Mosen Weisu

22.04.2020

XV. Lucu.

2 Moos 15:1 Silloin weisasi Moses ia Israelin Lapset HERRALLE temem weisun/ ia sanoit. MIne tadon HERRALLE weisata/ Sille hen on Cunnialisen Töön tehnyt/ Hingistit ia Rattat hen Merehen sööxi.
Silloin weisasi Moses ja Israelin lapset HERRALLE tämän weisun/ ja sanoit. Minä tahdon HERRALLE weisata/ Sillä hän on kunniallisen työn tehnyt/ Hingistit ja rattaat hän merehen syöksi..
2 Moos 15:2 HERRA on minun Wäkewythen ia Kijtoswirthen/ ia ombi minun Terueythen. Se on minun Jumalan/ Mine tadhon hende cunnioitta/ Hen on minun Iseni Jumala ia mine tadhon hende yliste.
HERRA on minun wäkewyyten ja kiitowirten/ ja ompi minun terweyten. Se on minun Jumalan/ Minä tahdon häntä kunnioittaa/ Hän on minun Isäni Jumala ja minä tahdon häntä ylistää.
2 Moos 15:3 HERRA ombi se oikia Sotamies/ HERRA ombi henen Nimense.
HERRA ompi se oikia sotamies/ HERRA ompi hänen nimensä.
2 Moos 15:4 Pharaonin Rattat/ ia henen wäens hen sööxi merehen. Henen vlgoswalitut päruchtinans ouat vpotetut sihen punaisen mereen.
Faraon rattaat/ ja hänen wäkens hän syöksi merehen. Hänen uloswalitut pääruhtinaans owat upotetut siihen punaiseen mereen.
2 Moos 15:5 Sywyys on heite peittenyt/ he vaioit pohian ninquin kiui.
Sywyys on heitä peittänyt/ he vaipui pohjaan niinkuin kivi
2 Moos 15:6 HERRA sinun oikia kätes teke swren ihmen/ HERRA sinun oikia kätes on löönyt wiholiset.
HERRA sinun oikea kätes tekee suuren ihmeen/ HERRA sinun oikea kätes on lyönyt wiholliset.
2 Moos 15:7 Ja sinun swrella Cunniallas/ sine olet ne sinun wastanseisoias cukistanut. Sille cosca sine annoit vlostulla sinun hirmusudhes/ culutti se heidhet ninquin cordhen.
Ja sinun suurella Kunniallas/ Sinä ole ne sinun wastaanseisojat kukistanut. Sillä koska sinä annoit ulostulla sinun hirmuisuutes/ kulutti se heidät niinkuin korren.
2 Moos 15:8 Ja sinun Twlispäs cautta/ ylesannoit wedhet heidhens/ ia wirtauaiset wedhet piseinyt/ Ne sywydhet culieskelit toinen toisestans keskelle mertä.
Ja sinun Tuulispääs kautta / ylösannoit wedet heidäns/ ja wirtaawaiset wedet pisälnyt/ Ne sywyydet kuljeskelit toinen toisestans keskelle merta.
2 Moos 15:9 Se wiholinen sanoi/ mine tadhon heite tacaaia/ ia käsitte/ ia Saalist iaca/ ia heihin minun mieleni sammutta. Mine vloswedhän minun Mieckan/ ia minun käten pite heite mestaman.
Se wihollinen sanoi/ minä tahdon heitä takaa ajaa/ ja käsittää / ja Saalista jakaa/ ja heihin minun mieleni sammuttaa. Minä uloswedän minun miekkani/ ja minun käteni pitää heitä mestaamaan.
2 Moos 15:10 Silloin sinun Twles puhalsi/ ia Meri heite peitti/ Ja he waioit ninquin Siantina wäkewise wesis.
Silloin sinun tuules puhalsi/ ja meri heitä peitti/ Ja he wajoit niinkuin siantina wäkewissä wesis.
2 Moos 15:11 HERRA/ cuca on sinun wertas Jumaloitten seas ? Cuca ombi sinun caltaises/ ioca olet nin ialo/ Pyhe ia hirmulinen/ kitettäpe/ ia Ihmecten Tekiä?
HERRA/ kuka on sinun wertais jumaloitten seas? Kuka ompi sinun kaltaises/ joka olet niin jalo/ Pyhä ja hirmullisen/ kiitettäpä/ ja ihmeitten tekijä?
2 Moos 15:12 Coska sine kädes oiensit/ nin maa heite ylesnieli.
Koska sinä kätes ojensit/ niin maa heitä ylösnieli.
2 Moos 15:13 Sine olet iodhattanut laupiuxesa sinun Canssas/ iongas pelastit ia veit heidhet sinun wäkewydheses/ sinun pyheen Asumisees.
Sinä olet johdattanut laupiuksessa sinun kansas/ jonkas pelasit ja weit heidät sinun wäkewyydessäs/ sinun pyhään asumisees.
2 Moos 15:14 Cosca Canssat sen cwlit/ vapitzit he/ Adhistos tuli Philisterin päle.
Koska kansat sen kuulit/ wapisit he/ Ahdistus tuli philisterin päälle.
2 Moos 15:15 Silloin hemmestuit Edomin päruchtinat/ Ja cauhistos tartui Moabin Sangarihin/ Caiki Canaan Asuiat condattihin.
Silloin hämmästyit Edomin pääruhtinaat/ Ja kauhistus tarttui Moabin sankarihin/ Kaikki Kanaan asuwat kondattihin.
2 Moos 15:16 Anna hemmestus langeta heiden pälens/ ia pelco sinun wäkeuen Käsiuardes cautta/ ette he patuisit ninquin kiui/ Sihenasti sinun Canssas HERRA lepitze tuleuat/ sihenasti sinun Canssas lepitze tuleuat/ iongas olet saanut.
Anna hämmästys langeta heidän päällens/ ja pelko sinun wäkewän käsiwartes kautta/ että he paatuisit niinkuin kiwi/ Siihen asti sinun kansa HERRA läwitse tulewat/ jonkas olet saanut.
2 Moos 15:17 Jodhata heite siselle/ ia iurittele sinun perimises woren päle/ ionga sine HERRA sinun Asumisexes tehnyt olet/ Sinun pyhydhes tyge HERRA/ ionga sinun kädhes ouat walmistaneet.
Johdata heitä sisälle/ ja juurittele sinun perimises wuoren päälle/ jonka sinä HERRA sinun asumisekses tehnyt olet/ Sinun pyhyytes tykö HERRA/ jonka sinun kätes owat walmistaneet.
2 Moos 15:18 HERRAN pite hallitzeman ijancaikisesta ia edhemme/
HERRAN pitää hallitseman iankaikkisesti ja edemmä/
2 Moos 15:19 Sille Radzahin Pharao meren sisellemeni Rattahinens/ ia Hingistinens/ ia Satamiehinens/ Ja HERRA annoi meren iellens heidhen pälens langeta. Mutta Israelin Lapset keuit quiuana sen meren lepitze.
Sillä ratsahin pharao meren sisälmeni rattahinens/ hingistinens/ sotamiehinens/ ja HERRA antoi meren jällens heidän päällens langeta. Mutta Israelin lapset käwit kuiwana sen meren läpitse.