Ensimäinen Chrönikän Kirja

22.04.2020

PRIMUS PARALIPOMENON , Ensimäinen Chrönikän Kirja / josa Kirjoitan : I. ISraelin Canssan algust ja polwilugust/ hamast ensimäisest Ihmisest/ Babelin fangeuten asti: Adamist nijn Abrahamin/ Isaachin ja Jacobin asti/ cap. 1. 2. 3. 4.
II. Heidän ensimäisest Cuningastans Saulist/ hänen onnettomast sodastans Philisterejä wastan/ cuinga hän myös on poikinens tapettu/ waldacunda otettu pois/ hänen tottelemattomudens tähden HERra wastan/ ja annettu Dawidille/ c. 11.
III. Cuningas Dawidist ja hänen tegoistans/ kirjan loppun asti/ 1. Cuinga hän on Cuningaxi woideltu/ ja hänen Sangareistans/ cap. 12:13.
2. Cuinga hän rakensi HERran Arkille majan Jerusalemis/ on andanut sinne nouta HERran Arkin/ ja asettanut soittomiehiä HERralle/ cap. 14. 16. 17. 18.
3. Sotinut ymbärinsolewaisten maacundain cansa/ heitä woittanut ja werollisexi tehnyt/ cap. 15. 19. 20.
4. Pahoin tehnyt Canssan lukemises/ cap. 22.
5. Coonnut calua/ ja neuwonut poicans Salomot rakendaman HERralle huonetta/ säätänyt Lewitain/ Pappein/ soittaitten ja owen wartioiden järjestyxen/ cuinga he wuoroin piti ottaman wirastans waarin/ cap. 23. 24. 25. 26. 27.
6. hänen Ruhtinaistans ja neuwonandaistans/ cap. 28.
7. Mitä hän on andanut Templin rakennuxexi/ neuwonut Canssa ja poicans hänen wijmeiselläns/ ja cuollut/ cap. 29. 30.
Ja löytän täsä Kirjas 2930. wuoden aica/ nijncuin endisist Kirjoist on nähtäwä/ Sillä: Adamin luomisest Josephin cuolemaan/ on 2310. ajast.
Sijtä/ sijhenasti cuin Tabernacli pandin ylös corwes 144. ajast.
Sijtte/ sijhenasti cuin he tulit Canaan maahan 39. ajast/ Sijtä/ Josuan cuolemaan 18. ajast.
Sijtte/ Simsonin cuolemaan 299. ajast.
Simsonist Cuningas Saulin cuolemaan 80. ajast.
Saulist/ sijhenasti cuin Salomo rupeis hallidzeman 40. ajast.
Eli nijn: Mailman luomisest wedenpaisumiseen 1656. ajast.
Wedenpaisumus oli/ 1. ajastajan.
Sijtä/ sijhenasti cuin Abraham synnyi 292. ajastaica.
Sijtte/ sijhenasti cuin hän cudzuttin Chaldeast 75. ajast.
Sijtä/ Israelin lähtemiseen Egyptist 430. ajast.
Sijtte/ sijhenasti cuin Cuningas Salomo rupeis Templiä rakendaman 480. ajast.
Joca tapahdui neljännellä hänen hallitus wuodellans.

I. Lucu.

ADamin lasten polwilucu Noahn asti/ v. 1.
Noohn lasten/ Abrahamin asti/ v. 26.
hänen lastens/ v. 43.
cutca Cuningat ja Förstit owat/ ennen Israelin Cuningasten aica/ Edomis ollet/ v. 51.

1 Aikak 1:1 ADam/ Seth/ Enos.
1 Aikak 1:2 Kenan/ Mahalaleel/ Jared.
1 Aikak 1:3 Henoch/ Methusala/ Lamech.
1 Aikak 1:4 Noe/ Sem/ Ham ja Japhet.
1 Aikak 1:5 Nämät owat Japhetin lapset: Gomer/ Magog/ Madai/ Jawan/ Tubal/ Mesech ja Thiras.
1 Aikak 1:6 Gomerin lapset owat: Ascenas/ Riphat ja Thogarma.
1 Aikak 1:7 Jawan lapset owat: Elisa/ Tharsisa/ Chitim ja Dodanim.
1 Aikak 1:8 Hamin lapset owat: Chus/ Mizraim/ Put ja Canaan.
1 Aikak 1:9 Chusin lapset owat: Seba/ Hewila/ Sabtha/ Raema ja Sabthecha.
1 Aikak 1:10 Raeman lapset owat: Scheba ja Dedan.
1 Aikak 1:11 Chus sijtti Nimrodin. Tämä rupeis oleman woimallinen maalla.
1 Aikak 1:12 Mizraim sijtti Ludim/ Anamim/ Lehabim/ Naphtuhim/ Patrusim ja Casluhim.
1 Aikak 1:13 ( Joista Philisterit owat tullet ) ja Caphthorim.
1 Aikak 1:14 Canaan sijtti Zidonin esicoisens.
1 Aikak 1:15 Hethin/ Jebusin/ Amorin/ Gergosin/ ja Hewin.
1 Aikak 1:16 Arkin/ Sinin/ Arwadin/ Zemarin ja Hemathin.
1 Aikak 1:17 SEmin lapset owat: Elam/ Assur/ Arphachsad/ Lud/ Aram/ Uz/ Hul/ Gether ja Masech.
1 Aikak 1:18 Arphachsad sijtti Salahn/ ja Salah Eberin.
1 Aikak 1:19 Eberille oli syndynyt caxi poica/ yhden nimi Peleg/ että hänen aicanans oli maa jaettu/ ja hänen weljens nimi oli Jaketan.
1 Aikak 1:20 Jaketan sijtti Almodadin/ Salephin/ Hazarmawethin/ Jarahn.
1 Aikak 1:21 Hadoramin/ Usalin/ Diklan.
1 Aikak 1:22 Ebalin/ Abimaelin/ Scheban.
1 Aikak 1:23 Ophirin/ Hewilan ja Jobabin. Nämät owat caicki Jakethanin lapset.
1 Aikak 1:24 Sem/ Arphachsad/ Salah.
1 Aikak 1:25 Eber/ Peleg/ Regu.
1 Aikak 1:26 Serug/ Nahor/ Tharah.
1 Aikak 1:27 Abram/ se on Abraham.
1 Aikak 1:28 Abrahamin lapset olit Isaac ja Ismael.
1 Aikak 1:29 Nämät owat heidän sucucundans: Ismaelin esicoinen Nebajoth/ Kedar/ Adbeel/ Mibsam.
1 Aikak 1:30 Misma/ Duma/ Masa/ Hadad/ Thema.
1 Aikak 1:31 Jethur/ Naphis/ Kedma. Nämät owat Ismaelin lapset.
1 Aikak 1:32 Keturan Abrahamin toisen emännän lapset olit: Simran/ Jachsan/ Medan/ Midian/ Jesbach/ Sua. Jachsanin lapset owat Scheba ja Dedan.
1 Aikak 1:33 Midianin lapset owat: Epha/ Epher/ Henoch/ Abida/ Eldaa. Nämät owat caicki Keturan lapset.
1 Aikak 1:34 JA Abraham sijtti Isaachin. Isaachin lapset olit Esau ja Israel.
1 Aikak 1:35 Esaun lapset owat: Eliphas/ Reguel/ Jeus/ Jaelam ja Korah.
1 Aikak 1:36 Eliphan lapset owat: Theman/ Omar/ Zephi/ Gaethan/ Kenas/ Thimna ja Amalech.
1 Aikak 1:37 Reguelin lapset owat: Nahath/ Serah/ Sammah ja Misa.
1 Aikak 1:38 Seirin lapset owat: Lothan/ Sobal/ Sibeon/ Ana/ Dison/ Ezer ja Disan.
1 Aikak 1:39 Lothanin lapset owat: Hori ja Homam. Mutta Lothanin sisar oli Thimna.
1 Aikak 1:40 Sobalin lapset olit: Alian/ Manahath/ Ebal/ Sephi ja Onam. Sibeonin lapset owat: Aja ja Ana.
1 Aikak 1:41 Anan lapsi/ Dison. Disonin lapset owat: Hamram/ Esban/ Jethran ja Chran.
1 Aikak 1:42 Ezerin lapset owat: Bilhan/ Saewan/ Jaechan. Disanin lapset owat: Uz ja Aran.
1 Aikak 1:43 Nämät owat Cuningat jotca hallidzit Edomin maalla/ ennencuin yxikän Cuningas hallidzi Israelin lasten seas:
1 Aikak 1:44 Bela Beorin poica/ ja hänen Caupungins nimi oli Dinhaba. Ja cosca Bela oli cuollut/ tuli Jobab Serahn poica Bozrast Cuningaxi hänen siaans.
1 Aikak 1:45 Cosca Jobab oli cuollut/ tuli Husam Cuningaxi hänen siaans/ Themaniterein maalda.
1 Aikak 1:46 Cosca Husam oli cuollut/ tuli hänen siaans Cuningaxi Hadad Bedadin poica/ joca löi Midianiterit Moabiterein kedolla. Ja hänen Caupungins nimi oli Awith.
1 Aikak 1:47 Cosca Hadad oli cuollut/ tuli hänen siaans Cuningaxi Samla Mazrekist.
1 Aikak 1:48 Cosca Samla oli cuollut/ tuli Saul Rehobothin wirran tykö Cuningaxi hänen siaans.
1 Aikak 1:49 Cosca Saul oli cuollut/ tuli BaalHanan Ahborin poica Cuningaxi hänen siaans.
1 Aikak 1:50 Cosca BaalHanan/ oli cuollut/ hallidzi hänen siasans Hadad/ ja hänen Caupungins nimi oli Pagi. Ja hänen emändäns nimi oli Mehetabeel Matredin tytär ja Mesahabin tytär.
1 Aikak 1:51 Cosca Hadad oli cuollut/ olit Förstit Edomis.
1 Aikak 1:52 Se Försti Thimna/ se Försti Alian/ se Försti Thetheth/ se Försti Ahalibama/ se Försti Elath/ se Försti Pinon.
1 Aikak 1:53 Se Försti Kenan/ se Försti Theman/ se Försti Mibzar.
1 Aikak 1:54 Se Försti Madia/ se Försti Iram: Nämät owat Edomin Förstit.

ETtä se on tarpellinen ymmärtä hengellisiä ja mailmalisia Historiaita/ tietä cuista Noahn lapsist ja lasten lapsist cukin maacunda on mailmaan tullut ja hajotetut/ annetan täsä lyhykäisest tietä: Noahn colmen poicain lapset. etc. 1. Japhetin lapsist owat tullet: Gomerit/ Cimmerij/ ne owat Saxalaiset. Fransosit. Magogist/ Schytat/ ne owat Göthit. Suomalaiset Wenäläiset. Puolacat. Tartarit. Turkit. Madaist/ Mederit. Jawanist/ Jones/ owat Grekit. Cilicerit. Macedonierit. Rhodierit. Thubalist/ Walerit/ owat Spanjorit. Italianit. Mesechist/ Cappadocerit. Thirast/ Thracerit. 2. Semin lapsist owat tullet: Elamist/ Elamiterit/ owat Persianit. Assurist/ Assyrialaiset. Arphachsadist Chalderit. Hebrerit. Indianit. Ludist/ Lyderit. Aramist. Armenierit. Bahtrianit. 3. Hamin lapsist owat tullet. Chusist Ethioperit. Arabit/ ja osa Judianeja. Mizraimist Egyptiläiset. Lybierit. Philisterit. Putist Numidierit. Mauritanierit eli Morerit. Cananist Cananerit. Sidonierit.

II. Lucu.

JAcobin pojist/ v. 1.
Judan lapsist Dawidin asti/ v. 10.
Chalebist/ v. 18.
Hezronist/ v. 21.
Jerahmeelist/ v. 25.
Kiriath Jearimin ja Jabexen asuwaisist/ v. 53.

1 Aikak 2:1 NÄmät owat Israelin lapset: Ruben/ Simeon/ Lewi/ Juda/ Isaschar/ Sebulon.
1 Aikak 2:2 Dan/ Joseph/ BenJamin/ Nephtali/ Gad ja Asser.
1 Aikak 2:3 JUdan lapset owat/ Ger/ Onan/ Sela/ ne colme synnytti hänelle Suhan tytär se Cananeri. Ja Ger Judan esicoinen oli paha HERran edes/ sentähden tappoi hän hänen.
1 Aikak 2:4 Ja Thamar hänen miniäns synnytti hänelle Perezin ja Serahn/ nijn että Judan lapsia oli caickians wijsi.
1 Aikak 2:5 Perezin lapset owat: Hezron ja Hamul.
1 Aikak 2:6 Serahn lapset owat: Simri/ Ethan/ Heman/ Caleol ja Dara/ ja heitä caickians oli myös wijsi.
1 Aikak 2:7 Charmin lapset owat: Achar/ joca Israelin murhellisexi saatti/ ryhtyisäns kirottuun.
1 Aikak 2:8 Ethanin lapsi on Azaria.
1 Aikak 2:9 Hezronin lapset jotca hänelle owat syndynet: Jerahmeel/ Ram ja Chalubai.
1 Aikak 2:10 Ram sijtti AmiNadabin/ AmiNadab sijtti Nahessonin/ Judan lasten päämiehen.
1 Aikak 2:11 Nahesson sijtti Salman/ Salma sijtti Boaxen.
1 Aikak 2:12 Boas sijtti Obedin/ Obed sijtti Isain.
1 Aikak 2:13 Isai sijtti Eliabin hänen esicoisens/ toisen AbiNadabin/ colmannen Simean.
1 Aikak 2:14 Neljännen Nethaneelin/ wijdennen Raddainin.
1 Aikak 2:15 Cuudennen Ozemin ja seidzemennen Dawidin.
1 Aikak 2:16 Ja Seruja ja Abigail oli heidän sisarens. Serujan lapset owat: Abisai/ Joab ja Asahel/ ne colme.
1 Aikak 2:17 Ja Abigail synnytti Amasan/ ja Jether se Ismaeliteri oli Amasan Isä.
1 Aikak 2:18 Chaleb Hezronin poica sijtti Asuban ja Jerigothin hänen emändäins cansa/ ja nämät owat hänen lapsens: Jeser/ Sobab ja Ardon.
1 Aikak 2:19 Ja cosca Asuba cuoli/ otti Chaleb Ephrathin/ ja hän synnytti hänelle Hurin.
1 Aikak 2:20 Hur sijtti Urin/ ja Uri sijtti Bezaleelin.
1 Aikak 2:21 Sijtte macais Hezron Machirin Gileadin Isän tyttären cansa/ ja nai hänen cuudenkymmenen ajastaicaisna/ ja hän synnytti hänelle Segubin.
1 Aikak 2:22 Ja Segub sijtti Jairin/ hänellä oli colmecolmattakymmendä Caupungita Gileadin maacunnas.
1 Aikak 2:23 Mutta Gesur ja Aram sait heildä Jairin kylät/ Kenath ja hänen tyttärens cuusikymmendä Caupungita: caicki nämät owat Machirin Gileadin Isän lapset.
1 Aikak 2:24 Cosca Hezron oli cuollut Chalebin Ephratas/ ja Hezronin emändä Abia synnytti hänelle Assurin Thecoan Isän.
1 Aikak 2:25 Jerahmeelillä Hezronin esicoisella olit lapset: Ram/ Buna/ Oren/ Ozem ja Ahia.
1 Aikak 2:26 Ja Jerahmeelillä oli wielä toinen emändä/ hänen nimens oli Atara/ hän on Onamin äiti.
1 Aikak 2:27 Ja Ramin Jerahmeelin esicoisen lapset owat: Maaz/ Jamin ja Eker.
1 Aikak 2:28 Ja Onamilla olit lapset/ Samai ja Jada. Samain lapset owat/ Nadab ja Abisur.
1 Aikak 2:29 Ja Abisurin emändä cudzuttin Abihail/ ja hän synnytti hänelle Ahbanin ja Molidin.
1 Aikak 2:30 Nadabin lapset owat/ Seled ja Appaim. Ja Seled cuoli lapsitoinna.
1 Aikak 2:31 Ja Appaimin lapset owat/ Jesei/ ja Jesein lapset owat/ Sesan/ Sesanin lapset owat/ Ahelai.
1 Aikak 2:32 Ja Jadanin Samain weljen lapset owat/ Jether ja Jonathan. Ja Jether cuoli lapsitoinna.
1 Aikak 2:33 Ja Peleth ja Sasa owat Jonathanin lapset/ nämät owat Jerahmeelin lapset.
1 Aikak 2:34 Sesanilla ei ollut yhtän poica/ mutta tyttäritä. Ja Sesanilla oli Egyptiläinen palwelia/ hänen nimens oli Jarha.
1 Aikak 2:35 Ja Sesan andoi Jarhalle hänen palweliallens tyttärens emännäxi/ hän synnytti hänelle Athain.
1 Aikak 2:36 Athai sijtti Nathanin/ Nathan sijtti Sabadin.
1 Aikak 2:37 Sabad sijtti Ephlalin/ Ephlal sijtti Obedin.
1 Aikak 2:38 Obed sijtti Jehun/ Jehu sijtti Asarian.
1 Aikak 2:39 Asaria sijtti Halezin. Halez sijtti Elleasan.
1 Aikak 2:40 Elleasa sijtti Sissemain/ Sissemai sijtti Sallumin.
1 Aikak 2:41 Sallum sijtti Jekamian/ Jekamia sijtti Elisaman.
1 Aikak 2:42 Chalebin Jerahmeelin lapset owat/ Mesa hänen esicoisens/ hän on Siphin Isä: ja Maresa Hebronin Isän lapsi.
1 Aikak 2:43 Ja Hebronin lapset owat: Korah/ Thapuah/ Rekem ja Sama.
1 Aikak 2:44 Sama sijtti Rahamin Jarkamin Isän/ Rekem sijtti Samain.
1 Aikak 2:45 Ja Samain pojan nimi oli Maon/ ja Maon oli Bethzurin Isä.
1 Aikak 2:46 Ja Epha Chalebin waimo synnytti Haranin/ Mosanin ja Gasexen/ ja Haran sijtti Gasexen.
1 Aikak 2:47 Ja Jahdainin lapset owat: Rekem/ Jotham/ Gesan/ Peleth/ Epha ja Saaph.
1 Aikak 2:48 Ja Maecha Chalebin waimo synnytti Seberin ja Thirhenan.
1 Aikak 2:49 Ja hän synnytti myös Saphin Madmannan Isän/ ja Sewan Mahbenan Isän/ ja Gibean Isän/ ja Achsa oli Chalebin tytär.
1 Aikak 2:50 Nämät olit Chalebin lapset Hurin pojan Ephratan esicoisen/ Sobal KiriathJearimin Isä.
1 Aikak 2:51 Salma Bethlehemin Isä/ Hareph Bethgaderin Isä.
1 Aikak 2:52 Ja Sobalilla KiriathJearimin Isällä oli poikia/ Haroe/ Hatzi/ Menyhot.
1 Aikak 2:53 Ne sucucunnat KiriathJearimis olit/ Jethriterit/ Puthiterit/ Sumahiterit ja Misraiterit. Heistä owat ne Zaregathiterit ja Esthoaliterit tullet.
1 Aikak 2:54 Salman lapset owat/ Bethlehem ja Netophatiterit/ Joabin huonen Cruunu/ ja puoli osa Manahtitereist owat Zareitherit.
1 Aikak 2:55 Ja kirjoittajan sucucunnat cuin asuit Jabexes owat Thircathiterit/ Simeathiterit/ Suchathiterit. Nämät owat Kinitherit/ jotca owat tullet Hamathist Bethrechabin Isäst.

III. Lucu.

DAwidin lapsist/ cuinga he järjestäns owat hallinnet Judas Babelin fangeuten asti/ v. 10.
cutca Förstit owat ollet fangeuden jälken/ v. 17.

1 Aikak 3:1 NÄmät olit Dawidin pojat/ jotca hänelle syndynet olit Hebronis. Amon esicoinen joca synnyi Ahinoamist Jesreeliterist/ toinen Daniel Abigailist Carmeliterist.
1 Aikak 3:2 Colmas Absolom Maechan poica Thalmain Gessurin Cuningan tyttären/ neljäs Adoniah Hagithin poica.
1 Aikak 3:3 Wijdes SaphathJa Abitalist/ cuudes Jethream/ hänen emännästäns Eglast.
1 Aikak 3:4 Nämät cuusi owat hänelle syndynet Hebronis. Ja hän hallidzi siellä seidzemen wuotta ja cuusi Cuucautta/ mutta Jerusalemis hallidzi hän colmeneljättäkymmendä ajastaica.
1 Aikak 3:5 Ja nämät owat hänelle syndynet Jerusalemis/ Simea/ Sobab/ Nathan/ Salomo/ ne neljä BathSuast Amielin tyttärest.
1 Aikak 3:6 Sijtte Jebehar/ Elisama/ Eliphaleth.
1 Aikak 3:7 Nogah/ Nepheg/ Japia.
1 Aikak 3:8 Elisama/ Eliada/ Eliphaleth/ yhdexän.
1 Aikak 3:9 Nämät owat caicki Dawidin pojat/ ilman jalcawaimon lapsita. Ja Thamar oli heidän sisarens.
1 Aikak 3:10 REhabeam oli Salomon poica/ hänen poicans oli Abia/ hänen poicans oli Assa/ hänen poicans oli Josaphat.
1 Aikak 3:11 Hänen poicans oli Joram/ hänen poicans oli Ahasia/ hänen poicans oli Joas.
1 Aikak 3:12 Hänen poicans oli Amasia/ hänen poicans oli Asaria/ hänen poicans oli Jotham.
1 Aikak 3:13 Hänen poicans oli Ahas/ hänen poicans oli Hiskia/ hänen poicans oli Manasse.
1 Aikak 3:14 Hänen poicans oli Amon/ hänen poicans oli Josia.
1 Aikak 3:15 Mutta Josian pojat olit/ esicoinen Johanan/ toinen Jojakim/ colmas Zedechia/ neljäs Sallum.
1 Aikak 3:16 Mutta Jojakimin lapset olit/ Jechania/ hänen poicans oli Zidechia.
1 Aikak 3:17 MUtta Jechanian lapset olit Assir/ ja Sealthiel/
1 Aikak 3:18 hänen poicans Malkiram/ Phadaja/ Seneazar/ Jekamia/ Hosama/ Nedabia.
1 Aikak 3:19 Phadajan pojat olit/ Zerubabel ja Simei/ Zerubabelin pojat olit Mesullam ja Hanania/ ja heidän sisarens Selomith.
1 Aikak 3:20 Hesuba/ Ohel/ Berechia/ Hasadia/ JusabHeses/ wijsi.
1 Aikak 3:21 Hananian pojat olit PlatJa/ ja Jesaia/ Rephajan pojat/ Arnan pojat/ Obadian pojat/ Sachanian pojat.
1 Aikak 3:22 Mutta Sachanian lapset olit/ Semaja: Ja Semajan lapset olit/ Hatus/ Jegeal/ Bariah/ Nearia/ Saphath/ cuusi.
1 Aikak 3:23 Nearian lapset olit/ Elioenai/ Hiskia/ Asrikam/ colme.
1 Aikak 3:24 Elioenain lapset olit/ Hodaja/ Eliasib/ Plaja/ Akub/ Johanan/ Delaja/ ja Anani/ seidzemen.

IV. Lucu.

JUdan lasten polwilugus erinomattain ylistetän Jaebez hänen Jumalisudens tähden/ v. 9.
Chalebin lapsist/ v. 15.
Selahn/ Judan pojan lapsist/ v. 21.
SImeonin lapsist ja heidän kylistäns/ v. 24.
28. Nijstä cuuluisista Försteistä jotca heistä olit tullet/ v. 34.
heidän sodistans Cuningas Hiskian aicana/ v. 39.
42.

1 Aikak 4:1 JUdan lapset olit Perez/ Hezron/ Charmi/ Hur/ ja Sobal.
1 Aikak 4:2 Mutta Reaja Sobalin poica sijtti Jahathin/ Jahath sijtti Ahumain ja Lahadin/ nämä owat Zaregathiterin sucucunda.
1 Aikak 4:3 Ja tämä on Ethamin Isä/ Jesreel/ Jesma/ Jedbas/ ja heidän sisarens nimi oli Hazlelponi.
1 Aikak 4:4 Ja Pnuel Gedorin Isä/ ja Eser Husan Isä. Nämät owat Hurin lapset/ sen ensimäisen Ephrathan pojat Bethlehemin Isän.
1 Aikak 4:5 Mutta Assurilla Thecoan Isällä oli caxi emändätä Helea ja Naera.
1 Aikak 4:6 Ja Naera synnytti hänelle Ahusamin/ Hepherin/ Themin/ Ahastharin/ nämät owat Naeran lapset.
1 Aikak 4:7 Mutta Helean lapset olit Zereth/ Jesohar ja Ethnan.
1 Aikak 4:8 Mutta Coz sijtti Anubin ja Hazobeban/ ja Aharhelin Harumin pojan sugut.
1 Aikak 4:9 Mutta Jaebez oli cuuluisambi cuin hänen weljens/ ja hänen äitins cudzui hänen Jaebez/ sillä hän sanoi: minä olen hänen synnyttänyt kiwulla.
1 Aikak 4:10 Ja Jaebez rucoili Israelin Jumalata/ ja sanoi: jos sinä minua siunat ja lewität minun maani rajat/ ja sinun kätes on minun cansan/ ja asetat sitä paha/ ettei se minua waiwais. Ja Jumala andoi tapahtua nijncuin hän rucoili.
1 Aikak 4:11 Mutta Calub Suahn weli sijtti Mehirim/ se on Esthonin Isä.
1 Aikak 4:12 Mutta Esthon sijtti Betraphan/ Pascahn/ ja Thehinnan Nahaxen Caupungin Isän/ se on Rechan miehet.
1 Aikak 4:13 Kenaxen lapset olit Athniel ja Saraja/ Athnielin lapset olit Hathath.
1 Aikak 4:14 Ja Meonathai sijtti Ophran/ ja Saraja sijtti Joabin laxon seppäin Isän: sillä he olit puusepät.
1 Aikak 4:15 Chalebin Jephunnen pojan lapset olit: Iru/ Ela ja Naam/ Elan lapset olit Kenas.
1 Aikak 4:16 Jehaleelin lapset olit Siph/ Sipha/ Thiria ja Asareel.
1 Aikak 4:17 Esran lapset olit Jether/ Mered/ Epher ja Jalon/ ja hän sijtti MirJamin/ Samain/ Jesbahn/ Esthemoanin Isän.
1 Aikak 4:18 Ja hänen emändäns Judia synnytti Jeredin Gedorin Isän/ Heberin Sochon Isän/ Jecuthielin Sanoahn Isän. Nämät owat Bithian Pharaon tyttären lapset/ jonga Mared otti.
1 Aikak 4:19 Hodijan emännän Nahamin sisaren lapset Kegilan Isän oli Garmi ja Esthemoa/ se Maechathiteri.
1 Aikak 4:20 Ja Simonin lapset olit Amon/ Rinna ja Benhanan/ ja Thilon. Jezein lapset olit/ Sohet ja BenSoheth.
1 Aikak 4:21 Selan Judan pojan lapset olit/ Er Lechan Isä/ Laeda Maresan Isä/ ja lijnaincutojan sugut Asbean huones.
1 Aikak 4:22 Nijn myös Jokim/ ja Coseban miehet/ Joas ja Saraph/ jotca herrat olit Moabis ja Jasubis/ se on wanha puhe.
1 Aikak 4:23 He olit sawenwalajat/ ja asuit umbiaidois ja cartanois Cuningan tykönä työns tähden/ ja tulit ja olit siellä.
1 Aikak 4:24 Simeonin lapset olit/ Nemuel ja Jamim/ Jarib/ Serah/ Saul.
1 Aikak 4:25 Sallum oli hänen poicans/ Mibsam oli hänen poicans/ Misma oli hänen poicans.
1 Aikak 4:26 Mutta Mismam pojat olit/ Hamuel/ Sachur oli hänen poicans/ Simei oli hänen poicans.
1 Aikak 4:27 Simeillä oli cuusitoistakymmendä poica ja cuusi tytärtä/ mutta hänen weljelläns ei ollut monda lasta: sillä caicki hänen sucucundans ei enändänyt händäns nijncuin Judan lapset.
1 Aikak 4:28 Ja he asuit BerSebas/ Molodahs ja Hazaris Sualis.
1 Aikak 4:29 Ja Bilhas ja Ezemis ja Tholadis.
1 Aikak 4:30 Ja Bethuelis/ ja Harmas ja Siclagis.
1 Aikak 4:31 Ja BethMartabothis ja Hazaris/ Susimis/ BethBieris/ Saaraimis. Nämät olit häidän Caupungins Cuningas Dawidin asti.
1 Aikak 4:32 Ja heidän kyläns/ Etam/ Ain/ Rimmon/ Thochen ja Asan/ wijsi Caupungita.
1 Aikak 4:33 Ja caicki ne kylät jotca olit nijden Caupungein ymbäristöllä Baalin asti. Tämä on heidän asumasians ja sucucundans heidän keskenäns.
1 Aikak 4:34 Ja Mesobab Jamlech/ ja Josath Amasian poica.
1 Aikak 4:35 Joel ja Jehu Josibian poica/ Serajan poica/ Asielin poica.
1 Aikak 4:36 Elioenai/ Jaechobah/ Jesohajah/ Asajah/ Adiel Ismeel ja Benajah.
1 Aikak 4:37 Ja Ziza Siphin poica Alonin pojan/ Jedajan pojan/ Simrin pojan/ Semajahn pojan.
1 Aikak 4:38 Nämät nimitettin päämiehixi heidän sucucundains seas/ ja heidän Isäins huones/ ja he hojotit idzens paljouden tähden.
1 Aikak 4:39 Ja he menit pois ja tulit haman Gedorin asti itäiselle puolelle laxo/ edzimän laituimita heidän lambaillens.
1 Aikak 4:40 Ja he löysit hywän ja lihawan laituimen/ ja maan joca oli awara ja lawia/ rauhallinen ja lewollinen: sillä Hamin lapset olit ennen siellä asunet.
1 Aikak 4:41 Ja ne cuin nyt niminomattain kirjoitetut owat/ tulit Hiskian Judan Cuningan aican/ ja he löit nijden muiden majat ja asuinsiat cuin sieldä löyttin/ ja häwitit heidän haman tähän päiwän asti/ ja asuit heidän siallans: sillä siellä olit laituimet heidän lambaillens.
1 Aikak 4:42 Ja silloin meni heistä liki wijsi sata miestä/ jotca olit Simeonin lapsist/ Seirin wuorelle päämiehinens/ Platia/ Nearia/ Rephaja/ ja Usiel Jesein lapset.
1 Aikak 4:43 Ja tapoit ne cuin olit jäänet Amalechitereistä/ ja asuit aina sijnä tähän päiwän asti.

V. Lucu.

Al. 5. RUbenin Jacobin esicoisen lapsist/ Försteist heidän seasans/ heidän sodistans Hagariterein cansa/ ja woitostans/ v. 18.
puolest Manassen sucucunnast. v. 23.
Cuinga Rubeniterit/ Gaditerit ja puoli Manassen sucucunda wiedän pois/ v. 25.

1 Aikak 5:1 RUbenin Israelin esicoisen lapset ( sillä hän oli ensimäinen poica/ mutta että hän Isäns wuoten saastutti/ annettin hänen esicoisudens Josephin Israelin pojan lapsille/ ja ei hän luettu esicoisexi:
1 Aikak 5:2 Sillä Judan joca oli woimallinen weljeins seas/ ja pääruhtinat owat hänest/ ja Josephilla on esicoisuus )
1 Aikak 5:3 Nijn owat Rubenin Israelin ensimäisen pojan lapset/ Hanoch/ Pallu/ Hezron ja Charmi.
1 Aikak 5:4 Ja Joelin lapset olit Semaja/ hänen poicans oli Gog/ hänen poicans oli Simei.
1 Aikak 5:5 Hänen poicans oli Micha/ hänen poicans oli Reajah/ hänen poicans oli Baal.
1 Aikak 5:6 Hänen poicans oli Berah/ jonga Thilgath Pilnesser Assyrian Cuningas wei fangixi/ hän oli Rubeniterein pääruhtinas.
1 Aikak 5:7 Mutta hänen weljens heidän sucucundains jälken/ cosca he heidän sucucunnasans luettin/ pidit he Jejelin ja Zacharian heidän pääruhtinasnans.
1 Aikak 5:8 Ja Bela Asan poica Seman pojan/ Joelin pojan/ hän asui Aroeris haman Nebon ja Baalmeonin.
1 Aikak 5:9 Ja asui itän päin sijhenasti cuin tullan corpeen/ Phratin wirran tykö: sillä heidän carjans/ oli enändynyt Gileadin maalla.
1 Aikak 5:10 Ja Saulin ajalla sodeit he Hagaritereitä wastan/ nijn että he langeisit heidän kättens cautta/ ja asuit heidän majoisans caikes itäises puoles Gileadin maata.
1 Aikak 5:11 JA Gadin lapset asuit juuri heidän cohdallans Basanin maasa Salchan asti.
1 Aikak 5:12 Joel ylimmäinen/ Saphan toinen/ Jaenai ja Saphat Basanis.
1 Aikak 5:13 Ja heidän weljens heidän Isäns huones olit/ Michael/ Mesullam/ Seba/ Jorai/ Jaechan/ Sia ja Eber/ seidzemen.
1 Aikak 5:14 Nämät owat Abihailin lapset Hurin pojan/ Jaroahin pojan/ Gileadin pojan/ Michaelin pojan/ Jesisain pojan/ Jahdon pojan/ Busin pojan.
1 Aikak 5:15 Ahi Abdielin poica/ Gunin pojan/ oli päämies heidän Isäns huones.
1 Aikak 5:16 Ja he asuit Basanin Gileadis/ ja hänen kylisäns/ ja caikis Saronin esicaupungeis/ haman heidän rajoins asti.
1 Aikak 5:17 Nämät olit caicki luetut Jothamin Judan Cuningan ja Jerobeamin Israelin Cuningan aicana.
1 Aikak 5:18 RUbenin lapset/ Gaditerit ja puoli Manassen sucucunda/ jotca olit sotimiehet/ jotca kilpe ja miecka cannoit/ ja taisit joudzen jännittä/ ja olit oppinet sotiman/ joita oli neljä ja neljäkymmendä tuhatta/ seidzemen sata ja cuusikymmendä/ jotca kelpaisit sotaan menemän.
1 Aikak 5:19 Ja cosca he läxit sotaan Hagaritereitä/ Jethuri/ Naphest ja Nodabi wastan.
1 Aikak 5:20 Nijn he autettin heitä wastan/ ja Hagariterit annettin heidän käsijns/ ja caicki cuin heidän cansans olit: Sillä he huusit sodas Jumalan tygö/ ja hän cuuli heidän rucouxens/ että he turwasit häneen.
1 Aikak 5:21 Ja he weit heidän carjans pois/ wijsi tuhatta Cameliä/ caxi sata ja wijsikymmendä tuhatta lammasta/ casi tuhatta Asia/ ja sata tuhatta Ihmistä.
1 Aikak 5:22 Sillä siellä langeis monda haawoitettuna/ että sota oli Jumalalda. Ja ne asuit heidän siasans fangeuten asti.
1 Aikak 5:23 Ja puolen Manassen sucucunnan lapset/ asuit Basanist haman BaalHermonin ja Senerin/ ja Hermonin wuoren asti: sillä heitä oli monda.
1 Aikak 5:24 Ja nämät olit pääruhtinat heidän Isäins huones/ Epher/ Jesei/ Eliel/ Asriel/ Jeremia/ Hodawia/ Jahdiel/ wäkewät ja woimalliset miehet/ ja cuuluisat pääruhtinat heidän Isäins huones.
1 Aikak 5:25 Ja cosca he syndiä teit heidän Isäins Jumalata wastan/ ja teit huorutta nijden Canssain epäjumalain cansa/ sijnä maasa cuin Jumala oli häwittänyt heidän edestäns.
1 Aikak 5:26 Nijn herätti sijs Israelin Jumala Phulin Assyrian Cuningan hengen/ ja Thilgath Pilnesserin Assyrian Cuningan hengen/ ja wei Rubeniterit/ Gaditerit/ ja puolen Manassen sucucunda pois/ ja wei heidän Halahn/ Haborin/ ja Harahn/ ja Gosanin wirran tygö/ haman tähän päiwän asti.

Vers. 20. Että he turwaisit häneen ) Tästä nähdän/ cuinga usco woi caicki cappalet nijncuin Christus sano/ Matth. 21:21. Marc. 9:23. ja lewiämmäldä wahwistetan/ Hebr: 11.

VI. Lucu.

Al. 6. LEwin lapsist ja lasten lapsist/ Mosexen ja Aaronin Isäst ja wirast palweleman HERran Pyhäs/ v. 31.
heidän asumasiastans muiden Israelin lasten seas/ v. 55.

1 Aikak 6:1 LEwin lapset olit/ Gerson/ Kahath ja Merari.
1 Aikak 6:2 Mutta Kahathin lapset olit/ Amram/ Jesehar/ Hebron ja Usiel.
1 Aikak 6:3 Amramin lapset olit/ Aaron/ Moses ja MirJam. Aaronin lapset olit/ Nadab/ Abihu/ Eleazar ja Ithamar.
1 Aikak 6:4 Eleazar sijtti Pinehaxen/ Pinehas sijtti Abisuan.
1 Aikak 6:5 Abisua sijtti Buukin/ Buuki sijtti Usin.
1 Aikak 6:6 Usi sijtti Serajan/ Seraja sijtti Merajothin.
1 Aikak 6:7 Merajoth sijtti Amarian/ Amaria sijtti Ahitobin.
1 Aikak 6:8 Ahitob sijtti Zadokin. Sadok sijtti Ahimazin.
1 Aikak 6:9 Ahimaz sijtti Asarian/ Asaria sijtti Johananin.
1 Aikak 6:10 Johanan sijtti Asarian/ joca oli Pappi sijnä huones/ jonga Salomo rakensi Jerusalemis.
1 Aikak 6:11 Asaria sijtti Amarian/ Amaria sijtti Ahitobin.
1 Aikak 6:12 Ahitob sijtti Zadokin/ Zadok sijtti Sallumin.
1 Aikak 6:13 Sallum sijtti Hilkian/ Hilkia sijtti Asarian.
1 Aikak 6:14 Asaria sijtti Serajan/ Seraja sijtti Jozadakin.
1 Aikak 6:15 Jozadak myös wietin pois/ silloin cosca HERra andoi Judan ja Jerusalemin wietä fangina NebucadNezarin cautta.
1 Aikak 6:16 Nijn owat Lewin lapset nämät/ Gerson/ Kahath ja Merari.
1 Aikak 6:17 Ja Gersonin lasten nimet olit/ Libni ja Simei.
1 Aikak 6:18 Kahathin lapset cudzuttin/ Amram/ Jezehar/ Hebron ja Usiel.
1 Aikak 6:19 Merarin lapset cudzuttin/ Maheli ja Muusi. Nämät owat Lewitain sucucunnat heidän Isäins seas.
1 Aikak 6:20 Gersonin poica oli Libni/ hänen poicans oli Jahath/ hänen poicans oli Sima.
1 Aikak 6:21 Hänen poicans oli Joah/ hänen poicans oli Iddo/ hänen poicans oli Serah/ hänen poicans oli Jeathrai.
1 Aikak 6:22 Kahathin poica oli Aminadab/ hänen poicans oli Korah/ hänen poicans oli Assir.
1 Aikak 6:23 Hänen poicans oli Elkana/ hänen poicans oli AbiAsaph/ hänen poicans oli Assir.
1 Aikak 6:24 Hänen poicans oli Thahath/ hänen poicans oli Uriel/ hänen poicans oli Usia/ hänen poicans oli Saul.
1 Aikak 6:25 Elkanan lapset olit/ Amasai ja Ahimoth.
1 Aikak 6:26 Elkana/ hänen poicans oli Elkana/ hänen poicans oli Sophai/ hänen poicans oli Nahath.
1 Aikak 6:27 Hänen poicans oli Eliab/ hänen poicans oli Jeroham/ hänen poicans oli Elkana.
1 Aikak 6:28 Hänen poicans oli Samuel/ hänen esicoisens oli Wasni ja Abia.
1 Aikak 6:29 Merarin poica oli Maheli/ hänen poicans oli Libni/ hänen poicans oli Simei/ hänen poicans oli Usa.
1 Aikak 6:30 Hänen poicans oli Simea/ hänen poicans oli Hagia/ hänen poicans oli Asaia.
1 Aikak 6:31 JA nämät owat ne cuin Dawid asetti weisaman HERran huoneseen/ cosca Arcki lewäis.
1 Aikak 6:32 Ja he palwelit wirsillä seuracunnan majan asuinsian edes/ sijhenasti että Salomo rakensi HERran huonen Jerusalemis/ ja he seisoit heidän wirasans heidän asetuxens jälken.
1 Aikak 6:33 Ja nämät owat cuin siellä seisoit/ ja heidän lapsens: Kahathin lapsist oli Heman weisaja Joelin poica/ Samuelin pojan.
1 Aikak 6:34 Elkanan pojan/ Jerohamin pojan/ Elielin pojan/ Thoahn pojan.
1 Aikak 6:35 Zuphin pojan/ Elkanan pojan/ Mathathin pojan/ Amasain pojan.
1 Aikak 6:36 Elkanan pojan/ Joelin pojan/ Asarian pojan/ Zephanian pojan.
1 Aikak 6:37 Thahathin pojan/ Assirin pojan/ AbiAsaphin pojan/ Korahn pojan.
1 Aikak 6:38 Jezeharin pojan/ Kahathin pojan/ Lewin pojan/ Israelin pojan.
1 Aikak 6:39 Ja hänen weljens Assaph seisoi hänen oikialla puolellans/ ja Assaph oli Berechian poica/ Simeian poica.
1 Aikak 6:40 Michaelin pojan/ Baeseian pojan/ Malchian pojan.
1 Aikak 6:41 Athnin pojan/ Serahn pojan/ Adajan pojan.
1 Aikak 6:42 Ethanin pojan/ Siman pojan/ Simein pojan.
1 Aikak 6:43 Jahathin pojan/ Gersonin pojan/ Lewin pojan.
1 Aikak 6:44 Mutta heidän weljens Merarin lapset seisoit wasemalla puolella/ Ethan Chusin poica/ Abdin pojan/ Malluchin pojan.
1 Aikak 6:45 Hasabian pojan/ Amasian pojan/ Hilkian pojan.
1 Aikak 6:46 Amzin pojan/ Banin pojan/ Samerin pojan.
1 Aikak 6:47 Mahelin pojan/ Muusin pojan/ Merarin pojan/ Lewin pojan.
1 Aikak 6:48 Ja Lewitat heidän weljens olit annetut caickinaisijn wircoin HERran huonen asuinsias.
1 Aikak 6:49 Ja Aaron ja hänen poicans olit sytyttäjät polttouhrin Altarilla/ ja suidzutus Altarilla/ caickinaisis töis sijnä caickein pyhimmäs sowittamas Israeli/ nijncuin Moses Jumalan palwelia käskenyt oli.
1 Aikak 6:50 NÄmät owat Aaronin lapset/ Eleazar hänen poicans/ Pinehas oli hänen poicans/ Abisua oli hänen poicans.
1 Aikak 6:51 Buki oli hänen poicans/ Usi oli hänen poicans/ Seraja oli hänen poicans.
1 Aikak 6:52 Merajoth oli hänen poicans/ Amaria oli hänen poicans/ Ahitob oli hänen poicans.
1 Aikak 6:53 Zadok oli hänen poicans/ Ahimaaz oli hänen poicans.
1 Aikak 6:54 Ja nämät owat heidän asuinsians ja kyläns heidän rajoisans/ cuin on Aaronin lapset Kahathiterein sucucunnast: sillä arpa langeis heidän päällens.
1 Aikak 6:55 Ja he annoit heille Hebronin Judan maalda/ ja hänen esicaupungins hänen ymbäristöldäns.
1 Aikak 6:56 Mutta he annoit Chalebille Jephunnen pojalle Caupungin/ pellot ja sen kylät.
1 Aikak 6:57 Nijn annoit he Aaronin lapsille ne wapat Caupungit Judaas/ Hebronin ja Libnan esicaupunginens/ Jatherin ja Esthemoan esicaupunginens.
1 Aikak 6:58 Hilen ja Debirin esicaupunginens.
1 Aikak 6:59 Asanin ja BethSemexen esicaupunginens.
1 Aikak 6:60 Ja BenJaminin sucucunnasta/ Geban/ Alemethin ja Anathotin esicaupunginens. Ja caicki Caupungit heidän sucucunnasans olit colmetoistakymmendä.
1 Aikak 6:61 Mutta ne muut Kahathin lapset heidän sugusans/ sijtä puolesta Manassen sucucunnasta sait kymmenen Caupungita arwalla.
1 Aikak 6:62 Gersonin lapset heidän sucucunnasans sait Isascharin sucucunnalda/ Asserin sucucunnalda/ Nephtalin sucucunnalda ja Manassen sucucunnalda Basanis colmetoistakymmendä Caupungita.
1 Aikak 6:63 Ja Merarin lapset heidän sucucunnasans sait arwalla Rubenin sucucunnalda/ Gadin sucucunnalda ja Sebulonin sucucunnalda caxitoistakymmendä Caupungita.
1 Aikak 6:64 Ja Israelin lapset annoit myös Lewitaille Caupungit/ esicaupunginens.
1 Aikak 6:65 Cuin owat arwan jälken Judan lasten sucucunnasta/ Simeonin lasten sucucunnasta/ BenJaminin lasten sucucunnasta/ ne Caupungit cuin he nimitit.
1 Aikak 6:66 Mutta ne cuin olit Kahathin lasten sugusta/ sait heidän rajacaupungins Ephraimin sucucunnasta.
1 Aikak 6:67 NIin annoit he heille nämät wapat Caupungit/ Sichemin Ephraimin wuorelda/ Geserin ja hänen esicaupungins.
1 Aikak 6:68 Jakmeamin ja BethHoronin esicaupunginens.
1 Aikak 6:69 Ajalonin ja GadRimonin esicaupunginens.
1 Aikak 6:70 Nijn myös sijtä puolesta Manassen sucucunnasta/ Anerin ja Bileamin esicaupunginens/ annoit he Kahathin lasten sucucunnalle cuin jäänet olit.
1 Aikak 6:71 Mutta Gersonin lapsille annoit he sijtä puolesta Manassen sucucunnasta/ Golan Basanis ja Astherotin esicaupunginens.
1 Aikak 6:72 Isascharin sucucunnasta Kedexen ja Dabrathin esicaupunginens.
1 Aikak 6:73 Ramothin ja Anemin esicaupunginens.
1 Aikak 6:74 Asserin sucucunnasta/ Masalin ja Abdonin esicaupunginens.
1 Aikak 6:75 Hukokin ja Rehobin esicaupunginens.
1 Aikak 6:76 Nephthalin sucucunnasta Kedexen Galileas/ Hammonin ja Kiriathaimin esicaupunginens.
1 Aikak 6:77 Muille Merarin lapsille annoit he Sebulonin sucucunnasta/ Rimonon ja Thaborin esicaupunginens.
1 Aikak 6:78 Ja tuolda puolen Jordanin Jerihon päin/ itän käsin Jordanin tykö/ Rubenin sucucunnast/ Bezerin corwes ja Jahzan/ esicaupunginens.
1 Aikak 6:79 Kedamothin ja Mephaatin esicaupunginens.
1 Aikak 6:80 Gadin sucucunnasta/ Ramothin Gileadis Mahanaimin esicaupunginens.
1 Aikak 6:81 Hesbonin ja Jaeserin esicaupunginens.

Vers. 54. Ja nämät owat heidän asuinsians ja kyläns ) Sijtä cuin seura/ että Lewitat owat hajoitetut ja asunet caikis Israelin sucucunnis/ nähdän että Jacobin Prophetia on täytetty/ Gen. 49:7. Minä eroitan heidän Jacobis/ ja hajotan heidän Israelis. Cuitengin on Jumala tämän heidän rangaistuxens käändänyt/ sen syyn tähden cuin on/ Exod. 32:28:29. Deut. 33:9 heille ja coco Israelille hywäxi: heille/ että he otettin Jumalan palweluxeen/ ja sait sijtä elatuxens: coco Israelille/ että he asuit heidän seasans/ ja opetit heille HERran Lain.

VII. Lucu.

ISascharin lasten paljoudest/ v. 5.
BenJaminin/ v. 6.
Nephtalin/ v. 13.
Manassen/ v. 14.
Ephraimin/ v. 20.
ja Asserin lapsist/ v. 30.

1 Aikak 7:1 ISascharin lapset olit/ Thola/ Pua/ Jasub/ ja Simron/ neljä.
1 Aikak 7:2 Tholan lapset olit: Usi/ Rephaja/ Jeriel/ Jahemai/ Jebsam ja Samuel/ jotca olit päämiehet heidän Isäins huones Tholast/ ja wäkewät miehet sucucunnasans/ heidän lucuns oli Dawidin aicana/ caxicolmattakymmendä tuhatta ja cuusi sata.
1 Aikak 7:3 Usin lapset olit: Jesraja. Ja Jesrajan lapset olit: Michael/ Obadia/ Joel ja Jesia/ wijsi/ ja olit caicki päämiehet.
1 Aikak 7:4 Ja heidän Canssans heidän sucucunnisans Isäins huones oli sotajoucko cuusineljättäkymmendä tuhatta: sillä heillä oli monda emändätä ja lasta.
1 Aikak 7:5 Ja heidän weljens jalot miehet caikest Isascharin sucucunnast/ olit seidzemen yhdexättäkymmendä tuhatta/ nämät caicki luettin.
1 Aikak 7:6 BEnJamin lapset olit: Bela/ Becher/ Jediael/ ne colme.
1 Aikak 7:7 Belan lapset olit: Ezbon/ Usi/ Usiel/ Jerimoth ja Iri/ ne wijsi/ päämiehet heidän Isäins huonest/ wäkewät miehet/ ja heitä luettin caxicolmattakymmendä tuhatta/ ja neljä neljättäkymmendä.
1 Aikak 7:8 Becherin lapset olit: Semira/ Joas/ Elieser/ Elioenai/ Amri/ Jeremoth/ Abia/ Anatoth ja Alemeth/ ne caicki olit Becherin lapset.
1 Aikak 7:9 Ja olit luetut heidän sucucunnastans päämiesten jälken/ heidän Isäins huonest/ caxikymmendä tuhatta ja caxi sata jaloa miestä.
1 Aikak 7:10 Jediaelin lapset olit/ Bilhan. Bilhan lapset olit Jeus/ BenJamin/ Ehud/ Cnaena/ Sethan/ Tharsis ja Ahisaar.
1 Aikak 7:11 Ne olit caicki Jediaelin lapset/ heidän Isäins sucucundain päämiehet ja wäkewät miehet/ seidzementoistakymmendä tuhatta/ caxi sata/ jotca sotaan läxit.
1 Aikak 7:12 Supim ja Hupim olit Irin lapset. Mutta Husim olit Aherin lapset.
1 Aikak 7:13 NEphtalin lapset olit/ Jahziel/ Guni/ Jezer ja Sallum/ Bilhan lapset.
1 Aikak 7:14 NÄmät owat Manassen lapset: Esriel/ jonga Aramie hänen waimons synnytti/ hän sijtti Machirin Gileadin Isän.
1 Aikak 7:15 Ja Machir andoi Hupimille ja Supimille emännät/ ja hänen sisarens nimi oli Maecha: hänen toinen poicans cudzuttin Zalaphehad. Ja Zalaphehadilla olit tyttäritä.
1 Aikak 7:16 Ja Maecha Machirin emändä synnytti pojan/ jonga hän cudzui Perez/ ja hänen weljens cudzuttin Sares. Ja hänen poicans olit Ulam ja Rachem.
1 Aikak 7:17 Mutta Bedam oli Ulamin poica. Nämät owat Gileadin lapset/ Machirin pojan/ Manassen pojan.
1 Aikak 7:18 Ja hänen sisarens Moleeheth synnytti Ishudin/ Abieserin ja Maholan.
1 Aikak 7:19 Ja Semidalla olit nämät lapset: Ahean/ Sichem/ Likhi ja Aniam.
1 Aikak 7:20 NÄmät owat Ephraimin lapset: Suthelah/ Bered oli hänen poicans/ Thahath oli hänen poicans/ Eleada oli hänen poicans/ Thahath oli hänen poicans.
1 Aikak 7:21 Sabad oli hänen poicans/ Suthelah oli hänen poicans/ Eser ja Elead. Ja Gathin miehet/ sijnä maasa syndynet löit heidän cuoliaxi: sillä he olit mennet ottaman heidän carjans.
1 Aikak 7:22 Ja heidän Isäns Ephraim murhedei cauwan aica/ ja hänen weljens tulit lohduttaman händä.
1 Aikak 7:23 Ja hän macais emändäns cansa/ ja tuli hedelmälisexi ja synnytti pojan/ jonga hän cudzui Bria/ että hän oli ollut ahdistuxes huonesans.
1 Aikak 7:24 Hänen tyttärens oli Seera/ hän rakensi alammaisen ja ylömmäisen BethHoronin ja UsenSeran.
1 Aikak 7:25 Hänen poicans oli Rephath ja Reseph/ Thelah oli hänen poicans/ Thahan oli hänen poicans.
1 Aikak 7:26 Laedan oli hänen poicans/ Amihud oli hänen poicans/ Elisama oli hänen poicans.
1 Aikak 7:27 Nun oli hänen poicans/ Josua oli hänen poicans.
1 Aikak 7:28 Ja heidän tawarans ja asuinsians oli BethEl/ hänen kyläins cansa/ ja Naeran itän päin/ ja Gezer länden päin hänen kyläins cansa/ Sechem hänen kyläins cansa/ haman Azzan asti hänen kyläins cansa.
1 Aikak 7:29 Ja Manassen lasten poicain tyköä BethSean ja hänen kyläns/ Thaenach ja hänen kyläns/ Megiddo ja hänen kyläns/ Dor ja hänen kyläns. Näisä asuit Josephin Israelin pojan lapset.
1 Aikak 7:30 NÄmät olit Asserin lapset: Jemna/ Jesua/ Jeswai/ Bria ja Serah heidän sisarens.
1 Aikak 7:31 Heber ja Malchiel olit Brian lapset/ se on Birsawithin Isä:
1 Aikak 7:32 Ja Heber sijtti Japhletin/ Somerin/ Hothamin ja Suan heidän sisarens.
1 Aikak 7:33 Japhletin lapset olit/ Pasah/ Bimehal ja Asuath/ ne olit Japhletin lapset.
1 Aikak 7:34 Somerin lapset olit/ Ahi/ Rahga/ Jehuba ja Aram.
1 Aikak 7:35 Ja hänen weljens Helemin lapset olit/ Zopha/ Jemna/ Seles ja Amal.
1 Aikak 7:36 Zophan lapset olit/ Suah/ Harnepher/ Sual/ Beri/ Jemra.
1 Aikak 7:37 Bezer/ Hod/ Sama/ Silsa/ Jethran ja Beera.
1 Aikak 7:38 Jetherin lapset olit/ Jephunne/ Phispa ja Ara.
1 Aikak 7:39 Ullan lapset olit/ Arah/ Haniel ja Rizia.
1 Aikak 7:40 Nämät olit caicki Asserin lapset/ walitut päämiehet heidän Isäins huones/ wäkewät miehet/ ja päämiesten pääruhtinat/ ja luettin sotajouckoon/ ja heidän lucuns oli cuusicolmattakymmendä tuhatta miestä.

Vers. 21. Ja Gathin miehet sijnä maasa syndynet löit heidän ) He tiesit heidän Esiisillens Canaan maan luwatuxi/ sentähden coettelit he saadaxens jotakin sijtä/ waan että he luotit omaan wäkeens/ ja ei odottanet Jumalan käskyä/ ei heidän paremmin menestynyt.

VIII. Lucu.

BEnJaminin lapset owat enimmäst asunet Jerusalemis ja Gibeonis/ v. 1.
heistä oli Cuningas Saul/ v. 33.

1 Aikak 8:1 BenJamin sijtti Belan hänen ensimäisen poicans/ Asbalin toisen/ Arahn colmannen:
1 Aikak 8:2 Noahn neljännen/ Raphan wijdennen.
1 Aikak 8:3 Ja Belalla oli lapsia/ Addar/ Gerah/ Abihud.
1 Aikak 8:4 Abisua/ Naeman/ Ahoah.
1 Aikak 8:5 Gera/ Sphupham ja Huram.
1 Aikak 8:6 Nämät owat Ehudin lapset/ jotca olit Isäin päämiehet nijden seas cuin asuit Gebas/ ja weit heitä Manahathijn.
1 Aikak 8:7 Cuin olit: Naeman/ Ahia ja Gera/ se wei heidän pois/ ja hän sijtti Usan ja Ahihudin.
1 Aikak 8:8 Ja Serahaim sijtti Moabin maalla ( sijttecuin hän heidän tyköäns laskenut oli ) Husist ja Baerast hänen emännistäns.
1 Aikak 8:9 Ja hän sijtti Hodest hänen emännästäns/ Jobabin/ Zibian/ Mesan/ Malcham.
1 Aikak 8:10 Jeuzin/ Sachian ja Mirman. Nämät owat hänen lapsens Isäin päämiehet.
1 Aikak 8:11 Husist sijtti hän Ahitobin ja Elpaalin.
1 Aikak 8:12 Elpaalin lapset olit/ Eber/ Miseam ja Samed/ se rakensi Onon ja Lodon/ ja hänen kyläns.
1 Aikak 8:13 Ja Bira ja Sama olit Isäin päämiehet/ nijden cuin asuit Ajalos/ ne ajoit nijtä taca jotca asuit Gathis.
1 Aikak 8:14 Ja Ahio/ Sasak ja Jeremoth.
1 Aikak 8:15 Sebadia/ Arad/ Ader.
1 Aikak 8:16 Michael/ Jespa/ Joha/ Urian lapset.
1 Aikak 8:17 Sebadia/ Mesullam/ Hiski/ Heber.
1 Aikak 8:18 Jesmerai/ Jeslia/ Jobab/ Elpaalin lapset.
1 Aikak 8:19 Jakim/ Sichri/ Sabdi.
1 Aikak 8:20 Elionai/ Zilthai/ Eliel.
1 Aikak 8:21 Adaja/ Braja ja Simrath/ Simein lapset.
1 Aikak 8:22 Jespan/ Eber/ Eliel.
1 Aikak 8:23 Abdon/ Sichri/ Hanan.
1 Aikak 8:24 Hanania/ Elam/ Anthothia.
1 Aikak 8:25 Jephdeja ja Pnuel/ Sasakin lapset.
1 Aikak 8:26 Samserai/ Seharia/ Athalia.
1 Aikak 8:27 Jaeresia/ Elia ja Sichri/ Jerohamin lapset.
1 Aikak 8:28 Nämät owat Isäin päämiehet heidän sucucunnisans/ ja he asuit Jerusalemis.
1 Aikak 8:29 MUtta Gibeonis asui Gibeonin Isä/ ja hänen emändäns cudzuttin Maecha.
1 Aikak 8:30 Ja hänen ensimäinen poicans oli Abdon/ Zur/ Kis/ Baal/ Nadab.
1 Aikak 8:31 Gedor/ Ahio ja Secher.
1 Aikak 8:32 Mutta Mikloth sijtti Semean/ ja he asuit Jerusalemis heidän weljeins cohdalla heidän cansans.
1 Aikak 8:33 Ner sijtti Kisin/ Kis sijtti Saulin/ Saul sijtti Jonathanin/ Melchisuan/ AbiNadabin/ Esbaalin.
1 Aikak 8:34 Jonathanin poica oli Meribaal/ Meribaal sijtti Michan.
1 Aikak 8:35 Michan lapset olit/ Pithon/ Melech/ Thaerea ja Ahas.
1 Aikak 8:36 Ahas sijtti Joaddan/ Joadda sijtti Alemethin/ Asmawetin ja Simrin/ Simri sijtti Mozan.
1 Aikak 8:37 Moza sijtti Binean/ hänen poicans oli Rapha/ hänen poicans oli Eleasa/ hänen poicans oli Azel.
1 Aikak 8:38 Mutta Azelilla oli cuusi poica/ joinenga nimet olit/ Esricam/ Bochru/ Jesmael/ Searia/ Abadia/ Hanan. Nämät olit caicki Azelin pojat.
1 Aikak 8:39 Esekin hänen weljens lapset olit: Ulam hänen ensimäinen poicans. Jeus toinen Elipeleth colmas.
1 Aikak 8:40 Mutta Ulamin lapset olit wahwat miehet ja jalot joudzimiehet/ ja heillä oli paljo poikia/ sata ja wijsikymmendä. Nämät owat caicki BenJaminin lapsista.

IX. Lucu.

Al. 9. COco Israelin lucu kirjoitetan/ v. 1.
cutca Israelist/ Papeist ja Lewitaist owat asunet Jerusalemis/ Dawidin ja Samuelin säädyn jälken/ v. 23.

1 Aikak 9:1 JA coco Israel luettin/ ja cadzo/ he owat kirjoitetut Israelin ja Judan Cuningasten kirjaan/ ja wietin Babelijn heidän pahain tecoins tähden.
1 Aikak 9:2 Ne jotca ennen asuit heidän perinnöisäns ja Caupungeisans/ nimittäin Israel/ Papit/ Lewitat ja Nethinimit.
1 Aikak 9:3 Ja silloin asuit Jerusalemis muutamat Judan lapsist/ muutamat BenJaminin lapsist/ muutamat Ephraimin ja Manassen lapsist.
1 Aikak 9:4 Nimittäin/ Perezen Judan pojan lapsist oli Uthai Amihudin poica/ Amrin pojan/ Imrin pojan/ Banin pojan.
1 Aikak 9:5 Mutta Silonist Asaja ensimäinen poica/ ja hänen muut poicans.
1 Aikak 9:6 Serahn lapsist/ Jeguel weljinens/ cuusi sata ja yhdexänkymmendä.
1 Aikak 9:7 BenJaminin lapsist/ Sallu Mesullamin poica/ Hodawian pojan/ Hasunan pojan. Ja Jebneja Jerohamin poica.
1 Aikak 9:8 Ja Ela Uzin poica/ Michrin pojan/ ja Mesullamin Sephatian pojan/ Reguelin pojan/ Jebnejan pojan.
1 Aikak 9:9 Nijn myös heidän weljeins heidän sucucunnisans/ yhdexän sata ja cuusicuudettakymmendä/ ja nämät caicki owat ollet Isäin päämiehet/ heidän Isäins huoneis.
1 Aikak 9:10 PApeista on ollut Jedaja/ Jojarib/ ja Jachin:
1 Aikak 9:11 Ja Asaria Hilkian poica/ Mesullan pojan/ Zadochin pojan/ Merajothin pojan/ Ahitobin pojan/ Jumalan huonen päämies.
1 Aikak 9:12 Ja Adaja Jerohamin poica/ Pashurin pojan ja Melchian pojan/ ja myös Maesai Adielin poica/ Jahseran pojan/ Mesullamin pojan/ Mesillemethin pojan/ Immerin pojan.
1 Aikak 9:13 Nijn myös heidän weljeins päämiehet Isäins huoneis/ tuhannen/ seidzemen sata ja cuusikymmendä wäkewätä miestä/ toimittaman wiran menoja Jumalan huones.
1 Aikak 9:14 Mutta Lewitaista/ jotca olit Merarin lapsista/ Semaja Hasubin poica/ Asrikamin pojan/ Hasabian pojan.
1 Aikak 9:15 Ja Bakbakar Heres/ ja Galal ja Mathania Michan poica/ Sichrin pojan/ Asaphin pojan.
1 Aikak 9:16 Ja Obadia Semajan poica/ Galalin pojan/ Jeduthun pojan/ ja Berechia Assan poica/ Elkanan pojan/ jotca asuit Netophatiterein kylis.
1 Aikak 9:17 Ja owen wartiat olit Sallum/ Akub/ Talmon/ Ahiman ja heidän weljens/ ja Sallum oli ylimmäinen.
1 Aikak 9:18 Sillä he olit tähän saacka wartioinnet idäisellä puolella Cuningan porttia/ ne olit owen wartiat Lewin poicain seas.
1 Aikak 9:19 Ja Sallum Koren poica AbiAsaphin pojan/ Korahn pojan ja hänen wäljens hänen Isäns huonesta: ne Korhiterit heidän wircans menois/ wartioidzeman seuracunnan majan owipieleen. Ja hänen Isäns pitä wartioidzeman HERran leiris sisällekäymistä.
1 Aikak 9:20 Mutta Phinees Eleazarin poica oli heidän päämiehens: sillä HERra oli hänen cansans.
1 Aikak 9:21 Ja Sacharia Meselemian poica oli wartia seuracunnan majan owen edes.
1 Aikak 9:22 Caicki nämät olit walitut majan owea wartiodzeman/ caxi sata ja caxitoistakymmendä/ jotca olit luetut heidän kylisäns. Ja Dawid ja Samuel/ se Näkiä/ asetit heitä wircaan heidän uscollisudesans.
1 Aikak 9:23 Nijn että he ja heidän lapsens ottaisit HERran huonesta waarin/ nimittäin/ seuracunnan majan huonesta/ että he sitä wartioidzisit.
1 Aikak 9:24 Ja ne owen wartiat olit asetetut neljä ilma cohden/ nimittäin/ itän/ länden/ etelän ja pohjan päin.
1 Aikak 9:25 Mutta heidän weljens olit heidän maan kylisäns/ nijn cuitengin että heidän piti tuleman sisälle seidzemendenä päiwänä/ ja ajasta nijn aicaan heidän tykönäns oleman.
1 Aikak 9:26 Sillä Lewitat olit uscotut oleman neljäxi ylimmäisexi owen wartiaxi/ ja he olit myös HERran huonen kätkyn ja tawaran päällä.
1 Aikak 9:27 Ja he olit yöllä Jumalan huonetta ymbärins: sillä heidän piti sitä wartioidzeman ja awajaman joca amu.
1 Aikak 9:28 Ja muutamat olit heistä wiran asetten päällä: sillä heidän pitä ne candaman ulos ja sisälle lugun jälken.
1 Aikak 9:29 Ja muutamat heistä olit asetetut astiain ja pyhäin caluin päälle/ sämbyläjauhoin päälle/ wijnan päälle/ öljyn päälle/ pyhän sawun päälle/ ja myös yrtein päälle.
1 Aikak 9:30 Mutta muutamat Pappein lapsist teit krydätyitä woiteita.
1 Aikak 9:31 Nimittäin/ Mathithia Lewitaista/ Sallumin sen Korhiterin ensimäinen poica oli uscottu sijhen cuin pannuin walmistettin.
1 Aikak 9:32 Ja Cahathitereistä heidän weljistäns olit asetetut walmistaman cadzomusleipiä/ että he nijtä walmistaisit joca Sabbathina.
1 Aikak 9:33 Nämät owat weisajat/ Lewitain Isäin päämiehet/ wapat heidän Camareisans: sillä he olit siellä ascareisans yötä ja päiwä.
1 Aikak 9:34 Nämät ylimmäiset Lewitain Isät heidän sucucunnisans asuit Jerusalemis.
1 Aikak 9:35 JEjel Gibeonin Isä asui Gibeonis/ hänen emändäns cudzuttin Maecha.
1 Aikak 9:36 Ja hänen ensimäinen poicans Abdon/ Zur/ Kis/ Baal/ Ner/ Nadab.
1 Aikak 9:37 Gedor/ Ahio/ Sacharia/ Mikloth.
1 Aikak 9:38 Mutta Mikloth sijtti Simeamin/ jotca myös asuit heidän weljeins cohdalla/ weljinens Jerusalemis.
1 Aikak 9:39 Ja Ner sijtti Kisin/ Kis sijtti Saulin/ Saul sijtti Jonathanin/ Melchisuan/ AbiNadabin/ Esbaalin.
1 Aikak 9:40 Ja Meribaal oli Jonathanin poica/ ja Meribaal sijtti Michan.
1 Aikak 9:41 Michan lapsi oli Pithon/ Melech ja Thaherea.
1 Aikak 9:42 Ahas sijtti Jaeran/ Jaera sijtti Alemethin/ Asmawethin ja Simrin: Simri sijtti Mozan.
1 Aikak 9:43 Moza sijtti Binejan/ ja Raphaja oli hänen poicans/ Eleasa oli hänen poicans/ Azel oli hänen poicans.
1 Aikak 9:44 Ja Azelilla oli cuusi poica/ ne cudzuttin Asrikam/ Bockru/ Jesmael/ Searia/ Obadia ja Hanan/ ne owat Azelin lapset.

Vers. 2. Nethinimit ) cudzuttin andimixi eli lahjoixi. Ja olit ne Lewitit/ jotca erinomaisest idzens Jumalan palweluxeen andanet olit/ cusa Jumalan Tabernacli eli Arcki oli Pappein seas.
v. 22. heidän uscollisudesans ) se on nijn paljo: sitä ei he asettanet Ihmisten jumalisudest ja luulost/ waan Jumalan käskyst ja heidän uscostans: sillä Ihmisten sääty eli työ ei kelpa mitän jumalisis asiois.

X. Lucu.

Al. 10. PHilisterit sotiwat Israeli wastan/ ja lyöwät heidän Gilboan wuorella/ v. 1.
Saul ammutan/ ja surma idzens/ v. 3.
Philisterit panewat hänen pääns Dagonin huonen päälle/ v. 8.
Gileadin Jabexen miehet ottawat hänen sieldä ja hautawat/ v. 11.
Näin cuole Saul tottelemattomudens tähden HERran sana wastan/ ja waldacunda annetan DAwidille/ v. 13.

1 Aikak 10:1 MUtta Philisterit sodeit Israeli wastan/ ja Israel pakeni Philisterejä/ ja he langeisit lyötynä Gilboan wuorella.
1 Aikak 10:2 Ja Philisterit cowan ajoit Saulia poikinens taca/ ja löit Jonathanin/ AbiNadabin ja Malchisuan Saulin pojat.
1 Aikak 10:3 Ja sota oli angara Saulia wastan/ ja joudzimiehet tulit hänen päällens/ ja hän pelkäis ambuita.
1 Aikak 10:4 Silloin sanoi Saul asenscandajalle: wedä mieckas ulos/ ja pistä minua läpidze/ ettei nämät ymbärinsleickamattomat tulis ja tekis häpiälisest minulle. Mutta hänen asenscandaja ei tahtonut: sillä hän pelkäis suurest. Silloin otti Saul mieckans/ ja langeis sen päälle.
1 Aikak 10:5 Cosca hänen asenscandaja näki Saulin cuollexi/ langeis hän mieckaans/ ja cuoli.
1 Aikak 10:6 Ja nijn Saul cuoli/ ja colme hänen poicans/ ja coco hänen huonens yhtä haawa.
1 Aikak 10:7 Cosca Israelin miehet/ jotca laxos olit/ näit heidän paennexi/ ja Saulin poikinens cuollexi/ jätit he Caupungins ja pakenit: Ja Philisterit tulit ja asuit nijsä.
1 Aikak 10:8 TOisna huomena tulit Philisterit rijsuman lyötyjä/ ja he löysit Saulin poikinens macawan Gilboan wuorella.
1 Aikak 10:9 Ja sijttecuin he hänen rijsunet olit/ otit he hänen pääns ja asens/ ja lähetit Philisterein maan ymbärins/ ja annoit ilmoitta heidän epäjumalittens ja Canssans edes.
1 Aikak 10:10 Ja panit hänen asens heidän jumalans huoneseen/ ja panit hänen pääns Dagonin huonen päälle.
1 Aikak 10:11 Cosca caicki Gileadin Jabexes cuulit/ caicki mitä Philisterit Saulille tehnet olit.
1 Aikak 10:12 Nousit caicki wäkewät miehet/ ja otit Saulin ja hänen poicains ruumit/ ja weit Jabexeen/ ja hautaisit heidän luuns tammen ala Jabexes/ ja paastoisit seidzemen päiwä.
1 Aikak 10:13 Ja nijn cuoli Saul hänen pahois tegoisans/ cuin hän HERra wastan tehnyt oli/ ettei hän pitänyt HERran sana/ ja että hän kysyi welhowaimolda.
1 Aikak 10:14 Ja ei kysynyt HERralda/ sentähden tappoi hän hänen/ ja käänsi waldacunnan Dawidille Isain pojalle.

Vers. 6. Ja coco hänen huonens ) Ehkä hänen poicans Isboseth wähän aica sijtte eli/ nijn cuitengin hän wähän ajan peräst surkiast tapettin/ 2. Sam. 4:5 Ja Jonathanin poica MephiBoset eli armost Cuningas Dawidin tykönä/ ja ei ikänäns enämbi mihingän cunniaan tullet/ että oikein saadan sanotta/ että coco hänen huonens silloin häwis.

XI. Lucu.

Al. 11. COco Israel woitele Dawidin Cuningaxi/ v. 1.
hän woitta Jerusalemin Jebusereildä/ v. 4.
Joab astu ensimäisnä muurin päällä/ ja pannan Päämiehexi/ v. 6.
Dawidin colmestkymmenest Sangarist/ joista colme owat erinomaiset ja auttawat Dawidi waldacundaan/ v. 10.
jotca myös urhollisia töitä tekewät/ v. 11.
etc.

1 Aikak 11:1 JA coco Israel cocois idzens Dawidin tygö Hebronijn/ ja sanoi: cadzo/ me olem sinun luus ja lihas.
1 Aikak 11:2 Ja aina ennen Saulin olles Cuningasna/ johdatit sinä Israelin ulos ja sisälle. Ja HERra sinun Jumalas on sanonut sinulle/ sinun pitä caidzeman minun Canssani Israelin/ ja sinun pitä oleman Israelin Canssan päämiehen.
1 Aikak 11:3 Ja caicki Israelin wanhimmat tulit Cuningan tygö Hebronijn/ ja Dawid teki lijton heidän cansans HERran edes Hebronis. Ja he woitelit Dawidin Israelin Cuningaxi HERran sanan jälken Samuelin cautta.
1 Aikak 11:4 JA Dawid meni matcans/ ja coco Israel Jerusalemijn ( se on Jebus: sillä Jebuserit asuit maalla )
1 Aikak 11:5 Ja Jebuserit sanoit Dawidille: ei sinun pidä tuleman tänne: mutta Dawid woitti Zionin linnan/ se on/ Dawidin Caupungi.
1 Aikak 11:6 Ja Dawid sanoi: joca Jebuserit ensin lyö/ hänen pitä oleman pään ja ylimmäisen. Silloin Joab ZeruJan poica astui ensin ylös/ ja tuli päämiehexi.
1 Aikak 11:7 Ja Dawid asui linnas/ sentähden cudzutan se Dawidin Caupungixi.
1 Aikak 11:8 Ja hän rakensi Caupungin ymbärins Millost saacka/ ja sijtte caiken ymbärins. Ja Joab jätti elämän jotca jäänet olit Caupungijn.
1 Aikak 11:9 Ja Dawid menestyi ja tuli wäkewäxi/ ja HERra Zebaoth oli hänen cansans.
1 Aikak 11:10 NÄmät owat ylimmäiset Dawidin wäkewämbäin seas/ jotca miehullisest hänen cansans pidit hänen waldacunnasans coco Israelin tykönä/ nijn että hän tehtin coco Israelin Cuningaxi/ HERran sanan jälken.
1 Aikak 11:11 Ja tämä on Dawidin wäkewitten lucu/ Jasabeam Hakmonin poica ylimmäinen colmenkymmenen seas. Hän nosti keihäns/ ja löi kerralla colme sata.
1 Aikak 11:12 HÄnen jälkens oli Eleazar/ Dodon AhoHiterin/ ja hän oli colmen Sangarin seas.
1 Aikak 11:13 Tämä oli Dawidin cansa Pasdammimis/ cosca Philisterit olit coonnet idzens sijhen sotaan. Ja oli cappale peldo ohra täynäns/ ja Canssa pakenit Philisterejä.
1 Aikak 11:14 Ja he astuit keskelle peldoa/ ja warjelit sitä/ ja löit Philisterit. Ja HERra andoi heille suuren autuuden.
1 Aikak 11:15 JA ne colme nijstä colmestakymmenest ylimmäisest tulit calliolle alas Dawidin tygö Adullamin luolaan. Mutta Philisterein leiri oli Rephaimin laxos.
1 Aikak 11:16 Ja Dawid oli linnas/ ja Philisterin Canssa olit silloin Bethlehemis.
1 Aikak 11:17 Ja Dawid himoidzi/ ja sanoi: cuca andais minun juoda sijtä wedestä/ cuin on caiwos Bethlehemin portin alla?
1 Aikak 11:18 Nijn nämät colme juoxit Philisterein leirin läpidze/ ja toit wettä caiwosta Bethlehemin portin alda/ ja cannoit Dawidille/ waan ei hän tahtonut sitä juoda/ mutta caasi HERran eteen.
1 Aikak 11:19 Ja sanoi: Jumala andacon sen caucana olla minusta/ että minä tämän tekisin/ ja joisin näiden miesten werta heidän hengens waaras: sillä he owat sen tuonet hengens waaralla/ sentähden ei hän tahtonut juoda. Sen teit nämät colme Sangarita.
1 Aikak 11:20 ABisai Joabin weli/ hän oli ylimmäinen colmest/ ja hän nosti keihäns ja löi colme sata/ ja hän ylistettin nijden colmen seas.
1 Aikak 11:21 Ja hän oli cuuluisambi nijtä cahta/ ja oli heidän päämiehens. Mutta nijden colmen tygö ei hän tullut.
1 Aikak 11:22 BEnaJa Jojadan poica Ishailin pojan/ joca suuria töitä tehnyt oli Kabzeelist/ hän löi caxi Moabiterein Lejonita: ja hän meni alas ja löi Lejonin keskellä caiwoa lumen aicana.
1 Aikak 11:23 Hän löi myös Egyptin miehen/ joca oli wijttä kynärätä pitkä/ ja hänellä oli keihäs kädesäns nijncuin cangan puu/ mutta hän meni alas hänen tygöns sauwalla/ otti keihän hänen kädestäns/ ja tappoi hänen omalla keihälläns.
1 Aikak 11:24 Tämän teki BenaJa Jojadan poica/ ja ylistettin nijden colmen Uljasten seas.
1 Aikak 11:25 Ja oli cuuluisin nijsä colmeskymmenes. Mutta nijden colmen tygö ei hän tullut. Ja Dawid teki hänen salaisexi neuwoxens.
1 Aikak 11:26 SOta Sangarit owat nämät: Asahel Joabin weli: Elhanan Dodonin poica Bethlehemist.
1 Aikak 11:27 Samoth Haroriteri/ Heles Peloniteri.
1 Aikak 11:28 Ira Ekes Theokiterin poica/ Abjeser Anthotiteri.
1 Aikak 11:29 Sibbechai Husathiteri/ Ilai Ahohiteri.
1 Aikak 11:30 Maherai Nethophatiteri/ Heled Baenan Nethophatherin poica.
1 Aikak 11:31 Ithai Ribain poica Gibeast BenJaminin lapsist: BenaJa Pirgathoniteri.
1 Aikak 11:32 Hurai Gasin ojista: Abiel Arbathiteri.
1 Aikak 11:33 Asmaweth Baherumiteri: Eliahba Saalbonitheri.
1 Aikak 11:34 Hasemin Gisonitherin lapset: Jonathan Sagen Hararitherin poica:
1 Aikak 11:35 Ahiam Sacharin Hararitherin poica: Eliphal Urin poica.
1 Aikak 11:36 Hepher Macherathiteri: Ahia Pelonitheri.
1 Aikak 11:37 Hezro Carmeliteri: Naerai Asbain poica.
1 Aikak 11:38 Joel Nathanin weli/ Mibhar Hagrin poica.
1 Aikak 11:39 Zeleg Amoniteri: Naherai Berothiteri/ Joabin ZeruJan pojan asencandaja.
1 Aikak 11:40 Ira Jethriteri: Gareb Jethriteri.
1 Aikak 11:41 Uria Hethiteri: Sabad Ahelain poica.
1 Aikak 11:42 Adina Sisan Rubeniterin poica/ Rubeniterein päämies/ ja colmekymmendä oli hänen cansans.
1 Aikak 11:43 Hanan Maechan poica: Josaphat Mathoniteri.
1 Aikak 11:44 Usia Asthrathiteri: Sama ja Jajel Hothamin Aroeritherin pojat.
1 Aikak 11:45 Jediael Simrin poica: Joha hänen weljens Thiziteri.
1 Aikak 11:46 Eliel Mahewiteri: Jeribai ja Josawia Elnaamin pojat: Jethma Moabiteri.
1 Aikak 11:47 Eliel/ Obed/ Jaesiel/ Mesobajasta.

Vers. 11. Colmesata ) Toises Samuelin kirjas/ cap. 23:8. on cahdexan sata: pitä nijn ymmärrettämän/ että hän on tapellut cahdexata sata wastan/ ja nijstä tappanut colme sata/ ja ne muut pacoon lyönyt/ sentähden sanocan hän ne caicki lyönexi.
v. 19. Caasi sen ) se on/ hän uhrais sen HERralle juomauhrixi: kijtoxexi/ että hän heidän warjeli.

XII. Lucu.

Al. 12. DAwidin culkiana olles Saulin edest tule monda cuuluisata miestä Israelist hänen tygöns Ziklagijn/ jotca hänen cansans pitäwät/ v. 1.
Saulin weljist/ v. 3.
Gaditereist/ v. 8.
BenJamitereist/ ja Judast/ v. 16.
Manassest/ v. 19.
Päämiehet ja walittu sotawäki caikist Israelin sucucunnist/ enä cuin 340000. miestä/ tulewat Dawidin tygö Hebronijn tekemän händä Cuningaxi/ v. 23.
owat hänen tykönäns colme päiwä/ syöwät ja juowat: sillä ilo oli Israelis/ v. 39.

1 Aikak 12:1 NÄmät tulit Dawidin tygö Ziklagijn/ cosca hän wielä oli suljettu Saulin Kisin pojan tähen/ ja he olit myös nijden Sangarein seas/ cuin sotaan autit.
1 Aikak 12:2 Ja olit soweliat ambujat joudzella molemmin käsin/ kiweillä/ nuolilla ja joudzilla: Saulin weljistä/ BenJaminist.
1 Aikak 12:3 Ahieser Päämies/ ja Joas Samajan Gibeathiterin pojat/ Jesiel ja Pelet Asmawethin pojat/ Baracha ja Jehu Anthothiterit.
1 Aikak 12:4 Jesmaja Gibeoniteri/ wäkewä colmenkymmenen seas/ ja ylidze colmenkymmenen: Jeremia/ Jahesiel/ Johanan/ Josabad/ Gederathitheri.
1 Aikak 12:5 Eleusai/ Jerimoth/ Bealia/ Samaria/ Saphatia Harophiteri.
1 Aikak 12:6 Elkana/ Jesija/ Asareel/ Joeser/ Jasabeam Korhiteri.
1 Aikak 12:7 Joela ja Sabadia Jerohamin lapset Gedorist.
1 Aikak 12:8 SAditereistä eroitit heidäns Dawidin tygö linnan corwes/ wäkewät Sangarit ja sotamiehet/ jotca kilpeä ja keihästä cannoit/ ja heidän caswons olit nijncuin Lejonin/ ja nopiat nijncuin peurat wuorilla.
1 Aikak 12:9 Ensimäinen Eser/ toinen Obadia/ colmas Eliab.
1 Aikak 12:10 Neljäs Masmanna/ wijdes Jeremia.
1 Aikak 12:11 Cuudes Athai/ seidzemes Eliel.
1 Aikak 12:12 Cahdexas Johanan/ yhdexäs Elsabad.
1 Aikak 12:13 Kymmenes Jeremia/ yxitoistakymmenes Mahbanai.
1 Aikak 12:14 Nämät olit Gadin lapsist sodan Ruhtinat/ wähin sadan päälle/ ja suurin tuhannen päälle.
1 Aikak 12:15 Nämät owat ne cuin menit Jordanin ylidze ensimäisnä Cuuna/ cosca se oli täysi molembin reunoin asti/ ja he ajoit pacoon caicki cuin asuit laxos/ itän ja länden päin.
1 Aikak 12:16 JA sinne myös tulit BenJaminin lapsist ja Judast Dawidin tygö linnaan.
1 Aikak 12:17 Ja Dawid meni ulos heidän tygöns/ ja wastais: ja sanoi heille: jos te tulette rauhan cansa minun tygöni auttaman minua/ nijn minun sydämen on teidän cansan/ waan jos te tuletta pettämän minua minun wihollisilleni/ waicka ei wääryttä ole minus/ nijn meidän Isäim Jumala nähkön ja rangaiscon.
1 Aikak 12:18 Ja hengi waicutti Amasain päämiehen/ colmenkymmenen seas: Sinun me olemma Dawid/ ja pidäm sinun cansas Isain poica/ rauha/ rauha olcon sinulle/ rauha olcon sinun auttailles: sillä sinun Jumalas autta sinua. Nijn otti Dawid heidän tygöns/ ja asetti sotawäen päämiehixi.
1 Aikak 12:19 JA Manassest langeis Dawidin tygö/ cosca hän tuli Philisterein cansa Saulia wastan sotaan/ ja ei auttanut heitä: sillä Philisterein päämiehet annoit hänen tyköäns mennä neuwon pitest/ ja sanoit: jos hän lange Herran Saulin tygö/ nijn se tule meidän hengem waaraxi.
1 Aikak 12:20 Ja cosca hän meni Ziklagijn/ langeis hänen tygöns Manassest/ Adna/ Josabad/ Jediael/ Michael/ Josabad/ Elihu/ Zilthai/ tuhannen päämiehet Manassest.
1 Aikak 12:21 Ja he autit Dawidi sotajoucko wastan: sillä he olit caicki wäkewät Sangarit/ ja olit päämiehet sodas.
1 Aikak 12:22 Ja jocapäiwä tuli muutamia Dawidin tygö auttaman händä/ sijhenasti että se tuli suurexi joucoxi/ nijncuin Jumalan joucoxi.
1 Aikak 12:23 JA tämä on sotaan hangittuin päämiesten lucu/ cuin tulit Dawidin tygö Hebronijn/ käändämän Saulin waldacunda hänen tygöns HERran sanan jälken.
1 Aikak 12:24 Judan lapsist cuin cannoit kilpeä ja keihäst/ oli cuusi tuhatta ja cahdexan sata sotaan hangittuta.
1 Aikak 12:25 Simeonin lapsist wäkewät Sangarit sotiman/ seidzemen tuhatta ja sata.
1 Aikak 12:26 Lewin lapsist/ neljä tuhatta ja cuusi sata.
1 Aikak 12:27 Ja Jojada nijden seas päämies/ jotca olit Aaronist/ colmen tuhannen ja seidzemen sadan cansa.
1 Aikak 12:28 Zadoch nuorucainen/ jalo Sangar hänen Isäns huonen cansa/ caxicolmattakymmendä päämiestä.
1 Aikak 12:29 BenJaminin lapsist Saulin weljistä colme tuhatta: sillä sijhenasti pidit heistä sangen monda wielä Saulin huonen cansa.
1 Aikak 12:30 Ephraimin lapsist caxikymmendä tuhatta ja cahdexan sata/ wäkewät Sangarit/ ja ylistetyt miehet heidän Isäns huones.
1 Aikak 12:31 Puolest Manassen sucucunnast/ cahdexantoistakymmendä tuhatta/ jotca olit nimeldäns nimitetyt tuleman ja tekemän Dawidi Cuningaxi.
1 Aikak 12:32 Isascharin lapsist/ jotca olit ymmärtäwäiset/ ja neuwoit mitä Israelin tekemän piti/ joca aica caxi sata päämiestä/ ja caicki heidän weljens täytit heidän puhens.
1 Aikak 12:33 Sebulonist/ jotca menit sotiman/ hangitut caickinaisilla sataaseilla/ wijsikymmendä tuhatta asettaman heitäns yximielisest järjestyxeen.
1 Aikak 12:34 Nephtalist tuhannen päämiestä/ seidzemenneljättäkymmendä tuhatta heidän cansans/ cuin cannoit kilpiä ja keihäst.
1 Aikak 12:35 Danist hangidzit sotaan cahdexancolmattakymmendä tuhatta ja cuusi sata.
1 Aikak 12:36 Asserist cuin menit hangittuna sotiman/ neljäkymmendä tuhatta.
1 Aikak 12:37 Tuolda puolelda Jordanin: Rubenitereistä/ Gaditereistä ja puolesta Manassen sucucunnasta/ caickinaisten asetten cansa sotaan sata ja caxikymmendä tuhatta.
1 Aikak 12:38 Caicki nämät sotamiehet sodan toimittajat tulit caikest sydämestäns Hebronijn/ tekemän Dawidita coco Israelin Cuningaxi/ ja caikilla muilla Israelis oli yxi sydän/ että Dawid tehdäisin Israelin Cuningaxi.
1 Aikak 12:39 Ja he olit siellä Dawidin tykönä colme päiwä/ söit ja joit: sillä heidän weljens olit walmistanet heidän eteens.
1 Aikak 12:40 Ja ne myös cuin likin olit heidän ymbärilläns Isascharin/ Sebulonin ja Nephtalin asti/ he toit leipiä Aseilla/ Cameleillä/ Muuleilla ja Härjillä/ syötä: jauhoja/ ficunita/ rusinoita/ wijna/ öljyä/ härkiä ja lambaita/ wiljalda: sillä ilo oli Israelis.

Vers. 23. Tulit Dawidin tygö Hebronijn ) Nimittäin/ sijttecuin hän oli ollut seidzemen wuotta Cuningas Hebronis/ tulit nämät händä tekemän Israelin Cuningaxi.

XIII. Lucu.

Al. 13. DAwid coco caiken Israelin HERran Arckia wiemän KirjathJearimist/ v. 1.
sitä wiedes suurella ilolla/ v. 7.
poickewat härjät/ jotca sitä wetäwät/ tieldä/ ja Usa otta Arkin wastan: sentähden HERra julmistu ja tappa hänen/ v. 9.
Dawid hämmästy/ eikä uscalla wiedä Caupungijns/ waan ObedEdomin huoneseen/ v. 11.
jonga HERra siuna caiken hänen huonens cansa/ v. 14.

1 Aikak 13:1 JA Dawid piti neuwo tuhannen ja sadan pääruhtinasten ja caickein päämiesten cansa.
1 Aikak 13:2 Ja sanoi caikelle Israelin joucolle: kelpaco se teille/ ja ongo se HERralda meidän Jumalaldam? nijn toimittacam caikella muoto menemän muiden meidän weljeim tygö/ coco Israelin maahan/ ja Pappein ja Lewitain tygö Caupungeihin/ joisa esicaupungit owat/ että he coconnuisit meidän tygönne.
1 Aikak 13:3 Ja noutacam meidän Jumalam Arcki meidän tygöm: sillä emme Saulin aicana mitän kysellet sitä.
1 Aikak 13:4 Nijn caicki joucko wastais/ että nijn piti tehtämän: sillä se kelpais caikelle Canssalle.
1 Aikak 13:5 NIin Dawid cocois caiken Israelin Egyptin Sijhorist/ aina Hemathin asti/ noutaman HERran Arckia KirjathJearimist.
1 Aikak 13:6 Ja Dawid meni caiken Israelin cansa KirjathJearimijn/ joca on Judaas/ noutaman sieldä HERran Jumalan Arckia/ cuin Cherubimin päällä istu/ josa nime rucoillan.
1 Aikak 13:7 Ja he panit Jumalan Arkin uteen waunuun/ weit hänen AbiNadabin huonesta/ ja Usa ja Ahio ajoit waunua.
1 Aikak 13:8 Mutta Dawid ja caicki Israel iloidzi Jumalan edes caikest woimastans/ lauluilla/ candeleilla/ Psaltareilla/ trombuilla/ Cymbaleilla ja Basunilla.
1 Aikak 13:9 JA he tulit Chidonin lakeudelle: nijn ojensi Usa kätens Arckia pitämän: sillä härjät poickeisit siwulle.
1 Aikak 13:10 Nijn HERran wiha julmistui Usan päälle/ ja löi händä/ että hän ojensi kätens Arckia pitämän/ nijn että hän sijnä cuoli Jumalan edes.
1 Aikak 13:11 Nijn Dawid tuli murhellisexi/ että HERra Usan rewäis ricki. Ja hän cudzui sen paican PerezUsa/ tähän päiwän asti.
1 Aikak 13:12 Ja Dawid pelkäis Jumalata sinä päiwänä/ ja sanoi: cuinga minun pitä wiemän Jumalan Arkin minun tygöni?
1 Aikak 13:13 Sentähden ei hän andanut wiedä Jumalan Arckia hänen tygöns Dawidin Caupungijn/ waan andoi poiketa ObedEdomin Githiterin huoneseen.
1 Aikak 13:14 Ja näin oli Jumalan Arcki ObedEdomin tykönä hänen huonesans colme cuucautta: Ja HERra siunais ObedEdomin huonen/ ja caicki mitä hänellä oli.

Vers. 10. HERran wiha julmistui ) Sillä HERra oli käskenyt että Lewitat piti candaman Arkin: ja ei kengän paidzi Aaronin poikia pitänyt näkemän eikä pitelemän Arckia/ eikä mitäkän pyhistä caluista/ peittämätä.

XIV. Lucu.

Al. 14. HIram lähettä Dawidille calua ja rakendaita rakendaman hänelle huonetta/ v. 1.
Dawid otta usiammat waimot/ ja sijttä usiammat lapset/ v. 3.
Philisterit tulewat sotiman händä wastan/ v. 8.
tapetan häneldä/ v. 10.
ja Dawid tule cuuluisaxi caikes maacunnas/ v. 13.

1 Aikak 14:1 JA Hiram Tyrin Cuningas lähetti sanansaattajat Dawidin tygö/ ja Cedripuita/ muuraita/ puuseppiä/ rakendaman hänelle huonetta.
1 Aikak 14:2 Ja Dawid ymmärsi että HERra oli hänen wahwistanut Israelin Cuningaxi: sillä hänen waldacundans enäni hänen Canssans Israelin tähden.
1 Aikak 14:3 Ja Dawid otti wielä emändiä Jerusalemis/ ja sijtti wielä poikia ja tyttäritä.
1 Aikak 14:4 Ja ne cuin hänelle olit syndynet Jerusalemis: cudzuttin Sammua/ Sobab/ Nathan/ Salomo/
1 Aikak 14:5 Jebehar/ Elisua/ Eliphaleth.
1 Aikak 14:6 Noga/ Nepheg/ Japhia.
1 Aikak 14:7 Elisama/ BaelJada/ ja Eliphaleth.
1 Aikak 14:8 JA cuin Philisterit cuulit Dawidin woidelluxi coco Israelin Cuningaxi/ nousit he caicki Dawidita edzimän. Cosca Dawid sen cuuli/ meni hän heitä wastan.
1 Aikak 14:9 Ja Philisterit tulit ja lewitit heidäns Rephaimin laxoon.
1 Aikak 14:10 Mutta Dawid kysyi neuwo Jumalalda/ ja sanoi: pitäkö minun menemän Philisterejä wastan/ ja tahdotcos heitä anda minun käsijni? HERra sanoi hänelle: mene/ Minä olen andanut heidän sinun käsijs.
1 Aikak 14:11 Ja cosca hän meni ylös BaalPrazimin päin/ löi Dawid heidän siellä: Ja Dawid sanoi: Jumala on hajottanut minun wihamieheni/ minun kätteni cautta nijncuin wesi hajotetan/ sijtä cudzui hän sen paican BaalPrazim.
1 Aikak 14:12 Ja he jätit sinne heidän jumalans/ ja Dawid käski ne poltetta.
1 Aikak 14:13 MUtta Philisterit cocoisit heidäns jällens/ ja asetit idzens alas laxon.
1 Aikak 14:14 Ja Dawid kysyi jällens neuwo Jumalalda/ ja Jumala sanoi hänelle: ei sinun pidä menemän heidän jälkens/ mutta poicke heistä/ ettäs tulisit willificunapuiden cohdalla heitä wastan.
1 Aikak 14:15 Ja coscas cuulet willifijcuna puiden ladwat hawisewan/ nijn mene sotiman: sillä Jumala on mennyt sinun edelläs lyömän Philisierein sotajoucko.
1 Aikak 14:16 Ja Dawid teki nijncuin Jumala hänelle oli käskenyt. Ja he löit Philisterin sotajoucot Gibeonist nijn Gaserin asti.
1 Aikak 14:17 Ja Dawidin nimi cuului caikisa maisa. Ja HERra andoi hänen pelcons tulla caickein pacanain päälle.

Vers. 3. Otti wielä emändiä ) Cadzo Gen. 29:28.
v. 11. BaalPrazim ) Cadzo/ 2. Sam. 5:20.

XV. Lucu.

Al. 15. DAwid rakenda idzellens huonen Dawidin Caupungis/ ja HERran Arkille majan/ v. 1.
coco coco Israelin/ Lewitat ja päämiehet candaman Arckia siallens/ v. 11.
asetta weisajat/ v. 17.
Arcki tuodan suurella ilolla ObedEdomin huonesta/ v. 25.
Michal Saulin tytär cadzo Dawidin ylön/ v. 29.

1 Aikak 15:1 JA hän rakensi hänellens huonen Dawidin Caupungijn/ ja walmisti sian Jumalan Arkille/ ja walmisti hänelle majan.
1 Aikak 15:2 Silloin sanoi Dawid: ei yhdengän pidä candaman Jumalan Arckia/ waan Lewitat: sillä HERra on heidän walinnut candaman Jumalan Arckia/ ja palweleman händäns ijancaickisest.
1 Aikak 15:3 Sentähden cocois Dawid coco Israelin Jerusalemijn/ candaman HERran Arckia sijhen paickan/ cuin hän walmistanut oli.
1 Aikak 15:4 JA Dawid andoi myös tulla cocon Aaronin lapset ja Lewitat.
1 Aikak 15:5 Cahathin lapsista/ sen päämiehen Urielin sadan ja cahdenkymmenen weljens cansa.
1 Aikak 15:6 Merarin lapsist/ sen päämiehen Asajan/ cahden sadan ja cahdenkymmenen weljens cansa.
1 Aikak 15:7 Gersonin lapsist/ sen päämiehen Joelin/ sadan ja colmenkymmenen weljens cansa.
1 Aikak 15:8 Elizaphan lapsist sen päämiehen Semajan/ cahden sadan weljens cansa.
1 Aikak 15:9 Hebronin lapsist sen päämiehen Elielin cahdexankymmenen weljens cansa.
1 Aikak 15:10 Usielin lapsista sen päämiehen Amminadabin/ sadan ja cahdentoistakymmenen weljens cansa.
1 Aikak 15:11 JA Dawid cudzui Zadochin ja AbJatharin Papit/ ja Lewitat/ nimittäin/ Urielin/ Asajan/ Joelin/ Semajan/ Eljelin/ Amminadabin.
1 Aikak 15:12 Ja sanoi heille: te cuin oletta Isäin päämiehet Lewitain seas/ pyhittäkät teitän teidän weljein cansa/ candaman HERran Israelin Jumalan Arckia/ sijhen siaan/ jonga minä hänelle walmistanut olen.
1 Aikak 15:13 Sillä ennen cosca et te läsnä ollet/ teki HERra meidän Jumalam raon meisä/ etten me händä edzinet/ nijncuin meidän tekemän piti.
1 Aikak 15:14 Nijn Papit ja Lewitat pyhitit heidäns HERran Israelin Jumalan Arckia candaman.
1 Aikak 15:15 Ja Lewitain pojat cannoit Jumalan Arkin heidän olallans corennoilla jotca sijnä olit/ nijncuin Moses HERran sanan jälken käskenyt oli.
1 Aikak 15:16 JA Dawid sanoi Lewitain päämiehille/ että he asetaisit heidän weljistäns weisaita/ harpuilla/ Psaltareilla/ candeleilla/ ja Cymbaleilla/ nijn että he olisit cuultut weisawan corkialla änellä ilon cansa.
1 Aikak 15:17 Nijn Lewitat asetit Hemanin Joelin pojan/ ja hänen weljistäns Assaphin/ Berechian pojan. Ja Merarin pojista heidän weljens/ Ethanin Cusajan pojan.
1 Aikak 15:18 Ja heidän cansans heidän weljens toisesta wuorosta/ nimittäin/ Sacharian/ BenJaesielin/ Semiramothin/ Jehielin/ Unnin/ Eliabin/ Benajan/ Maesejan/ Mathithian/ Eliphelejan/ Miknejan/ ObedEdomin/ ja Jejelin owen wartiat.
1 Aikak 15:19 Sillä Heman/ Assaph ja Ethan/ olit weisajat waskicymbaleilla/ helistäin heliällä änellä.
1 Aikak 15:20 Mutta Zacharia/ Asiel/ Semiramoth/ Jehiel/ Unni/ Eliab/ Maesia ja Benaja Psaltarilla Alamothin päällä.
1 Aikak 15:21 Waan Mathithia ja Elipheleja ja Masenias/ ja ObedEdom/ Jejel ja Asasia weisaisit cahdexan kielisillä candeleilla heidän edelläns.
1 Aikak 15:22 Mutta ChenanJa Lewitain päämies weisumestari piti neuwoman heitä weisaman: sillä hän oli sangen taitawa.
1 Aikak 15:23 Ja Berechia ja Elkana olit Arkin owen wartiat.
1 Aikak 15:24 Mutta Sachania/ Josaphat/ Nethaneel/ Amasai/ Zacharia/ Benaja/ Eljezer Papit/ soitit Basunilla Jumalan Arkin edes/ ja ObedEdom ja Jeheja olit Arkin owen wartiat.
1 Aikak 15:25 NIin meni Dawid ja Israelin wanhimmat ja tuhannen päämiehet/ noutaman HERran lijton Arckia ObedEdomin huonesta ilolla.
1 Aikak 15:26 Ja cosca Jumala autti Lewitait candamas HERran lijton Arckia/ uhraisit he seidzemen härkä/ ja seidzemen oinasta.
1 Aikak 15:27 Ja Dawid oli puetettu lijnawaattella/ ja caicki Lewitat jotca Arckia cannoit/ ja weisajat/ ja ChenanJa weisumestari weisaitten cansa.
1 Aikak 15:28 Oli myös Dawidin päällä lijnainen pääliswaate. Näin cannoi coco Israel HERran lijton Arkin ilolla/ Basunain/ trometein/ heliäin Cymbalein/ Psaltarein ja candelein cansa.
1 Aikak 15:29 COsca HERran lijton Arcki tuli Dawidin Caupungijn/ cadzoi Michol Saulin tytär ackunasta/ ja näki Dawidin hyppäwän ja leikidzewän/ nijn hän cadzoi hänen sydämesäns ylön.

Vers. 12. Pyhittäkät teitän ) Papit pesit heidäns Wanhas Testamendis/ ja otit puhtat ja pyhät waattet päällens/ wäldit caicke saastaisutta ja wijna ja wäkewitä juomia/ cosca heidän piti pitelemän sitä cuin pyhä oli/ josa he olit Christuxen meidän ylimmäisem Pappim cuwa/ joca oli olewa puhdas/ saastatoin ja ilman caiketa synnitä/ Heb. 7:26. Me myös muistutetan täsä sisällisest pyhydest ja puhtaudest/ jota meidän pitä ahkeroidzeman/ 2. Cor. 7. 1.

XVI. Lucu.

Al. 16. ARcki pannan Tabernaclijn/ Dawid uhra/ siuna Canssa ja jaca idzecullengin ruoca/ v. 1.
asetta Lewitat/ nimittäin/ Assaphin weljinens/ ylistämän ja kijttämän Israelin Jumalata/ v. 4.
cauneilla Psalmeilla: kijttäkät HERra/ saarnatcat hänen nimens/ etc. v. 8.
Item: Weisatcat HERralle caikis mais/ etc. v. 23.
Zadochin weljinens jättä hän endisen majan tygö Gibeonijn/ jocapäiwäistä uhria päättämän/ v. 39.
Hemanin ja Jedithun cansa weisaman ja soittaman HERran edes/ v. 41.

1 Aikak 16:1 COsca he Jumalan Arkin olit candanet sisälle/ asetit he hänen majaan/ jonga Dawid oli walmistanut/ ja uhrais polttouhria ja kijtosuhria Jumalan edes.
1 Aikak 16:2 Ja cosca Dawid oli täyttänyt polttouhrit ja kijtosuhrit/ siunais hän Canssa HERran nimeen.
1 Aikak 16:3 Ja jacoi jocaidzelle Israelis sekä miehille että waimoille/ jocaidzelle leiwän/ ja cappalen liha/ ja mitan wijna.
1 Aikak 16:4 JA hän asetti HERran Arkin eteen muutamita Lewitaita palweliaxi/ ylistämän/ kijttämän ja cunnioittaman HERra Israelin Jumalata.
1 Aikak 16:5 Cuin olit Assaph ensimäinen/ ZacharJa toinen/ Jejel/ Semiramoth/ Jehiel/ Mathithia/ Eliab/ Benaja/ ObedEdom/ ja Jejel Psaltarin ja harpuin cansa: mutta Assaph kilisewäisten Cymbalein cansa.
1 Aikak 16:6 Ja Benaja ja Jehasiel Papit trumetarein cansa aina Jumalan lijton Arkin edes.
1 Aikak 16:7 SIlloin asetti Dawid ensist kijttämän HERra Assaphin cautta ja hänen weljeins:
1 Aikak 16:8 Kijttäkät HERra ja saarnatcat hänen nimens/ julistacat hänen töitäns Canssan seas.
1 Aikak 16:9 Weisatcat/ soittacat hänen edesäns/ puhucat caikista hänen ihmellisistä töistäns.
1 Aikak 16:10 Ylistäkät hänen pyhä nimens/ nijden sydän iloitcan/ jotca edziwät HERra.
1 Aikak 16:11 Kysykät HERra ja hänen woimans/ edzikät hänen caswojans alati.
1 Aikak 16:12 Muistacat hänen ihmellisiä töitäns/ jotca hän tehnyt on/ hänen ihmeitäns ja sanojans.
1 Aikak 16:13 Te Israelin hänen palwelians siemen/ te Jacobin hänen walituns lapset.
1 Aikak 16:14 Hämbä on HERra meidän Jumalam/ hän duomidze caikes mailmas.
1 Aikak 16:15 Muistacat ijancaickisest hänen lijttoans/ mitä hän on käskenyt tuhannelle sucucunnalle.
1 Aikak 16:16 Jonga hän teki Abrahamin cansa/ ja hänen walans Isaachin cansa.
1 Aikak 16:17 Ja sääsi sen Jacobille oikeudexi/ ja Israelille ijancaickisexi lijtoxi.
1 Aikak 16:18 Ja sanoi: sinulle minä annan Canaan maan/ teidän perimisen arwan.
1 Aikak 16:19 Cosca he wähät ja harwat olit/ ja muucalaiset sijnä:
1 Aikak 16:20 Waelsit he Canssasta Canssaan/ ja yhdest waldacunnast toiseen Canssaan.
1 Aikak 16:21 Eipä hän sallinut heitä kenengän wahingoitta/ waan rangais Cuningatkin heidän tähtens.
1 Aikak 16:22 Älkät ruwetco minun woideltuihin/ ja älkät paha tehkö minun Prophetailleni.
1 Aikak 16:23 WEisatcat HERralle caicki maa/ julistacat päiwä päiwäldä hänen autuuttans.
1 Aikak 16:24 Luetelcat pacanain seas hänen cunniatans/ caickein Canssain seas hänen ihmeitäns.
1 Aikak 16:25 Sillä HERra on suuri ja sangen kijtettäpä/ peljättäpä caickein jumalitten seas.
1 Aikak 16:26 Sillä caicki pacanain jumalat owat epäjumalat: mutta HERra on taiwat tehnyt.
1 Aikak 16:27 Se on caunis ja cunnialinen hänen edesäns/ ja wäkewys ja ilo on hänen siasans.
1 Aikak 16:28 Te Canssat tuocat HERralle/ tuocat HERralle cunnia ja woima.
1 Aikak 16:29 Tuocat hänen nimens cunnia/ tuocat lahjoja/ ja tulcat hänen eteens. Cumartacat HERra pyhäs caunistuxes.
1 Aikak 16:30 Peljätkät händä caicki mailma/ hän on maan wahwistanut/ ettei hän lijcu.
1 Aikak 16:31 Taiwat iloidcan ja maa riemuidcan/ sanottacan pacanain seas että HErra hallidze.
1 Aikak 16:32 Meri paohatcan/ ja mitä sijnä on/ kedot iloitcat/ ja caicki cuin sen päällä owat.
1 Aikak 16:33 Ja ihastucan caicki puut medzis HERran edes: sillä hän tule duomidzeman maata.
1 Aikak 16:34 Kijttäkät HERra/ sillä hän on hywä/ ja hänen laupiudens on ijancaickinen.
1 Aikak 16:35 Ja sanocat: auta meitä Jumala meidän wapahtajam/ ja coco meitä/ ja kehitä meitä pacanoista/ että me kijtäisim sinun pyhä nimes/ ja kerscaisim meitäm sinun kijtoxesas.
1 Aikak 16:36 Kijtetty olcon HERra Israelin Jumala ijancaickisest ijancaickiseen/ ja caicki Canssa sanocan Amen: ja kijttäkän HERra.
1 Aikak 16:37 NÄin jätti hän HERran lijton Arkin eteen Assaphin ja hänen weljens/ palweleman alinomat Arkin edes/ jocapäiwäises työs.
1 Aikak 16:38 Mutta ObedEdomin ja hänen cahdexan weljiäns sedzemettäkymmendä: Ja ObedEdomin Jedithun pojan ja Hossan owen wartiaxi.
1 Aikak 16:39 Ja Zadochin Papin ja hänen weljens Papit/ pani hän HERran majan eteen Gibeonin corkeudelle.
1 Aikak 16:40 Tekemän päiwä päiwäldä HERralle polttouhria polttouhrin Altarilla/ amulla ja ehtona/ nijncuin kirjoitettu on HERran Lais/ ja hän Israelille käskenyt oli.
1 Aikak 16:41 Ja Hemanin ja Jedithunin heidän cansans/ ja muut walitut cuin nimeldäns nimitetyt olit kijttämän HERra/ että hänen laupiudens on ijancaickisest.
1 Aikak 16:42 Ja Hemanin ja Jedithunin heidän cansans/ waskitorwella ja Cymbaleilla soittaman/ ja Jumalan candeleilla. Mutta Jedithunin pojat pani hän owen wartiaxi.
1 Aikak 16:43 Ja näin matcusti caicki Canssa cukin cotians: Dawid myös läxi siunaman huonettans.

Vers. 11. Edzikät hänen caswojans ) HERran caswo on Kirjoituxes toisinans Jumalan sana ja Sacramenti/ joita edzittämän pitä: mitä se enämbi merkidze/ cadzo 4. Reg. 17:18.

XVII. Lucu.

Al. 17. DAwid sano Prophetalle Nathanille tahtowans raketa HERralle huonen/ v. 1.
HERra ilmoitta idzens Nathanille ja kieldä hänen sitä tekemäst/ hän lupa muutoin siunata hänen/ ja coco Israelin/ v. 3.
ja hänen jälkens herättä yhden hänen pojistans ( se on Christuxen ) joca hänelle on rakendawa ijancaickisen huonen/ v. 11.
Dawid ihmettele/ ylistä HERran hywyttä ja rucoile että hän pidäis lupauxens ja täyttäis sen/ v. 15.

1 Aikak 17:1 SE tapahdui cosca Dawid asui huonesans/ sanoi hän Prophetalle Nathanille: cadzo/ minä asun Cedrihuones/ ja HERran lijton Arcki on waatetten alla.
1 Aikak 17:2 Nathan sanoi Dawidille: caicki cuin sinun sydämesäs on/ tee: sillä HERRA on sinun cansas.
1 Aikak 17:3 MUtta sinä yönä tuli Jumalan sana Nathanin tygö/ ja sanoi:
1 Aikak 17:4 Mene/ ja sano minun palwelialleni Dawidille: Näin sano HERra: älä minulle rakenna yhtän huonetta asuaxeni:
1 Aikak 17:5 Sillä en minä ole asunut yhdesäkän huones/ sijtä päiwäst cuin minä Israelin lapset johdatin ulos/ tähän päiwän asti/ waan minä olen aina ollut majas ja Tabernaclis.
1 Aikak 17:6 Cuhunga ikänäns minä waelsin coco Israelis/ olengo minä puhutellut jotacuta Duomarita Israelis/ jonga minä olen käskenyt ruockia minun Canssani/ ja sanonut: mixet te ole minulle rakendanet Cedrihuonetta?
1 Aikak 17:7 Nijn sano näin minun palwelialleni Dawidille: Näin sano HERra Zebaoth: minä olen ottanut sinun kedolda cusas lambaita caidzit/ minun Canssani Israelin Förstixi.
1 Aikak 17:8 Ja olen ollut sinun cansas cuhungas ikänäns waelsit/ ja olen häwittänyt sinun wihamiehes edestäs/ ja olen tehnyt sinulle nimen/ nijncuin suurilla maan päällä nimi on.
1 Aikak 17:9 Mutta minä panen minun Canssalleni Israelille paican/ ja istutan sen nijn/ että se sijnä/ asu ja ei enä lijcuteta/ ja pahan Canssan ei pidä enä sitä waiwaman nijncuin ennen.
1 Aikak 17:10 Ja sijtä ajasta cuin minä käskin/ että minun Canssallani Israelillä piti Duomarit oleman: minä painan caicki sinun wihamiehes alas/ ja ilmoitan sinulle HERran rakendawan sinulle huonen.
1 Aikak 17:11 MUtta cosca sinun päiwäs täytetän/ että sinä menet Isäis tygö/ nijn minä herätän sinun siemenes sinun jälkes/ yhden sinun pojistas/ ja minä wahwistan hänen waldacundans.
1 Aikak 17:12 Ja hän rakenda minulle huonen/ ja minä wahwistan hänen istuimens ijancaickisest.
1 Aikak 17:13 Minä olen hänen Isäns/ ja hän on minun poican/ ja en minä käännä minun laupiuttani häneldä pois/ nijncuin minä sen käänsin häneldä pois/ joca sinun edelläs oli.
1 Aikak 17:14 Mutta minä asetan hänen minun huoneseni/ ja minun waldacundani ijancaickisest/ nijn että hänen istuimens on pysywäinen ijancaickisest.
1 Aikak 17:15 JA cosca Nathan caickein näiden sanain ja näyn jälken Dawidin cansa puhunut oli.
1 Aikak 17:16 Nijn tuli Cuningas Dawid ja oli HERran edes/ ja sanoi: cuca olen minä HERra Jumala? ja mikä on minun huonen/ ettäs olet andanut minun tulla tähän asti.
1 Aikak 17:17 Ja tämä on wähä ollut sinun silmäis edes Jumala/ mutta sinä olet myös puhunut sinun palwelias huonesta/ pitkän ajan peräst tulewaisest/ ja olet cadzellut minun nijncuin ihmisen hahmos/ joca on HERra Jumala corkeudes.
1 Aikak 17:18 Mitä Dawid enä mahta anoa sinulda/ ettäs cunnioitaisit palwelias? sinä tunnet palwelias.
1 Aikak 17:19 HERra sinä olet tehnyt caicki ne suuret tegot oman sydämes jälken/ sinun palwelias tähden/ ilmoittaxes caiken jalouden.
1 Aikak 17:20 HERra/ ei ole sinun caldaistas/ ja ei ole Jumalata paidzi sinua/ caikis cuin me corwillam cuullet olem.
1 Aikak 17:21 Ja cusa on jocu Canssa maan päällä/ nijncuin sinun Canssas Israel/ cuhunga Jumala mennyt on/ wapahtaman idzellens Canssa/ ja tekemän hänellens nimet suurist ja hirmullisist töistä/ ajain pacanat ulos sinun Canssas edest/ jongas Egyptist wapahtanut olet?
1 Aikak 17:22 Ja olet tehnyt sinun Canssas Israelin idzelles ijancaickisexi Canssaxi/ ja sinä HERra olet heidän Jumalaxens tullut.
1 Aikak 17:23 Nyt HERra se sana jongas palwelialles puhunut olet/ ja hänen huonellens/ wahwistucon ijancaickisest/ ja tee nijncuins puhunut olet.
1 Aikak 17:24 Wahwistucon ja suurexi tulcon sinun nimes ijancaickisest/ että sanotaisin: HERra Zebaoth/ Israelin Jumala on Jumala Israelis/ ja sinun palwelias Dawidin huone olcon pysywäinen sinun edesäs.
1 Aikak 17:25 Sillä sinä minun Jumalan olet ilmoittanut sinun palwelias corwain cuullen/ ettäs rakennat hänelle huonen/ sentähden on sinun palwelias aicoinut rucoilla sinun edesäs.
1 Aikak 17:26 Nyt HERra sinä olet Jumala/ ja olet tätä hywä puhunut palwelialles.
1 Aikak 17:27 Siuna nyt sinun palwelias huone/ että se pysyis ijancaickisest sinun edesäs: sillä mitä sinä HERra siunat/ se on siunattu ijancaickisest.

Vers. 5. Minä olen aina majas ja Tabernaclis ollut ) Jumala on jocapaicas läsnä/ eikä ole sidottu yhtengäns paickaan/ waan erinomaisest sanotan hän siellä olewan cusa hänen sanans opetetan ja Sacramentit nautitan/ cadzo 1. Reg. 8:27.
v. 11. Nijn minä herätän sinun siemenes: se on selkiä/ että se pitä ymmärrettämän Christuxest. Waan että Salomo rakensi HERralle Templin/ owat Judalaiset tahtonet sen ymmärtä hänestä/ ja ei Christuxest.
v. 17. Ja olet cadzellut minun nijncuin ihmisen hahmos ) Cadzo/ 2. Sam. 7:19.

XVIII. Lucu.

Al. 18. DAwid lyö Philisterit/ v. 1.
Moabiterit/ v. 2.
HadadEserin Zoban Cuningan/ v. 5.
Syrialaiset Damascust/ ja teke idzellens alemmaisexi/ v. 12.
Cullan ja wasken cuin hän heidän Caupungeistans saa/ pyhittä HERralle/ v. 7:11. Abisai lyö Edomerit ja teke Dawidille alemmaisexi/ v. 12.
HERra autta Dawidit cunga ikänäns hän mene/ ja hän pitä oikeuden ja hurskauden woimasans caikelle Canssallens. v. 13.

1 Aikak 18:1 SIitte löi Dawid Philisterit/ ja waati alans heidän/ ja otti Gathin ja hänen kyläns Philisterein kädest.
1 Aikak 18:2 Hän löi myös Moabiterit/ nijn että he tulit Dawidille alemmaisexi/ ja weit hänelle lahjoja.
1 Aikak 18:3 Hän löi myös HadadEserin/ Zoban Cuningan Hamathis/ silloin cuin hän meni nostaman kättäns Phratin weden tygö.
1 Aikak 18:4 Ja Dawid woitti häneldä tuhannen waunua/ seidzemen tuhatta hewoismiestä ja caxikymmendä tuhatta jalcamiestä. Ja Dawid raiscais caicki waunut/ ja piti heistä tallella sata waunua.
1 Aikak 18:5 Ja Syrialaiset Damascusta tulit HadadEserin Zoban Cuningan apuun/ mutta Dawid löi Syrialaisist caxicolmattakymmendä tuhatta miestä.
1 Aikak 18:6 Ja asetti Canssan Damascoon Syriaas/ nijn että Syrialaiset tulit Dawidin alemmaisexi/ ja weit hänelle lahjoja: sillä HERra autti Dawidi cunga ikänäns hän waelsi.
1 Aikak 18:7 Ja Dawid otti cullaiset kiwet/ cuin olit HadadEserin palwelioilla/ ja wei Jerusalemijn.
1 Aikak 18:8 Otti myös Dawid HadadEserin Caupungeista Thibehatist ja Chunist juuri paljo waske/ josta Salomo waskimeren/ padzat ja waskiastioita teki.
1 Aikak 18:9 JA cosca Thogu Hemathin Cuningas cuuli Dawidin lyönen caiken HadadEserin Zoban Cuningan sotajoucon.
1 Aikak 18:10 Lähetti hän poicans Hadoramin Cuningas Dawidin tygö/ käski terwettä ja siunata händä/ että hän HadadEserin cansa sotinut ja hänen lyönyt oli ( sillä Thogulla oli sota HadadEserin cansa ).
1 Aikak 18:11 Ja Cuningas Dawid pyhitti HERralle caicki cullaiset/ hopiaiset ja waskiset astiat/ sen hopian ja cullan cansa cuin hän oli ottanut pacanoilda/ Edomereildä/ Moabitereildä/ Ammonitereidä/ Philistereildä ja Amalechitereildä.
1 Aikak 18:12 JA Abisai ZeruJan poica/ löi suolalaxos Edemereist cahdexantoistakymmendä tuhatta.
1 Aikak 18:13 Ja asetti Canssan Edomijn/ nijn että caicki Edomerit olit Dawidin alemmaiset: sillä HERra autti Dawidi cunga ikänäns hän waelsi.
1 Aikak 18:14 Ja nijn hallidzi Dawid caiken Israelin/ ja teki oikeuden ja hurscauden caikelle hänen Canssallens.
1 Aikak 18:15 JOab ZeruJan poica oli sotajoucon päällä/ Josaphat Ahiludin poica oli Cantzleri.
1 Aikak 18:16 Zadok Ahitobin poica/ ja AbiMelech Abjatharin poica olit Papit/ Sausa oli kirjoittaja.
1 Aikak 18:17 Benaja Jojadan poica oli Chretin ja Pletin päällä. Ja Dawidin pojat olit ensimäiset Cuningan käsillä.

Vers. 2. Moabiterit ) Nijden cansa oli Jumala jo aica ennen kieldänyt rauha pitämäst/ Deut. 23:6. Sillä he olit palcannet Bileamin noidan/ Israelin lapsia wastan/ cosca heidän piti Canaan maata omistaman.

XIX. Lucu.

Al. 19. NAhas Ammoniterein Cuningas cuole/ Dawid lähettä lohduttaman hänen poicans/ v. 1.
he luullan wacojaxi/ pilcatan ja annetan mennä/ v. 3.
cosca he ymmärtäwät sen pahaxi otetun/ palckawat he Syrialaiset Israeli wastan/ v. 6.
Dawid lähettä Joabin ja Abisain Uljasten cansa/ v. 8.
Syrialaiset ja Ammoniterit lyödän pacoon/ v. 14.
Syrialaiset tulewat jällens: Dawid coco Israelin ja lyö heidän/ ettei he enä tohdi tulla/ v. 16.

1 Aikak 19:1 SEnperäst cuoli Nahas Ammonin lasten Cuningas/ ja hänen poicans tuli Cuningaxi hänen siaans.
1 Aikak 19:2 Nijn Dawid ajatteli: minä osotan laupiuden Hanonille Nahaxen pojalle: sillä hänen Isäns on tehnyt laupiuden minun cohtani. Ja hän lähetti sinne sanansaattajat lohduttaman händä hänen Isäns tähden. Ja Dawidin palweliat tulit Ammonin lasten maalle Hanonin tygö lohduttaman händä.
1 Aikak 19:3 Nijn sanoit Ammonin lasten pääruhtinat Hanonille: luuletcos Dawidin cunnioittawan sinun Isäs sinun silmäis edes/ että hän lähetti lohduttajat sinun tygös? ja eikö hänen palwelians tullet tutkisteleman/ cukistaman ja wacoiman maata?
1 Aikak 19:4 Silloin otti Hanon Dawidin palweliat ja ajeli heidän/ ja leickais puolen heidän waatteistans haman cupeisin asti/ ja päästi heidän menemän.
1 Aikak 19:5 Ja he menit/ ja se tehtin Dawidille tiettäwäxi nijstä miehistä. Ja hän lähetti heitä wastan ( sillä miehet olit sangen suurest häwäistyt ) ja Cuningas sanoi: olcat sijhenasti Jerihos cuin teidän partan caswa/ tulcat sijtte jällens.
1 Aikak 19:6 MUtta cosca Ammonin lapset näit heidäns haisewan Dawidin edes/ lähetti Hanon ja Ammonin lapset tuhannen leiwiskätä hopiata palcataxens waunuja ja hewoismiehiä Mesopotamiast/ Syrian Maechast ja Sohast.
1 Aikak 19:7 Ja he palckaisit caxineljättäkymmendä tuhatta waunua/ ja Maechan Cuningan wäkinens: He tulit ja sioitit heidäns Medban eteen. Ja Ammonin lapset cocoisit myös heidäns heidän Caupungeistans ja tulit sotaan.
1 Aikak 19:8 COsca Dawid sen cuuli/ lähetti hän Joabin ja coco Sangarein joucon.
1 Aikak 19:9 Ja Ammonin lapset olit lähtenet/ ja hangidzit heitäns sotaan Caupungin portin edes: Mutta Cuningat jotca tullet olit/ olit kedolla erinäns.
1 Aikak 19:10 Cosca Joab näki sodan sekä edesäns että tacanans nousewan händäns wastan/ walidzi hän caicki nuoret miehet Israelist/ ja asetti hänens Syrialaisia wastan.
1 Aikak 19:11 Muun wäen andoi hän Abisain hänen weljens käsijn menemän Ammonin lapsia wastan.
1 Aikak 19:12 Ja sanoi: jos Syrialaiset owat minua wäkewemmät/ nijn tule minun auxeni/ ja jos Ammonin lapset owat sinua wäkewemmät/ nijn minä autan sinua.
1 Aikak 19:13 Rohwaise sinus/ ja toimittacam miehullisest meidän Canssam/ ja meidän Jumalan Caupungein edest/ HERra tehkön nijncuin hänelle otollinen on.
1 Aikak 19:14 Ja Joab lähestyi sillä wäellä cuin hänen cansans oli/ sotiman Syrialaisia wastan/ Ja ne pakenit händä.
1 Aikak 19:15 Cosca Ammonin lapset näit Syrialaiset pakenewan/ pakenit he myös Abisait hänen weljiäns ja menit Caupungijn/ mutta Joab meni Jerusalemijn.
1 Aikak 19:16 COsca Syrialaiset näit heidäns Israelildä lyödyxi/ lähetit he sanansaattajat/ ja toit Syrialaiset tuolda puolen wirta. Ja Sophach HadadEserin sodan päämies meni heidän edelläns.
1 Aikak 19:17 Cosca se oli Dawidille sanottu/ cocois hän coco Israelin ja meni Jordanin ylidze. Ja cosca hän tuli heidän tygöns/ asetti hän hänens heitä wastan/ ja Dawid asetti hänens Syrialaisia wastan sotaan/ ja ne sodeit hänen cansans.
1 Aikak 19:18 Mutta Syrialaiset pakenit Israeli. Ja Dawid tappoi Syrialaisista seidzemen tuhatta waunua/ ja neljäkymmendä tuhatta jalcamiestä/ hän tappoi myös Sophachin sodan päämiehen.
1 Aikak 19:19 Ja cosca HadadEserin palweliat näit heidäns lyödyxi Israelildä/ teit he rauhan Dawidin cansa/ ja olit hänen palwelians/ ja Syrialaiset ei tahtonet enämbätä autta Ammonin lapsia.

XX. Lucu.

Al. 20. JOab turmele Dawidin käskyst Ammoniterein maan/ ja woitta heidän pääcaupungins Rabban. Dawid otta heidän Cuningans Cruunun ja pane päähäns/ v. 1.
Philisterit nousewat/ waan Dawid lyö heidän/ ja tappa colme heidän Sangaritans/ v. 4.

1 Aikak 20:1 JA cosca ajastaica culunut oli/ sijhen aican cuin Cuningat lähtewät ulos/ johdatti Joab sotajoucon ja häwitti Ammonin lasten maan/ tuli ja pijritti Rabban ( mutta Dawid oli Jerusalemis ) Ja Joab löi Rabban/ ja cukisti sen.
1 Aikak 20:2 Ja Dawid otti heidän Cuningans Cruunun hänen päästäns/ ja löysi sen painawan leiwiskän culda/ ja callita kiwiä hänes/ ja pandin Dawidin päähän. Hän toi myös sangen paljo saalista Caupungist.
1 Aikak 20:3 Mutta wäen/ cuin siellä oli/ toi hän ulos/ ja andoi heidän sahata sahoilla/ ja petkeleillä ja kirweillä. Nijn teki Dawid caickein Ammonin lasten Caupungein cansa. Ja Dawid palais sijtte wäen cansa Jerusalemijn.
1 Aikak 20:4 SIitte nousi taas sota Gaseris Philisterein cansa. Silloin löi Sibechai Husathiteri Sibain/ joca oli Sangarten lapsist/ ja sorsi heidän.
1 Aikak 20:5 Ja wielä nousi sota Philisterein cansa/ Silloin löi Elhanan Jairin poica/ Lahemin Goliathin Gathiterin weljen/ jonga keihän warsi oli nijncuin cangan puu.
1 Aikak 20:6 Ja taas nousi sota Gathis/ siellä oli suuri mies/ ja hänellä oli cuusi sorme ja cuusi warwast/ se on neljäcolmattakymmendä. Ja hän myös oli syndynyt Sangareist.
1 Aikak 20:7 Ja hän pilckais Israeli.
1 Aikak 20:8 Mutta Jonathan Simean poica Dawidin weljen poica löi hänen. Nämät oli sijnnet Sangareist Gathis/ ja langeisit Dawidin ja hänen palweliains kätten cautta.

XXI. Lucu.

Al. 21. DAwid luke Israelin/ v. 1.
josta HERra närkästy/ v. 7.
käske hänen walita rangaistuxexi callin ajan/ sodan eli ruton/ v. 10.
Dawid wasta tahtowans langeta ennen HERran käsijn cuin ihmisten/ v. 13.
HERra anda Engelins lyödä Israelis 70000. ihmistä/ v. 14.
Engeli tahto tulla Jerusalemijn: Dawid näke/ lange ja rucoile että HERra rangaisis händä ja hänen huonettans/ v. 15.
Engeli käske sanoa että hän walmistais HERralle Altarin Arnan Jebuserin rijhes/ v. 18.
Dawid teke nijn/ v. 19.
uhra/ rucoile/ cuuldan ja rangaistus lacka/ v. 26.
aicoi sen paican HERran huonen siaxi/ v. 28.

1 Aikak 21:1 JA Sathan seisoi Israeli wastan ja kehoitti Dawidin lukeman Israeli.
1 Aikak 21:2 Ja Dawid sanoi Joabille ja Canssan ylimmäisille: mengät ja lukecat Israel/ BerSebast Danin saacka/ ja tuocat minulle/ että minä tiedäisin heidän lucuns.
1 Aikak 21:3 Joab sanoi: HERra enändäkön hänen Canssans sata kerta suuremmaxi cuin se nyt on. Minun Herran Cuningan/ eikö nämät caicki ole minun Herrani palweliat? mixi sijs minun Herran kysy sitä? mixi se tulis synnixi Israelille?
1 Aikak 21:4 Mutta Cuningan sana woitti Joabin. Ja Joab meni/ ja waelsi coco Israelin ymbärins/ ja tuli Jerusalemijn.
1 Aikak 21:5 Ja Joab andoi Dawidille luetun Canssan lugun/ ja coco Israelis oli/ yxitoistakymmendä kerta sata tuhatta miestä/ cuin weti mieckans ulos. Ja Judas neljä sata tuhatta ja seidzemenkymmendä tuhatta miestä/ cuin wedit mieckans ulos.
1 Aikak 21:6 Mutta Lewi ja BenJaminit ei hän näiden secan lukenut: sillä Joab cauhistui Cuningan sanast.
1 Aikak 21:7 Mutta ei Jumalalle nämät kelwannet/ ja hän löi Israelin.
1 Aikak 21:8 Ja Dawid sanoi Jumalalle: minä olen rascast syndiä tehnyt/ että minä sen tehnyt olen/ mutta ota sinun palwelias wäärys pois: sillä minä olen juuri tyhmäst tehnyt.
1 Aikak 21:9 JA HERra puhui Gadin cansa/ Dawidin Näkiän/ sanoden:
1 Aikak 21:10 Mene puhu Dawidin cansa/ sanoden: näitä sano HERra: colme panen minä sinun etees/ walidze sinulles yxi nijstä/ ja minä teen sinulle.
1 Aikak 21:11 Ja cosca Gad tuli Dawidin tygö/ sanoi hän hänelle: Näitä sano HERra: walidze sinulles/
1 Aikak 21:12 Taicka colme callista wuotta/ taicka colmen Cuucauden paco wihollistes edes/ ja wainollises miecan edes/ että se on käsittäwä sinun/ eli colmexi päiwäxi HERran miecka ja ruttotauti maalle/ nijn että HERran Engeli cadotta caicki Israelin rajoilla. Nijn ajattele sijs nyt mitä minä händä wastan cuin minun on lähettänyt.
1 Aikak 21:13 Dawid sanoi Gadille: minulla on suuri ahdistus/ cuitengin tahdon minä langeta HERRAN käsijn ( sillä hänen laupiudens on sangen suuri ) ja en ihmisten käsijn.
1 Aikak 21:14 SIlloin andoi HERra tulla ruttotaudin Israelijn/ nijn että Israelist langeis seidzemenkymmendä tuhatta miestä.
1 Aikak 21:15 Ja Jumala lähetti Engelin Jerusalemijn cadottaman sitä. Ja hucuttais/ cadzoi HERra sijhen/ ja catui sitä paha/ ja sanoi Engelille joca hucutti: nyt on kyllä/ pidä kätes ylös. Mutta HERran Engeli seisoi Arnan Jebuserin rijhen tykönä.
1 Aikak 21:16 Ja Dawid nosti silmäns/ ja sai nähdä HERran Engelin seisowan taiwan ja maan wälillä/ ja uloswedetyn miecan hänen kädesäns ojetun Jerusalemin päälle. Silloin langeis Dawid ja wanhimmat heidän caswoillens puetetut säkeillä.
1 Aikak 21:17 Ja Dawid sanoi Jumalalle: engö minä se ole cuin annoin luke Canssan? minä se olen cuin syndiä tein ja saatin matcan sitä paha? mitä nämät lambat tehnet owat? HERra minun Jumalan anna sinun kätes olla minun ja minun Isäni huonen päälle/ ja ei sinun Canssalles waiwaxi.
1 Aikak 21:18 JA HERran Engeli sanoi Gadille/ että hän sanois Dawidille/ että Dawid menis ja rakennais HERralle Altarin Arnan Jebuserin rijheen.
1 Aikak 21:19 Ja Dawid meni Gadin sanan jälken/ cuin hän HERran nimeen puhunut oli.
1 Aikak 21:20 Waan cuin Arnan käänsi hänens ja näki neljän poicans cansa Engelin/ lymytit he heidäns: sillä Arnan tappoi nisuja.
1 Aikak 21:21 Cuin Dawid meni Arnanin tygö/ näki Arnan ja hawaidzi Dawidin/ meni rijhest ulos ja langeis caswoillens Dawidin eteen maahan.
1 Aikak 21:22 Ja Dawid sanoi Arnanille: anna minulle rijhen sia/ raketaxeni sijhen HERralle Altarita/ suo se minulle täyden rahan edest/ että widzaus lackais Canssasta.
1 Aikak 21:23 Ja Arnan sanoi Dawidille: ota sinulles/ ja tee minun Herran Cuningan cuin sinulle kelpa. Cadzo/ minä annan myös härkiä polttouhrixi ja aseita puixi ja nisuja ruocauhrixi/ caickia minä annan.
1 Aikak 21:24 Mutta Cuningas Dawid sanoi Arnanille: ei nijn/ waan minä ostan täydellä rahalla: sillä en minä ota sitä cuin sinun on/ HERralle/ ja tee polttouhria maxamat.
1 Aikak 21:25 Nijn Dawid andoi Arnanille sen sian edest cuuden sadan Siclin painon culda.
1 Aikak 21:26 Ja Dawid rakensi sijnä HERralle Altarin/ ja uhrais polttouhria ja kijtosuhria. Ja cosca hän rucoili HERra/ cuuli hän hänen tulen cautta taiwasta polttouhrin Altarilla.
1 Aikak 21:27 Ja HERra sanoi Engelille että hän pistäis mieckans tuppeens.
1 Aikak 21:28 Cosca Dawid näki HERran cuullexi hänens/ Arnanin Jebuserin rijhesä/ uhrais hän siellä.
1 Aikak 21:29 Sillä HERran maja/ cuin Moses oli tehnyt corwes/ ja polttouhrin Altari/ olit silloin Gibeonin corkeudes.
1 Aikak 21:30 Ja ei Dawid tainnut mennä sen eteen kysymän Jumalata: sillä hän oli peljästynyt HERran Engelin miecka.

Vers. 1. Kehoitti Dawidin ) Nimittäin ylpeyden cautta/ tietäxens mitä waldacunda oli lisändynyt sijttecuin hän sen sai/ ja kerscata sijtä nijncuin hän sen toimittanut olis/ joca on epäjumalan pelwelus/ ja Jumalan mieldä wastoin/
v. 5. Yxitoistakymmendä kerta sata tuhatta ) 2. Sam. 24. cusa se Historia myös kirjoitetan/ on waiwon 800000. ne mahtawat wäkewät ja walitut sotamiehet olla/ waan täsä caicki cuin miecka cannoit. Siellä on myös 500000. miestä Judasta/ täsä 470000: sillä täsä luetan ainoastans sotamiehet/ siellä caicki järjestäns.
v. 16. Säkeillä ) Cadzo 3. Reg. 21:27.
v. 17. Mitä nämät lambat owat tehnet ) Että alemmaiset rangaistan Dawidin ricoxen tähden/ näky olewan sitä wastoin/ cuin on/ Deut. 24 Ezech. 18. idzecukin pitä cuoleman syndeins tähden. Täsä pitä tietämän/ ettei kengän ole wiatoin Jumalan edes. He olit myös kyllä tähän rickonet/ waicka ei tällä tawalla/ nijn cuitengin muilla. Ei taittu Dawidille suurembata rangaistusta panda/ cuin että hänen alemmaisens rangastaisin/ cuin nähdän/ että hän olis ennen suonut hänellens sen tapahtuwan. Cuningas ja hänen waldacundans owat nijncuin jäsenet ruumis. Cosca pää eli kädet rickowat/ nijn selkä saa haawoja/ cuin täsä tapahtui. Lue Iustin.
v. 25. Cuuden sadan Siclin ) 2. Sam. 24. on ainostans 50. Sicli. Jotca ymmärretän Ladost/ Härjistä ja uhripuista/ mutta tämä coco paicast/ joca on enämmän maxanut.

XXII. Lucu.

Al. 22. DAwid anda wuolta paljon kiwejä/ walmista paljo rauta/ waske ja Cedripuita/ raketaxens HERralle huonetta/ v. 1.
cudzu poicans Salomon/ ja neuwo händä/ ettei HERra tahtonut että hänen piti sen rakendaman paljoin sotain tähden/ waan SAlomon/ jolle hän tahdoi rauhan anda aicanans/ v. 6.
waeldaman HERran Lais/ nijn hän olis onnellinen/ v. 11.
käske caickia Förstejä Israelis auttaman händä/ v. 14.
teke Salomon Cuningaxi/ v. 17.

1 Aikak 22:1 Ja Dawid sanoi: täsä pitä oleman HERran huone/ ja tämä Altari Israelin polttouhria warten.
1 Aikak 22:2 JA Dawid käski coota muucalaiset/ jotca Israelin maalla olit/ ne asetti hän kiweinwuoliaxi/ wuoleman kiwejä Jumalan huonen rakennuxexi.
1 Aikak 22:3 Ja Dawid walmisti paljo rauta porttein owein nauloixi/ ja mitä yhteen naulitta tarwittin. Ja nijn paljo waske ettei se punnitta taittu.
1 Aikak 22:4 Ja Cedripuita epälugun: sillä Sidonist ja Tyrost wietin paljo Cedripuita Dawidille.
1 Aikak 22:5 Ja Dawid ajatteli: minun poican Salomo on nuori ja heicko/ mutta huonen/ joca pitä HERralle rakettaman/ pitä nijn suuren oleman/ että sen nimi ja cunnia corgotetan caikisa maisa/ sentähden walmistan minä hänelle waraxi. Näin walmisti Dawid paljo ennen cuolematans.
1 Aikak 22:6 JA hän cudzui hänen poicans Salomon/ ja käski hänen raketa huonen HERralle Israelin Jumalalle.
1 Aikak 22:7 Ja sanoi hänelle: minun poican/ minun mielen on raketa HERralle minun Jumalalleni huonetta.
1 Aikak 22:8 Mutta HERran sana tuli minun tygöni/ ja sanoi: sinä olet paljo werta wuodattanut ja suurta sota pitänyt/ sentähden ei sinun pidä rakendaman minun nimelleni huonetta/ ettäs nijn paljo werta olet wuodattanut maan päälle minun edesäni.
1 Aikak 22:9 Cadzo poica joca sinulle syndy/ on lewollinen mies: sille minä anna lewon caikilda wihollisildans hänen ymbäristöldäns/ sentähden hänen pitä cudzuttaman Salomo: sillä minä annan rauhan ja lewon Israelille hänen elinaicanans.
1 Aikak 22:10 Hänen pitä rakendaman minun nimelleni huonen/ hänen pitä oleman minun poican/ ja minä olen hänen Isäns/ ja wahwistan hänen Cuningalisen istuimens Israelis ijancaickisest.
1 Aikak 22:11 Nijn on nyt minun poican/ HERra sinun cansas/ sinä menestyt ja rakennat HERralle sinun Jumalalles huonen/ nijncuin hän sinusta puhunut on.
1 Aikak 22:12 Ja HERra on andawa sinulle ymmärryxen ja toimen/ taitaman Israeli hallita/ ja pitämän HERras Jumalas Lain.
1 Aikak 22:13 Mutta silloin sinä menestyt/ coscas ahkeroidzet pitämän nijtä käskyjä ja oikeuxia/ cuin HERra Mosexen cautta on käskenyt Israelille. Ole wahwa ja hywäs turwas/ älä pelkä/ älä myös mitän wawahdu.
1 Aikak 22:14 Cadzo/ minä olen minun waiwasani walmistanut HERran huoneseen sata tuhatta leiwiskätä culda/ ja tuhannen kerta tuhannen leiwiskätä hopiata/ nijn myös waske ja rauta määrättömäst ( sillä nijtä on ylön paljo ) minä olen myös toimittanut hirsiä ja kiwiä/ joihingas wielä lisätä taidat.
1 Aikak 22:15 Nijn on sinulla paljon työn tekijtä/ kiwen hackaita/ ja puuseppiä/ ja caickia taitawita caickinaisijn töihin.
1 Aikak 22:16 Cullast/ hopiast/ waskest ja raudast/ joilla ei lucua ole/ hangidze sijs/ ja tee se/ HERra on sinun cansas.
1 Aikak 22:17 JA Dawid käski caickia Israelin ylimmäisiä auttaman hänen poicans Salomot.
1 Aikak 22:18 Eikö HERra teidän Jumalan ole teidän cansan/ ja on andanut teille lewon joca tahwolda? sillä hän on andanut maan asujamet teidän käsijn/ ja maa on woitettu/ HERran ja hänen Canssans edes.
1 Aikak 22:19 Sentähden andacat teidän sydämen ja sielun edziä HERra teidän Jumalatan/ hangitcat ja rakendacat HERralle Jumalalle Pyhä/ cannetta sijhen HERran lijton Arcki/ ja pyhät Jumalan astiat huoneseen/ joca HERran nimeen raketan.

Vers. 9. Rauha ) Salomo/ se on/ rauhallinen. Täsä Salomo myös oli Christuxen cuwa/ joca cudzutan rauhan päämiehexi/ Esa. 9:6. joca meille oli toimittawa ijancaickisen rauhan/ ia rakendawa sen oikian Jumalan huonen/ joca on hänen pyhä seuracundans. Sillä HERra ymmärtä händä erinomaisest lupauxesans/ cosca hän sano tahtowans wahwista hänen waldacundans istuimen ijancaickisest.
V. 14. Minun waiwasani ) se on/ nijn paljo minä olen andanut sijhen/ cuinga paljo enämmän sinun pitä sijhen andaman. ( v. eod. Centneri ) on 600. Cruunua.

XXIII. Lucu.

Al. 23. DAwid coco caicki Papit ja Lewitat jotca ylidzen 30. ajastajan olit/ 38000. Nijstä asetta hän 24000. palweleman HERran huones. 6000. Duomareixi ja wircamiehixi. 4000. owenwartioixi ja 4000. weisaixi/ v. 1.
teke heille määrän caickein sucuundain seas/ v. 6.
Gersonitereille/ v. 7.
Kahathitereille/ v. 12.
Meraritereille/ v. 22.
ja nuorille ylidzen 20. ajastajan/ jotca palwelewat Pappeja caickinaises palweluxes/ erinomaisest ylistämäs HERra joca huomena ja ehtona/ v. 26.

1 Aikak 23:1 Näin teki Dawid poicans Salomon Israelin Cuningaxi/ cosca hän wanha ja elämäst kylläns saanut olit.
1 Aikak 23:2 JA Dawid cocois caicki ylimmäiset Israelis/ ja Papit ja Liwitat.
1 Aikak 23:3 Että Lewitat luetaisin hamast colmestkymmenest ajastajast ja sen ylidzen. Ja heidän lucuns oli päästä päähän wäkewitä miehiä/ cahdexanneljättäkymmendä tuhatta.
1 Aikak 23:4 Joista oli neljäcolmattakymmendä tuhatta teettäjätä HERran huones/ ja cuusi tuhatta wircamiestä ja duomarita.
1 Aikak 23:5 Ja neljä tuhatta owen wartiata/ jotca HERralle kijtost weisaisit candeleilla/ jotca minä pannut olen kijtost weisaman.
1 Aikak 23:6 JA Dawid teki määrän Lewin lapsille/ nimittäin/ Gersonille/ Kahathille ja Merarille.
1 Aikak 23:7 Gersonitereistä olit: Laedan ja Simei.
1 Aikak 23:8 Laedanin lapset: ensimäinen Jeheli/ Sethan ja Joel/ colme.
1 Aikak 23:9 Mutta Simein lapset olit: Salomith/ Hasiel ja Haran/ colme. Nämät olit Laedanin Isäin ylimmäiset.
1 Aikak 23:10 Olit myös nämät Simein lapset: Jahath/ Sina/ Jeus ja Bria.
1 Aikak 23:11 Nämät neljä olit myös Simein lapset: Jahath oli ensimäinen/ Sina toinen. Mutta Jeuxella ja Brialla ei ollut monda lasta/ sentähden luettin ne yhdexi Isän huonexi.
1 Aikak 23:12 KAhathin lapset olit: Amram/ Jezehar/ Hebron/ ja Usiel/ neljä.
1 Aikak 23:13 Amramin lapset olit: Aaron ja Mose.
1 Aikak 23:14 Mutta Aaron eroitettin/ että hän oli pyhitetty caickein pyhimmälle/ hän ja hänen poicans ijancaickisest/ candaman suidzutusta HERran edes/ ja palweleman händä/ ja siunaman HERran nimeen ijancaickisest.
1 Aikak 23:15 Ja Mosexen sen Jumalan miehen lapset luettin Lewitain sucucundain secaan.
1 Aikak 23:16 Mosexen lapset olit: Gerson ja Eljeser.
1 Aikak 23:17 Gersonin lapset: ensimäinen oli Sebuel.
1 Aikak 23:18 Eljeserin lapset/ ensimäinen oli Rehabia. Ja Eljeserillä ei ollut muita lapsia/ waan Rehabian lapsia oli paljo enämbi.
1 Aikak 23:19 Jezeharin lapset olit: Salomith ensimäinen.
1 Aikak 23:20 Hebronin lapset olit: Jeria ensimäinen/ Amaria toinen/ Jehasiel colmas/ ja Jakmeam neljäs.
1 Aikak 23:21 Usielin lapset olit: Micha ensimäinen/ ja Jesia toinen.
1 Aikak 23:22 MErarin lapset olit: Maheli ja Musi.
1 Aikak 23:23 Mahelin lapset olit: Eleazar ja Kis. Mutta Eleazar cuoli/ ja ei ollut hänellä yhtän poica/ waan hänellä oli tyttäritä/ jotca heidän weljens Kisin pojat nait. Musin lapset olit: Maheli/ Eder ja Jeremoth/ colme.
1 Aikak 23:24 Nämät owat Lewin lapset heidän Isäns huones/ ja Isäin Päämiehet jotca nimeldäns päästä päähän luetut olit/ jotca teit wiran töitä HERran huonen palweluxes/ cahdestkymmenest ajastajast/ ja sen ylidzen.
1 Aikak 23:25 Sillä Dawid sanoi: HERra Israelin Jumala on andanut hänen Canssallens lewon/ joca on asuwa Jerusalemis ijancaickisest.
1 Aikak 23:26 Ja ei Lewitat tarwinnet canda maja caickein hänen wircains caluin cansa.
1 Aikak 23:27 Ja Lewin lapset luettin Dawidin wijmeisten sanain jälken Lewitain secaan/ cahdestkymmenest wuodest/ ja sen ylidze.
1 Aikak 23:28 Että heidän piti seisoman Aaronin lasten käden alla palwelemas HERran huones cartanoilla ja camareisa/ ja puhdistuxis/ caickinaises pyhydes/ ja caikis wiran tegois HERran huones.
1 Aikak 23:29 Ja oleman cadzomusleipäin/ sämbyläjauhoin/ ruocauhrein/ happamottomain kyrsäin/ pannuin/ haastaritten/ ja caickein waacain ja mittain päällä.
1 Aikak 23:30 Ja seisoman joca amulla/ kijttämän ja ylistämän HERra/ nijn myös ehtona.
1 Aikak 23:31 Ja uhraman HERralle caickinaiset polttouhrit Sabbathina/ udella cuulla ja juhlapäiwinä/ lugun ja tawan jälken alati HERran edes.
1 Aikak 23:32 Ja ottaman seuracunnan majast ja Pyhydest waarin/ ja Aaronin lasten heidän weljens wartiosta/ HERran huonen palweluxes.

Vers. 3. Colmestkymmenest ajastajast ) Cadzo Num. 4:3. ja cap. 8:24.
v. 4. Neljäcolmattakymmendä tuhatta ) Ei nämät palwellet caicki yhtä haawa/ waan wuoroittain/ joca wijcko tuhannen.

XXIV. Lucu.

Al. 24. PApeille Aaronin pojille tehdän määrä/ nimittäin Zadochin haldun annetan cuusitoistakymmendä Päämiestä/ Eleazarin pojista/ waan Ahimelechin haldun annetan 8. Päämiestä Ithamarin lapsista/ v. 1.
heitetän arpa heidän wälilläns wuoroin palweleman Pyhäs/ v. 5.
muut Lewin lapset jaetan myös arwalla heidän palweluxeens/ v. 20.

1 Aikak 24:1 MUtta tämä oli Aaronin lasten määrä. Aaronin lapset olit/ Nadab/ Abihu/ Eleazar ja Ithamar.
1 Aikak 24:2 Mutta Nadab ja Abihu cuolit ennen cuin heidän Isäns/ ja ei heillä ollut yhtän lasta. Ja Eleazar ja Ithamar tulit Papeixi.
1 Aikak 24:3 Ja Dawid määräis heitä näin: Zadochin Eleazarin lapsista/ ja Ahimelechin Ithamarin lapsista/ heidän lucuns ja wircans jälken.
1 Aikak 24:4 Ja usiammat jalot wäkewät miehet löyttin Eleazarin cuin Ithamarin lapsist. Ja cosca he heitä nijn määräisit/ oli siellä cuusitoistakymmendä Eleazarin lapsist/ ylimmäistä heidän Isäins huones/ ja cahdexan Ithamarin lapsist/ heidän Isäns huones.
1 Aikak 24:5 Ja he määräisit heitä arwalla sekä näitä että nijtä: sillä molemmat Eleazarin ja Ithamarin lapset olit Päämiehet Pyhäs/ ja Päämiehet Jumalan edes.
1 Aikak 24:6 Ja Semaja kirjoittaja Nethaneelin poica Lewitaist/ kirjoitti heidän Cuningan edes/ ja Päämiesten ja Papin Zadochin edes/ ja Ahimelechin AbJatharin pojan edes/ ja ylimmäisten Isäin edes/ Pappein ja Lewitain edes/ cuin oli: yxi Isän huone Eleazarin edest/ ja toinen Ithamarin edest.
1 Aikak 24:7 JA ensimäinen arpa langeis Jojaribin päälle/ toinen Jedajan.
1 Aikak 24:8 Colmas Harimin/ neljäs Seorimin.
1 Aikak 24:9 Wijdes Malchian/ cuudes Mejamin.
1 Aikak 24:10 Seidzemes Hakozin/ cahdexas Abian.
1 Aikak 24:11 Yhdexäs Jeswan/ kymmenes Zechanian.
1 Aikak 24:12 Yxitoistakymmenes Eliasibin/ caxitoistakymmenes Jakimin.
1 Aikak 24:13 Colmastoistakymmenes Hupan/ neljästoistakymmenes Jesebeabin.
1 Aikak 24:14 Wijdestoistakymmenes Bilgan/ cuudestoistakymmenes Immerin.
1 Aikak 24:15 Seidzemestoistakymmenes Hesirin/ cahdexastoistakymmenes Hapizezin.
1 Aikak 24:16 Yhdexästoistakymmenes Pethahian/ caxikymmenes Jeheskelin.
1 Aikak 24:17 Ensimäinen colmattakymmendä Jachinin/ toinen colmattakymmendä Gamulin.
1 Aikak 24:18 Colmas colmattakymmendä Delajan/ neljäs colmattakymmendä Maasian päälle.
1 Aikak 24:19 Tämä on heidän järjestyxens heidän wircans jälken/ menemän HERran huoneseen/ heidän tawans jälken/ heidän Isäns Aaronin käden ala/ nijncuin HERra Israelin Jumala heidän oli käskenyt.
1 Aikak 24:20 MUiden Lewin lasten seas oli Amramin lasten seast/ Subael/ Subaelin lasten seas oli Jehdea.
1 Aikak 24:21 Rehabian lasten seas oli Jesia ensimäinen.
1 Aikak 24:22 Mutta Jezeharitereist oli Slomoth/ Slomothin lasten seas oli Jahath.
1 Aikak 24:23 Hebronin lapset olit: Jeria ensimänen/ Amaria toinen/ Jehasiel colmas/ Jakmeam neljäs.
1 Aikak 24:24 Usielin lapset olit: Micha. Michan lasten seas oli Samir. Jesia oli Michan weli:
1 Aikak 24:25 Jesian lasten seas oli Zacharia.
1 Aikak 24:26 Merarin lapset olit: Maheli ja Musi/ jonga poica oli Jaesia.
1 Aikak 24:27 Merarin lapset Jaesiast/ hänen poicans oli Sohan/ Sacur ja Ibri.
1 Aikak 24:28 Mutta Mahelilla oli Eleazar/ ja hänellä ei ollut yhtän poica.
1 Aikak 24:29 Kisist/ Kisin lapset olit/ Jerahmeel.
1 Aikak 24:30 Musin lapset olit/ Maheli/ Eder ja Jeremoth. Ne owat Lewitain lapset heidän Isäns huones.
1 Aikak 24:31 Ja nämät myös heitit arpa heidän weljeins Aaronin lasten cansa/ Cuningas Dawidin/ Zadochim ja Ahimelechin edes Pappein ja Lewitain seas/ Nijn ylimmäinen cuin pieningin Isäin seas.

XXV. Lucu.

Al. 25. DAwid eroitta Prophetan Assaphin/ Hemanin ja Jedithunin pojista/ propheterajat harpuilla/ Psaltareilla/ Cymbaleilla v. 1.
288. caickinaisten weisuin sepixi/ v. 6.
nämät jaettin arwalla 24. Päämiehen ala/ joista cukin hänen cahdentoistakymmenens cansa piti wuorons weisua hallidzeman/ v. 8.

1 Aikak 25:1 JA Dawid sodanpäämiesten cansa eroitti wircoin Assaphin/ Hemanin ja Jedithunin lapset/ jotca Propheteraisit harpuilla/ Psaltareilla ja Cymbaleilla. Ja he luettin töihin heidän wircans jälken.
1 Aikak 25:2 Assaphin lasten seas oli. Sacur/ Joseph/ Nethania/ Asarela/ Assaphin lapset/ Assaphin alla/ jotca ennustit Cuningan tykönä.
1 Aikak 25:3 Jedithunist: Jedithunin lapset olit/ Gedalia/ Zori/ Jesaia/ Hasabia/ Mathathia/ ne cuusi heidän Isäns Jedithunin alla harpuilla/ jotca ennustit/ kijtit ja ylistit HERra.
1 Aikak 25:4 Hemanist: Hemanin lapset olit/ Bukia/ Mathania/ Usiel/ Sebuel/ Jerimoth/ Hanania/ Hanani/ Eliatha/ Gidalthi/ Romamthi/ Eser/ Jasbecasa/ Mallothi/ Hothir ja Mahesioth.
1 Aikak 25:5 Nämät olit caicki Hemanin/ Cuningan Näkiän lapset Jumalan sanas/ ylöndämän sarwe: sillä Jumala oli andanut Hemanille neljätoistakymmendä poica ja colme tytärtä.
1 Aikak 25:6 Nämät olit caicki heidän Isäins alla/ Assaphin/ Jedithunin ja Hemanin/ weisamas HERran huones/ Cymbaleilla/ Psaltareilla ja harpuilla/ Jumalan huonen wiran jälken Cuningan tykönä.
1 Aikak 25:7 Ja he ja heidän weljens lucu caicki yhteen/ jotca olit Mestarit ja oppenet HERran weisus/ oli caxi sata ja cahdexanyhdexättäkymmendä.
1 Aikak 25:8 Ja heitit arpa heidän wirgoistans/ pienimmän edest nijncuin suurimmangin/ ja oppenen nijncuin opetuslapsengin.
1 Aikak 25:9 JA ensimäinen arpa langeis Josephin päälle Assaphin alla/ toinen Gedalian ja hänen weljeins ja poicains/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.
1 Aikak 25:10 Colmas Sacurin ja hänen poicains ja weljeins päälle/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.
1 Aikak 25:11 Neljäs Jezrin ja hänen poicains ja weljeins päälle/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.
1 Aikak 25:12 Wijdes Nethanian ja hänen poicains ja weljeins päälle/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.
1 Aikak 25:13 Cuudes Bukian ja hänen poicains ja weljeins päälle/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.
1 Aikak 25:14 Seidzemes Isreelan ja hänen poicains ja weljeins päälle/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.
1 Aikak 25:15 Cahdexas Jesaian ja hänen poicains ja weljeins päälle/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.
1 Aikak 25:16 Yhdexäs Mathanian ja hänen poicains ja weljeins päälle/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.
1 Aikak 25:17 Kymmenes Simein ja hänen poicains ja weljeins päälle/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.
1 Aikak 25:18 Yxitoistakymmenes Asareelin/ ja hänen poicains ja weljeins päälle/ ja heitä oli caxitoistakymmendä/
1 Aikak 25:19 Caxitoistakymmenes Hasabian ja hänen poicains ja weljeins päälle/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.
1 Aikak 25:20 Colmastoistakymmenes Subaelin ja hänen poicains ja weljeins päälle/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.
1 Aikak 25:21 Neljästoistakymmenes Mathithian ja hänen poicains ja weljeins päälle/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.
1 Aikak 25:22 Wijdestoistakymmenes Jeremothin ja hänen poicains ja weljeins päälle/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.
1 Aikak 25:23 Cuudestoistakymmenes Ananian ja hänen poicains ja weljeins päälle/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.
1 Aikak 25:24 Seidzemestoistakymmenes Jasbecasan ja hänen poicains ja weljeins päälle/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.
1 Aikak 25:25 Cahdexastoistakymmenes Hananin ja hänen poicains ja weljeins päälle/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.
1 Aikak 25:26 Yhdexästoistakymmenes Mallothin ja hänen poicains ja weljeins päälle/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.
1 Aikak 25:27 Caxikymmenes Eliathan/ ja hänen poicains ja weljeins päälle/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.
1 Aikak 25:28 Ensimäinen colmattakymmendä Hothirin ja hänen poicains ja weljeins päälle/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.
1 Aikak 25:29 Toinen colmattakymmendä Gidalthin ja hänen poicains ja weljeins päälle/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.
1 Aikak 25:30 Colmas colmattakymmendä Mahesjothin ja hänen poicains ja weljeins päälle/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.
1 Aikak 25:31 Neljäs colmattakymmendä RomamthiEserin ja hänen poicains ja weljeins päälle/ ja heitä oli caxitoistakymmendä.

Vers. 1. Jedithunin ) Tämä cudzutan myös toises paicas Ethamixi/ nijncuin Sup. 4:44. ja cap. 16:19.
v. 5. Ylendämän sarwe ) Tämä Heman luullan Dawidin Prophetaxi Cuningallisis asiois/ jotca waldacunnan tarpexi tulit/ cuinga hänen piti sotiman ja hallidzeman: sillä sarwi merkidze hallidzemist ja waldacunda.

XXVI. Lucu.

Al. 26. Owenwartiat nimitetän Korhiterein ja Merarin lapsist/ v. 1.
arpa heitetän heidän wälilläns/ cuca cusakin owes wartioidzeman pitä/ itäises/ pohjaises/ eteläises ja länsises/ v. 12.
Ahia pannan weljinens HERran huonen tawaran päälle/ ja nijden cuin Samuelilda/ Saulilda ja Dawidilda etc. pyhitetyt olit/ v. 20.
Muutamat pannan Duomareixi ja käskyläisixi tälle puolen Jordanit/ muutamat sille puolen/ caickein Jumalan ja Cuningan asiain päälle/ v. 29.

1 Aikak 26:1 OWenwartioitten järjestyxest: Korhitereist oli Meselemia Koren poica/ Assaphin lapsist.
1 Aikak 26:2 Meselemian lapset olit nämät: hänen esicoisens Zacharia/ toinen Jediael/ colmas Sebadia/ neljäs Jathniel.
1 Aikak 26:3 Wijdes Elam/ cuudes Johanan/ seidzemes Elioenai.
1 Aikak 26:4 Mutta ObedEdomin lapset olit nämät: hänen esicoisens Semaja/ toinen Josabad/ colmas Joah/ neljäs Sachar/ wijdes Nethaneel.
1 Aikak 26:5 Cuudes Ammiel/ seidzemes Isaschar/ cahdexas Pegulthai: sillä Jumala oli siunannut hänen.
1 Aikak 26:6 Ja hänen poicans Semaja sijtti myös poikia/ jotca heidän Isäns huones hallidzit/ ja olit wäkewät Sangarit.
1 Aikak 26:7 Nijn olit Semajan lapset: Athni/ Rephael/ Obed ja Elsabad/ joiden weljet olit wäkewät miehet/ Elihu ja Samachia.
1 Aikak 26:8 Nämät caicki olit ObedEdomin lapset/ heidän lastens ja weljeins cansa/ ja olit wäkewät miehet wiras/ caxiseidzemettäkymmendä.
1 Aikak 26:9 Meselemialla oli lapsia ja weljejä/ wäkewitä miehiä cahdexantoistakymmendä.
1 Aikak 26:10 Mutta Hossalla Merarin lapsist oli poikia/ caickein jaloin oli Simri/ waicka ei hän ollut esicoinen/ cuitengin asetti hänen Isäns hänen päämiehexi.
1 Aikak 26:11 Toinen Hilkia/ colmas Tebali/ neljäs Zacharia/ caicki Hossan lapset ja weljet olit colmetoistakymmendä.
1 Aikak 26:12 TÄmä on owenwartioitten järjestys Sangarein seas/ wirasa/ heidän weljeins wartioisa palweleman HERran huones.
1 Aikak 26:13 Ja arpa oli heitetty pienden nijncuin suurtengin wälillä/ heidän Isäins huones jocaidzen portin eteen.
1 Aikak 26:14 Arpa itän päin langeis Miselemian päälle. Mutta hänen poicans Zacharia/ joca toimellinen neuwos oli/ heitti arwan ja hänen langeis pohjan päin.
1 Aikak 26:15 Mutta ObedEdomin etelän päin/ ja hänen poicains Esupimin huonen tygö.
1 Aikak 26:16 Ja Supim ja Hossa lännen puolelle/ Sallechetin portin tygö/ josta sen corkian ahten päälle mennän/ josa wartiat seisowat toinen toistans wastan.
1 Aikak 26:17 Itän päin oli cuusi Lewitat/ pohjan päin neljä jocapäiwä/ etelen päin neljä/ mutta Esupimin tykönä caxi ja caxi.
1 Aikak 26:18 Parbarin tykönä länden päin neljä joca haaras/ ja cahdet Parbarin tykönä.
1 Aikak 26:19 Tämä on owenwartioitten järjestys Korhiterein lasten seas ja Merarin lasten seas.
1 Aikak 26:20 LEwitaist oli Ahia Jumalan huonen tawaran päällä/ ja nijden tawarain päällä jotca pyhitetyt olit.
1 Aikak 26:21 Laedan lapsist Gersoniterein lapset. Laedanist olit päämiehet Isäin seas/ nimittäin/ Jehieliterit.
1 Aikak 26:22 Jehieliterein lapset olit/ Setham ja hänen weljens Joel HERran huonen tawaran päällä.
1 Aikak 26:23 Amramitereist/ Jezeharitereist/ Hebronitereist ja Usielitereist.
1 Aikak 26:24 Oli Sebuel Gersomin poica/ Mosexen pojan poica/ Försti tawarain päällä.
1 Aikak 26:25 Mutta hänen weljelläns EliEserillä oli poica Rehabia/ hänen poicans oli Jesaia/ hänen poicans oli Joram/ hänen poicans oli Sichri/ hänen poicans oli Selomith.
1 Aikak 26:26 Se Selomith ja hänen weljens/ olit caickein Pyhän tawarain päällä/ jotca Dawid Cuningas oli pyhittänyt. Ja ylimmäiset Isät/ tuhannen ja sadan ja sodan päälle.
1 Aikak 26:27 Sodast ja saalist owat he pyhittänet HERran huonen parannuxexi.
1 Aikak 26:28 Caicki myös mitä se Näkiä Samuel/ ja Saul Kisin poica/ ja Abner Nerin poica/ ja Joab ZeruJan poica olit pyhittänet/ ja caicki cuin pyhitetyt olit/ olit Selomithin ja hänen weljeins käden alla.
1 Aikak 26:29 MEzeharitereist olit/ Chenania poikinens/ asetetut ulconaisen työn haldioixi ja duomareixi Israelis.
1 Aikak 26:30 Hebronitereist oli/ Hasabia ja hänen weljens/ wäkewät miehet tuhannen ja seidzemen sata/ asetetut wircaan Israelis/ tälle puolen Jordanin länden päin/ caickinaisijn HERran asioihin ja Cuningan palweluxeen.
1 Aikak 26:31 Oli myös Hebroniterein seast Jeriah/ se Päämies Hebronitereist/ heidän sucucundans ja Isäins seas. Ja neljändenäkymmendenä Cuningas Dawidin waldacunnan wuonna/ edzittin ja löyttin wäkewät miehet Jaeserin Gileadis.
1 Aikak 26:32 Ja heidän weljens wäkewät miehet caxi tuhatta ja seidzemen sata Isäin päämiehistä. Ja Dawid Cuningas asetti heitä Rubeniterein/ Gaditerein ja puolen Manassen sucucunnan päälle/ caickijn Jumalan ja Cuningan asioihin.

Vers. 29. Haldioixi ja Duomareixi ) Sillä Lewitain oli myös mailmalisis asiois tekemist/ ja olit nijncuin Lainlukiat/ joille muut usein neuwo kysymän piti: sillä Israelitain Caupungin Laki/ eli jus civile ( cuin se cudzutan ) on myös Mosexen Lais/ jota Lewitat oppiman/ ja Canssalle opettaman piti.

XXVII. Lucu.

Al. 27. CUningas Dawidin caxitoistakymmendä sodan Päämiestä/ wartioidzewat händä wuoroittain cukin Cuucautens/ jocainen 24000. miehen cansa/ v. 1.
jocaidzella sucucunnalla on hänen Förstins eli Päämiehens/ v. 16.
Cuningan tawaran päällä owat erinomaiset Päämiehet/ jotca pitäwät nijstä waarin/ v. 25.
ja erinomaiset Neuwonandajat/ v. 32.

1 Aikak 27:1 MUtta Israelin lapset heidän lucuns jälken olit Isäin päämiehet/ tuhannen ja sadan päällä. Ja wircamiehet jotca otit Cuningaast waarin/ heidän järjestyxens jälken/ waeldaman sinne ja tänne jocainen Cuucautenans/ joca Cuucautena ajastajas/ ja jocaidzes joucos oli neljäcolmattakymmendä tuhatta.
1 Aikak 27:2 Ensimäisen joucon päällä ensimäisnä Cuucautena oli Jasebeam Sabdielin poica/ ja hänen joucosans oli neljäcolmattakymmendä tuhatta.
1 Aikak 27:3 Mutta Perezin lapsista oli ylimmäinen caickein sodan päämiesten päällä ensimäisnä Cuucautena.
1 Aikak 27:4 Toisen Cuucauden joucon päällä oli Dodai Ahohiter/ ja Mikloth oli Försti hänen jouckons päällä/ ja hänen joucosans oli neljäcolmattakymmendä tuhatta.
1 Aikak 27:5 Colmannen Cuucauden joucon Päämies oli Benaja Papin Jojadan poica/ ja hänen joucosans oli neljäcolmattakymmendä tuhatta.
1 Aikak 27:6 Tämä on Benaja Sangari colmenkymmenen seas ja colmenkymmenen päällä/ ja hänen jouckons oli hänen poicans AmiSabadin alla.
1 Aikak 27:7 Neljäs neljändenä Cuucautena oli Asahel Joabin weli/ ja hänen jälkens Sabadia hänen poicans/ ja hänen joucosans oli neljäcolmattakymmendä tuhatta.
1 Aikak 27:8 Wijdes wijdendenä Cuucautena oli Samehuth Jesrahiter/ ja hänen joucosans oli neljäcolmattakymmendä tuhatta.
1 Aikak 27:9 Cuudes cuudendena Cuucautena oli Ira Ikes Thecoiterin poica/ ja hänen joucosans oli neljäcolmattakymmendä tuhatta.
1 Aikak 27:10 Seidzemes seidzemendenä Cuucautena oli Heles Peloniter Ephraimin lapsista/ ja hänen joucosans oli neljäcolmattakymmendä tuhatta.
1 Aikak 27:11 Cahdexas cahdexandena Cuucautena oli Sibechai Husathiter Sarehitereist/ ja hänen joucosans oli neljäcolmattakymmendä tuhatta.
1 Aikak 27:12 Yhdexäs yhdexändenä Cuucautena oli Abieser Antothiter Jeminin lapsista/ ja hänen joucosans oli neljäcolmattakymmendä tuhatta.
1 Aikak 27:13 Kymmenes kymmendenä Cuucautena oli Maherai Netophathiter Serahethitereist/ ja hänen joucosans oli neljäcolmattakymmendä tuhatta.
1 Aikak 27:14 Yxitoistakymmenes yhtenätoistakymmendenä Cuucautena oli Benaja Birgatoniter. Ephraimin lapsista/ ja hänen joucosans oli neljäcolmattakymmendä tuhatta.
1 Aikak 27:15 Toinen toistakymmenes toisna toistakymmendenä Cuucautena oli Heldai Netophathiter Athnielist/ ja hänen joucosans oli neljäcolmattakymmendä tuhatta.
1 Aikak 27:16 ISraelin sucucundain päällä olit nämät: Rubeniterein seas oli EliEser Sichrin poica Försti/ Simeoniterein seas oli Sephatia Maechan poica.
1 Aikak 27:17 Lewitain seas oli Hasabia Kemuelin poica/ Aaroniterein seas oli Zadok.
1 Aikak 27:18 Judan seas oli Elihu Dawidin weljistä/ Isascharin seas oli Amri Michaelin poica.
1 Aikak 27:19 Sebulonin seas oli Jesmaja Obadian poica/ Nephthalin seas oli Jeremoth Asrielin poica.
1 Aikak 27:20 Ephraimin lasten seas oli Hosea Asaian poica/ puolen Manassen sucucunnan seas oli Joel Pedajan poica.
1 Aikak 27:21 Puolen Manassen sucucunnan seas Gileadis/ oli Jeddo Sacharian poica/ BenJaminin seas oli Jaesiel Abnerin poica.
1 Aikak 27:22 Danin seas oli Asareel Jerohamin poica. Nämät owat Israelin sucucundain Förstit.
1 Aikak 27:23 MUtta Dawid ei lukenut nijtä cuin cahdenkymmenen wuotiset ja sitä nuoremmat olit: sillä HERra oli luwannut enätä Israelin nijncuin tähdet taiwas.
1 Aikak 27:24 Mutta Joab ZeruJan poica oli ruwennut lukeman/ ja ei sitä täyttänyt: sillä wiha tuli sentähden Israelin päälle/ ja ei se lucu tullut Cuningas Dawidin Aicakirjaan.
1 Aikak 27:25 CUningan tawaran päällä oli Asmaweth Adielin poica/ ja nijden tawarain päällä jotca olit Caupungeis maalla/ kylis ja linnois/ oli Jonathan Usian poica.
1 Aikak 27:26 Taloinpoicain päällä/ jotca maata wiljelit/ oli Esri Chelubin poica.
1 Aikak 27:27 Wijnamäkein oli Simei Ramathiteri/ Wijnakellarein ja wijnan tawarain päällä oli Sabdi Siphiniteri.
1 Aikak 27:28 Öljypuiden ja willificuna puiden laxos oli BaalHanan Gadariter/ öljyin tawarain päällä oli Joas.
1 Aikak 27:29 Laiduinhärkäin päällä Saronis/ oli Sithari Saronitheri. Mutta härkäin päällä laxos oli Saphat Adlain poica.
1 Aikak 27:30 Camelein päällä oli Obil Ismaeliter/ Asein päällä oli Jehedia Meronothiter.
1 Aikak 27:31 Lammasten päällä oli Jasis Hagarither. Nämät caicki olit Päämiehet/ Cuningas Dawidin hywyden päällä.
1 Aikak 27:32 Mutta Dawidin setä Jonathan oli Neuwonandaja/ Hofmestari ja Cantzleri. Jehiel Hahmonin poica oli Cuningan lasten tykönä.
1 Aikak 27:33 Ahitophel oli myös Cuningan Neuwonandaja/ Husai Arahiter oli Cuningan ystäwä.
1 Aikak 27:34 Ja Ahitophelin jälken oli Jojada Benajan poica ja AbJathar. Mutta Joab oli Cuningan sodanpäämies.

XXVIII. Lucu.

Al. 28. DAwid coco caicki Päämiehet ja erinomaiset miehet Israelis/ v. 1.
juttele heille cuinga HERra oli hänen Cuningaxi walinnut/ ja että hän aicoi raketa HERralle huonetta/ mutta ei HERra tahtonut/ waan hänen poicans piti sen tekemän/ v. 2.
neuwo heitä waeldaman HERran käskyis/ v. 8.
Salomot palweleman HERra caikest sydämest/ ja rakendaman HERralle sen huonen/ v. 9.
anda hänelle caiken rakennuxen muoden/ v. 11.
culda ja hopiata caickijn caluin cuin tehtämän piti/ v. 15.
lupa hänelle HERran apua/ v. 20.

1 Aikak 28:1 JA Dawid cocois Jerusalemijn caicki Israelin Päämiehet/ cuin owat sucucundain Förstit/ ja nijden jouckoin Förstit/ jotca Cuningasta wartioidzit/ Förstit tuhannen ja sadan päällä/ Cuningan ja hänen poicains hywyden ja tawaran Förstit/ Camaripalweliat ja sotamiehet/ ja caicki wäkewimmät miehet.
1 Aikak 28:2 Ja Cuningas Dawid nousi seisoalle/ ja sanoi: minun weljeni ja Canssani/ cuulcat minua/ minä olen aicoinut raketa HERran lijton Arkin lepohuonen/ ja meidän Jumalam jalcain astinlaudan/ ja olen walmistanut rakennuxen.
1 Aikak 28:3 Mutta Jumala andoi sanotta minulle: ei sinun pidä rakendaman minun nimelleni huonetta: sillä sinä olet sotamies/ ja olet werta wuodattanut.
1 Aikak 28:4 HERra Israelin Jumala on walinnut minun coco minun Isäni huonest Israelin Cuningaxi ijancaickisest: sillä hän on Judan walinnut Förstixi/ ja Judan huonest minun Isäni huonen/ ja minä olen ollut minun Isäni lapsist hänelle nijn kelwollinen/ että hän teki minun coco Israelin Cuningaxi.
1 Aikak 28:5 Ja caickein minun poicaini seas ( sillä HERra on andanut minulle monda poica ) on hän walinnut minun poicani Salomon istuman HERran waldacunnan istuimella ijancaickisest.
1 Aikak 28:6 Ja on puhunut minulle: sinun poicas Salomo pitä rakendaman minun huoneni ja cartanoi: sillä minä olen hänen walinnut pojaxeni/ ja minä olen hänen Isäns.
1 Aikak 28:7 Ja wahwistan hänen waldacundans ijancaickisest/ jos hän wahwana pysy/ pitäden minun käskyni ja oikeuteni/ nijncuin tänäpängin.
1 Aikak 28:8 Nyt sijs coco Israelin/ HERran cocouxen silmäin edes/ ja meidän Jumalam corwis/ pitäkät ja tutkistelcat caicki teidän HERran Jumalan käskyt/ että te omistaisitte tämän hywän maan ja perisitte sen teidän lapsillen teidän jälken ijancaickisest.
1 Aikak 28:9 JA sinä minun poikan Salomo/ tunne Isäs Jumala/ ja palwele händä caikest sydämest/ jä hywällä mielellä: sillä HERra tutkistele caicki sydämet/ ja ymmärtä caickein ajatuxet/ jos sinä edzit händä/ nijns löydät hänen: jos sinä hyljät hänen/ nijn hän sinun hyljä ijancaickisest.
1 Aikak 28:10 Nijn cadzo/ että Jumala on sinun walinnut rakendaman huonetta pyhäxi siaxi/ ole wahwa ja tee nijn.
1 Aikak 28:11 JA Dawid andoi pojallens Salomolle/ pihan ja hänen huonettens/ ja wähäin majain/ Salin ja Camaritten sisällisen puolen/ ja Armonistuimen huonen muodon.
1 Aikak 28:12 Ja wielä caickein nijden jotca hänen mielesäns olit/ nimittäin/ HERran huonen cartanon/ ja caickein wähäisten majain ymbärins/ Jumalan huonen tawarain ja pyhitetyin caluin tawarain.
1 Aikak 28:13 Pappein ja Lewitain joucon/ ja caickein HERran huonen wircain töiden/ caickein astiain HERran huonen palweluxes.
1 Aikak 28:14 Culda hän andoi cullan painon perän caickinaisixi astioixi joca wiras/ andoi myös hopiata jocaidzeen hopiaastiaan hänen painons/ jocaidzen wircaastian jälken.
1 Aikak 28:15 JA culda cullaisille kyntiläjalgoille/ ja cullaisille lampuille/ jocaidzelle kyntiläjalalle ja hänen lampullens/ hänen painons. Nijn andoi hän myös hopiata hopiakyntiläjalgoille/ ja heidän lampuillens/ jocaidzen kyntiläjalan wiran jälken.
1 Aikak 28:16 Andoi hän myös culda cadzomusleipäin pöydixi/ jocaidzelle pöydälle hänen painons/ ja andoi myös hopiata hopiapöydixi.
1 Aikak 28:17 Ja puhdast culda colmihaaraisixi hangoixi/ waskimaljoixi ja cannuixi/ culda myös culdapicareixi/ jocaidzelle picarille painons/ hopiata hopiapicareixi/ jocaidzelle picarille/ painons.
1 Aikak 28:18 Ja sawuAltarixi caickein puhtambata culda hänen painons/ ja cullaisten Cherubimein ratasten muodon/ jotca heidäns lewitit/ ja peitit HERran lijton Arkin.
1 Aikak 28:19 Caicki nämät owat minun annetut kirjoitettuna HERran kädest/ joca minun andoi ymmärtä caickein töiden muodon.
1 Aikak 28:20 Ja Dawid sanoi pojallens Salomolle: ole wahwa ja miehullinen/ ja tee nijn/ älä pelkä/ älä myös wapise/ HERra Jumala minun Jumalan on sinun cansas/ ja ei ota kättäns pois sinulda/ eikä hyljä sinua/ sijhenasti ettäs caiken wiran työt Jumalan huones päättänyt olet.
1 Aikak 28:21 Ja cadzo/ Pappein ja Lewitain joucot pitä oleman caikes Jumalan huonen työs sinun cansas/ ja he owat hywäntahtoiset ja ymmärtäwäiset caickeen wircaan/ nijn myös Förstit ja caicki Canssa/ caikis sinun asioisas.

Vers. 3. Werta wuodattanut ) Ehkei se ole syndi/ cosca Esiwalda oikias sodas werta wuodatta: sillä ei hän canna miecka huckan Rom. 13. Cuitengin/ että se joca Templin rakendaman piti/ piti olemam Christuxen oikian rauhan päämiehen cuwa: kelpais HERralle että Salomo/ jolla rauha oli/ ja ei Dawid/ sen rakennais. Cadzo ennen/ cap. 23:9.
v. 19. Minulle annettu kirjoitettuna ) Salomo rakensi HERralle huonen Jumalan käskyn jälken hänen Isäns Dawidin tygö/ Nijn sai hän myös muodon Isäldäns/ jonga HERra Dawidille andanut oli/ nijncuin hän Mosexellekin andoi Tabernaclin/ Exod. 25:9. Sillä idzewalittu Jumalan palwelus ei mitän kelpa/ Matth. 15:9.

XXIX. Lucu.

Al. 29. DAwid luettele mitä wara hän oli coonnut rakennuxeen/ culda/ hopiata/ waske/ rauta ja callita kiwiä/ v. 1.
neuwo Päämiehiä/ että he myös sijhen andaisit. He tekewät nijn/ v. 5.
iloidze/ kijttä HERra caickein hänen lahjains edest/ rucoile että hän andais heille aina sencaltaisen sydämen/ pelkämän ja palweleman händäns/ v. 9.
coco Seuracunda kijttä HERra/ v. 20.
toisna päiwänä uhrawat he jalon uhrin/ syöwät/ juowat ja owat iloiset HERran edes/ v. 21.
Salomo tule Cuningaxi/ v. 23.
Dawid cuole/ cosca hän 40 ajastaica hallinnut oli/ v. 26.

1 Aikak 29:1 JA Cuningas Dawid sanoi coco Canssalle: ainoa Salomo minun pojistani/ jonga Jumala on walinnut/ on wielä nuori ja heicko/ mutta työ on suuri: sillä ei se ole ihmisen asumasia/ waan HERran Jumalan.
1 Aikak 29:2 Ja minä olen caikesta minun woimastani walmistanut HERran huonelle/ culda culdacaluixi/ hopiata hopiaisixi/ waske waskisixi/ rauta rautaisixi/ puuta puuaseixi. Ja Onichin kiwiä/ kijnnilijtetyitä Rubijnejä/ monen pilcuisia kiwiä/ ja caickinaisia callita kiwiä/ ja marmorkiwiä sangen paljon.
1 Aikak 29:3 Ja olen andanut minun omastakin hywydestäni ( sillä minulla on hywä tahto minun Jumalani huonelle ) culda ja hopiata Jumalan pyhän huoneseen/ ylidze sen caiken cuin minä olen walmistanut.
1 Aikak 29:4 Colme tuhatta leiwiskätä Ophirin culda/ ja seidzemen tuhatta leiwiskätä puhdast hopiata/ silata huonen seiniä.
1 Aikak 29:5 Että se on culda cuin culda on/ ja hopia cuin hopia on/ ja caickinaisijn töihin tekiäin käden cautta. Ja cuca on hywän tahtoinen täyttämän hänen kättäns HERran edes?
1 Aikak 29:6 NIin Isäin Förstit/ ja Israelin sucucundain Förstit/ nijn myös tuhannen ja sadan Förstit/ ja Cuningan töiden Förstit/ olit hywän tahtoiset.
1 Aikak 29:7 Ja annoit Jumalan huonen palweluxeen/ wijsi tuhatta leiwiskätä culda/ ja kymmenen tuhatta culdapenningitä/ ja kymmenen tuhatta leiwiskätä hopiata/ cahdexantoistakymmendä leiwiskätä waske/ ja sata tuhatta leiwiskätä rauta.
1 Aikak 29:8 Ja joiden tykö kiwiä löyttin/ ne he annoit HERran huonen tawaroihin. Jehielin Gersoniterin käden ala.
1 Aikak 29:9 Ja Canssa olit iloiset ja hywän tahtoiset: sillä he annoit HERralle caikest sydämest wapast tahdostans. Ja Cuningas Dawid oli myös sangen suurest iloisans.
1 Aikak 29:10 Kijtti Jumalata/ ja sanoi caiken Canssan edes: kijtetty ole sinä HERra Israelin meidän Isäim Jumala ijancaickisest.
1 Aikak 29:11 Sillä sinun on suuruus/ ja woima/ ja cunnia/ ja woitto/ ja kijtos: sillä caicki mitä maan päällä ja taiwas on/ se on sinun. Sinun HERra on waldacunda/ ja sinä olet corgotettu caickein päämiesten ylidze.
1 Aikak 29:12 Rickaus ja cunnia owat sinun edesäs/ ja sinä hallidzet caicki cappalet. Sinun myös kädesäs on wäki ja woima/ sinä teet suurexi ja wäkewäxi.
1 Aikak 29:13 MEidän Jumalam me kijtäm sinua/ ja sinun herraudes nime ylistäm.
1 Aikak 29:14 Sillä mikä minä olen/ ja mikä on minun Canssan? Että me olem nijn paljo woinet/ että me uhram hywällä mielellä/ nijncuin se nyt tapahtu? sillä se on caicki sinulda tullut/ ja sinun kädestäs olemma me andanet sinulle sen.
1 Aikak 29:15 Sillä me olemma muucalaiset ja oudot sinun edesäs/ nijncuin myös caicki meidän Isämmekin olit. Meidän ikäm on maan päällä nijncuin warjo/ ja ei täällä ole yhtän wijpymystä.
1 Aikak 29:16 HERra meidän Jumalam/ caicki tämä calun paljous/ jonga me olemma walmistanet sinun pyhälle nimelles raketa huonetta/ se on caicki tullut sinun kädestäs/ ja ne owat caicki sinun.
1 Aikak 29:17 Minun Jumalan/ minä tiedän ettäs tutkistelet caicki sydämen pohjat/ ja racastat oikeutta. Sentähden olen myös minä caicki nämät yxikertaisest sydämest andanut sinulle wapast mielest. Ja minä näin ilolla tämän sinun Canssas/ joca täsä on/ että se on hywällä mielellä sinulle andanut.
1 Aikak 29:18 HERra meidän Isäim Abrahamin/ Isaachin ja Israelin Jumala/ pidä ijancaickisest tämäncaltainen mieli ja tahto sinun Canssas sydämes/ ja walmista heidän sydändäns sinun tygös.
1 Aikak 29:19 Ja minun pojalleni Salomolle anna oikia ja täydellinen sydän pitämän sinun käskys/ todistuxes ja oikeudes/ nijn että hän ne caicki tekis/ ja rakennais tämän asuinsian/ jonga minä olen walmistanut.
1 Aikak 29:20 JA Dawid sanoi caikelle Canssalle: kijttäkät HERra teidän Jumalatan. Ja caicki Canssa kijtit HERra heidän Isäins Jumalata/ cumarsit idzens ja rucoilit HERra ja Cuningast/ ja uhraisit HERralle uhrin.
1 Aikak 29:21 Ja toisna päiwänä uhraisit he polttouhrin HERralle/ tuhannen härkä/ tuhannen oinasta/ tuhannen caridzata/ ja heidän juomauhrins/ ja monda uhria caiken Israelin edes.
1 Aikak 29:22 Ja he söit ja joit sinä päiwänä sangen suurella ilolla HERran edes. Ja teit Salomon Dawidin pojan toisen kerran Cuningaxi/ ja woitelit hänen HERralle Förstixi/ ja Zadochin Papixi.
1 Aikak 29:23 JA nijn Salomo istui HERran istuimella Cuningaxi hänen Iäns Dawidin siaan/ oli onnellinen/ ja coco Israelin Canssa oli hänelle cuuliainen:
1 Aikak 29:24 Nijn myös caicki päämiehet ja woimalliset/ ja caicki Cuningas Dawidin lapset annoit heidäns Cuningas Salomon ala.
1 Aikak 29:25 Ja HERra teki Salomon enämmin ja enämmin jalommaxi caiken Israelin edes. Ja andoi hänelle cuuluisan waldacunnan/ jongacaltaista ei yhdelläkän Cuningalla Israelis hänen edelläns ole ollut.
1 Aikak 29:26 Ja nijn oli Dawid Isain poica coco Israelin Cuningas.
1 Aikak 29:27 Mutta aica cuin hän oli Israelin Cuningasna/ oli neljäkymmendä ajastaica. Hebronis hallidzi hän seidzemen ajastaica/ ja Jerusalemis colme neljättäkymmendä.
1 Aikak 29:28 Ja hän cuoli hywällä ijällä/ täytetty elämäst/ rickaudest ja cunniast. Ja hänen poicans Salomo tuli Cuningaxi hänen siaans.
1 Aikak 29:29 Mutta Cuningas Dawidin tegot ensimäiset ja wijmeiset/ cadzo/ ne owat caicki kirjoitetut sen Näkiän Samuelin tegois/ ja Prophetan Nathanin tegois/ ja sen Näkiän Gadin tegois.
1 Aikak 29:30 Caiken hänen waldacundans/ wäkewydens ja aicans cansa/ cuin hänen ja Israelin/ ja caickein maan waldacundain aicana culunet owat.

Vers. 20. Rucoilit Cuningasta ) Tästä cadzo/ 3. Reg. 1:16.
v. 22. Toisen kerran ) Sillä ensist tapahtui se äkist Adonian capinan tähden. 3. Reg. 1.

Ensimäisen Chrönikän Kirjan loppu.