Nehemian Kirja

22.04.2020

SECUNDUS ESDRAE , Eli Nehemian Kirja / josa kirjoitetan : I. CUinga Nehemia Judalainen Persian Cuningan Arthahsasthan juomanlaskia/ on sen Cuningan aicana tietä saanut/ että Jerusalemin muurit olit wielä maasa/ on sijtä tullut murhellisexi/ rucoillut Jumalalda apua/ anonut ja saanut Cuningalda täyden luwan mennä Jerusalemijn/ ja on sen muurit jällens rakendanut ymbärins joca tahgolda/ cap. 1. 2. 3.
II. Saneballat on monen muiden Judalaisten cansa sijtä närkästynyt/ ja tahtonut sitä wäkiwallalla ja cawaludella estä/ mutta ei he ole taitanet/ waan Nehemia on menestynyt/ sijhenasti että muurit täydellisest rakettin/ c. 4.
portit pandin ja wartiat asetettin Caupungijn/ c. 6.
7.
ja on usein sillä callilla ajalla auttanut köyhiä Judalaisia omastans/ ja culuttanut rakennuxeen/ c. 5.
III. Judalaiset owat cocondunet seizemendenä Cuucautena ja pitänet Lehtimajan juhla suurella ilolla/ pitänet myös sijtte paasto ja rucouspäiwiä/ tunnustanet heidän ja esiisäins pahat tegot/ rucoillet Jumalalda andexi ja apua/ ja tehnet lijton HERran cansa/ tästälähin uscollisemmast hänen laisans waelda/ c. 8. 9. 10.
IV Heittäwät arpa/ että kymmenes osa Canssast paidzi Päämiehiä piti asuman Jerusalemis/ waan muut wähis Caupungeis ja heidän kylisäns Owat nijn suurella ilolla sijtte wihkinet ne äsken raketut muurit/ c. 11. 12.
V. Cuinga Nehemia löytä palatesans Cuningan tykö muutamita pahoja tawoja Canssan seas/ joita hän angarast kieldä ja waati paneman pois/ c. 13.
Ja on täsä Kirjas liki 114. wuoden aica/ sijtä 20. Arthahsasthan wuodest/ nijn suuren Alexandrin asti/ cosca Nehemia ajoi pois Manassen joca oli nainut Saneballatin tyttären/ josta puhutan/ c. 13:28.
Sillä sijtä 20. ajastajast cuin Nehemia sai täyden lupauxen/ hallidzi Arthahsastha 20. ajastaica/ Caickians 40.
Darius Notus 19. ajastaica Artaxerxes Memor 43. ajastaica Artaxerxes Ochus 23. ajastaica Arsemes eli Arses 3. ajastaica/ Darius Codomannus 6. ajastaica/

I. Lucu .

NEhemia Judalainen Arthahsasthan Persian Cuningan juomalaskia saa cuulla Jerusalemin muurit wielä olewan maasa/ ja weljens Judalaiset ahdistuxes/ v. 1.
paasto/ surcuttele ja tunnusta nämät tapahtuwan heidän syndeins tähden/ rucoile HERra muistaman lupaustans/ että hän cocois heitä/ jos he mailman ärijn hajotetut olisit/ ja annais menestyä hänen aiwoituxens/ v. 6.

Neh 1:1 NÄmät owat Nehemian Hachalian pojan tegot. Se tapahtui Chisleuwin Cuulla cahtenakymmendenä wuonna/ cosca minä olin Susan linnas.
Neh 1:2 Nijn tuli Hanani yxi minun weljistäni/ muutamitten Judan miesten cansa/ ja minä kysyin heille Judalaisista/ jotca fangeudest jäänet ja pääsnet olit/ ja mikä meno Jerusalemis oli.
Neh 1:3 Ja he sanoit minulle: ne jotca jäänet owat fangeudest/ owat siellä maasa suures onnettomudes ja häpiäs/ Jerusalemin muurit owat jaotetut/ ja hänen porttins tulella poltetut.
Neh 1:4 Cosca minä sencaltaiset sanat cuulin/ nijn minä istuin ja itkin ja muurhedein muutamat päiwät/ paastoisin ja rucoilin taiwan Jumalan edes.
Neh 1:5 Ja sanoin: Ah HERra Jumala taiwast/ wäkewä/ suuri ja peljättäpä Jumala/ joca pidät lijttos ja laupiudes nijlle jotca sinua racastawat ja pitäwät sinun käskys.
Neh 1:6 Anna corwas cuulla ja silmäs awoi olla/ cuuleman sinun palwelias rucousta cuin minä rucoilen sinun edesäs yöt ja päiwät/ sinun palweliais Israelin lasten edest: Ja minä tunnustan Israelin lasten synnit/ cuin me olem tehnet sinua wastan/ ja minä ja minun Isäni huone olemme syndiä tehnet.
Neh 1:7 Me olem sangen rascast syndiä tehnet/ etten me ole pitänet sinun käskyjäs/ säätyjäs ja oikeuttas/ joitas olet Mosexelle sinun palwelialles käskenyt.
Neh 1:8 Mutta muista cuitengin sitä sana cuins käskit Mosexelle sinun palwelialles/ ja sanoit: cosca te ricotta/ nijn minä hajotan teidän Canssain secaan.
Neh 1:9 Mutta jos te palajat minun tygöni/ ja pidätte minun käskyni ja teette ne. Ja jos te ajetan haman taiwan ärijn/ nijn minä sieldäkin teidän cocon/ ja wien sijhen paickan/ jonga minä olen walinnut minun nimeni asumasiaxi.
Neh 1:10 He owat cuitengin sinun palwelias ja sinun Canssas/ jotcas suurella woimallas wapadit/ ja wäkewällä kädelläs pelastit.
Neh 1:11 O HERra/ olcon sinun corwas awoi sinun palwelias rucouxeen/ ja sinun palwelioittes rucouxijn/ jotca pyytäwät peljätä sinun nimes/ ja anna sinun palwelias tänäpän menestyä/ ja anna heille armo tämän miehen edes: sillä minä olin Cuningan juomanlaskia.

Vers. 1. Cahtenakymmendenä wuonna ) Nimittäin Arthahsasthan Persian Cuningan/ cuin nähdän ensimäisest wersyst/ seurawaises lugus.
v. 4. Paastoisin ) Cadzo 2. Chron. 20:3. ja Num. 29:7.

II. Lucu .

CUningas näke Nehemian murehtiwan/ ja kysy mitä hänen puuttu/ v. 1.
Nehemia wasta: Jerusalemin ja hänen Isäins hautaushuonen autiana olewan/ v. 2.
ano Cuningalda kirja mennäxens ja raketaxens sen muureja/ v. 4.
Cuningas anda sen/ v. 6.
Nehemia tule ja näke caatunet muurit/ v. 11.
neuwo Päämiehiä nijtä rakendaman cansans/ v. 17.
Saneballat muiden cansa pilcka heitä/ v. 17.

Neh 2:1 JA tapahtui Arthahsasthan Cuningan cahtenakymmendenä wuonna Nisan Cuulla/ cosca wijna oli hänen edesäns/ nijn minä otin wijnan ja annoin Cuningalle/ mutta en minä ollut murhellinen hänen edesäns.
Neh 2:2 Nijn Cuningas sanoi minulle: mixis nijn pahoin cadzot? ja et cuitengan kipiä ole? ei se muu ole mutta murhe on sinun sydämesäs: ja minä pelkäisin sangen cowin.
Neh 2:3 Nijn minä sanoin Cuningalle: eläkön Cuningas ijancaickisest: eikö minun caswon mahda olla murhellinen/ cosca se Caupungi/ josa minun Isäini hautamushuone on/ kylmillä on/ ja hänen porttins owat tulella culutetut.
Neh 2:4 Nijn sanoi Cuningas minulle: mitäs sijs anot? nijn minä rucoilin taiwan Jumalata.
Neh 2:5 Ja minä sanoin Cuningalle: jos se kelpa Cuningalle/ ja jos sinun palwelias on sinun edesäs kelwollinen/ ettäs lähetäisit minun Judaan/ minun Isäini hautamus Caupungijn/ rakendaman sitä.
Neh 2:6 Nijn sanoi Cuningas minulle Drötningin wieres istuisans: cuinga cauwans matcas olet? ja coscas palajat? ja se kelpais Cuningalle/ ja lähetti minun sijttecuin minä ajan määrännyt olin.
Neh 2:7 Ja minä sanoin Cuningalle: jos Cuningan tahto nijn on/ nijn andacon minulle kirjan maanhaldiain tygö toiselle puolelle wirta/ että he wiewät minun ylidze/ sijhenasti cuin minä tulen Judaan.
Neh 2:8 Ja Assaphin tygö kirjan/ joca on Cuningan medzän wartia/ että hän lähettä minulle hirsiä salin porttein wuoldeixi/ cuin on huonen tykönä/ ja Caupungin muurijn/ ja sijhen huoneseen johon minä menen. Ja Cuningas andoi minulle nijncuin minun Jumalani hywä käsi oli minun päälleni.
Neh 2:9 Ja cosca minä tulin sille puolen wirta maanhaldiain tygö/ nijn minä annoin heille Cuningan kirjan/ ja Cuningas lähetti minun cansani sodanpäämiehiä ja hewoismiehiä.
Neh 2:10 MUtta cosca Saneballat Horonijta ja Tobia Ammoniteritten palwelia sen cuulit/ panit he pahaxens sangen cowin/ että jocu ihminen oli/ joca Israelin lasten parasta cadzoi.
Neh 2:11 JA cosca minä tulin Jerusalemijn/ ja olin siellä ollut colme päiwä.
Neh 2:12 Walmistin minä idzeni yöllä/ ja wähä wäke minun cansani/ sillä en minä sanonut kenellengän/ mitä minun Jumalani oli minun andanut sydämeni tehdäxeni Jerusalemis/ ja ei minulla ollut yhtän juhta myötäni/ muuta cuin se jonga päällä minä istuin.
Neh 2:13 Ja minä ajoin laxoportista ulos yöllä/ Drakin lähten tyköä nijn sodanporttijn/ ja coettelin Jerusalemin muureja/ jotca olit jaotetut/ ja porteja jotca olit tulella culutetut.
Neh 2:14 Ja minä menin wielä lähdeporttijn/ ja Cuningan lammin tygö/ ja ei ollut siellä sia/ että minun juhtan sai käydä minun allani.
Neh 2:15 Cuitengin menin yöllä ojan tygö/ ja coettelin muuria/ palaisin ja tulin jällens laxoporttijn.
Neh 2:16 Ja ei ylimmäiset tiennet cunga minä menin/ taicka mitä minä tein: sillä en minä wielä sijhenasti ilmoittanut mitän kellengän/ Judalaisille ja Papeille/ Raadimiehille ja ylimmäisille/ ja muille työn tekiöille.
Neh 2:17 Ja minä sanoin heille: te näette tämän onnettomuden josa me olemma/ että Jerusalem on autian/ ja hänen porttins owat tulella culutetut/ tulcat ja rakendacam Jerusalemin muurit/ etten me häpiänä olis.
Neh 2:18 Ja minä ilmoitin heille minun Jumalani käden joca oli hywä minun päälläni/ ja myös Cuningan sanat/ cuin hän sanoi minulle. Ja he sanoit: noscam sijs ja rakendacam. Ja heidän kätens wahwistuit hywyteen.
Neh 2:19 MUtta cosca Saneballat Horonijta/ ja Tobia Ammoniteritten palwelia/ ja Gosem Arabiast sen cuulit/ häwäisit he meitä ja cadzoit ylön ja sanoit: mikä se on cuin te teette/ tahdottaco te luopua jällens Cuningast?
Neh 2:20 Nijn minä wastaisin heitä/ ja sanoin: Jumala taiwast anda meille menestyxen/ sillä me hänen palwelians olem walmistanet idzem/ ja rakennam/ mutta ei teillä ole yhtäkän osa eli oikeutta/ taicka muistoa Jerusalemis.

III. Lucu .

JUdalaiset rakendawat muurit Caupungin ymbärins/ ja panewat sen portit ja teljet ylös. Eliasib ylimmäinen Pappi rakenda lammasportin/ ja nijn cukin osans järjestäns/ toinen toisens peräst/ sijhen porttijn jällens/ v. 1.
etc.

Neh 3:1 JA Eliasib ylimmäinen Pappi nousi Pappein hänen weljens cansa/ ja rakensit lammasportin ja pyhitit sen/ ja panit sijhen owen/ ja he pyhitit sen Meahn tornin asti/ joca oli haman Hananeelin tornin saacka.
Neh 3:2 Ja Jerihon miehet rakensit hänen wieresäns. Ja Sachur Imrin poica rakensi hänen wieresäns.
Neh 3:3 Mutta Senaan lapset rakensit calaportin ja catit sen/ ja panit sijhen owet/ lucut ja teljet.
Neh 3:4 Ja Meremoth Urian poica/ Hacoxen pojan/ rakensi heidän wieresäns/ Ja Mesullam Berechian poica Mesesabeelin pojan/ rakensi heidän wieresäns. Zadoch Baenan poica rakensi heidän wieresäns.
Neh 3:5 Nijden tykönä rakensit ne Tekoast/ mutta heidän Sangarins ei käändänet caulans heidän Herrans palweluxeen.
Neh 3:6 Wanhan portin rakensi Jojada Passean poica/ ja Mesullam Besodian poica/ ja catit sen/ ja panit sijhen owet/ lucut ja teljet.
Neh 3:7 Melathia Gibeonist ja Jadon Meronost rakensi heidän wieresäns/ Gibeonin ja Mizpan miehet maanhaldian istuimen tykönä sillä puolen weden.
Neh 3:8 Hänen wieresäns rakensi Usiel Harhaian culdasepän poica/ hänen wieresäns rakensi Hanania krydeinmyjän poica/ ja he rakensit Jerusalemis lewiän muurin asti.
Neh 3:9 Hänen wieresäns rakensi Rephaja Hurin poica puolen Jerusalemin päämies.
Neh 3:10 Hänen wieresäns rakensi Jodaja Harumaphin poica/ hänen huonens cohdalla/ hänen wieresäns rakensi Hattus/ Hasabenian poica.
Neh 3:11 Mutta Malchia Harimin poica/ ja Hasub Pahath Moabin poica rakensit caxi cappalda/ ja tornin pädzein tykönä.
Neh 3:12 Hänen wieresäns rakensi Sallum Haloexen poica/ puolen Jerusalemin päämies/ hän idze ja hänen tyttärens.
Neh 3:13 Laxoportin rakensi Hanon ja Sanoahn asujamet/ ne rakensit sen ja panit sijhen owet/ lucut ja teljet/ ja tuhannen kynärätä muuria sondaporttin asti.
Neh 3:14 Mutta Malchia Rechabin poica/ neljännen osan wijnamäen päämies rakensi sondaportin/ hän rakensi sen/ ja pani sijhen owet/ lucut ja teljet.
Neh 3:15 Mutta lähdeportin rakensi Sallum Chalhosen poica/ neljännen osan päämies Mizpas/ hän rakensi ja catti sen/ ja pani sijhen owet/ lucut ja teljet/ Siloan lammen muurin cansa Cuningan krydimaan tykönä/ nijhin trappuin asti cuin tulewat alas Dawidin Caupungist.
Neh 3:16 Hänen wieresäns rakensi Nehemia Asbukin poica/ puolen BethSurin päämies/ hamas Dawidin hautain cohdalle/ ja Aswian calalammen wäkewitten huonesin asti.
Neh 3:17 Händä likimbänä rakensit Lewitat/ Rehum Banin poica/ hänen wieresäns rakensi Hasabia/ puolen Kegilan päämies hänen neljäscunnasans.
Neh 3:18 Händä likimbänä rakensit heidän weljens Bawai Hanadadin poica/ puolen Kegilan päämies.
Neh 3:19 Hänen wieresäns rakensi Eser Jesuan poica/ Mizpan päämies/ toisen osan sijnä culmas asehuonen puoles.
Neh 3:20 Händä likin rakensi Baruch Sebain poica/ mäellä/ colmas/ toisen osan/ Eliasibin ylimmäisen Papin huonen owen asti.
Neh 3:21 Händä likin rakensi Meremoth Urian poica/ Hakoxen pojan/ toisen osan/ Eliasibin huonen owest nijn Eliasibin huonen loppun asti.
Neh 3:22 Hänen jälkens rakensit Papit/ ne miehet lakialda.
Neh 3:23 Heidän jälkens rakensi BenJamin ja Hasub oman huonens cohdalla/ heidän peräsäns rakensi Asaria Maeseian poica/ Ananian pojan/ oman huonens tykönä.
Neh 3:24 Hänen jälkens rakensi Benui Hanadadin poica/ toisen osan/ Asarian huonen tyköä nijn louckoon ja hamas culman asti.
Neh 3:25 Palal Usian poica loucast wastan/ ja sitä corkiata tornia cuin näky Cuningan huonest/ joca oli fangicartanon tykönä/ hänen jälkens rakensi Pedaja Pareoxen poica.
Neh 3:26 Mutta Nethinimit asuit Ophelin tykönä wesiporttin asti itän päin/ josta torni näky ulos.
Neh 3:27 Sitälikin rakensit Thecoalaiset toisen osan isoi torni päin/ cuin näky ulos/ Ophelin muurin asti.
Neh 3:28 Mutta hewoisportist rakensit Papit/ jocainen huonens cohdalla.
Neh 3:29 Heidän jälisäns rakensi Zadok Immerin poica hänen huonens cohdalla. Hänen jälisäns rakensi Semaja Sachanian poica/ itäportin wartia. Hänen jälisäns rakensi Hanania Selemian poica/ ja Hanum cuudes/ Salaphin poica toisen osan.
Neh 3:30 Hänen jälisäns rakensi Mesullam/ Berechian poica hänen Camarins cohdalla.
Neh 3:31 Hänen jälisäns rakensi Malchia culdasepän poica Nethinimein huonesen asti/ ja cauppamiesten/ Raadiportin cohdalda/ hamas culmasalin saacka.
Neh 3:32 Culdasepät ja cauppamiehet rakensit culmasalin wälille ja lammasporttin asti.

Vers. 5. Sangarins ) Wäkewät ja rickat taitawat liuckaudella heidäns kirwotta yhteisist rasitoxist: joilla taas ei mitän ole/ ne ei mitän anna/ sentäden caicki cuorma joutu köyhän Canssan päälle/ jonga caicki täyty kärsiä.

IV. Lucu .

SAneballat ja ymbäriasuwaiset Canssat pilckawat Judalaisia/ v. 1.
he anowat Jumalalda apua/ v. 4.
Wiholiset aicoiwat heitä wäkiwallalla estä/ v. 7.
he rucoilewat taas HERra/ ja asettawat wartiat muurein ymbärille/ v. 9.
Wiholisten neuwo rauke tyhjän/ v. 15.
Judalaiset cuitengin wartioidzewat/ ja jocaidzella cuin muura on ase toises kädes/ ja toisella teke työtä/ v. 16.
Nehemia anda cudzua muita awuxi Basunalla/ jos he olisit nähnet wiholisen tulewan/ v. 19.

Neh 4:1 COsca Saneballat cuuli meidän muurin rakendawan/ syttyi hän wihaan ja wihastui sangen suurest/ ja häwäis Judalaisia.
Neh 4:2 Ja sanoi weljeins edes ja nijden wäkewitten Samarias: mitä nämät woimattomat Judalaiset tekewät? pitäkö heille nijn salittaman? pitäkö heidän uhraman? pitäkö heidän sen täyttämän yhtenä päiwänä? pitäkö heidän kiwejä eläwäxi tekemän? jotca owat tuhcaläjä ja palanet? Ja
Neh 4:3 Tobia Ammoniteri sanoi hänen jälkens: rakendacon wapasti/ jos ketut sinne menisit/ nijn he kyllä jaotaisit heidän kiwimuurins.
Neh 4:4 CUule meidän Jumalam cuinga me olem cadzotut ylön/ käännä heidän häwäwäistyxens heidän pääns päälle/ ja saata heitä häpiään heidän fangeudens maasa.
Neh 4:5 Älä peitä heidän pahoja tecojans/ ja älä pyhi heidän syndiäns caswos edest: sillä he owat rakendajat wihoittanet.
Neh 4:6 Mutta me rakensimme muurin ja panim hänen caiketi yhteen haman puoli wälin asti/ ja Canssa sai sydämen työtä tehdäxens.
Neh 4:7 COsca Saneballat ja Tobia ja Arabialaiset ja Ammonitiläiset ja Asdodiläiset cuulit Jerusalemin muurit corgotetuxi ja ruwetuxi nijtä haljennuita parandaman/ wihastuit he sangen suurest.
Neh 4:8 Ja he caicki teit lijton keskenäns tullaxens sotiman Jerusalemita wastan/ ja tekemän heille capinata.
Neh 4:9 Mutta me rucoilim meidän Jumalatam/ ja panim wartiat öin ja päiwin heitä wastan.
Neh 4:10 Ja Juda sanoi: candaitten woima on heicoxi tullut/ ja mulda on nijn paljo etten me saa raketa muuria.
Neh 4:11 Ja meidän wiholisem sanoit: ei heidän pidä tietämän eli näkemän ennencuin me olem juuri heidän keskelläns/ tapamme heidän ja lacatam työstä.
Neh 4:12 Ja cosca ne Judalaiset jotca heidän tykönäns asuit/ tulit ja sanoit meille kyllä kymmenen kerta/ joca paicast meidän ymbärildäm.
Neh 4:13 Nijn minä lähetin Canssan alas muurin taa cuiwijn paickoin/ heidän sucucundains jälken mieckoinens/ keihäinens ja joudzinens.
Neh 4:14 Ja minä cadzelin ja walmistin idzeni/ ja sanoin Raadiherroille/ päämiehille ja muulle Canssalle: älkät peljätkö heitä/ muistacat sitä suurta ja peljättäpä HERra/ ja soticat teidän weljein/ poicain/ tytärten/ emändäin ja coton edest.
Neh 4:15 Mutta cosca meidän wiholisem sen cuulit että me olit tietä saanet/ nijn Jumala teki heidän neuwons tyhjäxi/ ja me palaisim caicki muurin tygö/ jocainen työhöns.
Neh 4:16 Ja tapahtui sijtä päiwäst/ että toinen puoli nuoria miehiä teit työtä/ ja toinen puoli pidit keihäitä/ kilpiä/ joudzeja ja panzareita. Ja päämiehet seisoit coco Judan huonen tacana.
Neh 4:17 Ne jotca rakensit muuria ja cannoit cuormia/ ja jotca sälytit/ yhdellä kädellä he teit työtä/ ja toises pidit asen.
Neh 4:18 Ja jocaidzen cuin siellä rakensi/ oli miecka sidottu wyölle/ ja nijn rakensit/ ja se joca soitti waskitorwe/ oli minun tykönäni.
Neh 4:19 JA minä sanoin Raadiherroille/ päämiehille ja muulle Canssalle: työ on suuri ja awara/ ja me olem hajalla muurin päällä caucana toinen toisestam.
Neh 4:20 Culla paicalla te cuulet waskitorwen änen/ tulcat sinne cocon meidän tygöm/ meidäm Jumalam soti meidän edestäm.
Neh 4:21 Nijn tehkäm sijs työtä/ ja toinen puoli heistä pidit keihäitä/ päiwän coittamast nijn sijhen saacka/ että tähdet näyit.
Neh 4:22 Ja minä sanoin sijhen aican Canssalle: jocainen olcan Jerusalemis palwelians canssa yösen/ että me yöllä ottaisim waarin wartiosta ja päiwällä työstä.
Neh 4:23 Mutta minä ja minun weljeni ja minun palweliani/ ja wartiat jotca minua seuraisit/ en me rijsunet meidän waatteitam/ ja jocaidzella oli hänen asens ja wetens.

Vers. 5. Älä peitä ) Ei Nehemia näin rucoile lihallisest himost eli coston pyydöst/ waan oikiast kijwaudest/ Jumalan cunnian tähden ja hänen Canssans parhaxi: sillä tämä Saneballat ja Tobia olit Samarialaiset/ joilla oli jollakin muoto oikia Jumalan tundo/ ja tahdoit cuitengin tehdä Judalaisille caicke paha/ heidän Cuningans kieldo wastan/ sulast wihast ja cateudest.

V. Lucu .

COwalla ajalla walittawat köyhät Judalaisist/ että rickat otit heildä corco/ ja saatit heitä orjuteen jällens/ v. 1.
Nehemia nuhtele ylimmäisiä ja Raadiherroja/ ja käske corgon anda jällens/ v. 6.
ei hängän ottanut Canssalda maanherraudens elatust nijncuin edelliset maanherrat/ waan pikemmin autti omastans ja rawidzi monda heistä/ v. 14.

Neh 5:1 JA tapahtui sangen suuri Canssan ja heidän waimoins huuto Judalaisia heidän weljiäns wastan.
Neh 5:2 Ja oli muutamita jotca sanoit: meillä on paljo poikia ja tyttäritä/ ottacam sijs jywiä syödäxem/ että me eläisim.
Neh 5:3 Mutta monicahdat sanoit: pangam meidän peldom/ wijnamäkem ja huonen pandixi/ ja ottacam jywiä tällä callilla ajalla.
Neh 5:4 Ja monicahdat sanoit: me otim raha lainaxi Cuningan weroxi/ meidän peldoim ja wijnamäkeim päälle.
Neh 5:5 Sillä meidän ruumim on nijncuin meidän weljeimmekin ruumis/ ja meidän lapsem nijncuin heidängin lapsens: mutta cadzo/ me heitäm meidän poicam ja tyttärem orjuteen/ ja jo parhallans owat muutamat meidän tyttäristäm sortut/ ja ei ole woima meidän käsisäm/ meidän peldom ja wijnamäkem owat joutunet muillen.
Neh 5:6 COsca minä tämän puhen ja heidän huutons cuulin/ wihastuin minä sangen cowin.
Neh 5:7 Ja minä ajattelin sydämesäni/ ja nuhtelin Raadiherroja ja päämiehiä/ ja sanoin heille: tahtoco yxi otta toiselda corco? ja minä wein suuren joucon heitä wastan.
Neh 5:8 Ja sanoin heille: me olem ostanet meidän weljem Judalaiset jällens/ jotca olit myydyt pacanoille/ meidän waram jälken/ ja te wielä nyt tahdot myydä teidän weljen/ että he meille myytäisin? nijn he waickenit/ ja ei taitanet wastata.
Neh 5:9 Nijn minä sanoin: ei se ole hywä cuin te teette/ eikö teidän pitäis waeldaman Jumalan pelgos/ pacanoitten meidän wiholistem häwäistyxen tähden?
Neh 5:10 Minä myös ja minun weljeni ja palweliani olem lainannet heille raha ja jywiä/ mutta jättäkäm corko.
Neh 5:11 Andacat heille tänäpän heidän peldons/ wijnamäkens/ öljypuuns ja huonens/ ja sadas osa rahast/ jywist/ wijnast ja öljyst/ cuin te oletta heildä corgoxi waatinet.
Neh 5:12 Nijn he sanoit: me annam jällens ja em mitän ano heildä/ ja me teem nijncuins olet sanonut. Ja minä cudzuin Papit/ ja wannotin heitä/ että heidän piti nijn tekemän.
Neh 5:13 Minä pudistin myös minun helmani/ ja sanoin: noin Jumala pudistacon jocaidzen miehen huonestans ja hänen töistäns/ joca ei tätä sana pidä/ ja tulcon nijn pudistetuxi ja tyhjäxi. Ja coco Canssa sanoi: AMEN. Ja he kijtit HERra/ ja Canssa teki nijn.
Neh 5:14 JA sijtä ajast cuin minun käskettin olla maanhaldiana Judan maasa/ joca oli sijtä cahdestkymmenest wuodest nijn toiseen neljättäkymmendä Arthahsasthan Cuningan wuoteen/ se on/ cahdestoistakymmenes ajastajas/ minä ja minun weljeni/ en me syönet maanhaldian ruasta.
Neh 5:15 Sillä ne maanhaldiat cuin ennen minua olit ollet/ ne olit rascauttanet Canssa/ ja ottanet leipä ja wijna heildä/ ja wielä sijtte neljäkymmendä Sicli hopiata ja olit andanet palwelioittens tehdä wäkiwalda Canssalle/ mutta en minä nijn tehnyt Jumalan pelgon tähden.
Neh 5:16 Ja minä tein työtä muuris/ ja en ostanut yhtän peldoa/ ja caicki minun palweliani täytyi tulla sinne cocoon työhön.
Neh 5:17 Wielä päälisexi oli myös Judalaisista ja nijstä päämiehistä sata ja wijsikymmendä minun pöytäni tykönä/ jotca olit tullet pacanoista minun tygöni/ cuin owat täsä meidän ymbärilläm.
Neh 5:18 Ja minulle walmistettin jocapäiwä yxi härkä/ ja cuusi walittua lammast/ ja linduja/ ja erilaisia wijnoja yldäkyllä/ joca kymmenes päiwä/ ja en minä cuitengan anonut maanhaldian ruoca/ sillä rascas orjuus oli Canssalla.
Neh 5:19 Minun Jumalan muista minulle caicki hywäxi/ cuin minä olen tehnyt tälle Canssalle.

Vers. 10. Lainannut heille raha/
v. 14. En me syönet maanhaldan ruasta/
v. 15. En andanet heidän palwelioittens tehdä wäkiwalda Canssalle/ mutta en minä nijn/
v. 15. Minä tein työtä muuris/ ja en ostanut yhtäkän peldo etc. ) Caikis näisä cappaleis on jumaliselle Herralle ja käskyläiselle caunis opetus/ cuinga hänen idzens käyttämän pitä alemmaistans wastan/ cosca cowa aica päällä käy/ eli jocu muu tusca/ eli köyhys heitä ahdista/ nimittäin/ ei aiwa angarast waatiman heidän oikeuttans/ ei waiwaman köyhiä eikä andaman palweliains tuimat olla heitä wastan/ waelda ymbärins/ waiwata/ torua ja tiuscua/ waan andacan heidän työtä tehdä/ eikä silloin andaman osta heildä peldo eli toista taloja toisens jälken/ waan paremmin lainaman heille/ ja auttaman heitä ilman corgota ja woitota.
v. 18. Minun Jumalan muista caicki minulle ) Cadzo Infr. c. 13:22.

VI. Lucu .

SAneballat ja muut Judalaisten wihamiehet cuulewat Nehemian rakendanen muurit: cudzuwat he händä Onoon puhutellaxens/ waan ei Nehemia mene/ v. 1.
he lähettäwät kirjan hänelle/ soimaten hänen luopuwan Cuningast/ ja sentähden rakendawan muureja/ v. 5.
Nehemia teke sen tyhjäxi/ v. 8.
wäärät Prophetat palcatan Nehemiat wastan/ v. 10.
ei hän näitä tottele/ waan rakenda sen wahwemmin/ sijhenasti että muurit tulewat täydellisest walmixi/ v. 15.

Neh 6:1 COsca Saneballat/ Tobia ja Gosem Arabiast/ ja muut meidän wiholisem cuulit meidän muurit rakendanexi/ ja ettei yhtän pacoacan sillen ollut ( mutta en minä wielä pannut porteja siallens ).
Neh 6:2 Nijn Saneballat ja Gosem lähetit minun tygöni nämät sanat: tule/ ja coconducam maan kylijn Onoon laxoon/ mutta he ajattelit minulle tehdä paha.
Neh 6:3 Mutta minä lähetin heille sanan/ sanoden: minulla on sangen suuri työ tehtäwänä/ en minä saa tulla alas: mixi pidäis työ lackaman/ minun jättäisäni sitä/ ja tullesani alas teidän tygön.
Neh 6:4 He lähetit minun tygöni täyttä neljä kerta sillä tawalla/ ja minä wastaisin heitä jällens sillä tawalla.
Neh 6:5 NIin Saneballat lähetti wijdennen kerran palwelians minun tygöni/ awoimen kirjan cansa hänen kädesäns.
Neh 6:6 Josa näin oli kirjoitettu: se on pacanaiden eteen tullut/ ja Gosem on sanonut/että sinä ja Judalaiset ajatteletta luopua/ ja sentähden rakennat muureja/ ja tahdot olla nijn heidän Cuningans.
Neh 6:7 Ja sinä olet toimittanut Prophetat/ jotca sinua pitä cuuluttaman Jerusalemis/ ja sanoman: hän on Judalaisten Cuningas/ ja nyt pitä se asia tuleman Cuningan eteen/ sentähden tule ja pitäkäm neuwo toinen toisem cansa sijtä asiast.
Neh 6:8 Mutta minä lähetin hänen tygöns/ ja annoin hänelle sanoa: ei se ole tapahtunut cuins sanot/ sinä olet sen ajatellut omast sydämestäs.
Neh 6:9 Sillä he tahdoit meidän caicki peljättä/ ja ajattelit: heidän pitä kätens ottaman pois työstä/ ettei he enä työtä tekis/ mutta minä wahwistin käteni.
Neh 6:10 JA minä tulin Semajan huoneseen/ Delajan pojan/ Mehetabeelin pojan/ ja hän oli sulkenut idzens sisälle/ ja sanoi: käykäm cocon Jumalan huoneseen keskelle Templi/ ja sulkecam owi/ sillä he tulewat tappaman sinua/ ja he tulewat yöllä sinua tappaman.
Neh 6:11 Minä wastaisin: pitäkö sencaltaisen miehen pakeneman? pidäiskö sencaltaisen miehen cuin minä olen Templijn menemän/ että hän sais elä? en minä mene sinne.
Neh 6:12 Sillä cadzo/ minä ymmärsin hywin/ ettei Jumala ollut händä lähettänyt: sillä hän ennusti minua wastan/ mutta Tobia ja Saneballat olit palcannet hänen.
Neh 6:13 Sentähden hän otti palcan/ että minä olisin peljännyt/ ja olisin nijn/ ja syndiä tehnyt/ että he olisit saanet pahan huudon/ jolla he olisit minun häwäisnet.
Neh 6:14 Minun Jumalan muista Tobian ja Saneballatin päälle näiden heidän töidens jälken/ ja Noadian Prophetissan päälle/ ja muiden Prophetain päälle/ jotca minua tahdoit sijtä peljättä.
Neh 6:15 JA muuri tuli walmixi wijdennellä päiwällä colmattakymmendä Elulin Cuusta cahtena päiwänä cuudettakymmendä.
Neh 6:16 Cosca caicki meidän wiholisem sen cuulit/ nijn caicki pacanat pelkäisit/ jotca meidän ymbärilläm olit/ ja heildä langeis heidän rohkeudens: sillä he ymmärsit meidän työm olewan Jumalalda.
Neh 6:17 Ja sijhen aican oli monda Judan päämiehistä siellä/ joiden kirjat menit Tobian tygö/ ja Tobian kirjat heidän tygöns.
Neh 6:18 Sillä monda oli Judalaisist jotca olit wannonet hänen cansans: sillä hän oli Sechanian wäwy Arahn pojan. Ja hänen pojallans Johananilla oli Mesullamin Berechian pojan tytär.
Neh 6:19 Ja he puhuit hywin minun edesäni hänestä/ ja weit minun puheni hänen tygöns. Nijn Tobia lähetti kirjan minun tygöni peljättäxens minua.

Vers. 1. Cosca Saneballat/ etc. ) Coco Tästä menosta nähdän cuinga Perkele ja hänen seurans caikilla juonilla ja cawaluxilla on tarjona estämäs/ ettei Jumalan Caupungi Jerusalem/ se on/ Jumalan seuracunda raketais: mutta hänen neuwons ja aiwoituxens tulewat tyhjäxi/ mutta cuitengin se raketan/ ehkä se työläst tapahtu.

VII. Lucu .

POrtit pannan ja wartiat asetetan Borgareist/ cukin paickans/ v. 1.
Nehemia coco Päämiehet ja Canssan/ luke heitä ja löytä nijtä cuin ennen Serubabelin cansa Babelist tullet olit/ liki 42360. miestä/ v. 66.
Nehemia/ ylimmäiset ja Canssa andawat caunin lahjan rakennuxeen/ nijncuin nekin jotca ennen tullet olit/ v. 70.

Neh 7:1 MUtta sijttecuin muurit olit raketut/ panin minä portit/ ja toimitettin porttein wartiat/ weisajat ja Lewitat.
Neh 7:2 Ja minä käskin minun weljeni Hanani ja Hananiat linnan wanhinda Jerusalemis ( sillä hän oli uscolinen ja Jumalata pelkäwäinen mies monen suhten )
Neh 7:3 Ja sanoin heille: ei Jerusalemin porteja ennen pidä awattaman/ cuin Auringo lämbiä/ ja cosca wielä työtä tehdän/ nijn pitä portit pandaman ja teljettämän kijnni. Ja wartiat asetettin Jerusalemin asuwaisist jocainen paickans ja oman huonens cohdalle:
Neh 7:4 Sillä Caupungi oli awara ja suuri/ mutta Canssa oli wähä hänes/ ja ei ollet huonet raketut.
Neh 7:5 JA minun Jumalan lyckäis minun mieleeni cocoman Raadiherrat/ päämiehet ja Canssan/ ja luin heidän/ ja minä löysin heidän mieslucuns/ cuin ennen olit tullet fangeudest/ ja minä löysin sijnä kirjoitetun.
Neh 7:6 Nämät owat maacunnan lapset cuin palaisit poiswiedyistä fangeista/ jotca NebucadNezar Babelin Cuningas oli wienyt pois. Ja he asuit Jerusalemis/ ja Judas jocainen Caupungisans.
Neh 7:7 Jotca tulit Serubabelin/ Jesuan/ Nehemian/ Asarian/ Raamian/ Nehemanin/ Mardochain/ Bilsan/ Misperetin/ Bigewain/ Nehumin ja Baenan cansa.
Neh 7:8 TÄmä Israelin miesten lucu: Paroexen lapsia/ caxi tuhatta/ sata ja caxicahdexattakymmendä.
Neh 7:9 Sephathian lapsia/ colme sata ja caxicahdexattakymmendä.
Neh 7:10 Arahn lapsia/ cuusi sata ja caxicuudettakymmendä.
Neh 7:11 PahathMoabin lapsia/ Jesuan ja Joabin seas/ caxi tuhatta/ cahdexan sata ja cahdexantoistakymmendä.
Neh 7:12 Elamin lapsia/ tuhannen/ caxi sata ja neljäcuudettakymmendä.
Neh 7:13 Sathun lapsia/ cahdexan sata ja wijsiwijdettäkymmendä.
Neh 7:14 Sacain lapsia/ seidzemen sata ja cuusikymmendä.
Neh 7:15 Benuin lapsia cuusi sata ja cahdexanwijdettäkymmendä.
Neh 7:16 Bebain lapsia cuusi sata ja cahdexancolmattakymmendä.
Neh 7:17 Asgadin lapsia/ caxituhatta/ colme sata ja caxicolmattakymmendä.
Neh 7:18 Adonieamin lapsia/ cuusi sata ja seidzemenseidzemettäkymmendä.
Neh 7:19 Bigewain lapsia/ caxi tuhatta ja seidzemenseidzemettäkymmendä.
Neh 7:20 Adin lapsia/ cuusi sata ja wijsicuudettakymmendä.
Neh 7:21 Atherin lapsia Hiskiast/ yhdexänkymmendä ja cahdexan.
Neh 7:22 Hasumin lapsia/ colme sata ja cahdexancolmattakymmendä.
Neh 7:23 Besain lapsia/ colme sata ja neljäcolmattakymmendä.
Neh 7:24 Hariphin lapsia/ sata ja caxitoistakymmendä.
Neh 7:25 Gibeonin lapsia/ yhdexänkymmendä ja wijsi.
Neh 7:26 Bethlehemin ja Netophan miehiä/ sata ja cahdexanyhdexättäkymmendä.
Neh 7:27 Anathothin miehiä/ sata ja cahdexancolmattakymmendä.
Neh 7:28 BethAsmawethin miehiä/ caxiwijdettäkymmendä.
Neh 7:29 KirjathJearimin/ Caphiran ja Beerothin miehiä/ seidzemen sata ja colmewijdettäkymmendä.
Neh 7:30 Ramahn ja Gabaan miehiä/ cuusi sata ja yxicolmattakymmendä.
Neh 7:31 Michmaxen miehiä/ sata ja caxicolmattakymmendä.
Neh 7:32 BethElin ja Ain miehiä/ sata ja colmecolmattakymmendä.
Neh 7:33 Toisen Nebon miehiä/ caxicuudettakymmendä.
Neh 7:34 Toisen Elamin lapsia/ tuhannen/ caxi sata ja neljäcuudettakymmendä.
Neh 7:35 Harimin lapsia/ colme sata ja caxikymmendä.
Neh 7:36 Jerihon lapsia/ colme sata ja wijsiwijdettäkymmendä.
Neh 7:37 Lodhadidin ja Onon lapsia/ seidzemen sata ja yxicolmattakymmendä.
Neh 7:38 Senaan lapsia/ colme tuhatta/ yhdexän sata ja colmekymmendä.
Neh 7:39 PApit: Jedajan lapsia Jesuan huonesta/ yhdexän sata ja colmecahdexattakymmendä.
Neh 7:40 Immerin lapsia/ tuhannen ja caxicuudettakymmendä.
Neh 7:41 Pashurin lapsia/ tuhannen/ caxi sata ja seidzemenwijdettäkymmendä.
Neh 7:42 Harimin lapsia/ tuhannen ja seidzementoistakymmendä.
Neh 7:43 LEwitat: Jesuan lapsia Kadmielist Hoduan lasten seast/ neljäcahexattakymmendä.
Neh 7:44 Weisajat: Asaphin lapsia/ sata ja cahdexanwijdettäkymmendä.
Neh 7:45 Owenwartiat olit Sallumin lapset/ Aterin lapset/ Talmonin lapset/ Akubin lapset/ Hatitan lapset/ Sobain lapset/ caicki yhteen/ sata ja cahdexanneljättäkymmendä.
Neh 7:46 NEthinimit: Zihan lapset/ Hasuphan lapset/ Tabaothin lapset.
Neh 7:47 Keroxen lapset/ Siahn lapset/ Padonin lapset:
Neh 7:48 Libanan lapset/ Hagaban lapset/ Salmain lapset.
Neh 7:49 Hananin lapset/ Giddelin lapset/ Gaharin lapset.
Neh 7:50 Reajan lapset/ Resin lapset/ Necodan lapset.
Neh 7:51 Gasamin lapset/ Usan lapset/ Passeahn lapset.
Neh 7:52 Besain lapset/ Megunimin lapset/ Nephussimin lapset.
Neh 7:53 Bakbukin lapset/ Hakuphan lapset/ Harhurin lapset.
Neh 7:54 Bazlithin lapset/ Mehidan lapset/ Harsan lapset.
Neh 7:55 Barcoxen lapset/ Siseran lapset/ Thamahn lapset.
Neh 7:56 Neziahn lapset/ Hatiphan lapset.
Neh 7:57 Salomon palwelioitten lapsia oli/ Sotain lapset/ Sopherethin lapset/ Pridan lapset.
Neh 7:58 Jaelan lapset/ Darkonin lapset/ Giddelin lapset.
Neh 7:59 Sephatiahn lapset/ Hatilin lapset/ Pocheretin lapset/ Zebaimist Amonin lapset.
Neh 7:60 Caickia Nethinimin ja Salomon palwelioitten lapsia oli yhteen/ colme sata/ yhdexänkymmendä ja caxi.
Neh 7:61 JA nämät menit ThelMelahst/ ThelHarsast/ Cherubist/ Addonist ja Immerist/ mutta ei he tietänet Isäins huonetta/ taicka siemendäns/ jos he olit Israelist.
Neh 7:62 Delajan lapset/ Tobian lapset/ Necodan lapset/ cuusi sata ja caxiwijdettäkymmendä.
Neh 7:63 Ja Papeista/ Habajan lapset/ Hacozin lapset/ Barsillain lapset/ joca otti emännän Barsillain Gileaditiläisen tyttärist/ ja cudzuttin sijtte sillä nimellä.
Neh 7:64 Nämä edzeit heidän sucucundans lucukirjan perän/ ja ettei he sitä löytänet/ hyljättin he pappeudest.
Neh 7:65 Ja Thirsatha sanoi heille ettei heidän pitänyt syömän sijtä caickein pyhimmäst/ ennencuin Pappi seisois Urimin ja Thumimin cansa.
Neh 7:66 Coco joucko nijncuin yxi mies oli caxiwijdettäkymmendä tuhatta/ colme sata ja cuusikymmendä.
Neh 7:67 Paidzi heidän palwelioitans ja pijcojans/ joita oli seidzemen tuhatta/ colme sata ja seidzemenneljättäkymmendä. Nijn myös heidän seasans oli mies ja waimoweisaita/ caxi sata ja wijsiwijdettäkymmendä.
Neh 7:68 Seidzemen sata ja cuusi neljättäkymmendä hewoista/ caxi sata/ ja wijsiwijdettäkymmendä Muuli.
Neh 7:69 Neljä sata ja wijsineljättäkymmendä Cameliä. Cuusi tuhatta/ seidzemen sata ja caxikymmendä Asia.
Neh 7:70 JA muutamat ylimmäisist Isist annoit rakennuxeen: Thirsatha andoi tawaraxi tuhannen culdapenningitä/ wijsikymmendä malja/ wijsi sata ja colmekymmendä Papin hametta.
Neh 7:71 Ja muutamat ylimmäisist Isist annoit rakennuxen tawaraxi/ caxikymmendä tuhatta culdapenningit/ caxi tuhatta ja caxi sata leiwiskätä hopiata.
Neh 7:72 Ja muu Canssa andoi caxikymmendä tuhatta culdapenningitä/ ja caxi tuhatta leiwiskätä hopiata/ ja seidzemen seidzemettäkymmendä Papin hametta.
Neh 7:73 Ja Papit/ Lewitat/ owenwartiat/ weisajat/ ja muutamat Canssast/ ja Nethinimit/ ja coco Israel asuit Caupungeisans.

Vers. 5. Ja minä löysin heidän mieslucuns ) Täsä wähä toisin luetan cuin on Esdrae 2. josta näky/ että tämä on sijtten kirjoitettu/ cosca muutamat sucucunnat olit lisätyt ja muutamat cuollet.
Vers. 70. Ja muutamat etc ) Tähän asti ulottu lucu/ mutta se cuin seura/ on Nehemian Historiast.

VIII. Lucu .

SEidzemendenä Cuucautena coconduwat Israelin lapset Jerusalemiin/ v. 1.
Esra Pappi otta edes Mosexen Lain/ v. 2.
astu ylös ja luke sijtä selkiäst Canssan edes v. 4.
Canssa itke Lain ymmärrettyäns/ waan Nehemia ja Esra käskewät heidän mennä ja ilahutta idziäns/ ja jaca köyhille mitä heillä olis: sillä se oli suuri juhla/ he tekewät nijn/ v. 9.
toisnapäiwänä tulewat he taas cocon/ ja andawat cuulutta tahtowans pitä Lehtimajan juhla Lain jälken/ v. 13.
he pitäwät sitä seidzemen päiwä/ ja luetan jocapäiwä Lakikirjasta Canssan edes/ v. 16.

Neh 8:1 COsca seidzemes Cuucausi tuli/ ja Israelin lapset olit heidän Caupungeisans/ nijn cocondui caicki Canssa nijncuin yxi mies sille catulle/ joca on wesiportin edes/ ja sanoit Esralle kirjanoppenelle: että hän tois Mosexen Lakikirjan/ jonga HERra oli Israelille käskenyt.
Neh 8:2 Ja Esra Pappi candoi Lakikirjan Canssan eteen sekä miesten että waimoin/ ja caickein cuin ymmärtä taisit/ ensimäisnä päiwänä seidzemennestä Cuusta.
Neh 8:3 Ja hän luki sijtä catulla wesiportin edes amusta haman puolipäiwän asti miesten ja waimoin edes/ ja jocaidzen cuin ymmärtä taisit/ ja caiken Canssan corwat olit Lakikirjaan käätyt.
Neh 8:4 JA Esra kirjanoppenut seisoi corkialla puuistuimella/ jonga he sitä warten olit tehnet/ ja Mathithia/ Sema/ Anaja/ Uria/ Hilkia ja Maeseia seisoit hänen wieresäns hänen oikialla puolellans/ ja hänen wasemmalla puolellans seisoit Pedaia/ Misael/ Malchia/ Hasum/ Hasbadana/ Sacharia/ ja Mesullam.
Neh 8:5 Ja Esra awais kirjan caiken Canssan edes: sillä hän seisoi ylembänä caicke Canssa. Ja cosca hän sen awais/ nijn seisoi caicki Canssa.
Neh 8:6 Ja Esra kijtti HERra sitä suurta Jumalata/ ja caicki Canssa wastais nostetuilla käsillä: Amen Amen/ sijtte he cumarsit idzens ja rucoilit HERra caswoillans maasa.
Neh 8:7 Ja Jesua/ Bani/ Serebia/ Jamin/ Akub/ Sabthai/ Hodaja/ Maeseia/ Klita/ Asaria/ Josabad/ Hanan/ Plaja/ ja Lewitat opetit Canssan Lakia ymmärtämän/ ja Canssa seisoi alallans.
Neh 8:8 Ja he luit Jumalan Lakikirjan selkiäst ja ymmärtäwäisest/ että he ymmärsit cosca luettin.
Neh 8:9 JA Nehemia ( joca on se Thirsatha ) ja Esra Pappi se kirjanoppenut/ ja Lewitat jotca Canssan opetit ymmärtämän/ sanoit caikelle Canssalle: tämä päiwä on pyhä HERralle teidän Jumalallen/ sentähden älkät murhettico ja itkekö: sillä cosca Canssa cuulit Lain sanat/ nijn he caicki itkit.
Neh 8:10 Sentähden sanoi hän heille: mengät ja syökät sitä lihawata/ ja juocat sitä makiata/ ja lähettäkät nijlle myös osa/ joilla ei mitän ole walmistettu: tämä päiwän on pyhä HERralle/ sentähden älkät murhettico: sillä HERran ilo on teidän wäkewyden.
Neh 8:11 Ja Lewitat waikitit caiken Canssan/ ja sanoit: olcat äneti/ sillä tämä päiwä on pyhä/ älkät murhettico.
Neh 8:12 Ja caicki Canssa meni syömän ja juoman/ ja lähettämän osia ulos/ ja teit suuren ilon: sillä he olit ymmärtänet ne sanat/ jotca heille olit ilmoitetut.
Neh 8:13 TOisna päiwänä tulit ylimmäiset Isät caikest Canssast/ Papit ja Lewitat cocon/ Esran sen kirjanoppenen tygö/ oppeman Lain sanoja.
Neh 8:14 Ja he löysit Lais kirjoitetun/ että HERra oli käskenyt Mosexen cautta Israelin asua lehtimajois seidzemennen Cuun juhlalla.
Neh 8:15 Ja he annoit sen julkisest ilmoitetta/ ja cuulutta caikis heidän Caupungeisans ja Jerusalemis/ ja sanoa: mengät wuorelle/ ja tuocat öljypuun oxia/ Balsampuun oxia/ Myrrhampuun oxia/ palmupuun oxia/ ja paxusta puusta oxia/ tehdäxen majoja/ nijncuin kirjoitettu on.
Neh 8:16 Ja Canssa menit ja toit/ ja teit heillens lehtimajoja/ jocainen cattons päälle/ ja cartanoihins/ ja Jumalan huonen cartanolle/ ja wesiportin catulle/ ja Ephraimin portin catulle.
Neh 8:17 Ja coco Canssa joca palainnut oli fangeuxest/ teit lehtimajoja ja asuit nijsä: sillä ei Israelin lapset nijn ollet tehnet hamast Josuan Nunin pojan ajast/ nijn sijhen päiwän asti/ ja sijnä oli sangen suuri ilo.
Neh 8:18 Ja luettin jocapäiwä Jumalan Lakikirja/ ensimäisest päiwäst nijn wijmeiseen. He pidit juhla seidzemen päiwä/ ja cahdexandena päiwänä cocouxen tawan jälken.

Vers. 6. Nostetuilla käsillä/ ja sijtte he cumarsit ) Sencaltaiset tawat ei tosin ole caickein tarpellisemmat meidän rucouxisam ja Jumalan palweluxisam/ cuitengin cusa jumalinen sydän on/ joca tunde mahdottomudens ja hänen suuren tarpens Jumalan edes ja aicoi todella jotakin häneldä anoa/ nijn harwoin tapahtu/ ellei se puhke ulos ja näytä idzens sencaltaisis kelwollisis tawois: sillä ei meidän pidä luuleman/ että meidän ainoastans sydämellä ja ajatuxilla pitä Jumalata palweleman/ waan myös ruumilla ja sielulla ja caikella wäellä/ cuin kirjoitettu on. Sillä hän on nijn hywin yhden cuin toisengin luonut ja lunastanut.
V. 18. Ja luettin jocapäiwä ) On sangen caunis opetus/ cuinga me meidän juhlam Jumalalle kelwollisest pitämän pitä/ nimittäin/ Jumalan sanan cuulemisella/ lukemisella/ tutkimisella/ rucouxilla/ kijtoxilla/ ilolla ja laupiudella waiwaisten cohtan/ nijncuin sijtä 2. 3. 4. 5. 6. etc. 10. 11. ja 12. versyist ennen nähdän.

IX. Lucu .

Israelin lapset tulewat cocon paastoten ja säkeillä puetetut/ v. 1.
andawat luke HERran lakikirjast neljä kerta päiwäs/ ja tunnustawat heidän syndins/ v. 3.
tunnustawat pitkäldä Jumalan hywät tegot cohtans/ Isäins aigoist sijhen aican asti/ ja cuinga he usein hänen wihoittanet olit/ sentähden myös hän heitä oikein rangais/ v. 6.
rucoilewat händä armollisest cadzoman heidän puolens/ ja auttaman heitä heidän orjudestans ja tuscastans/ v. 32.
tekewät wastudest lijton händä tahtowans palwella/ v. 38.

Neh 9:1 NEljändenä päiwänä colmattakymmendä tästä Cuusta tulit Israelin lapset cocon paastoten säkeis/ ja mulda heidän päälläns.
Neh 9:2 ( Ja he eroitit Israelin siemenen caikist muucalaisist lapsist ) ja he tulit edes/ ja tunnustit heidän syndins/ ja heidän Isäins pahat tegot.
Neh 9:3 Ja he nousit ylös siallens/ ja heidän edesäns luettin neljä kerta päiwäs HERran heidän Jumalans lakikirjast/ ja he tunnustit ja rucoilit HERra heidän Jumalatans/ neljä kerta päiwäs.
Neh 9:4 Ja Lewitain corkeitten istuinden päällä seisoi Jesua/ Bani/ Kadmiel/ Sebania/ Buni/ Serebia/ Bani ja Chenani/ ja huusit suurella änellä HERran heidän Jumalans tygö.
Neh 9:5 Ja Lewitat Jesau/ Kadmiel/ Bani/ Hasabenia/ Serebia/ Hodia/ Sebania ja Pethahia sanoit: noscat/ kijttäkät HERra teidän Jumalatan ijancaickisest nijn ijancaickiseen: Ja sinun cunnias nimi kijtetän/ joca on corgotettu caikella siunauxella ja kijtoxella.
Neh 9:6 Sinä olet se HERra yxinäns/ sinä olet luonut taiwan/ ja caicki taiwasten taiwat caiken sotawäkens cansa/ maan ja caicki mitä sen päällä on/ meret ja caicki mitä heisä on/ sinä teet caicki eläwäxi/ ja taiwan sotajoucko rucoilewat sinua.
Neh 9:7 SInä olet HERra se Jumala/ joca walidzit Abrahamin/ ja johdatit hänen Caldean Urrist/ ja nimitit hänen Abrahamixi.
Neh 9:8 Ja sinä löysit hänen sydämens uscollisexi sinun edesäs/ ja sinä teit lijton hänen cansans/ andaxes hänen siemenellens Cananealaisten/ Hethealaisten/ Amorrealaisten/ Pheresealaisten/ Jebusealaisten ja Girgosealaisten maan/ ja sinä olet pitänyt sinun sanas/ sillä sinä olet wanhurscas.
Neh 9:9 Ja sinä näit meidän Isäim wiheljäisyden Egyptis/ ja cuulit heidän huutons caisilameren tykönä.
Neh 9:10 Ja teit tunnustähtejä ja ihmeitä Pharaolle ja caikis hänen palwelioisans/ ja caikis hänen maans Canssas: sillä sinä tiesit heidän ylpiäxi heitä wastan. Ja sinä teit idzelles nimen/ nijncuin se tänäkin päiwänä on.
Neh 9:11 Ja sinä jagoit meren heidän edesäns/ nijn että he cuiwana menit keskidzen meren/ ja heidän wainojans heitit sinä sywyteen/ nijncuin kiwen wäkewijn wesijn.
Neh 9:12 Ja päiwällä sinä johdatit heitä pilwisellä padzalla/ ja yöllä tulisella padzalla/ walaisten heille sitä tietä/ jota he waelsit.
Neh 9:13 SInä tulit Sinain wuorelda alas/ ja puhuit heidän cansans taiwast/ ja sinä annoit heille oikiat duomiot/ ja totisen Lain/ hywät käskyt ja säädyt.
Neh 9:14 Ja sinä ilmoitit heille sinun pyhän Sabbathis/ ja annoit heille käskyt/ säädyt ja Lain/ sinun palwelias Mosexen cautta.
Neh 9:15 Ja sinä annoit heille leipä taiwast/ cosca he isoisit/ ja annoit weden wuota calliost/ cosca he janoisit. Ja puhuit heille: että heidän piti menemän ja maan omistaman/ jongatähden sinä nostit kätes andaxes sen heille.
Neh 9:16 MUtta he ja meidän Isäm tulit ylpiäxi ja cowacorwaisexi/ ettei he totellet sinun käskyjäs.
Neh 9:17 Ja/ eipä he tahtonet cuullackan/ ja ei he ajatellet nijtä ihmeitä cuin sinä teit heidän cansans/ mutta he tulit uppiniscaisexi/ ja asetit pään palajaman tacaperin heidän orjuteens/ heidän kärsimättömydesäns/ mutta sinä Jumala olet andexiandaja/ armollinen/ laupias ja pitkämielinen/ sangen suuri laupiudest/ ja et sinä heitä hyljännyt.
Neh 9:18 Waicka he teit waletun wasican/ ja sanoit: tämä on sinun Jumalas/ joca sinun johdatti Egyptin maalda/ ja teit suuren häwäistyxen.
Neh 9:19 Et sinä cuitengan heitä hyljännyt corwes/ sinun suuren laupiudes tähden/ ja pilwinen padzas ei mennyt heildä pois päiwällä/ johdattamast heitä tielle/ eikä tulinen padzas yöllä/ walaisemast heille tietä/ jota he waelsit.
Neh 9:20 Ja sinä annoit heille sinun hywän henges opettaman heitä/ et sinä myös kieldänyt Manna heidän suustans/ ja sinä annoit heille wettä heidän janosans.
Neh 9:21 Sinä rawidzit heitä corwes neljäkymmendä ajastaica/ nijn ettei heildä mitän puuttunut/ ei heidän waattens wanhendunet/ eikä heidän jalcans ajettunet.
Neh 9:22 Sinä annoit heille waldacunnat ja Canssat/ ja jagoit heidän sinne ja tänne/ omistaman Sihonin Hesbonin Cuningan maata/ ja Oggin Basanin Cuningan maata.
Neh 9:23 Ja sinä enänsit heidän lapsens nijncuin tähdet taiwas/ ja sinä weit heidän sijhen maahan/ jostas heidän Isillens sanonut olit/ että heidän piti sinne menemän ja omistaman.
Neh 9:24 Ja lapset menit ja omistit maan/ ja sinä nöyrytit Cananerein maan asujamet heidän edestäns/ ja annoit heitä heidän käsijns/ ja heidän Cuningans ja maan Canssat/ tehdä heille oman tahtons perän.
Neh 9:25 Ja he woitit wahwat Caupungit ja lihawan maan/ ja omistit huonet/ täynnä caickinaista wilja/ wuojonkiwisit caiwoja/ wijnamäkejä ja öljymäkejä/ ja paljo hedelmälisiä puita/ ja he söit ja rawittin/ ja lihoit/ ja elit hecumas sinun suurest hywydestäs.
Neh 9:26 Mutta he tulit tottelemattomaxi ja wastahacoisexi sinua wastan/ ja heitit sinun Lakis selkäns taa/ ja tapoit sinun Prophetas/ jotca heidän edesäns todistit/ että he olisit käändynet sinun tygös/ ja he suurest häwäisit sinua.
Neh 9:27 Sentähden sinä annoit heitä heidän wiholistens käsijn/ jotca heitä ahdistit/ ja he huusit sinua heidän ahdistuxesans/ ja sinä cuulit taiwast heitä/ ja sinun laupiudes tähden annoit sinä heille pelastajat/ jotca heitä autit heidän wiholistens käsist.
Neh 9:28 Mutta cosca he lepoon tulit/ palaisit he paha tekemän sinun edesäs/ nijn sinä hyljäisit heitä heidän wiholistens käsijn/ jotca heitä hallidzit/ nijn he käänsit heidäns ja taas huusit sinua/ ja sinä cuulit heitä taiwast/ ja monaist heitä pelastit sinun suuren laupiudes tähden.
Neh 9:29 Ja sinä annoit heille tiettäwäxi tehdä/ että heidän piti käändämän idzens sinun Lakis tygö/ mutta he olit ylpiät/ ja ei totellet sinun käskyjäs/ ja syndiä teit sinun duomiotas wastan ( joita jos ihminen teke/ hän elä nijsä ) ja he käänsit heidän hartions/ ja cowaisit niscans/ ja ei totellet.
Neh 9:30 Ja sinä kärseit heitä monda ajastaica/ ja annoit heille tehdä tiettäwäxi sinun henges cautta sinun Prophetaisas/ mutta ei he ottanet corwijns/ sentähden sinä annoit heitä maan Canssan käsijn.
Neh 9:31 Mutta sinun suuren laupiudes tähden et sinä heitä peräti teloittanut eli hyljännyt: sillä sinä olet armollinen ja laupias Jumala.
Neh 9:32 NYt meidän Jumalam/ sinä suuri Jumala/ wäkewä ja peljättäpä/ sinä joca pidät lijton ja laupiuden/ älä wähäxy caickia nijtä waiwoja/ jotca meille ja meidän Cuningoillem/ pääruhtinaillem/ Papeillem/ Prophetaillem/ Isillem ja caikelle Canssalle Assurin Cuningan ajasta/ nijn tähän päiwän asti tapahtunet owat.
Neh 9:33 Sinä olet wanhurscas caikis nijsä cuins meidän päällem olet tuonut: sillä sinä olet oikein tehnyt/ mutta me olem ollet jumalattomat.
Neh 9:34 Ja meidän Cuningat/ pääruhtinat/ Papit ja Isät/ ei ole tehnet sinun Lakis jälken/ eikä lucua pitänet sinun käskyistäs ja todistuxistas/ joitas annoit heille ilmoitetta.
Neh 9:35 Ja ei he palwellet sinua/ heidän waldacunnasans/ ja sinun suures hywydesäs/ jongas annoit heille/ ja sijnä awaras ja lihawas maasa/ jongas annoit heidän eteens/ ja ei he palainnet heidän pahoista töistäns.
Neh 9:36 Cadzo/ me olem palweliat tänäpänä/ ja sijnä maasa/ jongas annoit meidän Isillem/ että he olisit syönet hänen hedelmitäns ja hywyttäns/ cadzo/ sijnä me olem palweliat.
Neh 9:37 Ja hän enändä hedelmäns Cuningoille/ jotcas panit meidän päällem/ meidän syndeim tähden/ ja he hallidzewat meidän ruumim ja carjam heidän oman tahtons jälken/ ja me olem juuri suures tuscas.
Neh 9:38 Ja näisä caikis teem me wahwan lijton/ ja kirjoitam sen/ ja annam meidän pääruhtinastem/ Lewitaim/ Pappeim sinetilläns wahwista.

Vers. 1. Paastoten säkeis ) Cadzo 2. Par. 20:3 ja Num. 29:3.
v. 3. Ja luettin HERran Lakikirjast ) Täsä on caunis opetus/ cuinga paasto ja rucouspäiwät pitä pidettämän/ nimittäin/ pitä saarnattaman HERran Laista/ sillä sen cautta ihminen tule syndeins tundoon/ rupe catuman ja huocaman pahain töidens tähden. Sijtte pitä tunnustettaman Jumalan hywyys/ hänen moninaiset hywät työns meitä wastan/ ja meidän suuri kijttämättömyden sen edest ja moninaiset ricoxem/ että hän oikein rangaise meitä ja curitta. Rucoileman myös häneldä armo ja syndein andexisaamist/ hänen suuren hywydens tähden. Wijmeiseldä/ totisest lupaman parannuxen/ nijn että me pidäm mitä me lupam. Nijncuin täsä on
v. 38. ja he teit wahwan lijton. Ja
v. 29. seurawaises Lugus/ he teit heidäns welcapääxi waeldaman Jumalan Lais.

X. Lucu .

PAppein ylimmäiset/ Lewitat ja muu Canssa wahwistawat lijton/ v. 14.
wannowat ja lupawat waelda HERran Lais/ v. 29.
Erinomaisest ettei he nai maan Canssast/ v. 30.
pitä Sabbathin/ v. 31.
anda wuosi wuodelda jotakin Jumalan palweluxen awuxi/ v. 32.
ilman halgoita jotca annettin poltetta HERran Altarille/ v. 34.
Esicoiset ja kymmenexet caikist cuin HERra heille siunawa oli/ v. 35.
ei hyljäwäns heidän Jumalans huonetta/ v. 39.

Neh 10:1 JA ne jotca heidän sinettimens painoit/ oli Nehemia Thirsatha Hachalian poica/ ja Zidechia.
Neh 10:2 Zeraja/ Asaria/ Jeremia.
Neh 10:3 Pashur/ Amaria/ Malchia.
Neh 10:4 Hattus/ Sebania/ Malluch.
Neh 10:5 Harim/ Meremoth/ Obadia.
Neh 10:6 Daniel/ Ginthum/ Baruch.
Neh 10:7 Mesullam/ Abia/ Meamin.
Neh 10:8 Maasia/ Bilgai ja Semaia ne olit Papit.
Neh 10:9 Mutta Lewitat olit/ Jesua/ Asanian poica/ Binui Henadadin lapsista/ Kadmiel.
Neh 10:10 Ja heidän weljens Techania/ Hodia/ Klita/ Plaja/ Hanan.
Neh 10:11 Micha/ Behob/ Hasabia.
Neh 10:12 Sachur/ Serebia/ Sebania.
Neh 10:13 Hodia/ Bani ja Beninu.
Neh 10:14 Canssan päämiehet olit/ Pareos/ PahathMoab/ Elam/ Satu/ Bani.
Neh 10:15 Buni/ Asgad/ Bebai.
Neh 10:16 Adonia/ Biguai/ Adin.
Neh 10:17 Ater/ Hiskia/ Asur.
Neh 10:18 Hodia/ Hasum/ Bezai.
Neh 10:19 Hariph/ Anathoth/ Neubai.
Neh 10:20 Magpias/ Mesullam/ Hesir.
Neh 10:21 Mesesabeel/ Zadok/ Jaddua.
Neh 10:22 Platiah/ Hanan/ Anaja.
Neh 10:23 Hosea/ Hanania/ Hasub.
Neh 10:24 Halohes/ Pilha/ Sobek.
Neh 10:25 Rehum/ Hasabna/ Maeseia.
Neh 10:26 Ahia/ Hanan/ Anan.
Neh 10:27 Malluch/ Harim/ ja Baena.
Neh 10:28 Ja muu Canssa/ Papit/ Lewitat owenwartiat/ weisajat/ Nethinimit/ ja caicki jotca heidäns olit erittänet maan Canssoista Jumalan Lain tygö/ heidän waimoins/ poicains ja tytärtens cansa/ ja caicki cuin sen ymmärtä taisit.
Neh 10:29 Ja heidän woimallisens otit heidän weljeins puolest sen wastan. JA he tulit wannoman ja lupaman heidän walallans/ että he waeldawat Jumalan Lais/ joca heille on annettu Mosexen Jumalan palwelian cautta/ että he pitäwät ja täyttäwät caicki meidän HERram Jumalam käskyt/ duomiot ja säädyt.
Neh 10:30 Ja ettei meidän pidä andaman maan Canssoille meidän tyttäritäm/ engä myös ota meidän pojillem heidän tyttäritäns.
Neh 10:31 Ja cosca maan Canssa tuo Sabbathina cauppacalua/ ja caickinaista wuoden tuloa myydäxens/ nijn en me ota Sabbathina ja pyhä päiwänä/ ja että me sen seidzemennen wuoden annam olla wapana caickinaisista rasituxista.
Neh 10:32 Ja panemme käskyn idze päällem/ että me annam colmannen osan yhdest Siclist ajastajas/ meidän Jumalam huonen palweluxeen.
Neh 10:33 Cuin oli cadzomusleiwäxi/ alinomaisexi ruocauhrixi/ alinomaisexi polttouhrixi/ Sabbathina/ usilla Cuilla ja juhlapäiwinä ja pyhitetyille/ ja syndiuhrixi/ jolla Israel sowitetan/ ja caickinaisixi tarpeixi meidän Jumalam huones.
Neh 10:34 Ja me heitim arpa Pappein/ Lewitain ja Canssan wälillä halcouhrista/ joita jocawuosi piti wietämän meidän Jumalam huoneseen/ meidän Isäim huonetten jälken määrätyillä aigoilla/ poldetta HERran meidän Jumalam Altarilla/ nijncuin Lais kirjoitettu on.
Neh 10:35 Ja ettäme jocawuosi tuomme meidän maam esicoisia/ ja caickinaisten puiden ensimäisiä hedelmitä HERran huoneseen.
Neh 10:36 Ja esicoiset meidän pojistam/ ja meidän eläimistäm/ nijncuin Lais kirjoitettu on ) ja esicoiset meidän härjistäm ja lambaistam/ että meidän pitä wiemän caicki nämät meidän Jumalam huoneseen Papeille/ jotca palwelewat meidän Jumalam huones.
Neh 10:37 Ja meidän pitä wiemän taikinast sen ensimäisen/ ja meidän ylönnyxen/ ja caickinaisia puun hedelmitä/ wijna ja öljyä Papeille/ meidän Jumalam huonen Camarijn: Ja Lewitaille kymmenexet meidän maastam/ että Lewitat caikis Caupungeis pitä saaman kymmenexet caikis peldocaupungeis.
Neh 10:38 Ja Pappi Aaronin poica pitä myös saaman Lewitain cansan heidän kymmenexistäns/ ja Lewitat pitä wiemän heidän kymmenexistäns kymmenennen osan meidän Jumalam huoneseen/ tawarahuonen Camarijn.
Neh 10:39 Sillä Israelin lapset ja Lewin lapset piti myös wiemän jywäin/ wijnan ja oljyn ylönnyxen Camarijn/ ja siellä pitä oleman Pyhän astiat/ ja Papit jotca palwelewat/ ja owenwartiat/ ja weisajat/ ja en me luowu meidän Jumalam huonesta.

Vers. 29. Lupaman heidän walallans ) Jocainen Ihminen on muutoin welcapää tekemän mitä Jumala on käskenyt/ erinomaisest on Judalaiset sen luwannet ymbärinsleickauxes ja me Christityt Castes. Mutta cuitengin/ cosca jocu tule johonguun tuscaan/ lupa hän usein tulla jumalisemmaxi ja waelda HERran käskyisä/ jos HERra sillä erällä auttais. Mutta cosca hän on autettu/ tule hän usein suruttomaxi ja unhotta sen. Sentähden on tosin tarpellinen/ että jhminen teke lujan lijton/ ja udista lupauxens. Nijncuin Dawid sano wannonens pitäxens HERran käskyt. Psal. 119. ja Assa teki: 2. Chron. 15:14. että sijtä tulis suurembi pelco ricko Jumalan käskyjä. Mutta ei tästä seura/ että pitä luwattaman mitä tahdotan turhist ja mahdottomist asioist/ ja jocu lukis sen erinomaisexi Jumalan palweluxexi. Sijtä cadzo lewiämmäldä/ Num. 6:2. Lev. 27:2.

XI. Lucu .

COsca Jerusalem nijn wahwistettu oli/ asuit Canssan Päämiehet siellä/ mutta muut heittäwät arpa/ että kymmenes heistä piti asuman Jerusalemis/ v. 1.
jotca luetellan/ v. 2.
etc. mutta muut asuwat wähis Caupungeis ja heidän kylisäns maalla/ v. 20.

Neh 11:1 JA Canssan Päämiehet asuit Jerusalemis/ mutta muu Canssa heitti arpa/ saattaxens yhden kymmenest asuman Jerusalemijn sijhen pyhän Caupungijn/ mutta yhdexän osa Caupungeis.
Neh 11:2 Ja Canssa siunais caickia nijtä miehiä/ jotca mielistyit asuman Jerusalemis.
Neh 11:3 Nämät owat maacunnan päämiehet/ jotca asuit Jerusalemis/ mutta Judan Caupungeis asui idzecukin omasans heidän Caupungeisans: Israel/ Papit/ Lewitat/ Nethinimit/ ja Salomon palwelioitten lapset.
Neh 11:4 Ja Jerusalemis asui muutamat Judan ja BenJaminin lapsista/ Athaja Usian poica/ Sacharian pojan/ Amarian pojan/ Sephatian pojan/ Mahelaleelin pojan/ Parexen lapsista.
Neh 11:5 Ja Maeseia Baruchin poica Chalhoxen pojan/ Hasajahn pojan/ Adajahn pojan/ Jojaribin pojan/ Sacharian pojan/ Silonin pojan.
Neh 11:6 Caicki Parexen lapset cuin asuit Jerusalemis/ oli neljä sata ja cahdexanseidzemettäkymmendä wahwa miestä.
Neh 11:7 Nämät olit BenJaminin lapset: Sallu Mesullamin poica/ Joedin pojan/ Pedajan pojan/ Kolajan pojan/ Maeseian pojan/ Ithielin pojan/ Jesaian pojan.
Neh 11:8 Ja hänen jälkens Gabai/ Sallai/ yhdexän sata ja cahdexancolmattakymmendä.
Neh 11:9 Ja Joel Sichrin poica oli heidän haldians/ ja Juda Senuan poica oli toisna Caupungin päällä.
Neh 11:10 PApeista/ Jejada Jojaribin poica/ Jachin.
Neh 11:11 Saraja Hilkian poica/ Mesullamin pojan/ Zadokin pojan/ Merajothin pojan/ Ahitobin pojan/ Jumalan huonen pääruhtinas.
Neh 11:12 Ja hänen weljens/ jotca huones työtä teit/ oli cahdexan sata ja caxicolmattakymmendä. Ja Adaja Jerohamin poica/ Plalian pojan/ Amzin pojan/ Zacharian pojan/ Pashurin pojan/ Malchian pojan.
Neh 11:13 Ja hänen weljeins päämiehet Isäins seas olit caxi sata ja caxiwijdettäkymmendä/ ja Amasia Asareelin poica/ Ahasain pojan/ Mesillemothin pojan/ Immerin pojan.
Neh 11:14 Ja heidän weljens wäkewät miehet/ sata ja cahdexancolmattakymmendä: Ja Sabdiel Gedolimin poica oli heidän haldians.
Neh 11:15 LEwitaista/ Semaia Hasubin poica/ Asricamin pojan/ Hasabian pojan/ Bunnin pojan.
Neh 11:16 Ja Sabthai/ ja Josabad/ Lewitain päämiehistä/ Jumalan huonen ulconaisesa työsä.
Neh 11:17 Ja Mathania Michan poica/ Sabdin pojan/ Asaphin pojan/ joca oli ylimmäinen kijtost alcaman rucouxes: Ja Bakbukiah toinen weljeins keskellä/ ja Abda Sammuan poica/ Galalin pojan/ Jedithunin pojan.
Neh 11:18 Lewitait oli caickians sijnä pyhäs Caupungis/ caxi sata ja neljäyhdexättäkymmendä.
Neh 11:19 Ja owenwartiat Akub ja Talmon/ ja heidän weljens/ jotca porteis wartioidzit/ sata ja caxicahdexattakymmendä.
Neh 11:20 Mutta muut Israelist/ Papit ja Lewitat olit caikis Judan Caupungeis/ jocainen omas perinnösäns.
Neh 11:21 Ja Nethinimit asuit Ophelis ja Ziha ja Gispa olit Nethinimein päällä.
Neh 11:22 Mutta Lewitain päämies oli Jerusalemis UsiBanin poica/ Hasabian pojan/ Mathanian pojan/ Michan pojan. Weisajat olit Asaphin pojist/ Jumalan huonen työn tykönä.
Neh 11:23 Sillä se oli Cuningan käsky heille/ että weisaille piti oleman päiwäinen määrä.
Neh 11:24 Ja Pelhaja Mesesabeelin poica Serahn lapsist/ Judan pojan/ oli Cuningan käskyläinen caikis asiois Canssan tygö.
Neh 11:25 JA Judan lapset ne cuin ulcona olit kylis heidän maasans/ muutamat asuit KiriathArbas/ ja hänen kylisäns/ ja Dibonis ja hänen kylisäns/ ja Kapseelis ja hänen kylisäns.
Neh 11:26 Ja Jesuas/ Moladas/ Bethpaletis.
Neh 11:27 Ja HasarSualis/ BerSebas/ ja hänen kylisäns.
Neh 11:28 Ja Ziklagis ja Mochonas/ ja hänen kylisäns.
Neh 11:29 Ja Erimmonis/ Zaregas/ Jeremuthis.
Neh 11:30 Zanoahs/ Adullamis ja heidän kylisäns/ Lachixes/ ja hänen kedollans/ Asekas ja hänen kylisäns. Ja olit hamast BerSebast nijn Hinnomin laxon asti.
Neh 11:31 Mutta BenJaminin lapset Gabaast asuit Michmas/ Ajas ja BethElis/ ja heidän kylisäns.
Neh 11:32 Ja Anathotis/ Nobis/ Ananias.
Neh 11:33 Hazoris/ Ramas/ Githaimis.
Neh 11:34 Hadidis/ Ziboimis/ Neballathis.
Neh 11:35 Lodis/ Onos seppäin laxos.
Neh 11:36 Ja muutamat Lewitat asuit Judan ja BenJaminin rajoilla.

XII. Lucu .

ERinomaiset Papit ja Lewitat luetellan/ jotca tulit Serubabelin ja Jesuan cansa/ v. 1.
ylimmäisen Papin Jojachimin/ v. 12.
Eliasibin/ Jojadan/ Johanan ja Jadduan/ nijn myös Nehemian ja Esran aicaiset/ v. 22 jotca Jerusalemin muurin wihkimiseen cudzutan/ v. 27.

Neh 12:1 NÄmät owat Papit ja Lewitat/ jotca menit Serubabelin ja Jesuan Sealthielin pojan cansa. Seraja/ Jeremia/ Esra.
Neh 12:2 Amaria/ Malluch/ Hattus.
Neh 12:3 Sechania/ Rehum/ Meremoth.
Neh 12:4 Iddo/ Ginthoi/ Abia.
Neh 12:5 Mejamin/ Maadia/ Bilga.
Neh 12:6 Semaia/ Jojarib/ Jedaja.
Neh 12:7 Sallu/ Amok/ Hilkia ja Jedaja. Nämät olit Pappein ja heidän weljeins päämiehet Jesuan aicana.
Neh 12:8 Mutta nämät olit Lewitat: Jesua/ Benui/ Kadmiel/ Serebia/ Juda ja Mathania olit kijtoxen päällä/ hän ja hänen weljens.
Neh 12:9 Bakbukia ja Unni ja heidän weljens olit wartiana heidän tykönäns.
Neh 12:10 Jesua sijtti Jojakimin/ Jojakim sijtti Eliasibin/ Eliasib sijtti Jojadan.
Neh 12:11 Jojada sijtti Jonathanin/ Jonathan sijtti Jadduan.
Neh 12:12 Ja Jojakimin aicana olit nämät ylimmäiset Isät Pappein seas/ Serajast oli Meraja/ Jeremiast oli Hanania.
Neh 12:13 Esrast oli Mesullam/ Amariast oli Johanan.
Neh 12:14 Malluchost oli Jonathan/ Sebaniast oli Joseph.
Neh 12:15 Harimist oli Adna/ Merajothist oli Helkai.
Neh 12:16 Iddost oli Zacharia/ Ginthonist oli Mesullam.
Neh 12:17 Abiast oli Sichri/ Minjaminist Moadiast oli Piltai.
Neh 12:18 Bilgast oli Sammua/ Semajast oli Jonathan.
Neh 12:19 Jojaribist oli Mathnai/ Jedajast oli Usi.
Neh 12:20 Sallaist oli Kallai/ Amakast oli Eber.
Neh 12:21 Hilkiast oli Hasabia/ Jedajast oli Nathanael.
Neh 12:22 Ja Eliasibin aicana tulit Jojada/ Johanan ja Jaddua kirjoitetuxi ylimmäisixi Isixi Lewitain ja Pappein secaan/ Dariuxen Persian Cuningan waldacunnas.
Neh 12:23 Mutta Lewin lapset ylimmäiset Isät owat kirjoitetut Aicakirjaan/ Johanan ja Eliasibin pojan aican asti.
Neh 12:24 Ja nämät olit Lewitain päämiehet: Hasabia/ Herebia ja Jesua Kadmielin poica/ ja heidän weljens heidän wieresäns/ ylistämäs ja kijttämäs/ nijncuin Dawid Jumalan mies oli käskenyt/ yxi wartia toisen tykönä.
Neh 12:25 Mathania/ Bakbukia/ Obadia/ Mesullam/ Talmon ja Akub/ olit owenwartiat/ tawaraportin wartioidzemises.
Neh 12:26 Nämät olit Jojachimin Jesuan pojan aicana/ Jozadakin pojan/ ja Nehemian maanwanhimman/ ja Esran Papin sen kirjanoppenen aicana.
Neh 12:27 JA he edzeit Lewitait Jerusalemin muurein wihkimyxelle caikist heidän paicoistans tuodaxens heitä Jerusalemijn/ pitämän wihkimystä ilolla/ kijtoxella/ wirsillä/ Cymbaleillä/ Psalmeilla ja harpuilla.
Neh 12:28 Ja weisaitten lapset tulit cocon lakialda Jerusalemin ymbärins/ ja Netophatin kylistä.
Neh 12:29 Ja Gilgalin huonesta/ ja Gibeahn ja Asmawethin pelloilda: sillä weisajat olit rakendanet heillens cartanoit Jerusalemin ymbärillä.
Neh 12:30 Ja Papit ja Lewitat puhdistit idzens/ ja puhdistit Canssan/ portit ja muurit.
Neh 12:31 JA minä annoin Judan päämiehet mennä muurin päälle/ ja laitin caxi suurta kijtoschuoria/ jotca ulotuit muurin päälle/ oikialle puolelle/ sondaporttin asti.
Neh 12:32 Ja Hosaja ja toinen puoli Judan päämiehist käwit heidän peräsäns.
Neh 12:33 Ja Asaria/ Esra/ Mesullam.
Neh 12:34 Juda/ BenJamin/ Semaia ja Jeremia.
Neh 12:35 Ja muutamat Pappein lapsist waskitorwein cansa/ Sacharia Jonathanin poica/ Semajan pojan/ Mathanian pojan/ Machajan pojan/ Sachurin pojan/ Asaphin pojan.
Neh 12:36 Ja hänen weljens Semaja/ Asareel/ Milalai/ Gilalai/ Maai/ Nethaneel/ Juda/ Hanani/ Dawidin Jumalan miehen candeleitten cansa. Ja Esra kirjanoppenut heidän edelläns caiwoporttin päin.
Neh 12:37 Ja he menit heidän cohdaldans trappuja myöden Dawidin Caupungijn/ muurein päälle/ Dawidin huonesta wesiporttin asti/ itän päin.
Neh 12:38 Ja toinen kijtoschuori käwi wastan/ ja minä heidän peräsäns/ ja toinen puoli Canssa muurin päällä/ pidzitornist lewiän muurin saacka.
Neh 12:39 Ja Ephraimin portist/ wanhan porttin asti/ ja calaporttin ja Hananeelin tornin ja Mean tornin/ lammasportiin asti/ ja seisatit fangiportis.
Neh 12:40 Ja nijn ne caxi kijtoschuoria seisoit Jumalan huones/ ja minä/ ja toinen puoli ylimmäisiä minun cansani.
Neh 12:41 Ja Papit Eliakim/ Maeseia/ MinJamin/ Michaja/ Elioenai/ Zacharia/ Hanania/ olit waskitorwein cansa.
Neh 12:42 Ja Maeseia/ Semaia/ Eleazar/ Usi/ Johanan/ Malchia/ Elam ja Asar. Ja weisajat weisaisit corkiast/ ja Jesrahia oli haldiana.
Neh 12:43 Ja he uhraisit sinä päiwänä suuret uhrit/ ja olit iloiset: sillä Jumala oli heitä iloittanut suurella ilolla/ että waimot ja lapsetkin iloidzit/ ja Jerusalemin ilo cuului cauwas.
Neh 12:44 SIihen aican asetettin miehet tawaraarcun päälle/ josa ylönnyxet/ ensimäiset hehedelmät ja kymmenexet olit/ joita heidän piti cocoman pelloilda ja Caupungeista/ Papeille ja Lewitaille jaetta Lain jälken: sillä Judalaisilla oli ilo Papeista ja Lewitaista/ jotca seisoit.
Neh 12:45 Ja he pidit waarin heidän Jumalans wartiasta/ ja puhdistuxen wartiasta/ ja weisajat ja owenwartiat seisoit Dawidin/ ja Salomon hänen poicans käskyn jälken.
Neh 12:46 Sillä Dawidin ja Asaphin aicana/ olit asetetut ylimmäiset weisajat/ ja kijtoswirret/ ja kijtoxet Jumalalle.
Neh 12:47 Mutta coco Israel andoi weisaille ja owenwartioille osan/ Serubabelin ja Nehemian aicana/ jocapäiwä heidän osans. Ja he annoit sen pyhitetyn Lewitaille/ ja Lewitat annoit sen pyhitetyn Aaronin lapsille.

Vers. 11. Jaddua ) Tämä on se cuin otti sen suuren Alexanderin wastan/ cosca hän tuli Jerusalemin eteen. Nijn on hän ja Nehemia elänet sijhen aican/ ja owat joutunet wanhaxi.
v. 30. Puhdistit etc. portit ja muurit ) Että ne olit pacanoilda cukistetut/ ja caickinaisilla wioilla saastutetut/ tahdoit he ne puhdista jällens/ nijncuin Jumala oli käskenyt puhdistaman huonet ja muurit/ joihin jotakin spitalit eli saastaisutta tullut oli. Leu. 14. 33.
v. 31. kijtos chuoria ) Nimittäin/ nijncuin processis tapahtu.

XIII Lucu .

MOsexen Kirja luetan Canssan edes/ ja secoitettu Canssa eroitetan/ v. 1.
Nehemia käske anda Lewitaille kymmenexet/ ja mitä heidän tule/ v. 10.
kieldä angarast/ jotakin Sabbathina ulos ja sisälle wiemäst Caupungijn/ v. 15.
ja ettei Judalaiset nais pacanoista/ ja sen cautta petetäisi/ cuin Salomo/ v. 23.

Neh 13:1 JA Mosexen kirja luettin sijhen aican Canssan edes/ ja sijnä löyttin kirjoitettu/ ettei Ammonitiläiset ja Moabitiläiset pitänyt ikänäns tuleman Jumalan seuracundaan.
Neh 13:2 Sillä ei he tullet Israelin lapsia wastan leiwällä ja wedellä/ mutta palckaisit Bileamin heitä wastan/ kiroman heitä/ mutta meidän Jumalam käänsi kirouxen siunauxexi.
Neh 13:3 Cosca he sen lain cuulit/ nijn he eroitit caicki muucalaiset Israelist.
Neh 13:4 Ja Eliasib Pappi/ joca oli pandu meidän Jumalan huonen arcun päälle/ oli ennen Tobialle lähimmäinen.
Neh 13:5 Ja hän oli hänelle tehnyt isoin arcun/ johonga he ennen olit pannet ruocauhria/ pyhä sawua/ astioita ja kymmenexet jywist/ wijnast ja öljyst/ jotca olit käsketyt anda Lewitaille/ weisaille ja owenwartioille/ ja Pappein ylönnyxet.
Neh 13:6 Mutta en minä ollut silloin Jerusalemis/ cosca he caickia näitä teit: sillä Arthahsasthan Babelin Cuningan toisna wuonna neljättäkymmendä tulin minä Cuningan tygö/ ja sain muutamain päiwäin peräst Cuningalda luwan.
Neh 13:7 Ja menin Jerusalemijn/ ja ymmärsin sen pahuden cuin Eliasib oli tehnyt Tobian tähden/ että hän oli tehnyt hänelle arcun Jumalan huonen cartanolle.
Neh 13:8 Ja minä pahaxuin sitä cowin/ ja heitin caicki Tobian huonen astiat arcust ulos.
Neh 13:9 Ja käskin puhdista arcun/ ja panin sijhen jällens Jumalan huonen astiat/ ruocauhrit ja pyhänsawun.
Neh 13:10 JA minä ymmärsin ettei Lewitailla ollut annettu heidän osans/ sentähden olit Lewitat ja weisajat paennet tekemän työtä cukin pellollens.
Neh 13:11 Nijn minä nuhtelin esiwaldoja/ ja sanoin: mixi me Jumalan huonen hylkäm? mutta minä cocoisin heitä ja asetin siallens.
Neh 13:12 Nijn coco Juda toit kymmenexet tawaroixi/ jywist/ wijnast ja öljyst.
Neh 13:13 Ja minä panin sen tawaran päälle Selemian Papin ja Zadokin kirjanoppenen/ ja Lewitaista Pedaian/ ja heidän kätens alla Hananin Sachurin pojan/ Mathanian pojan: sillä he luultin uscolisexi ja heidän käskettin jaca weljillens.
Neh 13:14 Minun Jumalan muista minun päälleni sen edest/ ja älä pyhi minun laupiuttani pois/ cuin minä olen tehnyt minun Jumalani huonelle ja hänen wartioillens.
Neh 13:15 SIlloin näin minä Judas tallattawan wijnacuurnia Sabbathina/ ja cannettawan läjin/ ja cannatettawan Aseilla wijna/ wijnamarjoja/ ficunita/ ja caickinaisia cuormia Sabbathin päiwänä/ ja minä todistin heille sinä päiwänä/ jona he myit syötäwitä.
Neh 13:16 Sijnä asui myös muutamita Tyriläisiä/ jotca toit caloja ja caickinaisia cauppacaluja/ ja myit Judan lapsille Jerusalemis Sabbathina.
Neh 13:17 Nijn minä nuhtelin Judan päämiehiä/ ja sanoin heille: mikä paha se on/ cuin te teette ja ricotte Sabbathin päiwän?
Neh 13:18 Eikö meidän Isäm nijn tehnet/ ja meidän Jumalam toi onnettomuden meidän päällem/ ja tämän Caupungin päälle/ ja te saatat wielä nyt wihan enämmäxi Israelin päälle/ että te ricotte Sabbathin?
Neh 13:19 JA cosca Jerusalemin portit olit awatut ennen Sabbathia/ käskin minä ne sulke/ ja kielsin awamast ennencuin jälken Sabbathin/ ja minä panin muutamita palwelioitani porttein/ ettei yhtän candamust olis tuotu sisälle Sabbathin päiwänä.
Neh 13:20 Nijn cauppamiehet ja caickinaisten caluin myjät olit ulcona Jerusalemist yösen/ kerran eli caxi.
Neh 13:21 Nijn minä todistin heidän edesäns/ ja sanoin heille: mixi te oletta yösen ymbärins muurein? jos te wielä kerran sen teette/ nijn minä lasken käten teidän päällen. Ja sijtä ajast ei he Sabbathina tullet.
Neh 13:22 Ja minä sanoin Lewitaille jotca puhtat olit: tulcat ja olcat porttein päällä/ ja pyhittäkät Sabbathin päiwä/ minun Jumalan muista minua sengin edes/ ja säästä sinun suuren laupiudes tähden.
Neh 13:23 MInä näin myös silloin Judalaiset ottawan waimoja Asdodist/ Ammonist ja Moabist.
Neh 13:24 Ja heidän lapsens puhuit puolittain Asdodin kielellä/ ja ei tainnet puhua Judan kielellä/ mutta jocaidzen Canssan kielellä.
Neh 13:25 Ja minä rangaisin ja kiroisin heitä/ ja löin muutamita miehiä/ ja tukistelin heitä/ ja wannotin heitä Jumalan cautta: Ei teidän pidä andaman teidän tyttäritän heidän pojillens/ eikä ottaman heidän tyttäritäns teidän pojillen eli idze teillen.
Neh 13:26 Eikö Salomo Israelin Cuningas sijnä syndiä tehnyt? Ja ei cuitengan ollut yhtän Cuningast hänen wertaistans pacanain seas/ ja hän oli racas hänen Jumalallens/ ja Jumala pani hänen coco Israelin Cuningaxi/ cuitengin saatit muucalaiset waimot hänengin syndiä tekemän.
Neh 13:27 Ettekö te sitä ole cuullet cosca te sencaltaista suurta pahutta teette/ että te ricotte meidän Jumalatam wastan/ ottaisan muucalaisia waimoja.
Neh 13:28 Ja yxi Jojadan lapsist Eliasibin ylimmäisen Papin poica/ oli Saneballatin Horonitiläisen wäwy/ mutta minä ajoin hänen pois minun tyköäni.
Neh 13:29 Muista heitä minun Jumalan/ jotca owat luowutetut pappeudest/ ja Pappein ja Lewitain lijtost.
Neh 13:30 Nijn minä puhdistin heidän caikist muucalaisist/ ja asetin Pappein ja Lewitain wartian/ idzecungin heidän palweluxeens.
Neh 13:31 Ja uhrihalcoja määrätyillä aigoilla/ ja ensimäisiä hedelmitä. Minun Jumalan muista minun hywydellä.

Vers. 3. Eroitit ) Nimittäin/ erinomaisist wirgoist/ cuin Laki on ymmärrettäpä/ Deut. 23:3. muutoin sait he kyllä olla Israelin lasten seas/ jos he heidän uscons ja Jumalan palweluxens tahdoit otta wastan.
v. 22. ja 31. Muista minua ) että Jumala armostans lupa maxa caicki hywät työt/ muistuttacam sijs Jumalalle ja anocam/ että hän muistais lupauxens: cuitengin suurella nöyrydellä/ tunnustaden että me olem welcapäät nijtä tekemän/ cuin Christus meitä opetta/ Luc. 17:10. Ja jos me nijn teemme hywä/ ei ole se meistä/ waan Jumalan armost/ 2. Cor. 3:5. ja owat puuttuwaiset meidän heickouden tähden. Että hän sentähden tahdois armost sen meille maxa/ ja ei ansiost. Nijn teke täsä Nehemia. Sentähden sano hän myös: säästä minua sinun suuren laupiudes tähden. Nijn on Cuningas Jehiskia tehnyt/ 4. Reg. 20:3.
v. 28. Jojadan lapsist ) Se oli Manasse Jadduan weli/ josta lue Iosephust Antiquit. cap. 7. & 8.

Nehemian Kirjan loppu.