Epistola Ebrerein tygö

22.04.2020

Esipuhe Epistolast / Ebrerein tygö .
TÄhänasti on meillä idze Pääkirjat Udes Testamendis ollet.
Mutta nämät neljä jälkimmäistä ei ole muiden wertana pidetyt.
Ja ensin/ ettei tämä Epistola Ebrerein tygö ole P. Pawalin/ eli jongun muun Apostolin/ wahwistetan sillä/ että toisesa Lugus näin on: Tämä oppi on nijldä/ jotca idze sencaltaista HERralda cuullet owat/ meille tullut ja jäänyt.
Josta on selkiä/ että hän sijnä puhu Apostoleista/ nijncuin Opetuslapsi/ jolle sencaltainen opetus Apostoleilda jäänyt on/ mitämax cauwan jälken.
Mutta P. Pawali Gal. 1. todista julkisest/ ettei hänen Evangeliumins ole yhdeldäkän ihmiseldä/ eikä ihmisten cautta/ mutta idze Jumalalda.
Ja päälisexi on täsä Epistolasa yxi cowa solmu/ joca työläst päästä taitan/ se on/ että 6. ja 10. Lugus/ Synnin parannus Casten jälken peräti poiskieldän/ ja sano 12. Esau on parannusta edzinyt/ ja ei cuitengan löynnyt.
Joca on caike Evangeliumita ja P. Pawalin Epistolita wastan.
Ehkä ne jollakin muoto selittä taitaisin/ nijn ne sanat owat cuitengin nijn selkiät/ että semmuotoiseen selityxeen tuscalla tydytän.
Näky myös/ että tämä Epistola olis nijncuin monesta cappalesta coottu/ ja ei yhdest asiast järjestäns puhu.
Olisit nämät cuinga tahtons/ nijn cuitengin on hän sangen jalo Epistola/ joca Christuxen Pappeudest selwäst ja sywäst Ramatuista puhu/ ja juuri caunist/ ja awaralda Wanhan Testamendin selittä.
Nijn että nähdän/ sen ollen sangen oppenen miehen/ joca Apostolitten Opetuslapsi on ollut/ ja paljo heistä oppenut/ on myös ollut uscosa harjoitettu/ ja Ramatuita wisust tutkinut.
Ja waicka ei hän uscon perustusta pane ( nijncuin hän idzekin 6. Lugus sano ) joca cuitengin oikia Apostolin wirca on.
Cuitengin rakenda hän caunist sijhen culda/ hopiata ja callita kiwiä.
Nijncuin P. Pawali/ 1. Cor. 3. sano.
Sentähden älkäm totelco/ jos hän joscus puita/ corsia eli heiniä sijhen secoitta/ waan sencaltainen caunis oppi caikella cunnialla wastanottacam.
Ainoastans/ etten me sitä muiden Apostolein Epistolain caltaisna pidä.
Mutta cuca sen kirjoittanut on/ on tietämätöin/ ja taita wielä hetken aica tietämätöin olla.
Wähä myös sijtä lucua on.
Tytykäm oppijn/ jonga hän wahwast Ramatuista perustanut on.
Ja osotta/ oikian ja caunin tawan ja muodon Ramatuita luke ja selittä.

Epistola Ebrerein tygö .

I. Lucu .

UuDen Testamendin oppi ylistetän Wanhan suhten: sillä Wanhas Testamendis on Jumala puhunut Prophetain cautta: Mutta Udes/ Poicansa cautta/ v. 1.
Joca nijn paljo corkiambi muita on/ että hän caickein perindö HERra on/ ja hänen cauttans on mailma luotu/ v. 2.
ja 10. Hän on Isäns cuwa/ ja pitä caicki woimasans/ hän puhdista meitä meidän synnistäm/ ja istu Jumalan oikialla kädellä/ v. 3.
& 13. Hän on corkembi caickia Engeleitä/ v. 4.
Ja caickein Engelitten pitä händä rucoileman/ etc. v. 6.

Hebr 1:1 JUmala puhui muinen vsein ja monella muoto Isille/ Prophetain cautta/ mutta näinä wijmeisinä päiwinä on hän meille puhunut Poicansa cautta.
Hebr 1:2 Jonga hän on caickein perillisexi pannut/ ja on hänen cauttans mailman tehnyt.
Hebr 1:3 Joca/ että hän on hänen cunnians kirckaus/ ja hänen olemuxens juuricuwa/ ja canda caicki sanans woimalla/ ja on idze cauttans meidän syndeimme puhdistuxen tehnyt/ ja istu Majestetin oikialla puolella corkiuxisa/
Hebr 1:4 On tullut nijn paljo parammaxi Engeleitä/ että hän ylimmäisemmän nimen on heidän suhtens perinyt.
Hebr 1:5 Sillä/ kenelle hän on coscan Engeleistä sanonut: Sinä olet minun Poican/ tänäpän minä sinun synnytin? Ja taas: Minä olen hänen Isäns/ ja hän on minun Poican.
Hebr 1:6 Ja taas: cosca hän tuo esicoisen mailmaan/ sano hän: händä pitä caicki Jumalan Engelit cumartaman.
Hebr 1:7 Mutta Engeleistä hän sano: hän teke Engelins hengixi/ ja hänen palwelians tulenleimauxexi.
Hebr 1:8 Mutta Pojallens: Jumala/ sinun istuimes pysy ijancaickisest ijancaickiseen: Sinun Waldacundas Waldicka/ on oikeuden Waldicka.
Hebr 1:9 Sinä racastit wanhurscautta/ ja wihaisit wääryttä/ sentähden on sinun/ O Jumala/ sinun Jumalas woidellut iloöljyllä/ enä cuin sinun osaweljes.
Hebr 1:10 Ja sinä HERra olet algusta maan perustanut/ ja Taiwat owat sinun käsialas.
Hebr 1:11 Ne catowat/ mutta sinä pysyt.
Hebr 1:12 Ja he caicki wanhenewat nijncuin waate/ ja nijncuin pugun sinä heitä muuttelet/ ja he muuttuwat. Mutta sinä cohdallans pysyt/ ja ei sinun ajastaicas puutu.
Hebr 1:13 Mutta kelle Engeleistä on hän coscan sanonut: Istu minun oikialle kädelleni/ sijhenasti cuin minä panen wihollises sinun jalcais astinlaudaxi?
Hebr 1:14 Eikö he caicki ole palwelewaiset Henget/ palweluxeen lähetetyt nijlle jotca autuuden periwät?

Vers. 2. Perillisexi ) mundi Dominum Et
v. 3. Istu Majestetin ) Item,
v. 13. Istu minun oikialle kädelläni ) Tämä myös on Christuxelle tapahtunut hänen miehudens puolesta. Oecum aeternum accepit
v. 4. Ylimmäisemmän nimen ) Miehuden puolesta. Nomen intelligendum.

II. Lucu .

ETtä Uden Testamendin oppi on parembi Wanha/ joca Pojan cautta annettu on/ ja monella ihmellä wahwistettu/ nijn meidän pitä myös enä sijtä waariottaman/ v. 1.
Christuxen corkeus ja Majesteti ylistetän/ että hän on tullut caickein Jumalan tecoin HERraxi/ v. 5.
Osotetan/ ettei hänen corkeudens tullut wähemmäxi/ että hän otti miehuden ja kärsei cuoleman meidän edestäm/ v. 10.

Hebr 2:1 SEntähden pitä meidän sitä wisummin nijstä waarin ottaman/ cuin meille sanotut owat/ etten me joscus pahenis:
Hebr 2:2 Sillä jos se sana oli wahwa cuin Engelitten cautta puhuttin/ ja caicki ylidzekäymys ja tottelemattomus on jo ansaitun palckans saanut/
Hebr 2:3 Cuingasta me wältäisim/ jos me sencaltaisen autuuden ylöncadzomma? Joca sijtte/ cuin se ensin HERralda saarnattu oli/ meisä wahwistetuxi tuli/ nijden cautta jotca sen cuullet olit.
Hebr 2:4 Ja Jumala on sijhen todistuxens andanut sekä ihmeillä että tunnustähdeillä/ nijn myös moninaisilla woimallisilla töillä/ ja Pyhän Hengen jacamisella hänen tahtons jälken.
Hebr 2:5 Sillä ei hän ole tulewaista mailmata Engelitten ala andanut/ josta me puhumma.
Hebr 2:6 Mutta yxi sen todista toises paicas/ ja sano: Mikä on ihminen/ että sinä händä ajattelet?
Hebr 2:7 Ja ihmisen Poica/ ettäs händä edziskelet? Sinä olet hänen wähäxi hetkexi Engelitten suhten alendanut: sinä olet hänen cunnialla ja ylistyxellä caunistanut/ ja asettanut kättes töiden päälle/
Hebr 2:8 Caicki olet sinä heittänyt hänen jalcains ala: Sillä sijnä/ että hän caicki on hänen alans heittänyt/ ei hän mitän jättänyt/ jota ei hän ole hänen alans heittänyt/ mutta en me wielä näe caickia hänen alans heitetyxi.
Hebr 2:9 Waan Jesuxen joca wähäxi hetkexi Engelitten suhten alettu oli/ näemmä me cuolemans kärsimisen cautta caunistetuxi cunnialla ja ylistyxellä/ että hänen piti Jumalan Armosta caickein edestä cuolemata maistaman.
Hebr 2:10 Sillä se sowei hänen/ jonga tähden caicki owat/ ja jonga cautta caicki owat/ joca paljo lapsia cunnialisuteen saatti/ että hän heidän autuudens Pääruhtinan/ kärsimisen cautta täydellisexi tekis.
Hebr 2:11 Että ne caicki yhdestä olisit/ sekä se joca pyhittä/ että ne jotca pyhitetän/ jonga tähden ei hän myös häpe heitä weljexens cudzua/ sanoden:
Hebr 2:12 Minä julistan sinun nimes minun weljilleni/ ja keskellä Seuracunda sinua weisulla ylistän.
Hebr 2:13 Ja taas: Minä panen uscalluxeni häneen. Ja taas: Cadzo/ minä ja ne lapset jotca Jumala minulle andanut on.
Hebr 2:14 Että lapsilla on liha ja weri/ on hän sijs myös nijstä osallisexi tullut/ että hän olis cuoleman cautta woiman poisottanut/ sildä jolla cuoleman walda oli/ se on/ Perkeleldä.
Hebr 2:15 Ja päästäis ne jotca cuoleman pelgost piti caiken ikäns orjana oleman/
Hebr 2:16 Sillä ei tosin hän coscan Engeleitä päällens ota/ waan Abrahamin Siemenen hän päällens otta/
Hebr 2:17 Josta hän caiketi hänen weljens caltainen olis/ että hän armollinen ja uscollinen ylimmäinen Pappi Jumalan edes olis/ sowittaman Canssan syndejä.
Hebr 2:18 Sillä että hän kärsinyt on/ ja on kiusattu/ woi hän myös nijtä autta jotca kiusatan.

Vers. 7. Alendanut ) Se on: Sinä hyljäisit hänen nijxi colmexi päiwäxi/ joina hän kärsei/ nijncuin ei yhtän Jumalata olis hänen tykönäns ollut. Mutta cusa ei Jumalata ole/ ei sijnä Engelitäkän ole/ eli jotacuta apua Jumalalda/ nijncuin silloin cosca hän suuria ihmeitä teki. v. eod. Kättes töiden päälle ) Supr. 1:2.
v. 11. Caicki yhdestä olisit ) Nimittäin/ yhdest luonnost.

III. Lucu .

ETtä Christus on Jumalan Apostoli ja ylimmäinen Pappi/ uscollinen caikis nijncuin Moses/ ja paljo enä cuin Moses/ nijncuin rakendaja/ huonen herra ja poica huones/ on parembi huonetta eli palweliata/ nijn pitä meidängin ahkeroidzeman/ wahwana pysymän sijnä uscos ja toiwos/ cuin meillä hänen päällens on/ v. 1.
95. Psalmist muodon eteem pane/ Israelin lapset/ cuinga he heidän cowacorwaisudens ja luopumisens tähden rangaistin/ v. 7.

Hebr 3:1 SEntähden pyhät weljet/ jotca taiwallises cudzumises osalliset oletta/ ottacat waari sijtä Apostolista ja ylimmäisestä Papista/ jonga me Christuxesta Jesuxesta tunnustam/
Hebr 3:2 Joca on uscollinen/ sille joca hänen tehnyt oli ( nijncuin Moses ) coco hänen huonesans.
Hebr 3:3 Mutta tämä on sitä suuremman cunnian ansainnut cuin Moses/ että sillä suurembi cunnia huonesta olis joca sen rakensi/ cuin idze huonella.
Hebr 3:4 Sillä jocainen huone on joldakin rakettu/ mutta joca caicki rakensi/ se on Jumala.
Hebr 3:5 Ja Moses tosin oli uscollinen caikes hänen huonesans/ nijncuin palwelia/ nijden todistuxexi/ joista sijtte sanottin/
Hebr 3:6 Mutta Christus nijncuin poica hallidzi huonens/ jonga huone me olemma/ jos me muutoin sen uscalluxen ja toiwon kerscamisen loppun asti wahwana pidämme.
Hebr 3:7 SEntähden/ nijncuin Pyhä Hengi sano:
Hebr 3:8 Tänäpän/ jos te saatta cuulla hänen änens/ nijn älkät paaduttaco teidän sydämitän.
Hebr 3:9 Nijncuin haikeudesa tapahdui/ kiusauxen päiwänä corwesa/ cosca teidän Isän minua kiusaisit/
Hebr 3:10 He coettelit/ ja näit minun työni neljäkymmendä ajastaica. Sentähden minä närkästyin tämän sucucunnan päälle/ ja sanoin: aina he exywät sydämelläns: mutta ei he tundenet minun tietäni/
Hebr 3:11 Nijn että minä wannoin minun wihasani/ ettei heidän pidä minun lepooni tuleman.
Hebr 3:12 Cadzocat/ rackat weljet/ ettei teisä joscus olis kelläkän paha uscotoin sydän/ ja eläwästä Jumalasta luowuis/
Hebr 3:13 Waan neuwocat teitän keskenän jocapäiwä/ nijncauwan cuin Tänäpän sanotan/ ettei jocu teistä synnin petoxen cautta paaduis.
Hebr 3:14 Sillä me olemma Christuxest osallisexi tullet/ jos me muutoin sen aljetun uscon loppun asti wahwana pidämme/
Hebr 3:15 Cosca sanotan: Tänäpän/ jos te saatte cuulla hänen änens/ nijn älkät paaduttaco teidän sydämitän/ nijncuin haikeudesa tapahdui.
Hebr 3:16 Mutta cosca muutamat sen cuulit/ nijn he wihoitit hänen/ waan ei caicki jotca Egyptistä Mosexen cansa läxit.
Hebr 3:17 Mutta cuillen hän neljäkymmendä ajastaica wihainen oli? Eikö nijlle jotca syndiä teit/ joiden ruumit corwesa hucuit?
Hebr 3:18 Cuillen hän wannoi/ ettei heidän pitänyt hänen lepoons tuleman/ eikö uscomattomille?
Hebr 3:19 Ja me näemme/ ettei he woinet epäuscons tähden sinne tulla.

Vers. 6. ja 14. Jos me muutoin ) Tästä me näemme/ että Christuxen huone/ Kircko ja Seuracunda taita erhettyä ja tulla Satanan Kircoxi: Nimittäin/ jos hän poicke pois oikiast uscost ja toiwost/ Christuxen päälle.
v. 11. Minun lepooni ) Se on/ sijhen jaloon luwattun Canaan maahan.
v. 13. Nijncauwan cuin Tänäpän sanotan ) Se on: Caicki se aica cuin Evangelium saarnatan/ haman mailman loppun.

IV. Lucu .

SE Neuwo joca edellises Lugus aljettin/ ja 95. Psalmilla wahwistetan/ nyt lawiammalda sijtä Psalmist opetetan/ sijtä lewosta josta sijnä puhutan/ nimittäin/ että Jumala on wielä luwannut hänen lepons/ nijlle jotca hänen sanans uscowat: nijn ei meidän pidä sitä meidän epäuscollam unhottaman/ v. 1.
ja 11. Sijtte osotetan että yxi lepo wielä tarjona on Jumalan Canssalle/ nijlle jotca hänen sanans uscowat/ v. 4.
Jota täsä/ hänen woimans tähden ylistetän ja cunnioitetan/ v. 12.
Seura myös lohdutus heicoille vscosa sijtä että Christus on sencaltainen ylimmäinen Pappi/ jolla on cansakärsimys heicoista/ v. 14.

Hebr 4:1 NIjn peljätkäm sijs etten me hänen lepoons tulemisen lupausta unhodais/ ja ettei kengän meistä tacaperin jäis:
Hebr 4:2 Sillä se on meille ilmoitettu nijncuin heillekin.
Hebr 4:3 Mutta ei heitä sanan cuulo mitän auttanut/ cosca ei he nijtä usconet/ cuin sen cuulit. Sillä me jotca uscoimma/ tulemma lepoon/ nijncuin hän sanoi: minä wannoin minun wihasani/ ei heidän pidä minun lepooni tuleman.
Hebr 4:4 Ja tosin/ cosca ne työt mailman algusta täytetyt olit/ sanoi hän yhdes paicas/ sijtä seidzemennestä päiwästä/ näin: Ja Jumala lepäis seidzemendenä päiwänä caikista hänen töistäns.
Hebr 4:5 Ja taas täsä: ei heidän pidä minun lepooni tuleman.
Hebr 4:6 Että sijs se wielä edespäin on/ että muutamat pitä sijhen tuleman. Ja ne joille se ensin ilmoitettu oli/ ei ole sijhen epäuscons tähden tullet/
Hebr 4:7 Määrä hän yhden päiwän/ pitkän ajan perästä/ ja Dawidin cautta sano: Tänäpän/ nijncuin sanottu on/ tänäpän/ jos te cuuletta hänen änens/ nijn älkät paaduttaco teidän sydämitän:
Hebr 4:8 Sillä jos Josua olis heidän lepoon saattanut/ nijn ei hän olis toisesta päiwästä puhunut.
Hebr 4:9 Sentähden on Jumalan Canssalle yxi lepo wielä tarjona:
Hebr 4:10 Sillä joca hänen lepoons jo tullut on/ hän lewäjä töistäns/ nijncuin Jumalakin hänen töistäns.
Hebr 4:11 NIjn ahkeroitcam sijs sijhen lepoon tulla/ ettei jocu epäuscoon langeis.
Hebr 4:12 Sillä Jumalan sana on eläwä ja woimallinen/ ja teräwämbi cuin caxiteräinen miecka/ ja tunge läpidze/ sijhenasti cuin se sielun ja hengen eroitta/ ja ytymen ja luut: Ja on ajatusten ja sydämen aiwoitusten Duomari.
Hebr 4:13 Ja ei ole yhtän luondocappalda hänen edesäns näkymätä/ mutta caicki owat hänen silmäins edes paljat ja julki. Hänestä me puhumma.
Hebr 4:14 Että nyt meillä yxi suuri ylimmäinen Pappi on/ Jesus Jumalan Poica/ joca Taiwaisijn mennyt on. Nijn pysykäm sijnä tunnustuxes:
Hebr 4:15 Sillä ei meillä ole se ylimmäinen Pappi/ joca ei taida meidän heickouttam armahta/ waan se joca caikis kiusattu on/ nijncuin mekin/ cuitengin ilman synnitä.
Hebr 4:16 Sentähden käykäm edes uscalluxella Armonistuimen tygö/ että me laupiuden saisimme ja löydäisimme silloin Armon/ cosca me apua tarwidzemma.

V. Lucu .

TÄsä ruwetan Christuxen Pappeudest pidemmäldä opettaman: ensist wertauxilla Levitain Pappeudest/ ettei Christus ole cudzumat tullut/ waan on hänen taiwalliselda Isäldäns cudzuttu meidän ylimmäisexi Papixemme/ Melchisedekin tawalla: Ja mikä wirca tämä on/ ja mitä hän meille sen cautta toimittanut on/ v. 1.
Sijtte nuhdellan Ebrerejä heidän ymmärtämättömydens tähden täsä opis/ v. 11.

Hebr 5:1 SIllä jocainen ylimmäinen Pappi ihmisistä/ pannan ihmisten edest nijsä asiois/ jotca Jumalalle tulewat/ uhraman lahjoja ja uhreja syndein edestä.
Hebr 5:2 Joca nijtä armahdais/ jotca taitamattomat ja exywäiset owat/ että hän idzekin heickoudella ymbärikääritty on.
Hebr 5:3 Sentähden tule hänen nijn Canssan edestä/ cuin idzekin edestäns uhrata/ syndein edestä.
Hebr 5:4 Ja ei yxikän omista idzellens cunniata/ waan se joca Jumalalda cudzutan/ nijncuin Aaron.
Hebr 5:5 Nijn myös Christus ei ole idziäns cunnioittanut/ että hän ylimmäisexi Papixi oli tulewa/ mutta se joca hänelle sanoi: Sinä olet minun Poican/ tänäpän minä sinun synnytin.
Hebr 5:6 Ja hän sano toises paicas: Sinä olet Pappi ijancaickisest/ Melchisedekin säädyn jälken.
Hebr 5:7 Ja hän on hänen lihans päiwinä uhrannut rucouxet ja nöyrät anomiset/ wäkewällä huudolla ja kyyneleillä/ sen tygö joca hänen olis woinut cuolemasta pelasta/ ja on myös cuultu/ että hän Jumalata cunnioitti.
Hebr 5:8 Ja waicka hän Jumalan Poica oli/ on hän cuitengin nijstä/ cuin hän kärsei/ cuuliaisuden oppenut.
Hebr 5:9 Ja cosca hän täydellisexi tuli/ on hän caikille nijlle/ jotca hänelle cuuliaiset owat/ syy ijancaickiseen autuuteen:
Hebr 5:10 Ja on Jumalalda ylimmäisexi Papixi nimitetty/ Melchisedekin säädyn jälken.
Hebr 5:11 Josta meillä olis kyllä sanomist/ mutta se on työläs selittä: sillä te oletta cowacorwaiset.
Hebr 5:12 Ja te/ joiden piti aica opettajat oleman/ tarwidzetta taas/ että me teille ensimäiset Bookstawit Jumalan sanan opista opetaisimme/ ja että teille annetaisin riesca/ ja ei wäkewätä ruoca.
Hebr 5:13 Sillä joca riescasta wielä on osallinen/ hän on harjoittamatoin wanhurscauden sanaan: sillä hän on lapsi.
Hebr 5:14 Mutta täydellisten sopi wäkewä ruoca/ joilla owat tottumisen cautta/ harjoitetut mielet/ hywä ja paha eroittaman.
Vers. 6. Melchisedekin säädyn jälken ) Christus cudzutan Papixi Melchisedekin tawalla/ että hän oli mones hänen caltaisens.

v. 7. Lihansa päiwinä ) Se on: Hänen alendamisens aicana/ cosca hän wielä oli näkywäisellä ja ruumillisella muodolla täällä maan päällä.

VI. Lucu .

NEuwotan ahkeroidzeman Evangeliumin opis ja Christuxen tunnos/ v. 1.
Cawahtaman poislangemisest/ sen hirmuisen rangaistuxen tähden cuin sijtä seura/ v. 4.
Ja wijmein pysymän uscos/ ja toiwos sijtä luwatusta perinnöstä/ v. 9.
Abrahamin tawalla/ v. 12.
Ja Jumalan wilpittömällä walalla/ v. 17.

Hebr 6:1 SEntähden andacam Christillisen elämän algun opin silläns olla/ ja ruwetcam nijhin/ jotca täydellisyteen saattawat/ ei wastudest perustusta laskein/ parannuxen cuolewaisista töistä/ uscosa Jumalan päälle/
Hebr 6:2 Casten opista/ kätten päällepanemisest/ cuolluitten ylösnousemisest/ ja ijancaickisesta Duomiosta.
Hebr 6:3 Ja sen me tahdomma tehdä/ jos Jumala muutoin saldi.
Hebr 6:4 Sillä ei se ole mahdollinen/ että ne jotca wihdoin walaistut owat/ ja taiwallisia lahjoja maistanet/ ja owat Pyhästä Hengestä osallisexi tullet/
Hebr 6:5 Ja maistanet Jumalan hywä sana/ ja tulewaisen mailman woima/
Hebr 6:6 Jos he poislangewat ( ja toistamisen idzellens Jumalan Pojan ristinnaulidzewat/ ja pilckana pitäwät ) että he wastaudest parannuxeen udistettaisin.
Hebr 6:7 Sillä maa/ joca saten sisällens särpä/ nijn usein cuin hänen päällens sata/ ja caswa tarpellisia ruohoja/ nijlle jotca sitä wiljelewät/ se saa siunauxen Jumalalda.
Hebr 6:8 Mutta joca orjantappuroita ja ohdackeita caswa/ se on kelwotoin/ ja lähene kirousta/ jonga loppu on/ että se poldetan.
Hebr 6:9 MUtta me toiwomme teildä/ rackahimmat/ parambata/ ja cuin te autuutta lähembänä olisitta/ ehkä me näin puhumma.
Hebr 6:10 Sillä ei Jumala ole wäärä/ että hän unhodais teidän tecon ja työn/ rackaudes/ jonga te hänen nimellens osotitte/ cosca te pyhiä palwelitte/ ja wielä palweletta.
Hebr 6:11 Mutta me halajamme/ että jocainen teistä sen ahkeruden osotais/ pitäin toiwon wahwuden/ haman loppun asti.
Hebr 6:12 Ettet te hitaxi tulis/ waan olisitta nijden seurajat/ jotca uscon ja kärsimisen cautta/ luwatun perimisen saawat.
Hebr 6:13 Sillä/ nijncuin Jumala lupais Abrahamille/ cosca ei hän woinut yhdengän suuremman cautta wanno/ nijn hän wannoi idze cauttans/ ja sanoi:
Hebr 6:14 Totisest tahdon minä sinua siunata/ ja enätä.
Hebr 6:15 Ja että hän kärsiwälisest odotti/ nijn hän sai lupauxen.
Hebr 6:16 Ihmiset tosin wannowat sen cautta/ joca suurembi on cuin he/ ja se wala caiken rijdan ratcaise/ jos se walalla wahwistetan.
Hebr 6:17 Mutta cosca Jumala tahdoi lupauxen perillisille/ neuwons wahwuden osotta/ wannoi hän walan/
Hebr 6:17 Että me cahden lijckumattoman cappalen cautta ( sillä mahdotoin on Jumalan walehdella ) juuri wahwan uscalluxen pidäisimme/ me jotca sijhen turwamme/ että me taritun toiwon saisimma/
Hebr 6:18 Jonga me pidämme nijncuin wagan ja wahwan meidän sielum Anckurin/ joca sisällen ulottu/ haman nijhingin asti/ jotca esiripun sisälmäisellä puolella owat/
Hebr 6:19 Johonga se edelläjuoxia on meidän edelläm mennyt/ Jesus/ ylimmäisexi Papixi ijancaickisudest Melchisedekin säädyn jälken tehty.

Vers. 6. Jos he poislangewat ) Ei täsä puhuta caikist suurist synneist/ jotca omatundo wastan tapahtuwat/ cuin jocu Casten jälken langeta taita/ ja on totuden tundoon tullut: Waan wapast ja ehdollisest langemisest totuden tunnosta: nijncuin hänen ylöncadzens ja pilckans: Joca on syndi P. Henge wastan/ ja ei ole parambi Epicuruxen suruttomutta/ eli epäilyst Jumalan armost. Jonga tähden ei se taita andexi annetta.

VII. Lucu .

WIelä puhutan Christuxen ylimmäisen Papin wirasta/ ja Christus werratan täsä Melchisedekijn/ v. 1.
Ja osotetan/ että Melchisedek oli ylömbi Abrahami ja Lewitain Pappeja: sillä hän siunais Abrahami ja otti häneldä kymmenexet/ josta seura että Christus myös on ylömbi heitä/ v. 4.
Näytetän myös Lewitan Pappeus Lakinens loppunen: sillä Jumala on andanut toisen Papin Melchisedekin säädyn jälken/ v. 11.
Joca on täydellisembi ja pysywäisembi Pappi/ v. 15.
Ja on sen walalla luwannut/ v. 20.
Christus on myös täydellisembi Pappi cuin Lewitat/ heidän ja Christuxen wertamisest/ v. 23.

Hebr 7:1 SIllä tämä Melchisedek oli Salemin Cuningas/ caickein corkeimman Jumalan Pappi/ joca Abrahami wastan meni/ cosca hän palais Cuningasten taposta/ ja siunais händä/
Hebr 7:2 Jolle Abraham andoi kymmenexet caikesta hywydestäns. Ensin hän käätän wanhurscauden Cuningaxi: Nijn hän on Salemin Cuningas/ se on/ rauhan Cuningas.
Hebr 7:3 Ilman Isätä/ ilman äititä/ ilman suguta/ ja ei hänellä ole päiwäin alcua eikä elämän loppua/ mutta hän on Jumalan Poican werrattu/ ja pysy Pappina ijancaickisest.
Hebr 7:4 Mutta cadzocat/ cuinga suuri tämä on/ jolle Abrahami Patriarcha saalista kymmenexet andoi.
Hebr 7:5 Mutta cosca Lewin pojat Papin wirgan ottawat/ nijn heillä on käsky kymmenexiä Canssalda otta/ se on heidän weljildäns/ Lain jälken:
Hebr 7:6 Waicka nekin Abrahamin cupeista tullet owat. Mutta se/ jonga sucua ei heidän seasans lueta/ otti Abrahamilda kymmenexet/ ja siunais händä/ jolla lupauxet oli.
Hebr 7:7 Mutta ei yxikän sitä kiellä/ että wähembi otta siunauxet sildä cuin enämbi on.
Hebr 7:8 Ja täsä tosin cuolewaiset ihmiset/ kymmenexiä ottawat/ mutta siellä hän todista hänen eläwän.
Hebr 7:9 Ja jos minä nijn puhelisin: Lewi joca tottui kymmenexiä ottaman/ täydyi myös Abrahamis kymmenexiä anda/
Hebr 7:10 Sillä hän oli wielä Isäns cupeisa/ cosca Melchisedek händä wastan meni.
Hebr 7:11 Sentähden jos täydellisys on Lewin Pappeuden cautta tapahtunut ( Sillä sen alla on Canssa Lain saanut ) mitä sijtte oli tarwetta sanoa/ että toinen Pappi oli Melchisedekin säädyn jälken tulewa/ ja ei Aaronin säädyn jälken?
Hebr 7:12 Sillä cusa Pappius muutetan/ sijnä piti myös Laki muutettaman.
Hebr 7:13 Sillä se josta näitä sanotan/ on toisesta sugusta/ josta ei yxikän Altarita palwellut.
Hebr 7:14 Ja nijn on juuri julkinen/ että meidän HERram on Judan sucucunnasta tullut/ jolle sucucunnalle ei Moses ole mitän Pappeudesta puhunut.
Hebr 7:15 Ja se on selkembi: jos Melchisedekin säädyn jälken toinen Pappi tule/
Hebr 7:16 Joca ei lihallisen Lain käskyn jälken tehty ole/ waan loppumattoman elämän woiman jälken: Sillä Näin hän todista:
Hebr 7:17 Sinä olet Pappi ijancaickisest Melchisedekin säädyn jälken.
Hebr 7:18 Sillä sen cansa ensimäinen Laki lacka/ että se heicko ja kelwotoin oli
Hebr 7:19 ( Sillä ei se Laki tainnut täydellisexi tehdä ) waan se oli sisälle johdatus paramban toiwoon/ jonga cautta me Jumalata lähenemmä.
Hebr 7:20 Ja sijttekin cuin enämbi on/ ettei se ole ilman walata tehty: sillä ne olit tosin ilman walata Papixi tehdyt.
Hebr 7:21 Mutta tämä walalla/ hänen cauttans/ joca hänelle sanoi: HERra on wannonut/ ja ei hän sitä cadu/ sinä olet Pappi Melchisedekin säädyn jälken ijancaickisest.
Hebr 7:22 Ja näin paljo paramman Testamendin toimittajaxi on Jesus tehty.
Hebr 7:23 Ja nijtä tosin monda Papixi tehtin/ ettei heitä sallittu cuoleman tähden pysyä.
Hebr 7:24 Mutta tämä/ että hän pysy ijancaickisest/ ja hänellä on catomatoin Pappius.
Hebr 7:25 Josta hän myös taita ne ijancaickisest autuaxi tehdä/ jotca hänen cauttans Jumalan tygö tulewat/ ja elä aina/ ja rucoile alati heidän edestäns.
Hebr 7:26 Sillä sencaltainen ylimmäinen Pappi meille sopi/ joca on pyhä/ wiatoin/ saastatoin/ synneisistä eritetty/ ja corkemmaxi Taiwaita tehty/
Hebr 7:27 Jolla ei olis jocapäiwä tarwe/ nijncuin muut ylimmäiset Papit/ ensin omain syndeins edestä uhraman/ sijtte Canssan syndein edestä:
Hebr 7:28 Sillä sen hän on jo silloin tehnyt/ cosca hän idzens uhrais. Sillä Laki asetta ihmiset ylimmäisixi Papeixi/ joilla heickous on: mutta wala/ joca Lain jälken sanottin/ asetta Pojan ijancaickisest ja täydellisexi.

Vers. 1. Melchisedek ) On Suomexi/ wanhurscauden Cuningas/ ja Melchisalem on rauhan Cuningas: sillä Christus anda wanhurscauden ja rauhan/ ja hänen waldacundans on wanhurscaus ja rauha Jumalan edes/ uscon cautta/ Rom. 1:17. ja 5:18.
v. 3. Ilman Isätä/ ilman äititä ) Nimittäin/ ettei hänen wanhimmitans/ syndymätäns ja cuolematans Ramatuis mainita/ nijncuin muiden P. Patriarchain.
v. 16. Lihallisen Lain käskyn ) Ulconaiset Lewitain Ceremoniat cudzutan lihallisixi/ ettei he taitanet anda Henge ja woima Lakia täyttä.
v. 18. Heicko ja kelwotoin oli ) Ceremonialinen Laki oli heicko ja kelwotoin/ ettei hän taitanut meitä Jumalan tykönä autuaxi tehdä. Muutoin oli se kyllä tarpellinen/ nimittäin/ että hän Christuxen osotti.

VIII. Lucu .

WIelä osotetan/ että Christus on täydellisembi ylimmäinen Pappi cuin Lewitain/ ensist sijtä/ että hän on taiwallinen ylimmäinen Pappi/ pyhäin lahjain ja totisen Tabernaclin päällä/ v. 1.
Mutta Lewitain Papit owat maalisten lahjain ja Tabernaclin päällä/ jotca ainoastans sen taiwallisen warjo olit/ v. 4.
Sijtte/ sijtä että hän on paremman Testamendin/ nimittäin/ Uden Testamendin wälimies/ v. 6.
Joca osotetan paremmaxi cuin Wanha/ ja että Wanha pitä ylöspandaman/ Jeremiaxen todistuxen jälken/ v. 7.

Hebr 8:1 TÄmä on pääcappale/ joista me puhumma. Meillä on sencaltainen ylimmäinen Pappi/ joca istu oikialla kädellä Majestetin istuimella Taiwaisa/
Hebr 8:2 Ja on pyhäin lahjain palwelia/ ja sen totisen majan/ jonga Jumala asetti/ ja ei ihminen.
Hebr 8:3 Sillä jocainen ylimmäinen Pappi pitä uhraman lahjoja ja uhreja. Sentähden tarwitan/ että tälläkin olis jotakin uhramist.
Hebr 8:4 Jos hän nyt maan päällä olis/ nijn ei hän olis Pappi/ sillä Papit Lain jälken lahjoja uhrawat/
Hebr 8:5 Jotca palwelewat sen cuwas/ ja taiwallisen warjos. Nijncuin se Jumalalinen wastaus Mosexelle sanoi/ cosca hänen piti Majan päättämän: Cadzo ( sano hän ) ettäs caicki teet sen cuwan jälken/ cuin sinulle wuorella osotettu on.
Hebr 8:6 Mutta nyt on hän paremman wirgan saanut/ nijncuin hän paremman Testamendingin wälimies on/ joca paremman lupauxen päällä seiso.
Hebr 8:7 Sillä jos endinen olis nuhtetoin ollut/ nijn ei toiselle olis sia tehty: Sillä hän nuhtele heitä/ ja sano:
Hebr 8:8 Cadzo/ Päiwät tulewat/ sano HERra/ että minä Israelin huonelle costan/ ja Judan huonelle tahdon Uden Testamendin päättä.
Hebr 8:9 En sen Testamendin jälken/ cuin minä heidän Isillens sinä päiwänä annoin/ cosca minä heidän kätens rupeisin/ ja johdatin heidän Egyptin maalda. Sillä ei he pysynet minun Testamendisäni/ nijn en minäkän ole heistä lucua pitänyt/ sano HERra.
Hebr 8:10 Sillä tämän Testamendin tahdon minä säätä Israelin huonelle/ näiden päiwäin jälken/ sano HERra: Minä tahdon anda minun Lakini heidän mieleens/ ja tahdon ne kirjoitta heidän sydämijns: Ja olen heidän Jumalans/ ja heidän pitä oleman minun Canssan.
Hebr 8:11 Ja ei yhdengän pidä lähimmäistäns opettaman/ eikä weljens/ ja sanoman: tunne HERra: sillä caicki pitä minun tundeman/ hamast pienestä heidän seasans/ nijn suurimban asti.
Hebr 8:12 Sillä minä tulen lepytetyxi heidän wäärydestäns ja heidän synneistäns/ ja heidän wääryttäns en minä tahdo enä muista.
Hebr 8:13 Sijnä cuin hän sano: Usi wanhensi endisen/ sillä joca wanha ja ijällinen on/ se on läsnä loppuans.

Vers. 2. Pyhäin lahjain/ Jotca hän meille waiwallans ja cuolemallans ansainnut on/ cuin on/ syndein andexi saaminen/ Jumalan armo/ ja ijancaickinen elämä. v. eod. Totisen Majan ) Se on/ Taiwas/ joca Lewitain Tabernaclijn oli werrattu.
v. 4. Nijn ei hän olis Pappi ) Nimittäin/ se totinen: joca maalisilla awistettin.
v. 6. Paremman Testamendingin ) Sillä Wanhas Testamendis oli Jumala luwannut Israelin lapsille Canaan maan/ jos he olisit hänen Laisans waeldanet: Mutta Udes on hän luwannut Taiwan waldacunnan/ joca Canaan maalla awistettin/ että se armosta Christuxen tähden annetan caikille jotca idzens parandawat/ ja hänen lupauxens uscowat.
v. 11. Ei yhdengän pidä opettaman ) Cadzo/ Ier. 31:34.

IX. Lucu .

WIelä osotetan: ensist Wanhan Testamendin Tabernacli/ v. 1.
Uhri/ v. 6.
ja mitä sillä toimitettin/ v. 8.
Sijtte kirjoitetan Uden Testamendin Tabernacli/ Uhri/ ja mitä sillä toimitettu on/ nimittäin/ että caicki ne owat täydellisemmät/ sekä Tabernacli/ ja Uhri/ sekä se hywä cuin sillä saatu on/ v. 11.
Erinomaisest osotetan/ että Christuxen pitä cuoleman/ ja hänen werens wuodatuxella meitä meidän synneistäm puhdistaman: joca yhden Testamendin tästä tehnyt oli/ v. 15.
Ja että Wanha Testamenti wahwistettin ja hänen caluns caicki werellä puhdistettin/ v. 18.
Nijn myös Usi ja taiwalliset calut/ jotca Wanhalla awistettin/ v. 23.

Hebr 9:1 OLi myös endisellä Majalla hänen oikiudens ja Jumalan palweluxens/ ja hänen ulconainen pyhydens.
Hebr 9:2 Sillä sijnä oli rakettu esipuoli Majaan/ josa olit Kyntiläjalat/ ja pöytä/ ja Cadzelmusleiwät/ joca Pyhäxi cudzuttin.
Hebr 9:3 Mutta toisen esiripun tacana oli se Maja/ joca caickein Pyhimmäxi cudzuttin.
Hebr 9:4 Josa oli se cullainen Pyhän sawun astia/ ja Testamendin Arcku/ caickialda Cullalla silattu/ sijnä myös oli cullainn astia/ Taiwallinen leipä/ cucoistawainen Aaronin sauwa ja Testamendin Taulut.
Hebr 9:5 Mutta sen päällä olit cunnialisuden Cherubimit/ jotca Armonistuimen warjoisit/ joista ei nyt ole erinomattain sanomist.
Hebr 9:6 Cosca ne näin asetetut olit/ menit Papit aina sijhen ensimäiseen Majaan/ ja toimitit Jumalan palweluxen.
Hebr 9:7 Mutta toiseen meni ainoastans ylimmäinen Pappi kerran wuodes yxinäns/ ei weretä/ jonga hän uhrais omain ja Canssan ricosten edestä:
Hebr 9:8 Jolla Pyhä Hengi ilmoitti/ ettei pyhityxen tietä nijncauwan julistettu/ cuin se endinen Maja oli.
Hebr 9:9 Joca sillä ajalla oli yxi cuwa/ josa lahjat ja uhrit uhrattin/ ja ne ei woinet omantunnon perän täydellisest tehdä/ jotca sitä Jumalan palwelusta teit:
Hebr 9:10 Ainoastans rualla ja juomalla/ ja moninaisella pesemisellä ja ulconaisella pyhityxellä/ cuin ojennuxen aican asti olit päälle pannut.
Hebr 9:11 Mutta Christus on tullut/ tulewaisten tawarain ylimmäisexi Papixi/ suuremman ja täydellisemmän Majan cautta/ joca ei käsillä tehty ole/ se on/ joca ei näin ole rakettu/
Hebr 9:12 Eikä cauristen taicka wasickain weren cautta/ waan hän on oman werens cautta/ mennyt Pyhään/ ja ijancaickisen lunastuxen löynnyt.
Hebr 9:13 Sillä jos härkäin ja cauristen weri/ ja prijscotettu ehkoisen tuhca/ pyhittä saastaiset lihalliseen puhtauteen:
Hebr 9:14 Cuinga paljo enämmin Christuxen weri/ joca idzens ilman caiketa wiata/ ijancaickisen Hengen cautta Jumalalle uhrannut on/ puhdistaxens meidän omantunnom cuolewaisista töistä/ eläwätä Jumalata palweleman?
Hebr 9:15 Ja sentähden on hän myös Uden Testamendin wälimies/ että ne jotca cudzutut owat/ sen luwatun ijancaickisen perimisen saisit/ että hänen cuolemans sijnä wälillä käwi/ joca on nijstä ylidzekäymisist lunastuxexi tapahtunut/ cuin endisen Testamendin alla olit.
Hebr 9:16 Sillä cusa Testamenti on/ sijnä pitä myös hänen cuolemans oleman/ joca Testamendin teki:
Hebr 9:17 Sillä/ cuolemalla Testamenti wahwistetan/ joca ei ole nijn cauwan wahwa/ cuin se elä joca sen teki.
Hebr 9:18 Sentähden ei se endinengän weretä säätty:
Hebr 9:19 Sillä cosca Moses oli puhunut caikelle Canssalle jocaidzen käskyn Lain jälken/ otti hän wasickain ja cauristen werta weden cansa/ ja Purpura willoja/ ja Isoppia/ ja prijscotti sekä Ramatun/ että caiken Canssan/ ja sanoi:
Hebr 9:20 Tämä on se Testamendin weri/ cuin Jumala teille käskenyt on.
Hebr 9:21 Ja sen Majan/ ja caicki sen Jumalan palweluxen astiat/ prijscotti hän myös werellä.
Hebr 9:22 Ja caicki lähes werellä Lain jälken puhdistetan/ ja paidzi weren wuodatust/ ei yhtän andexiandamust tapahdu.
Hebr 9:23 Nijn sijs tarwitan/ että taiwallisten cuwat/ sencaltaisilla puhdistetan: mutta idze taiwalliset pitä paremmilla uhreilla puhdistettaman/ cuin ne olit.
Hebr 9:24 Sillä ei Christus mennyt käsillä tehtyn Pyhään ( jotca totisten cuwat owat ) Waan hän meni taiwalliseen/ että hän Jumalan caswon edes meidän tähtem ilmestyis.
Hebr 9:25 Ei/ että hänen piti usemmin idzens uhraman/ nijncuin ylimmäinen Pappi jocawuosi meni muucalaisella werellä Pyhään/
Hebr 9:26 Muutoin olis hänen usemmin tullut jo mailman algusta kärsiä. Mutta mailman lopulla on hän oman vhrins cautta ilmestynyt syndein poispanemisexi.
Hebr 9:27 Ja nijncuin caickein ihmisten pitä wihdoin cuoleman/ mutta sen jälken Duomio:
Hebr 9:28 Nijn on myös Christus wihdoin uhrattu monen syndejä poisottaman. Mutta toisella haawalla on hän ilman synnitä ilmestywä/ nijlle jotca händä odottawat/ autuudexi.

Vers. 1. Endisellä majalla ) Se on/ Wanha Testamenti.
v. 8. Ettei pyhityxen tietä nijncauwan julistettu ) Se on/ Tie caickein Pyhimbän/ ja Taiwasen/ joca sillä awistettin/ ei ollut wielä awoi/ ennen cuin Christus tuli ja kärsei cuoleman/ silloin Templin esirippu repeis/ ja tie Taiwasen aukeni.
v. 11. Suuremman ja täydellisemmän Majan cautta ) Se on/ Taiwan Waldacunda/ cuin 24. versyst nähdän.
v. 14. Cuolewaisist töistä ) Se on: synnist/ joca tehdän nijldä iotca hengellisest cuollet owat/ ja cuoleman ansainnet.
v. 15. Cuin endisen Testamendin alla olit ) Se on: Jotca Lakia wastan owat tehdyt ja wielä tehdän: joca on Wanha Testamenti.
v. 23. Taiwallisten cuwat ) Se on: Lewitain Tabernacli caluinens.
v. 28. Monen syndejä ) Moni täsä pannan caickein edest/ nijncuin/ Dan. 12:2. Rom. 5:19. Sillä hän on idzens caickein lunastuxexi andanut/ 1. Tim. 2:16.

X. Lucu .

WIelä puhutan Christuxen uhrist ristin päällä/ ja osotetan että Lewitain uhrit owat ainoastans warjo tähän/ eikä taida syndiä poisotta/ joilla nyt loppu on: Mutta Christuxen uhri on täydellinen/ joca meitä caikista synneistä puhdista: Sillä Lewitain uhri piti usein kerroittaman/ v. 1.
Mutta Christus teki wihdoin hänen uhrins/ ja istu nyt Jumalan oikialla kädellä/ v. 11.
40. Psalmist/ v. 5.
Ja Jeremiaxest/ v. 15.
Neuwotan sijs täsä opis pysymän/ nijn myös Christilliseen elämään/ v. 19.
Ja uhgatan nijtä jotca sijtä luopuwat/ v. 26.
Lohdutetan ja neuwotan ristiä ja waiwa tämän opin tähden kärsimän/ v. 32.

Hebr 10:1 SIllä/ Lailla on tulewaisten tawarain warjo/ ja idze hywyden olendo. Jocawuosi pitä yhtäläistä uhria uhrattaman/ ja ei ne taida nijtä täydellisexi tehdä jotca uhrawat.
Hebr 10:2 Muutoin olis uhramast lacattu/ jos ei nijllä jotca uhraisit/ synneist sillen omatundo olis/ cosca he wihdoin puhdistetut owat.
Hebr 10:3 Waan sillä tapahtu ainoastans jocawuosi synnin muistuttamus.
Hebr 10:4 Sillä mahdotoin on härkäin ja cauristen weren cautta syndejä poisotta.
Hebr 10:5 Sentähden/ cosca hän mailmaan tuli/ sanoi hän: Uhria ja lahja et sinä tahtonut/ mutta ruumin olet sinä minulle walmistanut/
Hebr 10:6 Polttouhrit ja syndiuhrit ei ole sinun mieleidzes.
Hebr 10:7 Nijn minä sanoin: Cadzo/ minä tulen/ Ramatus on lijatengin minusta kirjoitettu: että minun pitä tekemän sinun tahtos Jumala.
Hebr 10:8 Nijncuin hän ennen sanoi: Uhria ja lahja/ polttouhria ja syndiuhria et sinä tahtonut/ ei myös ne sinulle kelwannet ( jotca Lain jälken uhratan )
Hebr 10:9 Nijn hän myös sanoi: Cadzo/ minä tulen tekemän Jumala sinun tahtos. Sijnä hän poisotta endisen/ että hän toisen panis/
Hebr 10:10 Jonga tahdon cautta me wihdoin pyhitetyt olemma/ Jesuxen Christuxen ruumin uhramisella.
Hebr 10:11 Ja jocainen Pappi on sijhen pandu/ että hänen jocapäiwä Jumalan palwelusta tekemän pitä/ ja useimmin yhtäläistä uhria uhraman/ jotca ei coscan woi syndejä poisotta.
Hebr 10:12 Mutta cosca tämä oli yhden ijancaickisest kelpawan uhrin syndein tähden uhrannut/ istu hän nyt Jumalan oikialla kädellä/
Hebr 10:13 Ja odotta sitä/ että hänen wihollisens pannan hänen jalcains astinlaudaxi.
Hebr 10:14 Sillä yhdellä uhrilla/ on hän ijancaickisest täydellisexi tehnyt ne jotca pyhitetän.
Hebr 10:15 Sen todista myös meille idze Pyhä Hengi/ sanoden:
Hebr 10:16 Tämä on se Testamenti/ jonga minä tahdon heille tehdä nijden päiwäin jälken/ sano HERra: Minä tahdon anda minun Lakini heidän sydämijns/ ja heidän mielijns minä ne kirjoitan.
Hebr 10:17 Ja heidän syndejäns ja wääryttäns en minä enämbi tahdo muista.
Hebr 10:18 Mutta cusa näiden andexi andamus on/ sijnä ei sillen uhria syndein edestä ole.
Hebr 10:19 ETtä sijs meillä/ rackat weljet/ on wapaus mennä Pyhään/ Jesuxen weren cautta/
Hebr 10:20 Jonga hän meille on walmistanut udexi ja eläwäxi tiexi/ esiripun cautta/ se on/ hänen lihans cautta/
Hebr 10:21 Ja meillä on yxi suuri Pappi/
Hebr 10:22 Jumalan huonen haldia/ Nijn käykäm hänen tygöns totisella sydämellä/ täydellä uscolla/ prijscotetut meidän sydämisäm/ ja päästetyt pahasta omasta tunnosta/ ja pestyllä ruumilla puhtalla wedellä/
Hebr 10:23 Ja pitäkäm horjumatoin toiwon tunnustus: Sillä hän on uscollinen/ joca ne lupais.
Hebr 10:24 Ja ottacam waari toinen toisestam/ että me ahkeroidzem meitäm rackauteen ja hywijn töihin/
Hebr 10:25 Ei ylönandain yhteistä Seuracunda. Nijncuin muutamain tapa on/ waan neuwocat teitän keskenän/ sitä enämmin cuin te näette sen päiwän lähestywän.
Hebr 10:26 Sillä jos me ehdollam sijtte syndiä teem cuin me olemma totuden tundoon tullet/ nijn ei meillä ole enä yhtän uhria syndein edestä/
Hebr 10:27 Waan hirmuinen Duomion odotus/ ja tulen kijwaus/ joca wastahacoiset syöpä on.
Hebr 10:28 Jos jocu Mosexen Lain ricko/ hänen pitä ilman armota cuoleman/ cahden/ taicka colmen todistajan cautta.
Hebr 10:29 Cuinga paljo enämmän rangaistuxen te luuletta sen ansainnen/ joca Jumalan Pojan jalgoilla talla/ ja Testamendin weren saastutta/ jonga cautta hän pyhitetty on/ ja armon Henge pilcka?
Hebr 10:30 Sillä me tunnemme hänen/ joca sanoi: Minun on costo/ minä tahdon costa/ ( sano HERra ) Ja taas/ HERra on Canssans duomidzewa.
Hebr 10:31 Hirmuinen on langeta eläwän Jumalan käsijn.
Hebr 10:32 MUistacat sijs endisiä päiwiä/ joina te walistetut olitta/ ja kärseitte monein waiwain kilwoituxen:
Hebr 10:33 Puolittain silloin/ cosca te sekä pilckain että tuscain cautta caikille ihmexi olitta: Puolittain cosca te nijden cansa osalliset olitta/ joiden käsi myös nijn käwi.
Hebr 10:34 Sillä te oletta nijstä waiwoista/ jotca minun siteistäni tapahtuit/ osalliset ollet. Ja teidän hywyden raatelemisen oletta te ilolla kärsinet. Tieten että teillä on parambi ja pysywäisembi tawara Taiwais.
Hebr 10:35 Älkät sijs poisheittäkö teidän uscallustan/ jolla suuri palcan maxo on.
Hebr 10:36 Sillä kärsimys on teille tarpellinen/ täyttäxenne Jumalan tahtoa/ että te lupauxen saisitta.
Hebr 10:37 Sillä wähän hetken perästä tule se/ joca tulewa on/ ja ei wijwyttele.
Hebr 10:38 Mutta wanhurscas elä uscostans/ ja joca wälttä/ hänehen en minä mielisty.
Hebr 10:39 Mutta en me nijstä ole/ jotca heidäns cadotuxeen wälttäwät/ waan nijstä/ jotca uscowat/ ja sieluns tallelle saattawat.

Vers. 5. Mutta ruumin olet sinä minulle walmistanut ) Nämät sanat owat tähän pannut/ nijncuin ne owat Grecan Biblias/ joca silloin enimmäst käsis oli/ mutta Ebrean kielen jälken on näin: Mutta corwat sinä olet minulle awainnut.
v. 14. Yhdellä uhrilla on hän täydellisexi tehnyt/ etc. Ja
v. 18. Ei sillen vhria syndein edestä ole ) Nimittäin/ tarpellinen. Ota waari näistä ja muista sanoista täsä ja endises Lugus/ Pawin Messu uhria wastan/ josa he sanowat uhrawans jocapäiwä Christuxen eläwitten ja cuolluitten edestä.
v. 22. Pestyllä ruumilla ) Se on: Puhdistetut Castella meidän synnistäm.
v. 26. Jos me ehdollam syndiä teem ) Mitä syndiä täsä ymmärretän/ Cadzo/ Infr.
v. 29. & Supr. cap. 6:6. v. eod. Nijn ei meillä ole enä yhtän uhria ) Se on: Ei meillä ole toista Christusta odottaminen/ joca cuolis meidän edestäm: ( nijncuin Ambros. ja Chrysost. sen selittäwät ) Ei hän myös usemmin cuole meidän edestäm
v. 38. Wälttä ) Joca ei urhollisest pysy/ waan wälttä ja wetä idzens tacaperin ja luopu sijtä.

XI. Lucu .

ETtä uscos wahwan pysytäisin/ seura wielä wastutinen wahwistus: Usco kirjoitetan hänen wilpittömydestäns: Nimittäin/ että usco on wahwa luottamus nijhin joita ei nähdä/ ja cuitengin owat Jumalan sanas ilmoitetut/ v. 1.
Wahwistuxexi luetellan monda P. Isä/ jotca uscon cautta owat wahwast luottanet Jumalan sanaan ja lupauxeen/ ja sen cautta monda wäkewätä työtä tehnet/ ja paljo kärsinet/ v. 3.

Hebr 11:1 MUtta vsco on wahwa uscallus nijhin joita toiwotan/ ja ei näkymättömistä epäile.
Hebr 11:2 Sen cautta owat wanhemmat todistuxen saanet.
Hebr 11:3 Uscon cautta me ymmärrämme/ että mailma on Jumalan sanan cautta walmistettu/ ja että caicki cuin me näemme/ ne owat tyhjästä tehdyt.
Hebr 11:4 Uscon cautta Abel uhrais Jumalalle suuremman uhrin cuin Cain/ jonga cautta hän sai todistuxen/ että hän oli wanhurscas/ cosca Jumala hänen lahjoistans todistuxen cannoi/ ja sen cautta hän wielä puhu/ waicka hän cuollut on.
Hebr 11:5 Uscon cautta Enoch otettin pois/ ettei hän cuolemata nähnyt. Ja ei ole löytty/ että Jumala hänen poisotti. Sillä ennencuin hän poisotettin/ oli hänellä todistus/ että hän kelpais Jumalalle.
Hebr 11:6 Sillä ilman uscota on mahdotoin kelwata Jumalalle. Sillä joca Jumalan tygö tulla tahto/ sen pitä uscoman/ että Jumala on nijden costaja/ jotca händä edziwät.
Hebr 11:7 Uscon cautta on Noe Jumalata cunnioittanut/ ja Arkin walmistanut/ huonens terweydexi/ cosca hän sai Jumalan käskyn/ nijstä cuin ei näkynet/ jonga cautta hän mailman duomidzi/ ja on perinyt sen wanhurscauden/ joca uscon cautta tule.
Hebr 11:8 UScon cautta tuli Abraham cuuliaisexi/ cosca hän cudzuttin menemän sijhen maahan jonga hän oli periwä/ ja hän meni/ eikä tiennyt/ cuhunga hän tulewa oli.
Hebr 11:9 Uscon cautta oli hän muucalainen luwatusa maasa/ nijncuin wieralla maalla/ ja asui majoisa Isaachin ja Jacobin lupauxen cansaperillisten cansa.
Hebr 11:10 Sillä hän oli odottanut sitä Caupungita/ jolla perustus oli/ jonga rakendaja ja luoja on Jumala.
Hebr 11:11 Uscon cautta myös Saara sai woiman sijttäxens/ ja synnytti jälken hänen ikäns ajan: Sillä hän piti sen uscollisna/ joca sen hänelle luwannut oli.
Hebr 11:12 Sentähden myös yhdestä/ waicka cuolewaisesta ruumista/ synnyit monda: nijncuin tähtiä on Taiwasa/ ja nijncuin sanda meren rannasa/ joca epulucuinen on.
Hebr 11:13 Nämät caicki owat uscosa cuollet/ ja ei ole nijstä lupauxista saanet/ waan ainoastans taamba nähnet/ ja cuitengin nijhin turwannet/ ja hywin tydyit ja tunnustit/ että he wierat ja muucalaiset maan päällä olit.
Hebr 11:14 Sillä ne cuin näin sanowat/ he osottawat heidäns yhtä Isän maata edziwän.
Hebr 11:15 Ja jos he sijtte muistanet olisit/ custa he lähtenet olit/ olis heillä kyllä aica palaita ollut.
Hebr 11:16 Mutta he pyytäwät parambata/ se on/ taiwallista. Sentähden ei Jumalacan häpe cudzutta heidän Jumalaxens: joca heille yhden Caupungin walmistanut on.
Hebr 11:17 Uscon cautta uhrais Abraham Isaachin/ cosca hän kiusattin/ ja uhrais ainocaisens/ cosca hän jo oli lupauxet saanut/
Hebr 11:18 Josta sanottu oli: Isaachis cudzutan sinulle siemen.
Hebr 11:19 Ja ajatteli: Jumala woi cuolleistakin herättä/ josta hän myös hänen cuwaxi otti.
Hebr 11:20 Uscon cautta siunais Isaac tulewaisista asioista Jacobit ja Esaut.
Hebr 11:21 Uscon cautta siunais Jacob cuollesans molemmat Josephin pojat/ ja cumarsi hänen sauwans pään päälle.
Hebr 11:22 Uscon cautta puhui Joseph cuollesans Israelin lasten lähtemisest/ ja andoi käskyn hänen luistans.
Hebr 11:23 Uscon cautta Moses/ cosca hän syndynyt oli/ salattin colme Cuucautta hänen wanhemmildans/ että he näit/ cuinga caunis poicainen hän oli/ ja ei peljännet Cuningan haastoa.
Hebr 11:24 Uscon cautta Moses/ cosca hän jo suurexi tuli/ kielsi cudzutta idzens sillen Pharaon tyttären pojaxi.
Hebr 11:25 Ja walidzi paljo parammaxi kärsiä waiwa Jumalan joucon cansa/ cuin ajallista tarwetta synnisä nautita.
Hebr 11:26 Ja luki suuremmaxi rickaudexi Christuxen pilcan/ cuin Egyptin tawarat: sillä hän cadzoi palcan maxo.
Hebr 11:27 Uscon cautta jätti hän Egyptin/ ja ei peljännyt Cuningan hirmuisutta: sillä hän rippui hänes/ jota ei hän nähnyt/ nijncuin hän jo olis hänen nähnyt.
Hebr 11:28 Uscon cautta piti hän Pääsiäistä/ ja weren wuodatusta/ ettei se joca esicoiset tappoi/ olis ruwennut heihin.
Hebr 11:29 Uscon cautta käwit ne punaisen meren läpidze/ nijncuin cuiwa maata myöden/ jota myös Egyptiläiset coettelit/ ja uppoisit.
Hebr 11:30 Uscon cautta Jerichon muurit langeisit/ cosca nijtä seidzemen päiwä ymbärinskäytin.
Hebr 11:31 Uscon cautta ei portto Rahab huckunut uscomattomain cansa/ cosca hän wacojat rauhallisest huonesens corjais.
Hebr 11:32 MItä sijs minun pitä enämbi puhuman? aica tulis minulle lyhyäxi/ jos minun pidäis luetteleman/ Gedeonist/ Barachist/ Samsonist/ Jephtast/ Dawidista/ Samuelist/ ja Prophetaista.
Hebr 11:33 Jotca uscon cautta owat Waldacunnat woittanet/ tehnet wanhurscautta/ saanet lupauxet/ tukinnet Lejonein suut/
Hebr 11:34 Sammuttanet tulen woiman/ wälttänet miecan terän/ owat wäkewämmäxi heickoudesta tullet/ owat woimallisexi sodasa tullet/ owat lyönet muucalaiset sotawäet.
Hebr 11:35 Waimot owat heidän cuollens/ ylösnousemisest jällens saanet. Mutta muut owat särjetyt/ ja lunastuxen hyljännet/ että heidän paramman ylösnousemisen saaman piti.
Hebr 11:36 Muutamat taas owat pilckoja ja haawoja kärsinet/ ja wielä sijttekin fangiuxet ja tornit.
Hebr 11:37 He owat kiwitetyt/ ricki hacatut/ läpidze pistetyt/ miecalla surmatut/ he owat ymbärins waeldanet lammasten ja wohten nahgoisa/ owat ollet köyhät/ ahdistetut/ waiwatut.
Hebr 11:38 Joille mailma oli mahdotoin/ ja owat radollisudes waeldanet/ corweisa/ wuorilla/ mäen rotcoisa/ ja maan cuopisa/
Hebr 11:39 Ja caicki nämät owat uscon cautta todistuxen ansainnet/ eikä saanet lupausta/
Hebr 11:40 Että Jumala on jotakin parammin meille edescadzonut/ ettei he ilman meitä täydellisexi tullet olis.

Vers. 2. Todistuxen saanet ) Nimittäin/ Jumalalda/ että he owat ollet wanhurscat ja hänelle otolliset. Nijncuin 4. ja 5. versyst näky.
v. 4. Wielä puhu ) Abel sanotan puhuwan sijtte cuin hän cuoli: Sillä hän on wielä muistos/ ja ylistetän hänen uscons tähden/ nijncuin hän wielä puhuis/ ja neuwois muita hänen uscoans seuraman.
v. 13. Cuollet ) Nimittäin/ Abraham/ Isaac ja Jacob ei ole mitän saanet ajallisest lupauxest Canaan maasta.
v. 19. Cuwaxi ) Nimittäin/ Christuxen/ joca meidän syndeimme edest piti uhrattaman ja colmandena päiwänä jällens ylösnouseman.
v. 21. Sauwans pään päälle ) Cadzo/ Gen. 47:31.
v. 26. Christuxen pilcan ) Se on: se pilcka/ cuin hän ja hänen Canssans piti oikian opin ja Christuxen tähden kärsimän/ cuin heille luwattu oli.
v. 32. Gedeonist ) Lue/ Iud. 6. Barac ) Iud. 4. Samson ) Iud. 13:14. etc Jephta ) Iud. 11. Dawid ja Samuel ) Samuelin Kirjois.
v. 33. Saanet lupauxet ) Nijncuin Abraham Canaan maasta/ Gen. 15:18. v. eod. Tukinnet Lejonein suut ) Nijncuin/ Dan. 6.
v. 34. Sammuttanet tulen woiman ) Nijncuin Danielin cumpanit/ Dan. 2. v. eod. Wälttänet miecan terän ) Nijncuin Eliseus/ 2. Reg. 6. v. eod. Wäkewämmäxi heickoudest tullet ) Sijnä kärsimises owat he wäkewämmäxi tullet/ 2. Cor. 12. Minun woiman on heicoisa woimallinen. Eli nijncuin C. Hiskia 2. Reg. 20. Jos se ruumillisest heickoudest ymmärretän. v. eod. Woimallisexi sodasa ) Nijncuin Josaphat/ 2. Par. 20.
v. 35. Jällens saanet ) Nijncuin Sarpathin Leski/ 1. Reg. 17. Ja waimo Sunamis/ 2. Reg. 4.
v. 36. Pilckoja kärsinet ) Nijncuin Amos/ cap. 7. v. eod. Fangiuxet ja tornit ) Nijncuin Micha/ 3. Reg. 22. Ja Jeremia/ cap. 37.
v. 37. Kiwitetyt ) Nijncuin Zacharia/ 2. Par. 24. etc v. eod. Lammasten ja wohten nahgois ) Ja 38. corweisa/ wuorilla ja mäen rotcoisa ) Ei että he idze owat heillens walinnet sencaltaisen elämän/ sen cansa jotakin ansaitaxens: Waan ettei heillä ollut parembata tila/ heidän ja totuden wihaitten tähden/ owat he nämät hywäxens ottanet/ ennen cuin he tahdoit hyljätä heidän uscons/ toiwons ja tunnustuxens.
v. 40. Ettei he ilman meitä täydellisexi tullet olis ) Se on: Ettei he ruumin ja sielun cansa saisi täydellistä cunniata/ cuin heille luwattu oli/ waan heidän ruumins cansa lewäisit maasa/ sijhen asti/ että me myös sijhen tulemma/ ja nijn pitä meidän ynnä ylösnouseman/ ja toinen toisemme cansa sijtä osallisexi tuleman: Vt omnium

XII. Lucu .

NEuwo wäkewillä wahwistuxilla/ kärsimän ja pysymän wahwana ristis ja wainomises/ oikian uscon ja tunnustuxen tähden/ v. 1.
Nijn myös rauhallisuteen ja pyhyteen/ v. 14.
Waaroi suruttomudest/ synnist ja pahennuxest/ v. 15.
Erinomaisest Christuxen sanan ylöncadzest/ v. 25.

Hebr 12:1 SEntähden myös me/ että meillä on näin suuri todistusten joucko meidän ymbärilläm/ nijn poispangam syndi/ joca aina meihin tarttu ja hitaxi teke/ ja juoscam kärsimisen cautta sijnä kilwoituxes/ cuin meidän eteem pandu on/
Hebr 12:2 Ja cadzocam Jesuxen/ uscon alcajan ja päättäjän päälle. Joca/ cosca hän olis kyllä tainnut iloita/ kärsei ristiä/ ja ei totellut pilcka/ ja nyt istu oikialla kädellä Jumalan istuimella.
Hebr 12:3 Muistacat händä/ joca sencaltaisen wastahacoisuden on synneisildä idze wastans kärsinyt/ ettet te wäsy teidän mielisän ja lacka.
Hebr 12:4 Sillä et te ole wielä/ haman weren asti kilwoitellen/ syndiä wastan ollet/
Hebr 12:5 Ja te oletta jo unhottanet sen uscalluxen/ jonga hän teille nijncuin lapsillens puhu: Minun poican/ älä ylöncadzo HERran rangaistusta/ ja älä näänny coscas häneldä rangaistan.
Hebr 12:6 Sillä jota HERra racasta/ sitä hän myös rangaise. Mutta jocaista poica hän piexä/ cuin hän corja.
Hebr 12:7 Jos te sen rangaistuxen kärsitte/ nijn Jumala taridze teille idzens/ nijncuin lapsillens: Sillä cuca on se poica/ jota ei Isä rangaise?
Hebr 12:8 Mutta jos te oletta ilman rangaistusta/ josta caicki owat osalliset ollet/ nijn te oletta äpärät ja ette lapset.
Hebr 12:9 Ja cosca meillä owat lihalliset Isät ollet rangaidziana/ nijn me olemma nijtä cawahtanet/ eikö meidän sijs paljo enämmin pidä sille hengelliselle Isälle alammaiset oleman/ että me eläisimme?
Hebr 12:10 Ja ne tosin owat meitä rangaisnet harwoina päiwinä heidän luulons jälken/ mutta tämä rangaise meitä meidän tarpexem/ että hän meille pyhydens jacais.
Hebr 12:11 Mutta cosca caickinainen rangaistus käsis on/ nijn ei se ole meille iloxi/ waan murhexi/ mutta sijtte anda hän rauhallisen wanhurscauden hedelmän nijlle jotca sijnä harjoitetut owat.
Hebr 12:12 SEntähden ojetcat teidän joutilat kätenne/ ja wäsynet polwenne/
Hebr 12:13 Ja astucat wilpittömät askelet teidän jalgoillan/ ettei jocu combastuis nijncuin onduwa/ waan paljo enämmin terwexi tulis.
Hebr 12:14 Noudattacat rauha caickein cansa ja pyhyttä/ paidzi joita ei yxikän saa HERra nähdä.
Hebr 12:15 Ja ottacat waari/ ettei jocu Jumalan Armoa unhodais/ ettei joscus caswais jocu carwas juuri/ jotacuta wastahacoisutta tekemän/ ja monda sen cautta tulisit saastutetuxi.
Hebr 12:16 Ettei jocu olis salawuoteinen eli jumalatoin nijncuin Esau/ joca yhden atrian tähden myi pois esicoisudens oikeuden.
Hebr 12:17 Sillä te tiedätte/ että cosca hän sitte tahdoi oikeudella periä perindö siunausta/ tuli hän hyljätyxi: sillä ei hän löynnyt yhtän parannuxen sia/ waicka hän sitä kyyneleillä edzei.
Hebr 12:18 Sillä et te ole käynet sen wuoren tygö/ johon ruweta saa/ ja tulesta paloi/ et te myös käynet sijhen syngeyteen ja pimeyteen/ ja sen hirmuisen ilman tygö/
Hebr 12:19 Sen Basunan helinän ja sanain änen tygö/ jota ne jotca sen cuulit cartit/ anoin ettei se sana pitänyt heille millän muoto sanottaman.
Hebr 12:20 Sillä ei he woinet kärsiä nijtä cuin sijnä sanottin/ ja jos jocu peto sijhen wuoren sattui/ nijn sen piti kiwitettämän/ eli nuolilla ammuttaman läpidze.
Hebr 12:21 Nijn hirmuinen sen näky oli/ että Moseskin sanoi: minä olen hämmästyxis/ ja wapisen.
Hebr 12:22 Waan te oletta käynet Sionin wuoren tygö/ sen eläwän Jumalan Caupungin tygö/ taiwallisen Jerusalemin tygö/ ja monen tuhannen Engelitten joucon tygö/
Hebr 12:23 Ja esicoisten Seuracunnan tygö/ jotca Taiwaisa kirjoitetut owat/ ja Jumalan/ caickein Duomarin tygö/ ja täydellisten wanhurscasten Hengein tygö/
Hebr 12:24 Ja Uden Testamendin wälimiehen Jesuxen tygö/ ja sen prijscotus weren tygö/ joca parembita puhu cuin Abelin weri.
Hebr 12:25 CAdzocat/ ettet te händä ylöncadzo/ joca teidän cansan puhu: sillä jos ei ne heitäns wälttänet hänestä/ joca maan päällä puhui/ jotca carttelit: Paljo wähemmin me/ jos me sitä pyydämme cartta/
Hebr 12:26 Joca Taiwasta puhu/ jonga äni silloin maata järisti. Mutta nyt hän lupa ja sano: wielä minä nytkin kerran tahdon järistä/ en ainoastans maata/ mutta myös Taiwasta.
Hebr 12:27 Mutta cosca hän sano: wielä kerran tahto hän osotta/ että ne järisewäiset pitä muutettaman/ nijncuin sekin joca rakettu on/ että ne järisemättömät pysyisit.
Hebr 12:28 Sentähden saamme me sen waldacunnan joca ei järistä taida/ meillä on Armo/ jonga cautta me Jumalata palwelemme/ hänen mielens noutexi/ siweydellä ja pelgolla.
Hebr 12:29 Sillä meidän Jumalam on culuttawainen tuli.

Vers. 13. Ettei jocu combastuis ) Se on: ettei jocu wilpistelis eikä huikendelis hänen uscons tunnustuxesa: eli hänen elämäsäns/ waan on wahwa uscosans/ ja cuinga hänen elämän pitä.
v. 17. Tuli hän hyljätyxi ) Se on: häneldä kieltin esicoisen oikeus hänen Isäldäns Isaachilda: Nijncuin Historiast selkiä on/ Gen. 17. v. eod. Parannuxen sia ) Nimittäin/ hänen Isäns Isaachin tykönä/ joca ei tahtonut catua/ että hän Jacobille oli paremman siunauxen andanut. Ei myös Esau tehnyt sydämelist catumust/ waicka hän itki/ nijncuin Lutherus/ Gen. cap. 27. selittä: Sillä ei hän catunut eikä itkenyt syndejäns/ waan wahingotans/ että hän oli esicoisen oikeuden cadottanut/ joca näky uhcauxest Jacobi wastan/ cosca hän itki. Mutta catumuxest Jumalan edes/ ja mingä armon hän saanut on/ ei täsä mitän puhuta.
v. 23. Esicoisten Seuracunnan tygö ) Se on: P. Isäin ja Patriarchain Seuracunda/ jotca ensist hänen Seuracundans algusa Jumalan lapsixi syndynet olit.
v. 24. Joca parambita puhu ) Sillä Christuxen weri ei huuda costo/ nijncuin Abelin weri: waan julista Jumalan armon ja syndein andexi saamisen/ jos me idzemme parannam ja Jumalan cansa sowimme.
v. 27. Joca rakettu on ) Nimittäin: käsillä/ nijncuin Mosexen Tabernacli/ joca täsä ymmärtetän.

XIII. Lucu .

LOpulla cootan muutamat tarpelliset neuwot/ joista waari pitä otettaman: Nijncuin weljellisest rackaudest/ cansakärsimisest/ v. 1
Puhtast Awioskäskyst/ v. 4.
Ahneudest/ v. 5.
Kijtollisudest Jumalan sanan opettaita cohtan/ v. 7.
Lujana pysymisest oikias opis/ v. 8.
Uhramisest Jumalalle otollista uhria/ v. 15.
Cuuliaisudest Opetusisille/ v. 17.
Ja rucouxist Apostolitten edest/ v. 18.
Ja nijn tämä Epistola päätetän hywällä toiwotuxella/ v. 20.
Sano hänen estens/ että hän lyhykäisest kirjoitta/ v. 22.
Lupa heidän tygöns tulla/ v. 23.
Luo terweyxiä/ v. 24.

Hebr 13:1 PYsykät wahwana weljellises rackaudes. Huonesen ottamist älkät unhottaco:
Hebr 13:2 Silläs sen cautta owat muutamat tietämät Engelitkin huonesens ottanet.
Hebr 13:3 Muistacat sidotuita/ nijncuin te heidän cansans sidotut olisitta/ ja nijtä jotca murhetta kärsiwät/ nijncuin te idze wielä lihasa olisitta.
Hebr 13:4 Awioskäsky pitä cunnialisest caickein seas pidettämän/ ja Awio wuode saastatoinna. Mutta huorintekiät ja salawuoteiset Jumala duomidze.
Hebr 13:5 Teidän menon olcon ilman ahneutta/ ja tytykät nijhin cuin teillä on: Sillä hän on sanonut: en minä sinua ylönanna/ engä unhoda.
Hebr 13:6 Nijn että me rohkemme sanoa: HERra on minun auttajan/ ja en minä pelkä mitä ihminen minulle tekis.
Hebr 13:7 Muistacat teidän Opettaitan/ jotca teille Jumalan sana puhunet owat/ joiden uscoa te seuratcat/ ja ottacat waari/ millinen loppu heidän menollans oli.
Hebr 13:8 JEsus Christus/ eilein ja tänäpän/ ja se on myös ijancaickisest.
Hebr 13:9 Älkät andaco teitän wietellä moninaisilla ja muucalaisilla opetuxilla. Sillä se on hywä että sydän wahwistu Armolla ja ei rualla/ joista ei ne mitän hyötynet jotca nijsä waelsit.
Hebr 13:10 Meillä on Altari/ josta ei ole nijden lupa syödä jotca majasa palwelewat:
Hebr 13:11 Sillä cuiden eläinden weren ylimmäinen Pappi wie Pyhään/ syndein edestä/ nijden ruumit ulcona Leiristä poldetan.
Hebr 13:12 Sentähden myös Jesus/ että hän oli pyhittäwä Canssan/ hänen omalla werelläns/ on hän ulcona portista kärsinyt.
Hebr 13:13 Nijn mengäm sijs hänen tygöns ulos Leiristä/ candain hänen pilckans.
Hebr 13:14 Sillä ei meillä täsä ole pysywäistä Caupungita/ waan tulewaista me edzimmä.
Hebr 13:15 Nijn uhratcam sijs aina Jumalalle kijtosuhri hänen cauttans/ se on/ huulden hedelmä/ jotca hänen nimens tunnustawat.
Hebr 13:16 Älkät myös hywin tekemist ja jacamist unhottaco: sillä sencaltaiset uhrit lepyttäwät Jumalan.
Hebr 13:17 Olcat teidän Opettaillen cuuliaiset/ ja seuratcat heitä: sillä he walwowat teidän sielujan/ nijncuin ne jotca lugun nijstä tekemän pitä/ että he sen ilolla tekisit/ ja ei huocauxella: sillä ei se ole teille tarpellinen.
Hebr 13:18 Rucoilcat meidän edestäm. Se on meidän uscalluxem/ että meillä on hywä omatundo/ ja että me ahkeroidzemma pitä hywä menoa caickein seas.
Hebr 13:19 Mutta enimmitten minä neuwon teidän näitä tekemän/ että minä sitä pikemmin teidän tygönne tulisin.
Hebr 13:20 Mutta rauhan Jumala/ joca on cuolleista jällens tuottanut/ sen suuren lammasten paimenen/ ijancaickisen Testamendin weren cautta/ meidän HERran Jesuxen.
Hebr 13:21 Joca teidän caikesa hywäsä työsä toimellisexi tehkön/ tekemän hänen tahtons/ ja saattacon teisä mitä hänen edesäns otollinen on/ Jesuxen Christuxen cautta/ jolle olcon cunnia ijancaickisest ijancaickiseen/ Amen.
Hebr 13:22 Minä neuwon teitä ( rackat weljeni ) ottacat tämä neuwon sana hywäxi: sillä minä olen lyhykäisest teille kirjoittanut.
Hebr 13:23 Tietkät että meidän weljem Timotheus on pääsnyt/ jonga cansa/ jos hän pian tule/ minä tahdon teitä nähdä.
Hebr 13:24 Terwettäkät caickia teidän Opettaitan ja caickia Pyhiä. Teitä terwettäwät weljet Italiasta.
Hebr 13:25 Armo olcon caickein teidän cansan/ Amen. Kirjoitettu Italiast Timotheuxen cansa.

Vers. 9. Ja ei rualla ) Se on: ei ruan eroituxen säädyillä/ jotca ei hyödytä nijtä/ jotca nijllä Jumalata palwella tahtowat: Waan Uscon opilla.
v. 10. Meillä on Altari ) Se on: meillä on Christus/ jonga ansiosta ja hywistä töistä ei yxikän tule osallisexi/ joca Tabernaclis palwele/ se on: pyytä Lewitain säädyillä autuaxi tulla.
v. 13. Hänen pilckans ) Se on: risti ja häwäistys/ jonga Christittyin pitä hänen tunnustuxens tähden kärsimän.