut/ ia ylitze caikein Tammein Basanis.
Jes 2:14 Nin mös ylitze caiki corkiat Woret/ ia ylitze caiki corghotetut Cuckulat.
Jes 2:15 Ja ylitze iocaitzen corkian Tornin/ ia ylitze caikein wahuain Mwrein.
Jes 2:16 Nin mös ylitze caikein Hactein Meresse/ ia ylitze caikein callein Hactein Lippoin.
Jes 2:17 Ette caiki Inhimisten Corkius pite henens notkistaman/ ia neurittemen itzens mite Inhimises corkia liene/ Ja HERRA yxinens sinä aicana corkia oleman pite/
Jes 2:18 Ja ne Epeiumalat pite ratki huckuman.
Jes 2:19 Silloin Wortein rotkohin siselkeudhen/ Ja maan Cooppijn/ HERRAN pelghon teden/ ia henen cunnialisen Maiestetins teden/ quin hen ylesnouse maata peliettexens.
Jes 2:20 Sinä aicana pite iocaitzen poisheittemen henen Hopians Culdans Epeiumalat ( iotca hen on teettenyt cumartaxens ) ia myret ia Ölinnut cunnioittaxens.
Jes 2:21 Ette hen lytisi Kiuirakohin/ ia Wortein rotkohin/ HERRAN pelghon teden/ ia henen cunnialisen Maiestetins teden/ quin hen ylesnouse maata peliettexens.
Jes 2:22 Nin lakaicat sis Inhimisest/ ionga Hengi Sieramis on/ Sille eipe te tiedhe/ quinga corkiaxi hen on luettu.

IV. Lucu.

Esa. iiij. Lupaus Christusen Cunnialisest Waldakunnast.

Jes 4:2 SInä Peiuene pite HERRAN Wesan/ oleman rackan ia callijn/ ia se maan Hedhelme ialo ia cunnialinen/ ninen tykene/ iotca Israelist wapadhetuxi tuleuat.
Jes 4:3 Ja ioca Zionis ylitze on/ ia Jerusalemis ylitziänyt/ sen pite Pyhexi cutzuttaman/ Jocainen quin kirioitettu on/ ninen Eleuiten seas Jerusalemis. Silloin HERRA poispesepi/ ne Zionin Tytteren saastaudhet/ ia ne Jerusalemin weren wighat heneste/ sen domitzeuan ia ylessyttyuen Hengen cautta.
Jes 4:5 Ja HERRA saattapi ylitze caiki sen Zionin woren asumisen/ ia cussa ikenens se coottu on/ Ylipeiue sawn ia Piluen/ ia Tulenpaisteen yli ööte palaman.
Jes 4:6 Sille yxi Skermi pite oleman ylitze nijte caikia/ quin Cunnialinen on/ Ja pite yxi Werho oleman peiuen warioxi Helten eteen/ ia yxi turua ia wariellus ilmasta ia sateesta.

V. Lucu.

Esa. v. Telle Weisulla hen cutzu Juttat ia mwdh Paranoxeen wchkamisen cautta

Jes 5:1 LACH/ Mine tadhon nyt weisata ysteuelleni Minun Säteni Weisun/ henen * Winatarhastans.
Jes 5:2 Minun Ysteuellen on yxi Winatarha/ ydhes Lihauas paicas. Ja hen ymberinsaitasi hende/ ia Kiuiraunioilla hende warieli/ ia istutti sihen kempit Winapuut. Hen mös sihen ydhen Tornin rakensi/ ia caiuoi sielle ydhen Persyn. Ja odhotti sen Winamarioia candauan/ Waan hen cannoi Willimariat.
Jes 5:3 Nyt te Domitkat te Jerusalemin Asuiat/ ia te Judan miehet/ minun welillen ia minun Winatarhani.
Jes 5:4 * Mite sis olis enembi tekemist minun Winatarhalleni/ iota em mine henesse tehnyt ole? Mixi hen cannoi Willimariat/ coska mine odhotin hende Winamarioia candaman?
Jes 5:5 Lach nyt/ Mine tadhon teille ilmoitta/ mite mine tadhon Winatarhalleni tedhä. Henen Aitans pite poisotettaman/ ette henen pite aukiana oleman/ Ja henen Mwrins pite rickiseriettemen/ ette hen tallataisijn.
Jes 5:6 Mine tadhon sen ylenannetuxi Laskia/ ettei kengen henes pidhe leickaman eli caiuaman. Waan odhaket ia Oriantappurat pite henes casuaman/ ia tadhon Piluille kielde/ ettei he henen pälens sataisi.
Jes 5:7 MUtta se Zebaothin HERRAN Winatarha/ on nyt se Israelin Hone/ ia ne Judan henen suloinen Istuttamans. Hen odhottapi Oikiutta/ catzo/ nin ei mwta ole quin Wäkiualta/ Wanhurskautta/ catzo/ nin on sula Cannetus.
Jes 5:8 We nijlle/ quin ydhen Honen toisehen wetäuet/ ia ydhen Pellon toisehen saattauat Sihenasti ettei Kieuhelle paickacan ole/ ette he yxinens Maan päle asuisit.
Jes 5:9 Neme ouat HERRAN Zebaothin coruihin tulluet/ Mite maxa/ ellei ne monet Honet kylmille tule/ ia ne Swret ia Caunijt ilman Asuuita ieuet?
Jes 5:10 sille * kymmenen Winatarhain Sarca/ pite waiuoin ydhen Emperin andaman/ ia colmekymmende kyluo Spannia tekeuet ainostans ydhen wacan.
Jes 5:11 We nijlle/ quin warahin homeltan ylhel ouat/ Jopumutta nouteleman/ ia istuuat haman öön asti/ ette he winasta hechkuisit.
Jes 5:12 Joilla ouat Candelet/ Psaltarit/ Trumbut/ Huilut/ ia Wina heiden Hecumisisans/ ia euet catzo/ sen HERRAN * teghon päle/ eike tottele henen käsialans.
Jes 5:13 Senteden minun Canssan tapaturmast poiswiedhen Fangiuxehen/ ia henen Cunnialistens teuty Nelke kerssie/ Ja heiden Ychteinen Canssans Jano kersi.
Jes 5:14 Siteuarten ombi Helueti Sielunsa lauialda auanut/ ia henen kitans ylesammottanut ilman mitat. Ette sinne alasmenis seke heiden Cunnialisens/ ette se Ychteinen Canssa/ seke heiden Rickaans ette ne Riemuliset.
Jes 5:15 Ette iocainen notkistaman pite/ ia itzecungin neuritetyxi tuleman/ ia ninen Coreiten silmet neuritetyxi tulisit.
Jes 5:16 Mutta sen HERRAN Zebaothin pite domios * ylistettemen/ Ja Jumalan sen Pyhen pite wanhurskaudhes pyhitettemen.
SJes 5:17 illoin pite * Lambat laitumellens keumen heiden siohins/ ia Mwcalaiset pite heitens elettemen ninen * Lihauaisten aukiudhes.
Jes 5:18 4 We nijlle/ quin heitens kicurtauat irtasten Noorarin cansa/ wärytte tekemen/ Ja ninquin Rattainköydhel synditekemen/
Jes 5:19 ia sanouat. Anna henen Tecons riende/ ia pian tulla/ ette me sen näkisim. Lehestykön ia tulcoon Israelis Pyhen Aiuotus/ ette me sen tiedheisimme.
Jes 5:20 5 We nijlle/ quin site Paha hyuexi/ ia Hyue pahaxi sanouat/ Jotca Pimeydhesta walkiudhen/ ia Walkiudhesta pimeydhen tekeuet. Jotca Happamast makian/ ia Makiasta happaman tekeuet.
Jes 5:21 6 We nijlle/ quin itzestens Wijsat ouat/ ia heitens itze toimelisexi piteuet.
Jes 5:22 We nijlle/ quin Kempit ouat Wina iooman/ ia kiluoitteleuat iomahan/
Jes 5:23 Jotca sen Jumalattoman Lahiain teden wanhurskauttauat/ Ja nijste wanhurskaista heiden Oikiudhens heiste poiskäendeuet.
Jes 5:24 Senteden ninquin 7 Tulenlieki cordhen culutta/ ia poissiualda Acanat/ Jwrisillens pite heiden Jurens mätenemen/ Ja heiden Wesans poishaioman ninquin tomu.
Jes 5:25 Sille he ylencatzouat sen HERRAN Zebaothin 8 Lain/ ia pilcauat sen Pyhen sanat Israelis. Senteden HERRAN wiha Canssans ylitze iulmistupi/ ia heiden pälens Kätens 9 vlosoijenda. Ja löpi heite/ nin ette Woret wapiszeuat/ ia heiden Rumins ouat ninquin Loca Catun päle. Ja caikissa neisse eipe henen Käthens lackane/ Waan henen käthens on wiele vlosoijettu.
Jes 5:26 Sille henen pite ydhen * Fäniken ylesnostama'/ haucutteleman Maan äriste. Ja catzo/ ekist ia nopiast he tuleuat/ ia eikengen heiste ole wäsyue eli heicko/ eikengen torcu eli maca.
Jes 5:27 * Eikengen Wööt landestans päste/ ia eikenengen Kengenrihmat ricota.
Jes 5:28 Heiden Noolens ouat tereuet/ ia caiki heiden Joutzens yleswedhetyt. Heiden Orijns cauiat ouat ninquin Limpsie/ ia heiden Rattainspööret/ ninquin ilman Twlispä.
Jes 5:29 He kiliuuat ninquin Jalopeurat/ ia kiliuuat ninquin noret Jalopeurat. He kiristeleuet ia Saalijn temmauat/ ia sen omistauat/ ettei kengen site iellenssa.
Jes 5:30 Ja * sihen aican heiden ylitzens pauhatan/ ninquin iocu Meri. Coska silloin * Maan päle catzotan/ Catzo/ nin ombi Pimeys adhistoxest/ ia eipe walkius sillen paista pimeydhen tedhen.

VI. Lucu.

Christusen Cunnia nächtijn.
Sinä Woonna/ iona Kuningas Usia Cooli/
sanoi Esaias neite/ coska hen Christusen Cunnian näki.
Joan. xij.

Jes 6:1 MIne näin HERRAN istuuan ydhen corkian ia ylesnostetun Stolin päle/ ia henen Wattens Helmat ylesteutit Templin.
Jes 6:2 Seraphin seisoit henen ylitzens/ ia cullaki oli cwsi sijpie. Cadhella he peitit heiden Casuons/ ia cadhella he peitit heiden Jalcaians/ ia cadhella he lensit.
Jes 6:3 Ja toinen toisens tyge hwsi/ ia sanoit/ Pyhe/ Pyhe/ Pyhe on se HERRA Zebaoth/ caiki * Maa on teunens henen Cunniatans.
Jes 6:4 Nin ette ne Pichtipielet wapisit heiden Hwdhons äneste/ ia se Hoone teutetin Sauusta.

VIII. Lucu.

Jumala pilcasi henen Canssans Wiholiset/ ia nuctele ne vskottomat henen Canssans seas/ ette he enemin vskalsit Inhimisten Auun päle/ quin Jumalan Sanan päle/ iota eike he pelienyet eike pyhitteneet

Jes 8:9 OLcat tuimat te Canssat/ ia paetkat quitengin. Cuulcat te caiki iotca oletta caukaisis Maakunnis? hangicat teiten Sotahan/ ia paetkat quitengin.
Jes 8:10 Hangicat teiten/ ia paetkat quitengin/ päätteket ioku Neuuo/ ia eipe se mixike tule. Puhucat keskenen/ ia eipe se seisocan/ Sille tesse ombi Immanuel.
Jes 8:11 Sille nein sanopi HERRA minulle/ Ninquin hen kädheste minua rupeis/ ia osotais minulle/ ettei mine waellaisi temen Canssan Tiesse/ ia sano.
Jes 8:12 Elket sanoco/ Lijtto. Eipe teme Canssa misteken puhu/ waan Lijtosta. Elket te nin pelietkö/ quin he tekeuet/ eike wapisko/
Jes 8:13 Waan pyhiteket se HERRAN Zebaoth/ se olcoon teiden pelcon ia wapistoxen/
Jes 8:14 Nin hen onopi yxi Pyhitös. Mutta yxi Caadhekiui/ yxi Pahannoxen Callio/ nijlle cadhelle Israelin Honeille/ Paulaxi ia Langemisexi Jerusalemin Porgharille/
Jes 8:15 nin ette moni henesse louckauat/ langeuat/ serkeuet/ kiedhoittauat ia Fangitetaan.
Jes 8:16 Coconsidho se Todhistos/ insigla Laki minun Opetuslapsisani.
Jes 8:17 Sille mine toiuon HERRAN päle/ ioca Casuons Jacobin Honesta poisketkenyt on. Mutta mine odhotan hende.
Jes 8:18 Catzos/ tesse mine olen ia ne Lapset/ iotca HERRA minulle andanut on/ merkixi ia ihmexi Israelis/ HERRAST Zebaothist/ ioca Zionin wores asupi.
Jes 8:19 Coska he sis teille sanouat. Kysyket Noidhille ia merkien tulkille/ iotca iaritteleuat ia tutkiuat/ nin sanocat. Eikö iocu Canssa madha Jumalans ielkin kysyue? Eikö parambi ole Eleuilde quin Colleilda kysyue?
Jes 8:20 Ja Lain ielken pikimin ia Todhistoxen. Ellei he site sanoisi/ Nin eipe heiden site AmunRusko pidhe saaman/
Jes 8:21 Waan heiden pite keumen Maakunnas couan piexetyt ia nelkeitzet. Mutta quin he nelke kerssiuet/ nin he wihastuuat ia kiroleuat heiden Kuningastans ia Jumalatans/
Jes 8:22 Ja he yles ia alas catzouat Maan päle/ ia ei miteken mwta leudhe/ quin Murehet ia Pimeyet. Sille he ouat pimitetyt adhistoxes/ ia keuuet willis pimeydhes.
Jes 8:23 Sille wielepe yxi toinen pimeys tulepi/ ioca heite adhistapi/ quin entises Aighas oli/ coska se keuieste tapachtui zabulonin ia Nepthalin Maasa. Ja senielkin raskamaxi tuli sen Meren tien wieres/ tellepolella Jordanin ninen Pacanain ärisse.

XI. Lucu.

Se Lectio Esa. ix. Käsikirias leuten. Se Canssa ioca Pimeydhes waelsi etc.
Christus ia henen Hengelisens Waldakunnans. Esa. xj.

Jes 11:1 NEite HERRA Jumala sanopi/ yxi witza pite putkactaman Isain cannosta/ ia wesan henen Jurestans hedhelmeitzemen.
Jes 11:2 Jonga päle pite HERRAN hengen leueiemen/ Se wisaudhen ia ymmerdhyxen hengi/ Se Neuuon ia wäkewydhen hengi.
Jes 11:3 Se Tietemisen ia HERRAN pelghon hengi/ Ja Sen pite heneen puhaldaman HERRAN pelghon. Ei henen pide domitzeman Silmeins näghon ielken Eike nucteleman Coruains Cwlon ielkin.
Jes 11:4 Waan henen pite domitzeman wanhurskaudhesa ne kieuhet/ ia nucteleman coctuella Maan radholistein edheste/ Ja pite lömen maan/ henen Swns Sanalla. Ja henen hwlens hengelle/ pite henen tappaman/ sen iumalattoman.
Jes 11:5 Ja wanhurscaus pite oleman henen Cupeins wöön/ ia vscon henen mwnaskudhens siteen.
Jes 11:6 Sudhet pite asuman Lammasten seghas/ ia Pardus wohlan cansa pite macaman. Wasicka mös ia Jalopeurukainen/ ia teuras naudhat ynne wijpyuet/ ia vähe sorri heite caitze.
Jes 11:7 Nin mös lehmet ia Carhut ynne caidaan/ ynne mös heijden wasikans pite macaman.
Jes 11:8 Ja Jalopeuran pite sömen olkia ninquin naudhan/ ia imeuen lapsen pite ihastuman ylitze waskikermen läuen. Ja wieroijtetun Lapsen pite ketens pistemen päkermen loolaan.
Jes 11:9 Eijkengen wahingoita/ eijke turmella caikella minun pyhydheni mäghelle. Sille ette maa ombi teunens HERRAN tunnosta/ ninquin meri wedhelle peitetty.
Jes 11:10 Ja sen pite tapactuman sine peiuene/ ette Isain iuri/ ioca seiso cansain lippuna sen ielken pacanaiten pite etzimen/ Ja henen lepuns pite cunnian oleman.
Jes 11:11 Ja pite HERRAN wiele widhoin sine peijuen vlosoijendaman kethens/ omistaman henen Canssans techteite/ iotca ienyet olit. Nijlde Assirilde/ Egijptilde/ Patrosilde/ musta canssalda/ Elamitilde/ Sineareilda hamateilda/ ia nijlde meren Lodhoijlda.
Jes 11:12 Ja henen pite nostaman lipon pacanoijssa/ ia cocoman ne poijsaietut Israelista/ ia ne haiotetudh Judald cocoman nijste nelieste maan culmista.
Jes 11:13 Ja se kwaus Epraim wastan pite lackaman/ Ja Judan wihamiehet pite peretikatoman/ nijn etteij Ephraim kijua Judasta/ Ja Judan ei pide adhistaman Ephraim vastan.
Jes 11:14 Mutta heiden pite leten carkaman Philisterin caulan päle/ ia ynne haparoijtzeman idhen asuuaiset. Edom/ ia Moab pite heiden kesijnse langeman. Ja Ammonin poijghat pite cwliaiset oleman.
Jes 11:15 Ja HERRAN pite kiroman sen Egyptin meren wirdhan/ Ja pudhistapi ketens ylitzen kymin henen twlens wekewydhese. Ja löpi ne seitzemen coskia/ nin ette quiuis kengis ylitzekeudhen/
Jes 11:16 Ja oleman pite rata henen techde Canssallens. Jotca ietetty olit Assirilde/ ninquin Israelin tapachtuij/ sine peijuen/ iona hen Egyptin maalda vlgoslexi.

XII. Lucu.

Weisu sijte vdhesta armosta Christusen cautta/ lain poispanemisen ielken. Esa. xij.

Jes 12:1 Sille samalla aijalla/ pite sinun Sanoman. MIne kijten sinua HERRA/ ettes wihainen olet ollut minun päleni/ Ja sinun wihas on palainut/ ia sine lohutat minua.
Jes 12:2 Catzo/ Jumala on minun Terueydhen/ mine olen Turuas/ ia en miten pelke/ Sille HERRA Jumala ombi minun Wäkewydhen/ ia minun Psalmin/ ia minun Terueyten.
Jes 12:3 Ammultaman teiden pite Wette ilon cansa/ nijste Terueydhen Lecteiste.
Jes 12:4 Ja silloin te sanotta/ Kijtteke HERRA/ ia sarnacat henen Nimens/ iulghistacat Canssoissa henen Tecoiansa/ muistacat quinga corkia henen Nimens on.
Jes 12:5 Kijtostweisacat HERRALLE/ Sille hen on woimalisesta itzens osottanut/ Se olcoon tietteue iocaitzes Maas.
Jes 12:6 Ihastu ia iloitze sine Zionin Asuuainen/ Sille se Israelin Pyhe ombi swri/ sinun tykenes.

XIX. Lucu.

Ette Yxi on Christusen Seurakunda Juttaista ia Pacanoista. Esa. xix.
Sijttequin Egiptus surkiasti Radheltu oli.

Jes 19:18 SIhen aican pite wijsi Caupungit Egyptin Maassa/ sen Canaanin Puhen ielken puhuman/ ia wannoman sen HERRAN Zebaothin cautta/ yxi heiste pite Irheres cutzuttaman.
Jes 19:19 Silloin pite HERRAN Zebaothin Altari oleman keskelle Egyptin maata/ Ja HERRAN Maalikiui henen ärissens/
Jes 19:20 ioca merkixi a Todhistoxexi pite oleman HERRALLE Zebaothin Egyptin maassa. Sille heidhen pite HERRAN tyge hwtaman/ heiden Rangastaians edest/ Nin hen lehettepi heille Wapactaian ia Mestarin/ ionga heite auttaman pite.
Jes 19:21 Sille HERRA tulepi tietteuexi nijlle Egipterille/ Ja ne Egipterit pite HERRA tundeman sinä aicana. Ja heiden pite hende palueleman wffrilla/ ia Rocawffrilla/ ia lupaman HERRALLE Lupausta/ ia site pitemen.
Jes 19:22 Ja HERRAN pite ne Egipterit lömen/ ia heite parandaman. Sille he HERRAN tyge palaiauat/ ia hen andapi henens rucoella/ ia heite paranda.
Jes 19:23 Silloin ombi auoin Tie Egiptist nin Assyrian/ ette ne Assyrit menisit Egiptijn/ Ja ne Egipterit Assyriahan/ ia ynne Assyrit ia Egipterit Jumalata paluella.
Jes 19:24 Silloin Israel pite itze Colmanden oleman/ ynne ninnen Assyrein ia Egypterein cansa/ sen Siugnauxen cautta/ ionga pite Maan päle oleman.
Jes 19:25 Sille se HERRA Zebaoth pite heite siugnaman ia sanoman. Siugnattu olcoon sine Egypti minun Canssan/ ia sine Assuri minun Käsialani/ Ja sine Israel minun perimisen.

XXV. Lucu.

Canssain Jepyueisten Techtein Autuudhest.

Jes 25:1 HERRA sine olet minun Jumalan/ sinua mine ylisten/ Mine kijten sinun Nimees. Sille sine Ihmeit teet/ sinun wanhat aiuotuxes ouat vskoliset ia todhet.
Jes 25:2 Sille sine teet Caupungin Kiuiraunioxi/ sen wahwan Caupungin/ ette hen ydhes coos maca/ ninen mucalaisten Pallacit. Nin ettei ne sillen Caupungit ole/ ia ettei se coskan enemin ylesraketa.
Jes 25:3 Senteden cunnioittapi sinua se wäkeue Canssa/ ne wrholiset Pacanain Caupungit sinua pelkeuet.
Jes 25:4 Sille sine olet ninen Hauracten wäkewys/ ninen Kieuhein vrhous heiden waiuoisans. Twlispääste turua/ yxi wario Helteste/ coska ne Tijrannit iulmastuuat/ ninquin Twlispä Seine wastoin.
Jes 25:5 Sine neuritet ninen mucalaisten metelin/ ninquin Helten quiuas paicas. Ette se Helle ninen Tijrannein Winanoxat ylespoltais/ Ja ne Piluet quitengin warions andaisit.
Jes 25:6 Ja se HERRA Zebaoth tekepi caikille Canssoille telle worelle ydhen lihauan Wieraspidhon/ Wieraspidhon selkiest winast/ Rasuasta/ Ytymest/ ia Hiuattomast winasta.
Jes 25:7 Ja henen pite tesse woressa site kärilina poispaneman/ iolla caiki Inhimiset kärityt ouat/ ia site Peittouatet/ poisottaman/ iolla caiki Pacanat peitetyt ouat.
Jes 25:8 Sille ette se Coolema pite ratki ylesnieltemen/ Ja HERRAN Zebaothin pite iocaitzesta Casuoista Kynelet poispychkimen. Ja henen pite Canssans Häueistyxet caikis makunnis poisottaman/ Sille HERRA ombi site sanonut.
Jes 25:9 Sihen aican sanotan/ Catzo/ tai ombi meiden Jumalan/ iota me odhotamme/ ia hen auttapi meite. Tai ombi se HERRA/ Hende me odhotamme/ ette me iloitzisim ia riemuitzisim henen Terueydhesens/
Jes 25:10 Sille HERRAN käsi telle Worella läpeie. Mutta Moab sen ala runnellan/ ninquin cordhet runnellan/ ia ninquin Loca.
Jes 25:11 Ja HERRAN pite henen kätens vlosoijendaman heiden secaans/ ninquin iocu Wipia heite vlosoijenda/ vimahan.
Jes 25:12 Ja henen pite heiden Pramiudhens henen kätens käsiuardhella alendaman/ ia teiden Murein corkiat wahuistoxet alascallistaman/ alendaman/ ia tomuhun mahan heittemen.

XXVI. Lucu.

Sen Hengelisen Jerusalemin Weisu/ ioca on Seurakunnast ia Christusest/ henen Runingastans ia Pispastans. Esa. xxvj.

Jes 26:1 Sihen aican/ pite Judan Maassa/ sencaltainen Weisu weisattaman. MEille on wahua Caupungi/ Murit ia Wernit ouat Terueys.
Jes 26:2 Auacat Portit/ ette se Wanhurskas Canssa/ ioca Uskon pite/ siselkeuis.
Jes 26:3 Sine aina pidhet Rauhan/ wahwan Lupauxen ielkin/ Sille sinun päles turuatan.
Jes 26:4 Senteden loottacat teiten HERRAN päle ijancaikisesta/ Sille HERRA Jumala on yxi Callio ijancaikisesta.
Jes 26:5 Ja hen alasnotkista ne/ iotca Corkialla asuuat/ sen ylescorghotetun Caupungin hen alendapi/ Ja/ hen sysä sen hamaan Mahan saacka/ nin ette hen tomussa maca.
Jes 26:6 Ette hen Jalghoilla polietaan/ ia/ sijtteken ninen waiuasten ialghoilla/ ia semmengin ninen Kieuhein Candapäille.
Jes 26:7 Mutta ninen Wanhurskasten Tie on tasainen/ Ninen Wanhurskasten Polghut sine oijennat.
Jes 26:8 HERRA sinua me odhotamme sinun Oikiudhes tiell/ sydhemen Halu seiso sinun Nimehes ia Sanaas pein.
Jes 26:9 Sydhemesteni mine sinua öölle halaian/ ynne hengelleni mine warhan waluon minussani sinun tyges. Sille cussa sinun Oikiudhes ombi Maakunnas/ Nin oppeuat ne Maanpirin Asuuaiset wanhurskautta.
Jes 26:10 Mutta echke nijlle iumalattomille Armoia taritaisijn/ nin euet he quitengan Wanhurskautta ope. Waan tekeuet waiuoin paha sijnä Oikiudhes maas/ Sille euet he HERRAN HERRAutta näe.
Jes 26:11 HERRA sinun kätes ombi yletty/ euet he site näe/ Mutta quin he sen nähdä saauat/ Nin häpien alaisexi tuleuat ( sen kiuaudhen teden ette Pacanatki/ ouat heite hurskamat ) Ja wiele sijski sinun pite heite Tulella culuttaman/ iollas sinun wiholises culutat.
Jes 26:12 Mutta meille HERRA sine Rauhan saatat/ Sille caiki mite me vlostoimitamma/ ne sine meille andanut olet.
Jes 26:13 HERRA meiden Jumalan/ Mwtkin tosin HERrat meille Herroitzeuat paitzi sinun/ Mutta me muistamma quitengin waiuoin Sinun/ ia sinun Nimes päle/
Jes 26:14 Euet ne Coolluet Elemes pysy/ ne Hengettömet euet ylesnouse. Sille sine olet heite etziskellyt ia mestanut/ ia caiken heiden Muistons cadhottanut.
Jes 26:15 Mutta sine HERRA sen edhespidhet pacanain seas/ sine sen ieriestens nin edespidhet pacanain seas/ Sine osotat sinun HERRAUTTAS/ ia tulet cauuas haman Mailman loppun asti.
Jes 26:16 HERRA/ coska Tuska tule/ nin sinua etziten/ Coskas heite curitat/ nin he parkuuat surkiasti.
Jes 26:17 Ninquin Wastoinoleua/ coska hen io synnyttemellens on/ nin henelle on adhistos/ ia parku kiwuillans/ Jwri nin meille mös iochtu/ HERRA sinun Casuos edes.
Jes 26:18 Ja mekin Wastoinolemma/ ia on meille kipu/ ette me tuskalla hengitemme. Quitengan Eipe me woi Maata autta/ eike Maanpijrin Asuuaiset tactonet langeta.
Jes 26:19 Mutta sinun Coollues pite elemen/ Ja Rumillans ylesnouseman. Yleshäretke ia kerskacat/ Te iotca Maan alla macatta/ Sille sinun Castes/ on wiherieisen Kedhon Caste/ ia maan pite ne Coolluet henestens vlosandaman.
Jes 26:20 Mene minun Canssan sinun Cammios/ ia sulie Ouet ielkes/ lymy yrielde silmen räpeys/ nincauuan ette wiha ylitzekeupi.
Jes 26:21 Sille catzo/ HERRAN pite vloskeumen Siastans/ etziskelemen Maan Asuuaisten Pahutta heiden ylitzens/ Nin ette Maan pite ilmoittaman heiden Werens/ Ja ei sillen peittemen nijte/ iotca henen pälens tapetut ouat.

XXIX. Lucu.

Jumalattomain Sokiudhest/ Inhimisten Sädhyste/ Euangeliumita wastan/ haikiast Soimudhest ia Sadhatoxist/ iotca Mielicaruaudhest/ pahoia wastan/ vloskeuuet.
Ellei te tadho Sana wastan otta/ Nin langecat Sokiana teiden oman mieliwaltaan.

Jes 29:9 PAatucot ia olcot tyhmetyt/ Soghaiska teiten/ ia tulcat iuoxin/ ei quitengan Winasta/ Horiucat/ ei quitengan wäkeueste Joomasta.
Jes 29:10 Sille HERRA ombi teille ydhen raskan vnen hengen siselpannut/ ia teiden Silmen sulkenut. Teiden Prophetat ia Pämiehet/ ynne Näkeiten cansa/ ombi hen soghaisznut/
Jes 29:11 Nin ette caikein Prophetain Näyt pite teille oleman ninquin Insiglatun Kirian sanat. Jonga ios iocu andane sille quin lukia taita/ ia sanotaisin henelle/ Lue täte/ Ja hen wastapi/ En taidha/ Sille se on insiglattu.
Jes 29:12 Eli ios iocu annais sille quin ei Lukia taitaisi/ ia sanois/ Lue täte/ ia hen wastapi. En taidha lukia.
Jes 29:13 Ja HERRA sanopi/ Ette teme Canssa lehestypi minua suullans/ ia hwlillans cunnioitzeuat/ Mutta heiden sydhemens on caucana minusta/ Ja pelkeuet minua Inhimisten Keskyn ielkin/ quin he opettauat.
Jes 29:14 Nin mine mös tadhon temen Canssan cansa ihmelisesta menne/ hirmulisesta ia camalasta. Ette heiden Wijsaans Wijsaudhen pite huckuman/ ia heiden Ymmerteueistens ymmerdhyxen mine poisheiten.
Jes 29:15 We nijlle/ iotca salatut tactouat olla HERRAN edhes/ heiden Aiuotuxens peitte/ ia heiden Teghonsa pimeydhes pite/ ia sanouat/ cuca meite näke? Eli cuca tundene meite?
Jes 29:16 Oij mixi te nin nuriat oletta? Jwri quin iocu Sauenualain saui aiattelis/ ia iocu Käsiala puhuis henen Mestaristans/ Eipe hen minua tehnyt/ Ja iocu Teco sanois henen Tekiestens/ Eipe hen minua tunne.
Jes 29:17 Lach nyt/ wähen hetken pereste/ pite Libanon pellon Kedhoxi tuleman/ Ja Pellonkäto pite Metzexi luettaman.
Jes 29:18 Sille samalla aialla/ pite ne Cwroit cwleman temen Kirian Sanoia/ ia ninen Sokiain silmet pite näkemen pimeydheste ia syngyste.
Jes 29:19 Ja ne Radholiset iellenssaauat ilon HERRASA/ Ja ne Kieuhet Inhimisten seas/ pite riemuitzeman sijnä Israelin Pyhes.
Jes 29:20 Coska ne Tyrannit huckuuat/ ia ne Pilcurit Lopuns saauat/ Ja ne caiki mestatuxi tulisit/ iotca waluouat Waiua matkan saattaxens.
Jes 29:21 Jotca saattauat Inhimisie synditekemen Sarnan cautta/ ia wainouat Rangastaians Portissa/ ia poickeuat Oikiudhesta walhen cautta.
Jes 29:22 Senteden sanopi HERRA/ Abrahamin Lunastaia tellens Jacobin Honelle/ Ei Jacob pide sillen häpien ala tuleman/ ia ei pide henen Casuons enämbi häpiemen.
Jes 29:23 Sille coska he saauat Lapsens nädhexens/ ne minun käsialani/ heiden seasans/ nin he Pyhittteuet minun Nimeni. Ja heiden pite sen pyhen Jacobis pyhittemen/ ia site Israelin Jumalat pelkemen.
Jes 29:24 Sille ne/ ioilla exyueinen Hengi onopi/ wastanrupeuat ymmerdhöste/ ia ne Turhanpuhuiat salliuat heitens opetta.

XXX. Lucu.

Parannoxen Tekeueisille Jumala lupapi Rumilisia ia Hengelisie/ sanallans.

Jes 30:18 SEnteden odhottapi HERRA/ ette henen pite teille oleman Armolisen/ ia on ylesnosnut teite armactaxens. Sille HERRA on yxi Jumala quin Domiolla asettapi/ Autuat ne caiki/ iotca hende odhottauat.
Jes 30:19 Sille Zionin Canssa pite Jerusalemis asuman/ ia ei sinun pidhe idkemen. Wissist hen armactapi sinun päles/ coskas hwdhat/ Hen wastapi sinua/ quin pian hen sen cwle.
Jes 30:20 Ja HERRA andapi teille tuskassa Leiuen/ ia Wettä teidhen Adhistoxissan. Sille eipe hen sinun Opetaias sillen sinusta poislende/ waan sinun silmes pite sinun Opetaias näkemen/
Jes 30:21 Ja sinun Coruas pite cwleman sanan perest/ tellens sanoden. Tai ombi Tie/ keuket site möte/ ia elket weltekö eike Oikiallen/ eike wasemelle.
Jes 30:22 Silloin teiden pite riuaman teiden Ylihopiatut Epäiumalanne/ ia teiden Cuuain cullaiset Waattet/ Ja teiden pite ne ninquin Loghan poisheittemen/ ia nijlle sanoman/ Ulosteste.
Jes 30:23 Silloin hen andapi Saten siemenelles/ iotas Pelloles kyluenyt olet/ ia Leiuen Pellon tulosta/ ia sengin ylen runsasti.
Jes 30:24 Silloin sinun Carias pite auaralla Rohokedholla caittaman/ Seke Häriet ette Warsat/ iotca Pellos prucauat/ pite secoitetut Ohrat sömen/ ioca Wiskimel ia Pochtimel ombi podhettu.
Jes 30:25 Ja caikein swrein Wortein päle/ ia caikein swrein Cwckulain päle/ pite eroitetut Wäsiuirdhat keumen/ sen swren Mestauxen aicana/ coska Tornit langeuat.
Jes 30:26 Ja Cuun walun pite ninquin Auringoisen paisten oleman/ ia Aurigoisen paiste pite seitzemenkerta kircambi oleman/ quin se nyt on. Coska HERRA kijnisitopi henen Canssans wahingonsa/ ia henen Haauans parendapi.
Jes 30:27 Catzo/ HERRAN Nimi tulepi cauca/ henen Wihans poltapi/ ia on sangen raskas. Henen Hwlens ouat hirmusutta teunens/ ia henen Kielens ninquin culuttapa Tuli.
Jes 30:28 Ja henen Hengens ninquin yxi Wesiuirta/ ioca haman caulan asti vlottu. Nijte Pacanoita haiottaman/ sihenasti ette he tyhiexi tuleuat/ ia aiaman Canssan sinne ia tenne Suitzilla heiden suusans.
Jes 30:29 Silloin teiden pite weisaman/ ninquin ydhen Juhla peiuen ön/ ia teiden sydhemesten riemuitzeman/ Ninquin Huilulla keudheisin HERRAN Woren päle/ Israelin Turuan tyge.
Jes 30:30 Ja HERRAN pite henen cunnialisen änens cwluttaman/ ette henen vlosoijettu Käsiuartens nädheisijn. Wihalisen haastamisen cansa/ ia culuttauan Tulen Liekin cansa/ wäkeuen Saten ia Raken cansa.
Jes 30:31 Sille Assurin pite peleistetyxi tuleman sen HERRAN äneste/ ioca henen witzalla löpi. Sille sen Witzan pite kylle sattuman ia hyuesti lepitzekeumen. Coska HERRA sen heiden ylitzens wiepi Trumboin ia Candelein cansa/ ia iocapaicas heiden wastans sotipi.
Jes 30:32 Sille se Cooppa on eileisest walmistettu/ Ja se sama ombi Kuningalle walmistettu/ kylle Syue ia leuie. Nin on se Asumus sielle siselle/ Tuli ia palio Puita/ HERRAN Hengen pite sen ylessytyttemen ninquin iongun Tulikiuisen wirdhan.

XXXV. Lucu.

Seurakunda se on Christusen Waldakunda/ waicka hen näky ylenannetuxi/ Nin hen quitengin Henges ombi sangen cunnialinen.

Jes 35:1 NEite sanopi HERRA Jumala. Ne Coruet ia Erimaat pite iloitzeman. Ja se aukijoin sija pite lustinen oleman/ ia cucoistaman ninquin Cuccainen.
Jes 35:2 Henen pite casuain wihottaman/ ia riemuliszna seisoman caikes Ilos ia riemudes. Sille ette Libanon cunnia henelle annetan/ se Carmelin ia Saron caunistos. Ja he näkeuet sen HERRAN Herrauden/ ia sen meiden Jumalan Cauniudhen.
Jes 35:3 Wahuistacat ne wäsyuet kädhet/ ia tuetkat ne nändynet Poluet.
Jes 35:4 Sanocat nijlle heickomielisille. Olcat turuas/ ia elket pelietkö. Catzocat/ Teiden Jumalan tulepi costamahan/ se Jumala ioca maxapi/ hen tulepi ia wapactapi teite.
Jes 35:5 Silloin auaitan ninen Sokiadhen Silmet/ ia Curoin coruat aukeneuat.
Jes 35:6 Silloin ne Rambat hyppeuet ninquin Peurat. Ja se Myckein kieli pacachtapi kijtoxehen. Sille ette Coruesa Wedhet pite wloswotaman/ ia Wirdhat Erimaasa.
Jes 35:7 Ja carckia paicka pite Järuexi souitettaman. Ja quiua Maa/ pite Cohuuaxi wedhexi tuleman. Ja sijnä Coopas/ cussa Kerme macasi/ pite heinen ia Roghon ia Caisilan seisoman.
Jes 35:8 Ja sijne mös pite Matka ia Tie oleman/ ia se pite Pyhexi Tiexi cututzttaman/ ettei Kengen sastainen site möden waellaisi. Ja se sama pite heiden edesens oleman/ ionga päle keudhen/ nin/ ette mös ne Tyhmet/ euet taidha exyue.
Jes 35:9 Eipe sielle Jalopeura oleman pidhe/ eike iocu iulma Peto site möden mene/ eikä sielle leute. Wan ne Lunastetut pite site möden waeldaman.
Jes 35:10 Ne HERRAN Lunastetut palaiauat ia tuleuat sen cautta Zionihin riemun cansa/ ia ijancaikinen Ilo pite oleman heiden pääns päle. Ilon ia Riemun he käsitteuet/ ia mureh ia Hocaus pite pakeneman/ sanoi HERRA Caikiwaldias.

XXXVIII. Lucu.

Ezechian Weisu.

Jes 38:9 Ezechian Judan Kuningan Kirioitus sittequin hen Taudhistans parani.
Jes 38:10 MIne sanoin/ Nyt minun teuty Heluetin Portijn menne/ ennenquin mine sen homaitzin/ Ja aiattelin wiele edheme elexen.
Jes 38:11 Mine sanoin/ Eipe mine sille HERRA enembi näe/ Ja/ sitä HERRA ninen Eleuiten Maasa? Em mine sillen Inhimisie näe/ ninen tykene/ iotca heiden aicans vloseleuet.
Jes 38:12 Minun aican poiscului/ ia minulda poisotettu on/ Ninquin iongun Paimenen maia/ Ja mine poisreuein ninen minun Elemeni/ ninquin iocu Canguri.
Jes 38:13 Hen minua poiscatkaisi ninquin Hienon langan/ Sine loputat minun peiueni ennen Echtota. Mine aiattelin/ Joska mine eleisin Amun asti/ Mutta hen serki caiki minun Luuni/ ninquin Jalopeura/ Sille sine loputat minun peiueni ennen Echtota.
Jes 38:14 Ninquin Curki ia Päskynen mine panin/ ia Cudersin ninquin Mettinen/ minun Silmeni rupesit puchkeman/ HERRA mine tuska kersin/ hookiuta minua.
Jes 38:15 O quinga iloisesta mine puhua tadhon/ ette hen minulle site lupasi/ ia sen mös teke. Senteden mine tadhon/ caiki minun Eliaicani temen minun Sieluni Murhen teden kijtte.
Jes 38:16 HERRA sijtte eleten/ Ja minun Hengeni Eleme sihen coconans seisopi/ Sille sine annoit minun nuckua/ ia minun eleuexi teit.
Jes 38:17 Catzo/ swri häte oli minulle Turuasta/ Mutta sine olet minun Sieluni sydhemestes wapachtanut/ ettei se huckuisi/ Sille sine poisheitit caiki minun Syndini sinun selies tagha.
Jes 38:18 Sille eipe Heluetti sinua kijte/ eike mös Coolema sinua yliste/ eike ne sinun Totuttas odhota/ iotca Coopan alasmeneuet.
Jes 38:19 Waan ainostans ne Eleuet/ kijtteuet sinua/ Ninquin mineki nyt teen/ Isen pite Lapsillens sinun Totuttas ilmoittaman.
Jes 38:20 HERRA auta minua/ nin me weisamme minun Weisuni/ nincauuan quin me Eleme/ HERRAN Honessa.

XL. Lucu.

Messiasen Waldakunda ia Euangelium/ Joannesen Castain ia Apostolein cautta iulghistettaua. Esa. xl.

Jes 40:1 LOhutacat/ Lohutacat/ minun Canssan/ sanopi teiden Jumalan.
Jes 40:2 Puhucat suloisest Jerusalemin cansa/ ia sarnacat henelle/ Ette henen Sotimisens on lopetettu. Sille henen Ricoxens on andexiannettu/ Ette hen on saanut caxikerdhaiset HERRAN kädheste/ caikein henen Syndiens teden.
Jes 40:3 Hwtauaisen äni ombi Corues/ walmistacat HERRAN tiete/ Techket Erimaasa tasaiset Polghut meiden Jumalalle.
Jes 40:4 Caiki Laxot pite ylescorghotettaman/ ia caiki Woret ia Cuckulat pite alettaman. Ja mite tasattomat ouat/ pite tasattaman/ ia iotca Coleat ouat/ pite siliexi tuleman.
Jes 40:5 Sille HERRAN Cunnia ilmoitetaan/ ia caiki Liha pite ynne näkemen HERRAN Suun puhuuan.
Jes 40:6 Yxi äni sanopi/ Sarna sine/ Ja hen sanoi. Mite minun pite sarnaman? caiki Liha ombi Heine/ ia caiki henen Hywydhens/ ninquin Kedhon Cuckainen.
Jes 40:7 Heine poisquiuapi/ ia Cuckainen lakastu/ Sille HERRA puhalsi sihen.
Jes 40:8 Ja tosin/ Canssa ombi Heine/ Se Heine poisquiuettui/ ia Cuckainen poisputosi. Mutta se meiden Jumalan Sana pysy ijancaikisesta.
Jes 40:9 Zion sine quin sarnat ylesastu corkian Woren päle/ Jerusalem sine quin sarnat ylescorghota wrholisest sinun änes/ ylescorghota ia ele pelke. Sanos Judan Caupungeille/ Catzos/ sijne ombi teiden Jumalan.
Jes 40:10 Sille catzo/ se HERRA Jumala tulepi wäkewydhen cansa/ henen käsiuardhens pite hallitzeman. Catzo/ henen Töns ia Tecons ei pide hedhelmetoin oleman.
Jes 40:11 Ninquin Paimenen henen pite Laumans caitzeman/ hen cocopi sylijns Caritzat/ ia candapi ne helmasans/ ia ne Emelambat hen saatapi.
Jes 40:12 Cuca mitanne Wedhet käsillens/ ia kemmenellens taiuat käsitte? ia Maanpirin sulkepi colmen Sormen mitalla? Ja woret punnitze wichdin cansa/ ia Cuckulat waaghan cansa?
Jes 40:13 Cuca HERRAN hengelle osottapi? eli cuca oli henen Neuuonandaians?
Jes 40:14 Keldä hen Neuuo kysy/ ioca henelle ymmerdhöst andapi? ia opettapi henelle sen Oikiudhen tien? Ja opettapi henelle Clokiun/ ia osottapi henelle sen ymmerdhöxen Tien?
Jes 40:15 Catzo/ Pacanat pidheten ninquin pisara quin Emperijn iepi/ ia ninquin yxi rachtu/ quin Waacan iepi.
Jes 40:16 Catzo/ Lodhot ouat ninquin piskuinen Tomu/ Se Libanon olis sangen wähe Tulexi/ ia henen Eleimens ylenharuat Poltwffrixi.
Jes 40:17 Caiki Pacanat ouat ninquin ei miteken henen edesens/ ia ninquin iuri tyhie ia turhan edest pidheten.
Jes 40:28 Se HERRA ijancaikinen Jumala/ ioca Maan äret loonut ombi/ ei wäsy eike nänny/ henen ymmerdhyxens ombi tutkimatoin.
Jes 40:29 Hen andapi nijlle wäsyuille woiman/ ia nijlle wäettömille kylle wäke.
Jes 40:30 Ne Noricaiset wäsyuet ia nändyuet/ Ja ne vrholliset Miehet langeuat.
Jes 40:31 Mutta iotca HERRA odhottauat/ ne saauat vdhen woiman/ nin ette he ylesmeneuet Siuillä quin Cotkat. Ette heiden pite iooxeman/ ia ei nändymen/ heiden pite waeldaman/ ia ei wäsymen.

XLII. Lucu.

Christus on Jumalan Paluelia ette hen meille toi Isens Sanan/ ia meiden Pinan alakeui.

Jes 42:1 CAtzo tai on minun Paluelian/ Mine hende ylespidhen/ ia minun Ulosualitun/ iossa minun Sielun hyuesti mielistu. Mine olen henelle minun Hengeni andanut/ Henen pite Oikiudhen saattaman Pacanain seas.
Jes 42:2 Eipe henen pite hwtaman eli parkuman/ ia henen Änens ei Cadhuilla cwlla.
Jes 42:3 Site seriettye Rokoa/ ei henen pidhe rickimurendaman/ ia suitzeuaist Pellauaist ei pide henen sammuttaman/ Henen pite opettaman Oikiutta pidhette Totudhes.
Jes 42:4 Eipe henen pidhe nuriseuan oleman/ eike hirmulisen/ ette henen pite Oikiudhen maan päle säätemen. Ja loodhot pite henen Lakians odhottaman.
Jes 42:5 Neite sanopi HERRA Jumala/ ioca loopi ia vloswenyttepi Taiuat/ ioca Maan tekepi ia henen Casuons. Joca sille Canssalle quin henesse on/ Elemisen andapi/ ia Hengen nijlle quin sen päle keuuet.
Jes 42:6 Mine HERRA olen sinun cutzunut Wanhurskaudhes/ ia rupesin sinun kätes/ ia warielin sinua. Ja olen sinua andanut Canssoisa Lijtoxi/ ia Pacanoille Walkiudhexi.
Jes 42:7 Ettes ninen Sokiain silmet auaisit/ ia ne Fangit vlosweisit Fangiudhesta/ ia ne Tornista quin Pimeydhes istuuat.
Jes 42:8 Minepe se HERRA/ se on minun Nimen/ ia em mine anna kenengen Cunniatani/ eike minun Ylistötäni Epeiumalille.
Jes 42:9 Catzo/ mite tapactuman pite/ ne mine ennustan/ ia vutta mine ilmoitan/ Ennenquin se tapactu/ annan mine sen teille cwlta.
Jes 42:10 VEisacat HERRALLE vutta Weisua/ Henen ylistoxens ouat Mailman Loppuin asti. Jotca Meres waeldauat/ ia mite henes onopi/ Loodhot ia iotca nijsse asuuat.
Jes 42:11 Hwtacat corkiast te Coruet/ ia Caupungit nijsse/ ynne ninen Kylein cansa/ cussa Kedar asupi. Ne ihastuuat iotca Calliois asuuat/ ia hwtauat nijste Wortein corkeudhista.
Jes 42:12 Sallicat heiden HERRALLE Cunniat anda/ ia henen Nimeens Loodhoisa ilmoitta.
Jes 42:13 HERRAN pite vloskeumen ninquin iocu Sangari/ hen yleshärettepi Kiuauxens ninquin Sotamies. Henen pite ihastuman ia hyminän tekemen/ henen pite Wiholistens ylitzeuoittaman.
Jes 42:14 Kylle mine waikenen wähen hetken/ ia olen hiliainen/ ia pidheten itzeni. Mutta nyt mine tadhon ninquin Wastoinoleua/ hwta/ Mine tadhon heite haiotta ia caiki ylesnielte.
Jes 42:15 Mine tadhon häuitte Wooret ia Cuckulat/ ia caiki heiden Rohons poisquiuata/ ia teen Wedhenwirdhat Loodhoixi/ ia Meret poisquiuata.
Jes 42:16 Mutta ne Sokiat mine tadhon iodhatta sen Tien päle/ iota euet he tiedhe/ Mine tadhon heite wiedhe ninen polkuin päle/ ioita euet he tunne. Mine tadhon pimeydhen heille Walkiudhexi panna/ ia site Colea tasaisexi/ Neite tadhon mine heille tedhä/ ia ei heite ylenanda.
Jes 42:17 Mutta iotca vskaldauat Epeiumaloihin/ ia waletuille Cuuille sanouat. Te oletta meiden Jumalat/ heiden pite tacaperin käendemen/ ia häpiehen tuleman.
Jes 42:18 Cwlcat te Cwroit/ ia catzocat tähen te Sokiat/ ette te näkisittä.
Jes 42:19 Cuca on nin Sokia quin minun Paluelian? Ja cuca on nin Curoi quin minun Keskyleisen/ ionga mine leheten? Cuca on nin sokia quin se Teudhelinen? ia nin Sokia quin se HERRAN Paluelia?
Jes 42:20 Kylle tosin sarnatan/ waan ei sitä quitengan pidhete Kylle heille sanotan/ Waan euet cwlla tadho.
Jes 42:21 Quitengin HERRA hyue heille soopi henen Wanhurskaudhens teden/ ia ette henen pite Lains cunnialisexi ia swrexi tekemen.
Jes 42:22 Se on yxi radheldu ia röuettu Canssa/ he ouat caiki tynni paulatut Coopasa/ ia Fangein Honesen lymytetut. He ouat Röuetyxi tedhyt/ ia ei ychten Auttaia ole/ radhellut/ ia eikengen sano/ Too ne iellens.
Jes 42:23 Cuca on teiden seassan/ ioca neite Coruijns otta? se merkitken ia cwlcan/ mite testedes tulepi?
Jes 42:24 Cuca on Jacobin Rateluxexi ylenandanut? ia Israelin nijlle Röuerille? Eikö itze HERRA site tehnyt? ionga wastan me synditehnyet olema? Ja euet he tactoneet henen Tiens päle waelda/ ia ei totelluet henen Lakians.
Jes 42:25 Senteden hen on heiden ylitzens vlospudhistanut henen wihans hirmusudhen/ ia wäkeuen Sodhan. Ja on heite ymberins ylessytyttenyt/ Mutta euet he tundenuet/ Ja hen sytytti heite waan euet he site mielijns ottaneet.

XLIII. Lucu.

Sen Piskuraisen Lauman ia Seurakunnan Lohutos/ Wastan site swrta huckuuaista Joucko. Esa. xliij.

Jes 43:1 Ja nyt sanopi HERRA/ ioca sinun Loi Jacobi ia ioca sinun tehnyt on Israel. ELE pelke/ Sille mine olen sinun lunastanut/ Mine olen sinun Nimeldes cutzunut/ Sine olet minun.
Jes 43:2 Sille ios sine Wettein lepitze keut/ nin mine tadhon tykenes olla/ ettei wirdhat pidhe sinua vpottaman. Ja ios sine Tulehen keut/ eipe sinun palaman pidhe/ ia Lieckiön ei pidhe sinuhun pistymen.
Jes 43:3 Sille mine olen HERRAS/ ia se Pyhe Israelis/ sinun wapactaias. Mine olen Egiptin/ Ethiopin ia Seban andanut souinoxi sinun edestes.
Jes 43:4 Ettes nin callijxi luettu olet minun Casuoni edes/ teuty sinun mös cunnialisen olla. Ja mine racastan sinua/ senteden mine annan Inhimiset sinun edestes/ ia Canssat sinun Sielus edeste.
Jes 43:5 Nin ele nyt sinuas pelke/ Sille mine olen sinun tykenes/ Idheste mine tadhon sinun Siemenes saatta/ ia Länneste tadhon sinua coota.
Jes 43:6 Mine tadhon sanoa Pohiaisel/ Tooxtenne/ Ja Etelel/ Ele kielle. Tooxtenne minun Poicani taambata/ ia minun Tyttereni hamast Mailman lopusta.
Jes 43:7 Caiki iotca minun Nimelleni ouat nimitetut/ nimiten/ iotca mine loonut olen/ cuuattanut ia tehnyt minun Cunniaxeni.
Jes 43:10 Mutta te oletta minun Todhistaiani/ sanopi HERRA/ ia minun Paluelian/ ionga mine vloswalinut olen. Senpäle ette te tiedheisit ia vskoisit minua/ ia ymmerdheisit/ ette Mine Se olen.
Jes 43:11 Eipe ychten Jumala ole minun edhelleni techty/ nin eipe mös kengen minun ielkin tule/ Mine/ Mine olen Se HERRA/ ia paitzi minua ei ole yxiken Wapachtaia.
Jes 43:12 Mine sen olen ilmoittanut/ ia olen mös auttanut/ ia olen site teille andanut sanotta/ ia ei ole mucalainen Jumala teiden seassan. Tepe minun Todhistaiani olet/ sanopi HERRA/ Nin mine Jumala olen.
Jes 43:13 Ja mine olen ennequin iocu Peiue olikan/ ia eikengen woi minun kädhesteni pelasta/ Mine prucan/ cuca tachto site poiskäendä?
Jes 43:21 Temen Canssan olen minä minulleni walmistanut/ sen pite minun Ylistöxeni ylestukeman.
Jes 43:22 Ei/ ette sine Jacob minua cutzuit/ eli ette sine Israel olet tötetehnyt minua saadhaxes.
Jes 43:23 Etpes tosin Minulle edestoonut sinu' Poltuffris Lambait/ etkes minua cunnioittanut sinun Uffrillas. Em mine lustinen ollut coskas Rocauffris pyrghit/ enge mös ihastunu sinun Pyhesauus Tööste.
Jes 43:24 Etpes minulle ostanut rahalla haiauat Calmusta/ etkes mös minua sinun Wffris raszualla teuttenyt. Hia/ Sine teit Minua sinun Synnises tötetekemen/ ia olet minulle waiua tehnyt sinun Pahatecoisas.
Jes 43:25 Mine/ Mine poispyhin sinun Ylitzekeumises minun techteni/ ia sinun Syndies ensuingan muista.
Jes 43:26 Muistuta minulle/ Taistelkam keskenen Oikiudhes/ Sanos/ millemodholla sine tadhot wanhurskaxi tulla?
Jes 43:27 Sinun Ises ouat syndiätehnyet/ ia sinun Opettaias ouat minua wastan wärytte tehnyet.
Jes 43:28 Senteden mine sen Pyhydhen Esimiehet riuasin/ Ja olen Jacobin Raateluxexi andanut/ ia Israelin Pilcaxi.

XLIV. Lucu.

Ette se Uskon Wanhurskaus/ quin Euangeliumist tule/ sarnan cautta/ ainoa wapacta/ ia ei Lain/ töiden/ eli oman Wanhurskaudhen cautta. Nin ne iumaliset Lohutetaan/ ia ne Jumalattomat vchkataan. Esa. xliiij.

Jes 44:1 NIn cwle nyt minun Paluelian Jacob/ Ja Israel ionga mine vloswalitzin.
Jes 44:2 Nein sanopi HERRA/ ioca sinun tehnyt ia walmistanut on/ ioca sinua hamast eitis codhusta auttapi. Ele sinuas pelke minun paluelian Jacob/ ia sine Hurskas/ ionga mine vloswalitzin.
Jes 44:3 Sille mine tadhon Wedhet sen Janouaisen päle vloswodhatta/ ia wirdhat sen carkian päle. Mine tadhon minun Hengeni sinun Siemenes päle vloswodhata/ ia minun Siugnauxeni sinun Jelkintuleuaistes päle.
Jes 44:4 Ette he casuaisit ninquin Rohot/ ia ninquin Paiut wesiwirtain tykene.
Jes 44:5 Temen pite sanoman/ HERRAN mine olen/ ia se pite Jacobin Nimen alla cutzuttaman. Ja temen pite itzens omalla kädhellens HERRALLE kirioittaman/ Ja pite nimitettemen Israelin Nimelle.
Jes 44:21 Aiattele sen päle Jacob ia Israel/ Sille sine olet minun Paluelian/ Mine olen sinun cuuannut/ ettes minun Paluelian olisit/ Israel ele minua vnodha.
Jes 44:22 Mine poispyhin ninquin Piluen sinun Pahatteghos/ ia sinun Synnis ninquin Sumun/ Käenne sinuas minuhun pein/ Sille mine sinun lunastin.
Jes 44:23 Iloitka te Taiuat/ sille itzepe HERRA sen teki/ Ihastu sine Maa tällä alhalla/ paucuckat te Woret ihastoxella/ metze ia caiki puudh henesse. Sille HERRA Lunasti Jacobin/ ia ombi cunnialinen Israelis.
Jes 44:24 Neite sanopi se HERRA sinun Lunastaias/ ioca sinun Eitis Codhusta cuuannut ombi. Mine olen se HERRA ioca caiki teke/ Joca Taiuat yxineni vlosuenyten ia Maan vlosleuiten ilman apulaista.
Jes 44:25 Joca Noitain merkit tyhiexi teen/ Ja ne Welholiset hullutan. Joca ne Wijsat tacaperin aijan/ ia heiden Constins Hulludhexi teen.
Jes 44:26 Mutta hen wahuista henen Paluelians Sanan/ ia henen Keskyleistens Neuuon teuttepi. Joca Jerusalemil sanopi/ Ole asuua/ ia nijlle Judan Caupungille/ Olcat raketut/ ia mine heiden Aukions ylesoijennan.
Jes 44:27 Mine ioca Sywydhelle sanon. Poiskatoka/ ia nijlle Wirghoille/ poisquiuetucat.
Jes 44:28 Mine ioca sanon Coresil/ Hen on minun Paimenen/ ia pite caiki minun tactoni teuttemen. Nin ette Jerusalemil sanotan/ Ole rakettu/ ia Templil/ ole perustettu.

XLV. Lucu.

Pacanat mös cutzutan Euangeliumin Wanhurskaudhen tyge. Esa. xlv.

Jes 45:15 TOtisesta sine olet yxi Salattu Jumala/ sine Israelin Jumala se Wapactaia.
Jes 45:16 Mutta ne Epeiumalten tekiet/ teuty caiki häpielle ia häueistoxella pysye/ ia ynne keskenens häueistetun poismenne.
Jes 45:17 Mutta Israel lunastetan HERRAN cautta ijancaikisesta/ ia ei tule häpiexi eli pilcaxi coskan ia ijancaikisesta.
Jes 45:18 Sille nin sanopi HERRA/ ioca Taiuan loonut on/ Se Jumala quin Maan on walmistanut/ ia ombi sen tehnyt ia hanginut. Ja ei nin sitä tehnyt/ ette henen piti tyhiänä oleman/ waan sen walmistanut/ ette henesse asutaisijn/ Minepe HERRA olen ia eikengen mw.
Jes 45:19 Em mine sala puhunut ole/ iossakin pimies paicas Maan päle/ En ole huckan Jacobin Siemenel sanonut/ Etziket minua. Sille mine olen se HERRA/ ioca Wanhurskaudhesta puhupi/ ia ilmoitan Oikiutta.
Jes 45:20 Anna ninen Pacanain Sangarit heitens coota ia ynne yctentulla/ iotca euet miten tiedhä/ ia candauat heiden Epeiumaloidhens Cannot/ ia site Jumalata rucoleuat quin ei autta taidha.
Jes 45:21 Ilmoittacat ia tulcat tenne/ Neuuolaskecat keskenen/ Cuca neite cwlutti alghusta/ ia silloin on site ilmoittanut? Engö mine HERRA site tehnyt ole? Ja ei ole ensingen Jumala paitzi minua/ Yxi hurskas Jumala ia Wapactaia/ ia eikengen ole paitzi minua.
Jes 45:22 Käendeket teiten minun tykeni/ Nin te autuaxi tuletta caiki Mailman äret/ Sille minepe Jumala olen ia eikengen mw.
Jes 45:23 Mine wannon Itzeni cautta/ Ja minun Suustani pite Wanhurskaudhen sana vloskeumen/ Ja sillens se iepi. Nimitten se/ Ette minulle pite caiki Poluet notkistaman/ ia caiki Kielet wannoman ia sanoman/ HERRASSA minulle on Wanhurskaus ia Wäkewys.
Jes 45:24 Sencaltaiset henen tygens tuleuat/ Mutta caiki iotca hende wastanseisouat/ ne häpiehen tuleuat.
Jes 45:25 Sille HERRASSA caiki Israelin Siemen wanhurskautetan/ ia pite itzens heneste kerskaman.

XLVI. Lucu.

Jumala Lohutta caikinaiset Waiuatut ia murheliset/ ettei he epeilisi henen Auuns päle/ ia mualda Apua pydheisit. Esa. xlvj.

Jes 46:3 CWlcat minua te Jacobin Honesta/ ia caiki tehteet Israelin Honesta/ iotca Codhussa cannetan/ ia Eitissen macat.
Jes 46:4 Mine/ Mine tadhon teite canda haman wanhuteen/ ia sihenasti quin harmaxi tuletta/ Mine site teen/ Mine tadhon ylesnosta/ ia canda ia pelasta.
Jes 46:5 Kellen te werdhautat minun/ Ja kennen caltaisexi te minun teet? Ja kenenge werdhaxi te minua mittat? ionga caltainen mine olisin?
Jes 46:6 He pudhistauat Culda Sekiste/ ia Hopian wichtille waacauat/ ia Hopiasepen palcauat/ ette hen sijte ydhen Jumalan tekis/ Jonga eten he poluillenslangeuat ia site cumartauat.
Jes 46:7 He nostauat sen Hartioillens ia site candauat/ ia paneuat sen siallens/ Sijnä hen seiso/ ia ei siastans lijcu. Jos iocu henen tygens hwta/ Nin ei hen wasta/ ia ei auta hende henen Tuskastans.
Jes 46:8 Sencaltaista muistacat/ ia olcat wahuat/ te ylitzekeumerit menget Sydhemen tyge.
Jes 46:9 Muistacat site entiste quin ijest on ollut/ Sille mine olen Jumala/ ia eikengen mw/ Yxi Jumala/ ionga wertainen ei cussacan ole.
Jes 46:10 Mine quin ennustan edhelle/ mite edespein tuleman pite/ ia ennenquin se tapactupi/ ia sanon. Minun aiuotuxeni pysyuet/ ia mine teen caiki mieleni tahdhot.
Jes 46:11 Mine cutzun Linnun idheste/ ia ydhen Miehen ioca minun aiuotuxeni tekepi/ caucaiselda Maalda.
Jes 46:12 Mite mine sanon/ site mine annan tulla/ Mite mine aiattelen/ site mine mös teen.

XLIX. Lucu.

Christusen Waldakunnasta/ ei waiuoin Juttaille/ mutta coco Mailmas/ henen Hengens puhupi Esa. xlix.

Jes 49:1 CWlcat minua te Lodhot/ ia te caucaiset Canssat wariottacat. HERRA ombi Eitin Cocdhusta minun cutzunut.
Jes 49:2 Hen muisti Nimeni päle/ Ja pani minun Suuni ninquin Tereuen Miecan. Henen Kädhens warion ala hen minun peitti.
Jes 49:3 Ja pani minun kijlteuexi Noolexi/ ia pisti minun henen Winehense/ ia sanoi minulle. Sine olet minun paluelian/ Israeli sine olet/ iossa mine cunnioitetan.
Jes 49:4 Mutta mine sanoin/ Huckan mine Tötetein/ turhan ia tyhien mine culutin wäkeni temen päle. Quitengi ombi minun syyn HERRAN tekene/ ia minun Wircan ombi minun Jumalani.
Jes 49:5 Ja sanopi HERRA/ ioca loij cochdosta minun henelle Palueliaxi/ ette minun pite palauttaman Jacob henellen/ senpäle ettei Israel hucastuisi.
Jes 49:6 Senteden olen mine caunis HERRAN edese/ ia minun Jumalan ombi minun wäken. Ja sanopi/ Wehe se on ettes olet minun Paluelian Jacobin sucu yleskoriaman/ ia iellenstoman ne Israelin haiotetut. Mutta mine panin sinun mös Pacanoiten walkiudexi/ ette sinun pite oleman minun Terueyten mailman loppun asti.
Jes 49:7 Nin puhupi HERRA Israelin Lunastaia/ henen pyhense/ nijlle ylencatzotuille sieluille/ sille Canssalle iosta me cauhistumma. Sille Paluelialle/ ioca Sangareitten alla onopi/ Kuningasten pite näkemen ia ylesnouseman. Ja Esimiesten pite rucoleman HERRAN tedhen ioca wskolinen on/ sen pyhen tedhen Israelise/ ioca sinun wloswalinut on.
Jes 49:8 NEin sanopi HERRA/ mine olen sinun Rucouxes otolisella Aijalla cwllut/ ia olen Terueydhen peiuenä sinua auttanut. Ja olen warielut sinua/ Ja Lijtoxi Canssain seas olen sinun sätenyt. Ette sinun pite Maan ylesoijendaman/ ia ne haaskatut Perimiset omistaman.
Jes 49:9 Sanomahan nijlle Fangituille/ Wlosmenget/ ia nijlle iotca pimeis ouat/ Tulcat edes. Ette he Tiedhein ohesa heitens eleteisit.
Jes 49:10 Ja saisit ioca hyperelle heiden elatoxens/ Eipe heiden pide isoman eike ianoman. Ja helleh eli Auringo ei pide heite poltaman. Sille ette heiden Armactaians heite wiepi/ ia iodhattapi heiet Wesilectein tyge.
Jes 49:11 Ja mine panen caiki minun Woreni tiexi/ ia minun Polcuni pite tallattaman.
Jes 49:12 Catzos/ nemet cauca tuleuat/ Ja catzos/ nai Pohianpolest/ ia nemet Merenpolest/ ia ne mwdh Etelen maalda.
Jes 49:13 Iloitka te Taiuat/ Riemuitze sine Maa/ kijtteket te Wooret ihastuxella. Sille ette HERRA ombi henen Canssans lohuttanut/ ia ombi henen Radholisians armactanut.
Jes 49:14 Mutta Zion sanopi. HERRA minun ylenannoi/ Ja HERRA minun wnocti.
Jes 49:15 Taitako iocu Waimo Lapsucaisens wnocta/ nin ettei hen armaitze henen Rumins poica? Ja waicka hen wnoctais/ Nin em mine sitteken sinua vnodha.
Jes 49:16 Catzos/ Käsihini mine olen sinua pyeldenyt/ Sinun Muris ouat alati minun Silmeini edes.
Jes 49:17 Sinun Rakendaias riendeuet Mutta sinun Cukistaias ia häuitteies sinusta pite poispakeneman.
Jes 49:18 Ylesnosta silmes ymberins/ ia catzo. Caiki neme cootudh tuleuat sinun tyges. Nin totta quin mine olen ( ma HERRA ) Sinun pite caikein neinen cansa/ ninquin Cauniudhella puietettaman.
Jes 49:19 Ja sine kärit ne ymberilles/ ninquin Morsian. Sille ette sinun autia/ häuitetty/ ia turmeldu Maas/ pite silloin ahdhas oleman/ sinun asuaxes/ coska sinun Ratelias cauuas sinusta tuleuat.
Jes 49:20 Nin ette sinun Hedhelmettydhes Lapset/ pite wiele sinun Coruahas sanoman. Ahdhas ombi minulla sija/ Istu polees/ ette mineki mahdaisin sinun tykenes asua.
Jes 49:21 Mutta sinun pite sanoman sydhemeses. Cuca nemet minulle synnytti? Ette mine olen hedhelmetoin/ Yxineinen/ poisaijettu ia wlossösty. Cuca neme ombi minulle ylesrockinut? Catzos/ Mine olin yxinens ietettu/ ia cussa neme silloin olit?
Jes 49:22 Nin sanopi HERRA Jumala/ Catzos/ Mine ylesnostan minun Käteni Pacanain tyge/ ia Canssain seas ylesoijennan minun Lipponi. Nin he edescandauat helmasans sinun Poikias/ ia sinun Tytterites hartioillansa.
Jes 49:23 Ja Kuningat pite oleman sinun Eletteies/ ia heiden Trötingins sinun Ammas. Casuoillens heiden pite mahan langeman sinun edeses/ ia noleskeleman sinun Jalcais tomun. Silloin sine tiedhet ettet mine HERRA olen/ ia ettei kengen häpien tule/ ioca minua toiuouat.
Jes 49:24 Otetanko mös Ratelus pois ioldaki Sangarilda? Eli taitako iocu pästä iongun Hurskan Fangit?
Jes 49:25 Sille ette nein sanopi HERRA. Nyt Fangit pite Kempilde poisotettaman/ ia ninen Wekeuedhen Salis irdhalle päsemen. Ja mine tadhon ridhelle sinun Rijtauelies cansa/ ia autta sinun Lapszes/
Jes 49:26 Ja mine tahdon roockia sinun Häuitteies heiden omalla Lihallans. Ja heiden pite iopuman omasta werestense/ ninquin makiast Winasta. Ja caiki Liha pite tietemen. Ette mine olen se HERRA/ sinun Lunastaias ia sinun Wapactaias/ se Wekeue Jacobisa.

L. Lucu.

Ristin alla Jumalan Sanan Paluelus seisopi.

Jes 50:4 HERRA Jumala annoi minulle Oppinuen Kielen/ ette mine taidhan nijlle Wäsynyille aiallans puhua.
Jes 50:5 Hen ylesherette minua ioca Amu/ ylesherette minulle Coruan/ ette mine cwlen ninquin Opetuslapsi. HERRA Jumala auasi minulle Coruan/ ia en ole tottelematoin/ ia en tacaperin mene.
Jes 50:6 Mine annoin minun Selkeni/ nijlle quin minua piexit/ ia minun Poskeni nijlle/ quin minua näpistit.
Jes 50:7 Em mine poiskäendenyt Casuoani häueistyxist ia Sylgist/ Ette HERRA Jumala minua auttapi/ senteden em mine häpien ala tule. Siteuarten mine taritzin heille minun Casuoni/ ninquin Limpsion/ Sille mine tiedhen/ etten mine häpien ala tule.
Jes 50:8 Henpe lesse ombi ioca minun Wanhurskautta/ cuca tacto minun cansani ridhelle? Keukem ychten/ Kelle ombi Oikius minun wastani? Se tulcoon tenne minun tykeni.
Jes 50:9 Catzo/ se HERRA Jumala minua auttapi/ cuca se on/ quin tacto minua cadhotta? Catzo/ ne caiki ninquin Waate wanheneuat/ Coit heite ylessöuet.
Jes 50:10 Cuca on teisse ioca HERRA pelke. Joca henen Paluelians änen cwldele/ ioca pimeydhes waelda/ eike Walkiutta näe? Hen toiuocan HERRAN Nimen päle/ ia loottacan itzens henen Jumalans päle.
Jes 50:11 Catzo/ te caiki iotca ydhen Tulen ylessytytet/ Lieckille hangitut/ waelcat Teiden Tulen Walkiuxes/ ia sijnä Lieckisse/ ionga te ylessytytit. Neite teille minun Kädhesteni tapactupi/ Kiwussa teuty teiden leuete.

LI. Lucu.

Sangen ialo Lohutos wastan Seurakunnan Wiholisia/ Ja ettei Jumalan Sanan Wainoiat pidhe swingan pelkemen. Esa. lj

Jes 51:1 CWLcat minua/ te quin Wanhurskautta noutelet/ te iotca HERRA etzitte. Catzocat sen Callion päle/ iosta te vloshacatut oletta/ Ja sijte Caiuon coopast/ iosta te vloscaiuetut oletta.
Jes 51:2 Catzocat Abrahamin teiden Isen päle/ ia Saran/ iosta te syndyneet oletta. Sille mine cutzuin henen/ coska hen wiele yxineinen oli/ ia siugnasin henen ia enensin henen.
Jes 51:3 Sille HERRA lohuttapi Zionin/ hen lohuttapi/ caiki henen Aukiudhens/ ia tekepi henen Aukiudhens ninquin Lustitarhat. Ja henen Erimaans/ ninquin HERRAN Yrtitarhan/ ette sielle leuten ilo ia riemu/ Kijtos ia Kijtoswirsi.
Jes 51:4 Wariottacat minusta minun Canssan/ ia cwlcat minua minun Sucukundan/ Sille minulda pite Lain vloskeumen/ ia minun Oikiudheni mine tadhon panna canssoille Walkiudhexi.
Jes 51:5 Sille minun Wanhurskaudhen on leszne/ minun Wapactaian vloswaelta/ ia minun Käsiuarteni pite canssoia domitzeman. Ne Loodhot minua odhottauat/ ia wartioitzeuat minun Käsiuarttani.
Jes 51:6 Ylesnostacat teiden Silmen Taiuasen/ ia alascatzocat Maan päle. Sille Taiuan pite ninquin Sauun catoman/ ia Maa ninquin Waate wanhene/ Ja iotca sen pälä asuuat/ ne pite poiscooleman/ ninquin Temeki. Mutta minun Terueydheni pysy ijancaikisesta/ ia minun Wanhurskaudhen ei pidhe puuttuman.
Jes 51:7 Cwlcat minua te quin Wanhurskaudhen tunnetta/ Sine Canssa/ ionga sydhemes minun Lakin on. Elket pelietkö/ cussa Inhimiset teite häueiseuet/ ia elket wapisko/ coska he teite pilcauat.
Jes 51:8 Sille Coit pite heite ylessömen ninquin Waaten/ ia Madhot pite heite sömen ninquin Willancudhet. Mutta minun Wanhurskaudhen pysypi ijancaikisesta/ ia minun Terueydhen ilman loppumat.
Jes 51:9 Yles/ yles/ puie päles wäkewyt sine HERRAN Käsiuarsi/ yles ninquin entisen aigan ijeste.
Jes 51:10 Etkö sine se ole/ ioca sen Ylpien lönyt/ ia sen Lohikermen hauoittanut olet? Etkö sine se ole/ ioca Meren/ sen swren syuen wedhen poisquiuanut olet? Joca Meren pohian tiexi teki/ ette ne Lunastetut site möte keuit.
Jes 51:11 Sillens pite ne HERRAN Lunastetut iellenskäendemen/ ia Zionin tyge tuleman Riemun cansa/ ia ijancaikisen ilon pite heiden Päens päle oleman. Ilon ia riemun pite heite käsittemen/ Mutta murhen ia hocauxen pite heiste pakeneman.
Jes 51:12 Mine/ Mine olen teiden Lohuttaian/ Cuca sis sine olet/ ettes Cooleuaist Inhimiste pelket? Ja Inhimisten Lapsia/ iotca ninquin Heine culutetan.
Jes 51:13 Ja vnodhat site HERRA/ ioca sinun tehnyt on/ ioca Taiuat vloswenytte ia Maan perustapi? Mutta sine pelket alati ylipeiue/ sen Waiuaian iulmaudhest/ coska hen rupepi hucuttaman.
Jes 51:14 Cuhunga iei sen Waiuaijan iulmaus? coska hen wadhittin riendemen/ ia ymberins iooxeman/ ette hen pästeisi/ ettei he coolisi Cadhottaialda/ eli heiden Leipens puuttuisi?
Jes 51:15 Sille mine olen se HERRA sinun Jumalas/ ioca Meren licutan/ ette sen Allot pauhauat/ Henen Nimens ombi HERRA Zebaoth.
Jes 51:16 Mine panen Sanani sinun Suhus/ ia peiten sinua minun Käteni Warion ala. Senpäle ette mine Taiuan istutaisin/ ia Maan perustaisin/ ia Zionil sanoisin/ Sine olet minun Canssan.
Jes 51:17 Ylesherä/ Ylesherä ylesnouse Jerusalem/ ioca HERRAN kädhest ioit henen hirmusudhens Calkin. Sen vnen Calkin rahgan sine olet vlosioonut/ ia mös ne pisarat noleskellut.
Jes 51:18 Eikengen henen Poistans/ iotca hen synnyttenyt oli/ hende ylespitänyt/ Eikengen caikista henen Lapsistans/ iotca hen oli yleskasuattanut/ henen Kätehens ruwennu.
Jes 51:19 Näme caxi sinun coctasit/ Cuca armaitzi sinua? Häuitus/ Wahingo/ Nelke ia Miecka oli sielle/ cuca sinua lohutais?
Jes 51:20 Sinun Lapses olit pindunuet/ he macasit caikilla Cadhuilla/ ninquin yxi paulattu Metzehärke/ teunens wiha HERRASTA/ ia rangastosta sinun Jumalastas.
Jes 51:21 Senteden cwle neite sine Radolinen ia ioopunu ilman vinata/
Jes 51:22 Nin sanopi se HERRA sinun Haltias ia sinun Jumalas/ ioca Canssans costapi. Catzo/ mine otan sen Unen calkin sinun Kädhestes ynne minun Wihani Calkin Raghan cansa/ Eipe sinun site sille iooman pidhe.
Jes 51:23 Waan mine annan sen sinun Raateliais käsijn/ iotca sinun Sielulles sanoit. Notkista ette me sinun ylitzes keuisim/ ia pane sinun Selkes maan päle/ ia ninquin yxi Catu/ ette sen ylitze ioostasin.

LII. Lucu.

Christus Lohuttapi sen waiuatun Seurakunnans. Esa. lij.

Jes 52:1 NOuse yles/ Nouse yles Zion/ Pue sinun Wäkewytes sinun päles/ caunista sinuas Herroittain sine Pyhe Caupungi Jerusalem.
Jes 52:2 Sille ette testedes ei yxiken ymberileickamatoin eike Sastainen pide sinussa hallitzeman. Nouse yles tomusta. Nouse yles sine Fangittu Jerusasem.
Jes 52:3 Päste sinus Cahleistas/ sine Fangittu Zionin tyter. Sille ette nein sanopi HERRA/ Te oletta tyhijehen mydhyt/ Ja ilman Penningite te mös lunastetan.
Jes 52:4 Sille ette nin sanopi HERRA Jumala. Minun Canssan ensin alasmeni Eegiptijn/ oleman sielle wieraszna. Ja Assur ombi heille wäkiualta tehnyt ilman syyte.
Jes 52:5 Wan mite teste ombi tekeminen? Ma HERRA. Sille ette minun Canssan huckan poiswiedhen/ Ette iotca heite hallitzeuat/ ne saattauat heite idkemen/ ma HERRA.
Jes 52:6 Ja minun Nimen peiue peiuelde pilcataan. Senteden pite minun Canssan/ sinä peiuenä minun Nimeni tundeman.
Jes 52:7 Sille catzos/ Mine tahdon itze puhua. O quinga suloisat ouat Worden päle ninen Jalghat/ iotca Rauhan iulijstauat/ ne quin hyue sarnauat/ Terueydhen ilmoittauat.
Jes 52:8 Jotca Zionil sanouat. Sinun Jumalas ombi Kuningas. Sinun vartias corkiast hwtauat änellens/ ia ynne iloitzeuat/ Sille ette se nähden silmelle/ cosca HERRA Zionin kiendä.
Jes 52:9 Iloitkat ynne ia Riemutkat te Jerusalemin autiat. Sille ette HERRA ombi henen Canssans wahuistanut/ ia Jerusalemin pästenyt.
Jes 52:10 HERRA ombi ilmottanut henen pyhen Käsiuartens caikein pacanain silmein edesse/ nin/ ette caiki Mailman äret pite meiden Jumalan Terueydhen näkemen.
Jes 52:13 CAtzos/ Minun Paluelian toimelisesta tekepi/ ia corgotetan/ ylesnostetan/ ia sangen corckiaxi tulepi.
Jes 52:14 Nin ette monda sinusta heitens pahendauat/ Ette henen Motonsa rymembi on muita Inhimisie/ Ja henen Hahmons quin Inhimisten Lastein.
Jes 52:15 Mutta nin henen pite monda Pacanata wiscoiman/ ette mös Kuningahatki pite heiden swnssa henen edesens kijnituckiman. Sille ette ioilla ei miten heneste ilmoitettu ollut/ nekin ilolla henen nekeuet. Ja iotca ei mite sijte cwlleet ole/ ne sen astaitzeuat.

LIII. Lucu.

Christusen Pinast/ Colemast ia Cunniasta.

Jes 53:1 Mutta cuca vskopi meiden Sarnam? Ja kellen HERRAN Käsiuarsi ilmoitetan?
Jes 53:2 Sille ette hen ylescarckapi Henen edesens/ ninquin yxi Wesa/ Ja ninquin yxi Jwri quiuasta Maasta. Eipe henellä ole ychten moto eike cauniutta. Me näime henen/ Wan ei ollut henelle meille kelpauata moto.
Jes 53:3 Hen oli se caikein ylencatzottapa/ ia caikein haluin/ kipua ia Sairautta teunens. Hen oli nin ylencatzottu/ ettei kengen maltanut henen pälens catzoa/ Senuoxi eipe me hende mixiken piteneet.
Jes 53:4 Wissiste hen candoi meiden Sairaudhen/ Ja meiden kiwudh hen pälense sälytti. Mutta me pidhim Henen sixi ioca Jumalalda rangaistu/ piexettu/ ia pinattu oli.
Jes 53:5 Wan hen ombi haauoittu meiden Pahatecoin teden/ ia meiden Syndein teden hosuttu. Se Rangastus macapi henen pälens/ Senpäle ette meille Rauha olis/ Ja henen Haauains cautta me olema läkitud.
Jes 53:6 Me waelsim Caiki Exyxise/ ninquin Lambat/ itzecukin omalle tiellens poickesi.
Jes 53:7 Mutta HERRA hen heitti caikein meiden synnit henen pälens. Coska hen rangastijn ia pinattijn/ ei hen Swtansa auanut. Ninquin Caritza ioca teurahaxi wiedhen/ ia ninquin Lammas/ ioca keritziense edese waickeni/ nin ei henengen pide Swtans auaman.
Jes 53:8 Mutta hen ombi adhistoxest ia domiosta poisotettu/ Cuca henen Elemens pitudhen wlospuhupi? Sille ette hen ombi ninen Eleuiten maalda poissiwaltu/ coska hen minun Canssani Pahatecoin teden rangastijn.
Jes 53:9 Ja hen ombi haudhattu ninquin ne Jumalattomat/ Ja coollut ninquin iocu Ricas. Waicka ei hen kellengen wärytte tehnyt/ eikä petos henen Swsans ollut. Mutta HERRA tachtoi henen nin pieste Sairaudhella.
Jes 53:10 Coska hen ombi Hengens Ricosuffrixi wlosandanut/ nin hen Siemenen saapi/ ia cauuan ele. Ja HERRAN Aiuotus pite henen Kädhesens menestymen/
Jes 53:11 Senteden ette Henen Sielunsa ombi töte tehnyt. Sapi hen Lustinsa nähde/ ia Kyllyytte oleman. Ja henen tundemisens cautta/ Minun paluelian se Wanhurscas/ pite monda wanhurskauttaman. Sille ette hen candapi heiden synninse. Senteden mine annan henelle Monda swrexi Saalijxi/ ia henelle pite ne Wekeuet Raatelussa oleman.
Jes 53:12 Senteden ette hen andoi henen Hengense coolemahan/ ia oli Pahantekiein caltaisexi luettu. Ja monen Synnit hen candoi/ ia rucoli ninen Ylitzekeupein edheste.

LIV. Lucu.

Seurakunnan Lohutoxet ia Lupauxet/ ioca Christusen cansa ristin alla on alaspainettu. Esa. liiij.

Jes 54:1 RIemuitze sine Hedhelmetoin/ ioca ei synnyte/ Iloitze weisun cansa/ ia ihastu ioca ei wastoin ole. Senteden sille Yxineisel ombi enembi Lapsia/ quin sillä iolla Mies on/ sanopi HERRA.
Jes 54:2 Leuite sinun Teldas sia/ ia vloswenyte sinun Asumises hursti. Ele säste/ pidhenne sinun Köydhes/ ia kijnite sinun waias Luiasti.
Jes 54:3 Sille sinun pite sekä Oikialla ette wasemelle polella vlospughistuman/ ia sinun Siemenes pite ne Pacanat perimen/ ia nijsse aukeis Caupungeis asuman.
Jes 54:4 Ele pelke/ sille et sine tule häpien ala/ ele caino ole/ sille ei sinun pidhe häpiehen tuleman. Waan sinun pite sinun Neitzydhes kehnoudhen vnoctaman/ ia sinun Leskiudhes cainousta ei sillen muistaman.
Jes 54:5 Sille se ioca sinun tehnyt on/ se ombi sinun Miehes/ HERRA Zebaoth on henen Nimens/ ia sinun Lunastaias se Pyhe Israelis/ ioca caiken Mailman Jumalaxi cutzutan.
Jes 54:6 Sille HERRA annoi sinun olla sijnä sanomas/ ettes olet ninquin iocu hyliettu/ ia sydhemest murhelinen Waimo/ ia ninquin yxi Noori Emende/ quin poisaiettu on/ sanopi sinun Jumalas.
Jes 54:7 Mine olen wähes Silmenräpäyxes sinun ylenandanut/ Mutta swrella Laupiudhella tadhon minä sinua iellens etziä.
Jes 54:8 Mine olen Casuoni wihassani wäheisen Silmenräpeyxen aigan sinusta poisketkenyt/ Mutta ijancaikises Armos mine tadhon armacta sinun päles/ sanopi HERRA sinun Lunastaias.
Jes 54:9 Sille temen pite minulle oleman Ninquin Noachin Wädenpaisumus/ coska mine wannoin/ Ettei se Noachin Wädenpaisumus pitenyt sillen Maan ylitze keumen. Jwrinin mine olen wannonut/ ettei minun sille pidhe wihastuman sinun päles/ eli rangaiseman sinua.
Jes 54:10 Sille Wooret pite weltemen/ ia Cuckulat langeman/ Mutta minun Armoni ei pidhe sinusta poickeman/ Ja minun Rauhani Lijton ei pidhe poislangeman/ sanopi HERRA sinun Armactaias.
Jes 54:11 Sine Radholinen/ ionga ylitze caiki Twlet keuuet/ Ja sine Turuatoin/ Catzo/ Mine tadhon sinun Kiues panna/ ninquin iongun Caunistoxen/ ia tadhon sinun Perustoxes Saphirein cansa laskea.
Jes 54:12 Ja sinun Ackunas Chrijstallist raketa/ ia sinun Portis Rubinist/ ia caiki sinun Äres vloswalituist Kiuist.
Jes 54:13 Ja caiki sinun Lapses opetetut HERRALDA/ ia swri Rauha sinun Lapsilles/ Wanhurskaudhen cautta sine walmistetan.
Jes 54:14 Caucan sinun pite oleman wäkiuallast ia wärydhest/ ettet sine nijte pelkeisi/ ia hemmestyxest/ Sille eipe sen pidhe sinua lehestymen.
Jes 54:15 Catzo/ cuca tacto sinua wastan coota/ ia sinua sorta/ Jos he ilman minuta coconduuat?
Jes 54:16 Catzo/ Minepe sen teen/ ette Seppe/ quin Hijlet Tulesa hechkutta/ ydhen Aseen sijte tekepi/ henen tötens warten/ Sille mine mös teen ette se Raatelia huckupi.
Jes 54:17 Sille iocainen Ase/ ioca sinun wastas walmistetan/ ei sen pidhe menestymen/ Ja caiki Kielet/ iotca sinua wastan heitens asettauat/ ne sinun pite Domios cadhottaman. Teme ombi sen HERRAN Paluelian Perimus/ ia heiden Wanhurskaudhens minusta/ sanopi HERRA.

LV. Lucu.

Suttumista wastan Jumalan Sanoista Seuracunnasa/ ia Manaus ette Hen alati Sanan prucaisi. Esa. lv.

Jes 55:1 O Te caiki ianouaiset/ tulcat wetten tyge/ Tekin mös/ ioilla ei ole penningite/ tulcat/ ostacat ia söket. Tulcat ( ma mine ) ostacat ilman rahata/ ia ilman caiketa hinnata Wina ia rieska.
Jes 55:2 Mixi te vlospanetta rahan/ ei Leipein edeste/ ia teiden töön/ ei rauitoxen edeste? Cwlcat/ cwlcat minua/ ia söket site hyue/ ia teiden sielun itzens riemuitkan lihoituxes.
Jes 55:3 Callistacat teiden coruan/ ia tulcat minun tykeni/ cwlcat ( ma mine ) ia nin teiden Sieluna elemen pite. Ja mine isken teiden cansan ydhen ijancaikisen Lijtton/ nimittein/ ne wissit Dauidin Armot.
Jes 55:4 Catzos/ Mine panin henen Canssoille Todhistaiaxi/ Pämiehexi ia Opetaiaxi Canssoille.
Jes 55:5 Catzos/ sinun pite cutzuman Pacanat/ ioita et sine tunne/ ia ne Pacanat/ iotca sinua ei tundenuat pite sinun tyges iooxeman. Sinun HERRAS Jumalas teden/ ia sen Israelin Pyhen teden/ ioca sinua ylistepi.
Jes 55:6 Etziket HERRA coska hen taita leutte/ Auxennehwtacat hende/ coska hen lesse ombi.
Jes 55:7 Se Jumalatoin hen ylenandakan henen Tiense/ ia se pahointekia henen aiatoxensa/ ia palaitcan HERRAN tyge. Nin hen armactapi henen pälens/ ia meiden Jumalan tyge. Sille ette henen tykenens ombi palio andexiandamus.
Jes 55:8 Sille ette minun aiatoxeni/ euet ole teiden aiatoxene/ ia teiden tiet euet ole minun tieni/ sanopi HERRA.
Jes 55:9 Wan nin palio corkiambi quin Taiuas ombi Maasta/ nin ouat mös minun tieni corkiamat quin teiden tieet/ ia minun Aiatoxeni/ quin teiden aiatoxet.
Jes 55:10 Sille quin Sadhe ia Lumi Taiuahast langepi/ ia eipe sinne iellenstule. Wan tooreuttapi Maan/ ia tekepi sen hedhelmeitzemen ia casuaman/ Ja hen andapi Siemenen kyluette/ ia Leiuen sööte.
Jes 55:11 Nein pite mös se Sana/ quin minun Suustani wloskeupi oleman/ eipe sen pide tyhiene minun tykeni iellenspalaiaman. Wan tekemen mite minulle otolinen on/ ia sen pite site menestyuexi tekemen/ iota warten mine sen lehetin.
Jes 55:12 Sille ette ilosa teiden pite wloslectemen/ rauhasa saatettaman. Wooret ia Cuckulat pite ihastoxella teide' eten kerscamisen cansa carcaiaman.
Jes 55:13 Ja caiki puud kedholla käsillens yctenlömen. Hongat pite Orienpappuroin edheste casuaman/ ia Mirtus Orientappuran pensan edheste. Ja HERRALLE pite yxi Nimi oleman/ ia yxi ijancaikinen merki/ ioca eisuingan poisiwriteta.

LVI. Lucu.

Pacanain cutzumisesta/ ninen Uten Juttain ia Cohittudhen nimen alla/ ycten Seurakundan Juttain cansa. Esa. lvj.

Jes 56:1 Nein sanopi HERRA. PIteket Oikius ia tecket Wanhurskautta. Sille minun Terueydhen ombi lesse/ ette se tulepi/ ia minun Wanhurskaudhen/ ette se ilmoitetan.
Jes 56:2 Autuas on se Inhiminen/ ioca sen tekepi/ Ja se Inhimisen Lapsi/ ioca sen käsittepi. Ette hen Sabbathin pidheis/ ia ei arkioxi tekisi/ ia pidhäteis kädhens/ ettei hen miten paha tekis.
Jes 56:3 Ja se Mucalinen ioca henen HERRAN tyge annoi/ ei pidhe sanoman/ HERRA eroittapi minua henen Canssastans. Ja se Cohittu ei pidhe sonoman/ Catzo/ mine olen yxi quiua puu.
Jes 56:4 Sille nein sanopi HERRA nijlle Cohituille/ Jotca minun Sabbathini piteuet/ ia vloswalitzeuat mite Minulle kelpapi/ ia minun Lijttoni luiasti piteuet.
Jes 56:5 Mine annan heille minun Honesani/ ia minun Mwrisani ydhen Paican/ ia paraman Nimen/ quin on poilla ia Tytterille. Ydhen ijancaikisen Nimen mine heille annan/ ioca ei ikenens huku.
Jes 56:6 Ja Mucalaisten Lapsille/ iotca heitens HERRAN hooman andanuet ouat/ hende palueleman ia henen Nimiens racastaman/ ia henen Paluelians olisit. Jocainen heiste quin Sabbathin pite/ ettei hen site riuaisi/ ia minun Lijttoni luiasti pidheis.
Jes 56:7 Ne samat mine tadhon wiedhe minun Pyhen Woreni tyge/ ia tadhon heite ilahutta minun Rucoshonesani. Ja heiden Wffrins ia Poltwffrins pite minulle otoliset oleman/ minun Altarini päle. Sille minun Honen/ cutzutan Rucoshonexi caikilda Canssoilda.
Jes 56:8 Se HERRA Jumala/ ioca ne poisheitetut Israelis cocopi/ sanopi/ Mine tadhon wiele enemen sihen coottuun Jouckohon/ coota.
Jes 56:9 Caiki Pedhot kedholla tulcat ia söket/ ia caiki Pedhot metzesse.
Jes 56:10 Caiki heiden Wartians sokiat ouat/ eike he miteken tiedhe/ Myket Coirat he ouat/ iotca ei laitta woi/ he ouat Laiskat/ macauat ia vnda racastauat.
Jes 56:11 Mutta he ouat rumistans wäkeuet Coirat/ iotca ei ikenens rauituxi taidha tulla. Ne samat Paimenet euet miteken tiedhe eli ymmerdhä/ iocainen omasta Tiestens warinottapi/ Cuki Ahneuttans noutele henen Wirghasans.
Jes 56:12 Tulcat/ ottacam Wijna ia ioopucam/ ia olcoon Homen ninquin Tenepeneki/ ia wiele palio enembi.

LVII. Lucu.

Jumalan Sanan Wainoista henen Palueluxens warion alla. Esa. lvij

Jes 57:1 Waan sillewelil se wanhurskas huckupi/ ia eikengen site sydhemesens aiattele. Ja Pyhet Miehet poistemmatan/ ia eikengen sijte waariapidhe.
Jes 57:2 Sille ne Wanhurskat poisotetan Onnettomudhest/ ia ne iotca toimelisesta waeldanuet ouat/ Rauhaan tuleuat ia lepeuet heiden Cammioisans.
Jes 57:12 MIne tadhon sinun Wanhurskaudhes ilmoitta/ ia eipe sinun Tecos pidhe mihingen tarpexi tuleman.
Jes 57:13 Coskas hwdhat/ nin auttacan sinun Jouckos sinua/ Mutta Twlen pite ne caiki poiswiemen/ ia turhuden pite heite poisottaman.
Jes 57:14 Mutta ioca minun päleni vskalda/ se Maan peripi/ ia minun pyhen Woreni omistapi/ ia sanopi. * Techket tiete/ techket tiete/ Leuiteket polcu/ poissyseket ne louckauxet minun Canssani tielde.
Jes 57:15 Sille nein sanopi se Corkia ia Ylistetty/ ioca ijancaikisesta asupi/ ionga Nimi ombi pyhe. Mine quin asun corkiuxes ia Pyhydhes/ ia ninen tykene/ iotca serietylle ia neurelle Hengelle ouat. Sen päle ette mine wirghotaisin sen Neuritetyn Hengen/ ia sen Serietyn sydhemen.
Jes 57:16 Em mine ijeti tadho ridhellä/ ia enge ijancaikisesta wihastu/ Waan minun Casuostani pite yxi Hengi vloslectemen/ ia mine tadhon puhalluxen tädhe.
Jes 57:17 Mine olin wihainen ylitze heiden Ahneudhens wärydhen/ ia löin heite/ lymitin itzeni ia närkestyn. Silloin he menit exyueisse/ heiden oman sydhemens tiesse.
Jes 57:18 Mutta quin mine näin heiden teitens/ paransin mine heite/ ia iodhatin heite/ ia annoin heille lohutoxen/ ia nijlle quin heiden ylitzens murhedhit.
Jes 57:19 Mine tadhon vlosleuitetyt * Hwlet saatta/ iotca sarnaman pite/ Rauha Rauha/ seke caucaisille ette lehisille/ sanopi HERRA ia tadhon heite parata.
Jes 57:20 Mutta ne Jumalattomat ouat ninquin purskaua Meri/ ioca ei tyuendyue woi/ Waan henen Allons Loghan ia Törghyn vlosheitteuet.
Jes 57:21 Nijlle Jumalattomilla ei ole Rauha/ sanopi minun Jumalan.
Jes 57:22 Epeuskon ia Ulcocullasudhen hedhelmist. Neite sanopi HERRA Jumala.

LVIII. Lucu.

Jes 58:1 HWdha rochkiasti/ Ele säste/ Corghota sinun änes ninquin Basuna. Ja ilmoita minun Canssalleni/ heiden ylitzekeumisens/ ia Jacobin Honelle heiden syndiens.
Jes 58:2 Minua tosin he iocapeiue etziuet/ ia tactouat minun Teiteni tietä/ ninquin se Canssa/ ioca io Wanhurscaudhen tehnyt ombi/ ia heiden Jumalans oikiutta ei ole ylenandanut. He pyteuet minua Oikiudhen eteen/ ia ne tactouat heiden Jumalans cansa Oikiudhen eteen keudhä.
Jes 58:3 Mingetedhen me pastoma/ ia eipes site catzo? Mixi me meiden Rumin waiuama/ ia et sine tachdo site tietä? Catzos/ Cosca te pastotta/ nin te prucat teiden tacton/ ia waadhitta caikia teiden Welgolisian.
Jes 58:4 Catzos/ te pastotta toraxi ia rijdhaxi/ ia Rusicalla piexette Jumalattomast. Elkette pastotko/ ninquin te nyt teet/ ette yxi parcu teiste Corkiutehen cwlupi.
Jes 58:5 Pidheiskö se Sencaltainen pasto oleman/ ionga mine vloswalitzen/ ette Inhiminen Rumistans peiuelle waiuapi. Eli Pääns callistapi/ ninquin Caisila eli Säkise ia Tughas macapi. Senkö te pastoxi cutzutta? ia HERRAN otolisexi peiuexi?
Jes 58:6 Mutta teme ombi se pasto/ ionga mine wloswalitzen/ Laske ne wallalens iotcas wärydhella sitonut olet. Päste ne irdhalle iotkas raskautat. Laske ne wapahaxi/ iotcas adhistat. Poisota caikinainen Coorma.
Jes 58:7 Taita nijlle Isouille sinun Leipes. Ja ne Radholiset/ wie hooneses. Jos sine iongun Alastoman näet/ nin waatitze hende/ Ja ele sinun Lihas ylencatzo.
Jes 58:8 Silloin sinun Walkius nin wlospuchkepi/ quin Amurusko/ ia sinun Paranoxes pite nopiasti caszuaman/ Ja sinun Wanhurscautes sinun edhelles waeldapi. Ja se HERRAN cunnia pite sinun henellens coriaman.
Jes 58:9 Silloin sine auxeshwda/ nin HERRA wastapi sinua. Coskas hwdhat/ nin hen sanopi/ Catzos/ tesse mine olen. Ellei sine keten tykenes raskauta/ Etke sormelas osota/ etke pahasti puhu.
Jes 58:10 Ja ios sine auat Sydhemes Isouaiselle/ ia rauitzet ne radholiset Sielut/ Nin sinun Walkiudhes pite pimiese coittaman/ ia sinun Hämeres pite oleman ninquin polipeiue.
JJes 58:11 a HERRA se aina sinua iodhattapi/ ia rauitzepi sinun Sielus Poutaaicana/ ia wahuistapi sinun Lws. Ja sinun pite oleman ninquin yxi Castettu Yrtitarha/ ia ninquin yxi Wesiledhe/ iosta ei coskan wesi putu.
Jes 58:12 Ja sinun cauttas pite se ylesrakettaman/ quin cauuan autiana on ollut/ ia sinun pite ydhen perustoxen laskeman/ ioca ijancaikisesta pysymen pite. Ja sinun pite cutzuttaman Lahon tuckiaxi/ ia Tiedein raiuoiaxi/ ette sijnä asuua sadaisijn.
Jes 58:13 Jos sine pois käennet Jalghas Sabbathista/ nin/ ettei sine tee sinun tachtos minun pyhe peiueni päle. Nin se pite Lustisexi Sabbathixi cutzuttaman HERRA pyhittemen ia ylistemen. Sille nimbe sine hende ylistet/ coska et sine tee sinun Teites/ Etke nijste leute/ quin sinulle kelpauat/ eli mites puhut.
Jes 58:14 Tellens sinulle pite lusti oleman HERRASTA. Ja mine ylennen sinun/ Maan cuckulain ylitze/ ia mine sinua rockia tahdon. Jacobin/ sinun Ises perimisest. Sille HERRAN sw temen puhupi.

LX. Lucu.

Tehenasti ombi Esaias Propheta mananut/ curittanut ia laittanut Lain cautta/ Waan nyt hen Canssoillens Euangelium sarnapi.

Jes 60:1 NOuse yles/ ole kircas/ Sille ette sinun Walkiudhes tulepi/ ia HERRAN Cunnia sinun ylitzes coittapi.
Jes 60:2 Sille catzos/ Pimeys peittepi Maan/ ia syngeus Canssa/ Mutta sinun päles HERRA ylescoittapi/ ia henen cunnians pite sinun ylitzes nächtemen.
Jes 60:3 Ja pacanat pite waeldaman sinun walkiudhesas/ ia Kuningat sinun paistesas/ quin sinun ylitzes coittapi.
Jes 60:4 Ylesnosta sinun silmes/ catzos ymberilles/ Caiki näme cootudh tuleuat sinulle/ Sinun Poias tuleuat cauca/ ia sinun Tytteres kylkien wieresse ylescasuatetaan.
Jes 60:5 Silloin sine saat ilos nädhä/ ia wlospacadhat/ ia sinun Sydhemes imechtele/ ia wlosleuitte henense.
Jes 60:6 Cosca se swri palious Meren tykene kiendepi henens sinun tyges/ ia se pacanaiden woima sinulle/ Ja Camelienwarsat Midiast ia Ephast. Caiki he Sabast tuleuat/ Culta ia Pyhesaw he toouat/ ia HERRAN kijtoxen he ilmoittauat.
Jes 60:7 Caiki Laumat Kedaris pite sinun tyges cocondeman/ Ja ne Järet Nabaiothis pite sinua palueleman. Heiden pite minun otolisen Altarini päle wffrattaman/ Sille mine tadhon minun Maiestetini Honen caunista.
Jes 60:8 Cutka ouat ne/ iotca lendeuet ninquin Piluet/ ia ninquin Mettiset heiden Ackunoillens?
Jes 60:9 Ne Caaret odhottauat minua/ ia ne Meren Hahdet/ io aica tehenasti. Ette he sinun Lapses cauca tehen toisit ynne heiden Hopians ia Cultans cansa/ sinun HERRAS Jumalas Nimeen ia sen Pyhen Israelis/ ioca sinua cunnioitti.
Jes 60:10 Mucalaiset pite sinun Mwris rakendaman/ ia heiden Kuningaans pite sinua palueleman. Sille minun wihasani mine löin sinua/ ia minun Armosani mine armaitzen sinua.
Jes 60:11 Ja sinun Portis pite alati auoi seisoman/ eike Peiuelle eike öelle pidhe kijnisuliettaman. Ette se Pacanain woima sinun tyges todhaisijn/ ia heiden Kuningaans sinun tyges wiedheisijn.
Jes 60:12 Sille iotca Pacanat eli Waldakunnat ei tacdho sinua paluella/ ne pite huckuman/ ia ne Pacanat pite autiaxi tuleman.
Jes 60:13 Sen Libanin cunnian pite sinun tyges tuleman/ Honga/ Cwsi/ ynne Busipuun cansa/ caunistaman site minun Pyhyteni sia/ Sille mine tadhon minun Jalcani Sian cunnioitta.
Jes 60:14 Heiden pite mös cumaroisans sinun tyges tuleman/ iotca sinua alaspainanuet ouat/ ia caiki quin sinua pilcanuet ouat/ pite mahanlangeman sinun Jalcais eteen. Ja heiden pite sinua cutzuman HERRAN Caupungixi/ sen Pyhen Israelis Zionin.
Jes 60:15 Sille senuoxi/ ettes olit Ylenannettu ia Wihattu ollut/ cussa eikengen waeldanut/ tadhon mine sinua ijancaikisexi Pramixi tedhe/ ia iloxi ijancaikisesta.
Jes 60:16 Ette sinun pite Pacanoista Rieska imemen/ Ja ne Kuningain rinnat pite sinua imettemen. Ettes tundisit/ ette mine se HERRA olen sinun Wapactaias/ Ja mine se Wäkeue Jacobis/ olen sinun Lunastaias.
Jes 60:17 Mine tadhon Culta wasken edest/ ia Hopia raudhan edest saatta/ ia cuparia puidhen edest/ ia Rauta Riuein edest. Ja mine tadhon tedhe/ ette sinun Esimiestes pite Rauha opettaman/ ia sinun Wanhimmas Wanhurskautta sarnaman.
Jes 60:18 Eipe sillen pidhe sinun Maallas wäryen cwluman/ eike wahingon eli cadhotusen sinun Ärises. Waan sinun Mwris pite Terueydhexi/ ia sinun Portis Kijtosexi cutzuttaman.
Jes 60:19 Eipe Auringon pidhe sillen peiuellä sinulle paistaman/ ia sen Cuun walun ei pidhe sinua walistaman/ Waan sen HERRAN pite sinun ijancaikisen Walkiudes/ ia sinun Jumalas pite sinun ylistoxes oleman.
Jes 60:20 Sinun Auringoises ei pidhe sillen laskeman/ eike sinun Cuus walkuans cadhottaman. Sille HERRAN pite sinun ijancaikisen Walkiudhes oleman/ ia sinun Murehpeiues loppuuat.
Jes 60:21 Ja sinun Canssas pite aiua Wanhurskaat oleman/ ia pite Maanpirin ijancaikisesta omistaman/ Ninquin ne minun Istutoxeni wesat/ ia minun käsialani ouat/ ylistoxexi.
Jes 60:22 Sijte pienimest pite Tuhat oleman/ ia sijte Honoimasta yxi wäkeue Canssa. Minepe HERRA/ tadhon aialans neite pian vlostoimitta.

LXI. Lucu.

Edhelises Lughus hen Christusen Rumin ia Waldakunnan vlosmalasi/ Nyt hen itze Kuningan Christusen ia Pään/ vlostoimittapi. Esa. lxj.

Jes 61:1 HERRAN Hengi ombi minun päleni/ senteden ombi itze HERRA minua woidhellut. Hen on lehettenyt minun waiuaisille Euangelium sarnaman/ parandaman ne serietut sydhemet. Ja sarnaman Fangeille lunastusta/ nijlle Sidhotuille auamiset.
Jes 61:2 Ja sarnaman HERRAN armolisen Wodhen/ ia meiden Jumalan Costo peiuen/ lohutaman caiki murheliset. Ette mine saattaisin nijlle Murhelisille Zionis/ Caunistoxen tuhgan edest/ ia Ilonölio murhen edest/ ia caunit waatteet murhelisen Hengen edest.
Jes 61:3 Ette he Wanhurskaudhen Puuxi cutzutaisijn/ HERRAN istuttamisen ylistoxexi.
Jes 61:4 Ja heiden pite ne wanhat Autiat ylesrakendaman/ ia mite muinen häuitetty on/ ylesoijendaman. Heiden pite/ ne autiat Caupungit/ iotca sugust sukuhun tehenasti häuitettynä macasit/ vdhistaman.
Jes 61:5 Mucalaiset pite seisoman ia teiden Lauman caitzeman/ Ja Ulcomaiset pite teiden peltomiehen ia Winatarhamiehen oleman.
Jes 61:6 Mutta teite pite HERRAN Papeixi cutzuttaman/ ia teille sanotan/ Te oletta meiden Jumalan Palueliat. Ja teiden pite Pacanain Hywydhet sömen/ ia heiden Cunniastans pite teiden pramaman.
Jes 61:7 Teiden häueistuxen teden pite cactalaisen Cunnian oleman/ ia häpien teden pite heiden riemuitzeman heiden Pelloisans. Sille heiden pite cactalaista omistaman heiden Maasans/ heille pite ijancaikisen riemun oleman.
Jes 61:8 Sille minepe se HERRA olen/ ioca Oikiutta racastan/ ia wihan radheltut Poltwffrit. Ja tadhon saatta ettei heiden Tööns pidhe turha oleman/ ia ijancaikisen Lijton mine heiden cansans teen.
Jes 61:9 Ja heiden Siemenens pite Pacanain seas tuttaman/ ia heiden Jelkintuleuans Canssain seas. Ette iocainen quin heiet näke/ pite heite tundeman/ ette he yxi Siugnattu Siemen ouat HERRALDA.
Jes 61:10 Mine iloitzen HERRASA/ ia minun Sielun riemuitzepi minun Jumalasani. Sille hen puetti minun Terueydhen Waatteil/ ia sille Wanhurskaudhen Hameella hen minun watitzi. Ninquin iocu Ylke henen Caunistoxesans/ quin iocu Pappi pramapi/ Ja ninquin Morsian Tircatillans caunistetun.
Jes 61:11 Sille ninquin Hedhelme Maasta casuapi/ ia Siemen Yrtitarhas yleskeupi. Nin ikenens pite Wanhurskaus ia Kijtos ylescasuaman caikein Pacanain edes/ HERRAST Jumalast.

LXII. Lucu.

Cuki oikea Sarnaia itzens wahuistapi/ nijste ialomista Lupauxista Christusest/ quin Seurakunnalle luuatut ouat Jumalan Sanan Ylencatzomista wastan. Esa. lxij.

Jes 62:1 Em mine waikene Zionin teden/ ia Jerusalemin teden em mine lacka/ sihenasti ette Wanhurskaudhens yleskeupi ninquin Paiste/ ia henen Terueydhens palapi ninquin iocu Lampu.
Jes 62:2 Pacanatkin näkisit sinun Wanhurscaudhes/ ia caiki Kuningat sinun cunnias. Ja sinun pite wdhella Nimelle nimitettemen/ ionga HERRAN Sw pite nimittemen.
Jes 62:3 Ja sinun pite oleman Cunnian crunu HERRAN kädhese/ ia Kuningan Hijppa sinun Jumalas kädhese.
Jes 62:4 Eipe sine sille cutzuta ylenannetuxi/ eike sinun Maalles enembi sanota/ kylmille/ Wan sine pite cutzuttaman/ Minun himon henessä. Ja sinun Maas/ henelle ombi Isende. Sille ette HERRALLA ombi himo sinuhun/ Ja sinun Maallas ombi Isende.
Jes 62:5 Sille ette ninquin yxi Nooricainen iongun Neitzen racastapi/ nin sinun Lapses pite sinua racastaman. Ja ninquin Ylke iloitze Morsiamestans. Nin mös sinun Jumalas sinusta iloitzepi.
Jes 62:6 O Jerusalem mine tadhon sinun Muris päle Wartiat asetta/ iotca alati yli peiue ia yli öte ei pidhe waickeneman/ ia iotca HERRAN päle muistaman pite.
Jes 62:7 Sen päle ettei teiden tykenen pidhe ychten waikitust oleman/ ia eipe teiden pidhe henesti waidholeman/ sihenasti ette Jerusalem tule walmistetuxi ia asetetuxi Maan päle Kijtoxexi.
Jes 62:8 HERRA wannoi henen Oikiankädhens cautta/ ia henen woimans Käsiuardhen cautta. Eipe mine tadho sinun Jyuies sillen anda Wiholistes södhe/ engä Wijnamahalas/ iostas töteteit/ nijlle Mucalaisille ioota.
Jes 62:9 Waan iotca sen coconwetäuet/ pite site sömen/ ia HERRA kijttemen/ ia iotca site cocouat/ pite site iooman minun Pyhyteni Esihonesa.
Jes 62:10 Menget/ Menget * Portein cautta/ perghatka Tiete Canssalle/ silitteket/ silitteket Polghut/ poissijrteket heneste * Kiuet/ ylendeket yxi * Lippo Canssoille.
Jes 62:11 Catzos/ HERRA andapi itzens * cwlutta haman Mailman ärin asti/ sanocat Zionin tytterille. Matt. 7. Catzo/ sinun * Wapactaias tulepi/ Catzo/ henen Tööns ia henen tecons ei pidhe hedelmetoin oleman.
Jes 62:12 Heite pite Pyhexi Canssaxi cutzuttaman/ ne Lunastetut HERRALDA/ Waan sinun pite cutzuttaman Se ylesetzitty ia ei ylenannettu Caupungi.

LXIII. Lucu.

Jalo Weisu wanhoist Jumalan Tunnustedheist ia Hyuisteghoist/ ioilla hen Uskons wahuista/ ia Fangein edest Babilonias rucolepi.

Jes 63:7 MIne tadhon HERRAN Hywyten päle muistella/ ia HERRAN Kijtoxen päle/ nijsse caikissa quin hen meille tehnyt on. Ja sen swren Hywydhen päle/ Israelin Honen coctan/ quin hen sille tehnyt ombi henen Laupiudhens ia swren Hywydhens cautta.
Jes 63:8 Sille hen sanopi/ Ja tosin sinun Canssan he ouat/ Lapset iotca euet Eperet ole/ Senteden oli hen heiden Wapactaians.
Jes 63:9 Joca heite adhisti/ he adhistit mös hende/ Ja se Engeli/ ioca henen edhesens ombi/ autti heite. Hen lunasti heite/ sille hen racasti heite ia armaitzi heite. Hen ylesotti heite/ ia candoi heite aina wanhasta tehenasti.
Jes 63:10 Mutta he haikiutit ia wihoitit henen Pyhen Hengens/ Senteden Hen tuli heiden Wiholisexi ia soti heite wastan.
Jes 63:11 Ja hen muisti taas sen entisen aian päle/ sen Mosesen päle/ ioca henen Canssasans oli.
Jes 63:12 Cussa on sis nyt se/ ioca heite Mereste vloswei/ henen laumans Paimenden cansa. Cussa on se/ ioca henen Pyhen Hengens heiden secaans annoi? ioca oikean Kätens cautta Mosesen wei/ henen cunnialisen Käsiuardhes cautta? Joca wedhet iaghotti heiden edhellens/ tedhexens itzellens ijancaikisen Nimen.
Jes 63:13 Joca heite wei sywydhen cautta/ ninquin Orijt corueisa/ combastumata/
Jes 63:14 Ninquin ne Cariat quin Kedholle meneuet/ iotca HERRAN puhallus aiapi. Nin ikenens sine mös Canssas iodhatit/ tedhexes itzelles ijancaikisen Nimen.
Jes 63:15 Nin Catzo nyt Taiuahast/ ia catzo tehen alas sinun pyhest ia cunnialisest Asumisestas. Cussa nyt ombi sinun Kiuautes ia sinun Woima? Sinun swri sydhemelinen Laupiues couetan minua wastan.
Jes 63:16 Sine quitengin meiden Ise olet/ Sille eipe Abraham meiste miten tiedhe/ ia Israel ei tunne meite. Mutta sine HERRA olet meiden Isen ia Lunastaian/ ia se ombi ijesti sinun Nimes.
Jes 63:17 Mixi sine HERRA sallit exymen sinun Teildes/ ia meiden sydhemen paatua/ ettei me sinua pelienyet? Palaia sinun Palueliais teden/ ia sinun Perimises Sucukunnan teden.
Jes 63:18 He omistauat lehes caiken sinun Pyhen Canssas/ sinun Wastanseisoias alaspolkeuat sinun Pyhydhes.
Jes 63:19 Me olema iuri quin ennengi/ coskas et meiden ylitzen HERrauttanut/ ia eipe me olluetka nimitetyt sinun Nimehes.

LXIV. Lucu.

Jes 64:1 Joskas Taiuahat halcaisisit ia alasastuisit/ Ette Wooret sinun edeses wootaisit/ ninquin palaua Wesi wäkeuelle Tulella poiskiehupi.
Jes 64:2 Ette sinun Nimes tietteuexi tulis sinun Wiholistes seas/ ia ette sinun edeses Pacanat wapitzisit.
Jes 64:3 Ninen Ihmecten cautta iotcas teet/ ioita eikengen toiuonut/ Coskas alasmenit ia Wooret edeses coconsulaisit.
Jes 64:4 Ninquin ei ensingen Mailman alghusta cwltu ole/ eike Coruille tullut/ eike yxiken Silme nähnyt ole/ paitzi sinua Jumala/ mite nijlle tapactupi/ iotca sinua odhottauat.
Jes 64:5 Sine coctasit heite iloiszna/ ia nijlle iotca Wanhurskautta harioittelit/ ia sinun teilles muistelit sinun päles. Catzo/ kylle sine wihastuit/ quin me synditeim/ ia nijsse cauuan wiwymme/ Mutta quitegin meite autettijn.
Jes 64:6 Mutta nyt me caikitynni olema/ ninquin saastaiset/ ia caiki meiden Wanhurskaudhen on ninquin hiereltu waate. Me olema caiki lacastunuet/ ninquin Lehdet/ ia meiden Synnin wiscoiuat meite/ ninquin Twli.
Jes 64:7 Eikengen sinun Nimees auxeshwdha Taica ylesnouse sinua käsittemen. Sille sine peitet sinun Casuos meilde/ ia laskit nendymen meiden Syndihim.
Jes 64:8 Mutta nyt HERRA/ sine olet meiden Ise/ ia me Loca olema/ Sine olet meiden Walaian/ ia me caiki sinun Käsialas olema.
Jes 64:9 HERRA ele sangen wihastu/ ia ele ijexi aiattele Synnin päle/ Catzo sis sen päle/ ette Me caiki sinun Canssas olema.
Jes 64:10 Ne sinun Pyhydhes Caupungit häuitetyt ouat/ Zion ombi autiaxi tecty/ ia Jerusalem macapi kylmille.
Jes 64:11 Meiden Pyhydhen ia Cunniaudhen Höne/ iossa meiden Iset sinua cunnioitit/ ombi Tulella poltettu/ Ja caiki meiden Caunijt/ ouat häueistyt.
Jes 64:12 HERRA maltacos sinus neist nin couana pite/ ia wait istua/ ia meite nin harttasti alaslödhe?

LXV. Lucu.

Ninen Uskolisten Lohuttos wastan nite Ulcocullatuita. Esa. lxv.

Jes 65:13 CAtzos/ minun Palueliani pite sömen/ Mutta teiden pite isoman. Catzos/ minun Palueliani pite iooman/ Mutta teiden pite ianoman. Catzos/ minun Palueliani pite riemuitzeman/ Mutta teiden pite häpiehen tuleman.
Jes 65:14 Catzos/ minun Palueliani pite hyueste mieleste ihastuman/ Mutta teiden pite sydhemenkiwsta parcuman/ ia surkiaudhest vluoman.
Jes 65:15 Ja teiden pite iettemen teiden Nimen/ minun Uloswalituilleni Walaxi. Ja sen HERRAN Jumalan pite sinua tappaman/ ia henen Paluelians nimittemen toisella nimelle.
Jes 65:16 Ette ioca henens siugnapi Maan päle/ hen siugnapi henens totises Jumalas. Ja ioca wannopi Maan päle/ se wannopi totisen Jumalan cautta. Sille ninen Entisten adhistoxet ouat vnotetut/ ia ouat minun Silmisteni peitetut.
Jes 65:17 Sille catzos/ Mine tadhon vdhen Taiuan ia vdhen Maan loodha/ ettei nijte entisitä muistetaisi eike mielen otetaisi.
Jes 65:18 Waan heiden pite ijancaikisesta riemuitzeman/ ia iloitzeman nijsse quin mine loon. Sille catzos/ Mine tadhon Jerusalemin iloxi saatta/ ia henen Canssans riemuxi.
Jes 65:19 Ja mine tadhon iloita Jerusalemist/ ia riemuita minun Canssastani. Ja eipe henes pidhe sillen cwluman idku äni eli walitoxen äni.
Jes 65:20 Eipe sillen pidhe sielle Lapset oleman/ iotca euet peiuihins vlotu/ eli Wanhat/ iotca heiden Wosians ei teute. Waan ne sata woteiset Piltit pite cooleman/ ia ne sata aiastaicaiset Synniset pite förbannatut oleman.
Jes 65:21 He Honet rakendauat ia sisel asuuat/ he Winatarhat istuttauat/ ia ninen Hedhelmiste söuet.
Jes 65:22 Eipe heiden pidhe muidhen varaxi rakendaman/ ia ei istuttaman/ muidhen södhe. Sille minun Canssani peiuet pite oleman/ ninquin Puun peiuet/ ia heiden Käsialans pite wanhaneman minun Uloswalittudheni tykene.
Jes 65:23 Eipe heiden pidhe huckan tötetekemen/ eike Lodhencannettut synnyttemen. Sille he ouat ninen HERRAN Siugnattudhen Siemen/ ia heiden Jelkentuleuaisens heiden cansans.
Jes 65:24 Ja tapactuman pite/ Ette ennenquin he hwtauat/ mine tadhon wastata/ quin he wiele puhuuat/ mine tadhon cwlla.
Jes 65:25 Susi ia Lammas pite ynne caittaman/ Jalopeuran pite corsia sömen/ ninquin Nauta/ ia Kermet pite maata sömen. Eipe heiden pidhe wahingoittaman eike raateleman minun coco pyhen Woreni päle/ sanopi HERRA.

LXVI. Lucu.

Quinga Prophetat vsein laittauat Inhimisten Itzeualitut Jumalan palueluxet/ Nin Esaias tesse Lxvj. Ja wimeses lughus/ site JumalanPaluelust/ quin Itze Jumalalda säätty oli/ ette ne Ulcocullatut nijte waiuoin tekeuet/ ia töidhens päle/ ilman vskota/ ilman Jumalan pelgota/ vlskaltauat/ quin ne Töödh heite wanhurskauttaisit/ paitzi Jumalan Lijtto/ Lupaust/ ia Reskye. Joita mös pyhe Stephanus/ Act. vij. Laitti. Jongateden hen Phariseusilde kiuitettin/ heiden mielestens/ quin Eriseuraia ia Jumalan Lain Pilcaia. etc.

Jes 66:1 Nein sanopi HERRA. TAiuas ombi minun Stolin/ ia Maa minun astinlautan. Cuca sis ombi se Hone/ ionga te tadhotta minulle raketa? Eli cuca se Sia on/ cussa minun pite lepeiemen.
Jes 66:2 Minun Käteni ombi caiki tehnyt/ mite ikenens onopi/ sanopi HERRA. Mutta mine catzon sen tyge/ ioca Radholinen ia serietylle Hengelle on/ ia ioca wapise minun Sanani edes.
Jes 66:3 Sille ioca Härien teurasta/ ombi iuri quin hen Miehen tappais. Joca Lamban wffrapi/ ombi quin iocu Coiran caulan murtais. Joca Rocawffri toopi/ ombi nin quin iocu Sicain weren wffrais. Joca Pyhesaw muistele/ ombi quin iocu Wärytte kijteis. Sencaltaiset he vloswalitzeuat heiden Teisens/ Ja heiden Sielunsa mielistupi heiden ilkeyxistäns.
Jes 66:4 Senteden mine mös tadhon vloswalita/ mite he naurauat/ ia iota he pelkeuet/ site saathan heiden pälens. Sille mine cutzuin/ ia eikengen wastauat/ Quin mine puhuin/ nin euet hee cwlleet. Ja he teit mite ei minulle keluanut/ ia vloswalitzit/ iota em mine tactonut.
Jes 66:5 CWlcat HERRAN sana/ iotca teiten pelket henen Sanastans. Teiden Weliet iotca teite wihasit ia teite pannan cwluttauat minun Nimeni teden. He sanouat ( * Catzocam quinga cunnialinen HERRA ombi/ ilmanducan hen teiden ilohonna ) heiden pite häpien tuleman.
Jes 66:6 Sille metelin äni pite Caupungis cwluman/ yxi äni Templist/ sen HERRAN äni/ ioca henen Wiholisens costapi.
Jes 66:7 Hen synnyttepi ennenquin hen Kiwun saapi/ hen synnytti Piltin/ ennenquin hen Lapsenhäten tuli.
Jes 66:8 Cuca sencaltaista ikenens cwllut on? Cuca sencaltaista ikenens nähnyt on? Syndynekö ynne iocu Canssa/ ennenquin se synnyttemisens Kiwun saapi? Nyt ombi Zion quitengi ilman Kiwutans henen Lapsens synnyttenyt.
Jes 66:9 Pidheisko minun ioca mwdh saatan synnyttemen/ ei Itze mös synnyttemen/ sanopi HERRA? Pidheiskö minun andaman muidhen synnytte/ ia itze hedhelmetoin oleman/ sanopi sinun Jumalas.
Jes 66:10 Iloitka sis Jerusalemin cansa/ ia ihastucat heneste/ caiki te iotca hende racastat. Iloitka henen cansans/ caiki te/ iotca tehenasti oletta henen tedhens mureliset olleet.
Jes 66:11 Sille senteden pite teiden imemen ia rauittaman henen Lohutoxens Nisiste. Teiden pite senedest imemen/ ia teiten ilahuttaman henen Cunniaudhens teudhelisudhest.
Jes 66:12 Sille nein sanopi HERRA/ Catzos/ mine vlosleuiten Rauhan henen tykenens/ ninquin wirdhan/ ia Pacanain Cunniaudhen/ ninquin vloswotauan cosken. Silloin te saat imie/ Ja Nisise teite pite cannettaman/ ia poluein päle teite pite ihandeleman.
Jes 66:13 Mine tadhon teite lohutta/ ninquin iocu henen Eitens lohuttapi/ Ja teiden pite Jerusalemin polest ilahutettaman.
Jes 66:14 Teiden pite sen näkemen/ ia teiden sydhemen pite iloitzeman/ ia Lwt pite wihottaman ninquin Roho. Nin HERRAN käsi tutan henen Paluelioisans/ ia sen wiha henen Wiholisisans.
Jes 66:15 SIlle catzos/ HERRA Tulella tulepi/ Ja henen Rattans ouat ninquin Twlispä. Ette hen costais wihans hirmusudhes/ ia henen rangastoxens Tulenliekis.
Jes 66:16 Sille HERRAN pite Tulen lepitze domitzeman/ ia henen Miecans cautta/ caiken Lihan/ ia ne Mestatut HERRALDA pite palio oleman.
Jes 66:17 Jotca heitens pyhitteuet ia pudhastauat Yrtitarhoissa/ yxi täälle toinen sielle/ ia söuet Sianliha/ Cauhistoxia ia Hijrie/ caiki ne pite ynne poistemmattaman/ sanopi HERRA.
Jes 66:18 Sille mine tadhon tulla ia coota heiden tecons ia aiatoxens/ ynne caikein Pacanin ia Kieldein cansa/ ette he tulisit ia minun Cunniani näkisit.
Jes 66:19 JA mine asetan Ydhen Lipon heiden secans/ Ja mutomat nijste quin pelastetut ouat/ mine leheten Pacanoille Meren tyge/ ninen Joutzimiesten polen Phul ia Lud. Tubalin ia Jauan pein/ ia nihin caucaisin pein Saarissa/ ioissa ei tehenasti miten ole minusta cwltu. Ja iotca minun Cunniauttani ei ole nähneet/
Jes 66:20 ia heiden pite minun HERrauttani Pacanain seas ilmoittaman. Ja he edestoouat caiki teiden Welienne vlos caikista Pacanoista/ HERRALLE Rocawffrixi/ Oritten ia Ratasten päle/ Paarein päle/ Mulein ia Kerruin päle/ Jerusalemin minun pyhen Wooreni polehen/ sanopi HERRA. Samalmoto quin Israelin Lapset Rocawffrin puchtas Astias edestoouat HERRAN Honen tyge.
Jes 66:21 JA mine tadhon nijste vlosotta Papit ia Leuitit/ sanopi HERRA.
Jes 66:22 Sille ninquin se wsi Taiuas ia wsi Maa/ iotca mine teen/ seisouat minun edeseni/ sanopi HERRA/ Juri nin pite teiden Siemenen ia teiden Nimen seisoman.
Jes 66:23 Ja iocainen Liha pite ydhest Cucaudhest nin toisen/ ia ydhest Sabbathist nin toisen tuleman/ cumartaman minun eteeni/ sanopi HERRA.
Jes 66:24 Ja heiden pite vloskeumen/ ia ninen Inhimisten Raatoia catzeleman/ iotca minua wastan wärinteit. Sille ei pidhe heiden Matons cooleman/ eike heiden Tulens sammuman/ Ja heiden pite iocaitzelle Lihalle yxi Cauhistos oleman.