Propheta Daniel

22.04.2020

Esipuhe Prophetast Danielist .
DAniel oli myös yxi nijstä fangeista/ jotca Cuningas NebucadNezar andoi wiedä Jerusalemist Babelijn: Mutta mitä hänen siellä tapahtui/ ja mixi cuuluisaxi miehexi hän siellä tuli Jumalan ja ihmisten edes/ cuinga suuren ilon ja lohdutuxen wiheljäiset Judalaiset/ jotca hänen cansans fangina olit/ hänestä sait/ sencaltaises heidän murhesans: anda tämä hänen kirjans ja Prophetians yldäkylläisest tietä.
Ensimäises Cap. puhutan Danielin caunist ja cunnialisest elämäst/ cuinga pyhä ja jumalinen hän oli/ ja cuinga suuri ja wahwa usco hähellä oli Jumalan tygö/ sencaltaises autias ja wimmatus pacanalises menos/ ja nijn mones cauhias pahennuxes/ cuin hänen Babelis jocapäiwä näkemän ja cuuleman piti: ja pysyi cuitengin lujana ja wahwana/ woittain caicki ne sydämesäns: Sentähden näyttä myös Jumala hänelle ( cuin cohta seura ) nijn suuren armon ja nijn corkiast cunnioitta/ ensin hengellisest/ lahjoittain hänen wijsaudella/ ja ymmärryxellä ylidzen caickia ihmisiä/ sijtte myös mailmallisest/ että hän hänen nijn corgotta/ ja nijn suuria ihmeitä ja töitä hänen cauttans teke ja toimitta.
Toises Cap. enäne Danielin cunnia ja jalous/ johonga syy oli NebucadNezarin uni/ cosca Daniel sen unen Jumalan ilmoituxen cautta osa ja selittä/ ja sentähden tule Förstixi coco Babelin waldacunnas/ ja Pispaxi eli Päämiehexi caickein hengellisten ja oppenuitten päälle.
Colmannes Cap. kirjoitta hän suuren ihmen uscosta/ jonga cautta ne colme miestä tulises pädzis nijn ihmellisest ja woimallisest warjeltin: josta tapahtui/ että Cuningas oppi tundeman Jumalan/ ja annoi kirjoituxen cautta cuulutta coco hänen waldacunnasans hänen kijtoxens ja ylistyxens.
Neljännes Cap. puhutan julmain ja kiuckuisten Tyrannein ihmellisest ja cauhiast rangaistuxest: Että sildä suurelda ja woimalliselda Cuningalda taito ja toimi nijn peräti otetan pois/ että hän piti cahleisin pandaman nijncuin hullun coiran/ ja annettaman käydä medzäs/ nijncuin sen joca ei yhtän ihmistä tykönäns kärsiä tainnut: Cuitengin on se sangen lohdullinen ja iloinen wertaus caikille jumalisille Herroille ja Försteille/ että Jumala tämän Tyrannin Cuningan werta caunisen puuhun/ joca caicki eläimet hänen hedelmistäns rawidze/ ja hänen warjosans lewätä anda: tietä andain sen suuren ja moninaisen hyödytyxen/ cuin ihmisille Esiwallan cautta tapahtu.
Wijdennes Cap. puhutan taas Tyranneja wastan wielä cauhiammast cuin ennen/ cusa Cuningas andoi idzens rangaista ja käändyi Jumalan tygö oikialla catumuxella/ nöyrydellä ja tunnustuxella/ nijn että hän ilman epäilemätä Tyrannista jumalisexi ja pyhäxi miehexi tuli.
Mutta täsä se paatunut ja catumatoin Tyranni/ joca niin surutoinna ja iloisest eli hänen pahudesans/ armottomasta rangaistan/ nijn että hän sekä hengestäns/ maastans ja Canssastans yhtä haawa pääsi.
Cuudennes Cap. puhutan suloisest/ cuinga hywä ja jumalinen Cuningas Danieli nijn racasta: Mutta Danielin täyty sen maxa nijden suurten öyckäritten tykönä/ jotca hänelle osottawat Herrain palcan: Ja joutu sijhen/ että hän heitettin Lejonein luolaan: Mutta Jumala ilmoitta idzens taas ihmellisest/ ilmeisest ja lohdullisest/ ja käändä tämän asian nijn/ että Danielin wihamiesten idze täyty niellä/ mitä he olit walmistanet hänen eteens.
Seidzemennes Cap. alcawat ne näyt ja prophetiat/ tulewaisista waldacunnista ja erinomaisest Christuxen waldacunnasta/ jonga tähden caicki nämät näyt tapahtuwat/ ja ensist ne neljä waldacunda/ jotca hän ennen toises Cap. sillä suurella cuwalla ennusti/ ne näke hän täsä taas toises muodos ja wertauxes: Nimittäin/ neljäs pedos/ enimmitten sen neljännen pedon/ se on/ Ruomin waldacunnan tähden/ josta hän jotakin enämbi sano tahto: Sillä Ruomin waldacunnan aicana oli caickein corkein asia maan päällä tapahtuwa/ nimittäin/ että Christus oli tulewa/ ihmisiä pelastaman/ ja mailma piti lopun saaman.
Cahdexannes Cap. on Danielilla erinomainen näky/ joca ei coco mailmast ymmärrettäwä ole/ nijncuin endiset: Waan hänen Canssastans Judaalisist/ cuinga heille tapahtuman piti ennen Ruomin waldacunda ja ennencuin Christus tulewa oli: nimittäin/ colmannes waldacunnas/ joca oli suuren Alexandrin/ cosca he nijn surkiast piti poljettaman ja waiwattaman sildä julmalda Tyrannilda Antiochuxelda.
Yhdexännes Cap. on ensist sangen caunis rucous/ cusa Daniel rucoile Canssans edest/joca Babelis fangina oli ja Jerusalemin Caupungin ja Templin/ että Judalaiset tulit cotia jällens ja Jumalan palweluxen toimittaisit.
Se rucous cuullan/ ja hänelle ilmoitetan cuinga monda ajastaica wielä oli Christuxen tulemiseen/ ja hänen ijancaickisen waldacundans alcuun.
Ja on tämä sangen suuri ja ihmellinen ilmoitus Christuxesta/ joca ajan cansa nijn wisust ja tarcast sopi.
Kymmenennes Cap. on yhdestoistakymmenennest esipuhe/ Cuitengin kirjoitta Daniel sijnä jotakin erinomaist Engeleist/ jota muutoin Raamatus ei cusacan löytä: nimittäin/ että hywät Engelit sotiwat pahoja wastan/ ja warjelewat ihmisiä.
Cudzu hän myös pahat Engelit Försteixi/ sanoden: Grekin maan Försti/ etc.
Ensimäises toistakymmenennes lugus Prophetera Daniel hänen Canssallens Judalaisille/ jotakin sencaltaista cuin hän cahdexannesakin Cap. teke sijtä suurest Alexandrist/ ja nijstä cahdesta Cuningan waldacunnasta Syriast ja Egyptist/ sen teke hän enimmäst Antiochuxen tähden/ joca Adelixi cudzutan.
joca Judalaisia waiwaman pitä.
Mutta hän kirjoitta hänest nijn/ että sanat lopulda sinne joutuwat/ että Antiochuxen nimellä ymmärretän Antichristus/ ja tarcoitta sillä tätä meidän wijmeistä aica juuri duomio päiwän edellä: Sillä caicki opettajat yximielisest sencaltaisen Prophetian Antiochuxest ymmärtäwät Antichristuxest/ nijncuin myös sanat sopiwat/ ja waatiwat/ ettei hän ymmärrä ainoastans Antiochust: Waan secoitta hänen ja Antichristuxen yhten/ ja pimittä nijn ehdollans selkiät ja puhtat sanat.
Toinen toistakymmenes Cap. nijncuin caicki oppettajat yximielisest selittäwät/ sopi Antiochuxen nimen alla Antichristuxeen/ ja tähän wijmeiseen aican/ josa me eläm.
Sentähden ei ole täsä nyt enä Historiat edzimist/ waan se selkiä ja puhdas Evangelium näyttä yldäkyllä/ ja sano jocaidzelle tällä ajalla/ cuca se oikia Antiochus on/ joca idzens caickein jumalain päälle corgottanut/ ja waimollisesta rackaudesta/ se on/ Awioskäskystä ei lucua pitänyt ole/ waan kieldänyt sen/ ja nijn täyttänyt mailman hänen jumalans epäjumalan palweluxella/ ja lihallisella häpiällä/ ja jacanut tawaroita ja rickautta mailmas/ etc.
Silläns myös me annam olla: Sillä tämän Cap. ymmärrys ja Antiochuxen hengellinen selitys on nyt käsis/ ja/ nijncuin hän sano/ pitä cuolluitten nousemus ja totinen wapahdus cohta peräst seuraman.
Joca nyt Danielin Prophetiat ja muuta sencaltaista Raamatus hedelmälisest ja ei huckan luke eli cuulla tahdo/ hän älkän rippuco paljais sanois eli Historias/ hänen häijyn himons täyttexi/ waan nijncuin nämät tapahtunet/ selitetyt/ ja caikille köyhille wiheljäisille ihmisille kirjoitetut owat/ wilwotuxexi ja lohdutuxexi: Nijn wilwottacan/ wahwistacan ja lohduttacan hän myös näillä hänen murhellista ja heicko sydändäns/ ettei hän nijsä murheis ja wastoinkäymisis cuin hänen mailmas kärsimän pitä/ epäilis/ waan odotais kärsimises sitä wapahdusta/ jota caicki jumaliset ja hurscat Christityt ikäwöidzewät ja toiwowat meidän HERran Jesuxen Christuxen tulemises/ Jumala andacon meille hänen armons/ Amen.

Propheta Daniel .

I. Lucu .

NEbucadNezar Babelin Cuningas pijrittä ja woitta Jerusalemin/ wie pois Cuningan Jojachimin/ ja monicahtoja Canssasta/ ja osan Jumalan huonen astioista Babelijn/ v. 1.
käske walita muutamita fangeista ja anda opetetta Chalderein wijsaudes colme wuotta/ että he sijtte palwelisit Cuningasta/ v. 3.
Daniel hänen cumpanittens cansa otetan sijhen/ v. 6.
Että he pelkäwät Jumalata/ etc. lahjoitta hän heidän cauniudella ja ymmärryxellä enä cuin muita/ v. 8.
Että he määrätyllä ajalla woittawat caicki wijsat Babelin waldacunnas/ v. 17.

Dan 1:1 COlmandena Jojachimin Judan Cuningan waldacunnan wuotena/ tuli NebucadNezar Babelin Cuningas Jerusalemin eteen/ ja pijritti sen.
Dan 1:2 Ja HERra andoi Jojachimin Judan Cuningan hänen käsijns/ ja muutamita astioita Jumalan huonesta/ ne andoi hän wiedä Sinearin maalle/ hänen jumalans huonesen/ ja pani ne astiat hänen jumalans tawaraarckuin.
Dan 1:3 JA Cuningas sanoi Aspenalle ylimmäiselle camaripalweliallens/ että hänen piti Israelin lapsista Cuningalisesta sugusta ja Herrain lapsista walidzeman/
Dan 1:4 Wirhettömiä poikia/ caunita/ toimellisia/ wijsaita/ ymmärtäwäisiä/ taitawita/ jotca soweliat olisit palweleman Cuningasta/ ja oppiman Chaldean kirjoituxia ja kieldä.
Dan 1:5 Nijlle toimitti Cuningas mitä heille jocapäiwä annettaman piti omasta ruastans/ ja sijtä wijnasta jota hän idze joi/ että he nijn colme wuotta caswatettaman/ ja sijtte Cuningan edes palweleman piti.
Dan 1:6 Joiden seas olit Daniel/ Hanania/ Misael ja Asaria Judan lapsista.
Dan 1:7 Ja se ylimmäinen camaripalwelia nimitti heidän/ ja nimitti Danielin Belsazerixi/ ja Hananian Sadrachixi/ ja Misaelin Mesachaxi/ ja Asarian AbedNegoxi.
Dan 1:8 Mutta Daniel aicoi sydämesäns/ ettei hän Cuningan rualla eikä sillä wijnalla/ jota hän idze joi/ händäns saastutais/ ja rucoili ylimmäistä camaripalweliata/ ettei hän idzens saastutais:
Dan 1:9 Ja Jumala andoi Danielille/ että hänelle ylimmäinen camaripalwelia ystäwälinen ja armollinen oli.
Dan 1:10 Se sanoi hänelle: Minä pelkän minun Herrani Cuningasta/ joca teille teidän ruocan ja juoman toimittanut on/ jos hän näkis teidän caswon laihemmaxi/ cuin muiden teidän ikäisten/ nijn te minun sijtte saatte Cuningan tykönä pois hengeldäni.
Dan 1:11 Nijn sanoi Daniel Melzarille/ jolle ylimmäinen camaripalwelia Danielist/ Hananiast/ Misaelist ja Asariast käskyn andanut oli.
Dan 1:12 Coettele sinun palwelioitas kymmenen päiwä/ ja annettacan meille puuro syödäxem ja wettä juodaxem.
Dan 1:13 Ja anna nijn meidän muotom ja nijden poicain/ jotca Cuningan ruasta syöwät/ cadzotta/ ja nijncuin sinä sijtte näet/ tee nijn palwelioilles.
Dan 1:14 Ja hän totteli heitä sijnä/ ja coetteli heitä kymmenen päiwä.
Dan 1:15 Ja kymmenen päiwän peräst olit he caunimmat ja lihawammat ruumilda/ cuin caicki nuorucaiset/ jotca Cuningan ruast söit.
Dan 1:16 Nijn pani Melzari pois heidän määrätyn ruocans ja juomans/ ja andoi heille puuro.
Dan 1:17 Waan näiden neljän Jumala andoi heille taidon ja ymmärryxen caickinaisis kirjoituxis ja wijsaudes: Waan Danielille annoi hän ymmmärryxen caickinaisis näyis ja unis.
Dan 1:18 JA cosca se aica culunut oli jonga Cuningas määrännyt oli/ wei heidän ylimmäinen camaripalwelia NebucadNezarin eteen.
Dan 1:19 Ja Cuningas puhui heidän cansans/ ja ei caickein seas yhtäkän löytty/ joca Danielin/ Hananian/ Misaelin ja Asarian caltainen oli/ ja he tulit Cuningan palwelioixi.
Dan 1:20 Ja Cuningas löysi heidän caikis asiois kymmenen kerta toimellisemmaxi ja ymmärtäwäisexi/ cuin caicki tähtein tutkiat/ ja wijsat coco hänen waldacunnasans.
Dan 1:21 Ja Daniel oli siellä haman ensimäisen Corexen wuoten asti.

Vers. 2. Sinearin ) on Babelin maa/ Gen. 10:20.
V. 17. Jumala andoi heille taidon/ etc. caickinaisis kirjoituxis ) se on: he opit ne taidot/ cuin Chaldereillä kirjoitetut olit. Exod. 31:6.

II. Lucu .

CUningas NebucadNezar näke unda ja unhotta sen/ v. 1.
Cudzu caicki wijsat maaldans sanoman ja selittämän unda/ v. 2.
Mutta ettei he taida/ v. 4.
käske hän tappa heidän/ v. 12.
Cosca Daniel sen ymmärtä/ tule hän Cuningan eteen ja ano aica sanoaxens hänelle unen/ v. 14.
Rucoile Jumalata cumpaninens/ v. 17.
Joca ilmoitta hänelle unen/ v. 19.
Daniel mene Cuningan tygö/ rucoile wijsasten edest/ v. 24.
Sano hänelle unen/ v. 31.
ja selittä sen/ v. 36.
Josta Cuningan täyty tunnusta Danielin Jumalan caickein jumalain Jumalaxi/ v. 46.
Corgotta Danielin cumpaninens suurixi herroixi hänen waldacunnasans/ v. 48.

Dan 2:1 TOisna NebucadNezarin waldacunnan wuonna/ näki NebucadNezar unda/ josta hän hämmästyi/ nijn että hän heräis.
Dan 2:2 Ja hän käski caicki tähtein tutkiat ja wijsat ja noidat ja Chalderit cudzua cocon/ sanoman Cuningalle hänen undans. Ja he tulit ja astuit Cuningan eteen.
Dan 2:3 Ja Cuningas sanoi heille: minä näin unda/ josta minä peljästyin/ ja minä mielelläni tahdoisin tietä/ mikä se uni oli.
Dan 2:4 Nijn sanoit Chalderit Cuningalle Syrian kielellä: Herra Cuningas/ Jumala andacon sinun cauwan elä: sano sinun palwelioilles uni/ nijn me tahdom selittä sen.
Dan 2:5 Cuningas wastais/ ja sanoi Chaldereille: minä olen unhottanut/ jollet te minulle ilmoita unda ja selitä händä/ nijn te pitä caicki peräti tapettaman/ ja teidän huonen häpiälisest cukistettaman.
Dan 2:6 Waan jos te minun tietä annatte unen ja selityxen/ nijn teidän pitä saaman lahjoja/ andimita ja suuren cunnian minulda: sentähden sanocat minulle uni ja selitys.
Dan 2:7 He wastaisit jällens/ ja sanoit: Cuningas sanocan hänen palwelioillens unen/ nijn me tahdom selittä.
Dan 2:8 Cuningas wastais/ ja sanoi: totisest minä ymmärrän/ että te aica culutatte/ cosca te näette minun sen unhottanexi.
Dan 2:9 Mutta jollet te minulle unda sano/ nijn teidän pitä duomittaman/ nijncuin ne jotca walheitans ja juttujans minun edesäni puhuman ruwennet owat/ sijhenasti että aica culuis.
Dan 2:10 Sentähden sanocat minulle uni/ nijn minä ymmärrän/ että te myös selityxen osatte. Nijn wastaisit Chalderit Cuningan edes/ ja sanoit hänelle: Ei yhtän ihmistä ole maan päällä/ joca sano taita/ mitä Cuningas ano/ ei ole myös yhtän Cuningast cuinga suuri ja woimallinen hän sijtte olis/ joca sencaltaista joldaculda tähtein tutkialda/ wijsalda eli Chalderildä waati.
Dan 2:11 Sillä se jota Cuningas ano/ on ylön corkia/ ja ei yxikän muista ole/ joca sen Cuningalle sano taita/ paidzi jumalita/ jotca ihmisten seas ei asu.
Dan 2:12 SIlloin wihastui Cuningas sangen suuresti/ ja käski caicki wijsat Babelis tappa.
Dan 2:13 Ja duomio annettin/ että wijsat tapettaman piti/ ja Danielit hänen cumpanittens cansa myös edzittin tapetta.
Dan 2:14 NIjn Daniel tietä andoi sencaltaisen duomion ja käskyn Ariochille Cuningan ylimmäiselle päämiehelle/ joca meni ulos tappaman wijsaita Babelis.
Dan 2:15 Ja hän rupeis/ ja sanoi Cuningan käskyläiselle Ariochille: mixi nijn angara duomio on käynyt ulos Cuningalda? Ja Arioch annoi Danielin tietä.
Dan 2:16 Nijn meni Daniel ylös/ ja rucoili Cuningasta/ että hän andais hänelle aica/ sanoxens Cuningalle selityst.
Dan 2:17 JA Daniel meni cotia ja ilmoitti sen cumpanillens Hananialle/ Misaelille ja Asarialle.
Dan 2:18 Että he Jumalalda armo rucoilisit sencaltaisen salaisen asian tähden/ ettei Daniel cumpaninens ynnä muiden wijsasten cansa Babelis huckuis.
Dan 2:19 Nijn ilmoitettin Danielille sencaltainen salainen asia yöllä näysä.
Dan 2:20 Josta Daniel kijtti Jumalata taiwast/ alcoi ja sanoi: kijtetty olcon Jumalan nimi ijancaickisest ijancaickiseen/ sillä hänen on wijsaus ja wäkewys.
Dan 2:21 Hän muutta ajat ja hetket. Hän pane pois Cuningaita/ ja pane Cuningaita siallens/ hän anda wijsaille heidän wijsaudens/ ja ymmärtäwäisille heidän ymmärryxens.
Dan 2:22 Hän ilmoitta mitkä sywät ja salatut owat/ hän tietä mitä pimiäs on/ sillä hänen tykönäns on sula walkeus.
Dan 2:23 Minä kijtän ja ylistän sinua minun Isäni Jumala/ ettäs minulle wijsautta ja wäkewyttä lainat/ ja nyt ilmoittanut olet/ jota me sinulda rucoilim/ nimittäin/ sinä olet meille Cuningan asian ilmoittanut.
Dan 2:24 SIlloin meni Daniel Ariochin tygö/ jolla Cuningalda käsky oli wijsaita Babelis hucutta/ ja sanoi hänelle näin: Älä tapa wijsaita Babelis/ waan wie minua ylös Cuningan tygö/ minä tahdon Cuningalle selityxen sanoa.
Dan 2:25 Arioch wei Danielin kijrust Cuningan eteen/ ja sanoi hänelle näin: yxi on löytty Judalaisten fangein seast/ joca Cuningalle sen selityxen sano taita.
Dan 2:26 Cuningas wastais/ ja sanoi Danielille/ joca Belsazerixi cudzuttin. Oletco sinä se/ joca minulle sen unen/ jonga minä nähnyt olen/ ja hänen selityxens ilmoitta taidat?
Dan 2:27 DAniel wastais Cuningan edes/ ja sanoi: Sitä salaust/ cuin Cuningas anoi tietä/ ei wijsat/ oppenet/ tähtein tutkiat ja noidat taida Cuningalle ilmoitta.
Dan 2:28 Waan Jumala taiwast/ hän taita salaiset asiat julista/ ja tiettäwäxi teki Cuningas NebucadNezarille/ mitä tulewaisis aigois tapahtuman pitä.
Dan 2:29 NIjn on tämä sinun unes/ ja sinun näkys/ cuin sinä macaisit. Sinä Cuningas sinun wuotesas ajattelit/ mitä tästedes tapahtuman pidäis/ ja se joca salaiset ilmoitta/ hän on sinulle osottanut/ cuinga tapahtuman pitä.
Dan 2:30 Nijn owat sencaltaiset salaiset asiat minulle ilmoitetut/ ei minun wijsaudeni tähden/ cuin se olis suurembi/ cuin caickein jotca eläwät. Waan sentähden on se minulle ilmoitettu/ että sen selitys pidäis Cuningalle tiettäwäxi tuleman/ ja sinä saisit sinun sydämes ajatuxet tietä.
Dan 2:31 Sinä Cuningas näit/ ja cadzo/ suuri ja corkia cuwa seisoi sinun edesäs/ ja se oli hirmuinen nähdä.
Dan 2:32 Sen cuwam pää oli parahimmast cullast/ mutta rinda ja käsiwarret olit hopiast/ sen wadza ja landet olit waskest.
Dan 2:33 Sen sääret olit raudast/ sen jalgat olit puolittain raudast/ ja puolittain sawest.
Dan 2:34 Sencaltaista sinä näit/ sijhenasti cuin yxi kiwi temmattin ilman käsitä/ ja löi sen cuwan jalcoin/ jotca raudast ja sawest olit/ ja murensi heidän.
Dan 2:35 Silloin tulit ne caicki muserretuxi/ rauta/ sawi/ waski/ hopia ja culda/ ja tulit nijncuin acanat suwirijhes/ ja tuuli wei ne pois/ nijn ettei nijtä sillen taittu löyttä: mutta kiwi joca cuwa löi/ tuli suurexi wuorexi/ nijn että se coco maan täytti.
Dan 2:36 Tämä on se uni/ nyt me tahdomma Cuningalle sen selityxen sanoa.
Dan 2:37 SInä Cuningas olet Cuningasten Cuningas/ jolle Jumala taiwast waldacunnan/ woiman/ wäkewyden/ ja cunnian andanut on.
Dan 2:38 Ja caicki joisa ihmisen lapset asuwat/ ja eläimet kedolla/ ja linnut taiwan alla on hän sinun käsijs andanut/ ja sinulle näiden caickein päälle lainais wallan.
Dan 2:39 Sinä se cullainen pää olet/ sinun jälkes pitä yhden toisen waldacunnan tuleman/ halwembi cuin sinä. Sijtte se colmas waldacunda/ joca waskinen on/ jonga pitä caicki maacunnat hallidzeman.
Dan 2:40 Sen neljännen pitä cowan oleman nijncuin raudan/ sillä nijncuin rauta särke ja murenda caicki/ ja nijncuin rauta caicki ricko/ juuri nijn tämän pitä myös caicki särkemän ja murendaman.
Dan 2:41 Mutta ettäs näit jalgat ja warpat/ puolittain sawest ja puolittain raudast/ sen pitä jaetun waldacunnan oleman. Cuitengin pitä raudan istuttamisest sijhen jäämän/ nijncuin sinä näit raudan olewan sawella secoitetun.
Dan 2:42 Ja että warpat sen jalgois/ puolittain rauta/ ja puolittain sawi oli/ sen pitä puolittain wahwan/ ja puolittain heicon waldacunnan oleman.
Dan 2:43 Ja ettäs näit raudan secoitetun sawella/ kyllä he ihmisen siemenellä secoitetan/ mutta ei he cuitengan ripu kijnni toinen toisesans/ nijncuin ei rauta taita secoitetta sawen cansa yhten.
Dan 2:44 Mutta näiden waldacundain aicana on Jumala taiwasta yhden waldacunnan asettawa/ joca ei ikänäns cukisteta/ ja hänen waldacundans ei pidä toiselle Canssalle annettaman/ sen pitä caicki nämät särkemän ja hajottaman/ mutta sen pitä ijancaickisest pysymän.
Dan 2:45 Nijncuin sinä näit kiwen/ ilman käsitä temmatun/ joca raudan/ wasken/ sawen/ hopian ja cullan muserta. Nijn on suuri Jumala Cuningalle näyttänyt/ cuinga tästälähin tapahtuman pitä/ ja tämä on totisest se uni/ ja sen selitys on oikia.
Dan 2:46 NIjn langeis Cuningas NebucadNezar caswoillens/ ja cumarsi Danieli/ ja käski tehdä hänelle ruocauhria ja polttouhria.
Dan 2:47 Ja Cuningas wastais Danielille/ ja sanoi: Ilman epäilemät teidän Jumalan on caickein jumalain Jumala/ ja caickein Cuningasten HERra/ joca salaiset asiat ilmoitta taita/ ettäs tämän salaisen asian olet ilmoitta taitanut.
Dan 2:48 Ja Cuningas corgotti Danielin/ ja annoi hänen suuria ja paljon lahjoja/ ja teki hänen Förstixi coco Babelin maacunnas/ ja pani hänen Päämiehexi caickein wijsasten päälle Babelis.
Dan 2:49 Ja Daniel rucoili Cuningasta/ että hän panis Babelin maacundain päälle Sadrachin/ Mesachin/ AbedNegon: Mutta Daniel idze oli Cuningan tykönä hänen cartanosans.

Vers. 18. Että he rucoilisit ) Rucous on meidän ainoa lohdutuxem ja turwam/ ja ei puutu.
v. 21. Muutta ajat ja hetket ) Hän määrä ajan cuinga cauwan cukin waldacunda seisoman pitä/ sekä cuinga cukin ihminen elämän ja cukin cappale oleman pitä.
v. 41. Raudan istuttamisest ) muutamat lukewat: raudan wäkewydest/ ja on nijn paljo: että Ruomin waldacunda pitä silloin jaettaman ja sijrttämän/ nijncuin taimi eli juuri toiseen paickan wiedän/ ja pitä oleman cuitengin sen raudan eli waldacunnan taimi ja ei toinen usi waldacunda. Nämät caicki owat tapahtunet/ cosca Ruomin waldacunda Grekiläisildä Saxalaisille on tullut Pawin ja Carolus Magnuxen cautta.
v. 46. cumarsi ) Tämä on pacanalisen Cuningan työ ja sanat/ joca ei paremmin tiennyt eikä oppenut ollut/ jotca eikä täsä eikä mualla Danielille kelpa. Sentähden ei taita myös tästä päättä/ että jotacuta ihmistä pitä rucoildaman/ ja uhrattaman hänelle.

III. Lucu .

CUningas NebucadNezar teettä suuren cuwan/ cudzu Canssan cocon caikista hänen maacunnistans palweleman sitä/ v. 1.
Colme Danielin cumpanita ei tahdo palwella cuwa/ v. 8.
Cosca heidän päällens cannetan/ ja tuodan Cuningan eteen/ ei he wielä sijttekän tahdo sitä tehdä/ v. 13.
Heitetän sentähden Cuningan käskyn jälken cuumaan pädzijn/ v. 19.
HERra warjele heidän wahingosta: josta Cuningas hämmästy/ cudzu heidän pädzistä/ v. 91.
Ylistä HERra heidän Jumalatans/ ja corgotta heidän suureen cunniaan/ v. 95.

Dan 3:1 CUningas NebucadNezar teetti culdaisen cuwan cuutta kymmendä kynärätä corkian ja cuutta kynärätä lewiän/ ja andoi sen panna Babelin maalla caunille kedolle.
Dan 3:2 Ja Cuningas NebucadNezar lähetti Förstein/ Herrain/ maanwanhimbain/ Duomarein/ käskyläisten/ Raadiherrain/ wircamiesten ja caickein woimallisten perän maalla/ että he tulisit cocon sitä cuwa wihkimän/ jonga Cuningas NebucadNezar oli andanut panna ylös.
Dan 3:3 Silloin tulit cocon Förstit/ Herrat/ maanwanhimmat/ Duomarit/ käskyläiset/ Raadiherrat/ wircamiehet ja caicki woimalliset maalda/ cuwa wihkimän/ jonga Cuningas NebucadNezar oli andanut panna ylös/ ja heidän piti astuman cuwan eteen/ jonga NebucadNezar oli andanut panna ylös.
Dan 3:4 Ja cuuluttaja huusi caickein cuulden/ se olcon sanottu Canssalle/ wäelle ja kielille.
Dan 3:5 Cosca te cuuletta Basunan helinän/ huilut/ harput/ Candelet/ Psaltarit/ Trometit/ ja caickinaiset soittamiset/ nijn teidän pitä langeman maahan ja sitä culdaista cuwa cumartaman/ jonga Cuningas NebucadNezar on andanut panna ylös.
Dan 3:6 Mutta joca ei silloin lange maahan ja cumarra/ sen pitä cohta cuumaan pädzijn heitettämän.
Dan 3:7 Cosca he sijs cuulit Basunan helinän/ huilut/ harput/ candelet/ Psaltarit ja caickinaiset soittamiset/ langeisit caicki Canssa maahan/ wäki ja kielet/ ja cumarsit sitä culdaista cuwa/ jonga Cuningas NebucadNezar oli andanut panna ylös.
Dan 3:8 COhta sillä hetkellä astuit monicahdat Chaldean miehet edes/ ja cannoit Judalaisten päälle.
Dan 3:9 Ja sanoit Cuningas NebucadNezarille: Herra Cuningas/ Jumala suocon sinun cauwan elä.
Dan 3:10 Sinä olet andanut yhden käskyn/ että caicki ihmiset/ cosca heidän cuuleman piti Basunan helinän/ Trometit/ harput/ huilut/ candelet/ Psaltarit ja caickinaiset soittamiset/ piti heidän langeman maahan/ ja sitä culdaista cuwa cumartaman.
Dan 3:11 Waan joca ei langeis maahan ja cumarrais piti cuumaan pädzijn heitettämän.
Dan 3:12 Nyt on Judan miehiä/ jotcas wircoihin Babelin maacunnas asettanut olet/ Sadrach/ Mesach/ AbedNego/ ne cadzowat ylön sinun käskys/ ja ei cunnioita sinun jumalitas/ eikä cumarra sitä culdaista cuwa/ jongas olet andanut panna ylös.
Dan 3:13 Silloin käski NebucadNezar kiucus ja wihoisans/ että hänen eteens tuotaisin Sadrach/ Mesach ja AberNego: ja miehet wietin Cuningan eteen.
Dan 3:14 Silloin puhui NebucadNezar/ ja sanoi heille: Cuinga? ettäkö tahdo Sadrach/ Mesach/ AbedNego/ minun jumalatani cunnioitta/ ja sitä culdaista cuwa cumarta/ jonga minä olen andanut panna ylös.
Dan 3:15 Nyt sijs walmistacat teitän/ nijn pian cuin te cuuletta Basunan änen/ Trometit/ harput/ huilut/ candelet/ Psaltarit ja caickinaiset soittamiset/ nijn langetcat maahan ja cumartacat cuwa/ jonga minä olen andanut tehdä. Jollet te cumarra/ nijn teidän pitä cohta cuumaan pädzijn heitettämän. Annas nähdä/ cusa se Jumala on/ joca teitä minun kädestäni pelasta taita.
Dan 3:16 SIlloin wastaisit Sadrach/ Mesach/ AbedNego/ ja sanoit Cuningas NebucadNezarille: Ei tarwita/ että me sinua sijhen wastamme.
Dan 3:17 Cadzo/ meidän Jumalam jota me cunnioitam/ taita meitä kyllä autta cuumasta pädzistä/ nijn myös sinun kädestäs pelasta.
Dan 3:18 Ja jos ei hän sitä tee/ nijn tiedä cuitengin se/ etten me sinun jumalitas cunnioita/ emmengä sitä culdaista cuwa/ jongas olet andanut panna ylös/ cumarta tahdo.
Dan 3:19 NIjn NebucadNezar tuli täyten kiuckua/ ja asetti idzens hirmuisexi/ Sadrachi/ Mesachi ja AbedNegot wastan/ ja käski/ että pädzi piti seidzemen kerta cuumemmaxi tehtämän/ cuin muullain tehtin.
Dan 3:20 Ja käski parahille sotamiehillens cuin hänen sotajoucosans olit/ sitoman Sadrachi/ Mesachi ja AbedNegot/ ja cuumaan pädzijn heittämän.
Dan 3:21 Nijn sidottin nämät miehet hameinens/ kenginens/ lackinens/ ja muina waatteinens/ ja heitettin cuumaan pädzijn.
Dan 3:22 Sillä Cuningan käsky piti kijrust tehtämän/ ja tuli kehoitettin pädzisä nijn cowan/ että ne miehet jotca Sadrachi/ Mesachi ja AbedNegot polttaman piti/ cuolit tulen liekistä.
Dan 3:23 Mutta ne colme miestä Sadrach/ Mesach/ ja AbedNego/ putoisit cuumaan pädzijn/ nijncuin he sidotut olit.
Dan 3:24 SIlloin hämmästyi Cuningas NebucadNezar/ ja meni nopiast ylös/ ja sanoi Neuwonandajillens: Emmekö me colme miestä sidottuna andanet tuleen heittä? He wastaisit/ ja sanoit Cuningalle/ totta Herra Cuningas.
Dan 3:25 Hän wastais ja sanoi: Cadzo/ ja minä näen neljä miestä wallallans tules käywän/ ja owat culumata/ ja se neljäs on nijncuin hän olis Jumalan poica.
Dan 3:26 Ja NebucadNezar meni cuuman pädzin suulle/ ja sanoi: Sadrach/ Mesach/ AbedNego/ te caickein corkeimman Jumalan palweliat/ lähtekät ulos/ ja tulcat tänne:
Dan 3:27 Silloin läxit Sadrach/ Mesach ja AbedNego ulos tulest/ ja Förstit/ Herrat/ käskyläiset/ ja Cuningan Neuwonandajat tulit cocon/ ja näit/ ettei tuli mitän näiden miesten ruumille tehnyt/ eikä heidän hiuscarwans polttanut/ eikä heidän waatteitans culuttanut/ eikä myös taittu tulen hajua heisä tuta.
Dan 3:28 Silloin rupeis NebucadNezar ja sanoi: kijtetty olcon Sadrachin/ Mesachin ja AbedNegon Jumala/ joca hänen Engelins lähetti/ ja hänen palwelians pelastanut on/ jotca häneen uscaldanet owat: ja ei Cuningan käskyä pitänet ole/ waan andanet heidän ruumins waaraan/ ettei he yhtän muuta jumalata cunnioitais eikä cumarrais/ waan ainoastans heidän Jumalatans.
Dan 3:29 Nijn olcon nyt tämä minun käskyn: Cuca ikänäns caikis Canssois/ sucucunnis ja kielis Sadrachin/ Mesachin ja AbedNegon Jumalata pilcka/ hänen pitä huckuman ja hänen huonens häpiälisest cukistettaman. Sillä ei yhtän muuta Jumalata ole/ joca nijn pelasta taita/ cuin tämä.
Dan 3:30 Ja Cuningas andoi suuren wallan Sadrachille/ Mesachille ja AbedNegolle Babelin maalla.
Dan 3:31 CUningas NebucadNezar/ caikelle Canssalle/ wäelle ja kielille: Jumala andacon teille paljon rauha:
Dan 3:32 Minä näen sen hywäxi/ että minä ilmoitan teille ne merkit ja ihmet cuin corkein Jumala minulle tehnyt on.
Dan 3:33 Sillä hänen merckins owat suuret/ ja hänen ihmens owat woimalliset/ ja hänen waldacundans on ijancaickinen waldacunda/ ja hänen waldans pysy sugusta sucuhun.

Vers. 1. Cullaisen cuwan ) Tämän cuwan/ mitämax/ on Cuningas andanut tehdä unen jälken/ nijncuin Jumalan cunniaxi/ joca hänelle unen Danielin cautta ilmoittanut oli. Mutta ettei Jumala sitä käskenyt ollut/ ja se oli sitä ensimäistä käskyä wastan: Nijn oli se wäärä ja epäjumalan palwelus: Sillä Jumalan palwelus ilman Jumalan sanata/ on aina epäjumalan palwelus.
v. 22. kijrust ) ettei waatteita saatu rijsua.
v. 91. Silloin hämmästyi ) Täsä seura se/ 91. wersy cohta sitä 23. sillä nijden colmen miehen rucous cuumas pädzis/ joca on nijsä wersyis cuin wälillä owat/ on tästä jätetyt pois/ ettei he löytä Hebrean Biblias ja on pandu nijden kirjain secaan/ cuin Apocrypha cudzutan/ lopulla: siellä se löytän.

IV. Lucu .

CUningas NebucadNezarin kirja hänen maacundains ja Canssans tygö/ josa hän tietä anda: cuinga hän unes oli nähnyt suuren puun/ etc. v. 1.
Ja että wartia tule taiwast ja käske sen hacata pois/ cuitengin jättä cannon juurinens siallens/ etc. v. 10.
Cuinga Daniel ( cosca ei kengän Chalderein wijsaista sitä taitanut ) selittä sen unen hänestä/ v. 15.
joca sijtte täytetän nimittäin/ että hän joca sillä puulla ymmärrettin/ tule taidoldans ja wallastans pois/ ja elä kedolla nijncuin medzän peto seidzemen ajastaica/ v. 25.
Sijhenasti että hän oppe tietämän wallan olewan caickein corkeimmalla/ v. 31.
Ja nijn tule hän endiseen tilaans jällens/ v. 33.
kijttä sentähden caickein corkeinda Jumalata/ v. 34.

Dan 4:1 MInä NebucadNezar/ hywäs lewos ollesani minun huonesani/ ja cosca caicki hywin oli minun linnasani.
Dan 4:2 Näin unda/ ja hämmästyin/ ja ne ajatuxet cuin minulla olit wuotesani sen näyn tähden saatit minun murhellisexi.
Dan 4:3 Ja minä käskin caicki wijsat Babelist tuoda minun eteeni/ sanoman mitä se uni tietäis.
Dan 4:4 Nijn tuotin edes tähtein tutkiat/ wijsat/ Chalderit ja tietäjät/ joille minä unen juttelin/ waan ei he tainnet sano mitä se tiesi.
Dan 4:5 Sijhenasti että wijmein Daniel tuli minun eteeni/ joca Belsazerixi cudzutan/ minun Jumalani nimen jälken/ jolla on pyhäin Jumalain hengi/ ja minä juttelin hänelle sen unen.
Dan 4:6 Belsazer sinä ylimmäinen tähtein tutkiain seas/ jolla minä tiedän pyhäin Jumalain hengen olewan/ ja sinulda ei mitän salattu ole/ sano minun uneni näky/ jonga minä nähnyt olen/ ja mitä se tietä.
Dan 4:7 TÄmä on näky/ jonga minä nähnyt olen minun wuotesani: Cadzo/ yxi puu seisoi keskellä maacunda/ joca oli sangen corkia.
Dan 4:8 Suuri ja paxu/ hänen corkeudens ulottui taiwasen asti/ ja hajotti idzens haman coco maacunnan ärin.
Dan 4:9 Hänen oxans olit caunit/ ja cannoit paljon hedelmätä josta caicki syödä sait/ caicki pedot kedolla löysit warjon hänen allans/ ja linnut taiwan alda istuit hänen oxillans/ ja caicki liha elätti idzens hänestä.
Dan 4:10 Ja minä näin yhden näyn minun wuotesani/ ja cadzo/ pyhä wartia tuli alas taiwast:
Dan 4:11 Se huusi corkiast/ ja sanoi: Hacatcat se puu poicki/ ja carsicat oxat/ ja repikät lehdet/ ja hajottacat sen hedelmät/ että pedot jotca hänen allans macawat/ juoxisit pois/ ja linnut lendäisit pois hänen oxildans.
Dan 4:12 Cuitengin jättäkät cando juurinens maahan/ mutta hänen pitä rautaisis ja waskisis cahleis kedolla ruohos käymän/ hänen pitä macaman taiwan casten alla/ ja castuman/ ja ruockiman idzens petoin cansa maan ruohoista.
Dan 4:13 Ja ihmisten sydän pitä otettaman häneldä pois/ ja pedollinen sydän hänelle jällens annettaman/ sijhenasti että seidzemen aica häneldä culunet owat.
Dan 4:14 Se on wartiain neuwos päätetty/ ja pyhäin cansapuheis suositeldu/ Että eläwät tundisit ylimmäisellä wallan olewan ihmisten waldacundain päälle/ ja andawan ne kellengä hän tahto/ ja corgottawan aletut sijhen.
Dan 4:15 Sencaltaisen unen olen minä Cuningas NebucadNezar nähnyt. Waan sinä Belsazer sano mitä se tietä. Sillä caicki wijsat minun waldacunnasani ei taida minulle ilmoitta mitä se tietä: waan sinä kyllä taidat/ sillä pyhäin Jumalain hengi on sinun tykönäs.
Dan 4:16 SIlloin hämmästyi Daniel/ joca Belsazerixi cudzuttin hetcexi aica/ ja hänen ajatuxens murhellisexi saatit hänen: Mutta Cuningas sanoi: Belsazer/ älä sijtä unesta ja hänen selityxestäns murhellisexi tule. Belsazer wastais/ ja sanoi: Ah minun Herran/ tämä uni sinun wihollisilles ja sen selitys sinun wainojilles olcon.
Dan 4:17 Se puu/ jongas nähnyt olet/ että se suuri ja paxu oli/ ja hänen corkeudens taiwasen ulottui/ ja hajotti idzens caiken maan päälle.
Dan 4:18 Ja hänen oxans olit caunit/ ja hänen hedelmitäns oli paljo/ josta caicki rawittin/ ja pedot kedolda asuit hänen allans/ ja taiwan linnut istuit hänen oxillans.
Dan 4:19 Se olet sinä Cuningas/ joca nijn suuri ja woimallinen olet/ sillä sinun woimas on suuri/ ja ulottu taiwasen/ ja sinun waldas mailman ärijn.
Dan 4:20 Mutta että Cuningas pyhän wartian nähnyt on taiwast tulewan alas/ ja sanowan: Hacatcat se puu poicki/ ja turmelcat se/ cuitengin cando juurinens jättäkät maahan/ mutta hänen pitä rautaisis ja waskisis cahleis kedolla ruohos käymän/ ja macaman taiwan casten alla/ ja castuman/ ja idzens petoin cansa kedolla ruockiman/ sijhenasti että seidzemen aica häneldä culunet owat.
Dan 4:21 Tämä on selitys/ Herra Cuningas/ ja sencaltainen corkeimman neuwo tule Herralleni Cuningallen.
Dan 4:22 Sinä ajetan pois ihmisten seast/ ja täyty petoin seas kedolla olla/ ja annetan ruohoja syödä nijncuin härjän/ ja olet macawa taiwan casten alla/ ja castuwa/ sijhenasti cuin seidzemen aica sinulda culunet owat. Ettäs tundisit corkeimmalla wallan olewan ihmisten waldacundain päälle/ ja andawan ne kellengä hän tahto.
Dan 4:23 Mutta että sanottu on/ että cando cuitengin juurinens jäämän pitä. Sinun waldacundas pysy sinulle/ coscas tundenut olet taiwan wallan.
Dan 4:24 Sentähden Herra Cuningas/ kelwatcon sinulle minun neuwon/ ja päästä idzes synnistäs wanhurscaudella/ ja wapaxi sinun pahoista töistäs hywillä töillä waiwasten cohtan/ nijn hän sinun rauhas pidendä.
Dan 4:25 Nämät caicki tapahduit Cuningas NebucadNezarille.
Dan 4:26 Sillä cahdentoistakymmenen cuucauden perästä/ cosca Cuningas Cuningalises linnasans Babelis käyskendeli/ rupeis Cuningas ja sanoi:
Dan 4:27 Tämä on se suuri Babel/ jonga minä rakendanut olen Cuningalisexi huonexi minun suuren woimani cautta/ minun jaloudeni cunniaxi.
Dan 4:28 Ennencuin Cuningas nämät sanat puhunut oli/ tuli äni taiwast: Sinulle Cuningas NebucadNezar sanotan: Sinun waldacundas otetan sinulda
Dan 4:29 Ja sinä ihmisten seast ajetan pois/ sinun pitä petoin seas kedolla oleman/ ruohoja sinun annetan syödä nijncuin härjän/ sijhenasti että seidzemen aica sinulda culunet owat. Ettäs tundisit corkeimmalla wallan olewan ihmisten waldacundain päälle/ ja andawan ne kellengä hän tahto.
Dan 4:30 Cohta sillä hetkellä täytettin sana Cuningas NebucadNezaris/ ja hän ajettin pois ihmisten seast/ ja hän söi ruohoja nijncuin härkä/ ja hänen ruumins oli taiwan casten alla/ ja castui/ sijhenasti hänen hiuxens caswoit nijn suurixi cuin Cotcan höyhemet/ ja hänen kyndens nijncuin linnun kynnet.
Dan 4:31 SEn peräst nostin minä NebucadNezar minun silmäni taiwasen päin/ ja tulin jällens taidolleni/ ja kijtin sitä corkeinda/ minä ylistin ja cunnioitin sitä cuin elä ijancaickisest/ jonga walda on ijancaickinen/ ja hänen waldacundans pysy sugusta sucuhun.
Dan 4:32 Jonga suhten caicki cuin asuwat maan päällä tyhjäxi luettawat owat. Hän teke cuinga hän tahto/ sekä taiwan woimain cansa/ ja nijden cansa jotca asuwat maan päällä/ ja ei kengän taida hänen kättäns estä/ eikä hänelle sanoa: mitäs teet?
Dan 4:33 Silloin tulin minä jällens taidolleni/ ja minun Cuningaliseen cunniaani ja jalouteeni ja minun muotooni: ja minun neuwonandajani ja woimalliseni edzeit minua/ ja minä pandin jällens minun waldacundaani/ ja sain wielä suuremman cunnian.
Dan 4:34 Sentähden kijtän minä NebucadNezar/ ja cunnioitan ja ylistän taiwan Cuningasta/ sillä caicki hänen työns on totuus/ ja hänen tiensä oikiat/ ja joca ylpiä on/ sen hän taita nöyryttä.

Vers. 10. Wartia ) Wartioixi cudzutan Engelit/ että he walwowat ja warjelewat lackamat Perkeleldä/ nijncuin/ Psal. 91. Hän on Engeleilläns käskenyt sinusta/ etc.
v. 13. ihmisten sydän ) Cosca Herrat langeman pitä/ nijn pitä wijsaus otettaman heildä pois/ että nähtäisin/ cuinga wijsaus ainoastans/ ja ei woima/ hallidze/ Prov. 29. Cum defecerit Proph. etc.
v. 16. murhellisexi saatit ) Daniel ei sanonut sitä mielelläns/ ja hänen mielens oli paha hänen Herrans Cuningans tähden
v. 24. wanhurscaudella ) Se on: oikian catumuxen cautta: Sinä olet tähän asti tehnyt monelle wääryttä/ ottanut muilda wäkiwallalla/ etc. Lacka nyt näistä ja tee toisin/ ole laupias ja andelias waiwaisten cohtan/ nijn Jumala taita otta pois tämän rangaistuxen.
v. 27. minun suuren woimani cautta ) Täsä unhotta Cuningas/ keneldä hänelle sencaltainen waldacunda oli/ corgotta idzens nijncuin hän sen olis saanut omalla woimallans ja wijsaudellans. Mutta hän sai toista tietä.
v. 31. Minä ylistin ) cadzos/ cuinga jalo usco ja tunnustus.

V. Lucu .

CUningas Belsazer teke pidon/ anda tuoda edes ne astiat/ jotca NebucadNezar Jerusalemin Templist ottanut oli/ ja juo nijstä/ v. 1.
Näke käden kirjoittawan monicahdat sanat seinään cohdallens/ v. 5.
josta hän hämmästy/ anda cudzua wijsans lukeman ja selittämän sitä/ v. 6.
Waan ei he taida/ v. 8.
Drotningi ilmoitta Danielin taitawan/ v. 10.
Daniel tulduans/ nuhtele hänen epäjumalan palwelustans ja kijttämättömyttäns Jumalata wastan/ v. 17.
selittä hänelle kirjoituxen/ v. 25.
joca tapahtu nijncuin hän sanokin/ v. 30.

Dan 5:1 CUningas Belsazer teki cuuluisan pidon hänen woimallisillens ja Päämiehillens/ ja joi idzens juowuxin heidän cansans.
Dan 5:2 Ja cosca hän juopunut oli/ käski hän tuoda ne culdaiset ja hopiaiset astiat/ jotca NebucadNezar hänen Isäns Jerusalemin Templist ottanut oli/ juodaxens nijstä/ hänen woimallistens/ emändäins ja waimoins cansa.
Dan 5:3 Nijn tuotin ne culdaiset astiat/ jotca Templist/ Jumalan huonest Jerusalemist otetut olit/ ja Cuningas/ hänen woimallisens/ emändäns/ ja waimons/ joit nijstä.
Dan 5:4 Ja cosca he joit/ kijtit he culdaisia/ hopiaisia/ waskisia/ rautaisia/ puisia ja kiwisiä jumalita.
Dan 5:5 JUuri sillä hetkellä käwit sormet nijncuin ihmisen käsi/ kirjoittaman kyntiläjalan cohdalle seinään Cuningan Salis/ ja Cuningas äckäis kirjoittajan käden.
Dan 5:6 Silloin muundui Cuningas/ ja hänen ajatuxens peljätit hänen/ nijn että hänen cupens horjuit/ ja hänen polwens wapisit.
Dan 5:7 Ja Cuningas huusi corkiast/ että wijsat/ Chalderit/ ja tietäjät tuotaisin. Ja käski sano wijsaille Babelis: Cuca ikänäns tämän kirjoituxen luke/ ja taita sano mitä se tietä/ hänen pitä purpuralla waatettaman/ ja culdakäädyt caulasans candaman/ ja colmas Herra oleman minun waldacunnasani.
Dan 5:8 Silloin tuotin caicki Cuningan wijsat edes/ waan ei he taitanet eikä kirjoitusta luke/ eikä sen selitystä Cuningalle ilmoitta.
Dan 5:9 Sijtä hämmästyi Cuningas Belsazer wielä cowemmin/ ja hänen muotons muuttui/ ja hänen woimallisens tulit murhellisexi.
Dan 5:10 SIlloin meni Drotningi sencaltaisen Cuningan ja hänen woimallistens asian tähden Salijn/ ja sanoi: Herra Cuningas/ Jumala suocon sinun pitkä ikä. Älä nijn peljästy sinun ajatuxistas/ ja älä nijn muotos muuta.
Dan 5:11 Sinun waldacunnasas on yxi mies/ jolla on pyhäin Jumalain hengi/ sillä sinun Isäs aicana löyttin hänes walistus/ toimi/ wijsaus/ nijncuin Jumalden wijsaus on. Ja sinun Isäs NebucadNezar pani hänen tähtein tutkiain/ wijsasten/ Chalderein ja tietäjäin päälle.
Dan 5:12 Että corkiambi hengi hänen tykönäns löyttin/ nijn myös ymmärrys ja taito unia selittämän/ osaman pimeitä puheita/ ja salaisita asioita ilmoittaman/ nimittäin/ Daniel/ jonga Cuningas annoi Belsazerixi nimittä. Nijn cudzuttacan Daniel/ hän sano mitä se tietä.
Dan 5:13 SIlloin wieten Daniel Cuningan eteen. Ja Cuningas sanoi Danielille: oletco sinä Daniel yxi Judalaisista fangeista/ jotca Cuningas/ minun Isän/ Judeast tänne tuonut on?
Dan 5:14 Minä olen cuullut sinusta sanottawan/ että sinulla on pyhäin Jumalain hengi/ ja walistus/ ymmärrys ja corkia wijsaus sinusa löytty on.
Dan 5:15 Minä olen andanut cudzua eteeni toimelliset ja wijsat tätä kirjoitusta lukeman/ ja ilmoittaman mitä se tietä/ ja ei he taida minulle sano mitä se tietä.
Dan 5:16 Mutta minä cuulen sinusta/ että sinä taidat selittä ja salatut ilmoitta. Jos sinä nyt taidat tämän kirjoituxen luke/ ja minulle ilmoitta mitä se tietä/ nijn sinun pitä purpuralla puetettaman/ ja culdakäädyt caulasas candaman/ ja colmas Herra oleman minun waldacunnasani.
Dan 5:17 NIjn wastais Daniel/ ja sanoi Cuningalle: Pidä idze lahjas/ ja anna sinun andimes muille/ minä luen cuitengin Cuningalle kirjoituxen/ ja ilmoitan mitä se tietä.
Dan 5:18 Herra Cuningas/ corkein Jumala on sinun Isälles NebucadNezarille waldacunnan/ woiman/ cunnian ja jalouden andanut.
Dan 5:19 Ja sen woiman tähden cuin hänelle annettu oli/ pelkäisit ja cartoit händä Canssat/ wäet ja kielet. Hän tappoi kenen hän tahtoi/ hän jätti elämän kenen hän tahtoi/ hän ylönsi kenen hän tahtoi/ hän alensi kenen hän tahtoi.
Dan 5:20 Mutta cosca hänen sydämens paisui/ ja ylpiäxi/ ja paisunexi tuli/ hyljättin hän Cuningaliselda istuimelda/ ja tuli pois cunniastans.
Dan 5:21 Ja ajettin pois ihmisten seast/ ja hänen sydämens tuli petoin caltaisexi/ ja täytyi petoin cansa juosta/ ja söi ruohoja nijncuin härkä/ ja hänen ruumins oli taiwan casten alla/ ja castui. Sijhenasti että hän oppi/ että corkeimmalla Jumalalla on walda ihmisten waldacundain päälle/ ja anda ne kellengä hän tahto.
Dan 5:22 JA sinä Belsazer hänen poicans/ et ole sinun sydändäs nöyryttänyt/ ehkäs caicki ne kyllä tiesit.
Dan 5:23 Waan olet idzes corgottanut taiwan HERra wastan/ ja hänen huonens astiat piti cannettaman sinun etees/ ja sinä/ sinun woimallises/ sinun emändäs ja waimos oletta nijstä juonet/ Nijn myös hopiaisia/ culdaisia/ waskisia/ rautaisia/ puisia/ kiwisiä jumalita kijttänet/ jotca eikä näe/ eikä cuule/ eikä tuta taida: Mutta sitä Jumalata/ jonga kädes sinun henges ja caicki sinun ties owat/ et sinä ole cunnioittanut.
Dan 5:24 Sentähden on häneldä lähetetty tämä käsi/ ja kirjoitus joca sijnä kirjoitettu on.
Dan 5:25 JA tämä on kirjoitus cuin sijnä kirjoitettu on: Mene/ Mene/ Tekel/ Upharsin.
Dan 5:26 Ja tämä on selitys: Mene/ se on/ Jumala on sinun waldacundas lukenut ja lopettanut.
Dan 5:27 Tekel/ se on/ sinä olet waagalla punnittu/ ja aiwa köykäisexi löytty.
Dan 5:28 Peres se on/ sinun waldacundas on jaettu/ ja Medeille ja Persialaisille annettu.
Dan 5:29 Silloin käski Belsazer/ että Daniel purpuralla puetettaman piti/ ja culdakäädyt hänen caulaans annettaman/ ja andoi hänestä cuulutta: että hän colmas Herra on waldacunnas.
Dan 5:30 Mutta sinä yönä tapettin Belsazer Chalderein Cuningas.
Dan 5:31 JA Darius Medist sai waldacunnan/ cosca hän caxi seidzemettä kymmendä ajastaica wanha oli.

Vers. 2. Käski tuoda ) Ei he tytynet sijhen/ että he joit: Mutta he pilckaisit myös Jumalata ja wäärin käytit hänen astioitans. Sentähden sano P. Pawali: juopumuxest tule jumalatoin ja paha elämä/ Eph. 5.
v. 4. Kijtit/ etc. ) nimittäin/ sen Jerusalemin Jumalan häwäistyxexi ja pilcaxi/ jolda he nämät astiat olit ottanet/ nijncuin sairalda ja woimattomalda Jumalalda.
v. 10. Drotningi ) se on/ mitämax/ Cuningan äiti ollut/ se wanha Drotningi ja leski: Sillä ennen algusa olit myös Cuningan waimot juomasalis.
v. 11. Sinun Isäs aicana ) Daniel on nijn peräti unhotettu tämän Cuningan tykönä/ että händä pitä edzittämän ja cudzuttaman: Nijn se myös mailmas caikille uscollisille palwelioille tapahtu.
v. 30. Tapettin Belsazer ) Sijtä saadan luke Herod. lib. 1. Xenoph. Paed. Cyri. lib. 7.

VI. Lucu .

Darius Medist/ waldacunnan saatuans pane Danielin erinomaisexi Förstixi muiden päälle maacundaan/ v. 1.
Josta he närkästywät ja edziwät syytä händä wastan/ v. 4.
Toimittain Cuningan kiellon/ ettei kenengän pidäis 30. päiwänä palweleman yhtäkän Jumalata/ waan ainoata Cuningasta/ v. 6.
Jota Daniel ei tottele: waan palwele Jumalatans jocapäiwä/ v. 10.
Cannetan hänen päällens/ v. 12.
Heitetän Lejonein luolaan/ v. 16.
HERra lähettä Engelins ja warjele hänen Lejoneilda/ v. 19.
Otetan ylös/ ja hänen päällenscandajat heitetän sinne/ v. 23.
anda käskyn että Danielin Jumalata pitä coco hänen waldacunnasans peljättämän ja cunnioitettaman/ v. 25.

Dan 6:1 Ja Darius näki sen hywäxi/ panna coco waldacundan sata ja caxi kymmendä maanwanhinda.
Dan 6:2 Näiden päälle pani hän colme Förstiä/ joista Daniel yxi oli/ joille maanwanhimmat piti lugun tekemän/ wähendäin Cuningan waiwan.
Dan 6:3 MUtta Daniel woitti caicki Förstit ja maanwanhimmat/ sillä hänes oli corkiambi hengi/ sentähden ajatteli Cuningas pannaxens hänen coco waldacunnan päälle.
Dan 6:4 Jongatähden Förstit ja maanwanhimmat edzeit syytä Danieli wastan/ joca waldacunda wastan olis. Waan ei he tainnet yhtän syytä eikä paha työtä löytä/ sillä hän oli uscollinen/ ettei hänes mitän wica eikä paha työtä löytä taittu.
Dan 6:5 Nijn sanoit miehet: En me löydä yhtän syytä Danielin cansa/ paidzi hänen Jumalan palwelustans.
Dan 6:6 Silloin tulit Förstit ja maanwanhimmat joucoittain Cuningan eteen/ ja sanoit hänelle näin: Herra Cuningas Darius: Jumala suocon sinulle pitkä ikä.
Dan 6:7 Waldacunnan Förstit/ Herrat/ maanwanhimmat/ Neuwonandajat ja wircamiehet owat ajatellet/ että Cuningalinen käsky annetaisin ja angara kieldo/ että jos jocu colmenakymmenenä päiwänä/ joldaculda jumalalda eli ihmiseldä/ paidzi sinulda Cuningas ainoastans/ jotakin ano/ pitä Lejonein tygö luolaan heitettämän.
Dan 6:8 Sentähden racas Cuningas/ wahwista sencaltainen käsky ja kirjoita ala/ ettei sitä jällens muutetais/ Medein ja Persian oikeuden jälken/ jota ei kengän ricko tohdi.
Dan 6:9 Nijn kirjoitti Cuningas Darius ala.
Dan 6:10 COsca nyt Daniel ymmärsi kirjoitetuxi sencaltaisen käskyn ala/ meni hän ylös hänen huonesens/ ja hänen suwihuonens ackunat olit awojomat Jerusalemi päin/ ja langeis colme kerta päiwäs polwillens/ rucoili/ kijtti ja ylisti hänen Jumalatans/ nijncuin hänen tapans oli ennengin tehdä.
Dan 6:11 Silloin tulit ne miehet joucoittain ja löysit Danielin rucoilewan ja tunnustawan hänen Jumalatans.
Dan 6:12 Ja astuit edes ja puhuit Cuningan cansa sijtä Cuningalisesta käskyst/ ja sanoit: Herra Cuningas/ etkös kirjoittanut käskyn ala/ että jos jocu colmena kymmenenä päiwänä jotakin anowa olis joldaculda jumalalda eli ihmiseldä/ paidzi sinulda ainoastans Cuningas/ piti Lejonein tygö luolaan heitettämän? Cuningas wastais/ ja sanoi: se on totta/ ja Medein ja Persialaisten oikeutta ei pidä kenengä rickoman.
Dan 6:13 He wastaisit/ ja sanoit Cuningalle: Daniel yxi Judalaisist fangeista/ ei tottele sinua eikä sinun käskyäs/ jongas ala kirjoittanut olet/ sillä hän rucoile colmasti päiwäs.
Dan 6:14 COsca Cuningas sen cuuli/ tuli hän sangen murhellisexi/ ja ahkeroidzi suurest/ että hän Danielin wapahdais/ ja waiwais idzens Auringon laskeman asti/ että hän hänen pelastais.
Dan 6:15 Waan ne miehet tulit joucoittain Cuningan tygö/ ja sanoit hänelle: Sinä tiedät Herra Cuningas/ että Medein ja Persialaisten oikeus on/ että caicki kiellot ja käskyt cuin Cuningas päättänyt on/ pitä muuttamattomat oleman.
Dan 6:16 Silloin käski Cuningas Danielin tuota edes: Ja heitit hänen Lejonein tygö luolaan: Mutta Cuningas sanoi Danielille: Sinun Jumalas/ jotas lackamat palwelet/ auttacon sinua.
Dan 6:17 Ja he toit kiwen/ sen he panit luolan owelle/ sen painoi Cuningas omalla sinetilläns/ ja hänen woimallistens sinetillä/ ettei Cuningan tahto muutetais Danieli wastan:
Dan 6:18 Ja Cuningas meni pois linnaans/ ja oli syömätä/ ja ei andanut mitän ruoca tuoda hänen eteens/ eikä myös taitanut maata.
Dan 6:19 AMulla warhain päiwän coittais/ nousi Cuningas ylös/ ja meni kijrusta luolan tygö/ josa Lejonit olit.
Dan 6:20 Ja cuin hän haudalle tuli/ huusi hän Danieli surkialla änellä/ ja Cuningas sanoi Danielille: Daniel sinä eläwän Jumalan palwelia/ ongo sinun Jumalas/ jotas ilman lackamat palwelet/ woinut sinun Lejoneilda pelasta.
Dan 6:21 Mutta Daniel puhui Cuningan cansa: Herra Cuningas/ Jumala suocon sinun pitkä ikä.
Dan 6:22 Minun Jumalan on lähettänyt hänen Engelins/ joca Lejonein kidat on pitänyt kijnni/ ettei he minulle mitän paha tehnet ole/ sillä minä olen hänen edesäns wiattomaxi löytty/ en myös ole minä sinua wastan/ Herra Cuningas/ mitän tehnyt.
Dan 6:23 Nijn Cuningas ihastui suurest/ ja käski Danielin luolast otta. Ja he otit Danielin luolast/ ja ei hänes mitän wahingota tuttu. Sillä hän oli turwannut hänen Jumalaans.
Dan 6:24 Silloin käski Cuningas tuoda ne miehet/ jotca olit candanet Danielin päälle/ ja Lejonein tygö luolaan heittä/ lapsinens ja waimoinens. Ja ennencuin he pohjaan tulit/ tartuit heihin Lejonit/ murensit heidän luunsackin.
Dan 6:25 Silloin annoi Cuningas Darius kirjoitta caikille Canssoille/ wäelle ja kielille: Jumala andacon teille paljon rauha.
Dan 6:26 Se on minun käskyn/ että caikes minun Cuningan waldacunnasani Danielin Jumalata peljättämän ja wapistaman pitä. Sillä hän on se eläwä Jumala/ joca ijancaickisest pysy/ ja hänen waldacundans on catomatoin/ ja hänen woimans on loppumatoin.
Dan 6:27 Hän on wapahtaja ja hädäs auttaja/ ja hän teke tunnustähtiä ja ihmeitä sekä Taiwas että maan päällä/ se on Danielin Lejoneilda pelastanut.
Dan 6:28 Ja Daniel tuli woimallisexi Dariuxen waldacunnas/ ja Corexen Persian waldacunnas.

Vers. 1. Darius ) Xenophon cudzu hänen Cyaxarexexi Astyagexen pojaxi. Hän sanotan täsä woittanen Babelin waldacunnan: Waicka Cyrus sen enimmäst oli toimittanut. Mutta että Cyruxella oli hänen tyttärens emändänä/ cunnioitti hän händä ja soi hänelle waldacunnan nijncauwan cuin hän eli. Sijtte cosca hän wähän ajan perästä cuoli/ tuli caicki waldacunda Cyruxelle.
v. 10. Jerusalemi päin ) Nijncuin Salomo rucoillut ja Jumala luwannut oli/ 3. Reg. 8:48.
v. 25. Silloin andoi C. Darius kirjoitta ) Tämä on Danielin uscon hedelmä: Sillä usco teke aina ihmeitä ja suuria asioita.

VII. Lucu .

DAniel näke näys neljä erinomaista peto astuwan ylös merestä toisen toisen perästä/ ja saawan suuren wallan maan päällä/ v. 1.
Cuinga wanha istu duomidzeman heitä/ v. 9.
Yxi nijncuin ihmisen poica saa häneldä ijancaickisen wallan ja waldacunnan/ ja caicki maacunnat ja Canssat palwelewat händä/ v. 13.
Ja cuinga Jumalan Engeli hänelle nämät selittä/ v. 16.

Dan 7:1 ENsimäisnä Belsazerin Babelin Cuningan wuonna/ näki Daniel unen ja näyn hänen wuotesans/ ja hän kirjoitti sen unen ja käsitti hänen näin:
Dan 7:2 Minä Daniel näin näyn yöllä/ ja cadzo/ neljä tuulda taiwan alla pauhaisit toinen toistans wastan suurella merellä.
Dan 7:3 Ja neljä suurta peto nousit merestä/ aina toinen toisen muotoinen cuin toinen.
Dan 7:4 ENsimäinen nijncuin Lejon/ jolla olit sijwet nijncuin Cotcalla. Minä cadzoin/ sijhenasti että sijwet temmattin pois häneldä ja hän otettin pois maasta/ ja hän seisoi hänen jalwoillans nijncuin ihminen/ ja hänelle annettin ihmisen sydän.
Dan 7:5 JA cadzo/ toinen peto oli Carhun muotoinen/ ja seisoi yhdellä puolella/ ja oli hänen suusans hänen hammastens seas colme suuurta hammasta/ ja hänelle sanottin: Nouse ja syö paljon liha.
Dan 7:6 TÄmän jälken minä näin/ ja cadzo/ toinen peto Pardin muotoinen/ hänellä oli neljä sijpe nijncuin linnulla hänen seljäsäns/ ja sillä pedolla oli neljä päätä/ ja hänelle annettin walda.
Dan 7:7 SEnjälken minä näin täsä näysä yöllä/ ja cadzo/ neljäs peto oli cauhja ja hirmuinen ja sangen wäkewä/ ja hänellä olit suuret rautaiset hambat/ söi ymbärildäns ja murensi/ ja lijan hän tallais jalwoillans/ se oli myös paljo toisin cuin ne muut/ ja hänellä oli kymmenen sarwe.
Dan 7:8 MUtta cosca minä sarweja cadzelin/ cadzo/ puhkeis nijden seast toinen wähä sarwi/ jonga edestä ne colme ensimäistä sarwe rewäistin pois/ ja cadzo/ sillä sarwella olit silmät nijncuin ihmisen silmät/ ja suu joca puhui suuria asioita.
Dan 7:9 Nämät minä näin/ sijhen asti että istuimet pandin/ ja se wanha istui/ jonga waattet olit lumiwalkiat/ ja hänen pääns hiuxet nijncuin puhdas willa/ hänen istuimens oli aiwa tulen liecki/ ja hänen rattans paloit nijncuin tuli.
Dan 7:10 Ja sijtä käwi pitkä tulinen säde. Tuhannen kerta tuhannen palwelit händä/ ja kymmenen kerta sata tuhatta seisoit hänen edesäns/ duomio pidettin/ ja kirjat awattin.
Dan 7:11 Minä cadzoin/ nijden suurten puhetten tähden/ cuin se sarwi puhui/ minä cadzelin sijhenasti että se peto tapettu oli/ ja hänen ruumins huckui ja tuleen heitettin.
Dan 7:12 Ja muiden petoin walda myös loppui. Sillä heillä oli määrätty aica ja hetki/ cuinga cauwan cukin oleman piti.
Dan 7:13 Minä näin täsä näysä yöllä/ ja cadzo/ yxi tuli taiwan pilwis/ nijncuin ihmisen poica haman wanhan tygö/ ja wietin hänen eteens.
Dan 7:14 Hän andoi hänelle woiman/ cunnian ja waldacunnan/ että händä caicki Canssa/ wäki ja kielet palweleman pitä/ hänen waldans on ijancaickinen/ joca ei hucu/ ja hänen waldacunnallans ei ole loppua.
Dan 7:15 MInä Daniel hämmästyin sitä/ ja sencaltainen näky peljätti minun: Ja minä menin yhden tygö nijstä jotca sijnä seisoit/ ja rucoilin händä/ että hän minulle näistä caikista tiedon andais.
Dan 7:16 Ja hän puhui minun cansani/ ja osotti minulle mitä se tiesi.
Dan 7:17 Nämät neljä suurta peto owat neljä waldacunda/ jotca pitä tuleman maan päälle.
Dan 7:18 Waan sen corkeiman pyhät pitä waldacunnan omistaman/ ja pitä sijnä asuman ijancaickisest ijancaickiseen.
Dan 7:19 SIjtte minä olisin mielelläni tahtonut tietä totista tieto/ sijtä neljännestä pedosta joca paljo toisin oli cuin ne muut/ sangen hirmuinen/ jolla rautaiset hambat ja waskiset kynnet olit/ joca ymbärildäns söi ja murensi/ ja lijan jalwoillans tallais.
Dan 7:20 Ja nijstä kymmenestä sarwesta hänen pääsäns/ ja sijtä toisesta/ joca edes putcahti/ jonga edestä putoisit pois colme/ ja sijtä sarwesta/ jolla silmät olit/ ja suu joca suuria asioita puhui/ ja suurembi oli cuin ne/ jotca hänen tykönäns olit.
Dan 7:21 Ja minä näin sen sarwen sotiwan pyhiä wastan/ ja woittawan heidän.
Dan 7:22 Sijhenasti että wanha tuli/ ja duomidzi sen corkeimman pyhäin edes/ ja aica joutui/ että pyhät waldacunnan omistit.
Dan 7:23 HÄn sanoi näin: Se neljäs peto/ on se neljäs waldacunda mailmas/ joca wäkewämbi on cuin caicki waldacunnat/ se syö/ talla ja muserta caicki maacunnat.
Dan 7:24 Ne kymmenen sarwe owat kymmenen Cuningasta/ jotca sijtä waldacunnasta nousewat. Mutta sen jälken tule yxi toinen/ joca wäkewämbi on cuin yxikän nijtä endisitä/ ja nöyryttä colme Cuningasta.
Dan 7:25 Hän pilcka sitä corkeinda/ ja häwittä sen corkeimman pyhät/ ja rohke ajat ja lait muutta. Mutta he annetan hänen käsijns yhdexi hetkexi/ ja monicahdoixi ajoixi/ ja puolexi aica.
Dan 7:26 Sen jälken pidetän duomio/ silloin otetan pois hänen waldans/ että hän peräti hucutetan ja cadotetan.
Dan 7:27 Waan waldacunda/ wäki ja woima caiken taiwan alla/ annetan sen corkeimman pyhälle Canssalle/ jonga waldacunda on ijancaickinen/ ja caicki wallat pitä händä palweleman ja cuuleman.
Dan 7:28 Tämä oli puhen loppu. Waan minä Daniel olen sangen murhellinen minun ajatuxisani/ ja minun muoton muuttui/ cuitengin minä kätkin puhen minun sydämesäni.

Vers. 2. Pauhaisit ) Sillä suuret waldacunnat ei raketa mailmas muutoin cuin sodilla ja capinoilla.
V. 3. Peto ) Nämät pedot owat ne neljä suurta waldacunda jotca tulewat olit/ nijncuin Engeli sen sijtte selittä. Ja werratan petohin/ että sijnä paljo tapahtuwa oli wäkiwallalla ja wäärydellä/ joca on petoin tapa/ ja ei ihmisten.
V. 4. Lejon ) on Assyrian waldacunda/ jolle annettin ihmisen sydän: Cosca heidän Cuningans NebucadNezar rangaistin ylpeydens tähden/ paransi idzens ja oppi tundeman oikian Jumalan. Sup. c. 4.
V. 5. Carhu ) on Persian waldacunda/ josa usembi/ cuin colme sangen woimallista Cuningasta oleman piti.
V. 6. Pardi ) on Graecan waldacunda/ jolla sijwet olit/ että se nijn nopiast cuin lindu lendäwä oli mailman ylidze. Sillä oli myös neljä päätä/ että se sijtte neljäxi waldacunnaxi jaettapa oli/ nimittäin: Asian/ Egyptin Syrian ja Graecian.
V. 7. Neljäs peto ) on Ruomin walda/ joca erinomaisella tawalla piti wallittaman/ tuleman woimallisemmaxi ja enämmän tyranniutta tekemän cuin muut. Sillä on kymmenen sarwe: että se kymmenexi waldacunnaxi jaettaman piti.
V. 8. Wähä sarwi ) on Turkin waldacunda/ joca oli puhuwa paljon pilcka Jumalata wastan/ ja wainowa hänen Christityitäns/ ja se oli sysäwä pois colme sarwe: se on/ colme waldacunda Ruomin waldacunnasta: Asian/ Graecian ja Egyptin.
V. 9. sijhenasti cuin istuimet/ etc. ) Tietä/ että Jumala oli wijmeiseldä tulewa duomidzeman mailma/ lopettaman sekä Turckein että muiden waldacundia.
V. 13. Ihmisen poica ) Tämä on Christus/ jolle ijancaickinen woima/ cunnia ja waldacunda annettaman piti/ että hänen piti myös ihmisen pojan oleman/ Ioh. 5:27. Sillä nijn paljon cuin hänen Jumalan luondoons tule/ on hänellä aina ollut se walda/ ennencuin tämä mailma olican/ Ioh. 17:5.
V. 21. Kymmenen sarwe ) Sillä nijncuin C. Alexanderin waldacunnasta tuli neljä waldacunda/ nijn tulit myös Ruomin waldacunnasta kymmenen waldacunda. Nijncuin: Syria/ Egypti/ Asia/ Graecia/ Italia/ Gallia/ Hispania/ Africa/ Germania/ Anglia. Sillä caicki nämät maacunnat owat ollet Ruomalaisten.
V. 25. Ajat ja lait muutta ) se on/ ajattele uden Jumalan palweluxen/ ja udet säädyt mailmallises ja hengellises hallituxes.

VIII. Lucu .

DAniel näke taas näys caxisarwisen oinan/ joca saa suuren wallan mailmas/ v. 1.
Waan cauris tule yhdellä sarwella/ ja cuocka ne caxi sarwe/ ja talla hänen/ v. 5.
Hänen yxi sarwens myös lohke/ ja sen siaan caswa neljä/ v. 8.
Yhdestä näistä caswa yxi wähä sarwi sangen suurexi/ taiwan jouckon asti/ ja paisca maahan monicahdat tähdet/ v. 9.
Caswa joucon Förstin asti/ ja otta pois hetkexi aica jocapäiwäisen uhrin/ v. 11.
Daniel tahto mielelläns tietä tätä näkyä/ ja Gabriel Engeli selittä sen/ v. 20.

Dan 8:1 COlmandena Cuningas Belsazerin wuonna/ näin minä Daniel näyn/ nijncuin minulle ensistäkin näkynyt oli.
Dan 8:2 Mutta cosca minä näyn näin/ olin minä Susanin linnas Elamin maalla/ Ulain wirran tykönä.
Dan 8:3 Ja minä nostin silmäni/ ja näin/ ja cadzo/ oinas seisoi wirran tykönä/ jolla oli caxi corkiata sarwe/ toinen corkembi cuin toinen/ ja se corkembi wijmein caswoi:
Dan 8:4 Sijtte minä näin sen oinan puskewan sarwillans länden päin/ pohjan päin ja etelän päin/ ja ei yxikän peto tainnut seiso hänen edesäns/ eikä hänen käsistäns pelastetta/ waan hän teki mitä hän tahtoi/ ja tuli suurexi.
Dan 8:5 JA cosca minä näistä otin waarin/ Cadzo/ nijn tuli cauris lännest coco maan päälle/ nijn ettei hän sattunut maahan/ ja caurilla oli jalo sarwi hänen silmäins wälillä.
Dan 8:6 Ja hän tuli haman sen caxisarwisen oinan tygö/ jonga minä seisowan näin wirran tykönä/ ja hän juoxi wihoisans wäkewäst hänen tygöns.
Dan 8:7 Ja minä näin että hän tuli tuimast oinan tygö/ ja julmistui hänen päällens/ ja puski oinasta ja särki hänen molemmat sarwens. Ja oinalla ei ollut woima händä wastan/ waan hän heitti hänen maahan ja tallais hänen/ ja ei kengän tainnut oinasta hänen käsistäns pelasta.
Dan 8:8 Ja se cauris tuli sangen suurexi/ ja cosca hän wäkewemmäxi tullut oli/ lohwaistin se suuri sarwi/ ja sen siaan caswoi neljä caunista jällens/ neljä taiwan tuulda cohden.
Dan 8:9 JA yhdestä nijstä caswoi yxi wähä sarwi/ se tuli sangen suurexi etelän päin/ itän päin ja ihanaisen maan puoleen.
Dan 8:10 Ja se caswoi taiwan jouckon asti/ ja heitti monicahdat nijstä ja tähdeistä maahan ja tallais ne.
Dan 8:11 Ja se caswoi joucon Förstin asti/ ja otti häneldä pois jocapäiwäisen uhrin/ ja häwitti hänen Pyhäns huonen.
Dan 8:12 Waan sencaltainen woima oli hänelle annettu jocapäiwäistä uhria wastan/ synnin tähden/ että hän totuden maahan löis/ ja mitä hän teki/ piti menestymän.
Dan 8:13 Mutta minä cuulin yhden pyhän puhuwan/ ja se pyhä sanoi yhdelle joca puhui/ cuinga cauwan sencaltainen näky jocapäiwäisistä uhreista wijpymän pitä/ ja synnistä/ jonga tähden tämä häwitys tapahtu/ että sekä Pyhä ja joucko tallatan?
Dan 8:14 Ja hän wastais minua: Caxi tuhatta ja colme sata päiwä lännestä lukein etelän päin/ nijn Pyhä jällens wihitän.
Dan 8:15 JA cosca minä Daniel sencaltaisen näyn näin/ ja olisin mielelläni ymmärtänyt/ cadzo/ nijn seisoi minun edesäni/ nijncuin yxi mies.
Dan 8:16 Ja minä cuulin Ulain keskellä ihmisen änen/ joca huusi ja sanoi: Gabriel/ selitä hänelle tämä näky/ että hän ymmärräis. Ja hän tuli juuri liki minua.
Dan 8:17 Mutta minä hämmästyin cosca hän tuli/ ja langeisin caswoilleni. Mutta hän sanoi minulle: Ota waari ihmisen poica/ sillä tämä näky wijmeisillä aigoilla täytetän.
Dan 8:18 Ja cosca hän minun cansani puhui/ putoisin minä näännyxihin maahan minun caswoilleni. Waan hän rupeis minuun/ ja nosti minun seisoalle.
Dan 8:19 Ja hän sanoi: cadzo/ minä tahdon sinulle osotta/ cuinga wijmeisen wihan aicana käypä on/ sillä lopulla on hänen määrätty aicans.
Dan 8:20 SE caxisarwinen oinas/ jongas näit/ owat Medin ja Persian Cuningat: Mutta se carwainen cauris on Grekin maan Cuningas.
Dan 8:21 Se suuri sarwi hänen silmäins wälillä/ on se ensimäinen Cuningas.
Dan 8:22 Mutta että neljä nousit sen sarwen siaan/ cosca se särjetty oli/ ennusta/ että neljä waldacunda sijtä Canssasta tule/ waan ei nijn wäkewätä cuin hän oli.
Dan 8:23 NÄiden waldacundain jälken/ cosca pahoin tekiät wallan saanet owat/ nouse yxi häpemätöin ja cawala Cuningas tapauxis.
Dan 8:24 Se on woimallinen/ mutta ei hänen wäkens cautta. Hän häwittä ihmellisest/ ja hän menesty/ ja toimitta. Hän hucutta wäkewät ja pyhän Canssan.
Dan 8:25 Ja hänen cawaludens cautta menesty hänen petoxens. Ja hän paisu hänen sydämesäns/ ja myötäkäymisen cautta hän monda häwittä/ ja corgotta idzens caickein Ruhtinasten Ruhtinasta wastan/ waan ilman käsitä hän pitä ricottaman.
Dan 8:26 Se näky lännestä ja etelästä/ cuin sinulle sanottu on/ on tosi/ waan sinun pitä tämän näyn sala pitämän/ sillä sijhen on wielä pitkä aica.
Dan 8:27 Ja minä Daniel wäsyin ja sairastin monicahdat päiwät. Sen peräst nousin minä ja toimitin Cuningan ascaret/ ja ihmettelin sitä näkyä/ ja ei kengän ollut/ joca minua neuwoi.

Vers. 2. Elamin maalla ) joca tästedes Persiaxi cudzutan. v. eodem Ulain ) Geographi cudzuwat hänen Euleumixi.
v. 3. Oinas ) Infr.
v. 20.
v. 5. Cauris ) inf.
v. 21. ei maahan sattunut ) on se cuin Sup. c. 7:6. Että Pardilla olit sijwet.
v. 8. Sen siaan caswoit neljä ) Inf.
v. 22.
v. 9. Yxi wähä sarwi ) Antioch. Epiphan. Infr.
v. 23. Ibidem . Ihanaisen maan puoleen ) se on/ Judan maa.
V. 10. Taiwan jouckon asti ) se on/ Jumalan palwelus Jerusalemis/ jolla Jumala taiwast palwellan. Tähdet ) owat Jumalan pyhät sijnä joucos/ joiden Jumala HERra on/ nijncuin täsä seura.
v. 14. 2300. päiwä ) Ei ne ole wijcon päiwät/ cuin edespäin 9. cap. puhutan ajastajan wijcoist/ waan oikiat luonnolliset päiwät/ cosca ehto ja amu luetan/ ja tekewät yhten 6. wuotta/ 3. cuucautta ja 20. päiwä/ jotca luetan sijtä cuin hän Egyptijn meni/ ja rupeis hänen cawaludens tyranniudexi käändämän cuolemans asti. Mutta muut lukewat täsä 1300. jotca tekewät wähä enä cuin colme wuotta: Silloin pitä luettaman/ sijtä cuin hän käskyn andoi/ että Judalaiset piti Jumalan palweluxens hylkämän. Sillä sijtä cului enä cuin colme wuotta/ sijhenasti cuin Templi jällens wähä puhdistettin/ 1. Mach. 4.
v. 17. Wijmeisillä aigoilla ) Tästä näky/ ettei Epiphanes ainaostans ymmärretä tällä näyllä/ mutta myös Antichristus/ jonga cuwa tämä Epiphanes oli. v 21. Ensimäinen Cuningas ) Alex. Magnus/ joca oli sotiwa ja woittawa Dariuxen sen wijmeisen Medein ja Persian Cuningan.
v. 22. Neljä waldacunda ) sillä Alex. Magnuxen/ siaan tulit nämät neljä: Ptolomaeus Lagus sai Egyptin/ Antigonus wähemmän Asian. Canssander Macedonian/ ja Seleucus Nicanor suuremman Asian. Sup. c. 7:6.
v. 23. Cawala ) Tämä on Antiochus Epiphahanes, joca oli tullut Seleucuxest/ waicka sijnä monicahtoja wälillä oli. Hän oli myös wähäinen algusta: Sillä hän oli pandu hänen Isäldäns Antiochus Magnuxelda pandixi Ruomalaisille.
v. 24. Ei hänen wäkens cautta ) Waan cawaludella/ coirudella ja petoxella. v. eod. Menesty ) Suurella rickaudella ja menestyxellä/ jolla hän monda haucuttele tygöns.
v. 25. Ilman käsitä ricottaman ) Antiochus piti cuoleman surkialla taudilla/ ja Antichristus HERran tulemisen cautta/ etc. Thess. 2.
v. 26. Pitkä aica ) Sup.
v. 17.

IX. Lucu .

COsca Babelin waldacunda tule Dariuxelle/ ymmärtä Daniel/ että ne 70. fangiuden wuotta/ joista Jeremia puhunut oli/ olit loppunet/ v. 1.
Käändä idzens Jumalan tygö/ v. 3.
Tunnusta omat ja Canssans synnit/ v. 4.
Rucoile/ että hän olis heille armollinen/ ja auttais heitä cotia/ rakendaman heillens Templi ja Caupungita/ v. 15.
Engeli Gabriel tule/ v. 20.
ja ilmoitta hänelle hänen rucouxens cuultuxi/ v. 22.
Cuinga paljon myös aica luwattun Christuxeen oleman pitä/ nimittäin/ 70. Wijcko/ v. 24.
Cuinga hän cuoletetan/ ja sijtte heidän Caupungins ja Templins häwitetän/ v. 26.
ja pitä autiana oleman loppun asti/ v. 27.

Dan 9:1 ENsimäisnä Dariuxen Ahasweruxen pojan wuonna Medin sugusta/ joca Chalderein waldacunda hallidzi.
Dan 9:2 Juuri sinä ensimäisnä hänen waldacundans wuonna/ löysin minä Daniel kirjoista wuosi lugun/ josta HERra puhunut oli Jeremialle Prophetalle/ että Jerusalemin häwitys piti täytettämän seidzemendenä kymmendenä ajastaicana.
Dan 9:3 Ja minä käänsin minuni edzimän HERra Jumalata rucouxella ja anomisella ja paastolla/ säkis ja tuhwas.
Dan 9:4 Ja minä rucoilin HERra minun Jumalatani/ tunnustin ja sanoin: HERra sinä suuri ja hirmuinen Jumala/ joca lijton ja armon pidät nijlle jotca sinua racastawat/ ja sinun käskys pitäwät.
Dan 9:5 Me olemma syndiä ja wäärin tehnet/ jumalattomat ja tottelemattomat ollet/ me olemma sinun käskyistäs ja oikeuxistas poikennet.
Dan 9:6 Emme totellet sinun palwelioitas Prophetaita/ jotca sinun nimes meidän Cuningaillem/ Försteillem ja Isillem ja caikelle Canssallem maacunnas saarnaisit.
Dan 9:7 Sinä HERra olet wanhurscas/ mutta meidän täyty häwetä/ nijncuin nyt tapahtu nijlle Judaista ja Jerusalemista ja caikelle Israelille/ sekä nijlle jotca läsnä että caucana owat/ caikis maacunnis/ cuhungas heitä hyljännyt olet heidän pahain tecoins tähden/ cuin he owat tehnet sinua wastan.
Dan 9:8 Ja HERra/ me/ meidän Cuningam/ meidän Förstim/ ja meidän Isäm/ täyty häwetä/ että me olem syndiä tehnet sinua wastan.
Dan 9:9 Mutta sinun HERra meidän Jumalam on laupius ja andexi andamus. Sillä me olemma wastahacoiset ollet.
Dan 9:10 Ja emme totellet meidän HERram Jumalam ändä/ että me waeldanet olisim hänen käskyisäns/ jotca hän meille andoi hänen palweliains Prophetain cautta:
Dan 9:11 Waan coco Israel ricoi sinun käskys ja suuttui cuulemast sinun ändäs. Sentähden on myös se kirous ja wala sattunut meihin/ joca kirjoitettu on Mosexen Jumalan palwelian Lais/ että me olemma syndiä tehnet händä wastan.
Dan 9:12 Ja hän on sanans pitänyt/ jonga hän puhunut on/ meitä ja meidän Duomareitam wastan/ jotca meitä duomidzeman piti/ että hän nijn suuren onnettomuden on andanut tulla meidän päällem/ ettei sencaltaista caiken taiwan alla tapahtunut ole/ cuin Jerusalemille tapahtunut on.
Dan 9:13 Nijncuin kirjoitettu on Mosexen Lais/ nijn on caicki tämä suuri onnettomus meille tapahtunut. Emme myös rucoillet HERran meidän Jumalam edes/ että me synnistä palajaisimme ja sinun totudes ymmärräisim.
Dan 9:14 Sentähden on myös HERra walwonut täsä onnettomudes/ ja on sen saattanut meidän päällem: Sillä HERra meidän Jumalam on hurscas caikisa hänen töisäns cuin hän teke: sillä en me totellet hänen ändäns.
Dan 9:15 Ja nyt HERra meidän Jumalam/ joca sinun Canssas Egyptist johdattanut olet wäkewällä kädellä/ ja olet tehnyt idzelles nimen/ nijncuin tämä päiwä todista/ me olem syndiä tehnet/ ja olem jumalattomat ollet.
Dan 9:16 Ah HERra caiken sinun wanhurscaudes tähden/ lacka sinun wihastas ja hirmuisudestas sinun Caupungistas Jerusalemist/ ja sinun pyhästä wuorestas. Sillä meidän syndeim tähden/ ja meidän Isäim pahain tecoin tähden häwäistän Jerusalem ja sinun Canssas/ caickein seas jotca meidän ymbärilläm owat.
Dan 9:17 Ja nyt HERRA meidän Jumalam/ cuule sinun palwelias rucous ja anomus/ ja cadzo armollisest sinun Pyhäs puoleen joca cukistettu on/ HERran tähden.
Dan 9:18 Callista sinun corwas/ minun Jumalan/ ja cuule/ ja awaja sinun silmäs/ ja näe: cadzo/ cuinga me häwitetyt olemma/ ja se Caupungi joca sinun nimelläs nimitetty on. Sillä en me rucoile sinua meidän omas wanhurscaudesam/ waan sinun suuren laupiudes tähden.
Dan 9:19 Ah HERra/ cuule/ Ah HERra/ ole armollinen/ Ah HERra/ ota waari/ ja tee se/ ja älä wijwy idze tähtes/ minun Jumalan/ sillä sinun Caupungis ja sinun Canssas on sinun nimelläs nimitetty.
Dan 9:20 COsca minä wielä puhuin ja rucoilin/ ja minun/ ja minun Canssani syndiä tunnustin/ ja olin minun rucouxisani HERran minun Jumalani edes/ minun Jumalani pyhän wuoren tähden.
Dan 9:21 Juuri silloin/ cosca minä näin rucoilin: Lensi Gabriel jonga minä ennen nähnyt olin näys/ ja rupeis minuun ehtouhrin ajalla.
Dan 9:22 Ja hän neuwoi minua/ puhui minun cansani/ ja sanoi: Daniel/ nyt minä olen lähtenyt sinua neuwoman.
Dan 9:23 Sillä coscas rucoileman rupeisit/ tuli tämä käsky/ ja minä tulin sinulle ilmoittaman: Sillä sinä olet otollinen ja kelwollinen: Nijn ota nyt waari/ ettäs näyn ymmärräisit.
Dan 9:24 SEidzemenkymmendä wijcko on määrätty sinun Canssalles ja Pyhälle Caupungilles/ nijn ylidzekäymiset lackawat/ ja synnit peitetän/ ja pahat tegot sowitetan/ ja ijancaickinen wanhurscaus tuodan edes/ ja näky ja ennustus suljetan/ ja se caickein Pyhin woidellan.
Dan 9:25 Nijn tiedä nyt ja ota sijtä ajasta waari cuin käsky annetan/ että Jerusalem pitä jällens rakettaman: Christuxen Förstin asti on seidzemen wijcko ja caxi seidzemettäkymmendä wijcko/ nijn catut ja muurit jällens raketan/ waicka surkialla ajalla.
Dan 9:26 Ja cahden wijcon perästä seidzemettäkymmendä surmatan Christus/ ja ei enämbi ole. Ja Päämiehen Canssa tule ja cukista Caupungin ja Pyhän/ nijn että ne loppuwat/ nijncuin wirran cautta/ ja sodan loppun asti piti sen häwitettynä oleman.
Dan 9:27 Mutta hän monelle lijton wahwista yhdes wijcos/ ja keskellä wijcko lacka uhri ja ruocauhri/ ja sijpein tykönä seiso häwityxen julmus/ ja on päätetty/ että loppun asti pitä häwitetty oleman.

Vers. 13. Sinun totudes ) Että me olisim usconet sinun uhcauxes todexi tulewan: Sillä en me usconet Jumalan uhcauxia/ sijhenasti cuin meille käsijn tuli.
V. 23. Coscas rucoileman rupeisit ) Cadzos/ että meidän rucouxem jo cuuldut owat/ cosca he aljetan
V. 24. Seidzemenkymmendä wijcko ) ymmärretän sencaltaiset wijcot/ joista puhutan/ Gen. 29:27. Cuista joca wijcos on 7. ajastaica/ ja nijn tekewät nämät 70. wijcko. 490. ajastaica. Jotca pitä aljettaman sijtä cuin Esra käskyn sai/ raketaxens Jerusalemin Caupungita ja toimittaxens hallitusta. Cadzo/ 1. Esr. 7:1. v. eod. Suljetan ) se on/ otettu pois ja täytetty/ nijncuin loppuwainen ja lackawainen asia v. eod. Caickein Pyhin ) se on Christus
v. 26. Päämiehen Canssa ) se on/ Keisarin/ jolla sijhen aican walda on/ ja on yxi HERra/ ne owat Ruomalaiset.
V. 27. Sijpein ) se on/ Cusa Cherubim on Templis/ Matt. 24.

X. Lucu .

DAniel sano paastonnens ja murhettinens hänen Canssans tähden/ v. 1.
Yxi mies suures cunnias tule hänen tygöns/ v. 5.
Josta hän suurest hämmästy/ v. 7.
Yxi käsi tarttu häneen ja autta händä ylös/ v. 10.
Ja ilmoitta cuinga Persian Försti on händä wastan ollut hänen Canssans tähden: Waan heidän Förstins Michael tule hänen awuxens/ v. 13.
Tahto ilmoitta hänelle/ cuinga hänen Canssallens tästedes käymän pitä/ v. 14.
Daniel wapise tämän nägyn tähden/ lohdutta händä yxi ihmisen muotoinen/ v. 15.
Ilmoitta hänelle wielä hänen sodastans Persian Förstiä wastan/ v. 20.

Dan 10:1 COlmandena Corexen Persian Cuningan wuonna/ ilmoitettin Danielille/ joca myös Belsazerixi cudzuttin/ jotakin joca tosi on/ ja suurista asioista/ ja hän otti nijstä waarin/ ja ymmärsi sen näyn hywin.
Dan 10:2 Sijhen aican murhetin minä Daniel colme wijcko.
Dan 10:3 En minä syönyt mitän hercullista ruoca/ liha ja wijna ei tullut minun suuhuni/ engä woidellut idzeni/ sijhenasti cuin colme wijcko loppunet olit.
Dan 10:4 NEljändenä päiwänä colmattakymmendä ensimäises Cuusa olin minä sen suuren Hidekelin weden tykönä.
Dan 10:5 Ja nostin silmäni/ ja näin/ ja cadzo: Sijnä seisoi yxi mies silkisä/ ja culdainen wyö oli hänen suolisans.
Dan 10:6 Hänen ruumins oli nijncuin Turkos/ hänen caswons oli cuin pitkäisen tuli/ hänen silmäns olit nijncuin tulisoitot/ hänen käsiwartens ja jalcans nijncuin cuuma waski/ ja hänen puhens oli nijncuin suuri hyminä.
Dan 10:7 Ja minä Daniel näin sencaltaisen näyn yxinäni/ ja ne miehet jotca minun tykönäni olit/ ei sitä nähnet/ cuitengin tuli suuri pelco heidän päällens/ että he pakenit ja lymytit heidäns.
Dan 10:8 Ja minä jäin yxinäni/ ja näin tämän suuren näyn. Mutta ei minuun mitän wäke jäänyt/ ja minä tulin sangen rumaxi/ ja ei minus enä wäke ollut.
Dan 10:9 Ja minä cuulin hänen puhens/ ja cuin minä cuulin/ putoisin minä caswoilleni maahan.
Dan 10:10 Ja cadzo/ yxi käsi tartui minuun/ ja autti minua polwilleni/ ja minun kätteni päälle/ ja sanoi minulle:
Dan 10:11 Racas Daniel/ ota näistä sanoista waari/ jotca minä sinun cansas puhun/ ja ojenna idzes/ sillä minä olen sinun tygös nyt lähetetty. Ja cosca hän sencaltaista minun cansani puhui/ ojensin minä idzeni ja wapisin.
Dan 10:12 Ja hän sanoi minulle: Älä pelkä Daniel/ sillä sijtä ensimäisestä päiwästä/ cuin sinä sydämestäs pyysit tietä/ ja waiwaisit sinuas sinun Jumalas edes/ owat sinun sanas cuultut/ ja minä olen tullut sinun tähtes.
Dan 10:13 Mutta Persian waldacunnan Försti on ollut minua wastan yhden päiwän colmattakymmendä/ ja cadzo/ Michael yxi nijstä ylimmäisistä Försteistä tuli minun awuxeni/ nijn minä pysyin Persian Cuningasten tykönä.
Dan 10:14 Mutta nyt minä tulen neuwoman sinua/ cuinga sinun Canssalles tästedes tapahtu. Sillä näky pitä tapahtuman hetken ajan perästä.
Dan 10:15 Ja cosca hän näitä minun cansani puhui/ käänsin minä caswoni maahan päin/ ja olin äneti.
Dan 10:16 JA cadzo/ yxi ihmisen muotoinen rupeis minun huulihin/ nijn minä awaisin suuni ja puhuin/ ja sanoin sille joca seisoi minun edesäni: Minun Herran/ minun jäseneni wapisewat sijtä näystä/ ja ei minusa ole sillen ensingän wäke.
Dan 10:17 Ja cuinga taita minun Herrani palwelia puhua minun Herrani cansa/ ettei minus ensingän enä wäke ole/ eikä myös minus enämbi henge ole?
Dan 10:18 Nijn rupeis taas minuun ihmisen muotoinen/ ja wahwisti minua/ ja sanoi:
Dan 10:19 Älä pelkä/ racas mies/ rauha olcon sinulle/ ole rohkia/ ole rohkia. Ja cosca hän minun cansani puhui: wahwistin minä idzeni/ ja sanoin: puhu minun Herran/ sillä sinä olet minun wahwistanut.
Dan 10:20 Ja hän sanoi: tiedätkös mingä tähden minä olen tullut sinun tygös? Nyt minä jällens menen sotiman Persian Förstiä wastan. Mutta cosca minä menen pois/ cadzo/ nijn tule Grekin maan Försti.
Dan 10:22 Cuitengin tahdon minä sinulle ilmoitta/ mitä kirjoitettu on/ se pitä totisest tapahtuman.

Vers. 1. Colmandena wuonna ) se on/ cahden ajastajan peräst/ sijttecuin hän Judalaisille oli andanut luwan cotia mennä Babelist.
v. 3. En minä syönyt mitän ) Cadzo Esth. 4:15.
v. 4. Hidekelin ) se on Tigris. Gen. 2:14.
v. 5. Yxi mies ) Tämä oli Jumalan Engeli.
v. 13. Försti etc. ) se on Perkele/ joca paljon woi/ ja joca hallidze ja toimitta monda asiata Persian waldacunnas/ hän on estänyt mitä hän woi/ ettei Cuningas nijn wahwast auttais sinun Canssas/ cuin hän ruwennut on
v. 20. Grekin maan Försti ) se on se paha hengi cuin siellä paljo woi. Ope tästä Capit. cuinga Jumalan Engelit sotiwat meidän edestäm/ pahoja hengejä wastan.

XI. Lucu .

ENgeli taas ilmoitta hänelle/ cuinga mailmas wielä cauwan aica on tapahtuwa: Nimittäin/ että neljä woimallista Cuningasta pitä wielä Persiaan tuleman/ v. 1.
Sijtte yxi woimallinen Cuningas on tulewa/ jonga waldacunda jaetan neljäxi/ v. 3.
Wielä enä/ että caxi nijstä/ nimittäin/ Etelän maa eli Egypti/ Cuningoinens/ ja Pohjan maa/ se on Syria/ Cuningoinens toinen toisens perän/ suurest ja wahingolisest keskenäns pitä sotiman/ v. 5.
Erinomaisest että yxi Syrian Cuningas oli tekewä suuren wahingon sekä muille/ v. 21.
Että Jumalan Canssalle/ v. 28.
Ja cuinga he wijmein tulewat autetuxi/ v. 34.
CAdzo/ colme Cuningasta wielä pitä Persias oleman/ waan se neljäs saa enämmän rickautta/ cuin caicki muut. Ja cosca hän rickahin on/ nosta hän caicki Grekin maan waldacunda wastan

Dan 11:1 Ja ei kengän ole/ joca minua autta händä wastan/ waan teidän Förstin Michael/ sillä minä myös seisoin hänen cansans/ ensimäisnä Dariuxen wuonna Medist/ auttamas ja wahwistamas händä.
11:2 Ja nyt minä ilmoitan sinulle/ mitä totisest tapahtuman pitä. Cazo/ Kolme kuningast pitä Persias oleman/ waan se neljäs saa enämmän rickautta/ cuin caicki muut/ Ja cosca hän rickahin on/ nosta hän caicki Grekin maan waltacunta wastan.
Dan 11:3 SEn perän tule yxi woimallinen Cuningas/ ja woimallisest hallidze/ ja mitä hän tahto/ sen hän teke.
Dan 11:4 Ja cuin hän corkeimmalle joutunut on/ särjetän hänen waldacundans/ ja hän jaca idzens neljään taiwan tuuleen/ ei hänen jälkentulewaisillens/ eikä sencaltaisella woimalla/ cuin hänellä ollut on/ sillä hänen waldacundans häwitetän/ ja tule muiden osaxi.
Dan 11:5 JA etelän Cuningas/ joca yxi hänen Försteistäns on/ tule woimallisexi/ mutta händä wastan tule myös yxi wäkewäxi/ ja hallidze/ jonga walda on suuri.
Dan 11:6 Mutta monicahtain wuotten jälken/ yhdistäwät he idzens toinen toisens cansa/ ja Cuningan tytär etelästä/ tule Pohjan Cuningan tygö ystäwyttä tekemän. Mutta ei hän pysy käsiwarren woimas/ eikä hänen siemenens ole pysywäinen. Waan hän hyljätän nijden cansa jotca hänen weit/ ja lasten cansa/ ja nijden cansa/ jotca hänen hetkexi aica wahwistanet olit.
Dan 11:7 Mutta wesa tule hänen sugustans/ joca tule sotajoucon woimalla/ ja mene Pohjan Cuningan wahwoin paickoin/ ja toimitta ja woitta.
Dan 11:8 Ja wie pois heidän jumalans ja cuwans ja callit cappalens/ hopian ja cullan Egyptijn/ ja menesty monicahdat wuodet pohjan Cuningasta wastan.
Dan 11:9 Ja cosca hän on waeldanut hänen waldacundans läpidzen/ palaja hän omalle maallens.
Dan 11:10 Waan hänen poicans wihastuwat/ ja suuren sotajoucon cocowat/ ja yxi tule ja mene edeskäsin nijncuin wirta/ ja taas kehoitta muut wihaan hänen waldacundans wastan.
Dan 11:11 Silloin julmistu etelän Cuningas/ ja mene/ ja soti pohjan Cuningasta wastan/ ja coco sencaltaisen suuren joucon/ että se toinen joucko hänen käsihins annetan/ja hän wie pois sen joucon.
Dan 11:12 Sijtä hänen sydämens paisu/ että hän on lyönyt nijn monda tuhatta maahan/ mutta ei hän sentähden woita.
Dan 11:13 Sillä Pohjan Cuningas/ coco jällens suuremman joucon cuin endinen oli/ ja monicahtain wuotten perästä mene hän sinne/ suuren sotajoucon ja tawaran cansa.
Dan 11:14 Ja sijhen aican asetta moni idzens etelän Cuningasta wastan/ corgottawat myös muutamat huikendelewaiset sinun Canssastas idzens ja täyttäwät Prophetian.
Dan 11:15 Ja nijn mene pohjan Cuningas/ ja teke wallit/ ja woitta wäkewät Caupungit/ ja etelän käsiwarret ei woi warjella/ ja hänen paras wäkens ei woi seiso wastan.
Dan 11:16 Waan hän/ cosca hän tule hänen tygöns/ teke hänen tahtons/ ja ei kengän taida seiso händä wastan.
Dan 11:17 Hän tule myös sijhen ihanaiseen maahan/ ja täyttä hänen kätens cautta. Ja käändä caswons tullaxens caiken waldacundans woimalla. Mutta hän sopi hänen cansans/ ja anda tyttärens hänelle emännäxi/ että hän hänen häwitäis/ mutta ei se menesty hänelle/ eikä sijtä mitän tule.
Dan 11:18 Sijtte käändä hän idzens Luotoja wastan/ ja monda nijstä woitta. Waan yxi Försti opetta hänen häpiällä lackaman/ ettei hän händä enä häwäisis.
Dan 11:19 Ja nijn hän jällens palaja hänen waldacundans maahan/ ja loucka idzens ja lange/ ettei händä custacan enä löytä.
Dan 11:20 Ja hänen siaans tule/ joca istu Cuningalises cunnias/ nijncuin tyly ihminen/ mutta muutamain päiwäin perästä hän särjetän/ ei cuitengan wihan eikä sodan cautta.
Dan 11:21 HÄnen siaans tule kelwotoin mies/ jolle Cuningalinen cunnia ei aiwoittu ollut. Hän tule ja menesty/ ja saa waldacunnan makioilla sanoilla.
Dan 11:22 Ja käsiwarret ( jotca nijncuin wirta juoxe ) hänen edesäns nijn wirralla woitetan ja särjetän/ nijn myös se Försti/ jonga cansa lijtto tehty oli.
Dan 11:23 Sillä sijtte cuin hän hänen cansans idzens yhdistänyt on/ teke hän cawalasta händä wastan/ ja mene ylös ja wähällä wäellä hänen woitta.
Dan 11:24 Ja hän menesty/ että hän parhaisin maan Caupungeihin tulewa on/ ja nijn toimitta ettei hänen Isäns ja esiwanhembans tehdä taitanet ryöstämisellä/ häwittämisellä ja saalilla/ ja pyrki caickein wahwimbain Caupungeiden perän cauwan aica.
Dan 11:25 JA hän kehoitta hänen wäkens ja sydämens pohjan Cuningasta wastan/ suurella sotajoucolla. Silloin etelän Cuningas tule kehoitetuxi sotaan/ suuren wäkewän sotajoucon cansa/ mutta ei hän woi pysyä.
Dan 11:26 Sillä händä wastan tehdän petos. Ja juuri ne jotca hänen leipäns syöwät/ auttawat händä turmeluxeen/ ja hänen jouckons sortaman/ että sangen paljo lyödyxi tule.
Dan 11:27 Ja molembain Cuningasten sydämet ajattelewat/ cuinga he toinen toisellens wahingota tekisit/ ja cuitengin yhden pöydän tykönä petollisest toinen toisens cansa puhuwat/ waan ei se menesty/ sillä loppu on wielä toisexi ajaxi määrätty.
Dan 11:28 Sen peräst mene hän taas cotians suurella tawaralla/ ja asetta sydämens sitä pyhä lijtto wastan: sijnä hän jotakin toimitta/ ja nijn hän mene cotia omalle maallens.
Dan 11:29 Senjälken mene hän tilalla etelän päin/ mutta ei hänen menesty toisella erällä/ nijncuin ensimäisellä.
Dan 11:30 Sillä Chitimist tulewat hahdet händä wastan/ nijn että hän epäile/ ja palaja.
Dan 11:31 SIlloin hän julmistu sitä pyhä lijtto wastan/ ja menesty/ ja cadzo ymbärillens/ ja coco tygöns/ jotca sen pyhän lijton hyljäwät. Ja hänen käsiwartens pitä sijnä oleman/ ne saastuttawat Pyhän wahwistuxes/ ja saattawat pois jocapäiwäisen uhrin/ ja nostawat häwityxen cauhistuxen.
Dan 11:32 Ja hän teeskele ja anda hywiä sanoja jumalattomille/ jotca lijton rickowat.
Dan 11:33 MUtta se Canssa/ joca heidän Jumalans tunde/ rohwaise idzens ja menesty. Ja ne ymmärtäwäiset Canssan seas opettawat monda/ sentähden heitä wainotan miecalla/ tulella/ fangiudella ja ryöstämisellä/ cauwan aica.
Dan 11:34 Ja cosca he nijn caatuwat/ tapahtui heille cuitengin wähä apua: mutta monda menewät heidän tygöns petollisest.
Dan 11:35 Ja ymmärtäwäisistä muutamat langewat/ että he coeteldaisin/ puhtaxi/ ja selkiäxi tulisit/ sijhenasti että loppu tule. Sillä wielä nyt toinen aica on käsis.
Dan 11:36 Ja Cuningas teke mitä hän tahto/ ja hän corgotta idzens ja ylöndä idezns caickia wastan cuin Jumala on. Ja hän puhu hirmuisest jumalain Jumalata wastan/ ja se on hänelle menestywä/ sijhenasti cuin wiha täytetän: sillä se on päätetty/ cuinga cauwan se on olewa.
Dan 11:37 Hänen Isäins Jumalata ei hän tottele/ eikä waimoin rackautta/ eli yhdestäkän Jumalasta lucua pidä: Sillä caickia wastan hän idzens corgotta.
Dan 11:38 Mutta hänen oma jumalatans Maosimi hän palwele: Sitä jumalata/ josta ei hänen Isäns mitän tiennet/ pitä hänen cunnioittaman/ cullalla/ hopialla/ calleilla kiwillä/ ja cauneilla caluilla.
Dan 11:39 Ja hän on nijlle/ jotca händä auttawat Maosimi wahwistaman/ sen muucalaisen jumalan cansa/ jonga hän walinnut on/ suuren cunnian tekewä. Ja asetta heitä monen Herraxi/ ja jaca heille maan palcaxi.
Dan 11:40 JA lopusa pitä etelän Cuningan hänen cansans puskeleman/ ja pohjaisen Cuningan pitä äkist carcajaman händä wastan/ rattailla/ radzasmiehillä/ ja monilla haaxilla. Ja hänen pitä maille menemän/ haascaman ja waeldaman läpidze.
Dan 11:41 Ja hänen pitä ihanaan maahan tuleman/ ja monda surmatan.
Dan 11:42 Mutta nämät pitä hänen kädestäns pääsemän/ Edom/ Moab/ ja Ammonin lasten esicoiset. Ja hänen pitä woimans maihin lähettämän/ ja ei Egyptikän pidä häneldä pääsemän.
Dan 11:43 Waan hänen pitä omistaman idzellens/ cullan ja hopian/ ja caiken Egyptin tawaran/ Lybian ja Ethiopian pitä händä seuraman.
Dan 11:44 MUtta sanoma idästä ja pohjaisesta pitä händä peljättämän/ ja hän käy ulos suurella julmudella/ ajatellen monda cadotta ja hucutta.
Dan 11:45 Ja hänen pitä majans asettaman cahden meren wälille/ sen ihanan pyhän wuoren tygö. Sijhenasti cuin hänen loppuns tule/ ja ei kengän händä auta.

V. 7. Wahwoin paickoin ) Cudzu hän täsä waldacunnan.
V. 8. Wie pois heidän jumalans ) Sillä muun saalin seas sai hän 2500. epäjumalan cuwa/ jotca hän wei cotians Egyptijn.
V. 9. Omalle maallens ) Se on: Ei hän pidä waldacunda cuin hän kyllä taidais.
V. 10. Yxi tule ) Nimittäin/ Antiochus: Sillä se toinen Seleucus cohta tapettin Nicanorilda.
V. 15. Wäkewät Caupungit ) Ei Egyptis/ waan Syrias ja Judas/ jotca ennen Ptolomeuxen olit.
V. 17. Ihanaiseen maahan ) Se suuri Antiochus teki Judalaisille suuren cunnian/ että he autit händä Ptol. Epiphanest wastan/ Syriata woittaman.
V. 22. Käsiwarret ) Cuningan päämiehet Egyptist Syrias.

XII. Lucu .

WIelä puhu Engeli Epiphanexen nimellä Antichristuxest/ että hän tästedes tulewa oli/ ja corgottapa idzens caickein päälle cuin Jumala/ tahtoin caicki hallita ja wallita/ v. 36.
Hän waiwatan monicahdoilda: Mutta hän warjele idzens wäkewäst/ ja paina ne alans/ v. 40.
Sijhenasti cuin peljättäwäinen sanoma tule/ ja hänen pitä loppuman/ v. 44.
Cuitengin se suuri Försti Michael warjele ja wapahta omans/ sijhenasti cuin hän tule cuolluita herättämän/ etc. v. 1.
Mutta tämä Prophetia pitä oleman lukittu/ eikä pidä täydellisest ymmärrettämän ennen wijmeistä aica/ v. 4.
& 8. Puhutan myös jotakin ajasta/ cosca nämät tapahtuman ja cuinga cauwan ne oleman pitä/ v. 5.
& 11.

Dan 12:1 SIlloin nouse se suuri Försti Michael/ joca sinun Canssas edes seiso. Sillä yxi surkia aica on tulewa/ jonga caltainen ei ikänäns ollut ole/ sijttecuin ihmiset rupeisit oleman/ haman sijhen aican asti. Sillä ajalla sinun Canssas wapahdetan/ caicki jotca kirjas kirjoitetut owat.
Dan 12:2 Ja monda/ jotca maan tomus macawat/ heräjäwät/ muutamat ijancaickiseen elämään/ ja muutamat ijancaickiseen pilckan ja häpiään.
Dan 12:3 Mutta opettajat paistawat/ nijncuin taiwan kirckaus/ ja jotca monda opettawat wanhurscauten/ nijncuin tähdet alati ja ijancaickisest.
Dan 12:4 Ja sinä Daniel peitä nämät sanat/ ja sulje nämät kirjoituxet haman wijmeisen aican. Silloin pitä sen tygö monda tuleman/ ja suuren ymmärryxen löytämän.
Dan 12:5 JA minä Daniel näin/ ja cadzo/ caxi muuta seisoit siellä/ toinen tällä wirran reunalla/ ja toinen toisella reunalla.
Dan 12:6 Ja hän sanoi sille/ joca oli lijnaisilla waatteilla puetettu/ joca ylembänä seisoi wirran tykönä/ cosca näiden ihmetten loppu tulle?
Dan 12:7 Nijn minä otin hänestä waarin/ joca lijnaisilla waateilla puetettu oli/ joca ylembänä seisoi wirran tykönä. Ja hän nosti oikian ja waseman kätens taiwasen päin/ ja wannoi sen cautta joca ijancaickisest elä/ että sen pitä ajan/ ja muutamat ajat/ ja puolen aica wijpymän. Ja cuin sen pyhän Canssan hajotus saa lopun/ silloin caicki nämät tapahtuwat.
Dan 12:8 Minä tosin tämän cuulin/ waan en minä ymmärtänyt/ ja sanoin: racas HERra mitä sijtte tapahtune?
Dan 12:9 Mutta hän sanoi: mene Daniel/ sillä se on peitetty ja suljettu/ haman wijmeisen aican.
Dan 12:10 Monda puhdistetan/ kircastetan/ ja coetellan/ mutta jumalattomat pitäwät jumalattoman menon. Ja jumalattomat ei näitä tottele/ mutta ymmärtäwäiset ottawat näistä waarin.
Dan 12:11 Ja sijtä ajasta/ cosca se jocapäiwäinen uhri on otettu pois/ ja häwityxen cauhistus sinne pannan/ owat tuhatta/ caxi sata ja yhdexänkymmendä päiwä.
Dan 12:12 Autuas on/ joca odotta ja ulottu tuhandeen/ colmen sataan ja wijten päiwään neljättäkymmendä.
Dan 12:13 Mutta sinä Daniel mene pois/ sijhenasti cuin loppu tule/ ja lewä/ ettäs nousisit sinun osasas/ päiwäin loppun asti.

Vers. 36. Ja Cuningas ) tästä alca ne peitetyt sanat/ joista puhutan lopulla. Ja ymmärretän tämä yximielisest Antichristuxest. Nijn myös Paulus hänestä tästä puhu/ 1. Thess. 2. Ja idze loppu paljon todistanut on. Sillä ensist on Antichristus Pawi Ruomist tehnyt mitä hän tahdoi/ sijnä ettei hän yhtäkän Laki/ oikeutta eli duomiota tahdo totella/ waan että hänen tahtons pitäis oleman ylimmäisen Lain/ ja hänen duomions caickein muiden päällä/ Hän on myös idzens corgottanut ylidzen caiken sen cuin Jumala on: Sijnä että hän tahto/ että hänen asetuxens ja säätyns pitä corkeimbana pidettämän cuin Jumalan omat käskyt/ ja omista idzellens sen wallan/ cuin ainoastans Jumalalla on. Cauhiast on hän puhunut Jumalata wastan/ sijnä että hän on corgottanut meidän wanhurscaudem
/ ansiom ja työm/ ja nijn cadzonut ylön Jumalan laupiuden ja Christuxen ansion/ ja se on hänelle menestynyt. II.
v. 37. Sijtte ei ole hän huollut waimon rackautta/ sillä hän on kieldänyt Awioskäskyn/ ja oikian waimollisen rackauden ja menon: ja nijn saattanut sekä idzens että muut syndijn wastoin luondo/ joilla Jumalan ylöncadzojat rangaistan/ Rom. 1. III.
v. 38. Caicki muut jumalat/ja hänen Isäins Jumala ei mitän maxa: Mutta hänen oma jumalans pitä ainoastans kelpaman/ että hän on unhottanut Christuxen ja hänen ainoan ricosuhrins ristin päällä/ ja on hänen terwellisest ehtollisestans ajatellut idzellens yhden uhrimessun eläwitten ja cuolluitten edestä: Joca caickia piti auttaman/ taiwas/ maan päällä ja maan alla. Jonga hän ja caicki hänen seurans pitäwät ainoana turwanans/ jota heidän täyty palwella ja cunnioitta cullalla/ hopialla ja calleilla caluilla. Ja cudzutan täsä se hänen Jumalans Maosim/ se on wahwus/ praesidia , nijncuin linna ja Caupungit/ nijncuin Daniel tämän sanan usein ennen pitä/ cap. II. Nijn että Maosim oikein cudzutan wahwuden Jumalaxi/ Deus Praesidiorum / että Clostareis ja hywin raketuis kircois händä palweldaman piti. IV.
v. 39. Nijn on hän jacanut suuret cunniat/ rickaudet ja maacunnat/ nijlle jotca händä autit wahwistaman tätä Jumalata: Että hän on tehnyt monicahdat Pijspoixi/ Cardinaleixi/ Abboteixi/ ja andanut heille Clostarit/ Hijppacunnat praebendat ja Pijspauden: monicahdat hän on woidellut ja cuuluttanut Keisareixi/ ja Cuningoixi/ ja auttanut maacundijn ja waldacundijn/ jotca tämän hänen uhrimessuns ja epäjumalan palweluxens wahwistanet ja auttanet owat. V.
v. 40. Edespäin/ on Etelän maan Cuningas: se on/ Christus ( että Antichristus on pohjasta ) taistellut hänen cansans/ sijnä että hän on ajallans herättänyt uscollisia opettaita ja tunnustaita/ jotca owat pannet idzens hänen erhetystäns wastan: waan hän on coonnut caiken hänen woimans heitä wastan/ ei ainoastans mailmallisia aseita ja mieckoja: Mutta myös kirjoittamisella/ pannan panemisella/ ja on carannut heidän päällens/ ja/ nijsä ihanaisis maisa/ joisa he jällens olit ottanet wastan sen puhtan opin/ on tappanut ja cuolettanut heitä.
v. 42. Owat cuitengin Edomerit/ se on weripunaiset Martyrit ja tunnustajat/ jotca heidän werelläns owat tunnustanet totuden/ Moabiterit owat yxikertaiset ja murhelliset Christityt/ jotca heidän wijmeisilläns owat hyljännet hänen petoxens/ ja luottanet yxikertaisest Jumalan
laupiuteen Christuxen ansion cautta: Ja Ammonin lasten Förstit/ owat wähät yxikertaiset lapset/ jotca olit oikein castetut/ ja nijn tääldä cuolit ennen cuin he taittin wieteldä hänen erhetyxijns. Nämät caicki owat pääsnet hänen tyranniudestans/ ettei he ole cadotetuxi tullet. VI.
v. 43. Hän on myös hallinnut coco Egyptin/ Lybian ja Ethiopian tawarat/ se on: ylimmäisten/ keskimmäisten ja alimmaisten seas/ sijnä että hän Messuin ja Anekirjain edestä on heidän maans ja manderens enimmäst wetänyt tygöns. VII.
v. 44. Mutta sanoma/ se on/ Christuxen suun hengi/ eli se puhdas Evangeliumi/ joca jällens rupeis helisemän/ on peljättänyt hänen/ nijn ettei hän tiedä millä tawalla hän sen tunnustajat murhaman ja hucuttaman pidäis. Sijhenasti että hän lopun saa/ se on/ Christus hänen tulemisellans hänen peräti surmawa on/ 2. Thess. 2:8. VIII.
v. 45. Hän on pannut ylös hänen majans/ se on/ pannut istuimens ja asumasians merten keskelle/ se on/ Italiaan/ Adriaticumin ja Tyrrhenumin wälille sen ihanaisen wuoren ymbärille/ keskelle Jumalan Kircko ja seuracunda
v. 1. Silloin ) se on: Cosca sencaltainen Antichristuxen tyrannius ja pimeys on corkeimmallens joutunut/ se suuri Michael/ se on Christus/ nijncuin hänen wircans puolesta Engeli ja seuracundans wartia/ tule hänen auxens/ lohduttaman ja wapahtaman walituitans/ sijhenasti/ cuin cuolluet maan tomust ajallans nousewat/ etc.
v. 4. Sulje ) Mitä nyt enämbi tämän Prophetian sulkemisest puhutan/ se tietä anda/ ettei händä täydellisestä ymmärretä/ ennencuin hän caicki on täytetty.
v. 7. Aica wijpymän ) Sentähden nijn paljon cuin aican tule/ on työläs tietä/ ettei täsä nijn selkiäst ole sanottu mitkä ajat eli päiwät/ luonnolliset eli pidemmät/ pitä ymmärrettämän/ eikä myös cosca ne pitä aljettaman. Arwoitella kyllä taitan/ joista ei mitän wahwast päätettä taita/ sijhen saacka että caicki täytetän ja lopusta parammin nähdä taitan/ taicka taiwalliseen Scholuun tullan/ cusa me caicki täydellisemmäst tietä saamme/ ja ymmärrämme.
v. 10. jumalattomat ) jumalattomat pysywät jumalattomudesans/ ja owat sencaltaiset cuin ennengin/ ja ei mitän sijtä ota waaria/ mutta älkän sitä kengän pahaxuco: Sillä sencaltaisten wietellysten ja wainomiesten cautta tulewat toimelliset coetelluxi ja kircastetuxi/ I. Cor. 11:19. Lawiammalda luettacan idze Lutherus tästä Cap. josta nämät enimmäst otetut owat.

Prophetan Danielin loppu.