Hiobin Kirja

22.04.2020

Hiobin Kirjan Esipuhe .
HIobin Kirja selittä sen kysymyxen: jos myös hywillekin tapahtu wastoinkäymist ja waiwa Jumalalda?
Sen päälle Hiob wahwast seiso ja pitä/ että Jumala waiwa myös hywiäkin ilman syytä/ ainoastans idzellens kijtoxexi ja cunniaxi/ nijncuin Christus Ioh. 9:3. myös sen todista sijtä sokiana syndynestä.
Sitä wastan asettawat heitäns hänen ystäwäns/ ja monilla sanoilla tahtowat todista/ että Jumala on wanhurscas/ nijn ettei hän waiwa jotacuta hywä/ waan jos hän händä waiwa/ nijn hän on osannut syndiä tehdä: ja nijn heillä on yxi mailmallinen ja inhimilinen ajatus Jumalast ja hänen wanhurscaudestans/ cuin hän olis nijncuin ihmiset owat/ ja hänen oikeutens/ cuin mailman oikeus on.
Ehkä Hiob myös/ nijncuin se joca cuoleman hädäs on/ inhimilisest heickoudest ylön paljo Jumalata wastan puhu/ ja hänen tuscasans harhaele/ ja cuitengin lujana pysy/ ettei hän sencaltaist tusca ole ansainnut enä cuin muutcan/ nijncuin se myös tosikin oli.
Mutta wijmeiseldä duomidze Jumala/ että mitä Hiob Jumalata wastan puhui hänen tuscasans/ sen oli hän wäärin puhunut: cuitengin mitä hän ystäwitäns wastan oli puhunut hänen wiattomudestans ennencuin hän waiwattin/ sen oli hän oikein puhunut.
Ja nijn tämä Kirja wijmein tämän asian päättä/ että ainoa Jumala on hurscas/ ja cuitengin ihminen taita olla hurscas ihmisten edes/ nijn myös Jumalangin edes.
Mutta tämä on meille lohdutuxexi kirjoitettu/ että Jumala saldi hänen suuretkin pyhäns horjahtua/ erinomaisest wastoinkäymises.
Sillä ennencuin Hiob tuli cuoleman ahdistuxeen/ kijttä hän Jumalata/ cosca hänen caluns tuli pois/ ja lapsens cuolit.
Mutta cosca cuolema ahdisti händä ja Jumala eroitti hänens/ annoit hänen sanans kyllä tietä/ mikä ihmisen ajatus on ( ehkä cuinga pyhä hän olis ) Jumalata wastan/ nimittäin/ että hän luule ettei Jumala ole Jumala/ waan pikemmin angara Duomari ja wihainen Tyranni/ joca wäkiwalda teke/ ja ei pidä lucua kenengän hywäst elämäst.
Tämä on suurin cappale täsä Kirjas.
Sen ymmärtäwät ainoastans ne jotca kiusawat ja tundewat/ mikä on kärsiä Jumalan wiha ja duomiota/ cusa hänen armons peitetty on.
MItä aican tule cuin Hiob on ollut/ näky että hän on elänyt silloin/ cosca Israelin lapset olit Egyptis.
Sillä Hiob näky olewan Jobab/ josta puhutan/ Gen. 36:33.
Cuningas Edomis. Ja hänen ystäwäns/ jotca händä opit hänen taudisans/ cuin on Eliphas Themanist ja Zophar Naemast eli Timnast/ jotca owat Esaun sugust/ joista puhutan/ Gen. 36:11. & 41.
Bildad Suahst on Suahst Abrahamin pojan sugust/ jonga Ketura hänelle synnytti/ Gen. 25:2.
Elihu Barachelin poica Busist Nahorin sugust.
Nämät caicki nijncuin Ramatust taitan ymmärtä/ owat sijhen aican elänet cuin Israelin lapset asuit Egyptis.
Wielä sijtte ylistä täsä texti sangen suurest hänen uhrejans/ joita hän jocapäiwä teki.
Mutta sijtte cuin Moses johdatti Israelin lapset medzän corpeen/ ja Laki oli annettu uhreista/ ei ollut yhdengän luwallinen/ paidzi Jumalan erinomaista käskyä/ uhrata muolla cuin ainoastans lijton Arkin eli majan tykönä/ Lev. 17:3. Deut. 12:6.
Ja Mosexen aican/ nijncuin hän idze sen todisti/ Psal. 90:10. harwoin tuldin nijn ijällisexi/ cuin täsä Hiobist puhutan/ cap. 42:16.
Joista caikist taitan päättä/ että Hiob on ollut Edomin maan Cuningas sijhen aican cuin Israelin lapset olit Egyptis.
Ja Judalaiset luulewat Mosexen tämän Kirjan kirjoittanen: jos se nijn on/ nijn Hiobin nimi on ollut hänen aicanans monelle tiettäwä.
Pyhä Ramattu puhu hänest/ Ezech. 14:14. Iac. 5:11.

Hiobin Kirja

I. Lucu .

HIob on jumalinen/ ja hänellä on seidzemen poica ja colme tytärtä ja paljo tawarata/ v. 1.
uhra jocapäiwä polttouhria lastens edest/ v. 4.
Sathan canda wäärin HERran edes hänen päällens/ v. 6.
HERra saldi hänen kiusata Hiobi/ joca otta caicki hänen härkäns ja Asins pois Arabialaisten cautta/ v. 12.
poltta hänen lambans/ v. 16.
ryöstä hänen Camelins Chaldealaisten cautta/ v. 17.
tappa hänen lapsens rajun ilman cautta/ v. 18.
joca cuitengin pysy wahwana uscos Jumalan päälle/ v. 20.

Job 1:1 YXi mies oli Uzin maalla nimeldä Hiob/ hän oli waca/ hurscas/ Jumalata pelkäwäinen/ ja wältti paha.
Job 1:2 Ja hän sijtti seidzemen poica ja colme tytärtä.
Job 1:3 Ja hänen carjans oli/ seidzemen tuhatta lammasta/ colme tuhatta Cameli/ wijsi sata pari härkiä/ ja wijsi sata Asia/ ja sangen paljo perhettä. Ja hän oli woimallisembi cuin caicki jotca idäisellä maalla asuit.
Job 1:4 JA hänen poicans menit ja teit pidon/ idzecukin päiwänäns/ huonesans/ ja annoit cudzua colme sisartans syömän ja juoman cansans.
Job 1:5 Ja cosca pidon päiwät olit culunet/ lähetti Hiob ja pyhitti heitä/ ja nousi amulla warhain/ ja uhrais polttouhria caickein heidän lucuns jälken. Sillä Hiob ajatteli: minun poicani owat taitanet syndiä tehdä/ ja siunannet Jumalata heidän sydämesäns. Näin teki Hiob jocapäiwä.
Job 1:6 MUtta se tapahtui yhtenä päiwänä/ että Jumalan lapset tulit ja astuit HERran eteen/ tuli myös Sathan heidän cansans.
Job 1:7 Mutta HERra sanoi Sathanille: custas tulet?
Job 1:8 Sathan wastais HERra/ ja sanoi: minä olen waeldanut ymbäri maan. Nijn sanoi HERra Sathanille: Etkös ottanut waari minun palweliastan Hiobist: sillä ei hänen wertaistans ole maalla/ waca ja hursas/ Jumalata pelkäwäinen/ ja wälttä paha.
Job 1:9 Sathan wastais HERra/ ja sanoi: turhango Hiob pelkä Jumalata?
Job 1:10 Etkös ole kätkenyt händä/ hänen huonettans/ ja caickia cuin hänellä on ymbärins. Sinä olet siunannut hänen käsialans/ ja hänen tawarans on lewitetty maasa.
Job 1:11 Mutta ojenna kätes ja tartu caicken hänen saatuuns/ mitämax hän siuna sinua caswoille.
Job 1:12 HERra sanoi Sathanille: cadzo/ caicki hänen tawarans olcon sinun kädesäs/ ainoastans älä häneen kättäs satuta. Silloin läxi Sathan HERran tykö.
Job 1:13 MUtta sinä päiwänä cosca hänen poicans ja tyttärens söit ja joit wijna wanhimman weljens huones:
Job 1:14 Tuli sanansaattaja Hiobin tygö/ ja sanoi: härjillä kynnettin/ ja Asit käwit läsnä laituimella.
Job 1:15 Nijn he tulit rickast Arabiast ja otit ne/ ja löit palweliat miecan terällä/ ja minä yxinäns pääsin sanoman sinulle.
Job 1:16 Cosca hän wielä puhui/ tuli toinen/ ja sanoi: Jumalan tuli tuli taiwast/ ja poltti lambat ja palweliat/ ja minä yxinäns pääsin sanoman sinulle.
Job 1:17 Cosca hän wielä puhui/ tuli yxi ja sanoi: Chaldealaiset teit colme joucko/ ja hyöcköisit Camelein päälle/ ja otit ne pois/ ja löit palweliat miecan terällä/ ja minä yxinäns pääsin sanoman sinulle.
Job 1:18 COsca hän wielä puhui/ tuli yxi/ ja sanoi: sinun poicas ja tyttäres söit/ ja joit wijna wanhimman weljens huones:
Job 1:19 Ja cadzo/ suuri tuulispää tuli corwesta/ ja sysäis neljän huonen nurckaan/ ja heitti sen nuorucaisten päälle/ nijn että he cuolit/ ja minä yxin pääsin sanoman sinulle.
Job 1:20 SIlloin Hiob nousi ja rewäis waattens/ ja rewei päätäns/ ja langeis maahan/ ja sanoi:
Job 1:21 Alasti olen minä tullut äitini cohdusta/ ja alasti pitä minun sinne jällens menemän/ HERra andoi/ ja HERra otti/ HERran nimi olcon kijtetty.
Job 1:22 Näisä caikis ei rickonut Hiob/ eikä tehnyt tyhmäst Jumalata wastan.

Vers. 1. Uzin ) Se maacunda cudzuttin Uzist Aramin pojast/ Gen. 10:23. Eli Uzist Nahorin esicoisest/ Gen. 22:21. cusa Edomerit asuit/ Thren. 4:21. ja oli maacunda kiwises Arabias/ ricast Arabiata läsnä/ sillä ne Sabast ängäwät sinne sisälle. Hiob ) on Jobab Edomin Cuningas/ Gen. 36:33.
v. 3. Woimallisembi ) Ei rickauden puolest/ waan hänen taitons/ ymmärryxens ja jumaludens tähden on hän luettu woimallisemmaxi caickia muita.
v. 11. Siuna ) se on/ kiroile ja häwäise.

II. Lucu .

HERra saldi lyödä Hiobi paiseilla hamast kijrest nijn candapäähän/ v. 6.
hänen emändäns häwäise händä/ v. 9.
Hiob pysy cuitengin wahwana uscos/ ja otta wastan caiken tämän tuscan nijncuin Jumalan kädest/ v. 10.
hänen ystäwäns lohduttawat händä/ v. 11.
ja itkewät hänen tuscans seidzemen päiwä/ v. 12.

Job 2:1 SE tapahdui yhtenä päiwänä että Jumalan lapset tulit ja astuit HERran eteen/ että Sathan myös tuli heidän cansans/ ja astui HERran eteen.
Job 2:2 Silloin sanoi HERra Sathanille: custas tulet? Sathan wastais HERra/ ja sanoi: minä olen waeldanut ymbäri maan.
Job 2:3 HERra sanoi Sathanille: etkös ole ottanut waari minun palweliastan Hiobist? sillä hänen wertaistans ei ole maalla/ waca ja hurscas ja Jumalata pelkäwäinen/ ja wälttä paha/ ja pysy wielä wacuudesans/ ja sinä yllytit minua händä häwittämän ilman syytä.
Job 2:4 Sathan wastais HERra/ ja sanoi: nahca nahast/ caicki mitä ihmises on/ anda hän hengens edest.
Job 2:5 Mutta ojenna kätes ja rupe hänen luihins ja lihaans/ mitämax hän siuna sinua caswoille.
Job 2:6 HERra sanoi Sathanille: cadzo/ hän olcon sinun kädesäs/ cuitengin säästä hänen hengens.
Job 2:7 Silloin läxi Sathan HERran tykö/ ja löi Hiobin pahoilla paisumilla/ candapääst kijresen asti.
Job 2:8 Ja hän otti sawiastian murun ja caapei händäns/ ja istui tuhwas.
Job 2:9 Ja hänen emändäns sanoi hänelle: wieläkös pysyt wacuudesas? siuna Jumalata ja cuole.
Job 2:10 Mutta hän sanoi hänelle: sinä puhut nijncuin tyhmät waimot puhuwat. Jos me olemme hywä saanet Jumalalda/ eikö myös meidän pidä ottaman paha wastan. Caikisa näisi ei Hiob syndiä tehnyt huulillans.
Job 2:11 COsca Hiobin colme ystäwät cuulit caiken onnettomuden cuin hänelle tullut oli/ tulit he idzecukin paickacunnastans: Eliphas Themanist/ Bildad Suahst ja Zophar Naemast. Sillä he olit yximieliset tuleman armahteleman ja lohduttaman händä.
Job 2:12 Ja cosca he nostit taamba silmäns/ ei he händä tundenet/ ja he huusit ja itkit/ ja jocainen rewäis waattens/ ja heitit tomua pääns päälle taiwasta cohden.
Job 2:13 Ja istuit hänen cansans maan päälle seidzemen päiwä ja seidzemen yötä/ ja ei mitän hänen cansans puhunet: sillä he näit hänen kipuns sangen suurexi

Vers. 4. Nahca nahast ) se on/ ihminen anda nahcans edest mennä lapsens/ carjans/ perhens ja caickein muiden nahan.
v. 10. Siuna Jumalata ) Ja/ sano hän/ jalost sinä teet/ ettäs palwelet ja kijtät Jumalata/ sentähden täyty sinun häwitä ja huckua.
v. 11. Hiobin ystäwät ) Ne olit Cuningat lähimmäisist maacunnist.

III. Lucu .

HIob kiroile kärsimättömydest syndymäpäiwäns/ v. 1.
ja yötä jona hän sijnnyt oli/ v. 5.
sois että hän äitins cohdus cuollut olis/ ja cuolluitten cansa olis lewos/ v. 10.
walitta ylönpaldista kipuans ja waiwans/ v. 19.
sillä huocaus on hänen jocapäiwäinen ruocans/ ja hänen kynelens on hänen juomans hänen lewottomudesans/ v. 23.

Job 3:1 SIitte awais Hiob suuns ja kirois hänen päiwäns ja sanoi:
Job 3:2 Se päiwä olcon cadotettu/ jona minä syndynyt olen.
Job 3:3 Ja se yö jona sanottin: mies on sijnnyt.
Job 3:4 Se päiwä olcon pimiä/ ja älkön Jumala kysykö ylhäldä sen perän/ älkön kirckaus paistaco hänen päällens.
Job 3:5 Pimeys ja syngeys peittäkön hänen/ olcon pilwi hänen päälläns/ ja musta päiwän sumu tehkän hänen cauhiaxi.
Job 3:6 Sen yön käsittäkön pimeys/ ja älkän iloitco wuosicautten päiwäin seas/ ja älkön tulco Cuucautten lucuun.
Job 3:7 Cadzo/ olcon se yö yxinäinen/ ja älkön yhtäkän ilo tulco sijhen.
Job 3:8 Ne cuin päiwä kirowat/ he kirotcan sitä/ ja ne cuin owat walmit herättämän Lewiathani.
Job 3:9 Sen tähdet olcan pimiät hämäräsäns/ odottacan walkeutta/ ja ei tulwo/ ja älkön nähkö amuruscoa.
Job 3:10 Ettei se sulkenut minun ruumini owea/ ja ei kätkenyt onnettomutta minun silmäin edest.
Job 3:11 Mixen minä cuollut äitini cohdusta? mixen minä lacastunut äitini cohdust tulduani?
Job 3:12 Mixi he owat ottanet minun helmaans?
Job 3:13 Mixi minä olen nisillä imetetty?
Job 3:14 Nijn minä nyt macaisin/ olisin äneti/ lewäisin ja olisin lewolla/ maan Cuningasten ja Neuwoitten cansa/ jotca heillens rakendawat sitä cuin kylmillä on.
Job 3:15 Eli Förstein cansa/ joilla culda on/ ja heidän huonens täynnä hopiata.
Job 3:16 Eli nijncuin keskensyndynet kätketyt/ ja en oliscan/ ja nijncuin nuoret lapset/ jotca ei coscan walkeutta nähnet.
Job 3:17 Sijnä täyty jumalattomain lacata heidän wäkiwallastans. Sijnä owat ne lewolla/ jotca paljo waiwa nähnet owat.
Job 3:18 Sijnä on fangeilla rauha muiden cansa/ ja ei cuule waatian ändä.
Job 3:19 Sijnä owat sekä pienet että suuret/ ja palweliat owat wapat isännistäns.
Job 3:20 Mixi walkeus on annettu waiwaisille/ ja elämä murhellisille sydämille?
Job 3:21 ( Jotca odottawat cuolemata/ ja ei hän tule/ ja caiwaisit händä ennencuin arnihauta.
Job 3:22 Ne cuin cowin iloidzewat ja riemuidzewat/ että he saisit haudan )
Job 3:23 Ja se mies jonga tie kätketty on/ ja hänen edestäns Jumalalda peitetty.
Job 3:24 Sillä minun syödesäni minä huocan/ ja minun parcun on nijncuin purisewa wesi: sillä jota minä pelkäisin/ se tuli minun päälleni.
Job 3:25 Ja sitä cuin minä cartin/ tapahdui minun.
Job 3:26 Engö minä ollut onnellinen? engö minä ollut äneti? eikö minulla ollut hywä lepo? ja nyt sencaltainen lewottomus tule?

Vers. 10. Minun ruumini ) Josta minä olen syndynyt/ se on/ äitin cohtua.
v. 14. kylmillä ) Ne cuin rakendawat cusa ei ennen rakettu.
v. 23. Peitetty ) se on/ mitä se elämäs teke/ joca ei tiedä custa hän löytä lewollisemman cuoleman.

IV. Lucu .

ELiphas nuhtele Hiobi kärsimättömydens tähden/ sillä hän on terwenä ollesans muita lohduttanut heidän ahdistuxesans/ v. 1.
sano/ ettei Jumala waiwa wiattomia/ waan wiallisi/ v. 7.
ja että hänelle ilmoitettin nägys/ ettei yxikän ole hurscambi Jumalata/ joca Engeleiskin löytä wian/ paljo enämmin ihmisis/ jotca asuwat sawihuones ja madoilda syödän/ v. 12.

Job 4:1 JA Eliphas Themanist wastais/ ja sanoi:
Job 4:2 Jos jocu sinun cansas rupeis puhuman/ mitämax et sinä sitä kärsi/ mutta cuca taita säästä.
Job 4:3 Cadzo/ sinä olet monda neuwonut/ ja wahwistanut wäsyneit käsiä.
Job 4:4 Sinun puhes on ojendanut langenneit/ ja wapisewaisia polweja wahwistanut.
Job 4:5 Mutta että se nyt tule sinun päälles/ epäilet sinä/ ja että se langeis sinun päälles/ nijns peljästyit.
Job 4:6 Tämäköst on sinun Jumalan pelcos/ sinun lohdutuxes/ sinun wacuudes ja sinun toiwos.
Job 4:7 Muista cusa jocu wiatoin on huckunut? eli cusa hurscat owat joscus häwitetyt?
Job 4:8 Nijncuin minä kyllä nähnyt olen/ ne cuin kyndäwät wääryden ja onnettomuden kylwäwät/ sitä he myös nijttäwät.
Job 4:9 Että he owat Jumalan hengen cautta cadonnet/ ja hänen wihans hengeldä hucatut.
Job 4:10 Lejonein kiljumus/ ja julmain naaras Lejonein äni/ ja nuorten Lejonein hambat owat lowistetut.
Job 4:11 Wäkewä Lejoni on häwinnyt haascamast/ ja wanhan Lejonin pojat owat häwitetyt.
Job 4:12 Ja minun tygöni on tullut salainen sana/ ja minun corwan on saanut wähäisen sijtä.
Job 4:13 Cosca minä ajattelin yönäkyjä/ cosca uni lange ihmisen päälle.
Job 4:14 Nijn pelco ja wapistus tuli minun päälleni/ ja caicki minun luuni särjettin.
Job 4:15 Ja hengi meni minun siwuidzeni/ caicki minun carwani nousit ruumisani.
Job 4:16 Silloin seisoi yxi cuwa minun edesäni/ jonga caswoa en minä tundenut/ hän oli alallans ja minä cuulin änen.
Job 4:17 Cuinga on ihminen hurscambi cuin Jumala? eli jocu mies puhtambi cuin se joca hänen tehnyt on?
Job 4:18 Cadzo/ hänen palwelioittens seas ei löydä hän uscollisutta/ ja hänen Engeleisäns löytä hän tyhmyden.
Job 4:19 Cuinga enämmin nijsä cuin asuwat sawihuones/ nijsä cuin owat perustetut maan päällä/ joita madot syöwät.
Job 4:20 Se pysy amust ehtosen asti/ nijn he muserretan/ ja ennencuin he sen hawaidzewat owat he peräti pois.
Job 4:21 Ja heidän jälkenjäänens huckuwat ja tapaturmast myös cuolewat.

Vers. 6. Tämäköst on sinun ) Tästä näky cuinga jalo sinä olet/ että Jumala sinun nijn rangaise.
v. 10. Lejonein ) owat ne rickat ja woimalliset maan päällä/ jotca polkewat köyhät.

V. Lucu .

WAhwista wielä endisen puhens ja osotta/ että se on Jumalan tapa ainoastans rangaista jumalattomia/ joiden lapset huckuwat/ ja heidän caluns hajotetan/ v. 1.
mana Hiobi käändymän HERran tygö/ joca ainoastans ihmeitä teke/ anda saten maan päälle/ corgotta sorttuja/ ja saatta cawalitten neuwot tyhjäxi/ v. 8.
päättä nijn puhens/ että Hiob kärsiwälisest hywäxens ottais Caickiwaldian curituxen/ joca hänen päästä caikest murhest/ ja anda hänen huonellens rauhan/ v. 17.

Job 5:1 NImitäs jocu/ mitämax jos löydät/ ja cadzo pyhiä:
Job 5:2 Mutta tyhmän tappa wiha/ ja taitamattoman cuoletta kijwaus.
Job 5:3 Minä näin tyhmän hywin juurdunen/ ja minä kiroisin cohta hänen huonettans.
Job 5:4 Hänen lapsens pitä oleman caucana terweydest/ ja pitä oleman murtut ricki portis/ cusa ei yhtän auttajat ole.
Job 5:5 Hänen elons pitä isowaisen syömän ja orjantappuroist sen ottaman/ ja hänen caluns pitä janowaiset nielemän.
Job 5:6 Sillä ei waiwa käy ylös maasta/ ja onnettomus ei caswa pellosta.
Job 5:7 Waan ihminen syndy onnettomuteen nijncuin cuumain hijlden kipinät singoilewat ylöskäsin.
Job 5:8 Cuitengin tahdon minä Jumalast puhua ja hänestä tutkia/
Job 5:9 Joca woimallisia töitä teke/ joita ei tutkia taita/ ja ihmeitä/ joita ei lukea taita.
Job 5:10 Joca anda saten maan päälle/ ja anda tulla weden teiden päälle.
Job 5:11 Joca ylendä nöyrät/ ja autta sortuja.
Job 5:12 Hän teke cawalitten aiwoituxet tyhjäxi/ ettei heidän kätens mitän toimitta taida.
Job 5:13 Hän käsittä taitawat cawaludesans/ ja pahain neuwo cukistetan.
Job 5:14 Että he päiwällä juoxewat pimeydes/ ja coperoidzewat puolipäiwänä nijncuin yöllä.
Job 5:15 Ja hän autta köyhä miecasta/ ja heidän suustans/ ja woimallisten kädestä.
Job 5:16 Ja on köyhän turwa/ että wäärys pitäis suuns kijnni.
Job 5:17 CAdzo/ autuas on se ihminen jota Jumala curitta/ sentähden älä hyljä Caickiwaldian curitusta:
Job 5:18 Sillä hän haawoitta ja paranda/ hän lyö ja hänen kätens terwexi teke.
Job 5:19 Cuudesta murhesta päästä hän sinun/ ja seidzemennestä ei tule mitän pahutta sinulle.
Job 5:20 Callilla ajalla wapatta hän sinun cuolemast/ ja sodas miecasta.
Job 5:21 Hän peittä sinun kielen ruoscasta/ ettei sinun pidä pelkämän häwitystä/ cosca se tule.
Job 5:22 Häwityxes ja näljäs sinä naurat/ ja et pelkä medzän petoja.
Job 5:23 Waan sinun lijttos pitä oleman kiwein cansa kedolla/ ja maan pedot pitä sinun cansas rauhallisest oleman.
Job 5:24 Sinä ymmärrät että sinun majas on rauhas/ ja sinä oleskelet sinun asuinsiasas ilman synnitä.
Job 5:25 Ja sinä saat ymmärtä/ että sinun siemenes on suurexi tulewa/ ja sinun wesas nijncuin ruoho maasa.
Job 5:26 Ja tulet wanhalla ijällä hautaan/ nijncuin elosidoin ajallans corjatan.
Job 5:27 Cadzo/ sitä me olemme tutkinet/ ja se on nijn/ cuule sitä/ tunne se hywäxes.

Vers. 1. Pyhä ) se on/ osota minulle jocu pyhä/ joca wiatoina on waiwattu/ nijncuin sinä luulet. Mutta hecumaliset ja ynsiät ihmiset cudzu hän tyhmäxi ja taitamattomaxi/ ja jotca ei Jumalasta lucua pidä/ sencaltaiset Jumalan wiha ja kijwaus cadotta.
v. 5. Isowaiset ja janowaiset/ owat ryöwärit ja tyrannit.
v. 6. Ei käy ylös ) Ihminen ansaidze ne synnilläns/ ei se ilman olis.
v. 23. Sinun lijttos ) se on/ kiwet pitä warjeleman sinun siemenes/ nijn että nijstä tehdän aidat laihon ymbärille.

VI. Lucu .

HIob wasta Eliphast/ ettei hän tehnyt paha kärsimättömydest/ waan rascas kipu waati hänen sencaltaisia puhuman/ v. 1.
sois Jumalan lyhendäwän elämäns/ v. 8.
sillä ei hän ole kiwestä eli waskesta/ että hän nijn paljo woi kärsiä/ v. 11.
canda ystäwittens päälle/ ettei he händä lohduta hänen ahdistuxesans ja tuscasans/ waan enämmin murheseen saattawat/ v. 15.
osotta/ että Jumala jumalisiakin curitta ja rangaise/ v. 24.

Job 6:1 HIob wastais/ ja sanoi:
Job 6:2 jos minun surkeuteni punnitaisin/ ja minun kärsimiseni yhtä haawa lasketaisin waagan päälle.
Job 6:3 Nijn se olis rascambi cuin sanda meres/ sentähden on minun puhen turha.
Job 6:4 Sillä Caickiwaldian nuolet on minusa/ joiden myrcky särpä minun hengeni/ ja Jumalan cauhistus tarcoitta minua.
Job 6:5 Ei medzäAsi huuda cosca hänellä ruohoja on/ eikä härkä ammu cosca hänellä on ruoca.
Job 6:6 Syödängö mautoinda ilman suolata: eli maistaco walkiainen munan ruskiaisen ymbärildä:
Job 6:7 Jota minun sielun ennen cuoitti/ se on nyt minun ruocan minun kipuni tähden.
Job 6:8 Josca minun rucouxen tapahduis/ ja Jumala annais minulle mitä mniä toiwon.
Job 6:9 Että Jumala löis minun ricki/ ja päästäis kätens särkemän minua.
Job 6:10 Nijn olis minulla wielä sijtte lohdutus/ ja minä wahwistuisin minun sairaudesani: Ei hän säästä/ en ole minä cuitengan kieldänyt pyhän puhetta.
Job 6:11 Mikä on minun wäken että minä woisin toiwo/ ja mikä on minun loppun/ että minun sielun wois kärsiwäinen olla:
Job 6:12 Ei ole minun wäken kiwinen/ eikä minun lihan waskinen.
Job 6:13 Ei ole minulla cusan apua/ ja minun saatun on pois.
Job 6:14 Joca ei osota lähimmäisellens laupiutta hän hyljä Caickiwaldian pelgon.
Job 6:15 Minun weljeni owat rickonet minua wastan/ nijncuin oja/ ja nijncuin wirta ohidze wuota.
Job 6:16 Jotca owat cauhiat jäästä/ ja jotca lumi peittä.
Job 6:17 Cosca helle heitä ahdista/ pitä heidän näändymän/ ja cosca palawa on/ pitä heidän catoman paicastans.
Job 6:18 Heidän polcuns poickewat pois/ he raukewat tyhjän ja huckuwat.
Job 6:19 He cadzoit Themanin tietä/ rickan Arabian polcuja he toiwoit.
Job 6:20 Mutta heidän pitä häpiään tuleman/ ratki surutoinna ollesans/ ja heidän pitä häpiämän sijhen tulduans.
Job 6:21 Sillä et te nyt mitän ole/ ja että te näette surkiuden/ pelkät te.
Job 6:22 Olengo minä sanonut: tuocat tänne/ lahjoittacat minulle tawarastan.
Job 6:23 Ja pelastacat minua wihollisen kädest/ ja wapahtacat minua tyrannein käsistä.
Job 6:24 Opettacat minua/ minä olen äneti/ ja jota en minä tiedä/ sitä neuwocat minulle.
Job 6:25 Mixi te laitatte oikiata puhetta?
Job 6:26 Cuca teistä on se/ joca sitä laitta taita? te ajattelette sanoja/ ainoastans nuhdellaxen/ ja teette sanoillan epäilewäisen mielen.
Job 6:27 Te carcatte köyhän orwoin päälle/ ja caiwatte lähimmäisellen cuoppa.
Job 6:28 Mutta että te olette ruwennet/ cadzocat jos te löydätte minun jotakin walehtelewan teidän edesän.
Job 6:29 Wastatcat mikä oikeus on/ minun wastauxen pitä oikia oleman.
Job 6:30 Mitämax ei minun kielesän ole wääryt/ ja minun suuni ei tuo edes paha.

Vers. 5. MedzäAsi ) se on/ kyllä teidän on hywä lohdutta/ ettei teildä mitän puutu/ ei suolatoinda ruoca mielelläns syödä jos parambata saadan/ sentähden et te taida uscoa/ että minulla on täysi syy walitta.
v. 10. En ole minä cuitengan kieldänyt ) se on/ en minä ole ansainnut/ että minä nijn hirmuisest waiwatan/ Jumala tekis että minä olisin cuollut.
v. 19. Themanin tietä ) se on/ he pitäwät nijden cansa/ jotca minun ryöwännet owat/ nijncuin 1. cap. on: he sanowat heidän oikiaxi/ minun wääräxi.

VII. Lucu .

HIob walitta wielä hänen ja caickein ihmisten wiheljäisyttä/ ja werta sotaan/ erinomaisten waarain tähden/ ja orjaan/ joca ikäwöidze ehtota/ v. 1.
walitta että hän kiwun tähden on unetoin/ ja päiwällä ikäwöidze ehtota/ v. 3.
ja että hänen päiwäns lendäwät pois nijncuin syöstäwä eli nijncuin tuuli/ v. 7.
rupia puhuman Jumalan cansa rohkiast/ mingätähden hän hänen nijn kätke/ ettei hän ole meri eikä walascala/ joca sencaltaist tarwidze/ sois että hän olis cuollut ja ei enä eläis/ v. 11.
että Jumala myös ottais hänen pahattecons pois/ ja lyhennäis hänen elämäns/ v. 14.

Job 7:1 EIkö ihmisen aina pidä oleman sodas maan päällä/ ja hänen päiwäns nijncuin orjan päiwät?
Job 7:2 Nijncuin palwelia halaja warjoa/ ja orja hänen työns loppua.
Job 7:3 Nijn olen minä coco Cuucauden turhan työtä tehnyt/ ja minulla on monda murhellista yötä ollut.
Job 7:4 Cosca minä lewätä panin/ sanoin minä: coscast minä nousen? ja sijtte lueskelen cosca ehto tulle/ minä olin rawittu waiwaloisudella haman pimeyten asti.
Job 7:5 Minun lihan cuohu madoja ja mulda on ymbärillä/ minun nahcan on rypys ja tyhjäxi tullut.
Job 7:6 Minun päiwäni owat lendänet nopiammast pois cuin syöstäwä/ ja culunet ilman wijwytystä.
Job 7:7 Muista että minun elämän on tuuli/ ja minun silmäni ei palaja hywä näkemän.
Job 7:8 Ja ei yxikän eläwä silmä pidä minua enämbi näkemän. Sinun silmäs cadzocon minua/ sijtte minä hucun.
Job 7:9 Pilwi rauke ja mene pois/ nijn myös se cuin mene hautaan/ ei hän nouse jällens.
Job 7:10 Eikä palaja jällens huoneseens/ ei myös hänen sians hända enämbi tunne.
Job 7:11 Sentähden en minä estä suutani/ minä puhun sydämeni ahtaudes/ ja juttelen minun sieluni murhen.
Job 7:12 Olengo minä meri eli walascala/ ettäs minun nijn kätket?
Job 7:13 Cosca minä ajattelin: minun wuoten lohdutta minun/ ja minun kehton saatta minulle lewon.
Job 7:14 Cosca minä idzelleni puhun/ nijns peljätät minua unilla/ ja cauhistat minua nägyillä.
Job 7:15 Että minun sielun sois hänens hirtetyxi/ ja minun luuni cuolluexi:
Job 7:16 En minä pyydä sillen elä.
Job 7:17 Luowu minusta/ sillä minun päiwän owat turhat. Mikä on ihminen/ ettäs hänen suurna pidät ja suret händä:
Job 7:18 Sinä edzit händä jocapäiwä/ ja coettelet händä aina.
Job 7:19 Mixes minusta luowu ja päästä minua/ sijhenasti että minä sylkeni nielen.
Job 7:20 Minä olen paha tehnyt/ mitä minun pitä sinulle tekemän/ o sinä ihmisten wartia? mixis minun teit sinuas louckaman/ ja idzelleni cuormaxi?
Job 7:21 Ja mixes minun pahateconi anna andexi/ ja ota pois minun wääryttäni? Sillä nyt pitä minun macaman mullas/ ja jos jocu minua amulla edzi/ en minä ole.

Vers. 3. Turhan ) se on/ minä olen edzinyt lepoa ja työni loppua/ waan se on turha/ sillä wielä nyt on caicki lewotoin meno.
v. 9. Ei hän nouse jällens ) ennencuin wijmeisnä päiwänä/ josta Hiob caunist puhu 19. cap. ( Hautaan ) Se Hebrean sana Scheol, on helwetti/ hauta eli cuolema/ sentähden se paicoin selitetän haudaxi/ paicoin helwetixi/ että helwettijn mennä on peräti cuolla.

VIII Lucu .

BIldad Hiobin toinen ystäwä sano myös händä waiwattawan syndeins tähden: sillä Jumala on hurscas Duomari/ v. 1.
ehkä hänen poicans owat syndeins tähden huckunet/ nijn cuitengin taita Hiob catumuxens cautta pysyä/ v. 4.
tahto osotta Isäin Historiaist/ ulcocullattuiden lacastuwan cuin ruohon/ v. 8.
neuwo händä catumuxeen/ että Jumala olis hänelle jällens armollinen/ v. 20.

Job 8:1 NIin wastais Bildad Suahst/ ja sanoi:
Job 8:2 Cuinga cauwans tahdot sencaltaista puhua? ja suullas ylpiäst puhua?
Job 8:3 Wääringö Jumala duomidze/ eli rickoco Caickiwaldias oikeuden?
Job 8:4 Jos sinun poicas owat paha tehnet hänen edesäns/ nijn hän on hyljännyt heitä pahain tecoins tähden:
Job 8:5 Mutta jos sinä aicanans edzit Jumalata/ ja rucoilet Caickiwaldiasta/
Job 8:6 Ja jos sinä olet puhdas ja hywä/ nijn hän herättä sinun/ ja taas teke rauhallisexi sinun hurscaudes majan.
Job 8:7 Ja cusa sinulla oli ennen wähä/ pitä tästedes sangen paljo lisändymän.
Job 8:8 Sillä kysy nijlle endisille sucucunnille/ ja rupes kysymän heidän Isillens:
Job 8:9 Sillä me olemme nijncuin eiläin tullet/ ja en me mitän tiedä/ meidän elämäm on nijncuin warjo maan päällä.
Job 8:10 Heidän pitä opettaman sinua/ ja sanoman sinulle/ ja tuoman heidän puhens edes heidän sydämistäns.
Job 8:11 Caswaco caisila ellei se seiso märkydes/ eli caswaco ruoho ilman wedetä?
Job 8:12 Cosca se wielä cucoista ennencuin se nijtetän/ cuiwettu se/ ennencuin heinä corjatan.
Job 8:13 Nijn käy caickein nijden cuin Jumalan unhottawat/ ja ulcocullattuin toiwo cato.
Job 8:14 Sillä hänen uscalluxens tule tyhjäxi/ ja hänen toiwons cuin hämmähäkin wercko.
Job 8:15 Hän luotta huonens päälle/ ja ei pidä pysymän/ hän turwa sijhen/ ja ei pidä pysywäisen oleman.
Job 8:16 Se wiherjöidze kyllä ennen Auringon nousemata/ ja oxat caswawat hänen kryydimaasans.
Job 8:17 Hänen juurens seiso paxuna lähdetten tykönä/ ja huonet kiwein päällä.
Job 8:18 Mutta cosca hän niele sen paicastans/ asetta hän idzens sitä wastan/ nijncuin ei he tundiscan sitä.
Job 8:19 Cadzo/ tämä on hänen menons riemu/ ja toiset taas caswawat tuhwasta.
Job 8:20 Sentähden cadzo/ ei Jumala hywiä hyljä/ eikä wahwista pahain kättä.
Job 8:21 Sijhenasti että sinun suus naurolla täytetän/ ja huules riemulla.
Job 8:22 Mutta ne cuin sinua wihawat/ pitä häpiän tuleman/ ja jumalattomain asuinsia ei pidä pysywäinen oleman.

IX. Lucu .

HIob wasta Bildadi/ ja tunnusta ettei ihmisen hurscaus ole mixikän luettapa Jumalan edes/ cuitengin sano hän ettei hän ole ollut jumalatoin/ eikä ansainnut nijtä widzauxia pahoilla töilläns/ v. 1.
waan Jumala waiwa händä/ että hän on caickein luondocappalten HERra taiwas ja maasa/ ja woi tehdä ja jättä tekemät oman tahtons jälken/ ja ei yxikän woi olla händä wastan/ v. 4.
walitta/ ettei hänen rucoustans cuulla/ v. 16.
ei woi hän Jumalata wastan mitän toimitta/ joca tappa wiattoman wicapään cansa/ v. 20.
werta päiwäns juoxewaan hahteen ja cotcaan/ v. 25.
tunnusta idzens wicapääxi Jumalan edes/ waan wiattomaxi nijhin pahoin töihin cuin hänen ystäwäns hänelle soimaisit/ v. 27.

Job 9:1 HIob wastais/ ja sanoi:
Job 9:2 Minä kyllä sen tiedän että nijn on/ ettei ihminen taida hurscas olla Jumalan edes.
Job 9:3 Jos hän tahdois rijdellä hänen cansans/ ei hän taidais wastata händä yhtä tuhanden.
Job 9:4 Hän on taitawa ja woimallinen/ kenengä sijtä on hywä ollut/ cuin händä wastan on idzens asettanut.
Job 9:5 Hän sijrtä wuoret ennencuin he sen ymmärtäwät/ jotca hän wihasans cukista.
Job 9:6 Hän lijcutta maan siastans/ nijn että hänen padzans wapisewat.
Job 9:7 Hän puhu Auringonlle nijn ei se nouse/ ja hän lukidze tähdet.
Job 9:8 Hän yxin lewittä taiwat/ ja käy meren aldoin päällä.
Job 9:9 Hän teke Otawan taiwas ja Orionin/ Seulaiset ja ne tähdet elelän päin.
Job 9:10 Hän teke woimallisia cappalita/ joita ei taita tutkia/ ja epälucuisita ihmeitä.
Job 9:11 Cadzo/ hän käy minun ohidzeni ennencuin minä sen hawaidzen/ ja muutta hänens ennencuin minä sen ymmärrän.
Job 9:12 Cadzo/ jos hän mene äkist/ cuca nouta hänen jällens? cuca sano hänelle: mitäs teet?
Job 9:13 Hän on Jumala/ hänen wihans ei yxikän aseta/ hänen alans pitä cumartaman ylpiätkin herrat.
Job 9:14 Cuingast minun pidäis händä wastaman/ ja löytämän sanoja händä wastan?
Job 9:15 Ehkä minulla wielä oikeus olis/ nijn en cuitengan taida minä händä wastata/ waan täydyis oikeudes rucoilla.
Job 9:16 Ja ehkä minä wielä huudaisin ja hän cuulis minua/ nijn en minä uscois että hän cuulis minun äneni.
Job 9:17 Sillä hän rundele minun tuulispäällä/ ja enändä minun haawani ilman syytä.
Job 9:18 Ei hän annan minun hengeni wirgota/ waan täyttä minun murhella.
Job 9:19 Jos jocu tahto woima/ hän on woimallinen: jos jocu tahto oikeutta/ cuca todista minun cansani?
Job 9:20 Jos minä sanoisin: minä olen oikia/ nijn minun suun cuitengin duomidze minun/ jos minä olen hywä/ nijn hän cuitengin teke minun pahaxi.
Job 9:21 Ehkä minä wielä olisin hywä/ nijn ei cuitengan minun sielun woi tytyä sijhen. En minä pyydä enä elä.
Job 9:22 Se on se ainoa cuin minä sanonut olen: hän cadotta hywän ja jumalattoman.
Job 9:23 Cosca hän rupe lyömän/ nijn hän tappa äkist/ ja pilcka wiattomain kiusausta.
Job 9:24 Mutta maa annetan jumalattomain käsijn/ että hän paina alas sen Duomarit/ ellei se nijn ole/ cuingast se myös toisin on?
Job 9:25 Minun päiwäni owat ollet nopiammat cuin juoxia/ ne owat lendänet ja ei mitän hywä nähnet.
Job 9:26 Ne owat culunet cuin joutuwa haaxi/ cuin cotca lendä rualle.
Job 9:27 Cosca minä ajattelen: minä unhotan walituxeni/ ja muutan caswoni ja wirgotan minuni.
Job 9:28 Nijn minä pelkän/ tieten caickia minun kipujani/ ettes anna minun olla wiatoinna.
Job 9:29 Jos minä olen jumalatoin/ mixi minulla sencaltaiset tarpettomat waiwat owat.
Job 9:30 Waicka minä pesisin idzeni lumiwedes/ ja puhdistaisin käteni lähtes.
Job 9:31 Nijns cuitengin pistäisit minun locaan/ ja minun waatteni olisit minulle cauhistuxexi:
Job 9:32 Sillä ei hän ole minun wertaisen/ jota minä wastata taidan/ että me molemmin tulisim oikeuden eteen.
Job 9:33 Ei ole joca meitä eroitta/ joca laskis kätens meidän cahden wälillen.
Job 9:34 Hän ottacon widzans pois minusta/ ja älkön hänen hirmuisudens peljättäkö minua.
Job 9:35 Että minä puhuisin ja en pelkäis händä/ muutoin en minä mitän cansani tiedä.

Vers. 9. Otawa ) Oppenet cudzuwat sen Ursam majorem. Orion ) on se kircas tähti lounas/ jonga talonpojat cudzuwat Jacobin sauwaxi. Tästä näky että se jalo taito Astronomia ei ole wanhoillecan ollut tietämätöin/ että he jo Jobin aicana owat tundenet nämät tähdet/ ja andanet heille heidän nimens.
v. 13. Ylpiätkin ) owat ne cuin luottawat idzens omaan woimaans/ ja luulewat woipans caickia autta.
v. 31. Minun waatteni ) se on/ minun hywät työni.

X. Lucu .

HIob walitta wielä catkerast/ hänen surkiuttans ja wiheljäisyttäns/ ja sano: ettei hän/ sijtä sijhen tiedä/ cosca ei hän ole ollut jumalatoin/ ja hywät kelpawat aina Jumalalle/ v. 1.
toiwo cuitengin että Jumala muista händä/ jonga hänen omat kätens tehnet owat/ v. 8.
walitta että hän ajetan taca Jumalalda ja waiwatan nijncuin Lejonilda/ v. 14.
sois ettei hän ikänäns syndynytkän olis/ v. 18.
ano jotain wirgotusta ennencuin hän cuole/ v. 20.

Job 10:1 MInun sielun suuttu elämäst/ minun walituxeni minust annan minä olla/ ja puhun minun sieluni murhes.
Job 10:2 Sanon Jumalalle: älä minua duomidze/ anna minun tietä/ mingätähdens rijtelet minun cansani.
Job 10:3 Ongo sinulle ilo sijtä ettäs wäkiwalda teet/ ja hyljät minun joca käsialas olen/ ja annat jumalattomain aiwoituxet cunniaan tulla.
Job 10:4 Ongo sinulla lihalliset silmät/ eli cadzotcos nijncuin ihminen cadzo?
Job 10:5 Eli ongo sinun aicas nijncuin ihmisen aica? eli wuotes nijncuin ihmisen wuodet?
Job 10:6 Ettäs kysyt minun wääryttäni/ ja tutkit paha tecoani.
Job 10:7 Ehkäs tiedät eten minä ole jumalatoin/ ehkei yhtän ole cuin taita sinun kädestäs wapautta.
Job 10:8 Sinun kätes owat minun walmistanet ja tehnet minun caicki ymbärins/ ja tahdot hucutta minun.
Job 10:9 Muista sijs ettäs olet minun tehnyt nijncuin sawen/ ja annat minun tulla maaxi jällens.
Job 10:10 Etkös minua ole lypsänyt cuin riesca/ ja andanut minua juosta nijncuin juustoa?
Job 10:11 Sinä olet minun puettanut nahgalla ja lihalla/ luilla ja suonilla olet sinä minun peittänyt.
Job 10:12 Elämän ja hywän työn olet sinä minulle osottanut/ ja sinun cadzomises minun hengeni kätke.
Job 10:13 Ja waicka sinä sencaltaiset salat sydämesäs/ nijn minä tiedän sen cuitengin/ ettäs sen muistat.
Job 10:14 Jos minä paha teen/ nijns cohta hawaidzet/ ja et jätä minun paha teconi rangaisemata.
Job 10:15 Jos minä olen jumalatoin/ woi minua: jos minä olen hurscas/ nijn en minä cuitengan uscalla nosta päätäni/ nijncuin se joca on täynäns ylöncadzetta/ cadzos minun wiheljäisyttäni.
Job 10:16 Nostes sinä ajat minua taca nijncuin Lejoni/ ja ihmellisest minun cansani menet.
Job 10:17 Sinä udistat todistuxes minua wastan/ ja wihastut cowin minun päälleni. Minua waiwa yxi toisens jälken.
Job 10:18 Mixis minun annoit lähte äitini cohdusta? josca minä olisin cuollut/ ettei yxikän silmä olis minua nähnyt.
Job 10:19 Nijn minä olisin cuin en oliscan ollut/ cannettu äitini cohdusta hautaan.
Job 10:20 Eiköst minun lyhyelle ijälleni loppua tule? ja luowu minusta/ että minä wähängin wirgotusta saisin?
Job 10:21 Ennencuin minä menen/ ja en palaja/ nimittäin/ pimeyden ja syngeyden maalle.
Job 10:22 Joca on pimeyden maa/ ja syngiä cuollon warjo/ josa ei yhtän järjestyst ole/ joca paistesans on nijncuin syngeys.

Vers. 8. Caicki ymbärins ) se on/ ei minus mitän ole jota et sinä ole tehnyt/ eli joca ei sinun ole/ paidzi syndiä/ cuitengin sinä hyljät minun/ nijncuin toinen/ joca olis sinun wiholises/ olis minun tehnyt/ nijn sinä unhotat oman käsialas,
v. 12. Hengeni ) se on/ minun elämäni/ josta hengen wetämys todista.

XI. Lucu .

ZOphar on yhdes ajatuxes muiden cansa/ ettei Hiob olis nijn rangaistu Jumalalda/ jos hän olis ollut hywä/ nijncuin hän luuli olewans/ v. 1.
waan on ansainnut paha/ v. 6.
neuwo ettei hän tutkis Jumalan taito/ joca on corkiambi/ sywembi/ pidembi/ lewembi cuin ylimmäiset ja alimmaiset/ v. 7.
hänen rangaistustans ei taida kengän estä/ v. 10.
hän tietä ihmisen jumalattomuden/ v. 11.
neuwo myös händä oikian catumuxeen/ v. 13.
jumalattomain toiwo on turha/ v. 20.

Job 11:1 NIin wastais Zophar Naemast/ ja sanoi:
Job 11:2 Cosca jocu on cauwan puhunut/ eiköst händä pidäis wastattaman/ eli pitäkö suupaltilla oikeus oleman?
Job 11:3 Pitäkö sinun jaarituxijs ihmiset waickeneman/ että sinä häwäiset/ ja ei yxikän sinua häwäisis?
Job 11:4 Sinä sanot: minun opetuxen on selkiä/ ja minä olen puhdas sinun silmäis edes.
Job 11:5 Josca Jumala puhelis cansas/ ja awais huulens/ ja osotais sinulle salaisen tiedon.
Job 11:6 Sillä hänellä olis wielä enä tekemist/ ettäs tiedäisit ettei hän muistele caickia sinun pahoja töitäs.
Job 11:7 Luuletkos tietäwäs nijn paljo cuin Jumala tietä/ ja tahdotcos caicki nijn täydellisest tutkia/ cuin Caickiwaldias?
Job 11:8 Hän on corkiambi cuin taiwas/ mitäs tahdot tehdä? sywembi cuin Helwetti/ cuingas taidat tuta?
Job 11:9 Pidembi cuin maa/ ja lawiambi cuin meri.
Job 11:10 Jos hän käändäis eli kätkis eli heittäis cocon/ cuca sen häneldä estäis?
Job 11:11 Hän tunde turhatkin ihmiset/ ja näke wäärydet/ ja ei hänen pidäis ymmärtämän?
Job 11:12 Turha ihminen ylpeile/ ja syndynyt ihminen on nijncuin medzäAsin warsa.
Job 11:13 Jos sinä olisit asettanut sydämes/ ja nostanut kätes hänen tygöns.
Job 11:14 Jos sinä olisit heittänyt cauwas pahat tecos cuin owat kädesäs/ ettei yhtän wääryttä olis majasas:
Job 11:15 Nijns mahdaisit yletä caswos ilman laitosta/ ja olla pysywäinen ja ei pelkäwäinen.
Job 11:16 Nijns myös unhotaisit wiheljäisyden/ ja nijncuin ohidze juosnut wesi/ ei tulis mieles.
Job 11:17 Ja sinun elämäs aica käwis ylös nijncuin puolipäiwä/ ja pimeys olis nijncuin kircas amu.
Job 11:18 Ja uscoisit että toiwo läsnä olis/ ja sinä tulisit lewos hautaan.
Job 11:19 Macaisit ja ei kengän sinun peljätäis/ ja moni sinua cunnioittais.
Job 11:20 Mutta jumalattomain silmät pitä näändymän/ ja ei woi päästä: sillä heidän toiwons pitä puuttuman heidän sieluildans.

Vers. 12 MedzäAsin warsa ) se on/ wapa ja idzewallainen.
v. 20 ) Jumalattomain ) Se on kyllä oikein puhuttu/ mutta ei hän sitä oikein todista Hiobi wastan/ joca piti händä lohduttaman täsä hänen suures murhesans.

XII. Lucu .

HIob wasta Zopharit/ ja walitta että he nijn pilckawat händä/ v. 1.
tunnusta Jumalan Caickiwaldiaxi/ joca on caicki luonut/ tallella pitä ja woi tehdä mitä hän tahto/ v. 7.
hänen kädesäns on caickein ihmisten hengi/ v. 9.
hänellä ainoalla on taito ja woima/ v. 12.
hän saawutta cawalat nijncuin saalin/ ja saatta duomarit hulluxi/ v. 16.
caata ylencatzen Förstein päälle/ v. 22.
saatta muutamat suurexi Canssaxi/ ja muutamat taas häwittä/ v. 23.
käändä Canssan päämiesten sydämet/ v. 24.

Job 12:1 NIin wastais Hiob/ ja sanoi:
Job 12:2 Te oletta miehet/ taito cuole teidän cansan.
Job 12:3 Minulla on nijn sydän cuin teilläkin/ engä ole alemmaisembi teitä.
Job 12:4 Cuca se on joca ei sitä tiedä: minä lähimmäiseldäni pilcatan: hän rucoile Jumalata/ hän cuule händä.
Job 12:5 Hurscas ja hywä pilcatan/ ja on ylöncadzottu kyntiläinen ylpeitten ajatuxis/ walmistettu että he sijhen louckawat jalcans.
Job 12:6 Ryöwärein majois on kyllä/ ja he härsyttelewät rohkiast Jumalata/ ehkä Jumala on sen andanut heidän käteens.
Job 12:7 Kysy eläimille/ ja he opettawat sinua/ ja taiwan linnuille/ ja he sanowat sinulle.
Job 12:8 Puhu maan cansa/ ja hän opetta sinua/ ja calat meres ilmoittawat sinulle.
Job 12:9 Cuca se on joca ei caickia näitä tiedä? että HERran käsi on ne tehnyt?
Job 12:10 Että hänen kädesäns on caickein eläwitten sielu/ ja cungin lihan hengi?
Job 12:11 Eikö corwa coettele puhetta/ ja suu maista ruoca.
Job 12:12 Ja wanhoilla on taito/ ja pitkäijällisillä ymmärrys.
Job 12:13 Hänen tykönäns on taito ja woima/ neuwo ja ymmärrys: cadzo/ cosca hän cukista/ nijn ei auta rakendaman.
Job 12:14 Cosca hän jongun salpa/ nijn ei kengän taida awata.
Job 12:15 Cadzo/ cosca hän pidättä weden/ nijn caicki cuiwettu/ ja cosca hän sen laske/ nijn se käändä maan.
Job 12:16 Hän on wahwa ja pystywäinen/ hänen on se cuin exy/ ja se cuin exyttä.
Job 12:17 Hän johdatta cawalat nijncuin saalin/ ja saatta Duomarit tyhmäxi.
Job 12:18 Hän päästä Cuningasten sitet/ ja wyöttä heidän cupens.
Job 12:19 Papit wie hän cuin saalin/ ja wahwat anda hän puuttua.
Job 12:20 Hän wäändä pois totisten huulet/ ja wanhain tawat otta pois.
Job 12:21 Hän caata ylöncadzen Förstein päälle/ ja woimallisten wäkewyden hajotta.
Job 12:22 Hän ilmoitta pimiät perustuxet/ ja pimeydet walkeuteen.
Job 12:23 Hän saatta muutamat suurexi Canssaxi/ ja taas hucutta heidän.
Job 12:24 Hän lewittä Canssan/ ja taas hajotta.
Job 12:25 Hän muutta maan Canssan Ruhtinasten sydämet/ ja exyttä heitä autialle kedolle.
Job 12:26 Ja he coperoidzewat pimeydes ilman walkeutta/ ja exyttä heitä cuin juopuneita.

Vers. 12. Wanhoilla ) se on/ te sanotte että taito on wanhoilla/ mutta minä sanon: taito on Jumalalla/ joca yxinäns tyhjäxi teke Cuningasten/ Pappein/ Duomaritten woiman/ pyhyden ja taidon.

XIII. Lucu .

HIob nuhtele wielä heitä/ että he owat kelwottomat lohduttajat/ jotca ei ymmärrä että Jumala anda ihmellisest hywäingin täsä elämäs wastoin käydä/ ja jumalattomain hywin/ v. 1.
eli wastatteco te/ sano hän/ Jumalan puolest wäärydellä/ v. 7.
walitta suurta waiwans/ jota wastan hän idziäns lohdutta tulewans autuaxi ja ei hyljätyxi/ v. 13.
käändä idzens Jumalan tygö sydämelisellä rucouxella/ että hän häneldä ottais ristin pois/ v. 20.
ano myös Jumalalda andexi/ cuin hän nuorna rickonut on/ v. 24.

Job 13:1 CAdzo/ caickia näitä owat minun silmäni nähnet/ ja corwani cuullet/ ja olen ne ymmärtänyt.
Job 13:2 Jota te tiedätte/ sitä minä myös tiedän/ ja en ole halwembi teitä.
Job 13:3 Minä puhun sijs sijtä Caickiwaldiasta/ ja mielin rijdellä Jumalan cansa.
Job 13:4 Sillä te selitätte sen wäärin/ ja oletta caicki kelwottomat läkärit.
Job 13:5 Josca te woisit äneti olla/ nijn te olisitta taitawat.
Job 13:6 Cuulcat sijs minun nuhdettani/ ja ottacat waari asiast/ cuin minä puhun.
Job 13:7 Tahdottaco te Jumalan puolest wastata wäärydellä/ ja hänen puolestans puhua petosta? tahdottaco te cadzo hänen mieldäns?
Job 13:8 Tahdottaco te rijdellä Jumalan edes?
Job 13:9 Pitäkö se teille menestymän/ cosca hän teitä edzi? luulettaco te hänen pettäwänne/ nijncuin jocu pettä jongun ihmisen?
Job 13:10 Hän rangaise teitä/ jos te salaisest mieliä cadzotte?
Job 13:11 Eikö hän teitä peljätä/ cosca hän ilmendy? ja hänen pelcons lange teidän päällen.
Job 13:12 Teidän muiston wedetän tuhwan werraxi/ ja teidän selkän pitä oleman nijncuin sawirouckio.
Job 13:13 Olcat äneti minun edesäni minä puhun/ ei minulda pidä puuttuman.
Job 13:14 Mixi minun pitä pureman minun lihani hambaillani/ ja asettaman sieluni minun käsijni?
Job 13:15 Cadzo/ hän minun cummingin tappa/ ja en minä woi odotta/ minä nuhtelen sijs minun teitäni hänen edesäns.
Job 13:16 Hän on cuitengin minun autuuden: sillä ei yxikän ulcocullattu tule hänen eteens.
Job 13:17 Cuulcat minun puhettani/ ja minun selitystäni teidän corwain edes.
Job 13:18 Cadzo/ jo minä olen duomion sanonut/ minä tiedän/ että minä olen hurscas.
Job 13:19 Cuca tahto käydä oikeudelle minun cansani? Mutta minun täyty äneti olla/ ja loppua.
Job 13:20 Älä tee minulle cahta/ nijn en minä kätke idziäni sinun edestäs.
Job 13:21 Anna kätes olla caucana minusta/ ja sinun cauhistuxes älkön minua peljättäkö.
Job 13:22 Cudzu minua ja minä wastan sinua/ eli minä puhun ja wasta sinä minua.
Job 13:23 Cuinga usiat owat minun wäärydeni ja pahat tegoni/ anna minun saada tietä minun syndini ja ricoxeni.
Job 13:24 Mixis peität caswos/ ja pidät minua wihollisnas?
Job 13:25 Tahdotcos nijn cowa olla lendäwätä lehte wastan/ ja wainota cuiwa oljen cortta?
Job 13:26 Sillä sinä kirjoitat minulle murhetta/ ja tahdot minua cadotta minun nuorudeni syndein tähden.
Job 13:27 Sinä olet pannut minun jalcani jalcapuuhun/ ja otat caikista minun polguistani waarin/ ja cadzot caickia minun jälkiäni.
Job 13:28 Minun joca cuitengin hucun nijncuin mädänyt raato/ ja nijncuin coilda syöty waate.

Vers. 14. Pureman ) se on/ mixi minä paljon waiwan minuani/ cosca minun cuitengin pitä cuoleman/ ei se minua mitän auta. Item/ asettaman sieluni ) se on/ paljo rupeman ja andaman idzeni wahingoon.

XIV. Lucu .

HIob walitta surkiast ihmisen ijän lyhyyttä/ werta sen cuckaiseen ja warjoon/ ja sano hänellä olewan määrän/ jota ei hän woi käydä ylidze/ v. 1.
hacattu puu caswa jällens/ waan cuollut ihminen ei tule jällens/ nijncauwan cuin taiwas pysy/ v. 7.
toiwo/ että Jumala kätke hänen/ joca on hänen käsialans/ sijhenasti että caicki hänen syndins annetan andexi/ ja sidotan kimpuun/ v. 13.
wuoret langewat ja ihmiset catowat/ jotca owat wiheljäiset eläisäns/ mutta cuin he cuollet owat/ ei he mitän tiedä jälkentulewaistens menosta/ v. 18.

Job 14:1 IHminen waimost syndynyt elä wähän aica/ ja on täynäns lewottomutta:
Job 14:2 Caswa nijncuin cuckainen/ ja lange/ pakene nijncuin warjo/ ja ei pysy.
Job 14:3 Ja sencaltaisen päällä sinä awat silmäs/ ja wedät minun cansas oikeuden eteen.
Job 14:4 Cuca löytä puhtan nijden seas/ cusa ei puhdast ole?
Job 14:5 Hänelle on määrätty aica/ hänen Cuucautens lucu on sinun tykönäs/ sinä olet määrän asettanut hänen eteens/ jota ei hän taida käydä ylidze.
Job 14:6 Luowu hänestä/ että hän sais lewätä/ nijncauwan cuin hänen aicans tule/ jota hän odotta nijncuin palcollinen.
Job 14:7 Puulla on toiwo ehkä se hacataisin/ että se udistetan/ ja sen wesat caswawat jällens:
Job 14:8 Ehkä sen juuret wanhenewat maasa/ ja cando mätäne mullas:
Job 14:9 Cuitengin wiherjöidze hän jällens weden märkydest/ ja caswa nijncuin hän istutettu olis.
Job 14:10 Mutta cusa ihminen on/ cosca hän cuollut/ huckunut ja pois on?
Job 14:11 Nijncuin wesi juoxe meres/ ja oja wuota ja cuiwettu:
Job 14:12 Nijn on ihminen cosca hän maahan pannan/ ei hän nouse eikä herä/ nijncauwan cuin taiwas pysy/ eikä herä unestans.
Job 14:13 Joscas minun hautaan kätkisit ja peittäisit minun/ nijncauwan cuin wihas menis pois/ ja asetaisit minulle määrän muistaxes minua:
Job 14:14 Luuletcos cuollen ihmisen tulewan eläwäxi jällens? minä odotan jocapäiwä nijncauwan cuin minä sodin/ sijhenasti että minun muutten tule.
Job 14:15 Ettäs cudzuisit minua/ ja minä wastaisin sinua/ ja ettes hyljäis käsialas:
Job 14:16 Sillä sinä olet jo lukenut caicki minun askeleni/ mutta älä ajattele minun pahoja tecojani.
Job 14:17 Minun ricoxeni olet sinä lukinnut kimpuun/ ja pannut cocon minun wäärydeni.
Job 14:18 Wuori caatu ja cato/ ja waha sijrty siastans.
Job 14:19 Wesi culutta kiwet/ ja wirta wie maan pois.
Job 14:20 Waan ihmisen toiwo on cadonnut: sillä sinä sysät hänen ylesalaisin/ nijn että hän cato. Sinä muutat hänen menons/ ja annat hänen mennä.
Job 14:21 Owatco hänen lapsens cunnias/ sitä ei hän tiedä/ taicka owatco he ylöncadzes/ sitä ei hän ymmärrä.
Job 14:22 Nijncauwan cuin hän canda liha/ täyty hänen olla waiwas/ ja nijncauwan cuin hänen sieluns on hänes/ täyty hänen murhetta kärsiä.

Vers. 19. Ihmisen toiwo ) se on/ cuolemata wastan ei ole ihmiselle täsä mailmas yhtän toiwoa.

XV. Lucu .

ELiphas Hiobin ensimäinen ystäwä/ nuhtele taas Hiobi/ että hän nijn idziäns öyckä/ v. 1.
sillä jos Hiob olis ilman synnitä/ nijncuin hän luule/ nijn hän olis parembi muita ihmisitä/ v. 3.
sillä caicki ihmiset owat saastaiset/ ja pyhäin seas ei ole nuhtetoinda/ cuinga paljo enämmin se/ joca on cauhia ja paha/ ja juo wääryttä/ nijncuin wettä/ v. 14.
päättä sijs Jumalan ainoastans jumalattomita ja ulcocullatuita nijn waiwawan/ ja että Hiobin nijn tapahtunut on/ opetta hänen onnettomudens hänen paha ansainnen/ v. 17.

Job 15:1 SIlloin wastais Eliphas Themanist/ ja sanoi:
Job 15:2 Pitäkö taitawan nijn tuuleen puhuman/ ja täyttämän wadzans tuulella?
Job 15:3 Sinä nuhtelet kelwottomilla sanoilla ja puheilla/ joista ei ole hyödytystä.
Job 15:4 Sinä olet hyljännyt pelgon/ ja puhut ylöncadzella Jumalan edes.
Job 15:5 Sillä sinun pahudes opetta nijn sinun suus/ ja sinä olet walinnut wieckan kielen.
Job 15:6 Sinun suus pitä duomidzeman sinun/ ja en minä/ sinun huules pitä wastaman sinua.
Job 15:7 Oletcos ensimäinen ihminen cuin syndynyt on? oletcos ennen caickia wuoria sijnnyt?
Job 15:8 Oletcos cuullut Jumalan salaisen neuwon? ja ongo taito halwembi sinua?
Job 15:9 Mitä sinä tiedät jota en me tiedä? mitäs ymmärrät joca ei ole meidän tykönäm?
Job 15:10 Harmapäät ja wanhat owat meidän tykönäm/ jotca ennen owat elänet cuin sinun Isäs.
Job 15:11 Pidäiskö Jumalan lohdutuxet oleman halwat sinulle?
Job 15:12 Waan sinulla on jotakin salaist tykönäs.
Job 15:13 Mitä sinun sydämes aicoi? cuingas cadzot nijn ylpiäst? cuingas asetat mieles Jumalata wastan? ettäs sencaltaiset sanat suustas päästät?
Job 15:14 Mikä on ihminen että hän olis puhdas/ ja että hän olis hurscas/ cuin waimosta syndynyt on?
Job 15:15 Cadzo/ hänen pyhäins seas ei ole yhtän nuhtetoinda/ ja taiwat ei ole puhtat hänen edesäns:
Job 15:16 Cuinga paljo enämmin ihminen on cauhia ja ilkiä/ joca juo wääryttä nijncuin wettä.
Job 15:17 Minä osotan sinulle sen/ cuule minua/ minä luettelen sinulle mitä minä nähnyt olen.
Job 15:18 Mitä taitawat sanonet owat/ ja heidän Isildäns ei ole peitetyt.
Job 15:19 Joille ainoille maa annettu on/ nijn ettei yxikän outo saa käydä heidän keskelläns.
Job 15:20 Jumalatoin wapise caiken elinaicans/ ja tyrannin wuosilugut owat peitetyt.
Job 15:21 Mitä hän cuule/ se hirmuitta händä/ ja ehkä wielä rauha olis/ nijn on hänellä cuitengin se murhe/ että hänen pitä huckuman.
Job 15:22 Ei hän usco että hän taita wälttä onnettomuden/ ja waroi aina miecka.
Job 15:23 Cosca hän lähte sinne ja tänne elatuxens jälken/ nijn hän luule aina onnettomuden käsisäns olewan.
Job 15:24 Ahdistus ja hätä peljättäwät händä/ ja lyöwät hänen maahan/ nijncuin Cuningas sotajoucolla.
Job 15:25 Sillä hän on ojendanut kätens Jumalata wastan/ ja wahwistanut idzens Caickiwaldiast wastan.
Job 15:26 Hän juoxe päätäpitein händä wastan/ ja seiso ynsyst händä wastan.
Job 15:27 Hän on peittänyt caswons lihawudellans/ lihoittanut ja paisuttanut idzens.
Job 15:28 Mutta hänen pitä asuman häwitetys Caupungis/ cusa ei yhtän huonetta ole/ waan owat läjäsä.
Job 15:29 Ei hänen pidä ricastuman/ eikä hänen tawarans pysymän maasa.
Job 15:30 Ei hänen pidä wälttämän onnettomutta. Tulen liecki cuiwa hänen oxans/ ja hänen suuns hengellä cato.
Job 15:31 Ei hän taida pysyä/ että hän on petetty turhudellans ja turhuus on hänen palckans.
Job 15:32 Hän loppu sopimattomalla ajalla/ ja hänen oxans ei pidä wihottaman.
Job 15:33 Hän poimitan nijncuin kypsymätöin marja wijnapuusta/ ja nijncuin öljypuu warista cucoistuxens.
Job 15:34 Sillä ulcocullattuin seuracunnan pitä oleman yxinäisen/ ja tulen pitä polttaman lahjain ottajan huonen.
Job 15:35 Hän sijttä onnettomuden/ ja synnyttä waiwaisuden/ ja heidän wadzans tuo petoxen.

Vers. 2. Tuuleen ) se on/ täynäns tyhjä puhetta.
v. 11. Halwat ) se on/ luuletcos että Jumala nijn lohdutta syndistä/ ja nijn picaisest lähettä lohdutuxens/ sinun pitä ensist tuleman hywäxi.
v. 27. Peittänyt ) Scilicet contra Deum, sicut bos pingvis,

XVI. Lucu .

HIob wasta/ ja nuhtele ystäwitäns/ että he owat häjyt lohduttajat/ ja aina yhtä kertoiwat ilman tiedota/ waicka hän aina tunnusta syndins/ ja rucoile andexi/ v. 8.
alca taas wastuden walituxen hänen kipuns surkeudesta/ erinomaisest/ että sijttecuin HERran käsi tuli hänen päällens/ owat hänen ystäwäns lisännet hänen wiheljäisyttäns heidän cowilla puheillans/ v. 7.
lohdutta idzens cuitengin omalla hywällä tunnolla/ v. 17.
ja otta Jumalan hänen wiattomudens todistajaxi/ v. 19.

Job 16:1 HIob wastais ja sanoi:
Job 16:2 Minä olen usein cuullut/ te oletta caicki häijyt lohduttajat.
Job 16:3 Cosca sijs nämät tyhjät puhet loppuwat? eli mikä sinun nijn rohwaise puhuman?
Job 16:4 Minä taidaisin myös puhua nijncuin tekin. Minä soisin teidän sielun olewan minun sieluni sias: minä löydäisin myös sanoja teitä wastan/ ja taidaisin wäändä päätäni teitä wastan.
Job 16:5 Minä tahdoisin wahwista teitä suullani/ ja lohdutta huulillani.
Job 16:6 Mutta ehkä minä puhuisin/ nijn ei cuitengan säästä minun waiwani minua: jos minä waickenen/ nijn ei hän cuitengan mene minusta pois.
Job 16:7 Mutta nyt hän saatta minulle waiwaisuden/ ja särke minun coconans.
Job 16:8 Hän on tehnyt minun rypyisexi/ ja todista minua wastan.
Job 16:9 Minun wastaiseisojan nouse minua wastan/ ja sano minua wastan. Hänen wihans rewäise minun/ ja joca minua wiha/ kiristele hambaitans minun päälleni/ ja minun wiholliseni silmät kijluwat minun päälleni.
Job 16:10 He ammotit suuns minua wastan/ ja owat minua häpiällisest poskelle piesnet/ he owat sammuttanet heidän wihans minun päälleni.
Job 16:11 Jumala on minun hyljännyt wäärille/ ja on andanut minun tulla jumalattomain käsijn.
Job 16:12 Minä olin ricas/ waan hän on tehnyt minun paljaxi/ hän on tarttunut minun caulani/ ja on särkenyt minun/ ja pannut minun malixi.
Job 16:13 Hän on pijrittänyt minun nuolillans/ ja on rewäisnyt minun munascuuni/ eikä säästänyt. Hän on wuodattanut minun sappeni maan päälle/ hän on haawoittanut minun yhdellä haawalla toisen perän.
Job 16:14 Hän carcais minun päälleni nijncuin jocu wäkewä.
Job 16:15 Minä ombelin säkin minun nahcani päälle/ ja laskin sarweni muldaan.
Job 16:16 Minun caswoni owat pullistunet itcusta/ ja silmäni culmat piminnet.
Job 16:17 Ehkei cuitengan minun kädesäni ole wäärys/ ja minun rucouxen on puhdas.
Job 16:18 Maa älä peitä minun wertani/ ja älkän olco minun pargulleni sia.
Job 16:19 Ja cadzo/ minun todistajani on taiwas/ ja joca minun tunde/ on corkeudes.
Job 16:20 Minun ystäwäni owat minun pilckajani: mutta minun silmäni wuodattawat kyynelitä Jumalan tygö.
Job 16:21 Jos jocu taidais oikeudelle käydä Jumalan cansa/ nijncuin ihmisen lapsi lähimmäisens cansa.
Job 16:22 Mutta määrätyt wuodet owat tullet/ ja minä menen sitä tietä pois/ jota en minä ikänäns palaja.

Vers. 8. Todista ) se on/ heidän apuns on caicki minua wastan.
v. 15. Sarweni ) se on/ minun waldani/ woimani ja herrauteni/ johonga minä luotin.
v. 19. Todistajani on taiwas ) Ramattu sano Jumalan asumasian olewan taiwas/ hänen mittamattoman Majestetins ja cunnians tähden/ ehkei hän ainoastans ole taiwas/ waan myös hänen jumalisella läsnäolemisellans täyttä taiwan ja maan/

XVII. Lucu .

HIob sano wielä idzens wiattomaxi/ v. 1.
walitta wastahacoistens ymmärtämättömyttä/ ja uhca heille rangaistusta/ v. 4.
napise/ nijncuin se jolla suuri ahdistus olis/ Jumalata wastan/ että hän on pannut hänen sananlascuxi Canssan secaan/ nijn että hurscat hämmästywät nähdesäns wiatoinda nijn cowin waiwattawan/ v. 6.
nuhtele wastahacoisians heidän tyhmydens tähden/ että he nijn taitamattomast arwoittelewat hänen wiheljäisydestäns/ v. 10.
joca nijn suuri on/ ettei hän toiwo sijtä pääsewäns/ waan cuolewans ja haudattawans/ v. 11.

Job 17:1 MInun hengen on heicko/ minun päiwäni owat lyhetyt/ ja hauta on käsis.
Job 17:2 En minä ketäkän pettänyt/ ja cuitengin minun silmäni täyty olla murhes.
Job 17:3 Jos sinä tahdoisit minulda tacausta/ cuca minun tacais?
Job 17:4 Ymmärryxen olet sinä heidän sydämistäns kätkenyt/ sentähden et sinä corgota heitä.
Job 17:5 Hän kersca ystäwilläns saalistans lujast/ mutta hänen lastens silmät pitä waipuman.
Job 17:6 Hän on minun pannut sananlascuxi Canssan secaan/ ja pilcaxi heidän keskellens.
Job 17:7 Minun caswon on mustettu minun suruni tähden/ ja caicki minun jäseneni owat nijncuin warjo.
Job 17:8 Tästä hurscat hämmästywät/ ja wiattomat asettawat heitäns ulcocullatuita wastan.
Job 17:9 Hurscas pysy tielläns/ ja jolla on puhtat kädet/ se pysy wahwana.
Job 17:10 Käändäkät sijs teitän caicki ja tulcat/ en minä cuitengan löydä yhtän taitawata teistä.
Job 17:11 Minun päiwäni owat culunet/ minun aiwoituxeni owat hajotetut/ cuin minun sydämesäni olit:
Job 17:12 Ja owat yöstä päiwän ja päiwästä yön tehnet.
Job 17:13 Ja ehkä minä cauwan odotaisin/ nijn on cuitengin hauta minun huonen/ ja minun wuoten pimeydesä tehty.
Job 17:14 Mätänemisen minä cudzuin Isäxeni/ ja madot äitixeni ja sisarixeni.
Job 17:15 Mitästä minun pitä odottaman? ja cuca otta minun toiwostani waarin?
Job 17:16 Hautaan se mene/ ja maca minun cansani mullas.

Vers. 2. Pettänyt ) hywästä mielestäns: ja nijn ei hän puhu täsä tapaturmaisest heickoudest/ Psal. 19:15.
v. 16. Hautaan ) HERra wie omans helwettijn/ ja sieldä ulos jällens/ 1. Sam. 2:6.

XVIII. Lucu .

BIldad taas tahto osotta Hiobin ollen jumalattoman/ ja ansainnen tämän waiwan/ että Jumala nijn hirmuisest händä rangaise: ja nuhtele ettei hän tottele hänen neuwons/ v. 1.
juttele/ cuinga jumalattomalla ei ole pysywäistä onne maan päällä/ waan Jumala curitta händä moninaisilla waiwoilla/ v. 5.
hänen majans jää kylmille/ v. 14.
ja cuole ilman sikiöitä/ v. 19.
hänestä ihmetellen sanotan: tämä on sen asuinsia/ joca Jumalan cadzoi ylön/ v. 21.

Job 18:1 SIlloin wastais Bildad Suahst/ ja sanoi:
Job 18:2 Cosca te lackatte puhumast? ymmärtäkät ensin ja puhucat sijtte.
Job 18:3 Mixi me pidetän sinun edesäs nijncuin eläimet/ ja olem nijn saastaiset teidän silmäin edes?
Job 18:4 Tahdotcos rewetä kiucusas? luuletcos että maa sinun tähtes hyljätän/ ja calliot sijrtän.
Job 18:5 Jumalattoman walkeus pitä sammuman/ ja hänen walkians kipinä ei pidä paistaman.
Job 18:6 Hänen majasans pitä walkeus tuleman pimeydexi/ ja hänen kyntiläns pitä sammuman.
Job 18:7 Hänen woimans askelet pitä ahdistettaman/ ja hänen aiwoituxens pitä puuttuman:
Job 18:8 Sillä hän on wiety jalcoinens paolaan/ ja waelda wercosa.
Job 18:9 Paola pitä pitämän hänen candapääns/ ja janowaiset pitä hänen käsittämän.
Job 18:10 Hänen paolans on wiritetty maan päälle/ ja hänen satimens hänen polguillens.
Job 18:11 Caikin tahgoin pitä cauhistus händä peljättämän/ nijn ettei hän tiedä cuhunga hän mene.
Job 18:12 Nälkä pitä oleman hänen tawarans/ ja onnettomus pitä oleman walmistettu hänelle/ ja rippuman hänesä.
Job 18:13 Hänen nahcans wahwus pitä culutettaman/ ja hänen wäkewydens pitä cuoleman esicoisen syömän.
Job 18:14 Hänen toiwons pitä rewittämän ylös juurinens hänen majastans/ ja hänen pitä ajaman pelgon Cuningan tygö.
Job 18:15 Hänen majasans ei pidä mitän pysymän/ ja hänen majans päälle pitä tulikiwe wiscoittaman.
Job 18:16 Alhalda pitä hänen juurens cuiwettuman/ ja ylhäldä hänen elons nijtettämän.
Job 18:17 Hänen muistons pitä huckuman maan pääldä/ ja ei pidä ensingän tiellä nime oleman.
Job 18:18 Hän pitä ajettaman walkeudesta pimeyteen/ ja pitä maalda heitettämän pois.
Job 18:19 Ei hänellä pidä yhtän lasta oleman/ eikä lasten lasta hänen Canssasans: ei pidä yhtän jäämän hänen sucucundaans.
Job 18:20 Ne cuin hänen peräns tulewat/ pitä hämmästymän hänen päiwästäns/ ja ne cuin hänen edelläns owat ollet/ pitä peljästymän.
Job 18:21 Tämä on jumalattoman maja/ ja sen sia cuin ei Jumalasta mitän tiedä.

Vers. 4. Calliot sijrtän ) se on/ ei Jumala toisin tee sinun cansas cuin caickein muidengan/ ja ei hyljä tapans sinun tähtes.
v. 13. Esicoisen ) se on/ cuoleman wäki ja walda: nijn myös/ pelgon Cuningas/ se on/ cauhistuxen walda ja woima/ nijn että hänen pitä macaman alla/ ja ei pääsemän.
v. 16. Juurens cuiwettuman ) Juurexi cudzu hän caicki cuin maahan on istutetut. Eloxi cudzutan caicki cuin maasta caswawat/ cuin on: ohrat/ öljy/ wijna/ etc.

XIX. Lucu .

HIob walitta että hänen ystäwäns enändäwät hänen wiheljäisydens ylpeillä puheillans/ v. 1.
käske heidän otta waarin/ että Jumala teke hänelle wääryttä/ v. 6.
hänen rucoillesans ei hän cuule händä/ waan pitä hänen wihollisnans hänen hirmuisudesans/ v. 7.
saatta hänen nijn ylöncadzotuxi/ että hänen lähimmäisens pakenewat händä/ hänen palwelians cadzowat hänen ylön/ emändä ja lapset cauhistuwat händä/ v. 13.
huuta armahtaman hänen päällens/ v. 21.
ennusta caunist ruumisten nousemisest ja ijancaickisest elämäst/ jolla hän händäns lohdutta hänen wiheljäisydesäns/ v. 25.

Job 19:1 HIob wastais/ ja sanoi:
Job 19:2 Mixi te waiwatte minun sieluani/ ja kidutatte minua sanoilla?
Job 19:3 Te oletta nyt kymmenen kerta pilcannet minua/ ja ette häpiä minun nijn waiwata.
Job 19:4 Jos minä erehdyn/ nijn minä idzelleni erehdyn.
Job 19:5 Mutta te tosin nousetta minua wastan/ ja soimatte minun pilckani.
Job 19:6 Tiedätkös sijs wihdoin että Jumala teke minulle wääryttä/ ja on pijrittänyt minun werckohinsa.
Job 19:7 Cadzo/ ehkä minä wielä wäkiwallan tähden huudaisin/ nijn ei cuitengan cuulda minua. Minä huudan/ ja ei täsä ole yhtän oikeutta.
Job 19:8 Hän on aidannut minun tieni/ etten minä taida sitä käydä/ ja pannut pimeyden minun polguilleni.
Job 19:9 Hän on rijsunut minun cunniani minun pääldäni/ ja ottanut cruunun minun päästäni.
Job 19:10 Hän on minun särkenyt joca culmalda/ ja laskenut menemän/ ja on rewäisnyt ylös minun toiwoni nijncuin puun.
Job 19:11 Hän on hirmuisest wihastunut minulle/ ja hän pitä minun wihamiesnäns.
Job 19:12 Hänen sotamiehens owat cocondunet/ ja owat asettanet tiens minun päälleni/ ja owat pijrittänet minun majani.
Job 19:13 Hän on eroittanut minun weljeni cauwas minusta/ ja minun tuttawani owat minulle muucalaisexi tullet.
Job 19:14 Minun lähimmäiseni pijloiwat minua/ ja minun ystäwäni owat unhottanet minun.
Job 19:15 Minun huonecundaiseni ja pijcani pitäwät minun wierasna/ minä olen tundemattomaxi tullut heidän silmäins edes.
Job 19:16 Minä huusin minun palweliatani/ ja ei hän wastannut minua: minun täyty rucoilla händä omalla suullani.
Job 19:17 Minun emändän pitä idzens wierasna/ cosca minä huudan händä.
Job 19:18 Minun täyty palwella omia lapsiani/ ja nuoretkin lapset minun cadzowat ylön/ jos minä nousen/ nijn he puhuwat minusta.
Job 19:19 Caicki uscolliset ystäwäni cauhistuwat minua/ ja joita minä racastin/ owat käändänet idzens minua wastan.
Job 19:20 Minun luuni tartuit minun nahcani ja lihani. En minä taida nahallani peittä hambaitani.
Job 19:21 Armahtacat minun päälleni/ armahtacat minun päälleni/ te minun ystäwäni: sillä Jumalan käsi on minuun sattunut.
Job 19:22 Mixi te wainotte minua nijncuin Jumalakin/ ja ette taida minun lihastani rawitta.
Job 19:23 Josca minun puheni kirjoitettaisin/ josca ne kirjaan pandaisin.
Job 19:24 Raudalla caiwetaisin plyijyyn/ ja ijancaickisexi muistoxi hacataisin kiween.
Job 19:25 Minä tiedän minun lunastajan eläwän/ ja hän herättä minun wijmein maasta.
Job 19:26 Ja minä puetetan tällä minun nahallani/ ja minä saan lihasani nähdä Jumalan.
Job 19:27 Hänen minä olen näkewä/ ja minun silmäni cadzowat händä/ ja ei kengän outo.
Job 19:28 Minun munascuuni owat culunet minun helmasani/ sillä te sanotte: cuinga me wainoisim händä ja löydäisim syytä händä wastan.
Job 19:29 Peljätkä miecka/ sillä miecka on pahain töiden costo/ että te tiedäisitte curituxen tulewan.

Vers. 9. Cunniani/ Cruunun/
v. 10. toiwoni ) Nämät owat puhutut ajallisen elämän hywistä päiwistä.
v. 22. Rawitta ) se on/ et te lacka minua puremasta ja nuhtelemasta.
v. 25. Lunastajan ) Heb. on Goel/ Latinaxi Vindex/ joca Lev. 25. ja Num. 26. ja mualla/ on suculainen/ joca lähimmäisen sucuns pandixi pannut calut lunasta/ eli hänen tapetun sucuns costaja ja päälle candaja on. Että Hiob Christuxen täxi cudzu/ opetta hän/ että hän miehudens cautta on tullut meidän weljexem/ costaman meidän puolestam sille murhajalle Perkelelle/ ja lunastaman meille jällens ijancaickista Isän maata.

XX. Lucu .

ZOphar tahto taas hänen cumpanittens neuwon ja ajatuxen wahwista/ ja sano: ellei Hiob olis ollut jumalatoin/ nijn ei hänen onnens olis nijn pian loppunut/ v. 1.
sillä/ sano hän/ ehkä ulcocullatut olisit taiwas/ pitä heidän cuitengin äkist catoman ja heidän lapsens hajotettaman/ v. 6.
calut/ cuin he petoxella coonnet owat/ pitä wieran käteen tuleman/ v. 12.
he tekewät työtä/ ja ei pidä mitän nautidzeman/ v. 18.
heidän pitä pakeneman tulda ja miecka/ v. 23.
taiwas ja maa ilmoitta heidän pahudens/ v. 27.

Job 20:1 SIlloin Zophar Naemast wastais/ ja sanoi:
Job 20:2 Sijhen minä wastan/ ja en taida odotta.
Job 20:3 Ja tahdon mielelläni cuulla/ cuca minua nuhtele ja laitta: sillä minun ymmärryxeni hengi wasta minun puolestani.
Job 20:4 Etkös tiedä sen aina nijn käynen sijtä ajasta cuin ihmiset maan päällä ollet owat.
Job 20:5 Että jumalattomain kerscaus ei ulotu cauwas/ ja ulcocullattuin ilo on silmän räpäyxexi.
Job 20:6 Jos hänen corkeutens ulotuis taiwaseen/ ja hänen pääns sattuis pilwijn.
Job 20:7 Nijn pitä hänen wijmein catoman nijncuin logan/ nijn että ne cuin hänen owat nähnet/ sanowat: cusa hän on?
Job 20:8 Nijncuin uni cato/ nijn ei pidä händä löyttämän/ ja nijncuin yönäkö pitä hänen raukeneman.
Job 20:9 Se silmä cuin hänen nähnyt on/ ei pidä händä enä näkemän/ ja hänen paickans ei pidä händä enä näkemän.
Job 20:10 Hänen lapsens pitä keriämän/ ja hänen kätens pitä hänelle andaman waiwan palcaxi.
Job 20:11 Hänen luuns pitä maxaman hänen salaiset syndins/ ja pitä macaman maasa hänen cansans.
Job 20:12 Ehkä wielä pahuus maistais makiast hänen suusans/ cuitengin pitä hänen puuttuman hänen kielens päällä.
Job 20:13 Hän pitä pidettämän ja ei päästettämän/ ja pitä otettaman pois hänen curcustans.
Job 20:14 Hänen ruocans pitä muuttuman hänen wadzasans kärmen sapexi.
Job 20:15 Ne calut cuin hän niellyt on/ pitä hänen oxendaman jällens/ ja Jumala wetä ne ulos hänen wadzastans.
Job 20:16 Hänen pitä imemän kyykärmen sappe/ ja kärmen kielen pitä hänen tappaman.
Job 20:17 Ei hänen pidä näkemän hunaja ja woiojia/ ja wirtoja wuotawan.
Job 20:18 Hän teke työtä/ ja ei saa nautita/ ja hänen caluns pitä toisen saaman/ nijn ettei hänellä pidä nijstä iloa oleman.
Job 20:19 Sillä hän on polkenut ja hyljännyt köyhän. Hän on repinyt idzellens huoneita/ joita ei hän ole rakendanut.
Job 20:20 Sillä hänen wadzans ei ole tainnut täyten tulla/ ja hänen callit caluns ei taida händä pelasta.
Job 20:21 Hänen ruastans ei pidä mitän jäämän/ sentähden ei pidä hänen hywät päiwäns pysywäiset oleman.
Job 20:22 Ehkä hänellä olis yldäkyllä/ nijn pitä hänelle cuitengin ahdistus tapahtuman. Caicki käden waiwa pitä tuleman hänen päällens.
Job 20:23 Hänen wadzans pitä wihdoin täyten tuleman/ ja hänen pitä lähettämän hänen wihans hirmuisuden hänen päällens. Hän sata hänen sotans hänen päällens.
Job 20:24 Hänen pitä pakeneman rautaisia harniscoita/ ja waskijoudzen pitä händä ajaman taca.
Job 20:25 Awojoin miecka pitä käymän hänen läpidzens/ ja miecan wälckynä/ joca hänelle pitä carwas oleman/ pitä pelgolla hänen päällens tuleman.
Job 20:26 Ei pimeys taida händä peittä/ tuli pitä hänen culuttaman/ joca ei puhallettu ole. Ja sille joca jää hänen majaans/ pitä pahoin käymän.
Job 20:27 Taiwan pitä ilmoittaman hänen pahudens/ ja maan pitä asettaman idzens händä wastan.
Job 20:28 Jywät pitä hänen huonestans wietämän pois/ ja hajotettaman hänen wihans päiwänä.
Tämä on jumalattoman ihmisen palcka Jumalalda/ ja hänen puhens perindö Jumalalda.

Vers. 12. Puuttuman ) Ehkä hän pahudens algus sijtä iloidzis/ nijn ei ole se cuitengan pysywäinen/ waan tule hänelle pian carwaxi.
v. 16. Imemän ) se on/ hänen pitä kärsimän surkiutta ja sydämen kipua/ ja eroitettaman caikesta hywästä.
v. 26. Puhallettu ) se on/ tuli Jumalalda wiritetty/ ei ihmisildä puhallettu.

XXI. Lucu .

HIob osatta Zopharin puhen wääräxi/ v. 1.
sillä Jumala anda jumalattomaingin menestyä mailmasa/ lisändyä tawarois ja lapsis/ v. 5.
mutta heidän kyntiläns sammu nopiast/ ja hajotetan nijncuin acanat tuules/ v. 16.
onneliset cuolewat nijncuin nekin/ jotca waiwatan onnettomudella/ v. 22.
jumalattomain rangaistus ei ole ajallinen/ waan on säästetty duomion ja wihan päiwäxi/ v. 27.

Job 21:1 HIob wastais/ ja sanoi:
Job 21:2 Cuulcat sijs minun puhettani/ ja andacat neuwo teitän.
Job 21:3 Kärsikät/ että minä myös puhuisin/ ja pilcatca sijtte minua.
Job 21:4 Puhungo minä ihmisen cansa/ että minun hengen pidäis tästä murehtiman?
Job 21:5 Käändäkät teitän tänne minun tygöni/ teidän pitä ihmettelemän/ ja käten suun eteen paneman.
Job 21:6 Cosca minä sitä ajattelen/ nijn minä peljästyn/ ja wapistus tule minun lihani päälle.
Job 21:7 Mixi jumalattomat eläwät/ tulewat wanhaxi/ ja lisändywät tawaras.
Job 21:8 Heidän siemenens on surutoin heidän ymbärilläns/ ja heidän sikiäns owat läsnä heitä.
Job 21:9 Heidän huonens owat wapat pelgosta/ ja Jumalan widza ei ole heidän päälläns.
Job 21:10 Heidän sonnins päästetän/ ja ei käy wäärin: heidän lehmäns poikiwat/ ja ei ole hedelmättömät.
Job 21:11 Heidän nuoret lapsens käywät ulos nijncuin lauma/ ja heidän lapsens hyppäwät.
Job 21:12 He riemuidzewat trumbuilla ja candeleilla/ ja iloidzewat huiluilla.
Job 21:13 He wanhenewat hywisä päiwisä/ ja menewät silmän räpäyxes helwettijn.
Job 21:14 Jotca sanowat Jumalalle: mene pois meidän tyköäm/ en me tahdo tietä sinun teitäs.
Job 21:15 Cuca on se Caickiwaldias/ että meidän pitä händä palweleman? eli mitä meidän sijtä hywä on/ että me händä rucoilem?
Job 21:16 Mutta cadzo/ heidän tawarans ei ole heidän kädesäns/ sentähden pitä jumalattomain mieli caucana minusta oleman.
Job 21:17 Cuinga jumalattomain kyntilä sammu/ ja heidän cadotuxens tule heidän päällens? Hänen pitä jacaman surkiutta hänen wihasans.
Job 21:18 Heidän pitä oleman nijncuin corsi tuules/ ja nijncuin acanat jotca tuulispää wie pois.
Job 21:19 Jumala säästä hänen lapsillens hänen saatuns. Cosca hän maxa hänelle/ silloin hänen pitä tietämän.
Job 21:20 Hänen silmäns pitä näkemän hänen cadotuxens/ ja Caickiwaldian wihasta pitä hänen juoman.
Job 21:21 Sillä mitä hän tottele hänen huonettans hänen jälkens? ja hänen Cuucautens lucu tuskin tulewat puolellens.
Job 21:22 Cuca tahto opetta Jumalata/ joca corkiatkin duomidze?
Job 21:23 Tämä cuole waurasna ja terwenä/ ricasna ja onnelisna.
Job 21:24 Hänen pijmäastians owat täynäns riesca/ ja hänen luuns owat täynäns ydyindä.
Job 21:25 Mutta toinen cuole murhellisella mielellä/ ja ei coscan syönyt ilosa.
Job 21:26 Ja he macawat ynnä maasa/ ja madot peittäwät heidän.
Job 21:27 Cadzo/ minä tunnen kyllä teidän ajatuxen/ ja teidän wäärän aiwoituxen minua wastan.
Job 21:28 Sillä te sanotte: cusa Ruhtinan huone on/ ja cusa owat majat/ joisa jumalattomat asuit?
Job 21:29 Puhuttaco sijs te näistä nijncuin yhteinen Canssa/ ja et te tiedä/ mitä muinen meno merkidze?
Job 21:30 Sillä paha säästetän cadotuxen päiwään/ ja hän pysy haman wihan päiwän asti: cuca sano: mitä hän ansaidze/ cosca jocu ulconaisesta otta waarin?
Job 21:31 Cuca tahto hänelle costa mitä hän teke?
Job 21:32 Mutta hän wiedän hautaan/ ja täyty joucos pysyä.
Job 21:33 Ojan näljä kelpais hänelle/ ja caicki ihmiset wiedän hänen peräns/ ja ne cuin owat hänen edelläns ollet/ owat epälucuiset.
Job 21:34 Mixi te minua lohdutatte turhan/ ja teidän wastauxen löytän wääräxi.

Vers. 13. Silmän räpäyxes ) se on/ heillä on hywät päiwät cuoleman asti/ ja nijn he pääsewät yhdellä pahalla silmän räpäyxellä/ mutta minun täyty wielä cauwan pelco ja onnettomutta kärsiä.
v. 31. Costa ) se on/ cuca taita arwata/ mitä hänelle pitä maxettaman/ paidzi ainoata Jumalata.
v. 32. Joucos ) se on/ hänelle on hauta walmistettu/ muitten hautain secaan.
v. 33. Ojan näljä ) se on/ lihallinen hecuma ja hywät päiwät.

XXII. Lucu .

ELiphas wahwista endisen ajatuxens/ Jumalan olewan ainoastans laupian jumalisille/ mutta jumalattomille costajan/ v. 1.
ja että Hiob on paha tehnyt/ on Jumala händä rangaisnut/ v. 4.
joca näke caicki/ ja ei mitän ole häneldä salattu/ v. 12.
Tahdotcos/ sano hän/ wastata nijden ajatusta/ cuin pilckawat Jumalata? jotca catowat/ ja heidän caluns poltetan/ v. 17.
neuwo Hiobi tunnustaman syndins ja parandaman elämäns/ nijn hän saa armon Jumalalda/ ja murhens lopun/ v. 21.
joca nöyrän corgotta ja wiattoman wapautta/ v. 29.

Job 22:1 SIlloin wastais Eliphas Themanist/ ja sanoi:
Job 22:2 Mitä Jumala wäkewätä tarwidze/ eli mitä jocu cawala hyödyttä händä?
Job 22:3 Luuletcos Caickiwaldialle kelpawan/ ettäs sinus luet hywäxi/ eli mitä se auttais händä/ ehkä sinun ties olisit ilman ricoxeta?
Job 22:4 Luuletcos että hän pelkä sinua rangaista/ ja käydä oikeudelle cansas.
Job 22:5 Ja/ sinun pahudes on sangen suuri/ ja sinun wäärydelläs ei ole loppua.
Job 22:6 Sinä olet ottanut pandin sinun weljeldäs ilman syytä/ ja olet rijsunut waatten alastomalda.
Job 22:7 Et sinä ole andanut wäsynelle wettä juoda/ sinä olet kieldänyt isowaiselda leipäs.
Job 22:8 Sinä olet tehnyt wäkiwalda maacunnas/ ja sijnä asunut suures corkeudes.
Job 22:9 Lesket olet sinä laskenut tyhjänä/ ja taittanut orwoin käsiwarret.
Job 22:10 Sentähden olet sinä kierty paoloilla/ ja hämmästys on sinun äkist peljättänyt.
Job 22:11 Eikö sinun pidäis näkemän pimeyttä/ ia wedenpaisumisen peittämän sinua?
Job 22:12 Cadzo/ Jumala on ylhällä taiwas/ ja näke tähdet corkeudes.
Job 22:13 Ja sinä sanot: mitä Jumala tietä? taitaneco hän duomita sitä cuin pimeydes on?
Job 22:14 Pilwet peittäwät hänen/ ettei hän näe/ hän waelda taiwan ymbäristöllä.
Job 22:15 Tahdotcos tuta mailman polcuja/ joita wäärät käynet owat?
Job 22:16 Jotca ennen aicans huckunet owat/ ja wesi on liottanut heidän perustuxens.
Job 22:17 Ne cuin sanowat Jumalalle: mene meistä pois: mitä Caickiwaldias taidais heidän tehdä?
Job 22:18 Ehkä hän täytäis heidän huonens tawaralla: mutta jumalattomain neuwo olcon caucana minusta.
Job 22:19 Hurscat näkewät sen ja iloidzewat/ ja wiatoin pilcka heitä.
Job 22:20 Heidän menons pitä huckuman/ ja heidän tähtens pitä tulen polttaman.
Job 22:21 Nijn sowi nyt hänen cansans/ ja ole rauhallinen/ sijtäs saat paljo hywä.
Job 22:22 Cuule lakia hänen suustans/ ja käsitä hänen puhens sinun sydämees.
Job 22:23 Jos sinä käännät sinus Caickiwaldian tygö/ nijns raketan/ ja hyljät wääryden cauwas majastas.
Job 22:24 Nijns annat cullan mullasta/ ja kiwestä cullaiset ojat.
Job 22:25 Caickiwaldias on sinun culdas/ ja hopiata pitä paljo oleman.
Job 22:26 Silloin sinun ilos pitä oleman Caickiwaldiasa/ ja nostaman caswos Jumalan tygö.
Job 22:27 Sinä rucoilet händä/ ja hän cuule sinua/ ja sinä maxat lupauxes.
Job 22:28 Mitäs aiwoit/ sen hän anda sinulle menestyä/ ja walkeus paista sinun teilläs.
Job 22:29 Sillä ne cuin idzens nöyryttäwät/ corgotta hän/ ja se cuin silmäns paina alas/ wapautetan.
Job 22:30 Wiatoin autetan/ ja pelastetan kättens puhtauden tähden.

Vers. 11. Pimeydexi cudutan täsä/ murhe ja onnettomus: mutta walkeudexi/ onni ja terweys.

XXIII. Lucu .

HIob wasta Eliphasta/ ja ajattele hänens wiattomaxi/ eikä ansainen sitä rangaistusta/ v. 1.
sois löytäwäns Jumalan istuimen/ ja käypäns oikeudelle hänen cansans/ nijn hän toiwois woittawans/ v. 4.
walitta ettei hän taida löytä händä/ ehkä cunga hän hänens käändäis/ v. 8.
nuhtele Jumalata/ nijncuin hän ei tekis hänelle oikeutta/ waan wäkiwalda woimastans/ ja nijn ricko Jumalata wastan/ v. 13.

Job 23:1 HIob wastais/ ja sanoi: minun puhen on wielä murhellinen/
Job 23:2 Minun woiman on heicko huocauxeni tähden.
Job 23:3 Josca minä tiedäisin/ cuinga minä hänen löydäisin/ ja tulisin hänen istuimens tygö/
Job 23:4 Ja asetaisin oikeuteni hänen eteens/ ja täyttäisin suuni nuhtella/
Job 23:5 Ja coettelisin/ mitä hän wastais minulle/ ja ymmärräisin/ mitä hän minulle sanowa olis.
Job 23:6 Rijtelekö hän suurella woimalla minun cansani?
Job 23:7 Älkän nijn asettaco händäns minua wastan/ waan pangan cohtuden eteeni/ nijn minä kyllä woitan oikeuteni.
Job 23:8 Mutta jos minä cohdastans käyn/ nijn ei hän ole siellä/ menen minä tacaperin/ nijn en minä händä hawaidze.
Job 23:9 On hän wasemalla puolella/ nijn en minä händä käsitä/ kätke hän hänens oikialle puolelle/ nijn en minä händä näe.
Job 23:10 Mutta hän tunde minun tieni/ coetelcan minua/ nijn minä löytän nijncuin culda:
Job 23:11 Sillä minä panen jalcani hänen askelillens/ pidän hänen tiens/ ja en poicke sijtä.
Job 23:12 Ja en poicke hänen huuldens käskyistä/ ja kätken hänen suuns sanat/ enä cuin minä welcapää olen.
Job 23:13 Hän on idze ainoa/ cuca wasta händä/ ja teke mitä hän tahto.
Job 23:14 Ja ehkä hän wielä minulle costais minun ansioni perän/ nijn olis wielä hänen edesäns paljo tacaperin.
Job 23:15 Sentähden olen minä hämmästynyt händä/ ja cosca minä sen ymmärrän/ nijn minä pelkän händä.
Job 23:16 Jumala on tehnyt minun sydämeni pehmexi/ ja Caickiwaldias on minun peljättänyt.
Job 23:17 Pimeys ei luowu minusta/ ja syngeys ei kätketä minulda.

Vers. 13. Ainoa ) Nijncuin/ Gal. 3:20. Jumala on ainoa/ ja sillä ainoalla ei ole yhtän wälimiestä.

XXIV. Lucu .

HIob päättä wielä/ että jos ne/ joita Jumala nijn cowin rangaise/ pidetäisin jumalattomina/ nijn seurais/ nijncuin Jumala ei tiedäis/ eikä lucua pidäis/ mitä ihmiset tekewät/ hywä taicka paha/ v. 1.
mutta ei se ole tosi: sillä wäärät/ wäkiwallaiset/ ryöwärit/ warcat/ huorintekiät/ etc. wijmein Helwetti otta pois/ nijncuin cuiwus culutta lumisen weden/ v. 19.
ja waicka he owat suruttomat/ nijn cuitengin he huckuwat/ v. 23.

Job 24:1 MIxei Caickiwaldialda ole ajat salatut/ ja ne jotca hänen tundewat/ ei näe hänen päiwiäns.
Job 24:2 He sijrtäwät hänen rajans/ he ryöwäwät lauman/ ja ruockiwat sen.
Job 24:3 He ajawat orwoin Asit pois/ ja ottawat leskein härjät pandixi.
Job 24:4 Köyhät täyty tiellä paeta heitä/ ja siwiät maan päällä lymyttäwät idzens.
Job 24:5 Cadzo/ pedot corwes käyskendelewät tawallans amulla warhain saalin perän/ walmistaxens pojillens ruoca.
Job 24:6 He nijttäwät pellolla caiken tulon/ poimewat ja hakewat jumalattoman wijnamäestä.
Job 24:7 Alastomat andawat he maata pacaisesa peittämätä.
Job 24:8 Nijn että heidän täyty wuorijn turwata/ cosca sadecuuro lange wuorella heidän päällens/ ettei heillä muutoin neuwo ole.
Job 24:9 HE repiwät orwoit nisistä/ ja pantawat köyhän.
Job 24:10 Alastoman andawat he käydä werhata/ ja ottawat isowaiselda jallaliset pois.
Job 24:11 He pusertawat öljyä heidän huoneisans/ ja janowat wijna cuurnites.
Job 24:12 He saattawat Canssan Caupungis huocaman/ ja tapettuin sielut huutaman/ ja ei Jumala heitä rangaise.
Job 24:13 Sentähden owat he wilpistynet walkeudesta/ ja ei tunne sen tietä/ ja ei palaja sen polguille.
Job 24:14 Murhaja nouse warhain/ ja tappa köyhän ja tarwidzewan/ ja on yöllä nijncuin waras.
Job 24:15 Salawuotisen silmät wartioidzewat hämärätä/ ja sano: ei minua yxikän silmä näe: ja luule hänens peitetyxi.
Job 24:16 Pimeis mene hän huoneseen/ päiwällä he kätkewät heitäns/ ja ei tahdo tietä walkeutta.
Job 24:17 Sillä waicka amu heille tulis/ on se heillä nijncuin pimeys: sillä hän tunde pimeyden cauhistuxen.
Job 24:18 Hän mene matcan kewiäst/ nijncuin weden päällä/ hänen osans pitä kirotun oleman maalla/ ja ei nautidze wijnans.
Job 24:19 Helwetti otta syndiset pois nijncuin pouta/ ja nijncuin cuiwus culutta lumisen weden.
Job 24:20 LAupiat pitä unhottaman hänen/ hänen ilons on täynäns madoja/ ei händä pidä muistettaman/ hän pitä särjettämän nijncuin lahopuu.
Job 24:21 Hän on saattanut murhellisexi hedelmättömän/ ja ei tehnyt leskelle mitän hywä.
Job 24:22 Ja on wetänyt woimalliset alans wäelläns: cosca hän seiso/ ei pidä hänen tietämän elämästäns.
Job 24:23 Hän teke idzellens lewon/ johon hän luotta/ ja hänen silmäns cadzowat heidän asioitans.
Job 24:24 He owat yrjäldä corgotetut/ waan he tulewat tyhjän/ ja cukistetan/ ja saawat lopun nijncuin caicki cappalet/ ja nijncuin ogas tähkäpäästä lyödän pois.
Job 24:25 Eikö se nijn ole? cuca nuhtele minua walhetteliaxi/ ja minun sanani tyhjäxi teke?

Vers. 1. Ajat ) Että Jumala anda jumalattomaille mitä he tahtowat/ näky se nijncuin ei hän sijtä mitän tiedäis. Että te sanotte/ hän rangaise pahoja ja ei hywiä/ nijn teidän pitä myötä andaman/ ettei hän nijtä tiedä/ jotca hänen tundewat/ ja ei tiedä millä ajalla hän rangaise/ jota te kehutte teidän tietäwän.
v. 5. Pedot ) owat ylpiät/ wäkiwallaiset ja tyrannit.
v. 18. Ei nautidze ) se on/ Ne cuin yökengis käywät/ tuhlawat caluns/ ja jättäwät peldons rakendamata.
v. 23. Ansioittens ) se on/ ettei he metelitä nostais händä wastan/ polke hän heitä alans/ ja näin edzi juonilla turwa idzellens/ mutta ei se ole cauwaxi.

XXV. Lucu .

BIldad puhu endisellä tawallans Hiobille/ ja sano: Jumala on hurscas/ v. 1.
ja ettei yxikän ihminen taida kerscata Jumalan edes/ wiattomudestans/ v. 4.

Job 25:1 SIlloin wastais Bildad Suahst/ ja sanoi:
Job 25:2 Eikö hallitus ja pelco ole hänen tykönäns/ joca teke rauhan corkeittens seas.
Job 25:3 Cuca woi luke hänen jouckons? ja kenen päälle ei paista hänen walkeudens?
Job 25:4 Cuinga on ihminen hurscas Jumalan edes? eli cuinga waimon lapsi on puhdas?
Job 25:5 Cadzo/ Cuu ei walaise wielä/ eikä tähdet ole wielä kirckat hänen silmäins edes: cuinga paljo wähemmin ihminen/ se coi/ ja ihmisen lapsi/ se mato.

Vers. 2. Hallitus ) Jumala on Caickiwaldias/ ja hillidze kyllä suuretkin/ että sinä ainoast olisit hywä: waan sinä luulet ettei hän sitä tiedä/ nijncuins äskein puhuit.

XXVI. Lucu .

HIob wasta Bildadi/ ja sano peräti turhaxi/ että he nijn monaist sencaltaista hänen edesäns matkiwat/ cosca hän idze sen mielelläns tunnusta/ v. 1.
ja osotta Jumalan tutkimattoman ja käsittämättömän Majestetin/ woiman ja taidon/ hänen ihmellisist töistäns ja tegoistans/ v. 8.

Job 26:1 HIob wastais/ ja sanoi:
Job 26:2 Ketäs autat? sitä jolla ei woima ole? autackos sitä/ jolla ei woima ole käsiwarres?
Job 26:3 Ketäs neuwot? sitä cuin ei mitän tiedä/ ja opetat woimalista toimittaman.
Job 26:4 Kenen edesäs puhut/ ja kenen edes henges käy ulos?
Job 26:5 Uljat huocawat weden alla/ ja ne cuin nijden seas asuwat.
Job 26:6 Helwetti on awoi hänen edesäns/ ja cadotuxella ei ole peitosta.
Job 26:7 Hän wenyttä pohjaisen tyhjän päälle/ ja maa rippu tyhjän päällä.
Job 26:8 Wedet hän coco pilwijns/ ja pilwet ei repe sen alla.
Job 26:9 Hän pitä istuimens/ ja lewittä pilwens sijhen eteen.
Job 26:10 Hän on asettanut määrän wetten ymbärins/ sijhenasti cuin walkeus ja pimeys loppuwat.
Job 26:11 Taiwan padzat wapisewat ja hämmästywät hänen curituxestans.
Job 26:12 Hänen woimastans meri äkist pauha/ ja hänen ymmärryxestäns tywendy meren ylpeys.
Job 26:13 Taiwas tule kirckaxi hänen ilmans cautta/ ja hän walmista kädelläns pitkän kärmen.
Job 26:14 Cadzo/ näin tapahtu hänen tecoins cansa/ mutta näistä olem me wähän ymmärtänet: waan cuca woi ymmärtä hänen wäkewydens jylinän?

Vers. 5. Uljat ) Owat suuret walascalat/ joilla ymmärretän suuret tyrannit mailmas.
v. 7. Pohjaisen ) Ei pohjan puolda taiwasta taita muuxi cudzua.

XXVII. Lucu .

HIob otta Jumalan ja oman tundons todistajaxi/ ettei hän rangaista nijncuin jumalatoin/ v. 1.
sano/ ettei ulcocullatuilla ole yhtän toiwo/ eikä Jumala cuule heidän rucoustans/ v. 8.
waan heidän lapsens pitä mestattaman miecalla/ ja heidän huonens pitä oleman nijncuin hämmähäkin/ v. 18.
ei he saa mitän myötäns cuollesans/ waan cauhistus pitä heidän päällens tuleman/ v. 20.

Job 27:1 JA Hiob wielä Sananlascuns puhui/ ja sanoi:
Job 27:2 Nijn totta cuin Jumala elä/ joca minulda minun oikeudeni kieldä/ ja Caickiwaldias/ cuin minun sieluni murhellisexi saatta.
Job 27:3 Nijncauwan cuin minun hengen on minusa/ ja Jumalalda puhallus minun sieramisani/
Job 27:4 Ei pidä minun huuleni wääryttä puhuman/ ja minun kielen ei pidä petosta ottaman eteens.
Job 27:5 Pois se minusta/ että minun pitä andaman teidän myötä/ sijhenasti cuin minun loppun tule.
Job 27:6 En minä luowu minun jumalisudestani/ minun oikeudestani/ jonga minä pidän/ en minä luowu.
Job 27:7 Minun oma tundon ei calwa minua coco elinaicanani/ mutta minun wiholiseni löytän jumalattomaxi/ ja minun wastahacoiseni wääräxi.
Job 27:8 Sillä/ mikä on ulcocullatun toiwo/ että hän nijn ahne on/ ja Jumala otta hänen sieluns pois?
Job 27:9 Luuletcos Jumalan cuulewan hänen änens/ cosca hänelle ahdistus tule?
Job 27:10 Cuinga hänelle taita olla ilo Caickiwaldialda/ ja rucoilla Jumalata joca aica?
Job 27:11 Minä opetan teitä Jumalan kädestä/ ja mitä Caickiwaldialle kelpa/ en minä sala.
Job 27:12 Cadzo/ te oletta caicki taitawanans/ mixi sijs te sencaltaisia turhia asioita otatte eteen?
Job 27:13 Tämä on Jumalalda jumalattoman palcka/ ja tyrannein perimys/ cuin he Caickiwaldialda saawat.
Job 27:14 Jos hän saa paljo lapsia/ nijn ne mestatan miecalla/ ja hänen sikiäns ei rawita leiwillä.
Job 27:15 Hänen jälkenjäänens pitä haudattaman cuolemaan/ ja hänen leskens ei pidä itkemän.
Job 27:16 Jos hän coco raha nijncuin tuhca/ ja walmista hänellens waatteita nijncuin loca.
Job 27:17 Nijn hänen pitä kyllä walmistaman/ mutta hurscas puke ne päällens/ ja wiatoin jaca rahan.
Job 27:18 Hän rakenda huonens nijncuin hämmähäcki/ nijncuin wartia teke idzellens lacan.
Job 27:19 Cosca ricas pannan maahan/ ei pidä hänen mitän myötäns saaman/ hän awa silmäns/ ja ei mitän löydä.
Job 27:20 Hänen päällens lange pelco nijncuin wesi/ raju ilma otta hänen yöllä pois.
Job 27:21 Itätuuli wie hänen pois/ että hän hucku/ ja tuulispää sijrtä hänen siastans.
Job 27:22 Nämät Jumala hänelle lähettä/ ja ei säästä händä.
Job 27:23 Caicki pitä hänen kädestäns puuttuman/ hänen tähtens pitä käsiä paucutettaman ja wiheltämän/ cusa hän on ollut.

Vers. 8. Ulcocullatun ) ulcocullatuxi cudzutan täsä kirjas joca paicas wäärät ihmiset/ nijncuin caicki owat Jumalan edes/ joilla ei uscoa ole.
v. 15. Ei pidä itkemän ) se on/ heidän pitä iloidzeman/ että hän cuoli.

XXVIII. Lucu .

HIob puhu wielä luonnollisist salatuist asioist: hopiast/ cullast/ raudast/ waskest/ calleist kiwist etc. v. 1.
Jumalan wijsaudest/ että se caickia callimbi on/ v. 12.
joca cadzele maan äret/ ja näke caicki mitä taiwan alla on/ v. 24.
caickein suurin taito on: peljätä HERra ja wälttä paha/ v. 27.

Job 28:1 HOpialla on hänen lähtemisens/ ja cullalla hänen sians/ josa se waletan.
Job 28:2 Rauta otetan maasta/ ja kiwistä waski.
Job 28:3 Pimeydelle asetti hän lopun/ ja caiken täydellisyden hän tutki/ ja kiwen joca paxus pimeydes on.
Job 28:4 Sijtä wuota sencaltainen oja/ että ymbäriasuwaiset ei taida sijtä jalcaisin käydä ylidze. Se on ihmiselle ylön sywä/ ja wuota pois.
Job 28:5 Tuli saadan myös maan alda/ josa cuitengin wilja päällä caswa.
Job 28:6 Saphiri löytän muutamista paicoista/ ja maan cockaroita joisa culda on.
Job 28:7 Sitä polcua ei ole yxikän lindu tundenut/ eikä ahne linducan nähnyt.
Job 28:8 Ne ylpiät sikiät ei ole sitä sotcunet/ eikä Lejon käynyt sen päällä.
Job 28:9 Kädellä callioon ruwetan/ ja wuoret ylisalaisin cukistetan.
Job 28:10 Ojat lasketan callioista/ ja caickein callimatkin näke silmä.
Job 28:11 Wirrat estetän juoxemasta/ ja ne ilmoitetan cuin näisä peitetyt owat.
Job 28:12 MUtta cuinga taito löytän/ ja cusa on ymmärryxen sia?
Job 28:13 Ei yxikän tiedä hänen sians/ eikä löytä eläwitten maasta.
Job 28:14 Sywys sano: ei se ole minusa/ ja meri sano: ei se ole minun tykönäni.
Job 28:15 Ei hänest anneta culda/ eikä hopiata punnita sen hinnaxi.
Job 28:16 Ei Ophirin culda eli callit Onichin ja Saphirin kiwet ole werratut hänen cansans.
Job 28:17 Culda ja Dimanti ei taita sijhen werrata/ eikä se taita waihetetta cullaisijn Clenodiaihin.
Job 28:18 Ramoth ja Gabis ei ole mitän sen suhten/ se pidetän callimbana pärlyjä.
Job 28:19 Topatzi Ethiopiast ei ole sijhen werrattapa/ ja puhtain culda ei maxa mitän sen suhten.
Job 28:20 Custast sijs taito tule/ ja cusa on ymmärryxen sia?
Job 28:21 Hän on peitetty caickein eläwitten silmistä/ ja salattu taiwan linnuildakin.
Job 28:22 Cadotus ja cuolema sanowat:
Job 28:23 Me olem corwillam cuullet hänen sanomans/ Jumala tietä hänen tiens/ ja tunde hänen sians.
Job 28:24 Sillä hän näke maan ärijn/ ja caicki mitä taiwan alla on.
Job 28:25 Nijn että hän anda tuulelle hänen painons/ ja wedelle hänen mittans.
Job 28:26 Cosca hän asetti satelle määrän/ ja pitkäisen tulen leimauxille heidän tiens.
Job 28:27 Silloin näki hän sen/ luki sen/ walmisti sen ja löysi sen. Ja sanoi ihmiselle:
Job 28:28 Cadzo/ HERran pelco on taito/ ja cartta paha on ymmärrys.

Vers. 3. Pimeydelle ) se on/ nijn sywäst wijmein caiwetan/ että se löytän joca on salattu maan pimeydes.
v. 8. Vlpiät sikiät ) se on/ nuoret Lejonit.

XXIX. Lucu .

HIob juttele endisen tilans/ v. 1.
cosca nuorucaiset pakenit/ ja wanhat nousit hänen edesäns/ v. 8.
cosca hän autti köyhiä ja orwoja/ v. 12.
ja wanhurscaus oli hänen pucuns/ v. 14.
cosca hän särki wääräin syömähambat/ v. 17.
ja caicki tottelit hänen neuwoans/ v. 21.

Job 29:1 HIob puhui taas sananlascuns/ ja sanoi:
Job 29:2 Ah jos minä olisin nijncuin endisinä Cuucausina/ nijnä päiwinä/ jona Jumala minun kätki.
Job 29:3 Cosca hänen walkeudens paisti minun pääni päälle/ ja minä käwin pimeis hänen walkeudesans.
Job 29:4 Nijncuin minä olin nuorna ollesani/ cosca Jumalan salaisus oli minun majani päällä.
Job 29:5 Cosca Caickiwaldias oli wielä minun cansani/ ja minun poicani minun ymbärilläni.
Job 29:6 Cosca minä pesin minun tieni woilla/ ja callio wuoti minulle öljywirrat.
Job 29:7 Cosca minä menin Caupungin porteille/ ja annoin walmista istuimeni cujille.
Job 29:8 Cosca nuoret näit minun/ nijn he pakenit/ ja wanhat nousit minun edesäni.
Job 29:9 Cosca ylimmäiset lackaisit puhumast/ ja panit kätens suuns päälle.
Job 29:10 Cosca Ruhtinasten äni kätki hänens/ ja heidän kielens lakeen tartui.
Job 29:11 Sillä kenen corwa minun cuuli/ hän kijtti minua onnellisexi/ ja jonga silmä minun näki/ hän todisti minusta.
Job 29:12 Sillä minä autin köyhä cuin huusi/ ja orwoja/ jolla ei auttajata ollut.
Job 29:13 Nijden siunaus cuin catomallans olit tuli minun päälleni/ ja minä ilahutin leskein sydämen.
Job 29:14 Wanhurscaus oli minun pucun/ jonga minä päälleni pujin nijncuin waatten/ ja minun oikeuten oli minun caunistuxen.
Job 29:15 Minä olin sokian silmä/ ja onduwan jalca.
Job 29:16 Minä olin köyhäin Isä/ ja jonga asiata en minä ymmärtänyt/ sen minä wisust tutkein.
Job 29:17 Minä särjin wäärän syömähambat/ ja otin saalin hänen hambaistans.
Job 29:18 Minä ajattelin: minä cuolen minun pesäni/ ja teen minun päiwäni nijncuin sannan.
Job 29:19 Minun juuren putcahti weden tykönä/ ja caste pysyi minun laihoni päällä.
Job 29:20 Minun cunnialisuden udistui minun edesäni/ ja minun joudzen muuttui minun kädesäni.
Job 29:21 He cuulit minun ja waickenit/ ja odotit minun neuwoni. Minun sanain jälken ei yxikän enämbätä puhunut/ ja minun puheni tiuckui heidän päällens.
Job 29:22 He odotit minua nijncuin sadetta.
Job 29:23 Ja awaisit suuns nijncuin ehtosadetta wastan.
Job 29:24 Jos minä nauroin heidän puoleens/ ei he luottanet sen päälle/ eikä tohtinet minua murheseen saatta.
Job 29:25 Cosca minä tulin heidän cocouxijns/ nijn minun täydyi istua ylimbänä. Ja asuin nijncuin Cuningas sotawäen keskellä/ lohduttaisan murhellisia.

Vers. 6. Woilla ) se on/ cosca minulla caickinaist yldäkyllä oli/ caicki lihawana ja täynäns.
v. 20. Joudzen ) se on/ minun woiman alati enäni.
v. 24. Nauroin heidän puoleens ) se on/ cosca minä ystäwälisest ja suloisest olin heidän cansans/ ei he sentähden rohgennet cadzo minua ylön

XXX. Lucu .

HIob surcuttele hänens wajonnen waiwoin ja wastoinkäymisijn/ että nuorucaiset pitäwät hänen juttuna/ v. 1.
jotca häneldä leipä kerjäisit/ candelenans/ v. 3.
sillä Jumala oli ottanut häneldä pois endisen wallan/ jolla hän saatti heidän cuuliaisexi/ v. 11.
walitta/ ettei Jumala cuule hänen rucoustans/ waan on hänen wihamiehens/ jonga mittamattoman woiman tähden ei hän saa lepo/ ennencuin cuolema hänen tääldä otta/ v. 20.

Job 30:1 NYt minun nuorembani naurawat minua/ joiden Isiä en minä olis pannut minun laumaini coirain secaan.
Job 30:2 Joiden woiman minä tyhjänä pidin/ jotca ei ijällisixi tullet.
Job 30:3 Ne cuin näljän ja tuscan tähden pakenit erinäns corpeen/ äsken turmellut ja köyhtynet.
Job 30:4 Jotca nuculaisia reweit pensasten ymbäri/ ja catawan juuret olit heidän ruocans.
Job 30:5 Ja cosca he nijtä reweit/ riemuidzit he sijtä nijncuin waras.
Job 30:6 He asuit cauhiain ojain tykönä/ maan luolisa ja wuortein rotcoisa.
Job 30:7 Pensasten keskellä he huusit/ ja ohdackein secaan he cocoisit heitäns.
Job 30:8 Turhain ja hyljättyin ihmisten lapset/ cuin halwimmat olit maan päällä.
Job 30:9 Nyt minä olen heidän lauluixens tullut/ ja täyty heidän juttunans olla.
Job 30:10 He cauhistuwat minua/ ja ercanewat cauwas minusta/ ja ei häpe sylke minun caswoilleni.
Job 30:11 Sillä hän on minun köyteni päästänyt/ ja on nöyryttänyt minun/ he owat ottanet suidzet minun suustani.
Job 30:12 Oikialle puolelle/ jolda minä wiherjöidzin/ asetit he idzens minua wastan ja lyckäisit pois minun jalkani/ ja teit tien minun päälleni/ hucuttaxens minua.
Job 30:13 He owat cukistanet minun polcuni/ se oli huokia heille minua wahingoitta ilman kenengän awuta.
Job 30:14 He owat tullet sisälle nijncuin suurten racoin läpidze/ ja owat secaseuraisin carannet sisälle.
Job 30:15 Pelco on käändynyt minua wastan/ ja nijncuin tuuli wainonnut minun cunniatani/ ja nijncuin juoxewa pilwi minun autuuttani.
Job 30:16 Mutta nyt caata minun sielun hänens minun päälleni/ ja minun murhepäiwäni owat minun käsittänet.
Job 30:17 Yöllä minun luuni läwistettin caikin paicoin läpidze.
Job 30:18 Suuren woiman cautta minä monella muoto waatetetan/ ja hän on wyöttänyt minun nijncuin minun hameni pään läwellä.
Job 30:19 Minä sotcutan locaan/ ja werratan tomuun ja tuhcaan.
Job 30:20 Minä hudan sinun tygös/ nijn et sinä wasta minua/ käyn minä edes/ nijn et sinä minusta tietäwäns ole.
Job 30:21 Sinä olet muuttunut minulle hirmuisexi/ ja wainot minua kätes woimalla.
Job 30:22 Sinä nostat minun tuuleen/ ja sulat minun woimallisest.
Job 30:23 Sillä minä tiedän ettäs annat minun cuolemaan/ joca on se huone/ cuin caikille eläwille on eteen asetettu.
Job 30:24 Ei hän cuitengan ojenna kättäns luutarhaan/ eikä huuda cadotuxestans.
Job 30:25 Minä itkin cowana aicana/ ja minun sielun armahti köyhä.
Job 30:26 Minä odotin hywä ja paha tuli/ minä odotin walkeutta/ ja pimeys tuli.
Job 30:27 Minun sisällyxeni kiehuwat lackamata/ murhen aica on minun ennättänyt.
Job 30:28 Minä käyn mustettuna/ ehkei Auringo minua ruscoittanut.
Job 30:29 Minä nousen Canssan seas ja huudan/ minä olen kärmehten weli/ ja Strutzlinnun cumpani.
Job 30:30 Minun nahcan on mustettunut/ ja minun luuni owat cuiwetut.
Job 30:31 Minun candelen on muuttunut walituxexi/ ja minun huilun itcuxi.

Vers. 10. He ) ne owat Chaldealaiset.
v. 11. Suidzet minun suustani ) se on/ on minulda waunut ja ajajan wiran/ se on/ minun waldani ottanut pois/
v. 18 Waatetetan ) se on/ moninainen waiwa tule wäkewäst minun päälleni/ nijn etten minä taida sitä estä/ minä wyötän minuni/ nijn etten minä taida tulla sijtä ulos/ ja pitä pitämän päälläni nijncuin hamen.
v. 24. Luutarhaan ) se on/ luutarhas minä cuitengin saan lewon.

XXXI. Lucu .

HIob juttele coco hänen elämäns/ että hän on aina waeldanut Jumalan edes omalla hywällä tunnolla/ ja elänyt cunnialisest/ v. 1.
ei ole poikennut wanhurscauden tieldä/ v. 3.
ei ole himoinnut muucalaisia waimoja/ v. 9.
ei ole cadzonut palwelians oikeutta ylön/ v. 13.
on rawinnut isowat ja waatettanut alastomat/ v. 16.
ei ole turwannut tawaroihins/ v. 24.
eikä iloinnut wiholistens wahingosta/ v. 29.
ano/ että Jumala idze hänen asians cuulis ja duomidzis/ v. 35.

Job 31:1 MInä olen tehnyt lijton silmäini cansa/ etten minä cadzois neidzen päälle.
Job 31:2 Mutta mitä Jumala ylhäldä anda minulle osaxi/ ja Caickiwaldias corkialda perinnöxi.
Job 31:3 Eikö wäärä pidäis näkemän sencaltaista waiwaisutta/ ja pahantekiä sencaltaista surkeutta kärsimän?
Job 31:4 Eikö hän näe minun teitäni/ ja lueskele caickia minun askelitani?
Job 31:5 Olengo minä waeldanut turhas menos/ eli minun jalcani kijruhtanet petoxeen?
Job 31:6 Punnitcan hän minua oikialla waagalla/ nijn Jumala ymmärtä minun hywydeni.
Job 31:7 Ongo minun askeleni poikennet tieldä/ ja minun sydämen seurannut silmiäni/ ja jotakin rippunut minun käsisäni.
Job 31:8 Nijn minä kylwäisin ja toinen söis/ ja minun sikiäni huckuis juurinens.
Job 31:9 Ongo minun sydämen wieteldy waimoilda/ ja olengo minä wäijynyt läihimmäiseni owella?
Job 31:10 Nijn minun emändän häwäistäkän muilda/ ja muut maatcan hänen:
Job 31:11 Sillä se on häpiä ja paha työ Duomaritten edes.
Job 31:12 Sillä se on tuli cuin poltta cadotuxeen/ ja caiken minun saatuni peräti hucutta.
Job 31:13 Olengo minä cadzonut ylön palcolliseni oikeuden/ rijdellesäns minun cansani.
Job 31:14 Mitä minä Jumalan nostua teen? eli mitä minä wastan/ cosca hän costa?
Job 31:15 Eikö hän ole tehnyt händä/ joca minungin äitini cohdus teki? ja on meidän molemmat cohdus walmistanut.
Job 31:16 Olengo minä kieldänyt tarwidzewaisilda/ mitä he minulda owat pyytänet? ja andanut leskein silmät heicoxi tulla.
Job 31:17 Olengo minä syönyt palani yxinäni/ ettei orwoi ole myös sijtä syönyt?
Job 31:18 Sillä minun nuorudestani olen minä ollut nijncuin Isä/ ja hamast äitini cohdust olen minä mielelläni lohduttanut.
Job 31:19 Olengo minä nähnyt jongun huckuwan/ ettei hänellä ollut waatetta/ ja sallinut käydä köyhän peittämätä?
Job 31:20 Eikö hänen suolens ole siunannut minua/ cosca hän minun lammasnahgoillani lämmitettin.
Job 31:21 Olengo minä nostanut käteni orwoja wastan/ ehkä minä näin minuni woimallisna porteisa olewan.
Job 31:22 Nijn caatucon minun hartiani lapaluildani/ ja minun käsiwarten särkykön luinens.
Job 31:23 Sillä minä pelkäisin Jumalata/ nijncuin onnettomutta päälleni/ ja en woinut hänen cuormans canda.
Job 31:24 Olengo minä asettanut cullan turwaxeni? ja sanonut culdarouckiolle: sinä olet minun uscalluxen.
Job 31:25 Olengo minä iloinnut minun tawarani paljoudesta/ ja että minun käteni paljo rijsta coonnet owat?
Job 31:26 Olengo minä cadzonut walkeutta/ cosca se kirckast paisti/ ja Cuuta/ cosca se täydellinen oli?
Job 31:27 Ongo minun sydämen sala wietellyt suuta andaman käteni?
Job 31:28 Joca myös wäärys on Duomarein edes: sillä nijn olisin minä kieldänyt Jumalan ylhäldä.
Job 31:29 Olengo minä iloinnut wiholiseni wastoinkäymisest/ taicka riemuinnut/ että onnettomus tuli hänen päällens?
Job 31:30 Sillä en minä andanut minun suuni syndiä tehdä/ sadatellaxeni hänen sieluans.
Job 31:31 Eiköstä miehet/ cuin minun majasani owat/ sanois: josca emme hänen lihastans rawitais?
Job 31:32 Muucalaisen ei pitänyt ulcona oleman/ waan waelluswäelle awaisin minä oweni.
Job 31:33 Olengo minä nijncuin ihminen peittänyt minun pahudeni/ salataxeni minun wääryttäni?
Job 31:34 Olengo minä hämmästynyt suurta joucko/ eli olengo minä suculaisteni ylöncadzetta peljästynyt? Minä olin äneti/ ja en mennyt owesta ulos.
Job 31:35 Cuca andais minulle cuuldelian/ että Caickiwaldias cuulis minun pyytöni? että jocu kirjoitais kirjan minun asiastani.
Job 31:36 Nijn minä ottaisin sen hartioilleni/ ja sidoisin ymbärilleni nijncuin Cruunun.
Job 31:37 Minä ilmoitaisin hänelle minun askelitteni lugun/ ja nijncuin Ruhtinas candaisin sen edes.
Job 31:38 Jos minun maan huudais minua wastan/ ja sen wagot caicki ynnä itkisit.
Job 31:39 Olengo minä sen hedelmän maxamata syönyt/ ja tehnyt peldomiesten elämän työläxi.
Job 31:40 Nijn caswacon minulle nisuista ohdacket/ ja ohrista orjantappurat. Hiobin sanat loppuwat.
Vers. 21. Nostanut käteni ) se on/ ajanut hänen sinne tänne.

v. 26. Walkeutta ) Cosca minulle hywin käwi/ en minä ole mielistynyt sijhen
v. 27. Suuta andaman käteni ) se on/ kehua omista töistäns/ joca ainoastans Jumalan oma on.
v. 31. Majasani ) se on/ minun perhen ei pidä paha suoman minun wihamiehilleni.
v. 37. Ruhtinas ) se on wahwa ja wapisematoin.

XXXII. Lucu .

ELihu tule ja sano idzens tähän asti ollens wait/ ja cuulellens wanhembita/ v. 1.
waan että hän näke ettei he woi enämbi wastata händä/ ilmoitta hän hänen taitons/ v. 6.
jota hän luule idzelläns yldäkyllä olewan/ v. 17.
tahto pitkällä puhellans osotta ainoastans Jumalan hurscaxi/ mutta ne jumalattomaxi/ jotca heitäns ilman syytä ajattelewat rangaistawan/ ja nijn sanowat Jumalan wääräxi/ v. 21.

Job 32:1 NIin ne colme miestä lackaisit wastamast Hiobi/ että hän piti idzens hurscana.
Job 32:2 Mutta Elihu BarachElin poica Busist/ Rhamin sucucunnast/ wihastui Hiobin päälle/ että hän piti sieluns hurscambana Jumalata.
Job 32:3 Ja närkästyi colmen ystäwäns päälle/ ettei he mitän wastausta löytänet/ ja cuitengin duomidzit Hiobin.
Job 32:4 Sillä Elihu odotti nijncauwan cuin he puhuit Hiobin cansa/ että he olit wanhemmat händä.
Job 32:5 Cosca hän näki/ ettei wastausta ollut colmen miehen suusa/ wihastui hän:
Job 32:6 Ja näin wastais Elihu BarachElin poica Busist/ ja sanoi:
Job 32:7 MInä olen nuori/ ja te oletta wanhat/ sentähden minä häpeisin/ ja pelkäisin osotta minun taitoani.
Job 32:8 Minä ajattelin: puhucan wuodet/ ja wanhus osottacon taitons:
Job 32:9 Mutta hengi on ihmises/ ja Caickiwaldian hengi teke hänen ymmärtäwäisexi. Suuret ei ole taitawimmat/ eikä wanhat ymmärrä mikä oikeus on.
Job 32:10 Sentähden minä myös puhun/ cuulcat/ minä osotan minun tietoni.
Job 32:11 Cadzo/ minä olen odottanut teidän puhuisan/ minä olen ottanut teidän ymmärryxestän waarin/ sijhenasti että te oletta osannet oikeuden.
Job 32:12 Ja minä olen ottanut teistä waarin/ ja cadzo/ ei ole yxikän teistä Hiobi nuhdellut/ eli hänen sanans wastata tainnut.
Job 32:13 Mitämax te sanotte: me olemma löynnet taidon/ että Jumala on hänen hyljännyt/ ja ei yxikän muu.
Job 32:14 En minä sijhen tydy/ engä wasta händä/ nijncuin te puhuitte.
Job 32:15 He pelkäwät ja ei taida sillen mitän wastata/ eikä mitän puhua.
Job 32:16 Että minä olen odottanut/ ja ei he taida mitän puhua ( sillä he waickenit ja ei wasta mitän ).
Job 32:17 Minä wastan cuitengin osani/ ja osotan minun tietoni.
Job 32:18 Sillä minä olen nijn täynnä sanoja/ että minun hengen ahdista minun wadzani.
Job 32:19 Cadzo/ minun wadzan on nijncuin wijna ilman hengetä/ joca udet leilit särke.
Job 32:20 Minun täyty puhua/ että minä saisin hengeni wetä/ minun täyty awata huuleni ja wastata.
Job 32:21 En minä muoto cadzo/ engä ihmisen mielen perän puhu.
Job 32:22 Sillä en minä tiedä ( jos minä nijn teen ) että minun luojan temma äkist minun pois.

Vers. 2. Saisin hengeni wetä ) se on/ minä läkähdyn muutoin suurest taidost.

XXXIII. Lucu .

ELihu nuhtele Hiobi/ että hän oli sanonut idzens ennen wiattomaxi/ ja että Jumala rangaise händä ilman syytä/ v. 1.
sulke sijtä/ että Hiobilla on wäärys/ joca rohke soimata Jumalata wääräxi/ joca oli caickein hurscain/ v. 12.
ja curitta ihmistä ristillä/ wapahtaxens hänen sieluans cadotuxest/ v. 15.
että ihminen myös tunnustais sen hänellens tarpellisexi/ v. 26.
tätä teke ( sano hän ) Jumala usein/ v. 29.

Job 33:1 CUule sijs Hiob minun puhettani/ ja ota waari caikista minun sanoistani.
Job 33:2 Cadzo/ minä awan minun suuni/ ja minun kielen puhu minun suusani.
Job 33:3 Minun sydämen puhu oikeuden/ ja minun huuleni sano puhtan ymmärryxen.
Job 33:4 Jumalan hengi on tehnyt minun/ ja Caickiwaldian hengi on minulle andanut elämän.
Job 33:5 Jos taidat nijn wasta minua/ ja tule minun eteeni.
Job 33:6 Cadzo/ minä olen Jumalan oma nijncuin sinäkin/ ja sawesta olen minä myös tehty.
Job 33:7 Ei sinun tarwita hämmästymän minua/ ja minun käten ei ole sinulle rascas.
Job 33:8 SInä olet puhunut minun corwaini cuulden/ sinun ändäs täyty minun cuulla.
Job 33:9 Minä olen puhdas ja ilman laitosta/ wiatoin ja synnitöin.
Job 33:10 Cadzo/ hän on löynnyt syyn minua wastan/ sentähden pitä hän minun wiholisnans.
Job 33:11 Hän on pannut minun jalcani jalcapuuhun/ ja kätkenyt caicki minun tieni.
Job 33:12 Cadzo/ juuri sijtä minä suljen/ ettes ole hurscas: sillä Jumala on suurembi cuin yxikän ihminen.
Job 33:13 Mixis rijtelet hänen cansans/ ettei hän tee sinulle lucua caikista hänen töistäns.
Job 33:14 Jos Jumala wihdoin jotakin käske/ ei hän sitä jälist ajattele.
Job 33:15 Unesa yöllä/ cosca uni tule ihmisen päälle/ cosca he macawat wuotesa/
Job 33:16 Awaja hän ihmisen corwat/ peljättä ja nuhtele heitä.
Job 33:17 Kääntäxens ihmistä aiwoituxestans/ ja warjellaxens ylpeydest.
Job 33:18 Hän säästä hänen sieluans cadotuxest/ ja hänen elämätäns/ ettei se mieckan langeis.
Job 33:19 Ja curitta händä kiwulla wuotesans/ ja wäkewästi caicki hänen luuns.
Job 33:20 Ja nijn toimitta hänen cauhistuman ruoca/ ja hänen mielens kyylyttämän.
Job 33:21 Hänen lihans surcastu/ nijn ettei sitä nähdä/ ja hänen luuns särkywät nijn ettei nijtä mielellä cadzella.
Job 33:22 Että hänen sieluns lähene turmelusta/ ja hänen elämäns cuolemata.
Job 33:23 Jos yxi Engeli tuhannesta tulis ilmoittaman ihmiselle Jumalan wanhurscautta.
Job 33:24 Nijn hän armahdais händä/ ja sanois: hän pelastetan menemäst alas turmeluxeen: sillä minä olen löynnyt sowinnon.
Job 33:25 Hänen lihans tuorehticon jällens/ ja tulcon taas nuorexi paremmin cuin ennen.
Job 33:26 Hän rucoile Jumalata/ joca hänelle osotta armon/ hän anda caswons nähdä ilolla/ ja maxa ihmiselle hänen hurscaudens.
Job 33:27 Hän tunnusta ihmiselle/ ja sano: minä olen syndiä tehnyt ja oikeuden wäändänyt/ waan ei se minua auttanut.
Job 33:28 Hän on kirwottanut minun sieluni/ ettei se tulis turmeluxeen/ waan että minun elämän näkis walkeuden.
Job 33:29 Cadzo/ nämät caicki teke Jumala idzecullengin cahdest eli colmast.
Job 33:30 Tuodaxens heidän sieluns jällens turmeluxesta/ ja walaistaxens eläwitten walkeudella.
Job 33:31 Hiob ota tästä waari ja cuule/ ole myös äneti että minä puhuisin.
Job 33:32 Mutta jos sinulla on jotakin puhumist/ nijn wasta minua. Sanos: oleckos wanhurscas? minä mielelläni cuulisin/ jos et sinä oleckan/ nijn cuule minua ja ole äneti/ minä opetan sinulle taidon.

Vers. 14. Ajattele ) Nijncuin ihminen tegon jälken pitä neuwo/ catu ja muuttais. Israelin hallidzia ( sano Samuel ) ei cadu eikä muuta/ 1. Sam. 15:29.
v. 17. Käätäxens ) Nijncuin AbiMelechin/ Gen. 20:3.
v. 21. Cadzella ) se on/ että hänelle näky huckuwan/ nijn ettei hän näe eikä cuule.
v. 29. Cahdest eli colmast ) se on/ usein.

XXXIV. Lucu .

ELihu nuhtele Hiobi/ että hän oli sanonut: jumalisten käy täsä mailmas nijncuin jumalattomaingin/ jonga hän luule Jumalan pilcaxi/ v. 1.
sillä ei Jumala ole wäärä eikä poicke oikeudest/ v. 11.
löydäis kyllä syyn caickia rangaistaxens/ jos hänelle nijn kelpais v. 14.
ei hän cadzo suurten muoto/ waan näke ja tietä caicki asiat/ ja rangaise idzecutakin nijncuin hän on ansainnut/ v. 16.
anda toisinans ulcocullatun hallita Canssan syndein tähden/ v. 30.
ja nijn Elihu toiwotta Jumalan rangaisewan Hiobi/ että hän nijn pilcallisest puhu/ v. 35.

Job 34:1 JA Elihu wielä sanoi:
Job 34:2 Te taitawat cuulcat minun puhettani/ ja te ymmärtäwäiset ottacat corwijn:
Job 34:3 Sillä corwa coettele puhen/ ja suu maista ruan.
Job 34:4 Pyytäkämme duomio/ tietäxem keskenäm mikä hywä on.
Job 34:5 Sillä Hiob on sanonut: minä olen hurscas/ ja Jumala on kieldänyt minulda minun oikeudeni.
Job 34:6 Minun täyty walhetella/ ehkä minulla wielä oikeus olis/ minä waiwatan ilman ansiota minun nuolildani.
Job 34:7 Cuca on Hiobin wertainen/ joca irwitöstä juo nijncuin wettä.
Job 34:8 Ja käy pahantekijtten cansa tiellä/ nijn että hän waelda jumalattomain cansa?
Job 34:9 Sillä hän on sanonut: ehkä jocu olis hurscas/ nijn ei se cuitengan Jumalalle mitän kelpa/ cuulcat taitawat minua.
Job 34:10 Pois se että Jumala olis jumalatoin/ ja Caickiwaldias wäärä.
Job 34:11 Waan hän anda idzecullengin ihmiselle ansions jälken/ ja maxa työns jälken.
Job 34:12 Ilman epäilemätä/ ei Jumala duomidze ketän wäärydellä/ eikä Caickiwaldias käännä oikeutta.
Job 34:13 Cuca on asettanut ne cuin maan päällä owat/ ja cuca on pannut coco maan pijrin?
Job 34:14 Jos hän tahdois/ nijn hän wois caickein hengen ja elämän coota tygöns.
Job 34:15 Caicki liha cuolis yhten/ ja ihminen tulis tuhwaxi jällens.
Job 34:16 Ongo sinulla ymmärrystä/ nijn cuule näitä/ ja ota waari minun puheni änestä.
Job 34:17 Taiwutaisco jocu sentähden oikeuden/ että hän wiha händä/ ja tahdoisickos jalon ja hurscan duomita jumalattomaxi?
Job 34:18 Pidäiskö sanottaman Cuningalle: sinä Belial/ ja Ruhtinalle: te jumalattomat.
Job 34:19 Joca ei cuitengan cadzo Ruhtinain muoto/ eikä tunne enä sitä cunnialista cuin köyhäkän: sillä he owat caicki hänen käsialans.
Job 34:20 Picaisest täyty ihmisen cuolla/ ja puoliyöstä hämmästyä ja huckua/ wäkewä woimatoinna otetan pois.
Job 34:21 Sillä hänen silmäns näkewät jocaidzen tien/ ja cadzo caicki heidän askelens.
Job 34:22 Ei pimiä eikä warjo ole/ että pahantekiät heitäns sijtä salawat.
Job 34:23 Sillä ei se ole yhdellekän sallittu/ että hän tule Jumalan cansa oikeudelle.
Job 34:24 Hän muserta monda epälucuista tuima/ ja asetta muita heidän siaans.
Job 34:25 Että hän tunde heidän työns/ ja cukista heitä yöllä/ että he muserretan ricki.
Job 34:26 Hän heittä jumalattomat ilmeisestä cocoon.
Job 34:27 Ettei he händä seurannet/ ja ei tahtonet ymmärtä hänen teitäns.
Job 34:28 Että waiwaisten huuto tulis hänen eteens/ ja hän cuulis wiheljäisten huudon.
Job 34:29 Jos hän anda rauhan/ cuca tahto cadotta? ja jos hän peittä caswons/ cuca taita cadzoa hänen päällens/ Canssan ja ihmisten seas?
Job 34:30 Nijn anda hän ulcocullatun hallita Canssa ja waiwata.
Job 34:31 Minä puhun Jumalan edes/ joca sanoi: minä olen säästänyt/ en minä turmele.
Job 34:32 Ellen minä ole osannut/ nijn opeta minua paremmin. Jos minä olen puhunut wäärin/ nijn en minä sitä sillen tee.
Job 34:33 Minä odotan sinulda wastausta: sillä sinä hyljät caicki/ ja olet sen alcanut/ ja en minä.
Job 34:34 Jos sinä nyt jotakin tiedät/ nijn puhu/ toimellisten miesten sallin minä kyllä puhua minulleni/ ja taitawa mies cuule minua.
Job 34:35 Mutta Hiob puhu tyhmäst/ ja hänen puhesans ei ole ymmärrystä.
Job 34:36 Minun Isän/ anna Hiobi coetelda loppun asti/ että hän käändä idzens wääräin ihmisten tygö.
Job 34:37 Hän on paidzi endisiä syndejäns wielä nyt pilcannut/ hän on meitä pititellyt/ ja paljo Jumalata wastan napisnut.

Vers. Minun nuolildani ) se on/ Jumalan nuolet jotca minusa owat.
v. 30. Waiwata ) se on/ hän anda tyrannin hallita/ joca päällepanoilla ja cuormalla waiwa Canssa.

XXXV. Lucu .

ELihu nuhtele Hiobi/ että hän on walittanut idzens wiattomast kärsiwän/ eikä löytäwän waiwasans yhtän lepo/ että hän on nuhtettomast elänyt/ joca Elihun mielest oli puhuttu wäärin/ v. 1.
sillä jos sinä syndiä teet/ sano hän/ taidatcos Jumalata wastan mitän tehdä/ eli jos sinä olet hurscas/ taidatcos hänelle mitän anda/ v. 4.
duomio on tapahtuwa/ jona Jumalan wiha ilmei tule/ v. 14.

Job 35:1 JA Elihu sanoi:
Job 35:2 Luuletcos sen oikiaxi/ ettäs sanot: minä olen hurscambi Jumalata/
Job 35:3 Sillä sinä sanot: cuca luetan joxikin sinun edesäs? mitä se autta/ jos jocu wälttä syndiä?
Job 35:4 Minä wastan sinua sanoilla/ ja sinun ystäwitäs sinun cansas.
Job 35:5 Cadzo taiwaseen ja näe/ ja cadzo pilwijn/ että ne owat corkiammat sinua.
Job 35:6 Jos sinä paha teet/ mitäs taidat hänelle tehdä? ja jos sinun pahudes on suuri/ mitäs taidat hänelle tehdä?
Job 35:7 Ja jos sinä olet hurscas/ mitäs taidat hänelle anda? eli mitä hän otta sinun kädestäs?
Job 35:8 Ihmiselle sinun caltaiselles/ teke sinun pahudes jotakin/ ja ihmisen lapselle sinun hurscaudes.
Job 35:9 Ne huutawat cosca heidän paljo wäkiwalda tapahtu/ ja walittawat woimallisten käsiwartta/
Job 35:10 Jotca ei sano: cusa on Jumala minun luojan/ joca yöllä teke wirret?
Job 35:11 Joca meitä oppenemmaxi teke eläimitä maan päällä/ ja taitawammaxi taiwan linduja.
Job 35:12 Mutta ne myös walittawat pahain ylpeyttä/ ja ei hän cuule heitä.
Job 35:13 Sillä ei Jumala cuule turha/ ja Caickiwaldias ei cadzo sitä.
Job 35:14 Nyt sinä sanot: et sinä näe händä/ mutta duomio on hänen edesäns/ waan odota händä.
Job 35:15 Jos ei hänen wihans nijn äkist costa/ ja ei ole tietäwänäns/ että sijnä nijn monda ricosta on.
Job 35:16 Sentähden on Hiob turhan suuns awannut/ taitamattomilla sanoilla.

Vers. 10. Teke wirret ) se on/ linduin laulut/ eli hengelisest/ cuin ihminen waiwas kijttä Jumalata/ Psal. 42:9.

XXXVI. Lucu .

ELihu osotta wielä Jumalan hurscaxi/ v. 1.
joca rangaise jumalattomia/ mutta hywille teke hän hywä/ v. 5.
että toisinans hywiä curitetan/ tapahtu että he käännyisit pois synnist ja edzisit armo/ v. 9.
luule Hiobin rickonen Jumalata wastan/ sentähden olis hänen paras käändä synneistä pois/ v. 16.
sillä Jumala teke wäkewitä töitä/ v. 22.

Job 36:1 ELihu puhui wielä/ ja sanoi:
Job 36:2 Odota wielä wähä/ minä osotan sinulle sen: sillä minulla on wielä nyt jotakin Jumalan puolest sanomist.
Job 36:3 Minä tuon minun ymmärryxeni cauca/ ja osotan että minun luojan on hurscas.
Job 36:4 Minun puhesan ei ole/ ilman epäilemätä/ petosta/ minun ymmärryxen on wilpitöin sinun edesäs.
Job 36:5 Cadzo/ ei Jumala hyljä woimallisia: sillä hän on myös woimallinen sydämens wäestä.
Job 36:6 Jumalatoinda ei hän warjele/ waan autta köyhä oikeuteen.
Job 36:7 Ei hän käännä silmiäns pois hurscasta/ ja Cuningat anda hän istua istuimellans ijancaickisest/ että he corkiaxi tulewat.
Job 36:8 Ja ehkä fangit olisit jalcapuusa/ ja sidottuna surkiuden köysillä.
Job 36:9 Nijn hän ilmoitta heille heidän työns ja ricoxens/ että he owat tehnet wäkiwalda.
Job 36:10 Ja awa heidän corwans curituxeen/ ja sano heille: että he käändäisit heitäns pois wäärydestä.
Job 36:11 Jos he cuulewat ja palwelewat händä/ nijn he hywis päiwis wanhenewat ja ilolla eläwät.
Job 36:12 Jos ei he cuule/ nijn he caatuwat miecalla/ ja huckuwat ennencuin he sen hawaidzewat.
Job 36:13 Ulcocullatut/ cosca wiha tule heidän päällens/ ei huuda/
Job 36:14 Cosca he fangina owat/ nijn heidän sieluns cuole nuorudesa/ ja heidän elämäns huorintekiäin seasa.
Job 36:15 Mutta waiwaista autta hän waiwaisudesans/ ja awa köyhän corwan murhesa.
Job 36:16 Hän temma sinun awaran ahdistuxen kidasta/ jolla ei pohja ole/ ja sinun pöydälläs on lepo/ täytetty caikella hywällä.
Job 36:17 Mutta sinä teet jumalattoman asian hywäxi/ nijn että hänen asians ja oikeudens pysy.
Job 36:18 Cadzo/ ettei wiha ole wietellyt sinua woimasas/ eli suuret lahjat ole käändänet sinua.
Job 36:19 Luuletcos hänen huolewan jalouttas/ culda eli jongun wäkewyttä ja wara?
Job 36:20 Ei sinun tarwita ikäwöidzemän yötä/ carataxes ihmisten päälle heidän siallans.
Job 36:21 Cawata sinuas ja älä käännä sinuas wääryteen/ nijncuins surkeuden tähden ruwennut olet.
Job 36:22 Cadzo/ Jumala on corkia hänen woimasans/ cuca on sencaltainen opettaja cuin hän on?
Job 36:23 Cuca tutki hänen tiens? ja cuca sano hänelle: sinä teet wäärin.
Job 36:24 Muista ettäs ylistät hänen töitäns/ nijncuin ihmiset weisawat.
Job 36:25 Sillä caicki ihmiset sen näkewät/ ihmiset näkewät sen cauca.
Job 36:26 Cadzo/ Jumala on suuri ja en me tiedä/ hänen wuosilucuns owat arwamattomat.
Job 36:27 Hän teke weden pienixi pisaroixi/ ja aja pilwens cocoon satexi.
Job 36:28 Että pilwet wuotawat ja pisaroidzewat wahwast ihmisten päälle.
Job 36:29 Cosca hän aicoi hajotta pilwens ja majans hyminän/
Job 36:30 Cadzo/ nijn hän lewittä walkeudens heidän päällens/ ja peittä meren sywyden.
Job 36:31 Sillä siellä duomidze hän Canssan/ ja anda ruoca runsast.
Job 36:32 Hän peittä walkeuden nijncuin käsillä/ ja käske sen palata.
Job 36:33 Sen ilmoitta hänen lähimmäisens/ joca on pitkäisen wiha pilwisä.

Vers. 27. Pienixi pisaroixi ) Descriptio poetica tempestatis.

XXXVII. Lucu .

ELihu luettele wijmein Jumalan suuria tecoja luonnosa/ cuin on: pitkäisen pauckina ja tulen leimaus/ v. 1.
lumi/ sade/ pilwet ja ilma/ v. 6.
osotta näistä Jumalan wäen ja caickiwaldiaisuden käsittämättömäxi/ v. 24.
owat sentähden caicki luondocappalet welcapäät osottaman hänelle cuuliaisuden ja nöyryden/ ei turha puhuman Jumalan tegoista/ ja tutkisteleman hänen käsittämättömiä duomioitans/ v. 24.

Job 37:1 SIitä hämmästy minun sydämen ja wapise.
Job 37:2 Cuulcat hänen wihans huuto ja hänen ändäns/ joca hänen suustans käy ulos.
Job 37:3 Hän toimitta sen oikein caickein taiwasten alla/ ja hänen leimauxens paista maan äris.
Job 37:4 Hänen jälkens cuulu pitkäisen jylinä/ ja hän jylise suurella änellä/ ja cosca hänen jylinäns cuullan/ ei sitä taita estä.
Job 37:5 Jumala jylistä ihmellisest/ ja teke suuria ja tutkimattomita töitä.
Job 37:6 Hän puhu lumelle/ ja se cohta tule maan päälle/ ja sadecuurolle/ ja nijn sadecuurolla on woima.
Job 37:7 Hänen kädesäns owat caicki ihmiset kätketyt/ että Canssa tunde hänen tecons.
Job 37:8 Medzän pedot pakenewat warjoon/ ja pysywät paicasans.
Job 37:9 Etelästä tuule tuulispää/ ja pohjasta kylmä.
Job 37:10 Jumalan hengestä tule packainen/ ja suuri wesi/ cosca se tule.
Job 37:11 Paxut pilwet hajowat/ että seijes tulis/ ja hänen walkeudens lewittä idzens pilwein läipidze.
Job 37:12 Hän käändä pilwens cunga hän tahto/ tekemän caickia mitä hän tahto maan pijrin päällä.
Job 37:13 Jos se tapahtu yhdelle sucucunnalle eli maacunnalle/ cosca hän löytän laupiaxi.
Job 37:14 Cuules näitä Hiob/ seiso ja ota waari Jumalan ihmellisistä töistä.
Job 37:15 Tiedätkös cosca Jumala saatta nämät heidän päällens/ ja cosca hän anda hänen pilweins walkeuden paista?
Job 37:16 Tiedätkös cuinga pilwet hajottawat heitäns? Cuca näitä ihmeitä täydellisest tietä?
Job 37:17 Että sinun waattes lämbywät/ cosca ilma tywendy etelästä.
Job 37:18 Ja sinä lewität hänen cansans pilwiä/ jotca wahwat owat/ nijncuin walettu speili.
Job 37:19 Mitäst me sanom hänelle: sillä en me ulotu hänen tygöns pimeydeldä.
Job 37:20 Cuca luettele hänelle mitä minä puhun/ jos jocu puhu/ nijn hän niellän.
Job 37:21 Ei nähdä nyt walkeutta joca pilwis leimahta/ waan cuin tuuli puhalda nijn seijesty.
Job 37:22 Pohjaisest tule culda/ peljättäwän Jumalan cunniaxi.
Job 37:23 Mutta Caickiwaldiasta ei he taida löytä/ joca on nijn suuri woimasa: sillä ei hän lucua laske hänen oikeudestans/ ja hurscast asiastans.
Job 37:24 Sentähden täyty ihmisten händä peljätä/ ja ei hän pelkä yhtän taitawata sydämestä.

Vers. 7. Kätketyt ) se on/ cosca jylise/ nijn paetan pelgon tähden.
v. 22. Culda ) se on/ selkiä ilma nijncuin culda.

XXXVIII. Lucu .

TÄsä aljetan usi saarna/ cusa Jumala idze tuulesa puhu Hiobille/ ja nuhtele händä napisnen händäns wastan ja cudzunen oikeudelle/ v. 3.
joca on nijn wäkewä/ että hän on maan perustanut/ ja lukinnut meren owinens/ v. 8.
pannut amuruscolle sians/ v. 12.
tutkistellut meren sywydet/ pimeyden owet/ maan leweyden ja tietä caickein ihmisten päiwät/ v. 16.
joca tietä custa lumi/ raket/ walkeus/ ilma/ sadecuuro/ pitkäisen jyliwä ja leimaus/ caste/ jää ja härmä tulewat/ v. 22.
hallidze myös tähdet taiwaisa/ v. 31.

Job 38:1 JA HERra wastais Hiobi tuulispäästä/ ja sanoi:
Job 38:2 Cuca on se joca taidosans nijn exy/ ja puhu nijn taitamattomast?
Job 38:3 Wyötä suoles nijncuin mies.
Job 38:4 Minä kysyn sinulle: opeta minua. Cusas silloin olit/ cosca minä maan perustin?
Job 38:5 Sanos minulle se/ oletcos nijn taitawa/ tiedätkös cuca hänen määräns asettanut on/ eli cuca on wetänyt oijennus nuoran hänen päällens?
Job 38:6 Eli mihingä owat hänen jalcans wajotetut/ ja cuca on hänen culmakiwens laskenut?
Job 38:7 Cosca amutähdet ynnä minua kijtit/ ja caicki Jumalan lapset riemuidzit.
Job 38:8 Cuca on lukinnut meren owinens/ cosca se ratkeis nijncuin äitin cohdusta?
Job 38:9 Cosca minä puetin sen pilwillä/ ja käärein syngeydellä nijncuin capaloilla?
Job 38:10 Cosca minä estin sen paisumisen käskylläni/ ja asetin sijhen teljet ja owen eteen.
Job 38:11 Tule tähän asti ja ei edemmä/ täsä pitä sinun ylimmät aldos asettuman.
Job 38:12 Oletcos eläisäs käskenyt amulle/ ja amuruscolle osottanut hänen sians?
Job 38:13 Käsittä maan äriä/ ja puhdista sijtä jumalattomat.
Job 38:14 Ja muutetan nijncuin sinetin sawi/ nijn että he tulewat nijncuin waate.
Job 38:15 Ja jumalattomilda otetan pois heidän walkeudens/ ja ylpeitten käsiwarsi ricotan.
Job 38:16 Oletcos tullut meren pohjaan/ ja waeldanut sywyden jälkiä.
Job 38:17 Ongo cuoleman owet coscan auwennet etees/ eli oletcos nähnyt pimeyden owet?
Job 38:18 Oletcos ymmärtänyt cuinga lewiä maa on?
Job 38:19 Annas cuulla/ tiedätkös caicki nämät? cuca on sinne tie cusa walkeus asu? ja cuca on pimeyden sia?
Job 38:20 Ettäs saattaisit hänen rajoillens/ ja osaisit polgut heidän huonesens.
Job 38:21 Tiesitkös coscas syndywä olit/ ja cuinga paljo sinulla päiwiä olis?
Job 38:22 Oletcos siellä ollut custa lumi tule/ eli oletcos nähnyt custa raket tulewat?
Job 38:23 Jotca minä olen tallella pitänyt murhepäiwän asti/ sodan ja tappeluxen päiwän asti.
Job 38:24 Cunga polgun cautta walkeus hajotta hänens/ ja itätuuli tuule maan päälle.
Job 38:25 Cuca on sadecuurolle jacanut juoxuns/ ja pitkäisen walkialle ja jylinälle hänen tiens?
Job 38:26 Nijn että se sata sengin maan päälle/ josa ei ketän ole/ corwesa/ josa ei yhtän ihmist ole.
Job 38:27 Että se täytäis erämaan ja corwen/ ja saattais ruohot wihottoman.
Job 38:28 Cuca on saten Isä? cuca on synnyttänyt casten pisarat?
Job 38:29 Kenen cohdusta jää on tullut? ja cuca on härmän synnyttänyt taiwan alla?
Job 38:30 Että wesi on peitos nijncuin kiwi/ ja sywydet pysywät ylhällä.
Job 38:31 Taidatcos sito seolaisen sitet/ eli päästä Orionin siten?
Job 38:32 Taidatcos tuoda cointähdet edes aicanans/ eli otawan taiwast lastens päälle.
Job 38:33 Tiedätkös cuinga taiwas hallitan/ eli taidatcos hänen hallituxens toimitta maan päällä?
Job 38:34 Taidatcos jylinä wiedä ylös pilwijn/ eli peittäkö sinua weden paljous?
Job 38:35 Taidatcos lähettä pitkäisen leimauxet matcan menemän/ ja sanoman: täsä me olemma?
Job 38:36 Cuca on asettanut taidon salaisuteen? cuca on ajatuxille andanut toimen? cuca on nijn taitawa/ että hän pilwet luke taita?
Job 38:37 Cuca taita tukita wesitydyt taiwasa. Cosca tomu castu ja juoxe yhten/ ja cockaret ryhtywät toinen toiseens.

Vers. 14. Sinetin ) se on/ heidän wircans ja menons/ joihin he luottawat idzens/ nijncuin se olis sinetillä painettu.
v. 36. Salaisuteen ) se on/ sydämeen.

XXXIX. Lucu .

HERra sano wielä Hiobille hänen taitons ja työns tutkimattomaxi/ jonga hän osotta luondocappalten luomisest ja luonnost: sillä hän ruocki Lejonit ja Carnein pojat/ jotca händä huutawat/ v. 1.
ruocki medzän eläimet kedolla/ ja ihmelisest hallidze/ v. 4.
Cadzo caickia linduja/ että he poicans cuoriwat/ v. 16.
anda hewoisille woiman sotaan/ v. 22.
cotcalle saalins/ v. 29.
Käske Hiobin sano/ mitä hän jumalattomast händä wastan puhunut on/ v. 34.
Hiob tunnusta idzens wicapääxi/ ja lupa ettei hän nijn enämbi tee/ v. 37.

Job 39:1 TAidatcos naaras Lejonille anda hänen saalins ajaxens taca/ ja rawita nuoret Lejonit?
Job 39:2 Nijn että he macawat sioillans/ ja lewäjäwät luolisans joisa he wäijywät.
Job 39:3 Cuca walmista Carneille ruan/ cosca heidän poicans huutawat Jumalata/ ja cosca ei he tiedä exyxis cusa heidän ruocans on?
Job 39:4 Tiedätkös cosca medzäwuohet poikiwat/ eli oletcos hawainnut peorat käywän tijnenä.
Job 39:5 Oletcos lukenut heidän Cuucautens/ cosca ne täydelläns owat/ eli tiedätkös ajan cosca he poikiwat.
Job 39:6 He cumartawat heitäns poikeisans/ ja ajawat sen pois josta heillä kipu on.
Job 39:7 Heidän poicans lihoiwat ja caswawat jywistä/ ne menewät ulos ja ei palaja heidän tygöns.
Job 39:8 Cuca on medzän pedon andanut nijn wapana käydä? cuca on medzän pedon siten päästänyt?
Job 39:9 Joille minä olen erämaan huonexi andanut/ ja corwen asuinsiaxi.
Job 39:10 Hän cadzo ylön Caupungin pauckinat.
Job 39:11 Waatian huuto ei hän cuule/ hän cadzo wuorella laiduindans/ ja edzi cusa wiherjäist on.
Job 39:12 Luuletcos Yxisarwisen palwelewan sinuas/ ja olewan sinun seimelläs.
Job 39:13 Taidatcos sito iken hänen päällens kyndäxes/ nijn että hän kiscois keto laxos sinun peräsäs?
Job 39:14 Taidatcos sinus luotta häneen ehkä hän paljo woi/ ja anda hänen edestäs työtä tehdä?
Job 39:15 Uscotcos hänen siemenes cotia tuowan/ ja rijhees cocowan.
Job 39:16 Owatco Rikincucoin sulgat caunemmat sinulda cuin Storkin eli Sthrution sulgat?
Job 39:17 joca munans jättä maahan/ ja anda maan lämbymän hauto nijtä.
Job 39:18 Hän unhotta ne tallattawan/ ja että peto ne rickois.
Job 39:19 Hän on nijn cowa poikians wastan/ cuin ei ne hänen olisickan.
Job 39:20 Ei hän tottele turhan työtä tehdä: sillä Jumala on häneldä taidon ottanut pois/ ja ei ole andanut hänelle ymmärrystä.
Job 39:21 Cosca hän ylöndä idzens corkeuteen/ ja naura sekä hewoista ja miestä.
Job 39:22 Taidatcos anda hewoiselle wäen/ eli taidatcos caunista hänen caulans hirnumisella.
Job 39:23 Taidatcos peljättä hänen nijncuin heinäsircat? peljättäpä on hänen sieramittens kijtos.
Job 39:24 Hän caiwa maata cawioillans/ on riemuinen ja mene harniscoittua wastan.
Job 39:25 Hän naura pelco ja ei hämmästy/ eikä pakene miecka.
Job 39:26 Ehkä wielä wijni calisis händä wastan/ ja keihät ja kilwet wälckyisit.
Job 39:27 Hän cuorscu ja pudistele/ ja ei tottele waskitorwen helinätä.
Job 39:28 Cosca waskitorwi soi/ luicka hän/ hui/ ja haista sodan taamba/ Ruhtinasten huudon ja riemun.
Job 39:29 Lendäkö haucka sinun ymmärryxestäs/ ja hajotta sijpens etelän käsin.
Job 39:30 Lendäkö Cotca sinun käskystäs nijn corkialla/ että hän teke pesäns corkeuteen.
Job 39:31 Hän asu wuorilla ja oleskele wuorten cuckuloilla/ ja wahwoisa paicoisa.
Job 39:32 Sieldä hän wartioidze ruoca/ ja hänen silmäns näkewät cauwas.
Job 39:33 Hänen poicans särpäwät werta/ ja cusa raato on/ siellä myös hän on.
Job 39:34 JA HERra wastais Hiobi/ ja sanoi:
Job 39:35 Joca rijtele Caickiwaldian cansa/ eikö hänen pidäis sitä wahwistaman? ja se cuin nuhtele Jumalata/ eikö hänen pidäis wastaman?
Job 39:36 HIob wastais HERra/ ja sanoi: Cadzo/ minä olen halpa/ mitä minä wastan? ja lasken käteni suuni päälle.
Job 39:37 Minä olen kerran puhunut/ en minä enämbi wasta/ engä toiste sitä enä tee.

Vers. 23. Kijtos ) se on/ hän on sitä rohkiambi ja uljambi/ ja cuorscu nijncuin hän idziäns kerscais/ jotakin cauhiata/ cuin sota ja tappelus käsis olis.
v. 27. Ei tottele ) se on/ hän on nijncuin ei hän sijtä lucua ensingän pidäis/ joca cuitengin nijn cauhia on.

XL. Lucu .

HERra kysy Hiobille jos hän woi jylistä taiwas nijncuin hän/ v. 1.
ja alenda suuret ja ylpiät/ v. 6.
puhu Behemothist/ jonga hän luonut on/ ja käske Hiobin cadzo hänen jäsenitäns ja woimans/ v. 10.
joca juodesans näky caiken Jordanin tyhjändäwän/ v. 18.
cuitengin hän saawutetan ja nuoralla sieramet läpidze pistetän/ v. 19.

Job 40:1 JA HERra wastais Hiobi tuulispäästä/ ja sanoi: wyötä suoles nijncuin mies.
Job 40:2 Minä kysyn sinulle ja wasta sinä minua.
Job 40:3 Pidäiskö sinun minun duomioni tyhjäxi tekemän/ ja minua wääräxi soimaman/ ettäs idze olisit hurscas?
Job 40:4 Ongo sinulla käsiwarsi nijncuin Jumalalla/ ja taidatcos yhdencaltaisella änellä jylistä hänen cansans.
Job 40:5 Caunista sinus coreudella/ corgota sinus/ pueta sinus kijtoxella ja cunnialla.
Job 40:6 Heitä sinun julmudes wiha/ cadzo caickia ylpeitä/ ja nöyrytä heitä.
Job 40:7 Ja cukista jumalattomat paicastans.
Job 40:8 Hauta heitä caickia maahan/ ja upota heidän jaloudens kätköön.
Job 40:9 Nijn minä tunnustan sinun oikian kätes auttawan sinua.
Job 40:10 Cadzo Behemothi/ jonga minä wieres tehnyt olen/ joca syö heiniä nijncuin härkä.
Job 40:11 Cadzo/ hänen wäkens on hänen cupeisans/ ja hänen woimans wadzans nawasa.
Job 40:12 Hänen händäns ojendu nijncuin Cedripuu/ ja hänen salaisencaluns suonet owat nijncuin puun oxat.
Job 40:13 Hänen luuns owat wahwat nijncuin waski/ hänen ruotons nijncuin rautaiset seipät.
Job 40:14 Hän on alcu Jumalan teistä/ joca hänen tehnyt on/ hän woitta hänen miecallans.
Job 40:15 Wuori canda hänelle ruohot/ ja caicki pedot leikidzewät siellä.
Job 40:16 Hän maca mielelläns warjosa/ caisilois ja mudasa.
Job 40:17 Pensas peittä hänen warjollans/ ja ojan halawat peittäwät hänen.
Job 40:18 Cadzo/ hän laino wirran ja luule cuiwawans Jordanin suullans.
Job 40:19 Hän saawutetan nähdens/ ja pauloilla pistetän hänen nenäns läpidze.
Job 40:20 TAidatcos wetä Lewiathanin ongella/ ja sito hänen kielens nuoralla?
Job 40:21 Taidatcos panna ongen hänen sieramijns/ ja hänen leucaluuns pistä nascalilla läpidze?
Job 40:22 Luuletcos että hän sinua paljo rucoile/ ja liehacoidze sinun edesäs?
Job 40:23 Luuletcos että hän teke lijton sinun cansas/ saadaxes händä alinomaisexi orjaxes?
Job 40:24 Taidatcos leikitä hänen cansans nijncuin linnun cansa/ eli sito hänen sinun pijcais secaan?
Job 40:25 Luuletcos hänen cumpaneilda leicattawan/ jaetta cauppamiehille.
Job 40:26 Taidatcos täyttä coco wercon hänen nahallans/ eli wadan hänen päälläns.
Job 40:27 Coscas häneen rupet kädelläs/ nijn muista ettäs tulet sotaan/ josta et sinä mitän woita? Cadzo/ hänen toiwons pettä hänen/ ja cosca hän hänen näke/ mukelda hän pois.

Vers. 10. Behemoth ) Behemothixi cudzutan caicki suuret ja hirmuiset pedot/ ja Lewiathanixi caicki suuret ja hirmuiset calat/ waan täsä puhu hän Perkelen ja hänen jouckons woimast täsä mailmas.

XLI. Lucu .

HERra neuwo wijmein Hiobi/ ettei hän olis Jumalata wastan/ wan olis hänelle cuuliainen/ kysy myös jos hän taita Lewiathanin wetä couculla ja panna rengan sieramijn/ v. 20.
leikitä hänen cansans nijncuin linnun cansa/ ja saawutta hänen wercolla/ v. 24.
puhu Lewiathanin wäkewydest/ v. 1.
jonga suomuxet owat nijncuin kilwet/ v. 7.
silmät nijncuin amurusco/ v. 9.
suusta käy ulos palawainen liecki/ ja jäsenet owat kijnnitetyt lujast toinen toiseens/ v. 13.
ei hän tottele miecka/ keihästä ja rauta/ v. 17.
ja ei taita mitän werrata hänen wäkewyteens/ v. 22.

Job 41:1 Ei ole nijn rohkiata cuin tohti hänen herättä: cuca sijs seiso minun edesän?
Job 41:2 Cuca on minulle jotakin ennen andanut/ että minä sen hänelle maxaisin? Minun owat caicki mitä caickein taiwasten alla on.
Job 41:3 Minun täyty puhua cuinga suuri/ cuinga wäkewä ja cuinga caunis hän on.
Job 41:4 Cuca rijsu hänen waattens? Cuca tohti ruweta hänen hambaisijns?
Job 41:5 Cuca woi awata hänen leucaluuns/ jotca owat hirmuiset hänen hammastens ymbärins.
Job 41:6 Hänen ylpiät suomuxens owat kijnnitetyt toinen toiseens nijncuin kilwet.
Job 41:7 Yxi on kijnni toises/ nijn ettei tuuli pääse läpidze.
Job 41:8 Ne owat kijnni toinen toisesans/ ja pysywät yhdes/ ettei heitä taita eroitetta.
Job 41:9 Hänen aiwastamisens on nijncuin kijldäwä walkia/ ja hänen silmäns owat nijncuin amuruscon silmälaudat.
Job 41:10 Hänen suustans käywät tulisoitot ulos/ ja tuliset kipinät singoilewat.
Job 41:11 Hänen sieramistans käy sawu nijncuin palawast padasta ja cattilasta.
Job 41:12 Hänen hengens on nijncuin tulinen hijli/ ja hänen suustans käy liecki.
Job 41:13 Hänen caulans on wahwa/ ja se on hänen ilons/ cosca hän teke jotakin wahingota.
Job 41:14 Hänen lihans jäsenet owat kijnni toinen toisesans/ ne owat hänes kijnni ettei hän lijcuteta.
Job 41:15 Hänen sydämens on cowa nijncuin kiwi/ ja nijn wahwa cuin jocu cappale alemmaisesta myllyn kiwestä.
Job 41:16 Cosca hän walmista idzens matcan/ nijn ne wäkewät peljästywät/ ja cosca hän joutu edes/ nijn ei siellä armo ole.
Job 41:17 Jos hänen tygöns mennän miecalla eli keihällä/ aseilla eli harniscoilla/ nijn ei hän idzens lijcuta.
Job 41:18 Ei hän rauta tottele enä cuin cortta/ eikä waske enä cuin lahopuuta.
Job 41:19 Ei händä nuolet carcota/ ja lingokiwet owat hänelle nijncuin acanat.
Job 41:20 Wasara on hänen edesäns nijncuin corsi.
Job 41:21 Hän pilcka wapisepi keihäitä/ ja hän taita maata teräwällä kiwellä. Hän maca teräwällä nijncuin sondatungiolla.
Job 41:22 Hän saatta sywän meren kiehuman nijncuin padan/ ja lijcutta yhteen nijncuin woiten.
Job 41:23 Hänen jälkens polcu walkene/ hän teke sywydet sangen harmaxi.
Job 41:24 Ei ole maalla hänen wertans/ hän on tehty pelkämättömäxi.
Job 41:25 Hän cadzo caicki corkiat ylön/ hän on caickein ylpeitten Cuningas.

Vers. 1. Lewiathanin ) se on/ ne suuret walascalat meres/ waan sillä hän puhu Perkelest mailman päämiehest jouckoinens/ Esa. 27:1.
v. 16. Wäkewät ) se on suuret calat pakenewat händä.
v. 21. Wapisepi ) se on/ he owat nijn syndiä tehnet/ että heidän pitä sen kärsimän/ ja oleman hänen edesäns nijncuin syndiset.
v. 23. Harmaxi ) se on/ hän uiskendele ja elä meresä nijncuin hän tahto/ että tie nähdän cauca hänen jälkens.

XLII. Lucu .

HIob tunnusta HERran ainoastans Caickiwaldiaxi ja totisexi Jumalaxi/ ja idzens puhunen taitamattomast/ v. 1.
HERra nuhtele Hiobin ystäwitä puhunen wäärin/ että hän tämän waiwan synneilläns ansainnut oli/ käske heidän uhrata/ ja että Hiob rucoilis heidän edestäns/ v. 8.
paranda Hiobin ja anda hänelle caxi sen werta cuin häneldä oli tullut pois/ ja hänen ystäwäns tutcawat händä/ v. 10.
HERra anda myös Hiobille poikia ja tyttäritä/ v. 13.
joca sijtte elä 140. wuotta/ ja cuole/ v. 17.

Job 42:1 JA Hiob wastais HERRA/ ja sanoi:
Job 42:2 Minä tiedän sinun caicki woiwan/ ja ei ole sinulda yxikän ajatus peitetty.
Job 42:3 Se on turha ihminen/ joca ajattele peittä neuwoans/ sentähden tunnustan minä/ että minä taitamattomast puhunut olen/ joca on minun tietoni ylidze/ ja jota en minä ymmärrä.
Job 42:4 Nijn cuules nyt/ anna minun puhua/ minä kysyn sinulle/ opeta minua.
Job 42:5 Minä olen cuullut sinun corwillani/ ja minun silmäni owat nähnet myös sinun.
Job 42:6 Sentähden pidän minä idzeni wiallisna/ ja cadun tomus ja tuhwas.
Job 42:7 COsca HERra nämät sanat oli Hiobille puhunut/ sanoi hän Eliphaxelle Themanist: minun wihan on julmistunut sinun ja cahden sinun ystäwäs päälle: sillä et te ole oikein puhunet minusta/ nijncuin minun palwelian Hiob.
Job 42:8 Ottacat sijs seidzemen calpeja ja seidzemen jäärä/ ja mengät minun palweliani Hiobin tygö/ ja uhratcat polttouhria teidän edestän: sillä hänen puoleens minä cadzon/ nijn etten minä tee teille teidän tyhmyden jälken/ sillä et te ole oikein puhunet minusta/ nijncuin minun palwelian Hiob.
Job 42:9 Nijn menit Eliphas Themanist/ Bildad Suahst ja Zophar Naemast/ ja teit nijncuin HERra heille sanonut olit. Ja HERra cadzoi Hiobin puoleen.
Job 42:10 Ja HERra käänsi Hiobin fangiuxen/ cosca hän rucoili ystäwittens edestä. Ja HERra andoi Hiobille caxi sen werta/ enä cuin hänellä ennen ollut oli.
Job 42:11 JA hänen tygöns tulit caicki hänen weljens/ ja caicki hänen sisarens/ ja caicki ne cuin hänen ennen tunsit/ ja söit hänen cansans hänen huonesans/ ja käänsit heidäns hänen puoleens/ ja lohdutit händä/ caikest sijtä pahudest/ cuin HERra oli andanut tulla hänen päällens. Ja idzecukin heistä andoi hänelle cappalen raha/ ja cullatun Clenodian.
Job 42:12 Ja HERra siunais Hiobi enä cuin ennen/ että hän sai neljätoistakymmendä tuhatta lammasta/ ja cuusi tuhatta Cameli/ ja tuhannen paria härkiä/ ja tuhannen Asia.
Job 42:13 Ja hän sai seidzemen poica ja colme tytärtä: ja cudzui ensimäisen Jemina/ toisen Kezia ja colmannen Kerenhapuch.
Job 42:14 Ja ei löytty nijn caunita waimoja caikesta maasta cuin Hiobin tyttäret olit.
Job 42:15 Ja heidän Isäns andoi heille perimisen/ heidän weljeins cansa.
Job 42:16 Ja Hiob eli sijtte sata ja neljäkymmendä wuotta/ nijn että hän sai nähdä hänen lapsens ja lastens lapset/ haman neljänden polwen. Ja Hiob cuoli wanhana ja suuttununa elämään.

Hiobin Kirjan loppu.