Ensimäinen Mosexen Kirja

22.04.2020

GENESIS, Ensimäinen Mosexen Kirja/ Josa nämät cappalet owat: I. Cuinga mailma on luotu/ ihminen Jumalan cuwaxi tehty/ horjahtanut/
lupauxella/ waimon siemenest kärmen pään ricki musertawast/ lohdutettu/ cap. 1. 2. 3.
II. Esiwanhemmitten lapsist Noahn asti/ cap. 4. 5.
III. Wedenpaisumisest ja sen syist: cuinga Noahn lasten/ jotca rakensit Babelin tornia/ kieli on secoitettu/ ja he coco mailmaan hajotetut/ c. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
IV. Abrahamin cudzumisest Caldean Urrist ja coco hänen elämästäns ja cuolemastans/ cap. 12. 25. asti.
V. Isaachin elämäst/ 11. v. cap. 25. 28. c. asti/ cuolemast ja hautamisest/ cap. 35.
VI. Jacobin/ hänen weljens ja poicains elämäst ja waelluxest/ 28. c. 39. asti.
VII. Josephist/ 39. cap. kirjan loppuun/ nijn myös Jacobin Patriarchan wijmeisest ennustuxest lastens edes/ mitä heille ja heidän lapsillens ajan cululla tapahtuwa oli: ja hänen cuolemastans ja hautamisestans.
Ja täsä ensimäises kirjas löytän/ mitä on tapahtunut mailman luomisest Josephin cuoleman saacka/ nimittäin 2310. ajastajas/ sillä: Adamin luomisest Sethijn/ olit ajastaica 130 Sethist Enoxeen 105 Enoxest Kenanijn 90 Kenanist Mahalalelijn 70 Mahalaleelist Jaredijn 65 Jaredist Henochijn 162 Henochist Methusalaan 65 Methusalast Lamechijn 187 Lamechist Noahn 182 Noast/ Semijn/ Hamijn/ Japhetijn 500 Semist/ Hamist/ Japhetist/ Wedenpaisumiseen 100 Wedenpaisumus oli yhden ajastajan.
Wedenpaisumisest sijhen cuin Sem sijtti Arphachsadin 2 Arphachsadist Salahn 35 Salahst Eberijn 30 Eberist Pelegijn 34 Pelegist Reguun 30 Regust Serugijn 32 Serugist Nahorijn 30 Nahorist Tharaan 29 Tharast Abrahamijn 70 Abrahamist Isaachijn 100 Isaachist Jacobijn 60 Jacob eli 147 Joseph cuoli Isäns jälken 54

I. Lucu.

MAilman luomises teke Jumala Sanalla ja Hengellä I. Päiwänä/ walkeuden/ v. 3.
II. Firmamentin/ v. 6.
III. Meren ja Maan/ v. 9.
IV. Auringon/ Cuun ja caicki taiwan walkeudet/ v. 14.
V. Calat ja linnut/ v. 20.
VI. Caicki eläimet maalle/ v. 24.
ja ihmisen/ miehen ja waimon hänen cuwaxens/ v. 26.
ja heidän elatuxens/ v. 29.

1 Moos 1:1 ALgusa loi Jumala Taiwan ja Maan.
1 Moos 1:2 Ja Maa oli autia ja tyhjä/ ja pimeys oli sywyden päällä/ ja Jumalan Hengi lijckui weden päällä.
1 Moos 1:3 JA Jumala sanoi: tulcon walkeus/ ja walkeus tuli.
1 Moos 1:4 Ja Jumala näki walkeuden hywäxi. Nijn Jumala eroitti walkeuden pimeydestä/
1 Moos 1:5 Ja cudzui walkeuden päiwäxi/ ja pimeyden yöxi. Ja tuli ehtosta ja amusta/ ensimäinen päiwä.
1 Moos 1:6 JA Jumala sanoi: tulcon wahwus wetten waihelle/ eroittaman wesiä wesistä.
1 Moos 1:7 Ja Jumala teki wahwuden/ ja eroitti weden cuin oli wahwuden alla/ sijtä wedestä cuin oli wahwuden päällä/ Ja tapahtui nijn.
1 Moos 1:8 Ja Jumala cudzui wahwuden Taiwaxi. Ja tuli ehtosta ja amusta/ toinen päiwä.
JA Jumala sanoi: coconducon wesi taiwan alla erinomaiseen paickaan/ nijn että cuiwa näky/ Ja tapahtui nijn.
1 Moos 1:9 Ja Jumala cudzui cuiwan Maaxi/ ja wetten cocouxen hän cudzui Merexi. Ja Jumala näki sen hywäxi.
1 Moos 1:10 Ja Jumala sanoi: wihottacon maa ja caswacon ruohon josa siemen on/ ja hedelmäliset puut/ että cukin laistans hedelmöidze/ josa on oma siemen idze hänesäns maalla/ Ja tapahtui nijn.
1 Moos 1:11 Ja maa wihotti ja caswoi ruohon/ josa siemen oli laistans/ ja hedelmäliset puut/ joiden siemen oli idze heisäns/ cusakin laistans.
1 Moos 1:12 Ja Jumala näki sen hywäxi. Ja tuli ehtosta ja amusta colmas päiwä.
1 Moos 1:13 JA Jumala sanoi: tulcon walkeudet taiwan wahwuteen/ eroittaman päiwä ja yötä/ ja olcon merkeixi/ ajoixi/ päiwixi ja wuosixi.
1 Moos 1:14 Ja olcon walkeudexi taiwan wahwudes/ paistaman maan päälle. Ja tapahtui nijn.
1 Moos 1:15 Ja Jumala teki caxi suurta walkeutta/ suuremman walkeuden päiwä hallidzeman/ ja wähemmän walkeuden yötä hallidzeman/ ja tähdet.
1 Moos 1:16 Ja Jumala pani ne taiwan wahwuteen/ paistaman maan päälle/
1 Moos 1:17 Ja hallidzeman päiwä ja yötä/ ja eroittaman walkeutta ja pimeyttä. Ja Jumala näki sen hywäxi.
1 Moos 1:18 Ja tuli ehtosta ja amusta neljäs päiwä.
1 Moos 1:19 JA Jumala sanoi: cuohuttacon wesi lijckuwaisia eläimitä/ ja linnut maan pällä taiwan wahwuden alla lendäkän.
1 Moos 1:20 Ja Jumala loi suuret walascalat/ ja caickinaiset lijckuwaiset eläimet/ jotca wesi cuohutti/ cungin laistans/ ja caickinaiset höyhemeliset linnut/ cungin laistans. Ja Jumala näki sen hywäxi.
1 Moos 1:21 Ja Jumala siunais heitä/ ja sanoi: hedelmöitkät ja lisändykät/ ja täyttäkät meren wedet/ ja linnut lisändykön maalle.
1 Moos 1:22 Ja tuli ehtosta ja amusta wijdes päiwä.
1 Moos 1:23 Ja Jumala sanoi: tuocon maa eläimet/ cungin laistans/ carjan/ madot ja pedot maalle/ cungin laistans/ Ja tapahtui nijn.
1 Moos 1:24 Ja Jumala teki pedot maalle/ cungin laistans/ caickinaiset matelewaiset eläimet maalle laistans. Ja Jumala näki sen hywäxi.
1 Moos 1:25 JA Jumala sanoi: tehkäm Ihminen meidän cuwaxem/ joca meidän muotoisem on/ joca wallidze calat meres/ ja linnut taiwan alla/ ja carjan/ ja coco maan/ ja caicki jotca maalla matelewat.
1 Moos 1:26 Ja Jumala loi Ihmisen omaxi cuwaxens/ Jumalan cuwaxi hän sen loi/ miehexi ja waimoxi loi hän heitä.
1 Moos 1:27 Ja Jumala siunais heitä/ ja sanoi heille: hedelmöitkät ja lisändykät ja täyttäkät maata/ ja tehkät se teillen alemaisexi/ ja wallitcat calat meres/ ja linnut taiwan alla/ ja caicki eläimet jotca maalla lijckuwat.
1 Moos 1:28 Ja Jumala sanoi: cadzo/ minä annoin teille caickinaiset ruohot/ joisa siemen on coco maan päällä/ ja caickinaiset hedelmäliset puut/ ja puut joisa siemen on/ teille ruaxi.
1 Moos 1:29 Ja caickille eläimille maan päällä/ ja caickille linnuille taiwan alla/ ja caickille madoille maan päällä/ joisa hengi on/ caickinaiset wiherjäiset ruohot syötäwäxi/ Ja tapahtui nijn.
1 Moos 1:30 Ja Jumala cadzoi caickia cuin hän tehnyt oli/ ja cadzo/ ne olit sangen hywät. Ja tuli ehtosta ja amusta cuudes päiwä.

Vers. 2. Jumalan Hengi ) Silloin ei ollut wielä tuulda/ sentähden tällä sanalla ( Jumalan Hengi ) ymmärretän pyhä Hengi.
v. 14. Ajoixi ) kewäxi/ Suwexi/ Syxyxi/ Talwexi.
v. 28. Tehkät se teillen alemaisexi ) se on/ mitä te ajwoitte ja teette maan päällä/ se on teidän oman/ ja maa palwele teitä/ canda ja anda teille hedelmäns.

II. Lucu.

SEidzemendenä päiwänä lepä Jumala/ ja pyhittä sen/ v. 3.
Ei wielä sada maan päälle/ waan sumu nouse ja casta hänen/ v. 6.
Adam luodan maan tomusta/ ja Jumala puhalda hänen sieramijns eläwän hengen/ v. 7.
pannan Paradijsijn/ v. 15.
mutta sillä haastolla/ ettei hän söis hywän ja pahan tiedon puusta/ v. 17.
Ewa luodan Adamin kylkiluusta/ ja annetan hänelle emännäxi/ v. 21.

1 Moos 2:1 JA nijn taiwas ja maa päätettin/ ja caicki heidän jouckons.
1 Moos 2:2 Ja Jumala päätti seidzemendenä päiwänä hänen työns cuin hän tehnyt oli/ ja lepäis seidzemendenä päiwänä caikista hänen tegoistans/ cuin hän tehnyt oli.
1 Moos 2:3 Ja siunais seidzemennen päiwän ja pyhitti sen/ että hän lewäis hänes/ caikista hänen tegoistans jotca Jumala loi ja teki.
1 Moos 2:4 Ja näin on taiwas ja maa tullut cosca he luotin/ sillä ajalla jolla Jumala teki taiwan ja maan.
1 Moos 2:5 Ja caickinaiset puut kedolla/ jotca ei ennen ollet maan päällä/ ja caickinaiset ruohot kedolla/ jotca ei ennen caswanet ollet.
1 Moos 2:6 Sillä ei HErra Jumala andanut wielä sata maan päälle/ eikä ollut ihmistä joca maata wiljeli/ waan sumu nousi maasta/ ja casti caiken maan.
1 Moos 2:7 JA HErra Jumala teki ihmisen maan tomusta/ ja puhalsi hänen sieramijns eläwän hengen/ ja tuli ihminen nijn eläwäxi sieluxi.
1 Moos 2:8 Ja HErra Jumala istutti Paradijsin Edenis itän päin/ ja pani sijhen ihmisen/ jonga hän teki.
1 Moos 2:9 Ja HERra Jumala caswatti maasta caickinaiset puut ihanaiset nähdä ja hywät syödä/ ja elämän puun keskelle Paradijsi/ nijn myös hywän ja pahan tiedon puun.
1 Moos 2:10 Ja Edenist käwi wirta castaman Paradijsi/ ja jacoi idzens neljäxi pääwirraxi.
1 Moos 2:11 Ensimäinen cudzutan Pison/ se juoxe coco Hewilan maan ymbärins/ ja siellä culda löytän/
1 Moos 2:12 Ja sen maan culda on callis/ ja siellä myös löytän Bedellion/ ja callis kiwi Onix.
1 Moos 2:13 Toinen wirta cudzutan Gihon/ se juoxe coco Ethiopian ymbärins.
1 Moos 2:14 Colmas wirta cudzutan Hidekel/ ja juoxe Assyrian edidzen. Ja neljäs wirta on Phrat.
1 Moos 2:15 JA HErra Jumala otti ihmisen/ ja pani Paradijsijn Edenis/ wiljelemän ja warjeleman sitä.
1 Moos 2:16 Ja HErra Jumala käski ihmistä/ ja sanoi: syö caickinaisista puista Paradijsis/
1 Moos 2:17 Mutta hywän ja pahan tiedon puusta älä syö: sillä jona päiwänä sinä sijtä syöt/ pitä sinun cuolemalla cuoleman.
1 Moos 2:18 JA HErra Jumala sanoi: ei ole hywä ihmisen yxinäns olla/ minä teen hänelle awun/ joca hänelle soweljas on.
1 Moos 2:19 Cosca HErra Jumala oli maasta caickinaiset eläimet kedolle/ ja caickinaiset linnut taiwan ala tehnyt/ toi hän ne ihmisen eteen/ että hän näkis cuinga hän ne nimitäis: sillä nijncuin ihminen caickinaiset eläimet nimitti/ nijn ne cudzutan.
1 Moos 2:20 Ja ihminen andoi cullakin carjalle/ ja linnuille taiwan alla/ ja eläimille maan päällä heidän nimens. Mutta ihmiselle ei löytty apua/ joca hänelle soweljas olis.
1 Moos 2:21 Ja HERra Jumala pani rascan unen ihmiseen/ ja cuin hän nuckui/ otti hän yhden hänen kylkiluistans/ ja täytti sen paican lihalla.
1 Moos 2:22 Ja HERra Jumala rakensi waimon sijtä kylkiluusta/ jonga hän ihmisest otti/ ja toi sen hänen eteens.
1 Moos 2:23 Nijn sanoi ihminen: tämä on luu minun luistani/ ja liha minun lihastani/ se pitä cudzuttaman miehen puolisaxi: sillä hän on otettu miehestä.
1 Moos 2:24 Sentähden pitä miehen luopuman Isästäns ja Äitistäns/ ja pysymän emändäns tykönä/ ja he tulewat yhdexi lihaxi.
1 Moos 2:25 Ja he olit molemmat alasti/ Adam ja hänen emändäns/ ja ei häwennet.

Vers. 11. Pison ) on se suuri wirta Indias/ joca cudzutan Ganges: sillä Hewila on Indian maa.
v. 13. Gihon ) on se wirta Egyptis/ joca cudzutan Nilus.
v. 14. Hidekel ) on se wirta Assyrias/ joca cudzutan Tigris. Phrat ) on lähimmäinen wirta Syrjas/ joca cudzutan Euphrates.
v. 18. ja 20. Joca hänelle soweljas olis ) se on/ joca händä auttais lisändymän ja elättämän/ sentähden loi Jumala waimon.
v. 25. Ja ei häwennet ) se on/ ei tarwinnet häwetä.

III. Lucu.

KÄrme pettä waimon syömän kieldystä puusta/ v. 1.
joca myös anda miehellens/ v. 6 sentähden pelkäwät he ja pakenewat/ cosca he cuulewat HERran änen/ v. 7.
HErra cudzu ja cuuldele heitä/ v. 9.
kiro kärmettä/ v. 14.
lohdutta ihmist lupauxella/ waimon siemenest Christuxest/ v. 15.
curitta heitä cuitengin ruumilisella rangaistuxella/ v. 16.
he ajetan Paradijsist/ ja elämän puun tie wartioitan/ v. 23.

1 Moos 3:1 JA kärme oli cawalin caickia eläimitä maan päällä/ jotca HERra Jumala tehnyt oli/ ja sanoi waimolle: sanoico Jumala/ älkät syökö caickinaisista puista Paradijsis?
1 Moos 3:2 Nijn waimo sanoi kärmelle: me syömme nijden puiden hedelmist/ jotca owat Paradijsis/
1 Moos 3:3 Mutta sen puun hedelmäst/ joca on keskellä Paradijsi/ on Jumala sanonut: älkät syökö sijtä/ ja älkät ruwetco sijhen/ ettet te cuolis.
1 Moos 3:4 Nijn kärme sanoi waimolle: ei suingan pidä teidän cuolemalla cuoleman:
1 Moos 3:5 Waan Jumala tietä/ että jona päiwänä te syötte sijtä/ aukenewat teidän silmän/ ja tuletta nijncuin Jumala/ tietämän hywän ja pahan.
1 Moos 3:6 Ja waimo näki sijtä puusta olewan hywän syödä/ ja että se oli ihana nähdä ja suloinen puu/ että se andoi ymmärryxen: ja otti hedelmäst ja söi/ ja andoi myös miehellens sijtä/ ja hän söi.
1 Moos 3:7 Silloin aukenit molembain heidän silmäns/ ja äckäisit että he olit alasti/ ja sidoit yhteen Ficuna lehtiä/ ja teit heillens peitteitä.
1 Moos 3:8 JA he cuulit HERran Jumalan änen Paradijsis päiwän wilwetes. Ja Adam lymyi emändinens HERran Jumalan caswon edest puiden secan Paradijsis.
1 Moos 3:9 Ja HERra Jumala cudzui Adamin/ ja sanoi hänelle: Cusas olet?
1 Moos 3:10 Ja hän sanoi: minä cuulin sinun änes Paradijsis/ ja pelkäisin: sillä minä olen alasti/ ja sentähden minä lymyin.
1 Moos 3:11 Hän sanoi: cuca sinulle ilmoitti/ ettäs alasti olet? etkös syönyt sijtä puusta/ josta minä sinua haastoin syömäst?
1 Moos 3:12 Nijn sanoi Adam: waimo jongas annoit minulle/ andoi minulle sijtä puusta/ ja minä söin.
1 Moos 3:13 Silloin sanoi HERra Jumala waimolle: mixis sen teit? waimo sanoi: kärme petti minun/ ja minä söin.
1 Moos 3:14 Ja HERra Jumala sanoi kärmelle: ettäs tämän teit/ kirottu ole sinä caikest carjast ja caickist eläimist maalla/ sinun pitä käymän wadzallas/ ja syömän maata caiken elinaicas.
1 Moos 3:15 Ja minä panen wainon sinun ja waimon wälille/ ja sinun siemenes ja hänen siemenens wälille/ hän polke ricki sinun pääs/ ja sinä pistät händä candapäähän.
1 Moos 3:16 Ja waimolle sanoi hän: Minä saatan sinulle paljon tusca coscas rascaxi tulet: sinun pitä synnyttämän sinun lapses kiwulla/ ja sinun tahtos pitä miehes ala annettu oleman/ ja hän wallidze sinua.
1 Moos 3:17 JA Adamille sanoi hän: ettäs cuulit emändäs ändä/ ja söit puusta josta minä haastoin sinua syömäst: kirottu olcon maa sinun tähtes/ surulla pitä sinun elättämän idzes hänestä caickena elinaicanas.
1 Moos 3:18 Orjantappuroita ja ohdackeitä pitä hänen caswaman/ ja sinun pitä maan ruohoja syömän.
1 Moos 3:19 Sinun leipäs pitä sinun syömän odzas hies/ sijhen asti cuins maaxi jällens tulet/ jostas otettu olet: sillä sinä olet maa/ ja maaxi pitä sinun tuleman.
1 Moos 3:20 JA Adam cudzui hänen emändäns nimen/ Hewa/ että hän on caickein eläwitten Äiti.
1 Moos 3:21 Ja HErra Jumala teki Adamille ja hänen emännällens nahgoista hamet/ ja puetti heidän ylöns.
1 Moos 3:22 Ja HERra Jumala sanoi: cadzo/ Adam on tullut cuin yxi meistä/ tietämän hywän ja pahan/ mutta nyt ettei hän ojennais kättäns/ ja ottais myös elämän puusta/ söis ja eläis ijancaickisest.
1 Moos 3:23 JA HERra Jumala lähetti hänen Paradijsistä Edenis/ maata wiljelemän/ osta hän otettu oli. Ja ajoi Adamin ulos/ ja pani Paradijsin eteen Edenis Cherubimin paljalla lyöwäisellä miecalla/ elämän puun tietä wartioidzeman.

Vers. 8. Päiwän wilwetes ) se oli ehtona päiwän helden lacates. ( Adam ) on Ebreas ihminen/ sentähden sanotan ihminen sijnä cusa Adam on/ ja Adam sijnä cusa ihminen on.
v. 15. Hän polke ricki ) tämä on ensimäinen Evangelium ja lupaus Christuxest/ että hän on woittawa synnin/ cuoleman ja helwetin/ ja wapahtawa meitä wanhan kärmen wallast. Sen päälle on Adam hänen uscolisten jälkentulewaistens cansa/ usconut ja autuaxi tullut. ( Sinä pistät händä candapäähän ) se on/ sinä wainot ja waiwat händä: sillä nijn tapahtu: cosca Christus talla ricki kärmen pään/ se on/ perkelen waldakunnan/ synnin/ cuoleman ja helwetin: Nijn hän pistä jällens Christusta candapäähän/ se on/ hän waino ja cuoletta Christuxen/ ja ne jotca hänen päällens uscowat.
v. 20. Hewa ) Hai on elämä/ josta tule Hewa/ eli Hawa elämä/ taicka eläwä.

IV. Lucu.

ADamille syndy Cain ja Habel/ v. 1.
cosca he uhrawat HERralle/ cadzo hän lepyisest Habelin ja hänen uhrins päälle/ v. 4.
sijtä Cain wihastu/ ja lyö hänen weljens Habelin cuoliaxi/ v. 8.
sentähden hän HERralda kirotan/ v. 11.
tule epäuscoisexi/ v. 13.
ja maan culkiaxi/ v. 16.
jonga lapset löytäwät moninaiset taidot ja käsityöt/ v. 20.

1 Moos 4:1 JA Adam tunsi Hewan hänen emändäns/ ja hän tuli rascaxi/ ja synnytti Cainin/ ja sanoi: minulla on mies HERra.
1 Moos 4:2 Ja hän taas synnytti Habelin hänen weljens. Ja Habel tuli lamburixi/ mutta Cain peldomiehexi.
1 Moos 4:3 JA tapahtui muutamain päiwäin perästä/ että Cain uhrais HERralle lahjoja maan hedelmist.
1 Moos 4:4 Ja Habel myös uhrais hänen laumans esicoisist/ ja heidän lihawudestans.
1 Moos 4:5 Ja HERra cadzoi lepyisest Habelin ja hänen uhrins puoleen/ mutta Cainin ja hänen uhrins puoleen ei hän lepyisest cadzonut: silloin Cain julmistui sangen cowin/ ja hänen hahmons muuttui.
1 Moos 4:6 Nijn sanoi HERra Cainille: mixis julmistut? Eli mixi hahmos muuttu?
1 Moos 4:7 Eikö se nijn ole? jos hywä olet/ nijns olet otolinen/ ja jolles hywä ole/ nijn syndi lepä owen edes/ mutta älä salli hänelle hänen tahtons/ waan hallidze händä. Silloin puhui Cain Habelin hänen weljens cansa.
1 Moos 4:7 JA heidän kedolla ollesans/ carcais Cain Habelin hänen weljens päälle ja tappoi hänen.
1 Moos 4:8 Nijn HERra sanoi Cainille: cusa on Habel sinun weljes? hän wastais: en minä tiedä/ olengo minä weljeni wartia?
1 Moos 4:9 Ja hän sanoi hänelle: mitäs tehnyt olet? weljes weren äni huuta minun tygöni maasta.
1 Moos 4:10 Ja nyt kirottu ole sinä maan päällä/ joca awais suuns ottaman weljes werta sinun käsistäs.
1 Moos 4:11 Coscas maata wiljelet/ ei hänen pidä tästedes sinulle wäkens andaman/ culkian ja pakenewaisen pitä sinun oleman maan päällä.
1 Moos 4:12 Ja Cain sanoi HERralle: minun pahatecon on suurembi/ cuin se minulle annetaisin andexi.
1 Moos 4:13 Cadzos/ sinä ajat minun pois tänäpän maalda/ ja minun pitä sinun edestäs lymymän/ ja tulen culkiaxi ja pakenewaisexi maan päällä. Ja nijn minun käy/ cucaikänäns minun löytä se tappa minun.
1 Moos 4:14 Mutta HERra sanoi hänelle: ei/ waan joca Cainin tappa/ se pitä seidzemen kertaisest costettaman. Ja HERra pani merkin Cainijn/ ettei kengän händä tappais/ joca hänen löytäis.
1 Moos 4:15 Ja nijn Cain läxi HERran edest/ ja asui Nodin maalla/ itän päin Edenist.
1 Moos 4:16 JA Cain tunsi hänen emändäns/ joca tuli rascaxi/ ja synnytti Hanochin. Ja hän rakensi Caupungin/ jonga hän cudzui poicans nimellä Hanoch.
1 Moos 4:17 Mutta Hanoch sijtti Iradin. Irad sijtti Mahujaelin. Mahujael sijtti Methusaelin. Methusael sijtti Lamechin.
1 Moos 4:18 Mutta Lamech otti caxi emändä/ toinen cudzuttin Ada/ ja toinen Zilla.
1 Moos 4:19 Ja Ada synnytti Jabalin/ josta ne tulit jotca majois asuit/ ja carja caswatit.
1 Moos 4:20 Ja hänen weljens cudzuttin Jubal/ josta candeleitten ja huiluin soittajat tulit.
1 Moos 4:21 Zilla myös synnytti/ nimittäin Tubalcainin/ joca oli seppä caickinaisis waski ja rauta töis/ ja Tubalcainin sisar/ oli Naema.
1 Moos 4:22 Ja Lamech sanoi emännillens/ Adalle ja Zillalle: te Lamechin emännät/ cuulcat minun ändäni/ ja corwin ottacat mitä minä sanon: minä olen miehen tappanut minulleni haawaxi/ ja nuorucaisen minulleni sinimarjaxi.
1 Moos 4:23 Cain costetan seidzemen kertaisest/ mutta Lamech seidzemen ja seidzemenkymmenen kertaisest.
1 Moos 4:24 ADam taas tunsi emändäns/ ja hän synnytti pojan/ ja cudzui hänen Seth/ sanoden: Jumala on minulle toisen siemenen andanut Habelin edest/ jonga Cain tappoi.
1 Moos 4:25 Ja Seth myös sijtti pojan ja cudzui hänen Enos. Silloin ruwettin saarnaman HErran nimest.

Vers. 1. Mies HERra: ) Cain cudzutan saaduxi/ mutta Hewa luuli hänen olewan sen siemenen/ joca Jumalan lupauxen jälken kärmen pään tallais ricki.
v. 8. Silloin puhui Cain Habelin cansa ) se on/ ei hän kehdanut idzens muutoin käyttä/ cuin ulconaisella muodolla ystäwälisest/ ja puhua Habelin cansa/ että hän oli nuhdeldu hänen wihans tähden/ waicka hän aicoi händä sydämesäns tappa; ja nijn on Cain caickein ulcocullatuiden isä.
v. 26. Ruwettin ) ei nijn/ ettei ennen saarnattu HERran nimest/ waan että sijtte cuin Jumalan palwelus Cainin pahuden cautta unhotettin/ ojettin se jällens/ cosca Altari rakettin/ cuhunga he cocounsit Jumalan sana cuuleman ja rucoileman.

V. Lucu.

ADam sijttä Sethin hänen cuwans jälken/ ja cuole 930. ajastaicaisna v. 3.
jonga lapset Patriarchat sijtte luetellan Noahn ja hänen lapsins asti/ v. 6.
eronomaisest puhutan Henochist/ että hän eläwäld otettin taiwaseen/ v. 24.

1 Moos 5:1 TÄmä on ihmisen sucucunnan kirja/ sijhen aican cosca Jumala loi ihmisen/ ja teki hänen Jumalan muotoisexi.
1 Moos 5:2 Miehexi ja waimoxi loi hän heidän/ ja siunais heitä/ ja cudzui heidän nimens ihminen/ sijhen aican cosca he luotin.
1 Moos 5:3 JA Adam oli sata ja colmekymmendä ajastaica wanha/ ja sijtti pojan/ joca hänen cuwans caltainen oli/ ja cudzui hänen Seth/
1 Moos 5:4 Ja eli sijtte cahdexansata ajastaica/ ja sijtti poikia ja tyttäritä.
1 Moos 5:5 Ja coco hänen ikäns oli/ yhdexänsata ja colmekymmendä ajastaica/ ja cuoli.
1 Moos 5:6 SEth oli sata ja wijsi ajastaica wanha/ ja sijtti Enoxen.
1 Moos 5:7 Ja eli sijtte cahdexansata ja seidzemen ajastaica/ ja sijtti poikia ja tyttäritä.
1 Moos 5:8 Ja coco hänen ikäns oli yhdexänsata ja caxitoistakymmendä ajastaica/ ja cuoli.
1 Moos 5:9 ENos oli yhdexänkymmendä ajastaica wanha/ ja sijtti Kenanin.
1 Moos 5:10 Ja eli sijtte cahdexansata ja wijsitoistakymmendä ajastaica/ ja sijtti poikia ja tyttäritä.
1 Moos 5:11 Ja coco hänen ikäns oli yhdexänsata ja wijsi ajastaica/ ja cuoli.
1 Moos 5:12 KEnan oli seidzemenkymmendä ajastaica wanha/ ja sijtti Mahalaleelin.
1 Moos 5:13 Ja eli sijtte cahdexansata ja neljäkymmendä ajastaica/ ja sijtti poikia ja tyttäritä.
1 Moos 5:14 Ja coco hänen ikäns oli/ yhdexänsata ja kymmenen ajastaica/ ja cuoli.
1 Moos 5:15 MAhalaleel oli wijsiseidzemettäkymmendä ajastaica wanha/ ja sijtti Jaredin.
1 Moos 5:16 Ja eli sijtte cahdexansata ja colmekymmendä ajastaica/ ja sijtti poikia ja tyttäritä.
1 Moos 5:17 Ja coco hänen ikäns oli/ cahdexansata/ yhdexänkymmendä ja wijsi ajastaica/ ja cuoli.
1 Moos 5:18 JAred oli sata ja caxiseidzemettäkymmendä ajastaica wanha/ ja sijtti Henochin.
1 Moos 5:19 Ja eli sijtte cahdexansata ajastaica/ ja sijtti poikia ja tyttäritä.
1 Moos 5:20 Ja coco hänen ikäns oli yhdexänsata ja caxiseidzemettäkymmendä ajastaica/ ja cuoli.
1 Moos 5:21 HEnoch oli wijsiseidzemettäkymmendä ajastaica wanha/ ja sijtti Methusalahn.
1 Moos 5:22 Ja sijttecuin hän oli Methusalahn sijttänyt/ pysyi hän jumalises elämäs/ colmesata ajastaica/ ja sijtti poikia ja tyttäritä.
1 Moos 5:23 Ja coco hänen ikäns oli/ colmesata ja wijsiseidzemettäkymmendä ajastaica.
1 Moos 5:24 Ja hän eli jumalisest ja ei enämbi näkynyt/ sillä Jumala otti hänen pois.
1 Moos 5:25 MEthusalah oli sata ja seidzemenyhdexättäkymmendä ajastaica wanha/ ja sijtti Lamechin.
1 Moos 5:26 Ja eli sijtte seidzemensata ja caxiyhdexättäkymmendä ajastaica/ ja sijtti poikia ja tyttäritä.
1 Moos 5:27 Ja coco hänen ikäns oli yhdexänsata ja yhdexänseidzemettäkymmendä ajastaica/ ja cuoli.
1 Moos 5:28 LAmech oli sata ja caxiyhdexättäkymmendä ajastaica wanha/ ja sijtti pojan.
1 Moos 5:29 Ja cudzui hänen Noah/ sanoden: tämä on lohduttawa meitä meidän waiwasam ja töisäm maan päällä/ jonga HERra kironut on.
1 Moos 5:30 Sijtte eli hän wijsisata/ yhdexänkymmendä ja wijsi ajastaica/ ja sijtti poikia ja tyttäritä.
1 Moos 5:31 Ja coco hänen ikäns oli/ seidzemensata ja seizemencahdexattakymmendä ajastaica/ ja cuoli.
1 Moos 5:32 NOah oli wijdensadan ajastajan wanha/ ja sijtti Semin/ Hamin ja Japhetin.

Vers. 24. Eli jumalisest ) se on/ Hän on muiden suhten ahkerast opettanut Jumalan sana/ on ollut Propheta/ opettanut ja neuwonut muita Jumalan pelcoon/ ja ilmoittanut mikä rangaistus catumattomille oli tarjon/ jongatähden hän palion waiwa kärsinyt on.

VI. Lucu.

IHmisten pahus saa suuren wallan maan päällä/ v. 1.
HERra catu ihmisen luonens/ v. 6.
uhca weden paisumisella/ v. 7.
anda heille aica heitäns parata/ sata ja caxikymmendä ajastaica/ v. 3.
Käske Noahn raketa colmipohjaisen Arkin/ v. 14.
joca ( sijtte cuin Jumala teki hänen cansans lijton ) sen teke ja toimitta/ v. 18.

1 Moos 6:1 COsca ihmiset rupeisit lisändymän maan päällä/ ja sijtit tyttäritä.
1 Moos 6:2 Nijn Jumalan pojat näit ihmisten tyttäret caunixi/ ja otit emännixens jotca he tahdoit.
1 Moos 6:3 Silloin sanoi HERra: ei minun hengen rijtele ihmisten cansa ijancaickisest/ sillä he owat liha/ minä annan heille aica sata ja caxikymmendä ajaistaica.
1 Moos 6:4 Sijhen aican olit myös Sangarit maan päällä: sillä sijttecuin Jumalan pojat macaisit ihmisten tytärten cansa/ ja sijtit lapsia/ että nijstä tulit woimaliset miehet/ jotca muinan olit sangen cuuluisat.
1 Moos 6:5 MUtta cosca HERra näki Ihmisen pahuden suurexi maan päällä/ ja caicki hänen sydämens aiwoitus ja ajatus oli ainoastans aina paha.
1 Moos 6:6 Silloin hän catui/ ihmisen tehnens maan päälle/ ja tuli murhelisexi sydämesäns.
1 Moos 6:7 Ja sanoi: ihmisen cuin minä loin/ hucutan minä maan pääldä/ hamast ihmisest nijn carjan/ matoin ja linduin asti taiwan alla: sillä minä cadun että minä heitä tehnyt olen.
1 Moos 6:8 Mutta Noah löysi armon HERran edes.
1 Moos 6:9 TÄmä on Noahn sucucunda: Noah oli hurscas ja waca mies/ ja eli jumalisest hänen ajallans.
1 Moos 6:10 Ja sijtti colme poica/ Semin/ Hamin ja Japhetin.
1 Moos 6:11 Mutta maa oli turmeldu Jumalan caswon edes/ ja täynäns wäkiwalda.
1 Moos 6:12 Silloin cadzatti Jumala maan päälle/ ja cadzo/ se oli turmeldu: sillä caicki liha oli turmellut tiens maan päällä.
1 Moos 6:13 Ja Jumala sanoi Noahlle: caicken lihan loppu on minun eteeni tullut: sillä maa on heistä täynäns wäkiwalda/ ja cadzo/ minä hucutan heitä ynnä maan cansa.
1 Moos 6:14 TEe sinulles Arcki hongasta/ ja tee sisälle olinsiat/ ja terwa se sisäldä ja ulco.
1 Moos 6:15 Ja tee händä näin: Colmesata kynärätä pitä oleman hänen pituudens/ wijsikymmendä kynärätä leweydens ja colmekymmendä kynärätä corkeudens.
1 Moos 6:16 Ackunan sinun pitä tekemän/ ja sen ylhäldä kynärällä päättämän. Owen pitä sinun paneman keskelle siwua. Ja hänellä pitä oleman colme pohja/ yxi alinna/ toinen keskellä ja colmas ylinnä.
1 Moos 6:17 Ja cadzo/ minä annan tulla wedenpaisumisen maan päälle/ hucuttaman caicke liha/ josa eläwä hengi on taiwan alla/ ja caicki mitä maan päällä on pitä huckuman.
1 Moos 6:18 Mutta sinun cansas minä minun lijttoni teen/ ja sinun pitä Arckijn menemän/ poikines/ emändines/ ja poicais emändäin cansa.
1 Moos 6:19 Ja sinun pitä saattaman Arckijn/ caickinaiset eläimet caickest lihast/ caxittain/ coiraxen ja naaraxen/ jäämän elämän cansas.
1 Moos 6:20 Linnuista laistans/ carjasta laistans/ caickinaisista madoista maan päällä laistans. Caickista näistä pitä caxittain sinun tygös käymän/ jäämän elämän.
1 Moos 6:21 Ja sinun pitä ottaman tygös caickinaista ruoca jota syödän/ ja cocooman sinun tygös/ sinulle ja heille elatuxexi.
1 Moos 6:22 Ja Noah teki caicki mitä Jumala hänen käski.

Vers. 2. Jumalan pojat ) ne olit pyhäin Patriarchain lapset/ jotca Jumalan pelgos olit caswatetut/ mutta he tulit sijtte pahemmaxi cuin ne muut/ sen pyhän nimen warjolla. Nijncuin usiast tapahtu/ että pyhäin lapset tulewat caickein pahimmixi wericoirixi ja tylyimixi ihmisixi.
v. 3. Minun hengen ) Se on turha mitä minä minun hengeni cautta annan saarnatta heidän edesäns/ nuhdella ja opetta heitä/ nijn peräti lihalisixi owat he tullet/ että he cadzowat ylön ja pilckawat minun Sanani ja Hengeni/ sentähden pitä hänen lackaman saarnamast/ ja andaman heidän mennä/ ja en minä enä rijtele heidän cansans.

VII. Lucu.

JUmala käske Noahn mennä omaistens cansa Arckijn v. 1.
otta cansans caickista puhtaista eläimistä seidzemen ja seidzemen/ mutta saastaisista eläimistä caxi/ v. 2.
nijn myös linnuista/ v. 3.
Noah teke nijn/ v. 5.
sijtte tule wedenpaisumus coco maan päälle/ v. 11.
upotta caicki joisa hengi oli maan päällä/ paidzi Noaht/ ja nijtä jotca
hänen cansans Arkis olit/
v. 23.

1 Moos 7:1 JA HERra sanoi Noahlle: mene Arckijn/ sina ja coco sinun huones: sillä sinun minä olen nähnyt hurscaxi minun edesäni tällä ajalla.
1 Moos 7:2 Caikista puhtaista eläimistä ota tygös seidzemen ja seidzemen/ coiras ja naaras/ mutta saastaisista eläimistä caxi/ coiras ja naaras.
1 Moos 7:3 Nijn myös linnuista taiwan alla seidzemen ja seidzemen/ coiras ja naaras/ että siemen jäis elämän coco maan päällä.
1 Moos 7:4 Sillä seidzemen päiwän perästä annan minä sata maan päälle neljäkymmendä päiwä ja neljäkymmendä yötä/ ja hucutan maan pääldä caicki jotca owat/ jotca minä tehnyt olen.
1 Moos 7:5 JA Noah teki caicki mitä HERra hänelle käski.
1 Moos 7:6 Ja hän oli cuusisata ajastaica wanha/ cosca wedenpaisumus tuli maan päälle.
1 Moos 7:7 Ja hän meni Arckijn poikinens/ emändinens/ ja hänen poicains emändäin cansa/ wedenpaisumisen edest.
1 Moos 7:8 Puhtaista eläimistä ja saastaisista/ linnuista ja caikista madoista maan päällä/
1 Moos 7:9 menit hänen tygöns Arckijn/ caxittain/ coiras ja naaras/ nijncuin HERra hänelle käskenyt oli.
1 Moos 7:10 Ja cosca seidzemen päiwä culunet olit/ tuli wedenpaisumus maan päälle.
1 Moos 7:11 Cuudenella sadalla ajastajalla Noahn ijästä/ seidzemendenä toista kymmendenä päiwänä toisella Cuucaudella/ sinä päiwänä cuohuit caicki sywyden lähtet/ ja taiwan ackunat aukenit.
1 Moos 7:12 Ja maan päälle satoi neljäkymmendä päiwä ja neljäkymmendä yötä.
1 Moos 7:13 Juuri sinä päiwänä meni Noah Arckijn/ Semin/ Hamin ja Japhetin/ hänen poicains cansa/ ja hänen emändäns/ ja hänen poicains colmen emännän cansa.
1 Moos 7:14 Nijn myös caicki pedot laistans/ ja caicki carja laistans/ ja caicki madot maan päällä laistans/ ja caicki linnut laistans/ caicki jotca letä taisit/ ja caicki joilla sijwet olit.
1 Moos 7:15 Ne caicki menit Noahn tygö Arckijn/ caxittain caikesta lihasta/ josa eläwä hengi oli.
1 Moos 7:16 Ja ne olit coiraxet ja naaraxet caickinaisesta lihasta/ ja menit sisälle nijncuin Jumala hänelle käskenyt oli. Ja HERra sulki hänen jälkens.
1 Moos 7:17 SIlloin tuli wedenpaisumus neljändenä kymmendenä päiwänä maan päälle/ ja wedet paisuit/ ja nostit Arkin ylös/ ja weit corkialle maasta.
1 Moos 7:18 Nijn wesi sai wallan/ ja paisui sangen suurest maan päälle/ nijn että Arcki oli wesiajolla.
1 Moos 7:19 Ja wesi sai wallan/ ja enäni nijn suurest maan päälle/ että caicki corkiat wuoret coco taiwan alla peitettin.
1 Moos 7:20 Wijsitoistakymmendä kynärätä corkialle oli wesi wuorten päällä/ sijttecuin he peitetyt olit.
1 Moos 7:21 Silloin huckui caicki liha joca maan päällä matele/ linnut/ carja/ pedot/ ja caicki jotca maan päällä lijckuwat/ ja caicki ihmiset.
1 Moos 7:22 Ja caicki joilla eläwä hengi oli cuiwan päällä/ ne cuolit.
1 Moos 7:23 Nijn silloin hucutettin caicki ne cuin maan päällä olit/ ihmisest nijn carjan/ ja matoin/ ja linduin asti taiwan alla/ caicki hucutettin maan pääldä/ ainoastans Noah jäi/ ja ne jotca hänen cansans olit Arkis.
1 Moos 7:24 Ja wedet olit maan päällä sata ja wijsikymmendä päiwä.

VIII. Lucu.

WEdenpaisumus wähene/ v. 1.
ja wedet cuiwawat maan pääldä/ v. 13.
Noah lähte Arkist HERran käskyn jälken/ v. 15.
uhra poltouhria/ v. 20.
ja saa lupauxen ettei Jumala sillen hucuta caickia eläwäisi/ nijn cauwan cuin maa seiso/ v. 21.

1 Moos 8:1 SIlloin Jumala muisti Noahn ja caicki eläwät/ ja caiken carjan cuin hänen cansans oli Arkis/ ja nosti tuulen maan päälle/ ja wedet wähenyit.
1 Moos 8:2 Ja sywyden lähtet tukittin/ ja taiwan ackunat/ ja satet taiwast asetuit.
1 Moos 8:3 Ja wesi maan pääldä enämmin ja enämmin juoxi pois ja wäheni/ sadan ja wijdenkymmenen päiwän peräst.
1 Moos 8:4 Ja seidzementenä toista kymmendenä päiwänä seidzemennes Cuucaudes/ jäi Arcki Araratin wuorille.
1 Moos 8:5 Mutta wedet juoxit pois/ ja wähenit haman kymmenden Cuucauten asti. Ensimäisnä päiwänä kymmendenä Cuucautena näyit wuorten cuckulat.
1 Moos 8:6 Neljänkymmenen päiwän peräst/ awais Noah Arkin ackunan/ jonga hän tehnyt oli.
1 Moos 8:7 Ja andoi Carnehn letä ulos/ joca lensi cahtiapäin/ sijhen asti cuin wedet maan pääldä cuiwit.
1 Moos 8:8 Sijtte lähetti hän mettisen tyköns/ coetteleman/ jos wedet olisit juosnet pois maan pääldä.
1 Moos 8:9 Cosca ei mettinen löynnyt cusa hän sai jalcans lewättä/ palais hän hänen tygöns Arckijn: sillä wedet olit wielä coco maan päällä/ nijn pisti hän kätens ja otti hänen Arckijn.
1 Moos 8:10 Ja odotti wielä toise seidzemen päiwä/ ja andoi wielä kerran mettisen letä Arkist.
1 Moos 8:11 Se palais hänen tygöns ehtopuolella/ ja cadzo/ hän toi suusans murtunen öljypuun lehden. Nijn Noah ymmärsi wedet maan pääldä juosnexi pois.
1 Moos 8:12 Mutta hän odotti wielä seidzemen päiwä/ ja andoi mettisen letä ulos/ joca ei enä palannut.
1 Moos 8:13 JA cuudennella sadalla/ ja ensimäisellä ajastajalla Noahn ijästä/ ensimäisnä päiwänä ensimäises Cuucaudes/ cuiwit wedet maan pääldä. Nijn awais Noah Arkin caton/ ja näki maan cuiwaxi.
1 Moos 8:14 Nijn maa tuli peräti cuiwaxi seidzemendenä colmattakymmendenä päiwänä/ toises Cuucaudes.
1 Moos 8:15 Nijn Jumala puhui Noahlle/ sanoden:
1 Moos 8:16 Lähde Arkist sinä ja sinun emändäs/ sinun poicas ja sinun poicais emännät sinun cansas.
1 Moos 8:17 Caickinaiset eläimet jotca sinun tykönäs owat/ caickinaisesta lihasta/ sekä linnuista että carjasta/ ja caikista matelewaisista maan päällä/ käykön ulos sinun cansas/ ja enätkät teitän maan päällä/ ja olcat hedelmäliset ja lisätkät teitän maan päällä.
1 Moos 8:18 Nijn Noah meni ulos poikinens/ ja emändinens/ ja poicains emändäin cansa.
1 Moos 8:19 Nijn myös caickinaiset eläimet/ caickinaiset matelewaiset/ caickinaiset linnut/ ja caicki cuin maalla matelewat/ läxit Arkista/ jocainen caldaisens tygö.
1 Moos 8:20 JA Noah rakensi HErralle Altarin/ ja otti caickinaisesta puhtasta carjasta/ ja caickinaisista puhtaista linnuista/ ja uhrais poltouhria Altarilla.
1 Moos 8:21 Ja HERra haisti makian hajun/ ja sanoi sydämesäns: en minä sillen enä maata kiro ihmisen tähden: sillä ihmisen sydämen aiwoitus on paha hamast nuorudest/ ja en minä sillen enä lyö caickia cuin eläwät/ nijncuin minä tehnyt olen.
1 Moos 8:22 Nijn cauwan cuin maa seiso/ ei pidä kylwäminen ja nijttäminen/ wilu ja helle/ suwi ja talwi/ päiwä ja yö lackaman.

Vers. 11. Öljypuun lehden ) tällä lehdellä ymmärretän Evangelium/ jonga pyhä Hengi Christicunnas saarnata anda: sillä öljyllä ymmärretän laupius ja rauha/ joista Evangelium opetta.

IX. Lucu.

JUmala siuna Noahn/ ja wahwista wastudes pyhän Awioskäskyn säädyn/ v. 1.
saldi ihmisille caickinaiset calat ja eläimet syödä/ v. 3.
paitzi sitä liha cuin wielä elä weresäns/ v. 4.
säätä mailmalisen hallituswiran/ v. 6.
teke lijton Noahn cansa/ v. 8.
ja wahwista taiwan Caarella/ v. 12.
Noah istutta Winapuita/ juopu ja pilcatan Hamilda/ v. 20.
sentähden kiro händä/ ja siuna Semin ja Japhetin/ v. 24.
cuole 950. ajastaicaisna/ v. 29.

1 Moos 9:1 JA Jumala siunais Noahn ja hänen poicans/ ja sanoi heille: olcat hedelmäliset/ lisändykät ja täyttäkät maata.
1 Moos 9:2 Ja teidän pelcon ja hämmästyxen olcon caikis eläimis maan päällä/ ja caikis linnuis taiwan alla/ ja caikis jotca maalla matelewat/ ja caicki calat meres olcon teidän käsijn annetut.
1 Moos 9:3 Caicki jotca lijckuwat ja elewät/ olcon teille ruaxi/ nijncuin wiherjäisen ruohon/ olen minä caicki teille andanut.
1 Moos 9:4 Ainoastans älkät syökö liha joca wielä elä weresäns:
1 Moos 9:5 Sillä minä costan teidän rumin weren/ ja costan sen caikille eläimille/ ja costan ihmisen hengen/ idzecullakin ihmiselle/ nijncuin hänen weljellens.
1 Moos 9:6 Se cuin ihmisen weren wuodatta/ hänen werens pitä ihmisen cautta wuodatettaman: sillä Jumala on ihmisen tehnyt cuwaxens.
1 Moos 9:7 Olcat hedelmäliset/ lisändykät ja enätkät teitän maasa/ tullaxen monexi.
1 Moos 9:8 JA Jumala sanoi Noahlle/ ja hänen poijllens hänen cansans:
1 Moos 9:9 Cadzo/ minä teen teidän cansan lijton/ ja teidän siemenen cansa teidän jälken.
1 Moos 9:10 Ja caickein eläwitten eläinden cansa/ jotca teidän tykönän owat/ sekä linnuista että carjasta/ ja caickista eläimistä jotca maasa teidän tykönän owat/ caickista nijstä jotca Arkista läxit/ mikä ikänäns eläin se maasa on.
1 Moos 9:11 Ja teen minun lijttoni näin teidän cansan: ettei tästedes enä pidä caickia liha hucutettaman wedenpaisumisella/ ja ei pidä tästedes enä wedenpaisumus tuleman/ maata turmeleman.
1 Moos 9:12 Ja Jumala sanoi: tämä on minun lijttoni mercki/ jonga minä tehnyt olen minun ja teidän wälillen/ ja caickein eläwitten eläinden teidän tykönän/ tästedes ijancaickiseen.
1 Moos 9:13 Minun Caareni minä olen pannut pilwijn/ sen pitä oleman lijton mercki/ minun ja maan wälillä.
1 Moos 9:14 Ja cosca nijn tapahtu että minä tuotan pilwen maan ylidze/ nijn pitä minun Caareni pilwis nähtämän.
1 Moos 9:15 Ja nijn minä muistan minun lijttoni/ minun ja teidän wälillän/ ja caickein eläwitten eläinden caickinaises lihas/ ettei enä wedenpaisumus pidä tuleman/ joca caicken lihan hucutta.
1 Moos 9:16 Sentähden pitä minun Caaren pilwis oleman/ että minä cadzon sitä/ ja muistan sen ijancaickisen lijton/ Jumalan wälillä/ ja caickein eläwitten eläinden/ caickinaises lihas cuin maan päällä on.
1 Moos 9:17 Ja Jumala sanoi Noahlle: tämä on se lijton mercki/ jonga minä olen tehnyt minun/ ja caicken lihan wälille maan päällä.
1 Moos 9:18 NOahn pojat jotca läxit Arkist/ owat nämät: Sem/ Ham ja Japhet. Ja Ham oli Canaan Isä.
1 Moos 9:19 Nämät owat colme Noahn poica/ joilda caicki maacunnat asutuxi tulit.
1 Moos 9:20 Ja Noah rupeis oleman peldomiesnä/ ja istutti wijnapuita.
1 Moos 9:21 Ja cosca hän joi wijna/ juopui hän ja macais peittämät majasans.
1 Moos 9:22 Cosca Ham/ Canaan Isä/ näki Isäns häwyn/ sanoi hän sen molemille welillens/ jotca ulcona olit.
1 Moos 9:23 Nijn otti Sem ja Japhet waatten/ ja panit molembain heidän hartioillens/ ja menit seljittäin/ ja peitit Isäns häwyn. Ja heidän caswons olit käätyt pois/ nijn ettei he nähnet Isäns häpyä.
1 Moos 9:24 Cosca Noah heräis wijnastans/ ja sai tietä mitä hänen nuorin poicans hänelle tehnyt oli/ sanoi hän:
1 Moos 9:25 Kirottu olcon Canaan/ ja olcon orjain orja/ hänen welieins seas.
1 Moos 9:26 Ja wielä sanoi: kijtetty olcon HERRA Semin Jumala/ ja Canaan olcon hänen orjans.
1 Moos 9:27 Jumala lewittäkön Japhetin/ ja andacon hänen asua Semin majois/ ja Canaan olcon hänen orjans.
1 Moos 9:28 JA Noah eli wedenpaisumisen jälken/ colme sata ja wijsikymmendä ajastaica.
1 Moos 9:29 Ja coco hänen ikäns oli yhdexänsata ja wijsikymmendä ajastaica/ ja cuoli.

Ver. 6. Hänen werens pitä ) Täsä on mailmalinen miecka asetettu/ että miehen tappaja pitä tapettaman.

X. Lucu.

WEdenpaisumisen jälken sijttäwät Noahn pojat lapsia/ joista mailma jällens täytetän/ v. 1.
Japhetin lapset/ v. 2.
Hamin lapset/ v. 6.
joiden seas Nimrod on woimalinen HErra maan päällä/ ja ruhtinas Babelis/ v. 8.
Assur rakenda Niniwen/ v. 11.
Semin lapset/ v. 21.

1 Moos 10:1 TÄmä on Noahn lasten sucucunda/ Semin/ Hamin ja Japhetin: ja he sijtit lapsia wedenpaisumisen jälken.
1 Moos 10:2 Japhetin lapset owat nämät: Gomer/ Magog/ Madai/ Jawan/ Thubal/ Mesech ja Thiras.
1 Moos 10:3 Mutta Gomerin lapset owat nämät: Ascenas/ Riphath/ ja Thogarma.
1 Moos 10:4 Jawanin lapset owat nämät: Elisa/ Tharsis Chitim ja Dodanim.
1 Moos 10:5 Näistä owat hajotetut pacanoitten luodot/ heidän maacunnisans/ idzecukin oman kielens/ sucuns ja Canssans jälken.
1 Moos 10:6 HAmin lapset owat nämät: Chus/ Misraim/ Put ja Canaan.
1 Moos 10:7 Chuxen lapset owat nämät: Seba/ Hewila/ Sabtha/ Raema/ Sabtheca. Raeman lapset owat nämät: Scheba ja Dedan.
1 Moos 10:8 Mutta Chus sijtti Nimrodin/ hän rupeis oleman waldias maalla/ ja hän oli jalo medzämies HERRAN edes.
1 Moos 10:9 Sijtä on sananlascu: se on jalo medzämies HERRAN edes/ nijncuin Nimrod.
1 Moos 10:10 Ja hänen waldacundans alcu oli Babel/ Erech/ Acad ja Calne Sinearin maalla.
1 Moos 10:11 Sijtä maacunnast on tullut Assur/ ja hän rakensi Niniwen/ ja Rehobothin Caupungin/ ja Calahn.
1 Moos 10:12 Ja myös Ressen/ Niniwen ja Calahn waihelle/ joca on suuri Caupungi.
1 Moos 10:13 Mizraim sijtti Ludimin/ Anamimin/ Leabimin/ Naphtuhimin.
1 Moos 10:14 Pathrusimin ja Chasluhimin/ joista tullet owat Philistim ja Caphthorim.
1 Moos 10:15 MUtta Canaan sijtti Sidonin hänen esicoisens/ ja Hethin/
1 Moos 10:16 Jebusin/ Emorin/ Girgosin/
1 Moos 10:17 Hiwin/ Archin/ Sinin/ Arwadin/ Semarin ja Hamathin.
1 Moos 10:18 Heistä owat hajotetut Cananerein sugut.
1 Moos 10:19 Ja heidän maans äret olit Sidonist/ Gerarin cautta haman Gazaan/ sijhen asti että tullan Sodomaan/ Gomorraan/ Adamaan/ Seboimijn ja Lasaan.
1 Moos 10:20 Nämät owat Hamin lapset/ heidän suguisans/ kielisäns/ maacunnisans ja Canssoisans.
1 Moos 10:21 MUtta Sem/ Japhetin sen wanhimman weli/ sijtti myös lapsia/ joca on caickein Eberin lasten Isä.
1 Moos 10:22 Ja nämät owat hänen lapsens: Elam/ Assur/ Arphachsad/ Lud ja Aram.
1 Moos 10:23 Ja Aramin lapset owat: Uz/ Hul/ Gether ja Mas.
1 Moos 10:24 Arphachsad sijtti Salahn/ Salah sijtti Eberin.
1 Moos 10:25 Eber sijtti caxi poica/ yxi cudzuttin Peleg/ että hänen aicanans mailma jaettin/ hänen weljens cudzuttin Jaketan.
1 Moos 10:26 Jaketan sijtti Almodadin/ Salephin/ Hasarmawethin/ Jarahn.
1 Moos 10:27 Hadoramin/ Usalin/ Dikelan.
1 Moos 10:28 Obalin/ Abimaelin/ Seban.
1 Moos 10:29 Ophirin/ Hewilan ja Jobabin. Caicki nämät owat Jaketanin pojat/
1 Moos 10:30 Ja heidän asumasians oli Mesast/ sijhen asti cuin Sepharin wuoren tygö tullan/ itän päin.
1 Moos 10:31 Nämät owat Semin lapset/ sucucunnisans/ kielisäns/ maacunnisans ja Canssoisans.
1 Moos 10:32 Nämät owat Noahn lasten sucucunnat/ heidän suguisans ja Canssoisans. Näistä owat Canssat lewitetyt maan päälle/ wedenpaisumisen jälkeen.

Vers. 25. Peleg ) cahtiajacaminen.

XI. Lucu.

NOahn lapset ja sucu rupewat rakendaman Caupungita ja tornia/ jonga corkeus taiwaseen ulotuis/ v. 1.
HERra estä heitä/ secoittain heidän puhens parren/ v. 5.
Sem sijttä Arphachsadin/ jonga lapset ja sucu luetellan Abramin asti/ v. 10.
Tarah lähte Abramin/ Sarain ja Lothin cansa Caldeast Haranijn/ v. 31.
ja cuole 205. ajastaicaisna/ v. 32.

1 Moos 11:1 JA coco mailmalla oli yhtäläinen kieli ja yhtäläinen puhenparsi.
1 Moos 11:2 Ja cosca he matcustit itän päin/ löysit he kedon Sinearin maalla/ ja asuit siellä.
1 Moos 11:3 Ja sanoit keskenäns: käykäm tijleiä tekemän ja poltaman.
1 Moos 11:4 Ja heillä olit tijlit kiwein edest/ ja sawi calkin edest. Ja sanoit: käykäm/ rakendacam meillem Caupungi ja torni/ joca taiwaseen ulotuis/ tehdäxem meillem nime/ me hajotetan/ mitämax/ caickijn maihijn.
1 Moos 11:5 Silloin HERra astui alas cadzoman Caupungita ja tornia/ jota ihmisten lapset rakensit.
1 Moos 11:6 Ja HERra sanoi: cadzo/ se on yhtäläinen Canssa/ ja yhtäläinen kieli on caickein heidän seasans/ ja he owat ruwenet tätä tekemän/ ja ei lacka caickista cuin he owat aicoinet tehdä.
1 Moos 11:7 Käykäm/ astucam alas ja secoittacam siellä heidän kielens/ nijn ettei kengän ymmärräis toistans.
1 Moos 11:8 Ja nijn HERra hajotti heidän sieldä caickijn maihijn/ ja he lackaisit sitä Caupungita rakendamast.
1 Moos 11:9 Ja sentähden cudzuttin hänen nimens Babel: sillä siellä HERra secoitti coco maan kielen/ ja hajotti heidän sieldä caickijn maihijn.
1 Moos 11:10 NÄmät owat Semin sucucunnat. Sem oli sadan ajastajan wanha/ ja sijtti Arphachsadin/ cahta ajastaica weden paisumisen jälken.
1 Moos 11:11 Ja eli sijtte wijsisata ajastaica/ ja sijtti poikia ja tyttäritä.
1 Moos 11:12 ARphachsad oli wijsineljättäkymmendä ajastaica wanha/ ja sijtti Salahn.
1 Moos 11:13 Ja eli sijtte neljäsata ja colme ajastaica/ ja sijtti poikia ja tyttäritä.
1 Moos 11:14 SAlah oli colmekymmendä ajastaica wanha/ ja sijtti Eberin.
1 Moos 11:15 Ja eli sijtte neljäsata ja colme ajastaica/ ja sijtti poikia ja tyttäritä.
1 Moos 11:16 Eber oli neljäneljättäkymmendä ajastaica wanha/ ja sijtti Pelegin.
1 Moos 11:17 Ja eli sijtte neljäsata ja colmekymmendä ajastaica/ ja sijtti poikia ja tyttäritä.
1 Moos 11:18 PEleg oli colmekymmendä ajastaica wanha/ ja sijtti Regun.
1 Moos 11:19 Ja eli sijtte caxisata ja yhdexän ajastaica/ ja sijtti poikia ja tyttäritä.
1 Moos 11:20 REgu oli caxineljättäkymmendä ajastaica wanha/ ja sijtti Serugin.
1 Moos 11:21 Ja eli sijtte caxisata ja seidzemen ajastaica/ ja sijtti poikia ja tyttäritä.
1 Moos 11:22 SErug oli colmekymmendä ajastaica wanha/ ja sijtti Nahorin.
1 Moos 11:23 Ja eli sijtte caxisata ajastaica/ ja sijtti poikia ja tyttäritä.
1 Moos 11:24 Nahor oli yhdexäncolmattakymmendä ajastaica wanha/ ja sijtti Tarahn.
1 Moos 11:25 Ja eli sijtte sata ja yhdexäntoistakymmendä ajastaica/ ja sijtti poikia ja tyttäritä.
1 Moos 11:26 TArah oli seidzemenkymmendä ajastaica wanha/ ja sijtti Abramin/ Nahorin ja Haranin.
1 Moos 11:27 Nämät owat Tarahn sucucunnat: Tarah sijtti Abramin/ Nahorin ja Haranin. Haran sijtti Lothin.
1 Moos 11:28 Ja Haran cuoli Isäns Tarahn edes/ Isäns maalla Caldean Urris.
1 Moos 11:29 Silloin Abram ja Nahor otit heillens emännät. Abramin emännän nimi oli Sarai/ ja Nahorin emännän nimi Milca/ Haranin tytär/ joca oli Milcan ja Jiscan Isä.
1 Moos 11:30 Mutta Sarai oli hedelmätöin/ eikä ollut hänellä lasta.
1 Moos 11:31 Ja Tarah otti Abramin hänen poicans/ ja Lothin Haranin pojan/ poicans pojan/ ja Sarain hänen miniäns/ hänen poicans Abramin emännän/ ja wei heidän Caldean Urrist menemän Canaan maalle/ ja he tulit Haranijn/ ja asuit siellä.
1 Moos 11:32 Ja Tarah oli caxisata ja wijsi ajastaica wanha ja cuoli Haranis.

Vers. 9. Babel: ) secoitus.

XII. Lucu.

ABram lähte Jumalan käskyn jälken Isänsmaalda/ ja saa lupauxen Christuxest/ v. 1.
waelda coco Canaan maan läpitzen/ v. 6.
saa lupauxen/ että Jumala tahto anda hänelle ja hänen siemenellens tämän maan/ v. 7.
lähte Canaast cowan ajan tähden Egytpijn/ v. 10.
hänen emändäns Sarai otetan Pharaon huoneseen/ v. 11.
mutta cohta annetan jällens/ v. 20.

1 Moos 12:1 JA HErra sanoi Abramille: lähde Isäsmaalda/ ja sugustas/ ja Isäs huonest/ sille maalle jonga minä sinulle osotan.
1 Moos 12:2 Ja minä teen sinun suurexi Canssaxi ja siunan sinun/ ja teen sinulle suuren nimen/ ja sinä olet siunaus.
1 Moos 12:3 Minä siunan nijtä jotca sinua siunawat/ ja kiron nijtä jotca sinua kirowat. Ja sinusa siunatan caicki sucucunnat maan päällä.
1 Moos 12:4 Nijn Abram läxi/ nijncuin HErra hänelle sanonut oli/ ja Loth meni hänen cansans. Mutta Abram oli wijsicahdexattakymmendä ajastaica wanha Haranist lähteisäns.
1 Moos 12:5 Nijn otti Abram hänen emändäns Sarain/ ja Lothin weljens pojan/ tawaroinens/ jonga he olit pannet cocon/ ja sielut/ jotca he olit sijttänet Haranis/ ja läxit matcustaman Canaan maalle.
1 Moos 12:6 Ja cosca he olit tullet sille maalle/ waelsi Abram sen läpidze haman Sichemin ja Morehn lakeuten. Ja sijhen aican asuit Cananerit maalla.
1 Moos 12:7 Silloin näyi HERra Abramille/ ja sanoi: sinun siemenelles annan minä tämän maan. Ja hän rakensi sijnä Altarin HERralle joca hänelle näkynyt olit.
1 Moos 12:8 Sijtte sijrsi hän idzens edemmä wuoren tygö/ BethElist itän päin/ ja pani majans/ että BethEl oli lännen puolella ja Ai idän puolella/ ja rakensi sijnä Altarin HErralle/ ja saarnais HErran nimest.
1 Moos 12:9 Ja Abram läxi sieldä edemmä/ ja waelsi etelän päin.
1 Moos 12:10 Nijn tuli cowa aica maalle/ ja Abram meni Egyptijn/ oleman muucalaisna siellä: sillä sangen cowa aica oli maalla.
1 Moos 12:11 Ja cosca hän lähestyi Egyptiä/ puhui hän Saraille hänen emännällens: cadzo/ minä tiedän sinun ihanaxi waimoxi caswoilda.
1 Moos 12:12 Cosca Egyptiläiset saawat sinun nähdä/ nijn he sanowat: tämä on hänen emändäns/ ja tappawat minun/ ja andawat sinun elä.
1 Moos 12:13 Sanos sijs idzes minun sisarexeni/ että minun hywin olis sinun tähtes/ ja minä eläisin sinun tähtes.
1 Moos 12:14 Cosca hän tuli Egyptijn/ näit Egyptiläiset waimon juuri ihanaxi.
1 Moos 12:15 Ja Pharaon Ruhtinat näit hänen/ ja ylistit händä hänen edesäns: silloin wietin waimo Pharaon huoneseen.
1 Moos 12:16 Ja Abramille tehtin hywin hänen tähtens. Ja hänellä oli lambaita ja carrja ja Aseja/ ja palwelioita/ ja pijcoja/ ja Asintammoja/ ja Camelejä.
1 Moos 12:17 Mutta HErra widzais Pharaot suurilla widzauxilla/ ja hänen huonettans/ Sarain Abramin emännän tähden.
1 Moos 12:18 Silloin cudzui Pharao Abramin tygöns/ ja sanoi: mixis tämän minulle teit? mixes ilmoittanut minulle/ händä emännäxes?
1 Moos 12:19 Mixis sanoit/ hän on minun sisaren? sentähden tahdoin minä otta hänen emännäxeni/ cadzo/ täsä on sinun emändäs.
1 Moos 12:20 Ja hän käski wäkens saatta händä/ ja hänen emändäns/ ja caickia cuin hänellä oli.

XIII. Lucu.

ABram palaja Egyptist Canaan maalle/ v. 1.
rakenda Altarin BethElijn/ ja saarna HErran nimest/ v. 4.
eroitta idzens Lothist paimenitten rijdan tähden/ v. 5.
asu Canaan maalla/ mutta Loth Sodoman lakeudella/ v. 12.
Canaan maa luwatan taas hänelle ja hänen sugullens/ v. 14.

1 Moos 13:1 Nijn Abram waelsi Egyptist/ emändäns ja caiken caluns cansa/ ja Loth hänen cansans/ etelän päin.
1 Moos 13:2 Ja Abramilla oli sangen paljo carja/ hopiata ja culda.
1 Moos 13:3 Ja hän matcusti edespäin eteläst BethElin asti/ haman sijhen paickaan josa hänen majans oli ennen ollut/ BethElin ja Ain waihella/
1 Moos 13:4 Juuri sijhen paickaan johon hän ennen Altarin oli rakendanut/ ja saarnais sijnä HErran nimest.
1 Moos 13:5 Mutta Lothilla/ joca Abramia seurais/ oli myös lambaita/ ja carja/ ja majoja.
1 Moos 13:6 Ja ei heitä wetänyt maa yhdes asuman/ sillä heillä oli paljo tawara eikä tainnet yhdes asua.
1 Moos 13:7 Ja rijta oli aina Abramin paimenitten ja Lothin paimenitten wälillä. Ja sijhen aican asuit myös Cananerit ja Phereserit maalla.
1 Moos 13:8 Nijn Abram sanoi Lothille: älkän olco rijta minun ja sinun wälilläs/ ja minun ja sinun paimendes wälillä: sillä me olem weljexet.
1 Moos 13:9 Eikö coco maa ole edesäs aldis? eroita sinus minusta/ jos sinä menet wasemalle puolelle/ minä menen oikialle/ eli jos sinä menet oikialle/ minä menen wasemalle.
1 Moos 13:10 Nijn Loth nosti silmäns/ ja cadzeli caiken Jordanin lakeuden: sillä ennencuin HErra Sodoman ja Gomorran hucutti/ oli se wedest wiljainen/ sijhenasti cuin Zoarijn tullan/ nijncuin HErran krydimaa/ nijncuin Egyptin maa.
1 Moos 13:11 Ja Loth walidzi hänellens coco sen lakeuden Jordanin tykönä/ ja matcusti itän päin: ja nijn weljexet ercanit toinen toisestans/
1 Moos 13:12 Että Abram asui Canaan maalla/ ja Loth asui sen lakeuden Caupungeis/ ja pani majans Sodoman puoleen.
1 Moos 13:13 Mutta Sodoman Canssa oli paha/ ja ricoit cowin HERra wastan.
1 Moos 13:14 Cosca Loth oli eroittanut idzens Abramist/ sanoi HErra Abramille: nosta silmäs ja cadzo/ sijtä cusas nyt asut/ pohjan/ etelän/ idän ja lännen puoleen:
1 Moos 13:15 Sillä caiken sen maan cuins näet/ annan minä sinulle ja sinun siemenelles ijancaickisexi.
1 Moos 13:16 Ja teen sinun siemenes nijncuin tomun maan päällä. Taitaco jocu lukea tomun maan päällä/ nijn hän myös taita sinun siemenes lukea.
1 Moos 13:17 Sentähden nouse ja waella maata pitkin ja poikin: sillä sinulle minä sen annan.
1 Moos 13:18 Nijn Abram sijrsi majans/ ja tuli ja asui Mamren lakeudella/ joca on Hebronis/ ja rakensi sijnä Altarin HERralle.

XIV. Lucu.

Sodoman ja Gomorran Cuningas woitetan neljäldä idäisen maan Cuningalda/ v. 1.
Loth wiedän pois/ v. 12.
Abram aja taca wiholisi/ ja tuo jällens poiswiedyt/ v. 13.
hän wirgotetan ja siunatan palates Melchisedechildä/ v. 18.
anda Sodomitereille caiken saalins/ v. 21.

1 Moos 14:1 JA tapahtui Amraphelin Sinearin Cuningan/ Ariokin Elassarin Cuningan/ Chedorlaomerin Elamin Cuningan/ ja Thidealin pacanoitten Cuningan aicana/
1 Moos 14:2 Että he sodeit Berat Sodoman Cuningast/ ja Birsat Gomorran Cuningast/ ja Sineabit Adamahn Cuningast/ ja Semeberit Zeboimin Cuningast/ ja Belaan/ se on/ Zoarin Cuningast wastan.
1 Moos 14:3 Nämät caicki tulit yhteen Siddimin laxos/ josa nyt on suolainen meri:
1 Moos 14:4 Sillä he olit ollet caxitoistakymmendä ajastaica Cuningas Chedorlaomerin alla/ ja colmandenatoistakymmendenä ajastaicana olit he hänestä luopunet.
1 Moos 14:5 Sentähden tuli Chedorlaomer/ ja ne Cuningat cuin hänen cansans olit/ neljändenätoistakymmendenä ajastaicana/ ja löit ne Hijdet Carnaimin Astharothis/ ja Susimin Hammis/ ja Emimin sillä lakialla paicalla Kiriathaimis.
1 Moos 14:6 Ja Horeit Seirin wuorella/ sijhen lakian paickan Pharanin asti corpe liki.
1 Moos 14:7 Ja he palaisit ja tulit Mispatin caiwon tygö/ se on Cades/ ja löit coco Amalechiterein maan/ ja Amorrerit/ jotca asuit Hasesonin Thamaris.
1 Moos 14:8 Nijn läxit Sodoman Cuningas/ ja Gomorran Cuningas/ ja Adamahn Cuningas/ ja Seboimin Cuningas/ ja Belahn/ se on Zoarin Cuningas/ ja hangidzit sotiman heitä wastan Siddimin laxos:
1 Moos 14:9 Chedorlaomeri Elamin Cuningast/ ja Thideali pacanoitten Cuningast/ ja Amrapheli Sinearin Cuningast/ ja Ariochi Elassarin Cuningast wastan/ neljä Cuningast wijttä wastan. Ja Siddimin laxos oli monda sawicuoppa.
1 Moos 14:10 Mutta Sodoman ja Gomorran Cuningas sijnä pacoon ja maahan lyötin/ ja jäänet pakenit wuorille.
1 Moos 14:11 Ja he otit caiken Sodoman ja Gomorran tawaran/ ja caiken heidän elatuxens/ ja menit matcans.
1 Moos 14:12 Ja otit myös Lothin Abramin weljenpojan cansans/ ja hänen tawarans/ sillä hän asui Sodomas/ ja menit matcans.
1 Moos 14:13 SIlloin tuli yxi joca pääsnyt oli/ ja sanoi sen Abramille: joca muucalainen oli/ ja asui Mamren sen Amorrein lakeudella/ joca Escolin ja Anerin weli oli. Nämät olit lijtos Abramin cansa.
1 Moos 14:14 Cosca Abram cuuli weljens otetuxi kijnni/ walmisti hän oma cotona syndynyt palweliatans colmesata ja cahdexantoistakymmendä/ ja ajoi taca heitä Danin asti.
1 Moos 14:15 Jacoi idzens ja carcais heidän päällens yöllä palwelioinens/ ja löi heitä/ ja ajoi taca haman Hoban/ joca on wasemalla puolella Damascua.
1 Moos 14:16 Ja toi jällens caiken tawaran/ ja myös Lothin hänen weljens ja hänen tawarans/ ja waimot ja wäen.
1 Moos 14:17 COsca hän palais ja oli tacaperin lyönyt Chedorlaomerin/ ja ne Cuningat hänen cansans/ meni Sodoman Cuningas händä wastan sillä lakialla/ joca Cuningan laxoxi cudzutan.
1 Moos 14:18 Mutta Melchisedech Salemin Cuningas toi leiwän ja wijnan/ ja hän oli ylimmäisen Jumalan Pappi.
1 Moos 14:19 Siunais händä/ ja sanoi: siunattu ole sinä Abram/ sille caickein corkeimmalle Jumalalle/ jonga taiwas ja maa oma on.
1 Moos 14:20 Ja kijtetty olcon se caickein corkein Jumala/ joca sinun wihollises andoi sinun käsijs. Ja Abram andoi hänelle kymmenexet caikinaisist.
1 Moos 14:21 Silloin Sodoman Cuningas sanoi Abramille: anna minulle wäki ja pidä idze tawara.
1 Moos 14:22 Ja Abram sanoi Sodoman Cuningalle: minä nostan minun käteni HERran sen caickein corkeimman Jumalan tygö/ jonga taiwas ja maa oma on:
1 Moos 14:23 Etten minä ota caikest sinun omastas langakan eli kengän rihma/ ettes sanois: minä olen Abramin äwerjäxi tehnyt.
1 Moos 14:24 Paidzi sitä cuin nämät nuoret miehet syönet owat/ ja anna nijden miesten/ jotca minua seuraisit/ Anerin/ Escholin ja Mamren/ heidän osans.

Vers. 18. Toi leiwän ) Ei uhrataxens/ waan cunniottaxens ja rawitaxens wieraita. Ja on täsä Melchisedech cuwa Christuxeen/ joca Evangeliumin cautta mailma rawidze.

XV. Lucu.

JUmala lupa Abramille pojan/ ja että hänen siemenens tule nijncuin tähdet taiwas/ v. 1.
HERra luke Abramin uscon cautta wanhurscaxi/ v. 6.
wahwista lupauxen Canaan maasta näysä/ v. 7.
ilmoitta hänen suguns orjuden Egyptis/ ja cuinga he sieldä wapatetan/ v. 13.

1 Moos 15:1 CUin nämät olit nijn tapahtunet/ tuli HERran sana Abramin tygö näwys/ sanoden: älä pelkä Abram/ minä olen sinun kilpes/ ja sangen suuri palckas.
1 Moos 15:2 Mutta Abram sanoi: HERra/ HERra/ mitäs minulle annat? minä olen lapsitoin/ ja minun huoneni haldialla Eleasarilla Damascust on poica.
1 Moos 15:3 Ja Abram taas sanoi: mutta minulle et sinä andanut siemendä. Ja cadzos/ minun palcoliseni poica tule minun perillisexeni.
1 Moos 15:4 Ja cadzo/ HERran sana tuli hänen tygöns/ sanoden: ei tämä sinua peri/ waan joca sinun rumistas tule/ hän tule sinun perillisexes.
1 Moos 15:5 Nijn hän wei hänen ulos/ ja sanoi: cadzo taiwaseen ja lue tähdet/ jos sinä ne taidat lukea/ ja sanoi hänelle: nijn sinun siemenes on olewa.
1 Moos 15:6 Abram uscoi HERran/ ja hän luki hänelle sen wanhurscaudexi.
1 Moos 15:7 JA sanoi hänelle: minä se HERra olen/ joca sinun wein ulos Caldean Urrist/ andaxeni sinulle tämän maan omaxes.
1 Moos 15:8 Ja Abram sanoi: HERra/ HERra/ mistä minä tiedäisin sen omistawani?
1 Moos 15:9 Ja hän sanoi hänelle: ota minulle colmiwuotinen hehcoinen/ ja colmiwuotinen wuohi/ ja colmiwuotinen oinas/ ja kyhkyläinen/ ja nuori mettinen.
1 Moos 15:10 Ja hän otti nämät caicki/ ja jacoi keskeldä cahtia/ ja pani idzecungin osan toinen toisens cohdalle/ waan linduja ei hän jacanut.
1 Moos 15:11 Nijn linnut tulit lihain päälle/ ja Abram carcotti ne.
1 Moos 15:12 Ja Auringon laskeis langeis rascas uni Abramin päälle/ ja cadzo/ hämmästys ja syngiä pimeys tuli hänen päällens.
1 Moos 15:13 Nijn hän sanoi Abramille: sinun pitä tietämän/ että sinun siemenes tule muucalaisexi sille maalle joca ei heidän omans ole/ ja he saattawat heitä orjaxi/ ja waiwawat heitä neljäsata ajastaica.
1 Moos 15:14 Mutta sille Canssalle/ jonga orjana he owat/ costan minä: ja sijtte he lähtewät ulos suurella tawaralla.
1 Moos 15:15 Ja sinä menet Isäis tygö rauhas/ ja haudatan hywäs ijäs.
1 Moos 15:16 Waan neljänes miespolwes he tänne palajawat: sillä Amorrerein pahus ei ole wielä caicki täytetty.
1 Moos 15:17 Ja cosca Auringo oli laskenut ja pimeys joutunut/ cadzo/ Pädzi suidzi/ ja liecki käwi cappalitten keskeldä.
1 Moos 15:18 SInä päiwänä teki HERra lijton Abramin cansa/ sanoden: sinun siemenelles annan minä tämän maan/ hamast Egyptin wirrast/ nijn sijhen suuren wirtan Phrattin asti.
1 Moos 15:19 Chenerit/ ja Kenizerit/ ja Cadmonerit.
1 Moos 15:20 Ja Hetherit/ ja Phereserit/ ja Caphthorim.
1 Moos 15:21 Ja Amorrerit/ ja Cananerit/ ja Gergeserit/ ja Jebuserit.

Vers. 11. Linnut tulit alas ) linnut/ suidzewainen Pädzi ja tulinen kekäle/ awistit Egyptiläisi/ jotca tästedes Abramin lapsia olit alas polkewat/ mutta Abram carcotta heidän/ se on/ Jumala wapahta heitä lupauxen tähden/ jonga hän Abramille lupais. Nijn myös että Abram hämmästyi Auringon laskeis/ awista/ että Jumala oli hyljäwä hänen siemenens cappalexi aica/ silläwälillä hän poljetan alas/ nijncuin HERra idze täsä sen selittä. Nijn tapahtu caikille uscowaisille: Jumala hyljä heitä toisinans/ mutta cuitengin hän heitä wijmeiseld autta.

XVI. Lucu.

SArai anda pijcans Hagarin Abramille emännäxi/ v. 1.
joca tule rascaxi ja sijtä ylpiäxi/ v. 4.
Sarai tahto curitta händä/ mutta hän pakene corpeen/ josa HERran Engeli löytä hänen/ ja käske palata Sarain tygö/ v. 7.
sano hänen siemenens myös lisändywän/ v. 10.
hän synnyttä Ismaelin/ v. 15.

1 Moos 16:1 SArai Abramin emändä ei synnyttänyt hänelle. Mutta hänellä oli Egyptiläinen pijca/ jonga nimi oli Hagar.
1 Moos 16:2 Ja Sarai Sanoi Abramille: cadzo/ HERra on minun sulkenut synnyttämäst/ menes sijs minun pijcani siwuun/ jos minä sijttekin saisin lapsia hänestä. Ja Abram otti Sarain sanan.
1 Moos 16:3 Ja Sarai Abramin emändä otti Egyptiläisen pijcans Hagarin/ ja andoi hänen miehellens Abramille emännäxi/ sijttecuin he olit asunet kymmenen ajastaica Canaan maalla.
1 Moos 16:4 Ja hän macais Hagarin tykönä joca tuli rascaxi. Cosca hän tunsi idzens rascaxi/ cadzoi hän ylön hänen emändäns.
1 Moos 16:5 Nijn sanoi Sarai Abramille: sinä teet wäärin minua wastan/ minä annoin minun pijcani sinun siwuus/ ja että hän tunsi idzens rascaxi/ olen minä ylöncadzottu hänen edesäns: HERra duomitcon minun ja sinun wälilläs.
1 Moos 16:6 Mutta Abram sanoi Saraille: cadzo/ sinun pijcas on sinun käsisäs/ tee hänen cansans mitäs tahdot.
1 Moos 16:7 COsca Sarai tahdoi curitta händä/ pakeni hän hänen tyköns. Mutta HERran Engeli löysi hänen wesilähten tykönä corwes/ nimittäin/ sen lähten tykönä/ joca on sillä tiellä Zurrin päin.
1 Moos 16:8 Ja sanoi: Hagar Sarain pijca/ custas tulet? ja cuhungas menet? han sanoi: minä pakenin emändätäni Sarait.
1 Moos 16:9 Ja HERran Engeli sanoi hänelle: palaja emändäs tygö/ ja nöyrytä idzes hänen kätens ala.
1 Moos 16:10 Ja HERran Engeli sanoi hänelle: minä lisän sinun siemenes/ nijn ettei se taita luetta paljouden tähden.
1 Moos 16:11 Ja HERran Engeli sanoi wielä hänelle: cadzo/ sinä olet rascas/ ja synnytät pojan/ ja cudzut hänen nimens Ismael: sillä HERra on cuullut sinun waiwas.
1 Moos 16:12 Hän tule tylyxi miehexi/ ja hänen kätens jocaista wastan/ ja jocaidzen käsi händä wastan/ ja hän on asuwa caickein weljeins edes.
1 Moos 16:13 Ja hän cudzui HERran nimen joca händä puhutteli/ sinä Jumala joca näet minun/ sillä hän sanoi: engö minä ole cadzonut hänen peräns joca minun näke?
1 Moos 16:14 Sentähden nimitti hän sen caiwon/ sen eläwän caiwoxi joca minun näke/ joca on Cadexen ja Baredin wälillä.
1 Moos 16:15 JA hagar synnytti Abramille pojan/ ja Abram cudzui poicans nimen/ jonga Hagar hänelle synnytti/ Ismael.
1 Moos 16:16 Ja Abram oli cuusiyhdexättäkymmendä ajastaica wanha/ cosca Hagar hänelle synnytti Ismaelin.

Vers. 11. Ismael ) se on/ Jumala cuule rucouxen.

XVII. Lucu.

Jumala muutta Abramin nimen/ ja cudzu hänen Abraham/ että hän oli tulewa paljon Canssan Isäxi/ v. 5.
teke lijton hänen ja hänen siemenens cansa/ v. 7.
jonga hän käske wahwistetta ymbärinsleickauxen Sacramentillä/ v. 9.
muutta Sarain nimen/ ja cudzu Sara/ ja lupa hänelle pojan/ jonga hän cudzu Isaac/ v. 15.
Abraham anda ymbärinsleicata idzens/ ja caiken miehenpuolen hänen huonesans/ nijncuin HERra oli käskenyt/ v. 23.

1 Moos 17:1 COsca Abram oli yhdexänkymmennen ja yhdexän ajastaicainen näyi hänelle HERra/ ja sanoi hänelle: Minä olen Jumala caickiwaldias/ waella minun edesäni ja ole waca.
1 Moos 17:2 Ja minä teen lijttoni minun ja sinun wälilles/ ja lisän sinun sangen suurest.
1 Moos 17:3 Ja Abram langeis caswoillens. Ja Jumala puhui hänen cansans/ sanoden:
1 Moos 17:4 Cadzo/ Minä olen/ ja minun lijtton on sinun cansas/ ja sinä tulet paljon Canssan Isäxi.
1 Moos 17:5 Sentähden ei sinun pidä enämbi cudzuttaman Abram/ mutta Abraham pitä oleman sinun nimes: sillä minä olen tehnyt sinun paljon Canssan Isäxi.
1 Moos 17:6 Ja teen sinun sangen suurest hedelmälisexi/ ja asetan sinun Canssaxi/ ja Cuningat tulewat sinusta.
1 Moos 17:7 Ja minä teen minun lijttoni minun waihelleni ja sinun/ ja sinun siemenes sinun jälkes/ heidän suguisans ijancaickisexi lijtoxi/ että minä olen sinun Jumalas ja sinun siemenes sinun jälkes.
1 Moos 17:8 Ja annan sinulle ja sinun siemenelles sinun jälkes/ sen maan/ josa sinä olet muucalainen/ nimittäin/ coco Canaan maan/ omaxes ijancaickisest/ ja olen heidän Jumalans.
1 Moos 17:9 JA Jumala sanoi Abrahamille: pidä sijs minun lijtton/ sinä ja sinun siemenes sinun jälkes/ heidän suguisans.
1 Moos 17:10 Ja tämä on lijtto jonga heidän pitämän pitä minun waihellani ja teidän/ ja sinun siemenes waihella sinun jälkes: caicki miehenpuoli pitä teidän seasan ymbärinsleicattaman.
1 Moos 17:11 Mutta teidän pitä ymbärinsleickaman teidän lihan esinahan/ sen pitä oleman lijton merkixi minun ja teidän waihellan.
1 Moos 17:12 Jocaidzen poicalapsen/ cahdexan päiwäisen/ pitä teidän ymbärinsleickaman teidän suguisan: Nijn myös jocaidzen palwelian cotona syndynen/ eli caickinaisilda muucalaisilda ostetun/ jotca ei ole teidän siemenestän.
1 Moos 17:13 Ja nijn minun lijttoni on olewa teidän lihasan ijancaickisexi lijtoxi.
1 Moos 17:14 Ja jos jocu poicalapsi ei ymbärinsleicatais lihans esinahas/ sen sielu pitä hucutettaman Canssastans/ ettei hän minun lijttoni ole pitänyt.
1 Moos 17:15 JA Jumala sanoi taas Abrahamille: Saraita sinun emändätäs ei pidä sinun enämbi cudzuman Sarai/ waan Sara pitä oleman hänen nimens:
1 Moos 17:16 Sillä minä siunan händä/ ja annan myös hänestä sinulle pojan/ jonga minä siunan/ ja Canssat owat tulewat hänestä/ ja paljoin Canssain Cuningat.
1 Moos 17:17 Silloin langeis Abraham caswoillens ja naurahti/ ja sanoi sydämesäns: syndykö sadanajastaicaiselle poica? ja Sara yhdexänkymmenen ajastaicainen/ synnyttäkö?
1 Moos 17:18 Ja Abraham sanoi Jumalalle: josca Ismael sais elä sinun edesäs!
1 Moos 17:19 Nijn sanoi Jumala: Sara sinun emändäs synnyttä sinulle pojan/ jonga sinun pitä cudzuman Isaac: sillä minä teen minun ijancaickisen lijttoni hänen cansans/ ja hänen siemenens cansa hänen jälkens.
1 Moos 17:20 Ismaelist olen minä myös sinun rucouxes cuullut/ cadzo/ minä olen siunanut händä/ ja teen hänen hedelmälisexi/ ja lisän hänen sangen suurest: caxitoistakymmendä Ruhtinast pitä hänen sijttämän/ ja minä teen hänen suurexi Canssaxi.
1 Moos 17:21 Mutta minun lijttoni teen minä Isaachin cansa/ jonga Sara on sinulle synnyttäwä/ tähän aican toisna wuonna.
1 Moos 17:22 Ja cuin puhe oli päätetty hänen cansans/ meni Jumala ylös Abrahamin tykö.
1 Moos 17:23 JA Abraham otti hänen poicans Ismaelin/ ja caicki cotona syndynet/ ja caicki ostetut/ ja caiken miehenpuolen hänen huonesans/ ja ymbärinsleickais heidän lihans esinahan/ cohta sinä päiwänä cuin Jumala oli puhunut hänen cansans.
1 Moos 17:24 Ja Abraham oli yhdexän ja yhdexänkymmenen ajastaicainen/ cosca hän ymbärinsleickais hänen lihans esinahan.
1 Moos 17:25 Mutta Ismael hänen poicans oli colmentoistakymmenen ajastaicainen/ cosca hänen lihans esinahca ymbärinsleicattin.
1 Moos 17:26 Yhtenä päiwänä ymbärinsleicattin Abraham/ ja Ismael hänen poicans.
1 Moos 17:27 Ja caicki miehenpuoli hänen huonesans/ cotona syndynet ja muucalaisilda ostetut/ caicki ymbärinsleicattin hänen cansans.

Vers. 5. Abraham ) Abram on Isoijsä/ mutta Abraham suuren joucon Isä/ waicka se joucko yhdellä Bookstawilla hänen nimesäns tietä annetan/ ja ei ilman syytä/
v. 7. ja 9. heidän suguisans ( Ledorotham ) se on/ nijncauwan cuin heidän menons/ politians/ ja ceremonians oli kerran loppuwat/ ja toiset jällens tulewat.

XVIII. Lucu.

HERra näky Abrahamille/ ja tule hänen wieraxens/ v. 1.
lupa Wastudest hänelle Sarast pojan/ v. 9.
nuhtele Saran epäilyst/ v. 12.
ilmoitta Abrahamille tahtowans cadotta Sodomiterit/ v. 17.
Abraham rucoile cuudeist heidän edestäns/ mutta cuitengin huckan/ ettei sieldä paidzi Lothia ja hänen huonettans/ yhtän wanhurscasta löytty/ v. 23.

1 Moos 18:1 JA HERra näyi hänelle Mamren lakeudella/ josa hän istui majans owella/ ja päiwä oli palawimmallans.
1 Moos 18:2 Cosca hän silmäns nosti ja näki/ nijn seisoi colme miestä hänen edesäns/ ja cuin hän näki heidän/ juoxi hän heitä wastan majans owelda/ ja cumarsi idzens maahan.
1 Moos 18:3 Ja sanoi: HERra/ jos minä olen armon löytänyt sinun edesäs/ nijn älä mene palwelias ohidze.
1 Moos 18:4 Ja teille tuodan wähä wettä/ ja pestän teidän jalcan/ ja lewättäkät teitän puun alla.
1 Moos 18:5 Ja minä tuon teidän eteen cappalen leipä/ wirgotaxen teidän sydändän/ ja sijtte menette: sillä sentähden te poickeisit teidän palwelian tygö. Ja he sanoit: tee nijn cuins olet puhunut.
1 Moos 18:6 Abraham riensi majaan Saran tygö/ ja sanoi: riennä sinus ja secoita colme mitta sämbylä jauhoja/ sotcu ja leiwo kyrsiä.
1 Moos 18:7 Mutta hän juoxi carjan tygö/ ja toi caunin wasican/ ja andoi palweliallens/ joca riensi walmistaman sitä.
1 Moos 18:8 Ja hän toi woita ja pijmä/ ja wasicasta jota hän walmistanut oli/ ja pani heidän eteens/ ja hän seisoi heidän edesäns puun alla/ ja he söit.
1 Moos 18:9 NIjn sanoit he hänelle: cusa on Sara sinun emändäs? hän wastais: täällä majas.
1 Moos 18:10 Hän sanoi: Minä palajan sinun tygös/ jos eletän/ cadzo/ nijn Saralla emännälläs on poica. Sara cuuldeli näitä majan owella/ josa hän seisoi hänen tacanans.
1 Moos 18:11 Mutta Abraham ja Sara olit molemmat wanhat ja ijälisexi juotunet/ nijn ettei Saralla ollut waimolisia menoja.
1 Moos 18:12 Sentähden nauroi Sara idzelläns/ ja sanoi: nyt cosca minä wanha olen/ annango minä idzeni hecumaan? ja minun herran on wanhutta woitu.
1 Moos 18:13 Silloin sanoi HERra Abrahamille: mixi Sara nauroi? sanoden: luuletcos että se taita olla/ että minä wielä wanhana synnytän?
1 Moos 18:14 Ongo HERralle jotakin mahdotoinda? cosca minä palajan sinun tygös/ jos eletän/ nijn Saralla on poica.
1 Moos 18:15 Nijn Sara kielsi/ sanoden: en minä nauranut: sillä hän hämmästyi. Mutta hän sanoi: ei ole nijn/ sinä nauroit.
1 Moos 18:16 Silloin nousit miehet sieldä/ ja käänsit heitäns Sodoman päin/ ja Abraham meni heidän cansans/ saattain heitä.
1 Moos 18:17 Ja HERra sanoi: cuinga minä salan Abrahamilda jota minä teen?
1 Moos 18:18 Että hän tule suurexi ja wäkewäxi Canssaxi/ ja caicki Canssat maan päällä siunatan hänes.
1 Moos 18:19 Sillä minä teidän että hän käske hänen lapsians ja hänen huonettans hänen jälkens/ HERran tietä pitämän/ ja tekemän mikä oikia ja hywä on/ että HERra saattais Abrahamille caicki cuin hän hänelle luwannut on.
1 Moos 18:20 JA HERra sanoi: Sodomas ja Gomorras on suuri huuto ja heidän syndins owat sangen rascat.
1 Moos 18:21 Sentähden minä astun alas ja cadzon/ jos he caicki tehnet owat huudon jälken/ cuin minun eteeni tullut on/ taicka jos ei nijn ole/ että minä sen tiedäisin.
1 Moos 18:22 Ja miehet käänsit caswons/ ja menit Sodoman päin.
1 Moos 18:23 Mutta Abraham seisatti wielä HERran eteen. Ja Abraham astui hänen tygöns/ ja sanoi: hucutackos wanhurscan jumalattoman cansa?
1 Moos 18:24 Jos Caupungis olis wijsikymmendä wanhurscasta/ hucutaisitcos myös ne/ ja et säästäis sitä sia wijdenkymmenen wanhurscan tähden/ jotca siellä olisit?
1 Moos 18:25 Pois se sinusta/ ettäs sen tekisit/ ja cuoletaisit wanhurscan jumalattoman cansa/ ja että wanhurscaille käwis nijncuin jumalattomillekin. Pois se sinusta/ joca caiken mailman duomari on/ eikö hän duomidzis:
1 Moos 18:26 HERra sanoi: jos minä löydän wijsikymmendä wanhurscasta Sodoman Caupungis/ nijn minä säästän caiken sen paican heidän tähtens.
1 Moos 18:27 Abraham wastais/ ja sanoi: cadzo/ minä olen ruwennut puhuman minun HERrani cansa/ ehkä minä tomu ja tuhca olen.
1 Moos 18:28 Mitämax/ jos olis wailla wijsi nijstä wijdestäkymmenest wanhurscaista/ cadotaisitcos nijden tähden coco Caupungin? ja hän sanoi: en cadota/ jos minä löydän siellä wijsiwijdettäkymmendä.
1 Moos 18:29 Ja hän puhui wielä hänelle/ ja sanoi: mitämax/ sijnä löyttäisin neljäkymmendä. Ja hän sanoi: en tee minä neljänkymmenen tähden.
1 Moos 18:30 Abraham sanoi: älkön wihastuco minun HERran/ että minä wielä puhun: mitämax/ löyttäisin siellä colmekymmendä.
1 Moos 18:31 Ja hän sanoi taas: cadzo/ minä olen ruwennut puhuman minun HERrani cansa/ mitämax/ löyttäisin siellä caxikymmendä. Ja hän sanoi: en cadota heitä cahdenkymmenen tähden.
1 Moos 18:32 Ja hän wielä sanoi: älkön wihastuco minun HERran/ jos minä ainoastans tällä erällä puhun/ mitämax/ siellä löyttäisin kymmenen. Ja hän sanoi: en cadota heitä kymmenen tähden.
1 Moos 18:33 JA HERra meni pois sijttecuin hän oli Abrahamin cansa puhunut/ ja Abraham palais cotians.

Vers. 2. Ja cumarsi idzens maahan ) Yhden eteen hän lange maahan/ puhu myös nijncuin yhden cansa/ ja cuitengin colmen cansa/ jolla tietä annetan colminaisuus Jumaludes.
v. 14. Jos eletän ) Jumala puhu täsä nijncuin ihminen/ nijncuin myös/ Gen. 3:9. Adam cusas olet? Item: Gen. 11:7 astucam alas ja cadzocam/ Gen. 18:21 Minä astun alas ja cadzon/ jos he caicki tehnet owat/ etc. Sillä nämät sanat/ jos eletän/ ottacan cuinga jocu tahto/ eli idze Jumalast/ wanhemmist eli lapsist/ ei ne cuitengan muutoin sowi. Sillä Jumala hywin tiesi sekä hänen oman/ ja heidän elämäns/ ja olis ollut turha lupaus jollei hän sitä olis täyttänyt/ on sentähden ihmisten tawalla puhuttu/ että HERra täsä ihmisen hahmos puhu.

XIX. Lucu.

CAxi miestä eli Engelit/ jotca läxit Abrahamin tykö/ tulewat Sodomaan ja Lothild yönsialle cudzutan/ v. 1.
Sodmiterit tahtowat yöllä ahdista heitä/ mutta he lyödän sokeudella/ ettei he löydä huonen owe/ v. 4.
Lothille ilmoitetan Sodoman häwitys/ v. 12.
johdatetan emändinens ja tyttärinens ulos/ v. 16.
HERra anda sata tulikiwe ja tulda HERralda/ Sodoman ja Gomorran päälle/ ja hucutta heidän/ v. 24.
Lothin emändä cadzo tacans/ ja muutetan suolapadzaxi/ v. 26.
Loth juopu ja häwäise tietämät molemmat tyttärens/ v. 30.

1 Moos 19:1 JA caxi Engelitä tulit ehtona Sodomaan/ ja Loth istui Sodoman portis/ ja cuin hän näki heidän/ nousi hän heitä wastan/ ja cumarsi caswoillens maahan.
1 Moos 19:2 Ja sanoi: cadzo HERra/ poiketcat teidän palweljan huoneseen yöxi/ ja andacat pestä jalcan/ ja amulla warhain nostuan menette matcaan. Ja he sanoit: ei suingan/ catulla me yötä pidäm.
1 Moos 19:3 Silloin hän cowin waadei heitä/ ja he poickeisit hänen tygöns/ ja tulit hänen huoneseens. Ja hän walmisti heille aterian/ ja leiwoi happamattomia leipiä/ ja he söit.
1 Moos 19:4 MUtta ennencuin he lewätä panit/ tulit Caupungin miehet Sodomast/ nuoret ja wanhat/ ja caicki Canssa jocaculmalda/ ja pijritit huonen.
1 Moos 19:5 Ja cudzuit Lothin ulos/ ja sanoit hänelle: cusa owat ne miehet jotca sinun tygös yöllä tulit? tuo heitä meidän tygöm tutaxem heitä.
1 Moos 19:6 Silloin Loth meni ulos heidän tygöns owen eteen/ ja sulki owen jälkens.
1 Moos 19:7 Ja sanoi: älkätte rackat weljeni tehkö nijn pahoin.
1 Moos 19:8 Cadzo/ minulla on caxi tytärtä/ jotca ei wielä miehestä mitän tiedä/ ne minä tuotan teille/ tehkät heille mitä te tahdot/ ainoastans näille miehille älkät mitän paha tehkö/ sillä sentähden owat he tullet minun cattoni warjon ala.
1 Moos 19:9 Mutta he sanoit: tule tänne. Ja sanoit: etkös ole yxinäns muucalainen täsä/ ja tahdot hallita? olcon/ me waiwam sinua cowemmin cuin heitä.
1 Moos 19:10 Ja he teit suurella wäkiwallalla miehelle Lothille ylläkön/ ja cosca he juoxit owe särkemän/ nijn miehet pistit kätens ulons/ ja temmaisit Lothin tygöns huoneseen/ ja paiscaisit owen kijnni.
1 Moos 19:11 Ja miehet/ cuin huonen owen edes olit/ löit he sokeudella/ suuret ja pienet/ nijn että he wäsyit owe edzeisäns.
1 Moos 19:12 JA miehet sanoit Lothille: ongo sinulla täsä wäwyjä/ poikia eli tyttäritä/ caicki jotca omas owat Caupungis/ wie ulos tästä siast.
1 Moos 19:13 Me hucutam tämän paican: sillä heidän huutons on suuri HERran edes/ joca meidän lähetti heitä hucuttaman.
1 Moos 19:14 Nijn Loth meni ulos ja puhutteli wäwyjäns/ jotca piti saaman hänen tyttärens/ ja sanoi: noscat ja lähtekät tästä siast: sillä HERra hucutta tämän Caupungin: mutta se oli nijncuin houraus heidän silmäins edes.
1 Moos 19:15 COsca amurusco käwi ylös/ kijrutit Engelit Lothin joutuman/ ja sanoit: walmista sinus/ ota emändäs ja caxi tytärtäs jotca saapuilla owat/ ettet sinäkän huckuis tämän Caupungin pahudes.
1 Moos 19:16 Cosca hän wijpyi/ tartuit miehet hänen käteens/ ja hänen emändäns/ ja hänen cahden tyttärens käteen/ ( sillä HERra tahdoi säästä heitä ) talutit hänen ja weit hänen Caupungist ulos.
1 Moos 19:17 Ja cosca he johdatit heitä/ sanoit he: pelasta sinun sielus/ ja älä cadzata tacas/ ja älä myös seisata coco tälle lakeudelle/ waan turwa sinus wuorelle/ ettes huckuis.
1 Moos 19:18 Ja Loth sanoi heille: älkät minun HERRANI.
1 Moos 19:19 Cadzo/ sinun palwelias on löytänyt armon sinun edesäs/ nijn tee sijs sinun laupiudes suurexi/ jongas minulle osotit/ pelastaxes minun sieluani/ en taida minä pelasta minuani wuorella/ ettei minun jotacuta paha tapahduis/ ja cuolisin.
1 Moos 19:20 Cadzos/ tuolla on Caupungi läsnä/ johon minä taidaisin paeta/ ja hän on wähä/ siellä minä idzeni pelastan: cosca hän nijn wähä Caupungi on/ että minun sielun siellä eläwänä pysyis.
1 Moos 19:21 Nijn sanoi hän hänelle: cadzo/ täsä asias olen minä myös cadzonut sinun tygös/ eten minä cukista sitä Caupungita/ jostas puhuit.
1 Moos 19:22 Riennä/ pelasta sinus siellä: sillä en minä tee mitän/ sijhenasti ettäs sinne joudut/ sentähden cudzui hän sen Caupungin Zoar.
1 Moos 19:23 Ja auringon nostua joudui Loth Zoarijn.
1 Moos 19:24 Nijn andoi HERra sata Sodoman ja Gomorran päälle/ tulikiwe ja tulda HERralda taiwast.
1 Moos 19:25 Ja cukisti ne Caupungit/ ja caiken sen lakeuden/ ja caicki nijden Caupungein asuwaiset/ ja maan caswon.
1 Moos 19:26 Ja hänen emändäns cadzoi tacans ja muuttui suolapadzaxi.
1 Moos 19:27 MUtta Abraham nousi warhain amulla/ ja meni sijhen paickaan/ cusa hän oli ennen seisonut HERran edes.
1 Moos 19:28 Ja cadzahti Sodoman ja Gomorran päin/ ja caiken sen maan lakeuteen/ ja näki että sauwu nousi maasta nijncuin pädzin sauwu:
1 Moos 19:29 Sillä cosca Jumala cukisti sen lakeuden Caupungit muisti Jumala Abrahamin/ ja pelasti Lothin nijstä Caupungeista jotca hän cukisti/ joisa Loth asui.
1 Moos 19:30 JA Loth läxi Zoarist/ ja asui cahden tyttärens cansa wuorella: sillä hän pelkäis asua Zoaris/ ja oli luolas molembain tytärdens cansa.
1 Moos 19:31 Nijn sanoi wanhembi nuoremmalle: meidän Isäm on wanha/ eikä ole muuta miestä maan päällä/ macaman meidän cansam/ coco maan tawan jälken.
1 Moos 19:32 Käykäm/ juottacam meidän Isäm wijnalla/ ja maatcam hänen cansans/ herättäxem Isästäm siemendä.
1 Moos 19:33 Nijn he juotit Isäns sinä yönä wijnalla. Ja wanhembi tuli ja macais Isäns cansa/ ja ei hän huomainnut cosca tytär lewätä tuli/ taicka nousi.
1 Moos 19:34 Toisna päiwänä sanoi wanhembi nuoremmalle/ cadzo/ minä macaisin mennen yönä Isäni cansa/ juottacam myös händä tänä yönä wijnalla/ ja mene sinä ja maca hänen cansans/ herättäxem Isästäm siemendä.
1 Moos 19:35 Nijn he juotit myös sinä yönä Isäns wijnalla/ ja nuorembi meni ja macais hänen cansans/ ja ei hän huomainnut cosca tytär lewätä tuli/ taicka nousi.
1 Moos 19:36 Ja nijn molemmat Lothin tyttäret tulit Isästäns rascaxi.
1 Moos 19:37 Ja wanhembi synnytti pojan/ ja cudzui hänen nimens Moab/ hänestä owat Moabiterit tullet/ haman tähän päiwän asti.
1 Moos 19:38 Ja nuorembi myös synnytti pojan/ ja cudzui hänen nimens Ben Ammi/ hänestä tulit Ammonin lapset/ haman tähän päiwän asti.

Vers. 23. Zoar ) se on/ wähäinen.
v. 24. HERra andoi sata HERralda ) se on/ Jumalan poica Isäldä Jumalalda: sijtä näky että usiammat personat owat Jumaludes joille se nimi Jehovah eli HERra omistetan/ jonga myös wanhat esiisät täsä owat ymmärtänet.

XX. Lucu.

ABraham matcusta Mamrest/ ja on muucalainen Geraris/ sano emändäns Saran sisarexens/ v. 1.
Cuningas Abimelech anda hänen tuota tygöns/ v. 2.
neuwotan Jumalalda unes/ v. 3.
joca anda hänen Abrahamille jällens/ v. 8.
ja lahjoja/ v. 14.
Abraham rucoile Abimelechin edest/ ja HERra paranda hänen emändäns/ jotca ei Saran tähden synnyttänet/ v. 17.

1 Moos 20:1 Nijn Abraham waelsi sieldä etelän päin/ ja asui Cadexen ja Zurrin waihella/ ja oli muucalainen Geraris.
1 Moos 20:2 Ja Abraham sanoi Sarast hänen emännästäns: hän on minun sisaren. Nijn Abimelech Gerarin Cuningas lähetti ja andoi nouta hänen tygöns.
1 Moos 20:3 Mutta Jumala tuli Abimelechin tygö yöllä unes/ ja sanoi hänelle: cadzo/ sinun pitä cuoleman sen waimon tähden jongas ottanut olet: sillä hänellä on awiomies.
1 Moos 20:4 Mutta Abimelech ei ollut wielä ryhtynyt häneen/ ja sanoi: HERra/ tahdotcos myös surmata wiattoman Canssan?
1 Moos 20:5 Eikö hän sanonut minulle? hän on minun sisaren/ ja hän myös idze sanoi: hän on minun weljeni/ yxikertaisella sydämellä ja wiattomilla käsillä olen minä sen tehnyt.
1 Moos 20:6 Ja Jumala sanoi hänelle unes: minä myös tiedän ettäs sydämes yxikertaisudes sen tehnyt olet. Sentähden minä myös estin sinun/ ettes rickois minua wastan/ engä myös sallinut sinua ryhtymän häneen.
1 Moos 20:7 Nijn anna nyt miehelle hänen emändäns jällens: sillä hän on Propheta/ ja anna hänen rucoilla sinun edestäs/ nijns saat elä. Mutta jos et sinä luowu hänestä/ nijn tiedä ettäs totisest cuolet/ ja caicki mitä sinulla on.
1 Moos 20:8 Nijn Abimelech nousi warhain amulla/ ja cudzui caicki palwelians/ ja puhui caicki nämät sanat heidän cuuldens/ ja miehet pelkäisit suurest.
1 Moos 20:9 Ja Abimelech cudzui myös Abrahamin/ ja sanoi hänelle: mixis tämän meille teit? ja mitä minä olen rickonut sinua wastan/ ettäs tahdoit saatta minulle ja minun waldacunnalleni nijn suuren ricoxen? et sinä ole tehnyt minua wastan nijncuin sinun tulis.
1 Moos 20:10 Ja Abimelech sanoi wielä Abrahamille: mitäs näit/ ettäs tämän teit?
1 Moos 20:11 Abraham sanoi: minä ajattelin/ ei täsä sias ole Jumalan pelco/ ja he surmawat minun emändäni tähden.
1 Moos 20:12 Ja hän on tosin minun sisaren: sillä hän on minun Isäni tytär/ waan ei äitini tytär/ ja minä otin hänen emännäxeni.
1 Moos 20:13 Cosca Jumala käski minun waelda Isäni huonest/ sanoin minä hänelle: tee tämä laupius minun cansani/ ettäs jocapaicas/ cuhungaikänäns me tulem/ sanoisit minun weljexes.
1 Moos 20:14 Nijn Abimelech otti lambaita/ ja palweljoita/ ja pijcoja/ ja anoi Abrahamille/ ja andoi hänelle jällens Saran hänen emändäns.
1 Moos 20:15 Ja sanoi: cadzo/ minun maani on aldis sinun edesäs/ asu cusa parhain kelpa.
1 Moos 20:16 Ja sanoi Saralle: cadzo/ minä olen andanut weljelles tuhanen hopia penningitä/ cadzo/ ne pitä oleman sinulle silmäin peittexi/ caickein edes jotca sinun cansas owat/ ja jocapaicas. Ja se oli hänen rangaistuxens.
1 Moos 20:17 Ja Abraham rucoili Jumalata/ ja Jumala paransi Abimelechin/ ja hänen emändäns/ ja hänen pijcans/ ja ne synnytit:
1 Moos 20:18 Sillä HERra oli ennen peräti sulkenut caicki cohdut Abimelechin huones/ Saran Abrahamin emännän tähden.

Vers. 10. Mitäs näit ) se on/ ettäs olet Propheta/ taita olla/ ettäs olet saanut jongun ilmestyxen/ ja nähnyt jongun ricoxen minus/ jolla minä sencaltaist ansainnut olen/ sano sijs minulle/ jos nijn on/ että minä idzeni parannaisin.

XXI. Lucu.

HERra edzi Sara/ joca synnyttä Abrahamille Isaachin/ v. 1.
ymbärinsleicatan cahdexandena päiwänä/ v. 4.
Ismael/ että hän oli pilckaja ajetan ulos äitinens/ v. 9.
joca asu Paranin corwes/ v. 20.
Abraham teke lijton Abimelechin cansa/ erinomaisest sijtä wesicaiwost/ josta heidän palweljans olit eripuraiset/ v. 22.

1 Moos 21:1 JA HERra edzei Sara/ cuin hän luwannut oli/ ja teki hänen cansans nijncuin hän puhunut oli.
1 Moos 21:2 Ja Sara tuli rascaxi/ ja synnytti Abrahamille pojan hänen wanhudesans/ sillä ajalla cuin Jumala hänelle sanonut oli.
1 Moos 21:3 Ja Abraham nimitti hänen poicans/ joca hänelle syndynyt oli/ Isaac/ jonga Sara hänelle synnyttänyt oli.
1 Moos 21:4 Ja ymbärinsleickais hänen cahdexandena päiwänä/ cuin Jumala hänen käskenyt oli.
1 Moos 21:5 Abraham oli sadan ajastaicainen/ cosca Isaac hänen poicans hänelle syndyi.
1 Moos 21:6 Ja Sara sanoi: Jumala on tehnyt minulle nauron: sillä cucaikänäns sen saa cuulla/ hän naura minua.
1 Moos 21:7 Ja sanoi wielä: cuca olis uscaldanut sanoa Abrahamille/ että Sara oli imettäwä lasta/ ja on synnyttänyt pojan hänen wanhudesans?
1 Moos 21:8 Ja lapsi caswoi ja wieroitettin/ ja Abraham teki suuren pidon sinä päiwänä/ jona Isaac wieroitettin.
1 Moos 21:9 JA Sara näki sen Egyptiläisen Hagarin pojan/ jonga se Abrahamille synnyttänyt oli/ pilckajaxi.
1 Moos 21:10 Ja sanoi Abrahamille: aja ulos tämä pijca poikinens: sillä pijcan pojan ei pidä perimän minun poicani Isaachin cansa.
1 Moos 21:11 Ja tämä sana oli Abrahamin mielest sangen carwas/ hänen poicans tähden.
1 Moos 21:12 Mutta Jumala sanoi hänelle: älä ota sitä nijn pahaxes pojastas ja pijcastas: caicki mitä Sara sinulle sano/ nijn cuule händä: sillä Isaachis sinulle siemen cudzutan.
1 Moos 21:13 Minä teen myös pijcas pojan suurexi Canssaxi/ että hän sinun siemenes on.
1 Moos 21:14 NIjn nousi Abraham amulla warhain/ ja otti leipiä ja wesileilin/ ja pani Hagarin selkään ja pojan myös/ ja andoi hänen mennä. Ja hän meni matcans/ ja exyi BerSaban corwes.
1 Moos 21:15 Cosca wesi oli loppunut leilist/ heitti hän pojan puun ala/
1 Moos 21:16 Ja meni pois/ ja istui hänen cohdallens taamma joudzen candamata/ sillä hän sanoi: en minä woi nähdä pojan cuolemata. Ja cuin hän istui hänen cohdallens/ corgotti hän änens ja itki.
1 Moos 21:17 Ja nijn Jumala cuuli pojan änen/ ja Jumalan Engeli huusi Hagarita taiwast/ ja sanoi hänelle: mikä sinun on Hagar? älä pelkä: sillä Jumala on cuullut pojan änen cusa hän maca.
1 Moos 21:18 Nouse/ ota poica/ ja pitele händä kädest: sillä minä teen hänen suurexi Canssaxi.
1 Moos 21:19 Ja Jumala awais hänen silmäns/ että hän näki wesicaiwon/ nijn hän meni ja täytti leilin wedellä ja andoi pojan juoda.
1 Moos 21:20 Ja Jumala oli pojan cansa/ ja hän caswoi/ ja asui corwes/ ja tuli tarcaxi joudzimiehexi.
1 Moos 21:21 Ja asui Paranin corwes/ ja hänen äitins otti hänelle emännän Egyptin maalda.
1 Moos 21:22 SIlloin puhui Abimelech ja hänen sodans päämies Phicol Abrahamille/ sanoden: Jumala on sinun cansas caikis mitä sinä teet.
1 Moos 21:23 Nijn wanno nyt minulle Jumalan cautta/ ettes ole minun lapsilleni/ eli minun lasteni lapsille/ petollinen/ waan sen laupiuden jälken/ cuin minä tein sinun cansas/ tee sinä myös minun cansani/ ja sen maan cansa josa sinä olet muucalainen.
1 Moos 21:24 Nijn sanoi Abraham: minä wannon.
1 Moos 21:25 Ja Abraham nuhteli Abimelechi sen wesicaiwon tähden cuin Abimelechin palweliat olit wäkiwallalla ottanet.
1 Moos 21:26 Silloin wastais Abimelech: en ole minä tietänyt cuca sen teki/ etkä sinä ilmoittanut minulle/ engä minä sitä ole ennen cuullut/ cuin tänäpän.
1 Moos 21:27 Nijn otti Abraham lambaita ja carja/ ja andoi Abimelechille/ ja he teit molemmat lijton keskenäns.
1 Moos 21:28 Ja Abrahamin asetti seidzemen caridza erinäns.
1 Moos 21:29 Ja Abimelech sanoi Abrahamille: mihingä ne seidzemen caridza/ jotcas olet asettanut erinäns?
1 Moos 21:30 Hän wastais: nämät seidzemen caridza/ pitä sinun ottaman minun kädestäni/ todistoxexi/ että minä olen tämän caiwon caiwanut.
1 Moos 21:31 Sentähden cudzui hän sen sian BerSaba: sillä sijnä he molemmat wannoit keskenäns.
1 Moos 21:32 Ja nijn he teit lijton BerSabas.
1 Moos 21:33 Ja Abimelech nousi ja Phicol hänen sodans päämies ja palaisit Philisterein maalle. Ja Abraham istutti puita BerSabas/ ja saarnais sijnä HERran ijancaickisen Jumalan nimest.
1 Moos 21:34 Ja oli muucalainen Philisterein maalla cauwan aica.

Vers. 17. Hagar ) Täsä nähden cuinga Hagar on nijden cuwa/ jotca ilman totista usco pitäwät idens ulconaisijn töihijn/ nijncuin luetan Gal. 4. lahjoitetan cuitengin Jumalalda moniaisella rumilisella myötäkäymisellä.
v. 31. BerSaba ) se on/ walacaiwo/ taicka seidzemen caiwo.

XXII. Lucu.

HERra coettele Abrahami/ ja käske uhrata poicans Isaachin/ v. 1 Abraham cuule HERra/ ja tahto uhrata Isaachin/ v. 3.
mutta HERran Engeli estä händä/ v. 11.
ja lupa hänelle wastudest sen siunatun siemenen/ v. 15.
saa sanomita weljestäns Nahorist/ että Jumala myös hänen lapsilla lahjoittanut oli/ joiden seas oli Bethuel/ josta sijtte Rebecka syndy/ v. 20.

1 Moos 22:1 JA cosca se oli tapahtunut/ coetteli Jumala Abrahami/ ja sanoi hänelle: Abraham.
1 Moos 22:2 Ja hän wastais: cadzo/ täsä minä olen. Ja sanoi: ota Isaac sinun ainoa poicas/ jotas racastat/ ja mene Morian maalle/ ja uhra händä siellä poltouhrixi wuorella/ jonga minä sinulle sanowa olen.
1 Moos 22:3 Nijn Abraham nousi warhain amulla/ ja waljasti Asins/ ja otti caxi palweliatans cansans/ ja Isaachin hänen poicans/ ja halcoja poltouhrijn/ ja nousi/ ja meni sille paicalle/ cuin Jumala oli hänelle sanonut.
1 Moos 22:4 Mutta colmandena päiwänä/ nosti Abraham silmäns/ ja näki sen paican taambana.
1 Moos 22:5 Ja Abraham sanoi palwelioillens: olcat täsä Asin tykönä/ mutta minä ja poica käymme tuonne. Ja cosca me olemma rucoillet/ nijn me palajam teiden tygön.
1 Moos 22:6 Ja Abraham otti poltouhrin halgot/ ja sälytti poicans Isaachin selkään/ waan idze hän otti tulen ja weidzen käteens/ ja käwit ynnä.
1 Moos 22:7 Nijn sanoi Isaac Abrahamille hänen Isällens: minun Isän. Abraham wastais: cadzo/ täsä minä olen poican. Ja hän sanoi: cadzo/ täsä on tuli ja halgot/ cusa on lammas poltouhrixi?
1 Moos 22:8 Abraham wastais: kyllä Jumala/ poican/ cadzo edes lamban poltouhrixi. Ja he käwit ynnä.
1 Moos 22:9 JA cuin he tulit sille paicalle/ josta Jumala oli hänelle sanonut/ teki Abraham sijhen Altarin/ ja pani halgot/ ja sidoi Isaachin hänen poicans/ ja pani hänen Altarille holcoin päälle.
1 Moos 22:10 Ja ojensi kätens/ ja siwalsi weidzen/ teurastaxens hänen poicans.
1 Moos 22:11 Nijn HERran Engeli huusi händä taiwast/ sanoden: Abraham/ Abraham.
1 Moos 22:12 Hän wastais: täsä minä olen. Hän sanoi: älä satuta kättäs poicaan/ älä myös hänelle mitän tee: sillä nyt minä tiedän ettäs pelkät Jumala/ ja et ole säästänyt ainocaista poicas minun tähteni.
1 Moos 22:13 Nijn Abraham nosti silmäns/ ja äckäis oinan tacanans/ sarwista secandunen orjantappura pensaseen. Nijn Abraham meni/ ja otti sen oinan/ ja uhrais poltouhrixi poicans edest.
1 Moos 22:14 Ja Abraham nimitti sen paican/ HERra näke/ josta wielä tänäpän sanotan: wuorella cusa HERra nähdän.
1 Moos 22:15 MUtta HERran Engeli huusi Abrahamille toistamisen taiwast/ ja sanoi:
1 Moos 22:16 Minä olen wannonut idze cauttani/ sano HERra: ettäs tämän teit/ ja et säästänyt ainoa poicas.
1 Moos 22:17 Minä siunan ja lisän sinun siemenes nijncuin taiwan tähdet/ ja nijncuin sannan meren reunalla. Ja sinun siemenes on omistawa hänen wiholistens portit.
1 Moos 22:18 Ja sinun siemenesäs siunatan caicki Canssat maan päällä/ ettäs minun änelleni cuuliainen olit.
1 Moos 22:19 Sijtte Abraham palais palwelioittens tygö/ ja walmistit idzens/ ja ynnä matcustit BerSabaan/ ja asuit siellä.
1 Moos 22:20 JA cosca tämä oli tapahtunut/ ilmoitettin Abrahamille/ cadzo/ Milca on myös synyttänyt poikia sinun weljelles Nahorille.
1 Moos 22:21 Uzin hänen esicoisens/ ja Buzin hänen weljens/ ja Kemuelin/ josta Syrialaiset tullet owat.
1 Moos 22:22 Ja Kesedin ja Hasonin/ ja Pildaxen ja Jedlaphen/ ja Bethuelin.
1 Moos 22:23 Mutta Bethuel sijtti Rebeckan. Nämät cahdexan synnytti Milca Nahorille Abrahamin weljelle.
1 Moos 22:24 Mutta hänen jalcawaimons/ Rehuma nimeldä/ synnytti Tebahn/ Gahamin/ Tahaxen ja Maachan.

Vers. 2. Moria ) cudzutan Jumalan pelgoxi/ ja cudzutan se paicka nijn/ että wanhat Patriarchat Adam/ Noah/ Sem/ etc. owat sillä paicalla uhrannet/ palwellet ja rucoillet Jumalata. Johonga myös sijtte Cuningas Salomo rakensi HERran Templin/ että se nijn aina oli pyhä sia/ josa Jumalata palweltin ja cunnioitettin.
v. 8. Jumala cadzo edes ) se on/ Jumala näke ja tietä hywin/ cusa se lammas on/ anna hänen sijtä murhettia/ hän tietä sen paremmin cuin me.
v. 14. HERra näke ) Hebrerit ymmärtäwät sen nijn: HERra nähdän; cumbi pidetän/ nijn on hywin sanottu: taicka HERra näke: se on/ hänellä on suru ja murhe caikista/ Sap. 6:8 eli hän nähdän/ nimittäin/ cusa hänen sanans saarnatan/ händä palwellan ja rucoillan. Psal. 145:18
v. 18. Ettäs minun änelleni cuuliainen olit ) Ei täsä Abraham tule wanhurscaxi cuuliaisudens tähden/ sillä hän oli jo ennen wanhurscaxi tullut/ nijncuin nähdän 15. lugust/
v. 6. Waan hänen cuuliaisudens tähden tule hän erinomaisest siunatuxi/ nijn että hänen sugustans oli Christus syndywä.

XXIII. Lucu.

SAra cuole Hebronis 127. ajastaicaisna/ v. 1.
Abraham osta pellon Ephronilda Hetheuxelda hautamus paicaxi/ neljällä sadalla hopia Siclillä/ v. 3.
ja hauta hänen sijhen caxikertaiseen luolaan/ cuin sijnä oli/ v. 19.

1 Moos 23:1 SAra eli sata/ caxikymmendä ja seidzemen ajastaica.
1 Moos 23:2 Ja cuoli Arban Caupungis/ joca cudzutan Hebron Canaan maalla. Nijn tuli Abraham murhettiman ja itkemän händä.
1 Moos 23:3 Sijtte nousi hän hänen cuollens tykö/ ja puhui Hethin lapsille/ sanoden:
1 Moos 23:4 Minä olen muucalainen ja cuitengin asuwainen teidän tykönän/ andacat minulle perindöhauta teidän tykönän/ haudataxen minun cuollueni/ joca on minun edesäni.
1 Moos 23:5 Nijn wastaisit Hethin lapset Abrahamille/ sanoden hänelle:
1 Moos 23:6 Cuule meitä racas herra/ sinä olet Jumalan Ruhtinas meidän seasam/ hauta sinun cuollues caickein parhaisijn hautoin/ ei yxikän meistä sinua kiellä hautamast sinun cuolluttas hänen hautaans.
1 Moos 23:7 NIjn Abraham nousi ja cumarsi idzens maan Canssan edes/ nimittäin/ Hethin lasten edes.
1 Moos 23:8 Ja hän puhui heille/ sanoden: jos teidän mielen on/ että minä hautan minun cuollueni/ joca minun edesäni on/ nijn cuulcat minua/ ja rucoilcat minun edestäni Ephronit Zoarin poica.
1 Moos 23:9 Että hän annais minulle hänen caxikertaisen luolans/ joca hänellä on/ hänen wainions perällä/ perindöhaudaxi andacan sen minulle/ sen jälken cuin se maxa teidän keskellän.
1 Moos 23:10 Sillä Ephron asui Hethin lasten seas. Nijn wastais Ephron se Hetheus Abrahamille/ Hethin poicain cuulden/ caikille sisälle ja ulos käywäisille hänen Caupungistans/ sanoden:
1 Moos 23:11 Ei minun herran/ waan cuule minua mitä minä sanon: sen wainion minä annan sinulle/ ja luolan joca sinä on/ ja minä annan sen sinulle minun Canssan lasten nähden/ haudataxes sinun cuollues.
1 Moos 23:12 Abraham cumarsi idzens maan Canssan edes.
1 Moos 23:13 Ja puhui Ephronille maan Cassan cuulden/ sanoden: jos sinä minua cuulet/ nijn ota raha minulda wainion edestä/ jonga minä sinulle annan/ ja nijn minä sijtte hautan minun cuollueni sijhen.
1 Moos 23:14 Ephron wastais Abrahamille/ sanoden hänelle:
1 Moos 23:15 Minun herran/ cuule sijs minua/ maa maxa neljäsata sicli hopiata/ waan mitä se on minun ja sinun wälilläs? hauta sinun cuollues.
1 Moos 23:16 Abraham cuuli Ephronia/ ja punnidzi hänelle rahan/ cuin hän nimittänyt oli Hethin lasten cuulden/ neliäsata sicli hopia/ käypä raha.
1 Moos 23:17 Ja nijn Ephronin wainio/ josa se caxikertainen luola on Mamren cohdalla omistettin Abrahamille omaxi ijancaickisest/ ynnä luolan joca sijnä oli/ ja caickein puiden cansa ymbäri wainion/
1 Moos 23:18 Hethin lasten nähden/ ja caickein/ jotca käwit sisälle ja ulos hänen Caupungistans.
1 Moos 23:19 JA sijtte hautais Abraham Saran hänen emändäns/ sijhen caxikertaiseen luolaan/ joca oli wainios Mamren cohdalla/ se on Hebron Canaan maalla.
1 Moos 23:20 Nijn wahwistettin sijs wainio ja luola/ joca sijnä oli/ Hethin lapsilda/ Abrahamille perindöhaudaxi.

Vers. 15. Sikel ) Painoi neljännen osan culdapenningitä: sillä wanhast punnittin raha/ nijncuin nyt culda punnitan.

XXIV. Lucu.

ABraham tahto edescadzo pojallens Isaachille hywä emändätä/ wannotta huonenshaldian Eleasarin/ ja lähettä sucuns tygö Mesopotamiaan sitä toimittaman/ v. 1.
Eleasar löytä Rebeckan Bethuelin tyttären/ v. 15.
Kijttä Jumalata/ v. 26.
Tule hänen wanhemmittens tygö majaan/ v. 31.
Ano händä Isaachille emännäxi/ v. 35.
Jonga hän saa/ äitin ja weljen suosiolla/ v. 50.
Anda hänelle lahjoja/ v. 53.
Wie cotia/ v. 59.
Ja nijn hän tule Isaachin emännäxi/ v. 67.

1 Moos 24:1 JA Abraham oli wanha ja joutunut ijällisexi/ ja HERra oli siunannut hänen caikis.
1 Moos 24:2 Nijn sanoi hän wanhimmalle huonens palwelialle/ joca caicki hallidzi/ cuin hänellä oli: laske kätes minun cupeni ala.
1 Moos 24:3 Ja wanno minulle HERran taiwan ja maan Jumalan cautta/ ettes ota emändätä minun pojalleni Cananerein tyttärist/ joiden seas minä asun.
1 Moos 24:4 Waan mene minun Isäni maalle ja minun sucuni tygö/ ja ota minun pojalleni Isaachille emändä.
1 Moos 24:5 Palwelia sanoi: jos nijn tapahduis/ ettei waimo seurais minua tähän maahan/ pitäkö minun cummingin wiemän jällens sinun poicas sille maalle/ jostas lähtenyt olet?
1 Moos 24:6 Abraham sanoi hänelle: cawata sinuas/ ettes wie minun poicani sinne jällens.
1 Moos 24:7 HERra Taiwan Jumala/ joca minun otti Isäni huonest/ ja syndymä maaldani/ ja joca minun cansani puhui ja myös wannoi minulle/ sanoden: sinun siemenelles minä annan tämän maan/ hän lähettä Engelins sinun edelles/ ettäs ottaisit minun pojalleni emännän sieldä.
1 Moos 24:8 Jos ei waimo seura sinua/ nijns olet wapa tästä walasta/ ainoastans älä wie minun poicani sinne jällens.
1 Moos 24:9 Nijn laski palwelia kätens Abrahamin hänen herrans cupen ala/ ja wannoi hänelle sen.
1 Moos 24:10 NIin otti palwelia kymmenen Cameliä hänen herrans Cameleist/ ja läxi matcan/ ja otti cansans caickinaisest hänen herrans tawarast/ ja waelsi Mesopotamiaan Nahorin Caupungijn.
1 Moos 24:11 Ja hän lewätti Camelejä ulcona Caupungist wesicaiwon tykönä ehtona/ jolla ajalla waimowäen tapa oli lähte wettä ammundaman.
1 Moos 24:12 Ja sanoi: HERra minun herrani Abrahamin Jumala/ cohta minua tänäpän/ ja tee laupius minun herrani Abrahamin cansa.
1 Moos 24:13 Cadzo/ minä seison täsä wesicaiwon tykönä/ ja heidän tyttärens/ jotca asuwat täsä Caupungis/ tulewat wettä ammundaman.
1 Moos 24:14 Jos jocu pijca tule/ jolle minä sanon: callista tänne wesiastias juodaxeni/ ja hän sano: juo/ minä juotan myös sinun Camelis/ että hän on se jongas olet edescadzonut palwelialles Isaachille/ ja sijtä ymmärräisin tehnes laupiuden minun herrani cansa.
1 Moos 24:15 JA ennencuin hän lackais puhumast/ cadzo/ Rebecka tuli/ joca syndynyt oli Bethuelille/ Milcan Nahorin Abrahamin weljen emännän pojalle. Ja hänen wesiastians hänen olallans.
1 Moos 24:16 Ja se pijca oli sangen ihana caswoilda ja wielä neidzy/ ja ei yxikän mies ollut häneen ryhtynyt/ hän tuli sen caiwon tygö/ ja täytti hänen astians/ ja tahdoi palata cotians.
1 Moos 24:17 Nijn palwelia juoxi händä wastan/ ja sanoi: annas minun juoda wähä wettä sinun astiastas.
1 Moos 24:18 Hän sanoi: juo minun herran/ ja hän kijrust laski alas wesiastians kätens päälle/ ja andoi hänen juoda.
1 Moos 24:19 Ja cuin hän oli andanut hänen juoda/ sanoi hän: minä ammunnan wettä myös Cameleilles/ nijncauwan että he caicki saawat juoda.
1 Moos 24:20 Ja hän caasi cohta weden astiastans ruuheen/ ja juoxi taas caiwolle ammundaman/ ja juotti caicki hänen Camelins.
1 Moos 24:21 Mutta mies ihmetteli händä ja oli äneti/ nijncauwan cuin hän tutkisteli/ jos HERra oli tehnyt hänen matcans onnellisexi taicka ei.
1 Moos 24:22 Ja cosca caicki Camelit olit juonet/ toi mies culdaodzaladin/ joca painoi puolen sicli/ ja caxi rannerengast hänen käsijns/ jotca painoit kymmenen sicli culda.
1 Moos 24:23 Ja sanoi: kenengäs tytär olet? sanos minulle se/ ongo Isäs huones sia meidän yötä ollaxem?
1 Moos 24:24 Hän sanoi hänelle: minä olen Bethuelin Milcan pojan tytär/ jonga hän synnytti Nahorille.
1 Moos 24:25 Ja hän wielä sanoi hänelle: on myös olkia ja carjan ruoca kyllä meillä/ ja sia yötä olla.
1 Moos 24:26 Ja mies cumarsi idzens maahan ja rucoili HERra/
1 Moos 24:27 Ja sanoi: kijtetty olcon HERra minun herrani Abrahamin Jumala/ joca ei ottanut pois laupiuttans/ ja totuuttans minun herraldani: sillä HERra on minun johdattanut oikia tietä minun herrani weljen huoneseen.
1 Moos 24:28 NIin pijca juoxi ja ilmoitti caicki nämät hänen äitins huones.
1 Moos 24:29 Oli myös Rebeckalla weli/ jonga nimi oli Laban.
1 Moos 24:30 Ja Laban juoxi miehen tygö caiwolle. Ja cosca hän näki odzaladin ja rannerengat sisarens käsis/ ja cuuli sisarens Rebeckan puhet/ sanowan: näin on mies puhunut minulle/ tuli hän miehen tygö/ ja cadzo/ hän seisoi Camelein tykönä caiwolla.
1 Moos 24:31 Ja sanoi: tule sisälle/ sinä HERran siunattu/ mitäs seisot ulcona? minä olen sinulle huonen walmistanut/ ja sian Cameleilles.
1 Moos 24:32 Nijn wei hän miehen huoneseen/ ja rijsui camelit/ ja andoi olkia ja ruoca Cameleille/ ja wettä pestä hänen jalcojans/ ja miesten jalcoja/ jotca hänen cansans olit.
1 Moos 24:33 Ja pandin ruoca hänen eteens. MUtta hän sanoi: en minä syö ennencuin minä olen puhunut minun asiani.
1 Moos 24:34 He wastaisit: puhu. Hän sanoi: minä olen Abrahamin palwelia/
1 Moos 24:35 Ja HERra on runsast siunannut minun herrani/ ja hän on suurexi tullut/ ja on andanut hänelle lambaita ja carja/ hopiata ja culda/ palwelioita ja pijcoja/ Camelejä ja Aseja.
1 Moos 24:36 Nijn myös Sara minun herrani emändä on synnyttänyt minun herralleni pojan/ wanhalla ijälläns/ hänelle on hän andanut caicki mitä hänellä on.
1 Moos 24:37 Ja minun herran wannotti minua/ sanoden: ei sinun pidä ottaman minun pojalleni emändätä Cananerein tyttärist/ joiden maalla minä asun.
1 Moos 24:38 Waan mene minun Isäni huoneseen/ minun sucuni tygö/ ja ota sieldä minun pojalleni emändä.
1 Moos 24:39 Mutta minä sanoin minun herralleni: cuinga/ jos ei waimo seura minua?
1 Moos 24:40 Nijn hän sanoi minulle: HERra/ jonga edes minä waellan/ lähettä hänen Engelins sinun cansas/ joca teke sinun matcas onnellisexi/ ottaman minun pojalleni emändä minun sugustani/ ja minun Isäni huonest.
1 Moos 24:41 Nijns tulet wapaxi walasta/ cosca sinä tulet minun sucuni tygö/ ja jos ei he anna sinulle/ nijns olet wapa walasta.
1 Moos 24:42 Nijn tulin minä tänäpän caiwolle/ ja sanoin: HERra minun herrani Abrahamin Jumala/ jos sinä olet tehnyt minun matcan onnellisexi/ jota minä nyt waellan.
1 Moos 24:43 Cadzo/ nijn seison minä täsä wesicaiwon tykönä/ cosca yxi pijca tule wettä ammundaman/ ja minä sanon hänelle: anna minulle wähä wettä juoda astiastas/
1 Moos 24:44 Ja hän sano minulle: juo sinä/ minä juotan myös sinun Camelis/ se on se waimo/ jonga HERra on edescadzonut minun herrani pojalle.
1 Moos 24:45 Ja ennencuin minä lackaisin puhumast sydämesäni/ cadzo/ nijn Rebecka tuli/ ja hänen wesiastians hänen olallans/ joca astui alas caiwolle ja ammunsi.
1 Moos 24:46 Ja minä sanoin hänelle: annas minun juoda. Ja hän riensi ja laski wesiastian olaldans alas/ ja sanoi: juo/ minä juotan myös Camelis. Nijn minä join/ ja hän juotti myös Camelit.
1 Moos 24:47 Ja minä kysyin hänelle/ ja sanoin: kenengä tytär sinä olet? hän wastais: minä olen Bethuelin Nahorin pojan tytär/ jonga Milca hänelle synnytti.
1 Moos 24:48 Nijn minä panin odzaladin hänen odzaans/ ja rannerengat hänen käsijns/ ja cumarsin maahan ja rucoilin HERra/ ja kijtin HERra minun herrani Abrahamin Jumalata/ joca minun oli johdattanut oikiata tietä/ ottaman hänen pojallens minun herrani weljen tytärtä.
1 Moos 24:49 Ja nyt/ jos te oletta ne/ jotca osotatte minun herralleni laupiuden ja totuden/ nijn sanocat minulle. Ja jos ei/ nijn sanocat myös minulle/ että minä käändäisin idzeni oikialle taicka wasemalle puolelle.
1 Moos 24:50 NIin wastais Laban ja Bethuel/ ja sanoit: tämä asia tule HERralda/ sentähden en me taida sinua wastan puhua/ hywä taicka paha.
1 Moos 24:51 Sijnä on Rebecka edesäs/ ota händä ja mene/ ja olcan sinun herras pojan emändä/ nijncuin HERra on sanonut.
1 Moos 24:52 Ja cosca Abrahamin palwelia cuuli heidän sanans/ cumarsi hän idzens maahan HERran eteen.
1 Moos 24:53 Ja toi hopia ja culdacalut/ ja waattet/ ja andoi Rebeckalle/ waan hänen weljellens ja äitillens andoi hän yrtejä.
1 Moos 24:54 Nijn he söit ja joit/ hän ja miehet jotca hänen cansans olit/ ja siellä pidit yötä.
1 Moos 24:55 Amulla hän nousi/ ja sanoi: päästäkät minua minun herrani tygö. Mutta hänen weljens ja äitins sanoit: olcan pijca meiden tykönäm päiwän eli kymmenen/ sijtte sinä saat mennä.
1 Moos 24:56 Nijn sanoi hän heille: älkät wijwyttäkö minua: sillä HERra on tehnyt minun matcani onnelisexi/ laskecat minua menemän minun herrani tygö.
1 Moos 24:57 Nijn he sanoit: cudzucam pijca ja kysykäm mitä hän sano?
1 Moos 24:58 Ja he cudzuit Rebeckan/ ja sanoit hänelle: tahdockos mennä tämän miehen cansa? hän wastais: menen.
1 Moos 24:59 Nijn he laskit sisarens Rebeckan menemän/ ja hänen imettäjäns/ Abrahamin palwelian cansa/ ja ne cuin hänen seurasans olit.
1 Moos 24:60 Ja he siunaisit Rebeckat ja sanoit hänelle: sinä olet meidän sisarem/ lisänny tuhanen tuhandeen/ ja sinun siemenes omistacon wihamiestens portit.
1 Moos 24:61 Nijn Rebecka nousi pijcoinens/ ja istuit Camelein päälle/ ja seuraisit sitä miestä. Ja palwelia otti Rebeckan/ ja meni matcans.
1 Moos 24:62 MUtta Isaac palais sildä caiwolda/ joca cudzuttin sen eläwän ja näkewän: sillä hän asui etelän maalla.
1 Moos 24:63 Ja oli lähtenyt rucoileman kedolle ehtopuolella/ ja nosti silmäns/ ja näki/ ja cadzo/ Camelit lähestyit.
1 Moos 24:64 Ja Rebecka nosti silmäns ja näki Isaachin. Ja maahan laski idzens Camelin pääldä.
1 Moos 24:65 Ja sanoi palwelialle: mikä mies tämä on joca kedolla käy meitä wastan? palwelia wastais se on minun herran.
1 Moos 24:66 Nijn hän otti waatten ja peitti idzens. Ja palwelia jutteli Isaachille caiken asian/ cuin hän oli toimittanut.
1 Moos 24:67 Ja Isaac wei hänen äitins majaan/ ja otti Rebeckan emännäxens/ ja racasti händä. Ja nijn Isaac lohdutettin hänen äitins jälken.

Vers. 2. Laske sinun kätes ) Tämä on ollut wanhain/ ja myös Indianerein tapa wanno/ jolla ( nijncuin Lutherus luule ) osotettin/ että he wannoit Christuxen nimeen/ joca oli tulewa Abrahamin cupeista.
v. 49. Nijn sanocat se minulle ) hän puhu täsä ensist äitin ja weljen cansa morsiamest: josta nähdän että salaiset kihlauxet/ jotca wanhemmitten tietämät tapahtuwat/ ei ole oikiat.
v. 57. Cudzucam pijca ) tästä nähdän ettei wanhemmitten pidä waatiman lapsians johongun awioskäskyyn/ waan kysymän heidän tahtons.

XXV. Lucu.

Abraham otta taas emännän Keturan nimeldä/ joca hänelle synnyttä cuusi poica/ v. 1.
nijlle anda hän lahjoja/ muttä Isaachille caiken hywydens. v. 5.
cuole. 175: ajastaicaisna/ v. 7.
Isaac ja Ismael hautawat hänen/ v. 9.
Ismael sijttä 12. poica ja cuole/ v. 12.
Rebecka Isaachin emändä synnyttä caxoiset/ Esaun ja Jacobin/ v. 24.
Esau myy esicoisudens/ ruskiaan herckuun/ v. 29.

1 Moos 25:1 ABraham taas otti emännän nimeldä Ketura.
1 Moos 25:2 Hän synnytti hänelle Simran ja Jaksan/ Medan ja Midian/ Jesbakin ja Suahn.
1 Moos 25:3 Mutta Jaksan synnytti Seban ja Dedanin. Dedanin lapset olit: Assurim/ Letusim ja Leumim.
1 Moos 25:4 Midianin lapset olit: Epha/ Epher/ Hanoch/ Abida/ ja Eldaa/ nämät caicki owat Keturan pojat.
1 Moos 25:5 Ja Abraham andoi caiken hywydens Isaachille.
1 Moos 25:6 Mutta nijlle lapsille jotca jalcawaimoista olit/ andoi hän lahjoja/ ja lähetti heidän pois poicans Isaachin tykö/ wielä eläisäns/ idän puoleen/ idaiselle maale.
1 Moos 25:7 JA tämä on Abrahamin elinaica/ cuin hän eli/ sata ja wijsicahdexattakymmendä ajastaica.
1 Moos 25:8 Ja tuli sairaxi/ ja cuoli lewolises ijäs/ wanhana ja elämästä kylläns saanut/ ja coottin Canssans tygö.
1 Moos 25:9 Ja hänen poicans Isaac ja Ismael hautaisit hänen sijhen caxikertaiseen luolaan/ Ephronin/ Zoarin/ Hethein pojan wainios/ Mamren cohdalle/
1 Moos 25:10 sille kedolle/ jonga Abraham oli ostanut Hethin lapsilda/ sijhen on Abraham haudattu/ Saran hänen emändäns cansa.
1 Moos 25:11 Ja Abrahamin cuoleman jälken/ siunais Jumala hänen poicans Isaachin. Ja hän asui sen eläwän ja näkewän caiwon tykönä.
1 Moos 25:12 MUtta nämät owat Ismaelin Abrahamin pojan sucucunnat jonga Hagar Egyptiläinen Saran pijca hänelle synnytti.
1 Moos 25:13 Ja nämät owat Ismaelin poicain nimet/ heidän nimeins ja sucucundains jälken: Ismaelin esicoinen oli/ Nebaoth/ Kedar/ Adbeel/ Mibsam/
1 Moos 25:14 Misma/ Duma/ Masa/
1 Moos 25:15 Hadar/ Thema/ Jetur/ Naphis ja Kedma.
1 Moos 25:16 Nämät owat Ismaelin lapset/ ja nämät heidän nimens/ heidän kylisäns ja Caupungeisans/ caxitoistakymmendä Ruhtinast hiedän Canssoisans.
1 Moos 25:17 Ja tämä on Ismaelin ikä: sata ja seidzemenneljättäkymmendä ajastaica/ ja hän tuli sairaxi/ ja cuoli/ ja coottin Canssans tygö.
1 Moos 25:18 Mutta hän asui Hewilast haman Zurrin asti/ joca on Egyptin cohdalla Assyriaan mendäis. Ja hän caadui caickein weljeins edes.
1 Moos 25:19 NÄmät owat Isaachin Abrahamin pojan sucucunnat/ Abraham sijtti Isaachin.
1 Moos 25:20 Mutta Isaac oli neljän kymmenen ajastaicainen/ cosca hän otti Rebeckan Bethuelin Syrialaisen Mesopotamiast tyttären Labanin Syrialaisen sisaren/ hänellens emännäxi.
1 Moos 25:21 Mutta Isaac rucoili HERra emändäns edest/ sillä hän oli hedelmätöin/ ja HERra cuuli händä/ nijn Rebecka hänen emändäns tuli rascaxi.
1 Moos 25:22 Ja lapset sysäisit toinen toistans hänen cohdusans. Nijn hän sanoi: jos näin piti käymän/ mixi minä olen rascaxi tullut? Ja meni kysymän HErralle.
1 Moos 25:23 Ja HERra sanoi hänelle: caxi Canssa owat sinun cohdusas/ ja cahtalainen wäki ercane sinun rumistas/ ja toinen Canssa woitta toisen/ ja suurembi palwele wähembätä.
1 Moos 25:24 Cosca aica tuli synnyttä/ cadzo/ caxoiset olit hänen cohdusans.
1 Moos 25:25 Ensimäinen cuin tuli ulos oli ruskia ja carwainen nijncuin nahca/ ja he cudzuit hänen/ Esau.
1 Moos 25:26 Senjälken tuli ulos hänen weljens/ joca piti kädelläns Esaun candapäästä/ ja he cudzuit hänen nimens/ Jacob. Cuudenkymmenen ajastaicainen oli Isaac heidän syndyisäns.
1 Moos 25:27 Ja poicaiset caswoit/ ja Esau tuli jaloxi medzä ja peldomiehexi. Mutta Jacob oli yxikertainen mies/ ja asui majois.
1 Moos 25:28 Ja Isaac racasti Esaut: sillä hän söi mielelläns hänen medzäsaalistans. Mutta Rebecka racasti Jacobit.
1 Moos 25:29 JA Jacob keitti hercun/ nijn Esau tuli medzäst/ ja oli wäsyxis.
1 Moos 25:30 Ja Esau sanoi Jacobille: anna minun syödä tästä ruskiast hercust: sillä minä olen wäsyxis/ sentähden cudzutan hänen nimens Edom.
1 Moos 25:31 Mutta Jacob sanoi: myy minulle tänäpän sinun esicoisudes.
1 Moos 25:32 Esau wastais: cadzo/ minä cuolen cuitengin/ mitä minun esicoisudest on?
1 Moos 25:33 Ja Jacob sanoi: nijn wanno minulle tänäpän. Ja hän wannoi hänelle/ ja myi Jacobille esicoisudens.
1 Moos 25:34 Nijn Jacob andoi Esaulle leiwän/ ja sen ruskian hercun/ ja hän söi ja joi/ ja nousi ja meni pois. Ja nijn Esau cadzoi esicoisudens ylön.

Vers. 8. Caadui ) Täsä taita olla moninainen selitys/ mutta Lutherus luule/ että Ismael on ollut cunnialinen mies/ ja caicki hänen weljens ja ystäwäns owat hänen tygöns tullet hänen cuolemans edellä/ ja heidän edesäns on hän cunnialisesta cuollut.
v. 22. Ja meni kysymän HErralle ) Lutherus ja Hebrerit luulewat/ että hän meni Semin Noahn pojan tygö/ joca silloin wielä eli/ ja oli sijhen aican HErran pappi/ ja wastais händä HErran puolest.

XXVI. Lucu.

Isaac mene Abimelechin Philisterein Cuningan tygö Gerarijn/ v. 1.
saa lupauxen/ cuin hänen Isänsäcin oli saanut/ Canaan maasta ja sijtä siunatust siemenest/ v. 3.
sano emändäns sisarexens/ v. 7.
Abimelech nuhtele händä sijtä/ v. 9.
Jumala lahjoitta hänen paljolla hywydellä/ v. 12.
Philisterit cadehtiwat sitä/ ja tekewät hänelle paljo mielicarwautta/ ja käskewät wijmein händä pois/ v. 14.
Abimelech teke lijton hänen cansans/ v. 26.

1 Moos 26:1 Nijn callis aica tuli maalle sen endisen jälken/ joca oli Abrahamin ajalla/ ja Isaac meni Abimelechin Philisterein Cuningan tykö Gerarijn.
1 Moos 26:2 Nijn HERra ilmestyi hänelle/ ja sanoi: älä mene Egyptijn/ waan asu sillä maalla/ jonga minä sanon sinulle.
1 Moos 26:3 Ole muucalainen tällä maalla/ ja minä olen sinun cansas/ ja annan sinun menestyä: sillä sinulle ja sinun siemenelles minä annan caicki nämät maat/ ja wahwistan sen walan/ jonga minä Abrahamille sinun Isälles wannonut olen.
1 Moos 26:4 Ja enännän sinun siemenes nijncuin taiwan tähdet/ ja annan sinun siemenelles caicki nämät maat/ Ja sinun siemenes cautta caicki Canssat maan päällä siunatuxi tulewat:
1 Moos 26:5 sillä Abraham oli cuuliainen minun änelleni/ ja piti minun oikeuteni/ käskyni/ säätyni ja lakini.
1 Moos 26:6 Nijn Isaac asui Geraris.
1 Moos 26:7 Ja cosca sen maan Canssa kysyit hänen emännästäns/ sanoi hän: hän on minun sisaren: sillä hän pelkäis sanoa/ hän on minun emändäni/ ettei he joscus löis händä cuoliaxi Rebeckan tähden: sillä hän oli ihana caswoilda.
1 Moos 26:8 JA cosca hän siellä cappalen aica wijpyi/ cadzoi Abimelech Philisterein Cuningas ackunast/ ja näki Isaachin hywäilewän emändätäs.
1 Moos 26:9 Nijn cudzui Abimelech Isaachin/ ja sanoi: cadzo/ totisest hän on sinun emändäs/ mixis olet sanonut? hän on minun sisaren. Ja Isaac sanoi hänelle: minä ajattelin/ etten minä tapetais hänen tähtens.
1 Moos 26:10 Abimelech sanoi: mixis tämän meille teit? olis picaiseld tapahtunut/ että jocu Canssasta olis maannut sinun emändäs cansa/ ja nijn sinä olisit saattanut meidän päällem ricoxen.
1 Moos 26:11 Nijn Abimelech andoi käskyn caikelle Canssalle/ sanoden: joca ryhty tähän mieheen/ taicka hänen emändääns/ hänen pitä totisest cuoleman.
1 Moos 26:12 JA Isaac kylwi sillä maalla/ ja sai sinä wuona satakertaisest: sillä HERra siunais hänen.
1 Moos 26:13 Ja mies tuli woimalisexi/ ja menestyi sangen suurest/ sijhen asti että hän juuri suurexi joudui.
1 Moos 26:14 Ja hänellä oli paljo tawarata lambaist ja carjast/ oli myös paljo perhettä/ ja sentähden cadetit Philisterit händä.
1 Moos 26:15 Ja he tukidzit caicki caiwot/ jotca hänen Isäns palweliat olit caiwanet/ hänen Isäns Abrahamin aicana/ ja täytit ne mullalla.
1 Moos 26:16 Nijn että Abimelech myös sanoi Isaachille: mene pois meidän tyköm: sillä sinä olet tullut paljo wäkewämmäxi meitä.
1 Moos 26:17 Nijn Isaac läxi sieldä ja teki majans Gerarin laxoon/ ja asui sijnä.
1 Moos 26:18 Ja andoi jällens caiwa ne wesicaiwot/ jotca he olit caiwanet hänen Isäns Abrahamin aicana/ ja jotca Philisterit Abrahamin cuoleman jälken olit tukinnet/ ja nimitti ne nijllä nimillä/ cuin hänen Isäns ne cudzunut oli.
1 Moos 26:19 Nijn caiwoit myös Isaachin palweliat sijhen laxoon/ ja löysit sieldä luondolähten.
1 Moos 26:20 Mutta Gerarin paimenet rijtelit Isaachin paimenden cansa/ ja sanoit: tämä on meidän wetem. Nijn hän cudzui sen caiwon Esek/ että he hänelle siellä wääryttä teit.
1 Moos 26:21 Nijn caiwoit he myös toisen caiwon/ ja he rijtelit myös sijtä/ nijn hän nimitti sen Sitna.
1 Moos 26:22 Nijn hän riensi idzens sieldä/ ja caiwoi toisen caiwon/ josta ei he rijdellet. Sentähden nimitti hän sen Rehoboth/ ja sanoi: nyt HERra on andanut meille sia/ ja on andanut meidän caswa maan päällä.
1 Moos 26:23 SIitte meni hän BerSabaan.
1 Moos 26:24 Nijn HERra ilmestyi hänelle sinä yönä/ ja sanoi: minä olen sinun Isäs Abrahamin Jumala/ älä pelkä/ sillä minä olen sinun cansas/ ja siunan sinun/ ja annan lisändyä sinun siemenes/ minun palweliani Abrahamin tähden.
1 Moos 26:25 Ja hän rakensi sijnä Altarin/ ja saarnais HERran nimest/ ja teki sijhen majans/ ja hänen palwelians caiwoit sijhen caiwon.
1 Moos 26:26 Nijn Abimelech meni hänen tygöns Gerarist/ ja Ahusath hänen ystäwäns/ ja Phicol hänen sodans päämies.
1 Moos 26:27 Mutta Isaac sanoi heille: mixi te tulitte minun tygöni: ja te wainoisitte minua/ ja ajoitte minun pois teidän tykön.
1 Moos 26:28 He sanoit: me näim ilmeisens/ että HERra on sinun cansas/ sentähden me sanoim: olcon nyt wala meidän waihellam ja sinun/ ja me teem lijton sinun cansas.
1 Moos 26:29 Ettes tekis meille mitän wahingot/ nijncuin en mekän ole sinuun ryhtynet/ ja nijncuin en me myös tehnet sinun muuta cuin hywä/ ja laskim sinun rauhas menemän. Mutta nyt sinä olet HERran siunattu.
1 Moos 26:30 Ja hän walmisti heille pidon/ ja he söit ja joit.
1 Moos 26:31 Ja nousit amulla warhain/ ja wannoit toinen toisellens/ ja Isaac laski heidän menemän/ ja he menit pois heidän tyköns rauhas.
1 Moos 26:32 Sinä päiwänä tulit Isaachin palweliat/ ja sanoit hänelle caiwosta jonga he caiwoit/ ja sanoit hänelle: me löysim weden.
1 Moos 26:33 Ja hän cudzui hänen Saba/ sijtä nimitetän Caupungi BerSaba/ haman tähän päiwän asti.
1 Moos 26:34 COsca Esau oli neljänkymmenen ajastaicainen/ otti hän Judith Berin emännäxens/ Hethein tyttären/ ja Basmath Elonin Hethein tyttären:
1 Moos 26:35 Jotca molemmat olit Isaachille ja Rebeckalle mielicarwaudexi.

Vers. 5. Että Abraham ) Cadzo sitä 19. versy 22. lugus/ ja sen selitystä.
v. 20. Esek ) se on/ ylöncadze/ nijncuin jolleculle tehdän wäryttä ja wäkiwalda:
v. 21. Sitna ) se on/ wastanseisomus sijtä cudzutan perkele/ Satan/ se on/ wastanseisoja ja wastahacoinen.
v. 22. Rehoboth ) se on/ sia eli awarus/ cusa ei kenengän ahdas ole.

XXVII. Lucu.

ISaac tahto siunata esicoistans Esaut/ v. 1.
mutta Rebecka asetta Jacobin cawaluxella edes/ hänen siaans/ v. 5.
nijn että hän siunatan esicoisudella/ v. 27.
Esau tule peräst ja saa suurella itculla halwemman siunauxen/ v. 30.
wihastu ja uhca tappa weljens Jacobin/ v. 41.
Rebecka käske sentähden mennä Jacobin hetkexi aica weljens Labanin tygö Haranijn/ v. 42.

1 Moos 27:1 Ja cosca Isaac tuli wanhaxi/ ja hänen silmäns pimiäxi/ cudzui hän Esaun wanhemman poicans/ ja sanoi hänelle: minun poican: hän wastais händä: täsä minä olen.
1 Moos 27:2 Ja hän sanoi: cadzo/ minä olen wanhennut/ engä tiedä cosca minä cuolen.
1 Moos 27:3 Ota sijs sinun calus/ wijnes ja joudzes/ ja mene kedolle/ ja pyydä minulle medzänotus/
1 Moos 27:4 Ja tee minulle himoruoca/ ja tuo syödäxeni/ että minun sielun siunais sinua/ ennencuin minä cuolen.
1 Moos 27:5 Mutta Rebecka cuuli Isaachin näitä puhuwan Esaun hänen poicans cansa. Ja Esau meni medzään/ pyytämän medzänotust/ tuodaxens hänelle.
1 Moos 27:6 NIin sanoi Rebecka pojallens Jacobille: cadzo/ minä cuulin Isäs puhuwan weljes Esaun cansa/ ja sanowan:
1 Moos 27:7 Tuo minulle medzänotus ja tee minulle ruoca syödäxeni/ ettän siunaisin sinua/ minun cuolemani edellä HERran edes.
1 Moos 27:8 Nijn cuule sijs minun poican minun änen/ mitä minä sinulle sanon:
1 Moos 27:9 Mene laumaan/ ota sieldä minulle caxi hywä wohla/ tehdäxeni Isälles himoruoca.
1 Moos 27:10 Wie se Isälles hänen syödäxens/ että hän siunais sinua cuolemans edellä.
1 Moos 27:11 Jacob sanoi äitillens Rebeckalle: cadzo/ weljen Esau on carwainen/ mutta minä olen paljas.
1 Moos 27:12 Mitämax/ Isäni siwele minua/ ja luule minun händäns pettäwän/ ja minä saatan päällen kirouxen ja en siunausta.
1 Moos 27:13 Nijn hänen äitins sanoi hänelle: se kirous tulcon minun päälleni minun poican/ ainoastans ole minun änelleni cuuliainen/ mene ja tuo se minulle tänne.
1 Moos 27:14 Nijn hän meni ja otti ja toi äitillens/ ja hänen äitins walmisti ruan/ jota hänen Isäns racasti.
1 Moos 27:15 Ja otti wanhemman poicans parhat waattet/ jotca huones hänen tykönäns olit/ ja puetti Jacobin hänen nuoremman poicans nijhin.
1 Moos 27:16 Waan wohlain nahat käärei hän hänen käsijns ja paljaseen caulaans.
1 Moos 27:17 Ja andoi ruan ja leiwän/ cuin hän walmistanut oli Jacobin hänen poicans käteen.
1 Moos 27:18 JA hän toi Isäns tygö/ ja sanoi: minun Isän/ hän wastais: täsä minä olen. Cucas olet minun poican?
1 Moos 27:19 Jacob sanoi: minä olen Esau sinun esicoises/ minä olen nijn tehnyt cuins minulle käskit/ nouse sijs/ istu ja syö tästä minun saalistani/ että sinun sielus siunais minua.
1 Moos 27:20 Mutta Isaac sanoi pojallens: minun poican/ cuingas olet nijn nopiast löytänyt? hän wastais: HERra sinun Jumalas andoi minun sen cohdata.
1 Moos 27:21 Nijn sanoi Isaac Jacobille: tules tänne minun poican siwelläxeni/ jos sinä olet minun poican Esau taicka et.
1 Moos 27:22 Nijn Jacob astui Isaachin hänen Isäns tygö. Ja cuin hän siweli händä/ sanoi hän: äni on Jacobin äni/ mutta kädet owat Esaun kädet.
1 Moos 27:23 Ja ei tundenut händä: sillä hänen kätens olit nijncuin Esaun hänen weljens kädet/ carwaiset/ ja nijn hän siunais händä.
1 Moos 27:24 Ja sanoi hänelle: oletcos minun poican Esau? hän wastais: olen.
1 Moos 27:25 Nijn hän sanoi: tuo sijs tänne syödäxeni minun poican sinun saalistas/ että minun sielun siunais sinua. Nijn hän toi sen hänelle/ ja hän söi/ toi myös hänelle wijna/ ja hän joi.
1 Moos 27:26 Ja Isaac hänen Isäns sanoi hänelle: tules nyt liki minun poican/ ja anna minun suuta.
1 Moos 27:27 Ja hän astui liki/ ja suuta andoi hänen. Nijn hän tunsi hänen waattens hajun/ ja siunais händä/ ja sanoi: Cadzo/ minun poicani haju on nijncuin jongun kedon haju/ jonga HErra siunanut on.
1 Moos 27:28 Jumala andacon sinulle taiwan castest ja maan lihawudest yldäkyllä jywiä ja wijna.
1 Moos 27:29 Canssat palwelcan sinua/ ja sucucunnat cumartacon sinua. Ole sinun weljes herra/ ja sinun äitis lapset langetcon sinun jalcais juureen/ kirottu olcon se joca sinua kiro/ ja siunattu olcon se joca sinua siuna.
1 Moos 27:30 COsca Isaac oli päättänyt siunauxens Jacobille/ ja Jacob sijtäsijhen oli lähtenyt Isäns Isaachin tygö/ nijn Esau hänen weljens tuli pyydyxildäns.
1 Moos 27:31 Ja hän myös walmisti ruoca/ ja wei Isällens/ ja sanoi hänelle: nouse minun Isän/ ja syö sinun poicas saalista/ että sinun sielus siunais minua.
1 Moos 27:32 Nijn wastais Isaac hänen Isäns hänelle: cucas olet? hän sanoi: minä olen Esau sinun esicoises.
1 Moos 27:32 Nijn Isaac hämmästyi sangen cowan/ ja sanoi: cuca? cusast sijs se medzämies on/ joca minulle sen toi? ja minä söin caikista ennencuin sinä tulit/ ja siunaisin hänen/ hänen pitä myös siunatun oleman.
1 Moos 27:33 Cosca Esau cuuli Isäns puhen/ huusi hän suurella änellä/ ja hänen mielens tuli sangen carwaxi/ ja sanoi Isällens: siuna myös minuakin minun Isän.
1 Moos 27:34 Nijn hän sanoi: sinun weljes on tullut cawaluxella/ ja wienyt pois siunauxen sinulda.
1 Moos 27:35 Nijn hän sanoi: hän myös oikein cudzutan Jacob/ sillä hän jo cahdest minun on polkenut/ minun esicoisudeni hän sai/ ja cadzo/ nyt hän wei pois minun siunauxeni minulda/ ja sanoi: etkös yhtäkän siunaust minun waraxeni pitänyt?
1 Moos 27:36 Nijn wastais Isaac/ ja sanoi hänelle: minä olen asettanut hänen sinun herraxes/ ja caicki hänen weljens olen minä hänelle palweliaxi pannut/ jywillä ja wijnalla olen minä hänen warustanut: mitäst minä sijs nyt sinulle teen minun poican?
1 Moos 27:37 Esau sanoi Isällens: yxiköst siunaus sinulla waiwoin ongin minun Isän? siuna myös minuakin minun Isän/ ja corgotti änens ja itki.
1 Moos 27:38 Nijn wastais Isaac hänen Isäns/ ja sanoi hänelle: Cadzo/ lihawa asuinsia pitä sinulla oleman maan päällä/ ja castetta taiwast ylhäldä/
1 Moos 27:39 Sinun miecallas pitä sinun elättämän idzes/ ja palweleman sinun weljes. Ja tapahtu että sinä myös tulet herraxi/ ja kirwotat niscas hänen ikestäns.
1 Moos 27:40 JA Esau wihastui Jacobin päälle siunauxen tähden/ jolla hänen Isäns hänen siunanut oli/ ja sanoi sydämesäns: minun Isäni murhepäiwät pitä lähestymän: sillä minä tapan weljeni Jacobin.
1 Moos 27:41 Mutta Rebeckalle ilmoitettin Esaun hänen wanhemman poicans sanat/ joca lähetti ja cudzui Jacobin nuoremman poicans/ ja sanoi hänelle: cadzo/ weljes Esau uhca sinua tappa.
1 Moos 27:42 Minun poican/ ole minun änelleni cuuliainen/ walmista sinus ja pakene minun weljeni Labanin tygö Haranijn.
1 Moos 27:43 Ja ole hänen tykönäns cappale aica/ sijhenasti että weljes kiucku asettu.
1 Moos 27:44 Ja sijhenasti että hänen wihans lacka sinusta/ ja unhotta mitäs händä wastan tehnyt olet. Nijn minä lähetän ja tuotan sinun sieldä. Mixi teidän molembain pidäis yhtenä päiwänä minulda tuleman pois?
1 Moos 27:45 JA Rebecka sanoi Isaachille: minä suutun minun elämäni Hethin tytärten tähden/ jos Jacob otta waimon Hethin tyttärist/ jotca owat nijncuin tämän maan tyttäret/ mitä minun sijtte autta elämän?

Vers. 5. Mutta Rebecka ) Lutherus osotta/ että eikä Jacob eli Rebecka ole tehnyt Esaulle wääryttä täsä asias: sillä he ainoastans toimella woitit sen esicoisuden/ joca Jumalan lupauxen jälken muutoingin Jacobille tuli/ Gen. 25:23 nijncuin Israelitat sijtte teit Egyptiläisten tawaran cansa.
v. 36 Polkenut ) Ekeb/ on pöytäjalca/ sijtä cudzutan Jacob tallajaxi/ ja on caickein uscowaisten cuwa/ jotca tallawat perkelen/ mailman/ synnin ja heidän oman lihans/ Christuxen cautta.

XXVIII. Lucu.

ISaac käske mennä Jacobin Labanin tygö ja otta emännän/ v. 1.
Esau otta wielä emännän/ Mahalathin Ismaelin tyttären/ v. 6.
Jacobille näky unes Haranin tiellä nijncuin ticapuut/ seisowan taiwasen päin/ ja Jumalan Engelit käywän/ ylös ja alas nijllä/ ja HErra idze ylinnä ticapuiden pääsä/ joca hänelle lupa Canaan maan/ ja Christuxen sen siunatun siemenen/ v. 10.
cosca hän heräjä/ cudzu hän sen paican BethEl/ v. 16.
lupa Jumalata sijnä palwella/ ja anda kymmenexet caikista cuin hän saapa oli/ v. 20.

1 Moos 28:1 NIin Isaac cudzui poicans Jacobin ja siunais händä/ käski ja sanoi hänelle: älä ota emändä Canaan tyttärist.
1 Moos 28:2 Waan walmista ja mene Mesopotamiaan/ Bethuelin sinun äitis Isän huoneseen/ ja ota sinulles sieldä emändä/ Labanin sinun enois tyttärist.
1 Moos 28:3 Ja HErra Jumala siunatcon sinua/ ja tehkön sinun hedelmälisexi/ ja enätkön sinun/ ettäs tulisit suurexi Canssain joucoxi.
1 Moos 28:4 Andacon myös sinulle Abrahamin siunauxen/ sinulle ja sinun siemenelles sinun cansas/ periäxes sitä maata/ josas muucalainen olet/ jonga Jumala Abrahamille andanut on.
1 Moos 28:5 Nijn lähetti Isaac Jacobin tyköns menemän Mesopotamiaan/ Labanin Bethuelin Syrialaisen pojan tygö/ Rebeckan Jacobin ja Esaun äitin weljen.
1 Moos 28:6 COsca Esau näki että Isaac oli siunanut Jacobin/ ja lähettänyt Mesopotamiaan/ ottaman hänellens emändätä/ ja että hän/ sijttecuin hän hänen siunanut oli/ käski händä ja sanoi: ei sinun pidä ottaman emändätä Canaan tyttärist.
1 Moos 28:7 Ja että Jacob oli Isällens ja äitillens cuuliainen/ ja meni Mesopotamiaan.
1 Moos 28:8 Esau näki myös/ ettei Isaac hänen Isäns woinut nähdä Canaan tyttärit:
1 Moos 28:9 Meni Esau Ismaelin tygö/ ja otti Mahalathin Ismaelin Abrahamin pojan tyttären/ Nabojothin sisaren/ emännäxens/ paidzi endisiä.
1 Moos 28:10 MUtta Jacob läxi BerSabast ja meni Haranijn.
1 Moos 28:11 Ja joudui yhteen paickaan ja oli sijnä yötä: sillä Auringo oli jo laskenut/ ja otti kiwen sijtä paicast ja pani pääns ala/ ja macais sijnä paicas.
1 Moos 28:12 Ja näki unda/ ja cadzo/ ticapuut seisoit maan päällä/ joiden pää ulotui taiwaseen/ ja cadzo/ Jumalan Engelit käwit ylös ja alas nijtä myöden.
1 Moos 28:13 Ja HERra seisoi nijden ylimmäises pääs/ ja sanoi: Minä olen HERra Abrahamin sinun Isäs Jumala/ ja Isaachin Jumala/ tämän maan/ jonga päällä sinä macat/ annan minä sinulle ja sinun siemenelles.
1 Moos 28:14 Sinun siemenes pitä oleman nijncuin maan tomun/ ja sinun pitä lewiämän länden ja itän/ pohjan ja etelän päin. Ja sinun ja siemenes cautta siunatan caicki sucucunnat maan päällä.
1 Moos 28:15 Ja cadzo/ minä olen sinun cansas/ ja warjelen sinua cuhungas ikänäns joudut/ ja saatan sinun jällens tälle maalle: sillä en minä hyljä sinua/ sijhenasti että minä caicki teen/ mitä minä sinulle puhunut olen.
1 Moos 28:16 COsca Jacob heräis unestans/ nijn hän sanoi: totisest on HERra täsä paicas/ ja en minä sitä tiennyt.
1 Moos 28:17 Nijn hän pelkäis/ ja sanoi: cuinga peljättäpä on tämä paicka/ ei täsä muu ole/ cuin Jumalan huone ja taiwan owi.
1 Moos 28:18 Ja Jacob nousi warhain amulla/ ja otti kiwen jonga hän oli pannut pääns ala/ ja pani sen pystyälle muistoxi/ ja wuodatti öljyä sen päälle.
1 Moos 28:19 Cudzui sijs sen paican BethEl/ waan ennen se cudzuttin Luz.
1 Moos 28:20 Nijn Jacob lupais/ sanoden: jos Jumala on minun cansan/ ja warjele minua tällä tiellä jota minä waellan/ anda myös minulle leipä syödäxeni/ ja waatetta werhaxeni/
1 Moos 28:21 ja saatta minun rauhas cotia Isäni tygö/ nijn HERra on minun Jumalan.
1 Moos 28:22 Ja tämä kiwi jonga minä panin pystyälle muistoxi/ on Jumalan huone/ ja caikista jotcas minulle annat/ annan minä sinulle kymmenexet.

Vers. 12. ( Ticapuut ) Nämät ticapuut/ jotca seisowat maan päällä ja ulottuwat taiwaseen/ owat Christuxen totisen Jumalan ja Ihmisen cuwa/ joca oli syndywä Jacobin sugust: sillä hänen Jumaludens on taiwast/ ja miehuden otti hän täällä maan päällä. Engelit jotca astuwat alas/ owat Jumalan Engelit ja caicki uscoliset oppettajat/ jotca ilmoittawat Evangeliumit Christuxest maan päällä. Mutta ne jotca astuwat nijden päällä/ owat caicki uscoliset ihmiset/ jotca uscon cautta Christuxen päälle autuaxi ja taiwaseen tulewat.
v. 17. peljättäpä paicka ) on se paicka josa wapistan eli peljätän/ cunnioitetan ja palwellan Jumalata. Sentähden cudzuttin myös se paicka Moriahn wuorexi endiseen aicaan/ cap. 22:2. Sillä Jumalan pelco on se corkein Jumalan palwelus/ cuin me tehdä taidam. Ja tietä annetan täsä/ että cusa Jumalan sana cuullan/ nijncuin Jacob täsä cuuli/ sijnä on Jumalan huone/ sijnä on taiwas awoi caickinaisen armon cansa/ etc.
v. 21 HERra on minun Jumalan ) ei nijn ettei hän ennen ollut hänen Jumalans/ waan hän lupa täsä/ että hän tahto säätä Jumalan palweluxen/ josa hänest saarnatan ja rucoillan/ etc.

XXIX. Lucu.

JAcob saa cuulla paimenilda kedolla Labanin terwen olewan/ v. 1.
sillä hetkellä tule Rahel Labanin tytär Isäns lammasten cansa/ ja Jacob autta händä juottamas lambaita/ ja ilmoitta idzens Rebeckan pojaxi/ v. 9.
Laban tule Jacobit wastan/ ihandele ja wie hänen sisälle/ v. 13.
Jacob palwele händä 7. ajastaica Rahelin tähden/ v. 18.
Laban anda wanhemman tyttärens Lean/ Rahelin siaan/ v. 23.
Jacob palwele taas 7. ajastaica Rahelin edest/ v. 27.
Lea synnyttä Rubenin/ Simeonin/ Lewin ja Judan/ v. 31.

1 Moos 29:1 Nijn Jacob läxi matcan ja tuli idäiselle maalle.
1 Moos 29:2 Ja cadzeli ymbärillens/ ja cadzo/ caiwo oli kedolla. Ja cadzo/ oli myös siellä colme lammaslauma sen tykönä: sillä sijtä caiwost juotit he laumat/ ja suuri kiwi oli caiwon suulla.
1 Moos 29:3 Sillä he cocoisit sinne caicki laumat/ ja wieritit kiwen caiwon suulda/ ja juotit lambaita/ ja wieritit kiwen jällens siallens caiwon suulle.
1 Moos 29:4 JA Jacob sanoi heille: minun weljeni custa te oletta? he wastaisit: Haranist.
1 Moos 29:5 Hän sanoi heille: tunnettaco Labanin Nahorin pojan? he sanoit: tunnem kyllä.
1 Moos 29:6 Hän sanoi: ongo hän rauhas? he wastaisit: rauhas hän on. Ja cadzo/ Rahel hänen tyttärens tule lammasten cansa.
1 Moos 29:7 Ja sanoi: cadzo/ wielä on paljo päiwä/ eikä wielä ole aica carja cotia aja/ nijn juottacat sijs lambaita/ mengät ja caidzecat heitä.
1 Moos 29:8 He sanoit: emme saa/ sijhenasti cuin caicki laumat cootan/ ja wieritämme kiwen caiwon suulda/ juottaxem lambat.
1 Moos 29:9 Wielä hänen puhuisans heidän cansans/ tuli Rahel Isäns lammasten cansa: sillä hän caidzi lambaita.
1 Moos 29:10 Cosca Jacob näki Rahelin/ Labanin enoins tyttären/ ja Labanin hänen enoins lambat/ meni Jacob hänen tygöns/ ja wieritti kiwen caiwon suulda.
1 Moos 29:11 Ja juotti Labanin enoins lambat. Ja Jacob suuta andoi Rahelin/ ja corgotti änens ja itki.
1 Moos 29:12 Ja ilmoitti hänelle/ että hän oli hänen Isäns weli ja Rebeckan poica. Nijn juoxi Rahel ja ilmoitti sen Isällens.
1 Moos 29:13 JA cosca Laban cuuli sanoman Jacobist sisarens pojast/ juoxi händä wastan/ ja otti hänen sylijns/ ja suuta andoi hänen/ ja wei hänen huonesens/ ja hän jutteli Labanille caiken asian.
1 Moos 29:14 Nijn sanoi Laban hänelle: sinä olet minun luun ja lihan. Ja cosca hän oli ollut cuucauden hänen tykönäns.
1 Moos 29:15 Sijtte sanoi Laban Jacobille: waickas olet minun weljen/ palweletcos minua sentähden ilman mitäkän? ilmoita minulle mikä sinun palckas olis?
1 Moos 29:16 Ja Labanilla oli caxi tytärtä/ wanhemman nimi oli Lea/ ja nuoremman nimi oli Rahel.
1 Moos 29:17 Mutta Lea oli pehmiä silmist/ waan Rahel oli caunin muotoinen/ ja ihana caswoilda.
1 Moos 29:18 Ja Jacob racasti Rahelit/ ja sanoi: minä palwelen sinua seidzemen ajastaica Rahelin sinun nuoremman tyttäres tähden.
1 Moos 29:19 Laban wastais: parambi on että minä hänen annan sinulle/ cuin jollakin toiselle/ ole minun tykönäni.
1 Moos 29:20 Nijn palweli Jacob Rahelin tähden seidzemen ajastaica/ ja se aica näkyi lyhyexi/ nijn rackana hän piti hänen.
1 Moos 29:21 Ja Jacob sanoi Labanille: anna minun emändän minulle: sillä nyt on aica minun maata hänen cansans.
1 Moos 29:22 Nijn Laban coconcudzui caiken sen paickacunnan miehet/ ja piti häät.
1 Moos 29:23 Mutta ehtona otti hän Lean hänen tyttärens/ ja wei sen hänen tygöns/ ja hän macais sen tykönä.
1 Moos 29:24 Ja Laban andoi hänen tyttärellens Lealle hänen pijcans Silpan pijcaxi.
1 Moos 29:25 Amulla/ cadzo se oli Lea. Ja hän sanoi Labanille: mixis tämän minulle teit? engö minä Rahelin tähden palwellut sinua? mixis minun petit?
1 Moos 29:26 Wastais Laban: ei nijn ole meidän maan tapa/ että nuorembi annetan ennen wanhembata?
1 Moos 29:27 Täytä wielä tämä wijcko/ nijn minä hänen myös sinulle annan/ sijtä palweluxest cuins palwelet minua wielä toiset seidzemen ajastaica.
1 Moos 29:28 Jacob teki nijn/ ja täytti hänen wijckons/ ja hän andoi hänelle Rahelin hänen tyttärens emännäxi.
1 Moos 29:29 Ja Laban andoi Rahelille hänen tyttärellens hänen pijcans Bilhan pijcaxi.
1 Moos 29:30 Nijn hän macais myös Rahelin cansa/ ja piti Rahelin rackambana cuin Lean/ ja palweli händä wielä toiset seidzemen ajastaica.
1 Moos 29:31 MUtta cosca HERra näki Lean cadzottawan ylön/ teki hän hänen hedelmälisexi/ mutta Rahelin hedelmättömäxi.
1 Moos 29:32 Nijn Lea tuli rascaxi/ ja synnytti pojan/ ja cudzui hänen nimens/ Ruben/ ja sanoi: HERra on nähnyt minun ahdistuxeni/ nyt sijs minun miehen racasta minua.
1 Moos 29:33 Ja hän taas tuli rascaxi ja synnytti pojan/ ja sanoi: HERra on cuullut minua cadzottawan ylön/ ja on myös tämän minulle andanut/ ja cudzui hänen nimens/ Simeon.
1 Moos 29:34 Ja hän jällens tuli rascaxi ja synnytti pojan/ ja sanoi: nyt taas minun miehen pysy minun tykönäni: sillä minä synnytin hänelle colme poica. Sentähden hän cudzui hänen nimens Lewi.
1 Moos 29:35 Neljännen kerran tuli hän rascaxi/ ja synnytti pojan/ ja sanoi: nyt minä kijtän HERra/ sentähden cudzui hän hänen nimens/ Juda/ ja lackais synnyttämäst.

Vers. 12. Isäns weli ) hän oli hänen langons/ mutta hän cudzutan täsä hänen Isäns weljexi: sillä Hebrerit cudzuwat lähimäiset suculaiset weljixi.
v. 28. Ja hän andoi hänelle Rahelin ) Jacob otti caxi emändätä/ cuin muutkin Esiisät/ sen pahan tawan jälken cuin silloin oli/ että yhdellä miehellä olit usiammat emännät. Ja hän otti täsä caxi sisarta/ ettei sijtä wielä silloin erinomaist kieldo ollut. Sencaltaisten puolda ei pidä pidettämän eikä seurattaman/ sillä se on wastoin Jumalan lakia ja säätyä/ waan se on ollut wica heisä/ nijncuin myös muisakin pyhis löytän/ Psal. 32:6.

XXX. Lucu.

RAhel anda Jacobille pijcans Bilhan emännäxi/ v. 1.
joca synnyttä Danin ja Nephtalin/ v. 5.
Lea anda Jacobille pijcans Silpan emännäxi/ joca synnyttä Gadin ja Asserin/ v. 9.
Lea synnyttä Isascharin/ Sebulonin ja Dinan/ v. 14.
Jumala muista Rahelin ja teke hedelmälisexi/ joca synnyttä Josephin/ v. 22.
Jacob ano lupa cotia mennä emändinens/ mutta Laban suosittele händä wijpymän hetkexi aica/ joca mielisty oleman määrätyn palcan edest/ v. 25.
Jacob käyttä sijnä idzens taitawast/ ja tule sangen äweriäxi/ v. 37.

1 Moos 30:1 COsca Rahel näki ettei hän synnyttänyt Jacobille/ cadehti hän sisartans/ ja sanoi Jacobille: anna minun lapsia/ eli minä cuolen.
1 Moos 30:2 Jacob wihastui cowin Rahelin päälle/ ja sanoi: olengo minä Jumala/ joca on sinulda kieldänyt cohdun hedelmän?
1 Moos 30:3 Ja hän sanoi: täsä on minun pijcan Bilha/ maca hänen cansans/ että hän synnytäis minun helmani/ ja saisin sijttekin hänestä lapsia.
1 Moos 30:4 Nijn hän andoi hänelle Bilhan hänen pijcans emännäxi.
1 Moos 30:5 Ja Jacob macais hänen cansans. Nijn Bilha tuli rascaxi ja synnytti Jacobille pojan.
1 Moos 30:6 Ja Rahel sanoi: Jumala ratcais minun asiani/ ja cuuli myös minun äneni/ ja andoi minulle pojan/ sentähden cudzui hän hänen nimens Dan.
1 Moos 30:7 Ja taas Bilha Rahelin pijca tuli rascaxi/ ja synnytti Jacobille toisen pojan.
1 Moos 30:8 Nijn sanoi Rahel: minä olen jalosti kilwoitellut minun sisareni cansa/ ja olen myös woittanut/ Ja hän cudzui hänen nimens Nephtali.
1 Moos 30:9 COsca Lea näki että hän lackais synnyttämäst/ otti hän Silpan hänen pijcans/ ja andoi sen Jacobille emännäxi.
1 Moos 30:10 Nijn synnytti Silpa Lean pijca Jacobille pojan.
1 Moos 30:11 Ja Lea sanoi: warustettu/ ja cudzui hänen nimens Gad.
1 Moos 30:12 Ja Silpa Lean pijca synnytti Jacobille toisen pojan.
1 Moos 30:13 Ja Lea sanoi: autuasta minua/ sillä tyttäret sanowat minua autuaxi/ ja hän cudzui hänen nimens Asser.
1 Moos 30:14 RUben meni ulos nisun elonaicana/ ja löysi cuckaisi wainiolda/ ja toi ne Lealle äitillens. Nijn sanoi Rahel Lealle: anna minulle osa poicas cuckaisist.
1 Moos 30:15 Hän wastais hänelle: wähäkö sinun sijnä on/ ettäs olet minulda miehen wienyt/ mutta tahdot myös otta poicani cuckaiset? Ja Rahel sanoi: sentähden maatcan hän tänä yönä sinun cansas/ poicas cuckaisten tähden.
1 Moos 30:16Cosca Jacob ehtona kedolda palais/ meni Lea händä wastan/ ja sanoi: minun cansani pitä sinun macaman: sillä minä olen sinun ostanut poicani cuckaisilla. Ja hän macais sen yön hänen cansans.
1 Moos 30:17 Ja Jumala cuuli Lean/ ja hän tuli rascaxi/ ja synnytti Jacobille wijdennen pojan.
1 Moos 30:18 Ja Lea sanoi: Jumala on costanut minun andamast pijcan miehelleni/ ja cudzui hänen Isaschar.
1 Moos 30:19 Ja Lea taas tuli rascaxi/ ja synnytti Jacobille cuudennen pojan.
1 Moos 30:20 Ja Lea sanoi: Jumala on minun hywästi lahjoittanut/ nyt taas asu minun miehen minun tykönän: sillä minä olen synnyttänyt hänelle cuusi poica. Ja cudzui hänen nimens Sebulon.
1 Moos 30:21 Sijtte synnytti hän tyttären/ ja cudzui hänen nimens Dina.
1 Moos 30:22 Mutta Jumala muisti myös Rahelin/ cuuli hänen ja saatti hedelmälisexi.
1 Moos 30:23 Nijn hän tuli rascaxi ja synnytti pojan/ ja sanoi:
1 Moos 30:24 Jumala on ottanut pois minun häwäistyxeni/ ja cudzui hänen nimens Joseph/ sanoden: HERra lisätkön minulle wielä toisen pojan.
1 Moos 30:25 JA cosca Rahel oli synnyttänyt Josephin/ sanoi Jacob Labanille: päästä minua menemän cotiani ja maalleni.
1 Moos 30:26 Anna minulle minun emändäni ja lapseni/ joiden tähden minä olen sinua palwellut/ että minä menisin pois: sillä sinä tiedät minun palweluxeni/ cuin minä olen sinua palwellut.
1 Moos 30:27 Ja Laban sanoi hänelle: anna minun löytä armo sinun edesäs/ minä ymmärrän että HERra on siunannut minun sinun tähtes.
1 Moos 30:28 Määrä sijs sinun palckas minulle/ ja minä annan.
1 Moos 30:29 Mutta hän sanoi hänelle: sinä tiedät cuinga minä olen palwellut sinua/ ja cuinga paljo sinun carjas on minun halduni annettu.
1 Moos 30:30 Sinulla oli wähä ennencuin minä tulin/ mutta nyt se on paljoxi caswanut/ ja HERra on siunannut sinun/ minun jalcajuondeni cautta.
1 Moos 30:31 Cosca minä sijs oman huoneni parasta cadzon? Ja Laban sanoi: mitäst minä sinulle annan? Ja Jacob sanoi: ei sinun pidä mitän andaman minulle. Mutta jos sinä tämän minulle teet/ nijn minä wielä nyt caidzen ja warjelen sinun laumas.
1 Moos 30:32 Minä käyn tänäpän caiken sinun laumas läpidze/ eroittaden sieldä caicki pilculiset ja kirjawat lambat/ ja caicki mustat caridzain seas/ ja kirjawat ja pilculiset wuohet/ mitä sijtte kirjawaxi ja pilculisexi tule/ se olcon minun palckan.
1 Moos 30:33 Nijn minun wanhurscauten on todistapa tänäpänä taicka huomena/ minust sinun edesäs/ cosca se sijhen tule/ että minä palckani sinulda otan/ nijn että caicki jotca ei ole pilculiset taicka kirjawat/ eikä ole caridzoista ja wohlista mustat/ se luettacon minulle warcaudexi.
1 Moos 30:34 Nijn sanoi Laban: minä tydyn sijhen/ olcon sanas jälken.
1 Moos 30:35 Ja sinä päiwänä eroitti hän pilculiset ja kirjawat caurit ja caicki pilculiset ja kirjawat wuohet/ caicki joisa jotakin walkeutta oli/ ja caicki mustat caridzat/ ja andoi ne hänen lastens haldun.
1 Moos 30:36 Ja asetti colmen päiwäcunnan matcan/ idzens ja Jacobin waihella/ ja Jacob caidzi nijtä jotca Labanin laumasta jäit.
1 Moos 30:37 Mutta Jacob otti wiherjäisiä haapaisia sauwoja/ sarapuisia ja castaneapuisia/ ja cuorei nijhin walkiat juondet:
1 Moos 30:38 Ja pani ne sauwat/ jotca hän cuorinut oli/ laumain eteen/ wesiruuhijn/ joihin he tulit juoman/ että he juomalle tulduans sijtäisit.
1 Moos 30:39 Ja nijn laumat sijtit nijden sauwain päällä/ ja cannoit pilculisia/ juondeisia ja kirjawita.
1 Moos 30:40 Silloin eroitti Jacob caridzat/ ja asetti sen eroitetun lauman pilculisten ja mustain cohdalle Labanin laumasa/ ja teki idzellens eri lauman/ ja ei laskenut nijtä Labanin secaan.
1 Moos 30:41 Mutta cosca se warhain candawa lauma oli sicoillans/ pani Jacob sauwat laumain silmäin eteen/ että he sijtäisit sauwain päällä.
1 Moos 30:42 Mutta cosca äpöiset sijtit/ ei hän pannut nijtä sisälle. Nijn tulit äpöiset Labanille ja warhain cannetut Jacobille. Sijtä tuli mies sangen äweriäxi/ nijn että hänellä oli paljo lambaita ja pijcoja ja palwelioita/ ja Camelejä ja Aseja.

Vers. 14. Cuckaista ) Ei Hebrerit idzekän tiedä/ mikä ruoho eli hedelmä Dudaim on ollut.
v. 32. Caridzat ja wohlat ) Että Moses täsä nimittä pienet carjat toisin wuoroin wohlixi/ caridzoixi/ ja caurixi/ nijncuin sen kielen puhenparsi on/ ei sijtä lucua ole/ sillä hän tahto sanoa: että Jacob piti laumast caicki walkiat yhdencarwaiset/ mutta caicki kirjawat ja mustat otti Laban tygöns. Mitä kirjawit sijtä walkiast ja yxicarwaisest laumast tulis/ se piti oleman Jacobin palcka/ sijhen Laban tytyi/ että luondo oli hänen puolellans/ nijncuin on/ että kirjawat ja pilculiset ei usiast siki yxicarwaisist/ mutta Jacob autti luondo taidolla/ nijn että yxicarwaiset cannoit enimmäst kirjawita.

XXXI. Lucu.

HERra käske Jacobin mennä cotia isänsmaalle/ joca cudzutta emändäns kedolle/ ja ilmoitta sen/ v. 3.
Mene salaisest pois Appens tykö/ cosca hän oli lambaita keridzemäs/ v. 17.
Laban aja händä taca seidzemen päiwän matcan/ saawutta hänen Gileadin wuorella/ ja puhuttele händä cowast/ v. 22.
Jacob sano syyns ja wasta edestäns/ v. 31.
He tekewät lijton wälillens/ v. 44.
Ercanewat toinen toisestans/ v. 55.
Jacob näke Jumalan Engelit Mahanaimis/ v. 1.

1 Moos 31:1 JA hänen eteens tuli Labanin lasten puhe/ että he sanoit: Jacob on saattanut idzellens caiken meidän Isäm tawaran/ ja sijtä meidän Isäm hywydest on hän saattanut idzellens caiken tämän tawaran.
1 Moos 31:2 Ja Jacob näki Labanin caswon/ ja cadzo/ ei ollut se händä wastan/ nijncuin eilän ja endispäiwänä.
1 Moos 31:3 JA HERra sanoi Jacobille: palaja sinun Isäis maalle/ ja sucuis tygö/ ja minä olen sinun cansas.
1 Moos 31:4 Nijn lähetti Jacob ja cudzutti Rahelin ja Lean kedolle/ hänen laumans tygö.
1 Moos 31:5 Ja sanoi heille: minä näen teidän Isän caswon/ ettei hän ole minua wastan nijncuin eilän ja endispäiwänä/ mutta minun Isäni Jumala on ollut minun cansani.
1 Moos 31:6 Ja te tiedätte/ että minä olen caikella wäellä palwellut teidän Isän.
1 Moos 31:7 Mutta hän on wietellyt minua ja muuttanut minun palckan jo kymmenen kerta/ ei cuitengan sallinut Jumala hänen wahingota tehdä minulle.
1 Moos 31:8 Cosca hän sanoi: kirjawat pitä oleman sinun palckas/ nijn caicki lauma candoi kirjawita. Mutta jos hän sanoi: pilculiset pitä oleman sinun palckas/ nijn caicki lauma candoi pilculisia.
1 Moos 31:9 Nijn on Jumala ottanut teidän Isän hywyden/ ja andanut minulle.
1 Moos 31:10 Ja tapahdui lauman sijttämisen ajalla/ nostin minä silmäni ja näin unes/ ja cadzo/ caurit nousit juondeisten/ pilculisten ja kirjawain laumain päälle.
1 Moos 31:11 Ja Jumalan Engeli sanoi minulle unes: Jacob/ ja minä wastaisin: täsä minä olen.
1 Moos 31:12 Mutta hän sanoi: nosta silmäs/ ja cadzo/ caicki caurit nousewat juondeisten/ pilculisten ja kirjawain laumain päälle: Sillä minä olen nähnyt caicki mitä Laban sinulle teke.
1 Moos 31:13 Minä olen Jumala BethElis/ josa sinä woitelit kiwen/ ja teit minulle lupauxen/ nouse sijs nyt ja lähde täldä maalda/ ja palaja syndymä maalles.
1 Moos 31:14 Nijn wastaisit Rahel ja Lea/ ja sanoit hänelle: ei ole meillä enämbi osa/ eikä perimist meidän Isäm huones.
1 Moos 31:15 Eikö hän ole pitänyt meitä muucalaisna? sillä hän on myynyt meidän/ ja peräti syönyt meidän hindam.
1 Moos 31:16 Sentähden caicki hywyys/ jonga Jumala on ottanut meidän Isäldäm/ se tule oikeudella meille ja meidän lapsillem. Nyt sijs caicki mitä Jumala sinulle on käskenyt/ se tee.
1 Moos 31:17 NIin nousi Jacob/ ja nosti lapsens ja emändäns Camelein päälle.
1 Moos 31:18 Ja wei pois caiken hänen carjans/ ja caiken hänen tawarans/ cuin hän oli pannut cocoon Mesopotamias/ mennäxens Isäns Isaachin tygö Canaan maalle.
1 Moos 31:19 Mutta Laban oli mennyt keridzemän laumans. Ja Rahel warasti Isäns epäjumalat.
1 Moos 31:20 Nijn warasti Jacob Labanin Syrialaisen sydämen sijnä/ ettei hän ilmoittanut hänelle cosca hän pakeni.
1 Moos 31:21 Nijn hän pakeni/ ja caicki mitä hänellä oli/ nousi ja meni wirran ylidze/ ja meni Gileadin wuorta cohden.
1 Moos 31:22 Colmandena päiwänä ilmoitettin Labanille/ että Jacob oli paennut.
1 Moos 31:23 Ja hän otti weljens cansans/ ja ajoi händä taca seidzemen päiwäcunnan matcan/ ja saawutti hänen Gileadin wuorella.
1 Moos 31:24 Mutta Jumala oli tullut Labanin Syrialaisen tygö yöllä unes/ ja sanonut hänelle: cawata sinuas/ ettes mitän puhu Jacobille muuta/ cuin hywä.
1 Moos 31:25 Ja Laban lähestyi Jacobi. Mutta Jacob oli majans tehnyt wuorelle. Ja Laban teki weljinens myös majans Gileadin wuorelle.
1 Moos 31:26 Nijn sanoi Laban Jacobille: mitäs olet tehnyt/ ettäs warastit minun sydämeni/ ja olet wienyt pois minun tyttäreni nijncuin miecalla fangitut?
1 Moos 31:27 Ja mixis sala pakenit ja warastit sinus minulda/ ja et ilmoittanut minulle? että minä olisin sinua saattanut ilolla/ ja lauluilla/ ja trumbuilla/ ja candeleilla.
1 Moos 31:28 Ja et sallinut minun suuta anda minun pojilleni ja tyttärilleni? tämäns olet tyhmästi tehnyt.
1 Moos 31:29 Ja minulla olis kyllä/ Jumalan kijtos/ nijn paljo woima/ että minä tekisin teille paha/ mutta teidän Isän Jumala/ sanoi mennen yönä minulle: cawata idzes puhumast mitän Jacobille muuta cuin hywä.
1 Moos 31:30 JA nyt ettäs cummingin menit pois/ ja nijn surest ikäwöidzit Isäs huoneseen: mixis warastit minun jumalani?
1 Moos 31:31 Ja Jacob wastais/ ja sanoi Labanille: minä pelkäisin ja luulin sinun wäkiwallalla ottawan pois minulda sinun tyttäres.
1 Moos 31:32 Mutta kenengä tykö sinä löydät jumalas/ se cuolcon täsä meidän weljeim edes. Edzi omas minun tyköni/ ja ota pois se ( mutta ei Jacob tietänyt Rahelin nijtä warastanen. )
1 Moos 31:33 Nijn Laban meni Jacobin majaan/ ja Lean/ ja heidän molembain pijcains majaan/ ja ei löytänyt. Ja läxi Lean majast/ ja tuli Rahelin majaan.
1 Moos 31:34 Mutta Rahel oli ottanut epäjumalat/ ja pannut Camelein pahnain ala/ ja istui nijden päälle/ mutta Laban edzei caiken majan/ ja ei löytänyt.
1 Moos 31:35 Ja Rahel sanoi Isällens: älkön minun herran nyt wihastuco/ etten minä saa nosta sinun edesäs: sillä minulle tapahtu waimoin menon jälken. Ja hän edzei/ ja ei löytänyt epäjumalitans.
1 Moos 31:36 JA Jacob wihastui ja rijteli Labanin cansa/ wastais ja sanoi hänelle: mitä minä olen rickonut/ ja mikä minun pahatecon on/ ettäs minua olet nijn wihaisest ajanut taca?
1 Moos 31:37 Sinä olet edziskellyt caicki minun taloini calut/ mitäs olet löytänyt caikesta sinun talois caluista? tuo tähän minun ja sinun weljeis eteen/ ratcaista meidän cahden waihellam.
1 Moos 31:38 Minä olen ollut sinun tykönäs jo caxikymmendä ajastaica/ ja sinun lambas ja wuohes ei ole hedelmättömät ollet/ ja en ole minä syönyt oinaita sinun laumastas.
1 Moos 31:39 Engä ole tuonut sinulle pedolda haascattua/ mutta minun piti sen maxaman. Mitä ikänäns sinulda yöllä eli päiwällä warastettu oli/ sen olet sinä minun kädestäni waatinut.
1 Moos 31:40 Päiwällä on minun helle wäsyttänyt ja yöllä wilu/ ja uni on paennut minun silmistäni.
1 Moos 31:41 Minä olen jo caxikymmendä ajastaica ollut sinun huonesas/ neljätoistakymmendä ajastaica palwelin minä sinua cahden tyttäres tähden ja cuusi ajastaica sinun laumas tähden/ ja sinä olet muuttanut minun palckani kymmenen kerta.
1 Moos 31:42 Jollei minun Isäni Abrahamin Jumala/ ja Isaachin pelco olis ollut minun puolellani/ peräti tyhjänä olisit sinä minun päästänyt. Mutta Jumala on nähnyt minun waiwani ja käteni työt/ ja nuhteli mennen yönä sinua.
1 Moos 31:43 WAstais Laban/ ja sanoi Jacobille: tyttäret owat minun tyttäreni/ ja pojat owat minun poicani/ ja laumat owat minun laumani/ ja caicki cuins näet/ owat minun/ mitä minä teen tänäpän minun tyttärilleni taicka heidän lapsillens/ jotca he owat synnyttänet?
1 Moos 31:44 Tule sijs nyt ja tehkäm lijtto/ minä ja sinä/ joca on todistus sinun ja minun waihellani.
1 Moos 31:45 Nijn otti Jacob kiwen ja pani pystyälle muistoxi.
1 Moos 31:46 Ja Jacob sanoi weljillens: cootcat kiwiä. Ja he toit kiwiä/ ja teit rouckion/ ja söit sen rouckion päällä.
1 Moos 31:47 Ja Laban cudzui hänen Jegar Sahaduta: mutta Jacob cudzui hänen Gilead.
1 Moos 31:48 Nijn Laban sanoi: tämä rouckio olcon todistus tänäpän sinun ja minun waihellani/ sentähden cudzui hän hänen nimens Gilead.
1 Moos 31:49 Ja Mizpah/ sillä hän sanoi: HERra cadzocon sinun ja minun waihelleni/ cosca me ercanem toinen toisestam.
1 Moos 31:50 Jos sinä waiwat minun tyttäritäni/ taicka otat muita emänditä/ paidzi minun tyttäritäni. Ei ole ketän täsä meidän cansam/ mutta cadzo/ Jumala on todistaja minun ja sinun waihellas.
1 Moos 31:51 Ja Laban sanoi wielä Jacobille: cadzo/ tämä on rouckio/ ja tämä on kiwi/ jonga minä panin minun ja sinun waihelles.
1 Moos 31:52 Tämä rouckio olcon todistus/ jos minä käyn ylidze tämän rouckion sinun tygös/ taicka jos sinä käyt ylidze tämän rouckion ja kiwen minun tygöni/ wahingota tekemän.
1 Moos 31:53 Abrahamin Jumala ja Nahorin Jumala/ ja heidän Isäins Jumala/ ratcaiscon meidän wälilläm. Ja Jacob wannoi hänen Isäns Isaachin pelgon cautta.
1 Moos 31:54 Ja Jacob uhrais wuorella/ ja cudzui hänen weljens syömän. Ja cuin he olit syönet/ olit he yötä wuorella.
1 Moos 31:55 Mutta amulla warhain nousi Laban/ ja suuta andoi hänen poicains ja tytärtens/ ja siunais heitä/ ja meni matcans/ ja palais cotians.

Vers. 20. Nijn warasti ) Warasta sydändä ( nijncuin Hebrean kieles on tapa puhua ) on tehdä jotakin muiden tietämät.
v. 42. Isaachin pelco ) Jacob cudzu täsä Jumalan/ Isaachin pelgoxi/ että Isaac oli Jumalata pelkäwäinen.
v. 47. Gilead ) todistuxen rouckio.
v. 2. Mahanaim ) leiri.

XXXII. Lucu.

JAcob lähettä sanan edelläns/ lepyttämän weljens Esaut/ v. 3.
Esau tule händä wastan 400. miehen cansa/ v. 6.
hän pelkä ja rucoile Jumalalda apua/ v. 9.
lähettä hänelle lahjoja/ lepyttäxens händä/ v. 13.
Jumala painele hänen cansans miehen hahmos/ v. 25.
Hänen nimens muutetan ja cudzutan IsraEl/ v. 27.
siunatan/ v. 29.
cudzu sen paican Pnielixi/ että hän Jumalan siellä nähnyt oli/ v. 30.

1 Moos 32:1 MUtta Jacob meni hänen tietäns/ ja Jumalan Engelit tulit händä wastan.
1 Moos 32:2 Ja cosca hän näki heidän/ sanoi hän: nämät owat Jumalan sotajoucko. Ja hän cudzui sen paican Mahanaim.
1 Moos 32:3 NIjn Jacob lähetti sanan edelläns Esaun hänen weljens tygö/ Seirin maacundaan/ Edomin maalle.
1 Moos 32:4 Ja käski heitä/ sanoden: sanocat näin minun herralleni Esaulle: sinun palwelias Jacob käski sinulle sanoa: minä olen ollut Labanin tykönä tähän asti.
1 Moos 32:5 Ja minulla on carja ja Aseja/ lambaita/ palwelioita ja pijcoja/ ja lähetin ilmoittaman minun herralleni/ löytäxen armo sinun edesäs.
1 Moos 32:6 SAnansaattajat palaisit Jacobin tygö/ sanoden: me tulim Esaun sinun weljes tykö/ ja hän tule sinua wastan neljänsadan miehen cansa.
1 Moos 32:7 Nijn peljästyi Jacob cowan/ ja ahdistus tuli hänen päällens/ ja jacoi wäen joca oli hänen cansans/ ja lambat/ ja carjan ja Camelit cahteen jouckon.
1 Moos 32:8 Ja sanoi: jos Esau tule toisen joucon päälle/ ja lyö sen/ nijn toinen joucko pääse.
1 Moos 32:9 JA Jacob sanoi: HERra minun Isäni Abrahamin Jumala/ ja minun Isäni Isaachin Jumala/ sinä joca sanoit minulle: palaja maalles ja sucuis tygö/ ja minä teen sinulle hywä.
1 Moos 32:10 Minä olen mahdotoin caicken sijhen armon/ ja caicken sijhen totuuten/ jonga sinä teit palwelialles. Sillä cosca minä tämän Jordanin ylidze menin/ ei minulla muuta ollut cuin tämä sauwa/ mutta nyt minulla on caxi joucko.
1 Moos 32:11 Pelasta sijs nyt minua minun weljeni Esaun käsist: sillä minä pelkän hänen tulewan ja lyöwän minun ja äitin lapsinens.
1 Moos 32:12 Sinä olet cummingin sanonut: minä teen sinulle hywä/ ja lisän sinun siemenes nijncuin sannan meres/ joca paljouden tähden ei luetta taita.
1 Moos 32:13 JA hän yödyi sinne/ ja otti nijstä/ jotca osaisit olla käsillä/ lahjoja/ lähettäxens weljellens Esaulle.
1 Moos 32:14 Caxisata wohta/ ja caxikymmendä caurista/ caxisata lammasta/ ja caxikymmendä jäärä.
1 Moos 32:15 Imettäwiä Camelejä warsoinens colmekymmendä/ neljäkymmendä lehmä ja kymmenen härkä/ caxikymmendä Asia kymmenen warsan cansa.
1 Moos 32:16 Ja andoi ne palwelioittens käsijn/ idzecungin lauman erinäns/ ja sanoi palwelioillens: mengät minun edellän/ ja pitäkät wäli jocaidzen lauman waihella.
1 Moos 32:17 Ja käski ensimäiselle/ sanoden: Cosca minun weljen Esau cohta sinun/ ja kysy sinulle: kenengäs olet/ ja cuhungas menet? ja kenengä nämät owat/ joitas ajat edelläs?
1 Moos 32:18 Nijn sano: nämät owat sinun palwelias Jacobin lahjat/ lähetetyt minun herralleni Esaulle/ ja hän tule myös idze meidän jälisäm.
1 Moos 32:19 Nijn käski hän myös toiselle ja colmannelle/ ja caikille nijlle/ jotca käwit lauman jälis/ sanoden: tämän minun sanani jälken puhucat Esaulle/ cosca te hänen löydätte.
1 Moos 32:20 Ja sanocat myös: cadzo/ sinun palwelias Jacob on myös meidän jälisäm/ sillä hän ajatteli: minä lepytän hänen lahjalla joca edelläni mene/ sijtte minä näen hänen caswons/ mitämax/ hän otta wastan minua ystäwälisest.
1 Moos 32:21 Nijn lahjat menit hänen edelläns/ mutta hän oli idze sijnä yötä jouckoinens.
1 Moos 32:22 Ja nousi yöllä ja otti caxi hänen emändätäns/ ja ne caxi pijcans/ ja hänen yxitoistakymmendä lastans/ ja meni Jabokin luotus paickan.
1 Moos 32:23 Ja otti ne ja wei heidän wirran ylidzen/ ja wei myös ylidzen caicki mitä hänellä oli.
1 Moos 32:24 Mutta Jacob jäi sille puolelle yxinäns. Silloin paineli yxi mies hänen cansans/ sijhenasti cuin amurusco nousi.
1 Moos 32:25 Ja cuin hän näki ettei hän woittanut händä/ rupeis hän hänen reiteens/ nijn että Jacobin reisiluu horjahtui painelles hänen cansans.
1 Moos 32:26 Ja hän sanoi: päästä minua/ sillä amurusco nouse. Mutta hän wastais: en minä päästä sinua jolles siuna minua.
1 Moos 32:27 Ja hän sanoi hänelle: mikä sinun nimes on? hän wastais: Jacob.
1 Moos 32:28 Ja hän sanoi: ei sinua sillen pidä cudzuttaman Jacob/ waan IsraEl: sillä sinä olet taistellut Jumalan ja Ihmisten cansa/ ja olet woittanut.
1 Moos 32:29 Ja Jacob kysyi hänelle/ ja sanoi: sanos nyt sinun nimes. Mutta hän sanoi: mixis minun nimeni kysyt? Ja hän siunais händä sijnä paicas.
1 Moos 32:30 Ja Jacob cudzui sen paican Pniel: sillä minä olen nähnyt Jumalan caswosta caswoon/ ja minä olen wapadettu.
1 Moos 32:31 Ja Auringo nousi cosca hän Pnielin ohidze käwi/ ja hän ondui reisisuonestans.
1 Moos 32:22 Sentähden ei syö Israelin lapset reisisuonda tähän päiwän asti/ että Jacobin reisiluu horjahtui.

Vers. 24. Yxi mies ) Tämä mies oli Jumalan Poica ihmisen hahmos/ jonga hän ajallans päällens ottawa oli. Ibid. Paineli ) Täsä ei Jumalan Poica näytä hänen Jumalista woimans/ waan ainoastans ihmisen wäen/ ja andoi Jacobin idzens woitta.
v. 28. IsraEl ) Tule sijtä sanasta Sara , se on/ taistella eli wallita/ josta on Sar Isändä/ Sara emändä/ ja IsraEl/ Ruhtinas eli Jumalan Sangar/ se on/ joca Jumalan cansa painele ja woitta/ joca tapahtu uscon cautta/ joca idzens pitä Jumalan sanasa/ että hän woitta hänen wihans/ ja saa hänen lepyisexi Isäxi.

XXXIII. Lucu.

ESau cohta Jacobit/ v. 1.
Jacob nöyryttä idzens Esaun edes/ v. 3.
Esau hala Jacobit/ ja suuta anda hänen/ v. 4.
Puhuwat cauwan ystäwälisest ja weljellisest/ v. 5.
Esau palaja Seirijn/ v. 16.
Jacob mene hiljaxens peräst Canaan maalle Sichemijn/ v. 18.
Ja rucoile wäkewätä Israelin Jumalan nime/ v. 20.

1 Moos 33:1 JAcob nosti silmäns/ ja näki weljens Esaun tulewan/ neljän sadan miehen cansa. Ja jacoi lapsens Lealle ja Rahelille/ ja molemmille pijcoille.
1 Moos 33:2 Ja asetti pijcat lapsinens ensimäisixi/ sitälähin Lean hänen lastens cansa/ ja Rahelin Josephin cansa jälkimmäisexi.
1 Moos 33:3 Mutta idze hän käwi heidän edelläns/ ja cumarsi hänens maahan seidzemen kerta/ sijhenasti cuin hän weljens lähestyi.
1 Moos 33:4 Ja Esau juoxi händä wastan/ ja sylijns otti hänen/ ja halais händä caulast/ ja suuta andoi hänen/ ja he itkit.
1 Moos 33:5 Ja hän nosti silmäns/ ja näki waimot ja lapset/ ja sanoi: cutca nämät cansas owat? hän wastais: ne owat lapset/ jotca Jumala on lahjoittanut sinun palwelialles.
1 Moos 33:6 Nijn pijcat lähestyit lapsinens/ ja cumarsit hänen edesäns.
1 Moos 33:7 Ja lähestyi myös Lea lapsinens/ ja cumarsit hänen edesäns. Sijtte tuli Joseph ja Rahel/ jotca myös cumarsit hänen edesäns.
1 Moos 33:8 Ja hän sanoi: mitäs tahdot caiken tämän joucon cansa/ cuin minä cohdannut olen? hän wastais: löytäxeni armo minun Herrani edes.
1 Moos 33:9 Ja Esau sanoi: minulla on kyllä/ minun weljen/ pidä omas.
1 Moos 33:10 Nijn Jacob wastais: ei nijn/ mutta jos minä olen löytänyt armon sinun edesäs/ nijn ota minun lahjani minun kädestäni: sillä minä näin sinun caswos/ nijncuin minä olisin nähnyt Jumalan caswot/ ota se hywäxes minulda.
1 Moos 33:11 Ota sijs se siunaus/ jonga minä olen tuonut sinulle: sillä Jumala on sen minulle andanut/ ja minulla on kyllä caickinaista. Nijn hän waadei händä ottaman.
1 Moos 33:12 JA Esau sanoi: lähtekäm jo matcustaman/ minä waellan sinun cansas.
1 Moos 33:13 Nijn hän sanoi hänelle: minun Herran tietä minulla olewan pieniä lapsia/ ja imettäwäisiä lambaita ja carja/ jos ne yhtenä päiwänä äkist ajetaisin/ nijn cuolis coco lauma.
1 Moos 33:14 Nijn mengän minun Herran hänen palwelians edellä/ mutta minä seuran hiljaxens/ senjälken cuin carja ja lapset käydä woiwat/ sijhenasti cuin minä tulen minun Herrani tygö Seirijn.
1 Moos 33:15 Esau sanoi: minä jätän cuitengin sinun tygös jotakin sijtä wäest/ cuin minun cansan on. Hän wastais: mihingä se? anna minun ainoastans löytä armo minun Herrani edes.
1 Moos 33:16 Nijn Esau palais sinä päiwänä hänen tietäns myöden Seirijn.
1 Moos 33:17 Mutta Jacob matcusti Suchotthijn/ ja rakensi idzellens huonen/ ja teki majat hänen carjallens. Sentähden cudzui hän sen paican Suchoth.
1 Moos 33:18 SIjtte tuli Jacob Salemijn sijhen Caupungijn Sichem/ joca on Canaan maalla/ sijtte cuin hän oli tullut Mesopotamiast/ ja sioitti idzens Caupungin cohdalle.
1 Moos 33:19 Ja osti murun peldo/ johonga hän teki majans/ Hemorin Sichemin Isän lapsilda/ sadan penningin edest.
1 Moos 33:20 Ja rakensi sijnä Altarin/ ja rucoili wäkewätä Israelin Jumalan nime.

XXXIV. Lucu.

JAcobin tytär Dina häwäistän Sichemildä Hemorin pojalda/ v. 1.
Joca ano händä emännäxens/ v. 3.
Jacobin pojat ottawat sen suurexi ylöncadzexi/ v. 7.
Hemor ja Sichem puhuwat heidän cansans ystäwälisest/ v. 8.
Että he tydyit sijhen/ mutta sillä ehdolla/ että Sichem ja caicki Caupungi andais idzens ymbärinsleicata/ v. 13.
Israelin pojat Simeon ja Lewi tappawat heidän/ ja ryöstäwät Caupungin/ v. 25.
Joca Jacobin mielest oli sangen paha/ v. 30.

1 Moos 34:1 JA Dina Lean tytär/ jonga hän Jacobille synnyttänyt oli/ meni cadzeleman sen maacunnan tyttäritä.
1 Moos 34:2 Cosca Sichem Hemorin Hewein/ sen maacunnan Ruhtinan poica näki hänen/ otti hän hänen ja macais hänen/ ja häwäis hänen.
1 Moos 34:3 Ja hänen sydämens paloi Dinan Jacobin tyttären päälle/ ja racasti pijca/ ja puhutteli händä suloisilla sanoilla.
1 Moos 34:4 Ja Sichem sanoi hänen Isällens Hemorille/ sanoden: ota minulle tämä pijca emännäxi.
1 Moos 34:5 Ja Jacob cuuli että hänen tyttärens Dina oli häwäisty/ ja hänen poicans olit lauman cansa kedolla. Ja Jacob waickeni sijhenasti cuin he tulit.
1 Moos 34:6 Ja Hemor Sichemin Isä meni Jacobin tygö puhutteleman händä.
1 Moos 34:7 Silloin tulit Jacobin pojat kedolda: ja cosca he sen cuulit/ tulit miehet surullisexi/ ja wihastuit sangen cowan/ että hän oli tehnyt häpiälisen työn Israelis/ maaten Jacobin tyttären: sillä ei ollut se oikein tehty.
1 Moos 34:8 NIjn puhui Hemor heidän cansans/ sanoden: minun poicani Sichemin sydän halaja teidän tyttären jälken/ andacat sijs se hänelle emännäxi.
1 Moos 34:9 Yhtennaittacat teitän meidän cansam/ andacat teidän tyttären meille/ ja ottacat jällens meidän tyttärem teille.
1 Moos 34:10 Ja asucat meidän cansam/ maan pitä oleman teille aldin/ asucat/ myykät ja ostacat sijnä/ ja omistacat maa.
1 Moos 34:11 Ja Sichem sanoi hänen Isällens ja weljillens: andacat minun löytä armo teidän edesän/ ja mitä te sanotte minulle/ sen minä annan.
1 Moos 34:12 Anocat minulda rohkiast huomenlahja ja andimita/ ja minä annan mitä te anotte/ andacat minulle waiwoin se pijca emännäxi.
1 Moos 34:13 Nijn wastaisit Jacobin pojat Sichemille/ ja hänen Isällens Hemorille/ ja puhuit petoxella/ että hän oli heidän sisarens Dinan häwäisnyt.
1 Moos 34:14 Ja sanoit heille: en me taida sitä tehdä/ että me annam meidän sisarem ymbärinsleickamattomalle miehelle: sillä se olis meille häpiäxi.
1 Moos 34:15 Mutta cuitengin sijnä me suostum teihin/ jos te tuletta meidän caldaisexem/ että caicki miehenpuoli teidän seasan ymbärinsleicataisin.
1 Moos 34:16 Nijn me annam meidän tyttärem teille/ ja otam teidän tyttären meille/ ja asum teidän cansan/ ja tulem yhdexi Canssaxi.
1 Moos 34:17 Mutta jollette cuule meitä/ ja anna teitän ymbärinsleicata/ nijn me otam meidän tyttärem/ ja menem matcam.
1 Moos 34:18 Ja heidän puhens kelpais Hemorille/ ja Sichemille Hemorin pojalle.
1 Moos 34:19 Ja se nuori mies ei wijwytellyt sitä tehdäxens: sillä hän racasti suurest Jacobin tytärtä/ ja hän oli cunnias pidettäpä caickein ylidze hänen Isäns huones.
1 Moos 34:20 NIjn tuli Hemor ja hänen poicans Sichem Caupungins porttijn/ ja puhuit heidän Caupungins miehille/ sanoden:
1 Moos 34:21 Nämät miehet owat rauhalliset meidän cansam/ ja tahtowat asua ja elä tällä maalla/ ja cadzo/ maa on kyllä awara heidän edesäns/ ottacam heidän tyttärens meille emännäxi/ ja andacam meidän tyttärem heille.
1 Moos 34:22 Mutta sijhen ne miehet andawat meille suosions/ asuaxens meidän cansam ja tullaxens yhdexi Canssaxi/ jos meistä ymbärinsleicatan caicki miehenpuoli/ nijncuin he myös ymbärinsleicatut owat.
1 Moos 34:23 Heidän carjans ja hywydens/ ja caicki cuin heillä on/ tule meidän omaxem/ jos me muutoin olem heidän tahtons jälken/ nijn että he asuwat meidän cansam.
1 Moos 34:24 Ja he olit Hemorille cuuliaiset/ ja Sichemille hänen pojallens/ caicki jotca hänen Caupungins portista käwit ulos ja sisälle/ ja ymbärinsleickaisit heidäns/ jocainen miehenpuoli/ jotca hänen Caupungins portista käwit ulos ja sisälle.
1 Moos 34:25 JA tapahdui colmandena päiwänä/ cosca he kipiämmälläns olit/ otit ne caxi Jacobin poica Simeon ja Lewi/ Dinan weljet/ cumbikin heidän mieckans/ ja menit rohkiast Caupungijn/ ja tapoit jocaidzen miehenpuolen.
1 Moos 34:26 Ja tapoit myös Hemorin/ ja hänen poicans Sichemin miecan terällä/ ja otit heidän sisarens Dinan/ Sichemin huonesta/ ja menit pois.
1 Moos 34:27 Nijn tulit Jacobin pojat tapettuiden päälle/ ja ryöstäisit Caupungin/ että he olit häwäisnet heidän sisarens.
1 Moos 34:28 Ja weit pois heidän lambans/ carjans/ Asins/ ja mitä sekä Caupungis että kedolla oli.
1 Moos 34:29 Ja caicki heidän hywydens/ lapsens ja heidän waimons he otit fangixi/ ja ryöstäisit caicki mitä huoneisa oli.
1 Moos 34:30 Ja Jacob sanoi Simeonille ja Lewille: te oletta minulle mielicarwauden tehnet/ saattaden minun haisewaisexi tämän maacunnan asuwaisille/ Cananereille ja Pheresereille/ ja minä olen wähä joucko/ cosca he heidäns cocowat minun päälleni/ nijn he tappawat minun/ minä hucutetan ja caicki minun huoneni.
Mutta he wastaisit: pitiköst heidän tekemän meidän sisarem cansa/ nijncuin jongun porton cansa.

XXXV. Lucu.

JUmala käske Jacobin mennä Sichemist BethElijn/ v. 1.
Jacob käske perhens panna pois epäjumalat/ ja mene sinne ja teke HERralle Altarin/ v. 2.
siellä cuole Debora Rebeckan imettäjä/ v. 8.
Jumala näky taas Jacobille/ ja wahwista hänelle sen nimen IsraEl/ lupauxella Canaan maasta/ v. 9.
BethElist waeldais/ synnyttä Rahel BenJaminin/ ja cuole/ v. 16.
Ruben maca Isäns emännän Bilhan cansa/ v. 22.
Jacobin tuldu Hebronijn/ cuole hänen Isäns Isaac/ ja haudatan/ v. 27.

1 Moos 35:1 JA Jumala sanoi Jacobille: nouse ja mene BethElin päin/ ja asu siellä/ ja tee sijhen Altari Jumalalle/ joca sinulle ilmestyi/ cosca sinä pakenit weljes Esaun edestä.
1 Moos 35:2 Nijn sanoi Jacob perhellens/ ja caikille jotca hänen cansans olit/ eroittacat teistän wierat jumalat/ jotca teidän seasan owat/ ja puhdistacat teitän/ ja muuttacat teidän waatten.
1 Moos 35:3 Ja noscam ja mengäm BethElin päin/ että minä tekisin sijhen Altarin Jumalalle/ joca minua cuuli minun hätä aicanani/ ja on ollut minun cansani tiellä/ jota minä matcustin.
1 Moos 35:4 Nijn he annoit Jacobille caicki wierat jumalat jotca heidän käsisäns olit/ ja heidän corwarengans. Ja Jacob caiwoi ne sen tammen ale/ joca oli Sichemin tykönä/ ja he matcustit.
1 Moos 35:5 Ja Jumalan pelco tuli nijlle Caupungeille/ jotca olit heidän ymbärilläns ettei he ajanet Jacobin poikia taca.
1 Moos 35:6 Nijn tuli Jacob Luzijn Canaan maalle joca cudzutan BethEl/ caiken sen wäen cansa cuin hänen cansans oli.
1 Moos 35:7 Ja rakensi sijhen Altarin/ ja cudzui sen paican ElBethEl/ sillä Jumala ilmestyi sijnä hänelle/ paetesans weljens edest.
1 Moos 35:8 Nijn cuoli Debora Rebeckan imettäjä/ ja haudattin alemmaiselle puolelle BethElitä/ sen tammen ala joca cudzutan itcutammexi.
1 Moos 35:9 JA Jumala ilmestyi taas Jacobille/ sijttecuin hän oli tullut Mesopotamiast/ ja siunais händä.
1 Moos 35:10 Ja sanoi hänelle: sinun nimes on Jacob/ mutta ei sillen pidä sinun nimes cudzuttaman Jacob/ waan IsraEl/ pitä sinun nimes oleman. Ja nijn hän cudzuttin IsraEl.
1 Moos 35:11 Ja Jumala sanoi hänelle: Minä olen caickiwaldias Jumala/ ole hedelmälinen ja enäne/ Canssa ja Canssain joucko tulewat sinun cupeistas.
1 Moos 35:12 Ja sen maan jonga minä olen andanut Abrahamille ja Isaachille/ annan minä sinullen/ ja sinun siemenelles sinun jälkes.
1 Moos 35:13 Ja nijn meni Jumala ylös hänen tyköns/ sijtä paicast/ cuin hän hänen cansans puhunut oli.
1 Moos 35:14 Mutta Jacob asetti sijhen paickaan kiwen muistoxi/ josa hän hänen cansans puhunut oli/ ja uhraris juomauhria/ ja caasi öljyä sen päälle.
1 Moos 35:15 Ja Jacob cudzui sen paican/ josa Jumala oli puhunut hänen cansans/ BethEl.
1 Moos 35:16 JA he matcustit BethElist/ ja cuin wielä wähä matca oli Ephrathijn/ synnytti Rahel/ ja synnyttäminen oli hänelle sangen rascas.
1 Moos 35:17 Ja cosca synnyttäminen oli hänellä rascaimmallans/ sanoi lastenämmä hänelle: älä pelkä/ sillä tämä poica on sinulla myös olewa.
1 Moos 35:18 Mutta hänen hengens lähteis/ cosca hänen piti cuoleman/ cudzui hän hänen nimens BenOni/ mutta hänen Isäns cudzui hänen nimens BenJamin.
1 Moos 35:19 Nijn cuoli Rahel/ ja haudattin Ephrathin tien wiereen/ joca nyt cudzutan BethLehem.
1 Moos 35:20 Ja Jacob pani padzan hänen hautans tygö/ ja tämä on Rahelin haudan padzas/ haman tähän päiwän asti.
1 Moos 35:21 JA IsraEl matcusti edespäin/ ja teki majans tuolle puolelle Ederin tornia.
1 Moos 35:22 Ja se tapahdui/ cosca IsraEl asui sijnä maacunnas/ meni Ruben ja macais Bilhan hänen Isäns jalcawaimon cansa. Ja IsraEl sai sen cuulla.
1 Moos 35:23 JA Jacobilla oli caxitoistakymmendä poica. Lean pojat oli nämät: Jacobin esicoinen Ruben/ Simeon/ Lewi/ Juda/ Isaschar ja Zebulon.
1 Moos 35:24 Rahelin pojat olit: Joseph ja BenJamin.
1 Moos 35:25 Bilhan Rahelin pijcan pojat olit: Dan ja Nephtali.
1 Moos 35:26 Silpan Lean pijcan pojat olit: Gad ja Asser. Nämät owat Jacobin pojat/ jotca hänelle syndynet olit Mesopotamias.
1 Moos 35:27 JA Jacob tuli hänen Isäns Isaachin tygö Mamreen/ Arban caupungijn/ joca cudzutan Hebron/ josa Abraham ja Isaac olit muucalaiset ollet.
1 Moos 35:28 Ja Isaac oli sadan ja cahdexankymmenen ajastaicainen/ ja tuli sairaxi/ ja cuoli/ ja coottin Canssans tygö/ wanhana ja suuttunun elämäst. Ja hänen poicans Esau ja Jacob hautaisit hänen.

Vers. 7. ELBethEl ) se on/ Jumala BethElis.
v. 14 Juomauhri ) se oli wijna/ nijncuin seurawaisis kirjois löytän
v. 18. BenOni ) on/ minun kipuni poica. Mutta ( BenJamin ) oikian käden poica.

XXXVI. Lucu.

ESau mene Canaan maalda Seirin wuorelle/ ja asu siellä/ v. 6.
hänestä owat Edomerit tullet/ v. 9.
jotca ennen sijnä maasa asuit/ olit Seirin sen Horein lapset/ joista monda Ruhtinast oli/ v. 20.
ennencuin Israelin lapsilla Cuningast oli/ hallidzi monda Cuningast Edomis toinen toisens jälken/ v. 31.
ja myös Ruhtinast/ jotca Esausta tullet olit/ v. 40.

1 Moos 36:1 TÄmä on Esaun sucucunda/ joca cudzutan Edom.
1 Moos 36:2 Esau otti emännät Canaan tyttärist: Adan Elonin Hethein tyttären/ ja Ahalibaman Anan Zibeonin Hewein tyttären tyttären.
1 Moos 36:3 Ja Basmathin Ismaelin tyttären/ Nebajothin sisaren.
1 Moos 36:4 Ja Ada synnytti Esaulle Eliphan. Ja Basmath synnytti Reguelin.
1 Moos 36:5 Ahalibama synnytti Jeun/ Jaelamin ja Korahn. Nämät owat Esaun lapset/ jotca hänelle synnyit Canaan maalla.
1 Moos 36:6 Ja Esau otti hänen emändäns/ poicans ja tyttärens/ ja caicki hänen huonens sielut/ ja caiken carjans ja caiken hänen tawarans/ cuin hän oli pannut cocoon Canaan maalla/ ja meni toiselle maalle/ Jacobin hänen weljens tykö.
1 Moos 36:7 Sillä heidän tawarans oli nijn suuri/ ettei he taitanet asua ynnä/ ja se maa josa he muucalaiset olit/ ei wetänyt heitä heidän carjans paljouden tähden.
1 Moos 36:8 Nijn asui Esau Seirin wuorella/ ja tämä Esau/ on Edom.
1 Moos 36:9 Nämät owat Esaun sucucunnat Edomiterein Isän Seirin wuorella.
1 Moos 36:10 Nämät owat Esaun poicain nimet: Eliphaz/ Adan/ Esaun emännän poica. Reguel/ Basmathin Esaun emännän poica.
1 Moos 36:11 Ja Eliphan pojat olit nämät: Theman/ Omar/ Zepho/ Gaetham ja Kenas.
1 Moos 36:12 Mutta Thimna oli Eliphan Esaun pojan jalcawaimo/ hän synnytti Amalekin. Nämät owat Adan Esaun emännän lapset.
1 Moos 36:13 Mutta Reguelin lapset owat nämät: Nahath/ Zerah/ Samma/ Misa. Nämät owat Basmathin Esaun emännän lapset.
1 Moos 36:14 Mutta nämät olit Ahalibaman Esaun emännän pojat/ Anan tyttären/ Zibeonin tyttären lapset/ jotca hän synnytti Esaulle: Jeus/ Jaelam ja Korah.
1 Moos 36:15 Nämät owat Ruhtinat Esaun lapsista: Eliphan Esaun esicoisen lapset owat nämät: se Ruhtinas Theman/ se Ruhtinas Omar/ se Ruhtinas Zepho/ se Ruhtinas Kenas.
1 Moos 36:16 Se Ruhtinas Korah/ se Ruhtinas Gaetham/ se Ruhtinas Amalek. Nämät owat Ruhtinat Eliphast Edomin maalla/ ja owat Adan lapset.
1 Moos 36:17 Ja nämät owat Reguelin Esaun pojan lapset: se Ruhtinas Nahath/ se Ruhtinas Serah/ se Ruhtinas Samma/ se Ruhtinas Misa. Nämät owat Ruhtinat Reguelist Edomerein maalla/ ja owat Basmathin Esaun emännän lapset.
1 Moos 36:18 Mutta nämät owat Ahalibaman Esaun emännän lapset: se Ruhtinas Jeus/ se Ruhtinas Jaelam/ se Ruhtinas Korah. Nämät owat Ruhtinat Ahalibamast/ Anan tyttärest/ Esaun emännäst.
1 Moos 36:19 Nämät owat Esaun lapset/ ja heidän Ruhtinans. Hän on Edom.
1 Moos 36:20 MUtta nämät owat Seirin sen Horein lapset jotca sillä maalla asuit: Lothan/ Sobal/ Sibeon/ Ana/ Dison/ Ezer ja Dizan.
1 Moos 36:21 Nämät owat Horein Ruhtinat/ caicki Seirin lapset Edomin maalla.
1 Moos 36:22 Mutta Lothanin lapset owat: Hori ja Heman/ ja Lothanin sisar/ Thimna.
1 Moos 36:23 Sobalin lapset olit nämät: Alwan/ Manahat/ Ebal/ Sepho ja Onam.
1 Moos 36:24 Nämät olit Sibeonin lapset: Aja ja Ana. Tämä on se Ana joca corwes löysi Muuli Asit/ caitesans Isäns Sibeonin Aseja.
1 Moos 36:25 Mutta Ananin lapset olit: Dison ja Ahalibama Ananin tytär.
1 Moos 36:26 Disonin lapset olit: Hemdan/ Esban/ Jethran ja Charan.
1 Moos 36:27 Ezerin lapset olit: Bilhan/ Sawan ja Akan.
1 Moos 36:28 Disanin lapset olit: Uz ja Aran.
1 Moos 36:29 Nämät owat Horein Ruhtinat: se Ruhtinas Lothan/ se Ruhtinas Sobal/ se Ruhtinas Zibeon/ se Ruhtinas Ana.
1 Moos 36:30 Se Ruhtinas Dison/ se Ruhtinas Ezer/ se Ruhtinas Disan. Nämät owat Horein Ruhtinat jotca Seirin maalla hallidzit.
1 Moos 36:31 MUtta Cuningat cuin Edomin maalla hallidzit/ ennencuin jocu Cuningas hallidzi Israelin lapsia/ owat nämät:
1 Moos 36:32 Nijn hallidzi Edomis Bela Beorin poica/ ja hänen Caupungins nimi oli Dinhaba.
1 Moos 36:33 Ja cosca Bela cuoli/ tuli Jobab Serahn poica Basrast Cuningaxi hänen siaans.
1 Moos 36:34 Cuin Jobab cuoli/ tuli Husam Themanerein maalda hänen siaans.
1 Moos 36:35 Cosca Husam cuoli/ tuli Hadad Bedadin poica cuningaxi hänen siaans/ joca löi Midianiterit Moabiterein kedolla/ ja hänen Caupungins nimi oli Awith.
1 Moos 36:36 Cosca Hadad cuoli/ hallidzi Samla Masrechast.
1 Moos 36:37 Cosca Samla cuoli/ tuli Saul Cuningaxi hänen siaans/ Rehobothin wirran tykönä.
1 Moos 36:38 Cosca Saul cuoli/ tuli Baalhanan Achborin poica Cuningaxi hänen siaans.
1 Moos 36:39 Cosca Baalhanan Achborin poica cuoli/ tuli Hadar Cuningaxi hänen siaans/ ja hänen Caupungins nimi oli Pagu/ ja hänen emändäns nimi oli Mehetabeel/ Matredin tytär/ joca Mesahabin tytär oli.
1 Moos 36:40 Ja nämät owat Esaun Ruhtinasten nimet heidän suguisans/ paicoisans ja nimisäns: se Ruhtinas Thimna/ se Ruhtinas Alua/ se Ruhtinas Jetheth/
1 Moos 36:41 Se Ruhtinas Ahalibama/ se Ruhtinas Ela/ se Ruhtinas Pinon/ se Ruhtinas Knas.
1 Moos 36:42 Se Ruhtinas Theman/ se Ruhtinas Mibzar.
1 Moos 36:43 Se Ruhtinas Magdiel/ se Ruhtinas Iram. Nämät owat Edomin Ruhtinat/ nijncuin he asunet owat perindö maallans/ ja Esau on Edomerein Isä

XXXVII. Lucu.

JAcob pitä lapsistans Josephin rackaimbana/ sentähden cadehtiwat muut händä/ v. 1.
Joseph näke caxi unda tulewaisest cunniastans/ josta he catemmaxi tulewat/ v. 5.
tahtowat tappa hänen/ v. 18.
Ruben estä sen/ v. 11.
He heittäwät hänen cuoppaan/ sijhenasti cuin Ismaeliterit ostawat hänen/ v. 23.
tahrawat hänen hamens wereen ja lähettäwät Jacobille/ v. 31.
joca luule medzän pedon hänen cuoliaxi repinen/ tule murhelisexi/ ja ei tahdo idzens anda lohdutetta/ v. 33.

1 Moos 37:1 JA Jacob asui sillä maalla/ josa hänen Isäns muucalainen oli ollut/ nimittäin/ Canaan maalla.
1 Moos 37:2 Ja nämät owat Jacobin sucucunnat: Joseph oli seidzementoistakymmenen ajastaicainen/ cosca hän caidzi carja weljeins cansa/ ja hän oli hänen nuorella ijälläns Bilhan ja Silpan/ hänen Isäns emändäin lasten cansa/ ja Joseph ilmoitti Isällens/ mikä paha sanoma heistä cuului.
1 Moos 37:3 MUtta Israel racasti Josephita enä cuin caickia muita lapsians/ että hän oli syndynyt hänelle hänen wanhalla ijälläns/ ja teki hänelle kirjawan hamen.
1 Moos 37:4 Cuin hänen weljens näit/ että hänen Isäns racasti händä enä cuin caickia hänen welijäns/ cadetit he händä/ ja ei woinet sanacan puhutella händä ystäwälisest.
1 Moos 37:5 Nijn Joseph näki unen ja ilmoitti sen weljillens/ josta he rupeisit händä enämmin cadehtiman:
1 Moos 37:6 Sillä hän oli sanonut heille: cuulcas tätä unda jonga minä näin.
1 Moos 37:7 Me olimma sitowanans jalalisia wainiolla/ ja minun jalalisen nousi ja seisoi/ mutta teidän jalalisen seisoit ymbärillä/ ja cumarsit minun jalalistani.
1 Moos 37:8 Nijn sanoit hänen weljens hänelle: sinäkö tulet meidän Cuningaxem hallidzeman meitä? ja cadetit händä wielä enämmin/ hänen unens ja puhens tähden.
1 Moos 37:9 Ja hän taas näki toisen unen/ ja jutteli sen weljillens/ ja sanoi: cadzo/ minä näin wielä unda: minä olin näkewänäns/ että Auringo/ Cuu ja yxitoistakymmendä tähte cumarsit minua.
1 Moos 37:10 Ja cuin hän sitä saneli Isällens ja weljillens/ nuhteli hänen Isäns händä ja sanoi hänelle: mikä uni se on cuin sinä olet nähnyt? pitäkö minun ja sinun äitis/ ja weljes/ tuleman ja cumartaman meitäm sinun edesäs maahan?
1 Moos 37:11 Ja hänen weljens cadetit händä/ mutta hänen Isäns piti nämät sanat mielesäs.
1 Moos 37:12 COsca hänen weljens menit caidzeman Isäns carja Sichemijn:
1 Moos 37:13 Sanoi Israel Josephille: eikö weljes caidze carja Sichemis? tule/ minä lähetän sinun heidän tygöns/ hän wastais täsä minä olen.
1 Moos 37:14 Hän sanoi: mene ja cadzo/ owatco weljes ja carja rauhas/ ja palaja minulle sanoman/ cuinga heidän käy. Ja hän lähetti hänen Hebronin laxosta menemän Sichemijn.
1 Moos 37:15 Nijn yxi mies löysi hänen exyxis kedolla/ ja kysyi hänelle/ sanoden: mitäs edzit?
1 Moos 37:16 Hän wastais: minä edzin weljejäni/ sanos minulle/ cusa he caidzewat carja?
1 Moos 37:17 Ja mies sanoi: he läxit tääldä/ ja minä cuulin heidän sanowan: käykäm Dothanijn. Nijn Joseph meni weljeins perän/ ja löysi heidän Dothanist.
1 Moos 37:18 CUin he caucana näit hänen/ ennencuin hän heitä lähestyi/ pidit he newo händä wastan/ tappaxens händä.
1 Moos 37:19 Ja sanoit toinen toisellens: cadzo/ toi unen näkiä tule.
1 Moos 37:20 Käykäm sijs ja tappacam händä/ ja heittäkäm händä cuoppaan/ ja sanocam: paha peto on hänen syönyt/ nijn saadan nähdä/ mihingä hänen unens joutuwat.
1 Moos 37:21 Cosca Ruben sen cuuli/ tahdoi hän händä pelasta heidän käsistäns/ ja sanoi: älkäm hänen hengens ottaco.
1 Moos 37:22 Ja Ruben wielä sanoi: älkät wuodattaco werta/ waan heittäkät händä tähän cuoppaan joca on corwesa/ ja älkät satuttaco kättän häneen: sillä hän tahdoi pelasta händä heidän käsistäns/ saattaxens händä jällens Isäns tygö.
1 Moos 37:23 COsca Joseph tuli weljeins tygö/ rijsuit he häneldä hamen/ nimittäin/ sen kirjawan hamen joca hänen päälläns oli.
1 Moos 37:24 Ja otit hänen ja heitit cuoppaan/ ja cuoppa oli tyhjä/ ja ei ollut sijnä wettä/ nijn he istuit syömän.
1 Moos 37:25 Cosca he nostit silmäns/ ja näit Ismaeliterein joucon tulewan Gileadist/ Cameleinens/ cannattaden callita juuria/ Balsamia ja Mirrhamia/ ja menewän Egyptijn.
1 Moos 37:26 Nijn sanoi Juda weljillens: mitä me sijtä hyödym/ että me murham meidän weljem ja salam hänen werens?
1 Moos 37:27 Käykäm ja myykäm händä Ismaelitereille/ ja älkäm satuttaco käsiäm häneen: sillä hän on meidän weljem ja liham. Ja he cuulit händä.
1 Moos 37:28 Cosca Midianiterein cauppamiehet sijtä menit ohidze/ wedit he Josephin cuopast/ ja myit hänen Ismaelitereille/ cahtenkymmeneen hopiapenningijn/ jotca weit Josephin pois Egyptijn.
1 Moos 37:29 COsca Ruben palais cuopalle/ ja ei löytänyt Josephia sieldä/ rewäis hän waattens/
1 Moos 37:30 Ja palais weljeins tygö/ ja sanoi: ei ole nuorucainen siellä/ cuhunga minä menen?
1 Moos 37:31 Nijn he otit Josephin hamen/ ja tapoit caurin/ ja tahraisit hamen wereen/
1 Moos 37:32 Ja lähetit sen kirjawan hamen/ ja annoit canda Isällens/ ja sanoit: tämän me löysim/ tunnustele jos tämä on poicas hame taicka ei?
1 Moos 37:33 Ja hän tunsi sen/ ja sanoi: tämä on minun poicani hame/ paha peto on hänen syönyt/ ja raatelewaiselda pedolda on Joseph reweldy.
1 Moos 37:34 Ja Jacob rewäis waattens/ ja käärei säkin cupeijns/ ja murhetti poicans monda päiwä.
1 Moos 37:35 Ja caicki hänen poicans ja tyttärens nousit händä lohduttaman/ waan ei hän tahtonut anda idzens lohdutetta/ mutta sanoi: minä murehtien menen alas poicani tygö hautaan. Ja hänen Isäns itki händä.
1 Moos 37:36 Mutta Midianiterit myit hänen Egyptijn/ Potipharille/ Pharaon Camaripalwelialle ja huowinhaldialle.

XXXVIII. Lucu.

JUda/ Jacobin poica/ otta Cananealaisen emännäxens/ joca synnyttä hänen Gerin/ Onanin ja Selahn/ v. 1.
hänen Isäns anda Gerille Thamarin emännäxi/ ja cosca hän cuole/ anda hän hänelle Onanin/ v. 6.
cosca tämä cuole/ lupa Juda hänelle colmannen poicans Selahn/ v. 10.
mutta ettei hän händä saanut/ v. 11.
Pettä hän Appens macaman cansans/ v. 12 ja synnyttä Perezen ja Serahn/ v. 27.

1 Moos 38:1 SE tapahtui sijhen aican/ että Juda meni alas weljeins tykö/ ja poickeis yhden miehen tygö Odollamijn/ jonga nimi oli Hira.
1 Moos 38:2 Ja Juda näki siellä Cananean miehen tyttären/ hänen nimens oli Sua/ ja otti hänen:
1 Moos 38:3 Ja cosca hän oli maannut hänen cansans/ tuli hän rascaxi ja synnytti pojan/ ja cudzui hänen nimens Ger.
1 Moos 38:4 Ja hän taas tuli rascaxi ja synnytti pojan/ ja cudzui hänen nimens Onan.
1 Moos 38:5 Ja hän synnytti taas pojan/ ja cudzui hänen nimens Sela. Ja Juda oli Chesibis cosca hän ne synnytti.
1 Moos 38:6 JA Juda otti Gerille hänen esicoisellens emännän/ jonga nimi oli Thamar.
1 Moos 38:7 Mutta Ger Judan esicoinen oli paha HERran edes/ jongatähden HERra cuoletti hänen.
1 Moos 38:8 Nijn sanoi Juda pojallens Onanille: maca weljes emännän cansa/ ja ota händä awioxes/ herättäxes weljelles siemendä.
1 Moos 38:9 Mutta Onan tiesi ettei siemen ollut hänen omans: cosca hän sijs macais weljens emännän cansa/ andoi hän sen pudota maahan/ ja turmeli sen/ ettei hän olis andanut weljellens siemendä.
1 Moos 38:10 Ja se paha cuin hän teki/ ei kelwannut HERralle/ joca cuoletti myös hänen.
1 Moos 38:11 Nijn sanoi Juda Thamarille hänen miniällens: ole leskenä sinun Isäs huones/ sijhenasti cuin minun poican Sela caswa: Sillä hän ajatteli: tohti tapahtua/ että hän myös cuole/ nijncuin hänen weljensäckin. Nijn Thamar meni pois/ ja oli Isäns huones.
1 Moos 38:12 COsca monda päiwä olit culunet/ cuoli Suahn tytär Judan emändä. Ja sijttecuin Judan murhen aica oli loppunut/ meni hän Thimnathijn/ lambaitans keridzemän/ ystäwäns Hiran cansa/ Odollamista.
1 Moos 38:13 Nijn ilmoitettin Thamarille: cadzo/ Appes mene Timnathijn keridzemän lambaitans.
1 Moos 38:14 Nijn rijsui hän pääldäns leskiwaattens joilla hän käwi/ ja peitti idzens/ ja käärei ymbärins caswons/ ja istui ulcona weräjäst tiellä Thimnathin päin: sillä hän näki että Sela oli caswanut/ ja ei händä annettu hänelle emännäxi.
1 Moos 38:15 Cosca Juda näki hänen/ luuli hän sen portoxi: sillä hän oli peittänyt caswons.
1 Moos 38:16 Ja hän poickeis tieldä hänen tygöns/ ja sanoi: annas minun maata cansas: sillä ei hän tiennyt sitä miniäxens. Hän wastais: mitäs minun annat jos sinä macaisit minun cansani?
1 Moos 38:17 Hän sanoi: minä lähetän sinulle caurin laumastani. Hän wastais: anna sijs minulle panti nijncauwaxi cuins sen lähetät.
1 Moos 38:18 Hän sanoi: mitäst minä sinulle pandixi annan? Hän wastais: sormuxes/ sites ja sauwas joca kädesäs on. Nijn hän andoi ne hänelle/ ja macais hänen cansans/ ja hän tuli rascaxi hänestä.
1 Moos 38:19 Ja hän nousi ja meni/ ja otti werhan pääldäns/ ja puki jällens leskiwaattet päällens.
1 Moos 38:20 Mutta Juda lähetti caurin ystäwäns cansa Odollamist/ että hän waimolda ottais pandin jällens/ ja ei hän löynnyt händä.
1 Moos 38:21 Nijn hän kyseli sen paican miehille/ sanoden: cusa on se porto cuin istui tiellä? he wastaisit: ei yxikän porto ole täsä ollut.
1 Moos 38:22 Mutta hän palais Judan tygö/ ja sanoi: en minä löynnyt händä/ sanoit myös sen paican miehet/ ettei täsä ole yhtäkän porto ollut.
1 Moos 38:23 Juda sanoi: pitäkän ne/ etten me/ mitämax/ häpiään tulis: cadzo/ minä lähetin caurin/ ja et sinä löytänyt händä.
1 Moos 38:24 Colmen cuucauden jälken ilmoitettin Judalle: sinun miniäs Thamar on salawuotes ollut/ ja cadzo/ salawuotest on hän myös rascaxi tullut. Juda sanoi: wiekät händä poldetta.
1 Moos 38:25 Mutta cosca hän tuotin edes/ lähetti hän Appens tygö/ sanoden: sijtä miehestä jonga nämät owat/ olen minä rascas. Ja sanoi: tunnetcos kenengä on tämä sormus/ side ja sauwa?
1 Moos 38:26 Juda tunsi ne/ ja sanoi: hän on minua hurscambi: etten minä hänelle poicani Selat andanut. Cuitengin ei hän enämbätä maannut händä.
1 Moos 38:27 Ja hänen synnyttämisens ajalla/ löyttin caxoiset hänen cohdustans.
1 Moos 38:28 Ja hänen synnyttäisäns/ pisti toinen ulos kätens/ johonga lastenämmä tartui/ ja sitoi sijhen punaisen langan/ sanoden: tämä tule ensist ulos.
1 Moos 38:29 Mutta cosca hän kätens tacaperin weti/ tuli ulos hänen weljens/ ja hän sanoi: mixis olet tämän rickirewäisemyxen tehnyt sinun tähtes: ja cudzuttin Perez.
1 Moos 38:30 Sijtte tuli ulos hänen weljens/ jonga kädes oli se punainen langa/ ja cudzuttin Serah.

Vers. 29. Perez ) se on/ rickirewäisiä.
v. 30. Serah ) ylöskäymys.

XXXIX. Lucu.

ISmaeliterit myywät Josephin Potipharille Cuningan huowinhaldialle Egyptijn/ v. 1.
Joca hänen asetta coco huonens päälle/ v. 3.
Hänen emändäns saa himon Josephin tygö/ ja ano häneldä luwatoinda cansa käymist/ v. 7.
& 11. Ettei hän sijhen mielisty/ canda hän petollisest perhens ja miehens edes hänen päällens/ v. 14.
jongatähden hän heitetän fangiuten/ v. 20.
HERra on cuitengin hänen cansans/ ja anda hänen löytä armon fangein haldian edes/ v. 21.

1 Moos 39:1 JA Joseph wietin Egyptijn/ ja Potiphar Egyptiläinen/ Pharaon Camaripalwelia ja huowinhaldia/ osti hänen Ismaelitereildä/ jotca hänen sinne wienet oli.
1 Moos 39:2 Ja HERra oli Josephin cansa/ nijn että hän tuli onnellisexi miehexi/ ja oli hänen Isändäns Egyptiläisen huones.
1 Moos 39:3 Ja hänen Isändäns näki/ että HERra oli hänen cansans: sillä caicki mitä hän teki/ andoi HERra menestyä hänen kädesäns.
1 Moos 39:4 Nijn että hän löysi armon hänen Isändäns edes/ ja tuli hänen palweliaxens/ hän asetti hänen huonens päälle/ ja caicki mitä hänellä oli/ andoi hän hänen käteens.
1 Moos 39:5 Ja sijtä ajasta cuin hän oli hänen pannut huonens ja caiken tawarans päälle/ siunais HERra sen Egyptiläisen huonen Josephin tähden/ ja HERran siunaus oli caikisa nijsä jotca hänellä cotona ja kedolla olit.
1 Moos 39:6 Sentähden andoi hän caicki Josephin halduun mitä hänellä oli/ ja ei idze mistän murhetta pitänyt/ waan söi ja joi. Ja Joseph oli caunin luondoinen/ ja ihana caswoilda.
1 Moos 39:7 JA tapahtui tämän jälken/ että hänen Isändäns emännän silmät paloit Josephin päälle/ ja sanoi: maca minun cansani.
1 Moos 39:8 Mutta hän kielsi/ ja sanoi hänelle: cadzo/ minun Isändän ei tiedä mitä hänen huonesans on/ ja caicki mitä hänellä on/ andoi hän minun käteeni.
1 Moos 39:9 Ja ei ole hänellä mitän nijn suurta hänen huonesans/ jota ei hän minun halduni ole andanut/ paidzi sinua/ ettäs olet hänen emändäns/ cuinga sijs minä nijn paljo paha tekisin/ ja rickoisin Jumalata wastan?
1 Moos 39:10 Mutta hän piti jocapäiwä sencaltaiset puhet Josephin cansa/ mutta ei hän totellut maata hänen cansans/ eli hänestä jotacan lucua pitänyt.
1 Moos 39:11 JA tapahtui yhtenä päiwänä/ että Joseph meni huoneseen ascaroidzeman/ ja ei ollut yxikän perhestä läsnä.
1 Moos 39:12 Ja hän tartui hänen hamesens/ sanoden: maca minun cansani. Mutta hän jätti hamens hänelle ja pakeni huonesta ulos.
1 Moos 39:13 Cosca hän näki että hän jätti hamens/ ja pakeni:
1 Moos 39:14 Huusi hän perhettäns/ ja sanoi heille: cadzocat/ hän on tuonut meille yhden Ebrerin miehen/ saattaman meitä häpiään/ hän tuli minun tyköni macaman minun cansani/ mutta minä huusin corkialla änellä.
1 Moos 39:15 Ja cosca hän cuuli että minä riahdin ja huusin/ jätti hän minulle hamens/ pakeni ja meni ulos.
1 Moos 39:16 Nijn hän piti hänen hamens sijhenasti cuin hänen Isändäns cotia tuli/
1 Moos 39:17 Ja puhui hänelle ne sanat/ sanoden: se Hebrerin palwelia/ jongas olet meille tuonut/ tuli minun tyköni saattaman minua häpiään.
1 Moos 39:18 Mutta cosca minä riahdin ja huusin/ jätti hän minulle hamens ja pakeni.
1 Moos 39:19 Cosca hänen isändäns cuuli emändäns sanat/ cuin hän puhui hänelle/ sanoden: nijn on sinun palwelias tehnyt minua wastan/ wihastui hän sangen cowin.
1 Moos 39:20 NIin otti hänen Isändäns hänen/ ja pani fangihuoneseen/ josa Cuningan fangit olit/ ja nijn hän oli siellä fangihuones.
1 Moos 39:21 Mutta HERra oli Josephin cansa/ ja käänsi laupiudens hänen tygöns/ ja andoi hänen löytä armon fangihuonen haldian edes.
1 Moos 39:22 Nijn että hän andoi caicki fangit fangihuones hänen kätens ala/ että caicki mitä siellä tehtin/ se tehtin hänen cauttans.
1 Moos 39:23 Ja fangihuonen haldia ei pitänyt mistän murhetta nijstä jotca hänen kädesäns olit: sillä HERra oli Josephin cansa/ ja mitä hän teki/ andoi HERra menestyä.

XL. Lucu.

Egyptin Cuningas wihastu ylimmäisen juomans laskian ja leipojans päälle/ ja anda heitä fangiuteen heittä/ v. 1.
ne molemmat näkewät siellä unda/ v. 5.
juomanlaskia ilmoitta ensist hänen unens/ v. 9.
Joseph selittä sen/ ja rucoile muistutta händäns Cuningalle/ cosca hän wircaans tulis/ v. 12.
leipoja juttele hänen unens/ v. 16.
Joseph selittä myös sen/ v. 18.
heille tapahtu nijncuin hän sesittä/ v. 20.
juomanlaskia ei muista händä/ v. 23.

1 Moos 40:1 JA sijtte tapahtui että Egyptin Cuningan ylimmäinen juomanlaskia ja leipoja ricoit heidän herrans Egyptin Cuningasta wastan:
1 Moos 40:2 Nijn Pharao wihastui molemmitten palweliains/ ylimmäisen juomanslaskian ja ylimmäisen leipojans päälle.
1 Moos 40:3 Ja heitti heidän fangiuteen huowinhaldian huoneseen/ josa Joseph oli fangina.
1 Moos 40:4 Ja huowinhaldia pani Josephin heidän päällens cadzoman heitä. Ja he olit fangiudes cappalen aica.
1 Moos 40:5 JA molemmat Egyptin Cuningan sekä jumanlaskia että leipoja näit unda/ cumbikin unens yhtenä yönä/ ja cummangin unella oli hänen selityxens.
1 Moos 40:6 Cosca Joseph tuli amulla heidän tygöns/ ja näki heidän murhelisexi.
1 Moos 40:7 Kysyi hän heille/ ja sanoi: mixi te oletta tänäpän suruliset?
1 Moos 40:8 He wastaisit: me olem nähnet unda/ ja ei ole joca sen selittä. Nijn sanoi Joseph heille: Jumalan on selitys/ cuitengin jutelcat se minulle.
1 Moos 40:9 Nijn ylimmäinen juomanlaiska jutteli unens Josephille/ ja sanoi hänelle: minä näin unda/ wijnapuu oli minun edesäni/
1 Moos 40:10 Ja sillä oli colme oxa/ ja se wiherjöidzi/ caswoi ja cucoistui/ ja sen marjat kypsyit.
1 Moos 40:11 Ja Pharaon juomaastia oli minun kädesäni/ nijn minä otin wijnamarjat/ ja pusersin ne juomaastiaan/ ja annoin sen juomaastian Pharaon käteen.
1 Moos 40:12 Joseph sanoi hänelle: tämä on selitys/
1 Moos 40:13 Colme oxa owat colme päiwä/ ja colmen päiwän perästä corgotta Pharao sinun pääs/ ja asetta jällens endiseen wircaas/ ja sinä annat Pharaon käteen juomaastian nijncuin ennengin/ coscas olit hänen juomanslaskia.
1 Moos 40:14 Mutta muista minua cosca sinun hywin käy/ ja tee sijtte laupius minun cansani muistuttain Pharaolle että hän minun ottais tääldä ulos.
1 Moos 40:15 Sillä minä olen warastettu Hebrerein maalda/ engä ole täsä mitän tehnyt/ että he minun tänne panit.
1 Moos 40:16 Cosca ylimmäinen leipoja näki että selitys oli hywä/ sanoi hän Josephille: minä olen myös unda nähnyt/ että minä cannoin colme palmicoittua coria pääni päällä.
1 Moos 40:17 Ja ylimmäises coris oli caikinaisia leiwotuita ruokia Pharaon tarpexi/ ja linnut söit nijtä corista minun pääni pääldä.
1 Moos 40:18 Joseph wastais/ ja sanoi: tämä on selitys.
1 Moos 40:19 Colme coria owat colme päiwä/ ja colmen päiwän peräst ylöndä Pharao sinun pääs/ ja ripusta sinun hirsipuuhun/ ja linnut syöwät sinun lihas sinun pääldäs.
1 Moos 40:20 JA tapahtui colmandena päiwänä/ cosca Pharao piti syndymä päiwäns/ teki hän pidon caikille palwelioillens/ ja ylönsi ylimmäisen juomanlaskian pään/ ja ylimmäisen leipojan pään/ hänen palwelioittens seas.
1 Moos 40:21 Ja asetti ylimmäisen juomanlaskian jällens endiseen wircaans/ andaman Pharaon käteen juomaastiata. Mutta ylimmäisen leipojan andoi hän hirttä/ nijncuin Joseph oli selittänyt. Mutta ylimmäinen juomanlaskia/ ei muistanut Josephita/ waan unhotti hänen.

XLI. Lucu.

PHarao näke unda/ yhden seidzemest lihawast ja laihast lehmäst: toisen seidzemest täkäpääst/ v. 1.
joita ei yxikän selttietäjä Egyptis selittä taida/ v. 8.
juomanlaskia muista Josephin Pharaon edes/ v. 9.
Pharao otta Josephin fangeudest/ v. 14.
juttele unens/ v. 17.
Joseph selittä ne nijn/ että tulewat olit seidzemen hywä wuotta/ ja seidzemen cowa wuotta/ coco maacundaan/ v. 25.
neuwo Cuningast paneman toimelisen miehen maacundains päälle/ cocoman wilja hywinä wuosina/ v. 33.
Cuningas asetta Josephin coco Egyptin Esimiehexi/ v. 37.
ja anda hänelle Potipheran tyttären emännäxi/ v. 45.
Joseph coco paljo wilja hywinä wosina/ v. 47.
hänelle synnytetän Manasse ja Ephraim/ v. 50.
cowina wuosina awa hän jywäaitat ja autta maacunda/ v. 53.

1 Moos 41:1 JA cahden ajastajan perästä/ näki Pharao unen/ nijncuin hän olis seisonut wirran tykönä.
1 Moos 41:2 Ja cadzo/ wirrasta astui ylös seidzemen caunista ja lihawata lehmä jotca käwit hywällä laituimella.
1 Moos 41:3 Sijtte näki hän toiset seidzemen lehmä tulewan wirrasta ylös ruma ja laiha/ ja käwit nijden toisten lehmäin tykönä wirran reunalla.
1 Moos 41:4 Ja ne rumat ja laihat seidzemen lehmä/ söit ne seidzemen lihawata ja caunista lehmä. Nijn Pharao heräis.
1 Moos 41:5 Ja hän nuckui jällens/ ja näki toisen kerran unda/ että seidzemen täysinäistä ja paxua tähkäpäätä caswoit yhdesä oljes.
1 Moos 41:6 Sijtte näki hän seidzemen piendä ja surcastunutta tähkäpäätä caswawan.
1 Moos 41:7 Ja ne seidzemen laiha/ nielit ne seidzemen paxua ja täysinäistä tähkäpäätä. Nijn Pharao heräis/ ja näki että se oli uni.
1 Moos 41:8 Ja amulla oli hänen hengens murhelinen/ lähetti ja andoi cudzua cocon caicki Egyptin noidat ja tietäjät/ ja Pharao jutteli heille unens. Mutta ei ollut/ joca sen taisi selittä Pharaon edes.
1 Moos 41:9 Nijn puhui ylimmäinen juomanlaskia Pharaolle/ sanoden: minä muistan tänäpän minun ricoxen.
1 Moos 41:10 Cosca Pharao wihastui palweliains päälle/ ja pani minun ja ylimmäisen leipojan fangiuteen/ huowinhaldian huoneseen.
1 Moos 41:11 Nijn me molemmat näimme yhtenä yönä unda/ cumbikin unens/ ja cummallengin tapahtui hänen unens selityxen jälken.
1 Moos 41:12 Ja siellä oli meidän cansam Hebrerin nuorucainen/ huowinhaldian palwelia/ ja me juttelim hänelle/ ja hän selitti meille meidän unem/ cummallengin unens jälken.
1 Moos 41:13 Ja nijncuin hän meille selitti/ nijn se tapahtui: sillä minä asetettin minun wircaani/ ja hän hirtettin.
1 Moos 41:14 Nijn lähetti Pharao/ ja andoi cudzua Josephin/ ja he hopust otit hänen fangeudest ulos. Ja hän andoi hiuxens keritä/ ja muutti waattens ja tuli Pharaon tygö.
1 Moos 41:15 Nijn sanoi Pharao Josephille: minä olen unda nähnyt/ ja ei ole sen selittäjä/ mutta minä olen cuullut sinusta sanottawan: coscas unen cuulet/ nijns taidat sen selittä.
1 Moos 41:16 Joseph wastais Pharaota/ sanoden: ei se ole minulla/ mutta Jumala awista cuitengin Pharaolle hywä.
1 Moos 41:17 Nijn puhui Pharao Josephille: unesani olin minä seisowana wirran reunalla/
1 Moos 41:18 Ja näin wirrasta tulewan ylös sedzemen lihawata ja caunista lehmä/ jotca käwit hywällä laituimella.
1 Moos 41:19 Ja heidän jälkens näin minä toiset seidzemen piendä ja juuri ruma ja laiha lehmä tulewan ylös/ en ole minä coco Egyptin maalla nähnyt nijn rumia.
1 Moos 41:20 Ja ne laihat ja rumat lehmät/ söit ne ensimäiset seidzemen lihawata lehmä:
1 Moos 41:21 Ja cosca ne olit syönet/ ei heidän päälläns mitän tundunut/ että he olit syönet/ waan olit nijn rumat nähdä cuin ennengin. Nijn minä heräisin.
1 Moos 41:22 Ja taas näin minä unesani/ seidzemen tähkäpäätä caswanen yhdesä oljesa/ täysinäistä ja paxua.
1 Moos 41:23 Sijtte käwit ylös seidzemen cuiwa/ piendä ja itätuulelda surcastunutta tähkäpäätä.
1 Moos 41:24 Ja ne seidzemen piendä tähkäpäätä nielit ne seidzemen paxua tähkäpäätä. Ja minä olen sen sanonut minun noidilleni/ mutta ei ole ollut joca sen taisi minulle selittä.
1 Moos 41:25 JOseph sanoi Pharaolle: molemmat Pharaon unet owat yhtäläiset: Jumala ilmoitta Pharaolle/ mitä hän tekewä on.
1 Moos 41:26 Ne seidzemen caunista lehmä/ owat seidzemen wuotta/ ja ne seidzemen täysinäistä tähkäpäätä/ owat myös seidzemen wuotta/ se on yhtäläinen uni.
1 Moos 41:27 Mutta ne seidzemen laiha ja ruma lehmä/ jotca astuit ylös heidän jälkens/ owat seidzemen wuotta/ ja ne seidzemen laiha ja itätuulelda surcastunutta tähkäpäätä owat seidzemen cowa wuotta.
1 Moos 41:28 Se on nyt se/ cuin minä Pharaolle sanonut olen/ että Jumala ilmoitti Pharaolle/ mitä hän tekewä on.
1 Moos 41:29 Cadzo/ seidzemen wiljaist wuotta tulewat coco Egyptin maalle.
1 Moos 41:30 Ja nijden jälken tulewat seidzemen cowa wuotta/ nijn että caicki sencaltainen wiljan kyllyys unhotetan/ cuin on ollut Egyptin maalla/ ja se callis aica häwittä maacunnan.
1 Moos 41:31 Ja ei enämbi tietä sijtä wiljan kyllydest maacunnasa/ sen callin ajan tähden joca tule: sillä se tule sangen rascaxi.
1 Moos 41:32 Mutta että uni on kerroittu Pharaolle/ awista Jumalan totisest ja pian sen tekewän.
1 Moos 41:33 Nyt sijs Pharao edzikän toimelist ja taitawata miestä/ asettaxens Egyptin maan päälle.
1 Moos 41:34 Toimittacan Pharao ja asettacan ottomiehiä maacundaan/ ja ottacan wijdennen osan Egyptin maalda nijnä seidzemenä wiljawuonna.
1 Moos 41:35 Ja cootcan caickinaista rawindo nijnä hywinä wuosina/ jotca tulewat/ ja andacan tulla jywiä Pharaon jywäaittaan/ waraxi Caupungeisa/ ja tallella pitäkän/
1 Moos 41:36 Että ruoca olis tähdellä pandu maacunnan elatuxexi/ nijnä seidzemenä nälkäwuonna/ jotca tulewat Egyptin maalle/ ettei maa häwitetäis näljän tähden.
1 Moos 41:37 JA se puhe kelpais Pharaolle/ ja caikille hänen palwelioillens.
1 Moos 41:38 Ja Pharao sanoi palwelioillens: taidammaco me löytä taincaltaisen miehen/ josa Jumalan Hengi on?
1 Moos 41:39 Ja Pharao sanoi Josephille: että Jumala on tämän caiken sinulle ilmoittanut/ ei ole yhtän nijn taitawata ja ymmärtäwäistä cuin sinä olet.
1 Moos 41:40 Ole sinä minun huoneni päällä/ ja sinun sanalles pitä caiken minun Canssani cuuliaisen oleman/ ainoastans Cuningalises istuimes/ tahdon minä olla corkiambi sinua.
1 Moos 41:41 Ja Pharao sanoi Josephille: cadzo/ minä olen asettanut sinun coco Egyptin maacunnan päälle.
1 Moos 41:42 Ja Pharao otti sormuxen kädestäns/ ja pani sen Josephin käteen/ ja puetti hänen walkeisijn silcki waatteisin/ ja ripusti culdakäädyn hänen caulaans/
1 Moos 41:43 Ja andoi aja hänen toisesa waunusans/ ja andoi huuta hänen edelläns/ että he cumarraisit/ ja tiedäisit hänen asetetuxi coco Egyptin maan päälle.
1 Moos 41:44 Ja Pharao sanoi Josephille: minä olen Pharao/ ilman sinun tahdotas ei pidä yhdengän lijcuttaman kättäns taicka jalkans coco Egyptin maalla.
1 Moos 41:45 Ja Pharao cudzui hänen salaisexi neuwoxi/ ja andoi hänelle Asnathin/ Potipheran Onin papin tyttären emännäxi. Nijn Joseph meni cadzeleman Egyptin maata.
1 Moos 41:46 Ja Joseph oli colmenkymmenen ajastaicainen/ cosca hän seisoi Pharaon Egyptin Cuningan edes. Ja Joseph läxi Pharaon tykö/ ja waelsi ymbärins caiken Egyptin maan.
1 Moos 41:47 Ja maa caswoi yldäkyllä nijnä seidzemenä wiljawuonna.
1 Moos 41:48 Ja hän cocois nijnä seidzemenä wuonna/ caickinaisen elatuxen/ joca oli Egyptin maalla/ ja pani sen tähdelle Caupungeihin/ mitä elatusta maa caswoi ymbärins cungin Caupungin/ sen hän sijhen tähdelle pani.
1 Moos 41:49 Ja Joseph cocois sangen paljo jywiä/ nijncuin sanda meresä/ nijn että hän lackais lukemasta/ sillä ne olit epälucuiset.
1 Moos 41:50 JA Josephille synnyit caxi poica/ ennencuin callis aica tuli/ jotca hänelle synnytti Asnath/ Potipheran Onin papin tytär.
1 Moos 41:51 Ja cudzui hänen esicoisens nimen Manasse/ sillä ( sanoi hän ) Jumala on andanut minun unhotta caiken minun waiwani/ ja caiken minun Isäni huonen.
1 Moos 41:52 Mutta toisen nimen hän cudzui Ephraim/ sillä ( sanoi hän ) Jumala on andanut minun caswa minun radolisudeni maasa.
1 Moos 41:53 COsca seidzemen wiljawuotta olit culunet Egyptin maalla/
1 Moos 41:54 Rupeisit ne seidzemen cowa wuotta tuleman/ nijncuin Joseph oli sanonut/ ja nälkä tuli caickijn maacundijn. Mutta coco Egyptin maalla oli leipä.
1 Moos 41:55 Cuin Egyptin maa myös kärsei nälkä/ huusi Canssa Pharaon tygö leiwän tähden. Mutta Pharao sanoi caikille Egyptiläisille: mengät Josephin tygö/ mitä hän sano teille/ se tehkät.
1 Moos 41:56 Cosca nälkä tuli coco maacundaan/ awais Joseph caicki jywä aitat jocapaicas/ ja myi Egyptiläisille: sillä nälkä tuli aina rascammaxi Egyptin maalla.
1 Moos 41:57 Ja caicki maacunnat tulit Egyptijn ostaman Josephilda: sillä suuri nälkä oli caikisa maacunnisa.

Vers. 16. Ei se ole minulla ) Nijncuin hän olis tahtonut sanoa: en minä se ole joca on selittänyt unta/ eli sitä taidan tehdä/ Jumala on se joca sen tehnyt on minun cauttani/ hän taita sen myös wielä nyt tehdä. Ja nijn hän anda Jumalalle cunnian/ ja edzi tila johdatta Pharaota oikian Jumalan tygö.

XLII. Lucu.

JAcob lähettä poicans Egyptijn ostaman jywiä/ mutta BenJamin jää cotia/ v. 1.
Heidän sinne tuldua/ teeskele Joseph idzens muucalaisexi ja cowaxi heitä wastan/ v. 6.
pitä heitä colme päiwä fangiudes/ v. 17.
anda heidän mennä cotia/ sen cansa cuin he ostanet olit/ cuitengin että he tulisit heidän nuorimman weljens BenJaminin cansa jällens/ v. 28.
pitä Simeonin nijncauwan fangeudes/ v. 24 cotia tulduans/ ilmoittawat he Isällens mitä heille tapahtunut oli/ v. 29.
joca sentähden tule sangen surulisexi/ v. 36.

1 Moos 42:1 MUtta cosca Jacob näki olewan jywiä myydä Egyptis/ sanoi hän pojillens: mixet te cadzo perän?
1 Moos 42:2 Cadzo/ minä cuulin Egyptis olewan jywiä kyllä/ mengät sinne ja ostacat meille sieldä/ että me eläisim/ ja emme cuolis.
1 Moos 42:3 Nijn menit kymmenen Josephin welje ostaman jywiä Egyptist.
1 Moos 42:4 Mutta BenJaminita Josephin welje/ ei lähettänyt Jacob weljiens cansa/ sillä hän sanoi: ettei hänen wahingo tapahduis.
1 Moos 42:5 Nijn läxit Israelin lapset matcan jywiä ostaman muiden seurasa: sillä callis aica oli myös Canaan maalla.
1 Moos 42:6 MUtta Joseph oli hallidzia macunnas/ hän andoi myydä jywiä caikelle maan Canssalle. Nijn tulit Josephin weljet/ ja cumarsit maahan caswoillens hänen eteens.
1 Moos 42:7 Ja Joseph näki hänen weljens/ ja tunsi heidän/ ja teeskeli hänens oudoxi heitä wastan/ ja puhui cowast heidän cansans/ ja sanoi heille: custa te tuletta? he wastaisit: Canaan maalda/ ostaman jywiä.
1 Moos 42:8 Ja ehkä Joseph tunsi weljens/ ei cuitengan he händä tundenet.
1 Moos 42:9 Nijn Joseph muisti unens/ jonga hän oli nähnyt heistä/ ja sanoi heille: te oletta wacojat/ ja oletta tullet cadzoman custa maa awojoin olis.
1 Moos 42:10 He wastaisit händä: ei minun herran/ mutta sinun palwelias owat tullet ostaman heillens jywiä.
1 Moos 42:11 Me olemma caicki yhden miehen pojat/ me olemma wagat/ eikä sinun palwelias ole ikänäns ollet wacojat.
1 Moos 42:12 Hän sanoi heille: eisuingan/ mutta te oletta tullet cadzoman custa maa awojoin olis.
1 Moos 42:13 He sanoit: me sinun palwelias olemma caxitoistakymmendä weljestä/ yhden miehen pojat Canaan maalda/ nuorin on nyt meidän Isämme tykönä/ mutta yxi ei ole sillen eleillä.
1 Moos 42:14 Joseph sanoi heille: sepä se on cuin minä olen teille puhunut/ sanoden/ wacojat te oletta.
1 Moos 42:15 Sijnä teitä pitä coeteldaman. Nijn totta cuin Pharao elä/ ei teidän pidä tääldä pääsemän/ jollei teidän nuorin weljen tule tänne.
1 Moos 42:16 Lähettäkät yxi teistän joca tuo teidän weljen tänne/ mutta teidän pitä fangina oleman/ nijn teidän puhen coetellan/ jos teisä totuus on/ mutta jollei/ nijn totta cuin Pharao elä/ te oletta wacojat.
1 Moos 42:17 Nijn hän pani heidän kijnni colmexi päiwäxi.
1 Moos 42:18 JA colmandena päiwänä sanoi Joseph heille: jos te tahdotta elä/ nijn tehkät näin/ sillä minä pelkän Jumalata.
1 Moos 42:19 Jos te oletta wagat/ nijn andacat yxi teidän weljistän olla sidottuna fangeuxes/ mutta mengät te ja wiekät cotia/ mitä te ostanet oletta nälkä wastan.
1 Moos 42:20 Ja tuocat teidän nuorin weljen minun tygöni/ nijn minä uscon teidän sanan/ ettet te cuolis. Ja he teit nijn.
1 Moos 42:21 Mutta he sanoit keskenäns: tämän me olem ansainnet meidän ricoxellam weljem wastan: sillä me näim hänen ahdistuxens/ cosca hän rucoili meitä/ ja en me händä cuullet/ sentähden olem me tähän murheseen joutunet.
1 Moos 42:22 Ruben wastais heitä/ sanoden: engö minä puhunut teille? sanoden: älkät tehkö wääryttä nuorucaiselle/ ja ette tahtonet cuulla? Ja nyt hänen werens meildä waaditan.
1 Moos 42:23 Waan ei he tiennet Josephin sitä ymmärtäwän: sillä hän puhui heille tulkin cautta.
1 Moos 42:24 Ja hän käänsi idzens heistä/ ja itki. Cosca hän jällens käänsi heidän puolens ja puhutteli heitä/ otti hän Simeonin heildä/ ja sidoi hänen heidän nähtens.
1 Moos 42:25 Ja käski heidän säckins täytettä jywillä/ ja annetta heidän rahans jällens idzecungin omaan säckijns/ ja annetta heille ewästä matcalle. Ja heille tehtin nijn.
1 Moos 42:26 Ja he panit caluns Aseins päälle ja läxit sieldä.
1 Moos 42:27 Cosca yxi heistä awais säckins/ syöttäxens Asians syötinsialla/ ja äckäis rahans säckins suusa.
1 Moos 42:28 Ja sanoi weljillens: minulle on annettu minun rahan jällens/ cadzo/ se on minun säkisäni. Nijn heidän sydämens wawahdui/ ja hämmästyit keskenäns/ sanoden: mixi on Jumala meille näin tehnyt?
1 Moos 42:29 COsca he cotia jouduit Jacobin heidän Isäns tygö Canaan maalle/ ilmoitit he hänelle caicki/ mitä heille tapahtunut oli sanoden:
1 Moos 42:30 Se mies/ sen maan herra puhui cowast meidän tygöm/ ja piti meitä maan wacojana.
1 Moos 42:31 Ja me wastaisim händä: me olem wagat/ ja em ole ikänäns ollet wacojat.
1 Moos 42:32 Me olemma caxitoistakymmendä weljestä meidän Isäm poica/ yxi ei ole sillen eleis/ ja nuorin on wielä Isäm tykönä Canaan maalla.
1 Moos 42:33 Sanoi maan herra meille: sijtä minä tunnen jos te oletta wagat/ yxi teidän weljistän jättäkät minun tygöni/ ja ottacat teidän taloin tarwe/ ja mengät pois.
1 Moos 42:34 Ja tuocat teidän nuorin weljen tänne minun tygöni/ nijn minä ymmärrän ettet te ole wacojat/ waan wagat/ nijn annan minä myös teidän weljen jällens/ ja saatte tehdä teidän parastan täsä maacunnasa.
1 Moos 42:35 Ja cosca he tyhjänsit heidän säckejäns/ löysi idzecukin rahakääröns säkistäns/ ja cuin he näit heidän rahakääröns/ hämmästyit he Isäns cansa.
1 Moos 42:36 NIin sanoi Jacob heidän Isäns: te oletta saattanet minun lapsitomaxi/ Joseph ei ole eläwisä/ jo on myös Simeon pois/ ja BenJaminin tahdotta te wielä wiedä pois/ minun cohtani nämät caicki tapahtuwat.
1 Moos 42:37 Ruben wastais Isällens/ sanoden: jollen minä händä jällens sinulle cotia tuo/ nijn tapa molemmat minun poicani/ ainoastans anna händä minun halduni/ minä hänen sinulle jällens cotia tuon.
1 Moos 42:38 Hän sanoi: ei minun poican pidä menemän teidän cansan: sillä hänen weljens on cuollut/ ja hän on jäänyt yxin/ ja jos hänelle tapahduis jotakin paha tiellä/ jota te waellatte/ nijn te saatatte minun harmat carwani murhella hautaan.

Vers. 15. Nijn totta cuin Pharao elä. ) Nijn on ollut Epyptiläisten tapa wanno/ nijncuin Hebrerit owat wannonet: nijn totta cuin HERra elä. Tämän tawan on Joseph pitänyt/ ettei hän olis tuttu hänen weljildäns.

XLIII. Lucu.

JAcob lähettä heidän taas sinne BenJaminin cansa/ v. 1.
ja lahjoja maacunnan parhast hedelmäst/ v. 11.
cosca he sinne joutuwat/ käske Joseph wiedä heitä sisälle/ ja walmista heille atrian/ v. 16.
he pelkäwät ja puhdistawat idzens huonenhaldian edes/ sijtä rahast cuin he löysit säkeistäns/ v. 18.
ja walmistawat lahjoja/ v. 25.
Joseph otta sisälle tulduans heidän ja heidän lahjans ystäwälisest wastan/ v. 27.
cuin hän näke BenJaminin/ mene hän erinäns ja itke/ v. 29.
ja tule taas rualle heidän cansas/ v. 31.

1 Moos 43:1 MUtta callis aica ahdisti maata.
1 Moos 43:2 Ja cosca he lopit syödä ne jywät cuin he Egyptist tuonet olit/ sanoi heidän Isäns Jacob heille: mengät jällens sinne/ ja ostacat meille jotakin elatusta.
1 Moos 43:3 Nijn wastais händä Juda/ sanoden: se mies haastoi meitä sangen cowin/ ja sanoi: ei pidä teidän näkemän minun caswojani/ jollei teidän weljen ole teidän cansan.
1 Moos 43:4 Jos sijs sinä nyt lähetät meidän weljem meidän cansam/ nijn me menem ja ostam sinulle elatusta.
1 Moos 43:5 Waan jolles händä lähetä meidän cansam/ nijn en mekän mene/ sillä se mies sanoi meille: ei teidän pidä näkemän minun caswojani/ jollei teidän weljen ole teidän cansan.
1 Moos 43:6 Israel sanoi: mixi te teitte minua wastan nijn pahoin/ että te sanoitta sille miehelle teillän wielä olewan weljen.
1 Moos 43:7 He wastaisit: se mies kysyi meistä nijn wisust/ ja meidän sugustam/ sanoden: wieläkö teidän Isän elä? nijn me wastaisim hänelle cuin hän kysyi. Mistä me tiesim hänen sanowan: tuocat weljen tänne?
1 Moos 43:8 NIin sanoi Juda Israelille hänen Isällens: lähetä nuorucainen minun cansani/ nijn me hangidzem ja lähdem matcan/ että me eläisim ja em cuolis/ sekä me että sinä ja meidän lapsem.
1 Moos 43:9 Minä tacan hänen/ caipa händä minun käsistäni/ jollen minä tuo händä jällens sinun tygös/ ja pane händä sinun etees/ nijn minä olen wicapää sinun edesäs caickena minun elinaicanani.
1 Moos 43:10 Sillä jollei meillä olis ollut wijwytystä/ totisest me olisim jo caxikerta tullet jällens.
1 Moos 43:11 Nijn sanoi Israel heidän Isäns heille: jos cummingin nijn pitä oleman/ tehkät sijs nijn/ ja ottacat maan parhaista hedelmistä teidän säckein/ ja wiekät sille miehelle lahjoja/ jotakin Balsamita ja hunajata/ ja callita juuria/ ja Mirrhamita ja Dadelita ja Mandelia.
1 Moos 43:12 Ottacat myös toinen raha teidän myötän/ ja se raha jonga te toitte jällens säckein suusa/ wiekät myötän/ taita olla että se on epähuomiost tapahtunut.
1 Moos 43:13 Ottacat myös teidän weljen ja hangitcat/ ja mengät jällens sen miehen tygö.
1 Moos 43:14 Jumala Caickiwaldias andacon teidän löytä laupiuden sen miehen edes/ että hän päästäis jällens teille toisen teidän weljen/ ja tämän BenJaminin. Mutta minun täyty olla nijncuin se/ jonga lapset owat temmatut peräti pois.
1 Moos 43:15 NIin otit he nämät lahjat/ ja caxi sen werta raha myötäns/ ja BenJaminin: walmistit idzens ja menit Egyptijn/ ja tulit Josephin eteen.
1 Moos 43:16 Ja cuin Joseph näki BenJaminin heidän cansans sanoi hän huonens haldialle: wie nämät miehet huoneseen/ ja tee teurasta ja walmista: sillä heidän pitä minun cansan päiwälist syömän.
1 Moos 43:17 Ja se mies teki nijncuin Joseph oli hänelle käskenyt/ ja wei miehet Josephin huoneseen.
1 Moos 43:18 JA he pelkäisit että he wietin Josephin huoneseen/ ja sanoit: me wiedän tänne sen rahan tähden jonga me löysim meidän säkeistäm/ että hän soimais meitä/ ja saattais meitä oikeuden ala/ ja ottais meitä orjaxens/ ja meidän Asim.
1 Moos 43:19 Sentähden he menit Josephin huonenhaldian tygö/ ja puhuttelit händä huonen owen edes/ ja sanoit:
1 Moos 43:20 Minun herran/ me olimme ennen tänne tullet ostaman jywiä/
1 Moos 43:21 Ja cosca me tulimme syötin sialle/ ja awaisim meidän säckim/ cadzo/ nijn oli idzecungin raha hänen säckins suusa täydellä painolla/ sentähden olem me ne jällens myötäm tuonet.
1 Moos 43:22 Olemma myös toisen rahan myötäm tuonet/ ostaxem jywiä. Waan en me sitä tiedä/ cuca on pannut jällens meidän raham meidän säckijm.
1 Moos 43:23 Mutta hän sanoi: olcat hywäs turwas/ älkät peljätkö/ teidän Jumalan ja teidän Isän Jumala/ on teille tawaran andanut teidän säckijn/ teidän rahan olen minä saanut.
1 Moos 43:24 Ja hän toi Simeonin heidän tygöns. Ja wei heidän Josephin huoneseen/ andoi heille wettä pestä heidän jalcojans/ ja andoi ruoca heidän Aseillens.
1 Moos 43:25 Mutta he walmistit lahjojans/ sijhenasti cuin Joseph tuli päiwäliselle: sillä he olit cuullet että heidän piti siellä syömän.
1 Moos 43:26 COsca Joseph tuli huoneseen/ cannoit he lahjoja huoneseen hänelle heiden käsisäns/ ja cumarsit heitäns maahan hänen eteens.
1 Moos 43:27 Ja hän terwetti heitä rackast/ ja sanoi: ongo teidän wanha Isän rauhas/ josta te minulle sanoitte? wieläkö hän elä.
1 Moos 43:28 He wastaisit: meidän Isän sinun palwelias on rauhas/ ja elä wielä/ ja he maahan langeisit ja cumarsit händä.
1 Moos 43:29 Nijn hän nosti silmäns/ ja näki weljens BenJaminin/ hänen äitins pojan/ ja sanoi: ongo tämä teidän nuorin weljen/ josta te sanoitte minulle? ja sanoi wielä:
1 Moos 43:30 Jumala olcon sinulle armollinen minun poican. Ja Joseph kijruhti: sillä hänen sydämens paloi hänen weljens päälle/ ja edzei sia itkexens/ ja meni Camarijns/ ja itki siellä.
1 Moos 43:31 Ja cuin hän oli pesnyt caswons/ tuli hän ulos ja pidätti idzens/ ja sanoi: tuocat leipä.
1 Moos 43:32 Ja pandin erinäns henälle/ ja erinäns heille/ nijn myös Egyptiläisille/ jotca hänen cansans atrioidzit/ erinäns: sillä Egyptiläiset ei saa syödä Hebrerein cansa/ sillä se on Egyptiläisille cauhistus.
1 Moos 43:33 Ja he istutettin hänen cohdallens/ esicoinen hänen esicoisudens jälken/ ja nuorin nuorudens jälken/ sitä he ihmettelit keskenäns.
1 Moos 43:34 Ja heille cannettin ruoca hänen pöydäldäns/ mutta BenJaminille wijsi kerta enä cuin muille. Ja he joit ja juowuit hänen cansans.

Vers. 11. Mirrhamita/ Dadelita ja Mandelia ) näiden hedelmäin nimet owat wielä nyt tundemattomat Judalaistengin seas.

XLIV. Lucu.

JOseph käske täyttä heidän säckins jywillä/ ja panna myös heidän rahans säckein/ ja hänen hopiamaljans päälimmäisexi BenJaminin säckijn/ v. 1.
cosca he olit mennet pois/ anda hän aja heitä taca/ ja soimata warcaxi v. 4.
he puhdistawat idzens ahkerast/ v. 7.
cosca malja löytän BenJaminin säkistä/ palajawat he Caupungijn ja langewat maahan Josephin eteen/ v. 12.
Juda juttele caiken asian/ ja cuinga hän oli taannut BenJaminin/ v. 16.
taridze idzens orjaxi hänen edestäns/ v. 33.

1 Moos 44:1 JA Joseph käski hänen huonens haldiata/ sanoden: täytä miesten säkit jywillä/ nijn paljo cuin he woiwat cannatta/ ja pane idzecungin raha säckins suuhun.
1 Moos 44:2 Ja minun hopiamaljan pane nuorimman säkin suuhun/ ynnä jywäin hinnan cansa. Ja hän teki nijncuin Joseph hänelle käski.
1 Moos 44:3 MUtta amulla päiwän waljetes/ päästettin miehet menemän Aseinens.
1 Moos 44:4 Ja cosca he olit lähtenet Caupungista/ eikä wielä cauwas joutunet/ sanoi Joseph huonens haldialle: nouse ja aja taca miehiä/ ja coscas heidän saat taca/ nijn sano heille: mixi te oletta hywän pahalla maxanet?
1 Moos 44:5 Eikö se ole/ josta minun herrani juo? ja jolla hän ennusta? te oletta pahoin tehnet.
1 Moos 44:6 Ja cuin hän käsitti heidän/ puhui hän nämät sanat heille.
1 Moos 44:7 He wastaisit händä: mixi minun herran sencaltaista puhu? pois se/ että sinun palwelias nijn tekis.
1 Moos 44:8 Cadzo/ rahan jonga me löysim säckeimme suusta/ olemma me jällens sinulle tuonet Canaan maalda/ cuingasta sijs me warastimme hopiata eli culda sinun herras huonesta?
1 Moos 44:9 Jonga tykö sinun palwelioistas se löytän/ hän cuolcan/ nijn tahdom me myös olla orjat minun herralleni.
1 Moos 44:10 Hän sanoi: olcon teidän sanan jälken/ jonga tykö se löytän/ hän olcan minun orjan/ mutta te oletta wapat.
1 Moos 44:11 Ja he laskit kijrust idzecukin säckins maahan/ ja jocainen awais säckins.
1 Moos 44:12 Ja hän edzei ruweten wanhimmast/ nijn nuorimban asti/ ja hopiamalja löyttin BenJaminin säkistä.
1 Moos 44:13 NIin he rewäisit waattens/ ja idzecukin pani cuormans Asin päälle/ ja palaisit Caupungijn.
1 Moos 44:14 Ja Juda meni weljinens Josephin huoneseen ( sillä hän oli wielä silloin siellä ) ja he langeisit maahan hänen eteens.
1 Moos 44:15 Joseph sanoi heille: cuinga te tohdeitte sen tehdä? ettäkö te tiedä/ että sencaltainen mies cuin minä olen/ on tietäjä.
1 Moos 44:16 Ja Juda sanoi: mitä me wastamme minun herralleni? taicka mitä me puhumme? taicka millä me taidam idzem puhdista? Jumala on löytänyt sinun palweliais wääryden/ cadzo/ me olem meidän herram orjat/ sekä me/ että se jolda malja löyttin.
1 Moos 44:17 Mutta hän sanoi: pois se/ että minä nijn tekisin/ sen miehen/ jolda malja on löytty/ pitä oleman minun orjan/ mutta mengät te rauhas Isänne tygö.
1 Moos 44:18 NIin Juda astui hänen tygöns/ ja sanoi: minun herran/ suo nyt sinun palwelias puhua yxi sana minun herrani corwisa/ ja älkön julmistuco sinun wihas sinun palwelias päälle/ sillä sinä olet nijncuin Pharao.
1 Moos 44:19 Minun herran kysyi hänen palwelioillens/ sanoden: ongo teillä Isä taicka welje.
1 Moos 44:20 Nijn me wastaisimme: meillä on wanha Isä ja nuorucainen/ syndynyt hänen wanhalla ijälläns/ jonga weli on cuollut/ ja hän on yxinäns jäänyt hänen äitistäns/ ja hänen Isäns pitä hänen rackana.
1 Moos 44:21 Nijn sinä sanoit palwelioilles: tuocat händä tänne minun tygöni/ ja minä hänelle hywä teen.
1 Moos 44:22 Mutta me wastaisim minun herralleni: ei taida nuorucainen tulla pois Isäns tykö/ jos hän jättäis Isäns/ nijn hän cuolis.
1 Moos 44:23 Nijn sinä sanoit palwelioilles: jollei teidän nuorin weljen tule teidän cansan/ nijn ei teidän pidä enä minun caswojani näkemän.
1 Moos 44:24 Ja cosca me menim sinun palwelias minun Isäni tygö/ ja ilmoitim hänelle minun herrani sanat.
1 Moos 44:25 Nijn sanoi meidän Isäm: mengät jällens pois ja ostacat meille jotakin elatusta.
1 Moos 44:26 Mutta me sanoim: en me tohdi sinne mennä/ waan jos meidän nuorin weljem on meidän cansam/ nijn me menem: sillä en me saa nähdä sen miehen caswoja/ jollei meidän nuorin weljem ole meidän cansam.
1 Moos 44:27 Nijn sinun palwelias minun Isän sanoi meille: te tiedätte/ että minun emändäni synnytti minulle caxi.
1 Moos 44:28 Ja se toinen läxi minun tyköni/ josta sanottin/ että hän on cuoliaxi reweldy/ ja en ole minä händä wielä sijtte nähnyt.
1 Moos 44:29 Jos te tämän myös minulda wiette pois/ ja hänelle tapahtuis jotakin paha/ nijn te saattaisit minun harmat carwani murhella hautaan?
1 Moos 44:30 Jos minä nyt tulisin sinun palwelias minun Isäni tygö/ ja ei olis nuorucainen meidän cansam ( hänen hengens rippu tämän hengesä )
1 Moos 44:31 Nijn tapahduis/ cosca hän näkis/ ettei nuorucainen cansa olis/ että hän cuolis/ nijn me sinun palwelias saattaisim meidän Isäm sinun palwelias harmat carwat murhella hautaan.
1 Moos 44:32 Sillä minä sinun palwelias olen taannut nuorucaisen minun Isäni edes/ sanoden: jollen minä händä tuo jällens sinun tygös/ nijn minä senedestä caiken minun elinaicani olen wicapää kärsimän.
1 Moos 44:33 Ja nyt sijs jääkän sinun palwelias/ nuorucaisen edest minun herralleni orjaxi/ waan nuorucainen mengän weljeins cansa.
1 Moos 44:34 Sillä cuinga minä taidan mennä minun Isäni tygö/ jollei nuorucainen olis minun cansani? etten minä näkis sitä surkeutta johon minun Isän joutu.

Vers. 5. Jolla hän ennusta ) Tätä sano huonenhaldia/ ei että Joseph piti sencaltaisia taicauxia: waan ettei he wielä ymmärräis händä Hebrerixi/ ennencuin aica oli/ että hän tahdoi idzens ilmoitta.

XLV. Lucu.

JOseph ilmoitta idzens weljillens/ v. 1.
käske heidän mennä cotia/ ja tuoda Isäns cansans hänen tygöns/ v. 9.
cosca Pharao sen cuule/ käske hän lähettä Josephin waunuja hänen Isäns perän/ tuoman händä coco huonens cansa hänen tygöns Egyptijn/ v. 16.
Joseph teke nijn/ lahjoitta hänen weljens/ lähettä Isällens lahjoja/ ja anda heidän mennä/ v. 21.
Joiden cotia tuldua/ saa Jacob cuulla Josephin eläwän/ ja hänen hengens tule eläwäxi jällens/ v. 25.

1 Moos 45:1 NIin ei Joseph woinut idzens sillen pidättä caickein nijden edes/ jotca hänen tykönäns seisoit/ ja hän huusi: mengät ulos caicki minun tyköni/ ja ei yxikän seisonut hänen tykönäns/ cosca Joseph idzens ilmoitti weljeins edes.
1 Moos 45:2 Ja hän itki corkialla änellä/ nijn että Egyptiläiset ja Pharaon perhe sen cuulit.
1 Moos 45:3 Ja Joseph sanoi weljillens: minä olen Joseph. Wieläkö minun Isän elä? mutta ei hänen weljens taitanet händä wastata: sillä he olit nijn hämmästynet hänen caswoins edes.
1 Moos 45:4 Nijn sanoi Joseph weljillens: tulcat sijs minun tygöni. Ja he tulit. Ja hän sanoi: minä olen Joseph teidän weljen/ jonga te myitte Egyptijn.
1 Moos 45:5 Ja älkät surulliset olco/ ja älkät ajatelco minua sentähden wihaisexi/ että te oletta minun tänne myynet: sillä teidän hengen elatuxen tähden on Jumala minun teidän edellän tänne lähettänyt.
1 Moos 45:6 Caxi nälkäwuotta on jo ollut täsä maasa/ ja wielä nyt on wijsi wuotta nijn ettei kynnetä eikä nijtetä
1 Moos 45:7 Mutta Jumala on minun lähettänyt teidän edellän/ tallella pitämän teitä maan päällä/ ja elättämän teitä suuren ihmen cautta.
1 Moos 45:8 Ja nyt et te ole minua tänne lähettänet/ waan Jumala/ joca myös minun asetti Isäxi Pharaolle/ ja herraxi caiken hänen huonens päälle/ ja coco Egyptin maan Esimiehexi.
1 Moos 45:9 Riendäkät ja mengät minun Isäni tygö/ ja sanocat hänelle: näin sano sinun poicas Joseph: Jumala on minun asettanut coco Egyptin maan herraxi/ tule minun tygöni/ ja älä wijwyttele.
1 Moos 45:10 Ja sinä olet asuwa Gosenis/ ja olet olewa juuri läsnä minua/ sinä ja sinun lapses ja sinun lastes lapset/ sinun carjas pienet ja suuret/ ja caicki mitä sinulla on.
1 Moos 45:11 Siellä minä elätän sinua/ wielä on wijsi nälkäwuotta/ ettet sinä ja sinun huones/ ja caicki cuin sinulla on/ huckuis.
1 Moos 45:12 Ja cadzo/ teidän silmän näkewät/ ja minun weljeni BenJaminin silmät/ että minä puhun teidän cansan suusta suuhun.
1 Moos 45:13 Ja ilmoittacat minun Isälleni caicki minun cunniani Egyptis/ ja caicki mitä te nähnet oletta. Riendäkät sijs ja tuocat minun Isäni tänne.
1 Moos 45:14 Ja hän halais weljens BenJaminit caulast/ ja itki/ ja BenJamin myös itki hänen caulasans.
1 Moos 45:15 Ja hän andoi suuta caikille weljillens/ ja itki heidän tähtens/ ja sijtte puhuit hänen weljens hänen cansans.
1 Moos 45:16 COsca se sanoma cuului Pharaon huoneseen/ nimittäin/ että Josephin weljet tullet olit/ oli se hywä Pharaon mielestä/ ja caickein hänen palweliains.
1 Moos 45:17 Ja Pharao sanoi Josephille: sano weljilles/ tehkätte nijn/ sälyttäkät teidän juhtain päälle/ ja mengät matcan/ ja cuin te tuletta Canaan maalle:
1 Moos 45:18 Nijn ottacat teidän Isän ja perhen/ ja tulcat minun tygöni/ minä annan teille Egyptin maan hywyden/ ja te syötte maan ytymen.
1 Moos 45:19 Ja käske heitä: tehkät nijn/ ottacat teillen waunut Egyptin maalda teidän lapsillen/ ja emännillen/ ja ottacat teidän Isän ja tulcat.
1 Moos 45:20 Älkät myös sureco teidän taloin cappalistan: sillä caicki Egyptin maan hywyyys pitä teidän oleman.
1 Moos 45:21 Ja Israelin lapset teit nijn/ ja Joseph andoi heille waunut Pharaon käskyn jälken/ ja andoi myös heille ewän matcalle.
1 Moos 45:22 Ja andoi heille caikille idzecullekin juhlawaattet/ mutta BenJaminille andoi hän colmesata hopiapenningi/ ja wijdet juhlawaattet.
1 Moos 45:23 Mutta Isällens lähetti hän kymmenen Asia sälytettyä Egyptin hywydellä/ ja kymmenen Asintamma/ cannattaden jywiä ja leipä ja ewästä Isällens matcalle.
1 Moos 45:24 Nijn hän lähetti weljens matcan/ ja sanoi heille: älkät rijdelkö tiellä.
1 Moos 45:25 NIin he läxit Egyptist/ ja tulit Canaan maalle Isäns Jacobin tygö.
1 Moos 45:26 Ja ilmoitit hänelle/ sanoden: wielä Joseph elä/ ja on coco Egyptin maan herra/ mutta hänen sydämens ajatteli paljo toisin: sillä ei hän usconut heitä.
1 Moos 45:27 Nijn he sanoit hänelle caicki Josephin sanat/ cuin hän heille puhunut oli. Ja cuin hän näki waunut/ jotca Joseph oli lähettänyt händä tuoman/ nijn Jacobin heidän Isäns hengi wircois.
1 Moos 45:28 Ja Israel sanoi: nyt minulla kyllä on/ että minun poican Joseph wielä elä/ minä menen händä cadzoman ennencuin minä cuolen.

Vers. 8. Et te ole minua lähettänet/ waan Jumala )/ Ei tästä seura/ että Jumala on kehoittanut Josephin weljet/ eli mielistynyt/ että heidän piti tekemän sen coiranparin/ ja myymän hänen Egyptijn: waan he owat sen idzestäns tehnet. Mutta Jumala on cadzonut edemmä sen cansa/ ja käändänyt sen hänelle ja heille hywäxi. Nijncuin Joseph sano/ cap. 50:20 te ajattelitte paha minua wastan/ mutta Jumala on sen käändänyt hywäxi Sentähden myös luetan Jumalan tegoxi Josephin lähettämys Egyptijn/ että hän coco asian hywin lopetti.
v. 20. älkät sureco teidän taloin cappalistan ) se on/ mitä et te taida myydä sen callin ajan tähden/ jättäkät sinne.

XLVI. Lucu.

JAcob lähte saatuinens Egyptijn/ ja tule BerSabaan/ siellä ilmoitta HERra idzens/ ja käske hänen wapast matcusta/ lupa olla hänen cansans/ ja taas aicanans johdatta Egyptist/ v. 1.
mene BerSabast hänen lastens ja lastens lasten cansa Egyptijn/ v. 5.
idze seidzemendenäkymmendenä/ v. 27.
Joseph otta hänen ilolla wastan/ v. 28.
neuwo heitä/ cuinga heidän pitä puhuman/ tulduans Cuningas Pharaon eteen/ v. 31.

1 Moos 46:1 NIin läxi Israel caiken sen cansa cuin hänellä oli. Ja cosca hän tuli BerSabaan/ uhrais hän uhria hänen isäns Isaachin Jumalalle.
1 Moos 46:2 Ja Jumala puhui yöllä nägys hänelle: Jacob/ Jacob. Hän wastais: täsä minä olen.
1 Moos 46:3 Ja hän sanoi: Minä olen Jumala/ sinun Isäs Jumala/ älä pelkä mennä Egyptijn: sillä minä teen sinun siellä suurexi Canssaxi.
1 Moos 46:4 Minä menen sinne sinun cansas/ ja minä jällens sinun sieldä johdatan. Ja Joseph laske kätens sinun silmilles.
1 Moos 46:5 Ja Jacob läxi BerSabast/ ja Israelin lapset weit Jacobin heidän Isäns/ ynnä lastens ja emändäins cansa/ waunuisa/ jotca Pharao oli heitä tuoman lähettänyt.
1 Moos 46:6 Ja he otit heidän carjans ja heidän tawarans/ jotca he olit coonnet Canaan maalla/ ja tulit Egyptijn/ Jacob ja caicki hänen siemenens hänen cansans.
1 Moos 46:7 Hänen lapsens/ ja hänen lastens lapset hänen cansans/ hänen tyttärens ja hänen lastens tyttäret/ ja caicki hänen siemenens wei hän hänen cansans Egyptijn.
1 Moos 46:8 JA nämät owat Israelin lasten nimet jotca tulit Egyptijn: Jacob ja hänen poicans. Jacobin esicoinen Ruben.
1 Moos 46:9 Rubenin lapset: Hanoch/ Pallu/ Hezron ja Charmi.
1 Moos 46:10 Simeonin lapset: Jemuel/ Jamin/ Ohad/ Jachin/ Zohar ja Saul/ Cananean waimon poica.
1 Moos 46:11 Lewin lapset: Gerson/ Cahath ja Merari.
1 Moos 46:12 Judan lapset: Ger/ Onan/ Sela/ Perez ja Serah. Mutta Ger ja Onan cuolit Canaan maalla. Ja Perezin pojat olit: Hetzron ja Hamul.
1 Moos 46:13 Isascharin lapset: Thola/ Phuua/ Job ja Simron.
1 Moos 46:14 Sebulonin lapset: Sered/ Elon ja Jahleel.
1 Moos 46:15 Nämät owat Lean lapset/ jotca hän synnytti Jacobille Mesopotamias/ ja Dinan hänen tyttärens. Caicki hänen poicans ja tyttärens olit yhteen/ colmeneljättäkymmendä henge.
1 Moos 46:16 Gadin lapset: Ziphion/ Haggi/ Suni/ Ezbon/ Eri/ Arodi ja Areli.
1 Moos 46:17 Asserin lapset: Jemna/ Jesua/ Jesui/ Bria ja Serah heidän sisarens. Mutta Brian lapset: Heber ja Malchiel.
1 Moos 46:18 Nämät owat Silpan lapset/ jonga Laban andoi Lealle hänen tyttärellens/ ja synnytti Jacobille nämät cuusitoistakymmendä henge.
1 Moos 46:19 RAhelin Jacobin emännän lapset: Joseph ja BenJamin.
1 Moos 46:20 Ja Josephille olit syndynet Egyptis: Manasse ja Ephraim/ jotca hänelle synnytti Asnath Potipheran Onin papin tytär.
1 Moos 46:21 BenJaminin lapset: Bela/ Becher/ Asbel/ Gera/ Naaman/ Ehi/ Ros/ Mupim/ Hupim/ ja Ard.
1 Moos 46:22 Nämät owat Rahelin lapset/ jotca owat Jacobille syndynet caicki yhteen/ neliätoistakymmendä henge.
1 Moos 46:23 Danin lapset: Husim.
1 Moos 46:24 Nephtalin lapset: Jahseel/ Guni/ Jezer/ ja Sillem.
1 Moos 46:25 Nämät owat Bilhan lapset/ jonga Laban andoi hänen tyttärellens Rahelille/ ja synnytti Jacobille nämät seidzemen henge.
1 Moos 46:26 Caicki henget/ cuin tulit Jacobin cansa Egyptijn/ jotca olit tullet hänen cupeistans ( paidzi Jacobin poicain emänditä ) owat caicki yhteen/ cuusi seidzemettäkymmendä henge.
1 Moos 46:27 Ja Josephin pojat/ jotca hänelle olit syndynet Egyptis/ olit caxi henge. Nijn että caicki henget Jacobin huonest/ jotca tulit Egyptijn/ olit seidzemenkymmendä.
1 Moos 46:28 JA hän lähetti edellens Judan Josephin tygö/ osottaman hänelle tietä Gosenijn/ ja he tulit Gosenin maalle.
1 Moos 46:29 Nijn walmisti Joseph waununs/ ja meni Isäns Israeli wastan Gosenijn. Ja cosca hän sai nähdä hänen/ halais hän händä caulast ja itki hetken aica hänen caulasans.
1 Moos 46:30 Nijn sanoi Israel Josephille: nyt minä mielelläni cuolen/ että minä näin sinun caswos/ ja ettäs wielä elät.
1 Moos 46:31 Ja Joseph sanoi weljillens/ ja hänen Isäns huonelle: minä menen ja ilmoitan Pharaolle/ ja sanon hänelle: minun weljeni ja Isäni huone/ jotca olit Canaan maalla/ owat tullet minun tygöni.
1 Moos 46:32 Ja he owat paimenet/ sillä he owat tottunet carja caidzeman/ nijn myös heidän suuret ja pienet carjans/ ja caicki mitä heillä oli/ owat he tuonet myötäns.
1 Moos 46:33 Cosca sijs Pharao cudzu teitä ja sano: mikä teidän wircan on?
1 Moos 46:34 nijn sanocat: sinun palwelias owat tottunet carja caidzeman/ hamasta meidän nuorudestam nijn tähänasti/ sekä me että meidän Isäm/ että te saisit asua Gosenin maalla: sillä caicki paimenet owat cauhistus Egyptiläisille.

XLVII. Lucu.

JOseph ilmoitta Pharaolle Isästäns ja weljistäns/ ja asetta wijsi weljiäns hänen eteens/ v. 1.
Pharao anda heille Gosenin maan/ v. 5.
Joseph tuo Isäns Jacobin puhuman Pharaon eteen/ v. 7.
callis aica waiwa maacunda/ ja Egyptiläiset andawat Cuningalle jywistä caicki rahans/ v. 13.
carjans/ v. 15.
wainions/ ja wijmeiseld idzens/ v. 18.
paidzi pappeja/ jotca Cuningalda elätetän/ v. 22.
Joseph laitta Egyptiläiset andaman Cuningalle wijdennen osan wuodentulostans/ v. 23.
Jacob elä 17. ajastaica Egyptis/ ja coco hänen ikäns on/ sata ja seidzemenwijdettäkymmendä ajastaica/ v. 27.
ano händäns haudatta Canaan maalle/ v. 29.

1 Moos 47:1 NIin Joseph tuli ja ilmoitti Pharaolle/ ja sanoi: minun Isän ja minun weljeni/ heidän carjans/ pienet ja suuret/ ja caicki mitä heillä on/ owat tullet Canaan maalda/ ja cadzo/ he owat Gosenin maalla.
1 Moos 47:2 Ja hän otti wijsi nuorimmist weljistäns/ ja asetti Pharaon eteen.
1 Moos 47:3 Nijn Pharao sanoi hänen weljillens: mikä teidän wircan on? he wastaisit: sinun palwelias owat paimenet/ sekä me että meidän Isäm.
1 Moos 47:4 Ja sanoit wielä Pharaolle: me olem tullet asuman teidän cansan tälle maalle: sillä sinun palwelioillas ei ole laidunda heidän carjallens/ nijn cowa nälkä on Canaan maalla. Nijn suo sinun palwelias asua Gosenin maalla.
1 Moos 47:5 Nijn Pharao puhui Josephille/ sanoden: sinun Isäs ja weljes owat tullet sinun tygös.
1 Moos 47:6 Egyptin maa on aldis sinun edesäs/ aseta Isäs asuman ja weljes/ caicken parhaseen paickaan täsä maasa/ asucan Gosenin maalla. Ja jos sinä ymmärrät että heidän seasans on kelwolisia miehiä/ nijn aseta heitä minun carjani päälle.
1 Moos 47:7 JA Joseph toi Jacobin hänen Isäns sisälle/ ja asetti Pharaon eteen. Ja Jacob siunais Pharaota.
1 Moos 47:8 Nijn Pharao sanoi Jacobille: cuinga wanhas olet?
1 Moos 47:9 Jacob sanoi Pharaolle: minun radolisudeni aica on/ sata ja colmekymmendä ajastaica/ wähä ja paha on minun elämäni aica/ ja ei ulotu minun Isäini radolisuden aicaan.
1 Moos 47:10 Ja Jacob siunais Pharaota/ ja läxi hänen tyköns.
1 Moos 47:11 Nijn Joseph toimitti Isäns ja weljens asuman/ ja andoi heille asuin paican Egyptin maalla/ parhas maan paicas/ nimittäin/ Ramesexen maalla/ nijncuin Pharao oli käskenyt.
1 Moos 47:12 Ja Joseph elätti hänen Isäns/ ja hänen weljens/ ja coco hänen Isäns huonen/ toimittaden cullakin sen jälken cuin heillä lapsia oli.
1 Moos 47:13 JA ei ollut leipä caikesa maasa: sillä sangen rascas nälkä oli/ nijn että Egyptin ja Canaan maa näändyi näljän tähden.
1 Moos 47:14 Ja Joseph cocois caiken rahan cuin löyttin Egyptin ja Canaan maalda/ jywäin edestä cuin he ostit. Ja Joseph wei rahan Pharaon huoneseen.
1 Moos 47:15 Cosca raha puuttui Egyptin ja Canaan maalda/ nijn tulit caicki Egyptiläiset Josephin tygö/ sanoden: anna meille leipä/ mixis annat meidän cuolla edesäs/ että raha on puuttunut?
1 Moos 47:16 Joseph sanoi: tuocat teidän carjan/ ja minä annan teille teidän carjan edestä/ että raha on puuttunut.
1 Moos 47:17 Ja he toit heidän carjans Josephille. Ja hän andoi heille leipä/ hewoisten/ lammasten/ carjan ja Asein edest/ ja hän ruockei heitä leiwällä sen wuoden/ caicken heidän carjans edestä.
1 Moos 47:18 COsca se wuosi oli culunut/ tulit he hänen tygöns toisna wuonna/ ja sanoit hänelle: en me taida salata meidän herraldam/ ettei ainoastans raha/ mutta myös caicki carja on meidän herrallam/ ja ei ole mitän jäänyt meidän herram edes/ paidzi meidän ruumistan ja meidän peldoam.
1 Moos 47:19 Mixis annat meidän cuolla/ ja meidän peldom tulla kylmille? osta meitä ja meidäm maam leiwän edest/ ja me sekä meidän maan tulem Pharaon omaxi/ ja anna siemenitä/ että me eläisim ja emme cuolis/ ja ei maa tulis kylmille.
1 Moos 47:20 Nijn Joseph osti coco Egyptin maan Pharaolle: sillä Egyptiläiset myit idzecukin heidän peldons/ että nälkä heitä nijn cowin ahdisti. Ja maa tuli Pharaon omaxi.
1 Moos 47:21 Ja hän jacoi Canssan Caupungeihin/ yhdestä Egyptin ärestä nijn toiseen.
1 Moos 47:22 Paidzi pappein peldo/ jota ei hän ostanut: sillä se oli säätty Pharaolda/ että papit söisit sen nimitetyn osan/ cuin hän heille andoi/ sentähden ei heidän tarwittu myymän heidän maatans.
1 Moos 47:23 NIin Joseph sanoi Canssalle: cadzo/ minä olen ostanut tänäpän teidän ja teidän maan Pharaolle: cadzo/ täsä on teille siemenet/ kylwäkät teidän maan.
1 Moos 47:24 Ja teidän pitä andaman tulosta wijdennen osan Pharaolle/ mutta neljä osa pitä oleman teille pellon siemenexi/ ja teille rawinnoxi/ ja nijlle jotca owat teidän huonesan/ ja ruaxi teidän lapsillen.
1 Moos 47:25 Nijn he sanoit: anna ainoastans meidän elä/ ja löytä armo sinun meidän herram edes/ ja me tahdom olla Pharaon orjat.
1 Moos 47:26 Ja Joseph teki määrän coco Egyptin maalle/ haman tähän päiwän asti/ että Pharaolle piti annettam wijdes osa/ paidzi pappein maata/ se ei tullut Pharaon omaxi.
1 Moos 47:27 NIin Israel asui Egyptis Gosenin maalla/ ja omisti sen ja he caswoit ja suurest lisännyit.
1 Moos 47:28 Ja Jacob eli Egyptin maalla/ seidzementoistakymmendä ajastaica/ ja coco hänen ikäns oli/ sata ja seidzemenwijdettäkymmendä ajastaica.
1 Moos 47:29 JA cosca Israelin päiwät jouduit cuolla/ cudzui hän poicans Josephin/ ja sanoi hänelle: jos minä olen löytänyt armon sinun edesäs/ nijn laske nyt kätes minun cupeni ala/ ettäs tekisit laupiuden ja totuuden minun cansani/ ettes hautais minua Egyptijn.
1 Moos 47:30 Mutta minä tahdon maata minun Isäini tykönä/ ja sinun pitä wiemän minua Egyptist/ ja hautaman minua heidän hautaans. Ja hän sanoi: minä teen sinun sanas jälken.
1 Moos 47:31 Hän sanoi: wanno minulle. Ja hän wannoi hänelle. Ja Israel callisti idzens päänalaiselle.

Vers. 31. Ja Israel callisti idzens päänalaiselle ) Hän macais sairasna wuotesa/ cuitengin nosti hän idzens/ callisti päänalaiselle/ ja rucoili/ sillä wälillä wannoi Joseph walan. LXX. tulkitziat owat sen nijn tulkinnet: Ja hän rucoili hänen walticans päätä. Joidenga tulkitus on sitte pidetty Epist. ad Hebr: 11.21. ja sijtä se on tullut/ että Hebrerit cudzuwat yhdellä nimellä/ waltican ja wuoten: Mittah ja Matteh : cumarda ja rucoilla.

XLVIII. Lucu.

JAcob tule sairaxi/ ja hänen poicans Joseph silmä händä/ v. 1.
Jacob teke Josephin pojat Manassen ja Ephraimin hänen lapsixens ja perilisixens/ omain poicains cansa/ v. 5.
cosca hän siuna heitä/ tahto Joseph paneman Jacobin oikian kätens esicoisen Manassen päälle/ v. 8.
mutta Israel käändä sen toisin/ ja pane Ephraimin Manassen edellä/ ja siuna heitä/ v. 14.
anda Josephille cappalen maata/ päälle weljesten jaon/ v. 11.

1 Moos 48:1 SIitte sanottin Josephille: cadzo/ sinun Isäs sairasta. Ja hän otti molemmat hänen poicans hänen cansans/ Manassen ja Ephraimin.
1 Moos 48:2 Nijn Jacobille ilmoitettin/ sanoden: cadzo/ sinun poicas Joseph tule sinun tygös. Ja Israel wahwisti idzens ja istui wuotesa.
1 Moos 48:3 Ja Jacob sanoi Josephille: Jumala Caickiwaldias näyi minulle Luzis Canaan maalla/ ja siunais minua.
1 Moos 48:4 Ja sanoi minulle: cadzo/ minä annan sinun caswa ja lisändyä/ ja teen sinun paljoxi Canssaxi/ ja annan myös tämän maan sinun siemenelles sinun jälkes/ ijancaickisexi perimisexi.
1 Moos 48:5 Nyt sijs ne caxi sinun poicas Ephraim ja Manasse/ jotca sinulle owat syndynet Egyptis/ ennencuin minä tulin tänne sinun tygös/ owat minun/ nijncuin Ruben ja Simeon.
1 Moos 48:6 Mutta sinun lapses/ jotcas sijtät nijden jälken/ pitä oleman sinun/ ja pitä nimitettämän heidän weljeins nimellä/ heidän perimisesäns.
1 Moos 48:7 Ja cosca minä tulin Mesopotamiast/ cuoli minulda Rahel Canaan maalla tiellä/ cosca wielä cappale matca oli Ephrathaan/ ja minä hautaisin hänen siellä Ephrathan tiellä/ joca nyt cudzutan BethLehem.
1 Moos 48:8 JA Israel näki Josephin pojat/ ja sanoi: cutca nämät owat?
1 Moos 48:9 Ja Joseph wastais hänen Isällens: ne owat minun poican/ jotca Jumala on minulle täällä andanut. Ja hän sanoi: tuos heitä minun tygöni/ siunataxeni heitä.
1 Moos 48:10 Sillä Israelin silmät olit pimiät wanhudesta/ eikä tainnut hywin nähdä. Ja hän wei heidän hänen tygöns. Ja hän andoi suuta heidän/ ja otti heitä sylijns.
1 Moos 48:11 Ja Israel sanoi Josephille: cadzo/ minä olen nähnyt sinun caswos/ jota en minä olis ajattellut/ ja cadzo/ Jumala on andanut minun myös nähdä sinun siemenes.
1 Moos 48:12 Ja Joseph otti heidän pois hänen sylistäns/ ja cumarsi idzens maahan hänen caswoins eteen.
1 Moos 48:13 Nijn Joseph otti heidän molemmat/ Ephraimin oikian käteens/ jonga hän asetti Israelin wasemmalle kädelle/ ja Manassen hänen wasemban käteens/ Israelin oikialle kädelle/ ja wei heidän hänen tygöns.
1 Moos 48:14 Nijn Israel ojensi oikian kätens/ ja laski Ephraimin pään päälle/ joca oli nuorembi/ mutta hänen wasemman kätens Manassen pään päälle/ ja muutti tiettäwäst hänen kätens/ waicka Manasse oli esicoinen.
1 Moos 48:15 Ja hän siunais Josephita/ ja sanoi: Jumala/ jonga caswon edes minun Isäni/ Abraham ja Isaac waeldanet owat/ Jumala/ joca minun rawinnut on minun elinaicanan tähän päiwän asti.
1 Moos 48:16 Engeli joca minun pelastanut on caikesta pahasta/ hän siunatcon näitä nuorucaisia/ että he nimitettäisin minun ja minun Isäini/ Abrahamin ja Isaachin nimellä/ että he caswaisit ja lisändyisit maan päällä.
1 Moos 48:17 MUtta cosca Joseph näki Isäns laskewan oikian kätens Ephraimin pään päälle/ otti hän sen pahaxi/ ja rupeis Isäns käteen/ sijrtäxens Ephraimin pään pääldä/ Manassen pään päälle.
1 Moos 48:18 Ja sanoi hänelle: ei nijn minun Isän/ tämä on esicoinen/ laske oikia kätes hänen pääns päälle.
1 Moos 48:19 Mutta hänen Isäns kielsi sen/ ja sanoi: minä tiedän kyllä minun poican/ minä tiedän/ tämä myös tule suurexi Canssaxi/ mutta cuitengin hänen nuorembi weljens tule suuremmaxi cuin hän/ ja hänen siemenens tule suurexi Canssaxi.
1 Moos 48:20 Nijn hän siunais heitä sinä päiwänä/ sanoden: joca tahto jongun siunata Israelis/ nijn sanocan näin: Jumala tehkön sinun nijncuin Ephraimin ja Manassen. Ja nijn asetti hän Ephraimin Manassen edelle.
1 Moos 48:21 JA Israel sanoi Josephille: cadzo/ minä cuolen/ ja Jumala on teidän cansan/ ja wie teitä jällens teidän Isäin maalle.
1 Moos 48:22 Minä olen myös andanut sinulle osan maata/ päälle sinun weljeis osan/ jonga minä miecallani ja joudzellani Amorrerein käsistä ottanut olen.

Vers. 16. Engeli ) Tämä Engeli on Jumalan poica/ jonga Malachias cudzu cap. 3. lijton Englixi.
v. 22. Osan ) cudzutan Hebrean kielellä Sichem/ ja sen Caupungin hän täsä ymmärtä/ supra cap. 34:27.

XLIX. Lucu.

JAcob cudzu muut poicans/ siuna heitä/ ja ilmoitta mitä heidän lapsillens ajan cululla tapahtu/ v. 1.
erinomaisest/ ettei waldica oteta pois Judalda/ sijhenasti että Sangar Christus tule/ jonga tygö caicki Canssa cocondu/ v. 10.
käske heidän haudata hänens Canaan maalle/ Isäins tygö. v. 29.
loppu ja cootan Canssans tygö/ v. 33.

1 Moos 49:1 NIin cudzui Jacob hänen poicans/ ja sanoi: cootcat teitän/ ja minä ilmoitan teille mitä teille tapahtu tulewaisilla aigoilla.
1 Moos 49:2 Tulcat cocoon ja cuulcat te Jacobin lapset/ cuulcat teidän Isän Israeli.
1 Moos 49:3 RUben minun esicoisen/ minun woiman ja wäkewyden alcu/ ylimmäinen cunnias/ ja ylimmäinen wallas.
1 Moos 49:4 Hän juoxe ulos äkist nijncuin wesi/ ei sinun pidä oleman ylimmäisen: sillä sinä astuit Isäs wuoteseen/ jollas saastutit minun wuoteni.
1 Moos 49:5 SImeonilla ja Lewillä/ weljexillä owat murha aset. Ei minun sielun pidä tuleman heidän neuwoons/ ja minun cunniani heidän seuracundaans:
1 Moos 49:6 sillä heidän kiucusans owat he miehen murhannet/ ja heidän ylpeydesäns turmellet härjän.
1 Moos 49:7 Kirottu olcon heidän kiuckuns/ että se nijn tuima on/ ja heidän julmudens/ että se nijn paatunut on/ minä eroitan heitä Jacobis/ ja hajotan heitä Israelis.
1 Moos 49:8 JUda/ sinä olet/ sinua pitä sinun wejes kijttämän/ sinun kätes pitä oleman sinun wiholistes niscalle/ sinun Isäs lapset pitä sinua cumartaman.
1 Moos 49:9 Juda on nuori lejoni/ suuresta woitosta olet sinä corgonnut minun poican/ hän on idzens cumartanut maahan/ ja lewännyt nijncuin lejoni/ ja nijncuin naaras lejoni/ cuca tohti asetta idzens händä wastan?
1 Moos 49:10 Ei waldica oteta pois Judalda/ eikä opettaja hänen jalcains juurest/ sijhen asti cuin sangar tule/ ja hänesä Canssat rippuwat kijnni.
1 Moos 49:11 Hän sito warsans wijnapuuhun/ ja hänen Asintammans warsan parhaseen wijnapuun oxaan.
1 Moos 49:12 Hän pese waattens wijnas/ ja hänen hamens wijnamarjan weres. Hänen silmäns owat punaisemmat wijna/ ja hambans walkemmat riesca.
1 Moos 49:13 ZEbulon on asuwa meren sataman ja hahtein satamain wieresä/ ja on ulottuwa haman Sidonin.
1 Moos 49:14 ISaschar on luja Asi/ ja sioitta idzens rajain wälille.
1 Moos 49:15 Hän näki lewon hywäxi/ ja maan ihanaxi/ ja cumarsi hartions candaman/ ja on weronalainen palwelia.
1 Moos 49:16 DAn hallidze hänen Canssans/ nijncuin jocu Israelin sucucunnista.
1 Moos 49:17 Dan on kärmenä tiellä/ ja kyykärmenä polgulla/ ja pure hewoista wuocoiseen/ nijn että sen ajaja seljällens lange.
1 Moos 49:18 HERra minä odotan sinun autuuttas.
1 Moos 49:19 GAd/ warustettu/ wie edes ja tuo tacaperin sotajouckons.
1 Moos 49:20 ASserista tule hänen lihawa leipäns/ ja hän anda Cuningalle hercut.
1 Moos 49:21 NEphtali on nopia peura/ ja anda suloiset puhet.
1 Moos 49:22 JOseph on caswawa/ ja caswa nijncuin lähten tykönä/ tyttäret astuwat muurille.
1 Moos 49:23 Ja waicka ambujat saatit hänen mielens carwaxi/ rijtelit hänen cansans ja wihaisit händä:
1 Moos 49:24 On cuitengin hänen joudzens wahwistunut/ ja hänen käsiwartens miehustunut/ sen wäkewän kätten cautta Jacobis/ hänestä owat tullet paimenet ja kiwet Israelis.
1 Moos 49:25 Sinun Isäs Jumalalda on sinulle apu tullut/ ja caickiwaldialda olet sinä siunattu taiwan siunauxella ylhäldä/ ja sywyden siunauxella alhalda/ nisäin ja cohtuin siunauxella.
1 Moos 49:26 Sinun Isäs siunauxet owat wäkewämmät minun Isäni siunauxia ( nijden toiwotuxen jälken/ jotca corkiat mailmas owat ) ja tulewat Josephin pään päälle/ ja Nazirein pään laelle/ hänen weljeins keskellä.
1 Moos 49:27 BEnJamin on raatelewainen susi/ amulla hän syö saalin/ ja ehtona saalin jaca.
1 Moos 49:28 NÄmät caicki owat caxitoistakymmendä Israelin sucucunda. Ja tämä on se cuin heidän Isäns heille puhui siunatesans heitä/ idzecutakin hänen erinomaisella siunauxellans.
1 Moos 49:29 Ja hän käski heitä/ ja sanoi heille: minä cootan minun Canssani tygö/ haudatcat minua minun Isäini tygö/ sijhen luolaan joca on Ephronin Hetherin wainios.
1 Moos 49:30 Sijhen caxikertaiseen luolaan/ joca on Mamren cohdalla Canaan maalla/ jonga Abraham osti hautamisen perimisexi wainion cansa/ sildä Hetherildä Ephronilda.
1 Moos 49:31 Sinne owat he haudannet Abrahamin/ ja hänen emändäns Saran. Sinne owat he myös haudannet Isaachin ja Rebeckan hänen emändäns. Sinne olen minä myös haudannut Lean.
1 Moos 49:32 Sihen wainioon ja sijhen luolaan/ cuin on ostettu Hethin lapsilda.
1 Moos 49:33 JA cosca Jacob lopetti käskyn hänen lastens tygö/ pani hän jalcans cocoon hänen wuotesans/ ja loppui/ ja coottin Canssans tygö.

Vers. 3. Ruben ) Rubenilla piti oleman esicoisuden cunnia/ nimittäin/ pappeus ja waldacunda/ mutta nyt otetan molemmat häneldä pois/ pappeus annetan Lewille ja waldacunda Judalle. Tällä osotetan Judalaisten Synagoga/ joca hänen wicans tähden cadottanut on pappeuden ja waldacunnan.
v. 10. Waldica Judalda ) täsä alca siunaus Christuxest/ joca Judasta syndywä oli. Ja cudzutan täsä Silo/ se on/ Sangar/ että hän woimalisest toimitais caicki mitä hän aicoi. Sentähden edelmälinen siunauxen osa tule Cuningas Dawidijn/ ja ei ole muutoin täsä siunauxes mitän cuin erinomaisest Christuxeen tule/ waan puhutan ajalisist asioist/ cuin Israelin lapsille piti annettaman. Nijncuin se on/ että Zebulonin piti asuman meren wieres Sidonin asti/ ja Isaschar keskellä maata/ taambana merestä/ ja cuitengin piti hänen Assurin Cuningalle aleannetuxi ja werolisexi tuleman. Tämän ennustuxen owat myös wanhat Judalaiset idze ymmärtänet Christuxest: sillä Caldean tulkidzia on näin tulkinnut: haldia ei pidä otettaman Judan huonesta/ etc. sijhen asti cuin Messias tule/ etc.
v. 16. Dan hallidze ) Danin siunaus on täytetty Simsonis/ Jud. 13:25.
v. 18. HERra minä odotan sinun autuuttas ) tällä autuudella owat myös wanhat Judalaiset ymmärtänet Christuxen/ nijncuin mekin/ nijncuin Jerusalemin sekä Caldean tulkidziat sen selkiäst osottawat.
v. 19. Gad ) on täyttänyt siunauxens waeldaisans Israelin lasten edellä/ Josu. 1:14.
v. 20. Asser ) sai hywän jywä maan.
v. 21. Nephtali ) sen siunauxen täytti Debora ja Barach/ Jud. 5:18.
v. 22. Joseph ) hänen siunauxens tule Israelin Cuningan waldacundaan/ ja puhu ajalisest hallituxest/ että tyttäret/ se on/ Caupungit maacunnas ajalisest hywin hallitan/ ja että monda Prophetat ja jalo miestä sijnä olis/ nijncuin culmakiwet. Ja waicka se usiast ahdistettin/ cuitengin pysyit he cohdallans. Ja tämä Cuningan waldacunda oli Ephraimin sucucunnas/ mutta hengelinen ja ijancaickinen waldacunda on caicki Judan sucucunnas.
v. 27: BenJamin ) sen siunauxen on Cuningas Saul ja Gibean asuwaiset/ Jud. 20:25. ( taicka pyhä Pawali ) täyttänet.

L. Lucu.

JOseph käske läkärins woidella hänen cuollen Isäns Jacobin/ v. 2.
Egyptiläiset itkewät händä 70. päiwä/ v. 3.
mene wanhinden cansa Pharaon huonesta/ ja hauta hänen Isäins hautaan/ v. 12.
hänen weljens pelkäwät händä/ ja rucoilewat andexi/ v. 15.
joca heille anda andexi/ v. 19.
käske weljeins wiedä hänen luuns Canaan maalle/ cosca Jumala heitä autta Egyptist ulos/ v. 24.
cuole sadan ja kymmenen ajastaicaisna/ v. 26.

1 Moos 50:1 NIin Joseph langeis Isäns caswoille/ itki ja andoi suuta hänen.
1 Moos 50:2 JA Joseph käski palwelioitans läkäreitä woidella Isäns.
1 Moos 50:3 Ja läkärit woitelit Israeli neljäkymmendä päiwä: sillä nijn monda oli woitelus päiwä. Ja Egyptiläiset itkit händä seidzemenkymmendä päiwä.
1 Moos 50:4 COsca hänen murhepäiwäns olit culunet/ puhui Joseph Pharaon palwelioille/ sanoden: jos minä olen armon löytänyt teidän edesän/ nijn puhucat Pharaolle/ ja sanocat:
1 Moos 50:5 Minun Isän wannotti minun/ sanoden: cadzo/ minä cuolen/ hauta minua minun hautaani/ jonga minä olen caiwanut minulleni Canaan maalla: nijn tahdoisin minä nyt sijs mennä ja haudata minun Isäni/ ja palata tänne jällens.
1 Moos 50:6 Pharao sanoi hänelle: mene ja hauta sinun Isäs nijncuins hänelle wannonut olet.
1 Moos 50:7 Nijn Joseph meni hautaman Isäns/ ja hänen cansans menit caicki Pharaon palweliat/ hänen huonens wanhimmat/ ja caic Egyptin maan wanhimmat.
1 Moos 50:8 Caicki myös Josephin wäki/ ja hänen weljens/ ja hänen Isäns wäki.
1 Moos 50:9 Ainoastans heidän lapsens/ ja lambans/ ja carjans jätit he Gosenin maalle/ menit myös hänen cansans waunut ja radzasmiehet. Ja se oli sangen suuri joucko.
1 Moos 50:10 Ja cosca he tulit Atadin rijhen tygö/ joca on sillä puolen Jordani/ nijn he pidit sijnä suuren ja catkeran walituxen/ ja hän murhetui hänen Isäns seidzemen päiwä.
1 Moos 50:11 Ja cosca Canaan maan asuwaiset näit heidän itcuns Atadin rijhen tykönä/ sanoit he: Egyptiläiset murehtiwat siellä sangen cowin. Sijtä se paicka cudzutan: Egyptiläisten walitus/ joca on sillä puolen Jordanin.
1 Moos 50:12 Nijn hänen lapsens teit nijncuin hän oli heidän käskenyt.
1 Moos 50:13 Ja weit hänen Canaan maalle/ ja hautaisit hänen sen wainion caxikertaiseen luolaan/ jonga Abraham wainion cansa ostanut oli perindöhaudaxi/ Ephronilda Hetherildä/ Mamren cohdalla.
1 Moos 50:14 Nijn palais Joseph Egyptijn/ sijtte cuin hän oli hänen Isäns haudannut/ hän ja hänen weljens/ ja caicki jotca hänen cansans olit mennet hautaman hänen Isäns.
1 Moos 50:15 MUtta cosca Josephin weljet näit heidän Isäns cuollexi/ sanoit he: mitämax/ Joseph on meidän päällem wihainen/ ja tohti meille costa sen pahan/ jonga me händä wastan tehnet olemma.
1 Moos 50:16 Sentähden käskit he sanoa hänelle: sinun Isäs käski ennencuin hän cuoli/ sanoden:
1 Moos 50:17 Nijn sanocat Josephille: anna weljilles andexi heidän ricoxens ja pahattecons/ että ne nijn pahoin owat tehnet sinua wastan. Anna nyt meille andexi/ jotca olem sinun Isäs Jumalan palweliat/ tämä pahateco. Mutta Joseph itki heidän näitä puhuisans.
1 Moos 50:18 Ja hänen weljens myös tulit ja langeisit maahan hänen eteens/ ja sanoit: cadzo/ me olemma sinun palwelias.
1 Moos 50:19 Joseph sanoi heille: älkät peljätkö: sillä minäkin olen Jumalan käden alla.
1 Moos 50:20 Te ajattelitte minua wastan paha/ mutta Jumala on käändänyt sen hywäxi/ että hän tekis/ cuin nähtäwä on/ pelastaxens paljo Canssa.
1 Moos 50:21 Älkät sijs nyt peljätkö/ minä rawidzen teitä ja teidän lapsian. Ja hän rohwais heitä/ ja puheli ystäwälisest heidän cansans.
1 Moos 50:22 Ja nijn asui Joseph Egyptis/ hän ja hänen Isäns huone/ ja eli sata ja kymmenen ajastaica.
1 Moos 50:23 Ja näki Ephraimin lapset colmandeen polween. Olit myös Machirin Manassen pojan lapset/ caswatetut Josephin polwen juures.
1 Moos 50:24 Joseph sanoi hänen weljillens: minä cuolen/ ja Jumala totisest edzi teitä/ ja wie teidän täldä maalda sijhen maahan/ jonga hän on idze wannonut Abrahamille/ Isaachille ja Jacobille.
1 Moos 50:25 Nijn wannotti Joseph Israelin lapsia/ sanoden: cosca Jumala on teitä edziwä/ wiekät minungin luuni tääldä.
1 Moos 50:26 Ja nijn Joseph cuoli/ sadan ja kymmenen ajastaicaisna/ ja he woitelit hänen ja panit arckuun Egyptis.

Vers. 25. Wiekät minungin luuni ) Ei Joseph käske tätä taicauxest/ waan hän tahto tällä osotta hänen uscons/ ettei hän epäillyt sijtä/ että Jumala caiketi pitä hänen lupauxens/ ja wie Israelin lapset ajallans Egyptist ulos/ luwattuun maahan. Ja ettei Israelitat sitä unhotais/ jättä hän heille luuns tällä käskyllä/ Heb. 11:22.

Ensimäisen Mosexen Kirjan loppu.