Laista Poluein lughuista

22.04.2020

TESSE seurauat Mutomat Lughut Mosen Ramatuista/ quin ouat/ Laista Poluein lughuista/ Kirouxista/ Siugnauxista/ etc. Jotca ouat sangen tarpeliset luetta/ monein Syydhein teden/ neisse Somen Hippakunnan Kircois. Laista.
XIX. Lucu.

2 Moos 19:1 COLManden Cwcauten sen Israelin Lastein vloslectemisen ielkin/ Egyptin maalda/ tulit he telle peiuelle sihen Sinain erimaan.
Kolmanten kuukauten sen Israelin lasten uloslähtemisen jälkeen Egyptin maalta/ tulit he tällä päiwällä siihen Siinain erämaahan.
2 Moos 19:2 Sille he olit vlosmennyet Raphidimist/ ia tacdhoit sihen Sinain erimaan siselle/ Ja scantzasit sijnä samas Erimaas/ sen Woren coctan/
Sillä he oliwat ulosmenneet Raphidimista/ ja tahdoit siihen Siinain erämaan sisälle/ ja sijoitit siinä samas erämaas/ sen wuoren kohtaan/
2 Moos 19:3 Ja Moses ylesastui Jumalan tyge. Ja HERRA cutzui hende Worelda/ ia sanoi. Neite sinun pite sanoman Jacobin Honelle/ ia Israelin Lapsille ilmoittaman.
Ja niin Moses ylösastui Jumalan tykö. Ja HERRA kutsui häntä wuorelta/ ja sanoi. Näitä sinun pitää sanoman Jakobin huoneelle/ ja Israelin lapsille ilmoittaman.
2 Moos 19:4 Te oletta nähnet/ mite mine olen nijlle Egypterille tehnyt/ ia quinga mine olen teite candanut Cotkain Sipein päle/ ia olen teite itzelleni omistanut.
Te olette nähneet/ mitä minä olen niille Egyptiläisille tehnyt/ ja kuinka minä olen teitä kantanut kotkain siipein päällä/ ja olen teitä itselleni omistanut.
2 Moos 19:5 Jos te sis minun Eneni cwlisitte/ ia ketkisitte minun Lijttoni/ nin teiden pite oleman minun Omaisudheni/ caickein Canssain edes. Sille coco Maa ombi minun.
Jos te siis minun ääneni kuulisitte/ ja kätkisitte minun liittoni/ niin teidän pitää oleman minun omaisuuteni/ kaikkein kansain edessä. / Sillä koko maa ompi minun.
2 Moos 19:6 Ja teiden pite minulle yxi Papilinen Kuninganwalta oleman/ ia yxi Pyhe Canssa Neme ouat ne Sanat/ iotca sinun pite Israelin Lapsillen sanoman.
Ja teidän pitää minulle yksi papillinen kuninkaanwalta oleman/ ja yksi pyhä kansa. Nämä owat ne sanat/ jotka sinun pitää Israelin lapsille sanoman.
2 Moos 19:7 Moses tuli/ ia coconcutzui ne Wanhimat Canssan seast/ ia caiki nemet sanat heiden eteens pani/ iotca HERRA keskenyt oli.
Mooses tuli/ ja kokoonkutsui ne wanhimmat kansan seast/ ja kaikki nämät sanat heidän eteens pani/ jotka HERRA käskenyt oli.
2 Moos 19:8 Ja caiki Canssa ynne wastasit ia sanoit. Caiki mite se HERRA puhunut on me tadhome tädhe. Ja quin Moses iellenssanoi Canssan sanat HERRAN tyge/
Ja kaikki kansa ynnä wastasi ja sanoi. Kaikki mitä HERRA puhunut on, me tahdomme tehdä. Ja kuin Moses jälleens sanoi kansan sanat HERRAN tykö/
2 Moos 19:9 nin sanoi Henelle HERRA. Catzo/ Mine tadhon sinun tyges tulla ydhes paxus Pilues/ ette Canssan pite minun Sanani cwleman/ iotca mine sinun cansas puhun/ ia wskoman sinua ijancaikisesta. Ja Moses ilmoitti HERRALLE Canssan puhet.
Niin sanoi hänelle HERRA. Katos/ Minä tahdon sinun tykös tulla yhdes paksus pilwes/ että kansan pitää minun Sanani kuuleman/ jotka minä sinun kanssas puhun/ ja uskomaan sinua iankaikkisesta/ Ja Moses ilmoitti HERRALLE kansan puheet.
2 Moos 19:10 Sanoi HERRA Mosel/ Mene Canssan tyge/ ia pyhite heite tenepene ia hoomen/ ia heiden wattens pesisit/
Sanoi HERRA Mosekselle/ Mene kansan tykö/ ja pyhitä heitä tänäpäiwäna ja huomenna/ ja heidän waatteens pesisit/
2 Moos 19:11 ia olisit colmandena peiuen walmijt/ Sille colmanden peiuen HERRA alasastupi caiken Canssan eteen/ Sinain Woren päle.
ja olisit kolmantena päiwänä walmiit/ Sillä kolmantena päiwän HERRA alasastuupi kaiken kansan eteen/ Siinain wuoren päällä.
2 Moos 19:12 Ja aseta Canssalle märeraijat ymberins/ ia sanos heille. Cartacat teiten/ ettei te Woren päle ylesastu/ taica rupet sihen Loppun. Sille ioca sihen Woreen rupepi/ sen pite Colemalla surmattaman.
Ja aseta kansalle määrärajat ympäriins/ ja sanos heille/ Karttakaat teitä/ ettette wuoren päälle ylösastu/ taikka rupee siihen Loppuun/ Sillä joka siihen wuoreen rupeepi/ se pitää kuolemalla surmattaman.
2 Moos 19:13 Ei ycten kätte pidhe heneen rupeman/ wan henen pite kiuitettemen eli nolilla lepitzeammuttaman/ Waicka se Elein taica Inhiminen olis/ nin eipe sen pidhe elemen. Mutta coska Pasuna rupe caijactaman/ silloin he woren päle astucaat.
Ei yhtään kättä pidä häneen rupeemaan/ waan heidän pitää kiwitettämän eli nuolilla läwitse ammuttaman/ Waikka se eläin taikka ihminen olisi/ niin eipä sen pidä elämän. Mutta koska Pasuuna rupee kajahtaman/ silloin he wuoren päälle astukaat.
2 Moos 19:14 Moses alasastui worelda Canssan tyge/ ia heite pyhitti/ ia he wattens pesit.
Moses alasastui wuorelta kansan tykö/ ja heitä pyhitti/ ja he waatteensä pesit.
2 Moos 19:15 Ja hen sanoi heille. Olcat colmanden peiuen walmijt/ ia elket lehestykö teiden Emendijn.
Ja hän sanoi heille. Olkaat kolmantena päiwänä walmiit/ ja älkäät lähestykö teidän emäntiä.
2 Moos 19:16 Quin nyt se Colmas peiue tuli/ ia Amu ioutui/ Ja catzo/ nin rupesit pitkeiset cwluman/ ia Leimauxet welkymen/ ia yxi syngy paxuin Pilui sen Woren päle/ ia sen Pasunan Heline sangen iylisi ialomasti. Nin caiki Canssa/ ioca Scantzis olit/ peliestyit.
Kuin nyt se kolmas päiwä tuli/ ja aamu joutui/ Ja katso/ niin rupesiwat pitkäiset (salamat) kuulumaan/ ja leimaukset wälkkymään/ ja yksi synkkä paksu pilwi sen wuoren päälle/ ja sen pasuunan helinä sangen jylisi jalommasti. Niin kaikki kansa/ joka skanssissa (leirissä) oli/ peljästyit.
2 Moos 19:17 Quin Moses Canssan vloswei Scantzist Jumalata wastan/ nin he astuit woren iwren.
Kuin Moses kansan uloswei skanssista (leiristä) Jumalata wastaan/ niin he astuiwat wuoren juureen.
2 Moos 19:18 Mutta se coco Sinain wori suitzi sijte/ ette HERRA Jumala sen päle alasastui tulen sisel/ ia sen Sauu yleskeui ninquin Ugnista/ nin ette se coco Wori sangen wapisi/
Mutta se koko Siinain wuori suitsi siitä/ että HERRA Jumala sen päällä alasastui tulen sisällä/ ja sen Sawu ylöskäwi niinkuin Uunista/ niin että se koko wuori sangen wapisi.
2 Moos 19:19 Ja sen Pasunan heline ieriestens eneni swremaxi. Moses puhui/ ia HERRA wastasi hende selkesti.
Ja sen Pasunan helinä järestäns eneni suuremmaksi. Moses puhui/ ja HERRA wastasi hänelle selkeästi.
2 Moos 19:20 Quin nyt se HERRA alastullut oli sen Sinain woren cuckulan päle/ nin hen cutzui Mosen sen Woren cuckulan päle. Ja Moses sinne ylesastui.
Kuin nyt se HERRA alastullut oli sen Siinain wuoren kukkulan päälle/ niin he kutsui Moseksen sen Wuoren kukkulan päälle. Ja Moses sinne ylösastui.
2 Moos 19:21 Nin sanoi HERRA henelle. Alasastu/ ia todhista Canssalle/ ettei he edeskeuisi HERRAN tyge ylitze Märenraijoia/ ette he henen näkisit/ ia monda heiste langeisit.
Niin sanoi HERRA hänelle. Alasastu/ ja todista kansalle/ etti he edeskäwisi HERRAN tykö ylitse määrärajoja/ että he hänen näkisit/ ja monta heistä lankeisi.
2 Moos 19:22 Nin mös Papit/ iotca HERRA lehestyuet/ pite heitens pyhittemen/ ettei hen heite hucutais.
Niin myös papit/ jotka HERRAA lähestywät/ pitää heitäns pyhittämän/ ettei hän heitä hukuttais.
2 Moos 19:23 Nin sanoi Moses HERRALLE/ Eipe Canssa woi ylesastua Sinain woren päle/ Sille sine olet meille todhistanut/ ia sanonut. Pane Märenraijat woren ymberille/ ia pyhite se.
Niin sanoi Moses HERRALLE/ Eipä kansa woi ylösastua Sinain wuoren päälle/ Sillä sinä olet meille todistanut/ ja sanonut. Pane määrärajat wuoren ympärille/ ja pyhitä se.
2 Moos 19:24 Ja HERRA sanoi henelle/ Mene ia alasastu/ Sine ia Aaron sinun cansas pite ylesastuman. Mutta Papit ia Canssat euet pidhe Märenraioia ylitzekeumen/ eike HERRAN tyge ylesastuman/ ettei hen heite hucuttais.
Ja HERRA sanoi hänelle/ Mene ja alasastu/ Sinä ja Aaron sinun kanssas pitä ylösastuman Mutta papit ja kansa eiwät pidä määrärajoja ylitsekäymän/ Eikä HERRAN tykö ylösastuman/ ettei hän heitä hukuttais.
2 Moos 19:25 Ja Moses alasastui Canssan tyge/ ia site caiki heille iutteli.
Ja Moses alasastui kansan tykö/ ja sitten kaikki heille jutteli.

XX LUKU

2 Moos 20:1 JA HERRA puhui caiki nämet puhet.
Ja HERRA puhui kaikki nämät puheet.
2 Moos 20:2 MINE OLEN SE HERRA SINUN JUMALAS/ Joca sinun Egyptin maalda vloswienyt olen/ sijte Oriaudhenhonesta.
MINÄ OLEN SE HERRA SINUN JUMALAS/ Joka sinut Egyptin maalta uloswienyt olen/
2 Moos 20:3 Ei sinun pidhe muita Jumaloita pitemen minun coctani.
Ei sinun pidä muita jumaloita pitämän minun kohtani.
2 Moos 20:4 Ei sinun pidhe ychteken Cuua eike iongun Moto sinulles tekemen/ taicka ninen ielkin quin ylhelle Taiuas ouat/ eli ninen ielkin/ iotca alhalle ouat Maan päle/ eike ninen ielkin/ iotca Wesis Maan alla ouat.
Ei sinun pidä yhtäkään kuvaa eikä jonkun muoto sinulles tekemän/ taikka niiden jälkeen kuin ylhäällä taivaas ovat/ eli niiden jälkeen/ jotka alhaalla ovat maan päällä/ eikä niiden jälkeen/ jotka wesis maan alla ovat.
2 Moos 20:5 Ele nijte paluele. Sille Mine se HERRA sinun Jumalas/ olen yxi wäkeue Kiuascostaia/ ioca etziskelen ninen Iseden pahatteghot Lastein/ haman colmanden ia nelienden Poluein asti/ iotca minua vihasit.
Älä niitä palvele. Sille Minä se HERRA sinun Jumalas/ olen yksi wäkevä kiiwaskostaja/ joka etsiskelen niiden isien pahatteot lasten/ hamaan kolmanteen ja neljänteen polween asti/ jotka minua vihasit.
2 Moos 20:6 Ja teen Laupiudhen monen Tuhanden päle/ iotca minua racastauat/ ia piteuet minun Keskyni.
Ja teen laupiuden monen tuhanten päälle/ jotka minua rakastawat/ ja pitäwät minun käskyni.
2 Moos 20:7 Ei sinun pidhe turhan lausuman sinun HERRAS Jumalas Nime/ Sille eipe HERRA salli site rangastomat/ ioca henen Nimens turhanlausupi.
Ei sinun pidä turhaan lausuman sinun HERRAN Jumalas nime/ Sillä eipä HERRA salli sitä rangaistamatta/ joka hänen nimens turhaan lausuupi.
2 Moos 20:8 Muista Sabbathin peiuen päle/ ettes sen pyhitet.
Muista sabatin päivän päälle/ ettäs sen pyhität.
2 Moos 20:9 Cwsi peiue sinun pite tötetekemen/ ia caiki sinun asias aijaman.
Kuusi päivää sinun pitää työtätekemän/ ja kaikki sinun asias ajaman.
2 Moos 20:10 Mutta sen seitzemennen peiuen päle/ ombi sen HERRAN sinun Jumalas Sabbathi. Silloin ei sinun pidhe ycten töte tekemen/ eike sinun Poicas/ eike sinun Tytteres/ eike sinun Paluelias/ eike sinun Poicas/ eike sinun Juctas/ eike sinun Mwcalaises/ ioca sinun Caupungis portin siselle on.
Mutta sen seitsemännen päiwän päälle/ ompi sen HERRAN sinun Jumalas sabatti. Silloin ei pidä yhtään työtä tekemän/ eikä sinun poikas/ eikä sinun tyttäres/ eikä sinun palvelijas/ eikä sinun juhtas/ eikä sinun muukalaises/ joka sinun kaupungin portin sisällä on.
2 Moos 20:11 Sille cwtena peiuene ombi HERRA Taiuan/ ia Maan ia Meren tehnyt/ ia caiki mite nijsse ouat/ ia leueisi Seitzemennen peiuene. Senteden siugnasi HERRA sen Sabbathin peiuen/ ia pyhitti henen.
Sillä kuutena päiwänä ompi HERRA taiwaan/ ja maan ja meren tehnyt/ ja kaikki mitä niissä ovat/ ja lepäsi seitsemännen päivänä. Sen tähden siunasi HERRA sen sabatin päiwän/ ja pyhitti hänen.
2 Moos 20:12 Sinun pite cunnioittaman sinun Ises ia sinun Eites/ ettes cauuan eleisit Maan päle/ ionga sinulle se HERRA sinun Jumalas sinun andaman pite.
Sinun pitää kunnioittaman sinun isäs ja sinun äitis/ ettäs kauan eläisit maan päällä/ jonka sinulle se HERRA sinun Jumalas sinun antaman pitää.
2 Moos 20:13 Ei sinun pidhe tappaman.
Ei sinun pidä tappaman.
2 Moos 20:14 Ei sinun pidhe Hooritekemen.
Ei sinun pidä huorintekemän
2 Moos 20:15 Ei sinun pidhe warastaman.
Ei sinun pidä warastaman.
2 Moos 20:16 Ei sinun pidhe wäre Todhistost puhuman sinun Lehimeistes Wastan.
Ei sinun pidä wäärää todistusta puhuman sinun lähimäistäs wastaan.
2 Moos 20:17 Ei sinun pidhe pytemen sinun Lehimeistes Honecta. Ei sinun pidhe himoitzeman sinun Lehimeises Emende/ eike henen Paluelians/ eike henen Picans/ eike henen Herkiäns ) eike henen Asins/ eike miteken/ quin sinun Lehimeiselles ombi.
Ei sinun pidä pyytämän sinun lähimäistes huonetta. Ei sinun pidä himoitseman sinun lähimäises emäntää/ eikä hänen palvelijaans/ eikä hänen piikaans/ eikä hänen härkiäns/ eikä hänen aasiaan/ eikä mitäkään/ kuin sinun lähimäiselläns ompi.
2 Moos 20:18 Ja caiki Canssa näki sen Pitkeisen ia Leimauxen/ ia Pasunan helinen/ ia sen woren suitzeuan. Mutta quin he sencaltaiset neit/ nin he pakenit ia taama astuit/
Ja kaikki kansa näki sen pitkäisen ja leimauksen/ ja pasunan helinän/ ja sen wuoren suitsuawan. Mutta kuin he senkaltaiset näki/ niin he pakeni ja taemma astuit.
2 Moos 20:19 ia sanoit Mosen tyge. Puhu sine meiden cansan/ me tadhom site cwlla/ ia ele Jumalan anna meiden cansan puhua/ mwtoin me coolisimma.
ja sanoivat Moseksen tykö. Puhu sinä meidän kanssa/ me tahdomme sitä kuulla/ ja älä Jumalan anna meidän kanssa puhua/ muutoin me kuolisimme.
2 Moos 20:20 Moses puhui Canssan tyge. Elket pelietkö. Sille Jumala on tullut teite kiusaman/ ia ette henen pelkons olis teiden Silmein edes/ ettei te synditekisi.
Moses puhui kansan tykö. Älkää peljätkö. Sillä Jumala on tullut teitä kiusaamaan/ ja että hänen pelkonsa olis teidän silmäin edes/ ettei te syntiä tekisi.
2 Moos 20:21 Sillens Canssa taaman astui. Mutta Moses edesmeni sihen pimeytehen/ iossa Jumala siselle oli.
Sillens kansa taemma astui. Mutta Moses edesmeni siihen pimeytehen/ jossa Jumala sisällä oli.
2 Moos 20:22 Ja HERRA sanoi henelle/ Nein sinun pite Israelin Lapsille sanoman. Te oletta nähnyet/ ette mine olen Taiuasta teillen puhunut/
Ja HERRA sanoi hänelle/ Näin sinun pitää Israelin lapsille sanoman. Te olette nähneet/ että minä olen taiwaasta teillen puhunut.
2 Moos 20:23 senteden eipe teiden pidhe ydhengen cappalen minun werdhaxeni pitemen. Hopiaiset ia Cullaiset Jumalat eipe teiden pide teillen tekemen.
sentähden eipä teidän pidä yhdenkään kappaleen minun wertaisenani pitämän. Hopeiset ja kultaiset jumalat eipä teidän pidä teillen tekemän.
2 Moos 20:24 Ydhen Altarin maasta tee minulle/ iongas päle sinun Poltwffrias ia Kijtoswffrias/ sinun Lambaas ia Nautas vfframan pite. Sille minge Sian päle mine sädhen minun Nimeni muiston/ sielle mine tadhon sinun tyges tulla/ ia sinua siugnata.
Yhden alttarin maasta tee minulle/ jonka päälle minun polttouhrias ja kiitosuhrias/ sinun lampaas ja nautas uhraaman pitää. Sillä minkä sijan päälle minä säädän minun nimen muiston/ siellä minä tahdon sinun tykös tulla/ ja sinua siunata.
2 Moos 20:25 Ja ios sine tadhot minulle ydhen Kiuisen Altarin tedhä/ etpes site pidhe vloshacatuist kiuiste tekemen. Sille ios sine sihen rupet weitzelles/ nin sine sen riuat.
Ja jos sinä tahdot minulle yhden kiwisen alttarin tehdä/ etpäs sitä pidä ylöshakatuista kiwistä tekemän. Sillä jos sinä siihen rupeet weitselläs/ niin sinä sen rikot.
2 Moos 20:26 Eipe sinun pidhe mös Trappuia möte minun tykeni ylesastuman/ ettei sinun häpies sielle ilmotetaisi.
Eipä sinun pidä myös rappuja myöten minun tyköni ylösastuman/ ettei sinun häpiäs siellä ilmotettaisi.