Jeremiast Prophetast. Ne catumattomat Christusen Waldakunnasta Hylieten/ ia ne Catuuaiset iellenstodhan

22.04.2020

III. Lucu.

Jer 3:6 Sanoi HERRA minulle/ Josian Kuningan aicana. ETkös nähnyt ole/ mite se wasthacoinen Israel tehnyt on? Hen poismeni iocaitzen corkean Wooren päle/ ia iocaitzen wiherieisen Puun ala ia sielle Horutta teki.
Jer 3:7 Ja mine sanoin/ quin he neite caikia tehneet olit/ palaia minun tykeni/ Waan ei hen palaianut.
Jer 3:8 Ja waicka se paadhutettu Juda/ sen Sisar/ nähnyt olis/ quinga mine sen wasthacoisen Israelin Horudhen rangaisin/ ia sen ylenannoin/ ia henelle Erokirian annoin. Eipe se padhutettu Juda/ henen Sisarens/ site pelienyt/ Waan poismeni/ ia mös Horutta teki.
Jer 3:9 Ja sijte henen Horudhens sanomasta/ ombi Maa saastutettu/ Sille se Horia teke Kiuein ia Puidhen cansa.
Jer 3:10 Ja neisse caikissa/ eipe se paadhutettu Juda/ henen Sisarens/ minun tykeni palainut caikesta sydhemestens/ Waan nin wiecastele sanopi HERRA.
Jer 3:11 Ja HERRA sanopi minulle/ Se wasthacoinen Israel ombi hurskambi/ quin se padhutettu Juda.
Jer 3:12 Mene ia sarna nein pohian pein/ ia sano/ Palaia sine wasthacoinen Israel/ sanopi HERRA/ nin en mine tadho Casuoani teilde poiskäende. Sille mine olen Laupias/ sanopi HERRA/ ia en tadho ijancaikisesta wihastua.
Jer 3:13 Waiuoin tunnusta sinun pahatecos/ ettes HERRA wastan synditehnyt olet/ ia iooxit sinne ia tenne/ ninen wierasten Jumalain tyge/ iocaitzen wiherieisen Puun ala/ ia ette te minun ändeni cwlluet/ sanopi HERRA.
Jer 3:14 Palaitka/ te wasthacoiset lapset/ sanopi EERRA/ Sille mine teite itzelleni Kihilan/ ia tadhon teite coriata. Ette yxi coco Caupungin/ ia caxi coco Makunnan wiemen pite/
Jer 3:15 ia tadhon teite Zionijn saatta. Ja tadhon teille Paimenet anda/ minun sydhemeni ielken/ iotca teite opilla ia wisaudhella caitzeman pite. Ja tapactuman pite/ Coska te casuatte ia Maasta enenette/
Jer 3:16 sihen aican ( sanopi HERRA ) eipe sillen sanota/ sijte HERRAN Lijton Arcusta. Ettei site sama enembi pidhe mainittaman/ eike sijte sarnattaman/ eike site etzittemen/ eike sielle enembi wffrattaman.
Jer 3:17 WAan sillä samalla aialla/ pite Jerusalem cutzuttaman/ HERRAN Stolixi/ ia sinne caiki Pacanat heitens cocouat/ HERRAN Nimen wooxi Jerusalemis/ ia euet sille waella heiden pahan sydhemens aiatoxen ielkin.
Jer 3:18 Sihen aican/ menepi Judan Hone Israelin Honen tyge/ ia ynne palaiauat Pohiaisest/ sihen Maan/ ionga mine teiden Isille Perimisexi andanut olen.
Jer 3:19 Ja mine sanon sinulle/ O quin monda Lasta mine tadhon sinulle anda/ ia sen rackan Maan/ sen lustisen perimisen/ sen Pacanain sotawäen? Ja mine sanon/ cutzu minua Isexes/ ia ele minusta poickene.
Jer 3:20 Mutta se Israelin Hone ei tottele minua/ Samalmoto quin iocu waimo henen wertamiestens ei sillen tottele/ sanopi HERRA.
Jer 3:21 Senteden pite Corkiuxis yxi Israelin Lastein surkia/ parcu ia idku cwluman. Ette he pahasti teit/ ia heiden HERRANS Jumalans vnhotit.
Jer 3:22 Nin palaitka nyt/ te wasthacoiset Lapset/ nin mine tadhon parata teite teidhen couacoruasudhestan.
Jer 3:23 Catzo/ me tulema sinun tyges/ Sille sine olet se HERRA meiden Jumalan. Totisesta/ se on sula petos/ caikein Cuckuladhen ia Wortein cansa. Totisesta/ eipe Israelin mualda apu ole/ waan meiden HERRALDA Jumalalda.
Jer 3:24 Ja meiden Isein Sädhyt/ iotca me Norudhesta pitenyet olema/ pite häpielle alaskeumen/ heiden Lammastens/ Carians/ Poicains ia Tyttereins cansa.
Jer 3:25 Sille ionga päle me lootimma/ se on nyt meille sula häpie/ Ja ionga päle me vskalsimma/ site meiden nyt pite häpiemen. Sille sen cautta me synditein meiden HERRAN Jumalan wastan/ seke me ette meiden Iset/ hamast meiden Norudhestan. Nin mös tehen peiuen asti/ ia eipe me totelluet meiden HERRAN Jumalan ände.

VII. Lucu.

Eipe Sastaisille miteken pudhas ole/ iotca nijste Pyhityiste euckeuet/ ia euet he quitengan itze ole Pyhetyt Jumalan Sanalla ia Uskolla. Jere. vij.

Jer 7:3 Neite sanopi HERRA Zebaoth Israelin JUMALA. PArandacat teiden elemen ia menon/ Nin mine tadhon teiden tykenen asua thesse paicas.
Jer 7:4 Elket vskaldaco walhen päle/ sanoden Tesse on HERRAN Templi/ Tesse on HERRAN Templi/ Tesse on HERRAN Templi.
Jer 7:5 Waan parandacat teiden Elemen ia menon/ ette te Coctutta tekisit toinen toisellen. Ja elket Mucalaiselle/ Oruoille/ ia Leskelle wärytte techkö/
Jer 7:6 ia elket wighatoindha werta vloswodhataco tesse paicas. Ja elket waeltaco muidhen Jumaloitten ielkin/ teillen omaxi wahingoxi.
Jer 7:7 Nin mine tadhon alati ia ijancaikisesta teiden tykenen asua tesse paicas/ sijnä Maasa/ ionga mine teiden Isillen annoin.
Jer 7:8 Mutta nyt te vskallat Walecten päle/ iotca keluottamat ouat.
Jer 7:9 Ja semmingi te oletta Warcat/ Murhaiat/ Horintekiet/ ia Walapatot/ ia szuitzutat Baalille. Ja te waellat mucalaisten Jumaloitten ielkin/ ioita ette te tunne.
Jer 7:10 Sytte te tuletta ia seisotta minun edesseni/ tesse Honesa/ ioca minun Nimeni ielken nimitettu on/ ia te sanotta. Eipe meille miten tuska ole/ sittequin me sencaltaiset Cauhistoxet teimme.
Jer 7:11 Pidhettekö sis temen Honen/ ioca minun Nimeni ielkin/ nimitettu on/ Röuerein Loolana? Catzos/ kylle mine sen näen/ sanopi HERRA.
Jer 7:12 Menget minun Paicani tyge Silos/ iossa minun Nimen ennen asunut ombi/ ia catzocat/ mite mine sielle tehnyt olen/ minun Canssani Israelin pahuden teden.
Jer 7:13 Ette te sijs caiki nämet Cappalet teette/ sanopi HERRA/ ia mine alati teille sarnata annan/ ia eipe te tadho cwlla/ Mine hwdhan/ ia eipe te taidha wastata.
Jer 7:14 Nin mine sijs tadhon sen Honen/ ioca minun Nimeni ielkin nimitettu on/ ionga päle te vskallat/ Ja sen Paican/ ionga mine teiden Isillen andanut olen/ iuri nin tedhä/ quin mine olen Silon tehnyt.
Jer 7:15 Ja tadhon teite minun Casuoni edest poisheitte/ ninquin mine poisheittenyt olen caiki teiden Welien/ coco Ephraimin siemenen.
Jer 7:16 Mutta ele sine rucuele temen Canssan edeste/ ia ele ycten Walitosta eike anomista edestooco/ eles mös edesastuco heiden tedens minun eteeni/ Sille embe mine tadho sinua cwlla.
Jer 7:17 Sille etkös näe/ mite he tekeuet Judan Caupungeisa? ia Jerusalemin Catuilla?
Jer 7:18 Lapset puita hakeuat/ nin Iset Tulen wiritteuet/ ia waimot sotkeuat Taikina. Ette he Taiwahan Drötingille Mariancacoia leipoisit/ ia Joomawffrit mucalaisille Jumalaloille annaisit/ ette he minun wihoitaisit.
Jer 7:19 Mutta ei heiden pidhe minua sen cautta/ waan itzeheitens wahingoittaman/ heiden häpiexens.
Jer 7:20 Senteden sanopi HERRA Jumala/ Catzos/ minun wihan ia minun Hirmusudhen on vloscaattu temen Paican päle. Seke ylitze Inhimisten ette ylitze Eleinden/ ia Puidhen päle Kedhossa/ ia Maan Jyuein päle/ ia sen pite nin tynipoltaman/ ettei kengen sammutta woi.
Jer 7:21 NEin sanopi/ HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala/ Cootka ycten teiden poltwffrit ia mwdh wffrit/ ia söket Liha.
Jer 7:22 Sille embe mine ole sanonut enge keskenyt Poltwffrist ia muista Wffrista/ teiden Isillen/ sinä peiuene/ coska mine heite Egiptin maalda vloswein.
Jer 7:23 Waan täte mine heille keskin/ ia sanoin/ Cwlcat minun Sanan/ Nin mine tadhon teiden Jumalan olla/ ia teiden pite minun Canssan oleman. Ja waeldacat caikia nijte Teite mödhen/ ioita mine teille neuuon/ ette teille hyuesti keuis.
Jer 7:24 Mutta euet he tactoneet cwlla/ eike Coruiansa sihen callista/ waan waelsit heiden oman Neuuons ielkin ia heiden pahan sydhemens Lwlon ielkin/ ia keuit tacaperin ia ei edespein.
Jer 7:25 Ja tosin hamast sijte peiueste/ iona mine teiden Iset Egiptin maalda vloswienyt olen/ nin tehen peiuen asti/ olen mine iocapeiue teiden tyken lehettenyt caiki minun Palueliani/ ne Prophetat.
Jer 7:26 Mutta euet he tactoneet cwlla/ eike heiden Coruians sihen callista. Waan ouat Niskurit/ ia wiele pahemin tekeuet/ quin heiden Isens.
Jer 7:27 Ja waickas neite caikia heille ratki sanoisit/ euet he senuoxi cwle/ Echkes hwdhaisit/ euet he quitengan wasta.
Jer 7:28 Sano sis heille/ Teme on se Canssa/ ioca henen HERRA Jumalatans ei tadho cwlla/ eike heitens parata. Se oikea Oppi ombi iuri huckunut/ ia euet he sijte miteken sarna.

VIII. Lucu.

Jer 8:1 SIlle samalla aialla/ sanopi HERRA/ pite sen Judan Kuningan Luudh/ henen Pämiestens luudh/ ia Pappein Luudh/ Prophetain Luudh/ ia Jerusalemin Borgharein Lwdh/ heiden Haudhoistans vlosheitettemen/
Jer 8:2 ia heite vlosleuiteteen Auringon ala/ Cuun/ ia caiken Taiuan Sotawäen ala/ Joita he racastit ia paluelit/ ia ioita he seurasit/ ia etzit/ ia cumarsit. Eipe heite pidhe sillen yleshaettaman/ ia haudhattaman/ Waan Sondatungioxi Maan päle tuleuat.
Jer 8:3 Ja caiki techteet teste pahasta Canssasta/ cuhunga paiccan he tuleuat/ iohonga mine heite poissösnyt olen/ paramin he coolla quin ele tactouat/ sanopi se HERRA Zebaoth.

Nijte wastan/ iotca enemen Inhimisten Sädhyste/ quin Jumalan Sanoista piteuet.

Jer 8:4 Senteden sanos heille. Nein se HERRA sanopi. CUca lange/ ia ei tadho iellens ylesnosta? Cuca exypi/ ia ei kernasti oikialle Tielle palaiaisi?
Jer 8:5 Mutta teme Canssa Jerusalemis tacto alati exyxis keudhe. Nin kijndiest he piteuet heitens wäres JumalanPalueluxes/ ettei he sijte taidha lacata.
Jer 8:6 Mine näen ia cwlen/ ettei he miten oikein opeta/ Eikengen Pahuttans cadhu/ ia sano/ Mite mine sis tein? He ioxeuat caiki heiden ioxuuns/ ninquin iocu tuyma Hingisti sodhassa.
Jer 8:7 Haicara Taiuas alla tiete henen aigans/ Mettinen/ Curki ia Päsky warinottauat palaiamisens aiasta. Mutta minun Canssan/ ei tadho HERRAN Lakia tiete.
Jer 8:8 Quinga te sis madhat sanoa/ Me tiedheme mite oikius on/ ia Pyhe Ramattu on meiden edessen? Ja se on quitengi sula walhe/ mite ne Kirianoppeneet/ sääteuet.
Jer 8:9 Senteden teuty sencaltaisten Opettaiain häpie sadha/ peliestye ia fangixi tulla. Sille mite hyue he opetta taitauat/ ette he HERRAN Sanan ylenandauat.
Jer 8:10 Senteden mine tadhon heiden Emendens Mucalaisille anda/ ia heiden Pellons nijlle/ iotca heite wainouat. Sille caiki tynni he woitto ahnectiuat/ seke pienet ette swret/ ia seke Papit ette Prophetat opettauat wäre Jumalanpaluelusta.
Jer 8:11 Ja lohuttauat minun Canssani heiden Tuskasans/ ette he sen haluaxi lukisit/ ia sanouat. Rauha/ Rauha/
Jer 8:12 ia ei Rauha olecan. Senteden pite heiden häpien saaman/ Ette he sencaltaisen Cauhistoxen matkan saattauat. Waicka euet he tacto häweistyne olla/ ia euet tadho häuete/ Senteden heidet pite ycten cocon catuman. Ja quin mine heille costaman rupean/ nin heiden langeman pite/ sanopi HERRA.
Jer 8:13 Mine tadhon heite iurinin poishakia/ sanopi HERRA/ Ettei ycten Winamaria eike Ficuna Ficunapwsa iämen pidhe/ ia mös ledhetki poiswariseman pite. Ja mite mine heille andanut olen/ ne pite heilde poisotettaman/
Jer 8:14 Cussa meiden pite sis silloin asuman? Ja cootka sis teiten/ ia siselmengem nijhin wahuoin Caupungeihin/ ia sielle Apu odhottacam. Sille se HERRA meiden Jumala/ auttapi meite catkeralla Jomalla/ ette me nin synditein HERRA wasta'.
Jer 8:15 Ja/ loottacat teiten sen päle/ Ei tuska olecan/ Coska ei miteken hyue käsis ole/ Ja ette teiden pidheis paratuxi tuleman/ Coska waiuoin sula wahingo käsis on.

IX. Lucu.

Teste P. Prophetast Päsumma. Jere. ix.

Jer 9:23 Nein HERRA sanopi. ELken Wisas kerskatko henen Wisaudhestans/ Elken Wäkeue kerskatko henen Wäkewydhestens/ Elken Ricas kerskatko henen Rickaudhestans.
Jer 9:24 Waan ioca henens kerskata tacto/ Se kerskacan sijte/ ette hen minun tiete ia tunde/ ette mine se HERRA olen/ Joca Laupiudhen/ Oikiudhen/ ia Wanhurskaudhen harioitan Maan päle/ Sille nemet minulle kelpauat/ sanopi HERRA.

X. Lucu.

Huckan tosin me Opetamma nijte Jumalattomita/ ellei itze Jumala siselmeisest hengellens ia Armollans Opetais. Jere. x.

Jer 10:23 MIne tiedhen HERRA/ ettei Inhimisten teco seiso henen wallasans/ ia eike ole kennengen woimas/ quinga hen waeltais eli keumisens oijennais.
Jer 10:24 Curita minua HERRA/ quitengin modholla/ ia ei sinun hirmusudhesas/ ette sine lehes minua ei mixiken saattais.
Jer 10:25 Mutta vloswodhata sinun wihas pacanain päle/ iotca euet sinua tunne/ ia nijnnen Sucukundain ylitze/ iotca sinun Nimees ei auxenshwdha. Sille he ouat Jacobin ylessönyet ia ylesnielyet/ ia he ouat henen poiskuluttanuet/ ia henen Asumisens autiaxi tehnyet.

XIV. Lucu.

Canssan Nuchtet hylieten Heiden Petostens päle. Jere. xiiij.

Jer 14:13 MIne sanoin/ Ah HERRA Jumala/ Catzo/ Prophetat heillen sanouat/ ei teiden pide ycten Miecka näkemen/ eikä Nelke teiden tykenen oleman/ Waan mine tadhon teille anda hyuen Rauhan tesse paicas.
Jer 14:14 Ja HERRA sanoi minulle/ Ne Prophetat noituuat wärin minun Nimesseni. Embe mine heite lehettenyt/ ia en miteken heille keskenyt/ eli miteken heiden cansans puhunut ole. He sarnauat teille walhet Näghyt/ Tulkituxet/ Epeiumaludhen/ ia heiden sydhemens wiettelyxet.
Jer 14:15 Senteden sanopi HERRA nijste Prophetiste/ iotca minun Nimesseni noituuat/ waicka em mine quitenga heite lehettenyt ole. Ja he wiele sijttekin sarnauat/ Eipe ycten Nelke tehen Maan tulecka. Sencaltaiset Prophetat pite Miecas ia Nelies cooleman.
Jer 14:16 Ja se Canssa iolla he noituuat/ pite Miecast ia Neliest sielle ia tälle Jerusalemin Catuilla macaman/ ettei kengen pidhe heite hautaman. Samalmoto mös heiden Emenens/ Poiat ia Tytteret/ ia tadhon heiden pahudhens heiden ylitzens wodhatta.
Jer 14:17 Ja sinun pite sanoman heille temen sanan/ Minun silmeni wootauat kynelite peiue ia öte/ ia euet lacka. Sille se Neitzy minun Canssani Tyter/ ombi hirmulisesta witzoittu ia surkiasti hosuttu.
Jer 14:18 Jos mine Kedholle vlosmenen/ Catzo/ nin sielle macauat/ ne Miecalla tapetut/ Jos mine Caupungijn tulen/ nin sielle macauat ne Neliest hiukahtunuet. Sille teuty mös ne Prophetat/ nin mös ne Papit/ sihen Mahan menne/ iota euet he tunne.
Jer 14:19 Oletkos sijs Judan ratki poisheittenyt? Eli lienekö sinun Sielus ilghistynyt Zionijn? Mixi sine sijs meite nin olet lönyt/ ettei kengen meite taidha parata? Me toiuoim Rauhan tuleuan/ Nin ei miten hyue tullut/ Me toiuoim/ Ette meiden pidheis teruexi tuleman/ Mutta catzos/ nin on enembi Wahingo käsis.
Jer 14:20 HERRA me tunnema meiden Jumalattoman menon/ ia meiden Isein pahatteghot. Sille me olema sinun wastas synditehnyet/ Mutta sinun Nimes teden/ ele salli meite häueistette. Ele sinun Cunniaudhes Stoli anna pilcatta/ Muista sijs/ ia ele sinun Lijttoas meiden cansan rico.
Jer 14:21 Ei ole sijtteken Pacanain Epeiumalois yxiken/ ioca Saten taita anda/ Nin eipe mös Taiuaska itzestens taidha sata. Sine quitengin olet tosin meiden HERRAN Jumalan/ ioonga päle me toiuomma/ Sille sine taidhat caickia neite tedhä.

XV. Lucu.

Prophetan Rucous ia Lohutos/ ette se Tecteinen Canssa/ Jumalan Sanas ieriestens pysyis.

Jer 15:15 Ah HERRA/ Sinepe sen tiedhet/ muista meiden pälen/ ia pidhe murhe meiste/ ia costa meiden polestan meiden Wiholisillen. Coria meite/ ia ele sinun Wihas heite wastan wiwyte/ Sille sine tiedhet/ Ette me sinun tedhes pilcatam.
Jer 15:16 Silleuelil pidhettele meille sinun Sanas/ coska me sen saama/ Ja se sama sinun Sanas ombi meiden sydhemen riemu ia lohutos. Sille me tosin olema sinun Nimes ielkin nimitetut/ HERRA Jumala Zebaoth.
Jer 15:17 Eipe me ryhdhyte meiten nijnen Pilcuriten secan/ enge meiten riemuitze heiden cansans. Waan me pysyme ainostans sinun Kätes edes/ Sille sine wihastut sangen meiden cansan.
Jer 15:18 Mixi sijs meiden Kiwun nincauuan wipy/ Ja meiden Haauan nin ylenpahat ouat/ ettei kengen nijte parata woi? Sine olet meille tecty/ ninquin Lehdhe/ ioca ei sillen cohua tadho.
Jer 15:19 Senteden nein sanopi HERRA/ Jos sine minussa kijnirippuisit/ nin mine tadhon sinussa kijnirippua/ ia sinun pite minun Sarnaiani oleman. Ja ios sine ne Hurskat opetat/ nijste pahoista Inhimisist heitens eroittaman/ nin sinun pite minun Opettaiani oleman. Ja ennenquin sinun pidheis heiden tygens käendemen/ nin heiden pidheis ennen sinun tyges heitens käendemen.
Jer 15:20 Sille mine olen sinun tehnyt tellen Canssallen/ wahwaxi cupari Murixi. Waicka he sinua wastan sotisit/ nin euet he quitengan sinua ylitzeuoita. Sille mine olen sinun tykenes/ ette mine autaisin sinua ia pelastaisin sinua/ sanopi HERRA.
Jer 15:21 Ja tadhon mös sinua pelasta nijnen Coreiten käsiste/ ia nijnen Tyrannein käsiste sinua wapacta.

XVI. Lucu.

Pacanain Cutzumisest. Jere. xvj.

Jer 16:16 CAtzo/ Mine vlosleheten monda Calamieste/ sanopi HERRA/ ne pite heite calaman. Ja sitelehin mine vlosleheten monda Hakiata/ iotca heite pite fangitzeman iocaitzest woresta/ caikista Cuckuloista/ ia iocaitzest Kiuiraoista.
Jer 16:17 Sille minun Silmeni catzouat caikein heiden Teidens päle/ ettei heiden pidhe minun Casuoni edest taitaman heitens salata/ ia heiden Pahateghons ei ole minun silmisteni peitetty.
Jer 16:18 Mutta ensin mine tadhon heiden pahatecons ia syndins/ cactalaisest costa/ Senteden ette he minun Maani saastutit heiden Epeiumaloittens Vainain cansa ia minun Perimiseni heiden ilkeydellens teuttenyet ouat.
Jer 16:19 HERRA sine olet minun Wäkewyten ia woiman/ ia minun Turuan Tuskassa. Ne Pacanat pite sinun tyges Mailman äriste tuleman/ ia sanoman. Meiden Iset ouat pitenyet wärie ia turhia Jumaloita/ iotca euet autta woinuet.
Jer 16:20 Quinga iocu Inhiminen taita ne Jumaloixi tedhä/ iotca euet ole Jumalat? Senteden catzo/ Nyt mine tadhon heite opetta/ ia minun Käteni ia waltani heille tietteuexi tedhä/ ette he tundisit/ ette mine HERRAXI cutzutan.

XVII. Lucu.

Sen Ensimeisen Taulun ialo Toimitos.

Jer 17:5 Nein HERRA sanopi. KIrottu ombi se mies/ ioca Inhimisten päle vskalta/ ia pitepi lihan henen Käsiuardhens edest/ ia sydhemellens HERRASTA poiswelte.
Jer 17:6 Henen pite oleman ninquin Caneruan coruesa/ ia ei hen saa nädhe site tuleuaista Lohutosta. Waan henen pite iemen sihen quiuahan coruesa/ hedelmettömes ia autias Maasa.
Jer 17:7 Mutta siugnattu on se Mies/ ioca HERRAN päle loottapi/ ia ionga turua HERRA ombi.
Jer 17:8 Hen on ninquin iocu istutettu Puu wedhen tykene/ ia wirdhan wierelle iwritettu. Sille waicka iocu helleh tule/ nin ei hen senuoxi quiuetu/ waan henen Lectens wiherieiszne pysyuet/ ia ei murhedi/ quin iocu quiua woosi tule/ Waan se candapi lackamat Hedhelmen.
Jer 17:9 Yxi wiecas ia nuria ase caikein ylitze/ ombi sydhen/ Cuca sen taita vlostutkia?
Jer 17:10 Minepe HERRA taidhan sydhemet vlostutkia/ ia ne munaskuut coetella/ ia annan iocaitzen tööns ielkin henen tecoins hedelmen ielkin.
Jer 17:11 Sille quin iocu Lindu Munians hauto/ ia ei nijte coori/ Nin ikenens ombi se iocu wärie Tauaroita cocopi. Sille quin hen wähimen pelke/ nin henen teuty ne iette/ ia wiele pälisexi hen pilcatan.
Jer 17:12 Mutta meiden Pyhydhen Sia/ nimitten/ se Jumalan Cunnian Stoli/ aina wahwana pysy/
Jer 17:13 Sille sine HERRA olet Israelin toiuo. Caiki iotca sinua ylenandauat/ pite häpien tuleman/ ia ne poislangetut pite maan päle kirioitetuxi tuleman. Sille he HERRAN ylenannoit/ sen eleuen Wedhen cohumisen.
Jer 17:14 Paranna sine minua HERRA/ nin mine paranen/ Auta sine minua/ nin mine olen autettu/ Sille sine olet minun kerskauxen.
Jer 17:15 Catzos/ he sanouat minulle/ Cussa on sijs HERRAN sana? annaxi sen tulla.
Jer 17:16 Mutta em mine senuoxi sinulda poispaennut/ minun Paimenen/ enge mine halainut Inhimisten kerskautta. Sinepe tiedhet sen Sanan oikean oleuan sinun edeses/ iota mine sarnanut olen.
Jer 17:17 Ele sine ole minulle hirmudhexi/ ole minun Turuan tuskissa.
Jer 17:18 Häueise heite iotca minua wainouat/ ia ei minua/ wapiskat he/ ia em mine. Toota heiden ylitzens sen Onnettomudhen peiue/ ia murenna heite caxikerdhaisest.

Inhimisten sydhemen Pahudhest ia Jumalattomudhest/ ettei se eike Jumalan lupausta Usko eike henen vchkaustans pelke. Jere. ibidem.

Jer 17:19 Nein sano HERRA minulle/ Mene ia seiso sen Canssan Portis/ ionga cautta ne Judan Kuningat vlos ia siselkeuuet/ ia caikissa Porteis Jerusalemis/ ia sano heille.
Jer 17:20 CWlcat HERRAN Sana te Judan Kuningat/ ia coco Juda/ ia caiki Jerusalemin Asuuaiset/ iotca neinein Portein siselkeut/ Nein sanopi HERRA.
Jer 17:21 Cauattacat teiten/ ia elket candaco ycten Corma Sabbathin peiuen/ Portein cautta/ Jerusalemin sisel.
Jer 17:22 Ja elket wiekö ycten corma Sabbathina/ teiden Honeistan/ ia elket ycten töte techkö. Waan pyhitteke Sabbathin peiue/ ninquin mine teiden Isillen keskenyt olen.
Jer 17:23 Mutta euet he cwle eike tenne coruians callista/ waan niskurixi tuleuat/ ettei he minua cwle/ eli salli heitens opetetta.
Jer 17:24 Jos te minua cwlisit/ sanopi HERRA/ ettei te ycten corma candaisi Sabbathin peiuene temen Caupungin Portein cautta. Waan site pyhiteisit/ ette te ycten töte tekisi sen peiuen päle.
Jer 17:25 Nin pidheis mös temen Caupungin portein cautta/ vlos ia siselkeumen/ Kuningat ia Pämiehet/ iotca Dauidin Stolin päle istuuat. Ja he aiaisit ia menisit seke hewoisten ette Rattain cansa/ ne ynne heiden Pämiestens ia caikein. Judan ia Jerusalemin asuuaisten cansa. Ja temen Caupungin pite ijancaikisesta asuttaman/
Jer 17:26 ia pite tuleman Judan Caupungeista/ ia iotca ymberi Jerusalemin macauat. Ja sijte BenJamin maasta/ Laxoista ia Worista/ ia Lounasta/ iotca pite edestooman Poltwffri/ Wffri/ Rocawffri/ ia Kijtoswffri/ HERRAN Honehesen.
Jer 17:27 Mutta ellei te tadho minua cwlla/ ette te Sabbathin peiuen pyhidheisit/ ia ei ycten corma Sabbathin peiuen päle cannaisi portein cautta Jerusalemijn. Nin mine tadhon ylessytytte Tulen henen Porteins/ ionga ne Honet Jerusalemis culuttaman pite/ ia ei vlossammuteta.

XVIII. Lucu.

Yxi Wertaus Sauenualaiast.

Jer 18:1 Teme on se sana/ quin HERRALDA tapactui Jeremian tyge.
Jer 18:2 YLesnouse ia alasmene Sauenualaian Honesen/ iossa mine tadhon anda sinun cwlla minun Sanani.
Jer 18:3 Nin mine alasmenin sen Sauenualaian Honesen/ ia catzo/ hen töteteki sen Pörens päle.
Jer 18:4 Ja se Crusi/ ionga hen sauesta teki/ serkeindyi henen käsisens.
Jer 18:5 Nin hen taas teki toisen Crwsin/ ninquin hen tactoi/ silloin HERRAN sana tapactui minun tykeni/ ia sanoi.
Jer 18:6 Engö Mine mös/ ninquin teme Sauenualaia woi teille tedhä/ o te Israelin Honesta/ sanopi HERRA? Catzos/ quin Saui on Walaians käsis/ nin mös te Israelin Honesta/ minun kädhesseni oletta.
Jer 18:7 Ekiste mine puhun iongun Canssan eli Waldakunnan wastan/ ette mine sen tadhon ylesiuritta/ serkie ia cadhotta.
Jer 18:8 Mutta ios se Canssa henen Pahudhestans poiskäendepi/ iota wastan mine puhun/ nin mineki mös cadhun site paha quin mine heille aiattelin tedhexeni.
Jer 18:9 Ja ekiste mine puhun iostaki Canssast eli Waltakunnast/ ette mine sen ylesraketa ia istutta tadhon.
Jer 18:10 Mutta ios se paha tekepi minun Silmeini edes/ ettei hen minun ändeni cwle/ Nin mineki mös tadhon catua site hyue/ quin mine heille olen luuanut tedhexeni.
Jer 18:11 Nin sanos sis nijlle iotca Judeas ouat ia Jerusalemin Borgharille/ nein sanopi HERRA. Catzo/ mine walmistan teille ydhen Onnettomudhen/ ia aiattelen iotakin teiden wastan. Senteden palaitkan iocainen henen pahudhestans/ ia parandacat teiden menon ia tecon.
Jer 18:12 Mutta he sanoit. Eisuingan se tapactu/ Me tadhoma waelda oman aiatoxen ielken/ ia iocainen tedhä henen pahan sydhemens Lwlon ielkin.

Jeremias cwlutettijn Rettarixi ia Eriseuraiaxi. Ja ei ole ihmette/ ette hen rucuelepi wiholisians wastan/ quin hen kylle rackaudhesta ennen heiden edhestens achkeroinut oli. Jere. ibidem.

Jer 18:18 MUtta he sanoit/ Tulcat/ ia pitekem neuuo Jeremiast wastan. Sille eipe Papit taidha Laisa exye/ eike nijlle wanhoille neuuo pwtu/ eike Prophetat taidha wärin opetta. Tulcat/ ia Kielelle hende tappacam/ ia elkem totelco mite hen puhupi.
Jer 18:19 HERRA/ otauari minusta/ ia cwle minun wastanseisoiadheni ände.
Jer 18:20 Ongo se oikein/ ette hyue pahalla costetan? Sille he ouat minun Sieluleni ydhen Cropin caiuanuet. Muista sis quinga mine olen sinun edeses seisonut/ ette mine heiden parastans puhuisin/ ia sinun hirmusudhes heiste poiskäendeisin.
Jer 18:21 Nin rangaise nyt heiden Lapsens Nelghien cansa/ ia Mieckahan langetkaat. Ette heiden Emenens ia Leskens/ Lapsittomat olisit/ ia heiden Miehens tapetaisijn/ Ja heiden Urohons sodhasa miecan cautta mestatuxi tulisit.
Jer 18:22 Ette Parcu heiden Honeistans cwluisi/ quinga ekiste sine olet heiden ylitzens andanut Sotawäen tulla. Sille he ouat Cropin caiuanuet minua kijniottaxens/ ia minun Jalcani eteen Paulan virittenyet.
Jer 18:23 Ja ette sine HERRA tiedhet caiki heiden aiuotuxens minua wastan/ ette he minun tappaisit/ nin ele heille andexianna heiden pahatecoans/ ia elken heiden syndins sinun edeses poispyhityt olgo. Anna heite sinun edestes söxette/ ia tee heiden cansans sinun wihas ielkin.

XX. Lucu.

Prophetan Kiusaus tesse vlosmaalatan/ Ettes näkisit mingecaltaiset me itzesten olema/ coska me ylenannetam itzellenne. Sille hen Jumalata laitta/ nyt hen kijtte ia vskalta henen hywydens päle/ Nyt hen syndymiste's sadhattele. etc.

Jer 20:7 AH HERRA/ sine vskotit minun/ ia mine annoin itzeni wietelte/ sine olet ollut minulle ylenwäkeue/ ia olet woittanut. Mutta mine olen sen polesta iocapeiue pilcattu/ ia iocainen minua naura.
Jer 20:8 Sille sijttequin mine puhuin/ hwsin ia sarnasin sijte Witzaudhest ia Raateluxest/ ombi minulle se HERRAN Sana/ pilcaxi ia häpiexi iocapeiue tullut.
Jer 20:9 Silloin iochtui minun mieleheni/ Lach/ Em mine sillen tadho sen päle aiatella/ ia ei enembi henen Nimehens sarnata. Waan se tuli minun sydhemeni ia minun Luihini/ quin palaua Tuli/ nin etten mine site maltanut kersie ia olin lehes heruochtunut.
SJer 20:10 ille mine cwlen/ quinga monda minua kirouat/ ia mine alati wapisen. Candacat/ Huy/ Me tadhon canda henen pälens ( sanouat caiki minun Ysteueni ia Cumpanini ) ios me henen woittaisim/ ia vlotuisim heneen/ ia costaisim henelle.
Jer 20:11 Mutta HERRA ombi minun cansani ninquin iocu wäkeue Kempi/ senteden pite minun Sortaiani langeman/ ia ei ylitzewoittaman. Waan heiden pite sangen häpiemen/ senteden ette he nin tyhmesti tekeuet. Sen häpien pite ijancaikisen heille oleman/ ioca ei ikenens vnodheta.
Jer 20:12 Ja nyt HERRA Zebaoth/ sine quin ne Hurskat coettelet/ munaskuut ia sydhemet näet. Anna minun nädhä sinun Costos heiden ylitzens/ sille mine olen minun syyni andanut sinun haltus.
Jer 20:13 Weisacat HERRALLE/ kijtteket HERRA/ ioca sen Waiuaisen sielun ninen Pahatekiedhen käsist wapactapi.
Jer 20:14 Kirottu olcoon se peiue/ iona mine syndynyt olin/ elken se peiue siugnattu olco/ iona minun Eiten synnytti minun.
Jer 20:15 Kirottu olcoon se/ ioca minun Isälleni hyue sanomata toi/ ia sanoi/ Sinulle poica syndyi hende ilahuttaxens.
Jer 20:16 Se sama Mies olcoon ninquin ne Caupungit/ iotca HERRA cukisti/ ia ei hen site catunut. Hen cwlcan ydhen parun amulla/ ia polipeiuelle ydhen surkiudhen.
Jer 20:17 Oy ettet sine ole minua tappanut minun Eiteni codhussa/ ette minun Eiten olis minun Hautani ollut/ ia henen Rumins olis ijancaikisesta wastaoin ollut.
Jer 20:18 Mixi mine sis Eiteni codhusta vlostullut olen/ ette minun teuty sencaltaisen surkiudhen ia sydhemenkiwun nädhe/ ia minun peiueni häpien cansa culutta?

XXII. Lucu.

Raatelioita ia wärie wastan. Jer. xxij.

Jer 22:13 WE henelle/ ioca Honens synnin cansa ylesrakenda/ ia henen Asumaians wärydhelle. Joca Lehimeisens andapi ilman palcata tötetedhe/ ia ei maxa henelle henen palcans/
Jer 22:14 ia aiattele. Lach/ mine tadhon minulleni ydhen swren Honen raketa/ ia leuiet Pallacit/ ia Ackunat henesse vloshacata/ ia lijttepi sen Cedrin puun cansa/ ia sen punaisexi maala.
Jer 22:15 Lwlecos/ sinus Kuningasna oleuas/ ettes Cedrein cansa pramat? Eikö sinun Ises mös sönyt ia ioonut/ ia quitengin piti Oikiutta ia Wanhurskautta/ ia hen hyuesti menestyi.
Jer 22:16 Hen autti sen Raadholisen ia Kieuhen Oikiutehen/ ia hen hyuesti menestyi. Eikö tämä nin ole/ Minua oikein tuta/ sanopi HERRA?
Jer 22:17 Mutta sinun Silmes ia sinun sydhemes/ euet sencaltaisten polehen catzo/ waan paramin Ahneuteen/ ia wighattoman Weren vloswodhattaman/ wäryttelemen/ ia wäkiualta tekemen.

XXIII. Lucu.

Wärie Paimenita ia Petteite wastan waan Christus ombi se totinen Paimen. Jere. xxiij.

Jer 23:1 WE teille paimenille/ iotca minun Laitumeni Laumat hucutat ia haaskat/ sanopi HERRA.
Jer 23:2 Senteden sanopi HERRA se Israelin Jumala/ nijste Paimenista/ iotca minun Canssani hallitzeuat. Te oletta haaskanuet minun Laumani/ ia poissöxenyet ia ette site etzinyet. Catzo/ mine tadhon teite etziskelle teiden pahain tecoina teden/ sanopi HERRA.
Jer 23:3 Ja mine tadhon ne tehteet minun Laumastani coghota/ caikista Makunnist/ iohonga mine heite poissysenyt olen. Ja tadhon heite iellenswiedhe heiden Nawettaans/ ette he casuaisit ia enenisit.
Jer 23:4 Ja mine tadhon Paimenet heiden ylitzens asetta/ iotca heite caitzeman pite/ nin ettei heidhen pidhe sillen pelkemen/ eli wapiseman/ eike etziskeldemen/ sanopi HERRA.
Jer 23:5 Catzos/ Se aica tulepi/ sano HERRA/ ette mine tadhon Dauidille ydhen wanhurskaudhen wesan yleshärette. Ja sen pite Kuningan oleman/ ioca hyuesti hallitzepi/ ia Oikiutta ia Wanhurskautta hen asettapi maan päle.
Jer 23:6 Sille samalla aialla/ pite Juda autetuxi tuleman/ ia Israel irstasti asuman. Ja teme pite henen Nimens oleman/ ette hen cutzuttan/ Se HERRA/ ioca meite wanhurskauttapi.
Jer 23:7 Senteden catzos/ Ne peiuet tuleuat/ sanopi HERRA/ coska ei sillen sanota/ Nin totta quin Jumala elepi/ ioca Israelin Lapset Egiptist vloswei.
Jer 23:8 Waan/ Nin totta quin se HERRA elepi/ ioca Israelin Honen siemenen ombi vloswienyt/ ia toonut sijte pohiaisest maasta/ ia iocaitzist makunnist/ iohonga mine heite vlossysenyt olen/ ette heiden pite omasa Maasans asuman.
Jer 23:9 Wastan nijte prophetie. MInun sydhemen murendupi minussa/ caiki minun Luuni wapiseuat. Mine olen ninquin iocu iouxis Mies/ ia ninquin iocu Winasta horiuisi/ HERRAN edesse/ ia henen pyhein Sanains edesse.
Jer 23:10 Senteden ette Maa nin teunens Horintekijst ombi/ ette Maakunda nin surkiasti seisopi/ ette se nin kirottu on/ ia ne lustiset Kedhot coruesa poisquiuauat. Ja heiden Elemens ombi paha/ ia heiden Hallitoxens ei miteken kelpa.
Jer 23:11 Sille seke Prophetat ette Papit/ ouat pahaelkiset/ Ja leudhen mös minun Honesani heiden pahudhens/ sanopi HERRA.
Jer 23:12 Senteden ombi heiden Tiens/ ninquin iocu liucastua tie pimeydhes/ ionga päle he lipistyuet ia langeuat. Sille mine tadhon Onnettomudhen heiden pälens anda tulla/ sen heiden Etzicoxens wodhen/ sanopi HERRA.
Jer 23:13 Ninen tosin Prophetain tykene Samarias/ mine Hulludhen näin/ ette he ennustit Baalin cautta/ ia wiettelit minun Canssani Israel.
Jer 23:14 Mutta ninen Prophetain tykene Jerusalemis/ mine näen ratki cauhistoxen/ quinga he Horutta tekeuet/ ia walhen cansa meneuet/ ia wahuistauat nijte Pahoia/ etteikengen Pahudhestans poiskäendyisi. Caiki he ouat minun edesseni/ ninquin Sodoma/ ia heiden Borgharins ninquin Gomorrha.
Jer 23:15 Senteden sanopi se HERRA Zebaoth/ nijste Prophetiste/ nein/ Catzo/ mine tadhon heite Coiroholla söötte/ ia Sapelle iootta. Sille ette nijste Prophetist Jerusalemis/ vlostulepi Ulcocullasus caiken Makunnan ylitze.
Jer 23:16 Neite sanopi se HERRA Zebaoth/ Elket cwlco ninen Prophetain sanoia/ iotca teille ennustauat. He wietteleuet teite/ Sille he sarnauat heiden sydhemens näghyt/ ia ei HERRAN suusta.
Jer 23:17 He sanouat nijlle/ iotca minua pilcauat/ HERRA ombi sen sanonut/ Teille hyuesti keupi. Ja caikille iotca heiden sydhemens lwlon ielkin waeldauat he sanouat/ Ei tule ycten Onnettomust teiden pälen.
Jer 23:18 Sille cuca on HERRAN neuuosa seisonut/ ioca henen Sanans nähnyt ia cwllut on? Cuca on merkinyt ia cwllut henen Sanans?
Jer 23:19 Catzos/ HERRAN Twlispän pite Hirmudhen cansa tuleman/ ia yxi iulma wachto langepi ninen iumalattomiten Pään päle.
Jer 23:20 Ja se HERRAN wiha ei pidhe lackaman/ sihenasti quin hen teke ia toimitta/ mite hen aiatteli/ Edespein kylles neite saat tuta.
Jer 23:21 Em mine lehettenyt nijte Propheti/ ia quitengin he iooxit/ em mine heillen puhunut/ ia quitengin he Propheterasit.
Jer 23:22 Sille ios he olisit minun Neuuosani pysyneet/ ia olisit minun Canssalleni sarnaneet Minun Sanoiani/ Nin he olisit heite poiskäendenyet heiden pahast menostans/ ia heiden pahast elemestens.
Jer 23:23 ENgö Mine ole yxi Jumala/ ioca iuri lesse ombi sanopi HERRA/ ia ei iocu caucainen Jumala.
Jer 23:24 Lwlecos/ ette iocu nin taita henens salata/ eten Mine woi hende nädhe/ sanopi HERRA. Eikö Mine se ole/ ioca Taiuan ia Maan ylesteutte/ sanopi HERRA?
Jer 23:25 Mine sen kylle cwlen/ ette Prophetat sarnauat/ ia ennustauat walhen minun Nimeheni/ ia sanouat. Mine vndanäen/ Mine vndanäen.
Jer 23:26 Coska tactouat sis ne Prophetat lacaita? Jotca walhet ennustauat/ ia heiden sydhemens Petosta ennustauat.
Jer 23:27 Ja tactouat ette minun Canssan pite minun Nimeni vnoctaman/ heiden Undens teden/ iotca toinen toiselle sarnapi/ Ninquin heiden Isens minun Nimeni vnodhit Baalin teden.
Jer 23:28 Jolla Prophetalla Unia on/ se Unians sarnatkan/ Mutta iolla Minun Sanani on/ se sarnatkan Minun Sanani Oikein. Sille quinga Acanat ia Nisut wertaitzet ouat? sanopi HERRA.
Jer 23:29 Eikö minun sanani ole ninquin tuli/ sanopi HERRA/ ia ninquin wasara ioca calliot serke.
Jer 23:30 Senteden/ catzo/ mine tadhon ninen Prophetain wastan tedhä/ sanopi HERRA/ iotca minun sanani warastauat toinen toiseldans.
Jer 23:31 Catzo/ mine tadhon ninen Prophetain wastan tedhä/ sanopi HERRA/ iotca heiden omia sanoians wieuet/ ia sanouat/ hempä sen sanonut on.
Jer 23:32 Catzo/ mine tadhon tedhä nijte wastan/ iotca wärie vnia ennustauat/ sanopi HERRA. Joita he sarnauat/ ia minun Canssani wietteleuet heiden walehillans ia liuckailla opetoxillans. Waicka em mine heite lehettenyt/ enge miten heille keskenyt/ ia eike he mös ole telle Canssalle tarpeliset/ sanopi HERRA.

XXXI. Lucu.

Quin se päsemys sijte seitzemenkymmenen wodhen fangiuxest/ oli ilolinen/ nin sijtte mös palio iloisambi on Christusen euangeliun Judasten ia pacanain coctan. Jere. xxxj.

Jer 31:1 Sille samalle aialla/ sanopi HERRA/ mine tahhon caikein Israelin sucukundain Jumala olla/ ia heiden pite minun Canssani oleman.
Jer 31:2 Nein sanopi HERRA/ se Canssa quin miecalda ylitzeiei/ on armon coruesa löytenyt. Israel poismene lepons tyge/ HERRA minulle ilmestui caucaisella maalla.
Jer 31:3 Mine olen aina ia alati sinun rakasna pitenyt/ senteden mine olen sinua poleheni wetenyt sulasta armosta.
Jer 31:4 Lach/ mine tadhon sinun iellnesraketa/ ettes raketuxi pite cutzuttaman/ sine neitzy Israel. Wielepe sinun pite ilon cansa trumbu lömen/ ia vloskeymen tantzijn.
Jer 31:5 Sinun pite iellensistuttaman winatarhat/ ninen samarian wortein päle/ istutetan ia huilulla soitetan.
Jer 31:6 Sille wielepe se aica pite tuleman/ ette ne wartiat ninen ephrain wortein päle/ pite hwtaman. Ylesnoskat/ keukem yles Zionin tyge/ meiden Herran Jumalan tyge.
Jer 31:7 Sille nein sanopi HERRA/ hwtacat Jacobin ylitze ilon cansa/ ia ihastuca sen pään ylitze pacanain seas/ hwtacat corkiasti/ ylisteket ia sanocat. HERRA auta sinun Canssas/ ne techtet Israelis.
Jer 31:8 Catzo/ mine tadhon heite sijte pohiaisest makunnast anda tulla. Ja tadhon heite coghota maan äriste/ seke sokiat/ rammat/ wastoinoleuaiset ette lastenemet ette heidhen tenne swrella iouckolla iellenstuleman pite.
Jer 31:9 Heiden pite idkein ia rucuellen tuleman/ nin mine heite iodhatan. Mine tadhon heite iodhatta wesi oiain möten tasaises matkas/ ettei he heitens louckaisi. Sille mine olen Israelin ISE/ ia ephraim on minun esicoisen.
Jer 31:10 Cwlcat te pacanat sen Herran sana/ ia iulghistacat site caucana loodhoissa/ ia sanocat. Joca Israelin haiotti/ se mös hende iellenscocopi/ ia pite hende wartioitzeman/ ninquin paimen henen laumans.
Jer 31:11 Sille Herran pite Jacobin pästemen/ ia sen wäkeuen kädheste hende auttaman.
Jer 31:12 Ja heiden pite tuleman/ ia Zionin corkiudhes ihastuman. Ja heiden pite ioukolla HERRAN Lahioihin etzimen/ nimiten/ Jyuihin/ Torenwinahan/ Oliuhun/ Caritzoihin ia Herkijn. Nin ette heiden Sieluns pite oleman/ quin iocu wetinen Yrtitarha/ ia ei enembi surulisen oleman.
Jer 31:13 Silloin pite Neitzyet tantzisa iloiset oleman/ sihen mös noret Miehet/ ynne ninen Wanhain cansa. Sille mine tadhon heiden Murehens iloxi käte ia heite lohutta/ ia heite ilahutta ielkin heiden murehens.
Jer 31:14 Ja mine tadhon Pappein sydhemet ilolla teutte/ ia minun Canssani pite minun Lahiani kyllydhen saman/ sanopi HERRA.
Jer 31:15 Nein sanopi HERRA/ Corkiudhes cwlu ninen Parcuuaisten äni ia catkera idku. Rachel idkepi henen Lapsens ylitze/ ia ei tachdo anda hendens lohutetta henen Lastens ylitze/ sille he hucutetut ouat.
Jer 31:16 Mutta HERRA nein sanopi/ Lacka parghustas ia idkustas/ ia sinun Silmeis kynelist/ Sille eipe sinun Töös pidhe turha oleman/ sanopi HERRA.
Jer 31:17 Heiden pite palaiaman sijte Wiholistein Maasta/ ia palio Hywytte sinun Jelkintuleuaises pite odhottaman/ sanopi HERRA/ Sille sinun Lapses pite Maallens iellenstuleman.
Jer 31:18 Kylle mine cwllut olen/ quinga Epraim walitta/ Sine olet minun curittanut/ ia mine olen mös curitettu/ ninquin iocu carias Wasicka. Palauta minua/ nin mine palaian/ Sille sine HERRA/ olet minun Jumalan.
Jer 31:19 Jos mine iellens cotia tulen/ nin mine tadhon itzeni parata/ Sille sijttequin mine taitauaxi tulin/ nin mine * löön landeitani. Sille mine olen häueisty/ ia häpien/ Sille minun teuty sen ylencatzen kersie/ ionga mine ennen ansaitzin.
Jer 31:20 Eikö Epraim ole minun rackain Poican/ ia minun ihainen Lapsen? Sille wielepe mine kylle muistan/ mite mine henen cansans puhunut olen/ Senteden minun sydhemen halke Laupiudhesta henen coctans/ ette mine wissist henen ylitzens armaitzen/ sanopi HERRA.
Jer 31:21 Ylösoienna sinulles Muistomerkit/ ia asetta sinulles Murhenmuisto/ ia cohenna sinun Sydhemes sen oikean tien päle/ ionga päle sinun pite waeldaman. Jellenspalaia sine Neitzy Israel/ Jellenspalaia neidhen sinun Caupungidhes tyge.
Jer 31:22 Quincauuan sine tadhot itzes poiskendhe/ sine Tyter/ ionga mine tadhon iellenstoodha? Sille HERRAN pite iotaki wtta Maan päle saattaman/ Waimon pite Miehen ymberisulkeman.
Jer 31:23 NEein sanopi se HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala/ Wielepe sanotan teme sana Judean Maasa/ ia henen Caupungeisans coska mine heiden Fangiudhens käendeue olen. Se HERRA siugnatkon sinua/ sine Wanhurskaudhen asumus/ sine pyhe Wori.
Jer 31:24 Ja iudan ynne caikein henen Caupungeins cansa pite sielle asuman/ sihen Peltomiehet ia iotca Laumans cansa ymberi waeldauat.
Jer 31:25 Sille mine tadhon ne wesytetut Sielut wirghotta/ ia ne surkiat Sielut rauita.
Jer 31:26 Senteden mine yleshereitzin ia ylescatzoin/ iossa mine makiasti olin maanut.
Jer 31:27 Catzo/ aica tulepi/ sano HERRA/ ette mine tadhon sen Israelin Honen ia Judan Honen/ kyluä/ seke Canssalle ette Carialle.
Jer 31:28 Ja quin mine waluoin heiden ylitzens/ ylesiurittaman/ repimen/ raateleman/ cadhottaman ia rangaiszeman. Nin minun mös pite waluoman heiden ylitzens/ rakendaman ia istuttaman/ sanopi HERRA.
Jer 31:29 Eipe silloin enembete sanota/ Iset ouat hapanuet Winamariat sönyet/ ia Lasten hampat ouat heltyneet.
Jer 31:30 Waan iocainen pite henen pahatecons teden cooleman/ ia cuca Inhiminen sööpi raaca winamaria/ henen hampans pite heltymen.
Jer 31:31 CAtzo/ se aica tulepi/ sano HERRA/ silloin minun pite tekemen Udhen Lijton Israelin ia Judan Honen cansa.
Jer 31:32 Ei sencaltaista quin se entinen Lijtto oli/ ionga mine heiden Iseins cansa tein/ coska mine heiden käteens rupesin/ heite Egiptin maalda vloswiedhexeni. Jota Lijtto euet he piteneet/ ia minun pite heite watiman/ sanopi HERRA.
Jer 31:33 Mutta teme pite se Lijtto oleman/ ionga mine teen Israelin Lasten cansa/ temen aian pereste/ sanopi HERRA. Mine tadhon minun Lakini anda heiden sydhemens/ ia ne heiden mielihins kirioitta/ Ja heiden pite minun Canssan oleman/ Nin mine tadhon olla heiden Jumalans.
Jer 31:34 Ja eikenge pidhe toistans opettaman/ eike Weli Weliens/ ia sanoman/ Tunne HERRA. Mutta he caiki pite minun tundeman/ seke pienet ette swret/ sanopi HERRA. Sille mine tadhon heiden pahatecons andexianda/ ia ei ikenens enembete muista heiden syndiens päle.
Jer 31:35 Nein sanopi HERRA/ ioca andapi Auringoisen peiuelle walkiudhexi/ ia Cuun ia Techdet heiden culkemisens ielkin/ ölle walkiudhexi. Joca Meren licutta/ ette henen Allons prwskauat/ HERRA Zebaoth on henen Nimens.
Jer 31:36 Coska sencaltaiset Sädhyt minun edesteni huckuuat/ sanopi HERRA/ silloin mös Israelin Siemenen pite pwttuman/ ettei se ole sillen iocu Canssa minun edesseni.
Jer 31:37 Nein sanopi HERRA/ Jos Taiuas ylhelle taitan mitatta/ ia se Maan perustos tynni vlostutkistelda/ silloin mös tadhon mine coco Israelin Siemenen poisheitte/ caikein edheste quin he tekeuet/ sanopi HERRA.
Jer 31:38 Catzo/ se aica tulepi/ sano HERRA/ ette sen HERRAN Caupungin pite ylesrakettaman/ sijte Hananeelin Tornista/ sihen culma Portijn asti.
Jer 31:39 Ja sen Tasanooren pite sielde codhastans edeskeumen/ haman sihen cuckulaan asti Gared/ ia se käteen Gaathin pein.
Jer 31:40 Ja se coco Coolemanlaxo ia se Tuhganpaicka/ ynne sen coco Coolemanpellon/ haman sihen Kidronin Oiaan sahca/ Ja haman sihen Oriten Portin culman Iteen pein/ pite Pyhe HERRALLE oleman. Nin ettei se ikenens seriete/ eli poisricotuxi tule.

XXXII. Lucu.

Lupaus ettei sillen Jumalan Canssa pidhe moninaisilla Opilla/ Eriseurille eli wärille Jumalan Palueluxilla wieteltemen. Jere. xxxij.

Jer 32:27 CAtzos/ Mine tadhon heite coghota caikista Makunnista/ iohonga mine heite poissysenyt olen/ minun swren wihani/ hirmusudhen ia iulmaudheni cautta. Ja tadhon heite tehen paickan iellenstoodha/ ette heiden irstasti asuman pite.
Jer 32:38 Ja heiden pite minun Canssan oleman/ ia mine heiden Jumalans tadhon olla.
Jer 32:39 Ja tadhon heille ydhencaltaisen sydhemen ia menon anda/ ette he minua pelkeisit caickena heiden eliaicanans/ ette heille ia heiden Lapsillens heiden ielkins/ pidheis hyuesti keumen.
Jer 32:40 Ja tadhon ydhen ijancaikisen Lijton heiden cansans tedhä/ Nin ettei mine tadho lacata/ heille hyuesti tekemest. Ja tadhon heille minun pelkoni sydhemehen anda/ ettei he minusta poiswelteisi.
Jer 32:41 Ja sen pite minun lustin oleman/ ette mine heille tekisin hyue. Ja mine tadhon heite tehen Mahan vskolisesta istutta/ coco minun Sielustani ia caikesta sydhemesteni.

XXXIII. Lucu.

Ette Dauidin Valdakunda ombi ijancaikinen ia henesse Papit ia Leuitit. Jere. xxxiij.

Jer 33:14 CAtzos/ Se aica tulepi/ sano HERRA/ ette mine tadhon sen Armolisen Sanan ylesherette/ ionga mine puhunut olen Israelin Honen/ ia Judan Honen ylitze.
Jer 33:15 Ninä peiuine ia sillä samalla aialla/ mine tadhon anda Dauidille Wanhurskaudhen Wesan ( ia sen pite ydhen Kuningan oleman/ ionga hyuesti hallitzeman pite ) ia pite Oikiutta ia Wanhurskautta Maan päle ylesoiendaman.
Jer 33:16 Sille samalla aialla/ pite Juda autetuxi tuleman/ ia Jerusalem irstana asuman/ Ja hen cutzutan/ Se HERRA/ ioca meite wanhurskauttapi.
Jer 33:17 Sille nin sanopi HERRA/ Eipe se pidhe pwttuman/ Yxi Dauidhista pite Israelin Honen Stolilla istuman.
Jer 33:18 Samalmoto eike mös pidhe coskan pwttuman/ Ette Papit ia Leuitit pite minun edesseni oleman/ iotca Poltwffri tekeuet/ ia Rocawffri ylessytytteuet/ ia wffria ijancaikisesta teurastauat.
Jer 33:19 Ja sen HERRAN sana/ tapactui Jeremian tyge/ ia sanoi.
Jer 33:20 Neite sanopi HERRA/ Jos minun Lijttoni lackapi Peiuen ia Öen cansa/ ettei peiue eli öö aiallans ole.
Jer 33:21 Nin eipe mös minun Lijttoni Dauidin minun Palueliani cansa/ mixiken oleman pidhe/ ettei henelle ycten poica ole Kuningaxi henen Stolins päle/ Ja Leuitein ia Pappein minun Palueliain cansa.
Jer 33:22 Quin se Taiuaan Sotaueki ei taita ylesluetta/ eike Meren Sanda mitata/ Jurinin mine tadhon minun Palueliani Dauidin Siemenen enende/ ia ne Leuitit/ iotca minua palueleuat.

XLIV. Lucu.

Waicka caiki Paicat Judean Maas raateltut olit/ nijlde Caldeilde/ quitengin Juttat Egiptis Radholiset Jumalan ylencatzoit. Jere. xliiij.

Jer 44:15 NIN wastasit Jeremialle caiki ne Miehet/ iotca kylle tiesit/ ette heiden Emenens/ muiden iumaloitten Pyhesaw suitzutit. Ja caiki Waimot/ iotca sielle swres Joukos seisoit/ ynne caiken Canssan cansa/ quin Egiptin Maalla ia Pathros asuit/ ia sanoit.
Jer 44:16 Sen Sanan ielkin/ iongas HERRAN Nimehen meillen sanot/ eipe me tadho sinua suingan cwlla.
Jer 44:17 Waan me tadhon tedhä caiken sen Sanan pereste/ ioca meiden Suustan vloskeupi/ ia tadhon sillen Taiuan Trötingille suitzutta/ ia henelle Joomawffri wffrata. Samalmoto quin me/ ia meiden Iset/ meiden Kuningat/ ia Pämiehet tehnyet ouat/ Judan Caupungeis ia Jerusalemin Catuin päle. Silloin meille Leipe oli kylle/ ia me autuat olima/ ia eipe me ycten Onnettomust nähnyet.
Jer 44:18 Mutta sittequin me lackasimma sille Taiuan Trötingille suitzumast/ ia Joomawffri henelle wfframast/ nin me caiki Kieuhytte kersimme/ ia olema Miecan ia Nelghien cautta huckunuet.
Jer 44:19 Ja echke me sille Taiuan Trötingille suitzutaisim/ ia Joomawffri wffraisim/ eipe me site tee paitzi meiden Miesten tacto/ coska me henelle Cackoia leiuomme/ ia Joomawffri wffram hende paluelaxen.
Jer 44:20 Silloin sanoi Jeremias caikelle Canssalle/ seke Miehille ette waimoille/ ia caikelle Canssalle/ quin henelle nin wastanut oli.
Jer 44:21 Sitepe tosin mine lwlen/ ette HERRA on muistanut sen suitzumisen päle/ quin te Judan Caupungeisa ia Jerusalemin Catuilla/ tehnyet oletta/ ynne teiden Isein/ Kuningasten/ Pämiesten ia caiken Makunnan Canssan cansa. Ja nin hen site sydhemens päle laski/
Jer 44:22 nin ettei hen woinut teiden paha menoan sillen kersie/ ia nijte Cauhistoxia/ ioita te teit. Joista mös teiden Maa on autiaxi/ ihmexi/ ia kirouxexi tullut/ nin ettei kengen sijne sisel asu/ quin tenepene nächteue ombi.
Jer 44:23 Senteden/ ette te suitzutitte/ ia HERRA wastan synditeit/ ia ette te HERRAN ände totelluet/ eike henen Laisans/ Oikiudesans ia Todhistuxisans/ waeldaneet. Senteden mös se Onnettomus teille tapactui/ quin tenepene nächteue ombi.
Jer 44:24 Ja Jeremias sanoi caikelle Canssalle/ ia caikille waimoille/ culcat HERRAN sana/ caiki quin Judast oletta Egiptin maasa/
Jer 44:25 Nein sanopi HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala. Te ia teiden Waimon oletta teiden suulan puhunuet/ ia teiden käsillen teuttenyet/ mite te sanoitta. Meiden Lupauxet me tadhoma pite/ ioita me Taiuan Trötingin luuanet olema/ ette me henelle Pyhesaw suitzutaisim/ ia Joomawffri wffraisim. Lach/ te oletta teiden Lupauxet pitenyet/ ia teiden Lupauxet töidhen cansa teuttenyet.
Jer 44:26 Nin cwlcat sis sen HERRAN Sana/ caiki te Judast/ iotca Egiptin maasa asutta. Catzo/ mine wannon minun swren Nimeni cautta/ sanopi HERRA. Ettei minun Nimeni pidhe sillen iongun Inhimisen suun cautta Judast coco Egiptin maasa nimitettu oleman/ ioca sanois/ Nin totta quin se HERRA Jumala elepi.
Jer 44:27 Catzo/ Mine tadhon waluoa heiden ylitzens/ heiden pahudhexens ia ei hywydhexens. Nin/ ette ioca Judast Egiptin maasa on/ sen pite Miecan ia Nelghien cautta huckuman/ sihenasti ette he loputetuxi tuleuat.
Jer 44:28 Mutta iotca Miecan welteuet/ heiden pite quitegin Egiptin maalda/ Judean mahan iellenstuleman wähen Joukon cansa. Ja sillens pite sis caiki ne ylitzeienyet Judast/ iotca Egiptin mahan asuman mennyet olit/ ymmertemen/ Cumban sanat todhexi tuleuat/ Minun elike heiden.

XLV. Lucu.

Jumala surepi Jeremian Paluelian ia Kirioittaian/ Baruchin edest. Jere. xlv.

Jer 45:2 NEin sanopi HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala/ sinusta Baruch.
Jer 45:3 Sine sanot/ We minulle/ Quinga on HERRA minulle murhen minun Kipuni päle lisenyt/ mine hoocan minuni wesyxijn/ ia en leude ycten lepo.
Jer 45:4 Sanos henelle/ Nein sanopi HERRA/ Catzo/ mite mine ylesrakensin/ site mine ricon/ ia mite mine istutin/ site mine ylesiuritan/ ynne coco temen minun Maani cansa. Ja sine etzit itzelles swret cappalet/
Jer 45:5 Ele site pydhe/ Sille catzo/ Mine tadhon Onnettomudhen caiken Lihan ylitze anda tulla/ sanopi HERRA. Mutta sinun Sielus mine tadhon sinulle ninquin Saalihin anda/ edeskuhungas waellat.

LI. Lucu.

Weisu Babilonian ia Seurakunnan Wiholisia wastan. Jere. lj.

Jer 51:15 JOca Maan henen Woimallans tehnyt on/ ia Mailmanpijrin henen Wisaudhellans walmisti/ ia Taiuan toimelisella sädhylle vloswenytti.
Jer 51:16 Coska hen iylise/ nin palio wette Taiuas ala tulepi. Hen ylestemma Piluet/ hamast Maan äreste. Hen tekepi Leimauxet Satees/ ia vlostoopi Twlen salaisist sioistans.
Jer 51:17 Caiki Inhimiset ouat Tompelit heiden konstins cansa/ ia iocainen Cullanseppe häueisteten heiden Cuuains cansa.
Jer 51:18 Sille heiden Epeiumalans ouat wietteluxet/ ia ei ole heisse eleme. He ouat sula turhaus ia petteueiset teghot/ teuty heiden huckuua/ coska heite etziskellen.
Jer 51:19 Mutta eipe Se nin ole/ ioca Jacobin Tauara on/ Waan sepe se on/ ioca caiki loopi/ Ja Israel ombi henen Perimisens waltica/ HERRA Zebaoth on henen Nimens.