Propheta Amos

22.04.2020

Esipuhe Prophetast Amoxest .
AMos anda idze aicans tietä/ että hän Hosean ja Jesaian aicana on elänyt ja saarnannut/ ja nijtä wicoja ja epäjumalan palwelusta wastan saarna cuin Hoseakin/ ilmoitta myös Assyrian fangiuden.
Hän on myös angara/ ja laitta Israelin Canssa enimmäst coco kirjas/ haman wijmeisen lugun loppun/ josa hän Christuxest ja hänen waldacunnastans ennusta/ ja kirjans sillä lopetta/ nijn ettei yhdelläkän Prophetalla ole nijn wähä lupaust/ ja nijn paljo laitost ja uhcaust/ cuin hänellä/ ja nijn hän oikein cudzutan Amoxexi/ se on/ carwaxi taicka cowaxi ja suututtawaisexi.
Erinomaisest että hän oli paimen/ ja ei Prophetain joucost/ nijncuin hän idze sano/ cap. $ 7.
Ja myös mene Judan sugusta Thecoasta Israelin waldacundaan/ ja siellä saarna nijncuin jocu muucalainen.
Sentähden sanotan myös/ että Pappi Amazia/ jota hän 7. lugus nuhtele/ on hänen corennolla cuoliaxi lyönyt.
Ensimäises lugus näky hän kyllä työläxi ja pimexi/ josa hän colmest ja neljäst synnist puhu/ josa moni idziäns waiwannut on/ ja cauca asian tutkinut.
Mutta texi/ minun mielestäni/ sen kyllä selkiäst tietä anda/ että ne colme ja neljä syndiä/ ei enä ole cuin yxi syndi: sillä hän jocapaicas yhden synnin nimittä: nijncuin Damascua wastan nimittä hän ainoastans sen synnin/ että he Gileadin rautaisella waunulla runnellet owat/ etc.
$ Ja nimittä sencaltaisen synnin colmexi ja neljäxi/ ettei he sencaltaista syndiä tunne synnixi/ mutta kerscawat sijtä/ nijncuin he olisit hywin tehnet/ nijncuin wäärät pyhät caicki tekewät: Sillä ei syndi taida pahemmaxi/ suuremmaxi ja cauhiammaxi tulla/ cuin cosca se tahdotan pyhänä/ ja jumalisna tecona pitä/ ja nijn perkele Jumalaxi/ ja Jumala perkelexi tehdän.
Nijncuin colme ja neljä tekewät seidzemen/ cuin on Ramatus lugun loppu/ josa käätän ja wastudest ruwetan lukeman päiwät ja wijcot.
Tämä Propheta mainitan cahdesti Udes Testamendis: Ensist Act. $ 7:24. josa P. Stephanus hänen mainidze Judalaisia wastan/ ja sillä wahwista ettei he ikänäns ole Jumalan käskyjä pitänet/ algusta hamast Egyptist.
Toisen kerran/ otta P. Jacob Act. $ 15:16. ensimäises Apostolein Conciliumis $ hänest todistuxen/ ettei pacanat ole christillisest wapaudest welcapäät Mosexen Lakia pitämän/ cosca ei Judalaiset sitä idzekän ole pitänet/ eikä ole taitanet pitä.
Nijncuin P. Petari Act. $ 15:10. saarna.
Ja ne owat caxi erinomaist ja hywä cappaletta Prophetas Amoxes.

Propheta Amos .

I. Lucu .

AMos/ joca oli yxi Thecoan paimenist/ ennusta/ v. 1.
Syrialaisia/ v. 3.
Philisterejä/ v. 6.
Tyriläisiä/ v. 9.
Edomerejä/ v. 11.
Ammoniterejä/ v. 13.
ja Moabitereitä wastan/ v. 1.
että HERra tahto heitä edziä heidän monen syndeins tähden/ liatengin heidän armottomudens tähden Israelin lapsia wastan/ v. 2.

Aam 1:1 TÄmä on se cuin Amos/ joca paimenitten seas Thecoas oli/ näki Israelist Usian Judan Cuningan ajalla/ ja Jerobeamin Joaxen pojan Israelin Cuningan/ cahta wuotta ennen maan järistystä.
Aam 1:2 Ja sanoi: HERra on Zionista kiljuwa/ ja Jerusalemist anda hän änens cuulla/ että paimenitten laiduin nijn surkiana oleman pitä/ ja Carmeli ylhäldä cuiwaman.
Aam 1:3 NÄin sano HERra: colmen ja neljän Damascun wian tähden/ en tahdo minä händä säästä/ että he Gileadin rautaisilla warstoilla warstoit.
Aam 1:4 Waan minä lähetän tulen Hasaelin huonesen/ sen pitä Benhadadin Pallazit culuttaman.
Aam 1:5 Ja ricon Damascun salwat/ ja häwitän Awenin laxon asuwaiset/ ja sen joca waldica pitä sijtä caunista huonesta/ nijn että Syrian Canssa pitä Kirijn wietämän/ sano HERra.
Aam 1:6 NÄin sano HERra: colmen ja neljän Gazan wian tähden/ en minä tahdo heitä säästä/ että he owat fangitut wielä fanginnet/ ja heidän Edomijn ajanet.
Aam 1:7 Waan minä lähetän tulen Gazan muurijn/ joca heidän Pallazins pitä syömän.
Aam 1:8 Ja tahdon Asdodin asujamet/ ja sen joca waldicat pitä/ Ascalonist häwittä. Ja minun käteni on olewa Akronia wastan/ nijn että pitä huckuman mitä Philistereist jäänyt on/ sano HERra Jumala.
Aam 1:9 NÄin sano HERra: colmen ja neljän Zorin Caupungin wian tähden/ en tahdo minä händä säästä/ että he owat fangit edemmä Edomin maata ajanet/ ja ei ole muistanet weljesten lijtto.
Aam 1:10 Waan minä tahdon tulen Zorin muurijn lähettä/ jonga hänen Pallazins pitä syömän.
Aam 1:11 NÄin sano HERra: colmen ja neljän Edomin wian tähden/ en tahdo minä händä säästä/ että hän on weljens miecalla wainonnut/ ja hänen lapsens hucuttanut/ ja on ollut aina hänelle paha wihoillans/ ja on alati hänen hirmuisudens näyttänyt.
Aam 1:12 Waan minä lähetän tulen Themanin päin/ jonga pitä Bazran Pallazit syömän.
Aam 1:13 NÄin sano HERra: colmen ja neljän Ammonin lasten wian tähden/ en tahdo minä heitä säästä/ että he owat wastoinolewaiset ricki hacannet Gileadis/ lewittäxens heidän rajojans.
Aam 1:14 Waan minä sytytän tulen Rabban muurijn/ sen pitä hänen Pallazins syömän.
Aam 1:15 Nijncuin sodan aicana pargutan/ ja nijncuin tuuli tule tuulispään aicana: nijn pitä myös heidän Cuningans ja Päämiehens wietämän pois fangittuna/ sano HERra.

Vers. 1. Maan järistys ) Tästä cadzo Ioseph. $ Antiq. $ lib. $ 9. cap. $ 11.

II. Lucu .

AMos ennusta Judat/ v. 4.
ja Israelin waldacunda wastan/ v. 5.
että he cadzoit HERran Lain ylön/ v. 6.
joille hän paljo hywä tehnyt oli/ v. 9.
sentähden hän tahto edziä ja rangaista heitä/ v. 13.

Aam 2:1 NÄin sano HERra: colmen ja neljän Moabin wian tähden/ en tahdo minä heitä säästä/ että he owat Edomin Cuningan luut tuhwaxi polttanet.
Aam 2:2 Waan minä tahdon tulen Moabijn lähettä/ sen pitä Kirjothis Pallazit syömän.
Aam 2:3 Ja Moab pitä metelis cuoleman/ pargus ja Basunan hyminäs. Ja minä tahdon Duomarin temmata pois häneldä/ ja caicki hänen Päämiehens tappa/ ynnä hänen cansans/ sano HERra.
Aam 2:4 NÄin sano HERra: colmen ja neljän Judan wian tähden/ en tahdo minä säästä/ että he cadzowat HERRAN Lain ylön/ ja ei pitänet hänen oikeuttans/ ja andawat heidäns walhella wietellä/ jota heidän Isäns owat seurannet.
Aam 2:5 Waan minä tahdon tulen Judaan lähettä/ sen pitä Jerusalemin Pallazit syömän.
Aam 2:6 NÄin sano HERra: colmen ja neljän Israelin wian tähden/ en minä tahdo säästä/ että he wanhurscat rahaan/ ja köyhät kengä parihin myynet owat. He tallawat waiwaisten päät jalgoillans locaan/ ja estäwät raadollisia jocapaicas.
Aam 2:7 Poica ja Isä maca yhden waimon cansa/ jolla he minun pyhän nimeni rijwawat.
Aam 2:8 Ja jocaidzen Altarin tykönä he pito pitäwät panttiwaatteista/ ja juowat wijna heidän epäjumalains huonesa ja sackorahoista.
Aam 2:9 Ja minä olen cuitengin Amorrerin heidän edestäns cadottanut/ jonga corkeus oli nijncuin Cedrein/ ja oli nijn wäkewä cuin tammet owat/ ja minä turmelin ylhäldä hänen hedelmäns/ ja hänen juurens alhalda.
Aam 2:10 Minä olen se joca teitä Egyptin maalda toin/ ja johdatin teitä corwesa neljäkymmendä ajastaica/ että te Amorrerein maan omistitte.
Aam 2:11 Ja olen teidän lapsistan Prophetat herättänyt/ ja teidän nuorucaisistan Nazareit: eikö se nijn ole/ te Israelin lapset/ sano HERra.
Aam 2:12 Mutta te annoitte Nazareille wijna juoda/ ja Prophetaita te haastoitta/ sanoden: ei teidän pidä propheteraman.
Aam 2:13 Cadzo/ minä tahdon teidän seasan kitinän tehdä/ nijncuin ratas kitise/ joca on lyhteitä täynnä.
Aam 2:14 Että se joca nopia on/ ei pidä pääsemän/ eikä wäkewä mitän woiman/ ja ei urhollisen pidä woiman hengens wapahta.
Aam 2:15 Ja ei joudzimiesten pidä seisoman/ ja joca nopia on juoxeman/ ei pidä pääsemän/ ja jotca ajawat/ ei pidä hengens wapahtaman.
Aam 2:16 Ja joca wäkewäin seas caickein miehullisin on/ sen pitä alasti pakeneman sillä ajalla/ sano HERra.

Vers. 4. Walhella ) se on/ epäjumalan palweluxella ja wäärällä opilla.
v. 6. Kengä parihin ) Ei Jumala tahdo paria wanhoja kengiä anda caickein sencaltaisten Pappein edestä.
v. 12. Propheteraman ) Ei he ole kieldänet heitä propheteramast eli saarnamast/ mutta ettei he olis propheterannet eli saarnannet heidän epäjumalan palwelustans wastan/ ja myös heidän wääriä prophetaitans wastan/ jotca heille walheita saarnaisit ja wahwistit heitä heidän syndeihins. Nijncuin nähdän/ Esa. 30:10. sen Jumala täsä cudzu/ kieldä propheteramast: sillä estä lujan saarnamiehen wapautta nuhtelemast wäärä oppia/ ja caickinaisia synnejä/ se on se joca kieldä saarnamast.

III. Lucu .

AMos muistutta wielä Israelin lapsille/ cuinga Jumala oli heitä walinnut/ ja ottanut muista Canssoista omaxi Canssaxens/ v. 1.
mutta ettei he oikeudest lucua pidä/ waan syndiä tekewät/ v. 9.
tahto HERra myös heitä rangaista/ v. 10.
& 11.

Aam 3:1 CUulcat mitä HERra teille puhu te Israelin lapset/ nimittäin/ caicki pericunnat/ jotca minä olen wienyt ulos Egyptin maalda/ ja sanoin:
Aam 3:2 Caikista sucucunnista maan päällä/ olen minä teidän ainoastans corjannut/ sentähden tahdon minä myös teitä edziä/ caikisa teidän pahoisa tegoisanne.
Aam 3:3 Malttawatco caxi ynnä waelda/ ellei he yhtäläiset keskenäns ole?
Aam 3:4 Kiljuco Lejon medzäs/ cosca ei hänellä ruoca ole? Parcuco Lejonin penicka luolastans/ ellei hän jotakin saanut ole?
Aam 3:5 Mennekö lindu paulaan maan päällä/ cusa ei pyytäjätä ole? Ottaneco hän paulans maasta/ joca ei mitän wielä saanut ole?
Aam 3:6 Soittaneco jocu Basunata Caupungis/ ja ei Canssa hämmästy? Ongo myös jotain paha Caupungis/ jota ei HERRA tee?
Aam 3:7 Sillä ei HERra Jumala tee mitän/ ellei hän ilmoita salauttans hänen palwelioisans Prophetais.
Aam 3:8 Lejon kilju/ cuca ei pelkä? HERra Jumala puhu/ cuca ei prophetera?
Aam 3:9 Julistacat Asdodin Pallazeis/ ja Egyptin maan Pallazeis/ ja sanocat: cootcat teitän Samarian wuorilla/ ja cadzocat/ cuinga suuri wäärys ja pelgon parcu siellä on.
Aam 3:10 Ei he oikeutta tottele/ sano HERra/ waan he cocowat tawaroita wäkiwallalla ja ryöstämisellä heidän Pallazisans.
Aam 3:11 Sentähden sano HERra Jumala: tämä maa pijritetän/ ja sinä paiscatan alas sinun wallastas/ ja sinun huones raadellan.
Aam 3:12 Näin sano HERra: Nijncuin paimen pelasta Lejonin suusta caxi reittä eli corwan cappalen/ nijn myös Israelin lapset pitä temmatuxi tuleman/ jotca Samarias asuwat/ ja pitäwät Culmas wuoten/ ja Louckas kehdon.
Aam 3:13 Cuulcat ja todistacat Jacobin huone/ sano HERra Jumala Zebaoth.
Aam 3:14 Sillä silloin cosca minä Israelin synnit edzin/ tahdon minä myös Bethelin Altarit edziä/ ja sen Altarin culmat taitta pois/ että ne pitä langeman maahan.
Aam 3:15 Ja tahdon talwihuonen ja suwihuonen maahan lyödä/ ja Elephandin luiset huonet pitä huckuman/ ja paljo huoneita pitä häwiämän/ sano HERra.

Vers. 4. Kiljuco ) se on/ minun täyty saarnata: sillä Jumala käske minua/ ja te idze annatte tilan teidän pahalla menollan.
v. 6. Paha ) Esa. 45:7.
v. 12. Wuoten ) Kircko ja Altari cudzutan wuotexi ja sängyxi: Esa. 57: joisa he huorutta/ se on/ epäjumalutta pidit. Nijncuin hän sanois: he palwelewat epäjumalita Damascus ja Culmas/ se on/ Danis ja Bethelis.

IV. Lucu .

AMos uhca woimallisia ja jaloja Israelis/ että heidän pitä wääryden ja ylönsyömisen tähden wietämän pois fangina/ v. 1.
ja yhteinen Canssa heidän wäärän Jumalan palweluxens tähden/ v. 4.
nijn pitä heille tapahtuman/ ettei he idzens parandanet/ ehkä cuinga Jumala heitä moninaisilla rangaistuxilla oli edzinyt/ v. 6.
neuwo heitä wielä nytkin parannuxeen/ v. 12.

Aam 4:1 CUulcat tätä sana te lihawat lehmät/ jotca Samarian wuorella olette/ ja teette köyhille wääryttä/ ja murennatte waiwaisen/ ja sanotte teidän Herroillen: tuos tänne/ anna meidän juoda.
Aam 4:2 HERra Jumala on pyhydens cautta wannonut: cadzo/ se aica pitä tuleman teidän päällen/ että te temmatan pois coucuilla/ ja teidän jälkentulewaisen wiedän pois calain ongella/
Aam 4:3 Ja idzecungin pitä teistä menemän ulos auckoin cautta/ ja Harmonin heitettämän pois/ sano HERra.
Aam 4:4 JA/ tulcat tänne BethElijn ja tehkät syndiä/ ja Gilgalijn/ että te syndiä lisäisitte: ja tuocat amulla teidän uhrinne/ ja teidän kymmenexenne colmandena päiwänä.
Aam 4:5 Ja suidzuttacat hapatuxest kijtosuhrixi/ ja saarnatcat wapaehdon uhrist/ ja sijtä sanocat: sillä nijn te sen mielellän pidätte/ te Israelin lapset/ sano HERra Jumala.
Aam 4:6 Sentähden minä myös olen caikis Caupungeis teille joutilat hambat andanut/ ja leiwän puuttumisen jocaidzis teidän paicoisan/ ja et te sijttekän käändänet teitän minun tygöni/ sano HERra.
Aam 4:7 Olen myös minä pitänyt teildä pois saten/ cosca wielä colme Cuucautta oli elonaican/ ja minä annoin sata yhden Caupungin päälle/ ja toisen Caupungin päälle en andanutcan sata. Yhden pellon päälle satoi/ ja toinen peldo/ jonga päälle ei satanut/ cuiwetui.
Aam 4:8 Ja caxi eli colme Caupungita menit yhten Caupungijn saaman wettä juoda/ ja ei he saanet heidän tarwettans/ ja et te sijttekän käändänet teitän minun tygöni/ sano HErra.
Aam 4:9 Minä rangaisin teitä poudalla ja nokipäillä/ ja ruohomadot söit caicki mitä teidän krydimaasan/ wijnamäesän/ ficunapuisan ja öljypuisan caswoi: et te sijttekän käändänet teitän minun tygöni/ sano HERra.
Aam 4:10 Minä lähetin ruton teidän secaan/ nijncuin Egyptijn. Ja minä tapoin miecalla teidän nuoret miehenne/ ja annoin teidän hewoisenne wiedä pois fangina. Ja minä annoin haisun teidän leirisän teidän sieraimihin mennä: et te sijttekän käändänet teitän minun tygöni/ sano HERra.
Aam 4:11 Minä cukistin ylösalaisin muutamat teistä/ nijncuin Jumala Sodoman ja Gomorran cukisti/ että te olitta nijncuin tulesta otettu kekälä/ et te sijttekän käändänet teitän minun tygöni/ sano HERra.
Aam 4:12 SEntähden tahdon minä sinulle näin tehdä Israel. Että minä nyt näin sinulle tehdä tahdon/ nijn walmista sijs sinuas Israel/ ja mene Jumalatas wastan:
Aam 4:13 Sillä cadzo/ hän on se/ joca on tehnyt wuoret/ ja luonut tuulen/ ja ilmoitta ihmiselle mitä hänen puhuman pitä. Hän teke amuruscon ja pimeyden/ hän käy maan corkeuxen päällä/ hänen nimens on HERra Jumala Zebaoth.

Vers. 1. Lehmät ) Owat rickat ja wäkewät Canssasa.
v. 3. Harmonin ) Harmon/ mitämax/ on se wuori Amanus/ jonga ulcoiselda puolen Israel Assyriaan wietin.

V. Lucu .

PRopheta teke walituswirren Israelin häwityxest/ v. 1.
ja caikella ahkerudella neuwo heitä parannuxeen/ v. 6.
jos he muutoin tahtowat wälttä sitä tusca ja waiwa/ jonga HERra ajattele anda tulla heidän päällens/ v. 14.
heidän uhrins ja lauluns ei pidä heitä sijtä päästämän: sillä ei ne kelpa Jumalalle/ v. 21.

Aam 5:1 CUulcat te Israelin huonesta näitä sanoja/ sillä minun täyty tämän walitusweisun teistä nosta.
Aam 5:2 Neidzy Israel on langennut/ nijn ettei hän woi nosta jällens/ hän on cukistettu maahan/ ja ei kengän händä auta.
Aam 5:3 Sillä näin sano HERra Jumala: sijhen ylpeen Caupungijn/ josta tuhatta käywät ulos/ pitä ainoastans sata jäämän: ja josta käywät ulos sata/ pitä kymmenen jäämän Israelin huonesa.
Aam 5:4 Sentähden sano HERra Israelin huonelle: edzikät minua/ nijn te elätte.
Aam 5:5 Älkät BethElitä edzikö/ ja älkät tulco Gilgalia päin/ älkät myös BerSebat päin mengö: sillä Gilgal pitä wietämän fangittuna pois/ ja BethEl tyhjäxi tuleman.
Aam 5:6 Edzikät HERra nijn te saatte elä/ ettei tuli Josephin huonesen sytytettäis/ joca culutta/ jota ei kengän saa sammutta BethElis.
Aam 5:7 Te käännätte oikeuden Coiruohoxi/ ja cukistatte maahan wanhurscauden.
Aam 5:8 Hän teke otawan ja coin tähden/ joca pimeydest amun/ ja päiwäst pimiän yön teke. Joca weden meres cudzu/ ja caata maan pijrin päälle/ hänen nimens on HERra.
Aam 5:9 Joca raateluxen asetta wäkewän ylidze/ ja että raatelia uscalda wahwan Caupungin päälle carata.
Aam 5:10 Mutta he wihawat händä/ joca heitä julkisest nuhtele/ ja sitä he cauhistuwat/ joca oikein opetta.
Aam 5:11 Että te köyhä sorratte/ ja otatte häneldä suuret cuormat jywiä/ nijn ei teidän pidä nijsä huoneisa asuman/ jotca te wuojonkiwistä rakendanet oletta. Ja ei teidän pidä sitä wijna juoman/ jota te cauneisa wijnamäisä istuttanet oletta.
Aam 5:12 Sillä minä tiedän pahatteconna joita paljo on/ ja teidän syndin/ jotca rascat owat: te ahdistatte wanhurscaita/ ja otatte weren rahan/ waiwaisita myös duomion edes sorratte.
Aam 5:13 Sentähden täyty cawalan sillä ajalla waiketa: se on paha aica.
Aam 5:14 EDzikät hywä ja ei paha/ että te eläisitte/ nijn HERra Jumala Zebaoth on teidän cansan/ nijncuin te kerscattakin.
Aam 5:15 Wihatcat paha/ ja racastacat hywä/ ja asettacat oikeutta porteisa/ nijn HERra Jumala Zebaoth on armollinen Josephin tähteille.
Aam 5:16 Sentähden sano HERra/ se Jumala Zebaoth/ se HERra: jocaidzella catulla pitä parcu oleman/ ja jocaidzes cujas sanottaman: woi/ woi: ja peldomies cudzutan murheseen parcuman/ joca itke taita.
Aam 5:17 Nijn myös jocaidzes wijnamäes pitä parcu oleman: sillä minä tahdon sinun cauttas waelda/ sano HERra.
Aam 5:18 Woi nijtä jotca HERran päiwä pyytäwät/ sillä mitäst hän teille? cosca HERran päiwä on pimeys ja ei walkeus.
Aam 5:19 Nijncuin jocu Lejoni pakenis ja cohtais Carhua: ja nijncuin jocu tulis jongun huonesen/ ja nojais kätens seinälle/ ja kärmeldä pistetäisin.
Aam 5:20 Sillä HERran päiwä on pimiä ja ei walkia olewa/ syngiä ja ei selke.
Aam 5:21 MInä wihan teidän juhlapäiwän/ ja cadzon ne ylön/ en myös malda haista teidän cocouxian.
Aam 5:22 Ja waicka te minulle uhraisitte polttouhria ja ruocauhria/ en minä cuitengan ota nijtä otollisexi/ engä cadzo teidän lihawata kijtosuhrian.
Aam 5:23 Wie pois sinun wirtes jyrinä: sillä en minä woi sinun Psaltarleickiäs cuullella.
Aam 5:24 Mutta oikeus pitä julistettaman nijncuin wesi/ ja wanhurscaus nijncuin wäkewä wirta.
Aam 5:25 OLettaco te Israelin huonesta minulle teurasuhria ja ruocauhria tehnet neljänäkymmenenä wuotena corwesa?
Aam 5:26 Te cannoitta teidän Molochin majoja/ ja teidän epäjumalain cuwia/ teidän jumalainne tähden/ jotca te idze teillen tehnet olitta.
Aam 5:27 Nijn minä sijs annan teidän tästä edemmä Damascua wiedä/ sano HERra/ joca Jumala Zebaoth cudzutan.

V. 13. Waiketa ) ei rohke saarnata/ ei tottele kengän eikä tahdo cuulla/ eli kärsiä.
v. 17. Waelda ) se on/ minä tahdon sinua curitta ja sinulle tapoja opetta.

VI. Lucu .

AMos uhca nijtä suuria öyckäreitä Judas ja Israelis/ jotca wäärydellä hallidzit/ elit hecumas/ ja ei murehtinet maan wahingota/ v. 1.
että HERra tahto heitä ja heidän hecumans lopetta/ v. 7.
lijatengin että he pysyit heidän catumattomudesans ja luotit omaan wäkewyteens/ v. 12.

Aam 6:1 WE suruttomille Zionis/ ja nijlle jotca heitäns Samarian wuoreen luottawat/ jotca heitäns caickein parahimmaxi pacanain seas kehuwat/ ja Israelin huonesa hallidzewat.
Aam 6:2 Mengät Calneen ja cadzocat/ ja mengät sieldä sijhen suureen Hemathin Caupungijn/ ja sieldä käykät Philisterein Gathi päin/ jotca parammat waldacunnat owat ollet cuin nämät/ ja heidän rajans owat suuremmat cuin teidän rajanna.
Aam 6:3 Te jotca luuletta teidän caucana olewan pahoista paicoista/ ja aina ajatteletta wäkiwallaist waldacunda.
Aam 6:4 Ja macat Elephandin luises wuotes/ ja coreiletta teidän waatteillanna: te syötte parahimmat laumasta/ ja syötetyt wasicat carjan seasta.
Aam 6:5 Ja soitatte Psaltarilla/ ja ajatteletta teillen lauluja nijncuin Dawid.
Aam 6:6 Ja juotta wijnan maljoista/ ja woiteletta teitän Balsamilla. Ja et te sure Josephin wanhingosta.
Aam 6:7 Sentähden pitä heidän nyt käymän nijden edellä/ jotca wiedän pois fangittuna/ ja öyckaritten tuhlaus pitä lackaman.
Aam 6:8 SIllä HERra HERra on wannonut sieluns cautta/ sano HERra Jumala Zebaoth: Minä närkästyn Jacobin coreutta/ ja wihan hänen Pallazians/ ja tahdon sen Caupungin hyljätä/ ja caicki cuin hänes on.
Aam 6:9 Ja waicka wielä kymmenen miestä yhten huonesen jäisit/ cuitengin pitä heidän cuoleman.
Aam 6:10 Että cukin setäns ja enoins luut ottais huonesta/ ja sanois nijlle jotca sen Camaris owat: wieläkö siellä enä on? ja he wastawat: jo owat caicki pois. Ja nijden pitä sanoman: ole wait/ sillä ei he tahtonet/ että HERran nimi olis muistettu.
Aam 6:11 Sillä cadzo/ HERra on käskenyt lyödä suuria huoneita/ että he aucon saisit/ ja pieniä huoneita/ että he raot saisit.
Aam 6:12 Cuca taita orihten cansa samota/ eli härjillä calliota kyndä? sillä te muutteletta oikeuden sapexi/ ja wanhurscauden hedelmän Coiruohoxi.
Aam 6:13 Ja turwatte aiwa turhaan asiaan/ ja sanotte: engö me kyllä woi meidän sarwillamme?
Aam 6:14 Sentähden cadzo/ minä tahdon teidän päällen/ jotca Israelin huonesta oletta/ Canssan herättä/ sano HERra Jumala Zebaoth/ joca teitä pitä sijtä paicast ahdistaman/ cuin Hemathijn mennän/ haman ojan asti corwes.

Vers. 2. Calneen ) On jalo Caupungi Sinearin maalla/ josta puhutan/ Gen. $ 10:10.
v. 6. Josephin wahingosta ) Joseph täsä nimitetän nijncuin Ephraim ja Israel/ ja ymmärretän cuitengin Josephin/ Ephraimin ja Israelin waldacunda/ ja on nijn paljo sanottu: ei he lucua pitänet waldacunnan ja Jumalan Canssan menost.
v. 12. Orihten cansa ) sillä nuhtele hän heidän cowacorwaisuttans/ että se oli caicki turha cuin hän heidän edesäns saarnais/ nijncuin hän olis tahtonut calliota kyndä.
v. 14. Ojan asti ) se on/ yhdest paicast nijn toiseen: sillä se oja on Moabin raja/ lounan päin: nijncuin Hemath pohjaista päin.

VII. Lucu .

HERRA näyttä Amoxelle Israelin waldacunnan cadotuxen colmes nägys/ v. 1.
4. 7. Amazia ylimmäinen Pappi canda hänen päällens/ ja tahto hänen aja pois maalda/ v. 10.
mutta Amos wasta cudzumisens puolest/ ja ilmoitta hänelle coco Israelin häwityxen/ v. 14.

Aam 7:1 NÄin HERra Jumala osotti minulle nägyn/ ja cadzo yxi seisoi joca ruohomatoja teki/ juuri silloin cosca ruoho rupeis putcahtaman/ sijttecuin Cuningas oli andanut nijttä.
Aam 7:2 Cosca he nijn tahdoit caicki tulon syödä maalda/ sanoin minä: Ah HERra Jumala ole armollinen/ cuca tahto Jacobi taas autta? sillä hän on tosin sangen huono.
Aam 7:3 Nijn HERra catui sitä/ ja sanoi: ei sen pidä tapahtuman.
Aam 7:4 HERRA Jumala osotti minulle nägyn/ ja cadzo/ HERra Jumala cudzui tulen rangaiseman/ joca piti suuren sywyden syömän/ ja se söi jo parhan osan.
Aam 7:5 Nijn minä sanoin: Ah HERra Jumala/ lacka/ cuca tahto Jacobi taas autta? sillä hän on tosin sangen huono.
Aam 7:6 Nijn HERra catui myös sitä. Ja HERra Jumala sanoi: ei sengän pidä tapahtuman.
Aam 7:7 Mutta hän osotti minulle tämän nägyn/ ja cadzo/ HERra seisoi muurin päällä/ joca mittanuoralla mitattu oli/ ja hän piti sen mittanuoran kädesäns.
Aam 7:8 Ja HERra sanoi minulle: mitäs näet Amos? minä sanoin: mittanuoran. HERra sanoi minulle: Cadzo/ minä tahdon wetä mittanuoran keskelle minun Canssani Israeli/ ja en käy sillen händä ohidze.
Aam 7:9 Waan Isaachin corkeudet pitä autiaxi tuleman/ ja Israelin kircot pitä häwitettämän/ ja minä tahdon nosta miecan Jerobeamin huonetta wastan.
Aam 7:10 Nijn BethElin Pappi Amazia lähetti Israelin Cuningan tygö/ sanoden: Amos teke capinan sinua wastan Israelin huonesa/ eipä maacan woi hänen sanojans kärsiä.
Aam 7:11 Sillä näin Amos sano: Jerobeamin täyty miecalla cuolla/ ja Israelin pitä wietämän fangittuna pois maastans.
Aam 7:12 Ja Amazia sanoi Amoxelle: sinä Näkiä/ mene pois ja pakene Judan maalle/ ja elätä sinus siellä ja prophetera siellä.
Aam 7:13 Ja älä BethElis sillen Prophetera: sillä se on Cuningan kircko ja waldacunnan huone.
Aam 7:14 Amos wastais/ ja sanoi Amazialle: en minä ole Propheta/ engä jongun Prophetan poica/ waan minä olen carjan paimen/ ja willificunain hakia.
Aam 7:15 Mutta HERra otti minun carjasta/ ja sanoi minulle: mene/ ja prophetera minun Canssan Israeli wastan.
Aam 7:16 Nijn cuule sijs HERran sana. Sinä sanot: älä prophetera Israeli wastan/ älä myös puhu Isaachin huonetta wastan.
Aam 7:17 Sentähden sano HERra näin: sinun emändäs pitä Caupungis raiscattaman/ ja sinun poicas ja tyttäres pitä miecalla langeman/ ja sinun peldos pitä nuoralla jaettaman. Mutta idze sinun pitä saastaisesa maasa cuoleman/ ja Israelin pitä ajettaman pois hänen maastans.

Vers. 9. Isaachin ) Kircot cudzutan Isaachin nimestä/ eli Israelin Canssa Isaachixi/ waan Propheta pilcka sitä: sillä Isaach on cuin pilcata.
v. 12. Näkiä ) se on/ sinä Propheta ja saarnaja.
v. 14. Propheta ) se on/ Prophetan seurast/ eli säädyst.

VIII. Lucu .

HERRA näyttä Prophetalle Corin suwitulo/ ja sijtä opetta jo lähestywän Israelin häwityxen/ v. 1.
nuhtele äwerjöitten ja woimallisten ahneutta ja wääryttä mones asias/ v. 4.
uhca sentähden heitä edziwäns ja rangaisewans/ v. 7.
lijatengin sano lähettäwäns heille näljän/ ei leiwästä eli wedestä/ waan HERran sanasta/ jonga tähden moni oli näändywä ja huckuwa/ v. 11.

Aam 8:1 HERRA Jumala osotti minulle nägyn/ ja cadzo/ siellä oli Cori suwitulo.
Aam 8:2 Ja hän sanoi: mitäs näet Amos? minä wastaisin: Corin suwitulo. Nijn HERra sanoi minulle: minun Canssani Israelin loppu on tullut/ en minä tahdo händä mennä sillen ohidzen.
Aam 8:3 Ja sinä päiwänä pitä weisut Templeis itcuxi käändymän/ sano HERra: monda cuollutta ruumista pitä mones paicas macaman/ jotca wiedän sala pois.
Aam 8:4 CUulcat tätä te jotca köyhä sorratte/ ja waiwaisia maacunnas häwitätte.
Aam 8:5 Ja sanotte: cosca usi Cuu loppu/ että me saisim jywiä myydä: ja Sabbathi/ että me ohria cauppaisim ja spannin wähennäisim/ ja hinnan corgotaisim/ ja waagat wääräxi tekisim.
Aam 8:6 Että me saisim köyhät rahallam haldum/ ja hätäynnet kengäparilla/ ja myisim acanat jywäin edestä.
Aam 8:7 HERra on wannonut Jacobin huonen coreutta wastan/ mitämax/ jos minä sencaltaiset heidän työns unohdan.
Aam 8:8 Eikö maan sencaltaisist asioist pidäis wapiseman/ ja caicki sen asuwaiset murehtiman? Ja se pitä coconans/ nijncuin wirralla/ juostaman ylidze/ wietämän pois ja peitettämän/ nijncuin wirta teke Egyptis.
Aam 8:9 Sillä ajalla/ sano HERra Jumala/ tahdon minä laskia Auringon alas puolipäiwästä/ ja pimittä maan kirckalla päiwällä.
Aam 8:10 Minä tahdon teidän juhlapäiwän käätä murhexi/ ja caicki teidän weisunne parguxi: ja minä tahdon anda säkin jocaidzen cupeseen tulla/ ja caicki päät paljaxi tehdä. Ja tahdon heille murhen saatta/ nijncuin jocu ainoata poica murehti/ ja heidän pitä surkian lopun saaman.
Aam 8:11 CAdzo/ ne päiwät tulewat/ sano HERra Jumala/ että minä lähetän näljän maan päälle: ei nälkä leiwän perän/ eli jano weden perän/ waan HERran sanan cuulemisen jälken.
Aam 8:12 Nijn että heidän pitä juoxeman yhdest merest nijn toiseen/ pohjast nijn itän päin/ edzimän HERran sana/ ja ei cuitengan pidä heidän löytämän.
Aam 8:13 Sinä päiwänä pitä caunit neidzet ja nuorucaiset näändymän janosta:
Aam 8:14 Ja jotca nyt Samarian kirouxen cautta wannowat/ ja sanowat: nijn totta cuin sinun Jumalas Danis elä/ nijn totta cuin sinun Jumalas BerSebas elä: sillä heidän pitä nijn langeman/ ettei he woi jällens nosta.

Vers. 1. Cori ) Hebrean kielellä owat/ Cori ja loppu/ pian yhtäläiset/ Kaitz $ ja Ketz $: nijn myös hän tule yhdest toiseen/ ja sano: Cori ja loppu on tullut.
v. 6. Kengäparilla ) se on/ caickinaisten tarwetten edest/ joita heidän callist ostaman piti.
v. 8. Wirta ) se on/ Nilus/ cuin joca wuosi lainehti Egyptin maan ylidze suwella.
v. 11. Näljän ) Joca ei tahdo Jumalan sana cuulla/ nijn se pitä häneldä kyllä cauwas joutuman/ ettei hän sitä ikänäns löydä.
v. 14. Kirouxen ) Nijn hän cudzu sen epäjumalan/ että he sen cansa syndiä teit/ ja kirouxen ansaidzit.

IX. Lucu .

AMos näke HERran nägys/ joca hänelle ilmoitta tahtowans nijn rangaista Canssans Judalaisia/ v. 1.
ettei kengän heistä pääse/ v. 2.
mutta cuitengin tahto hän ajan cululla Christuxen cautta Canssans autta/ että he saawat omaxens caicki pacanat/ joiden seas hänen nimens pitä saarnattaman/ v. 11.

Aam 9:1 MInä näin HErran Altarilla seisowan. Ja hän sanoi: lyö knuppijn/ nijn että pihtipielet wärisewät: sillä heidän ahneudens pitä tuleman caickein heidän pääns päälle. Ja minä tahdon heidän jälkentulewaisens tappa miecalla/ nijn ettei kengän pääse pakeneman.
Aam 9:2 Ja waicka he heitäns haman Helwettin caiwaisit/ nijn minun käten on cuitengin heitä sieldäkin hakewa. Ja jos he astuisit ylös taiwasen/ nijn minä cuitengin tahdon syöstä heidän alas.
Aam 9:3 Ja jos he lymyisit Carmelin cuckulalle/ nijn minä tahdon heidän sieldäkin edziä ja temmata pois. Ja jos he heidäns minun caswoni edest werhoisit meren sywydellä/ nijn minä käsken kärmelle/ että hän heitä siellä pistäis.
Aam 9:4 Ja jos he heidän wihollisillans fangina owat/ nijn minä cuitengin käsken miecalle/ että se heitä siellä tappais: sillä minä pidän silmäni heidän ylidzens pahudexi ja en hywydexi.
Aam 9:5 Sillä HERra Jumala Zebaoth on sencaltainen/ cosca hän maahan rupe nijn se sula/ että caicki asuwaiset itkemän pitä/ ja että se juoxe caickein heidän ylidzens nijncuin wesi/ ja se wajotetan/ nijncuin Egyptin wirta teke.
Aam 9:6 Hän on se joca Salins taiwasen rakenda/ ja perusta majans maan päälle. Hän cudzu weden meresä ja wuodatta maan päälle/ hänen nimens on HERra.
Aam 9:7 Ettekö Israelin lapset minulle ole nijncuin Ethiopialaiset/ sano HERra: engö minä wienyt Israeli ulos Egyptist/ ja Philisterit Caphthorist/ ja Syrit Kirist?
Aam 9:8 CAdzo/ HERran Jumalan silmät näkewät syndisen waldacunnan/ nijn että minä sen juuri maan pääldä peräti cadotan/ waicka en minä Jacobin huonetta ratki cadota/ sano HERra.
Aam 9:9 Cadzo/ minä tahdon cuitengin käske/ ja Israelin huonen caickein pacanain seas anda seulotta/ nijncuin seulalla seulotan/ ja ei jywäin pidä langeman maan päälle.
Aam 9:10 Caicki syndiset minun Canssasani pitä miecalla cuoletettaman/ jotca sanowat: ei onnettomus ole nijn läsnä/ eikä cohta meitä.
Aam 9:11 SIllä ajalla tahdon minä taas caatunen Dawidin majan raketa/ ja hänen reikäns paicata/ ja parata jällens mitä särjetty on/ ja tahdon heitä raketa/ nijncuin se endisellä ajalla ollut on.
Aam 9:12 Että he saawat nautita Edomin tähtet/ ja caickein pacanain tähtet/ joiden seas minun nimeni pitä saarnattaman/ sano HERra/ joca näitä teke.
Aam 9:13 Cadzo/ se aica tule/ sano HErra/ että yhtä haawa kynnetän ja nijtetän/ ja yhtä haawa wijna puserretan ja kylwetän/ ja wuoret makiata wijna tiuckuwat/ ja caicki mäet owat hedelmäliset.
Aam 9:14 Sillä minä käännän minun Canssan Israelin fangiuxen/ että he rakendawat autiat Caupungit/ ja nijsä asuwat. Istuttawat wijnapuita/ ja nijstä juowat/ tekewät krydimaita/ ja nijstä hedelmitä syöwät:
Aam 9:15 Sillä minä tahdon heitä heidän maasans istutta/ nijn ettei heitä sillen temmata pois maastans/ jonga minä heille andanut olen/ sano HERra sinun Jumalas.

Vers. 7. Ethiopialaiset ) Jumala aja pois yhden Canssan toisella synnin tähden/ nijncuin Israelin cautta Cananerit/ Kiriläisten cautta Syrialaiset/ ja nijncuin Ethiopialaiset monda muuta Canssa olit ajanet pois.
v. 11. Dawidin majan ) se on/ Christuxen piti oleman Dawidin pojan/ Cadzo/ Ier. 30:9.
v. 13. Aica tule ) se on/ Evangeliumin ja Christuxen armon waldacunnan aica. v. eod. $ Yhtä haawa ) Tämä ymmärretän hengellisten lahjain paljoudest/ cuin Udes Testamendis piti oleman/ cuin on/ Jumalan oikia tundo/ syndein andexi saaminen/ wanhurscaus/ rauha ja ilo Pyhäs Henges.

Prophetan Amoxen loppu.