Dauidin Psaltari

22.04.2020

Caiki piti teutettemen/ mite kirioitettu on Mosesen Lais/ ia Prophetis/ ia Psalmisa minusta.
Sen Swriualtian Herran/ Corkeiman ia Ylenuekeuen Pämiehen/ Herran Gustauin/ Jumalan Armon cautta/ Rotzin/ Göthin/ Wendein etc. Kunungan/ Ja mös meiden rackahimman Armolisen Herran/ Szosion/ tachton ia keskyn Mercki/ Temen kirian wahuistoxexi.
Olcatta Cunnialiset iocaista wastan.
Racastacat Welie.
Pelietke Jumalata.
cunnioittaca Kuningasta.
Alcupuhe Psaltarin päle.
MOnet Pyhet Iset/ ouat Psaltarin erinomaisest/ quin mwdh Pyhen Ramatun Kiriat/ kittenyet ia racastanuet.
Ja tosin kylle teme Kiria on ylistettepä/ echke quinga wähe Se liene.
Eiuet mös Dauidin Psalmit/ mucalaisten kijtost taruitze/ Ette se Sananlasko tesse sangen totinen on/ quin lausutan.
Itzepe Teco Mestarins ylistepi.
Sille ette teme yxi Dauidin Psaltari/ ombi caikein Wisasten aruolla/ se corckein/ wanhain Ramatuidhen seas.
Jonga ne ylimeiset Theologi ia Opettaiat ouat tuscal woinuet teudheliseste itze oppia eli opetta muine.
Jota caiki hyuet ia Jumaliset todhistauat/ quin iollakimoto Psalmein asiat/ maistanuet ouat.
Sille ette teme Dauid oli yxi niste ialomiste Miehiste ia Kuningaista Israelin Canssas/ Isain eli Jessen Poica Bethlehemist/ ia seki Mies HERRAN sydhemen ielkin/ ia wloswalittu Paluelia.
Jonga Siemenest oli Christus nimittein wlosluuattu/ ioca mös caiken eliaicans/ swrimis tuskis/ waiuois ia kiusauxis pakitettu ia adhistettu oli/ Ensin/ sittequin hen Isens Carian paimen ollesans/ Jalopeuran ia Carhun tappanut oli/ nin hen Sodhas/ sen Sangarin Goliath ylitzewoitti/ Josta cunnialisesta Woitosta/ Saul Kuningas houinens hende cadhedhit/ wihasit/ ia wsein hengen perest wainosit/ nin/ ette hen pakeni sen Papin Abimelechin tyge Nobenis/ ia henen tedens Saul annoi murhata wijsi ydhextkymmende Pappia/ sijnä Caupungis ychtene peiuen.
Sijtte Dauid oli radholinen monessa maan paicoissa.
Joissa Saul hende alati tappaxens weijuj.
Wimein hen wadhittin/ Israelin maalda/ nin Philisterin maan/ Kuningan Achin Gethis tyge/ turua ottaman/ iotca henen omat wainolisens olit.
Jossa hen asui swres hädhes sihenasti/ quin Saul Poikinens Sodhas tapettijn.
Ja waicka hen sijtte Judan Kuningaxi woidheltijn/ quitengin sangen raskas Capina nousi henen ia Saulin houein waihellen/ sihen sacka/ ette hen ylitze caiken Israelin Canssan sai wallan.
Sitte hen iloiten toi Jumalan Archin/ Sionin henen caupungijns/ Aminadabin honesta/ swren Seuran ia Jouckun cansa/ caikista Israelin Lastein Sucukunnista/ Tantzis ia Leikis.
Nin ette itze Dauid puetettu Ephot/ hypeten/ Candelille edelweisasi.
Sitelehin Leuitit/ ioista mutomat Ouenwartiat olit/ mutomat weisaiat/ mutomat Papit/ Monicadhot vrguis leikitzit/ pasunille soitit/ Cymbelille cumisit/ ia monet mwdh iloiset Juhlan menot pidhit.
Joinenga caikein edesseisoit Asaph/ Heman/ Ethan/ ia Idithun/ Jotca teunens HERRAN hengest/ monda mös Psalmia dicterasit.
Ja quin hen aiatteli HERRAN hoonen ylesraketaxens/ nin henen Waldacunnans wahuistetijn.
Ja monda Kuningast ia Pacanata hen ylitzewoitti/ paitzi ne Seitzemen Cananeerin Waldacunda/ iotca Juttat ennen Mosesen ia Josuan cautta olit saneet/ ia omistaneet.
Waan sittequin hen hoorinteki Bathsaban/ Wrian Emenen cansa/ ia annoi sen Miehen tapetta/ nin Nathan Propheta hende nijste synniste rangaisi.
Senperest Absalon Dauidin poica/ Weliens Ammon tapoi/ Sisarens Tamarin raiskamisen tedhen/ Ja ylenswren Capinan Isens wastan/ coco Waldakunnast nosti/ sijte henen wlosaiadhen/ macasi Isens waimoin cansa/ waan samas Sodhas itze hen Hiuxista Tammen oxista rippudhen/ keihel lepitzepistettijn.
Ja quin Dauid oli wallans päle taas tullut/ ia henen Wiholisens andexiandanut/ nin hen couan rickoi Jumalata wastan/ Canssan lukemises/ nin/ ette Seitzemenkymmende tuhatta Mieste/ Ruttotaudhista senteden cooli.
Neiste caikinaisist swrimist Tuskist/ Waiuoist/ Kiusauxist/ Pacoist/ Adhistoxist/ Catehist/ Wihoist/ Wainoist/ Weiumisist/ Radholisist/ Capinoist/ Sodhist/ Synnein Rangastoxist/ ia monista hirmulisist Sydhemen murehist ia kiwuista.
Jotca hen caiki/ seke Inhimisist/ quin hende wastanseisoit/ ette Perkelest/ ioca lackamat henen/ iossa Christusen Hengi ia Miehus siselasui/ hartamasti tunsi ia kersi/ senwoxi/ ette Dauid oli Christusen moto ia Esicuua ombi hen dicteranut/ coconpannut ia tehnyt/ moninaiset Psalmit ia Weisot.
Mutta Mötekieumisist/ Onnist/ Woittoist/ ia Cunnioist/ seke Jumalan Palueluxest/ ette Waldacunnan hyuist menestuxist/ ia mös ette hen monet temen Mailman Pämiehen/ Perkelen/ hirmuiset ioonet/ tuliset noolet/ kiusauxet/ ia woimat oli ylitzewoittanut/ ombi hen mös monet Kijtoswirdhet ia Laulot/ Jumalan hyuein ia monein swrdhen Töidhen tedhen/ weisanut ia Leikinut.
Senteden ouat Wijsat/ pyhet Iset sanonuet/ Ette Dauidin Candele helisepi cullaisilla kielille/ se on/ ette TEME KIRJA teunens ombi makeimita Lohutoxia/ ia swrimist Asioista/ iotca/ eyke teme Mailma/ eli henen wisaans waan ainoat ne Hengeliset Inhimiset/ nijte ymmerteuet ia tieteuet.
Senielkin on merkittepe/ ette tesse Dauidin Psaltarin Ramatos/ ouat moninaiset ia liaten Wijsineiset Psalmit eli Kijtoswirdhet.
Jotca itze Pyhe Dauid Kuningas ia Propheta/ sen pyhen Hengen cautta/ enimitten dicterasi.
Johonga mös mwtamadhen Pyhein Psalmit ia Weisut ouat lisetyt/ ioinenga Nimet ouat erinens heiden Psalmeins päle.
Nin monicadhat Psalmit ouat Epinitia et Triumphi/ se on/ Juhlan ia Woitonweisut.
Mutamat ouat Concentus/ se on/ quin Ychtenweisataan.
Ja mutamat ouat Cantica/ se on/ ialot Kijtoswirdhet.
Taas monicahdat ouat Laudes/ se on/ Ylistoxet.
Mutamat ouat Contemplationes/ se on/ Hengeliset Neyt.
Monicahdat ouat Orationes/ se on/ Rucouxet.
Mutamat ouat Benedictiones/ se on/ hyuestisiugnauxet.
Ja mutamat ouat Confessiones seu Gratiarumactiones/ se on/ Tunnustoxet ia Kijtoxet.
1. Sitelehin ouat mutamat Psalmit/ Ennustoxet Christusest/ Seuracunnasta ia henen Aioistans/ ia moninaisist Pyhein waiuoista etc. ia sihin tuleuat caiki ne Psalmit/ ioissa Lupauxet ia Wchkauxet ouat.
Lupauxet ouat sijte/ ette ne Jumaliset wapadhetan.
Waan Wchkauxet/ ette ne Jumalattomat cadhotetan.
2. Taas mutamat Psalmit ouat/ iotca Opettauat mite tekeminen eli welteminen on/ Jumalan Lain ielkin/ Ja sihin tuleuat caiki ne Psalmit/ iotca Inhimisten Opit domitzeuat/ ia Jumalan Sanan cunnian ylisteuet.
3. Nin ouat mös Lohutoxen Psalmit/ iotca ne murheliset/ kiusatudh/ ia waiuatudh/ Perkelelde ia Mailmalda/ ylesoiendauat ia Lohuttauat.
Wastoinpein/ nijte Tyrannia ia Sangaria he nucteleuat ia pelietteuet. etc.
Ja sihin tuleuat caiki ne Psalmit/ iotca nijte Jumalisi neuuouat Kersimist pitemen.
Ja nijlle Tyrannille Jumalan Domion kekeeuet.
4. Senperest/ ouat mös Rucous Psalmit/ ioissa teme Propheta ia mwdh heiden waiuoisans/ Jumalan apua auxenshutauat ia anouat.
Ja sihin tuleuat caiki ne Psalmit/ ioissa Jumalattomadhen wainosta ia pahudhesta Valitetaan.
5. Ouat mös mutamat Psalmit/ Kijtoswirdhet/ ioilla Jumala kijteten/ hyuist tegoist/ ia wapatoxist moninaisist hädhist.
Ja sihin tuleuat caiki ne Psalmit/ iotca Jumalata ylisteuet ia kijtteuet henen Töisens.
Ja ne ouat ne ialomat tesse Ramatus.
Sille siteuarten ombi coco Psaltari kirioitettu/ ette Jumala tulis kijtetuxi/ ia Ensimeisen Keskyn perest/ paluelluxi.
Waicka ei cuki Psalmi neihin Päcappalehin/ ole ylenwisusti/ iocaitzes Versös/ iaettapa/ Quitengin mutamat Psalmit piteuet Caxi sencaltaista Päcappaletta.
Ja mutamat ynne piteuet Ennustoxet.
Opetuxet/ Lohutoxet/ Rucouxet ia Kijtoxet.
Ombi se mös tieteminen/ ette teme Ramattu cutzutan nilde Hebreild/ Sepher Tihillim/ se on tulkittu/ Kijtoskiria/ eli Ylistoskiria.
Nin euet ole Psalmit mwdh/ quin Kijtoswirdhet/ iosta kylle merkiten/ mite Prophetan aiuotus ia mieli tesse on ollut/ Nimittein/ kijtte ia cunnioitta Jumalata/ henein hyuen Töidhens edest/ ninquin Psalmit iocapaicas kylle todhistauat.
Quin Dauid oli monilla ia swrilla Pyhen Hengen lahioilla/ ia corckialla wijsaudhella/ Jumalalda lahioitettu/ nin ouat mös henen Psalmins caikinaisilla hyuille cappaleilla/ ninquin haiauaisilla cuckaisilla/ caunistetudh.
Sille ette muidhen seas/ ouat tesse monda ialo Prophetia ia Ennustosta Christusest.
Samalmoto mös sijte Christilisest Seurakunnasta/ ia henen Menostans/ mite ia quinga palio ne Jumaliset nijste Jumalattomista tesse Mailmasa kersimen pite.
Sihin mös moninaiset Keskyt ia Opetuxet/ quinga Jumalisest eleminen ombi/ hurscast/ toimelisest ia oikein/ cungin tule henens keutte/ seke Jumalan ette Inhimisten wastan/ mötekieumises ia wastoinkieumises.
Sijtte moninaiset turuat ia Lohutoxet caikille nijlle/ iotca hätehen/ waiuan ia murhen päätijnyet ouat/ Ja mös moninaiset Sädhyt/ hedhelmelisest Jumalata Rucoleman ia Auxenshwtaman.
Ja ettei yxiken Rucouskiria coskan taidha leutte/ ioca iollakimodholla Psaltarin cansa/ macta wertaisexi luetta.
Eipe leute cussan Hystorijs/ eli Pyhein Elemises/ taicka Esicuuainkirioisa/ ei semmengen coco pyhes Ramatus/ quin Bibliaxi cutzutan/ iotakin/ quin ei Psaltaris lyhykeisest ia selkiesti toimitetuxi leute.
Ja senteden se madhais kylle Wehexi Bibliaxi cutzutta.
Nin ei ole Ihmet/ ette caiki pyhet Iset/ nin palio ouat racastaneet/ ia nin ahkerast prucanuet Psaltarita.
Jota me mös tekisim/ ios meille olis iotakin Rackautta Jumalan tyge/ Sihin meille hen Armoians andacoon/ AMEN.
Lopusa/ eipe me malta site suingan salata sinulta/ Racas welien/ mite se swri/ ialo ia pyhe Pispa Augustinus/ Psalmein kijtoxest/ tarpest/ ia ylistoxest/ on kirioitanut neille sanoilla.
Psalmein Weisut ouat Jumalan tykene sangen keluoliset/ wloswalitut ia otoliset.
Jotca caiki Synnit poissyseieuet/ Wskon ylessytytteuet/ Toiuon wahuistauat/ ia Rackaudhen siteen solmiauat/ ioca caiki woitta/ caiki kersi/ caiki teutte/ caiki edestoopi ia saapi.
Psalmit Suun pudhistauat/ Sydhemen ilahuttauat/ Sielun suuttumiset poisottauat/ Sen pahan Hengen sisut he esteuet/ Ninquin sen Dauid Saulist telle Candelellans vsein hilitz.
1 Reg. 18. 19. Inhimisen he kircastauat/ Mielen auauat/ Taidhot percauat/ Toimen asettauat/ caiken Pahudhen he tappauat/ Teudhelisutehen hangitzeuat/ Ne corkeimat Asiat he osottauat.
Taiualisen Waldakunnan Halut he andauat/ Rauhan he Sielun ia Rumin waihel tekeuet.
Sen hengelisen Tulen he sydhemijn wiritteuet.
Caiken Pahudhen Juret he wlosiurittauat.
Ninquin Pantzarin he pugettauat.
Ninquin Rautalacki he warieleuat.
Ninquin Miecka he toriuuat.
Psalmeis ombi Terueydhen toiuo. Murhen Lohutos. Sen totisen walkeudhen tundemus/ ia Pyhydhen Lähde.
Psalmit curittauat Noret Inhimiset/ wanhoia he tukiauat/ Maan päle he Jumalan andauat.
Joca alati racasta Psalmein Weisut/ ei se woi synditedhä.
Joca Suusans aina Jumalan kijtoxen pite/ wimein hen Jumalan tykene iloitzepi.
Ja hen Sielunsa taiuasa elettepi ijancaikisesta.
Senteden olis kylle madholinen/ ette Mieli Caikista nykysist/ quin hen parahin wois/ pakenis ia Welteis/ ia Jumalan kijtoxis ia hengelisis aiatoxis kijnirippuis/ ette ne/ Taiualiset salaudhet/ henelle ilmoitetaisijn.
Ei ole miteken tesse Coleuaises Elemes/ iolla me kindiemest Jumalaan tartuisim/ quin henen Kijtoxens cautta.
Nin ei yxiken Inhiminen eike Sanalla/ eike Aiatoxella/ Psalmein Auudh taidha caiki wlostoimitta.
Jotca ei hwlen turhan licuttamisen/ waan tarcan Mielen cansa/ Jumalan Caikiualtian kijtoxexi prucatan/ luetan eli weisatan.
Ninpes sis löydhet Psalmeis/ ios sine selkesti tutkistelet/ Jumalan Sanan Lihaxisikiemisen/ Syndymisen/ Pijnan/ Ylesnousemisen/ Taiuanastumisen/ Pyhen Hengen Lehettemisen etc.
Psalmeis sine mös leudhet/ ios sine mwtoin wisusta etziskelet/ nin ialon ia syuen Rucouxen Tauan/ quin et sine swingan millemoto Itzestes woi wlosaiattella.
Psalmeis sine leydhet caikein sinun Synneis Ripin ia Tunnustoxen/ Ja mös teudhelisen Jumalan Armon ia Laupiudhen Rucouxen eli Anomisen.
Psalmeis sine tunnustat caiken sinun Heickoudhes/ Tuskas/ Hädhes/ ia waiuas seke Sielus ette Rumis polesta/ iollas Jumalalda Armon iaxat ia saadh/ ynne muidhen caikein Auuodhen cansa/ iotca Pänens Psalmeis sulietan.
Psalmeis mös sine Leydhet caunimat Tauat/ iollas taidhat Jumalata caikinaisista Henen Hyuiste Teghoistans yliste/ cunnioitta ia kijtte.
TEllens sine nyt cwlit/ Racas Welien/ mite ia quinga se Aphricanus Pispa pyhe Augustinus Hypponensis/ Psalmein Auwsta todhisti.
Nin cwlcam wiele edespein/ hyuelle Mielelle/ mite se Asianus pyhe Pispa Basilius Magnus Caesariensis Greki/ lyhikeisest mös Psalmein Auuista kirioitta.
Senpäle ette Cadhen eli Colmen Todhistain Suun cautta/ caikinaiset Asiat kijnitetaisijn.
YXj on ( ma HEN ) Psalmein Ramatus/ ioca yxinens caiki keuieste käsittepi.
Caikille hen Itzens lahioittapi.
Tuleuaisia hen ennustapi.
Hystoriat ia Tecoinmenot hen mainitze.
Elemisen Lait ia Tauat hen osottapi.
Tyhmet hen saattapi askaroitzeman.
Ja päldiskein/ Se ombi nijlle/ iotca etzie tactouat/ yxi caikein Keskydhen Fataburi ia Aitta.
Josta ne wanhat Sieluin Haauat lekiten.
Ne exyueiset Tielle iodhatetan.
Ne hucutetut iellenstoodhan.
Jolla caiki Sydhemen murhet/ kiwudh/ ia cauhistoxet/ ia mös pahan mielen halut/ caikiten poisotetan.
Tuskal ikenens iocu nin Tyly eli iulma Mielestens ombi/ ioca ei cocta/ quin hen Psalmijn rupeis/ lakiamaxi tulis ia site iulmautta mielestens poissyseis.
Psalmit sis Mielten ilot ouat/ Sieluin tyuenys/ Rauhan tekiet/ mässeueisten ia culkuuaisten Aiatosten haltiat/ Mielen paisumiset he hilitzeuet/ Irtaudhen he asettauat.
Psalmit Rackaudhet sytytteuet/ Ridhaiset he ydhisteuet/ Wiholiset he souittauat.
Psalmit mös Perkelet poiskarcottauat/ Ja Engeleitten Auun andauat/ Ön pelghoisa he irstauttauat/ Peiuen töis he helpon ia leuon saatauat.
Psalmit ouat Lastein warielus/ Noricaisten turua/ Wanhain Lohutos/ Miesten wrhudhus/ Waimoin paras caunistos/ Pappein iocapeiuenen Aura/ ia itzecungin alinomainen Sieluin Eues.
Erimas he makian Asumisen andauat/ Caupungein Lain menot he toimittauat/ He ouat Alcauaisten opetus/ Menysteueisten lisemys/ ia Teudhelistein wahuistos/ ia semmengin coco Seurakunnan iulkinen Äni.
Psalmit iuhlat kircastauat/ Sen murhen quin Jumalasta on/ he waikuttauat/ Kynelet he kiuisist Sydhemist pusertauat/ Psalmit ouat Engelein wirghat/ Taiualinen hallitos hengelinen haiu.
O site pyhe Wisautta/ ioca meite kernasti/ seke mielen riemusa/ opetat weisaman/ Ja mite tarpeliset ouat/ tundeman.
Josta mös ne quin opetetan/ meiden Mielijn enemin kijniteten.
Sille mite se on/ quin ei sine Psalmeista ope?
Etkös sielde Wäkewuydhen swria tekoia ope?
Etkös wanhurskaudhen toindha?
Etkös Siueydhen mooto?
Etkös Coctudhen tasaisutta?
Etkös Cainoudhen keskimeisutta?
Etkös Paranoxen tapa?
Etkös Kersimisen mitta?
Etkös wimen caiki ne hyuet quin sine aiatella taidhat/ sielde ope?
Tesse tosin teudhelinen Theologia ia Jumalan Oppi leuten.
Ensin/ Ennustos sijte tuleuaisest Christusest/ Wimeisen Domion hirmusudhest/ Ylesnousemisen toiuost/ Pijnan pelghosta/ Cunnian Lupauxest/ Salaisudhen ilmeistuxest.
Caikinasia päldiskein/ ninquin swres ychteitzes Aitas/ Psaltarin Ramatus tedhelpannut/ leuten/ Isen/ Poian ia pyhen Hengen cautta.
Jolla ainoalle Jumalalle Colminaisudhes/ olcon caiki kijtos/ Cunnia/ ia ylistos/ henen Epelughuisten Lahiains teden/ nyt/ aina ia ijancaikisesta.
AMEN.
JUMALAN Armon ia Rauha'/ pitkin/ ymberi/ less/ ia caucan.
Caikille Somalaisille toiuottaa/ Michael Torsbius Agricola.
Ettes racas Welie/ Sisar ia Ise/ näet quinga HERRA Armons lise.
Sinul ia caikein Somalaisten/ wanhoin/ nin mös Norucaisten.
Quin Abckiria ensin on/ sijtte AlcuOpista Wskoon.
Ja Rucoskirias/ sangen hyuen/ monist Asioist teunens ia syuen.
Senielkin sen Wdhen Testamentin/ HERRAN Armosta lepitze Prentin.
Käsikirian/ Messun/ ia Passion/ sulast Armost/ paitz meiden Anszion.
Nin ota sis hyuexi Teme mös/ Dauidin Psaltari/ ilman Töös.
Quin leikitze Cullaisil Kielille/ murhesil ia raskail mielille.
Caikinaises Tuskas ia Hädhes/ hen on ialo Turua ia Sieluin Eues.
Coskas ei mualda Helpo saat/ testes Sielus Hercut iaxat.
Ja toiuo ainoan Jumalan/ ninpes Murheistas lohutetaan.
JOs wiholises sinul paha teke/ Rumis/ Maas/ Rahas ia mwt ratele.
Taica coskas olet wierasa Maas/ telles saat Lohutoxen taas.
Jos iocu Henges ielkin seiso/ sen ylitzewoitta Teme Weiso.
Quin Lapses/ Peres ia Sucus coole/ tai saatta/ ettei sine hoole.
Kieuhydhes/ Tuskis ia Nelghies/ wissin Auun sine leudhet tes.
Coska Taudhit Rwmis waiua/ ia sine Terueydhes caiua.
Eli pilca/ Cateus ia wiha/ ei salli sinul ychten sia.
TAi Kiria sinun Lohutta/ Coskas HERRA auxeshwdhat.
Jos Pouta ia Halla Pellos polta/ ettei toiuota Leipe eli Olta.
Nins Sadhet ia hyue Ilma anot/ sijttes saat Tulot ia Elot.
WImein/ caikein Inhimisten Häte/ teme Kiria osotta ia poiswäte.
Joca Neiste enemin tiete tacto/ Alcupuhen se lukea macta.
Ja mös muita Toimet ia Kiriat/ Psaltarin päle/ olcat wiriat.
Se wanha iulki Psaltarin Texti/ iosta Nocturnit/ Prijm ia Sexti.
Aina luetin ia weisatin/ Rucoltin/ ia mös sarnatin.
On syngy ia pimie mones paicas/ quins kylle hoomat Lucu aicas.
Waan tai on ( paitz pramin ) selke ia pudhas/ Ninquin kircas Auringo taiuahas.
Paitz/ ios iotaki osa mwtettu/ Bockstauis/ Sanois/ quin on prentettu.
Ele senwoxi Kiria poisnacka/ ele mös hende harioitta lacka.
Quin Carhu Sikiöns noleskele.
Nins täte lue ia harioittele.
Sijttes saat Hengen wrhudhen/ piamb quin se Rwmins wäkewydhen.
Nin caxi ia caxi Wersuns woroin/ lukecan Papit/ quin on Chorin Tapa ollut/ ia oleman pite/ Ah Jumalan Mies tee aina site.
Muinen Jumalan Palueluxes/ pidhettin Kircois ia Salauxes Colme taica ydhexen Psalmit/ olit senielkin mös Lexyt walmit.
Joska se Jocapeiue prucataisin/ ette Bibliast iotaki luetaisin.
Ölughuis ia Homen weisois/ nin paramin Jumalan edes seisois.
Ja ele Rucoleman olco laiska/ ettei HERRA sinun Maanpaiska.
Silles Tijunnis/ Weros/ ia Palcas saat/ ettes Wirghas warinotat.
WAi/ eike se Pappein Wirca ole?
Studera/ sarnaa/ ia Rucole.
Hwij häpie/ se Wähe quin kirioitetan/ haruoin se sarnatan eli luetan.
Quingas wastat Sen HERRAN Domios/ ettes aighas culutat Laiskuos.
Oij sine surckia Locasecki/ etkös neite Mieleses ecke.
Haiseua Raato oleuas/ ia Matoin Eues cooltuas?
Jos sine sis Wircas hitast teet/ nin carta cuhungas wimein ieet.
Waicka wähe murtu Psalmein tulkitos/ Rucoskirias ia tesse Ramatos.
Ele site laitta Jumalan Mies/ waan pruca molemat HERRAN Ties.
Sille toinen on keuie ia piene/ wiedhexes cungas matkusta liene.
EPeiumalat monet tesse/ muinen palueltin caucan ia lesse.
Neite cumarsit Hemelaiset/ seke Miehet ette Naiset.
Tapio/ Metzest Pydhyxet soi/ ia Achti/ wedhest Caloia toi.
Äinemöinen/ wirdhet tacoi/ Rachkoi/ Cuun mustaxi iacoi.
Lieckiö/ Rohot/ iwret ia puudh/ hallitzi/ ia sencaltaiset mwdh.
Ilmarinen/ Rauhan ia ilman tei/ ia Matkamiehet edheswei.
Turisas/ annoi Woiton Sodhast/ Cratti/ murhen piti Tauarast.
Tontu/ Honen menon hallitzi/ quin Piru monda willitzi.
Capeet/ mös heilde Cuun söit/ Caleuanpoiat/ Nijttut ia mwdh löit.
Waan Carialaisten Nämet olit Epeiumalat/ quin he rucolit.
Rongoteus/ Ruista annoi/ Pellonpecko/ Ohran casuon soi.
Wirancannos/ Cauran caitzi/ mutoin oltin Caurast paitzi.
Egres/ hernet/ Pawudh/ Naurit loi/ Caalit/ Linat ia Hamput edestoi.
Köndös/ Huchtat ia Pellot teki/ quin heiden Epeuskons näki.
Ja quin Keuekyluö kyluettin/ silloin vkon Malia iootijn.
Sihen haetin vkon wacka/ nin ioopui Pica ette Acka.
Sijtte palio Häpie sielle techtin/ quin seke cwltin ette nechtin.
Quin Rauni Ukon Naini härsky/ ialosti Wkoi Pohiasti pärsky.
Se sis annoi Ilman ia Wdhen Tulon/ käkri/ se liseis Carian caszuon.
Hijsi/ Metzeleist soi woiton/ Wedhen Eme/ wei Calat wercon.
Nyrckes/ Orauat annoi Metzast/ Hittauanin/ toi Jenexet Pensast.
Eikö se Cansa wimmattu ole/ ioca neite wsko ia rucole.
Sihen Piru ia Syndi weti heite/ Ette he cumarsit ia wskoit neite.
Coolludhen hautijn Rooca wietin/ ioissa walitin/ parghutin ia idketin.
Menningeiset mös heiden Wffrins sait/ coska Lesket hoolit ia nait.
Palueltin mös palio mwta/ Kiuet/ Cannot/ Tädhet ia Cwta.
NIn mös esken Pauin Opin ala/ cumartin iulkisest ia sala.
Epelughuiset Loondocappalet/ Jumalan Sias/ quin Pyhydhet.
Quin oli Tulda/ wette ia mulda/ Oxi ia Puita/ ia Coolutten Luita.
Sola/ Muna/ Rohot/ ia Lihat/ pidhit HERRAN Paluelus Siat.
Woico iocu ne caiki yleslukia?
ioista se Joucko itzens tukia?
WAan elken nyt cumarco kenge/ quin Ise/ Poica ia Pyhe/ henge.
Se Colminaisus Christuses on/ teunens ia coconans/ quin me wskom.
Quin coco Ramattu todhista/ nin mös Dauid tesse Psaltarista.
Joskos sis Temen ottais ia lukeis/ racastais ia mieleses pidheis.
Hedhelmen cansa nyt ia aina/ nin Christus sinul Armons laina.
Muistas sis Rucollesas heite/ iotca Tulkitzit Somexi Neite.
Turun Caupungis tapactui se/ Pyhen Lauritzan Honese.
Sielles poican Christiane ilmei/ quin HERRA neite meiden cauttan tei.
Jolla kijtos loppumat olcon/ Amen iocainen Hengi sanocon.

Se Ensimeinen lucu.

I. Psalmi.

Jumalan Sanan prucamisen ylistos/ ia sen totisen Seuracunnan eroitus/ sijte wäreste.

Ps 1:1 AUTUAS ombi Se/ ioca ei waella ninen Jumalattomiten Neuuos/ eike astu ninen Synnisten Tiehen/ eike isto cussa ne Pilcaiat istuuat.
Ps 1:2 Waan pite tacto's HERRAN Laissa/ ia puhupi henen Laistans peiuet ia ööt.
Ps 1:3 Se ombi nin quin yxi istutettu Puu/ wotauain oiain tykene/ ioca henen hedhelmens andapi aialans Ja henen Lehdhens ei varise/ Ja caiki mite hen tekepi/ se menestypi.
Ps 1:4 Mutta ne Jumalattomat euet nin ole/ Waan ninquin Acana/ ionga twli haiottele.
Ps 1:5 Senteden ne Jumalattomat euet pysy Domios/ eike Synniset ninen Wanhurskasten Seuras.
Ps 1:6 Sille ette HERRA se tiete ninen Wanhurskasten tien/ Mutta ninen Jumalattomiten tie huckupi.

II. Psalmi.

On yxi Prophetia ia Ennustos Christusen Waldacunnan Leuittemisest/ Rymie Hengie wastoin.

Ps 2:1 MIxi Pacanat kiuckuuitzeuat/ ia Canssat turhia puhuuat?
Ps 2:2 Ne Kuningat Maan päle heitens hangitzit/ ia ne Herrat keskenens Neuuopiteuet/ site HERRA ia henen Woidheltuans wastan.
Ps 2:3 Catkaiskam heiden Siteens/ ia poisheittekem meisten heiden Ikeens.
Ps 2:4 Mutta se ioca Taiuaas asupi/ naurapi heite/ ia HERRA sylkepi heite.
Ps 2:5 Wihdhoin hen puhupi heille wihoisans/ ia henen hirmoudhesans peliettepi hen heite.
Ps 2:6 Mutta mine asetin minun Kuningaani/ Zionin pyhen Woreni päle.
Ps 2:7 Mine tadhon sarnata sencaltaisest * Sädhyst iosta HERRA minulle sanoi/ Sine olet minun Poican/ Tenepene mine synnytin sinun.
Ps 2:8 Ano minulda/ nin mine annan Sinulle ne Pacanat sinun Pericunnaxes/ ia mailman äret Omaisudhexes
Ps 2:9 Sinun pite heite raudhaisel Waltical serckemen/ ia ninquin Sauisenastian heite murendaman.
Ps 2:10 Nyt te Kuningat sijs ymmerteket/ ia te Domarit maan päle/ andacat teiten opetetta.
Ps 2:11 Paluelkat HERRA pelghossa/ ia iloitka teiten wapistoxes.
Ps 2:12 Swtaandacat sille Poialle/ ettei hen wihastuis/ ia te hukuisit tielde/ Sille henen wihans pian ylessyttypi/ Mutta Autuat ouat ne caiki/ iotca henen pälens wskaldauat.

III. Psalmi.

Wastoinkeumises Rucous ia Lohutos.

Ps 3:1 Dauidin Psalmi/ coska hen pakeni Poians Absalonin edhest.
Ps 3:2 WOy HERRA/ mixi ouat minun Wiholiseni nin monda? ia nin wseat carkauat minua wastan.
Ps 3:3 Monet puhuuat minun Sielustani/ Ei ole henelle apua Jumalan tyköne. Sela.
Ps 3:4 Mutta sine HERRA olet minun Kilpeneni/ ioca minun Cunniahan saatat/ ia minun Pääni yleskohennat.
Ps 3:5 Änelleni mine HERRAN tyge hwdhin/ nin hen cwli minua henen pyheste Worestans.
Ps 3:6 Mine macasin ia nukuin/ ia hereitzin/ Sille HERRA minua ylespiteli.
Ps 3:6 Em mine pelke monda sata Tuhatta Cansoist/ iotca minua ymberipiritteuet.
Ps 3:7 Ylesnouse HERRA/ ia auta minua/ minun Jumalan/ Sille sine caikia minun Wiholisiani poskelle paiskat/ Ja murennat Jumalattomain hambat.
Ps 3:8 HERRAN tyken Apu leuten/ ia sinun Siugnauxes ylitze sinun Canssas.

IV. Psalmi.

Rucous/ waicka Seuracunda wainatan/ Jumala quitengin heneste murhen pite/ ia ihmelisest se autetan ia warieltan.

Ps 4:1 Dauidin Psalmi/ * edhelweisattapa Candelein kiellen päle.
Ps 4:2 COska mine auxenhudhan/ cwle minua minun Wanhurskauteni Jumala/ iocas minua lohutat adhistoxesani/ Ole minulle armolinen/ ia cwldele minun Rucouxen.
Ps 4:3 Te Päruchtinat/ quinga cauuan pite minun Cunniani pilcattaman? Mixi te racastat site Tyhmyt/ ia Walehta kysytte? Sela.
Ps 4:4 Nin tundekat/ ette HERRA henen Pyhens ihmelisest wiepi/ HERRA cwlepi/ coska mine hende auxenihudhan.
Ps 4:5 Jos te * wihastut/ elke synditehckö/ puhucat sydhemissen/ teiden Wotein päle/ ia odhottacat. Sela.
Ps 4:6 Wffracat wanhurskautta ia toiuocat HERRAN päle.
Ps 4:7 Monet sanouat/ Quinga se meille osotais mike hyue on? Mutta ylesnosta sine HERRA meiden pälen/ sinun Casuos Paiste.
Ps 4:8 Sine ilahutat minun Sydhemeni/ ehcke muille on kylle wina ia Jyuie.
Ps 4:9 Mine macan ia Leuen iwri Rauhas/ Sille sine yxines HERRA autat minua turuas asuman.

V. Psalmi.

Rucous Jumalan Seuracunnan edest/ ette se hallitaisijn ia wariellaisijn wärie Opettaij wastan.

Ps 5:1 Dauidin Psalmi/ edelweisattapa/ Perimisest.
Ps 5:2 HERRA ota minun Sanani coruihis/ merkitze minun puheen. Otawari minun hwdhostani/ minun Kuningan ia minun Jumalan/ Sille sinun tyges mine rucolen.
Ps 5:3 HERRA cwldele warahin minun Ändeni/ Warahin hangitzen mine itzeni sinun tyges/ ia sijte warinotan.
Ps 5:4 Sille eipe sine ole se Jumala/ iolla Jumalatoin meno kelpa/ Joca paha on/ ei se pysy edheses.
Ps 5:5 Ne Euckerit eiuet pysy sinun Silmeis edes/ caiki Pahantekiet sine wihat.
Ps 5:6 Sine cadhotat ne Walecteliat/ HERRALLE ouat ilkeät ne Werencoirat ia Falskit.
Ps 5:7 Mutta mine siselmenen sinun Honeses/ sinun swren Laupiudhes teden/ ia cumardhan sinun pyhen Templijs pein/ sinun pelghosas.
Ps 5:8 HERRA saata minua sinun wanhurskaudhesas/ minun wiholisteni teden/ oienna sinun Ties minun eteeni.
Ps 5:9 Sille ette heiden swsans ei ole miten Totuutta/ heiden siseluxens on sydhemenkipu/ heiden kitans ombi auoion hauta/ heiden kielillens he lehocoitzeuat.
Ps 5:10 Nuctele heite Jumala/ ette he langeisit/ heiden Aiatoxistans/ wlossöxe heite heiden swren ylitzekieumisens teden/ Sille he ouat sinulle wasthacoiset.
Ps 5:11 Ja iloitkaat caiki ne/ iotca vskaltauat sinun päles/ anna heidhen ijancaikisesta riemuita/ sille sine heite warielet/ iloitkaat ne sinussa/ iotca sinun Nimees racastauat.
Ps 5:12 Sille sine HERRA siugnat ne Wanhurskat/ sine crunat heite Armollas/ ninquin Kiluelle.

VI. Psalmi.

Palauainen Rucous Synnein Andexiandamisen tedhen.

Ps 6:1 Dauidin Psalmi edhelweisattapa Cadhexan kielen päle.
Ps 6:2 OY HERRA ele minua rangaise sinun wihasas/ ia ele minua sinun hirmudhesas curita.
Ps 6:3 HERRA ole minun Armolinen/ sille mine olen heicko/ Paranna HERRA minua/ sille minun Lwni ouat häiristyneet.
Ps 6:4 Ja minun Sielun ombi sangen pelestettu/ ah sine HERRA/ quinga cauuan?
Ps 6:5 Kenne sinuas HERRA/ ia pelasta minun Sielun/ auta minua sinun Hywuydhes teden.
Ps 6:6 Sille ettei Colemas kengen muista sinun päles/ cuca sinua Heluetis tacto kijtte?
Ps 6:7 Mine olen nin wesynyt hocauxista/ mine wirutan minun Woteni yli öte/ ia castan minun Sengyni minun kynelilleni.
Ps 6:8 Minun Moton on mwttunut mureheni teden/ ia on wanhennut/ Sille mine adhistetan caikilda polilda.
Ps 6:9 Eroitca minusta caiki Pahointekiet/ Sille ette HERRA cwle minun idkuni.
Ps 6:10 HERRA cwlepi minun Rucouxeni/ Minun anomiseni Herra wastanottapi.
Ps 6:11 Caiki minun Wiholiseni hepien saauat/ ia sangen pelieteteen/ heidens tacaparein kendeuet/ ia iwri nopiast häuäisteen.

VII. Psalmi.

Rucous wastan Lackarita/ ia Jumalisten Sortaiadhen wastan.

Ps 7:1 Dauidin Wighattomus/ iosta he HERRALLE weisasi/ sen Jeminin poian Sanan teden.
Ps 7:2 SInun päles HERRA mine wskallan/ minun Jumalan/ Auta minua caikista minun Wainolisistani/ ia helpoitze minua.
Ps 7:3 Ettei he minun Sieluani ninquin Jalopeura repisi/ ia site serkisi/ ettei ycten Holhoua ole.
Ps 7:4 HERRA minun Jumalan/ Jos mine sen tein/ Ja ios wärys on minun käsiseni.
Ps 7:5 Jos mine pahalla costanut olen/ nijlle/ iotca minun rauhas soit oleuan/ taica wahingoittanut nijte/ iotca ilman syte minua wihasit.
Ps 7:6 Nin minun Wiholisen wainocan minun Sieluani/ ia sen käsiteken/ ia mahanpolieskelcaan minun Elemeni/ ia painakan minun tomuun. Sela.
Ps 7:7 Ylesnouse HERRA sinun wihasas/ Corghota sinuas ylitze minun wiholisteni hirmusudhen/ Ja saata minua iellens sihen wircan/ iongas minun haltuni annoit.
Ps 7:8 Ette Canssat iellenscoconuisit sinun tyges/ ia heiden tedhens tule taas yles.
Ps 7:9 HERRA ombi Canssan ylitze Domari/ domitze HERRA minua/ minun Wanhurskauteni wacueni pereste.
Ps 7:10 Anna loppua ninen Jumalattomadhen Pahus/ ia hallitze se wanhurskas/ Sille sine wanhurskas Jumala/ tutkit sydhemet ia munaskwdh.
Ps 7:11 Minun Kilpen ombi Jumalan tykene/ ioca waghat sydhemet auttapi.
Ps 7:12 Jumala on yxi oikia Domari/ ia yxi Jumala/ ioca iocapeiue vchca.
Ps 7:13 Ellei te palaia/ nin hen on Miecans teroittanut/ ia Joutzens iennittenyt/ ia tarkoitta.
Ps 7:14 Ja on pannut sen päle surman noolet/ hen on walmistanut pilins cadhottamahan.
Ps 7:15 Catzo/ henelle ombi paha mieles/ Onnetuta hen raskas on/ Mutta henen pite puuttumisen synnyttemen.
Ps 7:16 Haudhan hen caiuoi/ ia walmisti/ ia on sihen Cropihin caatunut/ ionga hen oli tehnyt.
Ps 7:17 Henen Onnetuxens pite henen Päens päle tuleman/ ia henen wärydhens pite henen Lakipäälens langeman.
Ps 7:18 Mine kijten HERRA henen Wanhurskaudhens teden/ ia tadhon Cunnioitta sen ylimeisen HERRAN Nime.

VIII. Psalmi.

Ps 8:1 Dauidin Psalmi/ edhelweisattapa Githithin päle.
Ps 8:2 On yxi Kijtos ia Ennustos Seurakunnan wapauxest ia henen ijancaikisesta Cunniastans.
Ps 8:3 HERRA meiden Haltia/ quinga ihmelinen on sinun Nimes caikes maasa/ ioca panit sinun Cunnias Taiuain ylitze.
Ps 8:4 Noorten Lasten ia Imeueisten swsta perustit sine Woiman/ sinun Wiholistes teden/ Ettes sen Wiholisen ia kärcken Costaian murenaisit.
Ps 8:5 Sille minun pite näkemen ne Taiuaat/ sinun Sormies teghot/ Cuun ia Tähdhet/ iotcas walmistit.
Ps 8:6 Mike on Inhiminen/ ettes henen pälens muistat/ eli Inhimisen Poica/ ettes hende etziskelet?
Ps 8:7 Sine sallit henen wähexi hetkexi Jumalalda ylenannetta/ Waan cunnialla ia caunistoxella sine henen crwnat.
Ps 8:8 Sine asetat henen Herraxi ylitze sinun käsitegois/ Caiki sine olet henen Jalcains alaheittenyt.
Ps 8:9 Lambat ia caiki Cariat/ ia sihen mös ne metzen Eleimet.
Ps 8:10 Ne Linnut Taiuan alda/ ia ne Calat Meres/ ia mitke meres waeldapi.
Ps 8:11 HERRA meiden Haltia/ quinga ihmelinen on sinun Nimes caikes maasa.

IX. Psalmi.

Ps 9:1 Dauidin Psalmi/ sen caunin Noorudhen polesta/ edhelweisattapa.
Ps 9:2 On yxi Kijtos wiholistein sordhost/ ia Esicuua ette Seurakunda samalmoto wapadhetan.
Ps 9:3 MIne kijtten sinua HERRA caikesta sydhemesteni/ ia mainitzen caiki sinun Ihmehes.
Ps 9:4 Mine iloitzen ia riemuitzen sinussa/ ia kijten sinun Nimees/ sine Caikein ylimeinen.
Ps 9:5 Ettes minun Wiholiseni tacaperin aianut olet/ he langesit ia hukuit sinun etees.
Ps 9:6 Sille sine saatat minun oikiuteni ia syyni toimehen/ Sine istuidh Stolilla/ yxi oikia Domari.
Ps 9:7 Sine nuctelet ne Pacanat/ ia cadhotat ne Jumalattomat/ ia heiden Nimens sine poispyhit aina ia ijancaikisesta.
Ps 9:8 Ne Wiholisten miecat sine caikenni lopetat/ ne Caupungit sine alascukistit/ ette heiden muistons/ ynne heiden cansans huckanduis.
Ps 9:9 Mutta HERRA pysypi ijancaikisesta/ Hen ombi Stolins walmistanut Domiohon.
Ps 9:10 Ja henen pite Maanpirin oikein domitzeman/ ia coctolisesta Canssat hallitzeman.
Ps 9:11 Ja se HERRA ombi waiuasten turua/ ia yxi Turua hädhesse.
Ps 9:12 Senteden he sinun päles toiuouat/ iotca sinun Nimes tundeuat/ Sille ettei sine nijte ylenanna/ iotca sinua HERRA etziuet.
Ps 9:13 Weisatca HERRALLE/ ioca Zionis asupi/ iulghistacat Canssoisa henen Tecons.
Ps 9:14 Sille hen muista ia kysele heiden Werens ielkin/ eike wnodha ninen kieuhein parcumist.
Ps 9:15 HERRA ole minun armolinen/ catzo minun Radholisudhen pein/ wiholisteni seas/ Sine ioca ylennet minun Surman porteist.
Ps 9:16 Ette minun pite luetteleman caiki sinun kijtoxes Zionin tytterten porteis/ ia iloitzisin sinun auustas.
Ps 9:17 Pacanat ouat waioneet sihen Hautan/ ionga he walmistit/ heiden Jalcans on käsitetty sijne Wercosa/ ionga he wiritit.
Ps 9:18 Nin ombi ymmertepä/ ette HERRA oikiudhen teke/ coska se Jumalatoin iuri omas tiesens käsitetehen/ Sanan cautta. Sela.
Ps 9:19 Joska ne Jumalattomat madhaisit Heluetijn kätyxi tulla/ ia caiki Pacanat/ iotca Jumalan vnochtauat.
Ps 9:20 Sille ei hen site kieuhe nin ratki wnodha/ ia ninen Radholisten toiuo ei huku ijancaikisesta.
Ps 9:21 Ylesnouse HERRA/ ettei Inhiminen walda saisi/ anna caiki Pacanat sinun edeses domitta.
Ps 9:22 Anna heille HERRA yxi Mestari/ ette Pacanat itzens Inhimisixi tundisit. Sela.

X. Psalmi.

Seurakunnan Rucous wastan Antichristusen iouckon/ Tyrannia/ Wieckait ia wlcocullatuita ia wastoin mwita Euangeliumin wiholisie/ hääteite ia Sortaita.

Ps 10:1 MIxi sine HERRA/ nin ylencauas poismenet? ia tuskan aialla sinus peitet?
Ps 10:2 Nincauan quin se Jumalatoin wallitze/ teuty sen kieuhen kersie/ he piteuet toinen toisens cansa/ ia etziuet pahoia Jonia.
Ps 10:3 Sille se Jumalatoin itze oma mieliwaltans kerska/ ia se Ahne itzens siugnalepi/ ia pilcapi HERRA.
Ps 10:4 Se Jumalatoin on nin Coria ia wihainen/ ettei hen käten tottele/ caikesa henen menosans/ ei hen Jumala mixiken lwle.
Ps 10:5 Hen menepi ieriestens teghons cansa/ Sinun Domios ouat caukana heneste/ hen prucapi ylpiesti caikein wiholistens cansa.
Ps 10:6 Sille nin hen puhupi sydhemesens/ En mine ikenens cukisteta/ ei ensingen coskan häte ole.
Ps 10:7 Jonga Sw ombi teunens kirouxia/ caualutta ia wiettelutta/ Henen Kielens waiuan ia töön matkan saatta.
Ps 10:8 Hen istu ia weiupi Cartanoissa/ ette hen sala murhais sen wighattoman/ Henen Silmens kiehuuat sen Kieuhen polehen.
Ps 10:9 Hen weiju salasijas/ ninquin Jalopeura henen Lolosans/ hen weiju site Radholista käsitexens/ Ja hen mös henen käsitte/ coska hen temma sen werckoins.
Ps 10:10 Hen paiska ia alaspolke/ ia mahansyseie sen kieuhen wäkiuallalla.
Ps 10:11 Sille hen sanopi Sydhemesens/ Jumala ombi sen vnoctanut/ ia werhannut Casuonsa/ Ei hen ikenens näe.
Ps 10:12 NOuse sis yles HERRA Jumala/ ylenne sinun kätes/ Ele site kieuhe vnodha.
Ps 10:13 Mixi se Jumalatoin/ Jumalata pilcapi/ ia sydhemesens sanopi/ Etzine site tottele?
Ps 10:14 Catzo sis/ Sille sine näet tuskat ia surut/ Se on sinun käsises/ Sinun päles se kieuhe itzens lootta/ ia sine olet Oruoilasten Holhoia.
Ps 10:15 Särie sen Jumalattoman käsiuarsi/ ia etzi site pahutta/ nin eisuingan henen Jumalattudhens sijtte leute.
Ps 10:16 Se HERRA ombi Kuningas aina ia ijancaikisesta/ ne Pacanat pite häwiemen henen Maastans.
Ps 10:17 Ninen kieuhein halauxen sine HERRA cwlet/ heiden Sydhemens on wissi/ ette sinun Coruas sijte waarinottapi.
Ps 10:18 Ettes oikiudhes saattat Oruoille ia kieuhille/ Ettei Inhiminen enembi angaroitzisi ( heite wastan ) maan päle.

XI. Psalmi.

On yxi Lohutos Wiholistein iulmautta wastoin. ioillen whckatan Cadhotus/ wan Jumalisille wapadhus luuatan.

Ps 11:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa.
Ps 11:2 HERRAN päle mine wskallan/ quinga te sanotta minun Sielulleni/ Ette hen lenneis ninquin Lindu teiden Woorten päle?
Ps 11:3 Sille catzos/ Ne Jumalattomat ylesweteuet Joutzen/ ia paneuat Noolians ienten päle/ ette he ambuisit salaisest nijte Hurskaita sydhemeste.
Ps 11:4 Sille he rikoit Perustoxen/ Mite se wanhurskas taita toimitta?
Ps 11:5 HERRA ombi henen pyhes Templisens/ HERRAN Stoli onopi Taiuasa/ henen Silmens warinottauat/ ia henen Silmens ripset coetteleuat Inhimisten Lapset.
Ps 11:6 HERRA wacoipi site wanhurskasta/ Henen Sielunsa wihapi site Jumalatoinda/ ia iotca wärytte racastauat.
Ps 11:7 Hen andapi sata ninen Jumalattomadhen päle Paulat/ Tulen ia tulikiuiä/ ia andapi heille Twlispäädh palcaxi.
Ps 11:8 Sille HERRA ombi wanhurskas/ ia racastapi wanhurskautta/ ette heiden Casuons catzouat oikiudhen päle.

XII. Psalmi.

On yxi Walitos/ ette oikia Oppi ombi turmellu. ia Rucous/ ette Jumala puchtan opin annais/ ia ne falskit opettaiat poishylkeis.

Ps 12:1 Dauidin Psalmi/ edelweisattapa Cadhexan kielen päle.
Ps 12:2 AUta HERRA/ sille ne Pyhet ouat wähenyuet/ Ja ne wskoliset ouat haruat Inhimisten Lasten seas.
Ps 12:3 Jocainen Lehimeisens cansa turha puhupi ia coetteleuat/ ia opettauat erineisist Sydhemiste.
Ps 12:4 Yleskatkoicohon HERRA caiken wlcocullasudhen/ ia ne Kielet iotca Coriasti puhuuat.
Ps 12:5 Jotca sanouat/ Meiden kielillen pite meiden woittaman/ Meiden tule puhuua/ Cuca meiden HERRAN ombi?
Ps 12:6 Ette nyt ne kieuhet häuiteten/ ia ne Waiuaset hocauat/ nyt mine ylesnousen/ ma HERRA/ Mine tahdon Auun saatta/ ette rohkiast pite opetettaman.
Ps 12:7 HERRAN puhet ouat kirkat ninquin cwrnittu Hopia sauisis crwsis/ Seitzemenkerta coeteldu.
Ps 12:8 Sine HERRA ketke ne/ ia wariele meite teste Sughusta ijancaikisesta.
Ps 12:9 Sille iocapaica Jumalattomist teuteten/ cussa sencaltaiset irdhalliset Inhimiset/ Canssan seas hallitzeuat.

XIII. Psalmi.

On Jalo Rucous/ teunens swria haluia/ wastan Sydhemen murhen/ ia Mielen raskaudhen/ iotca ouat Synnein palcat/ ette ne andexiannetaisijn.

Ps 13:1 Dauidin Psalmi Edelweisattapa.
Ps 13:2 QUincauan HERRA sine tadhot ratki minua wnocta? quincauan sine poispeitet Casuos minusta?
Ps 13:3 Quincauan minun pite murectiman Sielusani? ia minua adhistettaman minun Sydhemesseni iocapeiue? quincauan minun Wiholisen pite henens ylistemen minun päleni?
Ps 13:4 Catzo sis/ ia cwle minua HERRA minun Jumalan/ walista minun Silmeni/ etten mine coskan Colemaan nuckuisi.
Ps 13:5 Ettei minun Wiholisen kehuisi/ sanoden/ Mine ylitzewoitin henen/ Ja minun sortaian ei iloitzisi/ ette mine langeisin.
Ps 13:6 Mutta mine toiuon senpäle/ ettes nin Armolinen olet/ Minun sydhemen riemuitze/ ettes nin kernast autat.
Ps 13:7 Mine tadhon HERRALLE weisata/ Ette hen nin hyuesti minun wastani teke.

XIV. Psalmi.

Se Laitta Caiki Inhimiset Synnisexi/ Ja nille hen pinan ilmoitta/ Jotca Jumalattudhens eiuet tunne/ Waan ne Jumaliset/ iotca Synnins andexi anouat Christusen cautta/ hen lohuttapi.

Ps 14:1 Davidin Psalmi Edelweisattapa.
Ps 14:2 NE Tyhmet sanouat heiden Sydemesens/ Eipe Jumala olecka/ Eiuet he miteken kelpa/ ia ouat yxi ilkeys heiden Menons cansa/ Ei ole yxiken ioca hyue teke.
Ps 14:3 HERRA catzoi Taiuahast inhimisten Lasten päle/ ette hen näkis/ ios iocu ymmerteis eli etzis Jumalan ielkin.
Ps 14:4 Mutta he ouat Caiki poislangenet/ ia caiki tynni ouat keluottomat/ Ei ole yxiken ioca hyue teke/ ei yxi ainoakan.
Ps 14:5 Eikö sis ne caiki Pahointekiet site merkitze? Jotca minun Canssani ylessöuet/ rauiten heitens/ Waan HERRA eiuet he auxenshwda.
Ps 14:6 Sielle he * Pelgholla pelkesit. Mutta Jumala ombi leszne ninen Wanhurskasten Sukua.
Ps 14:7 Te häueisette sen kieuhen neuuon/ Mutta Jumala ombi henen Turuans.
Ps 14:8 Oy/ ios apu tulis Zionist Israelin ylitze/ ia HERRA henen Fangitun Canssans pästeis/ nin Jocob iloitzis/ ia Israel riemuitzis.

XV. Psalmi.

Tämä opettapi/ cutca Töödh Jumalalle kelpauat/ ia Jotca ouat ne Eleuet ia totiset Seurakunnan Jäsenet.

Ps 15:1 Dauidin Psalmi.
Ps 15:2 HERRA/ Cuca pite sinun Maiasas asuman? Eli cuca pite leueiemen sinun pyhen Wores päle?
Ps 15:3 Joca waeldapi ilman wighata/ ia oikiudhen teke/ ia puhupi Totudhen sydhemestens.
Ps 15:4 Joca ey Kielellens panettele/ eike henen Lehimeisens miten Paha tee/ ia Lehimeistens ey häueise.
Ps 15:5 Joca ne Jumalattomat ylencatzo/ Waan cunnioitze ne Jumalan pelkeueiset/ Joca Lehimeisellens wannopi/ ia sen pite.
Ps 15:6 Joca Rahans ei anna corkooxi/ ia ei ota Lahioia ylitze sen wigattoman. Joca neite teke/ ei hen horiu ijancaikisesta.

XV. Psalmi.

Ombi Ennustos Christusen Pinast ia Ylesnousemisest etc.

Ps 16:1 Dauidin yxi Cullainen Cappale.
KEtke minua HERRA/ sille mine wskallan sinun päles.
Ps 16:2 Mine olen HERRALLE sanonut/ Sine olet minun HERRAN/ minun teuty sinun tedhes kerssie.
Ps 16:3 Ninen Pyhein tedhen/ iotca maan päle ouat/ ia ninen Cunnialisten tedhen/ heisse on minulle caiki mielennoudhe.
Ps 16:4 Mutta nijlle/ iotca ydhen Toisen ielkin riendeuet/ pite swri Sydemenkipu oleman/ Em mine wffra heiden Joomawffrians weren cansa/ enge heiden * Nimeens mainitze minun Suussani.
Ps 16:5 Mutta HERRA ombi minun Tauaran ia Osan/ Sine ylespidhet minun Perimiseni.
Ps 16:6 Arpa minulle langesi nisse caunimis/ Mine olen kircan Perimisen saanut.
Ps 16:7 Mine kijtten site HERRA/ ioca minun on neuuonut/ nin mös öölle minun Munaskuuni ouat minua curittaneet.
Ps 16:8 Mine pidhen aina HERRAN minun Casuoni edes/ Sille ette hen on minun oikeal polellani Senteden em mine horiu.
Ps 16:9 Senteden minun sydhemen riemuitze/ ia minun * Cunnian ombi iloinen/ Ja mös minun Lihani pite lepemen toiuouxes.
Ps 16:10 Sille eipe sine ylenanna minun Sieluani Heluetis/ etke sine salli/ ette sinun Pyhes mätenis.
Ps 16:11 Sine osotadh minulle sen Tien Elemehen/ sinun casuos edes ombi teudhelinen ilo/ ia riemulinen meno sinun oikeallas ijancaikisesta.

XVII. Psalmi.

Ettei Jumala sallis meite ylitzewoitetta hirmulisild ia wäkeuild Wiholisild/ iotca ouat falskit Prophetat/ ia Eriseuraiat/ Tyrannit.

Ps 17:1 Dauidin Rucous.
CWle HERRA oikiutta/ otawari minun parghustani/ cwldele minun Rucouxen/ ioca ei falskist suust wloskeu.
Ps 17:2 Toimita sine minun Syyn/ ia catzokan sinun Silmes mike oikius on.
Ps 17:3 Sine coettelit minun Sydhemeni/ ia etziskelet site öölle/ ia tutkit minua/ ia etpes miten leudhe/ Mine olen aighonut ettei minun Suuni pidhe misseken ylitzekeumen.
Ps 17:4 Mine warielen minuni/ sinun Huuldes sanoissa/ Inhimisten Töiste/ Murhaian tielle.
Ps 17:5 Hallitze minun keundön sinun Polghuilles/ ettei minun Askeleni liukadhaisi.
Ps 17:6 Mine hwdhan sinun tyges/ ette sine Jumala minua cwlisit/ Cumardha sinun Coruas minun poleheni/ cwle minun puheeni.
Ps 17:7 Osota sinun ihmeliset Hywuydes/ sine ninen Wapactaia/ iotca sinun päles wskaltauat/ Nite wastan/ iotca sinun oikia kättes wastanseisouat.
Ps 17:8 Wariele minua ninquin Silmemuna/ Soiele minua sinun Sipeis warion ala.
Ps 17:9 Nilde Jumalattomild/ iotca minua hääteuet/ Minun Wiholisistani/ iotca minun Sieluani ymberipiritteuet.
Ps 17:10 Heiden Lihauans ychtepiteuet/ He puhuuat suullans coriasti.
Ps 17:11 Cuhunga me menem/ nin he meite ymberipiritteuet/ sijhen he Silmes tarkoittauat/ ette he meite mahan cukistaisit.
Ps 17:12 Ninquin yxi Jalopeura/ ioca Saalist kärckeste/ ninquin yxi Jalopeuran penicka/ ioca Lolasta weiju.
Ps 17:13 Ylesnouse HERRA/ pälecarcka/ ia alaspolghe hende/ ia wapadha minun Sielun niste Jumalattomist sinun Miecallas.
Ps 17:14 Sinun Kädhes Inhimisist/ temen Mailman Inhimisist/ ioinenga Osa on tesse Elemes/ ioillen sine watzan teutet sinun Tauarallas. Joilla Lapsia kylle on/ ia ietteuet Techteens heiden Lapsucaistens.
Ps 17:15 Mutta mine tadhon catzo sinun Casuoas wanhurskaudhesa/ Mine rauituxi tulen/ coska mine * ylesherän sinun Kuuas

XVIII. Psalmi.

Dauidin Kijtossana wapaudhens tedhen/ Joca ombi Christuxen Pinan ia woiton Esicuua/ Sille sijttequin Hen päsi Coolemasta/ nin hen asetettijn/ Pacanain Pääxi/ se on/ Christikunnan.

Ps 18:1 Dauidin sen HERRAN Paluelian Psalmi/ edelweisattapa/ iolla hen kijtti HERRA sille aialla/ iona hen wapacti henen/ caikista henen wiholistens/ ia Saulin käsiste/ ia sanoi.
Ps 18:2 MIne racastan sydhemesteni sinua HERRA minun Woiman/ HERRA ombi minun Callion/ minun Linnan/ ia minun Wapactaian/ minun Jumalan/ minun Uskalluxen/ ionga päle mine turuan.
Ps 18:3 Minun Kilpen/ ia minun Terueydheni Sarui/ ia minun Warieluxen.
Ps 18:4 Mine tadhon HERRA kijtte ia auxenihwta/ nin mine wapaxi tulen minun wiholisistani.
Ps 18:5 Sille Coleman Siteet ouat minun ymberikärineet/ Ja ne Belialin oiat minun hemmestytit.
Ps 18:6 Ne Heluetin Siteet kiedhoit minun/ ia ne Coleman Paulat minun ylitzewoitit.
Ps 18:7 Coska mine adhistoxes olen/ nin mine HERRA auxenihwdhan/ ia parghun minun Jumalani tyge/ nin hen cwle minun äneni/ henen pyheste Templistens/ ia minun hwtoni henen etens/ tule henen Coruijns.
Ps 18:8 Maa lijkui/ ia wapisi/ Ja ne Woortein perustoxet lijkuit ia wärisit/ coska hen wihastui.
Ps 18:9 Tomu suitzi henen Sieramistans/ ia culuttapa Tuli henen Suustans/ nin ette se sielde leimachti.
Ps 18:10 Hen notkisti Taiuat/ ia alasastui/ ia Hämere oli henen Jalcains alla.
Ps 18:11 Ja hen astui Cherubin päle/ ia lensi/ ia hen lensi Twlten sipein päle.
Ps 18:12 Henen Maians ymberille oli Pimeys/ ia musta wedhen sakeus paxuista Piluiste iossa hen lymys oli.
Ps 18:13 Sijte kircaudhest henen edhesens haiosit Piluet/ Rakein ia Leimauxen cansa.
Ps 18:14 Ja HERRA iylisi Taiuaisa/ se Ylimeinen vlosannoi pauhinans/ rakein ia Leimauxen cansa.
Ps 18:15 Hen ambui henen Nolensa/ ia haiotti heite/ hen iski couat Leimauxet/ ia pelietti heite.
Ps 18:16 Ja nin Ilmestuit Wettein Culiut/ ia Maan aluxet Coorittijn/ HERRA sinun laitoxestas ia sinun Sierames puhaloxesta ia corsamisesta.
Ps 18:17 Hen lehetti Taiuahasta/ ia haki minun/ ia wlosweti minun swrista wesist.
Ps 18:18 Hen minun wapautti ialoimista Wiholisistani/ minun Wainolisildani/ iotca olit minua wäkeuemmet.
Ps 18:19 Jotca minun ylitzelangesit Tuscassani/ ia HERRA tuli minun Turuaxeni.
Ps 18:20 Ja hen wei minun wlos lakialle/ hen minun wlostemmasi/ Sille hen mielistui minuhun.
Ps 18:21 Hyuesti HERRA teki minun coctani/ minun Wanhurskauteni perest/ hen minulle maxapi kätteni puctaudhen cautta.
Ps 18:22 Sille mine pidhen Herran tiet/ ia en ole Jumalatoin minun Jumaltani wastan.
Ps 18:23 Sille caiki henen Oikiudhens ouat minun Silmeini edes/ Ja henen Keskyiens em mine poishylie tyköni.
Ps 18:24 Waan olen wighatoin henen edhesens/ ia ketken minuani synniste.
Ps 18:25 Senteden HERRA costapi minun Wanhurskauteni pereste/ Minun puctauteni ielkin henen Silmeins edes.
Ps 18:26 Pyhein cansa sine pyhe olet/ ia Toimelisten cansa toimelinen.
Ps 18:27 Puctaiten cansa sine pudhas olet/ ia Nuriain cansa/ sine nuria olet.
Ps 18:28 Sille sine auitat site radholista Canssa/ ia ne Corckiat Silmet sine alannat.
Ps 18:29 Sille minun Lychtyni sine yleswalghaiset/ Se HERRA minun Jumalan/ tekepi minun pimeyteni walkiaxi.
Ps 18:30 Sille sinun cauttas mine Sotawäen murennan/ ia minun Jumalasani ylitze mwrin carghan.
Ps 18:31 Jumalan tiet ouat wighattomat/ HERRAN Puhet ouat tulella perghatut/ Hen on caikein Kilpi/ iotca henen pälens wskaldauat.
Ps 18:32 Sille cuca on Jumala/ paitzi HERRA? eli Wäkeue/ Ilman meiden Jumalatan?
Ps 18:33 Jumala ymberiwööte minun woimalla/ ia pane minun Tieni wighattomaxi.
Ps 18:34 Hen tekepi minun Jalcani Peuran caltaisexi/ ia asettapi minua Corckeuxeni päle.
Ps 18:35 Hen opetapi minun Käteni sotiman/ ia Käsiwarteni Waskijousta wetemehen.
Ps 18:36 Ja sine annoit minulle sinun Terueydhes Kiluen/ ia Oikiakätes wahwista minun. Ja coskas minun alennat/ nin sine teet minun swrexi.
Ps 18:37 Sine teet minulle Sian keudhexeni/ ettei minun Candapään lipistuis.
Ps 18:38 Mine tacaaian minun Wiholistani/ ia heite käsiten/ ia en palaia/ ennenquin mine heite mestaisin.
Ps 18:39 Minun heite lömen pite/ ettei heiden pide minua wastanseisoman/ Heiden teuty caatua minun Jalcaini ala.
Ps 18:40 Sine taidhat minun walmista woimalla Sotahan/ Sine taidhat ne alaskpaiskata/ iotca minua wastanseisouat.
Ps 18:41 Ja sine annat minulle ette minun Wiholiseni pakeneuat/ ia mine cadhotan minun Wainoiani.
Ps 18:42 He hwtauat ( waan ei ole Auttaiat ) HERRAN tyge/ Mutta ei hen wasta heite.
Ps 18:43 Mine surwon heite ninquin Maan tomun Twlen edhesse/ ia poiswiskan ninquin Loghan Cadhuilda.
Ps 18:44 Sine auitat minua sijte ridhaisesta Canssasta/ ia asetat minun Pacanaidhen Pääxi/ Se Canssa/ iota em mine tundenut/ paluelepi minua.
Ps 18:45 Se minua cwldele cwliaisilla Coruilla/ Waan ne mwcalaiset Lapset poiskieldeuet minun.
Ps 18:46 Ne mwcalaiset Lapset waipuuat/ ia wapiseuat heiden Siteisens.
Ps 18:47 HERRA elepi/ ia kijtetty olcon minun Turuan/ Ja minun Terueyteni Jumala olcon ylistetty.
Ps 18:48 Se Jumala ioca minulle Coston anda/ ia waatipi Canssat minun alani.
Ps 18:49 Joca minua autta Wiholisistani/ ia yleskorghotta minun nijste/ iotca minua wastan carkauat/ sine autat minun nijlde Wärilde.
Ps 18:50 Senteden mine Kijten sinua HERRA Pacanain seas/ ia sinun Nimehes kijtoxenweisan.
Ps 18:51 Joca swren Terueydhen sinun Kuningalles osotat/ ia hyuestiteedh sinun Woidheltuas wastan/ Dauidin ia henen Siemenellens ijancaikisesta.

XIV. Psalmi.

Quin on yxi Ennustos/ ette Euangelium pite ymberi coco Mailman Pijrin leuitettemen.
Christusen Tulosta/ ia henen Cunniolisesta Woitostans.
Sanan woimasta/ iossa Jumala ilmestupi/ ia ijancaikinen Seurakunda cootaan.

Ps 19:1 Dauidin Psalmi edhelweisattapa.
Ps 19:2 TAiuat ilmoittauat Jumalan Cunnian/ Ja se Wahwistos iulghistapi henen Kättens Rakennoxet.
Ps 19:3 Yxi Peiue sano sillen toisellen/ ia yxi Öö tietteuexi tekepi sillen toisellen.
Ps 19:4 Ei ole Kieli eike Puhe/ iossa ei heiden Änens cwlu.
Ps 19:5 Heiden Noorans wloskieupi caikijn Maihin ia heiden Puheens Mailman loppun asti/ Auringoiselle hen pani Maian heisse.
Ps 19:6 Ja hen ninquin Ylke vloskieupi henen Cammiostans/ ia riemuitze ninquin Sangari Tiete ioostaxens.
Ps 19:7 Hen yleskeupi Taiuasten lopulda/ ia iooxepi ymberins haman sihen Loppuhun/ ia ei miten ole peitetty henen Lämbymens edheste.
Ps 19:8 HERRAN Laki ombi ilman wighata/ ia se yleswirghotta Sielut.
Ps 19:9 Se HERRAN Todhistos ombi wissi/ ia tekepi ne yxikertaiset Wisaaxi.
Ps 19:10 Ne HERRAN Keskyt ouat oikiat/ ia ilahuttauat sydhemet.
Ps 19:11 Ne HERRAN Keskysanat ouat kircat/ ia yleswalistauat Silmet.
Ps 19:12 Se HERRAN pelco on Puhdhas/ ia pysypi ijancaikisesta/ Ne HERRAN Oikiudhet ouat todhet/ caiki ynne wanhurskat.
Ps 19:13 Ne ouat calleemat quin Culta/ ia ylitze parahan Cullan/ ia makiammat quin Hunaia/ ia Mesileiuet.
Ps 19:14 Sinun mös tosin Paluelias heiden cauttans neuuotaan/ ia ioca nijte pite/ henelle ombi swri Palca.
Ps 19:15 Exytyxet cuca ymmertepi? andexianna minulle ne salaiset ricoxet.
Ps 19:16 Wariele mös Paluelias nijlde Coreilda/ ettei he ylitze minun hallitzisi/ nin mine olen wighatoin/ ia nuchtetoin swrimast pahateghosta.
Ps 19:17 Olcon minun Suuni Puhet sinulle keluoliset/ ia minun Sydhemeni aiatoxet sinun edheses.
Ps 19:18 HERRA on minun Turuan/ ia minun Lunastaian.

XX. Psalmi.

On yxi Rucous/ Esiuallan/ ia Ychteitzen Rauhan/ Canssan ia Onnelisen menestuxen/ ia hallituxen edest Waldakunnas.
Ps 20:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa.
Ps 20:2 HERRA cwlcoon sinua hädheses/ se Jacobin Jumalan Nimi sinua warielkoon.
Ps 20:3 Hen lehettekön sinulle Apua Pyhydheste/ ia Zionista sinua wahuistacoon.
Ps 20:4 Hen muistacon sinun caikein Rocawffreis päle/ Ja sinun Poltwffris olcoon lihauat. Sela.
Ps 20:5 Hen andacon sinulle mite sydhemes ano/ ia päätteken caiki sinun aiuotuxes.
Ps 20:6 Me kerskama/ Ettes meite auitat/ Ja meiden HERRAN Jumalan Nimesse/ me ylennemme meiden Liponne/ HERRA teuttekön caiki sinun Rucouxes.
Ps 20:7 Nyt mine tunnen/ ette HERRA henen Woidheltuans auttapi/ ia cwlepi henen/ henen pyheste Taiuastans/ henen Oikia kätens autta woimalisesta.
Ps 20:8 Neme vskaldauat Ratasten ia Orichten päle/ Mutta me muistamma meiden HERRAN Jumalan Nimen päle.
Ps 20:9 He ouat alascukistetut ia langeneet/ mutta me ylesnousima ia oikiasti seisomma.
Ps 20:10 Auta HERRA/ se Kuningas meite cwlcan/ coska me hwdhama.

XXI. Psalmi.

Ombi sen entisen caltainen/ ioca todhistapi Kuningan hallituxen ia warielluxen oleuan Jumalan lahian/ Waan hen erinomaisest puhupi Christusest ia henen Waldakunnastans.

Ps 21:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa.
Ps 21:2 HERRA/ Se Kuningas riemuitze sinun woimasas/ ia quinga sangen hen iloitze sinun Auustas.
Ps 21:3 Henen sydhemens halun sine annat henelle/ ia etsine kiellyt mite henen Suuns anopi. Sela.
Ps 21:4 Sine ennetet henen hyuelle Siughnauxella/ sine panet cullaisen Crunun henen Pääns päle.
Ps 21:5 Hen anoi Eleme sinulda/ nin sine annat henelle pitken elemen aina ia ijancaikisesta.
Ps 21:6 Henelle ombi swri Cunnia sinun Auustas/ sine panet ylistoxen ia caunistoxen henen pälens.
Ps 21:7 Sille sine asetadh henen hyuestisiughnauxexi ijancaikisesta/ sine ilahutat henen sinun Casuos ilolla.
Ps 21:8 Sille se Kuningas toiuopi HERRAN päle/ ia sen Ylimeisen Laupiudhes eipe hen horiu.
Ps 21:9 Sinun Kätes leutepi caiki sinun Wiholises/ Sinun Oikia kätes leutepi/ iotca sinua cadhectiuat.
Ps 21:10 Sine panet heite ninquin Cwmanwgnin/ coskas sihen catzot/ HERRAN pite heite ylesnielemen wihasans/ Tulen pite heite ylessömen.
Ps 21:11 Heiden hedhelmens sine cadhotat Maan pälde/ ia heiden Siemenens Inhimisten lapsist.
Ps 21:12 Sille he aiattelit sinulle paha tedhexens/ ia teit site Neuuo/ iota ei woinet teutte.
Ps 21:13 Sille sine teet heite olcapääxi/ ia tarcoitat ienteles heiden Casuoans wastan.
Ps 21:14 HERRA yliste sinuas sinun wäkewuydheses/ nin me weisam ia kijtem sinun Woimas.

XXII. Psalmi.

On yxi Ennustos Christusen Kersimisest/ Colemasta ia Ylesnousemisesta/ ia henen Waldakunnastans.

Ps 22:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa/ sijte Peurasta/ iota warhaisen weijuteen.
Ps 22:2 MInun Jumalan minun Jumalan/ mixis minun ylenannoit? Mine tosin parghun/ Waan minun Apun on caukana.
Ps 22:3 Minun Jumalan/ Peiuelle mine hwdhan/ ia etsine wasta/ ia en mös öölle waikene.
Ps 22:4 Mutta sine olet Pyhe/ Sine ioca asut Israelin kijtoxen seas.
Ps 22:5 Meidhen Iset toiuoit sinun päles/ Ja quin he toiuoit/ nin sine wapadhit heite.
Ps 22:6 Sinun tyges he hwdhit/ ia tulit wapadhetuxi/ sinuhun he toiuoit/ ia eiuet tulleet häpiehen.
Ps 22:7 Mutta mine olen yxi mato/ ia ei Inhiminen/ yxi Inhimisten pilca/ ia Canssan ylencatze.
Ps 22:8 Caiki iotca minua näkeuet/ häueiseuet minua/ wäristeleuet hwlians ia pääns pudhistauat.
Ps 22:9 Hen walittapi HERRALLE/ hen wapactakon henen/ hen auttakon hende/ ios hen mielisty henehen.
Ps 22:10 Sille sine olet minun wloswetenyt Eiteni codhusta/ Sine olit minun Turuan/ coska mine wiele Eiteni Rinnalla olin.
Ps 22:11 Sinun päles mine heitettu olen Eitini Codhusta/ Sine olet minun Jumalan hamast minun Eiteni Codhusta.
Ps 22:12 Ele caukana ole minun tyköeni/ Sille adhistos on lesse/ Sille ettei ole yxiken Auttaia.
Ps 22:13 Swret Mullit ouat minun ymberipirittenyet/ Lihauat Häriet minun ymberinskieritit.
Ps 22:14 Heiden kitans he auasit minua wastan/ ninquin ratelia ia kilijuua Jalopeura.
Ps 22:15 Ninquin wesi mine olen wloskaattu/ ia haiotetudh ouat Caiki minun Luuni/ Minun sydhemen on ninquin sulattu Medhenwaha/ keskel minun Rumistani.
Ps 22:16 Minun Woimani ouat poisquiuetudh ninquin Crwsinmuru/ ia minun Kielen tartui minun Lakeheni/ ia sine panet minun Coleman tomuhun.
Ps 22:17 Sille Coirat ouat minun ymberipirittenyet/ ia ninen Julmain parui asetti henens minun ymberilleni/ He leuistit minun käteni ia minun Jalcani.
Ps 22:18 Mine lukisin caiki minun Jäseneni/ Mutta he catzelit ia näit * ihastuxens minussa.
Ps 22:19 He iacauat heillens minun Waatteni/ ia heitteuet Aruan minun Hameni päle.
Ps 22:20 Mutta sine HERRA ele caukana ole/ Minun Wäkewuydhen rienne minun Auxeni.
Ps 22:21 Pelasta minun Sielun Miecasta/ ia Coirain käsiste minun ainocaisen.
Ps 22:22 Wapadha minua Jalopeuran Suusta/ ia pääste minua nijste Yxisaruillisist.
Ps 22:23 Mine sarnan sinun Nimees Welijlleni/ Mine ylisten sinua keskel Seurakunda.
Ps 22:24 Ylisteket HERRA te iotca hende pelket/ coco Jacobin Siemen cunnioittakon hende/ ia hende cauattakon caiki Israelin siemen.
Ps 22:25 Sille eipe hen hylienyt eike ylencatzonut sen Kieuhen radholisutta/ eike heneste Casuoans poiskendenyt/ ia quin se henen tygens hwsi/ cwldeli hen site.
Ps 22:26 Sinua mine tadhon yliste swres Seurakunnas/ mine maxan Lupauxeni heiden eteens/ iotca hende pelkeuet.
Ps 22:27 Ne Radholiset pite sömen ia rauituxi tuleman/ Ja ne iotca HERRA etziuet/ pite hende ylistemen/ Heiden sydhemens pite ijancaikisesta elemen.
Ps 22:28 Muistetakaan caiken Mailman ärijn/ ette he käenneisit heitens HERRAN tyge/ ia henen eteens cumartakan caiki Pacanain Sucukunnat.
Ps 22:29 Sille ette HERRALLA onopi yxi Waldakunda/ ia hen wallitze Pacanain seas.
Ps 22:30 Caiki Lihauat maan päle pite sömen ia cumartaman/ henen eteens poluians notkistauat/ caiki iotca tomusa macauat/ ia iotca surusans eleuet.
Ps 22:31 Henen pite saaman Siemenen/ ioca hende paluelepi/ HERRASTA pite ilmoitettaman Lasten lapsihin.
Ps 22:32 He tuleuat ia henen Wanhurskauttans sarnauat/ syndyuelle Canssalle/ ette hen site teke.

XXIII. Psalmi.

Dauidin Psalmi. On yxi Kijtossana/ Elatoxen/ Warieloxen ia Hallitzemisen tedhen.

Ps 23:1 HERRA on minun Paimenen/ ei miten minulta pwtu.
Ps 23:2 Hen caitzepi minua wiherieises Nitys/ ia wiepi minun wirgottouan Wedhen tyge.
Ps 23:3 Minun Sieluni hen wirgotta/ Hen wiepi minun oikialle Tielle/ henen Nimens tedhen.
Ps 23:4 Ja waicka mine waellaisin pimies Laxos/ em mine pelkeisi miteken pahutta/ Ettes olet minun cansani/ Sinun Capulas ia Sauwas minun tukeeuat.
Ps 23:5 Sine walmistat minua warten Peudhen/ minun Wiholisteni wastan/ Sine woitelet Öliulle minun Pääni/ ia sine skencket teuteen minun eteeni.
Ps 23:6 Hywuyys tosin ia Laupius noutauat minua caiken minun eliaicani/ Ja minun pite asuman HERRAN Hoonesa ijancaikisesta.

XXIV. Psalmi.

Dauidin Psalmi. On yxi Ennustos Jumalan Seurakunnast/ ioca caikest Mailmast pite coottaman/ Abrahamin Lupauxen ielkin.
Ja neuuotan Esiuallat ette he sen Cunnian Kuningan Christusen/ omistaisit.

Ps 24:1 HERRAN ombi Maa/ ia caiki quin henesse ouat/ se Maanpiri ia mitke sen päle asuuat.
Ps 24:2 Sille hen on perustanut sen Merten päle/ ia Wirtain päle sen walmistanut.
Ps 24:3 Cuca ylesastupi HERRAN Woren päle? ia cuca taita seiso henen Pyhes Siassans?
Ps 24:4 Jolla wighattomat Kädhet ouat/ ia pudhas sydhemeste on/ ioca ei halaia irdhalisia Oppia/ eike wärin wanno.
Ps 24:5 Se saapi Siugnauxen HERRALDA/ ia Wanhurskaudhen henen Terueydhens Jumalalda.
Ps 24:6 Teme ombi se Sucukunda ioca henen ielkins etzipi/ Joca kysypi sinun Casuoas Jacob. Sela.
Ps 24:7 Tehket Portit auaraxi/ ia ne Ouet mailmas corckiaxi/ ette se Cunnian Kuningas siselmenis.
Ps 24:8 Cuca ombi se sama Cunnian Kuningas? Se on se HERRA/ wäkeue ia woimalinen/ Se HERRA woipa Sodhas.
Ps 24:9 Tehket Portit auaraxi/ ia ne Ouet mailmas corkiaxi/ ette se Cunnian Kuningas siselmenis.
Ps 24:10 Cuca ombi se sama Cunnian Kuningas? Se on se HERRA Zebaoth/ Hen ombi se Cu'nian Kuningas. Sela.

XXV. Psalmi.

Dauidin Psalmi. On yxi Rucous/ ette me Uskossa pysysim/ ia Jumalan Sanan Rackaudhes/ ette mös Synnit andexiannetaisijn/ ia caiki meiden Elemen ia Teghonna olisit henelle keluoliset.

Ps 25:1 SInun ielkis HERRA/ mine ikeuöitzen.
Ps 25:2 Minun Jumalan sinun päles mine turuan/ ele salli minua häueiste/ Ettei minun Wiholiseni iloitzisi minun ylitzeni.
Ps 25:3 Sille ettei yxiken häpien ala tule/ ioca sinua odhottapi/ Mutta ne irdhaliset Pilcaiat häpien saauat.
Ps 25:4 HERRA osota minulle sinun Ties/ ia opeta minulle sinun Polghus.
Ps 25:5 Jodhata minua sinun Totutdhes/ ia opeta minua/ Sille sine olet se Jumala/ ioca minua autta/ ylipeiue mine sinua odhotan.
Ps 25:6 Muista HERRA sinun Laupiudhes päle/ ia sinun Hywuydhes päle/ ioca Mailman alghusta on ollut.
Ps 25:7 Ele muista minun Norudheni syndeie/ ia minun Ylitzekieumisiteni. Mutta muista minun päleni sinun Laupiudhes ielkin/ sinun hywuydhes tedhen HERRA.
Ps 25:8 HERRA on hyue ia carski/ senteden hen saatta Synniset Tien päle.
Ps 25:9 Hen iodhatta oikiasta sen Radholisen/ ia opetta nijte Siueite henen Tiehense.
Ps 25:10 Caiki HERRAN tiet ouat sula Hywuys ia Totuus/ Nijllen iotca henen Lijtonsa ia Todhistuxens piteuet.
Ps 25:11 Sinun Nimes tedhen HERRA/ ole Armolinen minun Pahateconi päle/ Joca swri on.
Ps 25:12 Cuca on se/ ioca HERRA pelke? Sillen hen opetapi sen parahan Tien.
Ps 25:13 Henen Sieluns pite Hywuydhes asuman/ ia henen Sickiens pite maan omistaman.
Ps 25:14 HERRAN Salaisus on ninen seas/ iotca hende pelkeuet/ ia henen Litonsa hen heille ilmoitta.
Ps 25:15 Minun Silmeni HERRAAN pein alati catzouat/ Sille hen kiruotta wercosta minun Jalcani.
Ps 25:16 Käenne sinuas minun poleeni/ ia ole minulle Armolinen/ Sille mine olen Yxineinen ia Radholinen.
Ps 25:17 Minun sydhemeni Murhet ouat moninaiset/ wie sis minua pois minun Tuskistani.
Ps 25:18 Catzos minun Waiuasudheni ia Radholisudheni poleen/ ia andexianna caiki minun Syndini.
Ps 25:19 Catzos/ quin monda Wiholista minulla on/ ia sulast Cateudhesta he minua wihauat.
Ps 25:20 Wariele minun Sielun ia wapadha minua/ ele laske minua häpiehen/ Sille sinuhun mine turuan.
Ps 25:21 Cochtus ia Oikius warielkon minua/ Sille mine odhotan sinua.
Ps 25:22 Jumala pästekön Israelin/ caikista henen tuskistans.

XXVI. Psalmi.

Dauidin Psalmi. On yxi Rucous wastan Seurakunnan ia Euangeliumin Wiholisia.

Ps 26:1 HERRA saata minulle Oikeus/ Sille mine olen Wighatoin. Mine toiuon HERRAN päle/ senteden em mine lange.
Ps 26:2 Coettele minua HERRA/ ia kiusa minua/ tutkistele minun Munaskuni ia minun Sydhemen.
Ps 26:3 Sille sinun Hywuydhes on minun Silmeini edes/ ia mine waellan sinun Totudhessas.
Ps 26:4 Em mine istu ninen turhain Inhimisten seas/ enge seura ninen Jumalattomain cansa.
Ps 26:5 Mine wihan ninen Pahain Seurakunda/ enge istu ninen Jumalattomain tykene.
Ps 26:6 Mine pesen käteni wighattomises/ ia pidhen itzeni HERRA/ sinun Altaris tyge.
Ps 26:7 Cussa cwllan Kijtossanan äni/ ia caiki sinun Ihmees sarnatan.
Ps 26:8 HERRA/ mine racastin sinun * Hoones asumista/ ia site Sia/ iossa sinun Cunnias asupi.
Ps 26:9 Ele poistemma minun Sieluani ninen Synneisten cansa/ taicka minun hengeeni ninen Werenahneten cansa.
Ps 26:10 Jotca pahain Joontein cansa ymberinskeuuet/ ia kernasti ottauat Lahioia.
Ps 26:11 Mutta mine waellan minun Wighattomudesani/ päste minua/ ia ole minulle armolinen.
Ps 26:12 Minun Jalcan kieupi oikiasti/ mine tadhon kijtte sinua HERRA Seurakunnissa.

Se toinen Ölucu.

XXVII. Psalmi.

Dauidin Psalmi. On Jalo Kijtossana/ Ensimeises pooles/ entisen wapatoxen tedhen/ Toises rucoellan ette Jumalan Sanas Pysyteisein Ouat mös tesse monet hyuet Lohutoxet.

Ps 27:1 HERRA on minun Walijstoxen ia minun Terueydhen/ ketä mine pelken? HERRA on minun Hengeni wäkewys/ Kennen edes mine wapisen?
Ps 27:2 Senteden ehke ne Pahat/ minun Wainoliseni ia Wiholiseni/ lehestyuet minun Lihani sömen/ heiden teuty heitens loukata ia langeta.
Ps 27:3 Ja waicka iocu Sotawäki scantzaisi minua wastan/ nin eipe minun Sydhemen senwoxi pelkeisi. Ja ios Sota ylesnousis minua wastan/ Henehen sijttekin mine turuan.
Ps 27:4 Ychte mine HERRALDA anon/ ionga mine kernasti pidheisin/ Ette mine asuisin HERRAN Hoonessa caiki minun Eliaicani/ Ette mine näkisin sen HERRAN Jumalan caunin Palueluxen/ ia henen Templins etzisin.
Ps 27:5 Sille hen peitte minua henen Maiasans/ sinä pahana aicana/ Hen poisketkepi minua sala henen Teldahans/ ia yleskorghotta minua Callion päle.
Ps 27:6 Ja nytkin hen yleskorghottapi minun pääni ylitze wiholisteni/ iotca minun ymberilleni ouat/ nin mine wffran henen Maiassans kijtoxen Wffria/ Mine weisan ia Laulan HERRALLE.
Ps 27:7 HERRA cwle minun Änen coska mine hwdhan/ ole minulle armolinen ia cwldele minua.
Ps 27:8 Minun Sydhemen sinulle sanopi Temen sinun Sanas. Kysyket minun Casuoni ielkin. Senteden mine mös etzin HERRA sinun Casuos ielkjn.
Ps 27:9 Ele poispeite sinun Casuoas minulda/ ia ele poissyse wihassas sinun Paluelias/ Sille sine olet minun Apun/ Ele minua ylenanna/ eleke käthes minusta poiswedha/ minun Terueydheni Jumala.
Ps 27:10 Sille minun Isen ia Eiten ylenannoit minun/ Mutta HERRA minun coriasi.
Ps 27:11 HERRA osota minulle sinun Ties/ ia iodhata minua sihen oikian Polcuhun/ minun Wiholiseni tedhen.
Ps 27:12 Ele anna minua Wiholisteni tachtohon/ Sille wäret Todhistoxet seisouat minua wastan/ ia häpemete wäryttekeuät.
Ps 27:13 Mutta mine wskon quitengin näkeueni HERRAN Hywuytte ninen Eleuiten maassa.
Ps 27:14 Odhota HERRA/ ole turuas ia pelkemetöin/ Ja odhota HERRA

XXVIII. Psalmi.

Dauidin Psalmi. On yxi Rucous/ Wiholisia wastan/ ettei hen Jumalattomain cansa huckuisi/ iotca sala henen Hengens ielkin weijuet.

Ps 28:1 COska mine hwdhan sinun tyges HERRA/ minun Wskalluxen/ nin ele minulle waikene/ Senpäle ette ( coskas waikenet minusta ) mine tule' heiden caltaisexens/ iotca Heluetijn meneuet.
Ps 28:2 Cwle minun Rucouxeni äni/ coska mine hwdhan sinun tyges/ coska mine ylesnostan Käteni/ sinun pyhens Choris tyge.
Ps 28:3 Ele poiswedhe minua ninen Jumalattomadhen secan/ ia ninen Pahatecoisten secan/ Jotca ysteuelisest puhuuat heiden Lehimeistens cansa/ waan pahutta on heiden sydhemisens.
Ps 28:4 Anna heille heiden Tööns ielkijn/ ia heiden pahan menons ielkin/ Anna heille heiden kettens töidhen ielkin/ Maxa heille Ansionsa pereste.
Ps 28:5 Sille eipe he wariota HERRAN töiste/ taicka henen Kättens töidhen päle/ Senteden henen pite heite rickoman/ ia ei ylesrakendaman heite.
Ps 28:6 Kijtetty olcoon HERRA/ Sille hen on cwllut minun Rucouxeni Änen.
Ps 28:7 HERRA ombi minun Wäkewuydhen ia Kilpen/ henen pälens minun Sydhemen toiuo/ ia mine autettu olen/ Ja minun sydhemen riemuitze/ Ja mine kijten hende minun weisullani.
Ps 28:8 HERRA on heiden Wäkewuydhens/ hen on se wäkeue/ ioca henen Woidheltuns autta.
Ps 28:9 Auta sinun Canssas/ ia siugna sinun Perimises/ ia rauitze heite/ ia yleskorghota heite ijancaikisesta.

XXIX. Psalmi.

Dauidin Psalmi. On yxi Ennustos sijte oikiast Jumalan Palueluxest quin on/ wsko/ Rucous/ kijtos/ ia Sanan Julghistos/ Ja Christusen Waldakunnast/ ioca Euangeliumin cautta piti Mailma' ymberins leuitettemen.

Ps 29:1 EDestokat HERRALLE te wäkeuet/ Edestokat HERRALLE Cunnia ia wäkewuys.
Ps 29:2 Edestokat HERRALLE henen Nimens cunnia/ cumartakat HERRA pyhes Caunistoxes.
Ps 29:3 Se HERRAN äni keupi Wettein päle/ se cunnian Jumala pauhapi/ se HERRA swrten Wettein päle.
Ps 29:4 Se HERRAN äni keupi woiman cansa/ Se HERRAN äni keupi swreswaikutuxes.
Ps 29:5 Se HERRAN äni serkepi Cedrit/ ia HERRA serkepi Cedrit Libanos.
Ps 29:6 Ja tekepi heite hyppemen ninquin Wasican/ seke Libanum ette Sirion/ ninquin nooren Yxisaruisen.
Ps 29:7 Se HERRAN äni leickapi/ ninquin Tulen lieki.
Ps 29:8 Se HERRAN äni hailyttepi Coruen/ ia se HERRAN äni licuttapi sen Coruen Cades.
Ps 29:9 Se HERRAN äni peliette Naraspeurat/ ia risupi Metzet/ ia henen Templisens tule iocaitzen sanoa henelle Cunniata.
Ps 29:10 HERRA istupi tekemen luodhetta/ ia se HERRA Kuningana pisy ijancaikisesta.
Ps 29:11 HERRA andapi Canssallens wäkewydhen/ HERRA siugnapi henen Canssans Rauhaan.

XXXI. Psalmi.

On yxi Kijtossana ette hen on wapadhettu taicka Ruttotaudist eli Kiusauxist/ ioissa tosin hen Coleman Maiston coki/ Nin tesse mös Jumalan Laupius sangen ylisteten etc.

Ps 30:1 Yxi Psalmi weisattapa Dauidin Hoonen Wihkimises.
Ps 30:2 MIne ylisten sinua HERRA/ sille sine olet yleskorghottanut minua/ etkes salli iloita Wiholiseni minun ylitzeni.
Ps 30:3 HERRA minun Jumalan/ coska mine hwsin sinun tyges/ nin sine teit minun terueexi.
Ps 30:4 HERRA sine vlosweit minun Sieluni Heluetist/ Sine olet minun eleuene pitenyt/ coska ne Heluettijn menit.
Ps 30:5 Te Pyhet kijtostweisatka HERRALLE/ ia kijtteket hende henen pyhydhens Juhlana.
Ps 30:6 Sille henen Wihans wipy Silmenräpeyxen/ ia Elemese hen ihastu/ Echtona wipypi Idku/ Mutta amulla Ilo.
Ps 30:7 Mutta mine sanoin mötekeumisesseni/ em mine ikenens cukisteta.
Ps 30:8 Sille sine HERRA olet hyuestadhosas minun Woreni wahwistanut/ Mutta coskas Casuos poispeitit/ nin mine hemmestuin.
Ps 30:9 Sinun tyges HERRA mine hwdhan/ Ja HERRA mine tadhon rucolla.
Ps 30:10 Mite hyue minun wereseni on/ coska mine coollut olen? Kijttenekö mös Tomu sinua/ ia ilmoittaneko sinun totudhes?
Ps 30:11 HERRA cwle/ ia ole minulle armolinen/ HERRA ole minun Auttaian.
Ps 30:12 Sine olet mwttanut minun Candeeni Iloxeni/ sine olet poisrijsunut minun Seckini/ ia Riemulla minun wötit.
Ps 30:13 Senpäle ette minun Cunniani pite sinulle Kijtostweisaman/ ia ei waickeneman/ HERRA minun Jumalan mine kijten sinua ijankaikisesta.

XXXI. Psalmi.

On yxi Rucous seke Hengen ette Rumin waiuas/ iossa moninaiset Halut näkyuet/ iotca toisinans Jumalata ylisteuet/ ia toisinans wapiseuat ia rucoleuat Jumalan tyge.

Ps 31:1 Dauidin Psalmi edhelweisattapa.
Ps 31:2 HERRA sinun päles mine wskalsin/ ele minua ikenens häpiehen laske/ päste minua sinun Wanhurskaudhes cautta.
Ps 31:3 Cumardha sinun Coruas minun poleheni/ auta minua ekiste/ ole minulle wahwa Callio/ ia yxi Linna/ ettes minua autaisit.
Ps 31:4 Sille sine olet minun Callion ia minun Linnan/ Ettes sis sinun Nimes tedhen minua talutaisit ia weisit.
Ps 31:5 Ettes minun kiruotaisit Vercosta/ ionga he minun eteeni wiritit/ Sille sine olet minun wäkewuydhen.
Ps 31:6 Sinun Käsijs mine annan minun Hengeni/ Sine olet minun pästenyt HERRA sine wissi Jumala.
Ps 31:7 Mine wihan nijte/ iotca piteuet irdhalisen Opin päle/ mutta mine Toiuon HERRAN päle.
Ps 31:8 Mine ihastun ia riemuitzen sinun Hywydhes tedhen/ ettes catzot minun Radholisudheni pein/ ia tunnet minun Sieluni tuskassa.
Ps 31:9 Ja et sine minua ylenanna Wiholisten Käsijn/ sine asetat minun Jalcani auarahan paickan.
Ps 31:10 HERRA ole minun Armolinen/ sille mine adhistetan/ minun Casuoni on mwttunut murhen tedhen/ nin mös minun Sielun ia Watzan.
Ps 31:11 Sille minun Elemen on culutettu murhesta/ ia minun Wooteen hocauxest/ Minun woiman on rauennut/ minun pahaintöiteni cautta/ Ja minun Luuni ouat musertut.
Ps 31:12 Sangen pahasti minun keupi/ ette mine olen yxi swri pilca minun Nabureilleni/ ia yxi ilkeys minun Tuttauilleni/ Ne iotca minun Cadhulla näkeuet/ he minun edhesteni pakeneuat.
Ps 31:13 Mine olen sydhemeste vnodhettu/ ninquin yxi Coollut/ mine olen tullut ninquin yxi ricottu astia.
Ps 31:14 Sille moni minua pahasti häueise/ nin ette iocainen minun edesseni carcopi/ he neuuopiteuet keskenens minusta/ ia tactouat poisotta minun Hengeni.
Ps 31:15 Mutta HERRA mine toiuon sinun päles/ ia sanon/ Sine olet minun Jumalan.
Ps 31:16 Minun aicani ouat sinun käsises/ pelasta minua Wiholisteni käsiste/ ia nijste/ iotca minua wainouat.
Ps 31:17 Anna sinun Casuos paista sinun Paluelias päle/ Auta minua sinun Laupiudhes cautta.
Ps 31:18 HERRA ele minua häpien laske/ sille sinua mine auxenihwdhan/ ne Jumalattomat häpien tulkaat/ ia waikenetkaat Heluetis.
Ps 31:19 Mykexi tulkohot ne wäret Swlahat/ iotca puhuuat site wanhurskasta wastan/ cangiast/ coriasti ia heiusti.
Ps 31:20 Quinga swret ouat sinun Hywuydhes/ iongas tedhellepanit nijllen/ iotca sinua pelkeuet/ ia iongas osotat nijlle/ iotca wskaltauat sinun päles/ Inhimisten Lasten edhes.
Ps 31:21 Sine lymytet heite sinun tykenes salaisest/ iocaitzen haastauxesta/ Sine peitet heite sinun Maiasas nijste rijteleueisist Kieliste.
Ps 31:22 HERRA olcoon kijtetty/ ette hen minulle on osottanut ydhen ihmelisen Hywuydhen/ wahwassa Caupungisa.
Ps 31:23 Sille mine sanoin Epeyxesseni/ Mine olen sinun Casuos edeste poissysetty/ Sine quitengi cwlit minun rucouxeni änen/ coska mine sinun tyges parghuin.
Ps 31:24 Racastaca HERRA caiki henen Pyhens/ nijte Wskolisi HERRA wariele/ ia runsasti costa nijlle/ iotca ylpeytte harioitteleuat.
Ps 31:25 Olcat turuas ia wapiszemat/ caiki te iotca HERRA odhotat.

XXXII. Psalmi.

Yxi Dauidin Opetus.
Teunens ombi teme Psalmi Opetusta. Sille tesse opetetan/ ettei kengen Wanhurskaxi tule/ taica Pyhitete Jumalan edes/ ellei Hen itzeens tunne synnisexi/ Ja tiedheis sauans Synnins andexi/ ilman Tööitens ia paitzi Ansiotans. Waan sulasta Jumalan Armosta ia paliahasta tygelukemisesta.
Nijn tesse osotetan/ ette Syndi mös on caikinaisten Inhimisten waiuan ia rangastoxen ainoa Syy ia Tila.

Ps 32:1 AUtuat ouat ne/ ioille Ylitzekeumiset andexiannetut ouat/ ia ioinenga Synnit peitetyt ouat.
Ps 32:2 Autuas on se Inhiminen/ iollenga HERRA pahatecoia ei soima/ ionga Hengese ei ole wilpi.
Ps 32:3 Sille coska mine tadhoin site waiketa/ muserdhuit minun Luuni/ lepitze minun Jocapeiuesen Idkuni.
Ps 32:4 Sille sinun Kätes oli ölle ia peiuelle raskas minun päleni/ Nin ette minun Nesteeni poisquiuasi/ ninquin se Kesälle quiuapi. Sela.
Ps 32:5 Senteden mine tunnustan minun Syndini/ ia en peite minun Pahatecoiani Mine sanoin/ Mine tunnustan HERRAALLE minun ylitzekeumiseni/ Nin sine andexiannoit minun Syndini pahateghot. Sela.
Ps 32:6 Temen tedhen pite caiki Pyhet sinua rucoleman oikialla aialla/ Senteden coska swret Wedhenpaisumiset tuleuat/ euet he vlotu sen tyge.
Ps 32:7 Sine olet minun Warielluxen/ ketke minua murhesta/ ette mine pelastettuna/ madhaisin sangen riemuisesta kerskata. Sela.
Ps 32:8 Mine tadhon sinua neuua/ ia sinulle Tien osotta/ iotas mödhen waellat/ Mine tadhon minun Silmilleni sinun iohdhatta.
Ps 32:9 Elket olco ninquin Orihit ia Mwlit/ ioilla ei ole ymmerdhöst/ ioillen pite Suitzet ia Ohiat suhun pandaman/ ellei he lehenne sinun tyges.
Ps 32:10 Sille Jumalattomalle ombi monda Witzausta/ Mutta ioca HERRAN päle toiuopi/ Laupiuxen pite henen ymberinssyliemen.
Ps 32:11 Riemuitka teiten HERRASA/ ia olcat iloisat te Wanhurskat/ ia kerskacat itzeen caiki te toimeliset.

XXXIII. Psalmi.

Dauidin Psalmi. On yxi ialo Kijtoswirsi/ iossa moninaiset Jumalan Lahiat mainitan/ Ette hen Sanans andapi/ Ette hen wariele/ Ne Hyuet/ ia rangaise ne Pahat/ Ette hen caiki ihmeliseste on loonnut/ ia tedhellepite. Joista me Lohutoxen/ toiuon/ turuan ia wissin Auun henesse saama.

Ps 33:1 RIemuitka HERRASA te Wanhurskat/ ne Toimeliset pite hende caunijst kijttemen.
Ps 33:2 Kijtteket HERRA Candeleilla/ ia kijtostweisatka henelle kymmenen kieliselle Psaltarilla.
Ps 33:3 Weisatca henelle wsi Wirsi/ weisatcat hyuesti Kieltenleikis helisemiselle.
Ps 33:4 Sille ette HERRAN sana on totinen/ ia mite hen lupapi/ sen hen wissine pite.
Ps 33:5 Hen racastapi Wanhurskautta ia Domiota/ Maa ombi teunens HERRAN Laupiutta.
Ps 33:6 HERRAN sanalla ouat Taiuaat tedhyt/ ia caiki sen Sotawäki henen Suuns hengelle.
Ps 33:7 Hen coosapite Wedhen meresse/ ninquin Leilisse/ ia laskepi Sywydhen salauxehen.
Ps 33:8 Pelietkän caiki mailma HERRA/ hende pelietköt caiki Maanpirin asuuaiset.
Ps 33:9 Sille quin hen sanopi/ nin se tapactupi/ Jos hen keske/ nin se on techty.
Ps 33:10 HERRA tyhiexiteke Pacanaiden neuuot/ ia kende Canssan aiatoxet.
Ps 33:11 Mutta HERRAN neuuo pysy ijancaikisesta/ henen sydhemens aiatoxet sucukunnast sucukundahan.
Ps 33:12 Autuas on se Canssa/ ionga HERRA on Jumala/ se Canssa/ ionga hen on itzellens Perilisexi wloswalinut.
Ps 33:13 Taiuahasta HERRA alascatzoi/ ia näki caikein Inhimisten Lapset.
Ps 33:14 Henen wahwalda Stolildans catzopi hen caickein päle/ Jotca maan päle asuuat.
Ps 33:15 Hen taitta caikein heiden sydhemens/ hen merkitze caikein heiden Tönse.
Ps 33:16 Ei Kuningasta auta henen swri Sotawäkens/ eike Sangari wapadheta henen swren woimans cautta.
Ps 33:17 Hingistit ei mös auta/ ia heiden swri wäkewuydhens ei pelasta.
Ps 33:18 Catzo HERRAN silmet catzouat ninen päle/ iotca hende pelkeuet/ iotca henen Laupiuns päle toiuouat.
Ps 33:19 Ette henen pite pelastaman heiden Sielunsa Colemast/ ia elettemen heite Nälien aicana.
Ps 33:20 Meiden sielun odhottapi HERRAN ielkin/ ioca ombi meiden apun ia Kilpen.
Ps 33:21 Sille meiden sydhemen iloitzepi henesse/ ia me toiuoma henen pyhen Nimens päle.
Ps 33:22 Olcoon sinun Laupiudhes HERRA meiden pälen/ ninquin me sinun päles wskallam.

XXXIV. Psalmi.

On yxi ialo Kijtoswirsi/ coska hädheste pästy on/ ia Dauidin Esicuuast/ iolla hen caiki iocaista neuuo samalmoto Apu ia wapadust rucoleman. Nin mös Engeliten warinottamisesta.

Ps 34:1 Dauidin Psalmi/ coska hen Casuons mwtti Abimelechin edes/ ioca henen tyköens poisaioi ia hen poismeni.
Ps 34:2 MIne kijten HERRA caikin aigoin/ henen kijtoxens pite alati oleman minun Suusani.
Ps 34:3 Minun Sielun pite HERRALDA itzens kerskaman/ ette ne Radholiset pite sen cwleman ia iloitzeman.
Ps 34:4 Ylisteket HERRA minun cansani/ ia yleskorghottakam ynne henen Nimeens.
Ps 34:5 Coska mine HERRA kyselin/ wastasi hen minua/ ia pelasti minun caikista wapistoxista.
Ps 34:6 Jotca henen pälens catzouat/ ne yleswalgistetan/ ia heiden Casuons ei tule häpien.
Ps 34:7 Coska teme Radholinen hwsi/ cwli HERRA henen/ ia autti henen caikista tuskistans.
Ps 34:8 HERRAN Engeli skantzapi ne ymberins/ iotca hende pelkeuet/ ia pelastapi heite.
Ps 34:9 Maistacat ia catzocat quinga sulainen on HERRA/ Autuas on se/ ioca henen pälens turua.
Ps 34:10 Pelietke HERRA te caiki henen Pyhens/ Sille iotca hende pelkeuet/ ei nijlte miteen pwtu.
Ps 34:11 Ne Rickaat pite taruitzeman/ ia isoman/ Mutta iotca HERRA etziuet/ ei heilde miten hyue pwtu.
Ps 34:12 Tulcat tenne Lapset/ cwlka minua/ HERRAN pelghon mine teille opetan.
Ps 34:13 Cuca ombi/ ioca hyue Elemete pyte? Ja pidheis kernasti hywije peiuie?
Ps 34:14 Wariele sinun * Kieles pahudhesta/ ia sinun Hwles ettei he wiettelyste puhuisi.
Ps 34:15 Lacka pahasta/ ia tee hyue/ etzi Rauha/ ia noutele hende.
Ps 34:16 HERRAN Silmet catzouat sen Wanhurskan päle/ ia henen Coruans heiden Parghunsa päle.
Ps 34:17 Mutta HERRAN Casuo seiso ylitze pahantekiädhen/ nin ette hen * hucutta maasta heiden muistonsa.
Ps 34:18 Coska ne Wanhurskat hwtauat/ nin HERRA cwlepi/ ia pelasta heite caikista heiden tuskistans.
Ps 34:19 HERRA on iuri lesse nijte/ ioilla murhelinen Sydhen on/ ia auta nijte/ ioilla surkia mieli on.
Ps 34:20 Palio paha sille Wanhurskalle tapactu/ Mutta HERRA henen nijste caikista pästepi.
Ps 34:21 Hen ketke henelle caiki henen Luns/ ettei yxiken heiste mureta.
Ps 34:22 Sen Jumalattoman pite pahudhen tappaman/ ia iotca site Wanhurskasta wihauat/ he sauat nuchten.
Ps 34:23 HERRA lunastapi henen Palueliains Sielut/ ia caiki iotca henen pälens toiuouat/ he nuchtettomaxi tuleuat.

XXXV. Psalmi.

Dauidin Psalmi. Tesse warielust anotan wastan Jumalattomiten Julmautta ia Wäärytte/ wastan Lackareita/ Panettelijta/ ia Sortaita/ quin Christus mös Pyheins cansa walita.

Ps 35:1 RItele HERRA minun Ridholisteni cansa/ Sodhi minun Sodhalisteni wastan.
Ps 35:2 Temma Kilpi ia Keihes/ ia ylesnouse minua auttaman.
Ps 35:3 Siualla Tornio/ ia szoiele minua/ wastan minun Sortaitani/ Sanos minun Sielulleni/ Mine olen sinun Apus.
Ps 35:4 Häpieen ia pilkaan tulcon caiki ne/ iotca seisouat minu' Sieluni ielkin/ tacaperin palatkoon/ ia nauruxi tulcoon/ iotca minulle paha szouat.
Ps 35:5 Olcoon he ninquin Acanat Tulispään edes/ ia HERRAN Engeli poissyseköön heite.
Ps 35:6 Heiden Tiens olcon pimie ia lipie/ ia HEERRAN Engeli wainotkohon heite.
Ps 35:7 Sille he ouat minulle ilman syyte/ heiden Werconsa wiritteneet minua cadhottaxens/ ia ilman wighata ouat minun Sieluani warten Haudhan caiuaneet.
Ps 35:8 Tulcoon henelle vaiua/ iota hen ei tiedhe/ ia se Werko/ ionga hen wiritti/ käsittekön henen/ sihen hen sisellangetkoon.
Ps 35:9 Mutta minun Sielun iloitkaan HERRASA ia riemuitkaan henen Austans.
Ps 35:10 Caiki minun Luni sanokaat/ HERRA cuca on sinun wertaises? Sine ioca pästet sen Neuren wäkewemmen Käsiste/ ia sen Radholisen ia Kieuhen henen Ratelialdans?
Ps 35:11 Edesastuuat wäret Todhistaiat/ iotca minua nijste soimauat/ ioista mine wighatoin olen.
Ps 35:12 He tekeuet minulle paha hyuen edheste/ nin ette minun Sielun pite oleman/ quin ei hen miten hyue tehnyt olisi.
Ps 35:13 Mutta mine/ coska he sairastit/ pughin itzeni Jouhipaitan/ waiuasin pastolla itzeni/ ia rucolin sydhemesteni.
Ps 35:14 Mine keutin itzeni quin he olisit olleet minun Ysteueni ia Welieni/ mine keuin murechtien/ ninquin ioca Eitiuainans ielken sure.
Ps 35:15 Mutta he iloitzeuat ylitze minun Wahingoni/ ia cocondeuat/ Ne Cwkat mös heidens cocouat hauaitzemat minua vastan/ He repiuet ia euet lacka.
Ps 35:16 Wiecasten ia Pilcuriten cansa/ Roan polest/ pureuat he Hambaitans minun päleni.
Ps 35:17 HERRA/ quinga cauuan sine täte catzelet? päste sis minun Sielun heiden messestens/ ia minun yxineisen nijste noorist Jalopeuroist.
Ps 35:18 Mine tadhon sinua kijtte swres Seurakunnasa/ ia palion Canssan keskenä tadhon mine sinua ylistä.
Ps 35:19 Ele laske heite riemuitzeman minun ylitzeni/ iotca ilman oikeutta minun Wiholiseni ouat/ eli Silmillens iskeuet/ iotca minua ilman syyte wihauat.
Ps 35:20 Sille he aikoiuat wahingota tedhexens/ ia etziuet wärie Syite nijte Hiliaisita wastan Maan päle.
Ps 35:21 Ja heiden kitans auarald leuitteuet minua wastan/ ia sanouat/ Nin/ Nin/ sen me kernasti näemme.
Ps 35:22 HERRA sine sen mös näet/ Ele sis waidh ole/ HERRA ele caucana ole minusta.
Ps 35:23 Yleshere ia nouse catzoman minun Oikiuttani ia Syyteni/ minun Jumalan ia HERRAN.
Ps 35:24 HERRA minun Jumalan domitze minua sinun Oikiudhes ielkin/ ettei he riemuitzisi minun ylitzeni.
Ps 35:25 Ele salli heite sydhemisens sanoman/ Nin/ Nin/ site me tadhoimme/ Ele anna heiden sanoa/ Me olema henen ylesniellyet.
Ps 35:26 Häueisteköön ia nauruxi ioutucot/ caiki iotca heitens minun pahudestani iloitzeuat/ he mactauat Häpielle ia pilcalla puietettuna olla/ iotca minua wastan itzens kerskauat.
Ps 35:27 Iloitkat ia riemuitkat iotca minulle oikiudhen szouat/ ia aina sanokan/ HERRA olcoon swresta kijtetty/ ioca henen Palueliallens hyue szopi.
Ps 35:28 Ja minun Kielen pite puhuman Wanhurskauttas/ ia sinua iocapeiue kijttemen.

XXXVI. Psalmi.

On yxi coco Seurakunnan Rucous/ wastoin nijte Wärie Opettaija/ iotca tesse wlosmaalataan/ ette he ouat Irtat/ ylpiet/ ia Pilcurit muita wastan/ Walecteliat/ Curittomat/ Kerket wahingoittaman etc.
Wimein rucollan/ Ette Jumala warielis Sananssa nijte Jumalattomia wasta'.

Ps 36:1 Dauidin sen HERRAN paluelian Psalmi edelweisattapa.
Ps 36:2 MIne sanon sen todhexi/ ette ne Jumalattomat ouat pahat Coirat/ Sille ettei heiden tykenens ole ychten Jumalan pelco.
Ps 36:3 He caunisteleuat keskenens/ Ette he saisit heiden pahan Asiansa aia/ ia muita häueiste.
Ps 36:4 Caiki heiden Opins on wahingolinen ia walhe/ Euet he salli heitens mös neuuoa/ ette he iotakin hyue tekisit
Ps 36:5 Mutta he aiatteleuat Woteisans wahingon ielkin/ ia wahwasti seisouat sen pahan Tien päle/ ia euet he miten paha carta.
Ps 36:6 HERRA sinun Laupiudhes vlottupi nin leuield quin Taiuas on/ ia sinun Totudhes nin auarald quin Piluet iooxeuat.
Ps 36:7 Sinun Wanhurskaudhes seisopi ninquin ne * Jumalan Wooret/ ia sinun Oikiutes ninquin swret Sywyet/ HERRA sine autat seke Inhimiset ette Eleimet.
Ps 36:8 Quin callis on sinun Hywuydhes Jumala/ ette Inhimisten lapset sinun Sipeis warion ala wskaldauat.
Ps 36:9 He ioopuuat sinun Hoones hywuydhen rickaudhest/ ia sine iootat heite Hecumalla/ ninquin Wirdhalla.
Ps 36:10 Sille sinun tykenes on se eleue Lädhe/ ia sinun Walkiudhesas me * walkiudhen näemme.
Ps 36:11 Wlosleuite sinun Laupiudhes ninen päle/ iotca sinua tundeuat/ ia sinun Wanhurskaudhes ninen Toimelisten ylitze.
Ps 36:12 Ele salli minua tallatta nijlde Coreilda/ ia ninen Jumalattomidhen käsi elken minua cukistaco.
Ps 36:13 Waan anna ne Pahointekiet sijhen langeta/ ette he poissöstyxi tulisit/ ia ei seisoall pysyisi.

XXXVII. Psalmi.

Dauidin Psalmi. On ialo Oppi ia Lohutos/ ettei me Pahannuisi Ristis ia wastoinkeumises/ waan olisima Jumalan cwliaiset/ eike heneste loopuisi/ coska me Näem Jumalattomiten onnen/ ia Mötekeumisen.

Ps 37:1 ELe kiuoittele ninen Pahain ylitze/ ia ele cadhedhi ylitze ninen Pahointekiedhen.
Ps 37:2 Sille ninquin Roho he pian poishacatan/ ia ninquin vihottapa yrtti pite heide' poisquiuaman.
Ps 37:3 Toiuo HERRAN päle ia tee hyue/ Asu maassa/ ia elete itzes toimelisesta.
Ps 37:4 Pidhe Lustis HERRASA/ ia hen andapi sinulle mite sinun Sydhemes halaia.
Ps 37:5 Anna HERRAN haltuun sinun Ties/ ia toiuo henen pälens/ kylle Hen sen teke.
Ps 37:6 Ja hen edestoopi sinun Wanhurskaudhes ninquin walkiudhen/ ia sinun Oikiuttas ninquin Polipeiuen.
Ps 37:7 Odhotta HERRA/ ia wartioitze hende/ ele kiuoittele ylitze sen/ ionga mieliwalta onnelisesta menestypi.
Ps 37:8 Poislacka wihasta/ ia ylenanna iulmaudhes/ Ele nin wihastu/ ettes itzeki paha teet.
Ps 37:9 Sille ne Pahat ylesiwritetaan/ Mutta iotca HERRA odhottauat/ pite Maan perimen.
Ps 37:10 Wielepä wähe hetki ombi/ nin se Jumalatoin ei olecka/ ia quin sine catzot henen Sians perest/ nin hen pois ombi.
Ps 37:11 Mutta ne Siuiet pite Maan perimen/ ia lustins piteuet swres Rauhas.
Ps 37:12 Se Jumalatoin haastapi site Wanhurskasta/ ia hambaans kiristele henen ylitzens.
Ps 37:13 Mutta HERRA naura hende/ Sille hen näkepi henen peiuens ioutuuan.
Ps 37:14 Ne Jumalattomat wlosweteuet Miecansa/ ia iennitteuet heiden Joutzens/ ette he cukistaisit site Radholista ia Kieuhe/ ia teurastauat ne Hurskat.
Ps 37:15 Mutta heiden Miecans pite keumen heiden sydhemens sisel/ ia heiden Joutzens pite rickuman.
Ps 37:16 Se wähe quin Wanhurskalla on/ ombi parambi/ Quin monein Jumalattomiten swret Tauarat.
Ps 37:17 Sille sen Jumalattoman Käsiuarsi pite ricottaman/ mutta HERRA ylespite ne Wanhurskat.
Ps 37:18 HERRA tiete nijnen Hurskasten peiuet/ ia heiden Perimisens pite ijancaikisesta pysymen.
Ps 37:19 Ei heiden pidhe häpiehen tuleman pahalla aialla/ ia Nälkewosilla pite heille kylle oleman.
Ps 37:20 Sille ne Jumalattomat huckuuat/ Ja ne HERRAN Wiholiset/ waicka he wiele olisit/ ninquin lustilinen Nijttu/ nin heiden quitengin pite poiskatoman/ ninquin Sauu poiskato.
Ps 37:21 Se Jumalatoin lainan ottapi/ ia ei maxa/ Mutta se Hurskas ombi Laupias ia runsas.
Ps 37:22 Sille henen Siugnatunsa pite Maan perimen/ Mutta henen Kirotunsa pite ylesiwritettaman.
Ps 37:23 HERRALDA sencaltaisen Miehen waellus hallitaan/ ia henelle on lusti henen Tiestens.
Ps 37:24 Jos hen langepi/ nin ei hen poisheitete/ Sille HERRA tukepi henen kädheste.
Ps 37:25 Mine olin Noori/ ia Wanhenuin/ ia en ikenens nähnyt site Wanhurskast ylenannetuxi/ eike henen Siemenens Leipe etziuen.
Ps 37:26 Hen on aina Laupias ia kernasti lainapi/ ia henen Siemenens pite siughnattu oleman.
Ps 37:27 Welte pois pahasta/ ia tee hyue/ ia pysy ijancaikisesta.
Ps 37:28 Sille HERRA racastapi Oikiutta/ ia ei ylenanna henen Pyhiens/ ijancaikisesta ne ketketen/ Mutta ninen Jumalattomidhen Siemen pite ylesiwritettaman.
Ps 37:29 Ne Hurskat Maan periuet/ ia asuuat sijnä ijancaikisesta.
Ps 37:30 Sen Wanhurskan swu puhu wijsautta/ ia henen Kielens opetapi Oikiutta.
Ps 37:31 Henen Jumalans Laki ombi henen sydhemesens/ ia ei henen askelens lipisty.
Ps 37:32 Se Jumalatoin weijupi site Wanhurskast/ ia etzipi hende tappaxens.
Ps 37:33 Mutta ei HERRA iäte hende henen Käsijns/ ia ei Domitze hende/ coska hen domitaan.
Ps 37:34 Odhota HERRA/ ia ketke henen Tiense/ nin hen sinun yleskorghotta/ ettes Maan perit/ Sine saadh nädhä/ coska ne Jumalattomat ylesiwritetaan.
Ps 37:35 Mine näin ydhen Jumalattoman/ sangen ialon ia waltian/ ia wlosleuitti itzens ia wihotti/ ninquin yxi Laurberinpw.
Ps 37:36 Ja ohitzekeuin/ catzo/ nin hen oli pois/ Mine kysyin sen perest/ nin ei hen cussan leutty.
Ps 37:37 Ole wighatoin/ ia pidhe sinus Oikein/ Sille sencaltaisten pite wimein hyuestimenestymen.
Ps 37:38 Mutta ne Ylitzekeumerit pite ynne huckuman/ ia ne Jumalattomat wimein pite ylesiwritettaman.
Ps 37:39 Mutta HERRA auttapi nijte Wanhurskaita/ hen on heiden Wäkewydhens Tuskan aialla.
Ps 37:40 Ja HERRA auttapi heite/ ia pästepi heite/ ia nijste Jumalattomist hen heite pelastapi/ ia wapactapi heite/ Sille he vskalsit henen pälens.

XXXVIII. Psalmi.

On yxi ahkera Rucous Jumalan tyge/ sydhemen hocauxes ia kiws/ coska syndi tutan ia HERRAN wihan Whkaus/ ia Surman hirmuisus/ ette Synnit andexiannetaisijn/ ia ne ylenpaldiset rangastoxet wäheteisijn/ Ettei Jumalalda ylenannetaisi/ ia Wiholistein iulmaudhesta polietaisi/ Ettei hen huckuisi ninquin Pharao/ Saul ia sencaltaiset.

Ps 38:1 Dauidin Psalmi muistoxi.
Ps 38:2 HERRA ele minua rangaise sinun wihasas/ ia ele minua curita sinun hirmudhesas.
Ps 38:3 Sille sinun Noles ouat minuhun kijnitetut/ ia sinun kätes paina minua.
Ps 38:4 Ei ole terueys minun Rumysani/ sinun wchkauxes tedhen/ ia ei ole ycten Rauha minun Luisani minun Syndieni tedhen.
Ps 38:5 Sille minun syndini keuuet ylitze minun Pääni/ ninquin raskas Coorma/ ouat he minulle ylenraskaxi tulluet.
Ps 38:6 Minun Haauani haiseuat ia mäteneuet/ minun Hulludheni tedhen.
Ps 38:7 Mine Keun kymeres ia Cumaras/ Ylipeiue mine Keun murehisani.
Ps 38:8 Sille minun Cupeheni iuri poisquiuauat/ ia ei miten Terueytte ole minun Rumini päle.
Ps 38:9 Mine olen ylenpalio runneltu ia rickilöty/ mine mäyren minun Sydhemeni kiwun tedhen.
Ps 38:10 HERRA sinun edeses on caiki minun Haluni/ ia minun hocauxen ei ole sinulda salattu.
Ps 38:11 Minun Sydhemen wärise/ minun woiman ombi minun ylenandanut/ ia minun Silmeini walkius ei ole minun tykeneni.
Ps 38:12 Minun Ysteueni ia Langoni seisouat codhastans minua wastoin/ ia catzouat minun waiuani/ ia minun Lehimeiseni cauuas astuuat.
Ps 38:13 Ja ne/ iotca minun Sieluni ielkin seisouat/ he wiritteleuet minun eteeni/ Ja iotca minulle paha soouat/ he neuuo piteuet quinga he wahingoittaisit/ ia sulilla ioonilla he ymberikierteuet.
Ps 38:14 Mutta minun teuty olla/ ninquin Cwroin/ ia ei mite cwleman/ Ja ninquin Myken/ ioca Swtans ei auaia.
Ps 38:15 Ja teuty minun olla/ ninquin se/ ioca ei miten cwle/ ia ionga Suusa ei olle ychten Luchtimust.
Ps 38:16 Mutta mine odhotan HERRA sinun ielkes/ Sine HERRA minun Jumalan cwldelet minua.
Ps 38:17 Sille mine aiattelen/ ettei he swingan iloitzisi minun ylitzeni/ Jos minun Jalcan waan combastuisi/ nin he sangen kerskaisit minua wastan.
Ps 38:18 Sille mine olen techty kersimen/ ia minun Kipuni on alati minun edesseni.
Ps 38:19 Sille mine iulghistan Pahateconi/ ia murhedin minun Syndini tedhen.
Ps 38:20 Mutta minun Wiholiseni eleuet ia ouat wäkeuet/ ne ouat swret/ iotca minua ilman syyte wihauat.
Ps 38:21 Ja iotca minulle pahalla maxauat hyuen/ ne asettauat heitens minua wastan/ Senuoxi ette mine hyue noutele'.
Ps 38:22 Ele ylenanna minua HERRA minun Jumalan/ ele caucana minusta ole.
Ps 38:23 Rienne sinuas minua auttaman/ o HERRA minun Apun.

Ja se Colmas Ölucu.

XXXIX. Psalmi.

On yxi Lohutos wastan site Pahannost/ quin tulepi Jumalattomidhen Onnist ia Mötekieumisesta/ ia ninen Jumalistein Onnettomuest ia Wastoinkieumisest.

Ps 39:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa. Jeduthun edest.
Ps 39:2 MIne olen aigoinut/ waarin ottaxeni/ eten mine synditee minun Kieleni cansa.
Ps 39:3 Mine tadhon minun Suuni suiszta/ ninquin suitzilla/ ette mine näen sen Jumalattoman edhesseni.
Ps 39:4 Mine myckenin ia hiliaistuin/ ia waikenin riemusta/ ia minun teuty mureheni vdhista minussa.
Ps 39:5 Minun sydhemen on palaua minussa/ ia quin mine sen päle aiattelen/ nin mine ylessytyteten/ Mine puhun Kieleni cansa.
Ps 39:6 Mutta HERRA opeta sis minua/ ette se lopun saapi minun cansani/ ia minun Elemelleni onopi yxi mitta/ ia minun pite tälde erkaneman.
Ps 39:7 Catzo/ minun peiueni ouat kämmenen leueys sinun tykenes/ Ja minun Elemen on ninquin ei miteken sinun edeses/ Quinga iuri tyhiet ouat caiki Inhimiset/ iotca quitengin nin irdhalisest eleuet. Sela.
Ps 39:8 Oho quinga he poismeneuet/ ninquin Wario/ ia tekeuet huckan heillens swren murhen/ He cocouat/ ia eiuet tiedhe cuca sen saapi.
Ps 39:9 Ja nyt HERRA/ mihinge minun pite itzeni loottaman? Sinun päles mine toiuon.
Ps 39:10 Wapadha minua caikista minun synnisteni/ ia ele minua salli ninen Hulludhen pilcaxi tulla.
Ps 39:11 Mine myckenyn/ ia en aua minun Suutani kyllepe sine sen teet.
Ps 39:12 Poiskenne sinun rangastoxes minusta/ Sille mine olen nändynyt sinun kädhes piexemisest.
Ps 39:13 Coskas iongun rangaiset synnin tedhen/ nin henen Caunistoxens culutetaan ninquin Coista/ woy quinga iuri tyhie ouat caiki Inhimiset. Sela.
Ps 39:14 Cwldele minun Rucouxeni HERRA/ ia ymmerdhe minun parguni/ ia ele waikene minun kynelteni ylitze. Sille mine olen yxi Mucalainen sinun edeses/ ia Wieras/ ninquin caiki minun Esijseni.
Ps 39:15 Lacka minusta/ ette mine itzeni wirghotaisin/ ennenquin mine poismenen/ ia en sille tesse ole.

XL. Psalmi.

Tesse Christus itzestens puhupi/ quin sijne Epistolas Ebreerin tyge todhistetan/ henen Pinastans ia wapadhuxestans. Nin mös Lain poispanemisest/ ia Eua'geliuminiulgistoxest/ ia Christusen hyuisteghoista meiden cochtan.

Ps 40:1 Dauidin Psalmi edhelweisattapa.
Ps 40:2 MIne odhotin HERRA/ ia hen callisti henens minun tyköni/ ia hen cwldeli minun parguni.
Ps 40:3 Ja hen wlosweti minun sijte hirmuisesta haudhasta/ ia paskaisest loghasta/ ia asetti minun Jalcani Callion päle/ ia hallitzi minun keumiseni.
Ps 40:4 Ja hen annoi minun Suhuni wdhen Weisun/ kijttemen meiden Jumalatan. Site saauat monda nähde/ ia HERRA pelkeuet/ ia toiuouat henen pälens.
Ps 40:5 Autuas on se/ ioca wskalluxens panepi HERRAN päle/ ia ei käenne ninen Corein tyge/ ia iotca walhen cansa waeldauat.
Ps 40:6 HERRA minun Jumalan/ swret ouat sinun Ihmes/ ia sinun Aiatoxes/ iotcas meillen osotat/ ei miten ole sinun wertas/ Mine tadhon nijste ilmoitta ia sanoa/ waicka he ouat epelucuiset.
Ps 40:7 Wffri ia Rocauffri ei sinulle kelpa/ waan Coruat sine minullen auasit/ Et sine tadho Poltwffri eli Synninwffri.
Ps 40:8 Silloin mine sanoin/ Catzo/ Mine tulen/ Kirian Ramatus on minusta kirioitettu. Sinun Tactos/ minun Jumalan/ teen mine kernasti/ ia sinun Lakis ombi minun Sydhemesseni.
Ps 40:9 Mine tadhon sarnata sinun Wanhurskauttas sijne swres Seurakunnas/ Catzo/ em mine tadho anda tukitta minun Suutani/ HERRA sine sen tiedhet.
Ps 40:10 Sinun Wanhurskauttas em mine sala minun sydhemesseni/ Sinun Totudhestas ia sinun Terueyxestes puhun mine/ Em mine peite sinun Laupiuttas ia wakuttas/ sijnä swres Seurakunnas.
Ps 40:11 Mutta sine HERRA/ ele känne sinun Laupiuttas pois minusta/ Anna sinun Laupiudhes ia Wakudhes aina minua wariella.
Ps 40:12 Sille ette lukemattomat pahudhet ouat minun ymberipiritteneet/ minun syndini ouat minun kiniottaneet/ nin eten mine nähdhe taidha/ He ouat wsiamat quin hiuxet minun pääszeni/ ia minu' sydhemen on minun ylenandanut.
Ps 40:13 Keluatkoon se sinulle HERRA/ ettes minun wapadhat/ rienne HERRA minua auttaman.
Ps 40:14 Häuetköön ia caiki pilcaxi tulkoon/ iotca minun Sieluni ielkin seisouat/ hende hucataxens/ tacaperin langetkoon/ ia häpien tulcoon/ iotca minulle paha szouat.
Ps 40:15 Hemmestyköön he heiden häpiesens/ iotca eikisteleuet minua sanodhen/ Ninpiti/ Ninpiti.
Ps 40:16 Iloitkaan ia riemuitkaan caiki/ iotca sinua etziuet/ Ja iotca sinun Terueydhes racastauat/ ia sanocat aina/ HERRA olcoon corkiast kijtetty.
Ps 40:17 Sille mine olen Kieuhe ia waiuanen/ Mutta HERRA surepi minun edesteni/ Sine olet minun Auttaian ia wapactaian/ Minun Jumalan ele wiwy.

XLI. Psalmi

On yxi Christusen ia coco Seurakunnan Rucous/ wapadhuxen tedhen/ wastan Sinagogan Neuuoia/ Ja on mös yxi Ennustos Christusen Ylesnousemisesta/ ioca Itzens tunnusta Syndisexi meiden tedhen.

Ps 41:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa.
Ps 41:2 AWtuas on se/ ioca sen Kieuhen päle aiattele. Site HERRA auttapi sinä pahana peiuene.
Ps 41:3 HERRA ketkepi henen/ ia pitepi henen eleuene/ ette hen menestypi maan päle/ ia ei hende ylenanna wiholistens käsijn.
Ps 41:4 HERRA wirghottapi hende Tautiwotens päle/ Sine autat henen caikesta henen Sairaudhestans.
Ps 41:5 Mine sanoin/ HERRA ole minulle armolinen/ paranna minun Sielun/ Sille mine synditein sinua wastoin.
Ps 41:6 Minun Wiholiseni puhuit pahoia minua wastoin/ Coska se coollepi? ia henen Nimens cadhonepi?
Ps 41:7 Ja quin he tuleuat catzeleman/ nin euet he site sydhemestens tee/ Waan iotaki etziuet/ iota he laittaisit/ nin he poismeneuet/ ia site panetteleuat.
Ps 41:8 Caiki iotca minua wihauat he keskenens nuriseuat minua wastoin/ ia aiatteleuat paha minua wastan.
Ps 41:9 He ouat päättenyet ydhen Coiranparin minun ylitzeni/ Coska hen maca/ ei hen iellens ylesnouse.
Ps 41:10 Nin mös minun Ysteuen/ ionga mine itzeni vskalsin/ Joca minun Leipeni söy/ se tallasi minun Jalcains ala.
Ps 41:11 Mutta sine HERRA ole minulle armolinen/ ia ylesherette minua/ nin mine sen heille costan.
Ps 41:12 Sijte mine merkitzen/ ettes hyuen sosion minulle pidhet/ Ettei minun Wiholiseni saa kerskata minun ylitzeni.
Ps 41:13 Mutta minua sine ylespidhet minun vighattomueni tedhen/ ia asetat minun sinun Casuos eten ijancaikisest.
Ps 41:14 Kijtetty olcoon HERRA Israelin Jumala/ teste nyt ia hamaan ijancaikisuteen asti/ Amen/ Amen.
Ps 41:15 On yxi Rucous/ iossa vlosmaalatan se Omantiedhon ia Tunnon Campaus/ ia raskain Uskon ia Toiuon pyrkimus/ ioca painelepi hengese Epeusko Epelyste ia Toiuottomust wastan/ silloin coska synnit/ rangastoxet ia Jumalan Vihat/ sielun Silmein edes ouat. Jossa Campaudhes Dauid itze oli/ coska hen oli Radholinen.

XLII. Psalmi

Ps 42:1 Corachin Lastein Opetus edelweisattapa.
Ps 42:2 Jotca meiden tedhen kirioitetut ouat/ ette mekin semmodhoisis wapistoxen Alloissa/ Jumalan Lupauxen wskalloxes ia Auun toiuossa/ meiten ylespidheisim. Ja ei loottaisi omaan Wanhurskautehen/ Mutta sen sulan ia ainoan Armon ia luuatun Laupiudhen päle/ HERRAN Christusen tedhen.
Ps 42:3 NInquin Peura parkupi tooren Wedhen ielken/ nin minun Sielun hutapi sinun tyges Jumala.
Ps 42:4 Minun Sielun ianopi Jumalan ielken/ sen eleuen Jumalan ielken/ Coska mine tulen sihen/ ette mine Jumalan Caswon näkisin?
Ps 42:5 Minun kyneleni ouat minun Rocani peiuel ia ööll/ Ette iocapeiue minulle sanotan/ Cussa on nyt sinun Jumalas?
Ps 42:6 Coska mine neite muistelen/ nin mine wloswodhatan minun Sydhemeni itzesseni/ Sille kernasti mine menisin Joukon cansa/ ia heiden cansans waellaisin Jumalan Honeseen/ ihastoxen ia kijtoxen cansa/ sen Joukon seas/ iotca iuhlauat.
Ps 42:7 Mites murhedhit sinuas minun Sielun ia nin leuotoin olet minussa? Turua Jumalan päle/ Sille mine wiele nytkin hende kijten/ Ette hen minua auttais henen Casuollans.
Ps 42:8 Minun Jumalan/ murheisans on minun Sielun minussa/ Senteden mine muistan sinun päles sijnä Maasa Jordanin ia Hermonin tykene/ sijte wähest Woresta.
Ps 42:9 Sinun * Wirtas pauhuuat couan/ nin ette yxi sywys pauha tesse ia toinen sywys sielle/ Caiki sinun Wesi laines ia altos keuuet minun ylitzeni.
Ps 42:10 Peiuelle ombi HERRA vlosluuanut henen Hywydhens/ ia öölle mine henelle weisan/ ia rucolen minun Elemeni Jumalan tyge.
Ps 42:11 Mine sanon Jumalalle minun Calliolleni/ Mixis olet minun vnochtanut? Mixi minun pite nin murheisani keumen? Coska minun wiholiseni minua adhista?
Ps 42:12 Se on ninquin murha minun Luissani/ ette minun Wiholiseni häueiseuet minua/ Coska he iocapeiue minulle sanouat. Cussa on nyt sinun Jumalas?
Ps 42:13 Mites murhedhit sinuas minun Sielun/ ia nin leuotoin olet minussa? Turua Jumalan päle/ Sille mine wiele nytkin hende kijten/ Ette hen minua autais henen Casuollans/ ia ette hen minun Jumalan on.

XLIII. Psalmi

Samast Asiast/ quin se Entinen Psalmi/ teme mainitze. Sille hen Rucole ette Jumala olis Domari ia oikean asian warielis nijte wastan/ Jotca ei waiuoin hende tappa tactonuet/ waan mös henen Syyns ia Oppins cadhotta. Ninquin nytkin tapactu. Senteden anokam ia apu odhottakam.

Ps 43:1 DOmitze minua Jumala/ ia ratkaise minun asian/ wastan site pyhetöind Canssa/ ia päste minua nijste wärist ia caualoist Inhimisist.
Ps 43:2 Sille sine olet Jumala minun wäkewudhen/ mixis minun poissöxet? Mixis minun annat murehissani kieudhe/ Coska wiholinen minua adhista?
Ps 43:3 Lehete sinun Walkiudes ia sinun Totudhes/ ette he minun saattaisit/ ia toisit sinun pyhen Wores tyge/ ia sinun Asumises tyge.
Ps 43:4 Ja mine siselkeuisin Jumalan Alltarin tyge/ sen Jumalan tyge/ ioca minun ilon ia riemun on/ ia sinua Jumala Candelis kijtteisin/ minun Jumalan.
Ps 43:5 Mites murhedhit sinuas minun Sielun/ ia nin leuotoin olet minussa? Turua Jumalan päle/ Sille mine wiele nytkin hende kijten/ Ette hen minua auttais henen Casuollans/ ia ette hen minun Jumalan on.

XLIV. Psalmi

On yxi sangen ialo Rucous Jumalan pyhen Seurakunnan Wiholisten wastan/ ia on caikein Aikain Seurakunnan Cuua/ nin hyuesti nyt Meiden aiallam/ iotca mös moninaist waiua kersima/ quin Juttain/ iotca olit ia ouat fangiuxis/ tuskis ia paghois/ ia wiele nytkin ouat.

Ps 44:1 Corachin Lasten Opetus edelwisattapa.
Ps 44:2 JUmala/ me olema coruillan cwlluet/ Meiden Iset ouat meille luetelluet/ Mites heiden Aicanans ia muinen tehnyt olet.
Ps 44:3 Sine olet kädhelles ne Pacanat poisaianut/ Mutta nijte sine olet iellensistuttanut/ Sine olet ne Canssat cadhottanut/ Mutta nijte sine olet wlosleuittenyt.
Ps 44:4 Sille eipe he ole Miecallans site Maata omistaneet/ ia heiden Käsiuartens eipe heite auttanut/ Waan sinun Oikiakätes/ sinun Käsiuartes/ ia sinun Casuos walkius/ sille sinulle oli heisse mielennoudhe.
Ps 44:5 Jumala sine ole minun Kuningan/ Joca apua Jacobin lupat.
Ps 44:6 Sinun cauttas me Wiholiseni mahanpaiskam/ sinun Nimeses me alastallam meiden wastan carcaiauaiset.
Ps 44:8 Mutta sine meite autat meiden Wiholisistan/ ia saatat nijte hepiehen/ iotca meite wihauat.
Ps 44:9 Jumalasta me tadhoma iocapeiue kerskata/ ia kijtte sinun Nimees ijancaikisesta. Sela.
Ps 44:10 Mixis Nyt meite poissyset/ ia häueiset meite? ia et sine vloskeu meiden Sotawekein cansa.
Ps 44:11 Sine sallit meite Wiholisten edesse pakeneman/ ette ne meite ratelisit/ iotca meite wihauat.
Ps 44:12 Sine annat meite ylessödhe ninquin Lambaita/ ia haiotat meite Pacanoiten secan.
Ps 44:13 Sine myid sinun Canssas ilman hinnata/ ia eipes miteken maxo ota.
Ps 44:14 Sine meite panet Pilcaxi meiden Naburillen/ sadhatoxexi ia nauruxi nijlle/ iotca meiden ymberillen ouat.
Ps 44:15 Sine teet meite Jaritoxexi Pacanain seas/ ia ette Canssat päätens wendeleuet meiden ylitzenne.
Ps 44:16 Jocapeiue on minun häueistuxen minun edeseni/ ia minun Casuon on teunens häpiete.
Ps 44:17 Ette minun pitene Pilcurit ia Laittaiat cwleman/ ia ne Wiholiset ia kercketkostaiat näkemen.
Ps 44:18 Neme caiki ouat tulluet meiden pälen/ ia eipe me senwoxi ole sinua wnochtanuet/ eike vskottomast sinun Lijtosas keuttenyet.
Ps 44:19 Ja ei meiden sydhemen tacaperin mennyt/ eike meiden keumisen poikenut sinun tieestes.
Ps 44:20 Ettes meite nin rickilööt Lohikermein seas/ ia meite yldepeitet pimeydhelle.
Ps 44:21 Jos me olisim meiden Jumalan Nimen vnochtanuet/ ia meiden Kätem ylesnostanuet wieran Jumalan tyge.
Ps 44:22 Sen madhais Jumala kylle etzije? waan nyt hen itze tiete meiden sydhemen pohian.
Ps 44:23 Sille sinun tedhens me surmatamma iocapeiue/ ia luetamma ninquin teuraxi tecteuet Lambat.
Ps 44:24 Yleshereitze HERRA/ Mixis macat? waluo/ ia ele meite poissyse caiketicka.
Ps 44:25 Mixis peitet sinun Casuos? ia wnodhat meiden radholisudhen ia adhistoxen.
Ps 44:26 Sille meiden Sielun ombi alaspainettu mahan asti/ meiden watzan maassa kinirippu.
Ps 44:27 Ylesnouse auta meite/ ia lunasta meite sinun Laupiudhes tedhen.

XLV. Psalmi

Ja waicka Jumalattomat ynne henes messeuet/ quitengin teme Messias woiton saapi/ ia pitepi ijancaikisen Waldakunnan.

Ps 45:1 Corachin Lasten yxi Morsianwirsi ia Opetus sijte Cuckaisest ia Liliost/ edelweisattapa.
Ps 45:2 MInun sydhemen tichtera ydhen caunin Weison/ Mine tadhon weisata ydhest Kuningasta/ Minun Kielen on ydhen hyuen Kirioittaian Kynä.
Ps 45:3 Sine olet se Caunihin Inhimisten lasten seas/ Sulaiset ouat sinun Hwles/ Senteden siugnapi Jumala sinua ijancaikisesta.
Ps 45:4 Wööte sinun Miecas sinun Lantes päle/ sine Kempi/ ia caunista itzes cunnialisesta.
Ps 45:5 Hyuesti sine menestykö sinun Cauniudhessas/ edesaia Totudhes parahaxi/ ia nijte Radholisi pidhe Oikiudhesa/ Nin sinun Oikiakätes Ihmelisie osottapi.
Ps 45:6 Nin ylen tereuet ouat sinun Nooles/ Ette Canssat sinun etees mahanlangeuat/ keskelle sen Kuningan Wiholistein.
Ps 45:7 Jumala sinun Stolis pysypi aina ia ijancaikisesta/ Sinun Waldakunnas Waltica/ on yxi hurskas Waltica.
Ps 45:8 Sine racastat wanhurskaudhen/ ia wihat sen Jumalattoman menon/ Senteden ombi Jumala/ sinun Jumalas sinua woidhellut Ilonöliolla/ ylitze sinun Osawelieis.
Ps 45:9 Sinun Waattes ouat sula Mirrham/ Aloes ia * Kezia/ coskas Nursanluisest Salist wloskeudh/ sinun ialoimas pramisas.
Ps 45:10 Sinun Caunistoxesas keuuet ne Kuningain Tytteret/ se Morsian seisopi oikialkädhelles/ sulas callimas Cullas.
Ps 45:11 Cwle Tyter/ ia catzo/ ia callista Coruas/ Wnodha sinun Canssas/ ia sinun Ises Hoone.
Ps 45:12 Nin saapi Kuningas halun sinun Cauniutees/ Sille hen ombi sinun HERRAS/ ia sinun pite hende cumartaman.
Ps 45:13 Sen Tytteren * Tyrin pite mös sihen Lahijoinens tuleman/ Ja ne Rickaimat Canssois pite sinun edheses rucoleman.
Ps 45:14 Se Kuningan Tyter ombi coconans caunis * siselde/ Hen on Cullaises wattes puetettu.
Ps 45:15 Hen wiedhen monencudhotuis waatteis Kuningan tyge/ ia henen Leickisisarens/ ne Neitzyet/ iotca hende noudhattauat/ toodhan sinun tyges.
Ps 45:16 Ne wiedhen Ilon ia riemun cansa/ ia he Kuningan Salin siselkeuuet.
Ps 45:17 Sinun Isedhes polesta pite sinun Lapsia saaman/ Jotca sinun Päämiehixi asettaman pite caikeen Mailmaan.
Ps 45:18 Mine tadhon muista sinun Nimes päle/ Sucukunnasta nin Sucukundahan. Senteden pite ne Canssat sinua kijttemen aina ia ijancaikisesta.

XLVI. Psalmi

On sangen swri Lohutus/ ia Kijtossana Seurakunnan warieluxesta/ caikein Perchelein weijutuxi ia Mailmaisen pahuden wastoin.
Wimein/ hen keske nijste warinotta/ ia ninen edest Jumalata Christuses kijttemen.

Ps 46:1 Yxi Corachin Lasten Weisu/ sijte Norudhesta/ edelweisattapa/ Alamothin päle.
Ps 46:2 JUmala ombi meiden Turuan ia Wäkewydhen/ Yxi Apu nijsse swrissa tuskissa/ iotca meiden pälen ouat sattuneet.
Ps 46:3 Senteden eipe me miteken pelke/ ios wiele Mailma huckuis/ Ja wooret keskellen Merte waiosit.
Ps 46:4 Waicka wiele Meri pauhais ia culkis/ nin ette sen paisumisen tedhen/ Mäet alascukistuisit. Sela.
Ps 46:Ps 46:5 Quitengi pite se Jumalan Caupungi carskist lustilinen oleman/ henen Wirtains cansa/ iossa ne pyhet sen Corkeiman Asumiset ouat.
Ps 46:6 Jumala ombi heiden tykenens sielle siselle/ Senteden se kylle pysypi/ Jumala auttapi hende warahin.
Ps 46:7 Pacanadhen pite hemmestymen/ ia ne Kuningadhen waldakunnat langeman/ ia Maa huckupi/ coska hen änens andapi.
Ps 46:8 Se HERRA Zebaoth on meiden cansan/ se Jacobin Jumala ombi meiden Tuken. Sela.
Ps 46:9 Tulcat/ ia catzocat ne HERRAN teghot/ ioca Maan päle sencaltaiset haiotoxet tekepi.
Ps 46:10 Joca hilitze Sodhat caikes Mailmas/ Joca Joutzen serke/ ia rickopi Keihet ia Rattat tulesa ylespolta.
Ps 46:11 Lacatka/ ia tundekat ette mine Jumala olen/ minun pite Cunnian woittaman Pacanain seas/ ia minun pite ylistoxen Maan päle saaman.
Ps 46:12 Se HERRA Zebaoth on meiden cansan/ se Jacobin Jumala ombi meiden Tuken. Sela.

XLVII. Psalmi

On yxi Kijtoswirsi/ Woitonlaulu ia yxi Ennustos Messiasen Waldakunnan asettamisest/ seke Juttain ette Pacanain seas/ Jonga hen Synnist/ Colemast/ Perkelen angarudhest ia caikista waiuasta pästepi. Ja ette hen on totinen Jumala heilde omistettaua.

Ps 47:1 Corachin Lasten Psalmi edelweisattapa sijte Norudhesta.
Ps 47:2 CAicki Canssat paukuttacat käsien/ Ja ihastucat Jumalalle/ iloisen änen cansa.
Ps 47:3 Sille HERRA se caikein corkein ombi hirmulinen/ yxi swri Kuningas coco maan päle.
Ps 47:4 Hen alendapi Canssat meiden alanne/ ia ne Pacanat meiden Jalcain ala.
Ps 47:5 Hen wloswalitze meite henen Perimisexens/ sen Jacobin Cunnian/ iota hen racasta. Sela.
Ps 47:6 Jumala ylesastui ihastuxen cansa/ ia se HERRA heliseuen Basunan cansa.
Ps 47:7 Kijtosweisatcat/ Kijtosweisatcat Jumalan/ Kijtosweisatcat kijtosweisatcat meiden Kuningallen.
Ps 47:8 Sille Jumala ombi Kuningas coco Maan päle/ kijtosweisatcat henelle * wisaasta.
Ps 47:9 Jumala on Kuningas Pacanaidhen ylitze/ Jumala istupi henen pyhen Stolins päle.
Ps 47:10 Canssain Päämiehet ouat cocondunuet sen Abrahamin Jumalan Canssan tyge/ Sille Jumala ombi sangen corghotettu ninen Herrain tygene Maan päle.

XLVIII. Psalmi

On yxi Kijtoswirsi swrimast Jumalan Hyuisteghoista/ ette hen wissimille tydhille itzens ilmoitti/ Lupauxens annoi/ Palueluxens asetti/ ia ette Hen Paican walitzi/ cussa olis/ eli leutteisijn/ se oikia Seurakunda/ nimiten sielle/ cussa Sana Zionista caijachtapi.

Ps 48:1 Corachin Lasten Psalmin weisu.
Ps 48:2 SWri on se HERRA ia sangen kijtettäpä/ meiden Jumalan Caupungis/ henen pyhen worens päle.
Ps 48:3 Se Wori Zion on ninquin yxi caunis Wesa/ ionga päle coco maa turuapi/ sinne pohian polen macapi sen swren Kuningan Caupungi.
Ps 48:4 Jumala on tuttaua henen Salisans/ ette hen on sen Warielia.
Ps 48:5 Sille catzo/ Kuningat ouat coconuet/ ia ynne edesmenit.
Ps 48:6 He ihmectelit/ coska he täte näit/ ia hemmestuit/ ia alaskukistettijn.
Ps 48:7 Wapistos ombi heite sielle käsittänyt/ ia Adhistos ninquin Synnytteueisen.
Ps 48:8 Sine säriet Hadhet meresse/ sen Ite Twlen cautta.
Ps 48:9 Quin me cwlimma/ nin me sen näemme HERRAN Zebaothin caupungissa meiden Jumalan Caupungis/ Jumala sen ylespitepi ijancaikisesta. Sela.
Ps 48:10 Jumala me odhotamme sinun Hywuyttes/ keskel sinun Templises.
Ps 48:11 Jumala/ quin sinun Nimes on/ nin mös on sinun Kijtoxes hama Mailman loppuin asti/ sinun Oikia kätes on teunens Vanhurskautta.
Ps 48:12 Riemuitkan se Zionin wori/ ia ne Judan Tytteret olcoon iloiset/ sinun Oikiudhes tedhen.
Ps 48:13 Menget Zionin ymberi/ ia syletke hende/ lukecat henen Tornins.
Ps 48:14 Wariottacat henen Mwristans/ ia yleskorghottacot henen Salinsa/ ette te sen mainitzitte sille noutauaisel Sucukunnalle.
Ps 48:15 Sille teme Jumala ombi meiden Jumalan aina ia ijancaikisesta/ hen wiepi meite ninquin Norudhen.

XLVIX. Psalmi

Teme ychtepite sen iiij ia xxxvij Psalmin cansa/ iossa se pyhe Christikunda lohutetan site Pahannosta wastan/ Ette ne Jumalattomat menestyuet/ ja Ne Jumaliset waiuatan/ iosta eipe heiden tule närkestye.
Sille tesse opetetan sijte tuleuaisesta Domiosta ia Mailmasta/ iossa ne Jumalattomat cadhotetan/ Ja ne Jumaliset ijancaikisen Cunnian sauat.

Ps 49:1 Corachin Lasten Psalmi edelweisattapa.
Ps 49:2 CWlcat täte caiki Canssat/ ottacat Coruijn caiki iotca telle aialla elette.
Ps 49:3 Seke se ycteinen Canssa/ quin HERRAT/ seke Rickat ette Kieuhet/ yxi toisen cansa.
Ps 49:4 Minun swni pite puhuman Wisautta/ ia minun Sydhemen ymmerdhyxen.
Ps 49:5 Me tadhon ydhen hyuen Wertauxen cwlla/ ia ydhen caunijn Tapauxen Candelein päle leikite.
Ps 49:6 Mixi mine pelkeisin nijne pahoina peiuine/ coska minun Sortaiadheni pahateghot minua ymberikeuuet.
Ps 49:7 Jotca loottauat heiden Tauarans päle/ ia kerskauat heiden Rickaudhes palioudhen päle.
Ps 49:8 Ei weliken taida keteken iellenslunasta/ Eike Jumalalle käteken souitta.
Ps 49:9 Sille palio se culuttapi heiden Sieluans iellenslunasta/ Nin ette henen teuty site anda olla tekemet ijancaikisesta.
Ps 49:10 Waicka hen mös wiele cauuan eleis/ ia Hauta ei näkisi.
Ps 49:11 Sille quitengin saadhan nähdhä/ ette semmotoiset Wijsat coleuat/ nin ikenens quin ne Tyhmet ia Hullut catouat/ ia teuty muille iätte heiden Rickaudhensa.
Ps 49:12 Ja sijttekin he aiatteleuat/ Ette heiden Honehens pysyuet ijancaikisesta/ ia heiden Cotons sughusta sucuhun/ ia heiden Nimens olis ialo Maan päle.
Ps 49:13 Waan ei semmengen taida Inhiminen sijnä cunniasa pysyueinen olla/ Mutta henen teuty teste lopua ninquin Eleimetki.
Ps 49:14 Teme heiden Tieens ombi sula hulluus/ Quitengin heiden Jelken tuleuaisens site swns cansa kijtteuet. Sela.
Ps 49:15 He macauat Heluetis ninquin Lambat/ Colema se heite caluapi. Mutta ne Hurskat sangen pian hallitzeuat heiden ylitzens/ ia heiden vskalluxens pite huckuman/ ia Heluetin teuty heiden iedhe.
Ps 49:16 Mutta Jumala quitengin wapacta minun Sieluni Heluetin wallast/ Sille hen minua yleskoriasi. Sela.
Ps 49:17 Ele site tottele coska iocu ricastupi/ eli ios henen Honens Cunnia swrexi tule.
Ps 49:18 Sille quin hen coole/ eipe hen mite mötens wie/ eike henen Cunnians henen cansans alasmene.
Ps 49:19 Waan hen vskalta temen Hyuen Elemen päle/ ia kijtte site/ coska iocu itzellens hywie peiuie saatta.
Ps 49:20 Nin he meneuet Iseins ielkijn/ ia euet ikenens walkiutta näge.
Ps 49:21 Sille coska Inhiminen Cunniasa onopi/ ia ei ole ymmerdhöst/ nin hen tälde menepi/ quin Eleimet.

L. Psalmi

On yxi Ennustos Euangeliumin iulghistamisest ia Lain poispanemisest/ wffrein ia caiken Lain menon cansa/ Ja osottapi ne oikeat Jumalan palueluxet.
Tesse mös Jumala vhcapi wihans ia rangastoxens nijlle/ wlcocullatuille/ iotca/ ehkei he tiedhe nite oikeita Palueluxi/ Uskoa ia Auxenhutamista/ quitengin he kerskauat heidens oleuan Jumalan oma Canssat/ vlcoisten menoin tedhen etc. ia sen Jumalan Armon/ ioca Christuses taritan/ he ylencatzouat.

Ps 50:1 Assaphin Psalmi.
Ps 50:1 HERRA Jumala se wäkeuin puhupi ia cutzupi Mailman/ hamast Auringoisen coitosta nin Laskemisen asti.
Ps 50:2 Zionista yleskeupi/ se kircas Jumalan paiste.
Ps 50:3 Meiden Jumalan tulepi ia ei waikene/ culuttauainen Tuli keupi henen edhellens/ ia henen ymberillens yxi swri Ilma.
Ps 50:4 Hen cutzupi Taiuan ia maan/ domitaxens henen Canssans.
Ps 50:5 Cootka minulle Pyheni/ iotca sijte Lijtosta enemen piteuet/ quin wffreista.
Ps 50:6 Ja ne Taiuat pite henen wanhurskauttans ilmoittaman/ Sille Jumala on Domari. Sela.
Ps 50:7 Cwle minun Canssan/ anna minun puhua/ Israel anna minua sinun seasas todhista/ Mine Jumala/ olen sinun Jumalas.
Ps 50:8 Sinun wffreis polesta/ em mine sinua nuchtele/ Sille sinun Poltwffris ouat alati minun edesseni.
Ps 50:9 Em mine Härkie ota sinun Honestas/ Eike Caurita sinun Nauetastas.
Ps 50:10 Sille caiki Eleimet Metzes ouat minun/ ia Cariat Mäkein päle Tuhannes lughussa.
Ps 50:11 Mine tunnen caiki Linnut Wortein päle/ ia caikinaiset Pedhot Metzes ouat minun edesseni.
Ps 50:12 Jos mine ison/ en mine site sanoisi sinulle/ Sille ette se Maanpiri ombi minun/ ia caiki mite henesse on.
Ps 50:13 Lwletkos minun söuen Härien Liha/ elicke Cauristen werte iouan?
Ps 50:14 Wffra Jumalalle Kijtoswffri/ ia maxa sille Ylimeiselle sinun Lupauxes.
Ps 50:15 Ja auxeshwdha minua Hädheses/ Nin mine autan sinua/ ia sinun pite minua cunnioitzeman.
Ps 50:16 Mutta sille Jumalattomalle sanopi Jumala/ Mixis ilmoitat minun Oikiuxiani/ ia otat minun Lijtoni sinun suulles?
Ps 50:17 Ettes quitengi curitoxen wihat/ ia heitet minun Sanani taghas.
Ps 50:18 Coskas iongun Warcan näet/ nin sine ioxet henen cansans/ ia pidhet Osas Hoorintekiedhen cansa.
Ps 50:19 Sinun sws sallit sine paha puhua/ ia sinun Kieles Falskiutta matkan saatta.
Ps 50:20 Sine istut ia puhut sinun Velies vastan/ sine panettelet sinun Eites Poica.
Ps 50:21 Neites teet/ ia mine olen wait/ Nijnpes lwlet/ ette mine olen sinun wertaises. Mutta mine rangaitzen sinua/ ia asetan neite Silmeis eten.
Ps 50:22 Merkitke sis neite/ Te iotca Jumalan vnodhatte/ ettej mine ioskus poistemmaisi/ ia ei olisi enembi vapactaia.
Ps 50:23 Joca Kijtosta wffrapi/ se ylistepi minua/ Ja sijnä ombi se Tie/ ette mine osotan henelle sen Jumalan Terueydhen.

LI. Psalmi

On yxi Callis/ Cwllainen ia Palauainen Rucous/ ette Perisyndi ia mwdh pahattöödh ia teghot andexiannetaisin.
Sille tesse Synnin/ alcu ia jwri osotetan nimittein/ Sikiemisest ia Lonnon turmeluxest/ Ja quinga se poispyhiten/ Quinga me vdhest synnyme/ Ja cutka Palueluxet ouat Jumalan otoliset/ Ja Wimein hen coco seurakunnan edest rucole.

Ps 51:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa/
Ps 51:2 Coska se Propheta Nathan henen tygens tuli/ Quin hen Bathsaban tyge oli siselkeunyt.
Ps 51:3 JUmala ole minun armolinen/ sinun Hywydhes cautta/ ia poispyhi minun Syndini/ sinun swren Laupiudhes cautta.
Ps 51:4 Pese minua hyuesti minun Pahateghostani/ ia pudhista minua/ minun Synninisteni.
Ps 51:5 Sille mine tunnen minun Pahateconi/ Ja minun Syndini ombi alati minun edesseni.
Ps 51:6 Sinun ainoan wastan mine syndietein/ ia pahasti tein sinun edesses. Senpäle ette sine oikia olisit sinun Sanasas/ ia ei laitetuxi tulisi/ coska sine domitaan.
Ps 51:7 Catzo/ mine olen synnilisest Siemenest syndynyt/ ia minun Eiten ombi synnisse minun syttenyt.
Ps 51:8 Catzo/ sine halaiat Totutta/ ioca salaudhes onopi/ ia sen peitetyn Wijsaudhen sine iulghistit minulle.
Ps 51:9 * Viska minua Hyssopil/ ette mine pudhastusin/ Pese minua/ ette mine Lumiwalkiaxi tulisin.
Ps 51:10 Anna minun cwlda ilo ia riemua/ ette ne Luudh/ iotcas serkenyt olet/ ihastuisit.
Ps 51:11 Poiswerho sinun Casuos minun Synnisteni/ ia poispyhi caiki minun Pahatteconi.
Ps 51:12 Jumala loo minussa yxi pudhas Sydhen/ ia wdhista minussa yxi wsi wissi Hengi.
Ps 51:13 Ele poisheite minua sinun Casuos edhest/ ia ele minulda poisota sinun pyhe Henges.
Ps 51:14 Wahuista minua taas sinun Auus cansa/ ia sille wäkeuelle Hengelle tuke minua.
Ps 51:15 Sille mine tadhon nijlle ylitzekieumerille sinun Tiees opetta/ ette ne Synniset sinun tyges palaiaisit.
Ps 51:16 Päste minua Verenwighoista/ sine Jumala/ ioca minun Terueydhen Jumala olet/ ette minun Kielen sinun Wanhurskauttas kerskais.
Ps 51:17 Aua HERRA minun Hwleni/ ette minun Swn ilmoitais sinun Kijtoxes.
Ps 51:18 Sille ettei sinulle ole wffrisa lusti/ mwtoin mine sen kernast annaisin/ ia ei Poltwffri sinun ensingen kelpa.
Ps 51:19 Ne wffrit/ iotca Jumalan kelpauat/ ne ouat murhelinen Hengi/ Adhistettua ia seriettue Sydhende/ et sine Jumala ylencatzo.
Ps 51:20 Tee hyuesti Zionin wastan sinun Armos ielkin/ ylesrakena ne Murit Jerusalemis.
Ps 51:21 Silloin sinulle otoliset ouat ne Wanhurskaudhen Wffrit/ poltwffrit ia caikinaiset wffrit/ Silloin sinun Altaris päle Härkie wffratan.

LII. Psalmi

Waan seurakunda ia ne Jumaliset wariellan ia autetaan.
Ombi sangen raskas wchkaus wastoin nite Tyrannit Sangarit ia Jumalattomit/ iotca wainouat ia wihauat nite Jumalisi/ ionga tedhen he wimein pereti huckuuat.

Ps 52:1 Yxi Dauidin Oppi edelweisattapa/ quin se Edomiti Doeg tuli/ ia sanoi Saulil/ Dauid ombi tullut Abimelechin Hoonesen.
Ps 52:2 MItes kerskat sine Tyranni/ ette sine taidhat wahingoitta? ette quitengi Jumalan Laupius wiele iocapeiue pysy.
Ps 52:3 Sinun Kieles ongipi wahingon ielkin/ ia leickapi walhellans ninquin tereue Partaweitzi.
Ps 52:4 Sine puhut paramin Paha quin hyue/ ia Walhen pikemin quin Oikiudhen. Sela.
Ps 52:5 Sine puhut kernasti caiki mite cadhotoxen sopiuat/ wären Kielen cansa.
Ps 52:6 Senteden Jumala serkepi sinun iuri coconans/ ia murenda sinun/ Ja Maiasta sinun vlostemmapi/ ia ninen Eleuiten maalda hen vlosiwrittapi sinun. Sela.
Ps 52:7 Ja ne Wanhurskat sen näkeuet/ ia pelkeuet/ ia henen ylitzens naurauat.
Ps 52:8 Catzo/ Teme on se Mies/ ioca ei pitenyt Jumalata henen Turuanans/ Waan vskalsi henen swren Rickaudhens päle/ ia oli wäkeue wahingota tekemen.
Ps 52:9 Mutta Mine pysyn ninquin Hedhelmelinen Oliupw Jumalan Honesza/ mine vskallan Jumalan Laupiudhen päle/ aina ia ijancaikisesta.
Ps 52:10 Mine kijten sinua ijancaikisesta/ ettes sen teit/ ia mine odhotan sinun Nimeäs/ Sille sinun Pyhes sijte iloitzeuat.

Se Nelies Ölucu.

LIII. Psalmi

Tesse hartasti canneta'/ ia couan vlosmalatan coco Inhimisen Loondo/ Ettei hen Jumalata tunne/ eike tottele/ Waan ylencatzopi/ Sitelehin hen nuctele ne Phariseuset ia Ulcocullatut/ iotca Jumalan Canssa rateleuat ia nykiuet.
Lopusa/ hen Ennusta sijte Tuleuaisest Messiasest/ ia ette Euangelium piti Zionista vlosleuitettemen.

Ps 53:1 Yxi Dauidin Opetus/ Choris edelweisattapa Mahelathin päle/ worottain.
Ps 53:2 NE tyhmet sanouat heiden Sydhemisens/ Eipe Jumala olecka/ Euet he miteken kelpa/ ia ouat yxi Ilkeys heiden Menons cansa/ Ei ole yxiken ioca hyue teke.
Ps 53:3 Jumala catzoi Taiuahast inhimisten Lasten päle/ ette hen näkis/ ios iocu ymmerdheis/ ioca etzis Jumalan ielkin.
Ps 53:4 Mutta he ouat caiki poislangenet/ ia caiki tynni ouat keluottomat/ Ei ole yxiken ioca hyue teke/ ei yxi ainoakan.
Ps 53:5 Eikö sis ne Pahointekiet site Hoomaitze? Jotca minun Canssani ylessöuet/ rauita itzeäns/ waan HERRA euet he auxenshwdha.
Ps 53:6 Sielle he pelgholla pelkesit/ cussa ei miteken peliettepe ollu/ Sille Jumala haiottapi ninen Vaatiuadhen luudh/ sine häueiset heite/ Ette Jumalaki heite ylencatzo.
Ps 53:7 Oy/ ios apu tulis Zionist Israelin ylitze/ ia Jumala henen fangitun Canssans pästeis/ nin Jacob iloitzis/ ia Israel riemuitzis.

LIIII. Psalmi

On sangen ialo Rucous wastan Seurakunnan ia ninen Jumalisten Wiholsia ia hätie/ Ja ouat tesse swret Lohutoxet/ ette Mekin semmotoisist Tuskista ia waaroista päsemme/ Ja ette ne Wiholiset caiketi huckuuat.

Ps 54:1 Yxi Dauidin Opetus Candelein päle edelweisattapa/
Ps 54:2 coska ne Zipheit tulit/ ia ilmoitit Saulil/ Dauid on lymynyt meiden tykönen.
Ps 54:3 AUta minua Jumala/ sinun Nimes cautta/ ia saata minulle Oikius sinun Vallas cautta.
Ps 54:4 Jumala cwle minun Rucouxen/ Ota coruilles minun swni sanat.
Ps 54:5 Sille Coriat ylescarcasit minua wastan/ ia Wäkiuallaiset seisouat minun Sieluni ielkin/ ia euet pide Jumalata silmeins edes. Sela.
Ps 54:6 Catzos/ Jumala autapi minua/ ia HERRA tukepi minun Sieluni.
Ps 54:7 Henen pite minun wiholisteni pahudhen costaman/ haiota ne sinun Wakudhes cautta.
Ps 54:8 Nin mine mielelisest sinulle wffran/ ia kijten HERRA sinun Nimees/ ette se nin turualinen on.
Ps 54:9 Sille sine pelastat minun caikesta hädhesteni/ ette minun Silmeni näkisit lustins minun wiholisteni päle.

LV. Psalmi

On yxi Christusen ia Seurakunna' Rucous Juttaita vastan/ ia erinomaisest/ ninen Pyhein Wiholistein vastan/ iotca quitengin teetteleuet quin euet he nite ensingen wihaisi.

Ps 55:1 Yxi Dauidin Opetus edelweisattapa kielden päle.
Ps 55:2 JUmala cwldele minun Rucouxen/ ia ele peite sinuas/ minun Rucouxeni edeste.
Ps 55:3 Ota wari minusta/ ia cwldele minua/ ette mine surkiast walitan minun Rucouxisani/ ia parghun.
Ps 55:4 Ette se Wiholinen nin hwtapi/ ia se Jumalatoin adhistapi/ sille he tactouat minua wahingoitta/ ia ouat minulle sangen wihaiset.
Ps 55:5 Minun sydhemen wapise minun siselleni/ Ja se coleman pelko langesi minun päleni.
Ps 55:6 Pelko ia wapistos tulit minun päleni/ ia Cauhistos minun ylitzeni langesi.
Ps 55:7 Mine sanoin/ Joska minulla olis Sijuet ninquin Mettiselle/ ette mine lenneisin ia ioskus leueisin.
Ps 55:8 Catzo/ nin mine cauuas pakenisin/ ia coruesa olisin. Sela.
Ps 55:9 Mine rienneisin/ ette mine wälteisin/ sijte Twlen wininest/ ia Twlispääst.
Ps 55:10 Cadhota HERRA/ ia haiota heiden Kielense/ Sille mine näen wärydhen ia rijdhan Caupungissa.
Ps 55:11 Ne Peiuelle ia öölle keuuet ymberi heiden Mwrinsa/ Sijne on waiua ia töö siselle.
Ps 55:12 Wäryys sielle hallitzepi/ walhe ia Petos ei loowu heiden Cadhuildans.
Ps 55:13 Jos sis minun Wiholisen häueisis minua/ kylle mine site kersisin/ Ja ios minun Cadhectiuan minua eikistelis/ nin mine poislymyisin heneste.
Ps 55:14 Waan nyt sine olet minun Cumpanin/ minun Haltian/ ia minun Tuttauan.
Ps 55:15 Me quin ysteuelisest toinen toisen cansa olima keskenen/ Me ynne Jumalan Honesa vaelsimma.
Ps 55:16 Riendeken colema heiden pälens/ ia alasmengen Heluetijn eleuene/ Sille sula Pahuus ombi heiden Joukossans.
Ps 55:17 Mutta mine tadhon hwta Jumalan tyge/ ia HERRA autapi minua.
Ps 55:18 Ectona/ ia amulla/ ia polipeiuene tadhon mine walitta ia idke/ ia nin hen cwldelepi minun äneni.
Ps 55:19 Hen lunastapi minun Sieluni nijste/ iotca sotiuat minun wastani/ ia rauhan henelle saattapi/ waicka monda ouat minun wiholiseni.
Ps 55:20 Jumala site cwlkan/ ia heite neuritteköön/ ioca alati pysypi. Sela. Sille eipe he paranna heitens/ ia euet Jumala pelke.
Ps 55:21 Sille he laskeuat kädhense henen Rauhalistens päle/ ia riuauat henen Lijtonsa.
Ps 55:22 Liuckambi quin Woi/ on heiden Swns/ ia piteuet quitengin Sodhan mielisens/ Heiden sanans ouat siliemmet quin Oliu/ ia ouat quitengin paliat Miecat.
Ps 55:23 Loota sinun Surus HERRAN päle/ hen elettepi sinua/ Ja ei hen salli sen Wanhurskan olla culcuiana ijancaikisesta.
Ps 55:24 Mutta sine Jumala alassöxet heite sihen syuehen Copahan/ Ne Verenahnet ia Petteiet euet tule polelle ikeens/ Waan mine toiuon sinun päles.

LVI. Psalmi

On yxi Rucous tuskassa/ wapadhuxen teden/ Ja ombi mös yxi Lohutos.
Sille quin rucoili/ ia wapadhettijn/ Nin mös me rucolkam ia uskossa wapadhust odhottakam.
Ette Dauid oli mucalaisten seas ia ei iulghenut sielle puhua eli iotakin walitta Saulit wastan. Senteden cutzupi hen itzens tesse Mykexi Mettisexi.

Ps 56:1 Yxi Dauidin Cullainen Cappale/ sijte mykest Mettisest/ ninen Mucalaisten seas/ Coska ne Philisterit käsitit henen Gathis.
Ps 56:2 JUmala ole minulle armolinen/ sille Inhimiset tactouat minua alassulloa/ Jocapeiue he sotiuat ia minua adhistauat.
Ps 56:3 Minun wiholiseni alassullouat minua iocapeiue/ Sille monda sotiuat coriasti minua wastan.
Ps 56:4 Coska mine pelken itzeeni/ nin mine toiuon sinun päles.
Ps 56:5 Mine tadhon yliste Jumalan Sanan/ Jumalan päle mine tadhon toiuo/ ia en pelke minuani/ Mite iocu liha minun tekis?
Ps 56:6 Jocapeiue he minun sanani wäritteleuet/ caiki heiden aiatoxens ouat minua wahingoittaxens.
Ps 56:7 He piteuet ycte ia weijuuet/ ia warinottauat minun Candapästeni/ quinga he minun Sieluni käsiteisit.
Ps 56:8 Mite he paha tekeuet/ iopa se on andexiannettu/ Jumala sencaltaisia Inhimisie alassöskön ilman caikita armoita.
Ps 56:9 Lue minun Packoni/ pane minun Kyneleni sinun Leilihis/ Sine heite ilman epelemet luet.
Ps 56:10 Silloin pite minun Wiholiseni tacaperin pakeneman/ coska mine hwdhan/ nin mine homaitzen/ Ettes minun Jumalan olet.
Ps 56:11 Mine tadhon yliste Jumalan Sanan/ Mine tadhon yliste sen HERRAN Sanan.
Ps 56:12 Jumalan päle mine toiuon/ ia en pelke itzeni/ Mite iocu Inhiminen minun tekis?
Ps 56:13 Mine olen sinulle Jumala Lupauxen tehnyt/ Ette mine tadhon sinua kijtte.
Ps 56:14 Sille sine olet pelastanut minun Sieluni Colemasta/ minun Jalcani langemisest/ Ette mine waellaisin Jumalan edesse/ ninen Eleuiten walkiuxes.

LVII. Psalmi

On yxi Rucous/ sen entisen Psalmin caltainen/ waan toises Dauidin Tuskas.

Ps 57:1 Yxi Dauidin Cullainen Cappale edelweisattapa ( ettei hen huckuisi ) coska hen Saulin edheste pakeni Loolahan.
Ps 57:2 JUmala ole minulle armolinen/ ole minulle armolinen/ Sille sinun päles minun Sielun vskalta/ Ja sinun Sipeis warion ala mine turuan/ Sihenasti ette se Onnettomus ohitzekeupi.
Ps 57:3 Mine hwdhan Jumalan tyge/ sen caikeincorkeiman/ sen Jumalan tyge ioca minun wihleitzyenj loputtapi.
Ps 57:4 Hen lehettepi Taiuahast ia auttapi minua/ minun Wpottaiani pilcoista/ Sela/ Lehetteken Jumala henen Armons ia Wakudhens.
Ps 57:5 Mine macan Sieluni cansa Jalopeurain seas/ Ne Inhimisten Lapset ouat Liekit/ Heiden Hambans ouat Keihet ia Noolet/ ia heiden Kielens tereue Miecka.
Ps 57:6 Yleskorghota itzes Jumala Taiuahan ylitze ia sinun Cunnias caiken Mailman ylitze.
Ps 57:7 Werkon he wiritteuet minun keumiseni eteen/ ia alaspainauat minun Sieluni/ Copan he minun eteeni caiuauat/ ia sihen he itze sisellelangeuat. Sela.
Ps 57:8 Walmis ombi minun Sydhemen/ Jumala/ walmis ombi minun sydhemen/ ette mine weisaisin ia kijtteisin.
Ps 57:9 Ylesherä minun Cunnian/ ylesherä Psaltari ia Candele/ warhan mine tadhon ylesheräte.
Ps 57:10 HERRA sinua mine tadhon Kijtte Canssain seas/ ia tadhon sinulle Kijtostweisata Sucukunnissa.
Ps 57:11 Sille ette sinun Laupiudhes on nin auara quin Taiuas on/ ia sinun Totudhes nin auara quin Piluet keuuet.
Ps 57:12 Yleskorghota sinus Jumala ylitze Taiuahan/ ia sinun Cunnias ylitze caiken mailman.

LVIII. Psalmi

On samast Asiast/ quin Entiset Psalmit/ Saulin wastan ia ninen/ iotca hende yllytit Dauidj wainoman/ ninquin Capinannostaia wastan.
Ja on yxi Lohutos Ette turhat ouat Seurakunna' ia Jumaliste' wainouaisten wihaiain iulmaus/ Jotca huckuuat/ waan ne pyhet wapadhetaan.

Ps 58:1 Yxi Dauidin Cullainen Cappale edelweisattapa/ Ettei hen huckuisi.
Ps 58:2 OLlettaco te sis iuri nin Myket/ ettei te tadho puhua mite Oikeus on/ ia domita mite coctuus on/ Te Inhimisten Lapset?
Ps 58:3 Ja/ sulast pahudhest te wärydhen teette Makunnasa/ ia cocta riennet teiden Käsillen Wäkiualta tekemen.
Ps 58:4 Nuriat ouat ne Jumalattomat Eitins codhusta/ Ne walecteliat exyuet hamast Eitins codhusta.
Ps 58:5 Heiden iulmistoxens on ninquin Kermen iulmistus/ Ninquin cwroin Kykermen/ ioca Coruans kijnitukitze.
Ps 58:6 Ettei hen cwlisi Lumoians ände/ sen Lumoians/ ioca hyuesti lumoia taita.
Ps 58:7 Jumala serie heiden Hambaans heiden Swhuns/ Rickimurena HERRA ne Nooren Jalopeuran Söme Hambahat.
Ps 58:8 Heiden pite poissulaman ninquin wotaua Wesi/ he ambuuat heiden Noolillans/ Mutta ne samat rickanduuat.
Ps 58:9 He huckuuat ninquin Näkincodhat rauckeuat/ Ja ninquin waimon Lodhencando/ euet he Auringoista näe.
Ps 58:10 Ennen quin teiden Oriantappuran kypsyuet Pensaans päle/ nin pite ydhen Wihan heite toorehnans poiszrepeisemen.
Ps 58:11 Se wanhurskas sijte iloitzepi/ coska hen sencaltaisen Coston näkepi/ ia pesepi henen Jalcans sen Jumalattoman * weresse.
Ps 58:12 Ette Jocaitzen sanoman pite/ Sen Wanhurskan pite sen quitengin nautitzeman/ Ette Jumala tosin wiele Domari ombi Maan päle.

LIX. Psalmi

On yxi Rucous Wapatoxen teden. Sille ette caiki Dauidin Historiat/ waiuat ia Pacot/ ouat Christusen ia Seurakunnan Esikuuat. Joinenga Wiholisia wastan tesse Psalmis rucollan.

Ps 59:1 Yxi Dauidin Cullainen Cappale ( ettei hen huckuisi ) coska Saul lehetti henen Honetans skantzaman/ saadhaxens hende tappa.
Ps 59:2 PElasta minua minun Jumalan minun wiholisistani/ ia wariele minua nijste/ iotca heitens minun wastani asettauat.
Ps 59:3 Pelasta minua nijste Pahointekijst/ ia auta minua nijste Werenahneista.
Ps 59:4 Sille catzos HERRA/ he weijuuet minun Sieluni ielkin/ Ne Wäkeuet cocouat heitens minun wastani/ Ilman minun syteni ia ricostani.
Ps 59:5 He ioxeuat ilman minun syteni/ ia walmistauat heitens/ Ylesnouse ia cochta minua/ ia catzo sihen.
Ps 59:6 Sine HERRA Jumala Zebaoth/ Israelin Jumala/ Ylesherä etziskelemän caiki Pacanat/ Ele ketegen heiste armaitze/ iotca sencaltaiset padhitut Pahointekiet ouat.
Ps 59:7 Anna/ heite Ecton polen palata/ ia vlwocan ninquin Coirat/ ia samotcaan ymberi Caupungin.
Ps 59:8 Catzos/ he puhuuat keskenens/ Miecat ouat heiden Hwlisans/ Cuca sen cwlis?
Ps 59:9 Mutta sine HERRA naureskelet heite/ ia nietelet caiki Pacanat.
Ps 59:10 Heiden wäkewydhens teden mine turuan sinun tyges/ Sille Jumala ombi minun warieluxen.
Ps 59:11 Jumala osotta minulle runsasti henen Hywydhens/ Jumala andapi minun lustin nädhexeni minun Wiholisteni päle.
Ps 59:12 Ele heite tapa/ ettei minun Canssan site wnodhais/ Mutta haiota heite sinun woimallas/ HERRA ombi meiden Kilpen/ ia alaspaiskapi heite.
Ps 59:13 Heiden Opetuxens on sula syndi/ ia wijpyuet heiden Coreuxisans/ ia euet mwta sarna/ quin sula Kiroust ia Napistost.
Ps 59:14 Ulospyhgi heite wihasas/ vlospyhgi heite/ ettei he olisickan/ ia ymmerdheisi ette Jumala ombi Haltia ylitze Jacobin caikesa mailmasa. Sela.
Ps 59:15 Anna heite Ecton polen palata/ ia vluocan ninquin Coirat/ ia samotcan ymberi Caupungin.
Ps 59:16 Anna heite ioosta sinne ia tenne Roan teden/ ia vluocan/ coska euet he rauituxi tule.
Ps 59:17 Mutta mine tadhon weisata sinun Wäkewydhestäs/ ia Homenelda kerskata sinun Hywyttes. Sille sine olet minun Warieluxen ia Turuan minun Hädhesseni.
Ps 59:18 Mine tadhon sinulle minun Turuan Kijtostweisata/ Sille sine Jumala olet minun Warieluxen/ ia minun armolinen Jumalan.

LX. Psalmi

On yxi Kijtoswirsi/ Ette Waldakunda on Wiholisest warieltu/ ia sen saadhun Woiton tedhen/ ia ette Lijton Arki iellenssaatin.
Nin mös sen tedhen Opin ia Wissin Jumalan palueluxen edest/ iotca Saulin aican olit mahanlangeneet/ Ja tesse hen todista/ ettei ne ole Inhimisten woimisist/ waan Jumalan Lahiat. Mutta sen ialon Waldakunnans/ hen Cuckaisexi cutzupi.

Ps 60:1 Yxi Dauidin Cullainen Cappale/ edelweisattapa/ ydhest Cullaisest Cuckaisen Seppeleist/ opettaman/
Ps 60:2 Coska hen oli sotinut Syrein cansa Mesopotamiast/ ia ninen Zoban Syrein cansa. Coska Joab palasi/ ia Löi ne Edomiterit sijnä Solanlaxos/ caxitoistakymmende Tuhatta
Ps 60:3 JUmala sine quin meite poislyckesit ia haiotit/ ia wihainen olit/ Wahuista taas meite.
Ps 60:4 Sine quin Maan lijkuttanut/ ia haliettanut olet/ Paranna henen Raghonsa/ ioca nin wierinnyt on.
Ps 60:5 Sille sine olet sinun Canssalles cowutta osottanut/ Sine wijnalla meite iootit ette me combistuisim.
Ps 60:6 Mutta sine quitengin annoit sinun Pelkeueistes ydhen Merkin/ Jonga he ylesoiensit/ ette he turuatut olisit. Sela.
Ps 60:7 Ette sinun Ysteues wapatuxi tulisit/ Nin auta nyt sinun oikialla Kädhelles/ ia cwldele meite.
Ps 60:8 Jumala puhupi henen Pyhydhesens/ sijte mine iloitzen/ ia tadhon Sichem iaca/ ia sen Suchetin Laxon vlosmitata.
Ps 60:9 Gilead ombi minun/ minun ombi Manasses/ Ephraim on minun Pääni woima/ Juda on minun Päruchtinan.
Ps 60:10 Moab on minun pesin Patan/ ylitze Edomin mine vloswenyten minun Kengeni/ Philistea se minuhun ihastupi.
Ps 60:11 Cuca wiepi minua ychten wahuan Caupungin? Cuca iodhattapi minua haman Edomin?
Ps 60:12 Etkö sine Jumala site tee/ ioca meite poislyckesit? Ja etpes vlosmene Jumala meiden Sotawäen cansa?
Ps 60:13 Saata meille apu tuskasa/ Sille ette Inhimisten Apu ombi turha.
Ps 60:14 Jumalan cautta me tadhomma wäkeuet Teghot päätte/ Ja hen alastallapi meiden Wiholiset.

LXI. Psalmi

On yxi Rucous/ Esiuallan/ Waldakunnan/ ia Kuningan edest/ ia osotetan cutka ouat ne wahwimat Waldakundain aset ia warieluxet/ nimiten/ se totinen Jumalan Auxihwtamus/ Ei Sodhan hangistoxen/ harniskain/ aseis/ eli muihin vskaltaman/ Waan ainoan Jumalan päle. coska se wissi Oppi ia Jumalanpaluelus ketketen ia pideten.

Ps 61:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa Candelein päle.
Ps 61:2 CWldele HERRA minun Hwtoni/ ia wariota minun Rucouxistani.
Ps 61:3 Tesse alhalla Maan päle hwdhan mine sinun tyges/ coska minun Sydhemen adhistoxes on/ wie minua sis yhden corckian Callion päle.
Ps 61:4 Sille sine olet minun Turuan/ yxi wahua Torni minun wiholisteni edhes.
Ps 61:5 Mine tadhon asua sinun Maiasas ijancaikisesta/ ia vskallan sinun Sipeis ala. Sela.
Ps 61:6 Sille sine Jumala cwlet minun Lupauxeni/ Sine hyuesti maxat nijlle/ iotca sinun Nimees pelkeuet.
Ps 61:7 Sine annat Kuningalle pitken ijen/ ette henen wotens olisit sucukunnasta nin sucukundahan.
Ps 61:8 Ette he alati istuuana pysyisit Jumalan edes/ Osota henelle Hywytte ia Totutta/ iotca hende warielisit.
Ps 61:9 Nin mine tadhon sinun Nimelles Kijtostweisata ijancaikisesta/ Ette mine maxaisin minun Lupauxeni peiue peiuelde.

LXII. Psalmi

Tesse on Jalo Esicuua tauoitettapa Tuskissa/ ettei me silloin epelisi Jumalan auusta.
Teme on mös tylyn Hoouijn vlosmalaus.
Ja ettei me vskallaisi Lihalisijn helpoin/ iotca turhat ouat hädhisse. waan käsittekem Jumalan Laupius vskolla/ quin hen caikille lupapi/ ia olcam kersiueiset.

Ps 62:1 Dauidin Psalmi Jeduthun edhest/ edelweisattapa.
Ps 62:2 MInun Sielun odhottapi ainoast Jumalan ielkin/ ioca minua auttapi.
Ps 62:3 Sille hen ombi minun Uskalluxen/ minun Apun/ minun Warieluxen/ ettei minua mikeen Paha cukistais/ edhesquinga swri se oliska.
Ps 62:4 Quingacauuan te caiki ychte weijutte/ ette te hende surmaisit/ Ninquin iocu Callistapa Seine/ ia halkeua Mwri?
Ps 62:5 He waiuoin aiatteleuat/ quinga he hende mahanpolkisit/ achkeroitzeuat heitens Walehese/ Andauat hyuie sanoia/ waan sydhemissens he kiroleuat. Sela.
Ps 62:6 Mutta minun Sielun wartioitze waiuoin Jumalan päle/ Sille hen on minun Toiuon.
Ps 62:7 Hen on minun Uskalluxen/ minun Apun/ ia minun Warieluxen/ etten mine lange.
Ps 62:8 Jumalan tykene ombi minun Terueydhen/ minun Cunnian/ minun Wekewydheni Callio/ Minun Turuan ombi Jumalan päle.
Ps 62:9 Toiuocat henen pälens aina rackat Inhimiset/ vloswodhattacat teiden sydhemen henen eteens/ Jumala ombi meiden Turuan. Sela.
Ps 62:10 Mutta Inhimiset euet sijsken miteken ole/ ia ne Kempit mös puuttuuat/ he painauat wähemen quin Tyhie/ nin monda quin he ouat.
Ps 62:11 Elket vskalco Wärydhen ia Wäkiuallan päle/ Elket teiten pitekö nihin/ iotca ei miten ole/ Jos teille Rickautta tygelange/ nin elket sydhenden sihen laskeco.
Ps 62:12 Jumala on ydhen Sanan puhunut/ sen olen mine vsein cwllut/ Ette Jumala yxinens wäkeue on.
Ps 62:13 Ja sine HERRA olet armolinen/ ia maxat iocaitzen ansionsa ielkin.

LXIII. Psalmi

On yxi Walitos/ ette hen radholinen oli Jerusalemist/ Jumalan Seurakunnast ia Palueluxest/ sijnä Ziphin corues/ iossa hen pitken aian lymyi/ sihenasti ette hen wimein ilmoitettijn Saulin edes/ ninen ziphein cautta.
Ja ette Dauid pysi ööte ia peiue/ Jumalan Cunnian yliste/ muidhen pyhein cansa Jerusalemis/ ia ei saanut/ ette hen radholinen oli. Nin hen quitengin site Hengesse alati teki sijnä Corues.
Ja wchkapi Wiholisens/ iotca täte teit/ Jumalalda pahan Coston. Quin mös nijlle tapactupi/ iotca muilda Jumalan sanan poisesteuet.

Ps 63:1 Dauidin Psalmi coska hen oli sijnä Judan Corues.
Ps 63:2 JUmala sine olet minun Jumalan/ warahin mine waluo' sinun ielkes/ sinun tyges minu' Sielun ianopi/ Minun Lihan sinua halapi/ carkias ia quiuas Maas/ ioca ombi wesitöin.
Ps 63:3 Sielle mine catzon sinun ielkes/ sinun Pyhydhesses/ ette mine näkisin sinun Woimas ia Cunnias.
Ps 63:4 Sille sinun Hywydhes ombi parambi quin Eleme/ minun Hwleni kijtteuet sinua.
Ps 63:5 Sielle mine kernasti sinua Cunnioitaisin minun Ikepeiueni/ Ja minun Käteni ylesnostan sinun Nimehes.
Ps 63:6 Se olis minun sydhemeni ilo ia riemu/ coska mine kijteisin sinua ilolisen swn cansa.
Ps 63:7 Coska mine Wooteseni lasken/ nin mine muistan sinun päles/ Coska mine ylesheren/ nin mine puhun sinusta.
Ps 63:8 Sille sine olet minun Auttaian/ ia sinun Sipeis Warion alla mine kerskan.
Ps 63:9 Minun Sielun rippupi sinusta/ Sinun Oikia kätes minun ylespite.
Ps 63:10 Mutta he etziuet cadhottaxens minun Sieluani/ heiden teuty Maan ala menne.
Ps 63:11 Heiden pite Miecahan langeman/ ia Ketuille osaxi tuleman.
Ps 63:12 Mutta se Kuningas iloitzepi Jumalas/ Joca henen cauttans wanno/ se cunnioitetaan/ Sille ne walhenswdh pitte kijnitukittaman.

LXIIII. Psalmi

On yxi caunis Rucous Seurakunnan Wiholistein ia Panetteliadhen myrkyleisten kielein/ ia Pahan elkisten Neuuoin wastan/ Jotca mailmas aina ne Jumaliset weijuuet ia wainouat.

Ps 64:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa
Ps 64:2 CWldele Jumala minun Ändeni minun Walituxessani/ Wariele minun Elemen silde hirmuliselda wiholiselda.
Ps 64:3 Peite minua ninen Pahoin cocouxist/ ninen Pahantekiedhen Kimbusta.
Ps 64:4 Jotca heiden Kielens hiouat ninquin Miecan/ Jotca ambuuat heiden myrkylisille sanoilans/ ninquin Nolilla.
Ps 64:5 Ette he salaisest ambuisit sen Hurskan/ Ekilisest he ambuuat henen pälens/ ilman pelgota.
Ps 64:6 He ouat rochkiat heiden pahain aighotustens cansa/ ja puhuuat quinga he Paulat wiriteisit/ ia sanouat/ Cuca taita ne nähdä?
Ps 64:7 He tichterauat Coirutta/ ia sala sen piteuet/ he ouat pahaelkiset ia piteuet caualat Joonet.
Ps 64:8 Mutta Jumalan pite heite ekist ambuman/ nin ette heiden kiuistemen pite.
Ps 64:10 Ja caiki Inhimiset iotca sen näkeuet/ pite sanoman/ Sen Jumala on tehnyt/ ia astaitzeman sen oleuan Jumalan teghon.
Ps 64:11 Heiden oma Kielens pite heite langettaman/ ette iocainen quin heite näke/ pite heite häueisemen.
Ps 64:12 Ne Wanhurskat pite heidens HERRASSA riemuitzeman/ ia henen pälens vskaldaman/ Ja caiki hurskat sydhemet pite sijte kerskaman

LXV. Psalmi

Teme Psalmi kijttepi Jumalan hiliasudhen/ rauhalisen/ ia leuolisen Aian edest/ Ja ensin Jumalan sanan/ ia syndein andexiandamisen teden.
Sijtte hen mainitze ne vlcoiset Jumalan lahiat/ quin on/ Rauha/ Pellon casuo/ Elatus ia sencaltaiset/ nin/ ette coco Woosi on quin ymrienen Crunu/ moninaisist Jumalan Lahioista ommeltu/ cudhottu ia souitettu.
Joca Psalmi mös ymmerteten Christusen waldakunnasta ia sijte vdhesta Testamentiste.

Ps 65:1 Dauidin Psalmi weisoxi edelweisattapa.
Ps 65:2 JUmala sinua Kijtetän Zionin hiliasudhes/ ia sinulle Lupaus maxetan.
Ps 65:3 Sine cwldelet Rucouxet/ Senteden tulepi caiki Liha sinun tyges.
Ps 65:4 Meiden Pahatteghot raskauttauat meite hartasti/ waan anna sine meille synnit andexi.
Ps 65:5 Autuas on se/ iongas vlosualitzet ia tyges sen otat/ ette hen sinun Cartanoisas asuis/ Henelle ombi runsas vskallus sinun Honestas ia pyhest Templistes.
Ps 65:6 Cwldele meite sen ihmelisen Wanhurskaudhes ielkin/ Jumala meiden Autudhen/ Jocas olet caikein Turua Maan päle/ ia caucana Meresse.
Ps 65:7 Sine ioca Wooret wahuistat auusans/ ia hangittu olet woimalla.
Ps 65:8 Sine quin asetat Meren pauhinan/ sen Alloin iylinän/ ia Canssain metelin.
Ps 65:9 Ette ne hemmestuisit/ iotca nijsse Maanäris asuuat/ sinun Merkis teden/ Sine iloitat caiki mite lijckupi/ seke Homeneltain ia Echtoisen.
Ps 65:10 Sine etziskelet Maan ia liotat sen/ ia teet sen ylenrickaxi/ Jumalan * wirta ombi teunens wettä/ sine heiden Jyuens casuatat/ ettes nein Maan walmistat.
Ps 65:11 Sine iotat henen Wacons/ ia merghietet henen Kyndöns/ Sateella sine ne pehmitet/ ia siughnat henen Laihonsa.
Ps 65:12 Sine crunat Wodhen sinun Hywydhelles/ ia sinun Askeles tiuckuuat rasuasta.
Ps 65:13 Ne Asumiset Corues ouat mös Lihauat/ ette he tiuckuuat/ ia ne Cuckulat ouat ymberins iloisans.
Ps 65:14 Laitumat ouat teunens Lauma/ ia ne Laxot tihkiet Jyuist seisouat/ nin ette sijte ihastutan ia Lauletan.

LXVI. Psalmi

On yxi Kijtossana moninaisten Seurakunnan ia Jumalisten wapatoxest. Ninquin mös tapactui sijnä Pumaises Meres/ coska hen Juttat sijte Tijrannist Pharaonist wapachti.

Ps 66:1 Dauidin Psalmi Weisoxi edelweisattapa.
Ps 66:2 IHastucat Jumalallen/ caiki Maa/ Kijtostweisacat henen Nimens cunniaxi/ ylisteket hende Herraten.
Ps 66:3 Sanocat Jumalalle/ quinga ihmeliset ouat sinun Töös/ Sinun wiholisilles pite pwttuman sinun swren wäes tedhen.
Ps 66:4 Caiki Maa cumartakon sinua/ ia kijtostweisakan sinun Nimees. Sela.
Ps 66:5 Tulcat/ ia catzocat Jumalan teghot/ ioca nin ihmelinen on henen töidhens cansa Inhimisten Lasten seas.
Ps 66:6 Hen mwttapi Meren quiuaxi/ nin ette Jalghasin ylitze wädhen keudhen/ Sijte me heneste iloitzemma.
Ps 66:7 Hen hallitzepi Wallans cautta ijancaikisesta/ henen Silmens catzeleuat Canssain päle/ Ne poislangeuaiset ei pidhe woiman heitens ylescorghotta. Sela.
Ps 66:8 Kijtteket te Pacanat meiden Jumalan/ andacat henen Kijtoxens änen caucana caiacta.
Ps 66:9 Joca meiden sielun elemese pite/ ia ei salli meiden Jalcoijanna liukastella.
Ps 66:10 Sille sine Jumala olet meite coetellut/ ia valanut/ ninquin Hopia waletan.
Ps 66:11 Sine weit meite fangiuxehen/ ia panit coorman meiden Landen päle.
Ps 66:12 Sine olet andanut Inhimiset meiden Päänne ylitze menne/ Me olema Tuleen ia wäteen tulluet/ Mutta sine meite vlosweit ia wirghotit.
Ps 66:13 Senteden mine tadhon Poltwffrin cansa sinun Hooneses siselkieudhe/ ia minun Lupauxeni sinulle maxa.
Ps 66:14 Jotca minun Hwleni lupasit/ ia minun Swn puhunut on/ minun tuskassani.
Ps 66:15 Lihauat Poltwffrit mine teen sinulle poltetuista Oinaista/ mine wffran sinulle Naudhat Cauristen cansa. Sela.
Ps 66:16 Tulkat/ cwlkat/ te caiki iotca Jumalata pelket/ Mine tadhon ilmoitta mite hen minun Sieluni tehnyt on.
Ps 66:17 Henen tygens mine swni cansa hwsin/ ia ylistin henen minun Kielelleni.
Ps 66:18 Jos mine iotakin wärytte pidheisin minun sydhemesseni/ nin eipe HERRA minua cwldelis.
Ps 66:19 Senteden cwldelepi minua Jumala/ ia waarinottapi minun Rucouxen äneste.
Ps 66:20 Kijtetty olcoon Jumala/ ioca minun Rucoustani ei poishylie/ eike henen Hywyttens minusta poiskäenne.

LXVII. Psalmi

On yxi Rucous/ ette Se luuattu Messias leheteteisijn/ ia ette Se Euangeliumin äni/ mös Pacanoitten seas/ ymberi caiken mailman haiotetaisijn/ iosta Christusen Waldakunda lisennyis.

Ps 67:1 Yxi Psalmiweisu edelweisattapa kieldein päle.
Ps 67:2 JUmala olcon meillen armolinen ia siugnatkon meite/ hen walistacan aina Casuonsa meiden pällen. Sela.
Ps 67:3 Ette me Maan päle henen Tiens tundisimma/ ia caikein Pacanadhen seas henen Terueydhens.
Ps 67:4 Sinua Jumala Canssat kijtteuet/ sinua caiki Canssat kijtteuet.
Ps 67:5 Ne Canssat iloitzeuat ia ihastuuat/ ettes Canssat oikein Domitzet/ ia hallitzet ne Canssat Maan päle. Sela.
Ps 67:6 Sinua Jumala Canssat kijtteuet/ sinua caiki Canssat kijtteuet.
Ps 67:7 Maa andapi henen hedhelmens/ siugnatkan meite Jumala/ meiden Jumalan.
Ps 67:8 Siugnatkan meite Jumala/ ia caiki Mailma hende pelietkön.

LXVIII. Psalmi

Teme on yxi Jalo Psalmi/ ia Woiton wirsi/ Christusesta ia henen Waldakunnastans/ quin on se oikea Christikunda.
Ja on tesse yxi Ennustos Christusen Personast/ ia henen Ylesnousemisestans/ Taiuahan astumisestans/ Pyhen hengen Lahiain lehettemisest/ Ja Apostolist/ Opettaist/ Prophetist/ ia ioista Euangelium piti sarnattaman/ iolla Perkele tallatan/ ia Christusen waldakunda leuiteten.
Nin mös ennustetaan. Juttain/ Sinagogan/ waldakunnan/ Pappiudhen/ Lain ia sen Jumalanpalueluxen poispanemisest/ Ja mös sijte vdhest ia ijancaikisesta Waldakunnasta/
Lopusa hen neuuo rucoleman/ ette Jumala neite wahuistais/ ioista hen sijtte Kijtetuxi tulis.

Ps 68:1 Yxi Dauidin Psalmiweisu edelweisattapa.
Ps 68:2 YLesnoskan Jumala/ ette henen Wiholisens haiotetaisijn/ Ja iotca hende wihauat/ paetkan henen edestens.
Ps 68:3 Poisaia heite ninquin Sauu poisaietan/ Ninquin Medeuaha sulapi Tulen edes/ Nin huckucan ne Jumalattomat Jumalan casuon edes.
Ps 68:4 Mutta ne Wanhurskat riemuitkan ia iloitkan Jumalan edes/ ia riemuitkan sydhemestens.
Ps 68:5 Weisacat Jumalalle/ Kijtostweisatka henen Nimellens tehket henelle Tiete/ ioca hiliast edesmene/ henen Nimens on HERRA/ ia iloitka henen edesens.
Ps 68:6 Joca ombi Oruoille yxi Ise/ ia Leskein Domari/ Hen ombi Jumala henen pyhesse asumisesans.
Ps 68:7 Yxi Jumala ioca yxineisten andapi Honen teunens Lapsia/ Joca ne Fangit vloswiepi oikialla aialla/ ia andapi ne poislangenet Quiuasa aswa.
Ps 68:8 Jumala/ coskas sinun Canssas edelkeuit/ Coskas waelsit Coruesa. Sela.
Ps 68:9 Nin Maa wapisi/ ia ne Taiuahat tiukuidh/ temen Jumalan edes Sinais/ sen Jumalan edes/ ioca Israelin Jumala on.
Ps 68:10 Mutta nyt sine Jumala annat ydhen armolisen Sateen/ Ja sinun Perimises/ ioca quiua on/ sine wirghotat.
Ps 68:11 Ette sinun Eleimes sijne asuisit/ Jumala sine wirghotat ne Radholiset sinun Hywydhelles.
Ps 68:12 HERRA andapi Sanan/ swren Euangelisterin ioukon cansa.
Ps 68:13 Ne Sotawäen * Kuningat ouat keskenens Ysteuet/ ia se * HonenCunnia vlosiakapi Röueyxet.
Ps 68:14 Coska te Scantzit rakennat/ nin se kijldepi quin Mettisen Siuet/ iotca ninquin * Hopia ia Culda leuckyuet.
Ps 68:15 Coska se Caikiualdias iocapaicas heiden seasans Kuningat asettapi/ nin seijes tulepi/ cussa syngy on.
Ps 68:16 Se Jumalan Mäki on yxi * Hedhelmelinen mäki/ yxi swri ia hedhelmelinen mäki.
Ps 68:17 Mixi te yleskarkat swret Wooret? teme ombi se Jumalan Woori/ iossa hen mielistu asuman/ ia HERRA pysypi siele ijancaikisesta.
Ps 68:18 Ne Jumalan Rattat ouat monda tuhatta kerta tuhat/ se HERRA ombi heisse sijnä Pyhes Sinais.
Ps 68:19 Sine ylesastuit corkiuxeen/ ia olet fangittanut sen Fangiuxen/ sine olet Lahioia sanut Inhimisie warten/ Ne * poislangeuaiset mös/ ette sen HERRAN Jumalan cummigin siele asuman pite.
Ps 68:20 Kijtetty olcon se HERRA iocapeiue/ Jumala panepi ydhen Corman meiden pälen/ Mutta hen auttapi mös meite. Sela.
Ps 68:21 Meille ombi yxi Jumala/ ioca auttapi/ ia se HERRA Jumala/ ioca Colemasta wapacta.
Ps 68:22 Mutta Jumalan pite henen Wiholisens Päädh serkemen/ ynne heiden Päälakiens cansa/ iotca pysyuet heiden Synnissens.
Ps 68:23 Quitengin sanopi HERRA/ Mwtamat nijste Lihauista mine tadhon hakia/ Meren sywydheste mine tadhon mutamita hakia.
Ps 68:24 Senteden pite sinun Jalcas/ wiholises Weres ferietuxi tuleman/ ia sinun Coiras pite sen noleman.
Ps 68:25 Se näkypi Jumala quingas waellat/ Quinga sine minun Jumalan ia Kuningan Pyhydhes waellat.
Ps 68:26 Ne laulaiat edelkeuuet/ Sitelehin ne Leicarit Picadhen seas/ iotca Trumboin päle löuet.
Ps 68:27 Kijtteket HERRA Jumala Seurakunnissa/ sen Israelin Lechten teden.
Ps 68:28 Siele hallitzepi heiden seasans se pieni BenJamin/ Ne Judan Pämiehet heiden Joukoinens/ Ne Zebulonin Pämiehet/ ia ne Nephthalin Pämiehet.
Ps 68:29 Sinun Jumalas/ ombi sinun Waldakundas ylesoijendanut/ Wahuista site Jumala meisse/ Sille se ombi sinun Tekos.
Ps 68:30 Sinun Templis polesta/ quin on Jerusalemis/ pite Kuningat sinulle Lahioia wiemen.
Ps 68:31 Nuchtele se * Peto Roghossa/ Ne Herkein Laumat heiden Wasickaidhes seas/ iotca waatiuat Rahan teden/ Hen haiotta ne Canssat/ iotca kernasti sotiuat.
Ps 68:32 Ne Pämiehet Egyptist pite tuleman/ se Ethiopia pite Käsiens Jumalan tyge vlosoiendaman.
Ps 68:33 Te Kuningain Waldakunnat maan päle weisacat Jumalalle/ Kijtostweisatka HERRALLE. Sela.
Ps 68:34 Se quin asupi Taiuahissa iocapaicas haman alghusta/ Catzo/ hen andapi henen Jylinens woiman.
Ps 68:35 Andacat Jumalalle Woima/ henen Herraudhens ombi Israelis/ ia henen Woimans piluis.
Ps 68:36 Jumala on ihmelinen henen Pyhydhesens/ Hen on Israelin Jumala/ Hen andapi Canssalle wäen ia woiman/ Kijtetty olcon Jumala.

Se Wides Ölucu.

LXIX. Psalmi

On Christusen Rucous/ ristis ia surimis pinois/ iotca hen meiden Syndien teden kersi.
Mutta coco Seurakunnan teden hen rucolepi wapadhosta/ Ninquin hen sanopi. Elket ne wilpistelkö minun teden/ iotca sinua odhottauat. Waan Juttat hen kirole ia poishylke.
Mutta Lohutos ia henen pina's hedhelme lopussa ouat sijne/ Ne waiuatudh sen näkeuet ia iloitzeuat.

Ps 69:1 Dauidin Psalmi/ Cuckoisista edelweisattapa.
Ps 69:2 JUmala auta minua/ Sille ette wädhet keuuet haman minun Sieluuni asti.
Ps 69:3 Mine waion syuehen Mutahan/ iossa ei pohia ole/ Mine olen tullut syuihin Wäsihin/ ia wirta minun vpotti.
Ps 69:4 Mine hwtaen wäsyin/ minun Curckun raukeni/ minun näkyni waipuuat/ ette mine nincauuan minun Jumalani ielkin odhotan.
Ps 69:5 Nijte on enembi quin minun Päsäni hiuxit/ iotca ilman syte minua wihauat.
Ps 69:6 Jotca wärydhelle minun Wiholiseni ouat/ ia minua hucuttauat/ ouat wäkeuet/ nijte teuty minun maxa/ iota em mine röuennyt.
Ps 69:7 Jumala sinepä tiedhet minun Tyhmydheni/ ia minun Ricoxeni euet ole sinun edeses salatut.
Ps 69:8 Ele salli heite häpiehen tulla minusta/ iotca sinua odhottauat HERRA HERRA Zebaoth/ Ele anna heite häueiste/ minun tecteni/ iotca sinua etziuet Israelin Jumala.
Ps 69:9 Sille sinun tedhes mine pilca kersin/ Minun Casuon ombi teunens häpie.
Ps 69:10 Mine olen Mucalaisexi minun Welghilleni tullut/ ia Oudoxi minun Eiteni Lapsille.
Ps 69:11 Sille sinun Hones Kiuaus minua ylessöpi/ Ja heiden Pilcans iotca sinua pilcasit/ langesit minun pälleni.
Ps 69:12 Ja mine idkin ia paastosin hartahasta/ ia pälisexi mine pilcattijn.
Ps 69:13 Ja mine puin Sekin minun päleni/ Waan he sijttekin Leickie teit.
Ps 69:14 Jotca Portissa istuuat ne minusta iaritteleuat/ ia Joopumises he minusta weisauat.
Ps 69:15 Mutta mine HERRA/ rucolen sinun tyges/ ettes armolinen olet/ Jumala sinun swren Laupiuxes polesta/ cwdele minua sinun waghan Aws cautta.
Ps 69:16 Pelasta minua Loghasta/ ettei mine alaswaioisi/ ette mine pelastetuxi tulisin minun Wiholisistani/ ia nijste syuiste Wäsiste.
Ps 69:17 Ettei ne Wedhen Kymit minua vpotaisi/ ia ne syueydhet ei minua yleslainoisi/ ia eike se Caiuon aucko sulietaisi minun ylitzeni.
Ps 69:18 Cwldele minua HERRA/ sille sinun Hywydhes ombi turualinen/ Käenne sinuas minuhun pein/ sinun swren Laupiudhes teden.
Ps 69:19 Ja ele werhoa sinun Casuoas sinun Paluelialdas/ Sille mine adhistetaan/ Cwldele minua nopiasti.
Ps 69:20 Lehennä sinuas minun Sieluni tyge/ ia päste hende minun Wiholisteni teden pälasta minua.
Ps 69:21 Sinepä tiedhet minun pilcani/ häpieni ia häueistoxeni/ caiki minun Wiholiseni ouat sinun edesses.
Ps 69:22 Pilca rickiserke minun sydhemeni/ ia murehutta minua/ Mine odhotan ios iocu armachtais/ ia eikengen ole/ Ja Lohuttaian ielkin/ Waan em mine keten leudhe.
Ps 69:23 Ja he annoit minulle Sappe södhexeni/ ia Eticata iodhaxeni/ minun swrimas Janosani.
Ps 69:24 Heiden Peutens olcon heille Paulaxi/ seke Costoxi ette Langemisexi.
Ps 69:25 Tulcon heiden Silmens pimiexi/ ettei he näkisi/ ia heiden Landeins salli aina horiua.
Ps 69:26 Uloswodhata sinun Närkestyxes heiden pälens/ ia sinun hirmulinen Wihas käsittekön heite.
Ps 69:27 Olcon heiden Asumisens kylmille/ ia eikengen olco/ ioca heiden Maiasans asuisi.
Ps 69:28 Sille he wainouat sen ionga sine lönyt olet/ ia kerskauat ettes sinun Omaitzes pahasti haauoitat.
Ps 69:29 Laske heite synniste syndihin langeta/ ettei he tulisi sinun * Wanhurskaudhes tyge.
Ps 69:30 Ulospyhi heite sijte Eleuiten Kiriasta/ ettei he nijnen Wanhurskasten cansa yleskirioitetuxi tulisit.
Ps 69:31 Mutta mine olen Radholinen/ ia murhelinen/ Jumala sinun Apus soielkoon minua.
Ps 69:32 Mine tadhon kijtte Jumalan Nimee weisun cansa/ ia tadhon hende sangen yliste Kijtoxella.
Ps 69:33 Sen pite HERRALLE paramin kelpaman/ quin iocu Herke taicka Mulli/ Jolla ouat Saruet ia Sorcat.
Ps 69:34 Ne Radholiset sen näkeuet ia iloitzeuat/ ia iotca Jumalata etziuet/ heille pite sydhemen elemen.
Ps 69:35 Sille HERRA cwlepi ne Kieuhet/ ia eipe hen Fangians ylencatzo.
Ps 69:36 Kijtteken hende Taiuat/ Maa ia Meri/ caiki mite nijsse lijckuuat.
Ps 69:37 Sille Jumala auttapi Zionin/ ia ne Judan Caupungit rakendapi/ ette sielle asutan/ ia ne periexens saauat.
Ps 69:38 Ja henen Paluelians Siemenen pite ne perimen/ ia iotca henen Nimens racastauat/ pite nijsse asuman.

LXX. Psalmi

Ombi Rucous samast Asiast/ quin se entinen Psalmi. Sille hen rucolepi sen vskomattoman Juttain Sinagogan wastan/ ia nijnen Pyhein Seurakundain edeste.

Ps 70:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa Muistoxi.
Ps 70:2 RIenne Jumala minua wapactaman/ HERRA ( kijrucdha ) minua auttaman.
Ps 70:3 Häwetkön ia häueistäkön/ iotca minun Sieluni ielkin seisouat.
Ps 70:4 Tacaperin he kietkön/ ia tulcon häueistetyxi/ Jotca minulle pahoia souat.
Ps 70:5 Ette he iellens häpien ala tulisit/ iotca minun ylitzeni hwtauat/ Ninpe/ Ninpe.
Ps 70:6 Iloitkan ia riemuitkan sinussa caiki/ iotca sinua etziuet/ ia iotca sinun Terueyttes racastauat/ aina sanocat/ Jumala olcon sangen ylistetty.
Ps 70:7 Mutta mine olen Radholinen ia Kieuhe/ rienne Jumala minun tykeni/ Sille sine olet minun Auttaian ia Pelastaian/ minun Jumalan Ele viwyte.

LXXI. Psalmi

Eipe telle Psalmilla Esipuhet ole/ Ette se ombi sen wanheneuaisen Seurakunnan Rucous/ ettei hen/ Wanhudhens wicain teden/ quin usko/ Toiuo/ Rackaus/ ia mwdh Auudh taipuuat/ Jumalalda poishylieteisi. Waan ette Jumala ne Tyrannit/ Sangarit ia Angarat/ Pyhein Wiholiset/ asetaisi hilitzisi ia alaspainaisi.

Ps 71:1 SInun päles HERRA mine vskallan/ ele laske minua ikenens häpien ala tulla.
Ps 71:2 Wapata minua sinun Wanhurskaudhes cautta/ ia auta minua vlos/ Callista sinun Coruas minun poleeni/ ia auta minua.
Ps 71:3 Ole minulle yxi wahua Turua/ iohonga mine aina pakenisin/ Jocas aina autta luuanut olet/ Sille sine olet minun Callion ia Linnan.
Ps 71:4 Minun Jumalan auta minua sen Jumalattoman kädheste/ sen Nurian ia Wäritteliän kädheste.
Ps 71:5 Sille sine olet minun Turuan HERRA Jumala/ Minun Toiuon hamast minun Norudhestani.
Ps 71:6 Sinun päles mine olen loottanut hamast Eiteni codhusta/ Sine minun vloswedhit Eiteni codhusta/ sinusta ombi aina minun kerskaudhen.
Ps 71:7 Ninquin iocu Ihme mine olen monille techty/ Mutta sine olet minun wahua Turuan.
Ps 71:8 Täyte minun Swn sinun Kijtoxestas/ ia sinun Cunniastas iocapeiue.
Ps 71:9 Ele minua poisheite minun Wanhudhesani/ ele minua ylenanna coska mine heikoxi tulen.
Ps 71:10 Sille minun Wiholiseni puhuuat minua wastan/ ia iotca minun Sieluani weijuuet/ he keskenens neuuo piteuet.
Ps 71:11 Ja sanouat/ Jumala ylenannoi henen/ wainocat ia käsitteket hende/ Sille eipe ole ychte wapactaia.
Ps 71:12 Jumala ele cauuas erkane minusta/ Minun Jumalan rienne minua auttaman.
Ps 71:13 Häwetkön ia huckucon iotca minun Sieluni wastan ouat/ häpielle ia häueistöxellä olcohon ne werhoitetut/ iotca minulle pahutta etziuet.
Ps 71:14 Mutta mine tadhon alati odhotta/ ia tadhon aina sinun kijtoxes corghotta.
Ps 71:15 Minun Swni pite ilmoittaman sinun Wanhurskauttas/ Jocapeiue sinun Terueyttes/ iota em mine caikia Lukia woi.
Ps 71:16 Mine waellan HERRAN Jumalan wäkewyxes/ Mine ylisten ainoastans sinun Wanhurskauttas.
Ps 71:17 Jumala sine olet minua Norudhestani opettanut/ Senteden mine iulghistan sinun Ihmeites.
Ps 71:18 Ja minun wanhudheni ia harmaudheni aialla ele Jumala minua ylenanna/ Sihenasti ette mine ilmoitan sinun Käsiuardhes Lastein lapsille/ Ja sinun Wäkewydhes caikille tuleuaisille.
Ps 71:19 Ja tosin Jumala sinun Wanhurskaudhes ombi sangen corkia/ sine swrimat teedh/ Jumala cuca on sinun wertaitzses?
Ps 71:20 Sille sine annat minun kiusata paliot ia swret adhistoxet/ ia iellenswirghotat minua/ ia taas sine haet minua vlos sijte Maan sywydheste.
Ps 71:21 Sine teet minun sangen swrexi/ ia iellens sine lohutat minua.
Ps 71:22 Nin mineki mös kijten sinua Psaltarinleikille/ sinun Wacudhes polesta/ minun Jumalan/ Mine kijtostweisan sinulle Candelein päle/ o sine Pyhe Israelis.
Ps 71:23 Minun Hwleni ia minun Sielun/ ionga sine lunastit/ iloitzeuat ia Kijtostweisauat sinulle.
Ps 71:24 Ja mös minun Kielen tichterapi iocapeiue sinun Wanhurskaudhestas/ senteden häuetket he/ ia häpiehen tulcohon/ iotca minulle Pahutta etziuet.

LXXII. Psalmi

Sille Salomonille.
On yxi Ennustos Christusesta ia henen Waldakunnastans/ ette hen on Jumala ia totinen Inhiminen. Sille tesse sanotan. Heiden pite hende pelkemen/ nincauuan quin Auringo ia Cw ouat etc.
Senteden Dauid rucolepi/ ette Jumala annais Christuses ( ioca lupauxen ielkin henen Siemenestens/ se on/ Neitzest Mariast oli syndyueinen ) henen woimans/ ia meiden wiholiset domitzeman ia cadhottaman/ quin ouat/ Synnin/ Coleman/ ia Perkelen. etc.
Tesse mös on Pyhein Ristist/ ia heiden Lohutoxestans yxi Oppi. Wimein on Jumalanpalueluxest ia Hyuistteghoist yxi Mainitos.

Ps 72:1 JUmala anna sinun Domios sille Kuningalle/ Ja sinun Wanhurskaudhes Kuningan Poialle.
Ps 72:2 Ette Hen weis sinun Canssas Wanhurskautehen/ ia sinun Radholises autaisi.
Ps 72:3 Edestocan ne Woret sen Rauhan Canssalle/ ia ne Cuckulat sen Wanhurskaudhen.
Ps 72:4 Henen pite sen radholisen Canssan Oikiudhesa pitemen/ ia ne Kieuhet auttaman/ ia serkemen ne Pilcurit.
Ps 72:5 Sinua pelieten/ nincauuan quin Auringo ia Cw ouat/ Lapsista nin Lastein Lapsihin.
Ps 72:6 Henen pite alasastuman ninquin Sadhe Willan päle/ Ninquin ne Pisarat/ iotca Maan liottauat.
Ps 72:7 Henen aicanans pite sen Wanhurskaudhen cucoistaman/ ia swri Rauha/ sihenasti ette se Cw ei olecan.
Ps 72:8 Ja henen pite hallitzeman Mereste haman Merehen/ ia sijte Wirdhasta haman Mailman ärijn saadhen.
Ps 72:9 Henen edessens heiden notkistaman pite/ iotca Coruessa ouat/ ia henen Wiholisens pite tomun noleman.
Ps 72:10 Ne Kuningat Meren tyköne/ ia Lotoin päle pite Lahioia edescandaman/ Ne Kuningat sijte rickast Arabiast ia Sebast pite Annot tygetoman.
Ps 72:11 Caiki Kuningat pite hende cumartaman/ ia caiki Pacanat pite hende palueleman.
Ps 72:12 Sille henen pite wapactaman sen hwtauaisen * Kieuhen/ ia sen Radholisen/ iolla ei ole ychten Auttaia.
Ps 72:13 Henen pite armolinen oleman sen Waiuasen ia Kieuhen ylitze/ ia ninen Kieuheden Sieluia henen pite auttaman.
Ps 72:14 Henen pite lunastaman heiden Sielunsa petoxest ia wäkiuallast/ ia heiden werens pite callixi luettaman henen edesens.
Ps 72:15 Ja henen pite elemen/ ia henelle annetan Culta sijte rickast Arabiast/ ia alati henen edhesens cumartaan/ Jocapeiue pite henen kijtettemen.
Ps 72:16 Maan päle ninen Worein ylitze pite tichkien Tulon seisoman/ Henen Hedhelmens pite * horiuman ninquin Libanin/ Ja pite sen cucoistaman Caupungeissa/ ninquin Roho maan päle.
Ps 72:17 Henen Nimens pite ijancaikisesta pysymen/ Nincauuan quin Auringo onopi/ pite henen Nimens Jelkentuleuaisten päle vlottuman/ Ja henen cauttans pite heiden siughnatuxi tuleman/ Caiki Pacanat pite hende ylistemen Kijtetty olcon Jumala/ se HERRA Israelin Jumala/ ioca yxinens Ihmeite tekepi.
Ps 72:18 Ja Kijtetty olcon henen Herralisens Nimi ijancaikisesta/ ia caiki Maa tulcohon henen Cunniastans teutetyxi.
Ps 72:19 AMEN/ Amen.

Loppu Dauidin Isain poian rucouxist.

LXXIII. Psalmi

Samast Asiast tai on/ quin se xxxvij Psalmi on/ Sille tesse opetetan ettei me närkestyisi/ coska me näem ne Jumalattomat hyuesti menestyuen. Mutta ne iumaliset waiuatan.
Jumala quitengin racasta ne Jumaliset/ waicka hen salli heite waiuatta hetkexi. Ja wihapi ne Jumalattomat ehke quinga autuat ia onneliset he ouat.

Ps 73:1 Yxi Assaphin Psalmi.
Ps 73:1 TOtta on Jumala Israelille hyue/ nijlle waan iotca puchtat Sydhemest ouat.
Ps 73:2 Mutta mine olin lehes Jalghoillani horiunut/ minun askeleni ouat lehes liukastuneet.
Ps 73:3 Sille närkestys tuli minulle nijste Euckeriste/ ätte mine näin ne Jumalattomat menestyuen.
Ps 73:4 Sille euet he ole misseken Coleman hädhes/ waan he seisouat wahwan/ ninquin iocu Linna.
Ps 73:5 Euet he ole wastoinkeumises ninquin mwdh Inhimiset/ ia ei ninquin mwdh Inhimiset waiuata.
Ps 73:6 Senteden on heiden ylpeydhens yxi callis cappale/ ia heiden Wäkiualtans/ teuty Hyuexitööxi cutzutta.
Ps 73:7 He paisuuat Casuos ninquin Lihaua Watza/ He tekeuet waiuoin mite heiden lystende.
Ps 73:8 Caickia he ylencatzouat/ ia sijte pahasti puhuuat/ ia puhuuat ia laittauat ylpiellisest.
Ps 73:9 Mite he puhuuat/ sen teuty olla Taiuahasta puhuttu/ Mite he sanouat/ sen teuty Maan päle keluata.
Ps 73:10 Senteden langepi heiden tygens se ychtinen Canssa/ Sille he nautitzeuat heiden wedhens teutydhexi.
Ps 73:11 Ja sanouat/ Mite Jumalan pidheis heiden ielkins kysymen? Mite pidheis sen Corkeiman heite totteleman?
Ps 73:12 Catzo/ ne ouat ne Jumalattomat/ He ouat Onneliset Mailmassa/ ia Ricastuuat.
Ps 73:13 Pidheiskö sis sen turhalisen oleman/ ette minun Sydhemen nudhetoinna elepi/ ia mine pesen wighattomises minun Käteni?
Ps 73:14 Ja rooskitan iocapeiue/ ia minun rangastoxen ombi ioca Homen käsis?
Ps 73:15 Mine olisin lehes nin sanonut/ quin hekin/ Mutta catzo/ sillens mine olisin Dominnut caiki sinun Lapses/ iotca ikenens olleet ouat.
Ps 73:16 Mine aiattelin sen perest/ Ette mine site käsiteisin/ Mutta se oli minulle sangen raskas.
Ps 73:17 Sihenasti quin mine menin Jumalan Pyhydheen/ ia astaitzin heiden Lopustans.
Ps 73:18 Mutta sine asetit heite sen liuckaudhen päle/ ia söxet heite pohiahan.
Ps 73:19 Quinga he nin pian ei mixiken tule/ He huckuuat ia saauat Lopuns cauhistoxen cansa.
Ps 73:20 Ninquin yxi Uni/ coska iocu yleshereitze/ Ninpes HERRA teet heiden Cuuans Caupungis ylencatzotuxi.
Ps 73:21 Waan se caruastele minun Sydhemeni/ ia se pistepi minun Munaskwni.
Ps 73:22 Ette minun pite Tyhmen oleman/ ia ei miteken tietemen/ Ja teuty minun olla ninquin Naudhan sinun edheses.
Ps 73:23 Quitengin mine pysyn alati sinun tykenes/ Sille sine pidhet kädhelles minun Oikian käteni.
Ps 73:24 Sine talutat minua sinun Neuuolas/ ia ylescoriat minua wimeiselde cunnialla.
Ps 73:25 Quin minulla waiuoin sine olisit/ Eipe mine ensingen sijtte Taiuahasta eli Maasta tottelisi.
Ps 73:26 Waicka minulle wiele Rumis ia Sielu taipuisi/ nin sine Jumala quitengin olet aina minun Sydhemeni Uskallus/ ia minun Osani.
Ps 73:27 Sille catzo/ Jotca sinusta heitens poiserittäwet/ ne huckuuat/ Sine cadhotat caiki/ iotca sinun wastas horutta tekeuet.
Ps 73:28 Mutta se ombi minun Ilon/ Ette mine itzeeni Jumalan tyge pidhen/ ia panen minun Toiuoni HERRAN Jumalan päle/ ia mainitzisin quinga sine sen teet.

LXXIV. Psalmi

On yxi Prophetian Rucous/ Seurakunnan/ pyhein/ ia Jumalan palueluxen Wiholisia ia Sortaita wastan.
Coska ne Pacanat Caldeit/ ia sijte Antiochus/ seke Juttat Fangina poisweit/ ette mös Jerusalemin Templin/ menoinens/ riuasit.

Ps 74:1 Yxi Assaphin opetus.
JUmala mixis meite ratki nin poissöxet? Ja olet nin hirmulisesta wihainen sinun Laitumes lammasten ylitze?
Ps 74:2 Muista sinun Seurakunnas päle/ iongas alghusta omistit/ ia sinulles Perimisexi lunastanut olet/ temen Zionin woren päle iossas asut.
Ps 74:3 Talla heite Jalghoillas/ ia syse heite iuri pohiahan/ Se wiholinen ombi caiki raiskanut Pyhydheses.
Ps 74:4 Sinun wiholises kiliuuat sinun Honeisas/ ia asettauat heiden Epeiumalans ninen siselle.
Ps 74:5 Kirueet näkyuet welkyuen ylehelle/ Ninquin metzes hacataisin.
Ps 74:6 Ja rickihackauat caiki henen Snickarincaunistoxet/ seke Bijluil ette kiruehille.
Ps 74:7 He ylespoltauat sinun Pyhydhes/ he riuauat sinun Nimes Asuinsian pohian asti.
Ps 74:8 He puhuuat sydhemissens/ Ratelkam heite ynne/ He ylespoltauat caiki Jumalan Honeet Maan päle.
Ps 74:9 Eipe me näe meiden Merckien/ eike sille yxiken Propheta sarna/ eikengen Opettaia meite enembi opeta.
Ps 74:10 Ah Jumala/ Quincauuan pite sen wiholisen häueisemen/ Ja sen Wainolisen sinun Nimees ratki nin pilcaman?
Ps 74:11 Mixis poiskäennet sinun Kätes? Ja sinun oikiankädhes ratki nin sinun * Pouestas?
Ps 74:12 Mutta Jumala ombi minun Kuningan alghusta/ ioca caiki Awt matkan saatta Maan päle.
Ps 74:13 Sine haiotat Meren sinun woimallas/ Ja sine murennat * Lohikermetten päädh wesis.
Ps 74:14 Sine musersit Walaskalain päädh/ ia annat ne Roaxi sille Canssalle metzencorues.
Ps 74:15 Sine annat cohutta Lectet ia wirdhat/ sine annat poisquiuata wäkeuet Cosket.
Ps 74:16 Peiue ia öö sinun ouat/ sine rakennat Auringoisen ia Tehdhet wissin iooxuns pitemen.
Ps 74:17 Sine souitit iocaitzen Maan raiat/ Suuen ia Taluen sine teet.
Ps 74:18 Nin muista sis se/ ette Wiholinen häueise HERRA/ ia yxi hullu Canssa laittauat sinun Nimees.
Ps 74:19 Ele sis anna Pedhoille sinun Mettises Sielu/ ia ele nin ratki wnodha sinun Kieuhie Eleimites.
Ps 74:20 Muista sen Lijtos päle/ Sille ette Maa ombi iocapaicas surkiasti häuitetty/ Ja Hoonet ouat serietyt.
Ps 74:21 Ele anna ne honot poismenne häpien cansa/ Sille ne Kieuhet ia Radholiset kijtteuet sinun Nimees.
Ps 74:22 Ylesnouse Jumala ia wariele sinun Syys/ Muista ninen häueistyxin päle/ iotca sinulle iocapeiue nilde Hulluilda tapactuuat.
Ps 74:23 Ele wnodha sinun wiholistes parghuia/ sinun wainolistes metele tule ieriestens swremmaxi.

LXXV. Psalmi

On yxi Lohutos Seurakunnalle/ Christusen personan alla/ ioca henen Waldakundans hallitze ia domitzepi Mailmas/ Sanallans.
Ja Seurakunnas hen tedhellepite/ Mutta ne Jumalattomat/ ne patuneet Opettaiat/ ia Seurakunnans Wiholiset/ hen cadhotuxeen whkapi/ waan Seurakunnan hen lupapi pysyueisen oleuan.

Ps 75:1 Yxi assaphin Psalmi ia weisu/ ettei hen huckunut/ edelweisattapa.
Ps 75:2 ME kijtemme sinua Jumala/ me Kijtemme sinua/ Ja ilmoitamme sinun Imeites/ ette sinun Nimes nin leszne on.
Ps 75:3 Sille ette aiallans/ pite minun oikein domitzeman.
Ps 75:4 Maa wapise ia caiki iotca sen päle asuuat/ Mutta mine ylespidhen henen Patzahans luiasta. Sela.
Ps 75:5 Mine sanoin nijlle Euckerille/ elke nin kerskaco/ Ja nijlle Jumalattomille/ Elket wallan päle haastaco.
Ps 75:6 Elket nin palio haastaco teiden wallanne päle/ Elket Puhuco nin niskurist.
Ps 75:7 Ninquin ei olis mite häte/ eike Idheste eli Lenneste/ Taicka nijste Woriste/ iotca Coruis ouat.
Ps 75:8 Sille Jumala on Domari/ Joca temen alendapi ia sen toisen ylendepi.
Ps 75:9 Sille HERRAN Kädhes on yxi Malia teunens/ ia wäkeuelle winalla teuten pandu/ ia sijte hen skenckepi/ Waan niten Jumalattomaten teuty caikein ioodha/ ia sen Rahgangi vlosrypemen.
Ps 75:10 Mutta mine tadhon ilmoitta ijancaikisesta/ Ja kijtostweisan Jacobin Jumalan.
Ps 75:11 Ja mine tadhon serkie caiken ninen Jumalattomadhen Wallan/ Ette ninen Wanhurskasten wallan pite yleskorghotettaman.

LXXVI. Psalmi

On Kijtossana seke Jumalan Sanan Lahian edest/ ette mös Seurakunda/ Wiholistens iulmaudhesta/ wariellan.

Ps 76:1 Yxi Assaphin Psalmi weisu/ Candelein päle edelweisattapa.
Ps 76:2 JUmala on Judeas tuttu/ Israelis on henen Nimens swri.
Ps 76:3 Salemis ombi henen Maians/ Ja henen Asumisens Zionis.
Ps 76:4 Sielle hen serkepi Joutzen Noolet/ Kiluet/ Miecan ia Sodhan. Sela.
Ps 76:5 Sine olet kircambi ia wäkeuembi/ quin ne Röueri wooret.
Ps 76:6 Ne Coreat pite röuettemen ia poisnuckuman/ Ja caiki Sotamiehet teuty käsistens heruottomaxi tulla.
Ps 76:7 Sinun Rangastoxestas Jacobin Jumala/ vnehen waio seke Ori ette Ratas.
Ps 76:8 Sine olet hirmulinen/ Cuca woipi sinun edheses seiso/ coskas wihastut?
Ps 76:9 Coskas Domion annat cwlua Taiuahast/ nin Maa wapisepi ia waickenepi.
Ps 76:10 Coska Jumala ylesnouse Domitzeman/ Ette hen auttais caikia Radholisia maan päle. Sela.
Ps 76:11 Quin sine iongun Inhimisen nuctelet/ nin sine sijte tunnustetaan/ Ettes hangittu olet muita mös nucteleman.
Ps 76:12 Luuacat ia pitekät se teiden HERRALLEN Jumalalle/ caiki iotca henen ymberillens oletta/ edeswieket Lahioia sille Hirmuliselle.
Ps 76:13 Joca Pämiehilde mielen ottapi/ ia on hirmulinen Kuningasten seas Maan päle.

LXXVII. Psalmi

On Sangen Jalo Lohutos ia Oppi/ quinga ne wapiseuat sydhemet/ Jumalan wihan tundemisesta/ pite heitens ylesoiendaman ia wahuistaman/ Jumalan swrein hyueintecoin muistosta.

Ps 77:1 Yxi Assaphin Psalmi Jeduthun edest edelweisattapa.
Ps 77:2 MIne hwdhan änelleni Jumalan tyge/ Jumalan tyge mine hwdhan/ ia hen cwldelepi minun.
Ps 77:3 Minun häte aialani HERRA mine etzin/ Minun Käten on öölle vlosoijettu/ ia ei lacka/ Sille ettei minun Sielun salli hendens lohutta.
Ps 77:4 Quin mine murheisani olen/ nin mine aiatelen Jumalan päle/ Quin minun Sydhemen ombi adhistoxes/ nin mine puhun. Sela.
Ps 77:5 Sine pidhet minun Silmeni ette he waluouat/ Mine olen nin woimatoin/ ettei mine puhua woi.
Ps 77:6 Mine aiattelen sen wanhan aian päle/ Ninen entisten woten päle.
Ps 77:7 Mine aiattelen minun Candeleni päle öölle/ ia puhun minun Sydhemelleni/ ia minun Hengen tutkipi.
Ps 77:8 Poisheittenekö Jumala ijancaikisesta/ ia ei ychten Armo sillä osottane?
Ps 77:9 Puuttuneko ratki henen Laupiudhens ijancaikisesta? Ja ongo sille Lupauxella io Loppu?
Ps 77:10 Ongo sis Jumala vnoctanut Armolinen olla? ia kijnnisulkenut henen Laupiudhens/ wihansa woxi? Sela.
Ps 77:11 Mutta quitengin mine sanoin/ Sillens mine itzeni sairautan/ Se ylimeisen oikia käsi woipi caikia muutta.
Ps 77:12 Senteden mine muistan HERRAN Töidhen päle/ Ja mine aiattelen sinun entisten Ihmeites päle.
Ps 77:13 Ja puhun caikista sinun Töistes/ ia sanon sinun Teghoistas.
Ps 77:14 Jumala sinun Ties ombi pyhe/ Cussa on nin wäkeue Jumala quin sine olet?
Ps 77:15 Sinepe olet se Jumala/ ioca Ihmeite tekepi/ sine osotit woimas Canssain seas.
Ps 77:16 Sine lunastit Canssas woimalisest/ Ne Jacobin ia Josephin Lapset. Sela.
Ps 77:17 Ne Wedhet näit sinua Jumala/ ne Wedhet näit sinua/ ia ikeuoitzit/ ia ne Syueydhet messesit.
Ps 77:18 Ne paxut Piluet vloswodhit wette/ Ne Piluet iylisit ia ne Noolet lensit sihen secaan.
Ps 77:19 Se iylisi Taiuasa/ ia sinun Leimauxes welkyi Maan pirin päle/ Maa sijte lijckui ia wärisi.
Ps 77:20 Sinun Ties oli Meres/ ia sinun Polghus olit swris Wesis/ ia eipe sinun askeldas kengen homainut.
Ps 77:21 Sine weit sinun Canssas ninquin Lammasten Lauman/ Mosesen ia Aaronin cautta.

LXXVIII. Psalmi

Coco teme Psalmi on sula Mainitos/ ia Menoidhen muisto Jumalan moninaisist hyuiste Teghoista/ Juttan Canssan coctan/ iuri Alghusta/ haman Dauidin asti/ Jossa opetetan vskallus/ Toiuo Pelco ia Tottelemus Jumalan coctan.
Waan Epelys/ ylpeys/ Irtaus/ ia Couacoruasus heisse tesse laitetaan/ Ja molembadhen Esicuuat edespannan/ Nin/ ette ne vskoliset ouat warieltut/ Mutta ne vskomattomat ouat raskasti rangastetut. Päldisken/ osotta Teme Psalmi selkeesti/ ette caiki pyhen Ramatun Hystoriat ia Menot/ pite Uskon ia Pelghon Opista vlostoimitettaman.

Ps 78:1 Yxi Assaphin Opetus.
Ps 78:1 CWle minun Canssan minun Lakini/ Callistacat teiden Coruanna minun Swni Sanain tyge.
Ps 78:2 Mine auaian minun Swni Sananlaskon/ ia wanhat Tapauxet mainitzen.
Ps 78:3 Jotca me cwlleet olema ia tiedhemme/ ia meiden Isenne meille iutelluet ouat.
Ps 78:4 Ettei me site salaisi heiden Lapsildans/ iotca Jelkentuleuaiset ouat/ Waan iulghistaman HERRAN kijtoxet ia henen Woimans ia Ihmeens/ iotca hen tehnyt on.
Ps 78:5 Hen ylesoiensi ydhen Todhistoxen Jacobis/ ia annoi ydhen Lain Israelis/ Jonga hen keski meiden Isillen opetta heiden Lapsillens.
Ps 78:6 Ette ne Jelkentuleuaiset oppisit/ ia ne Lapset/ iotca wiele syndymen pite.
Ps 78:7 Quin he ylestuleuat/ Ette hekin mös sen ilmoitaisit heiden Lapsillens.
Ps 78:8 Ette he panisit Toiuonsa Jumalan päle/ Ja ei vnoctaisit Jumalan teghot/ ia henen Keskyns pidheisit.
Ps 78:9 Ja ei tulisit ninquin heiden Isens/ yxi kirrinen ia cangia Sucu/ ioca ei wahuistanut sydhemens/ Ja heiden Hengens eipe vskolisesta rippunut Jumalasta.
Ps 78:10 Ninquin ne * Ephraimin Lapset/ harniskoitut/ Joutzella ambuit/ poislangesit * Sodhan aialla.
Ps 78:11 Eipe he pitenyet Jumalan Lijtoa/ Ja euet tactonet waelta henen Laisans.
Ps 78:12 Ja he vnhotit henen Teghonsa ia henen Ihmeens/ iotca hen heille osottanut oli.
Ps 78:13 Heiden Iseins eteen teki hen Ihmeite Ägyptin Maasa/ sijllä Zoan kedholla.
Ps 78:14 Hen halcaisi Meren/ ia heite sen lepitzewei/ ia asetti sen Wedhen/ ninquin ydhen Murin.
Ps 78:15 Ja hen talutti heite ylipeiue Piluelle/ ia coco ööte walkialla Tulella.
Ps 78:16 Hen halghaisi Callion Coruesa/ ia iootti heite wedhelle ninquin swres Sywydhes.
Ps 78:17 Ja hen laski Oijat wootaman sijte Calliosta/ Nin ette he sieldä vloswoosit quin wirdhat.
Ps 78:18 Ja wiele he sijttengi syndieteit henen wastans/ ia wihoitit sen Corkeiman sijnä Coruessa.
Ps 78:19 Ja he kiusasit Jumala heiden sydhemisens/ Ette he anoit Roca heiden Sieluillens.
Ps 78:20 He puhuit Jumalata wastan ia sanoit/ Woineko Jumala walmista Peudhen Coruesa?
Ps 78:21 Catzo/ kylle hen tosin Callion löi/ ia wedhet vloswosit ia Oiat vlosioxit.
Ps 78:22 Mutta quinga hen woi mös Leiuen anda/ eli henen Canssallens Liha saatta?
Ps 78:23 Quin nyt HERRA sen cwli/ nin hen kiukustui/ ia Tuli sytytettijn Jacobis/ ia iulmaus tuli Israelin ylitze.
Ps 78:24 Ettei he vskoneet Jumalan päle/ ia euet vskaltanuet henen Apunsa päle. Ja hen keski piluille ylhelde/ ia auasi ne Taiuan ouet.
Ps 78:25 Ja annoi sataa heille Manna södhexens/ Ja annoi heille Taiuan Leipe.
Ps 78:26 He söit Engeliten Leipe/ hen lehetti heille kylle Roca rauinoxexi.
Ps 78:27 Hen annoi Itetwlen puhalta Taiuan alla/ ia henen wäkewydhens cautta yleskihoitti EteleTwlen.
Ps 78:28 Ja annoi sata Ninquin tomun Liha heiden pälens/ Ja Linduia ninquin Sannan Meresse.
Ps 78:29 Ja salli ne langeta keskelle heiden Scantzians/ Jocapaicas quin he asuit.
Ps 78:30 Nin he söit ia tulit sangen rauitetuxi/ ia annoi sammutta heiden himonsa.
Ps 78:31 Quin he nyt Himonsa sammutit/ ia he wiele sijte söit.
Ps 78:32 Nin tuli Jumalan wiha heiden ylitzens/ ia tapoi ne Jaloimat heiden seastans/ ia ne Parahimmat Israelis hen mahanlöi.
Ps 78:33 MUtta ylitze neite caikia he wiele sijttekin synditeit/ ia euet vskoneet henen Ihmeitens päle.
Ps 78:34 Senteden annoi hen heite poiscoolla/ nin ette he miteken saanuet/ ia teutyi heiden Eliaicanans rangaistetta.
Ps 78:35 Quin hen heite tappoi/ etzit he hende/ Ja he palasit/ ia warahin tulit Jumalan tyge.
Ps 78:36 Ja muistelit/ Ette Jumala on heiden Turuans/ Ja Jumala se Corkein heiden Lunastaians.
Ps 78:37 Ja he wiekastelit henen edhesens heiden Suullans/ ia walectelit henelle heiden Kielillens. Mutta heiden sydemens ei ollut wahua henen tygens/ ia euet pitenyet vskolisesta henen Lijtostans.
Ps 78:38 MUtta hen oli Armolinen/ ia andexiannoi ne Pahatteghot/ ia ei hukuttanut heite/ ia vsein hen poiskiäensi wihans/ ettei hen laskenut caikia wihans menemen.
Ps 78:39 Sille hen muisti ette he Liha olit/ yxi Twli quin poismene/ ia ei palaia.
Ps 78:40 He wihoitit hende sangen vsein Coruesa/ ia Kihoitit henen sijnä Aukiasmaas.
Ps 78:41 Ja he kiusasit taas Jumalata iocapaicas/ ia hersyttelit sen Pyhen Israelis.
Ps 78:42 Euet he muistanuet henen Kädhens päle/ sinä Peiuene iona hen lunasti heite Wiholisiste.
Ps 78:43 Ninquin hen oli henen Merkins Egyptis tehnyt/ ia henen Ihmeens sijnä Zoan maassa.
Ps 78:44 Coska hen heiden Wedhens werexi mwtti/ ettei he heiden Oistans tainnet ioodha.
Ps 78:45 Coska hen Turilat heiden secans lehetti/ iotca heite söit/ ia Sammacot quin heite hukutit.
Ps 78:46 Ja annoi heiden Elonsa Roostille/ ia heiden Kyluöns Toukille.
Ps 78:47 Coska hen Rakehilla heiden Winapuuns löi/ ia heiden Willificunans Pacaisella.
Ps 78:48 Coska hen löi heiden Carians Rakehilla/ ia heiden Laumans pitkeisentulella.
Ps 78:49 Coska hen hirmulises wihassans lehetti heiden secaans pahat Engelit/ ia annoi heite radhella ia cadhotetta/ ia wahingoitta.
Ps 78:50 Coska hen annoi wihans edeskeudhe/ Ja heiden Sieluiansa eipe Coolemasta sästenyt/ Ja cooletti Ruttotaudhilla heiden Eleimens.
Ps 78:51 Coska hen caiki Esicoiset Egyptis löi/ ne ensimeiset Periliset sen Chamin Maioissa.
Ps 78:52 JA vloslaski ninquin Lambat henen Canssans/ ia wei heite ninquin iongun Lauman Coruesa.
Ps 78:53 Ja hen saattoi heite irstasta/ ettei he pelienyet/ waan heiden wiholisens peitti se Meri.
Ps 78:54 Ja hen siseltoi heite henen Pyhydens Raiohin/ temen Mäen tyge/ ionga henen Oikia kätens saanut oli.
Ps 78:55 Ja hen poisheitti heiden eteens Pacanat/ ia heille aruolla Perimisen vlosiacoi/ Ja nijnnen Maioissa hen annoi Israelin Sucukunnat siselasua.
Ps 78:56 Mutta he kiusasit ia wihoitit Jumalan sen Corkeiman/ Ja euet pitenyet henen Todhistoxians.
Ps 78:57 Waan he tacaperin langesit/ ia ylencatzoit caikia/ nin quin heiden Isenssecki/ ia euet pitenet/ ninquin leuhä Joutzi.
Ps 78:58 Ja he yllytit henen wihahan heiden Hijsillens/ ia hersyttelit henen heiden Epeiumaloillans.
Ps 78:59 Ja quin Jumala sen cwli/ nin hen närkestyi/ ia sangen poisheitti Israelin.
Ps 78:60 Nin ette hen ylenannoi henen Asumisens Silos/ sen Maian/ iossa hen Inhimisten seas asui.
Ps 78:61 Ja annoi heiden Woimans Fangiuxehen/ ia heiden Cauniudhens wiholisten käsijn.
Ps 78:62 Ja hen ylenannoi kanssans Miecan ala/ ia närkestyi henen Perimistens wastan.
Ps 78:63 Heiden Miehucaisens Tuli ylessöi/ ia heiden Neitzydhens teutyi hoolemata iedhä.
Ps 78:64 Heiden Pappins miecan cautta langesit/ ia ei Leski ollutkan/ ioca sen ylitzen idki.
Ps 78:65 Ja se HERRA heräsi/ ninquin iocu Macauainen/ ninquin iocu Wekeue rämäie Winan ioopumisest.
Ps 78:66 Ja löi henen Wiholisens perewierihin/ ia pani ijancaikisen häpien heiden pälens.
Ps 78:67 Ja poisheitti sen Josephin Maian/ ia ei vloswalinut sitä Ephraimin Sucukunda.
Ps 78:68 Waan hen vloswalitzi sen Judan Sucukunnan/ Sen woren Zion/ iota hen racasti.
Ps 78:69 Ja rakensi henen Pyhydhens corkeuxeen/ ninquin ijancaikisesta pysyueisen Maan.
Ps 78:70 Ja vloswalitzi henen Paluelians Dauidin/ Ja otti henen Lammasten hoonesta.
Ps 78:71 Nijste imetteuiste Lampaista/ hen haki henen Ette Hen henen Canssans Jacobin caitzisi/ ia Israelin henen Perimisens.
Ps 78:72 Ja hen caitzi mös heite caikella sydhemens wakudhella/ Ja hallitzis heite caikella achkerudhella.

LXXIX. Psalmi

Ombi samast Asiast/ quin se lxxiiij. Psalmi oli/ Sille teme on yxi Rucous/ nijte Wiholisia wastan/ iotca Kircot ia Scoulut ynne Jumalanpalueluxen cansa/ rateleuat/ hucuttauat ia riuauat. Erinens hen puhupi sijte rateluxest/ ioca Caldeerin ia Antiochusen cautta tapactui/ ia Apu Jumalalda rucole.

Ps 79:1 Yxi Assaphin Psalmi. HERRA/ Pacanat ouat Perikundaas carghaneet/ he ouat saastuttanuet sinun pyhen Templis/ Ja Jerusalemista Kiuiraunion tehenet.
Ps 79:2 He annoit sinun Palueliadhes Rumit Linnuille taiuasalla roaxi/ ia sinun Pyheis Lihat maan Pedhoille.
Ps 79:3 He vloswodhatit heiden Werens ninquin wedhen Jerusalemin ymberille/ ia eikengen haudhanut.
Ps 79:4 Me olema meiden Napureillen nauruxi tulleet/ häueistyxi ia pilcaxi nijlle/ iotca meiden ymberillen ouat.
Ps 79:5 HERRA quincauuan sine tadhot ratki nin wihainen olla? Ja sinun Kiuauxes ninquin Tulen annat pala?
Ps 79:6 Uloswodhata sinun Hirmusudhes Pacanoidhen päle/ iotca euet sinua tunne/ Ja ninen Waldakundain päle/ iotca euet sinun Nimees auxenshwdha.
Ps 79:7 Sille he ouat Jacobin ylessönyet/ ia henen Honensa häuittenyet.
Ps 79:8 Ele muistele meiden endisten Pahatecoin päle/ Armahda pian meiden pälen/ sille me olema sangen kieuhexi tulluet.
Ps 79:9 Auta sine meite Jumala meiden Auttaian/ sinun Nimes Cunnian tedhen/ Pelasta meite ia anna meille synnit andexi/ sinun Nimes tedhen.
Ps 79:10 Mixis sallit Pacanat sanoman? Cussa nyt on heiden Jumalans? Ilmoitettacan Pacanain seas/ meiden silmein edes/ se Costo/ sinun Palueliais weren ylitze/ ioca vloswodhatettu on.
Ps 79:11 Anna sinun etees tulla ne fangein hocauxet/ sinun swren Käsiuardhes cautta coria ne Cooleuaiset Lapset.
Ps 79:12 Ja costa meiden Napurillen seitzemenkerdoin heiden pilcans heiden helmaansa/ iolla he HERRA sinua pilcaneet ouat.
Ps 79:13 Mutta me sinun Canssas/ ia sinun wehmas Lauma/ kijtemme sinua ijancaikisesta/ ia iulghistamma sinun Kijtostas ilman Loppumat.

LXXX. Psalmi

On yxi Rucous/ ninquin se Endinen Psalmi/ Seurakunnan Wiholisia wastan/ Jonga hen winatarhan caltaisexi wetäpi/ Ette se Egyptist nin Cananean Maan sijrtin.

Ps 80:1 Yxi Assaphin Psalmi/ sijte Cullaisesta Cuckaisest/ edelweisattapa.
Ps 80:2 CWle sine Israelin Paimen/ iocas saattat Josephin ninquin Lambat/ ilmoita sinus Joca istut Cherubin päle.
Ps 80:3 Ylesheräte sinun waltas/ sine quin Ephraimin BenJamin ia Manassen edes olet/ ia tule meiden auxenne.
Ps 80:4 Jumala lohuta meite/ ia anna sinun Casuos paista/ nin me autetuxi tulemma.
Ps 80:5 HERRA Jumala Zebaoth/ quincauuan sine wihastut sinun Canssas Rucouxen päle?
Ps 80:6 Sine heite Rokit Kynelden Leiuelle/ ia iootat heite swrella mitalla teunens kijnelite.
Ps 80:7 Sine annat caiki meiden Napurin meite kiroilla/ Ja meiden Wiholiset meite pilcata.
Ps 80:8 Jumala Zebaoth lohutta meite/ ia walista sinun Casuos/ nin me autetuxi tulema.
Ps 80:9 Winapuun sine Egyptist vlossijrsit/ ia olet Pacanat poiskarcottanut/ ia sen saman istuttanut.
Ps 80:10 Sine percasit Tien henen eteens/ ia annoit henen hyuesti iwrtua/ nin ette se Maan teutti.
Ps 80:11 Mäet ouat sen Wariolla peitetyt/ ia henen Oxillans ne Jumalan Cedrinpuudh.
Ps 80:12 Sine vlosleuitit henen wesans haman Meren asti/ ia henen warwns haman * Wirdhan tyge.
Ps 80:13 Mixis sis serghit henen Aitans/ ette sen repiuet caiki ohitzekeupiet.
Ps 80:14 Se Metzesica ombi sen ylescaiuanut/ ia ne Pedhot ouat sen poiskaluonuet.
Ps 80:15 Jumala Zebaoth käenne sis sinuas/ alascatzo Taiuahast/ ia näe site/ ia etziskele täte Winapuuta.
Ps 80:16 Ja pidhe se kijndiest/ ionga sinun Oikia kätes istuttanut on/ Ja iongas sinulles luiasti vlosualinut olet.
Ps 80:17 Catzo sihen ia nuctele/ Ette sijte poltamisest ia repimisest iocu Loppu tulis.
Ps 80:18 Sinun kätes warielkon sen sinun Oikian kädhes Canssan/ Ja ne Inhimiset iotcas sinulles luiasti vloswalinut olet.
Ps 80:19 Nin eipe me sinusta poismene/ szoo meite eleuen/ Nin me sinun Nimees auxenihwdham.
Ps 80:20 HERRA Jumala Zebaoth lohuta meite/ ia anna sinun Casuos paista/ nin me autetuxi tulemma.

LXXXI. Psalmi

Teme Psalmi weisattin Maiain Juhlisa/ sixi Egiptin/ lechtemisen muistoxi/ Ja on yxi Manaus coco Seurakunnalle/ sijte Ensimeisen/ Keskyn Opetoxest. Ette se ainoa Jumala tule cumarta/ ioca wissille Todhistoxilla ia Sanalla itzens ilmoitti/ seke sijnä/ ette hen Israelin Canssan Egiptist vloswei/ ette Nytt telle aialla/ quin hen Poicans lehetti/ ia Pyhen Hengen annoi.
Telle Manauxella liseten lopusa/ kesky Paranoxesta.

Ps 81:1 Githithin päle edelweisattapa/ Assaphin.
Ps 81:2 VEisacat iloisast Jumalalle/ ioca meiden Wäkewydhen on/ Ihastucat Jacobin Jumalalle.
Ps 81:3 Ottacat ne Psalmit ia toocat Trummut/ Lustiliset Candelet Psaltarin cansa.
Ps 81:4 Soittacat Pasunilla Udescuus/ meiden Lectimaianne Juhla peiuene.
Ps 81:5 Sille se on yxi Tapa Israelis/ Ja sen Jacobin Jumalan yxi Oikius.
Ps 81:6 Sen hen pani Josephis ydhexi Todhistoxexi/ coska he Egiptin maalda vloslexi/ ia Oudhon Kielen cwlluet olit.
Ps 81:7 Ja hen oli heiden Olcans coormasta wapactanut/ ia heiden Kädhens pääsit Tijlie tekemest.
Ps 81:8 Coska sine Tuskasas minua auxeshwsit/ nin mine autin sinua/ Ja cwldelin sinua coska Twlispä sinun ylitzes langesi/ ia coettelin sinua Rijtawedhes. Sela.
Ps 81:9 Cwle minun Canssan/ Mine tadhon todhista sinun seasas/ Israel sinun pite minua cwleman.
Ps 81:10 Ettei sinun seasas iocu mucalainen Jumala olisi/ ia ettei sine iotakan Wierast Jumalat cumardha.
Ps 81:11 Mine olen se sinun HERRAS Jumalas/ ioca sinun Egiptin maalda vloswein/ Leuite Sws/ nin mine sen teuten.
Ps 81:12 Mutta minun Canssani ei cwllut minun Ändeni/ ia Israel ei totellut minua.
Ps 81:13 Nin mine laskin heite heiden sydhemens pahutehen/ Ette he waellaisit Neuuonsa ielkin.
Ps 81:14 Jos minun Canssani cwlisi minua/ Ja Israel minun Teisseni keuisi.
Ps 81:15 Jwripian mine heiden Wiholisens alaspainaisin/ ia minun käteni ylitze heiden Wainolistens kendeisin.
Ps 81:16 Ja iotca HERRA wihauat/ huckan he pyrkeuet hende wastan/ Mutta heiden Aicans olisi ijancaikisesta pysyue.
Ps 81:17 Ja mine roockisin heite parahilla Nisuilla/ Ja Hunaialla Calliosta rauitzisin heite.

LXXXII. Psalmi

Ombi yxi raskas vchkaus sen Esiuallan wastan/ ioca wircans vnottapi/ Waan haaskauat wallans Kieuhie sortadhen/ Ja Rickautta culuttauat heiden irtaudhesans.
Nin hen hirmuisesta kekepi/ ette ne pahat Tyrannit pite huckuman/ ninen Jumalisten Lohutoxexi.
Mutta ette hen Esiuallat Jumaloixi cutzupi/ sille se tapactui/ ette he ouat Jumalan Sädhyt Ro. 13.
Ja ette heiden pite Jumaliset Asiat toimittaman quin on/ Rauhan/ Souinon/ Hyuen Menon/ Ja Pahoia estemen ia rangaiseman.

Ps 82:1 Yxi Assaphin Psalmi.
Ps 82:2 JUmala seiso sijnä Jumalan Seurakunnassa/ Ja ombi Domari Jumaloiten seas.
Ps 82:3 Quincauuan te tadhotta wärin Domita/ ia sen Jumalattoman Personan modhon edelpanna? Sela.
Ps 82:4 Techket oikius sille Kieuhelle ia Öruoille/ Ja autacat ne Radholiset ia waiuaset oikiudhella.
Ps 82:5 Pelastacat sitä Ylencatzotua ia Kieuhe/ ia pästeket hende sen Jumalattoman wallasta.
Ps 82:6 Mutta euet he tottele/ eike Lucu pidhe/ he keuuet iäriestens pimeis/ Senteden teuty caiki Maan Perustoxet caatuman.
Ps 82:7 Mine tosin sanoin/ Te oletta Jumalat/ ia caiki tyyni sen Corkeiman Lapset.
Ps 82:8 Quitengin teuty teiden coolla ninquin Inhimisetki/ Ja ninquin iocu Tyranni hucutta.
Ps 82:9 Ylesnouse Jumala/ ia Domitze Maa/ Sille sine olet yxi HERRA ylitze caikein Pacanoidhen.

LXXXIII. Psalmi

Ombi samast Asiast quin se lxxx. Psalmi/ Jossa seurakunda rucolepi Tyranni/ Angarita ia Rateleuaisia wastan/ ia ette itze Jumala Pämiesten mielet hallitzis/ ia Ycteitzetcalut warielis.
Nin mös tesse rucollan/ Jumalan Canssan Wiholisi/ Tyrannein/ Eriseurain/ ia Tuimain Hengein wastan.

Ps 83:1 Yxi Assaphin Psalmi weisu.
Ps 83:2 JUmala ele ratki nin waikene/ Ja ele nin caiketi hiliainen ole/ Jumala ele site nin kersi.
Ps 83:3 Sille catzo/ sinun Wiholises kiuckuitzeuat/ ia iotca sinua wihauat/ ylendeuet päänse.
Ps 83:4 He piteuet caualat Joonet sinun Canssas wastoin/ ia Neuuolaskeuat sinun Salattuidhes wastoin.
Ps 83:5 Sanoden/ Tulcat/ ylesiurittacam heite/ nin ettei he ensingen Canssa olisickan/ Ettei Israelin Nimen päle sille muistellaisi.
Ps 83:6 Sille he ouat yximieliseste Kicurisa/ ia ydhen Souinon sinun wastas tehnyet.
Ps 83:7 Ne Edomitin ia Israelitin Maiat/ Ne Moabitin ia Hagariten.
Ps 83:8 Ne Gebaliterin/ Amoniterin ia Amalechitin/ Ne Philisteerit ynne ninen cansa Tirosa.
Ps 83:9 Assur ombi mös henens heihin lijttenyt/ ia auttaman Lothin Lapsia. Sela.
Ps 83:10 Teghe nijlle ninquin Midianiterin/ Ninquin Sisseran/ ninquin Jabin sen Kison oijan tykene.
Ps 83:11 Jotca mestattin Endorin tyge/ ia tulit Loaxi Maan päle.
Ps 83:12 Teghe heiden Päructinans ninquin Oreb/ ia Seeb/ Ja caiki heiden ylimeisens ninquin Sebah/ ia Zalmuna.
Ps 83:13 Jotca sanouat/ Me tadhoma ne Jumalan Hoonet meillen omista.
Ps 83:14 Jumala teghe heite ninquin Pörä/ Ninquin Corsi Twlen edes.
Ps 83:15 Ninquin yxi Culo/ ioca Metzen polta/ Ja ninquin yxi Liecki/ ioca Mäet ylessytytte.
Ps 83:16 Jwrinin wainoa heite sinun Twlispäälles/ ia hemmestyte heite sinun Tuiskuillas.
Ps 83:17 Teghe heiden Casuons teuten Häpielle/ ette he sinun Nimes ielken etzisit.
Ps 83:18 Häuetkeet ia hemmestykeet ijancaikisesta/ ia häpieen tulcoot ia huckucoot.
Ps 83:19 Nin he saauat tuta/ Ette sine Nimes cansa ainoaxi HERRAXI cutzutaan/ Ja se Ylimeinen caikessa Mailmasa.

LXXXIV. Psalmi

Teme Psalmi iaetan cachtia/ Sille ensin hen kijtte Jumalan Sanan/ Templin ia sen Palueluxen edheste/ ia hen mainitze quin se sangen hyue on/ iolla neite onopi/ Ette hen on Jumalan Honekunnainen.
Seurakunda on ninquin iocu Pese/ ionga päle pyhe Hengi hauto vloskorittaman ia iellenssynnyttemen Jumalan poiat. Sijtte rucollan ette Jumala neite warielis etc.

Ps 84:1 Yxi Corachin Lasten Psalmi Githithin päle edelweisattapa.
Ps 84:2 QUinga rackahat ouat sinun Asumises/ HERRA Zebaoth.
Ps 84:3 Minun Sieluni ikeuöitze ia halapi HERRAN Esicartanoihin/ Minun Rumin ia Sielun iloitze sijnä eleueises Jumalas.
Ps 84:4 Sille ette Lindu on ydhen Hoonen leutenyt/ Ja se Peskynen henen Pesens/ cunga he Poicans laskeuat/ nimiten/ sinun Altaris HERRA Zebaoth/ Minun Kuningan ia minun Jumalan.
Ps 84:5 Autuat ouat ne iotca sinun Hoonesas asuuat/ he kijtteuet sinua ijancaikisesta. Sela.
Ps 84:6 Autuat ouat ne Inhimiset/ iotca sinun piteuet heiden Wäkenens/ ia sydhemestens sinun ielkes waeldauat.
Ps 84:7 Jotca sen idkunlaxon lepitzekeuuet/ ia tekeuet sielle Caiuoia/ Ja ne Opettaiat tuleuat monen Siugnausten cansa caunistetuxi.
Ps 84:8 He sauat ydhen Woiton sen toisen ielken/ Ette Homataisijn sen oikian Jumalan Zionis oleuan.
Ps 84:9 HERRA Jumala Zebaoth cwldele minun Rucouxen/ ota tete coruijs Jacobin Jumala. Sela.
Ps 84:10 Catzele sis Jumala meiden Kilpen/ catzo sinun Christuses waldakunnan päle.
Ps 84:11 Sille yxi peiue sinun Esicartanosas/ ombi parambi quin tuhat muall/ Ennen mine olisin Ouenwartia minun Jumalani Honessa/ quin cauuan asuisin ninen Jumalattomidhen Maioissa.
Ps 84:12 Sille se HERRA Jumala ombi * Auringoinen ia Kilpi/ HERRA andapi Armon ia Cunnian/ nijlle Hurskaille ei pidhe miteen pwttuman.
Ps 84:13 HERRA Zebaoth/ Autuas on se Inhiminen/ ioca sinun päles vskalta.

LXXXV. Psalmi

Tesse rucollan ette Jumalan wiha lackaisi/ Ja anopi sen totisen Opin/ wissit Jumalan palueluxet/ ia hyuet Jumaliset Opettaiat iellenssadha. Ja ette Pämiehet lakiat ia coctuliset olisit/ Ette Rauha ia Maan hedelme tulis. Mwtamat Waldakunnast neite ymmerteuet Hengelisil Tauoilla.

Ps 85:1 Yxi corachin Lasten Psalmi/ edelweisattapa.
Ps 85:2 HERRA sine quin muinen olit Armolinen/ sinun Maakundas coctan/ ia ne Fangit Jacobista/ lunastit.
Ps 85:3 Sine quin muinen olet andexiandanut sinun Canssas pahatteghot/ ia caiki heiden Synnins peittenyt. Sela.
Ps 85:4 Sine quin muinen lepytit caiki sinun wihas/ ia käensit sinuas/ sinun wihas iulmauxesta.
Ps 85:5 Lohutta meite Jumala meiden Wapactaian/ ia poiskäenne sinun wihas meiste.
Ps 85:6 Tadhocos sis ijancaikisesta wihastu meiden pälen? Eli vloswenytte sinun wihas Sucukunnasta Sucukundahan.
Ps 85:7 Etkös tadho meite iellenswirghotta? ette sinun Canssas sinussa iloitzisi?
Ps 85:8 HERRA osota meille sinun Armos/ ia auta meite.
Ps 85:9 Josko mine cwlisin mite HERRA Jumala puhune/ Ette hen Rauhan lupaisi henen Canssallens ia henen Pyhillens/ Ettei he ychtengen Hulluteen langeisit.
Ps 85:10 Quitengin ombi henen Apunsa ninen tykene/ iotca hende pelkeuet/ Ette meiden Maalla Cunnia asuis.
Ps 85:11 Ette Laupius ia Totuus keskenens coctaisit/ Wanhurskaus ia Rauha heidens swtaandaisit.
Ps 85:12 Ette Totuus Maasta yleswesoisi/ Ja Wanhurskaus Taiuahast alascatzois.
Ps 85:13 Ette meille mös se HERRA hyuin tekis/ ia meiden Maan henen hedhelmens annaisi.
Ps 85:14 Ette Wanhurskaus sijttekin henen edhesens pysyis/ ia saisi henen Oikian keumisens.

LXXXVI. Psalmi

Joca on sangen palaua ia halulinen/ ette hen wapatetuxi tulis Tuskistans ia wiholisistans/ Ja ei hen loota mingen ansions/ waan sulan Jumalan armon ia Laupiudhen päle/ ionga caltainen eikengen ole.
Ja rucolepi sijnä vskalluxes pysymen/ ionga Sanan hen sarnapi/ wimein hen kijtte/ ette Jumala hende cwlellut oli.

Ps 86:1 Yxi Dauidin Rucous.
Ps 86:2 CAllista HERRA sinun Coruas ia cwldele minua/ Sille mine olen Radholinen ia Kieuhe.
Ps 86:3 Ketke minun Sielun/ sille mine olen pyhe/ Auta minua minun Jumalan sinun Paluelias/ ioca itzeni sinun päles lootan.
Ps 86:4 HERRA ole minun Armolinen/ Sille mine hudhan ylipeiue sinun tyges.
Ps 86:5 Ilahuta sinun Paluelias sielu/ Sille sinun ielkes HERRA mine ikeuöitzen.
Ps 86:6 Sille sine HERRA olet Hyue ia Armolinen/ ia ricas Laupiudhesta caikille/ iotca sinua Auxenshwtauat.
Ps 86:7 Ymmerdha HERRA minun Rucouxen/ ia wariota minun Rucouxeni äniste.
Ps 86:8 Tuskasani mine sinua auxenihwdhan/ ettes sis minua cwldelisit/ HERRA ei ole yxiken Jumaloissa sinun caltaises/ ia eikengen ole/ ioca nin tedhä taita quin sine.
Ps 86:9 Caiki sis Pacanat iotcas tehnyt olet/ pite tuleman ia cumartaman sinun edeses HERRA/ ia sinun Nimees cunnioitzeman.
Ps 86:10 Ette sine nin swri olet/ ia teet Imeite/ ia sine olet yxinens Jumala.
Ps 86:11 Osota minulle HERRA sinun Ties/ ette mine waellaisin sinun Totudhesas/ Kinipidhe minun Sydhemen sijnä Ydhes/ ette mine sinun Nimes pelkeisin.
Ps 86:12 Mine kijten sinua HERRA minun Jumalan caikesta sydhemesteni/ ia cunnioitzen sinun Nimees ijancaikisesta.
Ps 86:13 Sille sinun Hywydhes ombi swri minun päleni/ ia sine olet pelastanut minun Sieluni sijte syuimest Heluetiste.
Ps 86:14 Jumala/ ne Coriat yleskarkaiauat minua wastan/ Ja ne Tyrannein Joukot seisouat minun Sieluni ielkin/ ia euet sinua pidhe silmeins edes.
Ps 86:15 Mutta sine HERRA Jumala olet Armolinen ia Laupias/ Kersiueinen/ ia sangen Hyue/ ia Waca.
Ps 86:16 Käenne itzes minuhun pein/ ole minulle Armolinen/ Wahuista Paluelias sinun woimallas/ ia auta sinun Pijcas poica.
Ps 86:17 Tee Mercki minun Canssani/ ette minun hyuesti keuis/ ia he sen näkisit/ iotca minua wihauat/ ia häpieisit/ ette sine HERRA autat ia wahuistat minua.

LXXXVII. Psalmi

On yxi Ennustos/ sen Udhen Testamentin Seurakunnasta/ ia henen leuittemisestens ymberi coco Mailman pijrin.
Sille Seurakunda ombi yxi nächteue Cocous ia vdhest syndynyt Euangeliumin änen ia pyhen Hengen cautta/ seke Juttaista/ Pacanoista/ Ethiopist/ ia Egipterit/ Babilonit/ Caldeit/ Tijrij/ Palastunit/ assirit etc. ette caikinaisist Canssoista/ coco Mailmas/ Joca on ninquin iocu Caupungi. Jossa on ychteleinen meno/ Tapa/ Oppi ia Jumalanpaluelus/ ette Euangelium cautta Jumalan Cunnia ia Laupius sarnatan ia ilmoitetan.

Ps 87:1 Yxi Corachin Lasten Psalmiweisu.
Ps 87:2 HEn on wahuasti perustettu ninen Pyhein Wordhein päle. HERRA racastapi ne Zionin portit/ ylitze caiki Jacobin Asumiset.
Ps 87:3 Cunnialiset Asiat sinussa sarnatan/ Sine Jumalan Caupungi. Sela.
Ps 87:4 Mine annan sarnata Rahab ia Babelin edes/ ette heiden pite minun tundeman/ Catzo/ ne Philisterit ia Tijrit ynne Ethiopiaisten cansa/ pite sielle syndymen.
Ps 87:5 Zionille pite sanottaman/ Ette caikinaiset Canssat sen siselle syndymen pite/ Ja ette Se Corkein/ site rakendapi.
Ps 87:6 HERRA andapi sarnata caikinaisilla Kielille/ ette mös mwtomat heiste pite sielle syndymen. Sela.
Ps 87:7 Ja ne Weisaiat ninquin Tantzis/ pite caiki worottain sinussa weisaman.
Ps 87:8 Yxi Corachin Lasten Psalmiweisu/ edelweisattapa/ Machalitin päle ninen Radholisten Heickoudhesta. Sen Esrahitin Hemanin Oppi.

LXXXVIII. Psalmi

Coska Sydhemet pelkeuet Jumalan wiha/ syndiens teden/ ia tundepi Cooleman haikiudhen/ Jumalan Domiosta/ ia Heluetin hirmusudhen. Ja adhistetaan omastiedhos ia tunnos/ Epeuskoon langeman/ ninquin ei misseken Lohutosta olis/ silloin nein tule rucoella. Jonga caltaiset Psalmit mös ouat. vi. xxii. xxx. xxxi.

Ps 88:1 HERRA Jumala minun Wapactaian/ Mine hwdhan öölle ia peiuelle sinun edhesses.
Ps 88:2 Anna minun Rucouxen sinun etees tulla/ Callista sinun Coruas minun Hwtoni poleen.
Ps 88:3 Sille minun Sielun ombi surkiutta teunens/ ia minun Elemen on iuri liki Heluettite.
Mine olen aruattu ninen caltaisexi/ iotca Heluettijn meneuet/ Mine olen ninquin se Mies/ iolla ei ychten Apua ole.
Mine macan ylenannettu ninen Coollutten seas/ ninquin ne Haauoitut/ iotca Haudhasa macauat/ ioita et sine sillen muista/ ia iotca sinun kädhestes poiseroitetut ouat.
Sine olet minun alaspainanut sihen alemaisen Caiuohon/ pimeytehen ia syueytehen.
Sinun hirmusudhes adhistapi minua/ ia packopi minua sinun Alloilas. Sela.
Cauuas sine poiseroitit minun ysteueni minusta/ sine olet minun tehnyt heillen Cauhistoxexi/ mine macan fangittuna/ ettei mine woi vlospäste.
Minun Casuoni ombi surkia Radholisudhen teden/ HERRA/ mine sinua iocapeiue auxenihwdhan/ Mine vlosoienan käteni sinun polees.
Teekös sis Ihmeit ninen Coollutten seasa? Eli ylesnouseuatko ne Coolluet sinua kijttemehen? Sela.
Yleslukeneco iocu Haudhoissa sinun Hywyttes? ia sinun Wacuttas cadhotuxesa.
Tutahango sinun Ihmees pimiesse? Eli sinun Wanhurskaudhes sijnä Maasa/ iossa caiki vnhotetaan?
Mutta mine hwdhan sinun tyges HERRA/ ia minun Rucouxen tule warahan sinun etees.
Mixis HERRA poisheittet minun Sielun/ ia peitet sinun Casuos minulda?
Mine olen Radholinen ia wäetöin/ ette mine nin poishylietty olen/ Mine kersin sinun Hirmuisuttas/ ette mine lehes epelisin.
Sinun iulmauxes minun ylitzeni keuuet sinun pelkeyxes minua likisteuet.
Ne minun ymberilaskeuat iocapeiue ninquin Wesi/ ia ynne minua ymberipiritteuet.
Sine teet ette minun Ysteueni ia Lehimeiseni/ ia minun Tuttauani wedhexet cauuas minusta/ sencaltaisen Surkiudhen teden.

LXXXIX. Psalmi

On yxi Jalo Ennustos Christusesta ia henen Waldakunnastans/ ioca seisopi Euangeliumin sarnamises/ Jossa Jumalan Armo ia Laupius/ ia se Dauidhille ia Esijsille luuattu Siugnaus/ iulghistetaan.
Senteden hen hokepi site Dauidin Siemenen Lupausta/ quin on ijancaikinen. Sille ettei sanottu ollu Dauidin rumilisesta Waldaku'nasta/ Waan Christusest ia henen Seurakunnastans/ Sille se aialinen Juttain Walta io lackaisi.
Mutta quitengin Engeli totta Christusest sanoi. Luce. i. Henen pite istuman Dauidin Stolin päle. etc.
Nin mös ennustetan Juttain moninaisist Rangaistoxist/ fangiudhest etc. heide' syndeins ia Jumalan Lain ylitzekeumisen teden. Ja wimein hen nijste helpo ia Apua rucolepi.

Ps 89:1 Yxi Ethanin/ sen Esrahiten Opetus.
Ps 89:2 MIne tadhon weisata HERRAN Armoista ijancaikisesta/ ia henen Totudhens ilmoitta swni cansa/ sughusta sucuhun.
Ps 89:3 Ja sanon nin/ Ette ydhen ijancaikisen Armon pite yleskeumen/ Ja sine vscolisest pidhet sinun Totudhes * Taiuassa.
Ps 89:4 Mine olen ydhen Lijton tehnyt minun Ulosualittudheni cansa/ Mine olen Dauidille minun Paluelialleni wannonut.
Ps 89:5 Haman ijancaikisudheen mine saattan sinulle Siemenen/ ia rakenan sinun Stolis sughusta sucuhun. Sela.
Ps 89:6 Ja ne Taiuaat HERRA pite ylistemen sinun Ihmeites ia sinun Totuttas/ ninen Pyhein Seurakunnas.
Ps 89:7 Sille cuca taita Piluisse HERRAN wertautta? Ja cuca HERRAN caltainen on Jumaloitten lasten seas?
Ps 89:8 Jumala on sangen wäkeue ninen Pyheins Cocouxissa/ ia ihmelinen ylitze caikein nijdhen/ iotca henen ymberillens ouat.
Ps 89:9 HERRA Jumala Zebaoth/ cuca on ninquin sine yxi wäkeue Jumala? ia sinun Totudhes on sinun ymberilles Sine wallitzet ylitze sen hymeueisen Meren/ Sine hilitzet ne paisuuaiset Allot.
Ps 89:10 Sine löödh Rahabin cooliaxi/ Sine haiotat sinun Wiholises sinun vrhollisel Käsiuardhellas.
Ps 89:11 Taiuas ia Maa on sinun/ Sine olet perustanut Maan pirin/ ia mite sijnä siselle on.
Ps 89:12 Pohian ia Etelen olet sine loonut/ Thabor ia HErmon ihastuuat sinun Nimehes.
Ps 89:13 Sinulle ombi waldainen Käsiuarsi/ wekeue on sinun kädhes/ ia Corkia on sinun Oikiakätes.
Ps 89:14 Wanhurskaus ia Domio on sinun Stolis wahuistos/ Armo ia Totuus ouat sinun Casuos edes.
Ps 89:15 Autuas on se Canssa/ ioca taita ihastuua/ HERRA/ heiden pite waeldaman sinun Casuos walkiudhesa.
Ps 89:16 Heiden pite iocapeiue iloitzeman sinun Nimestes/ ia sinun Wanhurskaudhesas cunnialliset oleman.
Ps 89:17 Sille sine olet heiden Wäkewydhens kerskaus/ Ja sinun Armos cautta/ sine meiden Saruen ylesnostat.
Ps 89:18 Sille HERRA ombi meiden Kilpen/ Ja se Pyhe Israelis ombi meiden Kuningan.
Ps 89:19 Silloin sine puhut Näwyse sinun Pyhilles/ Ja sanoit.
Ps 89:20 Mine olen ydhen Kempin ylesherättenyt/ ionga auttaman pite/ Mine olen ylescorghottanut Ydhen Uloswalitun Canssasta.
Ps 89:21 Mine olen leutenyt minun Palueliani Dauidin/ Mine olen henen woidhellut minun Pyhen Öliuni cansa.
Ps 89:22 Minun käteni pite henen ylespitemen/ ia minun Käsiuarteni hende wahuistaman.
Ps 89:23 Ei pidhe wiholiset hende ylitzeuoittaman/ Ja ne Wääret ei pidhe hende alassulloman.
Ps 89:24 Waan mine tadhon henen Wiholisens lödhe henen edestens/ ia iotca hende wihauat/ mine tadhon waiuata.
Ps 89:25 Mutta minun Totudheni ia Armoni pite henen tykenens oleman/ Ja henen Saruens pite minun Nimeheni ylesnostettaman.
Ps 89:26 Mine tadhon asetta henen Kätens Merehen/ ia henen Oikiakätens Wirtoihin.
Ps 89:27 Nein henen pite minua cutzuman/ Sine olet minun Iseni/ Minun Jumalani ia Turuani/ ioca minua autta.
Ps 89:28 Ja mine tadhon asetta henen Esicoisexi/ Caickeincorkeimaxi Kuningasten seas Maan päle.
Ps 89:29 Iiancaikisesta mine tadhon henelle minun Armoni tedhelepite/ Ja minun Lijttoni pite henelle wahuan oleman.
Ps 89:30 Mine tadhon henelle ijancaikisen Siemenen anda/ Ja henen Stolins ylöspite/ nincauuan quin Taiuat pysyuet.
Ps 89:31 MUtta ios henen Lapsens minun Lakini ylenandauat/ Ja euet waella minun Oikiudhessani.
Ps 89:32 Jos he minun Sätyni riuauat/ ia euet minun Keskyeni pidhe.
Ps 89:33 Nin mine tadhon heiden Synnins Witzalla rangaista/ Ja heiden Pahatteghonsa haauoilla.
Ps 89:34 Mutta minun Armoiani en tadho/ Heneste poiskäendä/ engä salli minun Totudheni wilpistelle.
Ps 89:35 Em mine tadho minun Lijttoni riuata/ ia mite minun Suustani vloskeunyt on/ em mine tacaperinwedhe.
Ps 89:36 Widhoin mine olen wannonut minun Pyhydheni cautta/ Em mine tadho Dauidin edes waledhella.
Ps 89:37 Henen siemenens pite ijancaikisesta oleman/ Ja henen Stolins minun edesseni ninquin Auringoinen.
Ps 89:38 Ja ninquin se Cw/ pite henen wahuistettaman ijancaikisesta/ Ja ninquin se Todhistos piluis wissin oleman. Sela.
Ps 89:39 WAan nyt sine poissöxet ia poisheitet/ Ja wihastut sinun woidheltus cansa.
Ps 89:40 Sine seriet sinun Paluelias Lijton/ ia alastallat henen Crununs mahan.
Ps 89:41 Sine ricot henen Murinsa/ Ja annat henen Linnansa seriette.
Ps 89:42 Hende raateleuat caiki ne ohitzekeuueiset/ Hen on tullut/ henen Naburillens Nauroxi.
Ps 89:43 Sine yleskorghotat henen Wiholistens Oikiankädhen/ Ja ilahutat caiki henen wainolisens.
Ps 89:44 Henen Miecans woiman sine olet mös poisottanut/ ia et sine salli henen woitta sodhassa.
Ps 89:45 Sine häuitit henen Puchtaudhens/ ia paiskat henen Stolins Maan päle.
Ps 89:46 Sine lyhennet henen Norudhens aiat/ Ja peitet henen häpien cansa. Sela.
Ps 89:47 HERRA/ quincauuan sine tadhot ratki sinus nin salata? Ja annat sinun Hirmudhes pala ninquin Tulen?
Ps 89:48 Muista/ quinga lyhyt minun Elemen on/ Mixis tadhot caiki Inhimiset huckan loodhuxi saatta?
Ps 89:49 Cussa on iocu quin elepi/ ia ei näe Coolematta? Joca Sielunsa Heluetin käsiste pelastapi? Sela.
Ps 89:50 HERRA/ cussa ouat sinun entiset Armos? Jotcas Dauidhille wannonut olet sinun Totudhesas?
Ps 89:51 Muista HERRA sinun Palueliadhes pilcan päle/ Jonga mine cannan helmassani/ caikista nin monista Canssoista.
Ps 89:52 Joilla HERRA sinun Wiholises sinua pilcauat/ Joilla he pilcauat ia Jalghoillans tallauat sinun Christuses.
Ps 89:53 Kijtetty olcohon HERRA ijancaikisesta/ AMEN/ AMEN.

XC. Psalmi .

Yxi Mosesen/ sen Jumalan Miehen/ Rucous. Jossa mainitan/ anotan/ ia Walitetaan meiden turmelun Loonnon polesta/ ia temen Elemen surkeimast waiuast. Ja osotetaan ette seke Perisyndi/ ette mwdh Ricoxet/ ouat ninen caikein Pääsyyt ia wiat. Joista caikista Pahoista/ tesse osotetaan/ ette me sulasta Jumalan Armosta/ sen luuattun Christusen tedhen/ wapadhetuxi tulema.
Sille tesse rucollen/ ette hen tenne leheteteisijn. Waan Lopusa rucollan/ ette Jumala itze hallitzis Waldakunnat/ Kircot eli Seurakunnat warielis/ ia Honen hallitoxen siugnaisi.

Ps 90:1 HERRA Jumala sine olet meiden Turuan/ sughusta sucuhun.
Ps 90:2 Ennenquin woret olit/ eli Maa/ ia Mailma loodhuxi tuli/ Sine olet Jumala ijancaikisudhesta ijancaikisehen.
Ps 90:3 Sine ioca lasket Inhimiset colemahan/ ia sanot/ Tulcat iellens te Inhimisten Lapset.
Ps 90:4 Sille tuhat Aijastaica ouat sinun edeses/ ninquin yxi Peiue ioca Eilen edesioutui/ Ja ninquin yxi Ön wartius.
Ps 90:5 Sine lasket heite poiswotaman ninquin Cosken/ ia ouat ninquin yxi Uni/ Ninquin iocu Roho/ ioca iuri lackamastu.
Ps 90:6 Joca warahin cucoista/ ia nopiasta quiua/ Ja Echtona poisleicataan/ ia quiuettupi.
Ps 90:7 Sen teke sinun wihas/ ette me nin hucumma/ Ja sinun Hirmusudhes/ ette me nin ekiste tälde temmatamme.
Ps 90:8 Sille meiden Pahatteghot sine asetat etees/ Meiden tundemattomat Synnit walkiahan sinun Casuos eteen.
Ps 90:9 Senteden culuuat caiki meiden peiuet matkahans/ sinun Wihas cautta/ Meiden woodhet pikemin loppuuat quin iocu Jaritos.
Ps 90:10 Meiden Eliaicam pysypi Seitzemenkymmende wootta/ taicka eninneki Cadhexankymmende wootta/ Ja quin se parahin on ollut/ nin on se Tuska ia Töö ollut/ Sille se pian poismenepi/ ninquin me poislenneisin.
Ps 90:11 Mutta cuca sen usko/ ette sine nin raskasti wihastut/ Ja cuca itzens pelke/ sencaltaisen sinun Hirmusudhes teden?
Ps 90:12 Totuta meite aiatteleman/ ette meiden pite cooleman/ senpäle ette me ymmerteueisexi tulisimma.
Ps 90:13 HERRA käenne sis itzes taas meiden poleen/ Ja ole sinun Palueliais armolinen.
Ps 90:14 Teutte meite pian sinun Armollas/ Nin me tadhom riemuita ia iloita caikin meiden Elinaicanna.
Ps 90:15 Ilahuta nyt meite iellens/ Ettes meite nin cauuan waiuanut olet/ Senuoxi ette me nin cauuan Onnettomut kersineet olema.
Ps 90:16 Osota sinun Palueliailles sinun Teghos/ ia sinun Cunnias heiden Lapsillens.
Ps 90:17 Ja HERRA meiden Jumalan olcohon meillen suloinen/ ia teutekön meiden kätenne Teghot meiden cansan/ Ja/ meiden kättemme Teghot hen päätteken.

XCI. Psalmi .

On sangen ialo Lohutos/ Ette iotca HERRAN päle turuauat/ ia henen pyhen Lupauxijns loottauat/ tukeeuat ia harniskoitzeuat/ ne Jumalalda/ Tuskissa warieldaan ia autetaan.
Sille ette Tesse usko Jumalan päle/ caikinaisis hädhisse/ opetetaan. Mutamat lwleuat temen Psalmin oleuan sijte Ruttotaudhist ( 2. Reg. 24. ) Dauidin Synnein teden/ Canssan secan lehetetyn. Jolla ne Jumaliset heitens pite/ sijnä hädhes/ lohuttaman.

Ps 91:1 JOca sen Corkeiman warieluxes istupi/ Ja sen Caickiualtian warion alla wipypi.
Ps 91:2 Hen sanopi HERRALLE/ Minun Toiuon/ ia minun Linnan/ minun Jumalan/ ionga päle mine vskallan.
Ps 91:3 Sillä hen pelastapi minun sijte Weijuuen Paulast/ ia sijte wahingolisesta Ruttotaudhista.
Ps 91:4 Henen pite Kynillens sinua warioman/ ia sinun Turuas pite oleman henen Sijpeins alla/ Henen Totudhens ombi Keihes ia Kilpi.
Ps 91:5 Ettei sine pelkeisi sijte Öen Cauhistoxest/ ia nijste Noolista/ iotca Peiuelle lendeuet.
Ps 91:6 Sijte Ruttotaudhista ioca pimeisse iskepi/ Ja sijte Sairaudhest quin Polipeiuelle raatelepi.
Ps 91:7 Waicka tuhatta langeisit sinun siwulles/ ia Kymmenen Tuhatta sinun Oikialles/ Nin eipe sen pidhe sinuhun sattuman.
Ps 91:8 Ja tosin sinun pite Silmilles sinun Lustis näkemen/ ia catzoman quinga sen Jumalattoman se costetaan.
Ps 91:9 Sille ette se HERRA ombi sinun Toiuos/ Se Ylimeinen ombi sinun Turuas.
Ps 91:10 Eipe miten paha sinua cochta/ Ja ei ychten Witzausta pidhe sinun Maias lehestymen.
Ps 91:11 Sille hen on keskynandanut henen Engelillens sinusta/ Ette he sinua ketkeuet caikissa sinun Teisses.
Ps 91:12 Ette heiden pite käsisens sinun candaman/ Ettei sine Jalkas iongun Kiueen louckaisi.
Ps 91:13 Jalopeuran ia Kykermen päle sinun pite keumen/ Ja tallaman sen Nooren Jalopeuran ia Lohikermen päle.
Ps 91:14 Ette hen minua halasi/ Nin mine henen vlospästen/ Hen tundepi minun Nimeni/ Senteden mine warielen hende.
Ps 91:15 Hen minua auxenshwta/ Sille mine hende cwldelen/ Henen tykenens mine olen Tuskassa/ sielde mine henen poistemman/ ia saatan henen Cunniahan.
Ps 91:16 Mine tadhon rauita henen pitkelle Iielle/ ia osotan henelle minun Terueyteni.

XCII. Psalmi .

On yxi Kijtossana teunens Lohutosta/ Ette Jumala Seurakundans ia Jumalisens warielepi/ Ja ne Jumalattomat cadhotta/ esquinga he ennen cucoistit.

Ps 92:1 Yxi Psalmi Sabbathin peiuelle weisattapa.
Ps 92:2 HYue ombi HERRA kijtte/ Ja Kijtostweisata sinun Nimelles caikein Ylimeinen.
Ps 92:3 Amulla iulghista sinun Armos/ ia Echtona sinun Totuttas.
Ps 92:4 Kymmenenkielten ia Psaltarin päle/ leikitteis Candelein päle.
Ps 92:5 Sille sine ilahutit minua HERRA weisaten sinun Teghoistas/ Ja mine kerskan sinun Kätes Töite.
Ps 92:6 HERRA/ quinga sinun Teghos nin swret ouat?
Ps 92:7 Sinun Aiatuxes ouat nin ylen syuet.
Ps 92:8 Yxi hullu eipe site usko/ Ja yxi Tompeli eipe nijte ymmerdhä.
Ps 92:9 Ne Jumalattomat wiherteuet ninquin Roho/ Ja ne Pahoijntekiet cukoistauat caiki/ sihenasti quin he huckuuat ijancaikisesta.
Ps 92:10 Mutta sine HERRA olet se Corkein/ ia pysyt ijancaikisesta.
Ps 92:11 Sille catzo/ sinun Wiholises HERRA/ catzo/ sinun Wiholises pite catoman/ ia caiki Pahointekiet pite haiotetuxi tuleman.
Ps 92:12 Mutta minun Sarueni pite ylescorghotetuxi tuleman ninquin ydhen Yxisaruisen/ Ja mine woidhellan toorella Oliulla Ja minun Silmeni pite lustins näkemen minun wiholisteni päle. Ja minun Coruani pite lustins cwleman nijste Pahoista/ iotca heitens minua wastan asettauat.
Ps 92:13 Sen Wanhurskan pite wihertemen ninquin Palmupuun/ Henen pite casuaman ninquin Cedrinpu Libanon päle.
Ps 92:14 Jotca istutetut ouat sijnä HERRAN Honees/ heiden pite meiden Jumalan Cartanoissa wihertemen.
Ps 92:15 Ja wiele heiden pite wanhudhessans wesoiman/ hedhelmeitzemen ia toorechtuman.
Ps 92:16 Ette heiden pite iulghistaman/ Ette HERRA nin hurskas on/ Minun Turuan/ Ja ei ole henesse wärytte.

XCIII. Psalmi .

On yxi Ennustos Christusen Waldakunnast/ ylitze' caiken Mailman pirin leuitetteue/ sen Pyhen Euangeliumin sarnan cautta/ ioca onopi Jumalan woima caikille vskouille Terueydhexi/ jonga cautta hen Mailmasa wallitze. Jolla hen mös Seurakunnans pyhitte. Johan. 15. Nyt te oletta puctat/ Sanan teden. etc.
Ja waicka Perkele ia Mailma/ ninquin hirmuiset Meren allot ia ilmat/ site wastan kiuckuitzeuat/ quitengi se Kuningas ia Waldakunda ijancaikisesta pysyuet.

Ps 93:1 HERRA ombi Kuningas/ ia ialost caunistettu/ HERRA ombi caunistettu/ ia on alcanut ydhen Waldakunnan/ nin leuielde quin Mailma on/ Ja sen walmistanut/ ette sen pite pysymen.
Ps 93:2 Sijte aiasta sinun Stolis seiso wahwana/ Sine olet ijancaikinen.
Ps 93:3 HERRA/ ne Wesicosket ylespaisuuat/ ne Wesicosket ylespaisuttauat heiden pauhinans/ Ne Wesicosket ylespaisuttauat heiden Culiunssa.
Ps 93:4 Ne Wedhelnallot meresse ouat swret/ Ja pauhuuat hirmuisesta/ Mutta se HERRA wiele wäkeuembi on Corkiuxes.
Ps 93:5 Sinun Sanas ombi yxi oikia Oppi/ Pyhitös ombi sinun Hones caunistos ijancaikisesta.

XCIV. Psalmi .

On yxi Rucous ninen Ulcocullattudhen/ Wärein Opettaiadhen ia Tyrannein wastan/ iotca ne Jumaliset sortauat ia alaspainauat/ Ette he huckuisit ia ne Jumaliset tulisit wapadhexi.

Ps 94:1 HERRA Jumala ionga ne Costot ouat/ Jumala ionga ne Costot ouat/ selkiesti itzes näytä.
Ps 94:2 Yleskorghota sinuas sine Mailman Domari/ maxa nille Coreille mite he anssaineet ouat.
Ps 94:3 HERRA/ he quincauuan pite ne Jumalattomat/ HERRA quincauuan pite ne Jumalattomat pramaman?
Ps 94:4 Ja nin ylpiest puhuman/ ia caiki Pahointekiet heitens nin kerskaman.
Ps 94:5 HERRA/ he alaspolkeuat sinun Canssas/ Ja Sinun Perimises he waiuauat.
Ps 94:6 Lesket ia Mwcalaiset he tappauat/ ia ne Oruoit he colettauat.
Ps 94:7 Ja sanouat/ Eipe HERRA site näe/ Ja se Jacobin Jumala ei site tottele.
Ps 94:8 Merkitke sijs te Hullut Canssan seas/ ia te Tyhmet/ coska te wijsaaxi tuletta?
Ps 94:9 Se quin Coruan istuttanut on/ eikö henen pidheis cwleman? eli ioca silmen loi/ eikö henen pidheis näkemen?
Ps 94:10 Joca ne Pacanat curitta/ eikö henen pidheis rangaiseman? Joca Inhimisen opetta mite he tieteuet.
Ps 94:11 Mutta se HERRA tietepi Inhimisten Aiatoxet/ Ette he turhat ouat.
Ps 94:12 Autuas on se ionga sine HERRA curitat/ ja opetat henen sinun Lais cautta.
Ps 94:13 Ette henelle Kersimus olis/ coska wastoin keupi/ Sihenasti quin sille Jumalattomalle Hauta walmistetuxi tule
Ps 94:14 Sille eipe HERRA poisheite henen Canssans/ eli ylenanna henen Perimistens.
Ps 94:15 Sille Oikiudhen pitä sijttekin Oikiudhen oleman/ Ja sille caiki hurskat Sydhemet tygelangeuat.
Ps 94:16 Cuca seisopi minun cansani nijte Pahoia wastan? Cuca astupi minun tykeni ninen Pahointeckiedhen wastan?
Ps 94:17 Ellei HERRA minua auttaisi/ Nin minun Sielun lehes macaisi sijnä Hiliasudhes.
Ps 94:18 Mine sanoin/ Minun Jalcan ombi horiunut/ wan sinun Armos HERRA/ minun ylespiti.
Ps 94:19 Minulla oli palio suru sydhemesseni/ Mutta sinun Lohutoxet ilahutti minun Sieluni.
Ps 94:20 Eipes coskan mielistyt tosin sen wahingolisen Stolin cansa/ Joca Lain heijusti vlostoimitta.
Ps 94:21 He hangitzeuat heitens sen Wanhurskan Sielua wastan/ Ja domitzeuat wighattoman weren.
Ps 94:22 Mutta HERRA ombi minun Warieluxen/ Minun Jumalan ombi minun Uskalloxeni turua.
Ps 94:23 Ja henen pite heiden Wärydhens costaman/ ia pite heite hucuttaman heiden Pahudhens teden/ HERRA se meiden Jumalan pite heite hucuttaman.

XCV. Psalmi .

Teme on yxi Ennustos Christusesta ia henen Waldkunnastans/ Ja yxi Manaus/ ette Me temen Kuningan cwlisim/ Ellei se tapachtu/ nin eipe Me/ sihen ijancaikisen Elemen Lepoon/ siseltule/ Ninquin eike mös Esijset sihen luuatun Cananin mahan/ cangiudhens teden/ siseltulluet/ waan Coruesa poiscoolit.
Sille ette me olema Christusen oma Lauma/ ionga teden hen caiki loonut on. Ja se Epistola Ebreerin tyge temen Psalmin ialosti ia auaralda vlostoimittapi.

Ps 95:1 TUlcat/ weisacam HERRALLE/ ia iloitkam meiden Autuudhen Turuan edes.
Ps 95:2 Ennettekem henen Casuonsa Kijtoxesa/ ia henelle riemuitkam Psalmeissa.
Ps 95:3 Sille HERRA on yxi swri Jumala/ ia yxi swri Kuningas ylitze caikia Jumaloita.
Ps 95:4 Sille henen Kädhesens ombi miteikenens Maa canda/ Ja ne Woren Cuckulat ouat mös henen.
Ps 95:5 Sille henen ombi Meri/ ia hen on sen tehnyt/ ia henen Kädhens ouat sen Carkian walmistanuet.
Ps 95:6 Tulcat/ cumartacam/ ia poluillen langetkam/ ia mahanlaskecam HERRAN meiden Loian eteen.
Ps 95:7 Sille hen on meiden Jumalan/ ia me henen Elatus Canssans/ ia henen Kättens Lauma.
Ps 95:8 Tenepene/ Jos te henen Änens cwletta/ nin elket padhuttaco teiden Sydhemiten/ Ninquin Meribas tapachtui/ Ninquin Massas iochtui Coruesa.
Ps 95:9 Jossa teiden Iset minua kiusasit/ coettelit minua/ ia neit möös minun Teconi.
Ps 95:10 Ette mine neliekymende Aiastaica waiua kersin teste Canssasta/ ia sanoin/ Se on sencaltainen Canssa/ ionga Sydhemet aina Willitiete tactouat. Ja iotca minun Tieteni euet tactonuet oppia.
Ps 95:11 Joille mine wannoin minun Wihoissani/ Ei pidhe heiden minun Lepohoni siseltuleman.

XCVI. Psalmi .

On samast Asiast/ quin Se entinen Psalmi/ Christusest ia henen Waldakunnastans/ yli caiken Maan pirin leuitetteue/ ia Caikis Pacanoissa/ ia Manapi kijtoxehen/ ioca seiso Lahiain wfframises/ se on/ Jumalan pelghos/ Cumardhoxes/ ia henen Nimens sarnamises/ Ette Christus ombi se Kuningas/ ioca wanhurskaudhes domitzepi/ se on/ Synnit andexianda ilman Ansiota/ ia wanhurskautta. Quin hen päldiskein sanois. Menget caikeen Mailmaan/ ia sarnacat Euangelium caikille Loodhuille.
Sille se ombi se Wsi Weisu ia Sarna/ sijte armolisesta Syndien Andexiandamisest Christusen teden.

Ps 96:1 VEisakat HERRALLE yxi Usi Weisu/ Weisaca HERRALLE caiki Mailma.
Ps 96:2 Weisacat HERRALLE/ ia kijtteket henen Nimense/ Sarnacat peiue piuelde henen Terueyttens.
Ps 96:3 Yleslukecat Pacanain seas henen Cunnians/ caikein Canssain seas henen Ihmeitens.
Ps 96:4 Sille se HERRA ombi swri/ ia sangen Kijtettepe/ Ihmelinen caikein Jumaloitten ylitze.
Ps 96:5 Sille caiki ne Canssain Jumalat/ ouat Epeiumalat/ Mutta HERRA ombi Taiuat tehnyt.
Ps 96: 6 Se seiso caunista ia cunnilisesta henen edhesens/ Ja keupi wäkeuellisest ia sulaisest henen Pyhydhessens.
Ps 96:7 Te Canssat adestoocat HERRALLE/ Edestoocat HERRALLE Cunnia ia woima.
Ps 96:8 Edestoocat HERRALLE henen Nimens Cunnia/ edestoocat Lahioia/ ia tulcat henen Esihonesenssa.
Ps 96:9 Cumartacat HERRA pyhes Caunistoxes/ Pelietken hende caiki Mailma.
Ps 96:10 Sanocat Pacanain seas/ Ette se HERRA Kuningas liene/ Ja pitepi Waldakunnans/ nin leuielde quin Mailma on/ walmistettu/ ette sen pysymen pite/ Ja domitzepi Canssan oikein.
Ps 96:11 Taiuaat riemuitkan ia Maa iloikaan/ Meri pauhacan/ ia mike sielle siselle on.
Ps 96:12 Kedhot olcat iloiset/ ia Caiki quin sen päle ouat/ ia ihastucan caiki Puudh Metzisse.
Ps 96:13 HERRAN edhesse/ sille hen tulepi/ Sille hen tulepi domitzeman Maan.
Ps 96:14 Henen pite sen Maan pirin domitzeman Wanhurskaudhesa/ Ja Canssat henen Totudhellans.

XCVII. Psalmi .

Tai on samast Asiast/ nimiten Christusen Waldakunnast/ quin se entinen Psalmi. Ja hen osottapi tesse ette sijnä ouat cachtalaiset hallitoxet ia Menot.
Sille nijlle Jumalisille ombi Piluis wahuistettu Waldakunda/ wanhurskaudhes/ domios ia Totudhes/ se on/ Euangelium cautta he cutzutan Paranoxeen/ ia vscohon/ syndein andexiandamisen cautta/ iolla he mös wariellan.
Mutta nijlle Jumalattomille ia vskottomille ombi se yxi tulinen/ palaua ia ijancaikisesta culuttaua waldakunda.
Senteden manatan tesse ne Jumaliset/ ette he temen Waldakunnan wastanottaisit/ Ja lupapi tuskissa heille wapadhuxen.

Ps 97:1 HERRA on Kuningas/ sijte Maa iloitkan/ ia olcoon riemuisat ne Saaret/ nin monda quin he ouat.
Ps 97:2 Piluet ia syngit ouat henen ymberins/ Wanhurskaus ia Domio ouat henen Stolins wahuistos.
Ps 97:3 Tuli keupi henen edhellens/ ia ylespoltapi ymberille/ henen Wiholisens.
Ps 97:4 Henen Leimauxens welkyuet Maan pirin ylitze/ Sen Maa näke ia wapitze.
Ps 97:5 Wooret sulauat ninquin Medenuaha HERRAN edes/ coco Mailman Haltian edes.
Ps 97:6 Taiuahat iulghistauat HERRAN wanhurskautta/ ia caiki Canssat näkeuet henen Cunnians.
Ps 97:7 Häuetken caiki iotca Cuuia palueleuat/ Ja kerskauat heitens Epeiumaloista/ Cumarttacat henen eteens te caiki Jumalat.
Ps 97:8 Zion site cwle ia iloitze/ ia ne Judan Tytteret ouat riemuisans/ HERRA sinun Hallituxes ylitze.
Ps 97:9 Sille sine HERRA olet se Ylimeinen caiken Maan ylitze/ Sine olet sangen yleskorghotettu caikein Jumaloitten päle.
Ps 97:10 Te quin rakastat HERRA/ wihatka site paha/ HERRA hen ketkepi henen Pyheins Sielut/ Ninen Jumalattomiten käsiste hen heite pelastapi.
Ps 97:11 Sille wanhurskalle pite aina Walkiudhen iellenscoittaman/ Ja ilo nijlle hurskaille Syhdemille.
Ps 97:12 Te Wanhurskaat iloitka teiten HERRASSA/ Ja kijtteket hende ia yliskeket henen Pyhyttens.

Se Seitzemes Ölucu.

XCVIII. Psalmi .

Yxi Psalmi. Tai on mös samast Asiast/ quin ne Entiset/ Ja on sangen makialinen. Sille hen sarnapi Christusen Waitost/ synnin Coleman ia Perkelen wastan/ Jolla hen meille Terueydhen saattoi. Jongateden tesse meite neuuotan hende ylistemen ia kijttemen.

Ps 98:1 VEisacat HERRALLE yxi vsi Weisu/ Sille hen teke Ihmite.
Ps 98:2 Hen woittapi Oikialla kädhellens woiton/ ia henen pyhen Käsiuartens cansa.
Ps 98:3 HERRA andapi tietteuexi tedhä henen Terueydens/ Canssain eteen hen andapi ilmoitta henen Wanhurskauttans.
Ps 98:4 Hen muistapi henen Armons ia Totudhens päle/ sille Israelin Honelle/ Caiki Mailman äret näkeuet sen meiden Jumalan Terueytte.
Ps 98:5 Ihastucat sille HERRALLE caiki Mailma/ Weisacat/ ylisteket ia kijtteket.
Ps 98:6 Kijtteket site HERRA Candelilla/ Candeleilla ia Psalmilla.
Ps 98:7 Trumbuin ia Pasunain cansa/ Ihastucat sen HERRAN Kuningan edes.
Ps 98:8 Meri pauhacan ia miteikenens henesse on/ Se Maan pijri ia iotca sen päle asuuat.
Ps 98:9 Ne Wesicosket ihastucan/ Ja caiki Woret olcat iloiset.
Ps 98:10 HERRAN edhes/ Sille hen tulepi Maan domitzeman/ Henen pite sen Maan pirin domitzeman Wanhurskaudhella/ ia Canssat Oikiudhella.

XCIX. Psalmi .

Temeki ombi samast Asiast. Mutta tesse manatan Seurakunda ieristens/ Ette hen kijtteis Jumalata sen Christusen Waldakunnan teden/ ioca Zionis/ ia sijne Canssas ensin alcui/ ioille hen Sanans annoi/ Lupauxens ia wissin palueluxen/ Annoi heille Prophetat/ Pämiehet/ Kuningat/ Opettaiat/ iotca hen autti ia cwldeli. Nin hen wiele aina nytkin Opettaiat andapi/ cwlda ia Seurakunnans wariella.

Ps 99:1 HERRA on Kuningas/ sille Canssat nuriseuat/ Hen istupi Cherubin päle/ senteden yleslijcku Mailma.
Ps 99:2 Swri ombi se HERRA Zionis/ ia corkia ylitze caikein Canssain.
Ps 99:3 Kijteteken sinun swrta ia ihmeliste Nimees/ ioca Pyhe on.
Ps 99:4 Ja temen Kuningan Waldakunnassa racastetaan Oikius/ Sine annat Hurskaudhen/ Sine saattat Domion ia Wanhurskaudhen Jacobis.
Ps 99:5 Yleskorghottacat HERRA meiden Jumalatan/ Ja cumartacat henen Astilaudhans iureen/ Sille se on Pyhe.
Ps 99:6 Moses ia Aaron henen Pappeins seas/ Ja Samuel ninen seas/ iotca henen Nimens auxenshutauat/ he HERRAN auxenshwdit/ ia hen cwldeli heite.
Ps 99:7 Hen puhui heille Piluenpilarin cautta/ He pidhit henen Todhistoxens ia Keskyns/ iotca hen heille annoi.
Ps 99:8 HERRA sine olet meiden Jumalan/ sine cwldelit heite/ Sine Jumala heille andexiannoit/ ia laittit heiden Tööns.
Ps 99:9 Yleskorghottacat HERRA meiden Jumalan/ Ja cumartacat henen pyhen Worens päle/ Sille HERRA meiden Jumalan ombi pyhe.

C. Psalmi.

Yxi Kijtos Psalmi. On lyhyt waan machialinen Psalmi ninen entisten caltainen.
Sille hen manapi Kijtoxehen/ Ja tunnustapi Christusen Jumalaxi/ loiaxi ia meiden Laupiaxi ia Armolisexi Herraxenna. Ja seke tesse/ ette muissa Psalmis cussa Kijtoxehen manatan/ sala osotetan ette se Lain Jumalanpaluelus piti poistuleman.

Ps 100:1 IHastucat HERRALLE caiki Mailma/ paluelcat HERRA ilon cansa/ tulcat henen Casuons eteen ihastuxella.
Ps 100:2 Tundecat ette se HERRA/ Jumala omhi/ henpe meite teki/ ia eipe me itze meiten/ henen Canssaxens ia henen Laitumens Lambaixi.
Ps 100:3 Menget siselle henen Portistans Kijtoxen cansa/ henen Esihonehisens weisulla/ Kijtteket hende/ ylisteket henen Nimens.
Ps 100:4 Sille se HERRA ombi sulainen/ ia henen Armons pysy ijancaikisesta/ ia henen Totudhens sucukunnasta sucukundahan

CI. Psalmi .

Yxi Dauidin Psalmi. Teme on iuri Honelinen Psalmi/ Joca opetapi Kuningat ia Esiuallat/ Mingecaltaiset heiden Itze ia mingemotoinen Waldakundain ia se wlcoinen Mailmalinen Hallitus oleman pite/ Ja millisille Paluelioilla heiden pite wallitzeman.
Nin hen tesse mainitze ne erinomaiset Houin wighat/ Ette he Nuriat ouat/ Kiroliset/ ylpiet/ walecteliat/ Himonsa ielkin kerket etc. Waan mutamat temen Psalmin ymmerteuet Christusen waldakunnasta Euangeliumin cautta/ Ette hen wimeises Versus sano/ tactouans caiki Jumalattomat Maalda hucutta.

Ps 101:1 ARmosta ia Oikiudhesta mine tadhon weisata/ Ja sinulle HERRA kijtoxensanoa.
Ps 101:2 Mine keuten minuni wijsasti ia toimelisesta ninen cochtan/ iotca omani ouat/ Ja waellan vskolisest minun Honessani.
Ps 101:3 Em mine ota ychten paha Asia minun eteeni/ Mine wihan ne Ylitzekeumerit/ enge salli heite olla minun tykeneni.
Ps 101:4 Yxi nuria sydhen poiswelteken minusta/ Site Paha em mine kersi.
Ps 101:5 Joca Lehimeisens sala panettele/ sen mine hucutan/ Em mine malta site kersi/ quin röyckion menon ia corian mielen pite.
Ps 101:6 Minun silmeni catzouat ninen vskolisten ielkin Maan päle/ ette he asuisit minun tykeneni/ Ja pidhen kernasti hurstat Palueliat.
Ps 101:7 Falskit Inhimiset em mine pidhe minun Honessani/ Ei walecteliat menesty minun tyköneni.
Ps 101:8 Warahin mine hucutan caiki Jumalattomat Maassa/ Ette mine caiki Pahointekiät poisiuritaisin sijte HERRAN Caupungista.

CII. Psalmi .

On sen Wanhan Testamentin Seurakunnan Rucous/ ioca synnins/ Jumalan wihan/ ia Coleman tunsi. Joista hen pyte Christusen tulelemisen/ ia Waldakunnan cautta/ wapacta. Senteden hen mös sangen corkiasti yliste Jumalan Laupiudhen ia Hywydhen/ ioca cwldele ne waiwaiset ia heite armaitze.

Ps 102:1 Yxi sen Radholisen Rucous/ quin hen mureisans on/ ia henen Walitoxens HERRAN eteen vloswodhatta.
Ps 102:2 HERRA cwldele minun Rucouxeni/ ia anna minun Parcuni sinun tyges tulla.
Ps 102:3 Ele sinun Casuoas minulda poispeite/ Hädhesse callista sinun Coruas minun poleni/ Coska mine sinua auxenihudhan/ nin cwldele pian minua.
Ps 102:4 Sille minun Peiueni ouat culuneet ninquin Sauu/ Ja minun Lwni ouat poltetut ninquin kekäle.
Ps 102:5 Minun sydhemen ombi lööty ia quiuettunut/ ninquin Heine/ Nin ette mine mös vnohdan minun Leipen sömet.
Ps 102:6 Minun Lwni tuskalla takistuuat minun Lihahani/ itkemisest ia Hocamisest.
Ps 102:7 Mine olen iuri quin Pellicani Coruesa/ Mine olen ninquin iocu Hypie nijsse häuitetyis Caupungeissa.
Ps 102:8 Mine waluon/ ia olen ninquin Yxineinen Lindu Caton päle/
Ps 102:9 Jocapeiue häueiseuet minun Wiholiseni minua/ Ja iotca minua sylieskeleuet/ he wannouat minun cauttani.
Ps 102:10 Sille mine söön Tuchka ninquin Leipe/ Ja secoitan minun Joomani itkulla.
Ps 102:11 Sinun vhkauxes ia wihas teden/ Ettes minun ottanut olet/ ia pohian alaspaiskasit.
Ps 102:12 Minun peiueni ouat cvluneet ninquin Wario/ ia mine poisquiuan ninquin Roho.
Ps 102:13 Mutta sine HERRA pysyt ijancaikisesta/ ia sinun Muistos sucukunnasta sucukundaan.
Ps 102:14 Ylesnouse sis ia armadha sinuas Zionin ylitze/ Sille aica ombi/ ettes hende armadhaisit/ Ja se aica on tullut.
Ps 102:15 Sille sinun Paluelias halaiauat site raketta/ ia näkisit sen kernasti/ ette henen Kiuens ia Calkins walmijt olisit.
Ps 102:16 Ette ne Pacanat HERRA sinun Nimees pelkeisit/ ia caiki Kuningat Maan päle sinun Cunniatas.
Ps 102:17 Ette HERRA rakendapi Zion/ Ja ilmandupi henen Cunniasans.
Ps 102:18 Hen käendepi itzens ninen Ylenannettudhen Rucouxen polen/ Ja ei ylencatzo heiden Rucoustans.
Ps 102:19 Sen pite kirioitettaman Tuleuaisille Sucukunnille/ Ja se Canssa quin loodhahan sen pite kijttemen HERRA.
Ps 102:20 Sille hen catzelepi henen pyheste Corkiuxistans/ Ja HERRA näkepi Taiuahasta Maan päle.
Ps 102:21 Ette henen pite cwleman ninen Fangein Hocauxet/ Ja kiruottaman ne Cooleman Lapset.
Ps 102:22 Senpäle ette heiden pite HERRAN Nimen Zionis sarnaman/ ia henen Kijtostans Jerusalemis.
Ps 102:23 Coska Canssat cocondeuat/ Ja Kuningasten Waldakunnat HERRA palueleman.
Ps 102:24 Hen neurittepi Tiesse minun Woimani/ Hen lyhendepi minun peiueni.
Ps 102:25 Mine sanoin/ Minun Jumalan ele minua poisota/ minun peiueini keskijes.
Ps 102:26 Sinun woosicaudhes ouat ijancaikiset/ Sine olet ennen Maan perustanut/ Ja Taiuat ouat sinun käsialas.
Ps 102:27 Ne pite catoman/ Mutta sine pysyt/ Ne caiki pite wanhaneman ninquin Waate/ Ne mwttuuat/ ninquin Pucuwaate/ coska sine heite mwttelet.
Ps 102:28 Mutta sine pysyt ninkuttas olet/ Ja sinun Woodhes euet loppua saa.
Ps 102:29 Sinun Palueliais Lapset pysymen pite/ Ja heiden Sikiens pite sinun edesses menestymen.

CIII. Psalmi .

Yxi Dauidin Psalmi. Ombi ychteinen Kijtossana caikinaisten Jumalan Lahiain ia Hyueintecoin edhest/ seke Hengelisten ette Rumilisten/ Ette hen Synnit andexianda/ Ette hen Elemen wariele/ Ette hen lohutta/ Ette hen Sanans andapi/ ia Hengens/ etc.
Lopussa hen ennusta Christusen Waldakunnast/ ette Neite vdhes Tastamentis pite Apostolitten cautta coco Mailmas sarnattaman.

Ps 103:1 KIjte HERRA minun Sielun/ ia caiki mite minussa on/ henen pyhe Nimeens.
Ps 103:2 Kijte HERRA minun Sielun/ ia ele vnodha mite Hyue hen minun tehnyt on.
Ps 103:3 Joca sinulle caiki synnis andexianda/ ia paranda caiki sinun Ricoxes.
Ps 103:4 Joca sinun Henges coolemasta pästepi/ Joca sinun crunapi Armolla ia Laupiudhella.
Ps 103:5 Joca sinun vskalloxel teutte/ ette sine caunistuisit/ ia teke sinun Noorexi ia Toreexi ninquin Cotkan.
Ps 103:6 HERRA hen saatta Wanhurskaudhen ia Domion caikille/ iotca Wärytte kersiuet.
Ps 103:7 Hen ombi henen Tiense Mosesel tietteuexi tehnyt/ Israelin Lapsille henen Teghonsa.
Ps 103:8 Laupias ia Armolinen ombi HERRA/ Kersiueinen ia swresta Hywydhest.
Ps 103:9 Eipe hen ijeti rijtele/ eike ijancaikisesta wihastu.
Ps 103:10 Ej hen meiden syndein perest meiden cansan teghe/ Eike costa meille Pahatecoin ielkin.
Ps 103:11 Sille nin corkia quin Taiuas ombi Maan ylitze/ Andapi hen Armonsa wallita ninen päle/ iotca hende pelkeuet.
Ps 103:12 Nin cauuas quin Ite ombi lennest/ poissijrsi hen meiste meiden Pahatteghonna.
Ps 103:13 Ninquin Ise Lastans armachta/ nin HERRAKI armachtapi henen pelkeueistens päle.
Ps 103:14 Sille hen tietepi mingecaltainen Teco me olema/ hen muistapi ette me tomu olema.
Ps 103:15 Inhiminen ombi eleisens ninquin Roho/ hen cucoista quin Cuckainen kedholla.
Ps 103:16 Coska Twli sen pälitze keupi/ nin eipe hen sillen kestä/ eike henen Siansa tunne hende ensingen.
Ps 103:17 Mutta HERRAN Armot vlottuuat ijancaikisesta ijancaikisehen/ henen pelkeueistens ylitze/ Ja henen wanhurskaudhens/ lasten lapsihin saacka.
Ps 103:18 Ninen tykene iotca henen lijto'sa piteuet/ Ja aiatteleuat henen Keskydhens päle/ ette he nijte tekeuet.
Ps 103:19 HERRA on walmistanut henen Stolins Taiuasa/ Ja henen Waldakundans pite caikein ylitze hallitzeman.
Ps 103:30 Kijtteke HERRA te henen Engelins/ te wäkeuet Kempit/ Jotca henen Keskyns vlostoimitatte/ ette henen Sanans äni cwltaisijn.
Ps 103:21 Kijtteke HERRA caiki henen Sotawäkens/ Te henen Paluelians/ iotca henen Tadhons teette.
Ps 103:22 Kijtteke HERRA caiki henen Töönse/ Caikissa henen HERRAUDHENS paicoissa/ Kijte minun Sieluni HERRA.

CIV. Psalmi .

Toinen Kijtossana/ Caikein Londocappalein/ ia heiden ihmelisen menons teden. Quin hen sanois. Jumalata mine kijten/ iocaitzen Londocappalen teden/ Joista henen Wijsaudhens/ Hywydhens ia wanhurskaudhens tutaan ia ymmerteteen. Sille ette ieriestens hen ylesluke ne Taiuan/ Meren/ ia Maan Ihmeliset Cappalet/ Joista hen kijttepi.

Ps 104:1 KIjte HERRA minun Sielun/ HERRA minun Jumalan/ sine olet caikenni Cunnialinen/ Sine olet Caunis/ ia ialosti puietettu.
Ps 104:2 Walkius ombi sinun Waattes/ iollas puietettu olet/ Sine vlosleuitet Taiuat ninquin Hurstin.
Ps 104:3 Sine holuat sen pälyxen Wedhelle/ Sine menet Piluis ninquin Rattan päle/ ia keudh Twlen Sijpein päle.
Ps 104:4 Sine ioca teet Engelis Twlexi/ ia sinun Paluelias Tuliliekixi/
Ps 104:5 Sine ioca Maan alustit henen pohians päle/ nin ette hen pysy ijancaikisesta.
Ps 104:6 Sywydhelle sine hende peitet/ ninquin Waattella/ ia wedhet seisouat Wordhen päle.
Ps 104:7 Mutta sinun rangaistoxestas he pakeneuat/ sinun Jylinestes he poismeneuet.
Ps 104:8 Wooret ylesastuuat/ ia Laxot alasastuuat/ siallens iongas heite pärustanut olet.
Ps 104:9 Märän sine panit/ Jota he ei ylitzekeu/ eike palaia Maata peittemen.
Ps 104:10 Sine annat Lectet Laxoissa ylescohuua/ nin ette wedhet Mäkein welitze wootauat.
Ps 104:11 Ette caiki Eleimet Metzes ioisit/ ia ette Peurat heiden ianons sammutaisit.
Ps 104:12 Heiden tykenens Taiuahan Linnut istuuat/ ia wiserteleuet Oxilla.
Ps 104:13 Sine lijotat Wooret ylheldepein/ Sine teutet Maan hedhelmelle/ iongas saatat.
Ps 104:14 Sine Rohot casuatat Caria wastoin/ Ja Jyuet Inhimisten tarpehexi/ Ettes Leiuen Maasta toottaisit.
Ps 104:15 Ja ette Winan pite Inhimisen Sydhemen ilahuttaman/ ia henen Casuons caunistuman Öliusta/ Ja Leiuen wahwistaman Inhimisen sydhende.
Ps 104:16 Ette ne HERRAN Puut Nestestä teune olisit/ Ne Cedrin Puut Libanis/ iotca hen on istuttanut.
Ps 104:17 Sielle Linnut pesiuet/ ia Haicarat hongisa asuuat.
Ps 104:18 Ne corkiat Wooret ouat Williuochtein turua/ Ja ne Kiuirauniot Canelitin. Ijlkottein.
Ps 104:19 Sine teet Cuun wootta iacaman/ Ja se Auringo tiete henen Laskons.
Ps 104:20 Sine teet Pimeydhen/ ette Öö tule/ silloin caiki Pedhot lytiuet.
Ps 104:21 Ne nooret Jalopeurat Saalihin ielkin kiliuuat/ Ja heiden Elatostans Jumalalda he etziuet.
Ps 104:22 Mutta coska Auringo taas ylescoitta/ nin he sijte lymeuet/ ia Lolihins renteleuet.
Ps 104:23 Nin menepi mös Inhiminen henen Töhöns/ ia henen Peltons waiuaman haman Ecton asti.
Ps 104:24 HERRA quin swret ia monet ouat sinun Käsialas? Sine olet ne caiki wijsasti sätenyt/ Ja Maa ombi teunens sinun Tauarastas.
Ps 104:25 Teme Meri ioca nin swri ia Lauia ombi/ henesse epelughut coikistelauat/ seke isoit ette pienet Eleimet.
Ps 104:26 Sielle Hadhet culieskeleuat/ sijnä Walascalat ouat/ iotcas tehnyt olet/ ette he henesse leikitzisit.
Ps 104:27 Caiki odhottauat sinua/ Ettes heille annaisit Roan aiallans.
Ps 104:28 Coskas heille annat/ nin he cocouat/ Coskas Kädhes auaiat/ nin he hywydhelle rauitahan.
Ps 104:29 Jos sine Casuos peitet/ nin he hemmestyuet/ Coskas poisotat heiden Hengens/ nin he huckuuat/ ia Tomuxi iellenstuleuat.
Ps 104:30 Sine vloslasket sinun Henges/ nin he loodhuxi tuleuat/ ia sine vdhistat Maan Modhon.
Ps 104:31 HERRAN Cunnia ombi ijancaikinen/ HERRALLE ombi mielennoudhe henen Käsialans poleen.
Ps 104:32 Hen catzacta Maan päle/ nin se wapise/ Hen rupepi worihin/ nin he suitzeuat.
Ps 104:33 Mine tadhon HERRALLE weisata minun Elin aicanani/ Ja kijten minun Jumalatan nincauuan quin mine olen.
Ps 104:34 Ja minun puhen pite henelle kelpaman/ ia mine ihastun HERRASSA.
Ps 104:35 Syndiset Maalda lopetetaan/ Ja ne Jumalattomat ei sillen pidhe oleman/ Kijte HERRA minun Sielun. Halleluia.

CV. Psalmi .

On Kijtossana moninaisist Jumalan hyuisttöist/ Juttan Canssalle/ hamast Abrahamist nin sihenasti quin he omistit sen Canaan Maakunnan/ osotetut sulasta Jumalan Armosta/ paitzi heiden Ansiotans/ Waan ainoan Lupauxen teden/ quin Esijsille tapactanut oli. Deut. 29. iuri samalmodholla ne sielle ylesluetaan.

Ps 105:1 KIjteket HERRA ia sarnacat henen Nimeens/ Julghistacat henen Töitens Canssain seas.
Ps 105:2 Weisacat heneste ia kijtteket hende/ Puhucat caikista henen Ihmeistens.
Ps 105:3 Riemuitkat henen pyheste Nimestens/ Iloitkan ninen Sydhemet iotca hende etziuet.
Ps 105:4 Kysyket HERRAN ielkin ia henen Woimans ielkin/ Etziket henen Casuons alati.
Ps 105:5 Muistacat henen Ihmelisten Töidhens päle/ iotca hen tehnyt ombi/ henen Ihmeitens ia henen Sanans päle.
Ps 105:6 Te quin oletta Abrahamin henen Paluelians/ Siemen/ Te Jacobin henen vloswalituns/ Lapset.
Ps 105:7 Henpe ombi HERRA meiden Jumalan/ Hen domitzepi caikes Mailmas.
Ps 105:8 Hen muistapi ijancaikisesta henen Lijtonsa päle/ Sen Sanans/ ionga hen luuanut on/ monen Tuhanen sughusta sucuhun.
Ps 105:9 Jonga hen lijttosi Abrahamin cansa/ Ja sen Walan päle Isaachin cansa.
Ps 105:10 Ja säti sen Jacobille Oikiudhexi/ Ja Israelille ijancaikisexi Lijtoxi.
Ps 105:11 Ja sanoi/ Sinulle mine annan sen Maan Canaan/ teiden Perimisen Arpan.
Ps 105:12 Coska he wehelucuiset ia haruat olit/ Ja mwcalaiset henesse.
Ps 105:13 Ja he waelsit Canssasta Canssahan/ Ja ydhest Waldakunnasta toisen Canssahan.
Ps 105:14 Eipe hen sallinut ychte Inhimiste heite wahingoitta/ Ja rangaisi Kuningatki heiden tedens.
Ps 105:15 Elket ruuetko minun Woidheltuijn/ Ja elket pahatehkö minun Prophetilleni.
Ps 105:16 Ja hen cutzui Nälien Maan päle/ In poiswei caiken Leiuen waran.
Ps 105:17 Hen lehetti ydhen Miehen heiden eteens/ Joseph Oriaxi myytijn.
Ps 105:18 He adhistit henen Jalcans Jalcapuhun/ Henen Rumijns teutyi Raudhois maata.
Ps 105:19 Sihenasti ette henen Sanans tuli/ Ja se HERRAN puhe ninquin Tuli coetteli henen.
Ps 105:20 Nin lehetti Kuningas ia pästetti henen/ Se Canssain Pämies keski henen vloslasketta.
Ps 105:21 Ja asetti henen HERRAXI henen Honens ylitze/ Ja Haltiaxi caiken henen Tauarans päle.
Ps 105:22 Ette hen opetais henen Päructinans henen oman tadhons ielkin/ Ja opetais henen Wanhemillens Wijsautta.
Ps 105:23 Ja Israel meni Egyptijn/ Ja Jacob tuli Mwcalaisexi Hanin maalla.
Ps 105:24 Ja hen annoi Canssans sangen casua/ ia teki heite wäkeuemexi quin heiden Wiholisens.
Ps 105:25 Hen käensi heiden Sijdhemens/ Ette he henen Canssans wihasit/ Ja he tachtoit ionilla henen Paluelians alaspaina.
Ps 105:26 Hen lehetti Mosen henen Paluelians/ Ja Aaron ionga hen vloswalitzi.
Ps 105:27 Ne samat teit henen Merckins heiden seassans/ Ja henen Ihmeens Hamin maalla.
Ps 105:28 Hen annoi Pimeydhen tulla/ ia sen pimeytti/ Ja ei olluet he henen Sanoillens cwlemattomat.
Ps 105:29 Hen mwtti heiden Wedhense werexi/ Ja coletti heiden Calansa.
Ps 105:30 Heiden Maans vloskohutti Sammacoitta henestens/ heiden Kuningastens Cammioissa.
Ps 105:31 Hen sanoi/ Nin tulit Turilat ia Luteet heiden Maans ärihin.
Ps 105:32 Hen annoi Rakeet heille Satexi/ Tulenliekit heiden Maallens.
Ps 105:33 Ja löi heiden Winapuuns ia Ficunapuuns/ Ja hen rickiserki ne Puut heiden maans Äris.
Ps 105:34 Hen sanoi/ Nin tulit Parmat ia Wapsaiset epelughut.
Ps 105:35 Ja he ylessöit caiki Rohot heiden Maaldans/ Ja ylessöit caiken heiden Maans hedhelmen.
Ps 105:36 Ja löi caiki Esicoiset Egiptis/ Caiki heiden Ensimeiset Periliset.
Ps 105:37 Ja hen vloswei heite Hopian ia Cullan cansa/ Ja heiden Sucukunnisans ei ollut yxiken Sairas.
Ps 105:38 Egypti oli iloisans heiden poislechtemisestens/ Sille heiden Pelcons oli langenut heiden pälens.
Ps 105:39 Hen vlosleuitti Piluen werhoxi/ ia Tulen öölle heite walghistamaan.
Ps 105:40 He anoit/ Nin hen annoi Metzecanat tulla/ Ja hen rauitzi heite Taiuan Leiuelle.
Ps 105:41 Hen auasi Callion/ Nin Wesi sielde vloswoti/ Ette Oiat iooxit sihen carkijan Erimaan.
Ps 105:42 Sille hen muisteli henen Pyhen Sanans päle/ quin hen Abrahamille Palueliallens puhunut oli.
Ps 105:43 Ja sillens hen vloswei Canssans ilolla/ Ja henen Uloswalitunsa riemulla.
Ps 105:44 Ja annoi heille ninen Pacanain Maan/ Nin ette he cansain Hywydhet heillens omistit.
Ps 105:45 Senpäle ette he pidheisit henen Oikiuttans/ Ja henen Lakins ketkisit. Halleluia.

CVI. Psalmi .

On Kijtossana/ Sille quin hen ennen mainitzi ia ylesluki HERRAN Hyuetteghot/ nin hen tesse/ Canssan Synnit ia Rangastoxet ylesluke/ Ette Jumalan Laupius sillens corghotetaisijn/ ioca iuri nin Pahoille ia kijttemettömille/ henen swren pwttomattoman Hywydens Lahiat osotti.
Tesse ombi mös Rippi eli Syndein Tundemus ia Ilmoitus/ Ja rucollan/ Ette Jumala ne Andexiannaisi/ Ja muistais henen vseiman Lupauxens päle/ Ja Canssans edespein tadhois wapachta. Halleluia.

Ps 106:1 KIjtteket HERRA/ Sille hen on Armachtaia/ Ja henen Laupiudhens pysypi ijancaikisesta.
Ps 106:2 Cuca taita vlospuhua HERRAN swret Töödh? ia yliste caiki henen Kijtoliset Teghonsa?
Ps 106:3 Autuat ouat ne/ iotca Keskyn piteuet/ ia aina Oikein tekeuet.
Ps 106:4 HERRA muista minun päleni/ sen Armos perest/ iongas sinun Canssalles luuanut olet/ Osota meille sinun Apus.
Ps 106:5 Ette me näkisim sinun Uloswalitudhes Mötekeumisen/ ia meiten iloitta/ Ette sinun Canssas menestypi/ ia meiten kerskaisim sinun Perimises cansa.
Ps 106:6 Me synditeimma ynne meiden Isein cansa/ me wärin teimmä/ ia olema Jumalattomat olluet.
Ps 106:7 Euet meiden Iset Egyptis tactonuet sinun Ihmeites ymmertä/ Eike muistanuet sinun swren Laupiuxes päle/ Ja olit Meren tykene tottelemattomat/ nimittein sen punaisen Meren tykene.
Ps 106:8 Mutta hen autti heite/ henen Nimens teden/ Nin ette hen Woimans osotti.
Ps 106:9 Ja hen vhkasi sen Punaisen Meren/ Nin se quiuettui/ Ja wei heite sen Sywydhen lepitze/ ninquin iongun Coruen lepitze.
Ps 106:10 Ja wapachti heite ninen käsiste/ iotca heite wihasit/ ia lunasti heite Wiholisteins käsiste.
Ps 106:11 Ja ne Wedhet vpotit heiden wainolisens/ Nin ettei yxiken eleuexi ienyt.
Ps 106:12 Silloin he vskoit henen Sanans päle/ Ja weisasit henen Kijtoxens.
Ps 106:13 Mutta pian he vnodhit henen hyuet tööns/ Ja euet odhottanuet henen Neuuoansa.
Ps 106:14 Ja he kehuit Himossa sijnä Coruesa/ ia kiusasit Jumalata sijnä Erimaas.
Ps 106:15 Mutta hen annoi heille heiden anomisens/ ia lehetti heille kylle/ Sihenasti ette he sijte ilghoitit.
Ps 106:16 Ja he yleskarkaisit Mosest wastan Scantzissa/ Aaronin sen HERRAN Pyhen wastan.
Ps 106:17 Maa aukeni/ ia ylesnieli Dathan ia peitti sen Abyronin Joukon.
Ps 106:18 Ja Tuli ylessyttyi heiden Jouckoins seas/ Se Liecki ylespolti ne Jumalattomat.
Ps 106:19 He teit ydhen Wasican Horebis/ ia cumarsit site walettuta Cuua.
Ps 106:20 Ja he mwttelit heiden Cunnians/ ychten Härien motohon/ quin Heinie sööpi.
Ps 106:21 He vnodhit Jumalan heiden Wapachtaians/ Joca nin swria Töite tehnyt oli Egyptis.
Ps 106:22 Ihmeite Hamin maalla/ ia hirmulisia Töite sijnä Punaises Meres.
Ps 106:23 Ja hen sanoi/ Ette hen tactoi heite hucutta/ Ellei Moses henen Uloswalittuns site Rangaistost estenyt olisi/ poiskäten henen hirmuisudhens/ ettei hen ratki heite cadhottanut.
Ps 106:24 Ja he ylencatzoit sen Carskin Maan/ Eike vskonuet henen Sanans päle.
Ps 106:25 Ja napisit heiden Maioisans/ eike ollut cwliaiset HERRAN änelle.
Ps 106:26 Ja hen ylesnosti Kätens heite wastan/ Ette hen heite mahanlöis Coruessa.
Ps 106:27 Ja heitteis heiden Siemenens Pacanain secaan/ Ja haiotais heite Makundihin.
Ps 106:28 Ja he ryhdhyit sihen Baalpeorin/ Ja söit nijste coolluiten Epeiumalitten wffreista.
Ps 106:29 Ja wihoitit Henen heiden Töillens/ nin iulmistui mös Rangaistus heiden secaans.
Ps 106:30 Nin Pinehas edesastui/ ia lepytti sen syyn/ Nin se Rangaistos lackaisi.
Ps 106:31 Ja se luettin henelle Wanhurskaudhexi/ sughusta ia sucuhun ijancaikisesta.
Ps 106:32 Ja he wihoitit henen Rijtawedhen tykene/ Ja Mosen he sangen waiuasit.
Ps 106:33 Sille he haikiutit henen Sydhemens/ nin ette mutomat sanat henelde laskettin.
Ps 106:34 Eike he hucuttanuet nijte Pacanoita/ quin HERRA quitengin heille keskenyt oli.
Ps 106:35 Waan he secoitit heitens Pacanain secaan/ ia opit heiden Töitens.
Ps 106:36 Ja paluelit heiden Epeiumaloitans/ Ne yllytit heite Pahenoxihin.
Ps 106:37 Ja he wffrasit heiden Poicans/ ia Tytterens Perkeleille.
Ps 106:38 Ja vloswodhatit wighattoman weren/ heiden Poicains ia Tyttereins weren/ iotca he wffrasit nijlle Cananein Epeiumaloille/ Nin ette se maa werenwighoista turmeltijn.
Ps 106:39 Ja hieroit heitens omissa Töisens/ Ja hooriateit heiden Tecoins cansa.
Ps 106:40 Nin iulmastui se HERRAN wiha/ henen Canssans ylitze/ ia hen cauhistui henen Perimiseens.
Ps 106:41 Ja ylenannoi ne Pacanoiten käsihin/ Ette ne ylitze heiden wallitzit/ iotca heite wihasit.
Ps 106:42 Ja heiden Wiholisens adhistit heite/ Ja he alaspainettijn heiden käteins ala.
Ps 106:43 Hen pelasti heite mondakerta/ Mutta he wihoitit henen heiden Neuuoins cansa/ Ja he wähenyit heiden pahaintecoins teden.
Ps 106:44 Ja hen näki heiden Tuskans/ coska hen heiden walituxens cwli.
Ps 106:45 Ja muisti henen Lijtoins päle/ quin hen heiden cansans tehnyt oli/ ia site hen catui henen swresta Laupiudhestans.
Ps 106:46 Ja annoi heite armoitetta/ caikein edes/ quin heite Fanginuet olit.
Ps 106:47 Auta meite HERRA meiden Jumalan/ ia cocouta meite Pacanoista/ Ette me kijteisim sinun pyhe Nimees/ ia kehuisim sinun Kijtoxesas.
Ps 106:48 Kijtetty olcoon se HERRA Israelin Jumala/ ijancaikisudhesta nin ijancaikisutehen/ Ja sanocan caiki Canssat/ Amen. Halleluia.

CVII. Psalmi .

Quin ne Caxi entiste Psalmi ouat Kijtossanat Hyuisttöist Israelin Canssalle osotetut/ Nin tesse peldiskein/ caikinaiset Hyuettödh/ Jocaitzel Inhimisel/ Jumalalda osotetan/ caikis tuskis ia hädhis. Ette hen Keuhie autta/ Fangituit pelasta/ Sairahit paranda/ Ne Mereen Hätenyet holhopi/ ne Nelkeitzet rauitzepi/ ia ioilla Elo puuttupi/ nijte hen roocki/ Ne quin Tyrannilda ia Angarilda adhistetan ia waiuatan/ hen wapactapi. etc. Senteden tai on yxi Ycteinen Kijtossana.
Ja nijte mös Jumala erinomaisest autta/ iotca Syndiens teden murectiuat/ ios he mutoin Apu toiuouat/ ia site Rucouxillans Jumalalda anouat.

Ps 107:1 KIjtteket HERRA/ Sille hen on Armachtaia/ Ja henen Laupiudhens pysypi ijancaikisesta.
Ps 107:2 Sanocat te/ iotca oleta HERRAN cautta lunastetut/ Jotca hen on Tuskista wapactanut.
Ps 107:3 Ja iotca hen on Maakunnista coonut/ hamast Idest ia Lennest/ hamast Pohiaisest ia Etelest.
Ps 107:4 NE quin exysis waelsit Coruesa/ cussa vmbi Tie oli/ ia ei leutenyet Caupungita asuaxens/
Ps 107:5 Nelkeisset ia Janouaiset/ ia heiden Sieluns waiwi.
Ps 107:6 Ja he hwsit HERRAN tyge heiden Tuskisans/ ia hen pelasti heite hädhistens.
Ps 107:7 Ja wei heite oikeata tiete/ Ette he menit sihen asuuaisen Caupungijn.
Ps 107:8 Kijtteken he sis HERRA henen Laupiuns edest/ Ja henen Ihmeitens teden/ iotca hen Inhimisten Lasten coctan teke.
Ps 107:9 Ette hen rauitzepi sen ianouaisen Sielun/ ia ylesteuttepi sen Isouaisen Sielun hywydhelle.
Ps 107:10 NE quin istuuat pimeis ia cooleman warios/ Fangitut Adhistoxes ia raudhas.
Ps 107:11 Ette he olit Jumalan Kesky wastan couacoruaiset/ ia sen ylimeisen Lain olit Häueisnyet.
Ps 107:12 Senteden teuty heiden Sydhemens Onnettudhen cansa waiuatta/ nin ette he langesit/ ia eikengen heite autanut.
Ps 107:13 Ja he hwsit HERRAN tyge heiden Tuskisans/ ia hen autti heite hädhistens.
Ps 107:14 Ja vloswei heite sijte Pimeydhest ia cooleman wariost/ ia serki heiden siteens.
Ps 107:15 Kijtteken he sis HERRA henen Laupiuns edest/ ia henen Ihmeitens teden/ iotca hen Inhimisten Lasten coctan teke.
Ps 107:16 Ette hen serkepi Cupariportit/ Ja rickilöpi Raudhaiset Saluat.
Ps 107:17 NE Hullut iotca rangastettijn heiden ylitzekeumisens teden/ ia heiden Syndiens teden.
Ps 107:18 Ette heiden Sieluns ilghoitti caikista Roasta/ Ja he sairastit haman Coolemans asti.
Ps 107:19 Ja he hwsit HERRAN tyge heiden Tuskissans/ ia hen autti heite hädhistens.
Ps 107:20 Hen lehetti Sanans ia paransi heite/ ia pelasti heite ettei he coolluet.
Ps 107:21 Kijtteken he sis HERRA henen Laupiudhens edest/ ia henen Ihmeitens teden/ iotca hen Inhimisten Lasten cochtan teke.
Ps 107:22 Ja wffracan Kijtoswffri/ ia yleslukecaan henen Teghonsa ilolla.
Ps 107:23 NE quin Haaxilla Meren päle meneuet/ Ja töte prucauat swrissa wesis.
Ps 107:24 He ouat tundenuet ne HERRAN teghot/ ia henen Ihmeitens sywydhes.
Ps 107:25 Quin hen sanoi/ Ja ylespaisutti swren Ilman/ ioca ne Allot ylesnosti.
Ps 107:26 Nin he ylesmenit Taiuasta codhen/ ia alasmenit Sywytehen/ Ette heiden Sielunsa Adhistoxesta epeili.
Ps 107:27 Ette he horiut ia hoipertelit ninquin Joopunut/ ia euet sillen ycten Neuuo tietenyet.
Ps 107:28 Ja he hwsit HERRAN tyge heiden Tuskissans/ ia hen autti heite hädhistens.
Ps 107:29 Ja hen hilitzi sen couanilman/ Ette ne Allot heitens asetit.
Ps 107:30 Ja he tulit iloisaxi/ Ette se tyueni/ ia hen wei heite Satamahan/ heiden mielens ielkin.
Ps 107:31 Kijtteken he sis HERRA henen Laupiudhens edest/ ia henen Ihmeitens teden/ iotca hen Inhimisten Lasten cochtan teke.
Ps 107:32 Ja ylisteken hende Canssain Seurakunnissa/ ia kijtteken hende ninen Wanhimmaidhen seas.
Ps 107:33 NE/ ioinenga Oiat poisquiuetuit/ Wesilectet wotamast lackasit.
Ps 107:34 Ette yxi hedhelmelinen Maa ei miteken candanut/ heiden Pahudhens teden/ iotca sijne asuit.
Ps 107:35 Ja se quin Quiua oli/ sen hen taas Wetisexi teki/ Ja quiuan Maa wesilecteixi.
Ps 107:36 Ja ne Isouaiset hen sinne asetti/ Ette he sihen Caupungin walmistaisit/ cussa he asuisit.
Ps 107:37 Ja Pellot kylueisit/ ia Winatarhoia istutaisit/ Ja woosittain Hedhelmen saisit.
Ps 107:38 Ja hen siugnasi heite/ Ette he sangen heitens enäneisit/ ia heille palio Caria annoi.
Ps 107:39 NE quin alaspainetut ia heicotetut olit nijlde Pahoilda/ Jotca heite waatinuet ia waiuanuet olit.
Ps 107:40 Coska ylencatzotus Pämiesten päle vloswodhatettu oli/ Ja caiki maa exysis ia autiana seisoi.
Ps 107:41 Ja hen site Kieuhe warieli Radholisudhesta/ Ja henen Sughunsa enensi/ Ninquin Lammasten Lauman.
Ps 107:42 Neite ne Wanhurskat pite näkemen/ ia iloitzeman/ Ja iocaitzen Pahudhen Swn pite tukittaman.
Ps 107:43 Cuca on Wijsas/ ia neite ketkepi? Nin he astaitzeuat/ quinga monet Hyuet Teghot HERRA osottapi?

CVIII. Psalmi .

On Kijtossana/ iossa Christusen Waldakunnan teden/ kijtetten/ ioca Armon Waldakunda tuleua oli/ Ja mös sen Dauidin Rumilisen Waldakunnan teden/ Joca oli Ninquin yxi alcukyluö sihen Christusen tuleuaisen Waldakundahan. Sille ette Juttaista Terueys on.

Ps 108:1 Yxi Dauidin Psalmi weisu.
Ps 108:2 VAlmis ombi minun Sydhemen Jumala/ Mine tadhon weisata ia kijtte/ ia mös minun Cunnian.
Ps 108:3 Ylesnouse Psaltari ia Candele/ Mine tadhon warahin ylesnosta.
Ps 108:4 Sinua HERRA mine tadhon kijtte Canssain seas/ Mine tadhon sinulle Kijtostweisata Sucukunnissa.
Ps 108:5 Sille sinun Armos vlottu nin leuielde quin Taiuas on/ Ja sinun Totudhes nin leuielde quin Piluet keuuet.
Ps 108:6 Yleskorghota sinuas Jumala ylitze Taiuahan/ Ja sinun Cunnias ylitze caiken Maan.
Ps 108:7 Ette sinun rackat Ysteues wapadhexi tulisi/ Auta sinun Oikialla kädhelles/ ia cwldele minua.
Ps 108:8 Jumala puhupi henen Pyhydhessens/ sijte mine iloitzen/ Ja tadhon Sichemin iaca/ ia sen Laxon Suchoth mitat.
Ps 108:9 Gilead on minun/ Manasse on mös minun/ Ja Ephraim on minun Pääni wäkewys/ Juda on minun Pämiehen.
Ps 108:10 Moah on minun Pesinastian/ Mine tadhon wenytte minun Kengeni Edomin ylitze/ Ninen Philisterin ylitze mine tadhon ihastua.
Ps 108:11 Cuca wiepi minua iongun wahuan Caupungin? Cuca wiepi minua haman Edomin.
Ps 108:12 Etkö sine Jumala site tee? Joca meite poisheittenyt olet. Ja etpes vlosmene Jumala meiden Sotawäen cansa?
Ps 108:13 Saata meille Apua Tuskissan/ Sille Inhimisten Apu on turha.
Ps 108:14 Jumalas me tadhoma Wrholisia prucata/ ia henen pite meiden Wiholistein alaspolkeman.

CIX. Psalmi .

On Christusen Rucous seke Judan ette coco Sinagoga ia Juttai wastan/ Joille hen caikia paha sadhatta/ Waan itzens teden hen rucole/ ette Jumala henen tykenens seisois.
Se on Sadhatoxen syy/ ette he Christusen ristinnaulitzit/ ia euet Armon sarna Apostoleilda wastanottanuet. Nin teme mös on alati Seurakunnan ia caikein Pyhein Rucous/ heiden wainolistens wastan.

Ps 109:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa.
Ps 109:2 JWMALA minun Kijtoxen/ ele waickene. Sille he ouat heiden Jumalattoman ia petteueisen Suuns minua wastan ylesauanuet/ Ja puhuit wieckaalla Kielelle minua wastan.
Ps 109:3 Ja he puhuuat myrkylisest alati minua wastan/ Ja sotiuat minua wastan ilman syyte.
Ps 109:4 Senteden ette mine heite racastan/ ouat he minua wastan/ Mutta mine rucolen.
Ps 109:5 He osottauat minulle paha hyuen edeste/ Ja wiha rackaudhen teden.
Ps 109:6 Aseta Jumalattomat henen ylitzens/ Ja Perkele seisokan henen Oikialla kädhellens.
Ps 109:7 Joca henens sijte sanasta Opetta anda/ sen Eleme olcoon Jumalatoin/ Ja henen Rucouxens olcoon syndi.
Ps 109:8 Olcoon henen Peiuens haruat/ Ja henen Wircans ottacon toinen.
Ps 109:9 Henen Lapsens olcoon Oruoit/ Ja henen Emendens Leski.
Ps 109:10 Keukeen henen Lapsens Culkiana/ ia kerietkeen/ ia etziken Elatoxens Radholisudhes.
Ps 109:11 Ulosimekeen se Corcorahainen caiki mite henelle onopi/ Ja ne mucalaiset poisrepikeen henen Hywydhens.
Ps 109:12 Ja eikengen henelle hyue techkö/ Eike yxiken armachtaco henen Oruoins päle.
Ps 109:13 Henen Jelkintuleuaisens olcoon poisiuritetut/ heiden Nimens olcoon toises Polues poispyhitty.
Ps 109:14 Henen Iseins Pahatteghot tulcoon muistoxi HERRAN eteen/ Ja henen Eitins Syndi ei pide poispyhitteme'.
Ps 109:15 Olcoon ne alati HERRAN Casuon edes/ Ja poishuckucoon heiden Muistons Maan pälde.
Ps 109:16 Senteden/ Ettei henelle ensingen Laupiutta ollutkan/ waan wainosi site Radholista ia Kieuhe/ Ja site Murhelista hende tappaxens.
Ps 109:17 Ja hen tachtoi sen Kirotuxen saadha/ sen mös pite henelle tuleman/ Eipe hen tactonut Siugnausta/ nin sen pite mös cauuas heneste erkaneman.
Ps 109:18 Ja hen puki Kirouxen henen pälens/ Ninquin Paidhans/ Ja se siselmeni henen sisellyxijns ninquin wesi/ Ja ninquin Oliu henen Luihins.
Ps 109:19 Se olcoon henelle/ ninquin iocu Waate/ iolla hen werhotan/ Ja ninquin iocu Wöö/ iolla hen aina itzens wöötte.
Ps 109:20 Jwri tellens tapachtucon heillen HERRALDA/ iotca minun wastani ouat/ Ja pahoia puhuuat minun Sielun wastan.
Ps 109:21 Mutta sine HERRA/ HERRA ole sine minun cansani sinun Nimes teden/ Sille sinun Armos ombi minun Turuan/ pelasta minua.
Ps 109:22 Sille mine olen Kieuhe ia Radholinen/ Minun Sydhemen ombi serietty minussa.
Ps 109:23 Mine poismenen/ ninquin se Wario ioca poisaietaan/ Ja vlospudhistetaan ninquin Cascaat.
Ps 109:24 Minun polueni ouat heicot paastosta/ Ja minun Lihani ombi Laiha/ ia ei ole ensingen lihawtta.
Ps 109:25 Ja minun teuty olla heiden Pilcans/ Coska he minua näkeuet nin he Päätens pudhistauat.
Ps 109:26 Auta minua HERRA minun Jumalan/ Auta minua sinun Armos pereste.
Ps 109:27 Ette he tundisit/ Ette se on sinun Kätes/ ette sine HERRA sen teet.
Ps 109:28 Quin he sadhatteleuat/ nin siugna sine/ Quin he yleskarkauat minua wastan/ nin häpiehen he tulcoot/ Mutta sinun Paluelias iloitkaan.
Ps 109:29 Olcoon minun Wainoliseni häuestoxen cansa puetetut/ ia olcoon heiden häpiens cansa werhotut/ ninquin Hamehella.
Ps 109:30 Mine tadhon sangen Kijtte HERRA minun Swni cansa/ Ja hende yliste monein seas.
Ps 109:31 Sille hen seiso sen Kieuhen oikialla kädhelle/ Ette hen autaisi hende nijste/ iotca henen Sieluns domitzeuat.

CX. Psalmi .

Yxi Dauidin Psalmi. On Ennustos Christusest/ ette hen on Jumala ia Inhiminen/ ijancaikinen Kuningas ia Pappi/ Et Aaronin waan Melchisedechin sädhyn ielkin/ warieleman ia pyhittemen Seurakunnans. Ja ette hen istupi Isens Oikialla/ ia on sanut caiken Wallan/ Nin hen sis vlosiacapi/ rumiliset ia Hengeliset/ taiualiset ia ijancaikiset Lahiat nijlle anouaisille ia pyteueysille.
Siteuarten hen on Pappi/ Ette hen meiden teden Itzens wffrasi/ ombi Welimies/ lepytti Jumalan/ Poisotti Synnin/ Meite Jumalan cansa souitta/ Jonga Pijspaudhen teden me cwlamme/ ia meiden Rucouxe' Isens eteen toopi ioca vdhen Sana' annoi/ iolla hen wirghotta ijancaikisella Elemelle.
Kuningas hen senwoxi on/ Ette hen woitta Perkelen/ Synnin/ Coleman/ ia Heluetin/ ia andapi pyhen Hengen/ vdhen ia ijancaikisen walkiudhen/ Wanhurskaudhen ia Elemen/ Ette hen ketke ia hallitze Seurakunnans/ etc.
Ja waicka telle Kuningalle/ Papille ia Seurakunnalle ouat monet Wiholiset/ nin he quitengin Jumalan wäelle poishuckuuat/ 1. Cor. xv. Se Wimeinen Wiholinen/ Colema poisserieten. Lopussa/ osotetan Ette Christusen piti neuritettemen ia kersimen/ ia nin Cunniahan tuleman. Sempe Oian Jominen merkitze.

Ps 110:1 SAnoi HERRA minun HERRALLENI/ istu minun Oikialle kädhelleni/ Sihenasti ette mine panen sinun Wiholises sinun Jalcais Astinlaudhaxi.
Ps 110:2 HERRA lehettepi sinun Waldakunnas waltican Zionista/ wallitze sinun Wiholistes seas.
Ps 110:3 Sinun Woitos pereste/ pite sinun Canssas sinulle mieleliseste wfframan/ pyhis Caunistoxis/ Sinun Lapses synnyteten sinulle/ Ninquin se Caste Amunruskosta.
Ps 110:4 Se HERRA on wannonut/ ia eipe henen sitä catuman pidhe/ Sine olet yxi Pappi ijancaikisesta/ sen Melchisedechin Sädhyn ielkin.
Ps 110:5 HERRAN sinun Oikialla kädhelles/ pite piexemen Kuningaita/ henen Wihans aicana.
Ps 110:6 Henen pite domitzeman Pacanaiten seas/ henen pite swret mestauxet tekemen/ Henen pite musertaman sen Pään ylitze swrten Maaiden.
Ps 110:7 Henen pite iooman Oiasta Tielle/ Senteden henen pite Pääns ylesnostaman.

CXI. Psalmi .

On Kijtossana Seurakunnan/ Pappiudhen/ Waldakunnan/ Lain/ wapatoxen Egiptist/ Pässieisen Juhlan/ Rauhan/ ia caikinaisten Hengelisten ia Rumilisten Hyuistteghoista/ ia Liaten sen Lunastuxen tedhen/ ioca Christusen cautta tuleua oli/ Ja sen Udhen ia ijancaikisen Testamentin teden.
Nin mös teme Psalmi Judeas weisatin Pesieisin coska se Lammas sötijn/ Joca oli sen totisen Lamban Christusen Esicuua/ Jonga werelle mekin olema heluetist/ ia sijte ijancaikisesta Fangiuxesta/ sijhen taiualiseen waldakundan sijrdhetyt.
Temen mös Christus Opetuslastens cansa/ Ectolisens ielkin/ vskotan weisanexi/ Matt. 26. Et Hymno dicto. etc.

Ps 111:1 MIne kijten HERRA caikesta sydhemesteni/ ninen Hurskasten Neuuos ia Seurakunnassa.
Ps 111:2 Swret ouat ne HERRAN Teghot/ ioca nijste warinotta/ henelle on nijste sula riemu.
Ps 111:3 Mite hen asetta/ se on Cunnialinen ia ialo/ Ja henen Wanhurskaudhens pysy ijancaikisesta.
Ps 111:4 Hen on säätenyt henen Ihmeillens ydhen Muiston/ se Armolinen ia Laupius HERRA.
Ps 111:5 Hen andapi Roan henen pelkeueistens/ Hen muistapi ijancaikisesta henen Lijtonsa päle.
Ps 111:6 Hen andapi ilmoitta wäkewydhens Teghot henen Canssallens/ Ette hen annais heille sen Pacanain Perimisen.
Ps 111:7 Henen Kätens Teghot ouat Totudhet ia Oikiat/ Caiki henen Keskyns ouat toimeliset.
Ps 111:8 Ne pysyuet wahuana aina ia ijancaikisesta/ Ja tapactuuat vskolisesta ia coctulisesta.
Ps 111:9 Hen lehetti Canssallens Lunastoxen/ hen Lupapi/ ette henen Lijtonsa pite ijancaikisesta pysymen/ Pyhe ia hirmulinen ombi henen Nimens.
Ps 111:10 Se HERRAN pelco ombi Wijsaudhen alcu/ se on yxi hyue ymmerdhys/ ioca sen perest teke/ Henen kijtoxens pysy ijancaikisesta.

CXII. Psalmi .

On yxi Lohutos/ ia Manaus Jumalan Pelcohon/ ia hyuihin Töihin/ Joilla hen lisepi swret Lupauxet/ ioissa Sydhemet Tuskissa wahwistetaan/ ia Wapadhus ombi odhotettaua. Halleluia.

Ps 112:1 AUtuas on se quin HERRA pelke/ Joca henen Keskyiens sangen himoitze.
Ps 112:2 Henen Siemenens pite Maan päle/ waldian oleman/ Ninen Hurskasten Sughut pite siugnatuxi tuleman.
Ps 112:3 Rickaus ia runsaus pite henen Honesans oleman/ Ja henen Wanhurskaudhens pysypi ijancaikisesta.
Ps 112:4 Nijlle Hurskaille ylescoittapi Walkius Pimeis/ Silde Armoliselda/ Laupialda ia Wanhurskaalda.
Ps 112:5 Autuas on se quin Laupias on/ Ja kernasti lainna/ ia nin Asians souitta/ ettei hen kenengen wärytte tee.
Ps 112:6 Sille henen pite ijancaikisesta pysymen/ Eipe se Wanhurskas ijancaikisesta vnodheta.
Ps 112:7 Coska iocu Rangastus tule/ nin ei hen pelke/ henen Sydhemens vskalta luiasti HERRAN päle.
Ps 112:8 Henen Sydhemens on wahwistettu ia ei pelke/ Sihenasti. ette hen lustins näkepi Wiholisens ylitze.
Ps 112:9 Hen vloshaiotta ia anda ninen waiuaisten/ Henen wanhurskaudhens pite oleman ijancaikisesta/ Henen Saruens pite yleskorghotettaman Cunnialla.
Ps 112:10 Se Jumalatoin site näkepi/ ia sijte närkeskypi/ Hen pureskele hambaitans ia nändypi/ Sille mite ne Jumalattomat halaiauat/ se tyhiexi tule.

CXIII. Psalmi .

On yxi ialo Kijtossana ia Ennustos Christusen Waldakunnasta/ ia Euangeliumist/ ymberi mailman pirin iulghistettauan/ Jolla Jumalan Laupius sarnatan/ Ette hen wissist armaitze/ catzele/ holho/ autta ia wariele/ ne Neuret/ waiuatut/ poishylietut.
Sille eipe hen siteuarten meite waiua/ alaspaina/ ia ylenanna/ ette hen meite hucutais/ Waan ette me henen Auxenihwdhaisim/ ia vskoten wapadhuisim. Nijste corkeimist Hyuisteghoist hen keske Seurakunda Jumalata kijttemen. Halleluia.

Ps 113:1 KIjtteke te HERRAN palueliat/ kijtteke HERRAN Nime.
Ps 113:2 Kijtetty olcoon HERRAN Nimi/ hamast nyt ia haman ijancaikisehen.
Ps 113:3 Auringon coitolda haman henen Laskons asti olcoon HERRAN Nimi kijtetty.
Ps 113:4 HERRA ombi corkia ylitze caikein Pacanain/ ia henen Cunnians keupi nin lauialda quin Taiuas on.
Ps 113:5 Cuca on ninquin HERRA meiden Jumalan? ioca nin corkialla asupi?
Ps 113:6 Ja quitengi alimaisten päle catzopi/ Taiuahas ia Maasa.
Ps 113:7 Joca sen Kieuhen tomusta ylende/ ia sen waiuaisen loghasta yleskorghotta.
Ps 113:8 Ette hen istuttapi henen Pämiesten siwhun/ ia henen Canssans Pämiesten siwhun.
Ps 113:9 Joca ne Hedhelmettömet saatta Honesen asuman/ Ette hen riemulisexi Lasten Eiteixi tule. Halleluia.

CXIV. Psalmi .

On yxi Kijtossana/ sen wapatoxen edest sijte Egyptin fangiuxesta Pesieises/ ia sen luuatun Maan teden. Mutta meille se on Kijtossana/ Ette me Christusen cautta/ wapadhetut olema/ Synnin/ Coleman ia Perkelen Waldakunnast/ Ja sijrtyt olema henen ijancaikisehen Armons ia Elemen Waldakundaan/ Ja alati wiele henelde hallitamme ia wariellamme.

Ps 114:1 QUin Israel Egiptist vloslexi/ Se Jacobin Hoone sijte mucalaisest Canssasta.
Ps 114:2 Nin Juda tuli henen Pyhydhexens/ Israel henen Wallaxens.
Ps 114:3 Sen Meri näki ia pakeni/ Se Jordani palasi tacaperin.
Ps 114:4 Ne Wooret hyppesit ninquin Oinaat/ ia ne Cuckulat ninquin nooret Lambaat.
Ps 114:5 Mike sinun oli Meri ettes pakenit? Ja sine Jordani/ ettes palasit tacaperin?
Ps 114:6 Te wooret/ ette te hyppesit Ninquin Oinaat/ Te Cuckulat/ ninquin nooret Lambaat.
Ps 114:7 HERRAN edes wapisi Maa/ sen Jacobin Jumalan edes.
Ps 114:8 Joca Calliot mwttapi wesisexi Merixi/ Ja Kiuen wesi lectexi.

CXV. Psalmi .

On yxi Kijtossana/ ia sen Israelin Jumalan Ylistos/ ette hen wissin Lupauxens anda/ Ette hen cwldele ia wapacta ne Jumaliset/ Ja wastoinpein ne Jumalattomat hen Rangaitze/ Senteden tule Jumalan päle vskoa/ Ja auxihwta/ ette hen wissist cwldele/ ia andapi ne vlosluuatut.
Nin hen Wasthacoisen pane/ Ettei Pacanain Jumalat/ sencaltiset ole/ iotca eike cwldele eli tottele heiden Palueliatans. Sille he molemat seke Sokiat/ Curoit etc ouat. Mutta caiki ne Epeiumaloit piteuet/ Jotca euet usko/ Ette Jumala heite tottele/ autta/ cwldele.

Ps 115:1 EI meille HERRA/ ei meille/ waan sinun Nimelles anna Cunnia/ sinun Armos ia Totudhes teden.
Ps 115:2 Mixi Pacanat sanouat/ Cussa on nyt heiden Jumalans?
Ps 115:3 Mutta meiden Jumalan ombi Taiuasa/ miteikenens hen tacto/ site hen tekepi.
Ps 115:4 Waan heiden Epeiumalans ouat Hopia ia Cwlda/ Inhimisten käsille tedhyt.
Ps 115:5 Heille on Sw ia euet puhu/ Heille ouat Silmet ia euet näe.
Ps 115:6 Heille ouat Coruat ia euet cwle/ Heille ouat Sieramet ia euet he haista.
Ps 115:7 Heille ouat Kädhet ia euet rupe/ Jalghat heille ouat/ ia euet keu/ Ja euet puhu heiden Curckuns cautta.
Ps 115:8 Jotca sencaltaisit tekeuet/ he ouat heiden motoisens/ Ja caiki iotca heiden pälens vskaltauat.
Ps 115:9 Mutta Israel toiuocan HERRAN päle/ Hen ombi heiden Apunsa ia Kilpense.
Ps 115:10 Se Aaronin Hone toiuocan HERRAN päle/ Hen ombi heiden Apunsa ia Kilpense.
Ps 115:11 Jotca HERRA pelkeuet/ ne toiuocan mös HERRAN päle Hen ombi heiden Apunsa ia Kilpense.
Ps 115:12 HERRA muistapi meiden pälen ia siugnapi meite/ Hen siugnapi Israelin Honen/ Hen siugnapi Aaronin Honen.
Ps 115:13 Hen siugnapi ne quin HERRA pelkeuet/ seke pienet ette swret.
Ps 115:14 HERRA siugnatkan teite/ iota enemen site enemin/ Teite ia teiden Lapsianne.
Ps 115:15 Te oletta ne HERRAN siugnatut/ Joca Taiuan ia Maan tehnyt on.
Ps 115:16 Se Taiuas ombi coconans HERRAN/ Mutta Maan hen on Inhimisten Lapsille andanut.
Ps 115:17 Ne Coolluet euet taidha sinua HERRA kijtte/ Eike mös caiki ne quin alasmeneuet sihen hiliasutehen.
Ps 115:18 Mutta me kijtemme HERRA/ hamast nyt ia ijancaikisutehen asti. Halleluia.

CXVI. Psalmi .

Ensin hen kijttepi Jumalata/ ette henen Rucouxens cwltu oli/ ia mös wapadhuxens teden. Joista ialot Lupauxet lisetyt ouat. Sijtte hen swresta yliste Jumalan Palueluxen/ Ette me kersiueisest henen tactons kersisim/ hende auxemhwdhaisim ia kijtteisim/ echke me waiuatama Opin todhistoxen teden.

Ps 116:1 SIte mine racastan/ Ette HERRA minun Rucouxeni änen cwldele.
Ps 116:2 Ette hen Coruans minun poleeni callisti/ Senteden mine hende Auxenihwdhan minun Eliaicanani.
Ps 116:3 Ne Cooleman Paulat ouat minun ymberipiritenyet/ Ja ne Heluetin adhistoxet ouat minun leutenyet/ Mine leusin waiuan ia tuskan.
Ps 116:4 Mutta mine auxenihwsin HERRAN Nimen/ O HERRA pelasta minun Sielun.
Ps 116:5 Se HERRA on Armolinen ia Oikia/ ia meiden Jumalan ombi Laupias.
Ps 116:6 HERRA hen ketkepi ne Yxikerdaiset/ Quin mine allamacasin/ nin hen minua autti.
Ps 116:7 Ole nyt taas rauhas minun Sielun/ Sille HERRA hyuestitekepi sinulle.
Ps 116:8 Sille sine olet minun Sieluni Coolemasta poisreuäisnyt/ Minun Silmeni Kyneliste/ Minun Jalcani poisreueisnijt combastoxest.
Ps 116:9 Mine tadhon sijs waelda HERRAN edes/ Ninen Eeleuiten Maassa.
Ps 116:10 Mine Uskon/ senteden mine puhun/ Mutta mine sangen waiuataan.
Ps 116:11 Mine sanoin minun hemmestöxesäni/ Caiki Inhimiset ouat Walecteliat.
Ps 116:12 Quinga minun pite HERRALLE maxaman/ caiki henen Hyuetteghonsa/ iotca hen minulle teki?
Ps 116:13 Mine tadhon sen teruelisen Calkin otta/ ia sen HERRAN Nimen sarnata.
Ps 116:14 Mine tadhon Lupauxeni maxa HERRALLE caiken henen Canssans edes.
Ps 116:15 Se henen Pyheins Coolema/ ombi Callis HERRAN edes.
Ps 116:16 O HERRA mine olen sinun Paluelias/ Mine olen sinun Paluelias/ Sinun Picas poica/ Sine olet minun Siteeni rickireueisnyt.
Ps 116:17 Sinulle mine tadhon Lijtostwffrata/ Ja sen HERRAN Nimen sarnata.
Ps 116:18 Mine tadhon HERRALLE minun Lupauxeni maxa/ caiken henen Canssans edes.
Ps 116:19 Nijsse HERRAN Honeen Esicartanois/ keskella sinus Jerusalem. Halleluia.

CXVII. Psalmi .

Ennustos Christusest ia henen Hengelisest ia ijancaikisest Waldalku'nastans/ ymberi Mailman pirin leuitetteue/ Nin ette yxi on Seurakunda Juttaist ia Pacanoista coghottu/ Euangeliumin änen cautta.
Jotca site vskouat totteleuat ia cwleuat/ ne ilman Lait ia ymberisleickamiseth wapadetaan.
Sille temen Waldakunnan Paluelus/ ei ole vlcoinen/ waan Hengelinen/ uskos/ pelghos/ kijtoxes/ ylistoxes etc. Jossa Waldakunnas/ sula Laupius/ sen on/ Ansiotoin Synnein andexiandamus wallitze/ Christusen teden.
Sille/ vskolisille ia anouaisille annetaan Pyhe Hengi ia ijancaikine' Eleme/ Ette sielle on Totuus/ se on/ Lupauxet ouat waghat/ wissit ia wahwat Seurakunnan ylitze.

Ps 117:1 KItteket HERRA caiki Pacanat/ ylisteket hende caiki Canssa.
Ps 117:2 Sille henen Armons ia Totudhens/ wallitzepi meiden ylitzen ijancaikisesta. Halleluia.

CXVIII. Psalmi .

On Ennustos ia Kijtos Christusen Waldakunnast/ ia henen Pinastans ia kircaudhestans/ Ninquin hen itze sen vlostoimitta. Matt. 21. Ja P. Petari Act. 4. Eninpoli alghusta/ ouat Christusen Sarnauan Israelis omat änet/ ette hen pinasans autettijn/ holhottijn/ ia kircastettijn. Sijtte hen manapi Kijtossanoihin/ Item nin Rucolepi Seurakunna' Menestöxens teden etc.

Ps 118:1 KItteket HERRA/ Sille hen on Armactaia/ Ja henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Ps 118:2 Sanocan nyt Israel/ henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Ps 118:3 Sanocan nyt se Aaronin Hone/ henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Ps 118:4 Sanocan nyt caiki iotca HERRA pelkeuet/ henen Hywydhens pysypi ijancaikisesta.
Ps 118:5 Tuskissani mine HERRA auxenihwdhin/ ia HERRA cwldeli minua/ ia lohutti minua.
Ps 118:6 HERRA on minun cansani/ senteden em mine pelke/ Mite Inhimiset minun tekisit?
Ps 118:7 HERRA on minun cansani auttaman minua/ Ja mine tadhon lustin nädhe minun Wiholisteni ylitze.
Ps 118:8 Parambi on vskalta HERRAN päle/ quin lootta Inhimisten päle.
Ps 118:9 Parambi on wskalta HERRAN päle/ quin lootta Pämiesten päle.
Ps 118:10 Caiki Pacanat ymberipiritteuet minua/ Mutta HERRAN Nimehen mine tadhon heite rickiserke.
Ps 118:11 He ymberipiritteuet minua ninquin Kimalaiset/ ia he sammuttauat ninquin Tuli Oriantappurois/ Mutta HERRAN Nimehen mine tadhon heite rickiserke.
Ps 118:12 Mine syseten/ ette mine langeisin/ Mutta HERRA hen autta minua.
Ps 118:13 HERRA on minun wäkewydhen/ Ja minun Psalmin/ ia on minun Terueydhen.
Ps 118:14 Ilolla weisatan Woitosta ninen Wanhurskasten Maioissa/ Se HERRAN Oikia käsi saapi woiton.
Ps 118:15 Se HERRAN Oikia käsi on yleskorghotettu/ se HERRAN Oikia käsi saapi Woiton.
Ps 118:16 Em mine Coole/ waan elen/ ia sen HERRAN Teghot ilmoitan.
Ps 118:17 Kylle HERRA minua curitta/ waan ei hen minua Coolemalle anna.
Ps 118:18 Auacat minulle ne Wanhurskaudhen Portit/ Ette mine sihen sisellekeuisin/ Ja site HERRA kijteisin.
Ps 118:19 Se on se HERRAN Porti/ ne Wanhurskat pite sihen siselkeumen.
Ps 118:20 Mine kijten sinua/ ettes minua neuritit/ Ja autit minua.
Ps 118:21 Se kiui/ ionga ne Rakendaiat hyliesit/ ombi techty Culmakiuexi.
Ps 118:22 HERRALDA se ombi techty/ ia ombi yxi Ihme meiden Silmein edes.
Ps 118:23 Teme ombi se Peiue/ ionga HERRA tekepi/ iloitkam ia riemuitkam henes.
Ps 118:25 O HERRA autta/ o HERRA anna hyuesti menestyue.
Ps 118:26 Kijtetty olcoon se/ ioca tulepi HERRAN nimehen/ Me siugnama teite/ quin HERRAN Honesta oletta.
Ps 118:27 HERRA ombi Jumala/ ioca meite yleswalghistapi/ Caunistacat site Juhla meijuledhille/ haman sen Altarin Saruein asti.
Ps 118:28 Sine olet minun Jumalan/ Ja mine kijten sinua/ Minun Jumalan/ sinua mine ylisten.
Ps 118:29 Kijtteket site HERRA/ sille hen on Armactaia/ Ja henen Hywydhens pysy ijancaikisesta.

CXIX. Psalmi .

Ylitze caiken temen Psalmin rucolepi Dauid/ ette Hen Jumalan Sanassa ketketeisijn. Jonga hen sangen ylistepi/ Ette Se Opetapi/ waikuttapi/ hallitze/ Lohutta/ wapacta/ synniste wariele/ ei wilpistele etc. Eipe me miten neiste ilman site Sana saa.
Nin hen sis neuuopi Jumalan Sanan tundemisehen ia harioittamisehen/ Joilla hen monet ia swret Lahiat lupapi. Waan wärille Opettaille/ Ja Sanan ylencatzouaisille/ hen Rangastoxet ennusta ia kekepi.
Teme Psalmi on Ebreerin Bokstauin ielkin asetettu/ ette cungin alla cadhexan Wersue on. Eike yxiken Wersu ole/ Joista ei yxi neiste Sanoista leute.
Thora/ Lex/ Laki/ ette se meite opetta iota emme me tiedhe/ ia curitta/ Ettei me Naudhan tauaiset olisi/ ia pimeydhes eleisi.
Huka/ Statuta/ Sädyt/ ouat Ceremoniat/ Tauat ia mwdh Pyhet Menot/ iotca Kircoissa ia Jumalan Palueluxis pidheten. Eduth/ Testimonia/ Todhistoxet/ Ette Jumala Sana's ia Lains cautta itzens Todhistapi lesseoleuan/ meite coriapi ia hallitze/ Ette meille olis Omatieto Jumalalda/ iota me mwtoin emmeke tunne/ enge näe/ eike ymmerdhe waicka hen aina iocapaicas/ meiden tykenen ombi/ quin vscottapa on.
Mizua/ Precepta/ Keskyt/ Ette he meite sitouat heihins/ waatiuat ia anouat/ Ettei me irtaast ne ylencatzoisi/ ioita me oppenuet olema/ waan nijte pidheisim ia tekisim.
Pikuda/ Mandata/ Neuuot/ Etzicot/ Asetuxet/ Toimitoxet ia Oiennoxet. Opettauat quinga meiden tule ele ia waelda seke Jumalan coctan ette Inhimisten. Se merkitze mös/ nijsse Asioissa/ sen Hallitoxen wirghan/ Quin Grekixi Episcopen/ eli Diokesin cutzutan/ Ja Somexi Pijspan wirca.
Mispat/ Juditia siue Jura/ Oikius/ Oijennus/ Souitos/ taicka Toimitos/ se on Hallitzemisen/ Domion ia iongun wirghan pääettemys. Jolla Inhimiset keskenens/ ylcoises Asiois ia menoissa/ souitetaan ia toimitetaan/ Usein se mös otetaan/ Jongun Tauan ia Tottumisen eli sen Pacanain ia Loonolisen Lain edeste.
Sana/ Puhe/ Lausumus/ Joilla Jumala iotakin Opetta/ keskepi/ Neuuopi/ mana/ kieldepi/ vchkapi/ haastapi. etc. Sille se Sana Eloquium/ Enimitten langepi Lupauxijn ia wchkauxijn pein/ iotca Keskyis ia Laissa ouat. Joissa toisinans Hyuie luuatan/ ia Pahoia käeten. Cartamus/ Cauatus eli waarinottamus/ Ettei me Hitat/ vneliat/ torckuuaiset ia Laiskat olisimma/ Nijte caikia pitemen/ ketkemen ia tekemen.
Via/ Tie/ se otetan vsein/ Oikian keuttemisen ia hyuen Elemen Tauan ia menon edeste.
Veritas/ Totuus/ se on/ Ette Jumala ombi Waca/ hurskas ia Sanans piteue/ seke Hyue luuataxens ette pahwt vchkataxens. Hyue Jumalisille/ ia Paha Jumalattomille.
Coska neme caxi Sana/ quin/ Feci Justiciam et Juditium/ ynneseisouat/ Nin ne iaetan/ Ette Juditium/ se on/ Domio/ cutzutan/ coska Hen ne Wighaliset ia Pahuden witzapi/ rangaise ia cadhotta.
Ja Justitia/ se on/ Oikeus Coska Hen ne Wighattomat eli Todheliset autta/ holho/ wariele ia wanhurscautta. Quin pyhis Ramatuis vsein homaitan.
Nin sis caikilla neille moninaisilla Sanoilla/ se yxi ainoa Jumalan Laki/ monis pyhein Ramattuin paicoissa/ cutzutan.
Päldiskein ia wimein ombi merkitzeminen/ Ette tesse Psalmis rucoellan/ Ette Itze Jumala meite iodhatais/ hallitzis/ opetais/ ia henen Teisens/ Keskyissens/ Euangeliumisans ia Sanoisans meite cohennais/ Ja warielis meite Inhimisten Opista/ walhesta/ Sädhyste/ Taicouxista ia vlconcullasudhest. etc.

Ps 119:1 AUtuat ouat ne quin wighattomasti eleuet/ Ne iotca HERRAN Laissa waeldauat.
Ps 119:2 Autuat ouat ne quin henen Todhistoxians piteuet/ ia coco sydhemest hende etziuet.
Ps 119:3 Sille iotca henen Tiens päle waeldauat/ euet he miten paha teghe.
Ps 119:4 Sine olet keskenyt/ wisusta pidhette sinun keskys.
Ps 119:5 Josko minun Elemen pidheis sinun Oikiuttas/ teudhen totuden cansa.
Ps 119:6 Coska mine waiuoin catzon caikein sinun Keskydhes päle/ Nin em mine tule häpiehen.
Ps 119:7 Mine kijten sinua oikiast sydhemest/ Ettes opetat minua ne sinun Wanhurskaudhes Oikiudhes.
Ps 119:8 Sinun Oikiuttas mine tadhon pite/ ele minua ikenens ylenanna.
Ps 119:9 QUinga iocu Norucainen henen Tiesens nuctettomasti waelda? Coska hen itzens keutte sinun Sanais ielken.
Ps 119:10 Mine etzin sinua coco sydhemesteni/ ele salli minua exyue sinun Keskyistes.
Ps 119:11 Mine pidhen sydhemesseni sinun Sanas/ ettei mine rickoisi sinua wastan.
Ps 119:12 Kijtetty olgon sine HERRA/ opeta minulle sinun Oikiuttas.
Ps 119:13 Mine tadhon Hwlteni cansa/ yleslukia caiki sinun Sws Oikiuxet.
Ps 119:14 Sinun Todhistostes tiese mine iloitzen/ Ninquin caikinaisista Rickauxista.
Ps 119:15 Mine puhun mites keskenyt olet/ Ja catzelen sinun Teidhes päle.
Ps 119:16 Sinun Oikiudhes pein mine halaian/ Ja en vnodha sinun Sanoias.
Ps 119:17 TEe hyuesti sinun Paluelialles/ ette mine eleisin/ ia sinun Sanas pidheisin.
Ps 119:18 Aua minun Silmeni/ Ette mine näkisin ne Ihmet sinun Laistas.
Ps 119:19 Wieras mine olen Maan päle/ ele peite minusta sinun Keskyies.
Ps 119:20 Minun Sielun on rickimusertu ikewydhen teden/ Alati sinun Oikiudhes ielkin.
Ps 119:21 Sine rangaiset ne Coriat/ Forbannatut ouat ne quin sinun Keskyistes poickeuat.
Ps 119:22 Poiskäenne minusta pilca ia ylencatzous/ Sille mine pidhen sinun Todhistoxes.
Ps 119:23 Istuuat möski ne Pämiehet/ ia puhuuat minua wastan/ Mutta sinun Paluelias puhupi sinun Oikiuxistas.
Ps 119:24 Sille sinun Todhistoxias mine halaian/ ne ouat minun Neuuonandaiat.
Ps 119:25 MInun Sielun tomussa macapi/ wirgota minua sinun Sanas ielkin.
Ps 119:26 Mine ylesluen minun Teiteni/ Ja sine cwldelet minua/ Opeta minulle sinun Oikiuttas.
Ps 119:27 Anna minun ymmertä sinun Keskyes tiete/ Nin mine tadhon sinun Ihmeistes puhua.
Ps 119:28 Nin mine suren/ Ette sydhen minussa sulapi/ wahuista minua sinun Sanas ielken.
Ps 119:29 Poiskäenne minusta se wäre Tie/ Ja szoo minulle sinun Lakis.
Ps 119:30 Sen Totudhen Tien mine olen vloswalinut/ Sinun Oikeutes mine olen eteeni asettanut.
Ps 119:31 Mine kiniripun sinun Todhistuxistas/ HERRA ele salli minua häpien ala tulla.
Ps 119:32 Coskas minun Sydhemeni wahuistat/ Nin mine iooxen sinun Keskydhes Tiete möte.
Ps 119:33 OPeta minulle HERRA/ se sinun Oikiuttes tie/ ette mine sen loppuun asti ketkisin.
Ps 119:34 Anna minulle ymmerdhys/ Ette mine ketkisin sinun Lakis/ ia pidheisin sen coco sydhemesteni.
Ps 119:35 Wie minua sen sinun Keskydhes Polghun päle/ Sille nihin mine halaian.
Ps 119:36 Callista minun Sydhemen sinun Todhistoxees pein/ Ja ei Ahneudhen poleen.
Ps 119:37 Poiskäenne minun Silmeni/ ettei he catzelisi turha Opetusta. Waan wirgota minua sinun Tiehes.
Ps 119:38 Anna sinun Paluelias sinun Keskys luiasti sinun Sanas teden pite/ Ette mine sinua pelkeisin.
Ps 119:39 Poiskäenne minusta site pilca/ iota mine pelken/ Sille sinun Oikiudhes ouat sulaiset.
Ps 119:40 Catzo/ mine pydhen sinun Keskyies/ wirgota minua sinun Wanhurskaudhellas.
Ps 119:41 HERRA/ anna sinun Armos minulle tapactua/ Sinun Apus/ sinun Sanas ielken.
Ps 119:42 Ette mine woisin wastata minun Pilcuritani/ Sille mine lootan itzeni sinun Sanas päle.
Ps 119:43 Ele swingan poisota minun Suustani sen Totudhen Sana/ Sille mine toiuon sinun Oikiudhes päle.
Ps 119:44 Mine tadhon sinun Lais alati pite/ aina ia ijancaikisesta.
Ps 119:45 Ja mine waellan ilossa/ Sille mine etzin sinun Keskyies.
Ps 119:46 Mine puhun sinun Todhistuxistas Kuningasten edes/ Ja en häpie.
Ps 119:47 Ja mine halaian Keskyies/ ioita mine racastan.
Ps 119:48 Ja ylesnostan käsieni sinun Keskyhis/ ioita mine racastan/ Ja puhun sinun Oikiuxistas.
Ps 119:49 MUista sinun Sanallas Paluelias coctan/ Jonga päle sine annoit minun toiuoa.
Ps 119:50 Se ombi minun Turuan minun Waiuassani/ Sille sinun Sanas wirgotta minun.
Ps 119:51 Ne Coriat iruitteleuet sangen minua/ em mine senuoxi sinun Laistas poicke.
Ps 119:52 HERRA/ quin mine aiattelen/ quinga sine Mailman alghusta dominut olet/ Nin mine lohutetaan.
Ps 119:53 Mine kiukustun ylitze nijten Jumalattomaten/ iotca sinun Lakis ylenandauat.
Ps 119:54 Sinun Oikiutes ouat minun Weisuni/ minun Honesani.
Ps 119:55 HERRA mine aiattelen öölle sinun Nimes päle/ ia pidhen sinun Lakis.
Ps 119:56 Sepä minun Techty olis/ Ette mine sinun Keskys pidheisin.
Ps 119:57 MIne olen sanonut/ HERRA/ sen pite minun Perimiseni oleman/ Ette mine sinun Teites pidhen.
Ps 119:58 Mine rucolen sinun Casuos edes teudhest Sydhemest/ ole minulle Armolinen sinun Sanas pereste.
Ps 119:59 Mine tutkin minun Teiteni/ Ja käennen minun Jalcani sinun Todhistoxijs pein.
Ps 119:60 Mine riennen/ ia en wiwy/ sinun Keskyies pitemen.
Ps 119:61 Ninen Jumalattomain Kicuri raatele minua/ Mutta em mine vnodha sinun Lakias.
Ps 119:62 Poli öölle mine ylesnousen sinua kijttemen/ ninen sinun Wanhurskaudhens Oikiutten teden.
Ps 119:63 Ninen Cumpani mine olen/ iotca sinua pelkeuet/ ia sinun Keskyies piteuet.
Ps 119:64 O HERRA/ Maa ombi teunens sinun Hywydhestes/ opeta minulle sinun Oikiuttas.
Ps 119:65 HYuesti sine teit HERRA/ sinun Paluelias coctan/ sinun Sanas ielkin.
Ps 119:66 Opeta minulle hyuie Tauoia/ ia Tietemistä/ Sille mine uskon sinun Keskyies.
Ps 119:67 Ennenquin mine neuritettijn/ nin mine exyin/ Mutta nyt mine pidhen sinun Sanas.
Ps 119:68 Sine olet Hyue ia Runsas/ opeta minulle sinun Oikiuttas.
Ps 119:69 Ne Coriat tichterauat Walhen minun päleni/ Mutta mine pidhen teudhest Sydhemest sinun Keskyies.
Ps 119:70 Paxu ombi heiden Sydhemens ninquin Raszua/ Mutta mine halaian sinun Lakeis tyge.
Ps 119:71 Sepä minulle kelpa/ ettes minun asetit/ Ette mine sinun Oikiuttas oppisin.
Ps 119:72 Sinun sws Laki ombi minulle otolisembi/ quin monda tuhatta cappalet Culta ia Hopia.
Ps 119:73 SInun Kädhes ouat minun tehnyet/ ia walmistanuet/ anna minulle ymmerdhöst/ ette mine sinun Kekyies oppisin.
Ps 119:74 Jotcka sinua pelkeuet/ ne minua näkeuet/ ia iloitzeuat/ Sille mine toiuon sinun Sanas päle.
Ps 119:75 HERRA mine tiedhen/ Ette sinun Domios ouat Oikiat/ ia olet minun vskolisesta asettanut.
Ps 119:76 Olcoon sis sinun Armos minun Lohutoxen/ ninquin sine Paluelias luuanut olet.
Ps 119:77 Anna minulle sinun Laupiudhes tapactua/ Ette mine eleisin/ Sille mine halaian sinun Lakis tyge.
Ps 119:78 Ah ioska ne Coriat häpien ala tulisit/ iotca minua walhellans alaspainauat/ Mutta mine puhun sinun Keskyistes.
Ps 119:79 Ah ioska ne langeisit minun tygeni/ Jotca sinua pelkeuet/ Ja sinun Todhistoxes tundeuat.
Ps 119:80 Olcoon minun Sydhemen toimelinen sinun Oikiuxissas/ Etten mine häueistuisi.
Ps 119:81 MInun Sieluni ikeuöitze sinun Terueydhes ielken/ Mine toiuon sinun Sanas päle.
Ps 119:82 Minun Silmeni hiueltyuet sinun Sanas ielkijn/ Ja sanouat/ Coskas minua lohutat.
Ps 119:83 Sille mine olen ninquin yxi Leili saws/ Sinun Oikiuttas/ em mine vnodha.
Ps 119:84 Quinga cauuan sinun Paluelias pite odhottaman? Coskas tadhot domion pite ylitze minun Wainoiani?
Ps 119:85 Ne Coriat minulle Coopat caiuauat/ iotca euet ole sinun Lais pereste.
Ps 119:86 Caicki sinun Keskys ouat Totuus/ ne walhella minua waiuauat/ Auta minua.
Ps 119:87 He olisit iuri lehes minun Maan päle hucutanuet/ Mutta em mine sinun Keskyies ylenanna.
Ps 119:88 Wirgota minua sinun Armos cautta/ Ette mine pidheisin sinun Sws Todhistoxet.
Ps 119:89 HERRA sinun Sanas pysypi ijancaikisesta/ Nin lauialda quin Taiuas on.
Ps 119:90 Sinun Totudhes iepi Sughusta nin Sucuhun/ sine Maan perustit/ ia se pysy seisouana.
Ps 119:91 Se pysy iocapeiue sinun Sanas ielken/ Sille ette caiki teuty sinua paluella.
Ps 119:92 Ellei sinun Lakis olis minun Lohutoxen ollut/ Nin mine olisin Radholisesani huckunut.
Ps 119:93 Eipe mine ikenens tadho sinun Keskyies vnocta/ Sille sine nijllä minua wirgotat.
Ps 119:94 Sinun mine olen/ Auta minua/ Sille mine etzin sinun Keskyies.
Ps 119:95 Ne Jumalattomat minun päleni wartioitzeuat/ ette he minua hucutaisit/ Mutta sinun Todhistoxestas mine warinotan.
Ps 119:96 Caikista cappaleista mine lopun olen nähnyt/ Mutta sinun Keskys pysypi.
Ps 119:97 QUinga mine racastan sinun Lais? Jocapeiue mine sijte puhun.
Ps 119:98 Sine teit minua wijsamaxi keskylles/ quin minun Wiholiseni ouat/ Sille sepe ombi minun ijancaikinen Tauaran.
Ps 119:99 Mine olen oppenuembi quin caiki minun Opettaiani/ Sille sinun Todhistoxes ouat minun puheeni.
Ps 119:100 Enemen mine ymmerdhen quin ne Wanhemmat/ Sille mine pidhen sinun Keskyies.
Ps 119:101 Mine welten Jalcani caikista pahoista Teiste/ Ette mine sinun Sanas pidheisin.
Ps 119:102 Eipe mine poickene sinun Oikiuxistas/ Sille sine opetat minua.
Ps 119:103 Sinun Sanas ouat minun Suulleni makiamat/ Quin Hunaia.
Ps 119:104 Sinun Sanas tekepi minun ymmertteueisexi/ Senteden mine wihan caiki wäret Tiet.
Ps 119:105 SInun Sanas ombi minun Jalcani Lyffty/ Ja yxi Walkivs minun Tieni päle.
Ps 119:106 Mine wannon ia tadhon sen pite/ Ette mine ne sinun Wanhurskaudhes Oikiudhet pitee tadhon.
Ps 119:107 Sangen mine olen waiuattu/ HERRA wirgota minua sinun Sanas pereste.
Ps 119:108 Otoliset olcoon sinulle HERRA ne mieliset minun Swni wffrit/ Ja opeta minulle sinun Sws Oikiudhet.
Ps 119:109 Mine cannan alati minun Sieluani käsiseni/ Ja em mine vnodha sinun Lakias.
Ps 119:110 Ne Jumalattomat wiritteuet minulle Paulat/ Mutta em mine exy sinun Keskyistes.
Ps 119:111 Sinun Todhistoxes ouat minun ijancaikiset Perimiseni/ Sille he ouat minun Sydhemeni riemut.
Ps 119:112 Mine callistan sydhemeni/ tekemen sinun Oikiudhes ielkin/ aina ia ijancaikisesta.
Ps 119:113 MIne wihan ne Tuimat Henget/ Ja racastan sinun Lakis.
Ps 119:114 Sine olet minun Warieluxen ia Kilpen/ Mine toiuon sinun Sanas päle.
Ps 119:115 Poickecat minusta te Pahanelkiset/ Mine tadhon pite minun Jumalani Keskyt.
Ps 119:116 Ylespidhe minua sinun Sanallas/ Ette mine eleisin/ Ja ele anna minun Toiuoni wilpistelle.
Ps 119:117 Wahuista minua/ ette mine autuaxi tulisin/ Nin mine alati halaian sinun Oikiuttas.
Ps 119:118 Sine alastallat caiki iotca sinun Oikiuxistas horiuuat/ Sille heiden wiettelyxens ombi sula Walhe.
Ps 119:119 Caiki Jumalattomat Maan pälde sine poisheitet nin quin loan. Senteden mine racastan sinun Todhistoxes.
Ps 119:120 Mine pelken itzeni sinusta/ nin ette minun ihon wärise/ Ja wapitzen sinun Domios teden.
Ps 119:121 MIne warinotan Oikiudhesta ia Vanhurskaudhesta/ Ele minua ylenanna nijlle/ iotca minulle wäkiwalta tekeuet.
Ps 119:122 Wasta sine Paluelias edeste/ Ja lohuta hende/ Ettei ne Coriat tekisi minulle wäkiualta.
Ps 119:123 Minun Silmeni hiueltyuet sinun Terueydhes pereste/ Ja sen sinun Wanhurskaudhes Sanan ielken.
Ps 119:124 Toimita sinun Paluelias cansa sinun Armos pereste/ Ja opeta minulle sinun Oikiuttas.
Ps 119:125 Sinun Paluelias mine olen/ anna minulle ymmerdhöst/ Ette mine sinun Todhistoxes tundisin.
Ps 119:126 Jopa aica on/ Ette HERRA sihen iotaki tekis/ He ouat sinun Lakis serkenyet.
Ps 119:127 Senteden mine racastan sinun Keskys/ ylitze Cullan/ ia ylitze cauniman Cullan.
Ps 119:128 Senteden mine ieristens pidhen sinun caickia Keskyies/ Mine wihan caicki wäret Tiet.
Ps 119:129 IHmeliset ouat sinun Todhistoxes/ Senteden minun Sieluni ne pitepi.
Ps 119:130 Quin sinun Sanas iulgistetaan/ nin se ilahutta/ ia nijlle Yxikerdhaisille andapi ymmerdhyxen.
Ps 119:131 Mine auan Swni/ ia hoocan/ Sille mine halaian sinun Keskyies.
Ps 119:132 Käenne sinuas minun poleeni/ Ja ole minulle Armolinen/ Ninquin sine nijlle totudh tekemen/ iotca sinun Nimees racastauat.
Ps 119:133 Anna minun keumiseni wissin olla sinun Sanasas/ Ja ele anna iongun wäkiuallan ylitze minua wallita.
Ps 119:134 Lunasta minua Inhimisten wäryttelyxist/ nin mine tadhon pite sinun Keskyies.
Ps 119:135 Yleswalista sinun Casuos Paluelias päle/ Ja opeta minulle sinun Oikiuttas.
Ps 119:136 Wedhen oiat wootauat minun Silmesteni/ Ettei sinun Keskyies pidhete.
Ps 119:137 WAnhurskas sine olet HERRA/ Ja oikia ombi sinun Sanas.
Ps 119:138 Sine olet ne sinun Wanhurskaudhes Todistoxet/ ia Totudhen hartasti keskenyt.
Ps 119:139 Mine olen lehes surmaxeni kiuanut/ Ette minun Wiholiseni ouat sinun Sanas vnoctaneet.
Ps 119:140 Sinun Puhes ombi sangen coeteldu/ Ja sinun paluelias sen rakasna pite.
Ps 119:141 Mine olen piskuinen ia ylencatzottu/ Mutta em mine vnodha sinun Keskyies.
Ps 119:142 Sinun Wanhurskaudhes ombi ijancaikinen Wanhurskaus/ Ja sinun Lakis ombi Totuus.
Ps 119:143 Adhistos ia tuska ouat minuhun sattunuet/ Mutta mine halaian sinun Keskyhis.
Ps 119:144 Ne sinun Wanhurskaudhes Todhistoxet ouat ijancaikiset/ anna minulle ymmerdhös/ nin mine elen.
Ps 119:145 MIne hwdhan coco Sydhemesteni/ cwldele minua HERRA/ Ette mine sinun Oikiuttas pidheisin.
Ps 119:146 Sinun tyges mine hwdhan/ Auta minua/ Ette mine sinun Todhistoxes pidheisin.
Ps 119:147 Warahin mine enneten/ Ja hwdhan/ Sinun Sanas päle mine toiuon.
Ps 119:148 Ennen puhdhetta mine waluon/ Ette puhuisin sinun Sanoistas.
Ps 119:149 Cwldele minun äneni sinun Armos pereste HERRA/ wirgota minua sinun Oikiudhes ielken.
Ps 119:150 Minun pahanelkiset Wainoliseni carkauat päleni/ Ja ouat caucana sinun Laistas.
Ps 119:151 HERRA/ sine tykene olet/ Ja sinun Keskys ouat caiki sula Totuus.
Ps 119:152 Mutta site wastan mine tiedhen/ Ette sine olet sinun Todhistoxes ijancaikisesta perustanut.
Ps 119:153 CAtzo minun Radholisudheni/ ia pelasta minua/ vlosauta minua/ Sille eipe mine vnodha sinun Lakias.
Ps 119:154 Toimita minun Syyn/ ia päste minua/ wirgota minua sinun Sanas cautta.
Ps 119:155 Se Terueys ombi caucana nijlde Jumalattomilde/ Sille euet he tottele sinun Oikiuttas.
Ps 119:156 HERRA/ sinun Laupius ombi swri/ Wirgota minua sinun Oikiuttes pereste.
Ps 119:157 Minun Wainoiani ia Wiholiseni ouat monet/ Mutta em mine poickene sinun Todhistoxistas.
Ps 119:158 Mine näen ne Ylencatzoiat/ Ja se teke minulle paha/ Ettei he sinun Sanaas pidhe.
Ps 119:159 Catzo/ Mine racastin sinun Keskyies/ HERRA wirgota minua sinun Armos pereste.
Ps 119:160 Sinun Sanas ombi alghusta Totuus ollut/ caiki sinun Wanhurskaudhes Oikiudhet pysyuet ijancaikisesta.
Ps 119:161 PÄmiehet wainouat minua ilman syyte/ Ja minun Sydhemen pelkepi sinun Sanoistas.
Ps 119:162 Mine iloitzen sinun Puhees ylitze/ Ninquin iocu sais swren Saalijn.
Ps 119:163 Walhen mine wihan/ Ja sijte cauhistun/ Mutta sinun Lakis mine racastan.
Ps 119:164 Seitzemesti peiues mine kijten sinua/ Sinun Wanhurskaudhes Oikiudhen poolesta.
Ps 119:165 Swri Rauha ombi nijlle/ iotca sinun Lais racastauat/ ia ei heiden pidhe horiuman.
Ps 119:166 HERRA/ mine odhotan sinun Terueydhes ielkin/ ie teen sinun Keskys pereste.
Ps 119:167 Minun Sielun pitepi sinun Todhistoxes/ Ja sangen ne racastan.
Ps 119:168 Mine pidhen sinun Keskyies ia sinun Todhistoxias/ Sille caiki minun Tieni ouat sinun edeses.
Ps 119:169 HERRA/ anna minun Candeeni sinun etees tulla/ anna minulle ymmerdhöstä sinun Sanas ielkin.
Ps 119:170 Anna minun Rucouxeni sinun etees tulla/ Pelasta minua sinun Sanas ielkin.
Ps 119:171 Minun Hwleni pite kijttemen/ Coskas minulle opetat sinun Oikiuttas.
Ps 119:172 Minun Kieleni pite puhuman sinun Sanastas/ Sille caiki sinun Keskys ouat oikiat.
Ps 119:173 Olcoon sinun Kädhes minulle awlinen/ Sille mine olen vloswalinut sinun Keskys.
Ps 119:174 HERRA/ mine ikeuöitzen sinun Terueydhes ielken/ Ja halaian sinun Lakias.
Ps 119:175 Anna minun Sieluni ele/ Ette hen sinua kijtteis/ Ja sinun Oikeutes auttacon minua.
Ps 119:176 Mina olen ninquin iocu exyue ia cadhotettu Lammas/ etzi sinun Paluelias/ Sille em mine vnodha sinun Keskyies.

CXX. Psalmi .

On yxi Rucous/ iolla Propheta/ rucolepi warielta Walecteleuast Kieleste/ se on/ Jumalattomast Opista/ ia Opettaista/ iotca sen oikian Opin raiskauat ia turmeleuat/ Ja ne Jumaliset Opettaiat wihauat. Jonga hen werdautta tereuille Nonilla/ ia swrella Culolla eli Tulipalolla.
Neme noutauaiset xv. Psalmit cutzutan Trappuin eli ylesastumisen Psalmit/ Ninquin mwtomat Hebreerit lwleuat/ Ette Leuitit Papit ne weisasit xv. Trapuissa/ Joilla Templijn ylesmentin/ waimoin Honesta/ nin Miesten honesen. Ja mwtomat sanouat/ Ette ne/ sijttequin caiki Wffrin meno oli pätetty/ lopussa weisattin.

Ps 120:1 Yxi Weisu Corkemas Choris.
Ps 120:1 MIne hwdhan HERRAN tyge/ minun tuskissani/ Ja hen cwldeli minua.
Ps 120:2 HERRA pelasta minun Sieluni nijste Walecteleuista suista/ Ja wäriste Kieliste.
Ps 120:3 Mite se wäre Kieli taidha sinulle tedhä? Ja mite se taita vlostoimitta.
Ps 120:4 Se on ningun iongun Wäkeuen tereuet Noolet/ Ninquin * Tuli Catauis.
Ps 120:5 Woi minua/ ette mine mwcalainen olen * Mesechin seas/ teuty minun asua Kedarin Maiain seas.
Ps 120:6 Se tule minun Sieluleni ikeuexi/ Asuua ninen tykene/ iotca Rauha wihauat.
Ps 120:7 Mine pidhen Rauhan/ Mutta quin mine puhun/ nin he Sodhan nostauat.