Estherin Kirja

22.04.2020

Estherin Kirja. Josa nämät cappalet owat.
I. Cuinga se woimallinen Persian Cuningas Ahaswerus on tehnyt suuren pidon monexi päiwäxi.
Ja cuin hän cudzui hänen Drotningins Wasthin/ nijn ei hän tullut/ jongatähden hän hyljättin/ ja Judan Canssast Esther nimeldä tuli Drotningixi hänen siaans/ cap. 1. 2.
II. Haman corgotettin Cuningalda/ joca löysi neuwon/ että caicki Judalaiset piti hucutettaman ja Mardachai hirtettämän/ mutta Esther sen laitti nijn/ että hänen täydyi Mardachait cunnioitta/ ja hirtettin idze sijhen hirsipuuhun/ jonga hän Mardachaille rakendanut oli/ ja Judalaiset pelastettin/ cap. 3. 4. 5. 6. 7.
III. Mardachai tule suureen cunniaan Cuningan tykönä.
Judalaiset costawat sinä päiwänä wihamiehillens/ jona he aewoittin hucutta/ ja asetit pyhäpäiwiä muistoxi/ että Jumala oli heitä pelastanut/ cap. 8. 9. 10.

I. Lucu.

CUningas Ahaswerus teke suuren wieraspidon/ v. 1.
tule iloisexi/ lähettä Drotning Wasthin perän/ v. 10.
hän cadzo ylön ja ei tule/ v. 12.
Cuningas wihastu ja hyljä hänen Försteins neuwost/ v. 13.
että muut waimot pidäisit miehens cunnias/ v. 17.
lähettä sijtä kirjan coco waldacundaans/ v. 21

Ester 1:1 SIjhen aican cosca Ahaswerus hallidzi Indiast Ethiopian asti/ sata ja seidzemen colmattakymmendä maacunda.
Ester 1:2 Ja cuin hän istui hänen Cuningalisella istuimellans Susanin linnas.
Ester 1:3 Colmandena hänen hallituxens wuonna/ teki hän pidon caikille hänen Försteillens/ palwelioillens ja wäkewillens Persiast ja Medist/ ja maan wanhimmillens maacundain ylimmäisille.
Ester 1:4 Näyttäin heille Cuningalisen waldacundans cunnian rickaudet/ ja hänen Herraudens callit caunistuxet monexi päiwäxi/ nimittäin/ sadaxi ja cahdexaxikymmenexi päiwäxi.
Ester 1:5 Ja nijden päiwäin peräst teki Cuningas caikelle Canssalle/ cuin Susanin linnas oli/ sekä suurille että pienille pidon seidzemexi päiwäxi/ Cuningalisen Salin porstuas.
Ester 1:6 Siellä ripuit walkiat/ punaiset ja kellaiset seinäwaattet/ yhten sidotut callilla lijnaisilla ja purpuraisilla siteillä hopiarengais marmorkiwisten padzasten päällä/ wuotet olit cullast ja hopiast/ permando oli laskettu wiherjäisist/ walkeist/ kellaisist ja mustist marmorkiwist.
Ester 1:7 Ja juoma cannettin cullaisilla astioilla/ ja aina toisilla ja toisilla astioilla ja Cuningalista wijna yldäkyllä Cuningan waran perän.
Ester 1:8 Ja ei yhtäkän waadittu juoman: sillä Cuningas oli käskenyt caikille edeskäywille hänen huonesans/ tehdä jocaidzen mielen noutexi.
Ester 1:9 JA Wasthi Drotning teki myös pidon waimoille Cuningas Ahasweruxen Cuningalises huones.
Ester 1:10 Ja seidzemendenä päiwänä/ cosca Cuningas oli iloinen wijnast/ käski hän Mehumanin/ Bisthan/ Harbonan/ Bigthan/ Abagthan/ Setharin ja Chareaxen/ ne seidzemen Camaripalweliata/ jotca palwelit Ahaswerust Cuningast/
Ester 1:11 Tuoman Drotning Wasthi Cuningan eteen/ hänen Cuningalisella Cruunullans/ näyttäxens Canssalle ja Försteille hänen cauneuttans: sillä hän oli caunis.
Ester 1:12 Mutta Drotning Wasthi ei tullut Cuningan käskyn jälken/ cuin hän oli käskenyt Camaripalwelioitten cautta. Nijn Cuningas wihastui cowin/ ja hänen wihans syttyi hänes.
Ester 1:13 Ja Cuningas sanoi wijsaille/ jotca ymmärsit maan tawat ( sillä Cuningan asia piti ratcaistaman caickein Lain ja oikeuden ymmärtäwäisten edes.
Ester 1:14 Ja lähin händä olit/ Charsena/ Sethar/ Admatha/ Tharsis/ Meres/ Marsena ja Memuchan/ seidzemen Persian ja Medin Förstiä/ jotca näit Cuningan caswot/ ja istuit ylimmäisnä waldacunnas )
Ester 1:15 Mitä Drotning Wasthille pitä tehtämän oikeuden jälken? sillä ei hän tehnyt Cuningas Ahasweruxen sanan jälken/ hänen Camaripalweliains cautta.
Ester 1:16 NIin sanoi Memuchan Cuningan ja Förstein edes: Drotning Wasthi ei ole ainoastans tehnyt pahoin Cuningasta wastan/ mutta myös caickia Förstejä ja caickia Canssoja wastan/ cuin owat caikis Cuningas Ahasweruxen maacunnis.
Ester 1:17 Sillä tämä Drotningin teco hajo caickein waimoin tygö/ nijn että hekin cadzowat heidän miehens ylön/ heidän silmäins edes/ ja sanowat: Cuningas Ahaswerus käski tulla Drotning Wasthin eteens/ mutta ei hän tullut.
Ester 1:18 Nijn Persian ja Medin Förstinnat sanowat caikille Cuningan Försteille/ cosca he cuulewat tämän Drotningin tegon/ nijn sijtä tule kyllä ylöncadzetta ja wiha.
Ester 1:19 Jos sijs Cuningalle kelpa/ nijn andacan käskyn häneldäns käydä ulos/ ja andacan kirjoitta Persian ja Medin Lakijn/ jota ei kengän ricko tohdi/ ettei Wasthin pidä enä tuleman Cuningas Ahasweruxen eteen/ ja andacan Cuningas hänen lähimmäisellens/ joca on parembi händä/ hänen waldacundans.
Ester 1:20 Ja tämä Cuningan kirja cuin nyt tehdän/ cuulucon ymbärins coco hänen waldacundans/ joca suuri on/ että jocainen waimo pidäis miehens cunnias/ surten ja pienden seas.
Ester 1:21 Tämä kelpais Cuningalle ja Försteille/ ja cuningas teki Memuchan sanan jälken.
Ester 1:22 Nijn kirjat lähetettin caickijn Cuningan maacundijn/ jocaidzeen maacundaan heidän kirjoituxens jälken/ ja caickein Canssain tygö heidän kielelläns/ että jocainen mies on hallidzia hänen huonesans/ ja andoi puhutta Canssans kielellä.

Vers. 1. Ahaswerus ) Tämä on ollut Darius Hystaspis/ colmas Cuningas Persian Monarchias/ joca wahwisti kirjoituxellans Corexen käskyn/ että Judalaiset sait rakenda Jerusalemin Templi/ toisna hänen hallituxens wuonna/ cuin nähdän Esr. 4:24. ja 6:1. etc.

II. Lucu.

CUningas coco palwelioittens neuwost ihanat neidzet caikist maacunnist/ walitaxens yhden Drotningixi/ v. 1.
Esther otetan Cuningan huoneseen/ v. 8.
kelpa ja tule Drotningixi Wasthin siaan/ v. 12.
Mardachai ilmoitta Cuningalle/ että caxi hänen palweliatans aicoiwat händä tappa/ jotca hirtetän/ ja se muistoxi kirjoitetan/ v. 21.

Ester 2:1 NÄitten jälken/ sijttecuin Cuningas Ahasweruxen wiha asetui/ muisti hän mitä Wasthi oli tehnyt ja mitä hänestä päätetty oli.
Ester 2:2 Nijn sanoit Cuningan palweliat jotca händä palwelit: edzittäkön Cuningalle caunita nuoria neidzeitä.
Ester 2:3 Ja lähettäkön Cuningas cadzojat caickijn hänen waldacundans maacundijn/ cocoman caickia caunita nuoria neidzeitä Susanin linnan waimoin huoneseen/ Hegen Cuningan Camaripalwelian käden ala/ joca waimoist piti waarin/ ja andoi heille heidän caunistuxens.
Ester 2:4 Ja se pijca joca Cuningalle kelpa/ hänen pidäis oleman Drotningin Wasthin sias. Tämä kelpais Cuningalle ja hän teki nijn.
Ester 2:5 JA Susanin linnas oli yxi Judalainen/ jonga nimi oli Mardachai Jairin poica/ Simein pojan/ Kisin pojan/ Jeminin pojan.
Ester 2:6 Joca oli wiety Jerusalemist sen wiedyn joucon cansa/ joca wietin Jechonian Judan Cuningan cansa/ jonga Nebucadnezar Babelin Cuningas wei pois.
Ester 2:7 Ja hän oli Hadassan/ se on/ Estherin hänen setäns tyttären holhoja: sillä ei hänellä ollut Isä eikä äitiä/ ja hän oli caunis ja hywän muotoinen pijca/ ja cosca hänen Isäns ja äitins cuolit/ otti Mardachai hänen tyttärexens.
Ester 2:8 Cosca Cuningan käsky ja Laki ilmoitettin/ ja monda pijca coottin Susanin linnaan/ Hegen käden ala/ otettin myös Esther Cuningan huoneseen/ Hegen käden ala/ joca oli waimoin wartia.
Ester 2:9 Ja pijca kelpais hänelle/ ja hän löysi laupiuden hänen edesäns/ ja hän joudutti hänen caunistustens cansa/ andaxens hänelle hänen osans ja sijhen seidzemen caunista pijca Cuningan huonest/ ja hän pani hänen pijcoinens parhaseen paickan waimoin huoneseen.
Ester 2:10 Ja ei Esther ilmoittanut hänelle hänen Canssans ja sucuans: sillä Mardochai oli händä kieldänyt ilmoittamast.
Ester 2:11 Ja Mardochai käyskendeli jocapäiwä neidzytten Camarin porstuan edes/ että hän olis saanut tietä/ jos Estherin hywin käwis/ ja mitä hänelle tapahduis.
Ester 2:12 Ja cosca idzecungin neidzen määrätty aica tuli mennä Cuningas Ahasweruxen tygö/ sijttecuin hän oli ollut caxitoistakymmendä Cuucautta waimoin caunistuxes ( sillä heidän caunistuxellans piti oleman nijn paljo aica/ nimittäin cuusi Cuucautta Balsamilla ja Myrrhamilla/ ja cuusi Cuucautta calleilla woiteilla/ ja muilla waimoin caunistuxilla. )
Ester 2:13 Nijn pijca meni Cuningan tygö/ ja jonga hän tahdoi/ piti hänelle annettaman/ joca piti hänen cansans menemän waimoin huonest Cuningan huoneseen.
Ester 2:14 Ehtona hän tuli/ ja huomeneltain palais toiseen waimoin huoneseen Saasgaxen Cuningan Camaripalwelian käden ala/ joca oli waimoin wartia/ ja ei hänen pitänyt palajaman Cuningan tygö muutoin jos Cuningas händä tahdoi ja cudzutti händä nimeldäns.
Ester 2:15 COsca Estherin Abihailin Mardochain sedän tyttären aica joutui/ ( jonga hän oli ottanut tyttärexens ) tulla Cuningan tygö/ ei hän mitän muuta anonut/ waan mitä Hege Cuningan Camaripalwelia waimoin wartia sanoi: ja Esther löysi armon caickein edes cuin hänen näit.
Ester 2:16 Ja Esther otettin Cuningas Ahasweruxen tygö Cuningaliseen huoneseen/ kymmendenä Cuucautena/ joca cudzutan Tebeth/ seidzemendenä hänen waldacundans wuonna.
Ester 2:17 Ja Cuningas racasti Estherit enä cuin caickia muita waimoja/ ja hän löysi armon ja laupiuden hänen edesäns enä cuin caicki muut neidzet/ ja hän pani Cuningalisen cruunun hänen päähäns/ ja teki hänen Drotningixi Wasthin siaan.
Ester 2:18 Ja Cuningas teki caikille hänen Försteillens ja palwelioillens suuren pidon/ ja se pito oli Estherin tähden/ ja hän andoi maan lewätä/ ja jacoi Cuningalisia lahjoja.
Ester 2:19 Ja cosca neidzet toisen kerran coottin/ istui Mardochai Cuningan portis.
Ester 2:20 Ja ei Esther ollut wielä ilmoittanut sucuans eikä Canssans/ nijncuin Mardochai hänelle oli käskenyt: sillä Esther teki Mardochain sanan jälken/ nijncuin silloingin/ cosca hän hänen caswatti.
Ester 2:21 SIlloin cosca Mardochai istui Cuningan portis/ wihastuit caxi Cuningan Camaripalweliata Bigthan ja Theres owenwartiat/ ja aiwoit heittä kätens Cuningas Ahasweruxen päälle.
Ester 2:22 Ja se sanottin Mardochaille/ ja hän andoi Drotningi Estherin sen tietä. Ja Esther sanoi Mardochain puolest sen Cuningalle.
Ester 2:23 Ja cosca sitä tutkisteldin/ löyttin se todexi/ ja he hirtettin molemmat puuhun/ ja se kirjoitettin Aicakirjaan Cuningan edes

Vers. 7. Hadassan ) Herodotus lib. 3. cudzu hänen Atossamixi/ mutta että hän luule hänen Cyruxen tyttärexi/ tule sijtä ettei hän tunnustanut sucuans Mardochain neuwost.
v. 10. Sillä Mardochai oli händä kieldänyt ) Ei hän opettanut händä walhetteleman: sillä toinen on walhetella/ ja toinen salata jotacuta asiata/ ja ei cohta ilmoitta ennencuin aica on. Nijn usein toimellinen ihminen teke/ ja ei tee sillä kenengän wahingot/ mutta sitä wastan/ ei sowi kenengän walhetella.
v. 22. Ja andoi Drotningi Estherin tietä ) Mardochai teki sijnä oikein/ ja jocaidzen uscollisen alammaisen pitä Esiwallallens nijn tekemän/ että cosca hän ymmärtä petost ja capina olewan käsillä Esiwaldans eli Isänsmaata wastan/ että hän sen ilmoitta. Waan ei jocaidzen pidä tyhjän puhen cansa juoxeman ja saattaman wiatoinda wahingoon/ nijncuin kielikellot tekewät.

III. Lucu.

HAman corgotetan caickein Förstein päälle/ että jocaidzen pitä cumartaman händä/ v. 1.
Mardochai ei tee sitä/ sentähden hän wihastu/ v. 5.
ja canda caickein Judalaisten päälle/ että heillä oli erinomainen laki/ ja cadzoit Cuningan käskyn ylön/ v. 6.
säätä Cuningan lähettämän kirjan caickijn maacundijn/ että caicki Judalaiset yhtenä päiwänä hucutetaisin/ v. 8.

Ester 3:1 COsca nämät olit tapahtunet/ teki Cuningas Ahaswerus Hamanin Medathan Agagilaisen pojan suurexi/ ja corgotti hänen/ istuimens ylemmä caickia Förstejä/ cuin hänen tykönäns olit.
Ester 3:2 Ja caicki Cuningan palweliat/ jotca Cuningan portis notkistit polwejans ja cumarsit Hamanit: sillä nijn oli Cuningas käskenyt/ mutta Mardochai ei notkistanut polwejans eikä cumartanut.
Ester 3:3 Nijn Cuningan palweliat/ jotca Cuningan portis olit/ sanoit Mardochaille: mixis ricot Cuningan käskyn?
Ester 3:4 Ja cosca he jocapäiwä sitä hänelle sanoit/ ja ei hän totellut heitä/ ilmoitit he sen Hamanille/ nähdäxens jos sencaltainen Mardochain työ olis pysywäinen: sillä hän oli sanonut hänens Judalaisexi.
Ester 3:5 JA cuin Haman näki ettei Mardochai notkistanut polwians hänen edesäns/ eikä cumartanut händä/ wihastui hän juuri cowin.
Ester 3:6 Ja hän wähäxi luki laske ainoastans Mardochain päälle kättäns: sillä he olit tiettäwäxi tehnet Mardochain Canssan: mutta pyysi teloitta caickia Mardochain Canssa Judalaisia/ jotca olit coco Cuningas Ahasweruxen waldacunnas.
Ester 3:7 Ensimäisellä Cuulla/ se on/ Nisan Cuulla/ Cuningas Ahasweruxen toisna wuonna toistakymmendä/ heitettin arpa Hamanin edes päiwä päiwäldä ja cuucaudelda nijn toiseen Cuuhun toistakymmendä/ se on/ Cuu Adar.
Ester 3:8 Ja Haman sanoi Cuningas Ahasweruxelle: yxi Canssa on hajotettu ja jaettu caickein Canssain secan/ caickijn sinun waldacundas maacundijn/ ja heidän lakins on toisin cuin caickein Canssain/ ja ei he tee Cuningan lain jälken/ ei Cuningan tule sitä kärsiä/ että heidän nijn olla annetan.
Ester 3:9 Jos Cuningalle kelpa/ nijn kirjoitettacon/ että ne hucutetaisin/ nijn minä punnidzen kymmenen tuhatta leiwiskä hopiata wircamiesten käsijn/ weitä Cuningan Camarijn.
Ester 3:10 Silloin otti Cuningas sormuxen sormestans ja andoi Hamanille/ Medathan Agagilaisen pojalle Judalaisten wihamiehelle.
Ester 3:11 Ja Cuningas sanoi Hamanille: se hopia olcon sinun/ nijn myös Canssa/ tee heille mitäs tahdot.
Ester 3:12 NIin Cuningan kirjoittajat cudzuttin colmandenatoistakymmendenä päiwänä ensimäisestä Cuusta/ ja kirjoitettin nijncuin Haman käski Cuningan Förstein ja maan wanhinden tygö/ sinne ja tänne maacundijn/ ja jocaidzen Canssan päämiesten tygö siellä ja täällä/ idzecungin Canssan kirjoituxen jälken/ ja heidän kielilläns Cuningas Ahasweruxen nimellä/ ja Cuningan sormuxella lukittu.
Ester 3:13 Ja kirjat lähetettin juoxewitten cautta caickijn Cuningan maacundijn/ hucuttaman/ tappaman ja teloittaman caickia Judalaisia nuoria ja wanhoja/ lapsia ja waimoja/ yhtenä päiwänä/ cuin oli colmastoistakymmenes päiwä toisesta Cuusta toistakymmendä/ se on Cuu Adar/ ja ryöstämän heidän tawarans.
Ester 3:14 JA kirja oli näin: käsky on annettu caickijn maacundijn/ caikille Canssoille/ että heidän piti oleman sinä päiwänä walmit.
Ester 3:15 Ja juoxewat menit kijrust Cuningan käskyn jälken. Ja käsky pandin Susanin linnaan. Ja Cuningas ja Haman istuit ja joit/ mutta Susanin Caupungi oli hämmästyxis.

Vers. 2. Mutta Mardochai ei notkistanut ) Tämä Haman on ollut ilman epäilemät juuri jumalatoin mies/ sentähden Mardochai oikiast rohkeudest ei hänelle yhtän cunniata tehnyt/ jota ei picaisest duomidzeman eikä seurattaman pidä/ waan idzecukin pitäkän yhteisen neuwon/ andaden sille cunnia/ jolle cunnia tule/ ja nijlle myös jotca esiwallalda johongun cunniaan ja wircaan pannan. Ja andacan sijtte Jumalan laitta/ kyllä hän heitä ajallans alenda/ jos he owat jumalattomat. Cadzo sencaltaisist Num. 25:11.
v. 7. heitettin arpa Hamanin edes ) se on/ hän heittä arpa pacanalisella tawalla/ cuna päiwänä hänen piti aiwoituxens päättämän/ että se hänelle menestyis/ mutta hän osais oikein/ että se käännyi idze häneen.

IV. Lucu.

MArdochai rewäise waattens ja puke säkin päällens/ caickein myös Judalaisten seas on suuri walitus/ v. 1.
Esther anda kysyä Mardochaille: mikä on? v. 4.
Mardochai sano sen/ ja käske Drotningin rucoilla Cuningast heidän edestäns/ v. 7.
Esther estele ensist/ waan cohta lupa sen tekewäns/ ja käske Mardochain ja muut Judalaiset Caupungis paastota ja rucoilla/ että hänen asians menestyis/ v. 15.

Ester 4:1 SIittecuin Mardochai ymmärsi caicki mitä tapahtunut oli/ rewäis hän waattens/ ja puetti idzens säkillä ja tuhwalla/ ja meni keskelle Caupungita/ ja huusi suurella änellä ja surkiast.
Ester 4:2 Ja tuli Cuningan portin eteen: sillä ei ollut luwallinen yhdengän mennä Cuningan portist sisälle/ jonga päällä säcki oli.
Ester 4:3 Ja Judalaisilla oli suuri parcu caikis maacunnis/ joihin Cuningan sana ja käsky tuli/ ja moni paastois/ itki ja murhetti/ ja macais säkis ja tuhwas.
Ester 4:4 Nijn Estherin pijcat ja hänen Camaripalwelians tulit ja ilmoitit sen hänelle. Nijn Drotning peljästyi cowin/ ja lähetti waattet Mardochain päällens puke/ ja käski säkin panna pääldäns pois/ mutta ei hän tahtonut.
Ester 4:5 NIin Esther cudzui Hatachin Cuningan Camaripalwelian/ joca hänen edesäns seisoi/ ja käski hänen Mardochain tygö/ tiedustaman/ mikä on/ ja mingätähden hän nijn teki.
Ester 4:6 Nijn Hatach meni Mardochain tygö Caupungin catulle Cuningan portin etten.
Ester 4:7 Ja Mardochai sanoi hänelle caicki mitä hänelle tapahtunut oli/ ja sen hopian cuin Haman oli luwannut punnita Cuningan Camarijn Judalaisten tähden/ että he surmataisin.
Ester 4:8 Ja hän andoi hänelle kirjoituxen sijtä käskyst/ joca Susanis oli cuulutettu/ että heidän piti teloitettaman/ osottaxens sen Estherille ja andaxens hänelle tietä/ että hän käskis hänen mennä Cuningan tygö/ ja rucoilla händä hänen Canssans edest.
Ester 4:9 JA cuin Hatach tuli ja sanoi Estherille Mardochain sanat.
Ester 4:10 Sanoi Esther Hatachille/ ja käski Mardochain tygö:
Ester 4:11 Caicki Cuningan palweliat/ ja caicki Cuningan maacundain Canssa tietä/ että cuca ikänäns mene Cuningan tygö sisälmäiselle cartanolle/ joca ei ole cudzuttu/ hänen duomions on/ että hänen pitä cohta cuoleman/ olis se mies eli waimo/ ( muutoin jos Cuningas ojenda cullaisen waldican hänen puoleens/ että hän eläis ) ja en minä ole cudzuttu colmenakymmenenä päiwänä Cuningan tygö.
Ester 4:12 Ja cosca Estherin sanat sanottin Mardochaille:
Ester 4:13 Käski hän sanoa Estherille jällens: älä luuleckan/ ettäs päästät henges caickein Judalaisten ehton/ ehkäs Cuningan huones olet
Ester 4:14 Sillä jos sinä tähän aican peräti waickenet/ nijn Judalaiset saawat cuitengin awun ja pääsemyxen mualda/ ja sinä ja sinun Isäs huone pitä sijtte huckuman. Ja cuca tietä jos sinä olet tämän ajan tähden tullut Cuningan waldacundaan?
Ester 4:15 Esther käski Mardochait wastata:
Ester 4:16 Mene ja coco caicki Judalaiset/ cuin Susanis owat/ ja paastocat minun edestäni/ ettet te syö colmena päiwänä yöllä eli päiwällä/ minä paaston myös pijcoineni ja menen Cuningan tygö käskyäkin wastan/ jos minä hucun nijn minä hucun.
Ester 4:17 Mardochai meni ja teki caicki nijncuin Esther hänen käski.

Vers. 16. Paastocat minun edestäni ) Caikis asiois on tarpellinen rucoilla Jumalalda apua/ erinomaisest suuris ja corkeis aicoimisis/ ettei ainoastans jocu idze rucoile/ waan muut ja coco seuracunda/ että se onnellisest menestyis/ ja että se sitä sydämelisemmäst tapahduis/ pitä se tehtämän paastolla ja raitiudella/ Cadzo 2. Chron. 20:3.

V. Lucu.

COlmandena päiwänä mene Esther Cuningan tygö/ v. 1.
löytä armon hänen edesäns/ v. 2.
cudzu Cuningan ja Hamanin rualle/ v. 4.
Cuningas lupa mitä hän anois/ 6. Esther rucoile heitä wielä toisna päiwänä tulla/ v. 7.
josta Haman tule ylpiäxi ja pahoitta mielens/ ettei Mardochai cunnioittanut händä lähteis/ v. 9.
anda raketa hirsipuun Mardochait hirttä/ v. 14.

Ester 5:1 JA colmandena päiwänä puetti Esther idzens Cuningalisin waatteisin/ ja meni cartanoon Cuningan huonen tygö/ sisälliselle puolelle Cuningan huonen cohdalle. Ja Cuningas istui hänen Cuningalisella istuimellans Cuningalises huonesans/ juuri huonen owen cohdalla.
Ester 5:2 Ja cuin Cuningas näki Drotning Estherin seisowan cartanolla/ löysi hän armon hänen edesäns/ ja Cuningas ojensi cullaisen waldican/ joca oli hänen kädesäns Estherin puoleen/ nijn Esther astui edes/ ja rupeis waldican päähän.
Ester 5:3 Ja Cuningas sanoi hänelle: Drotning Esther/ mikä sinun on? ja mitäs anot? puolen minun Cuningalisen waldacundan asti/ pitä sinulle annettaman.
Ester 5:4 Esther sanoi: jos Cuningalle kelpa/ nijn tulcon Cuningas ja Haman tänäpän sijhen pitoon/ cuin minä olen walmistanut.
Ester 5:5 Ja Cuningas sanoi: kijruttacat/ että Haman tekis cuin Esther on sanonut. Cosca Cuningas ja Haman tulit pitoon/ jonga Esther oli walmistanut.
Ester 5:6 Sanoi Cuningas Estherille sijttecuin hän oli wijna juonut: mitäs pyydät Esther/ se pitä sinulle annettaman/ ja mitäs anot/ waicka se olis puoli Cuningan waldacunnast/ se pitä tapahtuman.
Ester 5:7 Nijn Esther wastais ja sanoi: minun rucouxen ja anomisen on:
Ester 5:8 Jos minä olen löytänyt armon Cuningan edes/ ja jos se kelpa Cuningalle anda minulle minun rucouxeni/ ja tehdä minun anomiseni/ nijn tulcon Cuningas ja Haman sijhen pitoon/ cuin minä walmistan heille/ nijn minä teen huomena nijncuin Cuningas on sanonut.
Ester 5:9 SIlloin meni Haman ulos sinä päiwänä iloisans ja rohkialla sydämellä. Ja cosca hän näki Mardochain Cuningan portis/ ettei hän nosnut eikä siastans lijcahtanut hänen edesäns/ wihastui hän suurest Mardochain päälle.
Ester 5:10 Mutta hän pidätti idzens/ ja cuin hän tuli cotians/ lähetti hän ja andoi cudzua hänen ystäwäns/ ja hänen emändäns Serexen.
Ester 5:11 Ja luetteli heille hänen rickaudens cunniat/ ja lastens paljouden/ ja caicki cuinga Cuningas oli hänen tehnyt nijn suurexi/ ja että hän oli corgotettu Cuningan Förstein ja palweliain ylidze.
Ester 5:12 Sanoi myös Haman: ja Drotning Esther ei andanut yhtäkän cudzua Cuningan cansa sijhen pitoon cuin hän walmisti/ paidzi minua/ ja minä olen myös huomenisexi cudzuttu hänen tygöns Cuningan cansa.
Ester 5:13 Mutta caikist näista ei minulle mitäkän kelpa/ nijncauwan cuin minä näen sen Judalaisen Mardochain istuwan Cuningan portis.
Ester 5:14 Nijn wastais hänen emändäns Seres/ ja caicki hänen ystäwäns hänelle: walmistettacon yxi puu/ wijttäkymmendä kynärätä corkia/ ja sano huomena Cuningalle/ että Mardochai sijhen hirtetäisin/ nijns menet iloisans Cuningan cansa pitoon. Se kelpais Hamanille/ ja puu walmistettin.

Vers. 8. Tulcon Cuningas ja Haman ) Se on ylistettäwä wacuus/ ettei Drotning canna Hamanin päälle hänen pois ollesans/ waan cosca hän saapuilla on/ ja taita wastat edestäns. Se olis toiwottapa että caikilla herrain huoneis/ ja myös muilla olis sencaltainen hywä tapa.
V. 9. Eikä siastans lijcahtanut ) Cadzo sup. cap. 3:2.

VI. Lucu.

CUningas anda luetta edesäns Aicakirjoja/ ja löytä Mardochain uscolisexi/ v. 1.
kysy huomeneltain Hamanille/ mitä sille tehtämän pidäis/ jota Cuningas cunnioitta tahto/ v. 6.
Haman sano: puetettacon Cuningaliseen caunistuxeen ja johdatettacon ymbärins Caupungita Cuningan hewoisella/ etc. v. 7.
Cuningas käske Hamanin sitä tehdä Mardochaille/ v. 10.
Haman waicuroidze sitä sangen suurest/ ja walitta ystäwillens/ v. 13.

Ester 6:1 JA sinä yönä ei saanut Cuningas unda/ ja hän käski tuota aica ja muistokirjat/ ja ne luettin Cuningan edes.
Ester 6:2 Nijn löyttin kirjoitettu/ cuinga Mardochai oli tietä andanut/ että caxi Cuningan Camaripalweliata/ Bigthana ja Theres/ jotca owen kynnyxistä pidit waarin/ olit aicoinet heittä kätens Cuningas ahasweruxen päälle.
Ester 6:3 Ja Cuningas sanoi: mitä cunniat eli hywä me olem Mardochaille sen edest tehnet? Nijn sanoit Cuningan palweliat/ jotca händä palwelit: ei ole hänelle mitän tapahtunut.
Ester 6:4 Ja Cuningas sanoi: cuca cartanolla on? ( sillä Haman käweli ulcona cartanolla Cuningan huonen edes/ sanoaxens Cuningalle/ että Mardochai piti hirtettämän sijhen puuhun/ jonga hän oli händä warten walmistanut )
Ester 6:5 Ja Cuningan palweliat sanoit hänelle: cadzos/ Haman seiso cartanolla. Cuningas sanoi: tulcan sisälle.
Ester 6:6 JA cuin Haman tuli/ sanoi Cuningas hänelle: mitä sille miehelle pitä tehtämän/ jota Cuningas tahto cunnioitta: Ja Haman ajatteli sydämesäns: ketäst Cuningas paremmin cunnioitta cuin minua?
Ester 6:7 Ja Haman sanoi Cuningalle: se mies jota Cuningas tahto cunnioitta/
Ester 6:8 Pitä tänne nouttaman/ ja puetettaman Cuningalisilla waatteilla/ joita Cuningas idze pitä/ ja tuotaman se hewoinen jolla Cuningas aja/ ja että Cuningalinen Cruunu pannaisin hänen päähäns.
Ester 6:9 Ja waattet ja hewoinen pitä annettaman yhden Cuningan Förstin käteen/ että hän puetais sen miehen/ jota Cuningas tahto cunnioitta/ ja johdatta händä hewoisen päällä Caupungin catuilla/ ja anda cuulutta hänen edelläns: näin pitä sille miehelle tehtämän/ jota Cuningas tahto cunnioitta.
Ester 6:10 Cuningas sanoi Hamanille: kijruta ja ota waattet ja hewoinen nijncuins olet sanonut/ ja tee nijn Mardochain Judalaisen cansa/ joca istu Cuningan portis/ ja älä anna mitän puuttua caikista näistä cuins puhunut olet.
Ester 6:11 Nijn Haman otti waattet ja hewoisen/ ja puetti Mardochain päälle/ ja johdatti händä Caupungin catuilla/ ja huusi hänen edelläns: näin sille miehelle tehdän/ jota Cuningas tahto cunnioitta.
Ester 6:12 Ja Mardochai palais Cuningan portijn/ mutta Haman meni kijrust cotians murhettien/ peitetyllä päällä.
Ester 6:13 Ja jutteli emännällens Serexelle ja caikille ystäwillens caicki mitä hänelle tapahtunut oli. Nijn sanoit hänen wijsans ja hänen emändäns Seres hänelle: jos Mardochai on Judalaisten siemenest/ jonga edesä sinä olet ruwennut langeman/ nijn et sinä woi mitän händä wastan/ mutta sinun täyty peräti hänen edesäns langeta.
Ester 6:14 Cosca he wielä parhallans hänen cansans puhuit/ tulit Cuningan Camaripalweliat sijhen/ ja kijrutit Hamanin pitoon/ jonga Esther oli walmistanut.

Vers. 1. Ei saanut unda ) Se tapahtui Jumalan hallituxest/ että hänelle muistutettaisin Mardochain uscollisus/ ja hän tulis pelastetuxi sijtä pahast/ cuin Haman hänelle toisna päiwänä aicoinut oli. Ja on caunis opetus/ cuinga sen caickein corckeiman käsiwarsi cohta asian käätä taita/ omillens awuxi ja jumalattomille rangaistuxexi.

VII. Lucu.

Esther rucoile että Cuningas päästäis hänen ja hänen Canssans hengellens/ v. 1.
Cuningas kysy/ cuca sen perän seiso/ v. 5.
Hän sano: Haman/ v. 6.
Cuningas wihastu ja lähte ulos/ v. 7.
sisälletulduans näke hän Hamanin callistawan idzens Drotningin puoleen/ jota hän pahaxui/ v. 8.
saa cuulla Hamanin rakendanen hirsipuun/ johon hän käske hänen hirtettä/ v. 9.

Ester 7:1 COsca Cuningas tuli Hamanin cansa sijhen pitoon jonga Drotning Esther oli walmistanut.
Ester 7:2 Cuningas sanoi taas toisna päiwänä Estherille/ sijttecuin hän oli wijna juonut: mitäs rucoilet Drotning Esther sinulles annetta/ ja mitäs anot? ehkä se olis puoli Cuningan waldacunda/ se pitä tapahtuman.
Ester 7:3 Drotning Esther wastais/ ja sanoi: Cuningas/ jos minä olen löytänyt armon sinun edesäs/ ja jos Cuningan kelpa/ nijn suocon minulle minun hengeni/ minun rucouxeni tähden/ ja minun Canssalleni minun anomiseni tähden.
Ester 7:4 Sillä me olem myydyt/ minä ja minun Canssan/ teloitetta/ surmatta ja hucutetta. Ja josca Jumala että me olisim myydyt orjixi ja pijcoixi/ nijn minä olisin wai/ eikä wihamiehen pidäis sijttekän Cuningalle tekemän wahingota.
Ester 7:5 CUningas Ahaswerus puhui ja sanoi Drotning Estherille: cuca se on/ eli cusa se on/ joca tohti sencaltaist ajatella tehdäxens?
Ester 7:6 Esther sanoi: se wihamies ja wainoja on tämä paha Haman. Ja Haman peljästyi Cuningan ja Drotningin edes.
Ester 7:7 Ja Cuningas nousi wieraspidost ja wijnan tyköä wihoisans/ ja meni Salin tygö cartanolle. Ja Haman nousi ja rucoili Drotningi hengens edest: sillä hän näki hänellens olewan walmistetun onnettomuden Cuningalda.
Ester 7:8 Ja cosca Cuningas tuli jällens cartanolda Salin tykö/ josa he olit rualla ollet/ nojais Haman sille pengille jolla Esther istui: Nijn sanoi Cuningas: tahtoco hän Drotningille tehdä myös wäkiwalda/ minun läsnä ollesani huones? cosca se sana tuli Cuningan suusta ulos/ peitit he Hamanin caswot.
Ester 7:9 Ja Harbona/ yxi Cuningan Camaripalwelioista/ sanoi Cuningalle: cadzo/ Hamain cartanolla seiso yxi puu wijttäkymmendä kynärätä corke/ jonga hän teki Mardochait warten/ joca hywä puhui Cuningan edest. Nijn sanoi Cuningas: hirtettäkän hän sijhen.
Ester 7:10 Nijn he hirtit Hamanin sijhen puuhun/ jonga hän teki Mardochait wasten/ ja nijn asettui Cuningan wiha.

Vers. 10. JOnga hän teki Mardochait wasten ) On sijs caicki todexi tullut/ cuin Psal. 7:16. ja Prov. 26:27. on: joca cuoppa caiwa/ hän puto sijhen/ ja joca kiwen wierittä/ hänen päällens se kieriä/ ota sijtä sinä tyhmä waari/ joca toisen wahingota edzit.

VIII. Lucu.

CUningas anda Estherille Hamanin huonen/ ja Mardochai asetetan Hamanin siaan/ v. 1.
Drotning rucoile sitä käsky Judalaisist palauttaman/ v. 5.
tapahtu/ ettei Judalaiset ainoastans pelasteta/ waan annetan myös costa wihamiehillens/ v. 9.
Mardochai lähte Cuningan tykö Cuningalisis waatteis/ v. 13.
heidän murhens käändy jocapaicas iloxi/ v. 15.

Ester 8:1 SInä päiwänä andoi Cuningas ahaswerus Drotning Estherille Hamanin Judalaisten wiholisen huonen. Ja Mardochai tuli Cuningan eteen: sillä Esther ilmoitti mikä hän hänelle oli.
Ester 8:2 Ja Cuningas otti sormuxen sormestans/ jonga hän Hamanilda otti/ ja andoi Mardochaille. Ja Esther pani Mardochain Hamanin cartanon päälle.
Ester 8:3 JA Esther puhui wielä Cuningalle/ ja langeis hänen jalcains juuren/ itki ja rucoili händä palauttaman Hamanin Agagilaisen pahutta/ ja hänen anomistans cuin hän oli ajatellut Judalaisille.
Ester 8:4 Nijn Cuningas ojensi cullaisen waldican Estherin puoleen. Ja Esther nousi ja seisoi Cuningan edes.
Ester 8:5 Ja sanoi: jos Cuningalle kelpa/ ja jos minä olen armon löytänyt hänen edesäns/ ja jos se on Cuningalle sowelias/ ja minä kelpan hänelle/ nijn kirjoitettacon ja otettacon tacaperin caicki Hamanin Medathan Agagilaisen pojan aicoimuskirjat/ jotca hän on kirjoittanut/ että caicki Judalaiset surmataisin caikis Cuningan maacunnis.
Ester 8:6 Sillä cuinga minä woin nähdä sitä pahutta cuin minun Canssalleni tulis? ja cuinga minä woin nähdä että minun sucucundan nijn teloitetan?
Ester 8:7 Nijn Cuningas Ahaswerus sanoi Drotning Estherille/ ja Mardochaille Judalaiselle: cadzo/ minä olen andanut EStherille Hamanin huonen/ ja hän hirtettin puuhun/ että hän laski kätens Judalaisten päälle.
Ester 8:8 Nijn kirjoittacat sijs teitin Judalaisten puolest Cuningan nimeen/ nijncuin te idze tahdot/ ja painacat sinetti Cuningan sormuxella: sillä se kirjoitus joca Cuningan nimellä kirjoitetan/ ja Cuningan sormuxella sinetti painetan/ ei sitä oteta tacaperin.
Ester 8:9 SIlloin cudzuttin Cuningan kirjoittajat colmandena Cuucautena/ se on Siwan Cuu/ colmandena päiwänä colmattakymmendä/ ja kirjoitettin juuri nijncuin Mardochai käski/ Judalaisten tygö/ ja Förstein tygö/ maanwanhimmitten ja maacunnan päämiesten tygö/ Indiast Ethiopian asti/ joita oli sata ja seidzemencolmattakymmendä maacunda/ heidän oman kirjoituxens jälken/ jocaidzen Canssan tygö heidän kielelläns/ ja Judalaisten tygö heidän kirjoituxens jälken/ ja heidän kielelläns.
Ester 8:10 Ja ne kirjoitettin Cuningas Ahasweruxen nimellä/ ja sinetti painettin Cuningan sormuxella/ ja hän lähetti kirjat hewoisilla/ Cameleillä ja nuoreilla Muuleilla ajawaisten cautta.
Ester 8:11 Joisa Cuningas sallei Judalaiset cusakin Caupungis coota heitäns/ ja warjella heidän hengens/ ja teloitta/ tappa/ ja hucutta caickein Canssan ja maacundain sotawäen/ jotca heitä waiwaisit lapsinens ja waimoinens/ ja ryöstä heidän tawarans.
Ester 8:12 Yhtenä päiwänä caikis Cuningas Ahasweruxen maacunnis/ colmandenatoistakymmendenä päiwänä toisesta Cuusta toistakymmendä/ se on Cuu Adar.
Ester 8:13 Ja kirjois oli/ että käsky oli annettu caickijn maacundijn julistetta caikille Canssoille/ että Judalaiset olisit sinä päiwänä walmit costaman wiholisillens.
Ester 8:14 Ja Muuleilla ajawaiset sanansaattajat ajoit nopiast ja kijrust Cuningan sanan jälken/ ja se käsky lyötin Susanin linnas ylös.
Ester 8:15 Ja Mardochai läxi Cuningan tyköä Cuningalisis waatteis kellaisis ja walkeis/ ja suurella culdacruunulla/ ja callilla lijnaisella hamella ja purpuralla/ ja Susanin Caupungi iloidzi ja riemuidzi.
Ester 8:16 Sillä sinne oli tullut walkeus ja ilo/ riemu ja cunnia Judalaisille.
Ester 8:17 Ja caikis maacunnis ja Caupungeis/ joihin Cuningan sana ja käsky tuli/ oli ilo ja riemu Judalaisten keskellä/ pito ja hywät päiwät/ ja monda maan Canssast tuli Judalaisexi: sillä Judalaisten pelco tuli heidän päällens.

IX. Lucu.

JUdalaiset costawat wihamiehillens ja tappawat heistä monda tuhatta/ v. 1.
tappawat kymmenen Hamanin poica/ v. 7.
ja hirttäwät Estherin käskyn jälken/ v. 13.
pitäwät sijtte juhlia/ v. 17.
Esther ja Mardochai wahwistawat kirjoituxilla/ Judalaiset pitämän nämät päiwät muistoxi/ v. 20.
ja cudzuwat ne Purimixi/ v. 26.

Ester 9:1 JA toisna Cuucautena toistakymmendä Adarin Cuulla/ colmandenatoistakymmendenä päiwänä/ jona Cuningan sana ja käsky oli tullut/ että piti tehtämän juuri sinä päiwänä/ jona Judalaisten wiholiset toiwoit woittawans heitä/ käändyi nijn että Judalaiset woitit heidän wiholisens.
Ester 9:2 Nijn Judalaiset cocoisit idzens Caupungeihins caikis Cuningas Ahasweruxen maacunnis/ laskeman kätens nijden päälle/ jotca heille pahutta tahdoit/ ja ei yxikän woinut seisoa heitä wastan: sillä caicki Canssa pelkäis heitä.
Ester 9:3 Ja caicki maacundain päämiehet ja Förstit/ ja maanwanhimmat/ ja Cuningan wircamiehet ylistit Judalaisia: sillä Mardochain pelco tuli heidän päällens.
Ester 9:4 Ja Mardochai oli suuri Cuningan huones/ ja hänen sanomans cuului caickijn maacundijn/ cuinga hän menestyi ja tuli suurexi.
Ester 9:5 Nijn Judalaiset löit caicki wihamiehens miecalla/ tapoit ja hucutit heidän/ ja teit heidän cansans oman tahtons jälken.
Ester 9:6 Ja Susanin linnas löit Judalaiset wijsi sata miestä cuoliaxi/ ja hucutit heidän.
Ester 9:7 Wielä päälisexi tapoit he Parsandathan/ Dalphonin/ Aspathan.
Ester 9:8 Porathan/ Adalian/ Aridathan.
Ester 9:9 Parmasthan/ Arissain/ Aridain/ Wajesathan.
Ester 9:10 Nämät kymmenen Hamanin poica/ joca oli Medathanin poica Judalaisten wihamies: mutta ei he ruwennet heidän tawaroihins.
Ester 9:11 SIlloin tuli tapettuiden lucu Susanin linnaan Cuningan eteen.
Ester 9:12 Ja Cuningas sanoi Drotning Estherille: Judalaiset owat tappanet wijsi sata miestä/ ja hucuttanet heidän Susanin linnas/ ja kymmenen Hamanin poica: mitäs luulet heidän muisa Cuningan maacunnis tehnen? mitäs pyydät sinulles annetta? ja mitäs wielä anot sinulles tehtä?
Ester 9:13 Esther sanoi: jos Cuningalle kelpa/ nijn andacon myös Judalaisten huomena tehdä Susanis tämän päiwäisen käskyn jälken/ että he hirtäisit kymmenen Hamanin poica puuhun.
Ester 9:14 Ja Cuningas käski nijn tehdä/ ja se käsky lyötin Susanis ylös/ ja kymmenen Hamanin poica hirtettin.
Ester 9:15 Ja Judalaiset cocoisit idzens Susanis/ neljändenätoistakymmendenä päiwänä Adar Cuusta/ ja tapoit colme sata miestä Susanis: mutta heidän tawaroihins ei he ruwennet.
Ester 9:16 MUtta muut Judalaiset Cuningan maacunnis tulit cocon ja warjelit hengens/ saadaxens lepo wiholisildans/ ja tapoit wiholisistans wijsicahdexattakymmendä tuhatta/ mutta ei he sattunet tawaroihin.
Ester 9:17 Se tapahdui colmandenatoistakymmendenä päiwänä Adar Cuusta/ ja he lewäisit neljändenätoistakymmendenä päiwänä sijtä Cuusta. Sen he teit ilon ja pidon päiwäxi.
Ester 9:18 Mutta Judalaiset cuin Susanis olit/ tulit cocon colmandenatoistakymmendenä ja neljändenätoistakymmendenä päiwänä/ ja lewäisit wijdendenätoistakymmendenä päiwänä/ ja teit sen päiwän pidon ja ilon päiwäxi.
Ester 9:19 Sentähden Judalaiset jotca asuit wähis Caupungeis ja maan kylis/ teit sen neljännentoistakymmenennen päiwän Adar Cuusta pidon ja ilon päiwäxi/ ja lähetit lahjoja toinen toisellens.
Ester 9:20 JA Mardochai kirjoitti caicki nämät tegot/ ja lähetti kirjat caikille Judalaisille/ jotca olit caikis Cuningas Ahasweruxen maacunnis/ sekä lähes että cauwas.
Ester 9:21 Että he ottaisit wastan ja pidäisit jocawuosi sen neljändenätoistakymmendenä ja wijdendenätoistakymmendenä Adar Cuusta.
Ester 9:22 Nijnä päiwinä joina Judalaiset olit tullet lepoon wiholistens edest/ ja sinä Cuucautena/ jona heidän suruns on iloxi käändynyt ja heidän murhens hywixi päiwixi/ että he ne pidäisit ilo ja pitopäiwinä/ ja lähetäisit lahjoja toinen toisellens/ ja jacaisit waiwaisille.
Ester 9:23 Ja Judalaiset otit wastan sen cuin he ennen olit ruwennet tekemän/ ja cuin Mardochai heidän tygöns kirjoitti.
Ester 9:24 Millä tawalla Haman Medathan Agagilaisen poica/ caickein Judalaisten wiholinen/ oli ajatellut hucutta caickia Judalaisia/ ja andoi heittä arpa murendaxens ja hucuttaxens heitä.
Ester 9:25 Ja cuinga Esther oli mennyt Cuningan tygö ja puhunut että hänen paha aicoimisens/ cuin hän oli ajatellut Judalaisia wastan/ käättin kirjoitusten cautta hänen oman pääns päälle/ ja cuinga hän ja hänen poicans ripustettin puuhun.
Ester 9:26 Sijtä he nämät päiwät cudzuit Purim arwan nimen jälken/ ja mitä he olit idze nähnet/ ja cuinga heille oli tapahtunut.
Ester 9:27 Ja Judalaiset sääsit sen/ ja otit päällens ja heidän siemenens päälle/ ja caickein nijden päälle/ jotca idzens annoit heidän tygöns/ ettei he hyljä nijtä cahta päiwä/ waan pitäwät ne jocawuosi/ nijncuin ne olit toimitetut ja kirjoitetut.
Ester 9:28 Ettei näitä päiwiä pitänyt unhotettaman/ mutta pidettämän heidän lastens lapsilda/ ja caikilda heidän sucucunnildans/ caikis maacunnis ja Caupungeis. Nämät owat Purimin päiwät/ joita ei pidä hyljättämän Judalaisten seas/ ja heidän muistons ei pidä unhotettaman heidän siemenesäns.
Ester 9:29 Ja Drotning Esther Abihailin tytär/ ja Mardochai Judalainen kirjoitit caikella woimalla toiset Purimin kirjat.
Ester 9:30 Ja lähetti kirjat caikille Judalaisille/ sataan ja seidzemencolmattakymmeneen Ahashweruxen waldacunnan maacundijn suloisilla ja ystäwälisillä sanoilla.
Ester 9:31 Wahwistaxens näitä Purimin päiwiä/ heidän määrätyillä aigoillans/ nijncuin Mardochai Judalainen ja Drotning Esther olit heille walmistanet/ nijncuin he olit sieluns päälle ottanet ja siemenens päälle/ sen määrätyn paaston ja heidän huutons.
Ester 9:32 Ja Esther käski ja wahwisti nämät Purimin menot/ ja että ne piti kirjaan kirjoitettaman.

Vers. 21. Että he ottaisit wastan ja jocawuosi sen pidäisit ) Jumalan sanas on se angarast kielty/ ettei pidä sijhen lisättämän eli wähettämän sijtä/ eikä utta jumalan palwelust asetettaman ilman hänen käskytäns/ sijhen pitä tydyttämän. Ei Judalaiset tätä wastan syndi tee/ asettaisans näitä juhlapäiwiä: sillä ei he aseta udella tawalla Jumalata palwelda/ eikä erinomaisest näinä päiwinä tule cocon/ waan että he tiesit idzens welcapääxi kijttämän ja ylistämän Jumalata/ sijtä hywäst työstä cuin heille tapahtunut oli/ mielistywät he ainoastans tähän wapaan aicaan/ näinä päiwinä sitä yximielisest tekemän: joca aica ei mitän muuttanut heidän menoistans.

X. Lucu.

CUningas Ahasweruxen tegot/ ja mihingä cunniaan MArdochai corgotetan/ etc. on kirjoitettu Medein ja Persian Cuningasten Aicakirjas.

Ester 10:1 Ja Cuningas Ahaswerus laski weron maan päälle/ ja luotoin päälle merellä.
Ester 10:2 Mutta caicki hänen työns/ woimans ja wäkewydens/ ja Mardochain suuri cunnia cuin Cuningas hänelle andoi/ cadzo se on kirjoitettu Medein ja Persian Cuningasten Aicakirjas.
Ester 10:3 Sillä Mardochai Judalainen oli toinen Cuningas Ahasweruxesta/ ja wäkewä Judalaisten seas/ ja otollinen weljeins paljouden keskellä/ joca edzei Canssans parast/ ja puhui parhain päin caiken hänen siemenens puolest.

Estherin kirjan loppu.