Neljäs Mosexen Kirja

22.04.2020

NUMERI, Neljäs Mosexen Kirja / Josa nämät cappalet owat: I. CUinga caxitoistakymmendä Israelin lasten sucucunda jaetan erijouckoin.
Lewitat pannan eriwircaan Majas/ cap. 1. 2. 3. 4.Spitaliset käsketän leirist ulos.

Rickowaisten sowittamisest/ soimun laist awioskäskys/ Nazireist/ cap. 5. 6.
Päämiesten uhrist/ cosca maja pannan ylös cap. 7.
Lewitain puhdistuxest/ cap. 8.
sen wuoden Pääsiäisest/ cap. 9.
matcaan lähtemisest/ pilwen ylötes ja Lewitain soittais/ cap. 9: 17. cap. 10.
II. Israelin lasten matcustuxest Sinain wuorelda Moabiterein kedolle/ liki Jordanist/ ja matcalla tapahtuneist/ cap. 11. 12. 13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
III. Cuinga Canssa rupe omistaman heidän perindötäns/ ja Jumala määrä heille rajat.
Balakist ja Bileamist/ Canssan ricoxest/ ja Jumalan wihan asettamisest Pinehan cautta/ cap. 22. 23. 24.
25.
Canssan lukemisest toisen kerran/ Josuan cudzumisest Päämiehen wircaan/ cap. 26. 27.
Uhreist ja lupauxist/ cap. 28. 29. 30.
Midianiterein häwityxest/ cap. 31.
Rubenin/ Simeonin ja Manassen osast Sihonin ja Oggin waldacunnis/ Israelin lasten leireist corwes/ cap. 33.
Canaan maan rajain awarudest/ cap. 34.
Pappein Caupungeist/ cap. 35.
Perinnön jacamisest/ cap. 36.
Täsä Kirjas löytän Israelin lasten matcustuxet/ Sinain wuorelda nijn luwattun maahan/ liki 39. ajastajas.
I. Lucu.
HERra käske Mosexen ja Aaronin luke Israelin lapsia jotca olit cahdenkymmenen ajastajan ylidzen/ ja kelpaisit sotaan/ v. 1.
ja walita päämiehen joca sucucunnas/ v. 4.
Moses ja Aaron tekewät nijncuin HERra heille käskenyt oli/ v. 17.
Luettuiden lucu on 603550. v. 44.
kieldä Lewin sucucunda lukemast Israelin lasten secaan/ waan käske asetta Tabernacli ottaman alas/ ja paneman ylös/ cosca nijn tarwitan/ v. 48.

4 Moos 1:1 JA HERra puhui Mosexelle Sinain corwes seuracunnan majas ensimäisnä päiwänä toisna cuucautena/ toisna wuonna jälken/ sijttecuin he olit lähtenet Egyptin maalda/ ja sanoi:
4 Moos 1:2 Lukecat coco Israelin lasten joucko/ heidän sucuns/ ja heidän Isäins huonetten/ ja nimeins lugun jälken/ caicki miehenpuolet mies mieheldä.
4 Moos 1:3 Cahdenkymmenen wuotiset ja sen ylidzen/ caicki cuin kelpawat lähtemän sotaan Israelis. Ja pitä lukeman heitä heidän jouckons jälken/ sinun ja Aaronin.
4 Moos 1:4 Ja teidän pitä ottaman tygön jocaidzest sucucunnast hänen Isäns huonen päämiehen.
4 Moos 1:5 NÄmät owat nijden päämiesten nimet/ jotca teidän cansan seisoman pitä. Rubenist Elizur Zedeurin poica.
4 Moos 1:6 Simeonist Zelumiel ZuriSadain poica.
4 Moos 1:7 Judast Nahesson Aminadabin poica.
4 Moos 1:8 Isascharist Nethaneel Zuarin poica.
4 Moos 1:9 Sebulonist Eliab Helonin poica.
4 Moos 1:10 Josephin pojista: Ephraimist Elisama Amihudin poica/ Manassest Gamliel Pedazurin poica.
4 Moos 1:11 BenJaminist Abidan Gideonin poica.
4 Moos 1:12 Danist Ahieser AmmiSadain poica.
4 Moos 1:13 Asserist Pagiel Ochranin poica.
4 Moos 1:14 Gadist Eliasaph Deguelin poica.
4 Moos 1:15 Nephtalist Ahira Enan poica.
4 Moos 1:16 Nämät owat cuuluisat Canssasta päämiehet heidän Isäins sugusta/ jotca olit päät ja Ruhtinat israelis.
4 Moos 1:17 Ja Moses ja Aaron otit heitä tygöns/ nijncuin he nimeldäns nimitetyt olit.
4 Moos 1:18 Ja cocoisit myös caiken Canssan/ ensimäisnä päiwänä toisella cuucaudella/ ja luit heidän sucuns ja syndyns/ ja Isäins huonetten/ ja nimeins lugun jälken/ cahdenkymmenen wuotiset/ ja sen ylidzen mies mieheldä.
4 Moos 1:19 Nijncuin HERra oli käskenyt Mosexelle/ ja luki heitä Sinain corwes.
4 Moos 1:20 RUbenin Israelin esicoisen lapset heidän sucuns/ syndyns/ Isäins huonetten ja nimeins jälken/ mies mieheldä/ caicki miehenpuolet/ cahdestkymmenest wuodest/ ja sen ylidzen/ ja ne cuin kelwolliset owat sotaan menemän.
4 Moos 1:21 Luettin Rubenin sucucundaan/ cuusi wijdettäkymmendä tuhatta ja wijsi sata.
4 Moos 1:22 Simeonin lapset heidän sucuns/ syndyns/ Isäins huonetten/ luguns ja nimeins jälken mies mieheldä caicki miehenpuolet cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen/ jotca sotaan menemän kelwolliset owat.
4 Moos 1:23 Luettin Simeonin sucucundaan yhdexän cuudettakymmendä tuhatta ja colme sata.
4 Moos 1:24 Gadin lapset heidän sucuns/ syndyns/ Isäins huonetten/ ja nimeins jälken/ cahdestkymmenest wuodest/ ja sen ylidzen/ cuin sotaan meneman kelwolliset owat.
4 Moos 1:25 Luettin Gadin sucucundaan/ wijsi wijdettäkymmendä tuhatta/ cuusi sata ja wijsikymmendä.
4 Moos 1:26 Judan lapset heidän sucuns/ syndyns/ Isäins huonetten ja nimeins jälken/ cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen/ caicki cuin sotaan kelwolliset owat.
4 Moos 1:27 Luettin Judan sucucundaan/ neljä cahdexattakymmendä tuhatta ja cuusi sata.
4 Moos 1:28 Isascharin lapset heidän sucuns/ syndyns/ Isäins huonetten ja nimeins jälken/ cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen/ caicki cuin sotaan kelwolliset owat.
4 Moos 1:29 Luettin Isascharin sucucundaan/ neljä cuudettakymmendä tuhatta ja neljä sata.
4 Moos 1:30 Sebulonin lapset heidän sucuns/ syndyns/ Isäins huonetten ja nimeins jälken/ cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen/ caicki cuin sotaan kelwolliset owat.
4 Moos 1:31 Luettin Sebulonin sucucundaan/ seidzemen cuudettakymmendä tuhatta ja neljä sata.
4 Moos 1:32 Josephin lapset Ephraimist sucuns/ syndyns/ Isäins huonetten ja nimeins jälken/ cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen/ caicki cuin sotaan kelwolliset owat.
4 Moos 1:33 Luettin Ephraimin sucucundaan neljäkymmendä tuhatta ja wijsi sata.
4 Moos 1:34 Manassen lapset heidän sucuns/ syndyns/ Isäins huonetten ja nimeins jälken/ cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen/ caicki jotca sotaan kelpaisit.
4 Moos 1:35 Luettin Manassen sucucundaan caxi neljättäkymmendä tuhatta ja caxi sata.
4 Moos 1:36 BenJaminin lapset heidän sucuns/ syndyns/ isäins huonetten ja nimeins jälken/ cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen/ caicki jotca sotaan kelpaisit.
4 Moos 1:37 Luettin BenJaminnin sucucundaan wijsi neljättäkymmendä tuhatta ja neljä sata.
4 Moos 1:38 Danin lapset heidän sucuns/ syndyns/ Isäins huonetten ja nimeins jälken/ cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen/ caicki ne cuin sotaan kelpaisit.
4 Moos 1:39 Luettin Danin sucucundaan caxi seidzemettäkymmendä tuhatta ja seidzemen sata.
4 Moos 1:40 Asserin lapset heidän sucuns/ syndyns/ Isäins huonetten ja nimeins jälken/ cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen/ caicki cuin sotaan kelpaisit.
4 Moos 1:41 Luettin Asserin sucucundaan/ yxi wijdettäkymmendä tuhatta ja wijsi sata.
4 Moos 1:42 Nephtalin lapset heidän sucuns/ syndyns/ Isäins huonetten ja nimeins jälken/ cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen/ caicki cuin sotaan kelpaisit.
4 Moos 1:43 Luettin Nephtalin sucucundaan colme cuudettakymmendä tuhatta ja neljä sata.
4 Moos 1:44 Nämät owat ne jotca Moses ja Aaron ynnä cahden toistakymmenen Israelin Ruhtinan cansa luit/ joista aina yxi oli jocaidzen heidän Isäns huonen ylidzen.
4 Moos 1:45 Ja olit caicki yhteen luetut Israelin lapset heidän Isäins huonetten jälken/ cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidzen/ jotca olit sotaan kelwolliset Israelis.
4 Moos 1:46 Cuusi kerta satatuhatta ja colmetuhatta/ wijsisata ja wijsikymmendä.
4 Moos 1:47 Mutta Lewitat heidän Isäins sucucunnan jälken/ ei ollet heidän secaans luetut.
4 Moos 1:48 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 1:49 Lewin sucucunda ei sinun pidä lukeman/ eli ottaman heistä luku Israelin lasten seasta.
4 Moos 1:50 Mutta sinun pitä asettaman heitä todistuxen majan palweluxeen/ ja caickein sen caluin päälle/ ja caickein cuin sen omat owat. Ja heidän pitä candaman majan/ ja caicki sen calut/ ja heidän pitä ottaman waarin sijtä/ ja sioittaman idzens majan ymbärins.
4 Moos 1:51 Ja cosca matcustetan/ silloin pitä Lewitat ottaman majan alas/ ja cosca joucko idzens sioittawat/ pitä heidän paneman majan ylös. Jos jocu muucalainen lähesty sitä/ nijn hänen pitä cuoleman.
4 Moos 1:52 Israelin lapset pitä sioittaman idzens idzecukin hänen leirins ja jouckons lipun tygö.
4 Moos 1:53 Mutta Lewitat pitä sioittaman idzens todistuxen majan ymbärins/ ettei wiha tulis Israelin lasten joucon päälle. Sentähden pitä Lewitat pitämän waarin todistuxen majan tykönä.
4 Moos 1:54 Ja Israelin lapset tei caicki/ mitä HERra Mosexelle käskenyt oli.
Vers. 19. Ja luki heitä ) Moses ja Aaron ei täsä syndi tee lukeisans Canssa/ nijncuin Cuningas Dawid/ 2. Sam. 24:2. sillä tämän he teit Jumalan käskyn jälken: mutta Cuningas Dawid ilman Jumalan käskytä ylpeydest/ cuin nähdän./ 1. Par. 21:1.
II. Lucu.
HERra sano Mosexelle cuinga heidän pitä idzens sioittaman Tabernaclin ymbärille/ jocainen lippuns tygö/ v. 1.
Idän puolelle pitä Judan/ Isascharin ja Sebulonin sioittaman heidäns/ ja Canssan waeldais pitä heidän esipääs oleman/ v. 3.
Etelän puolelle Ruben/ Simeon ja Gad/ ja heidän pitä oleman heitä likin/ v. 10.
Lewitat Tabernaclin cansa/ v. 17.
Lännen puolelle pitä idzens sioittaman Ephraim/ Manasse ja BenJamin/ ja oleman colmannet/ v. 18.
Pohjan puolelle Dan/ Asser ja Nephtali/ ja heidän pitä lippuinens wijmeiset oleman/ v. 25.
Caickein lucu ilman Levitait on 603550. v. 32.

4 Moos 2:1 JA HERra puhui Mosexelle ja Aaronille/ sanoden:
4 Moos 2:2 Israelin lapset pitä idzens sioittaman ymbärins seuracunnan maja/ jocainen lippuns ja merckins alla/ heidän Isäins huonen jälken.
4 Moos 2:3 Idän puolelle pitä Judan lippuns ja jouckons cansa idens sioittaman/ heidän päämiehens Nahesson Aminadabin poica.
4 Moos 2:4 Ja hänen jouckons luetut neljä cahdexattakymmendä tuhatta/ ja cuusi sata.
4 Moos 2:5 Hänen wiereens pitä Isascharin sucucunnan idzens sioittaman/ heidän päämiehens Nethaneel Zuarin poica.
4 Moos 2:6 Ja hänen jouckons luetut neljä cuudettakymmendä tuhatta ja neljä sata.
4 Moos 2:7 Senjälken Sebulonin sucucunda/ heidän päämiehens Eljab Helonin poica.
4 Moos 2:8 Ja hänen jouckons luetut/ seidzemen cuudettakymmendä tuhatta ja neljä sata.
4 Moos 2:9 Nijn että caicki Judan leiris luetut/ owat sata ja cuusi yhdexättäkymmendä tuhatta/ ja neljä sata heidän joucosans. Ja heidän pitä esin waeldaman.
4 Moos 2:10 ETelän puolelle pitä Rubenin idzens sioittaman lippuns ja jouckons cansa/ heidän päämiehens Elizur Sedeurin poica.
4 Moos 2:11 Ja hänen jouckons luetut/ cuusi wijdettäkymmendä tuhatta ja wijsi sata.
4 Moos 2:12 Hänen wierellens pitä Simeonin sucucunnan idzens sioittaman/ heidän päämiehens Selumiel ZuriSadain poica.
4 Moos 2:13 Ja hänen jouckons luetut/ yhdexän cuudettakymmendä tuhatta ja colme sata.
4 Moos 2:14 Sitälähin Gadin sucucunda/ heidän päämiehens Eliasaph Reguelin poica.
4 Moos 2:15 Ja heidän jouckons luetut/ wijsi wijdettäkymmendä tuhatta/ cuusi sata ja wijsikymmendä.
4 Moos 2:16 Nijn että caicki Rubenin leiris luetut owat sata yxi cuudettakymmendä tuhatta/ neljä sata ja wijsikymmendä heidän joucosans. Ja heidän pitä toisna waeldaman.
4 Moos 2:17 Sijtte pitä seuracunnan majan waeldaman Lewitain leirin cansa keski leiris/ ja nijncuin he heidäns sioittawat/ nijn pitä myös heidän waeldaman/ jocaidzen paicasans heidän lippuns alla.
4 Moos 2:18 LÄnnen puolelle pitä Ephraimin idzens sioittaman lippuns ja jouckons cansa/ heidän päämiehens Elisama Amihudin poica.
4 Moos 2:19 Ja hänen jouckons luetut/ neljäkymmendä tuhatta ja wijsi sata.
4 Moos 2:20 Lähin händä pitä Manassen sucucunnan idzens sioittaman/ heidän päämiehens Gamliel Pedazurin poica.
4 Moos 2:21 Ja hänen jouckons luetut caxi neljättäkymmendä tuhatta ja caxi sata.
4 Moos 2:22 Senjälken BenJaminin sucucunda/ heidän päämiehens Abidan Gideonin poica.
4 Moos 2:23 Ja hänen jouckons luetut/ wijsi neljättäkymmendä tuhatta ja neljä sata.
4 Moos 2:24 Nijn että caicki Ephraimin leiris luetut owat sata ja cahdexan tuhatta/ ja sata heidän joucosans. Ja heidän pitä colmandena waeldaman.
4 Moos 2:25 POhjan puolelle pitä Danin idzens sioittaman lippuns ja jouckons cansa/ heidän päämiehens Ahieser Ammi Sadain poica.
4 Moos 2:26 Ja hänen jouckons luetut caxi seidzemettäkymmendä tuhatta ja seidzemen sata.
4 Moos 2:27 Hänen wierellens pitä Asserin sucucunnan heidäns sioittaman/ heidän päämiehens Pagiel Ochran poica.
4 Moos 2:28 Ja hänen jouckons luetut yxi wijdettäkymmendä tuhatta ja wijsi sata.
4 Moos 2:29 Sitälikin Nephtalin sucucunda heidän päämiehens Ahira Enanin poica.
4 Moos 2:30 Ja hänen jouckons luetut colme cuudettakymmendä tuhatta ja neljä sata.
4 Moos 2:31 Nijn että caicki Danin leiris luetut/ owat sata seidzemen cuudettakymmendä tuhatta ja cuusi sata. Ja heidän pitä wijmeisnä waeldaman heidän lippuns alla.
4 Moos 2:32 Tämä on Israelin lasten lucu heidän Isäins huonetten ja leirein jälken/ ja jouckons cansa/ cuusisata tuhatta ja colmetuhatta/ wijsisata ja wijsikymmendä.
4 Moos 2:33 Mutta Lewitat ei ole luetut Israelin lasten lucuun/ nijncuin HERra Mosexelle oli käskenyt.
4 Moos 2:34 Ja Israelin lapset teit caicki mitä HERra oli Mosexelle käskenyt. Ja he sioitit heidäns heidän lippuins ala/ ja matcustit idzecukin sucucunnasans heidän Isäins huonen jälken.
Vers. 1. HERra puhui ) tästä lugusta selkiäst nähdän cuinga HERra Jumala racasta hywä järjestyst: sillä josa ei ole hywä järjestys hengelises eli mailmaises säädys/ sijnä ei ole Jumala/ sentähden sano Pawali/ 1. Cor. 14:40. andacat caicki cunnialisest ja järjestäns tapahtua.
III. Lucu.
HERra käske Lewitat palwella Tabernaclis/ Aaronin poikinens pappeudestans otta waarin/ v. 5.
luke caicki heidän miehenspuolet/ jotca olit Cuucauden wanhat/ v. 15.
Gersoniterit/ v. 27.
Merariterit/ v. 33.
Lewitat/ joita löytän/ 22000/ v. 39.
Caicki esicoiset/ ja nijtä löytän/ 22273. v. 40.
nijden edest otta HERra Lewitat tygöns. Mutta nijden 273. sielun edest/ jotca on Lewitain lugun ylidze/ otta Moses 1365. Sicli/ ja anda Aaronille/ ja hänen pojillens/ v. 44.

4 Moos 3:1 NÄmät owat Aaronin ja Mosexen sugut/ sijhen aican cosca HERra puhui Mosexelle Sinain wuorella.
4 Moos 3:2 Ja nämät owat Aaronin poicain nimet: Nadab esicoinen/ sitälikin Abihu/ Eleazar ja Ithamar.
4 Moos 3:3 Nämät owat Aaronin poicain nimet/ jotca olit papixi woidellut/ ja heidän kätens täytetyt papin wircaan.
4 Moos 3:4 Mutta Nadab ja Abihu cuolit HERran edes/ cosca he uhraisit Sinain corwes wierasta tulda HERran edes/ ja ei ollut heillä poikia. Mutta Eleazar ja Ithamar teit papin wirca heidän Isäns Aaronin edes.
4 Moos 3:5 JA HERRA puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 3:6 tuo edes Lewin sucucunda/ ja aseta heitä papin Aaronin eteen palweleman händä.
4 Moos 3:7 Ja pitämän waarin hänest ja coco seuracunnast/ seuracunnan majan edes/ ja palweleman majan palweluxes.
4 Moos 3:8 Ja tallella pitämän caicki seuracunnan majan calut/ ja ottaman waarin Israelin lasten wartioidzemisest/ palweleman majan palweluxes.
4 Moos 3:9 Ja sinun pitä andaman Aaronille ja hänen pojillens Lewitat lahjaxi Israelin lapsista.
4 Moos 3:10 Mutta Aaronin poikinens pitä sinun asettaman pitämän waari heidän pappiudestans. Ja jos jocu muucalainen sijhen lähesty/ hänen pitä cuoleman.
4 Moos 3:11 Ja HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 3:12 Cadzo/ minä otin Lewitat Israelin lapsista caickein esicoisten edestä/ joca ensist äitins cohdun awa Israelin lasten seas/ nijn että Lewitat pitä oleman minun.
4 Moos 3:13 Sillä caicki esicoiset owat minun/ sijtä päiwästä cuin minä löin caicki esicoiset Egyptin maalla/ silloin pyhitin minä minulleni caicki esicoiset israelis/ ihmisist nijn carjan asti/ että ne olisit minun/ Minä HERra.
4 Moos 3:14 JA HERra puhui Mosexelle Sinain corwesa/ sanoden:
4 Moos 3:15 Lue Lewin pojat heidän Isäins huonen ja sucucundans jälken/ caicki miehenpuoli cuucauden wanha ja sen ylidze.
4 Moos 3:16 Ja Moses luki heitä HERran sanan jälken/ nijncuin hänelle oli käsketty.
4 Moos 3:17 Ja nämät olit Lewin pojat heidän nimeins jälken/ Gerson/ Cahath ja Merari.
4 Moos 3:18 Mutta Gersonin poicain nimet heidän suguisans olit: Libni ja Simei.
4 Moos 3:19 Cahathin pojat heidän suguisans olit: Amram/ Jezehar/ Hebron ja Usiel.
4 Moos 3:20 Merarin pojat heidän suguisans olit: Maheli ja Musi. Nämät owat Lewin sucucunnat heidän Isäins huonen jälken.
4 Moos 3:21 NÄmät owat Gersonin sucucunnat: Libniterit ja ja Simeiterit.
4 Moos 3:22 Heidän lucuns/ caicki jotca miehenpuolet olit/ löyttin seidzementuhatta ja wijsisata/ cuucauden wanha ja sen ylidze.
4 Moos 3:23 Ja Gersoniterein sucucunnat pitä heidän sioittaman tacapuolelle maja länden päin.
4 Moos 3:24 Heidän päämiehens pitä oleman Eliasaph Laelin poica.
4 Moos 3:25 Ja heidän pitä wartioidzeman seuracunnan maja/ nimittäin/ asuinsia/ maja/ peitteitä/ ja waatteita.
4 Moos 3:26 Ja pihan waatteita/ ja peitosta pihan sisällekäytäwäs joca käy asuinsia ja Altarita ymbärins/ ja köysiä/ ja caicki cuin sen palweluxeen tarwitan.
4 Moos 3:27 NÄmät owat Cahathin sugut/ cuin owat Amramiterit/ Jezehariterit/ Hebroniterit ja Usieliterit.
4 Moos 3:28 Caicki joca miehenpuoli oli cuucauden wanha ja sitä wanhembi/ lucuans cahdexan tuhatta ja cuusisata/ joiden pitä pitämän waarin Pyhän wartioidzemisest.
4 Moos 3:29 Ja pitä heidäns sioittaman etelän puolelle siwulle maja.
4 Moos 3:30 Ja heidän päämiehens pitä oleman Elizaphan Usielin pojan/
4 Moos 3:31 Ja heidän pitä wartioidzeman Arckia/ pöytä/ kyntiläjalca/ Altareita ja caickia Pyhän caluja/ joilla palwelusta tehdän ja peitteitä/ ja caickia mitä palweluxeen tarwitan.
4 Moos 3:32 Mutta Ruhtinat caickein Lewitain päämiesten ylidze/ pitä oleman Eleazarin papin Aaronin pojan/ ylidzen asetettuin/ pitämän waaria Pyhän wartioidzemisest.
4 Moos 3:33 NÄmät owat Merarin sugut: Maheliterit ja Musiterit.
4 Moos 3:34 Joiden lucu oli cuusituhatta ja caxisata/ caicki se cuin miehenpuoli oli/ cuucauden wanha ja sen ylidze.
4 Moos 3:35 Heidän päämiehens pitä oleman Suriel Abihailin poica/ ja pitä sioittaman heitäns siwulle maja pohjan puolelle.
4 Moos 3:36 Ja heidän wircans pitä oleman/ wartioita majan lautoja/ corennoita/ padzaita ja majan jalcoja/ ja caickia caluja jotca sen palweluxeen tarwitan.
4 Moos 3:37 Nijn myös padzaita pihan ymbärins/ ja sen jalcoja/ ynnä paanuin ja köytten cansa.
4 Moos 3:38 MUtta seuracunnan majan etiselle puolen itän päin/ pitä Moses ja Aaron heidäns sioittaman poikinens/ wartioidzeman Pyhän ja Israelin lapsia. Jos jocu muucalainen sijhen lähesty/ hänen pitä cuoleman.
4 Moos 3:39 Caickein Lewitain lucu/ cuin Moses ja Aaron luit/ heidän sucucunnisans HERran sanan jälken/ caicki miehenpuoli/ cuucauden wanha ja sitä wanhemmat/ oli caxi colmattakymmendä tuhatta.
4 Moos 3:40 JA HERra puhui Mosexelle: lue caicki esicoiset jotca miehenpuolet owat Israelin lasten seas/ cuucauden wanhat/ ja sitä wanhemmat/ ja ota heidän nimeins lucu.
4 Moos 3:41 Ja sinun pitä ottaman Lewitat minulle ( minä olen HERra ) caickein Israelin lasten esicoisten edestä/ ja Lewitain carjat/ caickein Israelin lasten carjan esicoisten edestä.
4 Moos 3:42 Ja Moses luki nijncuin HERra hänelle käskenyt oli/ caicki Israelin lasten esicoiset.
4 Moos 3:43 Ja löyttin caicki miehenpuolest esicoiset/ heidän nimeins lugun jälken/ cuucauden wanhat ja sen ylidzen/ heidän lucuns jälken/ caxi colmattakymmendä tuhatta/ caxi sata ja colme cahdexattakymmendä.
4 Moos 3:44 Ja HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 3:45 Ota Lewitat caickein Israelin lasten esicoisten edestä/ ja Lewitain carja heidän carjans edestä/ että Lewitat olisit minun/ joca olen HERra.
4 Moos 3:46 Mutta ne lunastusrahat/ nijden cahden sadan/ ja colmen cahdexattakymmenen edestä/ jotca jääwät Israelin lasten esicoisist Lewitain lugun ylidze.
4 Moos 3:47 Pitä sinun ottaman wijsi Sicli mies mieheldä Pyhän Siclin jälken/ Sicli maxa caxikymmendä/ Gerah.
4 Moos 3:48 Ja sinun pitä andaman Aaronille ja hänen pojillens nijden jäänyitten heidän lugustans lunastusrahan.
4 Moos 3:50 Nijn otti Moses nijden ylidzejäänyitten Lewitain lunastusrahan.
4 Moos 3:51 Israelin lasten esicoisilda otti hän rahan/ tuhannen colmesata ja wijsi seidzemettäkymmendä Sicli/ Pyhän Siclin jälken.
4 Moos 3:52 Ja andoi ne Aaronille/ ja hänen pojillens HERran sanan jälken/ nijncuin HERra oli Mosexelle käskenyt.
Vers. 4. Wierasta tulda ) tästä luettacan sen ensimäisen versyn selitys/ 10. Cap. Lev.
v. 10. Jos jocu muucalainen ) Että Lewitain papit erinomaisest awistit Christust: nijn tehdän tällä tiettäwäxi: ettei kengän Christuxen wircaan idzens saa secoitta/ nijncuin täsä ei saanut kengän tehdä papin wirca/ joca ei ollut Aaronin sugusta/ Esa. 63:2.
IV. Lucu.
HERra käske Mosexen ja Aaronin lukea Cahathin lapset 30. ajastajast 50. asti/ ja sano heille heidän wircans/ nimittäin/ cosca joucko matcan lähte/ pitä heidän candaman caickein Pyhindä/ v. 1.
cosca se Aaronilda ja hänen pojildans kääritty on/ v. 5.
Mutta ei heidän pidä sitä peittämätä näkemän/ v. 15.
Gersonin lapset pitä candaman majan waattet/ Tabernaclin ja sen peitoxet/ etc. v. 21.
Merarin lapset lautoja/ corennoita/ padzaita/ jalcoja/ waajoja ja köysiä/ v. 29.
Moses luke heidän idzecungin/ ja caickein lucu on 8580/ v. 49.

4 Moos 4:1 JA HERra puhui Mosexelle ja Aaronille/ sanoden:
4 Moos 4:2 Lue Cahathin lapset Lewin poicain seast/ heidän sucucundains ja Isäins huonetten jälken.
4 Moos 4:3 Colmestkymmenest wuodest nijn wijdenkymmenen wuoten asti/ caicki ne jotca kelwolliset owat sotaan menemän/ seuracunnan majas palwelusta tekemän.
4 Moos 4:4 Ja tämä pitä oleman Cahathin poicain wirca todistuxen majas/ cuin caickein pyhin on.
4 Moos 4:5 COsca leiriä sijrtän/ nijn pitä Aaron poikinens menemän sisälle/ ja ottaman esiripun alas/ ja käärimän todistuxen Arkin sijhen.
4 Moos 4:6 Ja paneman peiton Thechaschim nahgoista sen päälle/ ja hajottaman aiwa kellaisen waatten sen ylidze/ ja paneman corennons sijhen tygö.
4 Moos 4:7 Nijn myös pitä heidän hajottaman näkypöydän ylidze kellaisen waatten/ ja paneman sen päälle fatit/ lusicat/ maljat ja cannut/ joilla se peitetän/ ja ne jocapäiwäiset leiwät pitä sen päällä oleman.
4 Moos 4:8 Ja heidän pitä hajottaman nijden päälle rosinpunaisen waatten/ ja peittämän Thechaschim nahcaisella peitoxella/ ja paneman hänen corendons sijhen tygö.
4 Moos 4:9 Ja heidän pitä ottaman kellaisen waatten/ ja käärimän kyntiläjalan sen sisälle/ ja hänen lampuns/ ynnä nijstimen ja sammutus astian cansa/ ja caicki öljyastiat/ jotca sijhen wircaan owat tarpelliset.
4 Moos 4:10 Ja näiden caickein päälle pitä paneman peitoxen Thechaschim nahasta/ ja paneman corendoin päälle.
4 Moos 4:11 Nijn myös pitä heidän hajottaman sen cullaisen Altarin ylidze kellaisen waatten/ ja heidän pitä hajottaman sen ylidze Thechaschim nahcaisen peitoxen/ ja paneman hänen corendons sijhen tygö.
4 Moos 4:12 Caicki calut/ joilla he palwelewat Pyhäs/ pitä heidän ottaman ja lewittämän nijden ylidzen kellaisen waatten/ ja peittämän sen Thechaschim nahcaisella peitoxella/ ja paneman ne corendoin päälle.
4 Moos 4:13 Heidän pitä myös käwäisemän tuhwan Altarilda/ ja hajottaman skarlacanaisen waatten sen ylidzen.
4 Moos 4:14 Ja paneman sen päälle caicki hänen caluns/ joita he sijnä tarwidzewat/ hijlipannut/ couriraudat/ lapiot ja maljat/ ja caicki Altarin calut/ ja heidän pitä hajottaman sen ylidzen Thechaschim nahcaisen peitoxen/ ja paneman hänen corendons sijhen tygö.
4 Moos 4:15 COsca Aaron ja hänen poicans nämät toimittanet owat/ ja peittänet Pyhän/ ja caicki sen calut/ ja leiriä sijrtän: Nijn pitä sijtte Cahathin lapset menemän ja candaman nijtä/ ja ei pidä rupeman Pyhään/ ettei he cuolis. Nämät pitä oleman Cahathin lasten tacat Todistuxen majas.
4 Moos 4:16 Ja Eleazarilla papin Aaronin pojalla pitä oleman tämä wirca/ toimitta öljyä walistuxexi/ ja yrttejä suidzutuxexi/ ja jocapäiwäisiä ruocauhreja/ ja woidellusöljyä/ nijn että hän toimitta coco Tabernaclin/ ja caicki mitä sijnä on/ Pyhän ja hänen caluns.
4 Moos 4:17 Ja HERra puhui Mosexelle ja Aaronille/ sanoden:
4 Moos 4:18 Ei teidän pidä Cahathiterein sucucundain sikiöit häwittämän Lewitain seast.
4 Moos 4:19 Waan sen teidän pitä heidän cansans tekemän/ että he eläisit ja ei cuolis/ jos he rupewat sijhen caickein Pyhimbään: Aaronin poikinens pitä menemän sisälle ja asettaman idzecungin heidän wircaans ja tackaans.
4 Moos 4:20 Waan ei heidän pidä menemän sinne sisälle/ cadzoman Pyhä/ cosca se peitetän/ ettei he cuolis.
4 Moos 4:21 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 4:22 Lue Gersonin lapset/ heidän Isäins huonen ja sucucundains jälken.
4 Moos 4:23 Colmestkymmenest wuodest nijn wijtenkymmenen asti. Ja aseta caicki ne/ jotca sotaan menemän kelwolliset owat/ että heillä olis wirca seuracunnan majas.
4 Moos 4:24 Ja tämä pitä oleman Gersoniterein sucucunnan wirca/ jota heidän pitä tekemän ja candaman.
4 Moos 4:25 Ja heidän pitä candaman Tabernaclin waattet/ ja seuracunnan majan/ ja hänen peitoxens/ ja Thechaschim nahcaisen peitoxen/ joca on sen päällä/ ja seuracunnan majan owiwaatten.
4 Moos 4:26 Ja pihan waattet ja läpikäytäwän owen waattet pihas/ joca käy sekä Tabernaclin että myös Altarin ymbärins/ ja hänen köytens ja caicki heidän wircans calut/ ja caicki mitä heidän wirasans tarwitan.
4 Moos 4:27 Aaronin ja hänen poicains sanain jälken pitä caickein Gersonin poicain wirca tehtämän/ caicki mitä heidän candaman ja corjaman pitä/ ja teidän pitä cadzoman/ että he ottaisit waarin caikista heidän cuormistans.
4 Moos 4:28 Tämä pitä Gersonin lasten ja sucuin wirca oleman seuracunnan majas/ Ja heidän wartions pitä oleman Ithamarin papin Aaronin pojan käden alla.
4 Moos 4:29 Merarin lapset heidän sucucundains ja Isäins huonetten jälken/ pitä sinun myös asettaman.
4 Moos 4:30 Colmestkymmenest wuodest nijn wijtenkymmenen wuoten asti/ caicki ne jotca sotaan menemän kelpawat/ että heillä olis wirca seuracunnan majas.
4 Moos 4:31 Tästä cuormast pitä heidän pitämän waarin heidän wircans jälken seuracunnan majas/ että he candawat Tabernaclin laudat/ ja corennot/ ja padzat/ ja jalat.
4 Moos 4:32 Nijn myös padzat pihan ymbärins/ ja jalat/ ja pannut/ ja köydet/ caickein heidän caluins cansa/ caiken heidän wircans peräst/ jocaidzelle pitä teidän niminomattain asettaman cuormat caluista/ joista heidän pitä pitämän waarin.
4 Moos 4:33 Ja tämän pitä oleman Merarin lasten sucuin wirca/ caikista joista heidän pitä ottaman waarin seuracunnan majas/ Ithamarin papin Aaronin pojan käden alla.
4 Moos 4:34 JA Moses ja Aaron ynnä caiken Canssan päämiesten cansa luit Cahathiterein lapset/ heidän sucuins ja Isäins huonetten jälken.
4 Moos 4:35 Colmestkymmenest wuodest nijn wijtenkymmenen wuoten asti/ caicki ne jotca sotaan menemän kelwolliset owat/ palwelusta tekemän seuracunnan majas.
4 Moos 4:36 Ja heidän lucuns oli heidän sucuins jälken/ caxituhatta/ seidzemensata ja wijsikymmendä.
4 Moos 4:37 Tämä on Cahathiterein sucucundain lucu/ joilla caikilla oli toimittamist seuracunnan majas/ jotca Moses ja Aaron luit HErran sanan jälken Mosexen cautta.
4 Moos 4:38 Nijn luettin myös Gersonin lapset heidän sucucundains ja Isäins huonetten jälken.
4 Moos 4:39 Colmestkymmenest wuodest/ nijn wijtenkymmenen wuoten asti/ caicki ne jotca sotaan menemän kelwolliset olit/ palwelusta tekemän seuracunnan majas.
4 Moos 4:40 Ja heidän lucuns heidän sucuins ja Isäins huonetten jälken oli caxi tuhatta cuusisata ja colmekymmendä.
4 Moos 4:41 Tämä on Gersonin lasten sugun lucu/ joilla caikilla oli tekemist seuracunnan majas/ jotca Moses ja Aaron luit HERran sanan jälken.
4 Moos 4:42 Luettin myös Merarin lapset heidän sucuins ja Isäins huonetten jälken.
4 Moos 4:43 Colmestkymmenest wuodest nijn wijtenkymmenen wuoten asti/ caicki jotca sotaan menemän kelwolliset olit/ palwelusta tekemän seuracunnan majas.
4 Moos 4:44 Ja heidän lucuns oli/ heidän sucuins ja Isäins huonetten jälken/ colmetuhatta ja caxisata.
4 Moos 4:45 Tämä on Merarin lasten sugun lucu/ jotca Moses ja Aaron luit HERran sanan jälken Mosexen cautta.
4 Moos 4:46 Caickein Lewitain lucu/ jota Moses ja Aaron ynnä Israelin päämiesten cansa luit/ heidän sucuins ja Isäins huonetten jälken.
4 Moos 4:47 Colmestkymmenest wuodest nijn wijtenkymmenen wuoten asti/ caicki ne jotca menit sisälle palwelusta tekemän wirasans/ ja cuorma candaman seuracunnan majaan.
4 Moos 4:48 Oli cahdexantuhatta/ wijsisata ja cahdexankymmendä.
4 Moos 4:49 Jotca luetut olit HErran sanan jälken Mosexen cautta/ idzecukin hänen wircaans ja cuormaans/ nijncuin HERra Mosexelle käskenyt oli.
Vers. 3. Colmestkymmenest wuodest ) Että HERra tahdoi anda Lewitat luke 30. wuodesta/ on syy/ että caikes wiras tarwitan toimellisus/ ymmärrys/ uscollisus/ coettelemus/ ahkerus ja jalous/ cuitengin erinomaisest papin wiras: Nyt löytän nämät parhas miehen ijäs 30. nijn 50. wuoten asti: Sillä ennencuin hän joutu 30. wuotisexi/ owat hänen tecons enimmäst lapsilliset/ ilman ymmärrystä/ coettelemusta ja julkisutta. Ja sijtte cuin jocu tule 50. wuoden ylidze/ on enimmäst heickous ja hitaisus/ sentähden tahdoi myös HERra Jumala/ että Lewitat parhalla ijälläns händä Pyhän työs palweleman piti.
v. 15. Ettei he cuolis ) Nijn paljo Jumala on pitänyt palweluxestans/ ja wielä nyt pitä/ ettei jocu ilman lailist cudzumist tekis mitä Jumalan palweluxeen tule: ellei hän tahdo häneldä rangaistuxi tulla/ nijncuin nähdän/ Ier. 23:21. Rom. 10:15.

V. Lucu.
HERran käsky spitalisist/ ja muista saastaisist/ v. 1.
miehest eli waimost/ rickowaisist ihmistä wastan/ v. 5.
epäluulost/ cosca waimo miehens tykö carca/ taicka epäluulon hengeldä rijwatan/ cuinga waimo pitä papin eteen asetettaman/ ja erinomaisella uhrilla ja menolla sitä tutkiman/ etc. v. 11.

4 Moos 5:1 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 5:2 käske Israelin lapset aja caicki spitaliset leiristä ulos/ ja caicki joidenga siemen wuota/ ja ne jotca owat johongun cuolluen idzens saastuttanet.
4 Moos 5:3 Sekä miehet että waimot pitä teidän ajaman leiristä ulos/ ettei he leiriäns saastutais/ cusa minä heidän keskelläns asun.
4 Moos 5:4 Ja Israelin lapset teit nijn/ ja ajoit heidän leiristä ulos/ nijncuin HERra oli Mosexelle sanonut.
4 Moos 5:5 Ja HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 5:6 Puhu Israelin lapsille: jos mies eli waimo ricko ihmisten tawalla HERra wastan/ nijn on se sielu syypää.
4 Moos 5:7 Ja heidän pitä tunnustaman ricoxens/ cuin he tehnet owat/ ja pitä päänäns sowittaman wicans/ ja wielä lisämän wijdennen osan/ ja andaman sille/ jota wastan he rickonet owat.
4 Moos 5:8 Jos ei sitä ole/ jolle se maxetaisin/ nijn pitä se annettaman HERralle papin edes/ paidzi sowindo oinasta/ jolla hän sowitetan.
4 Moos 5:9 Nijn pitä myös caicki ylönnys/ caikista cuin Israelin lapset pyhittäwät ja uhrawat papille/ oleman hänen omans.
4 Moos 5:10 Jos jocu jotain pyhittä/ sen pitä oleman hänen omans/ ja mitä jocu anda papille/ sen pitä myös oleman hänen omans.
4 Moos 5:11 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 5:12 Puhu Israelin lapsille/ ja sano heille: jos jongun miehen waimo carca hänen tyköäns ja ricko händä wastan.
4 Moos 5:13 Ja jos jocu maca händä/ ja se on hänen oman miehens silmäin edest salattu ja peitetty/ että hän on idzens saastuttanut/ ja ei taita sitä täyttä todistuxella/ sillä ettei hän ole sijnä löytty.
4 Moos 5:14 Ja kijwaus hengi kehoitta hänen/ että hän kijwoittele waimostans/ ongo hän saastuttanut idzens taicka ei.
4 Moos 5:15 Nijn pitä miehen waimons papin eteen wiemän/ ja wiemän uhrin hänen edestäns kymmenennen osan Ephast ohran jauhoja/ ja ei sen päälle öljyä wuodattaman/ eikä myös pyhä sawua sen päälle paneman: sillä se on kijwausuhri/ ja muistouhri/ joca pahan tegon muistutta.
4 Moos 5:16 Nijn pitä papin tuoman hänen edes/ ja asettaman HERran eteen.
4 Moos 5:17 Ja papin pitä ottaman pyhä wettä sawiastiaan/ ja tomua majan permannosta paneman sijhen weteen.
4 Moos 5:18 Ja pitä asettaman waimon HERran eteen/ ja awaman hänen pääns/ ja paneman hänen kätens muistouhrin päälle/ joca on kijwausuhri/ ja papin kädes pitä oleman ne catkerat kirouxen wedet.
4 Moos 5:19 Ja pitä wannottaman waimo/ ja sanoman hänelle: Jos ei yxikän mies ole maannut sinun cansas/ ja jos et sinä ole juosnut sinun miehes tykö/ nijn ettet sinä ole idzes saastuttanut/ nijn tämä catkera kirottu wesi ei pidä sinulle mitän wahingota tekemän.
4 Moos 5:20 Mutta jos sinä ole juosnut sinun miehes tykö/ nijn että sinä olet saastuttanut idzes/ ja jocu on sinun maannut/ paidzi sinun oma miestäs.
4 Moos 5:21 Nijn pitä papin wannottaman waimo kirouxen sadatuxella/ ja sanoman hänelle: HERra andacon sinun kirouxexi ja sadatuxexi sinun Canssas keskelle/ nijn että HERra salli mädätä sinun landes: ja sinun wadzas ajettua.
4 Moos 5:22 Nijn mengän nyt tämä kirottu wesi sinun sisällyxijs/ nijn että sinun wadzas ajettu/ ja sinun landes mätänewät/ ja waimon pitä sanoman: Amen/ Amen.
4 Moos 5:23 Ja nijn pitä papin kirjoittaman nämät kirouxet kirjaan/ ja pitä wiruttaman catkeralla wedellä.
4 Moos 5:24 Ja pitä andaman waimon juoda sijtä catkerasta kirotusta wedestä. Ja cosca se catkera kirottu wesi on mennyt hänen sisällens.
4 Moos 5:25 Pitä papin ottaman sen kijwausuhrin hänen kädestäns/ ja pitä ylöndämän sen HERran eteen ruocauhrixi/ ja uhraman sen Altarilla.
4 Moos 5:26 Nimittäin/ hänen pitä ottaman pion täyden ruocauhrista waimon muistouhrixi/ ja polttaman sen Altarilla/ ja sijtte andaman wettä waimon juoda.
4 Moos 5:27 Ja cosca hän weden on juonut/ ja hän on saastuttanut idzens/ ja rickonut hänen miestäns wastan/ nijn pitä sen catkeran kirotun weden menemän hänen sisällens ja oleman hänelle catkeran: nijn että hänen wadzans ajettu/ ja hänen landens mätänewät/ ja sen waimon pitä oleman kirotun hänen Canssans seas.
4 Moos 5:28 Waan jos se waimo ei ole saastuttanut idzens/ waan on puhdas/ nijn ei pidä sen mitän hänelle wahingota tekemän/ nijn että hän sijttekin hedelmälisexi tule.
4 Moos 5:29 Tämä on kijwauslaki/ cosca jocu waimo carca miehens tykö/ ja on saastuttanut idzens.
4 Moos 5:30 Eli cosca kijwaus hengi kehoitta miehen kijwoitteleman waimostans/ että hän asetta hänen HERran eteen/ nijn papin pitä tekemän hänelle caiken tämän lain jälken.
4 Moos 5:31 Ja miehen pitä oleman wiattoman sijtä pahast tegost/ waan waimon pitä candaman hänen pahat tecons.
Vers. 19. Kirottu wesi ) tämä wesi on ollut catkera/ että se oli tuhalla secoitettu/ se cudzutan kirotuxi/ että sijtä saastainen waimo sai pahan taudin/ ja tuli kirouxexi hänen Canssans seas.
VI. Lucu.
HERran käsky raitiuden lupauxest/ ettei juodais wijna eli wäkewitä juotawita/ v. 1.
eikä päätä ajellais/ eikä myös jongun cuolluen tygö mennäis/ v. 5.
Jos jocu tapaturmast cuolis hänen tykönäns/ hänen pidäis andaman uhrata edestäns/ ja pitämän lupauxens määrätyn ajan/ v. 9.
cosca aica lopuis/ pidäis hänen andaman uhrata edestäns/ ajeleman pääns/ ja sijtte juoman wijna/ v. 13.
Israelin lasten siunauxest/ v. 22.

4 Moos 6:1 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 6:2 Puhu Israelin lapsille/ ja sano heille: jos mies eli waimo lupa erinomaisen lupauxen/ eroittaxens idzens HERralle.
4 Moos 6:3 Hänen pitä eroittaman idzens wijnast ja wäkewäst juomast/ wijnan eticka ja wäkewän juoman eticka ei pidä hänen myös juoman/ eikä myös caicki sitä/ cuin on wijnamarjoista tehty pidä hänen juoman/ eikä myös pidä hänen syömän tuoreita eikä cuiwia wijnamarjoja.
4 Moos 6:4 Caikella lupauxens ajalla/ ei pidä hänen mitän/ cuin wijnapuusta tehty on/ eikä wijnamarjan tuumia eli cuoria syömän.
4 Moos 6:5 Caikella lupauxens ajalla ei pidä partaweidzen tuleman hänen pääns päälle/ sijhenasti cuin hänen päiwäns täytetän/ cuin hän oli HERralle idzens eroittanut/ hänen pitä pyhän oleman/ ja andaman hänen pääns hiuxet wapast caswa.
4 Moos 6:6 Caikella lupauxens ajalla/ cuin hän HERralle idzens eroittanut on/ ei pidä hänen menemän yhdengän cuolluen tygö.
4 Moos 6:7 Eikä myös pidä hänen saastuttaman idzens/ hänen Isäns taicka äitins/ eikä hänen weljens eli sisarens cuollueen ruumiseen: sillä hänen Jumalans lupaus on hänen pääns päällä.
4 Moos 6:8 Ja caikella hänen lupauxens ajalla/ pitä hänen HERralle pyhän oleman.
4 Moos 6:9 Jos jocu äkist ja tapaturmast cuole hänen tykönäns/ nijn tule hänen lupauxens pää saastutetuxi. Sentähden pitä hänen ajeleman pääns paljaxi hänen puhdistuspäiwänäns/ se on/ seidzemendenä päiwänä pitä hänen sen ajeleman.
4 Moos 6:10 Ja cahdexandena päiwänä pitä hänen tuoman caxi kyhkyläistä/ eli caxi mettisen poica papin tygö/ seuracunnan majan owen eteen.
4 Moos 6:11 Ja papin pitä sen yhden uhraman syndiuhrixi/ ja toisen polttouhrixi/ ja sowittaman hänen/ että hän saastutti idzens cuolluen ruumilla/ ja nijn pitä pyhittämän pääns sinä päiwänä.
4 Moos 6:12 Ja hänen pitä HERralle pitämän hänen lupauxens päiwät/ ja pitä tuoman wuosicunnaisen caridzan wicauhrixi. Ja nijn pitä ne endiset päiwät tyhjät oleman/ sentähden että hän tuli saastutetuxi.
4 Moos 6:13 TÄmä on eroitetun laki/ cosca hänen lupauxens aica täytetty on/ nijn pitä hän tuotaman seuracunnan majan owen eteen.
4 Moos 6:14 Nijn pitä hänen tuoman uhrins HERralle/ wuosicunnaisen wirhittömän caridzan polttouhrixi/ wuosicunnaisen wirhittömän uhen syndiuhrixi/ ja wuosicunnaisen wirhittömän oinan kijtosuhrixi.
4 Moos 6:15 Ja corin happamattomia kyrsiä sämbyläjauhoista secoitetut öljyyn/ ja ohucaisia happamattomia kyrsiä öljyllä woidelluita/ ja heidän ruocauhrins ja juomauhrins.
4 Moos 6:16 Ja papin pitä ne tuoman HERran eteen/ ja pitä uhraman hänen syndiuhrixens ja polttouhrixens.
4 Moos 6:17 Mutta oinan hänen pitä uhraman HERralle kijtosuhrixi/ ja happamattomat leiwät corisa/ ja pitä myös hänen ruocauhrins ja juomauhrins tekemän.
4 Moos 6:18 Ja se joca luwannut on/ pitä lupauxens pään ajeleman paljaxi/ seuracunnan majan owen edes/ ja ottaman hänen lupauxens pään hiuxet ja heittämän tuleen/ joca kijtosuhrin alla on.
4 Moos 6:19 Ja pitä ottaman oinan keitetyn lawan/ ja happamattoman kyrsän corista/ ja ohucaisen happamattoman kyrsän/ ja pitä paneman ne sen eroitetun käden päälle/ sijttecuin hän lupauxens ajellut on.
4 Moos 6:20 Ja papin pitä ne häälyttämän häälytyxexi HERralle/ ja se on pyhä papille/ ynnä häälytysrinnan ja ylönnyslawan cansa/ ja sijtte eroitettu juocan wijna.
4 Moos 6:21 Tämä on eroitetun laki/ joca uhrins lupa HERralle hänen eroituxens puolest/ paidzi sitä cuin hän muutoin taisi matcan saatta. Nijncuin hän on luwannut/ nijn pitä myös hänen tekemän/ hänen lupaus lakins jälken.
4 Moos 6:22 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 6:23 Puhu Aaronille ja hänen pojillens/ ja sano: näin pitä teidän siunaman Israelin lapsia/ ja sanoman heille:
4 Moos 6:24 HERRA siunatcon sinua/ ja warjelcon sinua.
4 Moos 6:25 HERra walistacon caswons sinun päälles/ ja olcon sinulle armollinen.
4 Moos 6:26 HERra ylöndäkön caswons sinun päälles/ ja andacon sinulle rauhan.
4 Moos 6:27 Sillä heidän pitä paneman minun nimeni Israelin lasten päälle/ siunataxeni heitä.
Vers. 2. Erinomaisen lupauxen ) jotca sencaltaisen lupauxen teit/ cudzuttin Nazirerixi/ jotca lupaisit/ taicka coco heidän elinaicans/ eli jongun määrätyn ajan olla wijna juomata/ eli anda idzens ajella/ eikä cuollueen sattua/ eli myös saastutta idzens johongun muuhun sencaltaiseen: Sillä he tahdoit sillä ajalla ahkerammast rucoilla ja Jumalata palwella. Udes Testamendis en me Christityt ole erittäin sijhen sidotut/ waan että nämät Nazirerit awistit Christusta/ joca synnist wapa oli/ ja aina mielelläns teki Jumalan tahdon: Jolla meille muistutetan/ että meidän myös pitä mielelläm seuraman Christusta/ ottaman waarin/ etten me idzem saastuta synnillä/ waan erotaisim meitäm caikista mailmalisista himoista/ puhtast ja raitist eläisim täsä mailmas/ Tit. 2:11. tästä taitan lewiämmäldä luke 27. Cap. Lev.
v. 27. Siunataxeni heitä ) Tähän ihmisen pitä idzens luottaman/ ja wahwast uscoman/ että HERra händä siuna tämän hänen lupauxens peräst/ cosca hän cuule nämät sanat.

VII. Lucu.
ISraelin ruhtinasten uhramisest cuusi peitettyä waunua/ ja caxitoistakymmendä härkä/ v. 1.
Jotca HERra käske anda Gersonin ja Merarin lapsille Tabernaclin palweluxeen/ mutta ei Cahathin lapsille/ sillä heidän pitä candaman hartioillans/ sen cuin heidän tule/ v. 4.
Sijttecuin Altari wihittin/ uhrawat he taas idzecukin päiwänäns/ v. 10.
caicki heidän yhtäläisen lahjans/ v. 12.
Ja nijn pidetän Altarin wihkimys/ v. 84.
Cosca Moses mene Tabernaclijn/ puhu HERra hänelle armonistuimelda cahden Cherubimin keskeldä/ v. 89.

4 Moos 7:1 JA tapahtui sinä päiwänä cosca Moses oli pannut majan ylös/ woiteli hän sen ja wihei caluinens/ hän woiteli myös ja wihei Altarin caluinens.
4 Moos 7:2 NIjn uhraisit Israelin Ruhtinat/ jotca ylimmäiset olit heidän Isäins huonesa: sillä he olit päämiehet sucucundain ylidze/ ja seisoit ylimmäises sias heidän seasans/ jotca luetut olit.
4 Moos 7:3 Ja toit heidän uhrins HERran eteen/ cuusi peitettyä waunua/ ja caxitoistakymmendä härka/ aina waunu cahden Ruhtinan edest/ mutta härkä idzecungin edest/ ja toit ne majan eteen.
4 Moos 7:4 Ja HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 7:5 Ota heildä/ että he palwelewat seuracunnan majan palweluxes/ ja anna Lewitaille/ idzecullengin wircans jälken.
4 Moos 7:6 Nijn otti Moses waunut ja härjät/ ja andoi ne Lewitaille.
4 Moos 7:7 Caxi waunua ja neljä härkä andoi hän Gersonin lapsille heidän wircans jälken.
4 Moos 7:8 Neljä waunua ja cahdexan härkä/ andoi hän Merarin lapsille heidän wircans jälken/ Ithamarin papin Aaronin pojan käden alla.
4 Moos 7:9 Mutta Cahathin lasten ei hän mitän andanut: sillä heillä oli Pyhän wirca/ ja piti candaman olallans.
4 Moos 7:10 Ja Ruhtinat uhraisit Altarin wihkimisexi/ sinä päiwänä cosca se wihitty oli/ ja uhraisit lahjans Altarin eteen.
4 Moos 7:11 Ja HERra sanoi Mosexelle: annan jocaidzen Ruhtinan tuoda uhrins idzecungin päiwänäns Altarin wihkimisexi.
4 Moos 7:12 ENsimäisnä päiwänä uhrais lahjans Nahesson Aminadabin poica/ Judan sucucunnasta.
4 Moos 7:13 Ja hänen lahjans oli hopiafati/ joca maxoi sata ja colmekymmendä Sicli: hopiamalja/ joca maxoi seidzemenkymmendä Sicli/ Pyhän Siclin jälken/ molemmat täynäns sämbyläjauhoja/ öljyllä secoitetut ruocauhrixi.
4 Moos 7:14 Sijhen culdainen lusicka/ joca maxoi kymmenen Sicli culda/ pyhäsawua täynäns.
4 Moos 7:15 Calpei carjast/ oinas/ wuosicunnainen caridza polttouhrixi.
4 Moos 7:16 Cauris syndiuhrixi.
4 Moos 7:17 Ja kijtosuhrixi caxi härkä/ wijsi oinast/ wijsi caurist ja wijsi wuosicunnaist caridzata. Tämä on Nahessonin Aminadabin pojan lahja.
4 Moos 7:18 Toisna päiwänä uhrais Nethaneel Suarin poica Isascharin Ruhtinas.
4 Moos 7:19 Hänen lahjans oli hopiafati/ joca maxoi sata ja colmekymmendä Sicli: hopiamalja/ joca maxoi seidzemenkymmendä Sicli/ Pyhän Siclin jälken/ molemmat täynäns sämbyläjauhoja/ secoitetut öljyllä ruocauhrixi.
4 Moos 7:20 Sijhen culdainen lusicka/ joca maxoi kymmenen Sicli culda/ pyhäsawua täynäns.
4 Moos 7:21 Calpei carjast/ oinas/ wuosicunnainen caridza polttouhrixi.
4 Moos 7:22 Cauris syndiuhrixi.
4 Moos 7:23 Ja kijtosuhrixi caxi härkä/ wijsi oinast/ wijsi caurist ja wijsi wuosicunnaista caridzata. Tämä on Nethaneelin Suarin pojan lahja.
4 Moos 7:24 Colmandena päiwänä Sebulonin lasten Ruhtinas/ Eliab Helonin poica.
4 Moos 7:25 Hänen lahjans oli hopiafati/ joca maxoi sata ja colmekymmendä Sicli: hopiamalja joca maxoi seidzemenkymmendä Sicli/ Pyhän Siclin jälken/ molemmat täynäns sämbyläjauhoja/ secoitetut öljyllä ruocauhrixi.
4 Moos 7:26 Culdainen lusicka/ joca maxoi kymmenen Sicli culda/ pyhäsawua täynäns.
4 Moos 7:27 Calpei carjast/ oinas/ wuosicunnainen caridza polttouhrixi.
4 Moos 7:28 Cauris syndiuhrixi.
4 Moos 7:29 Ja kijtosuhrixi caxi härkä/ wijsi oinast/ wijsi caurist/ ja wijsi wuosicunnaista caridzata. Tämä on Eliabin Helonin pojan lahja.
4 Moos 7:30 Neljändenä päiwänä Rubenin lasten Ruhtinas Elisur Sedeurin poica.
4 Moos 7:31 Hänen lahjans oli hopiafati/ joca maxoi sata ja colmekymmendä Sicli: hopiamalja/ joca maxoi seidzemenkymmendä Sicli/ Pyhän Siclin jälken/ molemmat täynäns sämbyläjauhoja/ secoitetut öljyllä ruocauhrixi.
4 Moos 7:32 Culdainen lusicka/ joca maxoi kymmenen Sicli culda/ pyhäsawua täynäns.
4 Moos 7:33 Calpei carjast/ oinas/ wuosicunnainen caridza polttouhrixi. Cauris syndiuhrixi.
4 Moos 7:34 Ja kijtosuhrixi caxi härkä/ wijsi oinast/ wijsi caurist/ ja wijsi wuosicunnaista caridzata.
4 Moos 7:35 Tämä on Elisurin Sedeurin pojan lahja.
4 Moos 7:36 Wijdendenä päiwänä Simeonin lasten Ruhtinas/ Selumiel Suri Sadain poica.
4 Moos 7:37 Hänen lahjans oli hopiafati/ joca maxoi sata ja colmekymmendä Sicli: hopiamalja/ joca maxoi seidzemenkymmendä Sicli/ Pyhän Siclin jälken/ molemmat täynäns sämbyläjauhoja/ secoitetut öljyllä ruocauhrixi.
4 Moos 7:38 Culdainen lusicka/ joca maxoi kymmenen Sicli culda/ pyhäsawua täynäns.
4 Moos 7:39 Calpei carjast/ oinas/ wuosicunnainen caridza polttouhrixi.
4 Moos 7:40 Cauris syndiuhrixi.
4 Moos 7:41 Ja kijtosuhrixi caxi härkä/ wijsi oinast/ wijsi caurist ja wijsi wuosicunnaist caridzata. Tämä on Selumielin SuriSadain pojan lahja.
4 Moos 7:42 Cuudendena päiwänä Gadin lasten Ruhtinas/ Eliasaph Deguelin poica.
4 Moos 7:43 Hänen lahjans oli hopiafati/ joca maxoi sata ja colmekymmendä Sicli: hopiamalja/ joca maxoi seidzemenkymmendä Sicli/ Pyhän Siclin jälken/ molemmat täynäns sämbyläjauhoja/ secoitetut öljyllä ruocauhrixi.
4 Moos 7:44 Culdainen lusicka/ joca maxoi kymmenen Sicli culda/ pyhäsawua täynäns.
4 Moos 7:45 Calpei carjast/ oinas/ wuosicunnainen caridza polttouhrixi.
4 Moos 7:46 Cauris syndiuhrixi.
4 Moos 7:47 Ja kijtosuhrixi caxi härkä/ wijsi oinast/ wijsi caurist/ ja wijsi wuosicunnaist caridzata. Tämä on Eliasaphin Deguelin pojan lahja.
4 Moos 7:48 Seidzemendenä päiwänä Ephraimin lasten Ruhtinas/ Elisama Amihudin poica.
4 Moos 7:49 Hänen lahjans oli hopiafati/ joca maxoi sata ja colmekymmendä Sicli: hopiamalja/ joca maxoi seidzemenkymmendä Sicli/ Pyhän Siclin jälken/ molemmat täynäns sämbyläjauhoja/ secoitetut öljyllä ruocauhrixi.
4 Moos 7:50 Culdainen lusicka/ joca maxoi kymmenen Sicli culda/ pyhäsawua täynäns.
4 Moos 7:51 Calpei carjast/ oinas/ wuosicunnainen caridza polttouhrixi.
4 Moos 7:52 Cauris syndiuhrixi.
4 Moos 7:53 Ja kijtosuhrixi caxi härkä/ wijsi oinast/ wijsi caurist/ ja wijsi wuosicunnaista caridzata. Tämä on Elisaman Amihudin pojan lahja.
4 Moos 7:54 Cahdexandena päiwänä Manassen lasten Ruhtinas Gamliel Pedazurin poica.
4 Moos 7:55 Hänen lahjans oli hopiafati/ joca maxoi sata ja colmekymmendä Sicli: hopiamalja/ joca maxoi seidzemenkymmendä Sicli/ Pyhän Siclin jälken/ molemmat täynäns sämbyläjauhoja/ secoitetut öljyllä ruocauhrixi.
4 Moos 7:56 Culdainen lusicka/ joca maxoi kymmenen Sicli culda/ pyhäsawua täynäns.
4 Moos 7:57 Calpei carjast/ oinas/ wuosicunnainen caridza polttouhrixi.
4 Moos 7:58 Cauris syndiuhrixi. Ja kijtosuhrixi caxi härkä/ wijsi oinast/ wijsi caurist/ ja wijsi wuosicunnaist caridzata.
4 Moos 7:59 Tämä on Gamlielin Pedazurin pojan lahja.
4 Moos 7:60 Yhdexändenä päiwänä BenJaminin lasten Ruhtinas/ Abidan Gideonin poica.
4 Moos 7:61 Hänen lahjans oli hopiafati/ joca maxoi sata ja colmekymmendä Sicli: hopiamalja/ joca maxoi seidzemenkymmendä Sicli/ Pyhän Siclin jälken/ molemmat täynäns sämbyläjauhoja/ secoitetut öljyllä ruocauhrixi.
4 Moos 7:62 Culdainen lusicka/ joca maxoi kymmenen Sicli culda/ pyhäsawua täynäns.
4 Moos 7:63 Calpei carjast/ oinas/ wuosicunnainen caridza polttouhrixi.
4 Moos 7:64 Cauris syndiuhrixi.
4 Moos 7:65 Ja kijtosuhrixi caxi härkä/ wijsi oinast/ wijsi caurist/ ja wijsi wuosicunnaista caridzata. Tämä on Abidan Gideonin pojan lahja.
4 Moos 7:66 Kymmendenä päiwänä Danin lasten Ruhtinas/ AhiEser AmmiSadain poica.
4 Moos 7:67 Hänen lahjans oli hopiafati/ joca maxoi sata ja colmekymmendä Sicli: hopiamalja/ joca maxoi seidzemenkymmendä Sicli/ Pyhän Siclin jälken/ molemmat täynäns sämbyläjauhoja/ secoitetut öljyllä ruocauhrixi.
4 Moos 7:68 Culdainen lusicka/ joca maxoi kymmenen Sicli culda/ pyhäsawua täynäns.
4 Moos 7:69 Calpei carjast/ oinas/ wuosicunnainen caridza polttouhrixi.
4 Moos 7:70 Cauris syndiuhrixi.
4 Moos 7:71 Ja kijtosuhrixi caxi härkä/ wijsi oinast/ wijsi caurist ja wijsi wuosicunnaista caridzata. Tämä on AhiEserin AmmiSadain pojan lahja.
4 Moos 7:72 Ensimäisnätoistakymmendenä päiwänä/ Assurin lasten Ruhtinas/ Pagiel Ochranin poica.
4 Moos 7:73 Hänen lahjans oli hopiafati/ joca maxoi sata ja colmekymmendä Sicli: hopiamalja/ joca maxoi seidzemenkymmendä Sicli/ Pyhän Siclin jälken/ molemmat täynäns sämbyläjauhoja/ secoitetut öljyllä ruocauhrixi.
4 Moos 7:74 Culdainen lusicka/ joca maxoi kymmenen Sicli culda/ pyhäsawua täynäns.
4 Moos 7:75 Calpei carjast/ oinas/ wuosicunnainen caridza polttouhrixi.
4 Moos 7:76 Cauris syndiuhrixi.
4 Moos 7:77 Ja kijtosuhrixi caxi härkä/ wijsi oinast/ wijsi caurist/ ja wijsi wuosicunnaista caridzata. Tämä on Pagielin Ochranin pojan lahja.
4 Moos 7:78 Toisnatoistakymmendenä päiwänä Nephtalin lasten Ruhtinas/ Ahira Enanin poica.
4 Moos 7:79 Hänen lahjans oli hopiafati/ joca maxoi sata ja colmekymmendä Sicli: hopiamalja/ joca maxoi seidzemenkymmendä Sicli/ Pyhän Siclin jälken/ molemmat täynäns sämbyläjauhoja/ secoitetut öljyllä ruocauhrixi.
4 Moos 7:80 Culdainen lusicka/ joca maxoi kymmenen Sicli culda/ pyhäsawua täynäns.
4 Moos 7:81 Calpei carjast/ oinas/ wuosicunnainen caridza polttouhrixi.
4 Moos 7:82 Cauris syndiuhrixi.
4 Moos 7:83 Ja kijtosuhrixi caxi härkä/ wijsi oinast/ wijsi caurist/ ja wisi wuosicunnaista caridzata. Tämä on Ahiran Enanin pojan lahja.
4 Moos 7:84 Tämä on Altarin wihkimys sinä päiwänä cosca se wihittin/ johonga ne Israelin lasten Ruhtinat uhraisit nämät caxitoistakymmendä hopiafatia/ caxitoistakymmendä hopiamalja/ caxitoistakymmendä cullaista lusicka.
4 Moos 7:85 Nijn että jocainen fati painoi/ sata ja colmekymmendä Sicli hopiata/ ja jocainen malja seidzemenkymmendä Sicli/ nijn että caickein astiain hopian lucu juoxi caxituhatta ja neljäsata Sicli/ Pyhän Siclin jälken.
4 Moos 7:86 Ja ne caxitoistakymmendä cullaista lusickata/ jotca pyhäsawua täynäns olit/ jocainen painoi kymmenen Sicli/ Pyhän Siclin jälken/ nijn että lucu sijtä lusickain cullasta juoxi sata ja caxikymmendä Sicli.
4 Moos 7:87 Eläinden lucu polttouhrixi/ caxitoistakymmendä calpeja/ caxitoistakymmendä oinast/ caxitoistakymmendä wuosicunnaist caridzata/ heidän ruocauhrins cansa. Ja caxitoistakymmendä caurista syndiuhrixi.
4 Moos 7:88 Ja carjan lucu kijtosuhrixi oli neljä härkä colmattakymmendä/ cuusikymmendä oinast/ cuusikymmendä caurist/ cuusikymmendä wuosicunnaista caridzata. Tämä on Altarin wihkimys cosca se wihittin.
4 Moos 7:89 Ja cosca Moses meni seuracunnan majan/ että hänen cansans piti siellä puhuttaman/ nijn cuuli hän änen puhuwan cansans Armonistuimelda/ joca oli tunnustuxen Arkin päällä/ cahden Cherubimin waihella/ ja sieldä puhuteltin händä.
Vers. 12. Nahesson uhrais ) Mitä tämä uhrais/ sitä myös caicki muut uhraisit/ ja ei ole se turha kertoiminen/ waan tarpelinen suuris asiois/ jotca mailmaliseen taicka hengeliseen wircaan tulewat/ ettei mistäkän epäildämän pidäis/ nijncuin se toisin tapahtunut olis.
VIII. Lucu.
HERra käske Aaronin panna lamput walaiseman kyntiläjalcaan/ jonga hän teke/ v. 1.
Puhdista Lewitat Israelin lapsist erinomaisella uhrilla ja menolla/ v. 5.
HERran omaxi caickein edest/ jotca ensist awaisit äitins cohdun/ v. 13.
Sillä caicki esicoiset lapsist owat HERran/ v. 17.
Moses/ Aaron ja seuracunda tekewät Lewitain cansa/ nijncuin HERra oli käskenyt/ v. 20.
He palwelewat 25. wuodest/ 50. asti/ v. 23.

4 Moos 8:1 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 8:2 Puhu Aaronille/ ja sano hänelle: coscas lamput sytytät/ nijn sinun pitä paneman näin/ että ne caicki seidzemen walaisewat kyntiläjalas.
4 Moos 8:3 Ja Aaron teki nijn/ ja asetti lamput walaiseman kyntiläjalcaan/ nijncuin HERra Mosexelle käskenyt oli.
4 Moos 8:4 Mutta kyntiläjalca oli tehty lujast cullast/ hamast warrest nijn cuckaisin asti/ sen muodon jälken cuin HERra oli Mosexelle näyttänyt/ nijn teki hän kyntiläjalan.
4 Moos 8:5 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden: ota Lewitat Israelin lapsist ja puhdista heitä.
4 Moos 8:6 Ja näin pitä sinun tekemän heille puhdistaxes heitä.
4 Moos 8:7 Sinun pitä synnin wettä prijscottaman heidän päällens/ ja caicki tyynni carwat ajeleman/ ja heidän pitä waattens pesemän/ nijn he owat puhtat.
4 Moos 8:8 Ja sijtte pitä heidän ottaman nuoren calpein/ ja hänen ruocauhrins/ sämbyläjauhot secoitetut öljyllä/ ja toisen nuoren calpein pitä sinun ottaman syndiuhrixi.
4 Moos 8:9 Ja sinun pitä Lewitat seuracunnan majan eteen tuoman/ ja caiken Canssan Israelin lapsist cocoman.
4 Moos 8:10 Ja sinun pitä tuoman Lewitat HERran eteen/ ja Israelin lapset pitä paneman kätens Lewitain pään päälle.
4 Moos 8:11 Ja Aaron pitä Lewitat Israelin lapsist HERralle häälyttämän/ että heidän pitä HERran wiras palweleman.
4 Moos 8:12 Ja Lewitat pitä laskeman kätens calpein pään päälle/ ja yxi calpei pitä HERralle syndiuhrixi tehtämän/ ja se toinen polttouhrixi Lewitaita sowittaman.
4 Moos 8:13 Ja sinun pitä Lewitat asettaman Aaronin/ ja hänen poicains eteen ja häälyttämän heitä häälytyxexi HERralle.
4 Moos 8:14 Ja näin pitä sinun Lewitat eroittaman Israelin lapsist/ nijn että Lewitat pitä oleman minun.
4 Moos 8:15 Ja sijtte pitä heidän käymän sisälle palweleman seuracunnan majas. Ja tällä tawalla pitä sinun heitä puhdistaman/ ja häälyttämän heitä häälytyxexi.
4 Moos 8:16 Sillä he owat minulle peräti annetut Israelin lapsista/ ja minä olen heidän ottanut minulleni caickein edest/ jotca ensist awawat äitins cohdun/ nimittäin/ caickein esicoisten edest Israelin lapsist.
4 Moos 8:17 Sillä caicki esicoiset Israelin lapsist owat minun/ sekä ihmisistä että eläimist sijtä päiwäst/ cuin minä löin caicki esicoiset Egyptin maalla/ ja pyhitin ne minulleni.
4 Moos 8:18 Ja otin minulleni Lewitat caickein esicoisten edest Israelin lapsista.
4 Moos 8:19 Ja annoin heidän Aaronille ja hänen pojillens lahjaxi Israelin lapsist/ että heidän pitä seuracunnan majas Israelin lasten wiras palweleman/ ja sowittaman Israelin lapset/ ettei rangaistus tulis Israelin lasten päälle/ jos he lähestyisit Pyhä.
4 Moos 8:20 Ja Moses ynnä Aaronin cansa/ ja coco Israelin seuracunda teit Lewitaille caicki nijncuin HERra oli Mosexelle käskenyt/ nijn teit Israelin lapset heille.
4 Moos 8:21 Ja Lewitat puhdistit idzens/ ja pesit heidän waattens/ ja nijn Aaron häälytti heidän häälytyxexi HERralle/ ja sowitti heitä/ nijn että he puhdistettin.
4 Moos 8:22 Ja sijtte Lewitat menit seuracunnan majaan/ heidän wircans tekemän Aaronin ja hänen poicains eteen/ nijncuin HErra oli Mosexelle käskenyt Lewitaista/ nijn teit he heille.
4 Moos 8:23 Ja HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 8:24 Tämä on se cuin Lewitat pitä pitämän: wijdennestä wuodesta colmattakymmendä ja sen ylidze/ owat he sotaan menemän kelwolliset/ ja palweleman seuracunnan majas.
4 Moos 8:25 Mutta wijdennestkymmenest wuodest/ pitä heidän wapat oleman heidän palweluxens wirasta/ ja ei pidä enämbi palweleman.
4 Moos 8:26 Mutta heidän pitä weljeins palweluxesta seuracunnan majas ottaman waarin/ mutta wiran töitä ei heidän pidä tekemän. Näin sinun pitä tekemän Lewitaille/ että jocainen pidäis waarin wartiostans.
Vers. 2. Kyntiläjalas ) se on/ Aaronin piti käändämän lampuin nocat/ eli pykälet/ walaiseman Esiripun ja kyntiläjalan wälillä.
v. 6. Synnin wettä ) Jolla syndi sowitettin/ ja tämä wesi awisti Christuxen werta/ joca ihmisen puhdista caikesta synnistä/ 1. Ioh. 1:7.
v. 7. Ajeleman ) Sillä opetetan/ että ne jotca aicoiwat tulla saarnawircaan/ pitä nijn paljon cuin mahdolinen on/ wälttämän caicke saastaisutta
v. 24. Wijdennest wuodest colmattakymmendä ) Ei tämä ole sitä wastan/ cuin käsketän Sup. cap. 4:3. Sillä 25. wuodella ne otetan wastan/ ja harjoitetan wircaan: mutta 30. tekewät he täydellisest wircans työtä.

IX. Lucu.
ISraelin lapset käsketän pitä Pääsiäist aicanans/ v. 1.
Cuollues saastutetut pitäwät Pääsiäist toisna cuucautena/ v. 6.
Jocainen puhdas/ cuin ei pidä Pääsiäist/ häwitetän Canssastans/ v. 13.
Tabernaclin peittä pilwi päiwällä/ ja tuli yöllä: Cosca hän nouse/ waeldawat Israelin lapset/ cusa hän seisatta/ sijhen he sioittawat/ sijhenasti/ että hän taas nuose/ v. 15.
Ja nijn Canssa owat siallans ja waeldawat HERran käskyn jälken/ v. 23.

4 Moos 9:1 JA HERra puhui Mosexelle Sinain corwes/ toisna wuonna sijttecuin he olit lähtenet Egyptin maalda/ ensimäisnä cuucautena/ sanoden:
4 Moos 9:2 Anna Israelin lasten pitä Pääsiäistä aicanans.
4 Moos 9:3 Neljändenätoistakymmendenä päiwänä tällä cuulla/ ehtona pitä heidän sen pitämän aicanans/ caickein säätyins ja oikeuttens jälken.
4 Moos 9:4 Ja Moses puhui Israelin lapsille/ että heidän piti Pääsiäistä pitämän.
4 Moos 9:5 Ja he pidit Pääsiäistä neljändenä päiwänä toistakymmendä ensimäisellä Cuulla ehtona Sinain corwes/ caiken sen jälken cuin HERra oli Mosexelle käskenyt/ nijn teit Israelin lapset.
4 Moos 9:6 NIin oli siellä muutamia miehiä/ jotca heidäns olit saastuttanet cuolles ihmises/ nijn ettei he saanet pitä Pääsiäistä sinä päiwänä/ ja he menit sinä päiwänä Mosexen ja Aaronin eteen.
4 Moos 9:7 Ja sanoit hänelle: me olemma saastunet cuolles ihmises/ mixi me nijn ylöncadzottuna pidetän/ eten me uhra meidän lahjojam aicanans Israelin lasten seas.
4 Moos 9:8 Ja Moses sanoi heille: seisocat/ minä cuulen mitä HERra käske teille.
4 Moos 9:9 Ja HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 9:10 Puhu Israelin lapsilla/ sanoden: Jos jocu saastutta idzens cuolles/ elickä on taambana caucaisella maalla teistä/ taicka teidän langoin seas/ hänen pitä cuitengin pitämän Pääsiäistä HERralle.
4 Moos 9:11 Waan toisella cuulla neljändenä päiwänä toistakymmendä ehtona/ ja heidän pitä sen syömän happamattoman leiwän ja carwasten ruohoin cansa.
4 Moos 9:12 Ja ei pidä heidän nijstä mitäkän tähtexi jättämän huomenexi/ eikä yhtän luuta rickoman. Ja pitä sen caikella muoto pitämän/ caickein Pääsiäisen säätyin jälken.
4 Moos 9:13 Mutta joca puhdas on/ ja ei ole matcasans/ ja unhotta pitä Pääsiäistä/ hänen sieluns pitä häwitettämän hänen Canssastans. Sentähden ettei hän ole candanut hänen uhrians HERralle aicanans/ hänen pitä idze syndins candaman.
4 Moos 9:14 Ja jos jocu muucalainen asu teidän seasan/ hänen pitä myös pitämän HERralle Pääsiäistä/ caickein säätyin ja oikeutten jälken/ cuin Pääsiäinen waati. Tämä sääty pitä teille caikille yhtäläinen oleman/ nijn muucalaiselle cuin omaisellengin.
4 Moos 9:15 JA sinä päiwänä cuin maja pandin ylös/ warjois pilwi todistuxen majan/ ja oli ehtost nijn amun asti majan päällä nijncuin tuli.
4 Moos 9:16 Ja nijn tapahtui alati että pilwi warjois sen/ yöllä näkyi nijncuin tuli.
4 Moos 9:17 Ja cuin pilwi nousi majan pääldä/ nijn waelsit Israelin lapset/ ja cuhunga paickan pilwi seisatti/ sijnä myös Israelin lapset heidäns sioitit.
4 Moos 9:18 HERran sanan jälken waelsit Israelin lapset/ ja hänen sanans jälken he myös heidäns sioitit: Nijncauwan cuin pilwi pysyi majan päällä/ nijncauwan pysyit he myös siallans.
4 Moos 9:19 Ja cosca pilwi usiammat päiwät pysyi majan päällä/ nijn otit Israelin lapset waarin HERran wartiast/ ja ei cuhungan waeldanet.
4 Moos 9:20 Ja cosca nijn tapahtui/ että pilwi oli järjestäns monicahdat päiwät majan päällä/ nijn he myös sioitit heidäns HERran sanan jälken.
4 Moos 9:21 Ja jos se nijn tapahtui/ että pilwi aina ehtosta nijn huomenen asti oli majan päällä/ ja sijtte nousi/ nijn he waelsit/ eli cosca pilwi päiwällä taicka yöllä nousi/ nijn he myös waelsit.
4 Moos 9:22 Mutta cosca se caxi päiwä eli cuucauden/ taicka muutoin cauwan aica pysyi majan päällä/ nijn Israelin lapset heidäns sioitit/ ja ei matcustanet/ ja cosca se nousi/ nijn he matcustit. Sillä HERran käskyn jälken olit he siallans/ ja HERran käskyn jälken he matcustit.
4 Moos 9:23 Ja otit waarin HERran wartioista HERran sanan jälken/ Mosexen cautta.
Vers. 7. Meidän lahjojam ) Täsä cudzutan Pääsiäis caridza lahjaxi HERralle/ että se teurastettin ja hänen cunniaxens syötin/ ja ei uhrixi poltettu.
X. Lucu.
JUmala käske Mosexen tehdä hopiast caxi trometi/ v. 1.
anda tietä cosca Canssa tulis cocoon waeldaman/ eli cosca muuta lijckellä oli/ v. 3.
cuin se oli toimitettu/ nouse pilwi/ ja Canssa lähte Sinain corwest Paranin corpeen/ v. 11.
sen järjestyxen jälken/ cuin ennen tehty oli/ v. 13.
Moses ano/ että hänen emändäns weli Hobab seurais heitä/ v. 29.
He lähtewät HERran wuorelda colmen päiwäcunnan matcan/ v. 33.
Cosca Arcki lähte eli maahan lasketan/ rucoile Moses HERra/ v. 35.

4 Moos 10:1 JA HErra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 10:2 Tee sinulles lujasta hopiasta caxi trometi/ nijllä cudzuaxes seuracunda cocoon/ ja cosca joucon pitä matcustaman.
4 Moos 10:3 Cosca nijllä molemmilla hiljaxens soitetan/ silloin pitä coco seuracunnan coconduman seuracunnan majan owen eteen.
4 Moos 10:4 Waan cosca ainoastans yhdellä hiljaxens soitetan/ silloin pitä Ruhtinat ja tuhanden päämiehet Israelis tuleman cocoon.
4 Moos 10:5 Mutta cosca te wahwast soitatte/ silloin pitä ne leirit lähtemän matcaan/ cuin itän päin owat.
4 Moos 10:6 Mutta cosca te toisen kerran wahwast soitatte/ silloin pitä ne leirit lähtemän matcaan/ cuin etelän päin owat: sillä cosca he lähtewät matcaan/ nijn pitä teidän wahwast soittaman.
4 Moos 10:7 Mutta cosca seuracunnan pitä coconduman/ silloin teidän pitä ainoastans hiljaxens/ ja ei wahwast soittaman.
4 Moos 10:8 Ja papit Aaronin pojat pitä trometillä soittaman: ja tämä pitä teille ja teidän suguillen oleman ijancaickinen sääty.
4 Moos 10:9 Ja cosca te lähdette sotaan teidän maallan wiholisian wastan/ jotca teitä wainowat/ silloin pitä teidän wahwast trometillä soittaman/ että teidhän päällen muistetaisin HERran teidän Jumalan edes/ ja te pelastettaisin teidän wiholisistan.
4 Moos 10:10 Nijn myös teidän ilopäiwänän/ ja teidän juhlapäiwinän/ ja teidän usis cuisan/ pitä teidän trometillä soittaman/ teidän polttouhrian ja kijtosuhrian uhratesan/ että ne olisit teille muistoxi teidän Jumalan edes. Minä olen HERra teidän Jumalan.
4 Moos 10:11 JA tapahtui cahtenakymmendänä päiwänä/ toisna Cuucautena toisna wuonna/ nousi pilwi todistuxen majan tykö.
4 Moos 10:12 Ja Israelin lapset läxit ja waelsit Sinain corwest/ ja pilwi seisatti Paranin corpeen.
4 Moos 10:13 Ja ne ensimäiset läxit HERran sanan jälken Mosexen cautta.
4 Moos 10:14 Judan lasten leirin lippu läxi ensin matcaan jouckoinens/ ja heidän jouckons päällä oli Nahesson Aminadabin poica.
4 Moos 10:15 Ja Isascharin lasten sugun joucon päällä oli Nethaneel Suarin poica.
4 Moos 10:16 Ja Sebulonin lasten sugun joucon päällä oli Eliab Helonin poica.
4 Moos 10:17 Silloin maja otettin maahan/ ja Gersonin ja Merarin lapset läxit matcaan ja cannoit maja.
4 Moos 10:18 Sitälähin läxi Rubenin leirin lippu jouckoinens/ ja heidän jouckons päällä oli Elisur Sedeurin poica.
4 Moos 10:19 Ja Simeonin lasten sugun joucon päällä oli Selumiel SuriSadain poica.
4 Moos 10:20 Ja Gadin lasten sugun joucon päällä oli Eliasaph Deguelin poica.
4 Moos 10:21 Nijn matcustit myös Cahatiterit ja cannoit Pyhä/ ja toiset panit majan ylös/ sijhenasti että nämat tulit jälistä.
4 Moos 10:22 Sitälikin läxi Ephraimin lasten leirin lippu jouckoinens/ ja heidän päälläns oli Elisama Amihudin poica.
4 Moos 10:23 Ja Gamliel Pedazurin poica oli Manassen lasten sucucunnan joucon päällä.
4 Moos 10:24 Ja Abidan Gideonin poica oli BenJaminin lasten sucucunnan joucon päällä.
4 Moos 10:25 Sitälikin läxi Danin lasten leirin lippu jouckoinens. Ja nijn caicki leirit matcasans olit. Ja AhiEser AmmiSadain poica oli heidän jouckons päällä.
4 Moos 10:26 Ja Pagiel Ochranin poica oli Asserin lasten sucucunnan joucon päällä.
4 Moos 10:27 Ja Ahira Enanin poica oli Nephtalin sucucunnan lasten päällä.
4 Moos 10:28 Nijn matcustit Israelin lapset jouckoinens.
4 Moos 10:29 JA Moses puhui hänen näälämiehens Hobabin Reguelin Midianitin pojan tygö: me menemme sijhen paickaan/ josta HERra sanonut on: minä annan sen teille. Tule nyt meidän cansam/ me teem sinulle hywä: sillä HERra on hywä luwannut Israelille.
4 Moos 10:30 Hän wastais hänelle: en minä tule teidän cansan/ waan minä menen omalle maalleni sucuini tygö.
4 Moos 10:31 Hän sanoi: älä meistä luowu/ sillä sinä tiedät/ cusa meidän pitä idzem sioittaman corwes: Ja sinä olet meidän silmäm.
4 Moos 10:32 Ja jos sinä tulet meidän cansam/ nijn se hywä cuin HERra meille teke/ sen me teemme sinulle.
4 Moos 10:33 Nijn he matcustit colme päiwäcunda HERran mäen tykö/ ja HERran lijton Arcki waelsi heidän edelläns colme päiwäcunda/ osottaden heille/ cusa heidän lewämän piti.
4 Moos 10:34 Ja HERran pilwi oli heidän päälläns päiwällä/ cosca he leiristä matcustit.
4 Moos 10:35 Ja cosca Arcki matcusti/ sanoi Moses: HERra nouse/ että sinun wiholises hajotettaisin/ ja ne jotca sinua wainowat/ pakenisit sinun edestäs.
4 Moos 10:36 Cosca Arcki lewäis/ sanoi hän: Palaja HERra/ nijden monen kymmenen tuhannen tygö Israelis
Vers. 2. Ettäs nijllä ) Nämät trometit awistit saarnawirca/ jolla Jumalan seuracunda cudzutan cocoon cuuleman Jumalan tahto/ ja hangidzeman oikiaan luwattun maahan/ cuin on ijancaickinen elämä.
v. 29. Hänen näälämiehens ) Tämä Hobab on Jethron poica/ josta on kirjoitettu/ Exod. 18:1.
XI. Lucu.
CAnssa napise ja tahto liha: sentähden sytty HERran tuli heidän seasans/ jonga Moses asetta rucouxellans/ v. 1.
Hän walitta Jumalan edes/ ettei hän taida hallita yxinäns sitä Canssan paljoutta/ v. 11.
HERra käske cudzua 70. wanhinda/ ja lupa heille anda hänen hengestäns/ että he candaisit cuorma hänen cansans/ v. 16.
käske myös Canssan pyhittä heitäns huomenisexi: sillä hejdän pitä saaman liha syödäxens coco Cuucauden/ v. 18.
Moses teke nijn/ ja cosca hengi lewättele heisä/ ennustawat he/ v. 24.
Peldocanat tulewat leirin ymbärille cahden kynärän corkeudelle/ ja Canssa corjawat heitä/ v. 31.
HERra rangaise himoidzewaiset/ että he cuolewat ja haudatan/ sentähden cudzutan se paicka himohaudoixi/ v. 33.

4 Moos 11:1 JA tapahtui cosca Canssa kärsimättömydest napisit/ oli se paha HERran corwis: Ja cosca HERra sen cuuli/ julmistui hänen wihans/ ja HERran tuli syttyi heidän seasans/ joca ärimmäiset heidän leirisäns poltti.
4 Moos 11:2 Silloin huusi Canssa Mosexen tygö: Ja Moses rucoili HERra/ nijn tuli samui.
4 Moos 11:3 Ja se paicka cudzuttin Tabeera/ että HERran tuli oli syttynyt heidän keskelläns.
4 Moos 11:4 Sillä yhteinen Canssa heidän seasans oli saanut lihan himon/ istuit ja itkit ynnä Israelin lasten cansa/ ja sanoit: cuca anda meille liha syödäxem?
4 Moos 11:5 Me muistamme ne calat cuin me söimme ilman Egyptis/ ja Curbidzat/ ja melonit/ ja puurlaucat/ ja sipulit/ ja kynsilaucat.
4 Moos 11:6 Mutta nyt on meidän sielum cuiwettunut/ ja ei muuta näe cuin Manna.
4 Moos 11:7 Ja Man oli nijncuin Corianderin siemen/ ja nähdä nijncuin Bedellion.
4 Moos 11:8 Ja Canssa juoxi sinne ja tänne/ ja cocoisit sitä/ ja jauhoit myllyllä eli surwoit ricki huhmares/ ja keitit padas/ ja teit idzellens sijtä paistincacuja/ ja ne maistit nijncuin öljyleiwät.
4 Moos 11:9 Ja cosca caste ijöllä langeis leirijn/ nijn langeis myös Manna sen päälle.
4 Moos 11:10 COsca Moses cuuli Canssan itkewän heidän sucucunnisans/ idzecukin hänen majans owella/ silloin julmistui HERran wiha suuresta/ ja Moses myös pani sen pahaxi.
4 Moos 11:11 Ja Moses sanoi HERralle: Mixi sinä nijn ahdistat sinun palwelias? ja mixen minä löydä armo sinun edesäs/ että sinä nijn panet minun päälleni caiken tämän Canssan cuorman?
4 Moos 11:12 Olengo minä caiken tämän Canssan sijttänyt? olengo minä synnyttänyt hänen? ettäs nijn sanoisit minulle: canna heitä sinun helmasas ( nijncuin imettäjä canda lapsen ) sijhen maahan/ jonga sinä heidän Isillens wannoit?
4 Moos 11:13 Custa minä otan liha/ caikelle tälle Canssalle andaxeni? sillä he itkewät minun edesäni/ ja sanowat: anna meille liha syödäxem.
4 Moos 11:14 EN minä yxinäni woi caicke tätä Canssa canda: sillä se on minulle ylön rascas.
4 Moos 11:15 Ja jos sinä nijn teet minulle/ nijn ennen tapa minua/ jos minä muutoin olen armon löytänyt sinun edesäs/ etten minä nijn waiwani näkis.
4 Moos 11:16 JA HERra sanoi Mosexelle: coco minulle seidzemenkymmendä miestä Israelin wanhimmista/ jotcas tiedät wanhimmixi ja päämiehixi Canssan seas/ ja tuo heitä seuracunnan majan owen eteen/ ja seisocan sijnä sinun cansas.
4 Moos 11:17 Ja nijn minä tulen alas/ ja puhun siellä sinun cansas/ ja otan sinun hengestäs/ ja annan heille/ että he ynnä sinun cansas candaisit Canssan cuorman/ ettet sinä yxinäs sitä candais.
4 Moos 11:18 Ja sano canssalle: pyhittäkät teitän huomenexi/ että te liha söisitte: sillä teidän itcun on tullut HERran corwijn/ ja te sanoitte: cuca anda meille liha syödäxem? Sillä hywin me elimme Egyptis? Sentähden anda HERra teille liha syödäxen/
4 Moos 11:19 Ei waiwoin päiwäxi/ eikä cahdexi/ eikä wijdexi/ eikä kymmenexi/ eikä cahdexikymmenexi päiwäxi.
4 Moos 11:20 Mutta coco Cuucaudexi/ sijhen asti että se käy teidän sieramistan ulos/ ja tule teille kyylytyxexi: sillä te oletta HERran hyljännet/ joca on teidän seasan/ ja itkitte hänen edesäns/ ja sanoitte: mixi me olemma tänne lähtenet Egyptist?
4 Moos 11:21 Ja Moses sanoi: cuusisatatuhatta on jalcamiestä/ joidenga seas minä olen/ ja sinä sanot: minä annan teille liha syödäxen coco Cuucaudexi.
4 Moos 11:22 Tapetango lambat ja carja/ että he rawitaisin? taicka cootango caicki calat merestä heille/ että he rawitaisin?
4 Moos 11:23 HERra sanoi Mosexelle: ongo HERran käsi lyhetty? nyt sinun pitä näkemän/ jos minun sanani jälken tapahtu sinulle elickä ei.
4 Moos 11:24 JA Moses meni ulos ja sanoi Canssalle HERran sanat/ ja cocois seidzemenkymmendä miestä Canssan wanhimmista/ ja asetti heidän ymbärins maja.
4 Moos 11:25 Nijn tuli HERra alas pilwes/ ja puhui hänen cansans/ ja otti sijtä hengestä/ joca oli Mosexes/ ja andoi seidzemellekymmenelle wanhimmalle miehelle. Ja cosca hengi lepäis heisä/ nijn he ennustit/ ja ei enä.
4 Moos 11:26 Mutta caxi miestä jäit wielä leirijn/ yhden nimi oli Eldad ja toisen Medad/ joisa myös hengi lepäis: sillä he olit myös kirjoitetut/ waan ei he wielä ollet käynet ulos majan tygö/ ja he ennustit leirisä.
4 Moos 11:27 Nijn juoxi yxi nuorucainen ja ilmoitti Mosexelle/ ja sanoi: Eldad ja Medad ennustawat leirisä.
4 Moos 11:28 Nijn wastais Josua Nunin poica Mosexen palwelia/ jonga hän walinnut oli/ ja sanoi: minun herran Moses/ kiellä heitä.
4 Moos 11:29 Mutta Moses sanoi hänelle: oletco sinä minun edesäni kijwas? Josca Jumala/ että caicki HERran Canssa ennustaisit. Ja andais HERra hengens tulla heihin.
4 Moos 11:30 Ja nijn cocounsit Moses ja wanhimmat Israelist leirijn.
4 Moos 11:31 NIin tuli tuuli HERralda/ ja andoi tulla peldocanat mereldä/ ja hajotti ne leirijn/ tääldäpäin päiwäcunnan matcan pituudelle/ ja sieldäpäin päiwäcunnan matcan pituudelle leirin ymbärins/ liki cahta kynärätä corkialle maan päälle.
4 Moos 11:32 Nijn nousi Canssa coco sinä päiwänä/ ja coco sinä yönä/ ja coco toisna päiwänä/ ja cocoisit peldocanoja/ ja se joca wähimmän cocois/ hän cocois kymmenen Homorita/ ja he ripustit heitä leirins ymbärins.
4 Moos 11:33 Ja cosca liha oli wielä heidän hammastens wälillä/ ja ennencuin se tuli culunexi/ julmistui HERran wiha Canssan päälle/ ja löi heidän sangen suurella rangaistuxella.
4 Moos 11:34 Josta se paicka cudzutan himohaudaxi: sillä sijhen on haudattu himoidzewa Canssa.
4 Moos 11:35 Ja Canssa matcustit himohaudoilda Hazerothijn/ ja pysännyit Hazerothis.
Vers. 6. Seidzemenkymmendä miestä ) Täsä asetta Jumala Sanhedrim, joca oli corkein oikeus Israelin Canssan seas/ josa istuit 70. miestä/ jotca Jumala lahjoitti ymmärryxellä/ opilla ja julkisudella/ duomidzeman hengelisist ja mailmalisist asioist. Sanhedrim pysyi liki 1500. ajastaica/ Herodexen aican asti/ joca sen peräti häwitti.
v. 17. Otan sinun Hengestäs ) Ei Mosexen lahjat wähetyt/ waan sijtä hengest josta Moses sai hänen lahjans/ nijn myös nämät sait. Nijncuin yhdest kynttiläst monda sytytetän/ jongatähden ensimäinen ei wähetä/

v. 25. Ennustit he ) se on/ he wahwistettin heidän wircaans/ erinomaisella merkillä.
XII. Lucu.
MirJam ja Aaron puhuwat Mosesta wastan/ että hän otti Ethiopialaisen emännäxens/ v. 1.
HERra cuule sen ja käske heidän mennä Tabernaclin tygö/ v. 3.
HERra tule owelle ja wasta Mosexen edest/ v. 5.
Ja rangaise MirJamin spitalilla/ v. 9.
Cuin Aaron sen näke/ rucoile hän Mosest hänen edestäns/ v. 11.
Moses huuta Jumalan tygö/ ja hän käske hänen seidzemexi päiwäxi sulke kijnni/ leirist ulos/ v. 13.
cuin hän parane/ lähtewät he Paranin corpeen/ v. 15.

4 Moos 12:1 JA MirJam ja Aaron puhuit Mosesta wastan hänen emändäns Ethiopialaisen tähden/ jonga hän nainut oli: että hän Ethiopialaisen nainut oli.
4 Moos 12:2 Ja sanoit: puhuco Jumala ainoastans Mosexen cautta? eikö hän myös puhu meidän cauttam? Ja HERra cuuli sen.
4 Moos 12:3 Mutta Moses oli sangen siwiä mies/ enäcuin caicki muut ihmiset maan päällä.
4 Moos 12:4 JA HERra sanoi äkist Mosexelle/ Aaronille/ ja MirJamille: mengät te colme seuracunnan majaan. Ja he caikin colmen menit.
4 Moos 12:5 Nijn HERra tuli alas pilwen padzas/ ja seisoi majan owen edes/ ja cudzui Aaronin ja MirJamin/ ja he molemmat menit ulos.
4 Moos 12:6 Ja hän sanoi: cuulcat minun sanojani: Jos jocu on teidän seasan HERran Propheta/ minä HERra ilmoitan minuni hänelle näysä/ ja unesa puhuttelen händä.
4 Moos 12:7 Waan ei nijncuin minun palwelian Moses/ joca coco minun huonesan uscolinen on.
4 Moos 12:8 Mutta hänen cansans minä puhun suusta suuhun ja näkywäisest/ ja ei tapauxilla/ ja hän näke HERran muodon. Mixettä te sijs peljännet puhuisan minun palweliani Mosesta wastan?
4 Moos 12:9 Ja HERran wiha julmistui heitä wastan/ ja hän meni pois.
4 Moos 12:10 Nijn myös pilwi meni pois majan tykö. Ja cadzo/ nijn MirJam tuli cohta spitalijn nijncuin lumi/ nijn Aaron käänsi idzens MirJamin päin/ ja cadzo/ hän oli spitalis.
4 Moos 12:11 Sanoi sijs Aaron Mosexelle: Ah minun herran/ älä pane tätä syndiä meidän päällem: sillä me olemma tyhmäst tehnet/ ja me olemme syndi tehnet.
4 Moos 12:12 Ettei tämä tulis nijncuin cuollut/ jopa puoli hänen lihans on culunut.
4 Moos 12:13 Nijn Moses huusi HERran tygö/ ja sanoi: ah Jumala/ paranna händä.
4 Moos 12:14 Ja HERra sanoi Mosexelle: jos hänen Isäns olis hänen caswoillens sylkenyt/ eikö hänen olis pitänyt häpemän seidzemen päiwä? anna händä sulke kijnni seidzemexi päiwäxi leiristä ulos/ ja sijtte hän jällens otettacan sisälle.
4 Moos 12:15 Nijn MirJam suljettin seidzemexi päiwäxi leiristä/ ja ei Canssa matcustanut cuhungan päin/ sijhenasti että MirJam otettin jällens.
Vers. 8. Hän näke HERran muodon ) Ei täsä pidä ymmärrettämän/ että Moses näki Jumalan olemuxen: sillä sitä ei taeda yxikän ihminen nähdä ja elä/ Exod. 33:20. Ja ei yxikän ole nähnyt Jumalata/ Ioh. 1:18. waan Jumala puhu täsä erinomaisest tawast/ joca tapahtui/ ilman epäilemät/ sencaltaises hahmos/ cuin hän sijtte aicanans pyhäst Neidzest Mariast otti päällens/ ja ei näys eli unes/ nijncuin hän muille Prophetaille idzens enimmäst ilmoitti.
XIII. Lucu.
HERra käske Mosexen lähettä miehiä wacoiman maata/ v. 2.
Moses lähettä cuuluisan miehen joca sucucunnasta/ v. 4.
ja käske heidän cadzo mingäcaltainen Canssa/ maacunda ja Caupungit siellä olit/ ja sijtte otta myötäns maacunnan hedelmistä/ v. 18.
He menewät matcaans maacunnan läpidze ja tulewat Escolin wirran tygö/ josa he leickawat suuren wijnapuun oxan/ v. 22.
Neljänkymmenen päiwän perästä palajawat he/ ja juttelewat maacunnan tilast/ ja Enachin lapsista/ v. 26.
josta Canssa hämmästy: Ja cosca Caleb neuwo heitä menemän ja maacunda saaman/ muut wacojat kieldäwät/ ja laittawat maacunda/ v. 31.

4 Moos 13:1 Ja sijtte Canssa matcustit Hazerothist/ ja sioitit idzens Paranin corpeen.
4 Moos 13:2 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 13:3 Lähetä miehet jotca wacoisit Canaan maan/ jonga minä Israelin lapsille anna/ idzecustakin heidän Isäns sugusta yxi cuuluisa mies.
4 Moos 13:4 Ja Moses lähetti heidän Paranin corwesta HERran sanan jälken/ ja ne olit caicki päämiehet Israelin lasten seas.
4 Moos 13:5 Ja nämät owat heidän nimens: Sammua Sacurin poica/ Rubenin sucucunnast.
4 Moos 13:6 Saphat Horin poica/ Simeonin sucucunnast.
4 Moos 13:7 Caleb Jephunnin poica/ Judan sucucunnast.
4 Moos 13:8 Igeal Josephin poica/ Isascharin sucucunnast.
4 Moos 13:9 Hosea Nunin poica/ Ephraimin sucucunnast.
4 Moos 13:10 Palthi Raphun poica/ BenJaminin sucucunnast.
4 Moos 13:11 Gadiel Sodin poica/ Sebulonin sucucunnast.
4 Moos 13:12 Gadi Susin poica/ Josephin sucucunnast/ Manassest.
4 Moos 13:13 Ammiel Gemallin poica/ Danin sucucunnast.
4 Moos 13:14 Sethur Michaelin poica/ Asserin sucucunnast.
4 Moos 13:15 Nahebi Waphsin poica/ Nephtalin sucucunnast.
4 Moos 13:16 Guel Machin poica/ Gadin sucucunnast.
4 Moos 13:17 Nämät owat miesten nimet/ jotca Moses lähetti wacoiman maata: Ja Hosean Nunin pojan nimitti Moses Josuaxi.
4 Moos 13:18 COsca Moses lähetti heidän wacoiman Canaan maata/ sanoi hän heille: mengät etelän puoleen/ ja astucat wuorelle.
4 Moos 13:19 Cadzelcat maata millinen se on/ ja Canssa joca sijnä asu/ ongo se wäkewä eli heicko/ wähä eli paljo.
4 Moos 13:20 Ja millinen maa se on/ josa he asuwat/ ongo se hywä eli paha/ ja mingäcaltaiset Caupungit owat/ joisa he asuwat/ asuwatco he majois/ eli linnois.
4 Moos 13:21 Ja millinen maa on/ lihawa eli laiha/ ja ongo puita sillä maalla/ taicka ei. Olcat wahwas turwas/ ja ottacat maan hedelmäst. Ja se oli sijhen aican/ jona wijnamarjat ensist kypsynet olit.
4 Moos 13:22 Ja he menit ja wagoit maan/ Zinnin corwesta Rehobin asti/ jonga cautta Hamathijn mennän.
4 Moos 13:23 He menit myös etelän päin ja tulit Hebronijn/ siellä oli Ahiman/ Sesai ja Talmai Enakin lapset. Ja Hebron oli rakettu seidzemen ajastaica ennencuin Zoan Egyptis.
4 Moos 13:24 Ja tulit haman Escolin wirran tygö/ ja leickaisit sijtä wijnapuun oxan wijnamarja rypälen cansa/ ja he annoit cahden canda corennolla/ nijn myös granatin omenita ja ficunita.
4 Moos 13:25 Ja se paicka cudzuttin Escolin wirraci/ sen wijnamarja rypälen tähden/ jonga Israelin lapset sijtä leickaisit.
4 Moos 13:26 JA cosca he maan wacoinet olit/ palaisit he neljänkymmenen päiwän peräst.
4 Moos 13:27 Ja he käwit/ ja tulit Mosexen ja Aaronin tygö/ ja caiken Israelin lasten seuracunnan tygö/ Paranin corwes/ Cadexen tykönä/ ja ilmoitit heille asian ja coco joucolle/ millinen se oli/ ja osotit heille maan hedelmät.
4 Moos 13:28 Ja he juttelit heille/ ja sanoit: me tulimme sille maalle/ johonga te meitä lähetit/ josa riesca ja hunajata wuota/ ja tämä on hänen hedelmäns.
4 Moos 13:29 Paidzi sitä/ että sijnä maacunnas asu wäkewä Canssa/ siellä owat juuri wahwat/ ja suuret Caupungit: Ja me näimme siellä myös Enakin lapset.
4 Moos 13:30 Amalechiterit asuwat etelän puolella maata/ Hetherit ja Jebuserit ja Amorrerit asuwat wuorilla. Cananerit asuwat meren tykönä/ ja Jordanin wierellä.
4 Moos 13:31 Mutta Caleb waikitti Canssan Mosexen edes/ ja sanoi: käykäm ja omistacam maa: sillä kyllä me sen woitam.
4 Moos 13:32 Mutta ne miehet/ jotca hänen cansans olit mennet/ sanoit: en me taida mennä sitä Canssa wastan: sillä he owat meitä wäkewämmät.
4 Moos 13:33 Ja he saatit sen maan pahaan huuton/ jonga he cadzellet olit/ Israelin lasten seas/ sanoden: maa/ jonga läpidze me käwimme wacoimas/ syö hänen asujans/ ja caicki Canssa/ jonga me siellä näimme owat juuri pitkät ihmiset.
4 Moos 13:34 Me näimme siellä myös uljat Enakin lapset/ nijstä uljaista/ ja me olimma meidän silmäimme edes nähdä nijncuin heinäsircat/ ja nijn olimme myös me nähdä heidän silmäins edes
Vers. 22. Rehobin asti/ jonga cautta Hamatthijn mennän ) Nämät caxi Caupungita owat ollet Libanonin wuoren päin/ yxi on Sidon lännen puolella/ toinen idän puolella/ ja tiettäwäxi tehdän/ että he owat ollet pisimmäld maacunnas pohjan päin.
v. 23. Enakin lapset ) Tämä Enak on ollut cuuluisa sangar ja sen cansa ymmärretän caicki sangarit.
v. 33. Syö hänen asujans ) se on/ maa on nijn cowa/ että sen asuwaiset näändywät/ sen paljon työn tähden cuin heidän tekemän pitä/ ennencuin he sen wiljellyxi saawat.

XIV. Lucu.
Canssa itke/ napise ja tahto palata Egyptijn/ v. 1.
Josua ja Caleb ahkeroidzewat hillitä Canssa/ v. 5.
Cosca Canssa tahtowat kiwittä Mosest ja Aaroni/ näky HERran cunnia/ ja uhca rutolla häwittä heitä/ v. 10.
Mutta Moses rucoile heidän edestäns v. 13.
ja HERra anda sen heille andexi/ cuitengin sano hän heille/ ettei yhdengän nijstä jotca napisit/ pidä tuleman luwattuun maahan/ v. 20.
waan heidän lapsillens hän tahto sen anda/ v. 31.
maan wacojat cuolewat rangaistuxest/ v. 36.
Canssa mene Canaan maalle wastoin Mosexen kieldo. Lyödän Amalechitereildä ja Cananereildä/ v. 40.

4 Moos 14:1 Nijn caicki seuracunda nousi ja rupeis parcuman/ ja Canssa itkit sen yösen.
4 Moos 14:2 Ja caicki Israelin lapset napisit Mosesta ja Aaronita wastan/ ja coco joucko sanoi heille: jos me olisimme cuollet Egyptin maalla/ taicka täsä corwes wielä cuolisim?
4 Moos 14:3 Mixi HERra wie meitä tälle maalle miecalla surmatta/ meidän waimom ja lapsem tulewat saalixi? Eikö parembi ole/ että me palajam Egyptijn.
4 Moos 14:4 Ja he sanoit toinen toisellens: asettacam päämies ja palatcam Egyptijn.
4 Moos 14:5 Mutta Moses ja Aaron langeisit caswoillens coco Israelin lasten seuracunnan edes.
4 Moos 14:6 Ja Josua Nunin poica/ ja Caleb Jephunnen poica/ jotca myös maan olit wacoinet/ rewäisit waattens.
4 Moos 14:7 Ja sanoit caikelle Israelin cocouxelle: maa/ jonga läpidzen me waeldanet olem wacoimas sitä/ on juuri hywä maa.
4 Moos 14:8 Jos HERralla on hywä suosio meihin/ nijn hän wie meidän sille maalle andaxens sen meille/ josa maasa riesca ja hunajata wuota.
4 Moos 14:9 Ainoastans älkät olco HERra wastan niscurit/ ja älkät peljätkö tämän maan Canssa: sillä me syömme heitä nijncuin leipä/ heidän turwans on erainnut heistä/ ja HERra on meidän cansam/ älkät sijs peljätkö heitä.
4 Moos 14:10 NIin sanoi coco Canssan joucko että he piti kiwitettämän.
4 Moos 14:11 Ja HERran cunnia näkyi seuracunnan majas/ caikille Israelin lapsille. Ja HERra sanoi Mosexelle: cuinga cauwan tämä Canssa pilcka minua? ja cuinga cauwan ei he usco minun päälleni/ caickein tunnustähtein cautta/ jotca minä heidän seasans tehnyt olen?
4 Moos 14:12 Minä lyön heitä ruttotaudilla/ ja häwitän heitä/ ja minä teen sinun suuremmaxi/ ja wäkewämmäxi Canssaxi/ cuin tämän.
4 Moos 14:13 Ja Moses sanoi HERralle: jos Egyptiläiset saawat sen cuulla: sillä sinä olet johdattanut tämän Canssan heidän keskeldäns sinun woimallas.
4 Moos 14:14 Ja sanotan tämän maan asuwaisille/ jotca cuullet owat/ että sinä HERra olet tämän Canssan seas/ ja että sinä nähdän caswosta nijn caswoon/ ja sinun pilwes seiso heidän päälläns/ ja sinä HERra käyt heidän edelläns päiwällä pilwen padzas ja yöllä tulen padzas.
4 Moos 14:15 Jos sinä tapat tämän Canssan/ nijncuin yhden miehen/ nijn pacanat/ jotca sencaltaisen sanoman sinusta cuullet owat/ puhuwat ja sanowat:
4 Moos 14:16 Ettei HERra woinut johdatta tätä Canssa sijhen maahan/ josta hän heille wannoi/ sentähden on hän murhannut heitä corwes.
4 Moos 14:17 Mingätähden enändäkän HERra woimans/ nijncuin sinä puhunut olet/ sanoden:
4 Moos 14:18 HERra on pitkämielinen ja sangen laupias/ ja anda andexi wäärydet ja ricoxet/ ja ei yhtän anna olla ilman rangaistusta/ mutta costa Isäin wäärydet lapsille/ colmandeen ja neljändeen polween.
4 Moos 14:19 Nijn ole armollinen tämän Canssan ricoxille/ sinun suurest laupiudestas/ nijncuin sinä tälle Canssalle annoit andexi hamast Egyptist tähän asti.
4 Moos 14:20 JA HERra sanoi: minä annoi sen heille andexi sinun sanas jälken.
4 Moos 14:21 Mutta nijn totta/ cuin minä elän/ nijn coco mailma täytetän HERran cunnialla:
4 Moos 14:22 Sillä caicki miehet/ jotca näit minun cunniani ja ihmeni/ jotca minä tein Egyptis ja corwes/ ja nyt kymmenen kerta owat minua kiusannet eikä cuullet minun ändäni.
4 Moos 14:23 Ei heidän pidä näkemän sitä maata/ jonga minä heidän Isillens wannoin/ eikä yxikän/ joca minua pilcannut on/ pidä näkemän sitä.
4 Moos 14:24 Waan minun palwelian Caleb ( että toinen hengi on hänellä ja uscollisest seurais minua ) hänen minä wien sijhen maahan/ josa hän ennen oli/ ja hänen siemenens pitä sen perimän.
4 Moos 14:25 Nijn myös Amalechiterit ja Cananerit/ jotca laxois asuwat: Huomena palaitca ja matcustaca corpeen/ punaisen meren tietä.
4 Moos 14:26 JA HERra puhui Mosexelle ja Aaronille/ sanoden:
4 Moos 14:27 Cuinga cauwan tämä paha joucko napise minua wastan? Sillä minä cuulin Israelin lasten napinan/ jolla he minua wastan napisit.
4 Moos 14:28 Sentähden sano heille: nijn totta/ cuin minä elän/ sano HERra/ minä teen teille/ nijncuin te minun corwaini cuullen puhuitte.
4 Moos 14:29 Teidän ruumin pitä langeman täsä corwes/ ja caicki/ jotca luettin cahdestkymmenenest wuodest/ ja sen ylidzen/ jotca napisitta minua wastan.
4 Moos 14:30 Ei teidän pidä tuleman sijhen maahan/ jonga ylidze minä käteni nostin/ salliaxeni teidän siellä asua/ paidzi Calebi Jephunnen poica ja Josua Nunin poica.
4 Moos 14:31 Waan teidän lapsen/ jotca te sanoitta tulewan saalixi/ ne minä sinne johdatan/ että he tundisit sen maan/ jonga te hyljäisit.
4 Moos 14:32 Mutta te ja teidän ruumin/ pitä langeman täsä corwesa/
4 Moos 14:33 Ja teidän lapsen pitä oleman paimenna täsä corwes neljäkymmendä ajastaica candaden teidän huoruttan/ sijhenasti/ että teidän ruumin culuwat corwesa.
4 Moos 14:34 Nijden neljänkymmenen päiwälugun jälken/ joina te maan wacoinet oletta: aina ajastaica päiwästä pitä luettaman/ että he candawat teidän pahat tecon neljäkymmendä ajastaica/ että te ymmärräisitte mikä se on/ cosca minä otan pois minun käteni.
4 Moos 14:35 Minä HERra olen sen puhunut/ sen minä myös teen caikelle tälle pahalle joucolle/ joca on idzens asettanut minua wastan/ täsä corwesa pitä heidän culuman ja cuoleman.
4 Moos 14:36 Ja nijn cuolit HERran rangaistuxesta ne miehet/ jotca Moses lähetti maata wacoiman/ ja palaisit/ saattain caiken seuracunnan napiseman händä wastan/
4 Moos 14:37 Että he laitit maata/ ja sanoit sen pahaxi.
4 Moos 14:38 Mutta Josua Nunin poica/ ja Caleb Jephunnen poica/ jäit elämän caikista nijstä miehistä/ jotca mennet olit maata wacoiman.
4 Moos 14:39 JA Moses puhui caicki nämät sanat caikille Israelin lapsille: silloin Canssa murhetti suurest.
4 Moos 14:40 Ja he nousit warhain huomeneldain ja menit wuoren cuckulalle/ ja sanoit: cadzo/ täsä me olem ja menem sijhen siaan/ josta HERra on meille puhunut: sillä me olem syndiä tehnet.
4 Moos 14:41 Mutta Moses sanoi: mixi te nijn ricotte HERran sanan? ei se teille menesty.
4 Moos 14:42 Älkät mengö/ sillä ei ole HERra teidän cansan/ ettei te lyödäis teidän wiholisildan.
4 Moos 14:43 Sillä Amalechiterit ja Cananerit owat siellä teidän edesän/ ja te miecalla surmatan/ että te idzen käänsitte pois HERrasta. Ja ei ole HERra teidän cansan.
4 Moos 14:44 Mutta he rohwaisit idzens menemän wuoren cuckulalle. Mutta HERran lijton Arcki ja Moses ei mennet leiristä ulos.
4 Moos 14:45 Nijn tulit Amalechiterit ja Cananerit/ jotca wuorella asuit/ ja löit heidän ja rundelit heitä haman Horman asti.
Vers. 14. Caswosta nijn caswoon ) Nimittäin/ he näit HERran Christuxen sencaltaises hahmos/ cuin hän Ihmisexi tulduans oli ottawa päällens/ Exod. 24:10. Lawiammalda taitan tästä nähdä 12. lugus täsä kirjas.
XV. Lucu.
HERran käsky sämbyläjauhoist/ öljyst ja wijnast/ uhrisa/ v. 4.
taikinan alkest/ v. 17.
seuracunnan eli yhden hengen tietämättömäst synnist/ ja heidän uhramisestans/ v. 22.
elkiwallaisuden/ ja Sabbathina puita hakian rangaistuxest/ v. 32.
waattein palletten tilgoist/ v. 37.

4 Moos 15:1 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 15:2 Puhu Israelin lapsille/ ja sano heille: cosca te tuletta sijhen maahan josa teidän asuman pitä/ jonga minä teille annan.
4 Moos 15:3 Ja te uhratte HERralle polttouhria/ elickä erinomaisen lupauxen uhria/ eli oman hywän tahdon eli teidän juhlan uhria/ tehdäxen HERralle makia hajua carjasta eli lambaista.
4 Moos 15:4 joca sijs HERralle tahto uhrata lahjans/ hänen pitä tekemän ruocauhrixi kymmenexen sämbyläjauhoja/ secoitetut öljyyn neljännexel Hinnist.
4 Moos 15:5 Ja wijna juomauhrixi myös neljännexen Hinnist/ sen pitä sinun tekemän polttouhrixi eli muuxi uhrixi/ cosca caridza uhratan.
4 Moos 15:6 Mutta cosca oinas uhratan/ nijn pitä sinun tekemän ruocauhrixi caxi kymmenestä sämbyläjauhoja/ secoitetut öljyyn colmannexel Hinnist.
4 Moos 15:7 Ja wijna juomauhrixi myös colmas osa Hinnist/ sen sinun pitä uhraman HERralle makiaxi hajuxi.
4 Moos 15:8 Mutta jos sinä teet calpein polttouhrixi/ eli erinomaisen lupauxen uhrixi/ eli kijtosuhrixi HERralle.
4 Moos 15:9 Nijn sinun pitä calpein cansa tekemän ruocauhrixi colme kymmenestä sämbyläjauhoja/ secoitetut öljyyn/ puoli Hinni.
4 Moos 15:10 Ja wijna juomauhrixi myös puoli Hinni. Tämä on makiaxi hajuxi tuli HERralle.
4 Moos 15:11 Nijn sinun pitä tekemän cungin calpein cansa/ oinan/ lamban/ caridzan ja wohlan cansa.
4 Moos 15:12 Ruocauhrin ja juomauhrin pitä myös oleman uhrein lugun jälken.
4 Moos 15:13 Jocainen omainen pitä tämän näin tekemän/ tehdäxens ne HERralle makian hajun tulexi.
4 Moos 15:14 Ja jos jocu muucalainen asu teidän tykönän/ eli on teidän sucuin seas/ ja tahto tehdä HERralle uhria makiaxi hajuxi/ hän tehkän nijncuin hekin.
4 Moos 15:15 Caikella Canssalla pitä oleman yxi sääty/ sekä teillä että muucalaisilla. Ijancaickinen sääty pitä se oleman teidän suguillen/ nijn että HERran edes pitä muucalaisen oleman nijncuin tekin.
4 Moos 15:16 Yxi laki ja oikeus pitä oleman teillä ja muucalaisilla/ jotca asuwat teidän tykönän.
4 Moos 15:17 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 15:18 Puhu Israelin lapsille/ ja sano heille: tulduan sijhen maahan/ johon minä teidän johdatan/
4 Moos 15:19 Ja syötyän sen maan leipä/ pitä teidän andaman ylönnysuhrin HERralle.
4 Moos 15:20 Nimittäin teidän taikinan alkeista pitä teidän andaman yhden kyrsän ylönnyxexi/ nijncuin te myös annatta HERralle ylönnyxen teidän rijhestän.
4 Moos 15:21 Nijn pitä teidän myös andaman HERralle teidän taikinan alket ylönnyxexi/ teidän suguisan.
4 Moos 15:22 JA jos te tietämät exytte ja ette tee caickia näitä käskyjä/ joita HERra Mosexelle käskenyt on/
4 Moos 15:23 Ja caicki cuin HERra Mosexen cautta teille käskenyt on/ sijtä päiwästä/ jona hän rupeis käskemän/ nijn teidän lapsin asti.
4 Moos 15:24 Jos sijs coco Canssa teke jotain tietämättömydest/ nijn pitä caiken Canssan tekemän polttouhrixi nuoren calpein carjast/ makiaxi hajuxi HERralle heidän ruocauhrins ja juomauhrins cansa/ cuin se tule heidän tehdäxensäckin/ ja heidän pitä tekemän caurin syndiuhrixi.
4 Moos 15:25 Ja papin pitä näin sowittaman coco joucon Israelin lapsist/ ja se heille annetan andexi: sillä se on tietämättömys. Ja heidän pitä candaman sencaltaisia heidän lahjojans uhrixi HERralle/ ja heidän syndiuhrins HERran eteen/ heidän tietämättömydens tähden.
4 Moos 15:26 Nijn se annetan andexi coco Israelin lasten joucolle/ nijn myös muucalaisille/ jotca asuwat teidän seasan: sillä caicki Canssa on sijnä tietämättömydes.
4 Moos 15:27 Mutta cosca yxi sielu tietämät syndi teke/ hänen pitä tuoman wuosicunnaisen wuohen syndiuhrixi.
4 Moos 15:28 Ja papin pitä sencaltaisen exynen sielun sowittaman/ cosca hän tietämättömydest syndiä teke HERran edes/ nijn että hän sowitta hänen/ ja se annetan hänelle andexi.
4 Moos 15:29 Ja yhden lain pitä oleman cuin teidän pitä tekemän tietämättömyden edest/ sekä omaisille Israelin lasten seas/ että muucalaisille/ jotca teidän seasan asuwat.
4 Moos 15:30 Mutta jos jocu sielu elkiwallaisudest jotakin teke/ olcon se omainen eli muucalainen/ se on pilcannut HERra/ se pitä häwitettämän Canssastans.
4 Moos 15:31 Sillä hän on HERran sanan cadzonut ylön/ ja hänen käskyns tyhjäxi tehnyt/ se pitä peräti häwitettämän/ ja olcon oma nuhtens.
4 Moos 15:32 JA tapahtui/ että Israelin lapset corwes ollesans/ löysit yhden miehen puita hakemast Sabbathina.
4 Moos 15:33 Ja ne jotca hänen olit löynnet puita hakemast/ johdatit hänen Mosexen ja Aaronin eteen/ ja caiken Canssan eteen.
4 Moos 15:34 Ja he panit hänen kijnni/ sillä ei se ollut wielä selkiäst ilmoitettu/ mitä hänelle piti tehtämän.
4 Moos 15:35 mutta HERra sanoi Mosexelle: sen miehen pitä totisest cuoleman/ caiken Canssan pitä händä kiwittämän ulcona leiristä.
4 Moos 15:36 Nijn caicki Canssa weit hänen leiristä ulos/ ja kiwitit hänen cuoliaxi/ nijncuin HERra Mosexelle käskenyt oli.
4 Moos 15:37 JA HERra sanoi Mosexelle:
4 Moos 15:38 Puhu Israelin lapsille/ ja sano heille: että heidän pitä tekemän tilcoja waatettens liepeisijn/ caikille heidän lapsillens/ ja heidän pitä paneman kellaiset nuorat nijden tilcain päälle/ jotca owat heidän waatettens liepeis.
4 Moos 15:39 Ja ne tilgat pitä oleman teille merkixi/ ja cadzoisan nijden päälle pitä teidän caicki HERran käskyt muistaman ja tekemän ne/ ettet te tekis teidän sydämen ajatuxen jälken/ elickä myös huorin tekis teidän silmäin näyn jälken.
4 Moos 15:40 Sentähden pitä teidän muistaman ja tekemän caicki minun käskyni/ ja oleman pyhät teidän Jumalallen.
4 Moos 15:41 Minä olen HERra teidän Jumalan/ joca teidän Egyptin maalda johdatin ollaxeni teidän Jumalan. Minä HERra teidän Jumalan.
Vers. 39. Ettet te tekis teidän sydämen ajatuxen jälken ) Tämä oli sangen tarpellinen: sillä ihminen cohta anda idzens wietellä/ cosca hän näke muita epäjumalan palweluxia/ ja luule usiast/ että hän enämmän tehdä taita/ cuin Jumala waati. Mutta se on cuin Jumala täsä sano: teidän pitä muistaman minun käskyni ei ihmisten käskyjä/ jotca ei autta taida/ Matth. 15:9.
XVI. Lucu.
COrahn/ dathanin/ Abiramin ja monicahtain muiden napinast ja uhramisest/ v. 1.
HERra tahto cadotta coco Canssan/ mutta Moses rucoile heidän edestäns/ v. 20.
käske Canssan paeta Dathanin ja Abiramin majan tykö/ v. 23.
Maa halke/ niele heidän/ ja HERran tuli culutta ne jotca uhraisit/ v. 31.
HERra käske ripusta sawiastiat Altarille muistoxi/ v. 39.
Toisna päiwänä napise coco seuracunda/ ja HERra rupe heitä rangaiseman/ mutta Moses rucoile Jumalata/ ja Aaron sowitta Canssan/ v. 41.

4 Moos 16:1 JA Corah Jezeharin poica/ joca oli Cahatin Lewin pojan poica/ ynnä Dathanin ja Abiramin Eliabin poicain cansa/ ja On Pelethin poica/ joca oli Rubenin pojista:
4 Moos 16:2 Capinoidzit Mosesta wastan/ monicahtain miesten cansa Israelin lapsist/ caxisata ja wijsikymmendä ylimmäist Canssan seast/ Raadiherra ja cuuluisata miestä.
4 Moos 16:3 Ja he cocoisit heidäns Mosesta ja Aaronita wastan/ ja sanoit heille: te teitte ylönpaljo: sillä Canssa on caicki pyhä/ ja HERra on heidän cansans/ mixi te corgotatte teitän HERran Canssan päälle?
4 Moos 16:4 Cosca Moses sen cuuli/ langeis hän caswoillens/
4 Moos 16:5 Ja sanoi Corahlle ja coco hänen seurallens: huomena HERra ilmoitta cuca hänen omans on/ ja cuca pyhä on/ ja hänelle uhraman pitä/ jonga hän walidze/ se uhratcan.
4 Moos 16:6 Tehkät nijn/ ottacat teillen sawuastiat/ Corah ja caicki hänen seurans.
4 Moos 16:7 Ja pangat nijhin tulda/ ja heittäkät nijhin pyhäsawua/ HERran eteen huomena: jonga HERra walidze se olcon pyhä: te teette paljo Lewin lapset.
4 Moos 16:8 Ja Moses sanoi Corahlle: cuulcat Lewin lapset/
4 Moos 16:9 Wähäkö se teille on/ että Israelin Jumala on teidän eroittanut Israelin Canssast hänellens uhraman/ ja palweleman HERran Tabernaclin wirasa/ ja seisoman seuracunnan edes/ ja händä palweleman?
4 Moos 16:10 Hän on ottanut sinun ja caicki sinun weljes Lewin lapset hänen tygöns/ ja te pyydätte myös pappeutta?
4 Moos 16:11 Sinä ja caicki sinun jouckos nostat capinan HERra wastan. Mikä Aaron on/ että te napisette händä wastan?
4 Moos 16:12 JA Moses lähetti cudzuman Dathani ja Abirami Heliabin poikia. Mutta he sanoit: emme sinne tule ylös.
4 Moos 16:13 Wähäkö se on/ että sinä olet meidän maalda tuonut ulos/ josa hunajata ja riesca wuota/ ettäs meitä tahdot tappa corwes/ ja wielä päälisexi hallita meitä.
4 Moos 16:14 Jalosti sinä olet meidän johdattanut sijhen maahan/ josa riesca ja hunajata wuota/ ja annoit pellot ja wijnamäet perinnöxi. Tahdotcos wielä myös Canssalda silmät puhwaista? en me tule sinne.
4 Moos 16:15 Silloin wihastui Moses sangen cowin/ ja sanoi HERralle: älä käännä sinuas heidän ruocauhrins puoleen. En minä heildä ottanut Asiacan/ ja en heidän yhdengän paha tehnyt.
4 Moos 16:16 Ja Moses sanoi Corahlle: sinä ja coco sinun jouckos/ pitä huomena oleman HERran edes/ sinä/ ja he myös/ ja Aaron.
4 Moos 16:17 Ja jocainen ottacan sawuastians/ ja pangan pyhäsawua sijhen/ cukin sawuastians cansa/ se on/ caxisata ja wijsikymmendä astiata.
4 Moos 16:18 Ja cukin otti sawuastians/ ja panit sijhen tulen/ ja heitit sijhen pyhäsawua/ ja menit seuracunnan majan owen eteen/ Moses ja Aaron myös
4 Moos 16:19 Ja Corah cocois heitä wastan caiken Canssan/ seuracunnan majan owen eteen. Ja HERran cunnia näyi caikelle Canssalle.
4 Moos 16:20 JA HERra puhui Mosexelle ja Aaronille/ sanoden:
4 Moos 16:21 Eroittacat teitän tästä joucost/ että minä äkist heitä hucutan.
4 Moos 16:22 Mutta he langeisit caswoillens/ ja sanoit: Jumala/ caiken lihan hengein Jumala/ jos yxi mies on syndi tehnyt/ tahdotcos sen costa caikelle Canssalle.
4 Moos 16:23 Ja HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 16:24 Puhu Canssalle/ ja sano: paetca Corahn/ Dathanin ja Abiramin majan ymbärildä.
4 Moos 16:25 Ja Moses nousi/ ja meni Dathanin ja Abiramin tygö/ ja wanhimmat Israelist seuraisit händä.
4 Moos 16:26 Ja puhui Canssalle/ sanoden: paetca näiden jumalattomitten ihmisten majain ymbärildä/ ja älkät ruwetco mihingän heidän omans/ ettet te myös huckuis caikis heidän synneisäns.
4 Moos 16:27 Ja he eraunsit Corahn/ Dathanin ja Abiramin majain ymbärildä. Mutta Dathan ja Abiram käwit ulos/ ja seisoit majains owella emändinens/ poikinens/ ja lapsinens.
4 Moos 16:28 Ja Moses sanoi: sijtä teidän pitä ymmärtämän HERran minua lähettänexi/ että minun pidäis caicki nämät työt tekemän/ ei minun sydämestän.
4 Moos 16:29 Jos he cuolewat nijncuin caicki ihmiset cuolewat/ eli costetan/ nijncuin caikille ihmisille costetan/ nijn ei HERra minua lähettänyt.
4 Moos 16:30 Mutta jos HERra täsä jotakin utta teke/ nijn että maa awa suuns/ ja niele heidän/ caickein cansa/ cuin heillä on/ nijn että he eläwänä menewät helwettijn/ nijn teidän pitä ymmärtämän että nämät miehet pilckaisit HERra.
4 Moos 16:31 Ja cosca hän caicki nämät sanat puhui/ halkeis maa heidän aldans.
4 Moos 16:32 Ja maa awais suuns ja nieli heidän/ ja heidän huonens/ ja caicki ne ihmiset cuin Corahn tykönä olit/ ja caiken heidän tawarans.
4 Moos 16:33 Ja he menit eläwänä helwettijn/ caickinens cuin heillä oli. Ja maa peitti heidän/ ja he hucuit Canssan seast.
4 Moos 16:34 Ja coco Israel joca heidän ymbärilläns oli/ pakeni heidän parcuns tähden. Sillä he sanoit: ettei myös maa meitäkän nielis.
4 Moos 16:35 Ja wielä sijtte läxi tuli HERralda/ ja poltti ne caxisata ja wijsikymmendä miestä/ cuin pyhäsawua uhraisit.
4 Moos 16:36 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 16:37 Sano Eleazarille papin Aaronin pojalle/ että hän otta sawuastiat tulipalosta/ ja hajotta tulen sinne ja tänne:
4 Moos 16:38 Sillä ne synnisten sawuastiat pyhitetän heidän sieluns cautta/ että he tawotan lewiöixi ohucaisixi cappaleixi/ joilla Altari peitetän: sillä ne owat HERran eteen uhratut ja pyhitetyt. Ja ne pitä oleman merkixi Israelin lapsille.
4 Moos 16:39 Ja Eleazar pappi otti ne waskiastiat/ joisa palanet miehet olit uhrannet/ ja tawotti ne lewiöixi ohucaisixi cappaleixi/ Altarin peittexi.
4 Moos 16:40 Israelin lapsille muistoxi/ ettei yxikän muucalainen lähestyis/ joca ei ole Aaronin siemenest/ uhraman pyhäsawua HERran eteen/ ettei hänelle tapahduis/ nijncuin Corahlle ja hänen joucollens/ nijncuin HERra hänelle sanoi Mosexen cautta.
4 Moos 16:41 TOisna päiwänä taas napisit coco Israelin lasten joucko Mosesta ja Aaronita wastan/ ja sanoit: te oletta tappanet HERran Canssan.
4 Moos 16:42 Ja cosca Canssa cocounsit Mosesta ja Aaronita wastan/ ja käänsit heitäns seuracunnan maja päin/ cadzo/ pilwi peitti sen/ ja HERran cunnia näyi.
4 Moos 16:43 Ja Moses ja Aaron menit seuracunnan majan eteen.
4 Moos 16:44 Ja HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 16:45 Paetca nopiast tästä Cansast/ minä surman äkist heidän/ ja he langeisit caswoillens.
4 Moos 16:46 Ja Moses sanoi Aaronille: ota sawuastia/ ja pane sijhen tuli Altarilda/ ja heitä pyhäsawua sijhen. Ja mene nopiast Canssan tygö ja sowita heitä/ sillä wihan julmuus on HERralda käynyt ulos/ ja rangaistus on jo ruwennut.
4 Moos 16:47 Ja Aaron otti nijncuin Moses hänelle sanoi/ ja juoxi Canssan keskeldä. Ja cadzo/ rangaistus oli jo ruwennut Canssan seas/ ja hän suidzutti pyhäsawu/ ja sowitti Canssan.
4 Moos 16:48 Ja seisoi cuolutten ja eläwitten wälillä/ nijn rangaistus asetui.
4 Moos 16:49 Mutta ne cuin rangaistuxest cuolit/ oli neljätoistakymmendä tuhatta ja seidzemen sata/ paidzi nijtä/ cuin Corahn capinas hucuit.
4 Moos 16:50 Ja Aaron palais Mosexen tygö seuracunnan majan oween/ ja rangaistus asetui.
Vers. 19. HERran cunnia näyi ) se on/ HERra ilmoitti idzens jalommin cuin muulloin
v. 32. Caicki ne ihmiset ) Ei Corahn lapset huckunet heidän Isäns cansa. Num. 26:11. Sillä he olit ilman epäilemät muiden Lewitain cansa HERran Tabernaclis/ ja ei mielistynet heidän Isäns syndijn.
v. 50. Rangaistus asetui ) Tämä Aaronin sawuttaminen osotta rucouxen woiman/ joca tunge idzens pilwen läpidze Jumalan tygö Eccles. 35:21. Ja nijn taicka käändä pois eli liewittä rangaistuxen eli toimitta woiman candaman mitä Jumala pane päälle.

XVII. Lucu.
ETtei Canssa enä napisis pappeudest/ käske Jumala Mosexen otta sauwan jocaidzesta sucucunnasta/ ja kirjoitta heidän nimens nijhin. Mutta Lewin sauwaan Aaronin nimen/ ja panna ne Tabernaclijn/ sillä jonga sucucunnan HERra walidzis/ hänen sauwans wiherjöidzis/ v. 1.
Moses teke nijn/ ja he löytäwät huomeneldain Aaronin sauwan wiherjöidzemäst ja caswamast mandelit/ v. 6.
Sen sauwan käske HERra kätke muistoxi/ v. 10.
Canssa walitta waikiast heidän wähendymisestäns/ v. 12.

4 Moos 17:1 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 17:2 Puhu Israelin lapsille/ ja ota heildä caxitoistakymmendä sauwa/ idzeculdakin hänen Isäns huonen päämieheldä yxi. Ja kirjoita idzecungin nimi sauwaans.
4 Moos 17:3 Mutta Aaronin nimi kirjoita Lewin sauwaan: sillä idzecullakin Isäns huonen päämiehellä olcon yxi sauwa.
4 Moos 17:4 Ja pane ne seuracunnan majaan/ Todistuxen eteen/ custa minä teille todistan.
4 Moos 17:5 Ja jonga minä heistä walidzen/ hänen sauwans wiherjöitze asettaxen sen napinan/ cuin Israelin lapset napisewat teitä wastan.
4 Moos 17:6 Nijn Moses puhui Israelin lapsille: ja caicki heidän päämiehens annoit hänelle caxitoistakymmendä sauwa/ idzecukin päämies hänen Isäns huonest yhden sauwan. Nijn oli myös Aaronin sauwa heidän sauwains seas.
4 Moos 17:7 Ja Moses pani sauwat Todistuxen majaan HERran eteen.
4 Moos 17:8 Ja toisna päiwänä huomeneltain Moses mendyäns Todistuxen majaan/ löysi Aaronin sauwan Lewin huonest wiherdjöitzewän/ ja cucoistuxen puhjennen ja mandelita caswawan.
4 Moos 17:9 Ja Moses cannoi caicki sauwat ulos HERran edestä Israelin lasten eteen/ nijn että he caicki sen näit/ ja idzecukin otti sauwans.
4 Moos 17:10 Ja HERra sanoi Mosexelle: canna Aaronin sauwa jällens Todistuxen eteen/ siellä tallella pidettä/ merkixi niscurille lapsille/ että heidän napinans minua wastan lackais/ ettei he cuolis.
4 Moos 17:11 Moses teki nijncuin HERra hänelle käskenyt oli.
4 Moos 17:12 Ja Israelin lapset sanoit Mosexelle: cadzo/ me hucum ja tulem pois/ me wähenem ja caicki hucum.
4 Moos 17:13 Cuca ikänäns lähesty HERran maja/ hän cuole. Häwitetängöst me peräti?
Vers. 8. Aaronin sauwan wiherjöitzewän ) Tällä wiherjöitzewällä sauwalla wahwistetan Aaron ensist hänen pappeuteens ja wircaans. Sitälikin awista se Christusta/ joca nijncuin putcahtawa ja hedelmöitzewä wesa oli Isain juurest/ josa HERran Hengi lepäis/ nijncuin Esaias puhu/ Cap. 11:1. Colmannen kerran werratan Jumalan sanan saarnaan/ joca waicka hän näky cuiwaxi ja turhaxi/ nijn hän cuitengin teke jaloi hedelmitä jumalisten sydämis/ että he toimelisexi tulewat caickijn hywijn töihin/ nijncuin Paulus sano/ 2. Tim. 3:16. & 17. Neljännen kerran/ werratan ylösnousemus tähän sauwan: sillä nijncuin tämä cuiwa Aaronin sauwa wiherjöidzi Jumalan woiman cautta: nijn myös caicki ihmisten cuiwat luut/ Jumalan woimast lihalla ja nahalla puetetan/ ja tulewat eläwäxi jällens/ nijncuin HERra Ezechiel Prophetalle näysä ilmoitti/ Cap. 37.
XVIII. Lucu.
HERra käske Aaronin poikinens canda pappeuden wiat ja Lewitat palwella Aaronit Tabernaclis: mutta hänen poikinens otta waarin pappeudest/ v. 1.
anda heille rawinnoxi caicki lahjat ja uhrit/ wijnast/ öljyst ja ohrist/ caicki kirotut ja esicoiset/ jotca Israelin lapset pyhitit HERralle/ v. 8.
Sentähden ei hän tahtonut/ että heille jocu asumasia eli osa olis heidän weljeins seas/ v. 20.
Mutta Lewitaille anda hän caicki kymmenexet/ ja käske heidän anda ylönnysuhria caikista heidän saalistans/ ja kymmenexet kymmenexist/ v. 21.

4 Moos 18:1 JA HERra sanoi Aaronille: sinä ja sinun poicas/ ja sinun Isäs huone sinun cansas candacat Pyhän wiat/ ja sinä ja sinun poicas sinun cansas candacat teidän pappeuden wiat.
4 Moos 18:2 Mutta sinun weljes sinun Isäs Lewin sugusta ota oleman tygös/ palweleman sinua tykönäs. Mutta sinä ja sinun poicas sinun cansas/ palwelcat todistuxen majasa.
4 Moos 18:3 Ja ottacan waarin sinun palweluxestas/ ja coco majan wartiosta. Älkön cuitengan lähestykö Pyhän caluja ja Altarita/ ettei sekä he ja te cuole.
4 Moos 18:4 Mutta heidän pitä oleman sinun tykönäs ottamas waarin seuracunnan majan palweluxest/ caickinaises majan wiras. Ja ei yhdengän muucalaisen pidä teitä lähestymän.
4 Moos 18:5 Nijn ottacat sijs waari Pyhän palweluxest/ ettei wihan julmuus Israelin lasten päälle tulis.
4 Moos 18:6 Sillä cadzo/ minä otin teidän weljen Lewitat Israelin lapsist/ ja annoin teille/ HERralle lahjaxi palweleman seuracunnan majan wiras.
4 Moos 18:7 Mutta sinä ja sinun poicas sinun cansas/ ottacan teidän pappeudestan waarin/ että te palweletta caikis Altarin asiois/ ja sisälliselle puolen esirippua: sillä teidän pappeuden wiran/ annan minä teille lahjaxi. Jos jocu muucalainen lähesty sijhen/ hänen pitä cuoleman.
4 Moos 18:8 JA HERra sanoi Aaronille: cadzo/ minä annoin sinulle minun ylönnysuhrini caikesta sijtä/ cuin Israelin lapset pyhittäwät sinun papin wircas tähden/ ja sinun pojilles ijancaickisexi oikeudexi.
4 Moos 18:9 Nämät sinä saat sijtä caickein pyhimmästä cuin he uhrawat. Caicki heidän lahjans/ ynnä caiken heidän ruocauhrins/ ja caiken heidän syndiuhrins/ ja myös caiken heidän wicauhrins cansa/ cuin he minulle andawat/ se on sinulle ja sinun pojilles caickein pyhin.
4 Moos 18:10 Ja caickein pyhimmällä sialla pitä sinun sen syömän. Se cuin miehenpuoli on/ syökän sijtä: sillä se on sinulle pyhä.
4 Moos 18:11 Minä annoin myös sinulle ja sinun pojilles ja tyttärilles sinun cansas/ heidän lahjans ylönnysuhrin/ caikis Israelin lasten häälytysuhris/ ijancaickisexi oikeudexi. Joca puhdas on sinun huonesas/ syökän sijtä.
4 Moos 18:12 Caickein parhan öljyn ja caickein parhan wierten/ ja heidän jywäns utisen/ cuin he andawat HERralle/ annoin minä sinulle.
4 Moos 18:13 Ensimäinen hedelmä caikesta cuin heidän maallans caswa cuin he andawat HERralle/ pitä oleman sinun. Se cuin puhdas on sinun huonesas/ syökän sijtä.
4 Moos 18:14 Caicki kirottu Israelis/ olcan sinun.
4 Moos 18:15 Caicki cuin äitins cohdun awa/ caiken lihan seas cuin he candawat HERralle/ olis se ihmisist elickä eläimist/ olcan sinun. Cuitengin/ ettäs ihmisten esicoiset annat lunastetta/ ja myös saastaisten eläinden esicoiset annat lunastetta.
4 Moos 18:16 Ja cuucautisna pitä heidän sen lunastaman/ ja annettacan lunastetta rahalla wijdellä Siclillä/ Pyhän Siclin jälken/ joca maxa caxikymmendä Geraht.
4 Moos 18:17 Mutta esicoisia carjasta/ taicka lambaista/ taicka wuohista/ ei sinun pidä andaman lunastetta: sillä ne owat pyhät/ heidän werens pitä sinun prijscottaman Altarille/ ja heidän lihawudens pitä sinun polttaman makian hajun tulexi HERralle.
4 Moos 18:18 Heidän lihans olcon sinun/ nijncuin häälytys rinda ja oikia lapa sinun owat.
4 Moos 18:19 Caicki ylönnysuhrit/ cuin Israelin lapset pyhittäwät HERralle/ annoin minä sinulle ja sinun pojilles/ ja sinun tyttärilles sinun cansas ijancaickisexi oikeudexi. Se on catomatoin ja ijancaickinen lijtto HERran edes/ sinulle ja sinun siemenelles sinun cansas.
4 Moos 18:20 JA HERra sanoi Aaronille: ei sinulla pidä perindötä oleman heidän maallans/ ja ei osa heidän seasans: sillä minä olen sinun osas/ ja sinun perindös Israelin lasten seas.
4 Moos 18:21 Mutta Lewin lapsille annoin minä caicki kymmenexet perinnöxi Israelis/ heidän wircans edest/ cuin he minulle seuracunnan majas tekewät.
4 Moos 18:22 Nijn ettei tästälähin Israelin lasten pidä lähestymän seuracunnan maja/ syndiä saattaman päällens ja cuoleman.
4 Moos 18:23 Waan Lewitat pitä ottaman waarin seuracunnan majan wirasta/ ja heidän pitä candaman heidän syndins ijancaickisexi oikeudexi teidän suguisan/ ja ei pidä heidän perimist saaman Israelin lasten seas.
4 Moos 18:24 Sillä Israelin lasten kymmenexet/ cuin he andawat ylönnyxexi HERralle/ annoin minä Lewitaille perinnöxi: sentähden sanoin minä heille: ettei heillä Israelin lasten seas pidä perindötä oleman.
4 Moos 18:25 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 18:26 Puhu Lewitaille/ ja sano heille: cosca te otatte kymmenexet Israelin lapsilda/ jotca minä teille annoin heildä perinnöxi/ nijn tehkät HERralle sijtä ylönnysuhrixi aina kymmenesten kymmenexet.
4 Moos 18:27 Ja teidän ylönnysuhrin pitä luettaman teille/ nijncuin te andaisitte jywiä rijhestä ja wierrettä cuurnasta.
4 Moos 18:28 Nijn andacat myös HERralle ylönnysuhri caikista teidän kymmenexistän/ cuin te Israelin lapsilda otatte/ nijn että te sencaltaisen HERran ylönnysuhrin annatte papille Aaronille.
4 Moos 18:29 Caikista teille annetuista/ andacat HERralle caickinaiset ylönnysuhrit/ caikista parhaista pyhitetyistä.
4 Moos 18:30 Ja sanoi heille: cosca te nijn parhan sijtä ylönnätte/ nijn luettacan Lewitaille rijhest ja wijnacuurnast annetuxi.
4 Moos 18:31 Ja syökät sitä caikis paicois lapsinen/ sillä se on teidän palckan/ teidän palweluxen edest seuracunnan majas.
4 Moos 18:32 Nijn ettet te sijtä synnillä rascauta teitän/ cosca te sen parhan ylönnätte/ ja ettekä saaastuta nijtä/ cuin Israelin lapset pyhittänet owat/ ettet te cuolis.
Vers. 1. Candacat Pyhän wiat ) se on/ teitä pitä rangaistaman/ jos jocu enä syndi teke Pyhäs/ teidän unhottamisestan/ nijn myös se ymmärretän/ cuin cohta textis seura/ että Aaron poikinens pitä candaman heidän pappeudens wiat.
v. 19. Catomatoin lijtto ) Hebraean kielellä cudzutan se suolan lijtoxi/ ja on ijancaickinen/ nijncuin nähdän 2. Chron. 13:5. Lawiambi selitys löytän/ Lev. 2:13.
v. 27. wierrettä ) cuin on wijnan utist/ öljy ja muuta sencaltaista.
v. 29. Parhaista ) Hebraean kielellä sanotan se lihawaxi/ josta rickat cudzutan lihawaxi/ se on/ ne parhat Canssan seas/ Psal. 17:10. Psal. 22:13.

XIX. Lucu.
HERran käsky ruskian lehmän teurastamisest ulcona leirist/ ja sen weren prijscottamisest/ v. 5.
hänen tuhwastans ja prijscotuswedestä/ v. 9.
Joca cuollueen eli sen luihin sattu/ hänen puhdistamisestans/ v. 11.
tuhwan walmistuxest/ v. 17.

4 Moos 19:1 JA HERra puhui Mosexelle ja Aaronille/ sanoden:
4 Moos 19:2 Tämä tapa olcon teille säädyxi/ jonga HERra käski/ sanoden: Sanos Israelin lapsille/ että he tuowat sinun tygös ruskian wirhittömän lehmän/ josa ei yhtän wirhiä ole/ ja joca ei wielä ole iken alainen ollut.
4 Moos 19:3 Ja anna se papille Eleazarille/ hänen pitä sen wiemän leiristä ulos andaxens siellä teurastetta edesäns.
4 Moos 19:4 Ja papin Eleazarin pitä ottaman hänen werestäns sormellans prijscottaxens juuri seuracunnan maja cohden seidzemen kerta.
4 Moos 19:5 Ja andaman lehmän poltta edesäns/ sekä hänen wuotans että lihans/ ja myös hänen werens ynnä sonnan cansa.
4 Moos 19:6 Ja papin pitä ottaman Cedripuun/ ja Isopin/ ja Rosinpunaisen willan/ ja heittämän sen palanen lehmän päälle.
4 Moos 19:7 Ja papin pitä pesemän waattens/ ja wiruttaman ruumins wedellä/ ja sijtte menemän leirijn/ ja oleman saastaisen ehtosen asti.
4 Moos 19:8 Ja se joca hänen poltti/ pitä myös pesemän waattens/ ja wiruttaman ruumins wedellä/ ja oleman saastaisen ehtosen asti.
4 Moos 19:9 Ja puhdas mies pitä cocoman tuhwan lehmästä/ ja paneman sen puhtaseen paickaan leiristä ulos tallella pidettä caikelle Canssalle Israelin lapsista prijscotuswedexi/ sillä se on syndiuhri.
4 Moos 19:10 Ja se joca lehmän tuhwan cocois/ pitä pesemän waattens ja oleman saastainen ehtosen asti. Tämä pitä oleman ijancaickinen sääty Israelin lapsille/ ja muucalaisille/ jotca teidän seasan asuwat.
4 Moos 19:11 JOca joscus tarttu johongun cuollueen ihmiseen/ hänen pitä saastaisen oleman seidzemen päiwä.
4 Moos 19:12 Hänen pitä puhdistaman idzens colmandena ja seidzemendenä päiwänä tämän cansa/ ja nijn hän tule puhtaxi. Ja jollei hän puhdista idzens colmandena eli seidzemendenä päiwänä/ nijn ei ole hän puhdas.
4 Moos 19:13 Mutta jos jocu tarttu cuollueen ihmiseen ja ei puhdista idzens/ hän saastutta HERran majan/ ja sencaltainen sielu pitä häwitettämän Israelist: ettei puhdistuswesi prijscotettu hänen päällens/ nijn on hän saastainen sijhen asti cuin hän anda idzens puhdista.
4 Moos 19:14 Tämä on Laki cosca jocu ihminen majas cuole/ se joca sijhen majaan mene/ ja caicki mitä majasa on/ pitä oleman saastainen seidzemen päiwä.
4 Moos 19:15 Ja jocainen awojoin astia/ joca on cannetoin eli wandetoin/ ne owat saastaiset.
4 Moos 19:16 Ja jos jocu tarttu kedolla johongun miecalla lyötyn/ elickä muutoin cuolleseen/ elickä cuollen luuhun/ taicka hautaan/ hän on saastainen seidzemen päiwä.
4 Moos 19:17 Nijn ottacan he saastaiselle tästä poltetusta syndiuhrin tuhwasta/ ja pangan sen päälle juoxewata wettä astiaan.
4 Moos 19:18 Ja puhdas mies ottacan Isopin ja castacan weteen ja prijscottacan majan/ ja caicki calut/ ja caicki sielut/ jotca siellä owat. Nijn myös sen/ joca on tarttunut cuollen luuhun eli tapettun/ taicka cuollueen/ eli johongun hautaan.
4 Moos 19:19 Nijn se puhdas prijscottacan sen saastaisen colmandena ja seidzemendenä päiwänä/ ja puhdistacan hänen seidzemendenä päiwänä/ hän wiruttacan waattens ja peskän idzens wedellä/ nijn hän ehtona puhtaxi tule.
4 Moos 19:20 Mutta joca saastaisexi tule/ ja ei puhdista idzens/ hänen sieluns pitä häwitettämän Canssastans: että hän on saastuttanut HERran Pyhän/ ja ei prijscotettu prijscotuswedellä/ sentähden on hän saastainen.
4 Moos 19:21 Ja tämä on heille ijancaickinen sääty. Joca prijscotuswedellä prijscotteli/ peskän myös waattens. Ja se cuin tarttu prijscotusweteen/ hän olcan saastainen ehtosen asti.
4 Moos 19:22 Ja caicki johonga hän rupe/ pitä oleman saastainen/ ja se sielu joca häneen sattu/ pitä oleman saastainen ehtosen asti.
Vers. 2. Ruskian lehmän ) Tämä lehmä awista Christust/ jonga waattet olit punaiset/ nijncuin wijnamarjain cuurnidzian/ cuin Esaias sano hänen Prophetiasans cap. 63:2. joca cuoli meidän syndeim tähden/ Rom 4:25.
v. 17. Juoxewata wettä ) Ei tästä taita wahwistetta/ että wihkeys wedellä on se woima/ cuin sillä sanotan olewan in Canon. de Consecrat. dist. 3. että se pyhittä ihmisen ja estä pois Perkelen wäjymiset. sillä ainoa JEsuxen Christuxen weri sen teke/ 1. Ioh. 1:7. joca tällä prijscotus wedellä awistetan. Sentähden on wihkeys wesi ensist epäjumalan palwelus: sillä se cunnia cuin Jumalalle tule/ ja meidän lunastajalle JEsuxelle Christuxelle/ nijn myös se woima cuin Jumala on sitonut hänen sanaans ja Sacramenteins/ se omistetan wihkeys wedelle/ ilman Jumalan säädytä. Sitälikin on sijnä taicaus: sillä wihkeys wedellä omistetan se woima/ joca hänellä/ eikä ole luonnostans/ eikä myös Jumalan lupauxest. Sillä nijtä Lewitain Ceremoniaita/ jotca olit warjo Christuxeen/ pitämän eli haparoidzeman nijden jälken Udes Testamendis/ sijttecuin Christus idze ruumis on tullut/ ei ole meille yhtän käskyä: waan kieldän meildä/ Col. 2:18.

XX. Lucu.
MIrJamin cuolemast/ v. 1.
Canssan napinast/ v. 2.
HERra käske anda heille wettä calliosta/ v. 7.
Moses otta sauwan ia lyö caxi kerta callioon/ ja sijtä juoxe paljo wettä/ v. 9.
HERra sano/ ettei Moses ja Aaron usconet/ nijn ei heidän pidä tuleman Canaan maalle/ v. 12.
Moses ano Edomerein Cuningalda lupa/ waelda Canssoinens hänen maans läpidze/ mutta hän kieldä sen/ v. 14.
Israel poicke hänen tyköns/ ja lähte Cadexest Horijn/ siellä käske HERra Mosexen otta Aaronin cansans wuorelle/ että hän siellä cuolis/ v. 22.
Moses teke cuin HERra käske/ Aaron cuole ja Canssa itke händä colmekymmendä päiwä/ v. 27.

4 Moos 20:1 JA Israelin lapset tulit caiken seuracunnan cansa Zinnin corpeen/ ensimäisellä cuulla/ ja Canssa wijwyi Cadexes. Ja MirJam cuoli siellä/ ja sinne myös haudattin.
4 Moos 20:2 JA Canssalla ei ollut wettä/ ja he cocoisit heidäns Mosesta ja Aaronita wastan.
4 Moos 20:3 Ja Canssa rijtelit Mosexen cansa/ ja sanoit: josca me olisim huckunet siellä/ cusa meidän weljem hucuit HERran edes.
4 Moos 20:4 Mixi te oletta wienet tämän HERran Canssan tähän corpeen/ cuoleman täällä meidän carjam cansa?
4 Moos 20:5 Ja mixi te oletta tuonet meidän Egyptist tähän pahaan paickaan/ josa en me taida kylwä/ josa ei myös ole ficunita/ taicka wijnapuita/ ei myös Granatin omenita/ eipä ole myös wettäkän juodaxem.
4 Moos 20:6 Nijn Moses ja Aaron menit Canssan tykö seuracunnan majan owelle/ ja langeisit caswoillens/ ja HERran cunnia näyi heille.
4 Moos 20:7 Ja HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 20:8 Ota sauwa ja coco Canssa/ sinä ja sinun weljes Aaron/ ja puhucat calliolle heidän silmäins edes/ ja se anda wetens. Ja näin sinä saatat calliosta heille wettä/ ja juotat Canssan/ ja heidän carjans.
4 Moos 20:9 Nijn otti Moses sauwan HERran edest/ nijncuin hän käski hänelle.
4 Moos 20:10 Ja Moses ja Aaron cocoisit Canssa callion eteen/ ja sanoit heille: cuulcat te niscurit: pitäkö meidän teille tästä calliosta wettä saattaman?
4 Moos 20:11 Ja Moses nosti kätens/ ja löi cahdesti sauwallans callioon/ nijn juoxi sijtä paljo wettä/ nijn että Canssa ja heidän carjans sait juoda.
4 Moos 20:12 Ja HERra sanoi Mosexelle ja Aaronille: ettet te usconet minua/ pyhittäxen minua Israelin lasten edes/ ei teidän pidä johdattaman tätä Canssa sijhen maahan/ jonga minä heille annan.
4 Moos 20:13 Tämä on se rijtawesi/ josta Israelin lapset rijtelit HERran cansa/ ja hän pyhitettin heisä.
4 Moos 20:14 JA Moses lähetti sanan Cadexest Edomerein Cuningalle/ sanoden: näin sano sinun weljes Israel sinulle: Sinä tiedät caiken waewan meille tapahtunen/
4 Moos 20:15 Että meidän Isäm menit Egyptijn/ ja me pitkän ajan asuim Egyptis/ ja Egyptiläiset waiwaisit meitä ja meidän Isiäm.
4 Moos 20:16 Ja me huusim HERran tygö/ ja hän cuuli meidän änem/ ja lähetti hänen Engelins/ ja wei meidän Egyptist ulos. Ja cadzo/ me olem Cadexes/ sijnä caupungis/ joca on sinun rajoillas.
4 Moos 20:17 Anna meidän waelda sinun maas läpidze/ en me tule peldois eli wijnamäkijs/ en me myös juo wettä caiwoista/ me waellam oikiata maan tietä/ ei poiketen oikialle eikä wasemalle puolelle/ sijhenasti/ cuin me tulemme sinun rajas ylidze.
4 Moos 20:18 Edomerit sanoit heille: ei sinun pidä minun cauttani waeldaman/ taicka minä cohtan sinua miecalla.
4 Moos 20:19 Ja Israelin lapset sanoit heille: me waellam yhteistä maan tietä/ ja jos me ja meidän carjam juowat sinun wedestäs/ nijn me sen maxam/ en me ilman mitän tahdo/ ainoastans jalcaisin waellam sen läpidze.
4 Moos 20:20 Mutta hän sanoi: ei sinun pidä waeldaman tästä läpidze. Ja Edomerit läxit heitä wastan paljolla wäellä ja wäkewällä kädellä.
4 Moos 20:21 Ja näin estit Edomerit Israelin waeldamast heidän maans ären läpidze. Ja Israel käänsi idzens heistä pois.
4 Moos 20:22 JA Israelin lapset läxit Cadexest ja tulit coco Canssan cansa Horin wuoren tygö.
4 Moos 20:23 Ja HERra puhui Mosexelle ja Aaronille Horin wuorella/ Edomerein maan rajalla/ ja sanoi:
4 Moos 20:24 Coconducan Aaron Canssans tygö/ sillä ei hänen pidä tuleman sijhen maahan/ jonga minä Israelin lasten andanut olen/ että te olitta minun suulleni cowacorwaiset rijtaweden tykönä.
4 Moos 20:25 Nijn ota sijs Aaron ja hänen poicans Eleazar/ ja wie heitä Horin wuorelle.
4 Moos 20:26 Ja rijsu Aaronin pääldä waattet puettaxes hänen poicans Eleazarin päälle/ ja Aaron pitä siellä coottaman ja cuoleman.
4 Moos 20:27 Ja Moses teki cuin HERra hänen käski/ ja he astuit Horin wuorelle caiken Canssan nähden.
4 Moos 20:28 Ja Moses rijsui Aaronilda hänen waattens/ ja puetti hänen poicans Eleazarin päälle. Ja Aaron cuoli wuoren cuckulalla. Mutta Moses ja Eleazar astuit wuorelda alas.
4 Moos 20:29 Ja cosca caicki Canssa näki Aaronin cuollexi/ itki coco Israelin huone händä colmekymmendä päiwä.
Vers. 8. Calliosta ) tämä callio awisti Christusta/ 1. Cor. 10:4. Ja joca juo sijtä wedestä cuin hän anda/ ei hän jano ijancaickisest/ Joh. 4:14.
XXI. Lucu.
ARad soti Israelin Canssa wastan/ mutta HERra anda hänen heidän käsijns/ v. 1.
Sijtte waeldawat he Edomerein maan ymbärins/ ja että matca oli pitkä/ napise Canssa Mosesta wastan/ v. 4.
Sentähden lähettä HERra tuliset kärmet/ jotca heitä purewat. Ja että he catuwat/ anda HERra ripusta waskikärmen/ joca sen näke/ hän jää elämän/ v. 6.
Sijtä waeldawat he Pisgaan/ v. 19.
ja lyöwät Sihonin Amorrerein Cuningan/ ja saawat hänen maans/ v. 21.
Sijtte Oggin Basanin Cuningan/ v. 33.
Wijmein tulewat he Moabiterein kedolle/ toiselle puolalle Jordanit Jerihon tygö/ vers. ult.

4 Moos 21:1 JA cosca Arad Cananerein Cuningas/ joca asui etelän puoles/ cuuli Israelin tullexi/ wacoitten tien cautta/ sodei hän israeli wastan/ ja wei heistä monicahtoja fangixi.
4 Moos 21:2 Nijn lupais Israel HERralle lupauxen/ ja sanoi: jos sinä annat tämän Canssan minun käteni ala/ nijn minä kiron heidän Caupungins.
4 Moos 21:3 Ja HERra cuuli Israelin rucouxen ja andoi heille Cananerit/ ja he kiroisit heitä ja heidän caupungeitans. Ja cudzui sen paican Horma.
4 Moos 21:4 SIjtte menit he pois Horin wuoren tykö sitä tietä punaisen meren päin/ waeldaman Edomerein maata ymbärins. Ja Canssa suuttui matcast.
4 Moos 21:5 Ja puhui Jumalata ja Mosesta wastan: mixi sinä toit meitä Egyptist corpeen cuoleman? Sillä ei täsä ole leipä eikä wettä/ ja meidän sielum suuttu tähän huonon ruocan.
4 Moos 21:6 Nijn HERra lähetti Canssan secaan tuliset kärmet/ jotca Canssa purit/ nijn että paljo Canssa israelist cuoli.
4 Moos 21:7 Nijn tulit he Mosexen tygö/ ja sanoit: me syndiä teim puhuden sinua ja HERra wastan. Rucoile HERra nämät kärmet meidän seastam ottaman pois. Moses rucoili Canssan edest.
4 Moos 21:8 Nijn sanoi HERra Mosexelle: tee sinulles kärme/ ja nosta se merkixi ylös: ja tapahtu että se joca purtu on/ ja cadzo sen päälle/ nijn hän elä.
4 Moos 21:9 Ja Moses teki waskikärmen/ ja nosti sen merkixi ylös/ että jos jocu kärmeildä purtin/ ja cadzatti sen waskikärmen päälle/ nijn hän jäi elämän.
4 Moos 21:10 JA Israelin lapset läxit ja sioitit heidäns Obothijn.
4 Moos 21:11 Ja läxit Obothist/ ja sioitit heidäns Jimijn/ Abarimin mäen tygö/ sijhen corpeen joca Moabin cohdalla on itän päin.
4 Moos 21:12 Sieldä läxit he/ ja sioitit heidäns Saredin ojan tygö.
4 Moos 21:13 Nijn he sieldä menit ulos/ ja sioitit heidäns tälle puolen Arnonita/ joca corwes on/ ja tule Amorrerein maan ärist. Sillä Arnon on Moabin maan raja/ Moabin ja Amorin wälillä.
4 Moos 21:14 Sijtä sanotan HERran sotain kirjas: Wahebi Supha ja Arnonin oja.
4 Moos 21:15 Ja sen ojan lähde/ joca ulottu Arin asumiseen/ ja ulottu Moabiterein maan rajoin.
4 Moos 21:16 Ja sieldä läxit he caiwolle/ se on se caiwo/ josta HERra sanoi Mosexelle: coco Canssa/ minä annan heille wettä.
4 Moos 21:17 Silloin weisais Israel tämän wirren: Nouse caiwo/ weisatca hänelle.
4 Moos 21:18 Tämä on se caiwo/ jonga päämiehet caiwoit/ ja jonga Canssan Ruhtinat caiwoit/ opettajain ja heidän sauwains cautta. Tästä corwesta matcustit he Mathanaan.
4 Moos 21:19 Ja Mathanast nijn Nahalielijn: ja Nahalielist nijn Bamotthijn.
4 Moos 21:20 Ja Bamothist nijn sijhen laxoon/ joca on Moabiterein maalla sen corkean wuoren tykönä Pisga/ joca cadzatta corpen päin.
4 Moos 21:21 JA Israel lähetti sanan Sihonille/ Amorrerein Cuningalle/ ja käski sano hänelle:
4 Moos 21:22 Salli minun waelda sinun maacundas läpidze/ en minä poicke sinun peldoijs/ engä wijnamäkijs/ engä me myös juo wettä sinun caiwostas/ maantietä myöden me waellam/ sijhenasti cuin me tulem sinun maas äristä ulos.
4 Moos 21:23 Mutta Sihon ei sallinut Israelin lasten waelda hänen maacundans läpidze/ waan cocois caiken wäkens/ ja meni Israeli wastan corpeen/ ja cuin hän tuli Jachsaan/ sodei hän Israeli wastan.
4 Moos 21:24 Mutta Israel löi hänen miecan terällä/ ja omisti hänen maans Arnonist Jabokin asti/ ja wielä Ammonin lapsin saacka: sillä Ammonin maan äret olit wahwat.
4 Moos 21:25 Ja näin Israel sai caicki nämät Caupungit/ ja asui caikis Amorrerein Caupungeis/ Hesbonis ja caikis hänen tyttärisäns.
4 Moos 21:26 Sillä Hesbonin caupungi oli Sihonin Amorrerein Cuningan oma/ ja hän sodei ennen Moabiterein Cuningan cansa/ ja otti caiken hänen maans Arnonin asti.
4 Moos 21:27 Sijtä sanan lascus sanotan: tulcat Hesbonijn/ rakendaman ja wahwistaman Sihonin Caupungi:
4 Moos 21:28 Sillä tuli on käynyt Hesbonist ulos/ ja liecki Sihonin Caupungist. Hän on culuttanut Moabiterein Arin/ ja Arnonin corkeuden asuwaiset.
4 Moos 21:29 Woi sinuas Moab/ sinä Camonin Canssa olet huckunut. Hänen poicans lyötin paosa/ ja hänen tyttärens wietin fangina Sihonin Amorrerein Cuningan tygö.
4 Moos 21:30 Heidän cunnians tuli tyhjäxi/ Hesbonist nijn Dibonijn/ ja hän häwitettin Nophan asti/ joca Medbahan ulottu.
4 Moos 21:31 Ja nijn Israel asui Amorrerein maacunnas.
4 Moos 21:32 Ja Moses lähetti wacojat Jaeserin/ ja woitit sen tyttärinens ja omisti ne Amorrerit jotca sijnä asuit.
4 Moos 21:33 Ja he palaisit ja menit ylöspäin sitä tietä Basanin. Nijn Og Cuningas Basanijst meni heitä wastan wäkinens/ sotiman Edreis.
4 Moos 21:34 Ja HERra sanoi Mosexelle: älä pelkä händä: sillä minä annoin hänen sinun käsijs/ sekä hänen maacundans ja caiken Canssan/ tee hänelle nijncuin sinä Sihonille Amorrerein Cuningalle teit/ joca Hesbonis asui.
4 Moos 21:35 Ja he löit hänen ja hänen poicans/ ja caiken hänen wäkens/ sijhenasti/ ettei yxikän eläwänä löytty/ ja omisti hänellens maacunnan.
Vers. 6. Tuliset kärmet ) Sentähden cudzutan nämät kärmet tulisixi/ että ne/ joita he purit/ mätänit palawudesta/ ja cuolit sijtte äkist/ nijncuin rutosta.
v. 9. Waskikärme ) tämä awisti Christusta/ nijncuin hän idze sano Ioh. 3:14. Nijncuin Moses/ etc.
v. 24. Arnonist ) on se corkia wuori joca on Besuphas/ se on pilwis ja ylhällä tuulesa/ alaisella puolella owat ojat/ ja se ulottu ojinens Arin asti.
v. 25. Caikis hänen tyttärisäns ) se on/ kylisäns ja wähis Caupungeisans/ jotca olit Caupungin ymbärillä.

XXII. Lucu.

BAlac lähettä Bileamin kiroileman Israeli woittaxens heitä/ v. 5.
HERra kieldä hänen menemäst/ v. 9.
Balac lähettä jalommat miehet ensimäisiä/ v. 15.
ja HERra saldi/ v. 20.
Bileamin tiellä olles/ seiso HERran Engeli händä wastan/ ja cosca Asi ei tahdo edes/ lyö hän händä/ ja Asi puhu/ v. 21.
Bileam äckä HERran Engelin joca käske hänen mennä/ mutta ei muuta puhua cuin hän käske/ v. 35.
Bileamin tulles/ otta Balac ystäwälisest hänen wastan/ ja anda uhrata/ v. 36.

4 Moos 22:1 Sijtte menit Israelin lapset sieldä/ ja sioitit heidäns Moabitin kedoille/ toiselle puolelle Jordanin/ joca on Jerihon cohdalla.
4 Moos 22:2 JA cosca Balac Ziporin poica näki caicki mitä Israel teki Amorrereille.
4 Moos 22:3 Ja että Moabiterit sangen suurest pelkäisit sitä Canssa heidän paljoudens tähden/ ja että Moabiterit hämmästyit Israelin lapsia.
4 Moos 22:4 Ja sanoit Midianiterein wanhimmille: tämä Canssa syö caicki mitä meidän ymbäristölläm on/ nijncuin härkä syö ruohot laituimelda. Ja Balac Ziporin poica oli sijhen aican Moabiterein Cuningas.
4 Moos 22:5 Ja hän lähetti sanan Bileamille Beorin pojalle/ Pethorijn/ joca asui wirran tykönä/ hänen Canssans lasten maalla/ että he cudzuisit händä/ ja sanoisit hänelle: cadzo/ Canssa on lähtenyt Egyptist/ se peittä maan pijrin ja asetta leirins minua wastan.
4 Moos 22:6 Tule sijs ja kiroa minulle tämä Canssa: sillä se on minua wäkewämbi/ että minä löisin händä ja maaldani carcotaisin: sillä minä tiedän/ ketä sinä siunat/ se on siunattu/ ja jota sinä kiroat/ se on kirottu.
4 Moos 22:7 JA Moabiterein wanhimmat ynnä Midianiterein wanhimmitten cansa menit sinne: ja heillä oli noitumisen palcka kädesäns. Ja he menit Bileamin tygö/ ja sanoit hänelle Balakin sanat.
4 Moos 22:8 Ja hän sanoi hänelle: olcat täsä yö/ nijn minä sanon teille wastauxen/ mitä HERra minulle sanowa on. Nijn olit Moabiterein päämiehet Bileamin tykönä.
4 Moos 22:9 Ja Jumala tuli Bileamin tygö/ ja sanoi: mitkä miehet ne owat/ jotca sinun tykönäs owat.
4 Moos 22:10 Ja Bileam sanoi Jumalalle: Balac Ziporin poica Moabiterein Cuningas lähetti heidän minun tygöni.
4 Moos 22:11 Cadzo/ Canssa läxi Egyptist ja peittä maan. Tule sijs ja kiroa heitä minulle/ että minä woisin sotia heitä wastan ja carcotaisin heitä.
4 Moos 22:12 Mutta Jumala sanoi Bileamille: älä mene heidän cansans/ älä myös kiroa sitä Canssa/ sillä se on siunattu.
4 Moos 22:13 Silloin Bileam nousi warhain amulla/ ja sanoi Balakin päämiehille: mengät teidän maallen: sillä ei HERra salli minua teidän cansan menemän.
4 Moos 22:14 JA Moabiterein päämiehet nousit ja tulit Balakin tygö/ ja sanoit: ei Bileam mene meidän cansam.
4 Moos 22:15 Nijn lähetti Balac wielä usiammat ja jalommat päämiehet endisitä.
4 Moos 22:16 Jotca tulduans Bileamin tygö/ sanoit hänelle: näin Balac Ziporin poica sano sinulle: älä estele tulemastas minun tygöni:
4 Moos 22:17 Sillä minä teen sinulle suuren cunnian/ ja mitäs sanot minulle/ sen minä myös teen/ tule sijs ja kiroa minulle tämä Canssa.
4 Moos 22:18 Nijn wastais Bileam/ ja sanoi Balakin palwelioille: jos Balac andais minulle huonens täyden hopiata ja culda en minä cuitengan HERran minun Jumalani sana käy ylidze tekemän wähä elickä paljo.
4 Moos 22:19 Waan olcat wielä tämä yö täsä tietäxeni mitä HERra wielä minun cansani puhuwa on.
4 Moos 22:20 Silloin Jumala tuli yöllä Bileamin tygö/ ja sanoi hänelle: ongo ne miehet tullet cudzuman sinua? nijn nouse ja mene heidän cansans: waan cuitengin mitä minä sinulle sanon/ sen pitä sinun tekemän.
4 Moos 22:21 Nijn Bileam nousi warhain amulla/ radsasti Asins/ ja seurais Moabiterein päämiehiä.
4 Moos 22:22 Mutta Jumalan wiha julmistui/ että hän sinne meni. Ja HERran Engeli astui tielle seisoman händä wastan. Mutta hän ajoi Asillans ja caxi nuorucaista hänen cansans.
4 Moos 22:23 Ja Asi näki HERran Engelin seisowan tiellä ja awojoman miecan hänen kädesäns/ nijn Asi poickeis tieldä kedolle: waan Bileam löi händä tietä myöden käymän.
4 Moos 22:24 Nijn HERran Engeli astui ahtaseen tanhuaan/ winamäen aitain waihelle/ josa aidat molemmin puolin olit.
4 Moos 22:25 Ja cosca Asi näki HERran Engelin/ ahdisti hän idzens aita wasten/ ja likisti Bileamin jalan aita wasten/ ja sijtte hän cowemmin löi händä.
4 Moos 22:26 Nijn HERran Engeli meni edespäin caickein ahtaimbaan paickaan/ cusa ei ollut wara poiketa oikialle eli wasemalle puolelle.
4 Moos 22:27 Ja cuin Asi näki HERran Engelin/ laski hän Bileamin ala polwillens. Nijn Bileam sangen suurest wihastui ja löi Asia sauwallans.
4 Moos 22:28 SIlloin HERra awais Asin suun/ ja hän sanoi Bileamille: mitä minä olen rickonut sinua wastan/ ettäs minua colmasti hosunut olet?
4 Moos 22:29 Bileam sanoi Asille: ettäs pilckaisit minua: josca minun kädesäni miecka olis/ nijn minä sinun tappaisin.
4 Moos 22:30 Sanoi Asi Bileamille: engöstä minä sinun Asis ole/ jolla sinä tähän asti ajoit? olengo sijs minä ikänäns ennen nijn tehnyt sinua wastan? Hän wastais: et.
4 Moos 22:31 Silloin awais HERra Bileamin silmät/ että hän näki HERran Engelin seisowan tiellä/ ja awojoman miecan hänen kädesäns/ ja hän cumarsi händä ja langeis caswoillens.
4 Moos 22:32 Nijn sanoi HERran Engeli hänelle: mixi sinä jo colmasti sinun Asias hosuit? cadzos/ minä läxin sinua wastoin seisoman: sillä tämä tie on minua wastoin.
4 Moos 22:33 Ja Asi näki minun ja poickeis jo colme erä minun edestäni/ waan jollei hän olis minun edestäni poikennut/ nijn minä nyt sinun tappaisin/ ja Asi jäis elämän.
4 Moos 22:34 Nijn Bileam sanoi HERran Engelille: minä olen syndiä tehnyt: sillä en minä tiennyt/ ettäs seisoit minun wastasani tiellä/ ja jollei se sinulle kelpa/ nijn minä palajan tacaperin.
4 Moos 22:35 Ja HERran Engeli sanoi hänelle: mene nijden miesten cansa/ waan ei sinun muuta pidä puhuman/ cuin minä sinulle sanon/ ja nijn Bileam seurais Balakin päämiehiä.
4 Moos 22:36 COsca Balac cuuli Bileamin tulewan/ läxi hän händä wastan Moabiterein Caupungijn/ joca Arnonin rajois on/ heidän ärimmäisis rajoisans.
4 Moos 22:37 Ja sanoi hänelle: engö minä sana lähettänyt sinun peräs/ cudzuman sinua? mixi sijs et sinä tullut minun tygöni? wai luulitcos/ etten minä olis sen edest sinua taitanut cunnioitta?
4 Moos 22:38 Ja Bileam wastais händä: cadzo/ minä tulin sinun tygös/ waan cuinga minä muuta puhun/ waan sen cuin Jumala minun suuhuni anda? sen minä puhun.
4 Moos 22:39 Ja nijn Bileam meni Balakin cansa/ ja he tulit cujaCaupungijn.
4 Moos 22:40 Waan Balac uhrais carja ja lambaita/ ja lähetti Bileamin ja päämiesten perään/ jotca hänen cansans olit.
4 Moos 22:41 MUtta huomeneltain otti Balac Bileamin/ ja wie hänen Baalin cuckulalle näkemän sieldä Canssan äreen/
Vers. 8. HERra minulle sanowa on ) Tästä 8: 18: ja 19. vers. nähdän/ että Bileam on kysynyt totiselda Jumalalda/ joca täsä colmasti cudzutan Iehovaxi/ ja on händä wastannut/ waicka hän oli tietäjä ja wäärä Propheta/ hän teeskeli kyllä olewan idzens jumalisen cap. 23:10. ja 19. ja myös ennusti cap. 24:17. mutta ei sijtä seura/ että hän oli Jumalan lapsi/ ja oikia HERran Propheta: sillä ei caicki Jumalan lahjat pyhitä ihmistä/ nijncuin hurscaus/ puhtaus ja tiedon lahjat ( cuin se nähdän Arisiidexest/ Scipiost/ Sibyllist/ ja Math. 7:23. 1. Cor. 13:2. ) waan he owat muutoin tarpelliset täsä elämäs. Ja tämä oli/ nijncuin nähtäwä on/ ahne mies/ joca tahdoi myydä Jumalan siunauxen palcan edest/ ja wiecas/ joca andoi Moabitereille paha neuwo Israelin lapsia wastan/ nijncuin nähtäwä on cap. 24:14. ja 31:16.
XXIII. Lucu.
BAlac wie Bileamin Baalin cuckulalle/ ja hän uhra siellä/ seidzemelle Altarille/ v. 1.
Cosca Bileam mene kysymän Jumalalda/ tule hän händä wastan/ ja pane hänen sanat suuhuns/ v. 3.
Hän palaja/ rupe puhuman ja siunaman Israeli/ v. 6.
Sijtä wihastu Balac/ ja wie hänen toiseen paickaan/ josa hän taas nijn teke/ v. 11.
Nijn Balac kieldä hänen siunamast eli kiromast heitä/ v. 25.
ja otta hänen cansans Peorin wuoren cuckulalle/ ja uhra siellä/ v. 27.

4 Moos 23:1 Ja Bileam sanoi Balakille: rakenna minulle tähän seidzemen Altarita/ ja anna minulle seidzemen calpeja/ ja seidzemen oinasta.
4 Moos 23:2 Balac teki nijncuin Bileam hänelle sanoi. Ja he molemmin Balac ja Bileam uhraisit cullakin Altarilla calpein ja oinan.
4 Moos 23:3 Ja Bileam sanoi Balakille: seiso polttouhris tykönä/ ja minä menen tuonne/ jos HERra cohta minun ja minulle tietä anda/ mitä minun sinulle sanoman pitä. Ja hän meni nopiast.
4 Moos 23:4 Ja HERra cohtais Bileamin: mutta hän sanoi hänelle: Seidzemen Altarita minä walmistin/ ja olen jocaidzella Altarilla calpein ja oinan uhrannut.
4 Moos 23:5 Ja HERra pani Bileamin suuhun sanat/ ja sanoi: palaja Balakin tygö/ ja puhu näin.
4 Moos 23:6 Ja cosca hän tuli jällens hänen tygöns/ cadzo/ nijn hän seisoi polttouhrins tykönä caickein Moabiterein päämiesten cansa.
4 Moos 23:7 Nijn alcoi hänen puhens/ ja sanoi: Syriast on Balac Moabiterein Cuningas minua tuottanut idän puolisilda wuorilda.
4 Moos 23:8 Tule ja kiro minulle Jacob/ tule sadattele Israeli. Cuinga minun pitä kiroman sitä/ jota ei Jumalacan kiroa? cuinga minä sitä sadattelen/ cuin ei HERracan sadattele?
4 Moos 23:9 Sillä wuortein cuckuloilda minä hänen kyllä curkistelen/ ja corkeuxista minä händä kyllä cadzelen/ cadzo/ se Canssa pitä asuman yxinäns/ ja ei pidä pacanain secaan luettaman.
4 Moos 23:10 Cuca luke Jacobin tomun/ ja neljännen osan Israelin lapista? minun sielun cuolcan wanhurscasten cuolemalla/ ja minun luppun olcon nijncuin heidän loppuns.
4 Moos 23:11 NIin sanoi Balac Bileamille: mitäs minun teet? minä tuotin sinun kiroileman minun wiholistani/ ja cadzo/ sinä siunat heitä.
4 Moos 23:12 Hän wastais/ ja sanoi: eikö minun pidä sitä pitämän ja puhuman/ cuin HERra minun suuhuni anda?
4 Moos 23:13 Balac sanoi hänelle: tulest sijs minun cansan toiseen paickaan/ jostas hänen ärimmäisens/ ja et caickia näe/ kiro händä siellä.
4 Moos 23:14 Ja hän wei hänen lakialle paicalle Pisgan wuoren cuckulalle/ ja rakensi seidzemen Altarita/ ja uhrais jocaidzella Altarilla calpein ja oinan.
4 Moos 23:15 Ja hän sanoi Balakille: seiso täsä polttouhris tykönä/ ja minä odotan tuolla.
4 Moos 23:16 Ja HERra tuli Bileami wastan/ ja andoi hänen sanat suuhuns ja sanoi: mene jällens Balakin tygö/ ja sano näin.
4 Moos 23:17 Ja cuin hän tuli hänen tygöns jällens/ cadzo/ silloin seisoi hän polttouhrins tykönä Moabiterein päämiesten cansa. Ja Balac sanoi hänelle: mitä HERra sanoi?
4 Moos 23:18 Ja hän toi puhens edes/ ja sanoi: nouse Balac ja cuule/ käsitä corwijs mitä minä sanon/ sinä Ziporin poica.
4 Moos 23:19 Ei ole Jumala ihminen/ että hän walhettelis/ taicka ihmisen lapsi/ että hän jotakin catuis. Pidäiskö hänen jotakin sanoman ja ei tekemän? Pidäiskö hänen jotakin puhuman ja ei täyttämän?
4 Moos 23:20 Cadzo/ siunaman minä tänne tuotin/ minä myös siunan/ ja en taida sitä muutta.
4 Moos 23:21 Ei nähdä waewa Jacobis/ eikä työtä Israelis. HERra hänen Jumalans on hänen tykönäns/ ja Cuningan Basuna on hänen seasans.
4 Moos 23:22 Jumala on hänen johdattanut Egyptist/ hänen rohkeudens on nijncuin yxisarwillisen.
4 Moos 23:23 Sillä ei yhtän welho ole Jacobis/ eikä noita Israelis: ajallans pitä sanottaman Jacobist ja Israelist: milliset ihmet Jumala teke.
4 Moos 23:24 Cadzo/ sen Canssan pitä nouseman nijncuin nuoren Lejonin/ ja carcaman nijncuin Lejonin/ ja ei pidä hänen maata paneman sijhenasti että hän saalin syö/ ja juo nijden werta/ jotca tapetut owat.
4 Moos 23:25 NIin sanoi Balac Bileamille: ei sinun pidä kiroman eli siunaman heitä.
4 Moos 23:26 Bileam wastais/ ja sanoi Balakille: engö minä sanonut sinulle? caicki mitä HERra minulle puhuwa on/ pitä minun tekemän.
4 Moos 23:27 Balac sanoi hänelle: tule/ minä wien sinun toiseen paickaan/ jos Jumalalle kelpa/ ettäs heitä kiroilisit minulle.
4 Moos 23:28 Ja hän wei hänen Peorin wuoren cuckulalle/ joca corpen päin on.
4 Moos 23:29 Ja Bileam sanoi Balakille: rakenna tähän minulle seidzemen Altarita/ ja tuo seidzemen calpeia/ ja seidzemen oinasta.
4 Moos 23:30 Balac teki nijncuin Bileam sanoi/ ja uhrais idzecullakin Altarilla calpein ja oinan.
Vers. 2. Bileamin uhraisit ) Tämän tawan pidit pacanat sijhen aican heidän wanhemmittens jälken/ mutta ei heillä ollut lupaust Christuxest Jumalan pojast/ cuin uhrilla awistettin.
v. 3. HERra cohta minun ) Täsä Bileam walhettele/ cosca hän sano idzens menewän HERran tygö/ että hänelle oli jo sanottu HErralda/ ettei hänen pitänyt kiroman/ waan hän mene noituman HERran nimen cautta.
v. 7. Hänen puhens ) Nimittäin: ettei hän idzestäns puhunut/ waan mitä Jumala andoi hänen suuhuns.
v. 21. Waiwa ja työtä ) waiwaxi ja työxi cudzu Raamattu wäärän ja epäjumalan palweluxen/ ja mitä ilman oikiata uscota tapahtu. Ei sencaltaista ollut Jacobis tapana ilmeisest/ sijttecuin Jumalan palwelus asetettin/ waicka muutamat sillä tawalla owat salaisest rickonet/ nijncuin luetan/ Act. 8:43. v. eod. Cuningan Basuna on ) Se on/ Jumalan Basunan soittaminen/ joca oli heidän Cuningans: sillä HERra oli heitä käskenyt tekemän Basunita/ joita heidän piti soittaman sodasa/ ja HERra muistais heitä/ Sup. cap. 10:9. Taitan myös tällä ymmärrettä Jumalan puhdas sana/ joca tälle Canssalle julkisest opetettin.

XXIV. Lucu.
BIleam siuna Israelin lapsia/ colmannen kerran/ v. 1.
Balac julmistu ja ei tahdo anda lahjoja hänelle/ v. 10.
hän wasta/ ettei hän muuta taida puhua cuin HERra käske/ v. 12.
Alca taas puhens ja sano: tähti nouse Jacobist ja waltica Israelist/ joca muserta Moabiterein Ruhtinat/ v. 15.
Hän puhu myös Amalechitereist/ Kenitereist ja Chitimist/ mitä heille pitä aicanans tapahtuman/ v. 20.
palaja cotians/ v. 25.

4 Moos 24:1 COsca Bileam näki kelpawan HERralle/ että hän siunais Israeli/ ei mennyt hän pois nijncuin ennen edzimän welhoutta/ waan käänsi caswons corpen päin.
4 Moos 24:2 Nosti silmäns ja näki Israelin sioittanen heidän sucucundans jälken: Ja Jumalan hengi tuli hänen päällens.
4 Moos 24:3 Ja hän alcoi puhens/ ja sanoi: näitä sano Bileam Beorin poica/ näitä sano se mies/ jonga silmät awatut owat:
4 Moos 24:4 Näitä sano se/ joca cuule Jumalan puhet/ se joca sen caickiwaldian ilmoituxet näke/ joca lange ja hänen silmäns awatan.
4 Moos 24:5 Cuinga caunit owat sinun majas Jacob ja sinun asumas Israel?
4 Moos 24:6 Nijncuin ojat lewitetän/ nijncuin Krydimaat wirran wieres/ nijncuin majat jotca HErra pane ylös/ nijncuin Cedripuu weden tykönä.
4 Moos 24:7 Weden pitä wuotaman hänen ämbäristäns/ ja hänen siemenens tule suurexi wedexi. Hänen Cuningans pitä oleman corkiamman Agagi/ ja hänen waldacundans pitä corgotettaman.
4 Moos 24:8 Jumala johdatti hänen Egyptist/ hänen rohkeudens on nijncuin yxisarwillisen/ hänen pitä nielemän pacanat hänen wiholisens/ ja heidän luuns murendaman/ ja nuolillans ambuman läpidze.
4 Moos 24:9 Hän pani maata nijncuin Lejoni ja nijncuin nuori Lejoni. Cuca tohti herättä händä? Siunattu olcon se/ joca sinua siuna/ kirottu olcon se/ joca sinua kiroa.
4 Moos 24:10 Silloin Balakin wiha julmistui Bileami wastan/ ja löi käsiäns yhten/ ja sanoi hänelle: minä cudzuin sinun kiroman minun wiholisiani. Ja cadzo/ sinä jo colmasti siunaisit heitä.
4 Moos 24:11 Mene matcas/ sinne custas tullut olet. Minä ajattelin cunnioitta sinua/ waan HERra on sen cunnian estänyt sinulda.
4 Moos 24:12 Bileam sanoi hänelle: engö minä sanonut sinun sanansaattailles/ cuins lähetit minun tygöni?
4 Moos 24:13 Jos Balac andais minun huonens täyden hopiata ja culda/ en minä cuitengan HERran sana käy ylidze tekemän hywä eli paha minun mielen jälken. Waan mitä HERra sanoi/ sen pitä minun myös sanoman.
4 Moos 24:14 Ja cadzo/ cosca minä menen Canssani tygö/ nijn tule minä neuwon sinua/ mitä tämä Canssa sinun Canssalles tekewä on wijmeisellä ajalla.
4 Moos 24:15 JA hän alcoi puhens/ ja sanoi: näin sano Bileam Beorin poica/ näin sano se mies/ jonga silmät awatut owat.
4 Moos 24:16 Sen sano se joca cuule Jumalan puhen/ ja se jolla ylimmäisen tieto on/ joca näke caickiwaldian ilmestyxen/ joca lange ja hänen silmäns awatan.
4 Moos 24:17 Minä saan nähdä hänen/ mutta en nyt/ minä curkistelen händä/ waan en läsnä. Tähti nouse Jacobist/ ja waltica tule Israelist. Ja muserta Moabin Ruhtinat/ ja häwittä caicki Sethin lapset.
4 Moos 24:18 Hän woitta Edomin/ ja Seir tule wiholistens wallan ala/ waan Israel saa woiton.
4 Moos 24:19 Jacobist tule hallidzia/ ja häwittä mitä tähteixi jäänyt on Caupungeist.
4 Moos 24:20 Ja cuin hän näki Amalechiterit/ alcoi hän puhens ja sanoi: Amalech ensimäinen pacanain seas/ waan wijmeiseldä sinä peräti häwitetän.
4 Moos 24:21 Ja cosca hän näki Keniterit/ alcoi hän puhens/ ja sanoi: sinun asumises on wahwa/ ja sinä teit sinun pesäs callioon.
4 Moos 24:22 Waan sinä Cain poltetan/ cosca Assur wie sinun fangina pois.
4 Moos 24:23 Ja hän alcoi taas puhens/ ja sanoi: Ah cuca elä silloin/ cosca Jumala näitä teke?
4 Moos 24:24 Ja hahdet Chitimist hucuttawat Assurin ja Eberin. Waan hän idze myös hucku.
4 Moos 24:25 Ja Bileam nousi ja meni matcaans/ ja tuli siallens jällens/ ja Balac myös meni maatcaans.
Vers. 2. Jumalan Hengi ) Tämä Jumalan lahja ei pyhittänyt händä/ nijncuin ennen sanottu on/ cap. 22:8. mutta se on muihin tarpelinen.
v. 4. Silmäns awatan ) Nimittäin: Jumalalda näkemän mitä tapahtu/ joista hän täsä paljon ennusta/ vers. 5. 15. ja 20.
v. 14. Minä neuwon sinua ( Tästä puhutan/ Inf. cap. 31:16.
v. 17. Tähti ) se on/ Christus se oikia Cointähti/ josta Petrus puhu/ 2. Pet. 1:19. Nijn owat myös pyhät Isät ymmärtänet tämän ennustuxen: Iust. Dial. cum Tryph.
v. 20. Amalech ) Se oli ensimäinen pacanoitten seas/ joca sodei israeli wastan/ Exod. 17:8 Ja sijtte häwitettin Cuningas Saulilda/ 1. Reg. 15:7.
v. 24. Chitimist ) Ne owat Europast/ nimittäin se suuri Alexander/ ja Romarit/ jotca myös wijmeiseldä häwitetän.

XXV. Lucu.
ISrael rupe tekemän huorin Sittimis Moabiteritten tytärten cansa/ ja yhdistäwät idzens BaalPeorin cansa/ v. 1.
HERran wiha julmistu/ ja käske hirttä päämiehet/ v. 3.
Simri Salun poica otta Casbin Midianin tyttären/ ja mene Canssan nähden majaans/ huorutta tekemän hänen cansans/ v. 6.
Pinehas pistä ne cuoliaxi ja asetta HERran wihan/ v. 7.
sentähden lupa HERra hänelle ijancaickisen pappeuden/ v. 10.
Ja Jumala käske lyödä Midianiterit/ v. 16.

4 Moos 25:1 JA Israel asui Sittimis/ ja Canssa rupeis tekemän huorin Moabiteritten tytärten cansa:
4 Moos 25:2 Jotca cudzuit Canssan epäjumalittens uhrille/ ja Canssa söit ja cumarsit epäjumalitans.
4 Moos 25:3 Ja Israel yhdisti idzens BaalPeorin cansa: nijn HERran wiha julmistui Israelis.
4 Moos 25:4 Ja HERra sanoi Mosexelle: ota caicki Canssan päämiehet/ ja hirtä heitä HERralle Auringota wastan/ että HERran wihan julmuus käättäisin Israelist pois.
4 Moos 25:5 Ja Moses sanoi Israelin Duomareille: jocainen tappacon hänen wäkens/ jotca BaalPeorin cansa owat idzens yhdistänet.
4 Moos 25:6 JA cadzo/ yxi mies Israelin lapsist tuli/ ja toi weljeins secaan Midianiterin waimon Mosexen ja caiken Canssan nähden/ jotca itkit seuracunnan majan owen edes.
4 Moos 25:7 Cosca Pinehas Eleazarin poica sen näki/ papin Aaronin pojan poica/ nousi hän Canssan keskeldä/ ja otti keihän käteens.
4 Moos 25:8 Ja meni sen Israelin miehen jälken huorahuoneseen/ ja pisti heidän molemmat sekä Israelin miehen/ että waimon wadzasta läpidzen/ nijn rangaistus lackais jällens Israelin lapsilda.
4 Moos 25:9 Ja sijnä rangaistuxes surmattin nejläcolmattakymmendä tuhatta.
4 Moos 25:10 Ja HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 25:11 Pinehas Eleazarin poica/ papin Aaronin pojan poica/ on käändänyt minun julmudeni pois Israelin lasten pääldä/ hänen kijwaudesans minun tähteni/ etten minä minun kijwaudesani hucuttanut Israelin lapsia.
4 Moos 25:12 Sentähden sano: cadzo/ minä annan hänelle minun rauhani lijton.
4 Moos 25:13 Ja hänellä ja hänen siemenelläns pitä oleman ijancaickisen pappeuden lijton/ että hän oli kijwas Jumalan tähden/ ja sowitti Israelin lapset.
4 Moos 25:14 Ja sen Israelin miehen nimi/ joca sen Midianiterin waimon cansa lyötin/ oli Simri Salun poica/ Simeonin Isäin huonen päämies.
4 Moos 25:15 Mutta Midianiterin waimon nimi/ joca myös lyötin/ oli Casbi Zurin tytär/ joca sucucunnan päämies oli/ Midianiterein seas.
4 Moos 25:16 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 25:17 Wahingoitcat Midianitereitä ja lyökät heitä:
4 Moos 25:18 Sillä he owat teille wahingota tehnet heidän cawaluxillans/ jonga he teille tehnet owat Peorin cautta/ ja heidän sisarens Casbin cansa/ sen Midianiterin päämiehen tyttären/ joca lyötin rangaistuxen päiwänä Peorin tähden.
Vers. 11. Hänen kijwaudeseans ) Tämä oli erinomainen/ teco waicutettu Pyhädä Hengeldä/ ja ei lihan sisulda. Sencaltaisia lahjoja on Pyhä hengi andanut erinomaisille ihmisille sekä hengelises että mailmalises wiras/ toimittaman sencaltaisia asioita/ cuin yhteisten lahjain cautta ei taita toimitetta. Sencaltaiset lahjat olit Prophetailla/ nijncuin Elialla/ 3. Reg. 18. cosca hän tappoi Baalin papit. Sencaltaiset lahjat owat myös monella Monarchalla ollet. Ja pitä wisust otettaman waari/ ettei yhteises elämäs pidä eikä taeda caicki seurata sencaltaista teco/ jollei HERra Jumala jotacuta ihmistä johongun erinomaiseen kehoita/ joca asia lopusta ymmärrettä taitan/ cuin Gamaliel sano Apostoleista: Act. 5:38.
XXVI. Lucu.
HERra käske luke Israelin lapset/ jotca olit ylidze cahdenkymmenen ajastajan/ v. 1.
Moses luke Eleazarin cansa caxitoistakymmendä Israelin sucucunda/ v. 3.
Lucu löytän 601730/ v. 51.
Näille käske Jumala jaca luwatun maan arwalla/ v. 52.
Luetan myös Lewitat/ ja löytän ylidzen Cuucauden wanhaxi 13000. v. 57.
Joiden seas ei yxikän ennen ollut luettu Sinain corwes/ paidzi Calebi ja Josua/ v. 63.

4 Moos 26:1 JA rangaistuxen jälken/ puhui HERra Mosexelle ja Eleazarille/ papin Aaronin pojalle/ sanoden:
4 Moos 26:2 Lue coco Israelin lasten joucko cahdestkymmenest wuodest ja sen ylidze/ heidän Isäns huonesta/ caicki cuin sotaan Israelis kelpawat.
4 Moos 26:3 Ja Moses ja pappi Eleazar puhuit heidän cansans Moabin kedoilla Jordanin tykönä Jerihota wastan/ sanoden:
4 Moos 26:4 Ne jotca owat cahdenkymmenen wuotiset ja sen ylidze/ nijncuin HERra oli käskenyt Mosexelle ja Israelin lapsille/ jotca Egyptist lähtenet olit.
4 Moos 26:5 RUben Israelin esicoinen. Nämät olit Rubenin lapset: Hanoch/ josta Hanochiterin sucucunda tule: Pallu/ josta Palluiterin sucucunda tule:
4 Moos 26:6 Hezron/ josta Hezroniterin sucucunda tule: Charmi/ josta Charmiterin sucucunda tule.
4 Moos 26:7 Nämät owat Rubenin sucucunnat. Ja heidän lucuns colmewijdettäkymmendä tuhatta/ seidzemensata ja colmekymmendä.
4 Moos 26:8 Mutta Pallun poica oli Eliab.
4 Moos 26:9 Ja Eliabin poica oli Nemuel Dathan ja Abiram. Nämät owat Dathan ja Abiram/ jotca cudzuttin Canssasta/ jotca asetit heidäns Mosest ja Aaronita wastan Corahn eriseuras/ cosca he asetit heitäns HERra wastan.
4 Moos 26:10 Ja maa awais suuns/ ja nieli heidän Corahn cansa/ cosca se eriseura cuoli/ ja cosca myös tuli söi wijsikymmendä miestä colmatta sata/ ja tulit merkixi.
4 Moos 26:11 Waan Corahn lapset ei cuollet.
4 Moos 26:12 SImeonin lapset heidän sucucunnisans. Nemuel/ hänestä Nemueliterin sucucunda tule: Jamin/ hänestä Jaminiterin sucucunda tule: Jachin/ hänestä Jachiniterin sucucunda tule:
4 Moos 26:13 Serah/ hänestä Serahiterin sucucunda tule: Saul/ hänestä Sauliterin sucucunda tule:
4 Moos 26:14 Nämät owat Simeonin sucucunnat/ caxicolmattakymmendä tuhatta ja caxisata.
4 Moos 26:15 GAdin lapset heidän sucucunnisans. Siphon/ hänestä Siphoniterin sucucunda tule: Haggi/ hänestä Haggiterin sucucunda tule: Suni/ hänestä Suniterin sucucunda tule:
4 Moos 26:16 Osni/ hänestä Osniterin sucucunda tule: Eri/ hänestä Eriterin sucucunda tule:
4 Moos 26:17 Arod/ hänestä Aroditerin sucucunda tule: Ariel/ hänestä Arieliterin sucucunda tule:
4 Moos 26:18 Nämät owat Gadin lasten sucucunnat/ heidän lucuns neljäkymmendä tuhatta ja wijsisata.
4 Moos 26:19 JUdan lapset Ger ja Onan/ jotca molemmat cuolit Canaan maalla.
4 Moos 26:20 Ja Judan lapset heidän sucucunnisans olit nämät: Sela/ häestä Selaniterin sucucunda tule: Perez/ hänestä Pereziterin sucucunda tule. Serah/ hänestä Serahiterin sucucunda tule:
4 Moos 26:21 Mutta Perezin lapset olit/ Hezron/ hänestä Hezroniterin sucucunda tule: Hamul/ häestä Hamuliterin sucucunda tule:
4 Moos 26:22 Nämät owat Judan sucucunnat/ heidän lucuns cuusicahdexattakymmendä tuhatta ja wijsisata.
4 Moos 26:23 ISascharin lapset heidän sucucunnisans/ Thola/ hänestä Tholaiterin sucucunda tule: Phua/ hänestä Phuaiterin sucucunda tule:
4 Moos 26:24 Jasub/ hänestä Jasubiterin sucucunda tule: Simron/ hänestä Simroniterin sucucunda tule.
4 Moos 26:25 Nämät owat Isascharin sucucunnat/ heidän lucuns neljäseidzemettäkymmendä tuhatta ja colmesata.
4 Moos 26:26 SEbulonin lapset heidän sucucunnisans/ Sered/ hänestä Serediterin sucucunda tule: Elon/ hänestä Eloniterin sucucunda tule: Jahelel/ hänestä Jaheliterin sucucunda tule.
4 Moos 26:27 Nämät owat Sebulonin sucucunnat/ heidän lucuns/ cuusikymmendä tuhatta ja wijsisata.
4 Moos 26:28 JOsephin lapset heidän sucucunnisans/ Manasse ja Ephraim.
4 Moos 26:29 Manassen lapset olit Machir/ hänestä tule Machiriterin sucucunda. Machir sijtti Gileadin/ hänestä tule Gileaditerin sucucunda.
4 Moos 26:30 Nämät owat Gileadin lapset/ Hieser/ hänestä tule Hieseriterin sucucunda: Helek/ hänestä tule Helekiterin sucucunda.
4 Moos 26:31 Asriel/ hänestä tule Asrieliterin sucucunda: Sichem/ hänestä tule Sichemiterin sucucunda.
4 Moos 26:32 Smida/ hänestä tule Smiditerin sucucunda: Hepher/ hänestä tule Hepheriterin sucucunda.
4 Moos 26:33 Mutta Zelaphehad oli Hepherin poica/ ja ei hänellä ollut poikia/ mutta ainoastans tyttäriä/ joiden nimet owat: Mahela/ Noa/ Hagla/ Milcha ja Thirza.
4 Moos 26:34 Nämät owat Manassen sucucunnat/ heidän lucuns oli caxicuudettakymmendä tuhatta ja seidzemen sata.
4 Moos 26:35 Ephraimin lapset heidän sucucunnisans/ Suthelah/ hänestä tule Suthelahiterin sucucunda: Becher/ hänestä tule Becheriterin sucucunda: Thahan/ hänestä tule Thahaniterin sucucunda.
4 Moos 26:36 Waan Suthelan lapset olit Eran/ hänestä tule Eraniterin sucucunda.
4 Moos 26:37 Nämät owat Ephraimin lasten sucucunnat/ heidän lucuns oli caxineljättäkymmendä tuhatta ja wijsisata. Nämät owat Josephin lapset heidän sucucunnisans.
4 Moos 26:38 BEnJaminin lapset heidän sucucunnisans/ Bela/ hänestä Belaiterin sucucunda tule: Asbel/ hänestä Asbeliterin sucucunda tule: Ahiram/ hänestä tule Ahiramiterin sucucunda.
4 Moos 26:39 Supham/ hänestä tule Suphamiterin sucucunda: Hupham/ hänestä tule Huphamiterin sucucunda.
4 Moos 26:40 Mutta Belan lapset olit Ard ja Naeman/ näistä tule Arditerin ja Naemaniterin sucucunda.
4 Moos 26:41 Nämät owat BenJamin lapset heidän sucucunnisans/ heidän lucuns wijsiwijdettäkymmendä tuhatta ja cuusisata.
4 Moos 26:42 DAnin lapset heidän sucucunnisans/ Suham/ hänestä tule Suhamiterin sucucunda. Nämät owat Danin lapset heidän sucucunnisans.
4 Moos 26:43 Ja olit caicki yhten Suhamiterin sucucunda/ neljäseidzemettäkymmendä tuhatta ja neljäsata.
4 Moos 26:44 ASserin lapset heidän sucucunnisans/ Jemna/ hänestä tule Jemniterin sucucunda: Jeswi/ hänestä tule Jeswiterin sucucunda: Brija/ hänestä tule Brijterin sucucunda.
4 Moos 26:45 Mutta Brijan lapset olit Heber/ hänestä tule Hebriterin sucucunda:
4 Moos 26:46 Melchiel/ hänestä tule Melchieliterin sucucunda.
4 Moos 26:47 Ja Asserin tytär cudzuttin Sarah. Nämät owat Asserin lasten sucucunnat/ heidän lucuns colmecuudettakymmendä tuhatta ja neljäsata.
4 Moos 26:48 Nephtalin lapset heidän sucucunnisans/ Jaheziel/ hänestä tule Jahezieliterin sucucunda:
4 Moos 26:49 Guni/ hänestä tule Guniterin sucucunda. Jezer/ hänestä tule Jezeriterin sucucunda: Sillem/ hänestä tule Sillemiterin sucucunda.
4 Moos 26:50 Nämät owat Nephtalin sucucunnat/ heidän lucuns wijsiwijdettäkymmendä tuhatta ja neljäsata.
4 Moos 26:51 Tämä on Israelin lasten lucu/ cuusikerta satatuhatta ja yxi tuhat/ seidzemensata ja colmekymmendä.
4 Moos 26:52 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 26:53 Näille sinun pitä maan jacaman perimyxexi/ nimein lugun jälken.
4 Moos 26:54 Monelle pitä sinun paljo andaman perimisexi/ ja harwemmille wähemmän/ jocaidzelle pitä annettaman perimys heidän lucuns jälken.
4 Moos 26:55 Cuitengin arwalla pitä teidän maan jacaman/ ja heidän Isäins sucucundain nimein jälken pitä heidän perimän.
4 Moos 26:56 Arwalla sinun pitä jacaman heidän perimisens/ sen jälken cuin heitä monda ja harwat owat.
4 Moos 26:57 JA tämä myös on Lewitain lucu heidän sucucunnisans/ Gerson/ hänestä Gersoniterin sucucunda: tule Cahat/ hänestä Cahatiterin sucucunda tule: Merari/ hänestä Merariterin sucucunda tule.
4 Moos 26:58 Nämät owat Lewin sucucunnat/ Libniterin sucucunnat/ Hebroniterin sucucunnat/ Maheliterin sucucunnat/ Musiterin sucucunnat/ Corahtiterin sucucunnat. Cahat sijtti Amramin.
4 Moos 26:59 Ja Amramin emändä cudzuttin Jochebedixi Lewin tytär/ joca hänelle oli syndynyt Egyptis/ ja hän synnytti Amramille hänen miehellens pojat/ Aaronin ja Mosexen/ ja heidän sisarens MirJamin.
4 Moos 26:60 Mutta Aaronille oli syndynyt Nadab/ Abihu/ Eleazar ja Ithamar.
4 Moos 26:61 Joista Nadab ja Abihu cuolit/ cosca he uhraisit muucalaista tulda HErran edes.
4 Moos 26:62 Ja heidän lucuns oli colmecolmattakymmendä tuhatta/ caicki miehenpuolet/ cuucauden wanhast ja sen ylidzen/ jotca ei ollet luetut Israelin lasten secan: sillä ei heille annettu perimista Israelin lasten seas.
4 Moos 26:63 Tämä on Israelin lasten lucu/ jotca Moses ja Pappi Eleazar luit Moabin kedoilla/ Jordanin tykönä Jerihota wastan.
4 Moos 26:64 Joiden seas ei yhtän ollut sijtä lugusta/ cosca Moses ja Pappi Aaron luit Israelin lapset Sinain corwes:
4 Moos 26:65 Sillä HERra oli sanonut heille: että heidän piti totisest cuoleman corwes/ ja ei yxikän jäänyt heistä elämän/ waan Caleb Jephunnen poica/ ja Josua Nunin poica.
Vers. 2. Lue coco Israelin lasten joucko ) Tästä taitan luke 19. vers. selitys 1. lugus täsä kirjas.
v. 11. Corahn lapset ei cuollet ) Tästä on ennen puhuttu 32. vers. 16. lugus.

XXVII. Lucu.
ZElaphehadin tyttöret Manassen sugusta anowat perindö weljeins seas/ ettei heidän Isälläns ollut yhtän poica/ v. 1.
Jumala käske heille anda perinnön/ ja säätä perinnön jagon/ v. 5.
käske möys Mosexen astua Abarimin wuorelle cadzeleman maacunda/ sillä hän piti coottaman hänen Canssans tygö. v. 12.
Moses rucoile HERra asettaman Canssalle päämiehen hänen siaans/ v. 15.
HERra walidze Josuan ja käske panna kädet hänen päällens/ v. 18.
Moses teke nijncuin HERra hänen käske/ v. 22.

4 Moos 27:1 NIin Zelaphehadin tyttäret tulit edes Hepherin pojan/ Gileadin pojan/ Machirin pojan/ Manassen pojan/ Manasse sugust/ Josephin pojan/ ja nämät olit hänen tytärtens nimet: Mahela/ Noa/ Hagla/ Milcha ja Tirza.
4 Moos 27:2 Ja he astuit Mosexen ja papin Eleazarin/ ja päämiesten/ ja caiken Canssan eteen/ seuracunnan majan owen edes/ ja sanoit:
4 Moos 27:3 Meidän Isäm cuoli corwes/ ja ei hän ollut sijnä joucos/ jotca metelin nostit Corahn capinas HERra wastan/ mutta on synnisäns cuollut. Ja ei ollut hänellä poikia.
4 Moos 27:4 Mixi meidän Isäm nimen pitä tuleman sugustans pois/ waicka ei hänellä ollut yhtän poica? andacat myös meille osa meidän Isäm weljein seas.
4 Moos 27:5 Ja Moses tuotti heidän asians HERran eteen.
4 Moos 27:6 Ja HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 27:7 Zelaphehadin tyttäret owat oikein puhunet: sinun pitä myös perindöosan heille andaman/ heidän Isäns weljein seas/ ja saattaman heidän Isäins perimisen heille.
4 Moos 27:8 Ja puhu Israelin lapsille/ sanoden: jos jocu cuole ilman pojata/ nijn teidän pitä hänen perimisens andaman hänen tyttärillens.
4 Moos 27:9 Jollei hänellä ole tyttäritä/ nijn teidän pitä sen perimisen hänen weljeillens andaman.
4 Moos 27:10 Ja jollei hänellä ole weljiä/ nijn teidän pitä sen andaman hänen sedillens.
4 Moos 27:11 Jollei hänellä ole setiä/ nijn teidän pitä sen andaman hänen lähimmäiselle sugullens/ joca hänen lähimmäinen langons on hänen sugustans/ että hän sen omista. Tämä pitä oleman Israelin lapsille sääty ja oikeus/ nijncuin HERra on Mosexelle käskenyt.
4 Moos 27:12 JA HERra sanoi Mosexelle: astu Abarimin wuorelle/ ja cadzo sieldä sitä maata/ cuin minä Israelin lasten annan.
4 Moos 27:13 Ja cosca sinä sen nähnyt olet/ nijn pitä sinun coconduman Canssas tygö/ nijncuin sinun weljeskin Aaron coottu on:
4 Moos 27:14 Sillä ettet te ollet minun sanalleni cuuliaiset Zinnin corwes Canssan torues/ cosca teidän minua pyhittämän piti weden cautta heidän edesäns. Se on rijtawesi Cadexes/ Zinnin corwes.
4 Moos 27:15 Ja Moses puhui HERralle sanoden:
4 Moos 27:16 HERra/ caiken hengen lihan Jumala/ asettacan yhden miehen Canssan päälle.
4 Moos 27:17 Joca heidän edelläns käwis ulos ja sisälle/ ja weis heitä ulos ja sisälle/ ettei HERran Canssa olis nijncuin lambat ilman paimenda.
4 Moos 27:18 JA HERra sanoi Mosexelle: ota Josua Nunin poica sinun tygös/ joca on mies josa hengi on/ ja pane sinun kätes hänen päällens.
4 Moos 27:19 Ja aseta händä papin Eleazarin ja coco Canssan eteen/ ja käske hänelle heidän silmäins edes.
4 Moos 27:20 Ja pane sinun cunnias hänen päällens/ että caicki Canssa Israelin lapsist olisit hänelle cuuliaiset.
4 Moos 27:21 Ja hänen pitä papin Eleazarin eteen astuman/ hänen pitä kysymän neuwo hänen edestäns walkeuden säädyllä HERran edes: ja hänen suuns jälken pitä käymän ulos ja sisälle/ sekä hänen että Israelin lapset hänen cansans/ ja coco seuracunda.
4 Moos 27:22 Moses teki nijncuin HERra hänelle käski/ ja otti Josuan ja asetti hänen papin Eleazarin ja coco seuracunnan eteen:
4 Moos 27:23 Ja laski kätens hänen päällens/ ja käski hänelle nijncuin HERra oli Mosexelle puhunut.
Vers. 8. Hänen perimisens andaman ) Täsä se sääty wahwistetan/ että waimowäki mones maacunnas peri kijndiötä/ cuin miehen puolikin.
v. 20. Sinun cunnias ) Tämä on ilman epäilemät erinomainen tapa ollut/ että Moses on pannut kätens eli sauwans Josuan pään päälle/ nijncuin wielä Cuningat woidellan.
v. 21. walkeuden ) se on se walkeus ylimmäisen papin rinnois/ Exod. 28:30. tästä muutamat luulewat/ että cosca Jumala andoi wastauxen pappein kysymyxeen/ ja Jumala sijhen mielistyi/ kijlsi se jota myös Cuningat sijtte nijn usiast teit/ cuin he kysyit neuwo Jumalalda/ 1. Reg. 28:6. cap. 30:6 Tästä luettacan/ Exod. 28:30.

XXVIII. Lucu.
HERran käsky leipäuhrist/ v. 1.
jocapäiwäisest uhrist/ v. 3.
Erinomaisist Juhlauhreist/ nijncuin Sabbathin päiwän/ v. 9.
Ensimäisen päiwän joca Cuusa/ v. 11.
Neljännentoistakymmenen päiwän ensimäises Cuusa ( se on Pääsiäisen ) v. 16.
utisen päiwän ( se on Heluntai päiwän ) uhrist/ etc. v. 26.

4 Moos 28:1 JA HERa puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 28:2 Käske Israelin lapsille/ ja sano heille: minun leipäuhrin/ joca minun uhrin on makiaxi hajuxi/ pitä teidän pitämän ajoillans/ nijn että te sen minulle uhratte.
4 Moos 28:3 Ja sano heille: nämät owat ne uhrit cuin teidän pitä uhraman HERralle: wirhittömät wuosicunnaiset caridzat/ jocapäiwä caxi/ jocapäiwäisexi polttouhrixi.
4 Moos 28:4 Yxi caridza amulla ja toinen ehtona.
4 Moos 28:5 Sijhen kymmenes osa Ephast sämbyläjauhoja ruocauhrixi secoitetut surwotulla öljyllä neljäs osa Hinnist.
4 Moos 28:6 Se on jocapäiwäinen polttouhri/ jota te Sinain wuorella uhraisitte/ makian hajun tulexi HERralle.
4 Moos 28:7 Nijn myös sen juomauhrin jocaidzelle caridzalle neljännen osan Hinnist. Ja se pitä uhrattaman Pyhäs/ wäkewästä wijnasta HERralle.
4 Moos 28:8 Sen toisen caridzan pitä sinun walmistaman ehtona/ nijncuin amullisen ruocauhrin ja juomauhrin/ makian hajun tulexi HERralle.
4 Moos 28:9 MUtta Sabbathin päiwänä caxi wirhitöindä wuosicunnaista caridzata/ ja caxi kymmenestä sämbyläjauhoja/ secoitettuna löjyllä ruocauhrixi/ ja sen juomauhri.
4 Moos 28:10 Tämä on joca Sabbathin polttouhri/ paidzi sitä jopäiwäistä polttouhria juomauhrinens.
4 Moos 28:11 Waan ensimäisnä päiwänä teidän Cuustanna/ pitä teidän uhraman HErralle polttouhrixi/ caxi nuorta calpeja/ yhden oinan/ seidzemen wuosicunnaista wirhitöindä caridzata.
4 Moos 28:12 Ja aina colme kymmenestä sämbyläjauhoja ruocauhrixi/ secoitettu öljyllä jocaidzelle calpeille/ ja caxi kymmenestä sämbyläjauhoja ruocauhrixi/ öljyllä secoitettu jocaidzelle oinalle.
4 Moos 28:13 Ja aina kymmenes sämbyläjauhoja ruocauhrixi öljyllä secoitettu jocaidzelle caridzalle/ se on makian hajun tuli HERralle.
4 Moos 28:14 Ja heidän juomauhrins pitä oleman puoli Hinnist wijna/ calpeille/ colmannes Hinnist oinalle/ neljännes Hinnist caridzalle. Se on polttouhri joca Cuucaudella ymbäri ajastajan.
4 Moos 28:15 Tähän pitä möys walmistettaman cauris syndiuhrixi HERralle/ paidzi jocapäiwäistä polttouhria juomauhrinens.
4 Moos 28:16 MUtta neljändenä toistakymmendenä päiwänä ensimäisellä Cuulla on Pääsiäinen HERralle.
4 Moos 28:17 Ja wijdendenä toistakymmendenä päiwänä sijtä Cuusta on juhla. Seidzemen päiwä pitä syötämän happamatoinda leipä.
4 Moos 28:18 Ensimäinen päiwä pitä cudzuttaman pyhäxi/ että te tuletta cocoon/ ei yhtän orjan työtä pidä teidän silloin tekemän.
4 Moos 28:19 Ja teidän pitä uhraman HERralle polttouhria caxi nuorta calpeja/ yhden oinan/ seidzemen wuosicunnaista wirhitöindä caridzata.
4 Moos 28:20 Heidän ruocauhrins cansa colme kymmenestä sämbyläjauhoja/ oljyllä secoitettua jocaidzelle calpeille/ ja caxi kymmenestä oinalle.
4 Moos 28:21 Ja aina yhden kymmenexen jocaidzelle nijstä seidzemestä caridzasta.
4 Moos 28:22 Sijhen myös caurin syndiuhrixi/ teitä sowittaman.
4 Moos 28:23 Ja teidän pitä sen tekemän huomeneltain ilman sitä polttouhrita/ joca jocapäiwäinen polttouhri on.
4 Moos 28:24 Tällä tawalla pitä teidän nijnä jocaidzena seidzemenä päiwänä uhraman leipä makian hajun tulexi HERralle/ paidzi jocapäiwäistä polttouhria juomauhrinens.
4 Moos 28:25 Ja seidzemes päiwä pitä cudzuttaman pyhäxi teidän seasan/ että te tuletta cocoon/ ei yhtäkän orjan työtä pidä teidän silloin tekemän.
4 Moos 28:26 Ja utisen päiwänä/ cosca te uhratte sitä utta ruocauhria HERralle/ cosca teidän wijckon owat culunet/ pitä pyhäxi cudzuttaman/ että te tulette cocoon/ ei yhtäkän orjan työtä pidä teidän silloin tekemän.
4 Moos 28:27 Ja teidän pitä uhraman makian hajun tulexi HERralle caxi calpeja/ yhden oinan ja seidzemen wuosicunnaista caridzata/
4 Moos 28:28 Heidän ruocauhrinens/ colme kymmenestä sämbyläjauhoja secoitettu öljyllä/ jocaidzelle calpeille/ caxi kymmenestä oinalle.
4 Moos 28:29 Ja aina kymmenexen cullakin caridzalle nijstä seidzemestä caridzast.
4 Moos 28:30 Ja caurin teitä sowittaman.
4 Moos 28:31 Tämän pitä teidän tekemän/ paidzi jocapäiwäistä polttouhria/ ruocauhrinens/ wirhittömät pitä ne oleman. Nijn myös heidän juomauhrins.
Vers. 2. Minun leipäuhrin ) Caicki uhrit cuin luetellan/ tiesit että Christus piti uhrattaman Ristin Altarille coco mailman syndein edest/ ja on caickein paras tästä lukea Epistolat Hebrerein tygö/ nijncuin sanottu on Exoduxen lopulla.
v. 17. Happamatoin leipä ) Tämä tiesi sekä terwelist oppia/ että pyhä elämätä.

XXIX. Lucu.
HERran käsky Trometi juhlast ensimäisnä päiwänä seidzemennes Cuusa/ v. 1.
Ruumisten waiwamisest kymmendenä päiwänä sijnä Cuusa/ v. 8.
Wijdendenä toistakymmendenä päiwänä ( joca on Lehtimajan juhla ) seidzemen seurawaisen päiwän sijnä Cuusa uhrista/ v. 12.
Paidzi heidän wapan ehdon uhrians. Joita caickia Moses käske Israelin lapsille/ v. 39.

4 Moos 29:1 ENsimäinen päiwä seidzemennellä cuucaudella pitä teidän seasan cudzuttaman pyhäxi/ että te tuletta cocoon/ ei yhtän orjan työtä pidä teidän silloin tekemän/ se on teidän Basunan päiwä.
4 Moos 29:2 Ja teidän pitä uhraman polttouhria makiaxi hajuxi HERralle/ nuoren calpein/ oinan ja seidzemen wuosicunnaista wirhitöindä caridzata.
4 Moos 29:3 Nijn myös heidän ruocauhrins colme kymmenestä sämbyläjauhoja/ öljyllä secoitettua calpeille/ caxi kymmenestä oinalle.
4 Moos 29:4 Ja yhden kymmenexen jocaidzelle caridzalle nijstä seidzemest caridzast.
4 Moos 29:5 Ja caurin syndiuhrixi teitä sowittaman.
4 Moos 29:6 Paidzi sen Cuucauden polttouhria ja ruocauhria/ ja paidzi jocapäiwäistä polttouhria/ ruocaurinens ja juomauhrinens/ heidän säätyns jälken makian hajun tulexi HERralle.
4 Moos 29:7 KYmmenes päiwä tällä seidzemennellä Cuucaudella/ pitä myös teidän seasan cudzuttaman pyhäxi/ että te tuletta cocoon/ ja teidän pitä waiwaman teidän ruumistan/ ja ei yhtän työtä silloin tekemän.
4 Moos 29:8 Waan teidän pitä uhraman polttouhria makiaxi hajuxi HERralle nuoren calpein/ oinan ja seidzemen wuosicunnaista wirhitöindä caridzata/
4 Moos 29:9 Ynnä heidän ruocauhrins cansa/ colme kymmenestä sämbyläjauhoja/ secoitettua öljyllä/ calpeille/ caxi kymmenestä oinalle.
4 Moos 29:10 Ja kymmenen jocaidzelle caridzalle nijstä seidzemest caridzast.
4 Moos 29:11 Sijhen caurin syndiuhrixi/ paidzi sowittamisen syndiuhria ja jocapäiwäistä polttouhria/ ruocauhrinens ja juomauhrinens.
4 Moos 29:12 WIidestoistakymmenes päiwä seidzemennellä Cuucaudella pitä cudzuttaman pyhäxi teidän seasan/ että te tuletta cocoon/ ei mitän orjan työtä pidä teidän silloin tekemän/ ja teidän pitä pyhä pitämän HERralle ne seidzemen päiwä.
4 Moos 29:13 Ja teidän pitä uhraman polttouhria makian hajun tulexi HERralle/ colmetoistakymmendä nuorta calpeja/ caxi oinasta neljätoistakymmendä wuosicunnaista wirhitöindä caridzata.
4 Moos 29:14 Heidän ruocauhreins cansa/ colmekymmenestä sämbyläjauhoja/ secoitetut öljyllä/ jocaidzelle nijstä colmesttoistakymmenest calpeista/ caxi kymmenestä cullengin nijstä cahdesta oinasta.
4 Moos 29:15 Ja kymmenexen idzecullengin/ nijstä neljästtoistakymmenest caridzast.
4 Moos 29:16 Sijhen myös cauris syndiuhrixi/ paidzi jocapäiwäistä polttouhria/ ruocauhrinens ja juomauhrinens.
4 Moos 29:17 TOisna päiwänä/ caxitoistakymmendä nuorta calpeja/ caxi oinasta/ neljätoistakymmendä wuosicunnaista wirhitöindä caridzata/
4 Moos 29:18 Ruocauhrinens ja juomauhrinens/ calpeille/ oinaille ja caridzoille/ heidän lucuns ja säätyns perästä.
4 Moos 29:19 Sijhen myös caurin syndiuhrixi/ paidzi jocapäiwäistä polttouhria/ ruocauhrinens ja juomauhrinens.
4 Moos 29:20 Colmandena päiwänä/ yxitoistakymmendä calpeja/ caxi oinasta/ neljätoistakymmendä wuosicunnaista wirhitöindä caridzata/
4 Moos 29:21 Ruocauhrinens ja juomouhrinens/ calpeille/ oinaille ja caridzoille/ jocaidzelle heidän lucuns ja säätyns jälken.
4 Moos 29:22 Sijhen myös caurin syndiuhrixi/ paidzi jocapäiwäistä polttouhria/ ruocauhrinens ja juomauhrinens.
4 Moos 29:23 Neljändenä päiwänä/ kymmenen calpeja/ caxi oinasta/ neljätoistakymmendä wuosicunnaista wirhitöindä caridzata/
4 Moos 29:24 Ruocauhrinens ja juomauhrinens/ calpeille/ oinaille ja caridzoille/ heidän lucuns ja säätyns jälken.
4 Moos 29:25 Sijhen caurin syndiuhrixi/ paidzi jocapäiwäistä polttouhria/ ruocauhrinens ja juomauhrinens.
4 Moos 29:26 Wijdendenä päiwänä/ yhdexän calpeja/ caxi oinasta/ neljätoistakymmendä wuosicunnaista wirhitöindä caridzata/
4 Moos 29:27 Ruocauhrinens ja juomauhrinens/ calpeille/ oinaille ja caridzoille/ heidän lucuns ja säätyns jälken.
4 Moos 29:28 Sijhen myös caurin syndiuhrixi/ paidzi jocapäiwäistä polttouhria/ ruocauhrinens ja juomauhrinens.
4 Moos 29:29 Cuudendena päiwänä/ cahdexan calpeja/ caxi oinasta/ neljätoistakymmendä wuosicunnaista wirhitöindä caridzata/
4 Moos 29:30 Ruocauhrinens ja juomauhrinens/ calpeille/ oinaille ja caridzoille/ heidän lucuns ja säätyns jälken.
4 Moos 29:31 Sijhen myös caurin syndiuhrixi/ paidzi jocapäiwäistä polttouhria/ ruocauhrinens ja juomauhrinens.
4 Moos 29:32 Seidzemendenä päiwänä/ seidzemän calpeja/ caxi oinasta/ neljätoistakymmendä wuosicunnaista wirhitöindä caridzata/
4 Moos 29:33 Ruocauhrinens ja juomauhrinens/ calpeille/ oinaille ja caridzoille/ heidän lucuns ja säätyns jälken.
4 Moos 29:34 Sijhen myös caurin syndiuhrixi/ paidzi jocapäiwäistä polttouhria/ ruocauhrinens ja juomauhrinens.
4 Moos 29:35 Cahdexas päiwä pitä oleman seuracunnan cocouspäiwä/ ei yhtän orjan työtä teidän pidä silloin tekemän.
4 Moos 29:36 Ja teidän pitä uhraman polttouhria/ makian hajun tulexi HERralle/ calpein/ oinan ja seidzemen wuosicunnaista wirhitöindä caridzata/
4 Moos 29:37 Ruocauhrinens ja juomauhrinens/ calpeille/ oinaille ja caridzoille/ heidän lucuns ja säätyns jälken.
4 Moos 29:38 Sijhen myös caurin syndiuhrixi/ paidzi jocapäiwäistä polttouhria/ ruocauhrinens ja juomauhrinens.
4 Moos 29:39 Nämät teidän pitä tekemän HERralle teidän juhlapäiwinän/ paidzi sitä cuin te mielellän lupatte/ ja hywällä tahdollan annatte polttouhrixi/ ruocauhrixi/ juomauhrixi/ ja kijtosuhrixi.
Vers. 7. Waiwaman teidän ruumistan ) Se on/ Paastoman. Ja täsä pitä tiettämän/ että nijncuin Wanhas Testamendis oli Jumalalle otollinen cosca jocu paastois/ ei nijncuin Phariseuxet/ ulcocullaisudes/ josta Jumala walitta/ Esa. 58:5. waan uscosa: Nijn on se myös Udes Testamendis Jumalalle otollinen/ taicka että jocu coco hänen elämäsäns ahkeroidze raitiutta/ 1. Pet. 5:8. eli yxi toisens cansa/ nijncuin Apostolit/ Act. 13:3. c. 14:23. eli idze edestäns uscosa/ nijncuin Hanna/ Luc. 2:37. Ja Paulus 2. Cor. 6:5. cap. 11:27. tehnyt on: Sentähden että jocu sitä soweljambi olis rucoileman/ wircans työtä tekemän ja lihans himo hillidzemän/ ja haluja jotca hallidzewat heisä/ jotca alati eläwät herculisudes ja ylönpaldisudes.
XXX. Lucu.
MOses sano Canssan Wanhimmille HErran käskyn jälken/ jos jocu lupa jotakin/ nijn hänen pitä sen pitämän/ v. 1.
Jos pijca lupa/ ja hänen Isäns ei sitä kiellä/ nijn se on wahwa/ v. 4.
nijn myös jos emändä lupa/ v. 7.
Mutta jos leski eli hyljätty lupa/ se pitä täytettämän/ v. 10.
Jos emändä lupa/ ja ei mies sitä kiellä/ nijn se on wahwa/ ja ei muutoin/ v. 12.

4 Moos 30:1 JA Moses sanoi Israelin lapsille/ caicki ne mitä HERra hänelle käskenyt oli.
4 Moos 30:2 JA Moses puhui Israelin sucucundain päämiehille/ sanoden: tämä on se cuin HERra käski.
4 Moos 30:3 Jos mies HERralle lupa eli wanno walan/ sitoden hänen sieluns/ ei pidä hänen tekemän sanans turhaxi/ waan caiken sen täyttämän/ cuin hänen suustans lähtenyt on.
4 Moos 30:4 Jos waimo lupa HERralle sitoden idzens/ ollesans wielä hänen Isäns huones hänen nuorudesans.
4 Moos 30:5 Ja hänen Isäns cuule hänen lupauxens/ ja hänen sieluns sitomuxen/ ja hänen Isäns on äneti sijhen/ nijn hänen lupauxens ja sieluns sitomuxen pitä wahwan oleman.
4 Moos 30:6 Mutta jos hänen Isäns kieldä sen sinä päiwänä/ jona hän sen cuule/ nijn hänen lupauxens ja sieluns sitomuxen ei pidä wahwan oleman: Ja HERra on hänelle armolinen/ että hänen Isäns on kieldänyt.
4 Moos 30:7 Jos hänellä on mies/ ja hän on luwannut/ taicka hänen suustans lähte/ jolla hänen sieluns sidotan.
4 Moos 30:8 Ja hänen miehens cuule sen/ ja on äneti sijhen sinä päiwänä/ nijn pitä hänen lupauxens ja sieluns sitomuxen oleman wahwan.
4 Moos 30:9 Mutta jos hänen miehens sen kieldä häneldä/ sinä päiwänä jona hän sen cuule/ nijn hän pääse lupauxestans/ ja sijtä cuin hänen suustans lähtenyt on/ jolla hän sieluns sitoi/ ja HERra on hänelle armolinen.
4 Moos 30:10 LEsken ja hyljätyn lupaus/ ja caicki jolla he sieluns sitowat/ pitä heildä täytettämän/
4 Moos 30:11 Mutta jos hän lupa eli sieluns sito walallans miehens huones/
4 Moos 30:12 Ja mies cuule sen/ ja on äneti sijhen/ ja ei kiellä sitä/ nijn pitä caiken sen lupauxen ja sielun sitomuxen oleman wahwan.
4 Moos 30:13 Jos hänen miehens teke sen tyhjäxi/ sinä päiwänä jona hän sen cuule/ nijn caicki cuin hänen suustans on lähtenyt/ lupaman ja sitoman hänen sieluans/ ei pidä oleman wahwan: sillä hänen miehens on sen tehnyt tyhjäxi/ ja HERra on hänelle armolinen.
4 Moos 30:14 Ja caicki lupauxet ja walat jotca sitowat waiwaman ruumista/ pitä hänen miehens elickä wahwistaman/ elickä tekemän tyhjäxi.
4 Moos 30:15 Mutta jos hänen miehens on äneti sijhen/ päiwästä nijn päiwään/ nijn hän wahwista caicki hänen lupauxens ja hänen sieluns sotimuxet/ että hän on äneti ollut sinä päiwänä/ jona hän sen cuuli.
4 Moos 30:16 Ja jos hän jälist sen otta tacaperin/ sijttecuin hän sen cuuli/ nijn pitä hänen candaman hänen wäärydens.
4 Moos 30:17 Nämät owat ne säädyt cuin HERra on käskenyt Mosexelle/ miehen ja waimon wälillä/ Isän ja tyttären wälillä/ cosca hän on wielä nuori hänen Isäns huones.
Vers. 3. Wanno walan ) Mikä wala on/ pitä ihmisen hywin ajatteleman/ nimittäin: Rucous Jumalan tygö/ josa me hänen cudzumme todistajaxi/ ja toiwotamme että hän annais nähdä/ että me totuuden sanomme/ ja rangaisis sitä joca walhettele. v. eodem. Hänen sieluns ) se on/ jos hän idzens sito paastoon/ eli jotakin muuta lupa ruumillens tehdä Jumalan palweluxexi: Sielu on eläwä ruumis/ nijncuin Raamattu usein puhu.
v. 4. Lupa ) Ei se ole yhtä caicki mitä lawatan/ waan että lupaus olis Jumalalle otollinen/ Nijn pitä näistä asioista otettaman waari. 1. että se mitä luwatan/ on cunnialinen/ jota tehdä taitan ilman Jumalan wihoittamata. 2. että se tapahtu heidän suosiollans/ joidenga wallas ne owat jotca lupawat. 3. että se tapahtu hywin ajatellust nuewost. 4. Ei se pidä oleman mahdotoin/ waan hänen woimasans joca lupa. Tästä nuedän lawiammalda selitys Lev. 27:2.

XXXI. Lucu.
HERra käske Mosexen Israelin lasten puolesta costa Midianitereille ennencuin hän cuole/ v. 1.
Moses otta tuhannen miestä jocaidzesta sucucunnasta/ v. 3.
jotca tappawat midianiterein Cuningat/ ja ottawat caicki mitä otettapa on/ v. 7.
Cosca he palajawat/ käske Moses tappa caicki miehenpuolet ja caicki naidut waimot/ v. 14.
Eleazar sano heille/ cuinga heidän pitä puhdistaman saalins/ v. 21.
HERra käske jaca saalin cahten osan/ sotawäen ja Canssan wälillä/ ja anda ylönnysuhrin sijtä/ v. 27.
ja he tekewät nijn/ v. 31.
Päämiehet tulewat/ ettei he ketäkän caiwannet Canssast/ ja tuowat HERralle heidän lahjans/ v. 48.
jotca Moses pane todistuxen Tabernaclijn/ v. 51.

4 Moos 31:1 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 31:2 Costa Midianitereille Israelin lasten puolesta/ ja coco sijtte idzes sinun Canssas tygö.
4 Moos 31:3 Nijn Moses puhui Canssalle/ sanoden: hangitcat teistän miehet sotaan Midianitereitä wastan/ että he costaisit Midianitereille HERran puolest.
4 Moos 31:4 Jocaidzest sucucunnast tuhannen/ nijn että te lähetät sotaan caikista Israelin sucucunnista.
4 Moos 31:5 Ja he otit Israelin tuhannist/ joca sucucunnast tuhannen/ nijn että he hangidzit sotaan caxitoistakymmendä tuhatta.
4 Moos 31:6 Ja Moses lähetti heidän sotaan tuhannen jocaidzest sucucunnast/ ynnä Pinehan papin Eleazarin pojan cansa/ ja pyhät aset/ ja myös riemu Basunat heidän kädesäns.
4 Moos 31:7 Ja he sodit Midianitereitä wastan/ nijncuin HERra oli Mosexelle käskenyt/ ja löit cuoliaxi caiken miehenpuolen.
4 Moos 31:8 Nijn löit he myös Midianiterein Cuningat lyötyden cansa/ nimittäin: Ewin/ Rekemin/ Zurin/ Hurin/ ja Reban/ wijsi Midianiterein Cuningast. Bileamin Beorin pojan löit he myös miecalla.
4 Moos 31:9 Mutta Israelin lapset otit fangixi Midianiterein waimot/ heidän lapsens ja caicki heidän eläimens/ ja caicki heidän carjans/ ja ryöstit caiken heidän hywydens.
4 Moos 31:10 Ja poltit caicki heidän Caupungins ja asumisens/ ja caicki heidän linnans.
4 Moos 31:11 Ja he otit heidän saalins/ ja caicki cuin otettapa oli/ sekä ihmiset että eläimet.
4 Moos 31:12 Ja weit ne Mosexen ja papin Eleazarin eteen/ ja caiken Israelin lasten seuracunnan eteen/ nimittäin/ fangit ja otetut eläimet/ ja ryöwätyt calut/ leirijn Moabiterein kedolle/ joca on Jordanin tykönä Jerihon cohdalla.
4 Moos 31:13 Ja Moses/ ja pappi Eleazar/ ja caicki seuracunnan päämiehet menit heitä wastan leiristä.
4 Moos 31:14 JA Moses wihastui sodan päämiestän päälle/ jotca olit sadan ja tuhannen päällä/ jotca sijtä sodan joucosta tulit.
4 Moos 31:15 Ja Moses sanoi heille: ettekö te ole caickia waimoja jättänet elämän?
4 Moos 31:16 Cadzo/ eikö ne käändänet Israelin lapsia Bileamin neuwost syndiä tekemän HERra wastan Peorin asias/ ja rangaistus tuli HERran Canssan päälle.
4 Moos 31:17 Nijn sijs cuoliaxi lyökät caicki miehenpuoli lasten seas/ ja caicki waimot/ cuin miehen tundenet owat/ ja maannet tykönä.
4 Moos 31:18 Mutta caicki waimonpuoli/ jotca ei ole miestä tundenet/ eikä maannet miesten tykönä/ sallicat elä teidän edesän.
4 Moos 31:19 Ja maatca ulcona leiristä seidzemen päiwä/ caicki joca jongun lyönyt on/ eli lyötyn sattunut/ että te puhdistatte teitän colmandena ja seidzemendenä päiwänä/ ynnä nijden cansa/ jotca te fangixi otitte.
4 Moos 31:20 Ja caicki waattet/ ja caicki nahcacalut/ ja caicki jotca wuohen carwoista tehdyt owat/ ja caicki puuastiat pitä teidän puhdistaman.
4 Moos 31:21 Ja pappi Eleazar sanoi sotajoucolle/ jotca sodas ollet olit: tämä on laki/ jonga HERra on käskenyt Mosexelle.
4 Moos 31:22 Cullan/ hopian/ wasken/ raudan/ tinan ja blyjyn/
4 Moos 31:23 Ja caicki/ cuin tulen kärsi/ pitä teidän käyttämän tulen läpidze/ ja puhdistaman ne/ että se prijscotuswedellä kirckaxi tule. Mutta caicki se joca ei tulta kärsi/ pitä teidän käyttämän weden läpidze.
4 Moos 31:24 Ja teidän pitä pesemän waattenne seidzemendenä päiwänä/ nijn te tuletta puhtaxi/ sijtte teidän pitä tuleman leirijn.
4 Moos 31:25 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 31:26 Lue fangittuiden saalis sekä ihmisist että eläimist/ sinä ja pappi Eleazar/ ja ylimmäiset Isät Canssast.
4 Moos 31:27 Ja anna heille puoli/ jotca sotaan menit ja sotinet owat/ ja toinen puoli coco seuracunnalle.
4 Moos 31:28 Ja sinun pitä ylöndämän HERralle sotamiehistä jotca sodas olit/ aina wijdestä sadasta yhden sielun/ ihmisist/ eläimist/ Aseist ja lambaist.
4 Moos 31:29 Sijtä puolest osast/ cuin heidän tuli/ pitä sinun sen ottaman ja andaman papille Eleazarille/ ylönnyxexi HERralle.
4 Moos 31:30 Waan sijtä puolest/ cuin Israelin lasten tuli/ pitä sinun aina wijdestkymmenest ottaman yhden cappalen/ ihmisist/ carjast/ Aseist ja lambaist/ ja caikist eläimist/ ja sinun pitä ne andaman Lewitaille/ jotca wartioidzewat HErran maja.
4 Moos 31:31 Ja Moses ja pappi Eleazar teit/ nijncuin HERra oli käskenyt Mosexelle.
4 Moos 31:32 Ja se saaliscalu cuin jäänyt oli/ sijtä cuin sotawäki ryöstänyt oli/ oli cuusisata tuhatta/ ja wijsi cahdexattakymmendä tuhatta lammasta.
4 Moos 31:33 Caxi cahdexattakymmendä tuhatta nauta.
4 Moos 31:34 Yxi seidzemettäkymmendä tuhatta Asia.
4 Moos 31:35 Waimowäke jotca ei ole miestä tundenet/ eikä maannet tykönä/ oli caxi neljättäkymmendä tuhatta sielua.
4 Moos 31:36 Ja sen puolen joca heidän tuli/ jotca sodas ollet olit/ lucu oli: colmesata tuhatta/ seidzemen neljättäkymmendä tuhatta/ ja wijsisata lammasta.
4 Moos 31:37 Sijtä tuli HERralle cuusisata/ wijsi cahdexattakymmendä lammasta.
4 Moos 31:38 Nijn myös cuusi neljättäkymmendä tuhatta nauta/ ja sijtä HERralle caxi cahdexattakymmendä.
4 Moos 31:39 Nijn myös colmekymmendä tuhatta/ ja wijsisata Asia/ ja sijtä tuli HERralle yxi seidzemettäkymmendä.
4 Moos 31:40 Nijn myös ihmisten sieluja/ cuusitoistakymmendä tuhatta sielua/ ja nijstä tuli Herralle caxi neljättäkymmendä.
4 Moos 31:41 Ja Moses andoi sen HERran ylönnysuhrin papille Eleazarille/ nijncuin HERra oli hänelle käskenyt.
4 Moos 31:42 Mutta sijtä toisesta puolesta/ cuin Moses Israelin lapsille jacanut oli sotamiehildä/
4 Moos 31:43 Nimittäin/ sen puolen cuin seuracunnalle tuli/ oli colmesata tuhatta/ seidzemen neljättäkymmendä tuhatta/ ja wijsisata lammasta.
4 Moos 31:44 Cuusi neljättäkymmendä tuhatta nauta.
4 Moos 31:45 Colmekymmendä tuhatta ja wijsisata Asia.
4 Moos 31:46 Ja cuusitoistakymmendä tuhatta ihmisten sielua.
4 Moos 31:47 Ja Moses otti sijtä puolest osast/ joca Israelin oli/ aina yhden cappalen wijdestkymmenest/ sekä eläimist että ihmisist/ ja andoi sen Lewitaille/ jotca wartioidzit HERRAN maja/ nijncuin HERra oli Mosexelle käskenyt.
4 Moos 31:48 JA ne jotca päämiehet olit sotawäestä tuhandein päällä/ nimittäin/ tuhannen ja sadan päällä/ ne menit Mosexen tygö.
4 Moos 31:49 Ja he sanoit hänelle: sinun palwelias owat lukenet sotajoucon/ jotca meidän allam olit/ ja ei sijtä yhtäkän puutu.
4 Moos 31:50 Sentähden me tuomme HERralle lahjoja/ senjälken cuin cukin löynnyt on/ cullaisia caluja/ käädyjä/ rannerengaita/ sormuxia/ corwarengaita/ seppeleitä/ että meidän sielum sowitettaisin HERran edes.
4 Moos 31:51 Nijn Moses ja pappi Eleazar otit heildä cullan caickinaisisa cappaleisa.
4 Moos 31:52 Ja caicki ylönnysuhrin culda/ jonga he HERralle uhraisit/ oli cuusitoistakymmendä tuhatta/ seidzemensata ja wijsikymmendä Sicli/ päämiehildä tuhannen ja sadan päällä.
4 Moos 31:53 Sillä sotawäki oli ryöwännyt idzecukin edestäns.
4 Moos 31:54 Ja Moses ja pappi Eleazar otit cullan päämiehildä jotca olit tuhannen ja sadan päällä/ ja he weit sen seuracunnan majaan/ Israelin lapsille muistoxi HERran eteen.
Vers. 1. Israelin lasten puolesta ) Syy tähän sotaan on cap. 25:17. että he saatit Canssan paha tekemän HERran edes/ johonga heidän waimons petit heitä. Muut syyt mingätähden sodat pidettin Wanhas Testamendis/ löytän erinomaisis paicois. Nijncuin 1. Cosca monicahdat maacunnas poickeisit oikiast Jumalan palweluxest pois/ Deut. 13:13. 2. Cosca werolliset alimmaiset asetit idzens heidän Herrans wastan/ 4. Reg. 3:7. 3. Cosca capina nostettin/ 2. Reg. 20:1. 4. Cosca cauhiat pahat tegot wastattin/ Iud. 20:1. 5. Cosca jollaculla Herralla tapahtui häpiä toiselda/ 2. Reg. 10:1. 6. Cosca jocu Ruhtinas tahdoi omans jällens/ 2. Reg. 3:1. 7. Cosca wiholinen tuli toisen maalle/ 2. Reg. 8:1. 8. Cosca jocu autti toisen wihamiestä/ 2. Reg. 8:3. 1. Chron./ 8:5. 9. Cosca jongun ystäwä wietin/ pois Gen. 14:14. 10. Cosca ylimmäiset olit Tyrannit/ 1. Macc. 1:2. etc.
XXXII. Lucu.
RUbenin ja Gadin lapset anowat Mosexelda Gileadin maata/ että heillä oli paljo carja/ v. 1.
Hän nuhtele heitä/ että he teit heidän weljens wastakyndisexi waeldaman edespäin/ v. 6.
He wastawat: että he tahtowat jättä heidän tawarans Caupungeihin/ ja waelda täysis aseis Israelin lasten edellä maacundaan/ v. 16.
Moses tyty sijhen/ v. 20.
ja käske anda heille mitä he anoit/ v. 28.
Ja nijn he saawat Sihonin ja Oggin waldacunnan/ v. 33.

4 Moos 32:1 RUbenin ja Gadin lapsilla oli sangen paljo carja/ ja cosca he näit Jaesarin ja Gileadin maan/ että se oli sowelias carjan laiduin.
4 Moos 32:2 Nijn he tulit ja puhuit Mosexelle/ ja papille Eleazarille/ ja Canssan päämiehille/ sanoden:
4 Moos 32:3 Se maa Atroth/ Dibon/ Jaeser/ Nimra/ Hesbon/ Eleale/ Sebam/ Nebo ja Beon.
4 Moos 32:4 Jonga HERra oli lyönyt Israelin Canssan edes/ on sowelias carjalle/ ja meillä sinun palwelioillas on carja.
4 Moos 32:5 Ja he wielä sanoit: jos me olemme armon löytänet sinun edesäs/ nijn anna sinun palwelioilles tämä maa omaxi/ ja nijn en me mene Jordanin ylidze.
4 Moos 32:6 Moses sanoi Rubenin ja Gadin lapsille: pidäiskö teidän weljen menemän sotaan/ ja teidän pidäis tähän jäämän?
4 Moos 32:7 Mixi te käännätte Israelin lasten sydämet/ ettei heidän pidäis menemän ylidze/ sijhen maahan/ jonga HERra heille anda.
4 Moos 32:8 Nijn teit myös teidän Isän/ cosca minä lähetin heidän Cades Barneast wacoiman tätä maata.
4 Moos 32:9 Ja cuin he tulit Escolin wirran tygö/ ja näit maan/ käänsit he Israelin lasten sydämet/ nijn ettei he sijhen maahan tahtonet mennä/ jonga HERra heille tahdoi anda.
4 Moos 32:10 Ja HERran wiha julmistui sinä päiwänä/ ja hän wannoi/ sanoden:
4 Moos 32:11 Tämä Canssa joca Egyptist lähtenyt on/ cahdenkymmenen wuoden wanhast ja sen ylidze/ ei suingan pidä näkemän sitä maata/ ionga minä Abrahamille/ Isaachille ja Jacobille wannonut olen/ ettei he minua uscollisest seurannet.
4 Moos 32:12 Paidzi Calebi Jephunnen Kesiniterin poica/ ja Josua Nunin poica: sillä he uscollisest seuraisit HERra.
4 Moos 32:13 Nijn HERran wiha julmistui Israelis/ ja laski heidän menemän corpeen sinne ja tänne/ neljäxikymmenexi wuodexi/ sijhenasti cuin caicki se sucucunda huckui/ joca HERra wastan paha tehnyt oli.
4 Moos 32:14 Ja cadzo/ te olette nosnet teidän Isäin siaan/ syndisten joucko/ lisämän wielä HERran wihan julmutta Israeli wastan.
4 Moos 32:15 Sillä jos te teitän käänätte hänestä pois/ nijn hän anda teidän enämmän aica wijpyä corwesa/ ja nijn te hucutatte caiken tämän Canssan.
4 Moos 32:16 Nijn he käwit edes/ ja sanoit: me rakennam ainoastans tähän pihatoita meidän carjallem/ ja Caupungeita meidän lapsillem.
4 Moos 32:17 Mutta me hangidzem käymän Israelin lasten edellä/ sijhenasti että me johdatam heitä sioillens/ waan meidän lapsem owat nijsä wahwois Caupungeis maan asuwaisten tähden.
4 Moos 32:18 En me myös palaja cotia päin/ sijhenasti että Israelin lapset idzecukin saawat perindöns.
4 Moos 32:19 Sillä en me tahdo heidän cansans periä sillä puolen Jordanin/ waan meidän perindöm olcon tällä puolella Jordania itän päin.
4 Moos 32:20 Moses sanoi heille: jos te tämän teette/ että te hangidzet teitän sotaan HERran edes.
4 Moos 32:21 Nijn mengät HERran edellä Jordanin ylidze/ jocainen cuin teistä hangittu on/ sijhenasti että te ajatte caicki wiholiset pois hänen caswons edestä.
4 Moos 32:22 Ja maa tule HERran edes alemmaisexi/ sijtte pitä teidän palajaman jällens/ ja oleman wiattomat HERran ja Israelin edes/ ja nijn tämä maa on teidän oman HERran edes.
4 Moos 32:23 Mutta jos et te nijn tee/ cadzo/ nijn te ricotte HERra wastan/ ja teidän pitä tundeman teidän ricoxen/ josa hän käsittä teidän.
4 Moos 32:24 Nijn rakendacat sijs Caupungeita teidän lapsillen/ ja pihatoita teidän carjallen/ ja tehkät nijncuin te sanoitte.
4 Moos 32:25 Gadin ja Rubenin lapset sanoit Mosexelle: sinun palwelias tekewät nijncuin minun Herran on käskenyt.
4 Moos 32:26 Meidän lapsem/ emändäm/ tawaram ja caicki meidän carjam pitä jäämän Gileadin Caupungijn.
4 Moos 32:27 Mutta me sinun palwelias lähdem caicki yhdes joucos hangittuna sotaan HERran edes/ nijncuin minun Herran sanonut on.
4 Moos 32:28 NIin Moses käski heidän puolestans pappia Eleazarit/ ja Josua Nunin poica/ ja Israelin lasten sucucundain ylimmäisiä Isiä.
4 Moos 32:29 Ja sanoi heille: jos Gadin ja Rubenin lapset menewät teidän cansan Jordanin ylidze/ caicki hangittuna sotaan HERran edes/ ja te saatte caiken maan alan/ nijn andacat heille Gileadin maa omaxi.
4 Moos 32:30 Waan josei he mene hangittuna teidän cansan/ nijn pitä heidän perimän teidän cansan Canaan maalla.
4 Moos 32:31 Gadin ja Rubenin lapset wastaisit/ ja sanoit: nijncuin HERra on puhunut sinun palwelioilles/ nijn me teem.
4 Moos 32:32 Me menem hangittuna HERran edes Canaan maalle/ ja omistam meidän perindöosam tällä puolella Jordanin.
4 Moos 32:33 Nijn Moses andoi Gadin ja Rubenin lapsille/ ja puolelle Manassen sucucunnalle Josephin pojan/ Sihonin Amorrerein waldacunnan/ Ja Oggin Basanin Cuningan waldacunnan/ caiken heidän maans Caupungeinens/ jotca nijsä maan äris ymbärillä olit.
4 Moos 32:34 Ja Gadin lapset rakensit Dibonin/ Atharothin/ Aroerin.
4 Moos 32:35 Atrothin/ Sophanin/ Jaesarin/ Jegabehanin.
4 Moos 32:36 Bethnimran ja Betharan/ wahwat Caupungit ja pihatot.
4 Moos 32:37 Rubenin lapset rakensit Hesbonin/ Elealenin/ Kiriathaimin.
4 Moos 32:38 Nebon/ BaalMeonin/ ja muutti nimet/ ja Sibaman/ ja annoit nijlle Caupungeille nimet/ cuin he rakensit.
4 Moos 32:39 Ja Machirin Manassen pojan lapset menit Gileadijn ja woitit sen/ ja ajoit ulos caicki Amorrerit/ jotca siellä asuit.
4 Moos 32:40 Nijn Moses andoi Machirille Manassen pojalle Gileadin/ ja hän asui siellä.
4 Moos 32:41 Mutta Jair Manassen poica meni/ ja woitti heidän maan kyläns/ jotca hän cudzui Jairin kylixi.
4 Moos 32:42 Meni myös Nobah/ ja woitti Knathin tyttärinens/ ja hän cudzui sen Nobahxi/ nimestäns.
Vers. 34. Rakensit ) Tästä ymmärretän/ ei olewan Jumalan mieldä wastan/ raketa wahwoja Caupungeita/ että jocu rauhas olis hengens ja caluns puolesta/ mutta ei kenengän pidä turwaman nijhin/ waan eläwän Jumalaan: sillä/ ei nijhin ole luottamist jotca käsillä raketan/ cosca Jumala tahto rangaista/ taitan ne käsillä cukistetta jällens/ lue tästä Abdia Prophetat.
XXXIII. Lucu.
MOses kirjoitta Israelin lasten matcustuxet ja leirit/ Ramesest Egyptis Jordanin wirtan asti/ v. 1.
Cosca Canssa tulewat Jordanin tygö/ käske HERra heidän peräti häwittä Cananerit/ v. 50.
ja josei he sitä tee/ tulewat he orjantappuroixi heidän silmillens/ v. 55.

4 Moos 33:1 NÄmät owat Israelin lasten matcustuxet/ jotca läxit Egyptin maalda/ jouckoinens Mosexen ja Aaronin cautta.
4 Moos 33:2 Ja Moses kirjotti heidän matcustuxens/ nijncuin he matcustit HERran käskyn jälken. Ja nämät owat heidän matcustuxens cuin he matcustit.
4 Moos 33:3 Ja matcustit Ramesest wijdendenätoistakymmendenä päiwänä ensimäisnä Cuucautena toisna päiwänä Pääsiäisest/ corkian käden cautta/ caickein Egyptiläisten nähden.
4 Moos 33:4 Ja Egyptiläiset hautaisit esicoisens/ jotca HERra heidän seasans lyönyt oli: sillä HERra oli myös rangaisnut heidän jumalitans.
4 Moos 33:5 Cosca Israelin lapset olit waeldanet Ramesest/ nijn he sioitit idzens Suchotthijn.
4 Moos 33:6 Ja matcustit Suchothist/ ja sioitit idzens Ethamijn/ joca on corwen ärellä.
4 Moos 33:7 Ja he matcustit Ethamist/ ja pysännyit Hahirothin laxoon/ joca on BaalZephonin päin/ ja sioitit idzens Migdolin cohdalle.
4 Moos 33:8 Ja he matcustit Hahirothist/ ja käwit meren läpidze haman corpen/ ja matcustit colme päiwäcunda Ethamin corwes/ ja sioitit idzens Maraahn.
4 Moos 33:9 Ja he matcustit Marahst ja tulit Elimijn/ siellä oli caxitoistakymmendä lähdettä ja seidzemenkymmendä palmupuuta/ ja sioitit idzens siellä.
4 Moos 33:10 Ja he matcustit Elimist/ ja sioitit idzens punaisen meren tygö/
4 Moos 33:11 Ja he matcustit punaisen meren tykö/ ja sioitit idzens Sinnin corpeen.
4 Moos 33:12 Ja he matcustit Sinnin corwest/ ja sioitit idzens Daphcaan.
4 Moos 33:13 Ja he matcustit Daphcast/ ja sioitit idzens Alus.
4 Moos 33:14 Ja he matcustit Alust/ ja sioitit idzens Raphidimijn/ ja sijnä ei ollut Canssalla wettä juoda.
4 Moos 33:15 Ja he matcustit Raphidimist/ ja sioitit idzens Sinain corpeen.
4 Moos 33:16 Ja he matcustit Sinain corwest/ ja sioitit idzens himohaudoille.
4 Moos 33:17 Ja he matcustit himohaudoilda/ ja sioitit idzens Hazerothijn.
4 Moos 33:18 Ja he matcustit Hazerothist/ ja sioitit idzens Rithmaan.
4 Moos 33:19 Ja he matcustit Rithmast/ ja sioitit idzens Rimon Parezijn.
4 Moos 33:20 Ja he matcustit Rimon Parezest/ ja sioitit idzens Libnaan.
4 Moos 33:21 Ja he matcustit Libnast/ ja sioitit idzens Rissaan.
4 Moos 33:22 Ja he matcustit Rissast/ ja sioitit idzens Kehelathaan.
4 Moos 33:23 Ja he matcustit Kehelathast/ ja sioitit idzens Sapherin wuorelle.
4 Moos 33:24 Ja he matcustit Sapherin wuorelda/ ja sioitit idzens Haradaan.
4 Moos 33:25 Ja he matcustit Haradast/ ja sioitit idzens Makehelothijn.
4 Moos 33:26 Ja he matcustit Makehelothist/ ja sioitit idzens Tahathijn.
4 Moos 33:27 Ja he matcustit Tahathist/ ja sioitit idzens Tarahn.
4 Moos 33:28 Ja he matcustit Tarahst/ ja sioitit idzens Mitcaan.
4 Moos 33:29 Ja he matcustit Mitcast/ ja sioitit idzens Hasmonaan.
4 Moos 33:30 Ja he matcustit Hasmonast/ ja sioitit idzens Moserothijn.
4 Moos 33:31 Ja he matcustit Moserothist/ ja sioitit idzens BneJaeconijn.
4 Moos 33:32 Ja he matcustit BneJaeconist/ ja sioitit idzens Horgidgadijn.
4 Moos 33:33 Ja he matcustit Horgidgast/ ja sioitit idzens Jathbathaan.
4 Moos 33:34 Ja he matcustit Jathbathast/ ja sioitit idzens Abronaan.
4 Moos 33:35 Ja he matcustit Abronast/ ja sioitit idzens Ezeongaberijn.
4 Moos 33:36 Ja he matcustit Ezeongaberist/ ja sioitit idzens Zinnin corpeen/ se on/ Cades.
4 Moos 33:37 Ja he matcustit Cadexest/ ja sioitit idzens Horin wuorelle/ joca on Edomin maan rajoilla.
4 Moos 33:38 Sijnä meni pappi Aaron Horin wuorelle/ HERran käskyn jälken/ ja cuoli siellä neljändenäkymmendenä wuotena/ sijttecuin Israelin lapset olit lähtenet Egyptin maalda/ ensimäisnä päiwänä wijdennestä Cuusta/
4 Moos 33:39 Sadan ja colmencolmattakymmendä wuotisna.
4 Moos 33:40 Ja Arad Cananerein Cuningas/ joca asui etelän päin Canaan maalla/ cuuli että Israelin lapset tullet olit.
4 Moos 33:41 Ja he matcustit Horin wuorelda/ ja sioitit idzens Salmonaan.
4 Moos 33:42 Ja he matcustit Salmonast/ ja sioitit idzens Phunonijn.
4 Moos 33:43 Ja he matcustit Phunonist/ ja sioitit idzens Obotthijn.
4 Moos 33:44 Ja he matcustit Obothist/ ja sioitit idzens Igimijn/ lähes Abarimi/ Moabiterein rajoille.
4 Moos 33:45 Ja he matcustit Igimist/ ja sioitit idzens Dibon Gadijn.
4 Moos 33:46 Ja he matcustit Dibon Gadist/ ja sioitit idzens Almon Diblataimijn.
4 Moos 33:47 Ja he matcustit Almon Diblataimist/ ja sioitit idzens Abarimin wuorelle Nebon cohdalle.
4 Moos 33:48 Ja he matcustit Abarimin wuorelda/ ja sioitit idzens Moabiterein kedolle/ Jordanin tygö Jerihota wastan.
4 Moos 33:49 Ja he sioitit idzens Jordanin tygö hamast BethJesimothist nijn AbelSittimijn Moabiterein kedolle.
4 Moos 33:50 JA HERra puhui Mosexelle/ Moabiterein kedolla/ Jordanin tykönä/ Jerihon cohdalla/ sanoden:
4 Moos 33:51 Puhu Israelin lapsille/ ja sano heille: cosca te oletta tullet Jordanin ylidze Canaan maalle/
4 Moos 33:52 Nijn teidän pitä caicki sen maan asuwaiset teidän edestän ajaman pois/ ja caicki heidän padzans/ ja waletut cuwans hucuttaman/ ja caicki heidän corkeudens häwittämän.
4 Moos 33:53 Ja nijn teidän pitä maan asuwaiset ajaman ulos/ ja asuman siellä: sillä teille olen minä maan andanut omistaxen sen.
4 Moos 33:54 Ja teidän pitä maan jacaman arwalla sucuin keskenä/ joita usiambi on/ nijlle pitä teidän enämbi andaman/ joita wähembi on/ nijlle wähemmän/ cuin arpa lange cullengin/ nijn pitä hänen sen ottaman/ teidän Isäin sucucundain jälken pitä teidän perimän.
4 Moos 33:55 Mutta joldeica te maan auswaisia aja ulos teidän edestän/ nijn pitä ne jäänet oleman teille nijncuin orjantappurat teidän silmisän/ ja keihäs teidän kyljesän/ ja pitä ahdistaman teitä sillä maalla cusa te asutta.
4 Moos 33:56 Nijn tapahtu/ että minä teen nijn teille/ cuin minä aiwoin heille tehdä.
Vers. 52. Cuwans hucuttaman ) Ei tästä seura/ että tähän aican on jocaidzelle luwallinen repiä cuwia ales/ waicka ne wäärin käytetän: sillä tämä käsky oli erittäin annettu Juuttaille/ waan Canssa pitä ensist Jumalan sanast opetettaman/ ja sijtte pitä laillisen Esiwallan sencaltaiset cuwat toimella paneman pois. Sillä muutoin pidäis myös tapettaman ja häwitettämän caicki ne jotca nijtä cuwia palwellet owat/ joca myös käsketty on. Lue Luth. 7. Cap. Deut. päälle.
XXXIV. Lucu.
HERra käske Mosexen sanoa Israelin lapsille/ cosca he tulewat maacundaan jacaman sitä/ cutca heidän rajans oleman pitä/ v. 1.
Etelän/ v. 3.
lännen/ v. 6.
pohjan/ v. 7.
ja idän puolella/ v. 10.
Moses teke nijncuin HERra käske/ ja sano nijlle yhdexälle sucucunnalle/ cuinga paljo maata heille pitä jaettaman/ v. 13.
Sijtte nimittä Jumala/ cutca maata jacaman pitä/ v. 16.

4 Moos 34:1 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 34:2 käske Israelin lapsille/ ja sano heille: Canaan maalle tulduan pitä sillä maalla/ joca teille perimisexi lange Canaan maalla/ oleman hänen rajans.
4 Moos 34:3 Etelän puoli pitä rupeman Zinnin corwesta Edomin tykö/ nijn että teidän rajan etelän päin/ pitä oleman suolaisen meren ärestä/ joca itän päin on.
4 Moos 34:4 Ja että raja pitä ulottuman eteläst haman Acrabimin/ ja käymän Zinnin läpidze/ ja rajat merest haman Cades Barneaan/ ja ulottuman Adarin kylään/ ja käymän Asmonin läpidze.
4 Moos 34:5 Ja ojendaman idzens Asmost Egyptin wirtan asti/ ja sen loppu olcan meresä.
4 Moos 34:6 Mutta raja länden päin/ pitä oleman tämä: nimittäin/ suuri meri pitä oleman teidän maan äri länden päin.
4 Moos 34:7 Raja pohjan päin pitä oleman tämä: teidän pitä mittaman suurest merest haman Horin wuoren asti.
4 Moos 34:8 Ja Horin wuoresta mittaman/ sijhenasti että Hamatthijn tullan/ nijn että hänen loppuns on Zebadan rajas.
4 Moos 34:9 Ja sen rajan loppu nijn Ziphron/ ja sen loppu olcon Enanin kylän tykönä. Se olcon teidän rajan pohjan päin.
4 Moos 34:10 Ja pitä myös mittaman teidän rajan itän päin Enanist nijn Zephamaahan.
4 Moos 34:11 Ja se raja mengän alaspäin Zephamast Ribla Ainin asti idän puoleen. Sijtte juoscan alaspäin/ ja mengän Cinerethin meren siwua idän puoleen.
4 Moos 34:12 Ja tulcan Jordanin päin/ nijn että sen loppu olcon suolainen meri. Sen pitä oleman teidän maan rajoinens/ ymbärins.
4 Moos 34:13 JA Moses käski Israelin lapsille/ ja sanoi: tämä on maa/ jonga teidän pitä jacaman keskenän arwalla/ jonga HERra käski anda nijlle yhdexälle sucucunnalle/ ja sille puolelle sucucunnalle:
4 Moos 34:14 Sillä Rubenin lasten sucucunda/ heidän Isäns huonen jälken/ ja se puoli Manassen sucucunda/ owat jo ottanet heidän osans.
4 Moos 34:15 Nijn owat ne caxi sucucunda/ ja se puoli sucucunda saanet heidän perindöosans/ tällä puolen Jordanin Jerihon cohdalle/ itän päin.
4 Moos 34:16 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 34:17 Nämät owat miesten nimet/ jotca maan pitä jacaman teidän keskellän/ pappi Eleazar ja Josua Nunin poica.
4 Moos 34:18 Sijhen pitä myös teidän ottaman päämiehet jocaidzest sucucunnast maata jacaman.
4 Moos 34:19 Ja nämät owat miesten nimet/ Caleb Jephunnen poica Judan sucucunnast.
4 Moos 34:20 Semuel Amihudin poica/ Simeonin sucucunnasta.
4 Moos 34:21 Elidad Chislon poica/ BenJaminin sucucunnast.
4 Moos 34:22 Buchi Jaglin poica/ Danin lasten sucucunnan päämies.
4 Moos 34:23 Haniel Ephodin poica/ Josephin lapsist/ Manassen sucucunnan päämies.
4 Moos 34:24 Kemuel Siphtan poica/ Ephraimin lasten sucucunnan päämies.
4 Moos 34:25 Elizaphan Parnachin poica/ Sebulonin lasten sucucunnan päämies.
4 Moos 34:26 Palthiel Asan poica/ Isascharin lasten sucucunnan päämies.
4 Moos 34:27 Ahihud Selomin poica/ Asserin lasten sucucunnan päämies.
4 Moos 34:28 Pedahel Amihudin poica/ Nephtalin lasten sucucunnan päämies.
4 Moos 34:29 Nämät owat ne cuin HERra käskenyt on/ Israelin lasten perindöosa jacaman Canaan maalla.
Vers. 13. Arwalla ) Nijncuin ihmisen autuudelle on se wahingolinen/ arwalla tahtoa tietä mitä tapahtuman pitä: nijn se on sitä wastan tarpellinen/ cosca sillä perindö ja muut sencaltaiset jaetan/ ettei rijdat ja eripuraisudet loppumat olis/ cuin Salomo puhu/ Prov. 18:18.
XXXV. Lucu.
HERra käske Israelin lasten anda Lewitaille heidän perinnöstäns 48. Caupungit/ v. 1.
Cuusi nijstä pitä oleman wapat Caupungit/ v. 6.
joihin sen/ joca jongun tapaturmast cuoliaxi löis/ pidäis pakeneman weren costajata/ ja pysymän siellä ylimmäisen papin cuoleman asti/ v. 21.
Mene hän paicastans ulos ja tapetan/ olcon oma nuhtens/ v. 26.
Cahden todistuxest cuoletetan miehentappaja: kieldän ottamast sowindo sen edest/ ettei maacunda saastutettais/ v. 30.

4 Moos 35:1 JA HERra puhui Mosexelle/ Moabiterein kedoilla/ läsnä Jordania Jerihon cohdalla/ sanoden:
4 Moos 35:2 käske Israelin lasten anda Lewitaille Caupungeita asuaxens heidän perimisestäns/ nijn myös esicaupungit ymbärins Caupungeita andacat Lewitaille.
4 Moos 35:3 Että he asuisit Caupungeis/ ja pitäisit heidän carjans/ tawarans ja caickinaiset eläimens esicaupungeis.
4 Moos 35:4 Esicaupungein lawius cuin teidän pitä andaman Lewitaille/ pitä oleman tuhannen kynärät Caupungin muurist ulos caicki ymbärins.
4 Moos 35:5 Nijn teidän pitä mittaman Caupungista idän puolel caxi tuhatta kynärätä: ja etelän puolel caxi tuhatta kynärätä/ ja lännen puolel caxi tuhatta kynärätä/ ja pohjan puolel caxi tuhatta kynärätä/ että Caupungi keskellä olis. Se pitä oleman heidän esicaupungins.
4 Moos 35:6 JA nijden Caupungein seas cuin te annatte Lewitaille/ pitä teidän andaman cuusi wapat Caupungit/ että se joca jongun cuoliaxi lyö/ pakenis nijhin. Wielä päälisexi pitä teidän andaman/ heille caxiwijdettäkymmendä Caupungita.
4 Moos 35:7 Nijn että caickians Caupungeita cuin te annatte Lewitaille/ tule cahdexan wijdettäkymmendä/ esicaupungeinens.
4 Moos 35:8 Ja pitä heille annettaman enämbi nijldä/ joilla paljo on Israelin lasten seas/ ja wähembi nijldä/ joilla wähembi on/ idzecukin hänen perimisens jälken/ joca hänelle jaettu on/ pitä andaman Lewitaille Caupungit.
4 Moos 35:9 JA HERra puhui Mosexelle/ sanoden:
4 Moos 35:10 Puhu Israelin lapsille/ ja sano heille: tulduan Jordanin ylidze Canaan maalle/
4 Moos 35:11 Pitä teidän walidzeman Caupungeita/ jotca wapat Caupungit oleman pitä/ joihinga se paetcan/ cuin jongun tapaturmast cuoliaxi lyö.
4 Moos 35:12 Ja pitä sencaltaiset wapat Caupungit oleman teidän seasan/ weren costaitten tähden ettei tappajan pidä cuoleman/ sijhenasti/ että hän coco seuracunnan oikeuden edes on seisonut.
4 Moos 35:13 Ja ne Caupungit/ cuin teidän andaman pitä/ pitä oleman cuusi wapata Caupungita.
4 Moos 35:14 Colme pitä teidän andaman tälle puolen Jordanin/ ja colme Canaan maalle. Ne owat ne cuusi wapat caupungita.
4 Moos 35:15 Sekä Israelin lapsille/ että muucalaisille ja huonecundaisille teidän seasan/ että sinne pakenis/ cucaikänäns jongun sielun tapaturmast lyö.
4 Moos 35:16 JOca jongun cuoliaxi lyö raudalla/ nijn että hän cuole/ hän on miehen tappaja/ Ja pitä totisest cuoleman.
4 Moos 35:17 Paisca hän jongun kiwellä ( jolla cuoletetta taitan ) nijn että hän sijtä cuole/ nijn hän on miehen tappaja/ ja pitä totisest cuoleman.
4 Moos 35:18 Lyö hän händä puulla ( jolla taitan cuoletetta ) nijn että hän cuole/ hän on miehen tappaja ja pitä totisest cuoleman.
4 Moos 35:19 Weren costajan pitä miehen tappajan andaman cuoletta/ cohdatesans hänen.
4 Moos 35:20 Jos hän syöxä hänen wihast/ taicka paisca hänen päällens jotakin petoxella/ nijn että hän cuole.
4 Moos 35:21 Taicka wihast lyö händä kädelläns/ nijn että hän cuole/ nijn pitä hänen totisest cuoleman/ joca hänen löi: sillä hän on miehen tappaja. Weren costaja pitä tappaman hänen cohdatesans hänen.
4 Moos 35:22 Mutta jos hän syöxä hänen tapaturmast ilman wihata/ taicka heittä jotakin hänen päällens tapaturmast/
4 Moos 35:23 Taicka heittä kiwellä händä tietämätä ( josta mies cuole/ ja ei sitä nähnyt ) nijn että hän cuole/ ja ei ole hän hänen wihamiehens/ ja hänelle myös ei mitäkän paha suonut/
4 Moos 35:24 Nijn pitä Canssan duomidzeman täsä asias lyöjän ja weren costajan wälillä.
4 Moos 35:25 Ja Canssan pitä wapahtaman miehen tappajan weren costajan käsistä andaden hänen tulla wapaan Caupungijn jällens/ johonga hän pakeni/ ja siellä pitä hänen oleman ylimmäisen papin cuoleman asti/ joca pyhällä öljyllä woideldu on.
4 Moos 35:26 Jos miehen tappaja mene hänen wapan Caupungins rajain ylidze/ johonga hän paennut on/
4 Moos 35:27 Ja weren costaja löytä hänen ulcona wapan Caupungins rajoista/ ja lyö hänen cuoliaxi/ nijn ei pidä hänen sen wereen syypää oleman:
4 Moos 35:28 Sillä hänen piti wapas Caupungisans oleman ylimmäisen papin cuoleman asti/ ja ylimmäisen papin cuoleman jälken tuleman perindö maallens jällens.
4 Moos 35:29 Nämät pitä oleman teille ja teidän lapsillen oikeudexi/ caikisa teidän asumasioisan.
4 Moos 35:30 MIehen tappaja pitä tapettaman cahden suun todistuxest/ yxi todistaja ei pidä sielua wastan todistaman cuolemaan.
4 Moos 35:31 Ja ei teidän pidä ottaman yhtäkän hinda miehen tappajan hengen edest: sillä hän on wicapää cuolemaan/ mutta hänen pitä totisest cuoleman.
4 Moos 35:32 Ja ei pidä teidän yhtäkän hinda ottaman sildä/ cuin wapan Caupungijn paennut oli/ nijn että hän tule jällens asuman maallens/ sijhenasti että pappi cuole.
4 Moos 35:33 Ja älkät saastuttaco maata/ josa te asutte/ sillä se joca wereen wicapää on/ hän saastutta maan/ ja maa ei taita puhdistetta werestä sijhen wuodatetusta/ muutoin mutta hänen werens cautta/ joca sen wuodattanut on.
4 Moos 35:34 Älkätte saastuttaco maata/ josa te asutte/ josa myös minä asun: sillä minä olen HERra/ joca asun Israelin lasten seas.
Vers. 12. Oikeuden edes on seisonut ) Tätä Jumala kärsei niscuris Juuttan Canssas/ että weren costaja idze tappa miehen tappajan: mutta Christityiden seas pitä caicki lailliselda esiwallalda tapahtuman.
XXXVI. Lucu.
MAnassen päämiesten walitus Zelaphehadin tyttärist/ v. 1.
Moses käske naitta HERran käskyn jälken omast sucucunnast/ v. 5.
Zelaphehadin tyttäret tekewät Mosexen käskyn jälken/ ja huolewat setäns lapsille/ ja nijn pysy perindö sucucunnas/ v. 10.

4 Moos 36:1 JA ylimmäiset Isät/ Gileadin lasten sugust/ Machirin pojan/ joca oli Manassen poica/ Josephin lasten sugusta/ käwit edes/ ja puhuit Mosexen ja Israelin lasten ylimmäisten Isäin päämiesten edes/
4 Moos 36:2 Ja sanoit: Herra/ HERra käski jacaman maan Israelin lapsille arwalla/ perittäwäxi. Ja sinä minun Herran olet käskenyt HERran cautta/ meidän weljem Zelaphehadin perimyxen anda hänen tyttärillens.
4 Moos 36:3 Jos jocu Israelin sugusta otta heitä emännäxens/ nijn tule meidän Isäin perimys wähemmäxi/ ja nijn paljon cuin he saawat/ tule sen sugun perimyxen tygö/ cuhunga he tulewat/ ja nijn tule meidän perimyxem arpa wähetyxi.
4 Moos 36:4 Cosca Israelin lasten ilowuosi tule/ nijn tule heidän perindöosans sen sugun perimyxeen/ johonga he tulewat/ nijn tule meidän Isäim perimys wähetyxi/ nijn paljo cuin he saawat.
4 Moos 36:5 NIin käski Moses Israelin lapsille HERran käskyn jälken/ ja sanoi: Josephin lasten sucu on oikein puhunut.
4 Moos 36:6 Tämä on se cuin HERra käske Zelaphehadin tyttärille/ ja sano: huolcan kellengä he tahtowat/ cuitengin nijn/ että he huolewat Isäns sucucunnan langoudesta.
4 Moos 36:7 Ettei Israelin lasten perimys langeis yhdestä sugusta nijn toiseen: sillä jocainen Israelin lasten seas pitä rippuman kijnni heidän Isäins sucucunnan perimyxes.
4 Moos 36:8 Ja caicki tyttäret/ joilla perimys on Israelin lasten sugus/ pitä huoleman hänen Isäns sugun langolle/ että jocainen Israelin lasten seas pidäis Isäns perimyxen.
4 Moos 36:9 Ja ettei yxi perindöosa langeis yhdestä sucucunnasta toiseen/ mutta jocainen pysykön omas perimyxesäns/ Israelin lasten sucuin seas.
4 Moos 36:10 Nijncuin HERra käski Mosexelle/ nijn teit Zelaphehadin tyttäret.
4 Moos 36:11 Mahela/ Tirza/ Haghla/ Milca/ Noa/ ja huolit oman Isäns weljein lapsille.
4 Moos 36:12 Manassen lasten sugusta/ Josephin pojan/ nijn pysyi heidän perimyxens silläns langoudesans/ ja heidän Isäns sucucunnas.
4 Moos 36:13 Nämät owat ne käskyt ja oikeudet/ joita HERra Mosexen cautta käski Israelin lapsille Moabiterein kedoilla/ Jordanin tykönä/ Jerihon cohdalla.
Vers. 8. Isäns sugun langolle ) Paidzi tätä tila/ ettei perindö yhten secotettais/ nijn ei ole tämä nijn angarast pidetty/ Nijncuin Aaron otti Elizabethin Judan sucucunnasta/ Exod. 6:23. Maria joca oli Judan sucucunnasta/ hän oli Elizabethin papin Zacharian emännän lango/ Luc. 1:36. Nijn että Christus ja Johannes castaja olit colmannes polwes.
Neljännen Mosexen Kirjan loppu.