Esran Kirja

22.04.2020

PRIMUS ESDRAE , Esran Kirja / josa kirjoitetan : I. CUinga Cyrus eli Cores Persian Cuningas/ sijttecuin hän oli saanut Babelin waldacunnan/ anda Judalaiset mennä cotia rakendaman Jerusalemin Templi: jotca caicki/ nijn monda cuin heitä on/ rupewat cotia tulduans sitä rakendaman/ cap. 1. 2. 3.
II. Että Judalaisten wihamiehet candawat heidän päällens Cuningas Arthahsasthan edes/ joca kieldä heitä sitä rakendamast.
III. Että Haggai ja Sacharia HERran Prophetat/ neuwowat heitä aica ottain taas rakendaman/ ja cosca maan Herra oli sijtä kirjoittanut Cuningas Dariuxen tygö/ nijn hän käske lujast rakenda.
Jonga he myös päättäwät/ cap. 5. 6.
IV. Cuinga Esra muiden Babelijn jäänytten Judalaisten cansa/ owat saanet Darius Artaxerxes Longimanuxelda luwan mennäxens Jerusalemijn/ asettaman Jumalan palwelust ja hallituswircans.
Judalaiset walittawat hänen edesäns/ olewans secoitetun pacanoitten cansa/ ja heilläns olewan pacanaliset emännät/ jotca he Esran käskyn jälken heistäns eroittawat/ cap. 7. 8. 9. 10.
Täsä kirjas on mitä tapahtui liki 93. ajastajas/ ensimäisest Corexen hallituxen ajastajast Babelis/ liki Nehemian tulemust Jerusalemijn.
Sillä: Cores hallidzi Babelis 8. Arthahsastha Cambyses tietäitten cansa 8. Darius Hystaspis 36. Xerxes 21. Artaxerxes Longimanus sijhenasti cuin Nehemia tuli Jerusalemijn 20. ajastaica.

Esran Kirja

I. Lucu.

CUningas Cores anda Judalaiset mennä jällens cotia/ ja käske raketa Jerusalemin Templi/ v. 1 Judan ja BenJaminin ylimmäiset/ ja monda muuta heidän cansans/ lähtewät Jerusalemijn/ v. 5.
ottawat myötäns Cuningan käskyn jälken hopia ja culdaastiat/ jotca Cuningas NebucadNezar oli wienyt pois Templist/ v. 7.

Esra 1:1 ENsimäisnä Corexen Persian Cuningan wuonna/ että HERran sana täytetäisin joca oli puhuttu Jeremian suun cautta/ herätti HERra Corexen Persian Cuningan hengen cuuluttaman coco waldacunnasans kirjoituxella/ sanoden:
Esra 1:2 Näin sano Cores Persian Cuningas: HERra Jumala taiwast on andanut minulle caicki maan waldacunnat/ ja on käskenyt minun rakenda hänellens huonen Jerusalemijn/ joca on Judaas.
Esra 1:3 Cuca on teidän seasan caikest hänen Canssastans/ hänen Jumalans olcon hänen cansans/ ja hän mengön Jerusalemijn/ joca on Judaas/ ja rakendacan HERran Israelin Jumalan huonen/ se on Jumala cuin Jerusalemis on.
Esra 1:4 Ja caickia jääneit caikis paicois cusa he muucalaisna olit/ pitä autettaman sen paican Canssalda hopialla ja cullalla/ tawaralla ja eläimillä mielelläns Jumalan huoneseen cuin on Jerusalemis.
Esra 1:5 NIin walmistit idzens Isäin päämiehet Judast ja BenJaminist/ Papit ja Lewitat/ caicki jotca Jumalan Hengi kehoitti menemän rakendaman HERran huonetta cuin on Jerusalemis.
Esra 1:6 Ja caicki jotca olit heitä ymbärins/ wahwistit heidän kätens hopia ja culdaastioilla/ tawaralla ja eläimillä/ ja calleilla caluilla/ paidzi sitä cuin he mielelläns uhraisit.
Esra 1:7 CUningas Cores myös toi HERran huonen astiat/ jotca NebucadNezar oli ottanut Jerusalemist/ ja pannut jumalans huoneseen.
Esra 1:8 Mutta Cores Persian Cuningas otti ne ulos rahanhaldian Mithridatin käden cautta/ joca ne luki Judan Förstille Sesbazarille.
Esra 1:9 Ja tämä on heidän lucuns: colmekymmendä culdamalja/ tuhannen hopiamalja ja yhdexäncolmattakymmendä weistä.
Esra 1:10 Colmekymmendä cullaista malja/ ja nijtä toisia hopiaisia maljoja neljä sata ja kymmenen/ ja muita astioita tuhannen.
Esra 1:11 Nijn että caickia astioita sekä cullast/ että hopiast/ oli wijsi tuhatta ja neljä sata: Sesbazar wei ne caicki nijden cansa/ jotca Babelin fangeudest menit Jerusalemijn.

Vers. 1. Corexen ) Tästä Corexest on Esaia ennustanut/ cap. 44:28. Hän luetan pyhäin ja jumalisten hallidziain secaan/ nijncuin hänen sanoistans ja töistäns nähdän: sillä hän on täsä käskenyt raketa HERran huonetta Jerusalemis. Ja Daniel Prophetan piti hän suurna nijncuin Neuwonandajans ja ylimmäisen saarnamiehens/ Dan. 6. vers. ult.
V. 8. Sesbazarille ) Se on se cuin sijtte cudzutan Serubabelixi cuin cuullan ja nähdän cap. 5:16.

II. Lucu.

NIitä cuin lähtewät fangeudest ja tulewat Jerusalemijn ja Judaan/ Serubabelin/ Jesuan ja Nehemian etc. cansa/ on 42360. ilman heidän palcollisitans/ v. 64.
sinne tulduans andawat he hywäst tahdost HERran huonen rakennuxeen 61000. culdapenningitä/ 5000. leiwiskätä hopiata/ ja 100. Papin hametta/ v. 68.

Esra 2:1 NÄmät owat maacunnan lapset cuin läxit fangeudest/ jotca NebucadNezar Babelin Cuningas oli wienyt Babelijn/ ja tulit Jerusalemijn ja Judaan jällens/ cukin Caupungijns.
Esra 2:2 Jotca tulit Serubabelin Jesuan/ Nehemian/ Serajan/ Reelian/ Mardochain/ Bilsan/ Misparin/ Bigiwain/ Rehumin ja Baenan cansa.
Esra 2:3 TÄmä on Israelin Canssan miesten lucu: Parexen lapset/ caxi tuhatta/ sata ja caxicahdexattakymmendä.
Esra 2:4 Sephatian lapset/ colme sata ja caxicahdexattakymmendä.
Esra 2:5 Arahn lapset/ seidzemen sata ja wijsicahdexattakymmendä.
Esra 2:6 Pachat Moabin lapset/ Jesua Joabin lasten seas/ caxi tuhatta/ cahdexan sata/ ja caxitoistakymmendä.
Esra 2:7 Elamin lapset/ tuhannen/ caxi sata/ ja neljäcuudettakymmendä.
Esra 2:8 Zathun lapset/ yhdexän sata ja wijsiwijdettäkymmendä.
Esra 2:9 Zacain lapset/ seidzemen sata ja cuusikymmendä.
Esra 2:10 Banin lapset/ cuusi sata ja caxiwijdettäkymmendä.
Esra 2:11 Bebain lapset/ cuusi sata ja colmecolmattakymmendä.
Esra 2:12 Azgadin lapset/ tuhannen/ caxi sata ja caxicolmattakymmendä.
Esra 2:13 Adonicamin lapset/ cuusi sata/ ja cuusiseidzemettäkymmendä.
Esra 2:14 Bigewain lapset/ caxi tuhatta ja cuusicuudettakymmendä.
Esra 2:15 Adin lapset/ neljä sata ja neljäcuudettakymmendä.
Esra 2:16 Aterin lapset Jehiskiast/ yhdexänkymmendä ja cahdexan.
Esra 2:17 Basain lapset/ colme sata ja colmecolmattakymmendä.
Esra 2:18 Jorahn lapset/ sata ja caxitoistakymmendä.
Esra 2:19 Hasumin lapset/ caxi sata ja colmecolmattakymmendä.
Esra 2:20 Gibbarin lapset/ yhdexänkymmendä ja wijsi.
Esra 2:21 Bethlehemin lapset/ sata ja colmecolmattakymmendä.
Esra 2:22 Netophan miehet/ sata ja cahdexancolmattakymmendä.
Esra 2:23 Anathotin miehet/ sata ja cahdexancolmattakymmendä.
Esra 2:24 Asmawethin lapset/ caxiwijdettäkymmendä.
Esra 2:25 Kirjath Arimin lapset/ Chephiran ja Berothin/ seidzemen sata ja colmewijdettäkymmendä.
Esra 2:26 Raman ja Gabaan lapset/ cuusi sata ja yxicolmattakymmendä.
Esra 2:27 Michman miehet/ sata ja caxicolmattakymmendä.
Esra 2:28 BethElin ja Ain miehet/ caxi sata ja colmecolmattakymmendä.
Esra 2:29 Nebon lapset/ caxicuudettakymmendä.
Esra 2:30 Magbixen lapset/ sata ja cuusicuudettakymmendä.
Esra 2:31 Toisen Elamin lapset/ tuhannen/ caxi sata ja neljäcuudettakymmendä.
Esra 2:32 Harimin lapset/ colme sata ja caxikymmendä.
Esra 2:33 ZodHadidin ja Onon lapset/ seidzemen sata ja wijsicolmattakymmendä.
Esra 2:34 Jerehon lapset/ colme sata ja wijsiwijdettäkymmendä.
Esra 2:35 Senaan lapset/ colme tuhatta/ cuusi sata ja colkymemmendä.
Esra 2:36 PApit: Jejadan lapset Jesuan huonesta/ yhdexän sata ja colmecahdexattakymmendä.
Esra 2:37 Immerin lapset/ tuhannen ja caxicuudettakymmendä.
Esra 2:38 Pashurin lapset/ tuhannen/ caxi sata ja seidzemenwijdettäkymmendä.
Esra 2:39 Harimin lapset/ tuhannen ja seidzemen toistakymmendä.
Esra 2:40 LEwitat: Jesuan ja Cadmielin lapset/ Hodawian lapsista/ neljäcahdexattakymmendä.
Esra 2:41 Weisajat: Asaphin lapset/ sata ja cahdexancolmattakymmendä.
Esra 2:42 Owenwartiain lapset/ Salumin lapset/ Aterin lapset/ Talmonin lapset/ Akubin lapset/ Hatitan lapset ja Sobain lapset caickians/ sata ja yhdexän neljättäkymmendä.
Esra 2:43 NEthinimit Zihahn lapset/ Hasuphan lapset/ Tabaothin lapset:
Esra 2:44 Keroxen lapset/ Siehhan lapset/ Padonin lapset.
Esra 2:45 Lebanan lapset/ Hagaban lapset/ Accubin lapset.
Esra 2:46 Hagabin lapset/ Samlain lapset/ Hananin lapset.
Esra 2:47 Giddelin lapset/ Gaharin lapset/ Reajan lapset.
Esra 2:48 Resinin lapset/ Necodan lapset/ Gazamin lapset.
Esra 2:49 Usahn lapset/ Passeahn lapset/ Bessaihn lapset.
Esra 2:50 Asnan lapset/ Meummin lapset/ Nephussimin lapset.
Esra 2:51 Bacbukin lapset/ Hacuphan lapset/ Harhurin lapset.
Esra 2:52 Bazeluthin lapset/ Mehiran lapset/ Harsan lapset.
Esra 2:53 Barcoxen lapset/ Sisseran lapset/ Thamahn lapset.
Esra 2:54 Neziahn lapset/ Hatiphan lapset.
Esra 2:55 Salomon palweliain lapset/ Sotain lapset/ Sopheretin lapset/ Perudan lapset.
Esra 2:56 Jaelan lapset/ Darconin lapset/ Giddelin lapset.
Esra 2:57 Sephatian lapset/ Hattilin lapset/ Pocherethin lapset Zebaimista/ Amin lapset.
Esra 2:58 Caicki Nethinimin ja Salomon palweliain lapset/ colme sata/ yhdexänkymmendä ja caxi.
Esra 2:59 NÄmät myös menit Mithel/ Mela/ Thelharsa/ Cherub/ Addon/ ja Immer/ jotca ei tietänet Isäins huonetta sanoa ja siemendäns/ jos he olit Israelist.
Esra 2:60 Delajan lapset/ Tobian lapset/ Necodan lapset/ cuusi sata ja caxicuudettakymmendä.
Esra 2:61 Ja Pappein lapsist: Habajan lapset/ Hacoxen lapset/ Barsillain lapset/ joca otti idzellens emännän Barsillain Gileaditerin tyttären/ joca cudzuttin heidän nimelläns.
Esra 2:62 Nämät edzeit heidän sucucundans polwilucu kirja/ ja ei löynnet/ sentähden he pandin pois pappeudest.
Esra 2:63 Ja Hathirsatha sanoi heille/ ettei heidän pitänyt syömän sijtä caickein pyhimmäst/ ennencuin Pappi seisois Urimin ja Thumimin cansa.
Esra 2:64 COco joucko nijncuin yxi mies oli/ caxiwijdettäkymmendä tuhatta/ colme sata ja cuusikymmendä.
Esra 2:65 Paidzi heidän palwelioitans ja pijcojans/ joita oli seidzemen tuhatta/ colme sata ja seidzemenneljättäkymmendä/ ja heillä oli weisaita/ miehiä ja waimoja/ caxi sata.
Esra 2:66 Seidzemen sata ja cuusineljättäkymmendä hewoista: caxi sata ja wijsiwijdettäkymmendä Muulia.
Esra 2:67 Neljä sata ja wijsineljättäkymmendä Cameliä/ cuusi tuhatta/ seidzemen sata/ ja caxikymmendä Asia.
Esra 2:68 Ja monicahdat Isäins Päämiehistä/ cosca he menit HERran huoneseen Jerusamis/ uhraisit hywällä mielellä Jumalan huoneseen/ raketta sitä paicallens.
Esra 2:69 Ja he annoit warans jälken rakennuxen tawaraxi/ yhdenseidzemettäkymmendä tuhatta culdapenningitä/ ja wijsi tuhatta leiwiskä hopiata/ ja sata Papin hametta.
Esra 2:70 Nijn Papit/ Lewitat ja muutamat Canssast/ weisajat/ ja owenwartiat ja Nethinimit asuit Caupungeisans/ ja coco Israel myös Caupungeisans.

Vers. 2. Serubabelin ) Tämä tuli sijtte Judan Canssan Förstixi/ ja Jesua ylimmäisexi Papixi/ cuin nähdän Zachar. 3. ja 4.
v. 63. Hathirsatha ) Tämä oli Nehemia: sillä nijn hän cudzutan Persian kielellä/ nijncuin nähdän/ Nehem. 8:9.

III. Lucu.

SEidzemendenä Cuucautena tulewat Israelin lapset cocon Jerusalemis/ ja Jesua rakenda Serubabelin cansa HERralle Altarin/ v. 1.
pitäwät Lehtimajan juhla/ ja uhrawat sen päällä Mosexen lain jälken/ v. 4.
palckawat kiwenhackait ja seppiä/ rakendaman HERran huonetta/ v. 7.
Toisna wuonna/ toisna Cuucautena laskewat he Templin perustuxen suurella riemulla ja laululla/ v. 8.
monicahdat itkewät jotca olit nähnet endisen Templin/ v. 12.

Esra 3:1 COsca seidzemes Cuucausi oli tullut/ ja Israelin lapset olit Caupungeisans/ tuli Canssa cocon nijncuin yxi mies Jerusalemijn.
Esra 3:2 Ja Jesua Josedekin poica/ ja Papit hänen weljens nousit/ ja Serubabel Sealthielin poica ja hänen weljens/ ja rakensit Israelin Jumalan Altarin/ uhrataxens sen päällä polttouhria/ nijncuin kirjoitettu on Mosexen Jumalan miehen lais.
Esra 3:3 Ja he laskit Altarin perustuxens päälle/ waicka he pelkäisit sen maan Canssoja/ ja he uhraisit sen päällä HERralle polttouhria/ amulla ja ehtolla.
Esra 3:4 Ja he pidit Lehtimajan juhla/ nijncuin kirjoitettu on/ ja teit polttouhria jocapäiwä/ sen lugun jälken cuin pitikin/ cutakin päiwänäns.
Esra 3:5 Senjälken mitä alinomaisia polttouhreja/ ja uden Cuun/ ja caickein HERran juhlain pyhitettyin/ ja caickinaisia mieliuhreja/ cuin he hywällä mielellä teit HERralle.
Esra 3:6 Seidzemennen Cuucauden ensimäisnä päiwänä/ rupeisit he uhraman HERralle polttouhria/ mutta ei HERran Templin perustus ollut wielä laskettu.
Esra 3:7 Ja he annoit kiwenhackaille ja työwäelle raha/ ruoca ja juoma/ ja öljyä Sidonialaisille ja Tyriläisille/ että he toisit heille Cedripuita Libanonista Japhonin merta myöden/ Corexen Persian Cuningan suomast.
Esra 3:8 MUtta toisna wuonna sijttecuin he tulit Jerusalemijn/ HERran huonen tygö toisna Cuucautena/ rupeis Serubabel Sealthielin poica/ ja Sesuja Josedechin poica/ ja muut heidän jäänet weljens/ Papit ja Lewitat/ ja caicki cuin fangeudesta tulit Jerusalemijn/ ja panit cahdenkymmenen ajastaicaiset ja wanhemmat Lewitat HERran huonen työn teettäjixi.
Esra 3:9 Ja Jesua seisoi poikinens ja weljinens/ ja Kadmiel poikinens/ ja Judan lapset nijncuin yxi mies teettämäs HERran huonen työwäke/ Henadadin lapset poikinens/ ja Lewita heidän weljens.
Esra 3:10 Ja cosca rakendajat laskit HERran Templin perustuxen/ seisoit Papit puetettuna/ waskitorwein cansa/ ja Lewitat Asaphin pojat candeleilla/ kijttämäs HERra Dawidin Israelin Cuningan sanoilla.
Esra 3:11 Ja he weisaisit wuoroittain ylistäisäns ja kijttäisäns HERra/ että hän on hywä ja hänen laupiudens pysy ijancaickisest Israelin päälle: Ja caicki Canssa huusit corkialla änellä ja kijtit HERra/ että HERran huonen perustus oli laskettu.
Esra 3:12 Mutta moni wanhoista Papeista ja Lewitaista ja Isäin päämiehistä/ jotca olit nähnet ensimäisen huonen: cosca tämä huonen perustus laskettin heidän silmäins edes/ itkit suurella änellä/ ja moni huusi corkialla änellä ilon tähden.
Esra 3:13 Että se huuto oli nijn suuri/ ettei Canssa eroittanut ilon ändä itcun änestä: sillä Canssa huusi corkialla änellä/ että se äni cauwas cuului.

Vers. 12. Itkit ) Sillä ei he luullet tämän Templin tulewan nijn caunixi cuin endinen oli.

IV. Lucu.

SAmaritereit ei sallita rakendaman Templi/ v. 1.
he palckawat neuwonandaita Judalaisi wastan/ estämän Templin rakennust Corexen aicana/ v. 4.
Kirjoittawat Ahasweruxen ja Arthahsasthan aicana Judalaisi wastan kirjan/ näin: jos he saawat raketa Jerusalemin/ nijn he luopuwat Cuningast/ ja owat idze Herrana nijncuin ennengin/ v. 7.
Arthahsastha wasta/ ja käske estä heidän/ v. 17.
jota he tekewät toisen Dariuxen wuoten asti/ v. 23.

Esra 4:1 MUtta cosca Judan ia BenJaminin wihamiehet cuulit/ että ne jotca fangiuxes olit ollet/ rakensit HERralle Israelin Jumalalle Templi.
Esra 4:2 Tulit he Zerubabelin ja Isäin Päämiesten tygö/ ja sanoit heille: me rakennam teidän cansan/ sillä me edzim teidän Jumalatan nijncuin tekin/ ja emme ole sijtte uhrannet cuin Asser Haddon Assurin Cuningas meidän tänne wei.
Esra 4:3 Mutta Zerubabel ja Jesua ja muut Israelin Isäin Päämiehet wastaisit: ei sowi teidän ja meidän raketa meidän Jumalallem huonetta/ mutta me rakennam yxin HERralle Israelin Jumalalle huonen/ nijncuin Cores Persian Cuningas meidän käski.
Esra 4:4 Nijn sen maacunnan wäki esti Judan Canssan kädet/ ja peljätti rakendamast/
Esra 4:5 Ja palckais Neuwonandaita heitä wastan/ estämän heidän neuwoans/ nijncauwan cuin Cores Persian Cuningas eli/ Dariuxen Persian Cuningan waldacundan asti.
Esra 4:6 Mutta cosca Ahaswerus tuli Cuningaxi/ hänen waldacundans algusa kirjoitit he canden Judan ja Jerusalemin asujamia wastan.
Esra 4:7 JA Arthahsasthan aicana/ kirjoitti Bilsam/ Mitridates/ Tabeel ja muut heidän neuwostans Arthahsasthan Persian Cuningan tygö. Ja kirja oli kirjoitettu Syrian kielellä/ ja tulkittu Syrian kielellä.
Esra 4:8 Rehum Cantzleri ja Simsai kirjoittaja/ kirjoitit kirjan Jerusalemita wastan Cuningas Arthahsasthan tygö.
Esra 4:9 Silloin Rehum Cantzleri ja Simsai kirjoittaja/ ja muut Neuwonandajat Dinast/ Arphasathast ja Tarplatast/ Persiast/ Arachast/ Babelist/ Susanist/ Dehast ja Elamist.
Esra 4:10 Ja muut Canssat/ jotca wäkewä ja cuuluisa mies Asnaphar toi tänne/ ja pani heidän asuman Samarian Caupungeihin/ ja muihin Caupungeihin tällä puolen weden ja Canaan.
Esra 4:11 Ja kirja jonga he lähetit Cuningas Arthahsasthan tygö/ oli näin kirjoitettu.
Esra 4:12 SInun palwelias ne miehet cuin asuwat tällä puolella weden/ ja Canaas. Se olcon Cuningalle tiettäwä/ että Judalaiset jotca sinun tyköäs tulit meidän tygöm Jerusalemijn/ rakendawat capinalist ja paha Caupungita/ ja on perustanet ja corgottanet muurit.
Esra 4:13 Nijn olcon Cuningalle tiettäwä/ että jos se Caupungi raketan ja muurit perustetan/ nijn ei he sinulle anna lahja/ tullia ja ajastaicaista wero/ ja wahingoidzewat Cuningasten weron.
Esra 4:14 Me olem caicki palatzis caswatetut/ emme tahtonet enä Cuningan ylöncadzomist nähdä/ sentähden me lähetim ja ilmoitim Cuningalle.
Esra 4:15 Ettäs edzisit Isäis Aicakirjoin/ ja sinä löydät nijstä ja saat tietä tämän olewan capinalisen ja wahingolisen Caupungin Cuningoille ja maacunnille/ joca saatti jo wanhast muutkin luopuman/ jongatähden myös tämä Caupungi on autiaxi tehty.
Esra 4:16 Mingätähden me annam Cuningan tietä/ että jos tämä Caupungi raketan/ ja muurit tehdän. nijn et sinä tätä puolda wirta saa pitä.
Esra 4:17 NIin Cuningas lähetti wastauxen Rehumille/ Cantzlerille ja Simsaille kirjoittajalle/ ja muille heidän cansaweljillens cuin Samarias asuit/ ja muille cuin toisella puolella weden olit/ rauhan ja terweyden.
Esra 4:18 Lähetys kirja/ jonga te meidäm tygöm lähetit/ on luettu julkisest minun edesän.
Esra 4:19 Ja on minulda käsketty edzittä/ ja on löytty sen Caupungin jo wanhan aican nosnen Cuningoita wastan/ ja luopunen/ nijn että capina on sijnä nosnut.
Esra 4:20 Ja että Jerusalemis owat ollet wäkewät Cuningat/ ja owat wallinnet caicki cuin toisella puolella weden on/ ja heille on annettu tulli/ lahjat ja ajastaicainen wero.
Esra 4:21 Tehkät sijs tämän käskyn jälken/ estäkät nijtä miehiä rakendamast Caupungi/ sijhenasti cuin minä annan käskyn.
Esra 4:22 Nijn ottacat waari ettet te wijwyttelis täsä asias/ ettei Cuningoille mitän wahingota tulis.
Esra 4:23 COsca Cuningas Arthahsasthan kirja luettin Rehumin/ Simsain kirjoittajan ja heidän cansaweljeins edes/ menit he kijrust Jerusalemijn Judalaisten tygö/ ja estit heidän käsiwarrella ja wäkewydellä.
Esra 4:24 Silloin lacattin Jumalan huonen työstä Jerusalemis/ nijn että se jäi Dariuxen Persian Cuningan toisen wuoten asti.

Vers. 1. Wihamiehet ) Ne olit Samariterit jotca ei ollet Israelin lapsist/ waan Assurin Cuningalda sinne wiedyt/ cuin sijtä luetan 4. Reg. 17:24. Nämät pidit Judalaisten puolda myötäkäymises/ mutta cuin Judalaisilla nurin käwi/ olit he heidän pahimmat wihamiehens.
v. 6. Ahaswerus ja
v. 7. Arthahsastha ) Judalaiset owat näillä nimillä nimittänet yhteisest Perisian Cuningoita/ waicka mitkä heidän nimens muutoin owat ollet. Nijncuin Ruomin hallidziat owat cudzutut/ Caesar , Augustus , etc. ei näitä asioita/ ilman oikein ymmärretä. Ilman epäilemät Ahaswerus Esran mielest on Darius Hystaspis täsä/ jonga tygö hän sano heidän kirjoittanen/ ja kirjoitus seura wijdennes lugus/ ja wastaus cuudennes. Mutta Arthahsastha Cambyses/ joca likin Corest hallidzi ja esti rakennuxen.

V. Lucu.

HAggai ja Sacharia ennustawat Judalaisille/ ja käskewät heidän lujast rakenda/ v. 1.
Thathnai Maanherra tällä puolen wirta/ kysy heille kenen käskyst he rakendawat/ v. 3.
cuin he händä olit wastannet/ kirjoitta Thathnai Cuningas Dariuxen tygö/ ja ano tietä hänen tahtoans/ v. 6.

Esra 5:1 JA Prophetat Haggai ja Sacharia Iddon poica ennustit Judalaisille jotca olit Judas ja Jerusalemis/ Israelin Jumalan nimen.
Esra 5:2 Silloin nousit Serubabel Sealthielin poica ja Jesua Josedekin poica/ ja rupeisit rakendaman Jumalan huonetta Jerusalemis/ ja Jumalan Prophetat heidän cansans/ auttain heitä.
Esra 5:3 SIihen aican tuli Thathnai heidän tygöns/ joca oli Maanherra tällä puolen weden/ ja StarBosnai heidän cansaweljens/ ja sanoit näin heille: cuca teidän on käskenyt rakenda tätä huonetta/ ja hänen muurejans perusta.
Esra 5:4 Nijn me sanoim heille: mitkä nijden miesten nimet owat/ jotca tätä rakennusta rakendawat.
Esra 5:5 Ja Jumamalan silmä tuli Judan wanhimbain päälle/ ettei se heildä nijncauwaxi estetty cuin sanoma wietin Dariuxen tygö: ja lähetys kirja tuli sijtä asiast tacaperin jällens.
Esra 5:6 JA kirja jonga Thathnai Maanherra tällä puolen weden/ ja StarBosnai/ ja hänen cansaweljens Arphasadist/ jotca olit tällä puolen weden/ lähetit Cuningas Dariuxen tygö.
Esra 5:7 Ja ne sanat jotca he lähetit hänen tygöns/ owat näin kirjoitetut: Darius Cuningalle caicki rauha.
Esra 5:8 Se olcon Cuningalle tiettäwä/ että me tulim Judan maacundaan sen caickein suurimman Jumalan huonen tygö/ sitä raketan caickinaisist kiwist/ hirret pannan seinijn/ ja työ joutu ja menesty heidän käsisäns.
Esra 5:9 Nijn me kysyim wanhimmille/ ja sanoim heille: cuca teille andoi käskyn rakenda tätä huonetta/ ja näitä muureja perusta?
Esra 5:10 Me kysyimme myös heille heidän nimens/ andaxem sinulle ne tietä: ja me kirjoitim nijden miesten nimet jotca heidän Päämiehens olit.
Esra 5:11 Ja sencaltaisen sanan he meille wastaisit/ sanoden: me olem taiwan ja maan Jumalan palweliat/ ja rakennam tätä huonetta/ joca ennen monda wuotta oli rakettu/ jonga yxi wäkewä Israelin Cuningas oli rakendanut ja pannut ylös.
Esra 5:12 Mutta sijttecuin meidän Isät wihoitit Jumalan taiwast/ andoi hän heidän NebucadNezarin käsijn/ Calderein Cuningan Babelist/ hän jaotti tämän huonen ja wei Canssan Babelijn.
Esra 5:13 MUtta ensimäisnä Corexen Babelin Cuningan wuonna käski Cuningas Cores tämän Jumalan huonen raketa.
Esra 5:14 Ne culdaastiat ja hopiaastiat cuin olit sijnä Jumalan huones/ jotca NebucadNezar otti Jerusalemin Templist/ ja wei Babelin Templijn/ ne otti Cuningas Cores Babelin Templist/ ja andoi Sesbazarille/ jonga hän pani heidän päämiehexens.
Esra 5:15 Ja sanoi hänelle: ota nämät astiat/ mene ja wie heitä Jerusalemin Templijn/ ja anna Jumalan huone raketta paicallens.
Esra 5:16 Silloin tuli tämä Sesbazar/ ja laski Jumalan huonen perustuxen Jerusalemis/ ja sijtä ajast nijn tähän asti on rakettu/ ja ei ole wielä täytetty.
Esra 5:17 Nyt sijs/ jos Cuningan kelpa/ nijn andacan edziä Cuningan tawarahuones Babelis/ jos se on käsketty Cores Cuningalda heidän raketa tätä Jumalan huonetta cuin on Jerusalemis/ ja andacon tästä asiast Cuningan tahdon meidän tietä.

Vers. 6. Ja kirja ) Tämä on se kirjoitus josta ennen puhuttin/ cap. 4:6. Ahasweruxen tygö. Ja tämä Darius on Ahaswerus. Cadzo supra , cap. 4:6. ja 7.

VI. Lucu.

CUningas Darius anda tutkistella ja löytä Corexen käskenen Judalaisia menemän cotia rakendaman Templi/ v. 1.
anda käskyns Thathnaille/ ettei heitä estetäis rakendamast/ waan autetaisin Cuningan tawarast/ v. 6.
annetaisin myös uhrixi mitä he tarwidzisit/ että he rucoilisit Cuningan ja hänen lastens edest/ v. 9.
Thathnai teke nijn/ työ menesty ja päätetän cuudendena Cuningas Dariuxen wuotena/ v. 12.
Judalaiset uhrawat ja pyhittäwät Templin ilolla/ v. 16.
pitäwät Pääsiäist aicanans Mosexen lain jälken/ v. 19.

Esra 6:1 NIin Darius Cuningas käski edziä Cantzelijs/ Cuningan tawarahuones Babelis.
Esra 6:2 Silloin löyttin Ahmethan linnast/ joca on Medis/ yxi kirja/ josa oli näin muistoxi kirjoitettu:
Esra 6:3 ENsimäisnä Cuningas Corexen wuonna/ käski Cuningas Cores Jumalan huonen raketa Jerusalemis/ sille paicalle cuin uhratan/ ja laske perustuxen/ cuuttakymmendä kynärätä corkiaxi/ ja cuuttakymmendä kynärätä lewiäxi.
Esra 6:4 Colme seinä caickinaisista kiwistä ja yxi seinä puista/ ja että Cuningan huonest pitä annettaman ruoca.
Esra 6:5 Nijn myös Jumalan huonen hopiaiset ja cullaiset astiat/ jotca NebucadNezar oli ottanut Jerusalemin kircost ja wienyt Babelijn/ annetta ja wietä jällens Jerusalemijn siallens Jumalan huoneseen.
Esra 6:6 NIin olcat nyt erinäns heistä/ sinä Thathnai maan Herra sillä puolen weden/ ja sinä StharBosnai/ ja teidän cansaweljen Arphasathist/ te jotca oletta sillä puolen weden.
Esra 6:7 Andacat heidän tehdä työtä Jumalan huones/ että Judasten päämies ja heidän wanhimbans saisit Jumalan huonen raketuxi hänen endiselle paicallens.
Esra 6:8 Se on myös käsketty minulda mitä Judan wanhimmille pitä annettaman/ että he rakennaisit tämän Jumalan huonen/ nimittäin: että sille wäelle pitä juuri kijrust ruoca annettaman Cuningan werocalust sildä puolen weden/ ja ei heitä estettämän.
Esra 6:9 Jos he tarwidzewat calpeja/ caridzoita taicka caurita uhrixi taiwaliselle Jumalalle/ nisuja/ suoloja/ wijna ja öljyä/ Jerusalemin Pappein tawan jälken/ nijn pitä heille annettaman jocapäiwä ilman yhdetäkän estettä.
Esra 6:10 Että he uhraisit taiwaliselle Jumalalle makiata hajua/ ja rucoilisit Cuningan ja hänen lastens elämän edest.
Esra 6:11 Tämä käsky on minulda annettu/ ja cucaikänäns nämät sanat muutta/ hänen huonestans pitä yxi hirsi rewäistämän ja nostettaman ylös/ ja hänen pitä sijhen ripustettaman/ ja hänen huonens pitä localäjäxi tehtämän sen työn tähden.
Esra 6:12 Jumala joca taiwas asu/ hän tappacon caicki ne Cuningat ja Canssat/ jotca ojendawat kätens muuttaman taicka särkemän Jumalan huonetta/ joca on Jerusalemis. Minä Darius olen näitä käskenyt/ että se pidäis juuri nopiast tehtämän.
Esra 6:13 SIlloin Thathnai maan Herra sillä puolen weden/ ja StharBosnai heidän cansaweljeins cansa/ joiden tygö Cuningas Darius oli lähettänyt/ teit sen nopiast.
Esra 6:14 Ja Judalaisten wanhimmat rakensit/ ja se menestyi Haggai Prophetan ja Sacharian Iddon pojan ennustuxen jälken/ ja he rakensit ja päätit Israelin Jumalan käskyn jälken/ ja Corexen/ Dariuxen ja Arthahsasthan Persian Cuningasten käskyn jälken.
Esra 6:15 Ja huone päätettin täydellisest colmanden päiwän asti Adarin Cuusta/ joca oli cuudendena Cuningas Dariuxen waldacunnan wuonna.
Esra 6:16 JA Israelin lapset/ Papit/ Lewitat/ ja muut jotca fangina olit ollet/ pidit ilolla Jumalan huonen wihkimist.
Esra 6:17 Ja uhraisit täsä Jumalan huonen wihkimyxes sata calpeja/ caxi sata oinasta/ neljä sata caridzata/ ja caxitoistakymmendä caurista/ coco Israelin syndein edest/ Israelin sucucundain lugun jälken.
Esra 6:18 Ja asetit Papit wuorollens/ ja Lewitat järjestyxellens/ palweleman Jumalata joca on Israelis/ nijncuin Mosexen kirjas on kirjoitettu.
Esra 6:19 JA ne/ jotca fangina olit ollet pidit Pääsiäistä neljändenätoistakymmendenä päiwänä ensimäisest Cuucaudest.
Esra 6:20 Papit ja Lewitat olit puhdistanet idzens/ nijn että he caicki olit puhtat nijncuin yxi mies/ ja he teurastit Pääsiäisen caickein fangeuxen lasten edest/ ja Pappein heidän weljeins edest/ ja idze edestäns.
Esra 6:21 Ja Israelin lapset jotca fangeudest palannet olit/ ja caicki jotca idzens olit erittänet maan pacanaiden saastaisudest heidän tygöns/ edzimän HERra Israelin Jumalata.
Esra 6:22 Ne söit ja pidit happamattoman leiwän juhla/ ilolla seidzemen päiwä: sillä HERra oli heidän iloittanut ja käändänyt Assurin Cuningan sydämen heidän puolens/ että he tulit wahwistetuxi Jumalan huonen tegois/ joca on Israelin Jumala.

Vers. 16. Jumalan huonen wihkimist ) Cadzo/ 2. Chron. 7:5.

VII. Lucu.

CUningas Arthahsasthan seidzemendenä wuonna tule Esra kirjanoppenu Babelist/ v. 1.
ja hänen cansans monda muuta Israelist/ v. 7.
Cuningan kirja/ että hän ottais sen hopian ja cullan jällens cuin Cuningas ja hänen Neuwons sijhen lahjoittanet olit/ ja udistais Jumalan palweluxen Jerusalemis/ v. 11.
mitä puuttu/ pitä otettaman Cuningan tawarahuonest/ v. 20.
ei pidä laskettaman wero jongun päälle/ joca HERran huones palwele/ v. 24.
pitä asetettaman duomarit sille puolen wirta/ jotca Jumalan ja Cuningan lain tallella pitäwät/ v. 25.
Esra kijttä HERra joca Cuningan sijhen kehoittanut oli/ v. 27.

Esra 7:1 MUtta näiden jälken Arthahsasthan Persian Cuningan waldacunnas oli Esra Sarajan poica/ Asarian pojan/ Hilkian pojan.
Esra 7:2 Sallumin pojan/ Zadochin pojan/ Ahitobin pojan.
Esra 7:3 Amariahn pojan/ Asarian pojan/ Merajothin pojan.
Esra 7:4 Serahian pojan/ Usin pojan/ Bukin pojan.
Esra 7:5 Abisuan pojan/ Phineexen pojan/ Eleazarin pojan/ Aaronin pojan/ sen ylimmäisen Papin.
Esra 7:6 Tämä Esra meni Babelist/ joca oli kelwollinen kirjanoppenu Mosexen lais/ jonga HERra Israelin Jumala oli andanut. Ja Cuningas andoi hänelle caicki mitä hän anoi/ HERran hänen Jumalans käden jälken joca hänen päälläns oli.
Esra 7:7 Ja sijnä meni muutamita Israelin lapsist ja Papeist ja Lewitaist/ weisaist/ owenwartioist ja Nethinimeist Jerusalemijn/ seidzemendenä Arthahsasthan Cuningan wuonna.
Esra 7:8 Ja he tulit Jerusalemijn wijdendenä Cuucautena/ se on seidzemes Cuningan wuosi.
Esra 7:9 Sillä ensimäisnä päiwänä ensimäisestä Cuusta aiwoit he lähte Babelist/ ja ensimäisnä päiwänä wijdennestä Cuusta/ tuli hän Jerusalemijn Jumalan hywän käden cautta/ joca hänen päälläns oli.
Esra 7:10 Sillä Esra oli walmistanut sydämens edzimän HERran Lakia/ ja tekemän ja opettaman Israelille käskyjä ja oikeutta.
Esra 7:11 Ja näin on se kirja jonga Cuningas Arthahsastha andoi Papille Esralle kirjanoppenulle/ joca oli opettaja HERran sanas ja Lais/ Israelin päällä:
Esra 7:12 Arthahsastha Cuningasten Cuningas Esralle Papille ja kirjanoppenulle taiwalisen Jumalan Lais/ rauhan ja terweyden.
Esra 7:13 Minä olen käskenyt/ että kenengä ikänäns Israelin Canssasta/ Papeista ja Lewitaista/ kelpa minun waldacunnasani mennä cansas Jerusalemijn/ nijn mengän.
Esra 7:14 Sinä joca olet lähetetty Cuningalda ja nijldä seidzemeldä Neuwonandajalda edzimän Judat ja Jerusalemit Jumalan Lain jälken/ joca käsisäs on.
Esra 7:15 Ja ettäs otat myötäs sen cullan ja hopian cuin Cuningas ja hänen Neuwonandajans hywällä mielellä owat uhrannet Israelin Jumalalle/ jonga maja on Jerusalemis.
Esra 7:16 Ja caickinaisen cullan ja hopian cuins saat coco Babelin maacunnast/ cuin Canssa ja Papit hywällä mielellä andawat Jumalan huoneseen/ joca on Jerusalemis.
Esra 7:17 Ota ne caicki myötäs ja nopiast osta sillä rahalla calpeja/ caridzoita/ caurita/ ja ruocauhria ja juomauhria/ ja uhra teidän Jumalan huonen Altarilla/ joca on Jerusalemis.
Esra 7:18 Mutta mitä sinun ja sinun weljes sijtä rahasta kelpa tehdä cuin lijaxi on/ se tehkät teidän Jumalan tahdon jälken.
Esra 7:19 Ja astiat jotca sinun haldus owat annetut sinun Jumalas huonen palweluxexi/ anna ne pois Jumalan eteen Jerusalemijn.
Esra 7:20 Ja mitä enä tarwitan sinun Jumalas huoneseen ja sinä culutat/ nijn anna Cuningan tawarahuonest.
Esra 7:21 Minä Arthahsastha olen käskenyt weronhaldioille sillä puolen weden/ että mitä ikänäns Esra Pappi ja kirjanoppenut taiwalisen Jumalan lais/ teildä ano/ se nopiast tehkät.
Esra 7:22 Haman satan leiwiskän hopiat/ ja satan pundan nisuja/ ja satan tynnyrin wijna/ ja satan tynnyrin öljyä/ ja suoloja ilman mitat.
Esra 7:23 Ja caickia nijtä cuin taiwan Jumalan laki ano/ se pitä taiwan Jumalan huonelle juuri nopiast tehtämän/ ettei hänen wihans tulis Cuningan waldacunnan ja hänen lastens päälle.
Esra 7:24 Ja se pitä oleman teille caikille tiettäwä/ ettei teillä ole walda panna jotakin weroa/ tullia/ eli ajastaicaist ulostecoa yhdengän Papin päälle/ Lewitan/ weisajan/ owenwartian/ Nethinimin/ tämän Jumalan huonen palwelian päälle.
Esra 7:25 Ja sinun Esra pitä sinun Jumalas wijsauden jälken/ paneman duomarit ja käskyläiset nijstä cuin sinun kätes alla on/ duomidzeman caiken Canssan cuin toisella puolen weden owat/ että caicki taidaisit sinun Jumalas lain/ ja sitä joca ei taida/ pitä teidän opettaman.
Esra 7:26 Ja jocainen joca ei täytä wisust sinun Jumalas lakia/ ja Cuningan lakia/ hänen pitä saaman duomions työns jälken/ joco se on cuolemaan eli maan culkemuxeen/ eli rahasackoon/ taicka fangiuteen.
Esra 7:27 KIjtetty olcon HERra meidän Isäim Jumala/ jotca näitä on andanut Cuningan sydämeen/ että hän caunista HERran huonetta Jerusalemis.
Esra 7:28 Ja hän on notkistanut hänen laupiudens minun päälleni Cuningans ja hänen Neuwonandaittens edes/ ja caickein Cuningan suuriwaldiaitten miesten. Ja minä wahwistettin HERran minun Jumalani kädellä minun päälleni/ ja cocoisin päämiehet Israelist menemän minun cansani.

Vers. 1. Arthahsasthan ) Tämä on Darius Artaxerxes Longimanus/ joca rupeis hallidzeman Corexen cuoleman jälken 66. ajastajalla. Tämän Arthahsasthan seidzemennellä wuodella tuli Esra Jerusalemijn Cuningan kirjalla/ udistaman Judalaisten Jumalan palwelusta ja hallituswirca. Tästä ajastajast pitä ruwettaman lukeman ne 70. wuoden wijckoa/ se on/ ne 490. ajastaica/ Dan. 9:24. jotca silloin lopuit cuin Christus ristinnaulittin ja cuoletettin. Sillä täsä saa Esra ensist luwan raketa ja omista Jerusalemi/ ja toimitta Judalaisten jumalan palwelust ja hallituswirca/ joista Daniel puhu: mutta Serubabelille oli ainoastans Templist käsky annettu ja Nehemialle Caupungin muureista. Löytän myös Historian kirjoittajain kirjoituxis tästä nijn monda ajastaica Christuxen asti culunexi.

VIII. Lucu.

ESran cansa tule isoi Judalaisten joucko/ jotca olit jäänet Babelijn/ v. 1.
anda cuulutta Ahewan wirran tykönä paaston/ rucoillaxens rauhallisen matcan edest/ v. 21.
hopia ja culda joca häälytysuhrixi annettu oli/ punnitan Papeille/ myötä wiedä/ v. 24.
HERra autta heitä caunist ja rauhas Jerusalemijn/ v. 31.
hopia ja culda pannan neljändenä päiwänä HERran huonen arcuin/ v. 32.
uhratan/ v. 35.
Cuningan kirja näytetän/ v. 36.

Esra 8:1 NÄmät owat nijden Isäin päämiehet/ ja heidän lucuns/ jotca läxit minun Canssani Babelist Cuningas Arthahsasthan hallites.
Esra 8:2 Pineexen pojista Gersom. Ithamarin pojista Daniel. Dawidin pojista Hattus.
Esra 8:3 Sechanian pojista/ Pareos/ Sacharia/ ja hänen cansans luettu sata ja wijsikymmendä miestä.
Esra 8:4 Pahath Moabin pojista Elioenai Serahian poica/ ja hänen cansans caxi sata miestä.
Esra 8:5 Sechanian pojista Jehasielin poica/ ja hänen cansans colme sata miestä.
Esra 8:6 Adin pojista Ebed Jonathanin poica/ ja hänen cansans wijsikymmendä miestä.
Esra 8:7 Elamin pojista Jesaia Athalian poica/ ja hänen cansans seidzemenkymmendä miestä.
Esra 8:8 Sephatian pojista Sebadia Michaelin poica/ ja hänen cansans cahdexankymmendä miestä.
Esra 8:9 Joabin pojista Obadia Jehielin poica/ ja hänen cansans caxi sata ja cahdexantoistakymmendä miestä.
Esra 8:10 Selomithin pojista Jesiphian poica/ ja hänen cansans sata ja cuusikymmendä miestä.
Esra 8:11 Bebain pojista Sacharia Bebain poica/ ja hänen cansans cahdexancolmattakymmendä miestä.
Esra 8:12 Asgadin pojista Johanan se nuorin poica/ ja hänen cansans sata ja kymmenen miestä.
Esra 8:13 Adonicamin wijmeisistä pojista/ joiden nimet owat/ Eliphelet/ Jehiel ja Semaja/ ja heidän cansans cuusikymmendä miestä.
Esra 8:14 Bigewain pojista Uthai ja Sabud/ ja heidän cansans seidzemenkymmendä miestä/ miehenpuolet.
Esra 8:15 JA minä cocoisin heidän sen wirran tygö joca tule Ahewaan/ ja olimma sijnä colme päiwä. Ja cosca minä wisust cadzelin Canssan ja Papit/ en minä löytänyt yhtäkän Lewitat.
Esra 8:16 Nijn minä lähetin Elieserin/ Arielin/ Semajan/ Elnathanin/ Jaribin/ Elnathanin/ Nathanin/ Sacharian ja Mesullamin/ ne päämiehet/ ja Jojaribin ja Elnathanin/ opettajat.
Esra 8:17 Ja lähetin ne Iddon tygö/ joca oli päämies Casphias/ tuoman meille palwelioita meidän Jumalam huoneseen/ ja minä panin heidän suuhuns sanat mitä heidän piti Iddolle puhuman/ ja hänen weljillens Nethinimille Casphias.
Esra 8:18 Ja he toit meille meidän Jumalam hywän käden jälken meidän ylidzem yhden wijsan miehen/ Mahelin pojista Lewin pojan/ Serebian poicains ja weljeins cansa/ cahdexantoistakymmendä.
Esra 8:19 Ja Hasabian ja Esaian hänen cansans/ Merarin pojist/ hänen weljeins ja poicains cansa/ caxikymmendä.
Esra 8:20 Ja Nethinimeist cuin Dawid ja Försti olit pannet Lewitaita palweleman/ caxi sata ja caxikymmendä/ caicki nimelläns nimitetyt.
Esra 8:21 JA minä cuulutin siellä paaston Ahewan wirran tykönä/ nöyryttäxem meitäm Jumalan edes/ ja kysyäxem häneldä oikiata tietä/ meille ja meidän lapsillem ja caikille meidän caluillem.
Esra 8:22 Sillä en minä rohjennut anoa Cuningalda sotawäkeä ja huowia warjeleman meitä tiellä wiholisilda: sillä me olimme sanonet Cuningalle/ että meidän Jumalan käsi on hywäxi caickein ylidze/ jotca händä edziwät: mutta hänen wäkewydens ja wihans caickein nijden päälle/ jotca hänen hyljäwät.
Esra 8:23 Nijn me paastoisim/ ja rucoilim meidän Jumalatam sen edest/ ja hän cuuli meitä.
Esra 8:24 Ja minä walidzin ylimmäisistä Papeista caxitoistakymmendä/ Serebian ja Hasabian/ ja kymmenen heidän weljistäns heidän cansans.
Esra 8:25 Ja minä punnidzin heille sen hopian ja cullan/ ja ylönnysastiat meidän Jumalam huoneseen/ cuin Cuningas ja hänen Neuwonandajans ja Förstins/ ja coco Israel/ cuin saapuilla oli/ olit andanet ylönnyxexi.
Esra 8:26 Ja punnidzin heidän käsijns hopiata cuusi sata ja wijsikymmendä leiwiskätä/ ja hopiaastioita sata leiwiskätä/ ja sata leiwiskätä culda.
Esra 8:27 Ja caxikymmendä cullaista malja/ jotca painoit tuhannen culdapenningitä/ ja caxi callista waskiastiata/ kircast cuin culda.
Esra 8:28 Ja minä sanoin heille: te oletta pyhät HERralle/ nijn myös owat astiat/ culda ja hopia/ joca on hywällä mielellä annettu HERralle teidän Isäin Jumalalle.
Esra 8:29 Walwocat sijs ja pitäkät ne nijncauwan tallella/ että te ne jällens punnidzet ulos Pappein ja Lewitain/ päämiesten ja Israelin ylimmäisten Isäin edes Jerusalemis/ HERran huonen Arckuun.
Esra 8:30 Nijn Papit ja Lewitat otit wastan sen punnitun hopian ja cullan/ ja astiat/ ja weit Jerusalemijn meidän Jumalam huoneseen.
Esra 8:31 JA me läxim Ahewan wirran tykö toisna päiwänä toistakymmendä ensimäisestä Cuusta/ menemän Jerusalemijn/ ja meidän Jumalam käsi oli meidän päälläm/ joca meitä pelasti meidän wiholistem käsist ja wäjymisest tiellä.
Esra 8:32 Ja me tulim Jerusalemijn/ ja olim siellä colme päiwä.
Esra 8:33 Mutta neljändenä päiwänä punnittin hopia ja culda/ ja astiat meidän Jumalam huoneseen/ Papin Urian pojan Meremothin käden ala/ ja hänen cansans oli Eleazar Pineexen poica/ ja heidän cansans Josabad Jesuan poica ja Noadia Benuin Lewitan poica.
Esra 8:34 Jocaidzen lugun ja painon perän/ ja caicki se paino kirjoitettin sijhen aican.
Esra 8:35 Ja fangeuden lapset jotca olit tullet fangeudest/ uhraisit Israelin Jumalalle polttouhria/ caxitoistakymmendä härkä/ coco Israelin edestä/ yhdexänkymmendä ja cuusi oinast/ seidzemencahdexattakymmendä caridzata/ caxitoistakymmendä caurista/ syndiuhrixi/ caicki tyynni polttouhrixi HERralle.
Esra 8:36 Ja he annoit Cuningan wircamiehille ja maan foudeille tällä puolen wirran/ Cuningan kirjan ja käskyn/ ja corgotti Canssan ja Jumalan huonen.

Vers. 21. Paaston ) Cadzo 2. Chron. 20:3. ja Num. 29:7.

IX. Lucu.

YLimmäiset tulewat Esran tygö walittaman/ että Israelin Canssa/ Papit ja Lewitat olit secoittanet idzens pacanoitten cansa/ ja ottanet heidän tyttäritäns emännixi/ v. 1.
Esra rewäise waattens ja istu yxinäns ehtosen asti/ nouse ja lange polwillens/ v. 3.
tunnusta omat ja Canssan synnit/ ja rucoile hartast että HERra olis heille armollinen/ annais ne andexi/ ja ettei he peräti hucuis/ v. 6.

Esra 9:1 COsca nämät caicki olit päätetyt/ nijn tulit päämiehet minun tygöni/ ja sanoit: Israelin Canssa ja Papit ja Lewitat ei ole erinnet maan Canssain/ Cananerein/ Hetherein/ Phereserein/ Jebuserein/ Ammoniterein/ Moabiterein/ Egyptiläisten ja Amorrerein cauhistuxista.
Esra 9:2 Sillä he owat ottanet heidän tyttäritäns heillens/ ja heidän pojillens/ ja owat secoittanet sen pyhän siemenen maan Canssain sanca/ ja heidän päämiehens ja Esiwaldans owat caickein ensimäiset sijnä pahas tegos.
Esra 9:3 Cosca minä sen cuulin/ rewäisin minä waatteni ja hameni/ ja repelin minun hiuxeni minun päästäni ja partani/ ja istuin hämmästyxis.
Esra 9:4 Ja caicki jotca pelkäisit HERran Israelin Jumalan sana/ tulit cocoon minun tygöni/ jällenstulluitten synnin tähden/ ja minä istuin hämmästyxis haman ehtouhrin asti.
Esra 9:5 Ja ehtouhrin aican nousin minä surkeudestani/ rewäisin waatteni ja hameni/ ja langeisin polwilleni/ ja hajotin käteni HERran minun Jumalani tygö/ ja sanoin:
Esra 9:6 MInun Jumalan/ minä häpen ja en kehta minun silmiäni nosta sinun tygös/ minun Jumalan: sillä meidän syndim owat enändynet meidän pääm ylidzen/ ja meidän pahat tecom owat caswanet hamas taiwasen asti.
Esra 9:7 Hamast meidän Isäim ajast/ nijn tähän päiwän saacka/ olem me ollet suuris synneis/ ja meidän pahain töidem tähden/ me ja meidän Cuningam ja Pappim owat annetut maan Cuningasten käsijn ja miecan/ ja fangeuxen ja ryöstöxi/ ja meidän caswom häpiän/ nijncuin tänäkin päiwänä.
Esra 9:8 Mutta nyt on meille wähä armo HERralda tapahtunut meidän Jumalaldam wähällä ajalla/ että wielä on muutamita meistä jäljellä ja pääsneitä/ että hän andoi wielä waarnan meille hänen pyhän siaans/ että meidän Jumalam walistais meidän silmäm/ ja andais meille wähän elämän meidän orjudesam.
Esra 9:9 Sillä me olem orjat/ ja meidän orjudesam ei hyljännyt meitä meidän Jumalam/ ja hän on käändänyt laupiudens meidän tygöm Persian Cuningasten edes/ että he annoit meidän elä/ ja corgotta meidän Jumalam huonen/ ja corja ne jaonnet/ ja andoi meille aidan Judas ja Jerusalemis.
Esra 9:10 Mitä me sijttekin sanom meidän Jumalan? että me olem hyljännet sinun käskys.
Esra 9:11 Joita sinä olet käskenyt sinun palweliais Prophetain cautta: maa/ johon te menet omistaman/ on saastainen maa/ maan Canssain saastaisuden tähden/ nijden cauhistusten tähden/ joilla he owat sen täyttänet heidän saastaisudellans sekä siellä että täällä.
Esra 9:12 Nijn ei teidän pidä andaman nyt teidän tyttäritän heidän pojillens/ ja ei teidän pidä ottaman heidän tyttäritäns teidän pojillen/ älkät myös edzikö heidän rauhans ja caluans ijancaickisest/ että te tulisitte wäkewäxi/ ja söisit maan hywyttä/ ja saisit sen anda teidän lapsillen ijancaisexi perimisexi.
Esra 9:13 Ja nijden caickein jälken cuin meidän päällem tullet owat/ meidän pahain tecoim ja suurten syndeim tähden/ nijn olet sinä meidän Jumalam säästänyt meidän pahoja töitäm/ ja andanut wapauden/ cuin nyt on.
Esra 9:14 Pitäisköst meidän taas sinun käskys käymän ylidze/ ja tekemän langoutta tämän ilkiän Canssan cansa/ etkös mahda wihastua meidän päällem/ sijhenasti että peräti autioxi tullan/ ettei ketän jää eikä ole pääsemyst.
Esra 9:15 HERra Israelin Jumala sinä olet wanhurscas: sillä me olem jäänet wapadetta/ nijncuin se tänäpän on. Cadzo/ me olem sinun edesäs meidän synneisäm/ sentähden ei kengän woi edesäs pysyä.

Vers. 2. He owat ottanet heidän tyttäritäns ) Nijn myös
v. 12. Nijn ei teidän pidä nyt andaman ) Cadzo Deut. 7:3. Vz 8. ja 9. Waajan ja aidan ) Tämä on sanottu sananlascun tawalla/ että caicki muu Canssa ja maa on häwitetty/ ja he owat wielä jäänet nijncuin waarna huoneseen/ ja cappale aita pellon ymbärille.

X. Lucu.

ESran rucoilles cocondu hänen tygöns suuri joucko Israelist/ ja Zechania Jehielin poica tunnusta heidän puolestans/ että he täsä asias olit tehnet HERra wastan/ ja ano ero wieraist waimoist/ v. 1.
Esra wannotta heitä nijn tekemän/ v. 5.
wijden päiwän päräst coconduwat he taas Jerusalemijn tätä tutkisteleman/ ja tekewät nijn/ v. 9.
Pappein seas löytän monicahdat ottanen pacanalisi emänditä/ jotca heildä hyljätän/ v. 18.

Esra 10:1 COsca Esra näin rucoili ja tunnusti/ itki ja macais Jumalan huonen edes/ cocondui suuri joucko Israelist hänen tygöns/ miehist/ waimoist ja lapsist/ ja Canssa itki sangen cowin.
Esra 10:2 Ja Zechania Jehielin poica Elamin lapsist/ wastais Esrat/ ja sanoi: me olem rickonet meidän Jumalatam wastan/ että me olem ottanet muucalaiset waimot maan Canssoista/ mutta wielä on toiwo senwuoxi Israelis
Esra 10:3 Nijn tehkäm nyt lijtto meidän Jumalam cansa ajaxem caicki waimot pois/ ja ne jotca heistä syndynet owat/ HERran neuwon jälken/ ja nijden jotca pelkäwät meidän Jumalam käskyä/ ja tapahtucon lain jälken.
Esra 10:4 Nijn nouse/ sillä sinun se tule/ me olem sinun cansas/ ole hywäs turwas ja tee nijn.
Esra 10:5 SIlloin nousi Esra/ ja wannotti ylimmäiset Papit ja Lewitat/ ja coco Israelin/ tekemän tämän sanan jälken/ ja he wannoit.
Esra 10:6 Ja Esra nousi Jumalan huonen edest/ ja meni Johanan Eliasibin pojan Camarijn/ ja cuin hän sinne tuli/ ei hän syönyt leipä eikä juonut wettä: sillä hän murhetti heidän ricostens tähden/ jotca olit ollet fangeuxes.
Esra 10:7 Ja he cuulutit Judas ja Jerusalemis caikille lapsille cuin fangina olit ollet/ tuleman cocon Jerusalemijn.
Esra 10:8 Ja joca ei colmes päiwäs tullut päämiesten ja wanhimbain neuwon jälken/ nijn caicki hänen tawarans piti kirottu oleman/ ja hän idze eritettämän nijden joucost cuin fangina olit ollet.
Esra 10:9 Nijn tulit caicki Judan ja BenJaminin miehet Jerusalemijn colmes päiwäs cocon/ se on/ cahtenakymmendenä päiwänä/ yhdexännestä Cuusta/ ja caicki Canssa istui catulla HERran huonen edes/ ja wärisit sijtä asiast ja saten tähden.
Esra 10:10 JA Pappi Esra nousi/ ja sanoi heille: te oletta rickonet naidesan muucalaisia waimoja/ ja lisännet Israelin synnit.
Esra 10:11 Nijn tunnustacat nyt HERralle teidän Isäin Jumalalle/ ja tehkät sitä cuin hänelle kelpa/ ja eroittacat teitän maan Canssoista ja muucalaisista waimoista.
Esra 10:12 Nijn wastais coco seuracunda/ ja sanoi corkialla änellä: se pitä tapahtuman cuins olet sanonut.
Esra 10:13 Mutta Canssa on paljo ja on sade ilma/ ja ei woi täällä ulcona seisoa/ eikä tämä ole yhden eli cahdn päiwän työ: sillä meitä on paljo/ jotca olem sijnä asias sangen suurest syndiä tehnet.
Esra 10:14 Anna meidän päämiestem coco seuracunnas meitä toimitta/ että caicki jotca meidän Caupungeis owat nainet muucalaisia waimoja/ tulewat tänne määrättynä päiwänä/ jocaidzen Caupungin wanhimman ja heidän duomarittens cansa/ nijncauwan cuin meidän Jumalam wiha käändy meistä tämän syyn tähden.
Esra 10:15 Nijn pandin Jonathan Asahelin poica/ ja Jahsia Tikuan poica sen päälle/ ja Mesullam/ ja Sabthai/ Lewitat autit heitä.
Esra 10:16 Ja fangeuxen lapset teit nijn/ ja eroitettin. Ja Esra Pappi/ ja päämiehet heidän Isäins sucucundain seas/ ja caicki cuin nimitetyt owat/ istuit ensimäisnä päiwänä kymmenennest Cuucaudest tutkisteleman sitä.
Esra 10:17 Ja he toimitit sen caickein miesten cansa joilla olit muucalaiset waimot/ ensimäisnä päiwänä ensimäisestä Cuusta.
Esra 10:18 JA Pappein poicain seast löyttin jotca olit ottanet muucalaisia waimoja/ cuin oli: Jesuan Josedechin pojan lasten seas ja hänen weljeins Maeseia/ Elieser/ Jareb ja Gedalia.
Esra 10:19 Ja he annoit kätens/ tahtowans aja waimot ulos/ ja andawans jäärän heidän ricosuhrixens/ heidän ricoxens edest.
Esra 10:20 Immerin lasten seas/ Hanani ja Sebadia.
Esra 10:21 Harimin lasten seas Maeseia/ Elia/ Semaia Jehiel ja Usia.
Esra 10:22 Pashurin lasten seas Elioenai/ Maesia/ Ismael/ Nethaneel/ Josabad ja Eleasa.
Esra 10:23 Lewitain seas Josabad/ Simei ja Kelaia ( hän on se Klita ) Petakja/ Juda ja Elieser.
Esra 10:24 Weisaitten seas/ Eliasib. Owen wortioitten seas Sallum/ Telem ja Uri.
Esra 10:25 Israelist: Pareoxen lasten seas/ Ramia/ Jesia/ Malchia/ Meiamin/ Eleazar/ Malchia ja Benaja.
Esra 10:26 Elamin lasten seas/ Mathania/ Sacharia/ Jehiel/ Abdi/ Jeremoth ja Elia.
Esra 10:27 Sathun lasten seas/ Elioenai/ Eliasib/ Mathania/ Jeremoth/ Sabad/ ja Asisa.
Esra 10:28 Bebain lasten seas/ Johanan/ Hanania/ Sebai ja Athlai.
Esra 10:29 Banin lasten seas/ Mesullam/ Malluch/ Adaia/ Jasub/ Seal ja Jaremoth.
Esra 10:30 PahathMoabin lasten seas/ Adna/ Chelal/ Benaja/ Maeseia/ Mathania/ Bezaleel/ Benui ja Manasse.
Esra 10:31 Harimin lasten seas/ Elieser/ Jesia/ Malchia/ Semaia/ Simeon.
Esra 10:32 Benjamin/ Malluch ja Samaria.
Esra 10:33 Hasumin lasten seas/ Mathnai/ Mathatha/ Sabad/ Eliphelet/ Jeremai/ Manasse ja Simei.
Esra 10:34 Banin lasten seas/ Maedai/ Amram/ Huel.
Esra 10:35 Benaja/ Bedia/ Cheliu.
Esra 10:36 Wanja/ Meremoth/ Eliasib.
Esra 10:37 Mathania/ Matthenai/ Joasau/
Esra 10:38 Bain/ Benui/ Simei.
Esra 10:39 Selemia/ Nathan/ Adaja.
Esra 10:40 Machnadbai/ Sasai/ Sarai/
Esra 10:41 Asareel/ Selemia/ Samaria.
Esra 10:42 Sallum/ Amaria ja Joseph.
Esra 10:43 Nebon lasten seas/ Jeiel/ Mathithia/ Sabad/ Sebina/ Jaddai/ Joel ja Benaja.
Esra 10:44 Nämät caicki olit ottanet muucalaisia waimoja/ ja olit monicahdat nijstä waimoist synnyttänet lapsia.

Vers. 2. Me olem rickonet meidän Jumalatam wastan ) Tästä nähdän/ ettei se ole cohta awioskäsky/ että mies ja waimo yhten annetan/ waan sen pitä tapahtuman lailisest Jumalan säädyn jälken.
v. 13. Eikä tämä ole yhden eli cahden päiwän työ ) Sillä ei heidän pitänyt heitä nijn arwolda ajaman tyköäns pois/ waan piti tutkisteldaman cuinga he olit tullet yhten/ ja nijn toimitettaman että sekä he ja heidän lapsens jotakin saisit/ josta he jollain tawalla tulisit holhotuxi. Jonga piti Duomaritten cautta tapahtuman.

Esran Kirjan loppu.