Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

22.04.2020

Alcupuhe Apostolein Tekoin päle.
TEme Kiria pite Lwettaman ia tutkittaman/ Ei ninquin mwtomat tehnet ouat/ Quin Pyhe Lucas olis waiwoin Apostolitten Hyuet Teghot eli Hyuen/ Elemen nille Esikuuaxi/ erinomaisesta tesse kirioittanut.
Ninquin Pyhe Augustinus ia moni mw/ temen Kirian sen parahan Esikuuan edest pitenyet ouat/ Ette Apostolit ynne Christikunna' cansa/ ouat caiki Tauarat pitenyet ychteisse etc.
Joca meno ei quitengan cauuan wipynyt/ Mutta aijalans piti Lackaman.
Waan se pälen meiden tule paramin merkite/ Ette Pyhe Lucas temen Kirian cansa coco Christikunda opetta/ haman Mailman Loppun asti/ sen oikean Päcappalen Christilisest Opist/ Quin ombi/ Ette Caiki/seke Juttat ette Pacanat/ seke Wanhurskat/ ette Syndiset wanhurscaxi tuleuat ainoast vskost Iesusen Christusen päle/ ilman caiken Lain auuta/ eli meiden tödhen ansiota.
Jotca osottauat seke Apostolitten/ Petarin/ Paualin/ Stephanin/ Philippusen/ ia muiden Apostolitten sarnat/ seke mös Pacanaiten ia Judasten Esikuuat.
Sencaltainen Asia ombi se swrin tila ia syy/ ette hen temen Kjrian kirioitti.
Senteden Hen mös nin wekeuesti hoke/ Ei waiwoin Apostolitte' Sarnoi Uskosta Christusen päle/ quinga seke Pacanat ette Juttat sen cautta piti wanhurskaxi tuleman ilman caiketa a'siota ia tööt Mutta mös sencaltaisen Opin Esikuuat ia teghot/ Quinga ne Pacanat/ ninquin Juttaatki waiwoin Eua'geliumin cautta/ ilman Laki ouat wanhurskaxi tullut.
Ja ninquin P. Petari todhista 10 ia 15 Lugus. Ettei Jumala tesse Asias ychte eroitusta pitenyt Judasten ia Pacanain waihella.
Waan ninquin hen Pacanoille/ iotca ilman Laita elit/ sen Pyhen Hengen annoi Euangeliumin cautta.
Nin hen mös sen saman annoi Juttaille/ Euangeliumin ia ainoa' Wskon sarnamisen cautta/ ia ei Lain cautta/ taicka heiden Töidens ia ansions teden/ eike mös sen Wffrin ia Palueluxen cautta/ quin Lais kesketty oli.
Ja nin hen asetta tesse Kirias ychten/ seke se' Opin vskost/ ette mös Wskon Esikuuat.
Senteden macta teme Kiria kylle cutzutta yxi Toimitus ylitze Pyhen Paualin Lehetuskiriain.
Sille mite pyhe Pauali opetta ia neuuo sanoilla ia puheilla pyhista Ramatuista/ site pyhe Lucas tesse osotta/ ia todhista Esikuuilla ia Teghoilla/ ette se iuri nin kieunyt o'bi ia nin kieumen pite/ quin pyhe Pauali opetapi/ nimittein.
Ettei yxiken Laki/ eike yxiken Töö/ woi Inhimisi wanhurscautta eli wapautta/ Mutta waiwoin se Wsko Christusen päle.
Ja sine leudhet tesse Kirias ydhen caunin Speilin/ iossas mahdat nähdhä/ sen todhen oleuan/ ette SULA WSCO WANHURSCAUTTA.
Sille temen cappalen Esikuuat ia Tekot tesse Kirias ouat/ quin sen todhistauat/ iotca sinua eike wiettele/ eike walectele/ waan paramin Wskosa wachwistauat ia lohuttauat.
Sille catzo nyt itze/ quinga pyhe Pauali on palainut ia kiendynyt.
Nin mös quinga se Pacana Cornelius kiendui pyhen Petarin sanain cautta/ ninquin Engeli henelle ennen sanoi.
Sille Petarin tuli sarnata henelle/ minge cautta henen piti autuaxi tuleman.
Samalmoto mös se Manwanhin Sergius ia caiki Caupungit/ ioissa pyhe Pauali ia Barnabas sarnasit.
Catzo mös sen ensimeisen Apostolitten neuuon päle/ ionga he Jerusalemis pidhit. Act. 15.
Catzo mös caiki pyhen Petarin sarnat/ Stephanin ia Philippusen/ Nin sine leudhet ett se caiki sinne pein kieupi/ Ette meiden waan Christusen Wskon cautta/ ilman Laki ia Töite/ pite armohon tuleman/ ia wanhurscaxi.
Ja sen me taidham temen Kirian cansa hyuin osotta/ ia Wastanseisowaisten suun sangen kempist ia wäkeueste kijnitukita/ Jotca meite Lain päle ia meiden oma' Töiden tyge lehetteuet/ ia heiden hullun tyhmydhens ilmoittauat caiken Mailman edes.
Senteden mös Lucas sano/ ette sencaltainen Wskon esikuua/ on mös ne Hurscat Juttat ( iotca olit vskon saneet ) sangen wahwistanut.
Ja ne mwdh Wskottomat Juttat ouat senwoxi hulluxi ia kiuckun tulluet.
Quin ei mös palio ihmet ollut/ ette he Laissa yleskaswatetut olit/ ia sijnä samas hamast Abrahamist olit hariotetut/ Josta he mös närckestyit/ ette Pacanat/ iotca olit ilman Laita ia Jumalata/ piti heiden werdaitzens Jumalan Armois oleman.
Mutta ette meiden Canssa/ iotca caiki Pacanat olema/ sencaltaiset Cappalet sille wirca laitauat ia Wainouat/ se on tuhat Osa pahembi/ Ette me selkesti tesse näemme/ ia ei kielde taidha/ ette Jumalan Armo ia Christusen tundemus/ on tullut meiden Esijseden cochtan/ ilman Laki ia ansiota/ ia/ silloin quin he wiele olit Hirmulises Epeiumaludhes ia pilcas.
Mutta iuri nin palio he sen cautta/ pilcans ia wainons cansa woitit/ quin Juttatki heide' pahudens ia coirudens cautta woitit.
Sille ette Jumala oli ennen sencaltaisita Käänyt/ ia Mosesen cautta andanut ilmoitta/ Mine tadhon teite wihoitella ninen cansa/ iotca ei ouat minun Canssan/ ia yhden tyhmen Canssan cautta tadon teite Hullutta.
Ja Oseas 2. Lugus/ Mine cutzun sen minun Canssaxeni/ ioca ei oleca minun Canssan ( Se on/ quin ilman Laki ia Töite elepi ) ia on quitengin ne pitenyt.
Juri nin mös tapactupi meiden Wiholisten/ ette Jumala heite Hylkepi ( quin hen io on Ruuenut ) ette he henen Armons Christuses haluemaxi piteuet/ quin Laki ia oma ansiotans.
Mutta eiuet he site vsko/ sihenasti quin he sen ( ninquin Juttatki ) itze näkeuet ia cadhotuxens leuteuet.

Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

Ensimeinen Lucu.

Apt 1:1 Sijne tosin entises Kirias mine ole' Puhunut ( O Racas Theophile ) caikista nijste/ quin Iesus Rupesi seke tekemen ette opettama'
Apt 1:2 Hama' sihen peiuen asti/ cuna hen oli ylesotettu/ Sijtte quin hen Apostoleiten ( iotca hen wloswalinut oli ) pyhen Hengen cautta oli keskyn andanut.
Apt 1:3 Joille hen mös Kersimise's ielkin oli itzens eleuexi osottanut moninaisen opettamisen cautta/ ia neutteli hene's heille Neliekymende peiue/ ia puhui heille Jumalan Waldakunnast.
Apt 1:4 Ja quin he' heite oli coonut/ kielsi hen heite Jerusalemist poismenemest waan Odhottaman Isen Lupausta/ Josta te cwlluet oletta ( ma hen ) minulda.
Apt 1:5 Sille ette Johannes tosin wedhelle castoi/ Mutta teiden pite pyhelle Hengelle castettaman/ ei nyt monen peiuen peräst.
Apt 1:6 Coska he sis cocondunet olit/ kysyit he henelle sanoden/ HERRA/ nytkös ylesrakennat sen Israelin Waldakunnan?
Apt 1:7 Nin hen sanoi heille/ Ei teiden tule tiete aica eli hetki/ iotca Ise o'bi pannut henen woimasans.
Apt 1:8 Waan teiden pite saaman sen pyhen Hengen auwun/ ioca teiden pälen tulepi. Ja teiden pite oleman minun todhistaiani/ ei waiuoin Jerusalemis/ mutta mös caikes Judeas ia Samarias/ ia sijtte Haman Maan ären
Apt 1:9 Ja quin hen nämet sanonut oli/ nin hen heiden nähdens ylesotettin/ ia yxi Pilui ylesuei henen heiden silmeins edest.
Apt 1:10 Ja quin he catzelit Taiuasen henen mennesens/ Catzo/ nin seisoit heiden tykenens caxi Mieste walkeis waatteis/ iotca mös sanoit/
Apt 1:11 Te Galilean miehet/ mite te seisotta ia catzotta Taiuasen? Teme Iesus ioca teilde ylesotettin Taiuasen/ hen ombi nin tuleua/ quin te näitte henen meneuen Taiuasen.
Apt 1:12 Nin he palasit Jerusalemin Woorelda/ ioca cutzutan Olio meki/ ia taambana on Jerusalemist ydhen Lepopeiuekunnan matka.
Apt 1:13 Ja quin he siselletulit/ nin he ylesastuit sihen Salijn/ cussa nämet oleskelit/ Petari ia Jacobus/ Johannes ia Andreas/ Philippus ia Thomas/ Bartholomeus ia Mattheus/ Jacobus Alphein poica ia Simon Zelotes/ Ja Judas Jacobin weli.
Apt 1:14 Nämet caiki olit alati ynne yximielisesta Rucouxes ia auxenshwtamises ynne Waimoin/ ia Marian Iesusen eitin cansa/ ia henen Welieins cansa.
Apt 1:15 Ja nijne peiuine ylesnousi Petari Opetuslasten seas/ ia sanoi ( ia oli Joucko nimilde ychten lehes caxikymende toista sata )
Apt 1:16 Te Miehet ia Weliet/ Sen Kirioituxen piti teutetteme'/ ionga pyhe Hengi ennen sanonut oli Dauidin suun läpitze Judasesta/ ioca oli heiden Johdattaians quin Iesusen kijniotit/
Apt 1:17 Sille ette hen oli meiden Luussa luettu/ ia on temen Wirghan meiden cansam saanut/
Apt 1:18 Teme o'bi ansanut sen Pellon Wärydhen palcasta/ ia itzens hirtti/ ia on keskelde cachti pacachtanut/ ia caiki henen Siselyxens wlosputoisit.
Apt 1:19 Ja se ilmestui caikille/ iotca Jerusalemis asuuat/ nin ette se sama Peldo cutzutan heiden Kielellens Hakeldama/ se on/ Weri peldo.
Apt 1:20 Sille se on kiriotettu Psaltari Ramatus/ Henen Cotons pite tuleman kylmille/ Ja ei pide oleman sijne asuijanda. Ja henen Pijspawdhens toinen pite saaman.
Apt 1:21 Nin pite nyt neiste Miehiste/ iotca meiden cansan ouat olluet ( caiken sen aijan culla HERRA IESUS wlos ia sisellekeui meiden cansan/
Apt 1:22 Ruueten Johannesen Castesta/ hama' sihen peiuen asti/ cuna hen meilde ylesotettin ) yxi otettama' hene' Ylesnousemisens Todistaiaxi ynne meiden cansam.
Apt 1:23 Ja he asetit caxi ehdolle/ Josephin ioca cutzutin Barsabas/ ioca mös lijalda Nimelde cutzuta' Just9/ Ja Mathiasen.
Apt 1:24 Rucolit ia sanoit/ Sine HERRA ioca caikein sydhemet tunnet/ osota cumman sine neiste Cadhest olet wloswalinnut
Apt 1:25 Ette henen pite Aruan saaman tesse Palueluxes ia Apostolin wirghas/ custa Judas ombi poiswilpistenyt/ ette henen piti poismenemen sialens.
Apt 1:26 Ja he heitit Aruan heiste. Ja se Arpa langesi Mathiasen päle. Ja hen lwettin ninen ydhen toistakymmenen Apostoliten Secaan.

Toinen Lucu.

Apt 2:1 Ia quin se Wideskymenes peiue teutettin/ olit he caiki yximieliseste ynne samas paicas.
Apt 2:2 Ja ekiste tapachtui Taiuahast yxi Hwmaus/ ninquin sangen ialo Tulispä olis tullut/ Ja teutti caiken Honen/ cussa he olit istumas.
Apt 2:3 Ja heille näwyit wileskellyt kielet ninquin Tuliset/ Ja ne istuit itzecunghin heidhen Pälens.
Apt 2:4 Ja he teutettin caiki Pyhe Henge/ ia Rupesit puhuman muilla Kielille/ senielken quin se Hengi andoi heiden wlospuhua.
Apt 2:5 Nin oli Jerusalemis Juttat asuuaiset Jumalata pelkeueiset Miehet/ caikinaisest Canssast/ quin Taiuan alla on.
Apt 2:6 Coska nyt teme äni tapachtui/ cocontuli Ca'ssan palious/ ia hemmestyit/ Sille ette itzecukin cwli nijnen puhuuan heiden Kielillens.
Apt 2:7 Ja nin he caiki tyhmestyid/ ia jhmettelit keskene's saden/ Catzos/ Eikö näme caiki iotca puhuuat/ ole Galilealaiset?
Apt 2:8 Ja quingasta sis me itzecuki cwle'ma heiden puhuuan meide' Kielilem iossa me syndynet olema?
Apt 2:9 Parthit ia Medit ia Elamitit/ ia ne asuuaiset Mesopotamias/ ia Judeas/ ia Cappadotias/ Pontos ia Asias/
Apt 2:10 Phrygias ia Pamphilias/ Egyptis ia Libian Maanraioilla liki Kyreni/ Ja ne mwcalaiset Romista/ Juttat ia ne Wdhet Juttat/ Cretit/ ia Arabit.
Apt 2:11 Me cwlema heiden puhuuan meiden Kielille/ Jumalan swria Tekoia.
Apt 2:12 Nin tyhmestyid caiki/ ia ihmettelit keskenens sanoden/ mites lwlet temen oleuan?
Apt 2:13 Waan ne mwdh nauroit heite ia sanoit/ He ouat teune makiat Wina.
Apt 2:14 Nin ylesnousi Petari ninen Ydhentoistakymenen cansa/ ia corotti änens/ ia puhui heille/ Te Judan Miehet/ ia te caiki iotca asutta Jerusalemis/ teme olcoon teille tietteue/ Ja ottaca minun Sanan teiden Coruijn.
Apt 2:15 Sille ei näme ole iowxis ninquin te lwletta/ sille ette nyt peiueste ombi colmas hetki.
Apt 2:16 Waan se onopi/ quin ennen sanottu on Joelin Prophetan cautta.
Apt 2:17 Ja se pite tapachtuman Wimeisine Peiuine sanopi JVMALA/ Mine wloswodhatan minun Hengesteni caiken Lihan päle/ Ja teidhen Poijat ia teidhen Tytteret pite Propheteraman/ Ja teiden Noricaiset pite Näwuyt näkemen/ ia teiden Wanhinmat pite Wnia wnestuman.
Apt 2:18 Ja mös minun Palueliaiten päle/ ia minun Picaini päle nijne peiuine mine wloswodhatan minun Hengesteni/ ia heiden pite Propheteraman.
Apt 2:19 Ja mine annan Ihmeit ylhel Taiuahas/ ia Mercki alahal Maan päle/ Weren ia Tulen ia sawnswitzun.
Apt 2:20 Auringo pite mwttuma' pimeydhexi/ ia Cw werexi/ ennen quin se swri ia iulkinen HERRAN peiue tulepi.
Apt 2:21 Ja tapachtaman pite/ ette Jocainen quin HERRAN Nime auxenshwtapi/ hen tule wapadhexi.
Apt 2:22 Te Miehet Israelist cwlcat nämet sanat/ Iesusen Nazarenusen/ sen Jumalalda annetun Miehen teiden cochtan/ Tekoin/ Ihmechten/ ia Merckein cansa/ iotca Jumala henen cauttans teki teiden keskellen ( ninquin te mös itze tiedhette )
Apt 2:23 Sen sama' ( ioca Jumalan edesaigoitun neuuon ia sädhyn ielkeen oli wlosannettu ) te otitta wärein Miesten Kätten cautta/ ia Ristinnaulittuna te surmasit.
Apt 2:24 Sen ombi Jumala ylesherettenyt/ ia masewaxi teki Cooleman kiwud/ ettei se mahdolinen ollut/ ette henen piti silde pidhettemen.
Apt 2:25 Sille Dauid sanopi heneste/ Mine Olen aina HERRAN minun casuoni eten Pannut/ Sille ette hen on minun Oikealla polella/ senpäle/ ettei minun pide Wawachtuman.
Apt 2:26 Senteden minun sydemen iloitze/ ia minun Kielen riemuitze/ Ja mös minun Lihani pite Lepemen toiwouxes.
Apt 2:27 Sille ettet sine ylenanna Minun Sieluani Heluetis/ ia et sine mös salli sinun Pyhes Turmelusta näkemen.
Apt 2:28 Sine olet minulle tietteuexi tehnyt Elemen tiedh/ Sine teutet minun Ilolla sinun Casuos edhes.
Apt 2:29 Te Miehet Rackat Weliet/ Ette lupa ombi rochkiast teille puhu sijte Esijsest Dauidist. Hen on coollut ia Haudattu ia henen Hautans ombi meiden tykene/ haman tehen peiuen asti.
Apt 2:30 Quin hen nyt yxi Propheta oli/ ia tiesi ette Jumala oli henelle wannotull Walall luuanut/ iotta henen Cupens hedhelmest pideis istuman henen Istuimens päle/
Apt 2:31 nin hen ennen näki ia puhui Christusen Ylesnousemisest/ Ettei hene' Sieluns pitenyt ylenannettaman Heluetis/ eikä henen Lihans pitenyt näkemen turmelusta.
Apt 2:32 Temen Iesusen ombi Jumala ylesherettenyt/ ionga Todhistaijat me caiki olema.
Apt 2:33 Ette hen nyt Jumalan oikealla Kädhelle ombi yleskorghotettu/ Ja on saanut Iselde Lupauxen Pyhest Hengest/ hen onopi nyt wloswodhattanut teme' quin te näett ia cwlet.
Apt 2:34 Sille eipe Dauid ole Taiuasen astunut/ waan hen sanoi/ HERRA sanoi minun Herralleni/ Istu minun Oikealle Kädhelleni/
Apt 2:35 Sihe'asti ette mine panen sinun Wiholises sinun Jalcais astinlaudhaxi.
Apt 2:36 Nin pite nyt wissiste caiken Israelin Honen tietemen/ Ette Jumala ombi sen Iesusen ionga te Ristinnaulitzitt HErraxi ia Christusexi tehnyt.
Apt 2:37 Coska he sis nämet cwlit/ se keui heiden lepi sydhemens/ ia sanoit Petarille/ ia muille Apostolille/ Te Miehet Rackat weliet/ Mite meiden pite tekemen?
Apt 2:38 Petari sanoi heille/ Techket para'nost/ ia iocainen teiste andacan Henens casta Iesuse' Christusen Nimen/ syndein andexiandmisexi/ Nin te satta sen Pyhen Hengen Lahian.
Apt 2:39 Sille ette teille ia teiden Lapsillen ombi teme Lupaus annettu/ ia caikille iotca taambana ouat/ cutka Jumala meiden HErra tehen cutzupi.
Apt 2:40 Ja mös monilla muilla sanoilla hen todhisti/ ia neuuoi heite sanoden/ Andacat teiten autetta teste pahaelkisest Sughusta.
Apt 2:41 Jotca sis mielellens wastanotit henen Sana's/ ne annoit heidens casta/ Ja sinä peiuene iouckoon tuli/ lehes colmet Tuhata Sielua.
Apt 2:42 Mutta nin he pysyit alati Apostolitten opis/ ia Osaliseuxes/ ia Leiuen murtamises/ ia Rucouxes.
Apt 2:43 Ja iocaitzen Sielun päle tuli pelco/ Ja monda Ihmett ia Mercki techtin Apostoleiten cautta.
Apt 2:44 Mutta caiki iotca Uskoit/ olit ydhes/ ia pidhit caiki mite heille oli ychteisse.
Apt 2:45 Heiden Hywydhens ia Tauarans he poismyit ia iagoit ne caikille/ senperest quin cuki taruitzi/
Apt 2:46 Ja he olit iocapeiue ia alati yximielisest Templis/ ia mwrsit Leipe hone Honelda/ södhen toinen toisens cansa/
Apt 2:47 ia kijtit Jumalata/ remulla ia sydhemen yxikertauxella/ ia olit caiken Canssan sosios. Ja HERRA lisesi iocapeiue Seurakunda nijllä/ iotca wapadhexi piti tuleman.

III Lucu

Apt 3:1 NIn Petari ia Johannes ynne ylesastuit Templin/ yhdexenden Rucoxen hetkene.
Apt 3:2 Ja nin oli yxi Mies/ Saattamatoin hamast Eitins Cohdost/ Ja cannettin/ ia pandin iocapeiue sen Templin ouen eten/ ioca cutzutan/ Caunis/ ette henen piti Almuista anoman nijlde iotca Templin sisellemenit.
Apt 3:3 Coska hen nyt näki Petarin ia Johannesen/ ette he tachtoit Templin sisellemenne/ anoi hen Almuista.
Apt 3:4 Nin Petari Johannesen cansa catzoi henen pälens ia sanoi/ Catzo meiden pälen.
Apt 3:5 Ja hen catzeli heiden pälens/ toiuodhen iotakin heilde saapans.
Apt 3:6 Nin Petari sanoi/ Culta ia Hopia ei ole minulla/ waan sijte quin minulla onopi/ sen mine annan sinulle. IESUSEN CHristusen Nazarenusen Nimen nouse yles/ ia kieu.
Apt 3:7 Ja hen Rupeis henen oikean Käteens/ ia ylesoijensi henen. Nin cochta henen Särens ia Candans wahwistuit/
Apt 3:8 ylescarckasi/ seisoi/ ia keui/ ia sisellemeni heidhen cansans Templijn keydhen ia hyppeten/ ia kijtti Jumalata.
Apt 3:9 Ja caiki Canssa näki henen kieuuen/ ia kijtteuen Jumalata. Ja tunsit mös hene' ette he' se sama oli/ ioca Almuisan tedhen jstui sen Templin Caunin Ouen edes.
Apt 3:10 Ja he tulit teuten jhmeydhest ia hemmestyst sen ylitzen quin sille tapachtanut oli.
Apt 3:11 Coska nyt teme saattamatoin Mies/ ioca nyt terue oli/ piteli hendens Petarin ia Johannesen tyge/ iooxi caiki Canssa heiden tygens Porstoan/ ioca cutzutan Salomonin/ ia ihmettelit
Apt 3:12 Quin nyt Petari sen näki/ wastasi hen Canssalle/ Te Miehet Israelist/ Mite te jhmettelet temen päle? Eli mite te catzota meiden pälen/ Ninquin me olisima meiden Woimalla taicka Ansiolla temen saatanut kieumen?
Apt 3:13 Abrahamin ia Isaachin ia Jacobin Jumala/ se meiden Iseden Jumala ombi henen Poicans Iesusen kircastanut/ Jo'ga te ylenannoitta ia kielsitte Pilatusen edes/ coska hen Domitzi ette hene' piti pästetteme'.
Apt 3:14 Mutta te kielsitte sen Pyhen ia Hurskan/ ia anoitta teillen Murhamiest annetta/
Apt 3:15 mutta sen Elemen Päruchtinan te tapoitta. Sen Jumala ombi coolluista yleshereyttenyt/ ionga Todhistaijat me olema.
Apt 3:16 Ja sen Wskon cautta henen Nimens päle/ ombi hen Temen päle ionga te näet ia tunnet/ wahwistanut henen Nimens. Ja se Wsko quin on henen cauttans/ ombi Telle andanut henen terueydhens caikein teiden näcten.
Apt 3:17 Nyt rackat Weliet/ Mine tiedhen ette te sen tyhmydhen cautta teitte/ ninquin mös teiden Ylimeisetki.
Apt 3:18 Mutta Jumala ioca caikein henen Prophetains Suun cautta ennustanut oli/ ette Christusen pite Kersimen/ sen hen nein nyt teutti.
Apt 3:19 Nin techket nyt paranost ia palaitkat/ Senpäle/
Apt 3:20 ette teiden syndinne poispyhiteisin/ Ette silloin ne Wirgottamise' aighat tulisit HERRAN Casuon edest/ coska hen Lehettepi sen/ ioca teille nyt ennen sarnatan/ Iesusen Christusen.
Apt 3:21 Jonga tule toisin Taiuas omista/ hama sihen aican asti ette caiki ne iellens asetetan/ quin Jumala puhunut ombi caikein henen pyhein Prophetains suun cautta hamast Maliman alghusta.
Apt 3:22 Sille Moses tosin on sanonut Isille/ HERRA teiden Jumala ylesnostapi teille Ydhen Prophetan teiden Welijsten ninquin minun/ Cwlcatta hende caikis mite hen teille sanopi.
Apt 3:23 Ja se pite tapachtaman/ ette Jocainen Sielu quin ei cwle Täte sama Propheta/ se pite poisheitettemen Canssasta.
Apt 3:24 Ja caiki mös Prophetat hamast Samuelist/ ia sijtte edespein nin monda quin puhunut ouat/ ne ouat mös neite Peiuie ilmoittaneet.
Apt 3:25 Te oletta Prophetain ia sen Lijton lapset/ ionga Jumala teki meiden Iseden cansa/ coska hen sanoi Abrahamille/ Ja sinun Siemenes cautta Pite caiki Canssa Maan päle Hyuestisiugnattaman.
Apt 3:26 Teille ensin Jumala henen Poians Iesusen on ylesherettenyt/ ia lehettenyt teite hyuestisiugnaman/ Ette itzecukin teiste pite palaijaman pahudhestans.

Nelies Lucu

Apt 4:1 COska he nyt Canssalle puhuit/ nin Papit ia Templin Esimies ia ne Saduceuset tulit sinne
Apt 4:2 ( ia nerckestuit ette he opetit Canssa/ ia ilmoitit Iesusen cautta Ylesnousemisen coolluista )
Apt 4:3 ia he heitit kätens heiden pälen/ ia panit heidet kijni Hoomenexi/ Sille ette Echto io oli.
Apt 4:4 Mutta monda nijste/ iotca sanan cwlit/ wstoit/ ia tuli Miesten Lucu Wijsi tuhatta.
Apt 4:5 Mutta toisna peiuen tapachtui/ ette heiden Ylimeiset ia Wanhimat/ ia Kirianoppenut Jerusalemis/
Apt 4:6 ia Hannas se Ylimeinen pappi ia Caiphas ia Johannes ia Alexander/ ia nin monda quin olit Ylimeisten Pappedhen Sughusta/ cokosit heidens/
Apt 4:7 ia asetit heite Keskellens/ ia kysyit heille. Mille woimalla taicka minge Nimeen/ te oletta temen tehnet?
Apt 4:8 Nin Petari teunens pyhe Henge/ sanoi heille/ Te Ylimeiset Canssast/ ia te Wanhimat Israelis/
Apt 4:9 Ette me tenepene Domitamma/ sen Hyuenteghon polest/ quin me teim sen Sairan Miehen cochtan/ mille moto hen ombi parattu/
Apt 4:10 Nin se olcon teille/ ia caikelle Israelin Canssalle tietteue/ ette IESUSEn Christusen Nazarenusen Nimeen quin te Ristinnaulitzit/ Jo'ga Jumala cooluista ylesheretti henen cauttans seiso Teme teruene teiden edesen.
Apt 4:11 Se ombi se Kiui/ ioca teilde Rakendailda hyliettu on/ Joca nyt on Culmakiuexi tullut/ ei ole yhdheseke toises Terueys.
Apt 4:12 Eike mös ole mwta Nime Taiuan alla Inhimisille annettu/ iossa meiden pite wapadhexi tuleman.
Apt 4:13 Quin he nyt näit Petarin ia Johannesen puhen rohckeudhen/ ia ihmettelit. Sille he vissist tiesit/ ette he olit oppemattomat/ ia Kiriantaitamattomat Miehet/ ia hyuesti heijet tunsit/ ette he Iesusen cansa olit olleet.
Apt 4:14 Ja he neit heiden cansans seisouan sen Inhimisen/ ioca parattu oli/ ia eiuet Woinut miten site wastanpuhua.
Apt 4:15 Mutta he keskit heite Neuuosta Wlosmenne/ nin he neuuo pitelit keskenens/ ia sanoit/
Apt 4:16 Mite me teem neinen Miesten? Sille ette iulkinen Mercki ombi heide' cauttans tehcty/ ia on caikille Jerusalemis asuuaisille tietteue/ ia emme me site woi kieldä.
Apt 4:17 Waan senpäle/ ettei se enämbi haijo Canssan Keskelle/ nin haastacam Hartasti heite/ Ettei he testedes puhuisi Ydhellecke Inhimiselle teste Nimeste.
Apt 4:18 Ja he cutzuit heite/ ia kielsit/ ettei heiden swingan pitenyt puhuman eikä opettaman Iesusen Nimeen.
Apt 4:19 Mutta Petari ia Johannes wastasit/ ia sanoit heille/ Itze te Domitca/ Jos se on Jumalan edes oikea/ ette me teite enämen cwlema quin Jumalata.
Apt 4:20 Sille emme me taidha swingan wai olla site/ iota me neim ia cwlima.
Apt 4:21 Mutta he whckasit Heite/ ia annoit Heiet me'ne/ ia eiuet miten leunyet miste he olisit heite pijnaneet canssan tede'/ Sille ette he caiki kijtit Jumalata/ sen edhest quin tapachtanut oli.
Apt 4:22 Sille/ se Inhiminen oli Wanha ylitze nelienkymenen aiastaijan/ ionga päle teme Terueydhen Mercki tehcty oli.
Apt 4:23 Mutta quin he poislaskettin nin he tulit omains tyge/ ia ilmoittit nijlle mitke Pappeden pämiehet ia Wanhimat olit sanoneet.
Apt 4:24 Coska he sen cwlit/ yleskorghotit he yximielisest heiden änens Jumalan tyge/ ia sanoit/ HERRA/ sine olet Jumala/ ioca Taiuan ia Maan/ ia Meren/ ia caiki mite nijsse on tehnyt olet/
Apt 4:25 Sine ioca Dauidin/ sinun Paluelias suun cautta puhunut olet/ Mixi Paicanat kiuckuuat/ ia Canssat turha etensottauat?
Apt 4:26 Mailman Kuningat ychtenastuuat/ ia Pämiehet heitens ychten cokouat/ HERRA Wastan/ ia henen Christusens wasta'?
Apt 4:27 Sille he ouat tosin cokonduneet/ wastoin sinun pyhe Poicas Iesusta/ iongas woitelit/ seke HERODES/ ette Pontius Pilatus/ Pacanain ia Israelin Canssan cansa/
Apt 4:28 tekemen/ mite sinun Kätes/ ia sinun Neuuos ennen aikonut oli/ ette tapachtaman pideis.
Apt 4:29 Ja nyt HERRA/ catzo heiden whckauxens päle/ ia anna sinun Paluelias caikelle wscaluxel sinun Sanas puhua/
Apt 4:30 Ja wlosoijenna sinun Kätes/ sitewarten ette Terueys ia Merckit/ ia Ihmet tedheisin sinu' pyhen Lapses Iesusen Nimen cautta.
Apt 4:31 Ja quin he Rucolluet olit/ lijkui se Sija iossa he coghossa olit/ ia teutettin Caiki pyhelle Hengelle/ ia puhuit Jumalan sana wscaluxella.
Apt 4:32 Ja nijnen Wskolisten Palioudhes/ oli yxi Sydhen/ ia yxi Sielu. Eike kengen heiste/ sanonut miteken omaxens/ iota henelle oli/ Waan caiki oli heille ychteitzet.
Apt 4:33 Ja swrella awulla annoit Apostolit todhistuxen HERRAN Iesusen Ylesnousemasta/ Ja swri armo oli heiden caikein pälens.
Apt 4:34 Ja ei mös ollut yxiken heiden keskenens taruitzepa/ Sille ette nin monda/ ioilla Pelto eli Hone oli/ he myidh ne/
Apt 4:35 ia panit sen myydhyn Tauaran Hinnan Apostoliten ialcain eten/
Apt 4:36 Ja annettin iocaitzen/ quin cukin taruitzi.
Apt 4:37 Mutta Joses ioca mös lialdanimeldä Apostoleist cutzuttin Barnabas ( se on tulkittu/ Lohutus Poica ) sughusta yxi Leuita Cyprist/ henelle oli yxi Pelto/ sen hen myi/ ia edestoi Hinnan/ ia pani sen Apostoliten ialcain eten.

Wides Lucu

Apt 5:1 MUtta yxi Mies Ananias nimelde/ Saphiran henen Emenens cansa myi henen Tauarans/
Apt 5:2 ia poisketki iotakin Hinnasta/ henen Emendens tieten/ ia ydhen osan edestoi/ ia pani sen Apostoliten ialcain eten.
Apt 5:3 Nin Petari sanoi/ Anania/ mixi Perkele teutti sinun Sydhemes ettes pyhen Hengen edes walectelisit/ ia poisketkit monicachtoi Pellon Hinnasta?
Apt 5:4 Olisit sine kylle tainut sen pite/ ia coska hen myty oli/ oli se wiele sinun hallusas. Mixi sine sis sencaltaista olet sinun sydhemees ottanut?
Apt 5:5 Et sine ole Inhimiste' waan Jumalan edes Walehdellut. Coska nyt Ananias nemet sanat cwli/ langesi hen maha'/ ia ylenannoi Hengens.
Apt 5:6 Ja suri pelco tuli caikein ninen ylitze/ iotca temen cwlit. Nin nooret miehet Ylesnousit/ ia coriasit henen tielde/ ia poisweit henen ia Hautasit.
Apt 5:7 Ja wähen aijan peräste lehes colmen hetken/ siselletuli mös henen Emendens ia ei tienyt/ mite tapachtanut oli.
Apt 5:8 Nin Petari wastasi hende/ Sanos minulle/ Olettaco sen Pellon sihen Hindan mynyet? Hen sanoi/ Ja sihen Hindan.
Apt 5:9 Sanoi sitte Petari henelle/ Mixi te oletta sosionut keskenen HERran Henge kiusaman? Catzo ninen ialcoija/ iotca sinun Miehes hautasit/ ouat Ouen edes/ ia pian mös wloswieuet sinun.
Apt 5:10 Ja cochta hen maan la'gesi hene' ialcains eten/ ia ylena'noi He'gens. Nin ne nooret Miehet siseltulit/ ia leusit hene' coolluna wlosweit hene'/ ia hautasit hene' Miehens tyge.
Apt 5:11 Ja swri pelco tuli coko Seurakunnan ylitze/ ia caikein ninen ylitze iotca temen cwlit.
Apt 5:12 Ja Apostolitten Kätten cautta tectin monda Mercki/ ia Ihmette canssan seas. Ja he olit caiki yximielisesta Salomonin Esihones/
Apt 5:13 Mutta eikengen nijste muista wskaldanut itzens anda heiden secans/ waan Ca'ssa palio heiste piti/
Apt 5:14 Ja Joucko enämin caswoi Miehiste ia Waimoista/ iotca vskoit HERRAN päle/
Apt 5:15 Nin ette he Sairaat Catuille wloska'noit/ ia panit heiden Wootein ia Parein päle/ ette Petarin tulles/ mactais waiwoin henen Warions iongun heiste ylitzewariotta.
Apt 5:16 Ja cokontuli mös swri Joucko nijste lehimeisist Caupungeist Jerusalemijn/ ia edestoit Sairaita/ ia Riuattut saastasilde Hengilde/ ia ne caiki parattin.
Apt 5:17 Nin ylesnousi se Ylimeinen Pappi/ ia caiki/ iotca henen cansans olit ( ioca on se Saduceusten lahcko ) ia tuli teuten Kiuautta/
Apt 5:18 Ja paiskasit kätens Apostolitten päle/ ia heitit ne ychteitzen Fangihonesen. Mutta HERRAN Engeli öelle tornin Wxen ylesauasi/ ia heijet wloswei/
Apt 5:19 Ja sanoi/ Menget/ seisocat ia puhucat Templis Canssalle/ caiki temen Elemen sanat.
Apt 5:20 Quin he sen cwllet olit/ nin he warhan Homeltan sisellemenit Templin ia opetit.
Apt 5:21 Nin tuli se Ylimeinen Pappi/ ia ne iotca henen cansans olit/ cokoncutzuit Neuuon ia caicki Israelin lasten Wanhimat/ ia lehetit Fangihonen tyge/ nijte Hakeman.
Apt 5:22 Coska nyt Palueliat tulit/ eikä leutenyet heite Tornis/ nin he palasit/ ia ilmoitit heille sanoden/
Apt 5:23 Tornin tosin me leusim suliettun kylle wisusti/ ia Wartiat wlcona seisouan ouen edes/ waan quin me auasim/ emme me keten siselde leunyet.
Apt 5:24 Coska nyt se Ylimeinen Pappi/ ia Templin Esimies/ ia mwdh Pappein pämiehet cwlit näme puhet/ epälit he heiste/ mite sijte wimein tulis.
Apt 5:25 Nin yxi tuli ia ilmoitti heille/ Catzos/ ne Miehet iotca te Tornin panitta ouat Templis/ seisouat ia opettauat Canssa.
Apt 5:26 Nin meni Esimies Palueliain cansa ia heite edestoi/ ilman wallata. Sille he pelkesit Canssa/ ettei he kiuitetaisi. Ja quin he ne edestoit/ nin he asetit heite Neuuon eten.
Apt 5:27 Ja se Ylimeinen Pappi kysyi heite/ ia sanoi/ Eikö me ole monaisti teite kieldenyt puhumast Canssalle tehe' Nimeen?
Apt 5:28 Ja catzos/ te oletta teuttenyet Jerusalemin teiden opetuxellan/ ia tadhotta temen Inhimisen Weren meiden ylitzen wetä.
Apt 5:29 Mutta Petari ia Apostolit wastasit ia sanoit/ Enemen tule Jumalata cwlla/ quin Inhimisie.
Apt 5:30 Meidhen Isedhen Jumala yleshereytti Iesusen/ ionga te tapoitta/ ia ylesripustitta pwhun.
Apt 5:31 SEN ombi Jumala henen oikialla Kädhellens yleskorghottanut Pämiehexi ia Wapataiaxi/ andaman Israelile paranusta ia syndien andexiandamusta.
Apt 5:32 Ja me olema henen Todhistaians neinen sanain polesta/ ia sijttekin mös se Pyhe Hengi/ ionga Jumala andanut on nijlle iotca hende cwleuat.
Apt 5:33 Coska he nyt näme cwlit/ keui se lepitze heiden sydhemens/ ia neuuo pidhit heite tappaxens.
Apt 5:34 Nin ylesnousi Neuuos yxi Phariseus/ nimelde Gamaliel/ Lainopettaia/ iosta caiki Canssa palio piti/ se keski ette Apostolit piti erinens wlosmenemen.
Apt 5:35 Ja sanoi heiden tygens/ Te Miehet Israelist/ cauattacat itze teiten neiste Miehiste/ mite te heiden teette.
Apt 5:36 Ennen neite peiui ylisti Theudas itzens/ sanoi henens iongun Oleuan/ Ja henen tygens langesi Mies lucu lehes nelie sata/ Joca tapettin/ ia caiki iotca heneen turuasit/ ne haijotettin/ ia turhaxi tectin.
Apt 5:37 Sen ielkin Judas Galileast/ ylisti henens weronlaskemisen peiuinä/ se poiskiensi palio Canssa henen ielkins hen mös huckui/ ia caiki iotca hende cwlit/ haijotettin.
Apt 5:38 Ja nyt mine sanon teille/ Lacatka neiste Miehiste/ ia sallicat heite/ Sille ios teme Neuuo eli Teko on Inhimisiste/ kylle se catupi.
Apt 5:39 Waan ios se on Jumalasta/ nin ette te site woi alaspaina/ Senpäle ettei te leuteisi sotiua Jumalata wastan. Nin ne caiki mielistuit henen neuuoons/
Apt 5:40 Ja quin he sisellecutzuit Apostolit/ nin he hosuttit heite/ ia kielsit ettei heiden pitenyt puhuman Iesusen Nimeen/ Ja laskit heiden menemen.
Apt 5:41 Nin he sis menit iloiten pois Neuuon edest/ ette he otoliset olit pilca kersimen henen Nimens tedhen/ Ja eiuet lacanut iocapeiue Templis/ ia ioca Hones opettamast ia sarnamast Euangeliu' Iesusest Christusest.

VI Lucu.

Apt 6:1 MUtta nine peiuinä/ coska Opetuslasten Lucu eneni/ nousi napina Grekelde ninen Hebrein wastan/ senteden/ ette heiden Leskense Ylencatzottin iocapeiueses Elatoxes.
Apt 6:2 Nin ne Caxitoistakymende cokoncutzuit Opetuslaste' Jouckon/ ia sanoit/ Ei se ole coctolinen ette me ylena'nama Jumala' sana'/ ia paluelenma Peutein edes/
Apt 6:3 Senteden/ te Rackat weliet/ walitka sis teisten Seitzemen toimelist Mieste/ iotca ouat Pyhe Hengi ia Wisautta teunä/ ioille me temen Wirghan haltun annama/
Apt 6:4 Mutta me tadhom Rucouxes ia Sarnan palueluxes alati olla.
Apt 6:5 Ja se Puhe caikelle Jouckolle sangen kelpasi. Ja he wloswalitzit Stephanin/ ioca oli Mies teune's vsko ia Pyhe He'ge/ ia Philippun/ ia Prochorum/ ia Nicanorem/ ia Timonem/ ia Parmenan/ ia Nicolaum sen Wdeniwttan Antijochiasta.
Apt 6:6 Nemet he asetit Apostolite' eten/ ia rucolit/ ia panit kädens heide' pälens.
Apt 6:7 Ja Jumalan Sana caswoi/ ia Opetuslasten Lucu tuli sangen swrexi Jerusalemis. Nin mös swri ioucko Pappi tuli vskon cwliaisexi.
Apt 6:8 Mutta Stephanus ioca oli vsko teunens ia wäkewuytte/ teki Ihmeit ia swri tunnustechti Canssan seas.
Apt 6:9 Nin ylesnousit mwtomat sijte Sinagogasta/ ioca cutzuttin se Libertinein/ ia se Kyreneusten/ ia ninen Alexandriten/ ia ninen iotca olit Ciciliasta/ ia Asiasta/ ia campalit Stephanin cansa.
Apt 6:10 Ja eiuet he woinet sijtteken site Wijsautta wastanseiso/ Ja Henge ioca puhui.
Apt 6:11 Nin he wlosteit Miehie/ iotca sanoit/ Me olema henen cwlluet puhuuan Pilcasanoia Mosesta ia Jumalata wastan.
Apt 6:12 Nin he yllytit Canssan ia ne Wanhimat ia Kirianoppenuet ia karghaten he kijniotit henen ia weit henen Neuuon eten.
Apt 6:13 Ja asetit wäret Todhistaiat iotca sanoit/ Teme Mies ei lacka puhumast Pilcasanoia täte pyhe Sija wastan ia Laki/ Sille me olema cwlluet henen sanouan/
Apt 6:14 Iesus Nazarenus temen Sijan häuitte/ ia mwttapi Sädhyt/ iotca Moses meille andoi.
Apt 6:15 Ja ne caiki catzoit henen pälens/ iotca Neuuosa istuit/ ia neit henen Caswonsa ninquin Engelin caswon.

VII. Lucu.

Apt 7:1 Nin sanoi sis se ylimeine' Pappi. Lieneuetkö näme nein?
Apt 7:2 Nin hen sanoi/ Te miehet rackat weliet ia Iset/ cwlcat. Cunnia' Jumala ilmeistui meiden iselle Abrahamille/ coska he' oli Mesopotamias/ enne' quin hen Haramis asui/ ia sanoi henelle/
Apt 7:3 Wlosmene sinu' maaldas ia sinun Sughustas/ ia waella sihen mahan ionga mine osotan sinulle.
Apt 7:4 Nin hen wloslexi Caldean maalda/ ia asui Haramis. Ja sittequin henen Isens coollut oli/ nin hen wei henen sielde tehen maha' cussa te nyt asutta.
Apt 7:5 Ja ei andanut henelle ychten perimist sihen mahan/ ei Jalanca ladhiutta. Ja hen lwpasi sijttengi henelle sen andauans asuuaxens/ ia henen Siemenellens henen ielkins/ coska henelle ei wiele ychten Lasta ollut.
Apt 7:6 Sanoi sis Jumala henelle nein/ Sinun Siemenes pite oleman Cotakundaine' wieralla maalla/ ia heiden ne pite Oriaxi tekeme'/ ia pahasti menemen heiden cansans Neliesata aijastaica.
Apt 7:7 Ja sen Canssan iota he palueleman pite/ tadho mine Domita/ sanoi Jumala. Ja sitelehin pite heiden wloslectemen/ ia palueleman minua tesse Sias.
Apt 7:8 Ja andoi henelle Ymberileickauxen Lijton. Ja hen synnytti Isaachin/ ia Ymberileickasi hene' Cadhexanden peiuen. Ja Isaach synnytti Jacobin/ Ja Jacob synnytti ne Caxitoistakymende Esijse.
Apt 7:9 Ja ne Esijset cateuden teden poismyidh Josephin Egiptihin/
Apt 7:10 Ja Jumala oli henen cansans/ ia pelasti hende caikest henen tuskastans/ ia annoi henelle Armon ia wijsauden Egiptin Kuningan Pharaonin caswon edes/ Ja hen pani henen Waldamiehexi ylitze Egiptin/ ia caiken henen Hoonens päle.
Apt 7:11 Nin tuli Nelke ylitze caiken Egiptin ia Canaan Maan/ ia swri tuska. Ja meiden Iset eiuet Rauinota leunyet.
Apt 7:12 Mutta coska sis Jacob cwli Egiptis oleua' Jyuije/ lehetti hen ensin meiden Isemme.
Apt 7:13 Ja quin hen taas heite lehetti/ nin Joseph tuttijn henen Welildens. Ja Josephin sucu tuli Pharaon tietteuexi.
Apt 7:14 Nin lehetti Joseph ia annoi toodha henen Isens Jacobin/ ia caike' hene' Sughunsa/ wisi Hengi cadhexattakymmende.
Apt 7:15 Ja Jacob alasmeni Egiptijn/ ia hen cooli/ ia mös meiden Iset.
Apt 7:16 Ja ylitzewietin Sichemin/ ia pantijn sijhen Hautan ionga Abraham oli ostanut Rahalla Hemorrin lapsilda/ ioca oli Sichemin poica.
Apt 7:17 Coska nyt lupauxen aica lähestui/ iosta Jumala oli Abrahamille wannonut/ caswoi Canssa/ ia enäni Egiptis/
Apt 7:18 sihenasti quin toinen Kuningas ylestuli/ ioca ei miten Josephist tietenyt.
Apt 7:19 Teme meiden Sughun caualast wietteli/ ia pahasti meni meiden Isein cansa/ nin ette heiden piti heiden Nooret Lapsens poisheittemen/ ettei sickiet eleueiset olis.
Apt 7:20 Sihen aican syndyi Moses/ ia hen oli Jumalan otolinen/ ia eletettin colmet Cwcautta henen Isens Honesa.
Apt 7:21 Coska he' nyt wlosheitetty oli/ nin Pharaonin Tyter otti henen/ ia yleskaswatti sen itzellens poiaxi.
Apt 7:22 Ja Moses opetettin caikis Egiptin wijsauxes/ ia oli woimalinen töise ia sanoisa.
Apt 7:23 Mutta quin hen oli neliekymmende aijastaica wanha/ tuli henen mieleens/ ette hen tactoi etzie henen welijens Israelin lapsia.
Apt 7:24 Ja quin hen yhdelle näki wärytt techteuen/ nin he' auitti hende/ ia costi henen polestans ioca wärytte kersi/ ia löi sen Egiptin miehen.
Apt 7:25 Mutta hen lwli henen Welijens sen ymmerteuen/ ette Jumala tactoi heite wapatta henen Kädhens cautta. Waan eiuet he ymmertenet.
Apt 7:26 Ja toisna peiuen tuli hen heiden tygens/ Coska he keskenens ritelit/ nin hen souitteli heite sanoden/ Rackat Miehet/ weliexet te oletta/ mixi te toinen toisenna wärytte teet?
Apt 7:27 Mutta se ioca Lehimeisens wärytte teki/ poislyckesi henen sanoden/ Cuca sinun on pannut Pämiehexi ia Domarixi meiden pälen?
Apt 7:28 Wai tadhocos mös minua tappa/ ninquin sine tapoit eilen sen Egiptin miehen?
Apt 7:29 Ja pakeni Moses temen puhen teden/ ia oli Mwcalainen Madian maakunnas/ iossa hen synnytti caxi poica.
Apt 7:30 Ja nelienkymmenen aijastaian pereste ilmestui HERran Engeli henelle Corues Sinain worell Tulises Pensahas.
Apt 7:31 Coska Moses sen näki/ ihmetteli hen site näky. Mutta quin hen tygemeni catzoman/ nin Herran äni cwlui henelle/
Apt 7:32 Mine olen sinun Iseis Jumala/ Abrahamin Jumala/ Isaachin Jumala ia Jacobin Jumala. Nin Moses wapisi ia ei tochtinut sinne catzo.
Apt 7:33 Nin sanoi Herra henelle/ Risu sinun Kenges ialghoistas/ Sille se Sia cussas seisot/ ombi pyhe Maa.
Apt 7:34 Mine olen kylle nähnyt minun Canssani tuskan ioca Egiptis ombi/ Ja olen heiden hoocauxens cwllut/ ia alasastuin heite wapattaman. Ja tule nyt tenne/ Mine leheten sinun Egiptijn.
Apt 7:35 Temen Mosesen ionga he kielsit ia sanoit/ Cuca sinun on pannut Pämiehexi ia Domarixi? Sen ombi Jumala ( ma mine ) Pämiehexi ia Wapattaiaxi lehettenyt Engelin Kätte mödhen/ ioca henelle ilmestui Pensahas.
Apt 7:36 Teme heite wloswei/ ia teki Ihmeit ia Mercki Egiptis/ ia Punaises Meres/ ia Corues neliekymmende aijastaica.
Apt 7:37 Teme ombi Moses/ ioca sanoi Israelin lapsille/ Yhden Prophetan HERRA JUMALA teille ylesnostapi teiden Welijsten/ ninquin minun/ site teiden pite cwleman.
Apt 7:38 Teme se on ioca Seurakunnas oli Engelin cansa corues/ ioca puhui henen cansans Sinain worella/ ia meiden Isein ca'sa.
Apt 7:39 Teme sai Elemen puhen meille andaxe's. Jota teiden Iset eiuet totelluet/ Waan poissysesit sen heiden tyköens/ ia palasit sydemestens Egiptijn
Apt 7:40 ia sanoit Aronille/ Tee meille Jumaloita iotca meiden edhellen kieuuet/ Sille emme me tiedhe mite telle Moseselle/ ioca meite Egiptist wloswei/ tapachtanut ombi.
Apt 7:41 Ja nijne peiuine he teit yhde' Wasican/ ia wffrasit Epeiumaloille wffrit/ ia remuitzit heiden kättens töiste.
Apt 7:42 Nin Jumala sis kiensi henens/ ia ylena'noi heiden paluelema' Taiuan sotakunda/ Ninquin Kirioitettu ombi Prophetain Ramatusa. Olettaco te Israelin Hoonesta minulle wffranuet Wffrija/ ia Eleimite neliekymende aijastaica coruesa?
Apt 7:43 Ja te ylesotit sen Molochin maian/ Ja sen teiden Jumalan Remphaxen Techdhen/ nijte Cuuia iotca te teitte teille cumartaxen/ Ja mine tahdon teite poisheitte edhemme Babiloniata.
Apt 7:44 Meiden Isille oli se Todhistuxen maia coruesa/ ninquin se oli heille sätenyt ioca Mosesen cansa puhui/ Ette hen sen tekemen piti sen Esikuuan ielkin ionga hen oli nehnyt.
Apt 7:45 Jonga mös meiden Iset wastanotit ia weit sen Josuan cansa sihen Mahan iossa Pacanat asuit/ iotca Jumala poissysesi meiden Isein caswon edeste Haman Dauidin aican asti/
Apt 7:46 Joca sai armon Jumalan tykene/ ia anoi ette henen piti ydhen Maian leutemen Jacobin Jumalalle.
Apt 7:47 Mutta Salomon Rakensi henelle ydhen Hoonen/
Apt 7:48 Waan se Caikenylimeinen ei asu nijse Templis/ iotca Käsille techthyt ouat.
Apt 7:49 Ninquin Propheta sanopi/ Taiuas ombi minun Istumen/ ia Maa ombi minun Jalcani astinlauta.
Apt 7:50 Minge Hoonen sis te tadhotta minun Raketa? sanopi HERRA/ eli cuca ombi minun Leposian? Eikö minun käten ole caiki neite tehnyt.
Apt 7:51 Te niskurit ia ilman ymberileickamata sydhemest ia coruist/ Te aina wastanseisotta pyhe He'ge/ ninquin teidhe'gi Iset/ nin mös te.
Apt 7:52 Cuta Prophetista ei teiden Iset wainoneet? ia tappanet nijte iotca Temen Wanhurskan tulemisen ennustit/ ionga Petteijet ia Murhaijat te nyt olitta/
Apt 7:53 Te quin Lain saitte Engelin andamisen cautta/ Ja ei te site pitenyet.
Apt 7:54 Coska he sis näme cwlit/ keui se lepitze heiden sydheme's/ ia kiristelit Hambaitans hende wastan.
Apt 7:55 Mutta ette hen oli teunens Pyhe He'ge catzachti he' yles Taiuasen/ ia näki Jumalan Herraudhen/ Ja Iesusen seisoua' Jumala' oikealla kädelle ia sanoi/
Apt 7:56 Catzos/ Mine näen Taiuahat awoi/ Ja Inhimisen Poian seisouan Jumalan oikealla Kädelle.
Apt 7:57 Nin he hwsit teudelle curckulla ia tukitzit coruians kijni/ Ja caiki yximielisesta carckasit henen pälens/
Apt 7:58 ia wlosaijoit henen Caupungist/ ia kiuitit henen. Ja ne Todhistaijat poispanit Waatteins ydhen Noricaisen ialcain iuren ioca cutzuttin Saulus.
Apt 7:59 Ja he kiuitit Stephanusen/ ioca rucoli ia sanoi/ HERRA IESU ota minun Hengen.
Apt 7:60 Nin hen laski poluillens/ ia hwsi swrella änelle/ HERRA/ äle lue heille tete syndi/ Ja quin hen temen oli sanonut/ nin hen nuckui.

VIII Lucu.

Apt 8:1 Ia Saulus oli sosittanut henen Coolemaha's. Nin nousi sinä peiuen swri Waino Seurakunna' wastan/ ioca oli Jerusalemis/ ia he caiki haiosit ymberi Judean ia Samarian maa kundi paitzi Apostoleita.
Apt 8:2 Ja mutamat Jumalan pelkeueiset Miehet coriasit Stephanin/ ia pidhit swren Walituxen henen ylitzens.
Apt 8:3 Mutta Saulus rateli Seurakunan/ ia sisellemeni hoone hoonesta/ ia edesweti Miehet ia Waimot/ ia panetti heite Fangiuxeen.
Apt 8:4 Ne sis iotca haijoneet olit/ ymberiwaelsit ia sarnasit Jumalan sana/
Apt 8:5 Nin Philippus alastuli ychten Samarian Caupungin/ ia sarnasi heille Christusest.
Apt 8:6 Mutta Canssa yximielisesta ia wisusta warinotti nijste mite Philippus sanoi/ Ja neit ne Merkit/ iotca hen teki.
Apt 8:7 Sille ette ne rymet Henget monesta Riuatusta wloslexit/ Hwtaden swrella änelle/
Apt 8:8 Ja monda Ramba ia Saattamatoinda Paranit. Ja swri ilo nousi sihen Caupungin.
Apt 8:9 Nin oli siele yxi Mies Simon nimelde/ ioca ennen samas Caupungis Noituxen Wirca piti/ ia oli sen Samarian Canssan willittenyt/ sanoden itzens oleuan iongun ialon. Jota seke pienet ette swret cwldelit/ sanoden/
Apt 8:10 Teme ombi Jumalan weki/ ioca se isoi on.
Apt 8:11 Mutta senteden he cwldelit hende/ ette hen cauuan aica henen Noitudhellans oli heite cumminnut.
Apt 8:12 Coska he nyt wskoit Philippusen sarnauan Jumala' waldakunnast/ ia Iesusen Christusen nimest/ nin he annoit heidens casta seke Miehet ette Waimot.
Apt 8:13 Nin tuli mös se Simon wskolisexi/ Ja quin hen castettu oli/ piti hen itzens Philippusen tyken/ ia quin hen näki ne merckit ia teghot iotca tapachtuit/ hemmestui hen ia ihmetteli.
Apt 8:14 Coska nyt Apostolit Jerusalemis cwlit/ ette Samaria oli Jumalan sanan wastanottanut/ nin he lehetit heiden tygens Petarin ia Johannesen.
Apt 8:15 Coska he sinne alastulit/ Rucolit he ninen edeste ette heiden piteis saaman pyhen Hengen.
Apt 8:16 Sille ei hen wiele ollut ydhengen ninen päle alaslaskettu/ waan olit waiwoin castetut Iesusen Christusen Nimeen.
Apt 8:17 Nin he panit Kätense heiden pälens/ ia he sait sen pyhen Hengen.
Apt 8:18 Coska nyt Simon sen neki/ ette Apostolein Kädhen pälepanemisen cautta annetin pyhe Hengi/ Taritzi hen heille Raha ia sanoi/
Apt 8:19 Andacat minulleki mös se woima/ ette kenenge päle mine Käteni panen/ hen sais sen Pyhe Hengen.
Apt 8:20 Mutta Petari sanoi henelle/ Olcoon sinun Rahas sinun cansas cadhotuxes/ Ettes lwlet Jumalan Lahian oleuan Rahoilla ostettauan.
Apt 8:21 Ei ole sinulla Osa eike arpa tesse Sanas/ Sille ettei sinun sydhemes ole oikea Jumalan edes.
Apt 8:22 Senteden tee Paranos teste sinun pahudhestas ia Rucole Jumala/ ette sinun sydhemes aijatoxet sinulle andexiannetaisin.
Apt 8:23 Sille ette mine näen sinun oleua' catkerata sappe teunnens/ ia solmittuna wärydhelle.
Apt 8:24 Nin wastasi Simon ia sanoi/ rucolca te HERRA minun edesten/ ettei miten neiste iotca te sanoitta minun päleni tulisi.
Apt 8:25 Mutta coska he todhistaneet ia puhuneet olit HERRAN sanan/ palasit he Jerusalemin/ ia sarnasit Euangelium mones Samarian Kylis.
Apt 8:26 Mutta HERRAN Engeli puhui Philippusen tyge ia sanoi/ Ylesnouse ia mene Lounasen pein/ site tiete mödhen ioca alasmene Jerusalemist Gazam polen ioca kylmille on/ Nin hen ylesnousi ia meni.
Apt 8:27 Ja catzo/ yxi Ethiopiam Mies/ sen Ethiopian Trötingen Candacen wäkeue Rahanhaltia/ ionga hen oli pannut caiken henen Tauarans päle/ se oli tullut Jerusalemin Rucoleman.
Apt 8:28 Ja palasi cotijns istudhen Rattans päle/ ia luki Esaia Propheta.
Apt 8:29 Nin Hengi sanoi Philippusel/ Mene edes ia leheste sinuas temen rattan tyge.
Apt 8:30 Nin Philippus iooxi tyge/ ia cwli henen lwkeuan Esaia Propheta/ ia sanoi/ Ymmerdeckös mös mites luet?
Apt 8:31 Nin he' sanoi/ Quinga mine taidha' ymmerte/ ellei iocu minulle osota? Ja hen Rucoli Philippusta/ ette hen ylesastuis/ ia istuis henen tykenens.
Apt 8:32 Mutta se quin hen lwki Ramatusta/ oli teme. HEN on ninquin yxi Lammas teuraxi talutettu/ ia änete ninquin Caritza keritzijens edes/ Nin hen ei awanut Sutans.
Apt 8:33 Henen neurydhens tedhen poisotetin henen Domions/ Mutta cuka taita wlossano hene' Iiens pitudhen? Sille henen Elemens on poisotettu maasta.
Apt 8:34 Nin wastasi se Raha'haltia Philippusta ia sanoi/ Mine rucolen sinua/ Keste Propheta neite puhupi? Itzestensekö/ eli iostaki toisesta?
Apt 8:35 Nin Philippus suuns auasi/ ia Rupesi teste Kirioituxest sarnaman Euangeliumi henelle Iesusest.
Apt 8:36 Ja quin he waelsit tiete mödhen/ tulit he yhden Wedhen tyge. Ja se Rahanhaltia sanoi/ Catzos tesse on Wesi/ mike wallitze ettei mine castetta?
Apt 8:37 Nin sanoi Philippus/ Jos sine wskot caikest sydemestes/ nin macta kylle olla. Hen wastasi ia sanoi/ Mine wskon Iesusen Christusen oleuan Jumalan Poian.
Apt 8:38 Nin he' annoi seisette Rattan ia alasastuit wetehen/ seke Philippus ette se Rahanhaltia/ ia hen castoi hene'.
Apt 8:39 Mutta coska he sis wedhest Ylesastuit/ nin HERRAN Hengi te'masi Philippusen/ ia ei se Rahanhaltia hende sillen nehnyt/ waan hen meni iloite' tietense möden matcaans.
Apt 8:40 Mutta Philippus leuttijn Asdodis/ ia ymberiwaelsi/ ia sarnasi Euangelium ioca Caupungis/ sihenasti quin hen tuli Cesarean.

IX Lucu.

Apt 9:1 Mutta Saulus wiele puhalsi wchkauxet ia Murhat HERRAN Opetuslapsia wastan.
Apt 9:2 Ja meni Ylimeisen Papin tyge/ ia anoi henelde breiuie ninen Sinagogain tyge Damascos. Senpäle/ ette ios hen iongu' eli Miehiste taica Waimoista teste Tieste leuteis/ nijte piti hene' sidhottuna wiemen Jerusalemijn.
Apt 9:3 Mutta quin hen matkusti/ ia lehestui Damascu/ nin yxi walkeus Taiuahast äkitzelde ymberile'machti hene'/
Apt 9:4 ia he' langesi mahan/ ia cwli ydhen änen sanoua' henelle's/ Saul Saul/ mixi sine wainot minua? Nin hen sanoi/ Cuca sine olet HERRA?
Apt 9:5 sanoi HERRA/ mine olen IESUS iota sine wainot/ Coua ombi sinun tutkanda wastan potkia.
Apt 9:6 Nin hen wapisi ia hemmestui ia sanoi/ Herra mites tadhot ette minun pite tekemen? HERRA sanoi henelle/ Nouse yles ia mene Caupungin/ ia sielle sinulle sanotan mite sinun pite tekemen.
Apt 9:7 Mutta ne Miehet/ iotca henen Seurasans olit/ seisoit hemmestetyt/ Sille he cwlit waiwoin änen/ mutta eiuet kete' nähnyet.
Apt 9:8 Nin Saul9 ylesnousi maasta/ ia auoiomille silmille ei hen keten nehnyt.
Apt 9:9 Mutta Kädheste he talutit hende/ ia siselleweit Damaschun. Ja oli colme peiue näkemete/ ia sömete ia iomata.
Apt 9:10 Nin oli yxi Opetuslapsi Damaschus nimelde Ananias/ sanoi HErra henelle Näwuyn cautta/ Anania. Ja hen sanoi/ HERRA/ tesse mine olen.
Apt 9:11 Nin sanoi HERRA henelle/ Ylesnouse/ ia mene sillen Cadhullen/ ioca cutzutan se Oikia/ ia kysy Judan hoones ychte ioca cutzutan Saulus Tarsilainen/ Catzo sille hen rucole.
Apt 9:12 Ja hen näki Näwuyn cautta ycden Miehen nimelde Ananias siselletuleuan/ ia paneuan kädhens henen pälens/ ette henen piti saaman näwuyns iellens.
Apt 9:13 Nin wastasi Ananias/ HERRA/ mine olen cwllut monelda teste Mieheste/ quin palio paha hen sinun Pyheis on tehnyt Jerusalemis.
Apt 9:14 Ja henelle ombi mös täle Ylimeisilde Papilta walda annettu/ kijnisitoman caiki nijte/ iotca sinun Nimes auxenshwtauat.
Apt 9:15 Nin sanoi HERRA henelle/ Mene/ Sille teme ombi minulle yxi wloswalittu Ase/ candaman minun Nimeni Pacanain/ ia Kuningasten/ ia Israelin lasten edes.
Apt 9:16 Ja mine osotan henelle/ quin palio henen pite kersimen minun Nimeni tedhen.
Apt 9:17 Ja Ananias meni sinne/ ia tuli sihen Hoonesen/ ia pani Kädhens henen pälens ia sanoi/ Racas welien Saul. Se HERRA minun lehetti/ ioca ilmestui sinulle tielle/ iotas tulit/ Ettes näwuys iellenssaaman pite/ ia pyhelle Hengelle teutettemen.
Apt 9:18 Ja cochta putoisit henen Silmistens ninquin Somuxet ia hen iellenssai näwuyns Ja ylesnousi/ ia andoi henens casta.
Apt 9:19 Ja quin hen otti Rooca tygens/ nin hen wahwistui.
Apt 9:20 Oli sis Saulus mwtomat peiuet Opetuslasten cansa iotca olit Damaschus/ Ja cochta hen sarnasi Synagogis Christusen/ Ette se oli Jumalan Poica.
Apt 9:21 Nin ne caiki hemmestuit/ iotca sen cwlit ia sanoit/ Eikö teme se ole ioca caiki ne Jerusalemis häwitti quin site Nime auxenshwdhit? Ja site warten tenne tuli/ ette hen ne sidhottuna weis Ylimeisten Pappein tyge?
Apt 9:22 Mutta Saulus aina tuli ialomaxi/ ia tacaperin aioi ne Juttat iotca Damaschus asuit/ todhistain Ette teme oli Christus.
Apt 9:23 Ja nin monen peiuen peräst pidhit Juttat Neuuo keskenens hende tappaxens.
Apt 9:24 Mutta se techtin Saulusel tietteuexi ette he hende wäghyit. Ja nin he wartioitzit portisa öte ia peiue/ hende tappaxens.
Apt 9:25 Nin Opetuslapset otit henen öelle/ ia laskit henen ylitze mwrin/ mahanlaskein ydhes Coris.
Apt 9:26 Coska nyt Saulus tuli Jerusalemin/ taritzi hen itzens Opetuslasten sekan/ Ja caiki hende pelkesit/ Ja eiuet vskonet hende Opetuslapsexi.
Apt 9:27 Waan Barnabas otti henen tygens/ ia wei Apostoleitten tyge/ ia iutteli heille quinga hen oli tielle nehnyt HERRAN/ Ja ette hen oli puhunut henen cansans/ Ja quinga hen oli Damaschos Iesusen Nimes wrholisesta puhunut.
Apt 9:28 Ja hen oli sijtte heiden tykenens Jerusalemis/ siselle ia wloskeui/ Ja sarnasi pelkemet HERRAN Iesusen Nimeen.
Apt 9:29 Hen puhui mös ia campali Grekein cansa. Mutta he pysit hende tappaxens.
Apt 9:30 Coska weliet sen ymmersit/ weit he henen Cesarean/ ia lehetit Tarsumin.
Apt 9:31 Nin oli sis Seurakunnalla Rauha caikes Judeas ia Galileas ia Samarias/ ia se Rakettijn/ ia waelsi HERRAN pelgos/ ia ylesteutettin Pyhe' Hengen lodhutuxella.
Apt 9:32 Nin se tapachtui/ coska Petari waelsi iocapaicas/ ette hen mös tuli ninen Pyhein tyge iotca Liddas asuit.
Apt 9:33 Nin leusi hen sielle ydhen Miehen Eneas nimelde/ ioca io cadhexan aijastaica oli Wootesa haluattuna maanut.
Apt 9:34 Ja sanoi henelle Petari/ Enea/ HERRA Iesus Christus sinun paratkon ylesnouse/ ia tee itze wootees. Ja cochta hen ylesnousi.
Apt 9:35 Ja caiki ne iotca Liddas ia Saronas asuit neit henen/ ia tulit kätuxi HERRAN tyge.
Apt 9:36 Mutta Joppes oli yxi Opetuspica/ nimelde Tabea/ ioca tulkittu cutzuttan/ Metzewohi/ Teme oli teunens hywije töite ia almuista quin hen teki.
Apt 9:37 Nin se tapachtui sihen aican/ ette se oli kipiä ia cooli/ Nin he sen pesit ia panit Salijn.
Apt 9:38 Nin ette nyt Lidda oli lesse Joppe/ ia Opetuslapset cwlit Petarin sielle oleuan/ lehetit he henen tygens/ Rucoellen/ ette hen witzis tulla haman heiden tygens.
Apt 9:39 Nin Petari ylesnousi/ ia tuli heiden tyghens. Ja quin he' oli sinne tullut/ nin he weit henen Salijn. Ja hene' ymberins seisoit caiki Lesket/ idkein ia osotit henelle ne Hamet ia Waattet/ iotca se Tabea heille oli tehnyt/ coska hen wiele oli heiden cansans.
Apt 9:40 Ja quin Petari oli heite caiki wlosaijanut/ nin hen laski poluillens/ Rucoli/ ia keensi henens Rwmin polen ia sanoi/ Tabea/ Nouse yles. Nin se auasi silmens.
Apt 9:41 Ja quin hen Petarin neki/ istui hen iellens yles. Nin hen annoi sen kätte/ ia ylesoijensi henen. Ja cutzui ne Pyhet ia Lesket/ ia andoi henen eleuene heiden haltuns.
Apt 9:42 Ja se tuli tietteuexi ymberi caiken Joppen/ ia moni vskoit HERRAN päle.
Apt 9:43 Nin tapachtui ette hen wipyi Joppes monda peiue/ ydhen Simonin tykene ioca oli Parckari.

X Lucu.

Apt 10:1 Nin oli yxi Mies Cesareas nimelde Cornelius/ Sadha'pämies sijte Jouckosta/ ioca cutzuttin se Waalinmaan/
Apt 10:2 Jumalinen/ ia pelkeueinen Jumalata ynne caiken henen Hoonens cansa/ iakadhen palio Almuisat Canssalle/ ia aina Jumalata Rucoeli.
Apt 10:3 Se näki iulkisest näuuyn cautta liki yhdexette hetke peiwelle Jumalan Engelin henen tyghense siselletuleuan/ ia sanouan henelle/ Corneli. Ja hen catzeli hene' pälens/ ia peliestyi ia sanoi/ HERRA/ mike ombi?
Apt 10:4 Nin hen sanoi henelle/ Sinun Rucouxes ia sinu' Almuisas ouat ylestulluet muistoxi Jumalan edes/
Apt 10:5 Ja lehete nyt Miehi Joppeen/ ia cutzuta Simon/ ioca lijcanimelde cutzutan Petari/
Apt 10:6 He' maia pite Simonin parckarin tykene ionga Hoone maca Meren tykene/ Hen sanopi sinulle mite sinun pite tekemen.
Apt 10:7 Ja quin se Engeli ioca Corneliusta puhutteli/ poismeni/ nin he' cutzui caxi hene' paluelians ia ydhen Jumalanpelkeuen Sotamiehen/ nijste/ iotca hende wartioitzit/
Apt 10:8 ia hen caiki nemet iutteli nijlle/ ia lehetti hen ne Joppeen.
Apt 10:9 Toisna peiue' coska he matkas olit/ ia lehestuit Caupungita/ ylesastui Petari Salin wllackon Rucoleman/ liki cwdhet hetki. Ja quin hen jsosi/ nin he' tadhoi swrusta.
Apt 10:10 Coska he nyt henelle walmistit/ nin he' tuli horroxihin/
Apt 10:11 Ja näki Taiuan auki/ ia alastuleua' tygens ydhen Astian/ ninquin swre' Linasen Waaten nelijs culmaissa sidhottuna/ ia alaslaskettijn Taiuahast maan päle/
Apt 10:12 Jossa olit caikinaiset nelijalcaiset maa' Eleiemet/ ia Metzeliset/ ia Mateleuaiset/ ia Le'deueiset Taiuas alla.
Apt 10:13 Ja yxi äni tapachtui henelle/ Petari nouse yles/ tapa ia söö.
Apt 10:14 Nin sanoi Petari/ Eiswingan HERRA/ Sille em mine ikenens ole sönyt miteken Ychteliste/ eli Saastaista.
Apt 10:15 Ja taas äni sanoi henelle/ Mite Jumala ombi puhdastanut/ ele sine sano Ychtelisexi.
Apt 10:16 Ja se tapachtui mös colmanen kerdhan. Ja se Astia ylesotettin iellens Taiuasen.
Apt 10:17 Ja quin Petari itzellens epeli/ mike Näky teme oli/ ionga hen näki/ Catzo/ nin kyselit ne Miehet iotca Corneliuselda olit lehetetyt sen Simonin Hoonen ielkin/
Apt 10:18 ia seisoit owen edes ia wloskutzuit ydhen/ ia kysyit Jos Simon/ ioca lialda nimelde cutzutan Petari/ sielle keuis maia.
Apt 10:19 Mutta quin nyt Petari aiatteli sen Näwuyn päle/ sanoi henelle Hengi/ Catzos/ ne Miehet etziuet sinua/
Apt 10:20 Ylesnouse sis ia alasastu ia mene heiden cansans ilman epelemet/ Sille mine lehetin heite.
Apt 10:21 Nin Petari alasastui Miesten tyge/ iotca Corneliuselda lehetetyt olit hene' tygens ia sanoi/ Catzos/ mine se olen/ iota te etzitte/ Mite warten te oletta tulleet?
Apt 10:22 Nin he wastasit/ Se sadhanpämies Cornelius hurskas ia Jumalan pelkeue Mies/ iolla todistus ombi caikilda Juttan Canssalda/ on keskyn saanut pyhest Engelist Ette henen piti sinun cutzuttaman hoonesens/ ia sanoia sinulda cwleman.
Apt 10:23 Nin he' sis heite sisellecutzui/ ia piti heite maias. Nin toisna peiuen meni Petari heiden cansans/ ia mwtomat Weliet Joppesta seurasit hende.
Apt 10:24 Mutta toisna peiuen tulit he Cesarian siselle. Ja Cornelius odhotti heite/ ia oli cokon cutzunut henen Langonsa ia henen parahat Ysteuens.
Apt 10:25 Mutta quin nyt Petari siselletuli/ nin Cornelius meni hende wastaan ia langesi henen ialcains iuren/ ia cumarsi hende.
Apt 10:26 Mutta Petari ylesoijensi henen/ ia sanoi/ Nouse yles/ mine olen mös Inhimine'.
Apt 10:27 Ja quin hen oli hende puhutellut/ meni he' siselle/ ia leusi monda iotca olit ychtentulluet
Apt 10:28 Ja sanoi heille/ Te tiedette ettei luuattu ole Juttan Miehen tyken olla eli tyge tulla iongu' Pacanan miehen. Waan minulle Jumala osotti/ etten mine kete Inhimiste ychteisexi taica Saastaisexi sanoisi.
Apt 10:29 Senteden mine mös ilman epelemet tulin teilde pytetty. Nin mine sis nyt teilde kysyn/ mite warten te minua cutzuitta?
Apt 10:30 Cornelius sanoi/ Mine olen nelie peiue paastonut tehen hetken asti/ ia mine Rucolin ydhexennelle hetkelle/ minun hoonesan Ja catzos/ yxi Mies seisoi minun edesen Kijlteuis Waatteis
Apt 10:31 ia sanoi/ Corneli/ sinun Rucuxes on cwltu/ ia sinun Almuises on muistoxi tulluet Jumalan edes.
Apt 10:32 Nin lehette Joppeen/ ia cutzutta Simon/ ioca lialda nimelde cutzuttan Petari/ se quin Maia pite Simonin parckarin Hoones/ ioca maca meren tykene/ se sinua puhuttele coska hen tule.
Apt 10:33 Nin mine sis cochta lehetin sinun tyges/ ia sine hyuesti teit ettes tulit. Nin me olema sis nyt caiki tesse Jumalan eten/ cwlemas caiki nijte mite sinulle ombi Jumalalda kesketty.
Apt 10:34 Nin Petari Suuns auasi ia sanoi/ Nyt mine todhexi sen leudhen/ ettei Jumala catzo Inhimisen modhon ielkin/
Apt 10:35 Waa' caikinaises Canssas ioca hende pelke/ ia teke wanhurskautta/ se on Jumalan otolinen.
Apt 10:36 Kylle te tiedhette sen sarnan/ ionga Jumala lehetti Israelin Lasten/ ia iulghisti Rauhan Iesuse' Christusen cautta ( Joca ombi HERRA caikein ylitze )
Apt 10:37 iosta sarnasta ( ma mine ) ombi sanoma kieunyt ymberi caiken Judean/ Ja ensin aliettin Galileast ( sen Casten ielkin iota Johannes sarnasi )
Apt 10:38 Quinga Jumala sen Iesusen Nazaretist oli woidhellut pyhelle Hengelle ia auwulla. Joca ymberiwaelsi/ hyueteki ia paransi caiki iotca Perkelelde waiwattin/ sille ette Jumala oli henen cansans.
Apt 10:39 Ja me olema caikein ninen Todhistaiat iotca hen teki Juttan maakunnalla/ ia Jerusalemis.
Apt 10:40 Sen he ouat tappanut/ ia ripustit puhun. Sen saman Jumala ylesheretti colmanna peiuene/ ia ilmoitti henen/
Apt 10:41 Ei caikelle Canssalle/ Waan meille iotca Jumala ennen oli Todhistaiaxi wloswalinnut/ me quin söimme ia ioimme ynne henen cansans/ sijtte quin hen ylesnousi Coolleista.
Apt 10:42 Ja hen keski meite Canssalle sarnaman/ ia todhistaman/ ette HEN ombi se ioca Jumalalda on säätty Eleuiten ia Cooluten Domarixi.
Apt 10:43 Heneste caiki Prophetat todhistauat/ Ette iocainen quin vsko henen pälens/ pite henen Nimens cautta synnein andexi andamisen saaman.
Apt 10:44 Coska Petari wiele neite sanoia puhui/ langesi pyhe Hengi caikein päle iotca Puhen cwlit.
Apt 10:45 Nin ne wskouaiset Ymberileickauxest iotca Petarin cansa olit tulluet/ hemmestut/ Ette mös pacanain päle se pyhen Hengen lahia wodhatettin.
Apt 10:46 Sille ette he cwlit heiden Kielille puhuuan ia Jumalata ylisteuen.
Nin Petari wastasi/ Taitaco iocu kielde ettei nemet iotca ouat sen pyhen Hengen saanuet ninquin möki/ wedhelle casteta?
Apt 10:47 Ja nin andoi hen heite castetta HERRAN nimeen. Nin he Rucolit hende/ ette hen sielle mwtomat peiuet wipyis.

XI Lucu.

Apt 11:1 TUli sis Apostolein ia Weliein corualle iotca Judeas olit/ ette mös Pacanat wastanrupesit Jumalan Sana.
Apt 11:2 Ja quin Petari ylestuli Jerusalemin/ nin ne iotca olit Ymberileickauxesta rijtelit hende wastan sanoden/
Apt 11:3 Sine olet sisellemennyt ninen Miesten tyge ioilla Esinahka ombi/ ia söit heiden cansans.
Apt 11:4 Nin Petari rupesi heille luettelman alghusta ierestens/ sanoden/
Apt 11:5 Mine olin Joppen Caupungis Rucoxes/ ia tulin Horroxijn/ Ja näin ydhen Näwuyn/ nimittein Ydhen Astian alastuleuan/ ninquin swren linasen Waatten nelis culmaisen/ ia alaslasketun Taiuahast/ ia tuli minuhun sadhen.
Apt 11:6 Sen siselle mine catzoin/ ia eckesin/ ia näin maan nelijalcaiset Eleimet/ ia Metzeliset/ ia Mateleuaiset/ ia Linnut Taiuas alla/
Apt 11:7 Nin mine mös cwlin änen sanouan minulle/ Petari nouse yles/ tapa ia söö.
Apt 11:8 Mutta mine sanoin/ Enswingan HERRA/ Sille ettei miten ychteliste eli Saastaista/ ole coskan minun suuni siselletullut.
Apt 11:9 Mutta se äni wastasi taas minua Taiuahast/ Mite Jumala ombi puhdastanut/ äle sine sano ychtelisexi.
Apt 11:10 Ja se colmasti tapachtui/ Ja taas caiki yleswietin Taiuahase'.
Apt 11:11 Ja catzo/ cochta sillens seisoit colmet Mieste sen Hoonen edes iossa mine olin/ lehetetyt Cesareast minun tykeni.
Apt 11:12 Sanoi sis Hengi minulle ette minun piti epelemet menemen heiden cansans. Nin seurasit mös minua näme cwsi Welie/ Ja me menim sen Miehen hoonesen.
Apt 11:13 Ja hen iutteli meille quinga he' oli nehnyt ydhe' Engelin Honesans seisoua'/ ia sanoua' henelle/ Lehete Miehet Joppeen/ ia noudha se Simon ioca cutzutan Petarixi/
Apt 11:14 hen sanopi sinulle ne sanat ioinenga cautta sine wapadhexi tulet/ ia caiki sinun hoones.
Apt 11:15 Coska mine nyt parahallans puhuin/ nin la'gesi pyhe He'gi heiden pälens/ Nin quin hen mös alghusta langesi meiden pälen.
Apt 11:16 Nin mine muistin sen quin HERRA sanonut oli/ Johannes tosin castoi teite wedhelle/ mutta te pite castettaman pyhelle Hengelle.
Apt 11:17 Ette nyt Jumala saman Armon heillen annoi/ quin meillengi/ iotca vskoimma HERRAN Iesusen Christusen päle. Mike sis mine olisin/ ioca seisoisin Jumalata wastan?
Apt 11:18 Coska he nämet cwlit/ waickenit he ia cunnioitit Jumalata sanoden/ Nin ombi sis Jumala andanut mös pacanoillen paranoxen Elemisehen.
Apt 11:19 Mutta ne iotca haijoneet olit sijne wainosa/ ioca nousi Stephanin teden/ ymberiwaelsit haman Phenicean/ ia Cyprumijn/ ia Antiochian asti/ ia eikellenge he site sana puhuneet/ mutta waiwoin Juttaille.
Apt 11:20 Ja nin olit mwtomat Miehet heiste Cyprist/ ia Cyreniast/ coska he tulit Antiochian/ nin he puhuit mös Grekein tyge/ sarnaten HERRASTA IESUSEST.
Apt 11:21 Ja oli HERRAN Käsi heiden cansans/ Ja yxi swri lucu tulit wskolisexi/ ia kiensijt hEran tyge.
Apt 11:22 Nin tuli teme sanoma nijste Seurakunnan coruille/ ioca Jerusalemis oli/ Nin he lehetit Barnaban menemen Antiochian.
Apt 11:23 Coska hen sis sinne tuli/ ia sai nädhe Jumalan armon/ ihastui hen/ ia neuuoi caikia/ Ette he wahwalla sydhemelle pysysit HERRASA/
Apt 11:24 Sille ette hen oli hyue Mies/ ia teunens Pyhe Henge ia vsko. Ja swri ioucko Canssa enäni Herralle.
Apt 11:25 Nin Barnabas lexi Tarsin Saulusta etzime'. Ja quin hen leusi hene'/ toi hen hene' cansans Antiochian.
Apt 11:26 Ja he olit sen Seurakunna' cansa caike' aiastaian/ ia opetit palio Ca'ssa/ Ja Opetuslapset ruuettin ensin Antiochias cutzuma' Christityxi.
Apt 11:27 Ja nijnä peiuinä tulit Prophetat Jerusalemist Antiochian
Apt 11:28 Ja yxi heiste Agabus nimelde ylesnousi/ ia ilmoitti heille Hengen cautta swren Nälien tuleuan ylitze caiken Mailman pijrin. Joca mös tapachtui sen Keisarin Claudiusen Wallan aican.
Apt 11:29 Mutta Opetuslapset säädhit/ quin cullakin oli wara/ iotakin lehettemen ninen Weliein auxi/ iotca Judeas asuit/
Apt 11:30 Nin quin he mös teit ia lehetit Wanhimille Barnaban ia Saulusen Kättein cautta.

XII Lucu.

Apt 12:1 Sille samalla aijalla/ otti Herodes Kuningas monicachtoi kijni Seuraku'nasta pijnataxens.
Apt 12:2 Nin hen mestasi Jacobin Johannesen welien miecalla.
Apt 12:3 Ja quin hen näki sen Juttaille kelpaua'/ nin hen mös pysi Petari käsitte. Ja se oli iuri Makianleiuen peiuinä.
Apt 12:4 Coska he' nyt oli henen käsittenyt/ pani hen henen Fangiuxen/ ia annoi henen nelien Sotamiesten neliennexen haltun wartioita/ ia aijatteli henen Päsieisen ielkin asetta Canssan eten.
Apt 12:5 Ja Petari tosin pidhettin Tornis. Mutta Seurakunda Rucoli lackamat henen edestens Jumalata.
Apt 12:6 Ja quin Herodes tachtoi henen edestodha/ sen saman öön Petari macais cadhen Sotamiehen waihella/ sidhottuna cahcteen kahlein/ Ja Wartiat owen edes olit ia wartioitzit Tornia.
Apt 12:7 Ja catzo HERRAN Engeli seisoi henen tykenens/ ia yxi Kircaus paisti Hoonesa/ Lyckesi Petarin kylkeen ia Hereytti henen ia sanoi/ Nouse nopiast yles. Ja ne Cahlet putoisit henen Käsistens.
Apt 12:8 Nin Engeli sanoi henelle/ Sonnusta ia kengite sinus. Ja hen teki nijn. Nin he' sanoi henelle/ Pue sinun waattees/ ia seura minua.
Apt 12:9 Ja nin hen wlosmeni ia seurasi hende. Ja ei he' tietenyt site todhexi quin Engelin cautta techtin/ waan hen lwli näkeuens ydhen Näwyn.
Apt 12:10 Nin he edeskeuit sen ensimeisen ia toisen Wartiuxen lepitze/ ia tulit sen Rautaisen Portin tyge/ ioca Caupungijn wiepi/ ioca mös itzestens heille aukeni. Ja he keuit sijte wlgos/ edeskieudhen ychte Catu mödhen. Ja cochta sillens Engeli erkani heneste.
Apt 12:11 Ja quin Petari toindui entisellens/ sanoi hen/ Nyt mine totisest tiedhe'/ Ette HERRA o'bi lehettenyt henen Engelins/ ia minun pästenyt herodesen käsist/ ia caiken Juttan Canssan toiwoxest.
Apt 12:12 Ja quin hen oli teste aijatellut/ tuli hen Marian/ Johannesen Eitin Hoonen tyge/ ioca Marcus cutzuttin/ cussa monda coosa olit ia rucolit.
Apt 12:13 Coska sis Petari alati colkutti Porstuan owen päle/ wlosmeni yxi Pica/ Rode nimelde/ cwldeleman.
Apt 12:14 Ja quin hen Petarin änen tunsi/ ei hen auanut Oue ilon tedhen/ waan siselleiooxi ia ilmotti sen heille/ ette Petari seisoi ouen edes.
Apt 12:15 Nin ne sanoit henelle/ Hullutacos? Nin hen todhisti sen nijn oleuan. Nin he sanoit/ Henen Engelins se ombi.
Apt 12:16 Mutta Petari quitengi colkutti. Coska he sis auasi/ Neit he henen ia ihmettelit/ Mutta hen wijttasi heille kädhellens/ ette heiden piti waickeneman.
Apt 12:17 Ja hen iutteli heille quinga HErra oli henen wapachtanut Tornista/ ia sanoi/ Ilmoittacat neite Jacobille ia Welille. Ja hen wlosmeni toisehen paikan.
Apt 12:18 Coska sis peiue tuli/ nousi Sotamiesten kesken ei wehin suru/ mite Petarist liene tullut.
Apt 12:19 Ja quin Herodes piti sanan hene' ielkins/ ia ei leutenyt hende/ nin hen annoi Warttiat cwlelta/ ia keski heite poiswiedhä.
Apt 12:20 Ja lexi alasmenemen Judeast Cesareahan/ ia sielle hen wipui. Ja Herodesen mieli oli caruas Tyron ia Sidonin päle. Mutta nin he tulit yximielisesta hene' tygens/ ia vskotit Blastum/ ioca Kuningan Rahanhaltia oli/ ia anoit rauha/ sille ette heiden Makundans sai elatoxens Kuningan maalda.
Apt 12:21 Mutta ychten märättyne peiuen oli Herodes puietettu Kuningan waattein/ ia istui Domiostolin päle ia piti puhen heidhen ca'sans.
Apt 12:22 Mutta se Canssa hwsi/ Se on Jumala' äni/ ia ei Inhimisen.
Apt 12:23 Ja cochta HERRAn Engeli löi henen/ sille ettei hen site Cunniata Jumalalle andanut/ Ja he' ylessötin madhoilda/ ia andoi Hengens.
Apt 12:24 Mutta Jumalan Sana caswoi ia enäni.
Apt 12:25 Mutta Barnabas ia Saulus palaisit Jerusalemin/ Ja poisannoit tykens sen Aun/ ia he otit cansans Johannem/ ioca mös Marcus cutzuttin.

XIII Lucu.

Apt 13:1 NIn olit sijne Seurakunnas Antiochias mwtomat Prophetat ia Opettaiat/ ioista oli mös Barnabas ia Simon/ ioca cutzuttin Niger/ ia Lucius Cyreniast/ ia Manaen/ sen Nelieruchtinan Herodesen cansa yleskaswatettu/ ia Saulus.
Apt 13:2 Coska sis ne samat HERRA paluelit ia paastoisit/ sanoi heille pyhe Hengi/ Erittekä minulle Barnabam ia Saulum sihen Wircan/ cuhunga mine olen heite cutzunut.
Apt 13:3 Ja quin he olit paastonut ia rucolleet/ ia pannuet Kädhens heiden pälens/ nin he laskit heite menemen.
Apt 13:4 Ja quin he olit wloslechetetyt pyhest Hengest/ nin he tulit Seleuciam/ ia purietit sielde Cyprijn.
Apt 13:5 Ja quin he olit Salaminas Caupungis/ ilmoitit he Jumalan Sanat Juttain Sinagogis. Mutta heille oli mös Johannes Palueliana.
Apt 13:6 Ja quin he sen Lodhon olit lepitze matkustanuet/ haman sihe' caupu'gin Paphos/ nin he leusit yden welhomiehe' ia falskin Propheta'/ Juttan/ io'ga nimi oli * Bar Jehu/
Apt 13:7 ioca sen Man wanhiman Sergion Paulusen/ toimelisen Miehen cansa oli. Se sama cutzui Barnabam ia Saulum tygens/ ia halasi cwlla Jumalan Sana.
Apt 13:8 Nin heite wastanseisoi se Welhomies * Elimas ( sille nein hene' Nimens tulkitan ) ia pysi Manwa'hinda poiskiendä vskosta.
Apt 13:9 Mutta Saulus/ ioca mös Paulus cutzutan/ teunens pyhe Henge/ catzoi henen pälens ia sanoi/
Apt 13:10 O sine Perkelen poica/ teusi caikia wilpi ia petosta/ ia caiken Oikeudhen wihamies/ etpe sine lacka wändelemest HERRAN oikeit teite.
Apt 13:11 Ja catzos nyt HERRAN käsi on sinun päles/ ia sinun pite Sokian oleman/ ia ei näkemen Auringo hetken aica.
Apt 13:12 Ja cochta langesi henen pälens/ syngy ia pimeys/ Ja hen ymberikeui etzien cuca hende Kädheste talutais. Coska nyt se Manwanhin näki sen Teghon/ nin hen vskoi/ ia ihmecteli HErran opetuxen ylitze.
Apt 13:13 Coska sis Pauali ia ne iotca henen cansans olit/ purietit/ nin he tulit Pergen sijne Pamphilian maakunnas/ Mutta Johannes erkani heiste/ ia palasi Jerusalemijn.
Apt 13:14 Mutta he waelsit Pergen lepitze/ ia tulit Antiochian/ sihen Pisidian maakundan/ ia sisellemenit Sinagogan Lepopeiuene/ ia istuit.
Apt 13:15 Ja sijttequin Laki ia Prophetat olit luetut/ lehetti Sinagogan pämies heiden tygens sanodhe'/ Te Miehet rackat weliet/ Ongo teille miten puhumist Canssan manauxexi/ nin sanocat.
Apt 13:16 Nin Pauali ylesnousi/ ia wijttas kädhellens/ ette he waickenisit ia sanoi/ Te Miehet Israelist/ ia iotca pelkett Jumalata/ cwlcat/
Apt 13:17 Temen Canssan Jumala wloswalitzi meiden Iset/ ia ylisti Temen Canssan coska he olit Cotakunnaiset Egiptin masa/
Apt 13:18 ia wloswei heite sielde corckialla Käsiwardhella/ ia lehes neliekymmende aiastaica hen kerssi heiden tawoijans Coruesa/
Apt 13:19 Ja pereti cadhotti seitzemen laeista Canssa Canaan maalla/ ia Arualla iakoi nijnen Maan heiden keskenens.
Apt 13:20 Ja sijtte lehes * nelien sadhan ia widhenkymmene' aijastaian pereste annoi hen heille Domarit/ haman Samuel Prophetan asti
Apt 13:21 Ja senielkin pysit he Kuningasta/ Ja Jumala annoi heille Saul Kissin poian/ ydhen Miehen/ Ben Jamin sughusta/ neliexikymmenexi wodhexi.
Apt 13:22 Ja quin hen oli sen poispannut/ nin hen asetti Dauid heille Kuningaxi/ iosta hen todhistoxe's annoi ia sanoi/ Mine leusin Dauid Jessen poian/ ydhen Miehen minun sydhemeni ielken/ henen pite tekemen caiki minun tachtoni.
Apt 13:23 Henen Siemenestens ombi nyt Jumala/ lupauxens ielkin/ edestoottanut IESUSEN/ Israelin Canssan Wapattaijaxi.
Apt 13:24 Ninquin Johannes mös ennen Israelin Canssalle sarnasi Castetta paranoxexi/ ennenquin Hen rupesi.
Apt 13:25 Cosca nyt Johannes henen Jooxuns teuttenyt oli/ sanoi hen/ Em mine Se ole/ ionga te luletta minun oleuan/ Mutta catzo/ Hen tulepi minun ielkeni/ Jonga em mine ole keluolinen Jalgoista kengie pästemen.
Apt 13:26 Te Miehet/ Rackat Weliet/ Te Abrahamin sughun Lapset/ ia ne iotca teisse Jumalata pelkeuet/ Teille ombi Temen terueydhen Puhe lähetetty.
Apt 13:27 Sille ne iotca Jerusalemis asuit/ ia heiden Ylimeisens/ ettei he Hende tundenuet/ eikä Prophetadhen änijä ( iotca cunakin Sabbathina luetan ) ouat he neite sanoi heiden Domiollans teuttenyet.
Apt 13:28 Ja waicka eiuet he ychten Coleman szyte henen cansans leutenyet/ anoit he quitengin Pilatuselda hende tappaxens.
Apt 13:29 Ja quin he nyt caiki olit teuttenyet/ mite heneste kirioitettu oli/ nin he poisotit henen Puun pälde/ ia panit henen Hautaan.
Apt 13:30 Mutta Jumala ylesheretti henen Colluista/
Apt 13:31 ia hen ombi nächty monda peiue nijlde iotca ynne olit henen cansans Galileast ylesmennyet Jerusalemijn/ iotca ouat henen Todhistaians Canssan edes.
Apt 13:32 Ja me ilmoitam mös teille sen Lupauxen/ ioca meiden Isillem techtin/ ette Jumala ombi teuttenyt sen meillen/ iotca olema heiden Lapsens/
Apt 13:33 Sijnä ette he' ylesheretti Iesusen/ Nin quin ensimeises Psalmisa kirioitettu on/ Sine olet minun Poican/ Tenepene mine sinun synnyttin.
Apt 13:34 Mutta site ette hen ylesheretti henen coolluista/ nin ettei hen sillen iellenstule turmeluxen/ sanoi hen nein/ Mine wskolisesta tadhon teille anda se' Armon ioca Dauidille luuattin.
Apt 13:35 Senteden he' mös sano toises paicas/ Edh sine salli/ ette sinun Pyhes turmeluxen näkepi/
Apt 13:36 Sille tosin coska Dauid henen ijesens oli paluelut Jumalan tachto/ nin hen nukui/ ia pandin henen Iseins tyge/ ia näki turmeluxen/
Apt 13:37 Mutta Se/ ionga Jumala ylesheretti/ ei ole turmelusta nähnyt.
Apt 13:38 Senteden olcoon teille tietteue/ Te Miehet Rackat weliet/ Ette teille ilmoitetan Synnein andexiandamus Temen cautta/ ia mös caikista nijste ioista ette te woineet Mosesen Lain cautta wapadhexi tulla.
Apt 13:39 Mutta ioca Temen päle vskopi/ se tule wanhurskaxi.
Apt 13:40 Catzotat sis nyt ettei teiden pälen tule/ quin Prophetisa ombi sanottu/
Apt 13:41 Catzocat te Ylencatzoijat ia ihmetikä ia poiskatocat/ Sille mine teen ydhen töön teiden aicanan/ iota ette te vsko/ ios iocu teille site luettelis.
Apt 13:42 Quin nyt Juttat Sinagogast wlosmenit/ nin Pacanat rucolit/ ette he Sabbathin wälille ne Sanat heille puhuisit.
Apt 13:43 Ja coska sis Sinagogan ioucko erkani/ seurasit Paualia ia Barnabasta monda Juttaist ia Jumalan pelkeueiset Wdhet Jwttat/ Mutta he sanoit heille/ ia neuuoit heite pysymen Jumalan armosa.
Apt 13:44 Mutta lehimeisse Lepopeiuen senielkin coconsi lehes caiki se Caupungi cwleman Jumalan sana.
Apt 13:45 Coska nyt Juttat sen Canssan neit/ teutetin he Cateudhesta/ ia iuri wastan sanoit nijte/ iotca Paualilda sanottin wastan sanodhen ia pilcaten.
Apt 13:46 Nin Pauali ia Barnabas Rochkiast puhuit ia sanoit/ Teille piti ensin puhuttaman Jumalan Sana/ Waan ette te sen teilde nyt poishylket/ ia pidhet itzenna epekeluotoinna ija'caikisen Elemeen/ Catzo/ nin me kienneme meiten Pacaniden tyge.
Apt 13:47 Sille ette nin ombi HERRA/ meille keskenyt/ Mine Panin sinun Pacanoille Walkeudhexi/ ettes olisit terueys haman Maan ärin asti.
Apt 13:48 Ja quin Pacanat sen cwlit/ nin he iloitzit ia cunnioitit HERRAN sana/ ia vskoit nin wsia quin edessätyt olit ijancaikesen Elemeen.
Apt 13:49 Ja HERRAN sana wlosleuitettijn Ylitze caiken sen Maakunnan.
Apt 13:50 Mutta Juttat yllytit Jumalalisi ia cunnialisi Waimoia/ ia mös Caupungin Ylismeiset/ ia matkan saatoit wainon Paualin ia Barnabam wastan/ ia wlossysesit heite heiden Maakunnistans.
Apt 13:51 Mutta he pudhistit tomun heiden ialghoistans ninen ylitze/ ia he tuli Iconiohon. Nin Opetuslapset teutettin ilolla ia pyhelle Hengelle.

* Bar Jehu ) Se on Jumalan Poica/ Sille Jehu ombi Ebreixi Jumala/ se on se Nimi Tetragrammaton/ iosta Juttat palio ihmet dictauat.
Sillens ombi mös teme Cuchlari Tete Nime prucannut.
Nin quin nyt ne Lumoiat/ Luitziat/ Wimmitziet/ Welhot ia Piruliset/ Ristin merkin/ ia pyhie Sanoia ia mwdh taikoxet prucauat.
* Elimas ) cwlu lehes Ebreixi ninquin se olis itzens eli Messiaxi se on Jumalan Kuningaxi cutzunut/ eli Woidheluxi/ Sille ette Juttat ia liaten sencaltaiset paruet totuit corkiat Jumalalliset nimet pitemen.
* Colmet ) Mwtamat textit piteuet nelie sata/ mutta Historiat ia wodhen lucu eipe site anna.
Sille teme lucu pite ruuettaman Egiptin wloslectemisesta ninquin Ramattu osotta Exodi 12 Ja ei ensimeisist Domarista. Judicum j

XIV Lucu.

Apt 14:1 NIn tapachtui Iconios ette he coconsijt/ ia sarnasit Juttain Sinagogas/ nijn ette sangen swri Joucko seke Juttaist ette Grekist/ vskoi.
Apt 14:2 Mutta ne Juttat iotca olit Wskottomat/ yllytit ia pahoitit Pacanadhen Sielut Welijein wastan.
Apt 14:3 Nin he sijtte cauuan aica sielle oleskelit/ ia opetit rochkiasta HERRASA/ ioca todhistuxen annoi henen Armons Sanohin/ ia annoi ette Merkit ia Ihmet piti heiden Kättens cautta tapachtuman.
Apt 14:4 Nin sen Caupungin wäki eraunsi/ Monicadhat pidhit Juttain cansa/ Ja mwtomat Apostoleiten cansa.
Apt 14:5 Coska sis capina nousi Pacanoista ia Juttaista/ ynne heiden Pämiestens cansa/ ette he tadhoit wäkiwallalla carata heiden pälens/ ia kiuitte heite.
Apt 14:6 Coska he sen ymmersit/ pakenit he nihin Caupungijn Lycaonian maalla/ Lystram ia Derben/ ia ymberi sen
Apt 14:7 lehimakunnan/ ia sarnasit sielle Euangelium.
Apt 14:8 Ja oli yxi mies Lystras sairas Jalghoista/ istui Rambana/ hamast henen Eitins cohdusta/ ioca eijkenens ollut kieunyt/ cwli Paualin puhuuan.
Apt 14:9 Ja quin hen catzachti henen pälens/ ia näki henelle oleuan vskon/ ette he' teruexi tulis/ nin hen sanoi swrella änelle/ Oienna sinus yles Jalcais pälle.
Apt 14:10 Ja hen yleskarkasi ia keui.
Apt 14:11 Coska sis Canssa sen neki/ mite Pauali oli tehnyt/ yleskorghotit he änens Lycaoniaxi sanoden/ Jumalat ouat Inhimiste' modholla meiden tygen alasastunuet.
Apt 14:12 Ja he cutzuit/ Barnabam/ Jupiter/ ia Paualin/ Mercuriusexi/ Sille ette hen oli sanan sattaija.
Apt 14:13 Mutta se Jupiterin Pappi/ ioca oli heiden Caupungins edes/ Herckie ia Crunut edestoi Ouen eten/ ia tachtoi Wffrata ynne Caupungin wäen cansa.
Apt 14:14 Coska nyt Apostolit ia Barnabas ia Pauali sen cwlit/ reueisit he Waatteins Ricki/ ia wloskarckasit Canssan sekan/ hwsit ia sanoit/
Apt 14:15 Te Miehet/ mixi te temen teet? Me olema mös kooleuaiset Inhimiset/ ninquin tekin. Ja me sarnama teille Euangelium/ Ette te teiden kiendeme' pite neiste turhista sen eleuen Jumala' tyge/ ioca teki Taiuan ia Maan ia Mere' ia caiki mite nijsse ombi/
Apt 14:16 Joca entisella aialla andoi caiki Pacanat waelda heiden omisa Teisens/
Apt 14:17 Waicka ei hen itzens andanut olla ilman todhistusta/ coska hen ombi palio hyue tehnyt meiden cochtan/ andadhen meille Taiuahast Satet/ ia hedhelmeliset aijat/ teuttedhen meiden Sydhemet Rualla ia Ilolla.
Apt 14:18 Ja quin he neite sanoit/ tuskalla he hilitzit Canssan/ ettei he heille Wffraneet.
Apt 14:19 Nin tulit sinne mös monicadhat Juttat Antiochiast ia Iconiost/ ia quin he cassan olit wskottanut/ Paualita kiuittemen/ ia Riepoitit henen wlos Caupungista/ ia lulit henen coollun oleuan.
Apt 14:20 Mutta coska Opetuslapset henen ymberinsseisoit/ nousi hen yles ia sisellemeni Caupungin. Ja toisna peiuen waelsi hen Barnaban cansa Derbeen/ ia sarnasi sijnä Caupungisa Euangelium.
Apt 14:21 Ja quin he olit monda sielle opetaneet/ palasit he Lystram/ ia Iconium/ ia Antiochian
Apt 14:22 wahwistain Opetuslasten Sieluia/ ia neuuoit heite alati pysymen wskosa/ ia Ette meiden pite monen Waiwan lepitze Jumalan Waldakundan sisellekieumen.
Apt 14:23 Ja quin he olit wloswalineet Wanhimaiset iocaitzelle Seurakunnalle/ ia Rucolluet ia pastonuet/ nin he annoit heite sen Herran haltuun/ ionga päle he vskoit.
Apt 14:24 Ja he waelsit lepitze Pisidian/ ia tulit Pamphylian.
Apt 14:25 Ja quin he olit sarnanut Perges/ nin he alasmenit Attalian pein.
Apt 14:26 Ja sielde he purietit Antiochian/ cussa he olit Jumalan armoin Haltun annetut/ sihen Wircan ionga he olit wlostoimittanut.
Apt 14:27 Mutta quin he sinne tulit ia cocosit Seurakunna'/ ia ilmoitit nille quinga palio Jumala oli heiden cansans tehnyt/ ia quinga hen oli Pacanoille vskon Ouen ylesauanut.
Apt 14:28 Ja he wiwuyit sielle hetken aica Opetuslasten cansa.

XV Lucu.

Apt 15:1 IA tulit mwtomat alas Judeasta ia opetit Welije/ Ellei te ymberileikata Mosesen tauan ielkin/ nin ei te taidha wapaxi tulla.
Apt 15:2 Coska sis nyt Capina nousi/ ia Pauali ia Barnabas pidhit heiden wastans ei swingan wähinde rijta. Nin he souitit ette Pauali ia Barnabas/ ia monicachta muita heiste pideis ylesmenemen Jerusalemin Apostolein ia Wanhimbain tyge/ temen Kysymisen polesta.
Apt 15:3 Ja nin he satettijn Seurakunnalda/ ia waelsit Phenicen ia Samarian lepitze/ ia iulgistit heille Pacanoitten palauxen/ Ja sille he teit swren ilon caikille Welille.
Apt 15:4 Coska he nyt tulit Jerusalemin/ nin he wastanotettin Seurakunnalda/ ia Apostoleilda/ ia nijlde Wanhimilda. Ja he ilmoitit heille quinga palio Jumala heiden cansans tehnyt oli.
Apt 15:5 Nin ylesnousit mwtomat Phariseusten Eriseurasta iotca wskonut olit/ sanoden/ Ette ne pite ymberileickattaman/ ia keskettemen Mosesen Laki pite.
Apt 15:6 Nin Apostolit ia Wanhimat cokontulit/ täte Puhetta tutkiman.
Apt 15:7 Coska he nyt swrella Campauxella tutkinut olit/ nin Petari ylesnousi ia sanoi heille/ Te Miehet Rackat Weliet/ Te tiedhett ette Jumala cauuan ennen täte aica meiden seas wloswalitzi/ ette minun Swni cautta ne Pacanat piti cwleman sen Euangeliumin sanan/ ia wskoman.
Apt 15:8 Ja Jumala sydhemen tundia todhisti heiste/ ia annoi heille pyhen Hengen ninquin mös meillengi/
Apt 15:9 ia ei tehnyt ychten eroitusta heiden welillens ia meiden/ Mutta wskolla heiden Sydhemens puhdasti.
Apt 15:10 Mixi te sis nyt kiusat Jumalata/ ette te tadhotta Opetuslasten caulan päle sen Iken panna iota eikä meiden Iset eikä mös me woinut canda?
Apt 15:11 Waan me wskoma lepitze HERRAN IESUSEN CHRISTUSEN ARMON/ meiden wapaxi tuleuan/ sillemoto quin höki.
Apt 15:12 Nin waickeni caiki Joucko/ ia cwldeli Barnabast ia Paualita/ iotca iuttelit/ quinga swret Merckit ia Ihmeet ombi Jumala heiden cauttans Pacanois tehnyt.
Apt 15:13 Sijttequin he waickenit/ wastasi Jacobus ia sanoi/ Te miehet Rackat Weliet cwlcat minua/
Apt 15:14 Simon iutteli millemoto Jumala ensin ombi etzinyt omistaxens ydhen Canssan/ Pacanoista henen Nimens warten.
Apt 15:15 Ja henen cansans Prophetain sanat ychtepiteuet/ Ninquin kirioitettu on/
Apt 15:16 Senielken mine palaian/ ia iellensrakenan Dauidin Maian/ ioca caatunut on/ ia tadhon henen Reikens paicata/ ia tadhon sen ylesoijeta/
Apt 15:17 Senpäle/ ette ne iotca Inhimisiste ylitze ouat/ pite HERRAN ielkin kysymen. Ja nin mös Pacanat ioinenga päle minun Nimen mainittu on/ ma HERRA/ ioca caiki näme teke.
Apt 15:18 Jumalalle ouat caiki näme henen tööns tietteuet Mailman alghusta.
Apt 15:19 Senteden mine pääten Ettei me nijte/ iotca Pacanoista ouat Jumalan tyge kiendyneet/ heiritzisi/
Apt 15:20 Waan kirioitaisim heille/ Ette he welteisit Epeiumaloidhen saastaudhest/ ia Salawotest/ ia Läkectyneest/ ia Werest.
Apt 15:21 Sille ette Moseselle ombi mwineiselda iocaitzes Caupungis nijte/ iotca hende sarnauat/ ia ioca Sabbathina hen Sinagogis luetan.
Apt 15:22 Nin kelpasi Apostolijn ia Wanhimbain ynne coco Seura kunnan cansa/ heistens wloswalita Miehije ia lehette Antiochian/ Paualin ia Barnaban cansa/ nimitten/ Judam/ ioca cutzuttin Barsabas/ ia Silas/ iotca Weliesten seas olit Opettaijat/ ia lehetit Breiuin heiden kättens cautta telle taualla.
Apt 15:23 ME Apostolit ia Wanhimat ia Weliet/ Toiuotam Terueydhen nijlle Welijlle/ iotca Pacanoista ouat Antiochias ia Syrias ia Cilicias.
Apt 15:24 Ette me cullut olema/ quinga mwtomat meiste wloslechtenet ouat teite Opins cansa willineet/ ia teiden Sieluianne wiettelluet sanoden/ Teiden pite itzen andaman ymberileickata/ ia Lain pitemen/ Joille emme me ole käskeneet.
Apt 15:25 Senteden kelpasi meille yximielisest meiden Seuracunnas/ wloswalitut Miehet teille lehette/
Apt 15:26 meiden Rackahiman Barnaban ynne Paualin cansa/ Jotca Miehet ouat heiden Sielunsa wlospannuet meiden HErran Iesusen Christusen Nimen tedhen.
Apt 15:27 Nin me olema lehettenyt Judam ia Silam/ iotca mös itze ne samat omalla suullans teille mainitzeuat.
Apt 15:28 Sille nin kelpasi pyhelle Hengelle ia meille/ ei ychten enembete Raskautta paneman teiden pälen/ quin nämet tarpeliset.
Apt 15:29 Ette te welteisitta Epeiumaloidhen Wffrista ia wereste ia Läkectynest ia Salawotest. Joista/ ios te teiden hallitzet nin te hyuesti teet. Olcat hyuesti.
Apt 15:30 Coska he sis olit soritetut/ tulit he Antiochian/ ia cokosit Seurakunnan/ ia annoit heille Breiuin.
Apt 15:31 Quin he sen olit lukenet/ ihastuit he sijte lohutuxesta.
Apt 15:32 Mutta Judas ia Silas ette he mös olit Prophetat/ neuuoit he Welije monilla sanoilla/ ia wahuistit heite.
Apt 15:33 Ja quin he wiwuyit sielle hetken aica/ nin he lehetettin sijtte Welijlde iellens Apostolein tyge Rauhas.
Apt 15:34 Nin kelpasi Silan siella olla. Mutta Pauali ia Barnabas asuit Antiochias/
Apt 15:35 opettani ia ilmottain HERRAN sana/ ynne monen muidhen cansa.
Apt 15:36 Mutta monicactain peiuein pereste/ Pauali sanoi Barnaba' tyge/ Palatkam tacaperin taas Welije catzoman caikisa Caupungeis/ iossa me HERRAN sana ilmoitim/ quinga he heidens kieutteuet.
Apt 15:37 Mutta Barnabas neuuoi ette he ottaisit Johannesen cansans/ ioca mös Marcus cutzuttijn.
Apt 15:38 Nin ei Paulus tachtonut ette henen piti seuraman heite/ ioca heiste oli ennen Pamphylias poislopunut/ eikä mennyt heiden cansans sihen Wircan.
Apt 15:39 Ja nin hartasta he rijtelit keskenens/ ette he toinen toisestans eransit. Ja Barnabas otti sijttekin Marcusen mötens/ ia puriechti Cyprumijn.
Apt 15:40 Mutta Pauali walitzi Silam/ ia matkusti iuamalan armon haltun annettuna welijlde.
Apt 15:41 Nin hen waelsi ymberi Sijrian ia Cilician/ ia wahwisti ne Seurakunnat.

XVI Lucu.

Apt 16:1 TULi hen sis Derben ia Lystram. Ja catzo/ sielle oli yxi Opetuslapsi/ Timotheus nimelde/ wskouaisen Judea' waimon poica/ mutta Ise oli Greki.
Apt 16:2 Sille samalla oli hyue Todhistus nijlde Welijlde/ iotca Lystris ia Iconios olit.
Apt 16:3 Temen tachtoi Pauali cansans waeldaman/ ia otti/ ia ymberileickasi hene' Juttain tedhen/ iotca olit nijsse paicoissa/ Sille ette he caiki tiesit henen Isens oleuan Grekin.
Apt 16:4 Mutta coska he lepitze waelsit Caupungeita/ keskit he heite pitemen ne sädhyt iotca Apostoleilda ia Wanhimilda Jerusalemis pätetyt olit.
Apt 16:5 Nin Seurakunnat wahwistuit wskosa/ ia iocapeiue lucu eneni.
Apt 16:6 Coska he Phrygian ia Galatian maakunnan lepitze waelsit/ kieltin he pyhelde Hengelde puhumast Jumala' sana Asiasa/
Apt 16:7 sentedhe' he sis menit Mysian/ ia kiusasit Bithinian lepitze waelda/ ia ei Hengi site heille sallinut.
Apt 16:8 Mutta coska he olit waeldaneet Mysian/ lepitze nin he alasmenit Troadem.
Apt 16:9 Ja yxi Näky nächtijn Paualilda öelle/ Ette yxi Macedonian Mies seisoi ia rucoli hende ia sanoi/ Matkusta alas Macedonian ia autta meite.
Apt 16:10 Ja sijttequin hen Näwuyn näki/ nin me cochta hangitzima Macedonian menemen/ wissist tieten/ ette HERRA oli meite sinne cutzunut heille Euangelium sarnaman.
Apt 16:11 Coska me sis puriechtime Ttroadast/ nin me tulima oikeata leita Samotracian. Ja toisna peiuene Neapolijn/
Apt 16:12 ia sielde Philippijn/ ioca Päcaupungi on Macedonian maakunnas/ ia on werotoin caupungi. Nin me oleskelim sijnä Caupungis mwtomat peiuet.
Apt 16:13 Ja Lepopeiuinä me wlosmenim Caupu'gist Wirdhan tyge/ iossa toisinans rucoltin/ ia me istuim mahan/ ia puhuttelim Waimoia/ iotca sinne coko'dunet olit.
Apt 16:14 Ja yxi Jumalan pelkeue Waimo Lydia nimelde/ purpurain caupitzija sijte Tyatiradhen caupungist cwldeli/ Jonga sydheme' HERRA auasi wariottaman mite Paualilda sanottijn/
Apt 16:15 Ja quin hen ia henen Honens castettu oli. Manasi hen meite/ sanoden Jos te minun pidhett wskolissa HERRAN päle/ nin tulcat minun Hoonen siselle/ ia olcatta sijnä. Ja hen waati meite.
Apt 16:16 Ja se tapachtui koska me Rucouxeen menime/ cochtasi meite yxi Pica/ iolla oli Noituxen Hengi/ ia hen saattoi henen Isendeins swren Salijn noitumisellans.
Apt 16:17 Teme alati noudhatti Paualita ia meite/ ia hwsi sanoden/ Nemet Miehet ouat sen Corckeiman Jumalan palueliat/ iotca meille opettauat Terueyden tien/ Ja site hen teki monda peiue.
Apt 16:18 Mutta Pauali sen pahaxi otti ia kiensi henens/ ia sanoi sille Hengelle/ Mine kesken sinun Iesusen Christusen Nimen cautta/ etes heneste wlosmenet. Nin hen samalla hetkelle wloslexi.
Apt 16:19 Coska sis henen Isennens sen neit/ ette heiden Salijns toiuo poistuli/ nin he kijniotit Paualin ia Silam/ ia wedhit heite Turulle Pämieste' tyge/
Apt 16:20 ia edestoit heit Esiwallan eten ia sanoit/ Nämet Miehet heiritzeuet meiden Caupungin/ ette he ouat Juttat/
Apt 16:21 ia opettauat nijte Sätyi/ ioita ei soui meiden wastan ruueta eisemmengen pite/ ette me olema Romarit.
Apt 16:22 Ja Canssa cokoniooxi heite wastan/ ia Esiwalta annoi heiden waatteins rickireuitte/ ia keski heite witzoilla piestä.
Apt 16:23 Coska he nyt olit heite hyuesti piexenyet/ nin he heitit ne Tornijn/ ia keskit Wartian heite wisusti wartioidha.
Apt 16:24 Coska hen sai semmotoisen keskyn/ nin hen heitti heidhet alimaisen Tornijn/ ia pani heite Jalcapuun.
Apt 16:25 Mutta poli öön aican oli Pauali ia Silas rucouxes/ ia kijtit Jumalata/ Ja Fangit iotca sielle olit sen cwlit.
Apt 16:26 Nin cochta tapachtui swri Maanieristus/ nin ette caiki Tornin Perus wapisi. Ja cochta aukenit caiki Ouet/ ia iocaitzen Siteet ylespäsit.
Apt 16:27 Ja quin se Wartia heresi/ ia näki Tornin Ouet auoi oleuan/ weti hen wlos mieckans/ ia tachtoi itzens surmata/ ia lwli ette Fangit olit poispaeneet.
Apt 16:28 Nin hwsi Pauali swrella änelle ia sanoi/ Ele itzes miten paha tee/ Sille me olema wiele caiki täle.
Apt 16:29 Nin hen anoi ychte Kyntele/ ia sisellecarckasi/ ia langesi mahan pelieten Paualin ia Silan ialcain iuren/
Apt 16:30 ia wlostoi heite ia sanoi/ Herrat/ mite minun pite tekemen ette mine wapaxi tulisin?
Apt 16:31 Nin he sanoit/ wsko HERRAN IESUSEN päle/ nin sine ia sinun Hoones wapaxi tule.
Apt 16:32 Ja he puhuit henelle HERRAN sana/ ia caikille iotca henen Honesans olit.
Apt 16:33 Ja hen otti heite tygens/ sille hetkelle ööste/ ia pesi heiden Hauans. Ja hen annoi cochta itzens casta/ ia caiki henen Perehens.
Apt 16:34 Ja wei heite Cotohonsa/ ia walmisti heille Peudhen/ ia iloitzi caiken henen Perehens cansa/ ette hen Jumalan päle wskouaisexi tuli.
Apt 16:35 Ja quin peiue tuli/ nin Esiwalta lehetti Kylenlapset ia sanoit/ Pästeket nämet Miehet.
Apt 16:36 Nin Tornin Wartia ilmoitti nämet sanat Paualille/ Esiwalta on keskenyt teite pästette/ Nin me'get sis nyt matkaan rauhasa.
Apt 16:37 Nin Pauali sanoi heille/ He ouat meite ilman syte ia Domitzemata iulkisest piexenet/ iotca quite'gi Romarit olema/ ia pälisexi meite Tornijn heittenyet/ ia nyt he tachtouat meite sala wlossysete? Ei nin/ waan tulkan itze ia wieket meite tälde wlos.
Apt 16:38 Nin Kylenlapset ilmoitit nämet sanat Esiwallalle/ Ja he pelkesit heitens/ quin he cwlit ette he Romarit olit/ Ja tulit ia rucolit heite.
Apt 16:39 Ja heite wlosweit/ ia keskit heite poismenne Caupungista.
Apt 16:40 Nin he wloslexit Tornista ia menit sen Lydian tyge. Ja quin he Weliet neit ia heite lohutit/ nin he waelsit matkans.

XVII Lucu.

Apt 17:1 COska he sis lepitze Amphipolin ia Appolonian olit waeldaneet/ nin he tulit Tessalonican/ Sielle oli yxi Juttan Sinagoga.
Apt 17:2 Nin Pauali tauans ielkin sisellemeni heiden tygens/ Ja yli colmet Lepopeiue puhutteli hen heite Ramatuista/
Apt 17:3 auasi heille/ ia pani heiden eteens/ Ette Christusen tuli kerssie ia ylesnouseman Coolleista/ Ja Ette Teme IESUS/ ionga mine ( ma hen ) ilmotan teille/ ombi se Christus.
Apt 17:4 Ja mutomat heiste wskoit/ ia annoit heidens Paualin ia Silan cumpanixi/ Ja swri ioucko Jumalan pelkeueisist Grekist/ ia nin mös nijste Jalomiste waimoista iuri monda.
Apt 17:5 Mutta ne wskomattomat Juttat site cadhettit/ ia wedhit tygens mutomit Coiri Joutowäeste/ ia cokosit ychten Kicurin/ ia nostit Capinan Caupungis/ ia tungit heidens Jasonin Hoonen eten/ ia pysit heite wloswete Canssan eten.
Apt 17:6 Ja quin he eiuet heite leunyet/ nin he riepoitit Jasonin/ ia monicadhat Weliet Caupungin Pämiesten eten/ ia hwsit/
Apt 17:7 Nämet iotca caiken Maanpijrin hemmendeuet/ ne ouat mös tenne tulluet. Jotca Jason sala coriasi/
Apt 17:8 Ja caiki nämet tekeuet Keisarin kesky wastan/ ia sanouat/ Ette yxi toinen o'bi Kuningas nimiten Iesus.
Apt 17:9 Nin he kihoitit Canssan ia Caupungin Pämiehet/ iotca neite cwlit. Ja quin he puhdastuxen olit ottanuet Jasonista/ ia nijlde muilda/ nin he pästit heidhet.
Apt 17:10 Mutta Weliet cochta öölle laskit seke Paualin ette Silan/ menemen Berream. Coska he nyt sinne tulit/ nin he sisellemenit Juttain Sinagogan/
Apt 17:11 Sille ne olit kempimest sughusta syndyneet ninen seas Tessalonicas/ Jotca olit sanan wastan ottanuet iuri mielelens/ Ja iocapeiue tutkit Ramatuita/ Jos nämet nein olisit.
Apt 17:12 Nin monda tosin nijste wskoit/ ia ne cunnialiset Grekein Waimot ia Miehet sangen wsia.
Apt 17:13 Coska nyt Juttat Tessalonicast ymmersit/ ette mös Berreas oli Jumalan sana Paualilda ilmoitettu/ tulit he mös sinne/ ia sielleki yleskihoitit Canssan.
Apt 17:14 Mutta Weliet cochta laskit Paualin wlos ette hen menis hama' Meren asti. Mutta Silas ia Timotheus ieit sinne alallens.
Apt 17:15 Mutta ne iotca Paualita saatoit/ he seurasit hende haman Athenan. Ja quin he sait keskyn Silan ia Timotheusen tyge/ ette he sangen nopiasta rienneisit henen tygense/ nin he lexit matkan.
Apt 17:16 Ja coska nyt Pauali odhotti heite Athenas/ nin henen Hengens cwmeni henesse/ quin hen näki sen Caupungin caiketi Epeiumalisexi.
Apt 17:17 Ja nin hen kiluotteli Judasten ia nijnen Jumalallisten cansa Sinagogisa/ ia Turulla iocapeiue nijnen cansa iotca soottans hene' tygens tulit.
Apt 17:18 Nin mutomat Epicureit ia Stoici Philosophi campalit henen cansans. Ja monicadhat heiste sanoit/ Mite teme Lipilari tachtopi sonoa? Nin mutomat sanoit/ Nin näky quin hen tachtois wsija iumaloita ilmoita. Senwooxi ette hen sarnasi heille Euangelium Iesusesta ia ylesnousemisen Coolluista.
Apt 17:19 Ja he kijniotit henen ia weit henen Mestaus paickaan ia sanoit/ Emmekö me mahda tiete/ mike wsia Opetuxi teme on/ iota sine opetat?
Apt 17:20 Sille ette sine iotaki wsi tootat meiden coruillen. Senteden me nyt tahdom tiete/ mitke ne lieneuet.
Apt 17:21 Nin caiki ne Athenist ia ne Mucalaiset ia Wierat/ ei mihingen mwhun walmimat olluet/ quin iotakin wttha sanomahan eli cwldelemahan.
Apt 17:22 Nin seisoi Pauali keskelle Mestaus paicka/ ia sanoi/ Te Miehet Athenas/ Mine näen teiet oleuan lehes caikisa cappaleisa Taikolisemaxi/
Apt 17:23 Sille mine tesse ymberinskeuin/ ia catzelin teiden Jumalanpalueluxen/ Ja leusin ydhen Altarin/ iossa kirioitettu oli/ SEN tuttamattoman Jumalan. Nyt mine Sen saman teille ilmotan/ iolle te tietemetä Jumalanpalueluxen teette.
Apt 17:24 Jumala ioca Mailman teki/ ia caiki mite henesse on/ ette hen ombi Taiuahan ia Maan HERRA/ ei hen asu Templis käsillä raketuis/
Apt 17:25 Eikä hen mös Inhimisten käsille siwellä/ quin hen iotakin taruitzis/ Ette hen itze andapi iocaitzelle Elemen ia Hengen päldiskein.
Apt 17:26 Ja ombi tehnyt/ ette ydhest Werest caiki Inhimisten Sikiet/ päle caiken Maanpijrin asuisit/ Ja edesmäräsi aiwotudh aijat/ ia asetti raijat quinga pitkelde ia auaralda heiden asuman piti/
Apt 17:27 Senpäle ette heiden piti Jumalata etzimen/ ios he henen taitasit leute ia tuta/ Waicka ei hen tosin ole caucana iocaitzesta meistä/
Apt 17:28 Sille ette Henesse me Eleme/ ia likume/ ia olema. Ninquin mös mutomat teiden Poetist sanonut ouat.
Apt 17:29 Me olema mös henen Sucua's/ Jos me sis Juamala' Sucu ole'ma/ Ei meiden sis pide lwlema' ette iumal9 o'bi Cullan/ Hopian/ caunistettuin Kiuein/ ia Cuuain caltainen/ eli Inhimisten aijatoxen ielken techteue/
Apt 17:30 Ja echke Jumala ombi temen exytoxen aijan tehenasti ylitze catzonut/ Mutta nyt hen quitengi ilmoitta caikille Inhimisille/ ette iocainen caikialla Paranoxen tekis/
Apt 17:31 Senteden ette hen ydhen peiuen sätenyt on/ cuna hen Maanpijrin oikeudhen cansa ombi domitzepa/ Sen ydhen Miehen cautta/ iossa hen ombi sen pättenyt/ ia iocaitzelle edespitepi wskon/ sijne ette hen ylesheretti henen Coolluista.
Apt 17:32 Coska he nyt culit Coolluten Ylesnousemisen mainittauan/ Nin mutomat site nauroit/ ia monicadhat sanoit/
Apt 17:33 Me tadhom sinua sijte enemin cwlla. Nin Pauali poislexi heiden keskelde's.
Apt 17:34 Mutta mutomat Miehet kijniripuit henesse/ ia wskoit/ Joine'ga seas ol mös Dionysius/ yxi Radhista/ ia yxi Waimo nimelde Damaris/ ia muita heiden cansans.

XVIII. Lucu.

Apt 18:1 SEnielken erisi Pauali Athenast/ ia tuli Corinthijn/
Apt 18:2 ia leusi sielle ydhe' Juttan/ Aquila nimelde Pontost sucusin ioca eske' oli tullut Wallin malta/ ia Priscilla' hene' Eme'dens/ senuoxi ette Claudius oli keskenyt caiki Juttat Romista poismenne. Sen sama' tyge he' siselle meni.
Apt 18:3 Ja ette hen oli samast Wirgast ia oli heiden tykene's. Ja he' opetti Sinagogis ioca Lepopeiue/ ia teki töte.
Apt 18:4 Ja oli heiden Wircans Teldoia tekemen. Ja vskotti seke Juttat ette Grekit.
Apt 18:5 Coska nyt Silas ia Timotheus tulit Macedoniast/ wasi Hengi Paualita todhistaman Juttaille/ ette IEsus oli se Christus.
Apt 18:6 Quin he nyt wastanpuhuit ia pilcasit/ nin hen pudhisti waattensa ia sanoi heille/ Teiden Weren olcoon teiden pälen/ Testedes mine menen wighatoinna Pacanoiden tyge.
Apt 18:7 Ja nin hen sielde sijrsijn ia meni ydhen Miehen Hoonesen/ ionga nimi oli Justus/ se oli Jumalinen Mies/ ionga Hoone oli lesse Sinagoga.
Apt 18:8 Mutta Crispus se Sinagogan Ylimeinen/ wskoi HERRAN päle caiken henen Hoonens cansa. Ja monda Chorintist iotca päldecwlit wskoit ia annoit heidens casta.
Apt 18:9 Ja HERRA sanoi öölle Paualille näwuyn cautta/ Ele pelke/ waan puhu ia ele waickene/
Apt 18:10 Sille ette mine olen sinun cansas/ ia eikengen pidhe carckaman sinua wahingoittaman/ Sille ette minulla ombi palio Canssa tesse Caupungis.
Apt 18:11 Nin hen istui sielle ydhen wodhen ia cwsi Cwcauta/ ia opetti heille Jumalan sanoija.
Apt 18:12 Mutta coska Gallio Manwanhin oli Achaias/ ylescarckasit Juttat yximielisesta Paualin wastaan/ ia weit henen Domion eten ia sanoit/
Apt 18:13 Teme neuuopi Canssa Jumalata palueleman wastoin Laki.
Apt 18:14 Coska nyt Pauali rupesi auaman Swtans/ sanoi Gallio Juttaille/ Jos olis iotaki wärytte/ eli iotai hirmulista töte techty ( Rackat Juttat ) nin olis cochtolinen/ ette mine teite cwlisin.
Apt 18:15 Mutta ios Kysymys ombi Opista/ ia sanoista/ eli teiden Laistan/ Nin catzocat se itze/ Em mine tadho nijste Domari olla. Ja poisaijoi heite Domiostolin edest.
Apt 18:16 Nin caiki Grekit kijniotit Sosthenen Sinagogan pämiehen/
Apt 18:17 ia piexit henen Domiostolin edes/ Ja ei Gallio nijte miten totellut.
Apt 18:18 Mutta quin Pauali wiele oli siele pitken aian/ nin hen loi terueydhet welijlle/ ia puriecti Siriaan/ ia henen cansans Priscilla ia Aquila.
Apt 18:19 Ja hen aijeli päens Cenchreis/ Sille ette henelle oli yxi Lupaus. Ja alastuli Ephesijn/ ia ietti ne sinne. Mutta itze hen Sinagogan sisellemeni/ ia campali Juttain cansa/
Apt 18:20 Ja he rucolit hende/ Ette hen enemen aica olis heiden tykenens.
Apt 18:21 Nin ei hen tadhonut/ waan loi heille terueydhet sanoden/ Caiketen minun tule olla Jerusalemis telle Juhlalla ioca nyt edesseiso. Mutta sijtte mine iellenspalaian ( Jumala' auulla ) teiden tygen.
Apt 18:22 Ja nin he' lexi matkan Ephesost/ ia tuli Cesarean/ ia ylesmeni/ ia Teruecti site Seurakunda/ Ja alasmeni Antiochian.
Apt 18:23 Ja wietti sielle hetken aica/ Ja hen meni matkans/ ia lepitzewaelsi ieristens sen Galatian ia Phrigia' maakunnan/ wahuistaden caiki Opetuslapset.
Apt 18:24 Nin tuli Ephesijn yxi Juttan Mies Apollo nimelde/ Alexandreast sucunen/ melke puhelias Mies/ ia ialo Kiriamies.
Apt 18:25 Teme oli wisattu HERRAN teille/ ia puhui palaualla Hengelle/ ia opetti wisusta HERRASTA/ ia tiesi waiwoin Johannesen Castesta.
Apt 18:26 Teme sis rupesi rochkiasta opettaman Sinagogasa. Coska nyt Aquila ia Priscilla sen cwlit/ otit he henen tygens/ ia tarckemasti wlostoimitit henelle HERRan tien. Mutta quin hen tachtoi menne Achaian/ nin ne Weliet kirioitit/ ia neuuoit Opetuslapsia/ ette he hende coriaisit.
Apt 18:27 Ja coska hen edestullut oli/ autti hen palio heite Armon cautta iotca wskoit.
Apt 18:28 Sille ette hen ahkerasti ylitzewoitti Juttat/ Ja iulkisesta osotti Ramatuidhen cautta ette IESUS oli se CHRISTUS.

XIX Lucu

Apt 19:1 NIn se tapchtui/ coska Apollo oli Corinthis/ ette Pauali lepitzematkusti ne Ylimakunnat/ tuli hen Ephesijn/ ia leusi mwtomat Opetuslapset/ ia sanoi heille/
Apt 19:2 Olettaco te saaneet sen Pyhen Hengen/ sittequin te wskoitta? Nin he sanoit henelle/ Eipe me ensingen cwlleet ole/ ios iocu pyhe Hengi liene.
Apt 19:3 Ja hen sanoi heille/ Mille te oletta sis castetut? Nin he sanoit/ Johannesen Castella.
Apt 19:4 Nin sanoi Pauali/ Johannes tosin castoi Paranoxen Castella/ ia sanoi Canssalle/ ette heiden piti vskoman sen päle ioca henen ielkins oli tuleua/ se on/ IESUSEN päle/ ette hen CHRISTUS ombi.
Apt 19:5 Quin he neite cwlit/ nin he castetin HERRAN IESUSEN nimeen.
Apt 19:6 Ja quin Pauali pani Kätense heiden pälens/ tuli pyhe Hengi heiden ylitzens/ ia puhuit kielille ia propheterasit.
Apt 19:7 Ja caiki nämet olit lehes caxitoistakymmende Mieste.
Apt 19:8 Nin hen Sinagogan sisellemeni/ ia puhui rochkiasta colme teutte Cwcautta/ campali ia neuuoi heite Jumalan waltakunnast.
Apt 19:9 Mutta quin mutomat heiste paadhuit/ ia eiuet wskonuet/ waan pahasti lausuit sijte HERRan Tieste ychteitzen Canssan edes/ Poiswelti hen heiste/ ia eroitti Opetuslapset ia campali iocapeiue ydhen Miehen Schoulus/ ionga nimi oli Tyrannus.
Apt 19:10 Ja site techtin yli caxi aiastaica/ nin ette caiki ne/ iotca Asias asuit/ sait cwlda HERRAN IESUSEN sanan/ seke Juttat ette Grekit.
Apt 19:11 Ja Jumala teki Paualin kätten cautta/ ei wähimpie auwuija/
Apt 19:12 nijn ette he mös Hikilinat ia Esilinat henen Iholtans Sairastan päle panit/ ia Taudhit heiste lowuyt/ ia ne Rymet Henget heilde wloslexit.
Apt 19:13 Nin monicadhat Juttat ymberinswaelsit/ iotca olit Lumoijat/ ia kiusasit mainita HERRAN IESUSEN Nime ninen päle ioilla rymet He'get olit/ ia sanoit/ Me maname teite Iesusen polesta/ iota Pauali sarnapi.
Apt 19:14 Ja mutomat heiden seasa iotca täte teit/ olit seitzemen Sceuan poica/ sen ylimeisen Juttan Papin.
Apt 19:15 Mutta se ryme Hengi wastasi/ ia sanoi/ Iesusen mine tunnen kylle/ ia Paualin hyuesti tiedhen/ Mutta mitke te oletta?
Apt 19:16 Ja se Inhimine'/ iossa se paha Perkele sisellä oli carkasi heiden päle's/ ia ylitzewoitti heite/ ia paiskasi heiden alansa/ nin ette he alasti/ ia haawoittuna päsit pakeneman sijte Hoonesta.
Apt 19:17 Ja teme tuli tietteuexi seke caikille Juttaille ette Grekille iotca Ephesis asuit/ ia pelko tuli caikein päle Ja HERRAN IESUSEN nimi pidhettin swrna.
Apt 19:18 Ja tulit mös monda nijste/ iotca vskoit/ tunnustit ia ilmoitit heiden tekonsa.
Apt 19:19 Ja monda nijste/ iotca ylenwisut constit olit harioitelluet/ edestoit heiden Kirians/ ia ylespoltit caikein nähdhen. Ja coska heiden Hindans laskettu oli/ nin leuttijn Raha Lucu wisikymmende tuhatta peningite.
Apt 19:20 Nin ialosti casuoi Jumalan sana/ ia wahwistui.
Apt 19:21 Coska nämet toimitetut olit/ nin Pauali aikoi Hengese Macedonian ia Achaian lepitzewaelta Jerusalemin/ ia sanoi/ Sijttequin mine olen sielle ollut/ tadhon mine mös Romia nähdä.
Apt 19:22 Nin hen lehetti Macedonian caxi nijste/ iotca hende paluelit/ Timothusen ia Erastum/ Mutta itze hen iei hetkexi Asian.
Apt 19:23 Sille aijalla sis ylesnousi ei wähin Capina sijte Tieste/
Apt 19:24 Sille ette yxi nimelde Demetrius oli sielle Hopiaseppe/ ioca teki Dianalle Hopiaisia Templite/ iosta nijlle oli swri woitto iotca site käsiwirca pidhit/
Apt 19:25 Ne samat hen cokoncutzui/ ia nijlle iotca semmotoiset wirghat pidhit/ hen sanoi/ Te Miehet/ te tiedhett ette meillä o'bi teste wirgast Elatos/
Apt 19:26 ia te näet ia cwletta/ ette ei waiwoin Ephesis/ mutta lehes caikella Asian maalla ombi teme Pauali vskottanut ia poiskiendenyt palio Canssa/ ia sanonut/ Ettei ne ole Jumalat/ iotca Inhimisten Käsille tehdhän.
Apt 19:27 Mutta ei se ainostans tachto caikein meiden Käsiwirckan tuskan saatta/ ettei se miten maxa/ Mutta ette mös sen swren Naisiumalan Dianan Templi ei mixikä pidhetä/ ia henen Cunnians huckupi/ Jolle quitengi caiki Asia/ ia se Mailman pijri Jumalanpaluelust osotta.
Apt 19:28 Coska he nämet cwlit/ wihastuit he/ ia yleshwsit sanoden/ Swri on se Epheserin Diana.
Apt 19:29 Ja caikeen Caupu'gin yxi meteli tuli/ Nin he carckasit yximielisest Näkypaickaan/ Ja kijniotit Gaium ia Aristarchum iotca olit Macedoniasta Paualin cumpanit.
Apt 19:30 Mutta quin Pauali tachtoi Canssan secan mennä/ ei Opetuslapset laskenut.
Apt 19:31 Ja monicachta Pämiehiste Asian maalda/ iotca henen ysteuens olit/ lehettit henen tygens/ ia rucolit ettei hene' pitenyt itzens andaman Näkypaikallen.
Apt 19:32 Ja moni cachta mwta hwsit/ nin ette se Joucko oli secaseurin. Ja enäy poli eipe tieneet/ minge syyn tedhen he olit cokontulluet.
Apt 19:33 Nin mutomat Canssasta edeswedhit Alexandrum/ ionga Juttat etensöxit. Nin wijttasi Alexander kädhellens ette heiden piti waickeneman/ ia tachtoi wastata edestens Canssan edes.
Apt 19:34 Coska he sis ymmersit/ ette hen oli Judeus/ hwsit he caiki ychten swhun/ lehes caxi hetkie ia sanoit/ Swri ombi se Epheserin Diana.
Apt 19:35 Quin nyt Kirioitaija hilitzi Canssan/ sanoi hen/ Te Ephesin Miehet/ Cuca on se Inhiminen ioca ei tiedhä/ ette Ephesin Caupungi paluele site swrta Naisiumala Diana/ ia site Cuua ioca Taiuahast allastullut on?
Apt 19:36 Nyt/ ettei yxike' site wasta' sano taidha/ nin asettaca sis teiden/ ia elket miten tyhmest wlostoimittaco.
Apt 19:37 Te oletta näme Miehet edesweteneet iotca eikä Kircon warcat eikä teiden Naisiumalan pilcaiat ole.
Apt 19:38 Mutta ios Demetriusel ia nijlle iotca henen cansans yxiwircaiset ouat/ iotakin on iongun wastan/ Nin pidheten Laki/ ia oykeus/ ia Manwanhimat ouat/ sielle he ca'dakan ia wastatkan keskene's.
Apt 19:39 Mutta ios teille ombi mwta candamista/ nin se machta ratkaista toimelises Cocouxes/
Apt 19:40 Sille se on waralinen/ ellei me nuchtehin tule teme'peiuesen Capina' tedhen/ ia ettei ychten Syte käsis ole/ iosta me taidhaisim temen Metelin syyn edeskanda/ Ja quin hen nämet puhunut oli/ laski hen Canssan menemen.

XX. Lucu.

Apt 20:1 SIttequin se Capina lackasi/ cutzui Pauali Opetuslapset tygens ia teruecti heite/ ia lexi matkans Macedonian menemen.
Apt 20:2 Ja quin hen ne Makunnat lepitzewaelsi/ ia oli heite neuuonut monilla sanoilla/ tuli hen Grekin maalle/ ia wipyi sielle colme Cwcautta.
Apt 20:3 Ja ette Juttat wäghuit hende/ coska henen piti Sirian menemen/ otti hen neuuoxens/ iellens palataxens Macedonian cautta.
Apt 20:4 Mutta Sopater Berreast seurasi hende Asian asti/ waan Tessaloniast Aristarchus ia Secundus/ ia Gaius Derbenist/ ia Timotheus.
Apt 20:5 Mutta Asiasta Tychicus ia Trophimus. Nämet lexit edhelle/ ia odhotit meite Troadas.
Apt 20:6 Mutta me puriectima ielken Päsieisen Philippiste/ ia tulima heiden tygens Troadaan widhen peiuen siselle/ ia wiwuyime sielle seitzemen peiue.
Apt 20:7 Mutta ychten Lepopeiuen/ coska Opetuslapset cokounsit Leipe taittaman/ sarnasi heille Pauali. Ja toisna peiuen hen tachtoi matkusta/ ia wenytti sarnans haman poli öön asti.
Apt 20:8 Ja monda Kynttele olit sytytetyt Salisa iossa me olima cokoneet.
Apt 20:9 Nin yxi Noricainen/ nimelde Eutychus/ istui ackonalla/ ia raukes sikieen wnehen/ Paualin cauuan puhuues/ ia wnehen enemin raukesi/ ia alaslangesi colmanest wllacost/ ia cooluna ylesotettijn.
Apt 20:10 Nin Pauali alasastui/ ia panihin henen pälens ia otti sylihins ia sanoi/ Elkä murehtico/ sille henen Sieluns ombi wiele henes.
Apt 20:11 Nin hen ylesastui/ ia taittoi Leiuen ia söi/ ia cauuan puheli heiden cansans/ haman peiuencoittaman asti/ ia nin hen matkaans lexi.
Apt 20:12 Nin he edestoit sen Nnoricaisen eleuenä/ ia tulit sijte ei wähen lohutetuxi.
Apt 20:13 Mutta me astuime Hachten/ ia puriectima Assonijn/ ia tadhoima sielle Paualin siselle otta/ Sille ette hen oli nin Hanginut/ ette hen tachtoi maise mennä.
Apt 20:14 Coska me sis yhdyime Assonis/ nin me henen siselle otim/ ia tulima sijtte Mitylenaan.
Apt 20:15 Sielde me puriectima/ ia tulima toisna peiuen Chion cohdalle. Ja nin taas peiuen perest/ tulima me Samum/ ia wiwyime Trogiliosa.
Apt 20:16 Ja lehimeisen peiuen ielken/ tulima me Miletum/ Sille ette Pauali oli aikonut Ephesin ohitze puriechtia/ ettei hen aica culutais Asias. Sille ette hen kijructi ( ios henelle olis madholinen ollut ) Heluntaixi tulla Jerusalemijn.
Apt 20:17 Mutta hen lehetti Miletumist sanan Ephesin/ ia cutzutti Seurakunnan Wanhimmat tygens.
Apt 20:18 Coska he nyt tulit henen tygens/ sanoi hen heille/ Te tiedhette quinga mine olen ollut aina teiden tykenen/ sijte ensimeisest peiuest asti/ quin mine Asian tulin/
Apt 20:19 paluellen HERRA caiken sydhemen neurydhen cansa/ ia monilla Kynelille/ ia kiusauxilla/ iotca minun cochtani tulit Juttain wäghymisest/
Apt 20:20 Quinga mine mös en ole miteken tarpelista teilde salanut/ iota em mine ole teille ilmoittanut/ ia opettanut teite iulkisesta ia erinense/
Apt 20:21 todhistain seke Juttain ette Grekein edes site Paranost/ ioca on Jumalan edes/ Ja sen Wskon/ ioca on meiden HERRAN Iesusen Christusen päle.
Apt 20:22 Ja nyt catzos/ Mine Hengesse sidhottuna/ matkustan Jerusalemijn/ en tiedhe mite minun cochtani sielle tuleua ombi/
Apt 20:23 Waan ette se Pyhe Hengi/ iocaitzes Caupungis ennusta ia sano/ Ette Siteit ia Murehet odhottauat minua sielle.
Apt 20:24 Mutta em mine nijste miten tottele/ Enge mös palio lucu pidhe He'gesteni. Senpäle ette mine teutteisin minun Jooxoni ilolla/ ia sen Wirghan ionga mine ottanut olen Herralda Iesuselda/ todhistaxen Euangeliumi Jumalan armoista.
Apt 20:25 Ja nyt catzos/ mine tiedhen ettei te sillen saa nähdä minun Casuotani caiki te ioinenga cautta mine olen waeltanut/ ia sarnanut Jumalan Waldakunda.
Apt 20:26 Senteden mine todhistan teille tenepene/ Ette mine wiatoin olen caikein Wereste/
Apt 20:27 Sille em mine ole miteken salanut teilde/ iota em mine ole teille ilmoittanut/ caiken Jumalan neuuon.
Apt 20:28 Nin ottacat sis nyt itzesten waari/ ia caikesta Laumasta/ ioillen pyhe Hengi ombi teite pannut Pispaxi/ caitzemaan Jumalan seurakunda/ ionga hen on Werens cautta woittanut.
Apt 20:29 Sille sen mine tiedhen/ ette minun lechtemisen ielken/ tuleuat teiden secaan hirmuiset Sudhet/ iotca eiuet Lauman päle armaitze.
Apt 20:30 Ja mös teiste itzestenne ylesnouseuat Miehet/ iotca wären Opetuxen puhuuat/ ia wetäuet Opetuslapsi tygens.
Apt 20:31 Senteden olcat walpat ia muistacat sen päle/ Etten mine colmen aijastaian siselle/ ole lacannut öille ia peiuille/ itzecutakin teite kynelden cansa neuuomasta.
Apt 20:32 Ja nyt/ rackat Weliet/ Mine annan teiden Jumalan/ ia henen Armoins Sanan haltun/ ioca wäkeue on teite ylesrakendamaan/ ia andaman teille Perimisen caikein Pyhitettyen seas.
Apt 20:33 Em mine ole ydhengen Hopia eli Culda elike Waatteita pytenyt/
Apt 20:34 Sille te itze kylle tiedhette ette nämet Kädhet ouat minun Tarpeheni/ ia ninen iotca minun cansani olit/ saattanet.
Apt 20:35 Mine olen teille caiki ilmoittanut/ Ette nin töte tehden pite coriaman nijte heickoia/ Ja muistaman HERRAN IESUSEN sanan päle/ iota hen sanoi/ Autuambi on anda quin otta.
Apt 20:36 Ja quin hen näme sanonut oli/ langesi hen poluillens ia Rucoli heiden caikein cansa.
Apt 20:37 Ja tuli swri idku heille caikille/ Ja langesit Paualin caulan/ ia swtannoit henen murechtien/ Enimitten sen sanan tedhen/ quin hen oli sanonut/
Apt 20:38 Ettei heiden pitenyt enembi henen Caswotans näkemen. Ja nin he saatit hende Hachteen.

XXI Lucu.

Apt 21:1 COska sis nin tapachtui/ ette me heiste louuima/ puriectima me sielde/ ia tulima oikeata Laita Coumijn/ ia toisna peiuen Rodumijn/ ia sielde Pataran.
Apt 21:2 Ja quin me sielle Hahden saima/ ioca Phenician Hangitzi/ sen siselle me astuima/ ia lexime matkan.
Apt 21:3 Ja quin Cyprus rupes näkymen/ ietime me sen Wasemalle polelle/ ia puriectime Syriaan/ ia tulima Tyroon. Sille sielle piti se Haaxi tyhijettemen.
Apt 21:4 Ja quin me leusime Opetuslapsia/ nin me olima sielle seitzemen peiue. Ja ne sanoit Paualille Hengen cautta/ ettei hene' pitenyt Jerusalemijn menemen. Ja se tapachtui coska me olima ne peiuet wiettenet/ nin me lexime matkan.
Apt 21:5 Ja saatoit he caiki ynne meite Emendeins ia Laste's cansa wlos Caupungista/ ia rannas me langesima poluille'ma/ ia rucolima.
Apt 21:6 Ja sijtte quin me keskenem teruedimme/ nin me astuima Hachten/ ia he palasit cotians.
Apt 21:7 Mutta me soritima meiden puriectus Retken Tyrosta ia tulima Ptholomaidaan/ ia teruetima Welije/ Ja me olima heiden tykenens ydhen peiuen.
Apt 21:8 Toisna peiuen me lexim matkan/ iotca olima Paualin/ cansa/ ia tulima Cesarean. Ja sisellemenim Philippusen Euangelistan Hoonesen/ ioca yxi oli nijste seitzemeste. Ja ieime hene' tygens.
Apt 21:9 Ja henelle oli nelie Tyterte Neitzytte/ iotca Propheterasit.
Apt 21:10 Ja ette me olima sielle monda peiue/ nin alastuli Judeasta yxi Propheta/ Agabus nimelde/ coska hen tuli meiden tygen/
Apt 21:11 otti hen Paualin Wöön/ ia sidhoi Jalcains ia Kättens ymberi ia sanoi/ Sen sanopi pyhe Hengi/ ette Sen Miehe'/ io'ga oma teme Wöö on/ nin Juttat pite sitoma' Jerusalemis ia ylenandauat hene' Pacanoidhen Käsijn.
Apt 21:12 Mutta cosca me sen cwlima/ rucolima seke me/ ette mwdh iotca sijne paicas olit/ ettei henen pitenyt Jerusalemin yelsmenemen.
Apt 21:13 Nin wastasi Pauali ia sanoi/ Mite te teette/ että te idkette/ ia swretatt minun Sydhendeni? Sille ette mine olen walmis/ ei waan sidhotta/ mutta mös coolemaan Jerusalemis/ HERRAN IESUSEN Nimen tedhen.
Apt 21:14 Ja ettei hen woitu wskotetta/ nin me tydhyime/ sanoden/ Olcon HERRAN tacto.
Apt 21:15 Ja ninen peiuein ielkin tulima me walmihixi/ ia yleslexime Jerusalemijn.
Apt 21:16 Ja tulit monicadhat Opetuslapset Cesariasta meiden cansan/ ia toit ydhen wanhan Opetuslapsen cansans Cyprumist/ nimelde Mnason/ ioca meite piti Hoonesens ottaman.
Apt 21:17 Ja coska me saima Jerusalemijn/ nin Weliet kernasti meite wastanrupesit.
Apt 21:18 Toisna peiuen sisellekeui Pauali meiden cansan Jacobin tyge/ Ja sinne caiki Wanhimmat cokounsijt.
Apt 21:19 Coska he' heite oli teruectenyt/ Jutteli hen ieristens mite Jumala oli tehnyt henen Wirghans cautta Pacanoidhe' seas.
Apt 21:20 Mutta quin he nämet cwlit/ cunnijoitit he HERRA/ ia sanoit henelle/ Sine näet Racas Welij/ Quinga monda tuhatta Juttaist ouat wskoneet/ ia caiki ouat Achkerat Lain polen/
Apt 21:21 ia he ouat sinusta cwlleet ette sine opetat lopumisen Mosesest caikille Juttaille iotca asuuat Pacanoiden seas/ ia sanot/ Ettei heide' pidhe ymberileickaman heiden Lapsiansa/ eikä mös sen Tauan ielkin waeldaman.
Apt 21:22 Mike sis ombi? Caiketti pite Canssan cocontuleman/ Sille ette he saauat kylle tiete sinun tulluexi/
Apt 21:23 Nin tee sis/ mite me sinuille sanoma.
Apt 21:24 Ouat meille tesse nelie Mieste/ ioilla ombi pälens Lupaus/ ota ne tyges/ ia puhdasta sinus heiden cansans/ ia culuta iotakin sihen päle/ ette he aielisit heiden Päens/ ia sijte he caiki ymmerteuet Ettei se miten ole quin he ouat sinusta cwlleet/ mutta ette sineki waellaisit/ quin sine olisit Lain piteue.
Apt 21:25 Mutta nijlle Uskouaisille Pacanoista me olema kirioittaneet ia pätteneet/ ettei heiden taruitze neiste miten pitemen. Waan ette he wälteisit nijste/ iotca ouat epeiumaloille wffratut/ ia Wereste/ ia Läketyneest/ ia Salawotest.
Apt 21:26 Nin Pauali otti ne Miehet tygens/ ia puhdasti itzens toisna peiuen heiden cansans/ ia sisellemeni Templijn/ ia annoi henens catzotta/ ette Puhdastus peiuet olit teutetyt/ Hama' sihenasti ette iocaitzen edeste heiden seasans wffri oli wloswffrattu.
Apt 21:27 Coska io nyt lehes seitzemen peiue oli ioutunut/ näit henen ne Juttat/ iotca Asiasta olit/ Templis/ ia yleskihoitit caiken Canssan/ paiskasit kädhens henen pälens ia hwsit/ te Miehet Israelist/ autacat.
Apt 21:28 Teme on se Mies ioca caiki Inhimiset opetta caikis paicois/ wastoin tete Canssa/ wastoin Laki/ ia wastoin täte Sia. Ja wiele semmengi hen on Grekit wienyt Templijn/ ia temen pyhen Sian riuasi.
Apt 21:29 Sille he olit nehnyet Trophimum Ephesist/ henen cansans Caupungis/ ia he lwlit ette Pauali oli henen Templijn wienyt.
Apt 21:30 Ja coko Caupungi metelin nosti/ ia Wäki cokoniooxit. Nin he Paualin kijniotit/ ia wloswedhit henen Templiste/ ia cochta Ouet suliettijn.
Apt 21:31 Ja quin he tachtoit henen tappa/ nin se ylimeinen Sotakunnan Pämies sai sanan/ ette coko Jerusalem oli yleskihoitettu.
Apt 21:32 Joca cochta otti Sotawäen ia Sadhanpämiehet/ ia tuli ioosten heiden tygens. Mutta coska he näit Sodhanpämiehen ia Sotawäen/ lackasit he Paualita hosumast/
Apt 21:33 Nin coska Pämies lehestui/ kijniotti hen henen ia keski sidhotta caxilla Käsiraudhoilla. Ja kysyi Cuca hen olis/ eli mite hen oli tehnyt.
Apt 21:34 Mutta Canssan seas yxi hwsi site/ toinen täte. Quin hen ei miten wissi tainut ymmertä huminan tedhen/ nin hen keski henen wiete Skantzijn.
Apt 21:35 Ja quin hen Trappuin eten tuli/ nin tapachtui ette hen cannetin Sotamiehilde/ Canssan wäkiuallan tedhen/
Apt 21:36 Sille ette palio Canssa hende noudhatit/ ia parghuit/ Poisota hende
Apt 21:37 Ja coska Pauali rupeis saaman Scantzin siselle/ sanoi hen Sodhanpämiehelle/ Mahdango mine puhutella sinua?
Apt 21:38 Nin hen sanoi/ Taidhacos Grekin kielen? Etkös ole se Egiptin Mies/ ioca ennen neite peiuie Capinan nosti/ ia wloswei Corpehen nelie tuhatta Murhamieste?
Apt 21:39 Nin sanoi Pauali/ Mine olen Juttalainen Tarsist yxi Porghari/ cwluisesta Caupungist Ciliciasta/ Mine rukolen sinua/ salli minua puhuman Canssalle. Ja hen salli sen.
Apt 21:40 Nin Pauali seisoi Trapuilla/ ia wijttasi Kädhellens Canssan polen. Coska nyt swri waikitus tuli/ puhui hen heille Hebraican kielelle/ ia sanoi.

XXII. Lucu.

Apt 22:1 TE Miehet rackat Weliet ia Iset/ cwlcat minun Wastaustani ionga mine nyt teille edestoottan.
Apt 22:2 Quin he nyt cwlit henen Hebraican kielelle heille puhuuan/ nin he enämin waickenit.
Apt 22:3 Ja hen sanoi/ Mine olen yxi Juttan Mies/ Tarsos Cilicias syndynyt/ ia tesse Caupungis yleskaswatettu Gamalielin ialcain iures/ opetettu wisusti Esiwanhimbain Laissa/ Ja olin Jumalan Noutelia/ ninquin tekin caiki oletta tenepene/
Apt 22:4 ia olen täte Tiete wainonut hama' cooleman asti/ Mine heite sidhoin ia Tornijn panin/ seke Miehet ette Waimot/
Apt 22:5 Ninquin mös se Ylimeinen Pappi/ ia coco Wanhimbaiden ioucko minun Todhistaian on/ Joilda mine otin Lehetuskiriat Welijein tyge/ ia waelsin Damascuun/ ette mine ne iotca sielle olit/ sidhottuna piti Jerusalemin tooman rangaistetta.
Apt 22:6 Nin se tapachtui minun matkas ollesani/ ia lehestuin Damascuun/ polipeiuen aicaan/ ette äkiste minun ymberiwalghaisi swri kircaus Taiuahast.
Apt 22:7 Ja mine mahanlangesin/ ia cwlin ydhen äne' sanouan minulle/ Saul Saul/ mixi sine minua wainot?
Apt 22:8 Nin mine wastasin/ cuca sine olet HERRA? Nin hen sanoi minulle/ Mine olen IESUS Nazaretist/ iota sine wainot.
Apt 22:9 Mutta ne iotca minun cansani olit/ kylle he näit kircaudhen ia peliestuit/ Waan ei he henen Endens cwlleet ioca minua puhutteli.
Apt 22:10 Nin mine sanoin/ HERRA/ Mite minun pite tekemen? Nin sanoi HERRA minulle/ Nouse yles/ ia mene Damascuun/ ia sielle pite sinulle sanottaman caikista mite sinun on säätty tehdhexes.
Apt 22:11 Ja quin ei mine nähnyt sen walkiudhen kircaudhen tedhen/ nin mine Käsiste talutettijn minun Cumpanildani/ ia tulin Damascuun.
Apt 22:12 Ja sielle oli yxi Jumalinen Mies Lain ielken/ Ananias nimelde/ henelle oli hyue sanoma caikein Juttain keskenä/ iotca sielle asuit/
Apt 22:13 hen tuli minun tykeni/ seisoi ia sanoi minulle/ Saul rakas welien/ Ota näkys iellens. Ja mine samalla hetkelle iellenssain näkyni ia nein hene'.
Apt 22:14 Nin hen sanoi/ Meiden Iseden Jumala on sinun walmistanut/ ette sinun pite tundema' henen tachtons/ ia näkemen sen Wanhurskan/ ia cwleman ände henen swstans/
Apt 22:15 Sille sinun pite oleman henen Todhistaians caikein Inhimisten edes/ nijste iotcas nähnyt ia cwllut olet.
Apt 22:16 Ja mites nyt wiwuyttelet? Nouse yles/ ia anna sinuas Castetta/ ia poispestä sinun synnistäs ia auxeshwdha HERRAN Nimee.
Apt 22:17 Nin tapachtui coska mine palasin Jerusalemijn/ ia rucolin Templis/ ette mine temmattin itzesteni näkyhyn/
Apt 22:18 ia nein hene' sanoua' minulle/ Riennä ia sorita sinuas matkan Jerusalemist/ Sille eiuet he wastanota sinun todistustas minusta.
Apt 22:19 Ja mine sanoin/ HERRA/ itze he tieteuet/ ette mine panin Tornijn ia piexin iocaitzes Sinagogis nijte iotca sinun päles wskoit/
Apt 22:20 Ja coska Sstephanin sinun Paluelias weri wloswodhatettijn/ nin mine mös tykeneseisoin/ ia mielistuin henen Coolemahans ia wartioitzin heiden waatteitans iotca hende tapoit.
Apt 22:21 Ja hen sanoi minulle/ Mene/ sille mine leheten sinun cauuas Pacanaidhen tyge.
Apt 22:22 Nin he cwlit henen haman tehen sanan asti. Nin he yleskorgotit heiden änens ia sanoit/ Otapois sencaltaine' Inhiminen maan pälde/ Sille ei ole luualinen ette henen pite elemen.
Apt 22:23 Ja quin he nin parghuit/ ia heittelit waatteitans ia nackasit mulda twlehe'/
Apt 22:24 nin Sodanpämies andoi henen sisellewiete Scantzijn/ ia keski hende witzoilla pieste/ ia tutkitta/ ette hen sais tietä/ mingetedhen henen pälens nin hwttin.
Apt 22:25 Quin hen nyt henen Norilla sitoi/ sanoi Pauali sille Sadhanpämiehelle/ ioca lesseseisoi/ Ongo se mös cochtolinen teille/ ychte Romalaista Mieste hosuua ia Domitzematoinda?
Apt 22:26 Coska Sadhanpämies sen cwli/ meni hen Sodhan pämiehen tyge/ ia ilmoitti henelle ia sanoi/ Mites tadhot tehdä? Sille teme Mies on Romalainen.
Apt 22:27 Nin se Sodhanpämies keui henen tygens/ ia sanoi henelle/ Sanos minulle/ ios sine olet Romalainen? Nin hen sanoi/ Olen nijngi.
Apt 22:28 Ja se Sodhanpämies wastasi/ Mine olen swrella rahalla temen Caupungin oikiudhen woittanut. Mutta Pauali sanoi/ Mine olen mös Romari syndynyt.
Apt 22:29 Ja cochta he lexit henen tyköense/ iotca hende piti tutkiman. Ja se Sodhanpämies rupesi pelkemen sittequin hen sai tietä henen oleuan Romalaisen/ ia ette hen oli sitonut henen.
Apt 22:30 Toisna peiuen hen tachtoi wisumasti tiete/ mingetedhen henen pälens Juttailda cannettin/ ia pästi henen Siteiste/ ia keski Ylimeiset Papit/ ia caiken Radhin cokontulla/ ia andoi Paualin tulla heiden eteens.

XXIII. Lucu.

Apt 23:1 NIn Pauali catzachti Radhin päle ia sanoi/ Te Miehet ia rackat Weliet/ Mine olen hyuelle omallatunnolla waeldanut Jumalan edes/ tehen peiuen asti.
Apt 23:2 Nin keski se ylimeinen Pappi Ananias nijte iotca lesseseisoit/ lödhe he'de wastaswta.
Apt 23:3 Nin Pauali sanoi henelle Lökön sinua Jumala sine walkexi tecty seine/ Istutco sine ia domitzet minua Lain ielken/ ia kesket minua löte wastoin laki?
Apt 23:4 Mutta ne quin lesseseisoit/ sanoit/ Kiroletco sine Ylimeiste Jumala' Pappi?
Apt 23:5 Nin sanoi sis Pauali/ Embe mine tienyt rackat Weliet/ ette hen oli Ylimeinen Pappi/ Sille kirioitettu on/ Sinun Canssas Ylimeiste ei sinun pidhe kiroleman.
Apt 23:6 Coska nyt Pauali tiesi/ ette yxi osa Saduceit oli/ ia toinen poli Phariseuset/ nin hen hwsi Radhin edes/ Te Miehet rackat Weliet/ Mine olen Phariseus/ ia Phariseusen poica/ minun päleni cannetan Toiuon ia Coolluten ylesnousemisen tedhen.
Apt 23:7 Ja quin hen sen sanonut oli/ nin tuli yxi rijta Phariseuste' ia Saduceusten wälille/ Ja se wäki eransi.
Apt 23:8 Sille ette ne Saduceit sanouat/ ei oleuan Coolluten ylesnousemista/ eikä Engelite/ eike Hengie/ Mutta ne Phariseuset tunnustauat molemat oleuan.
Apt 23:9 Nin nousi swri parcku/ Ja ne Kirianoppeneet ninen Phariseuste' Lahgosta ylesnousit/ ia kiluoittelit ia sanoit/ Eipe me miten wärytte leudhe tesse Miehese. Jos nyt Hengi/ eli Engeli ombi puhunut henelle/ nin emme me taidha Jumalan wastan sotia.
Apt 23:10 Ja ette swri Capina ylesnousi/ nin pelkesi se Sodhanpämies/ ettei he pauali Rickireweisisi/ ia keski Sotawäen alasme'nä/ ia hende poistemmata heiden seastans/ ia Scantzijn wiemen.
Apt 23:11 Mutta öölle sen ielkin/ seisoi HERRA henen tykenens/ ia sanoi/ Ole wahwas turuas Pauali/ Sille ette ninquin sine olet minusta todhistanut Jerusalemis/ nin sinun tule mös Romis todhista.
Apt 23:12 Ja quin sis peiue tuli/ cokosit heidens monicadhat Juttaista/ ia sadhattelit itziens/ ettei heiden pitenyt eikä sömen eikä iooman/ sihenasti quin he piti Paualin tappaman.
Apt 23:13 Ja heite oli enämbi quin neliekymende Mieste/ iotca temen wannomisen olit tehneet.
Apt 23:14 Ne keuit nine' ylimeiste' Pappein/ ia wa'himbain tyge ia sanoit/ Me olema sadhatuxilla meitem kironeet/ ei ennen Einechte maistauan/ quin me Paualin tapa'ma.
Apt 23:15 Nin te sis ilmoittaca Sodhanpämiehelle ia Radhille/ ette hen Homenna henen tois teiden eten/ ninquin te tadhoisitta iotakin todhembata henelde tiedhusta. Mutta ennenquin hen edestule/ nin me olema walmijt hende tappamaan.
Apt 23:16 Coska sis Paualin Sisarenpoica heiden Wägymisens cwli/ tuli hen ia meni Scantzin siselle/ ia ilmoitti nämet Paualille.
Apt 23:17 Nin cutzui Pauali ydhen Sadanpämiehiste tygens ia sanoi/ Wie teme Noricainen Sodhanpämiehen tyge/ Sille ette henelle ombi iotaki henelle sanomista.
Apt 23:18 Nin hen otti sen tygens/ ia saattoi henen Sodhanpämiehen tyge ia sanoi/ Se Sidhottu Pauali cutzui minun tygens/ ia rucoli minua temen Noricaisen sinun tyges saatta/ iolla ombi sinulle iotakin sanomista.
Apt 23:19 Nin rupeis se Sodhanpämies henen Käteens/ ia wei henen cansans erisijan/ ia kyseli henelde/ Mite se on iota sine tadhot minulle sano?
Apt 23:20 Nin sanoi hen/ Ne Juttat ouat ychtenwa'noneet sinua rucoella/ Ettes Home'na totaisit Paualin Radhin eten/ ninquin he iotakin todembata henelde cwldelisit/
Apt 23:21 Mutta ele sine heite tottele/ Sille ette enämbi quin Neliekymmende Mieste heiste wäghyuet hende/ iotca sadhattanuet ouat heitens/ eike söuens eike ioouans ennenquin he henen tappaisit/ Ja nyt he ouat walmijt/ ia odhottauat sinun Lupamistas.
Apt 23:22 Nin se Sodhanpämies laski sen Noricaisen matkaans/ ia haastoi hende kellenge sanomasta/ Ettes nämet ole minulle ilmoittanut/
Apt 23:23 Ja hen tygenskutzui caxi Sadhanpämieste ia sanoi/ Walmistacat caxi sata Sotamieste/ ette he meneuet Cesarean asti/ ia seitzemenkymmende Ratzasmieste/ ia caxi sata Keihesmieste colmanella hetkelle ööste/
Apt 23:24 ia walmistacat mutomita Juchtia/ ette he Paualin ninen päle istuttauat/ ia wieuet henen teruena Felixen tyge sen Maanwanhiman/
Apt 23:25 ia kirioitti Breiuin telle modholla.
Apt 23:26 Claudius Lysias/ Site ialo Maanwanhinda Felix/ teruecte.
Apt 23:27 Temen Miehen olit Juttat kijniottaneet/ ia tachtoit henen tappa. Nin tulin mine parahallans secaan Sotawäen cansa/ ia temmasin henen pois/ ette mine ymmersin henen oleuan Romalaisen.
Apt 23:28 Ja coska mine pydhin tiete syyn/ miste he he'de nuchtelit/ nin mine wein hene' heiden Radhijns/
Apt 23:29 Nin mine leusin cannettauan henen pälens heiden Lain Kysymisiste. Ja ei quite'ga heille ollut ychten syyte Colemaan eli Sitehin kelpauata.
Apt 23:30 Ja quin minulle ilmoitettijn sijte Wäghymisesta/ ionga Juttat henelle walmistit/ nin mine cochta lehetin henen sinu' tyges/ ia keskin henen Rijtaweliense/ ette mite heille ombi henen wastans/ sen he sanokat sinun edeses. Ole hyuesti.
Apt 23:31 Nin otit Sotamiehet Paualin/ quin heille oli kesketty/ ia weit henen öölle Antipatriden.
Apt 23:32 Ja toisna peiuen annoit he Ratzasmiesten hende seurata/ ia he iellenspalasit Scantzijn.
Apt 23:33 Coska he tulit Cesarean/ ia Breiuin annoit Maanwanhimalle/ nin he mös asetit Paualin henen eteens.
Apt 23:34 Cosca sis Maanwanhin oli Breiuin lukenut/ ia kysynyt custa makunnasta henen piti oleman/ ia quin hen ymmersi henen oleuan Ciliciasta/
Apt 23:35 nin hen sanoi/ Mine cwlen sinua coska sinun Rijtawelies lesne ouat. Ja keski henen ketkettä Herodesen Radhinhonesa.

XXIIII Lucu.

Apt 24:1 VIden peiuen ielkin alaslexi Ananias se Ylimeinen Pappi/ wanhimaisten ia sen Seluekieleue' Tertullin cansa. Jotca menit Maanwanhima' tyge/ Paualita wastan.
Apt 24:2 Ja quin Pauali edescutzuttu oli/ rupeis Tertullus candaman/ ia sanoma'/ Ette me swres Rauhas ele'me sinun allas/ ia monda hyue Asiata päteten tesse Canssas/ sinun Toimes cautta/ Caikeinialoin Felix/
Apt 24:3 site me aina ia iocapaicas kernasta wastanrupema caiken Kijtoxen cansa.
Apt 24:4 Waan ettei mine sinua cauuan wiwuyteisi/ nin mine rucolen sinua/ ettes pikimeldes meite cwlisit/ sinun Miehues tedhen.
Apt 24:5 Sille Me olema leuneet temen wahingolisen Miehen/ ia Capinan nostaijan caikilla Juttailla ymberi Mailmanpijrin/ ia ombi sen Nazareusten eriseuran ylimeinen/
Apt 24:6 ioca mös Templi kiusasi rijuata/ ionga me kijniotima/ ia tadhoima henen Domita meiden Lain ielken.
Apt 24:7 Mutta se Sodhanpämies Lysias/ tuli sihen secaan swrella wäelle/ ia pästi henen meiden käsisten/
Apt 24:8 Ja keski henen Rijtaweliens tulla sinun tyges/ iolda sine taidhat ymmertä/ ios sine tachtot itze wisusta kyselle miste me henen pälens canname.
Apt 24:9 Ja Juttat mös tehen lisesit/ Ja sanoit nin oleuan.
Apt 24:10 Nin Pauali wastasi/ coska Maanwanhin henelle wijttasi ette henen piti puhuman. Ette mine tiedhen/ sinun monda aijastaica olluen Domarina temen Canssan ylitze/ nin mine tadhon pelkemete wastata edesteni.
Apt 24:11 Sille ette sine taidhat merkite ettei ene'bi ole quin caxitoistakymende peiue/ sijttequin mine ylestulin Jerusalemijn rucolemaan.
Apt 24:12 Ja eikä he ole minua leutenyet Templis campalemast kenenge cansa eli Capina nostamast Canssan seas/ eikä Sinagogas/ taicka Caupungis.
Apt 24:13 Eiuet he mös miteken taidha wahwista/ ioista he minun päleni candauat.
Mutta sen mine quitengin sinulle tunnustan/ Ette mine ( temen Tien cautta/ ionga he cutzuuat Eriseuaxi ) nin paluele' minun Iseiden Juamala/ ette mine vskon caiki ne/ iotca Laissa/ ia Prophetis ouat kirioitetut/
Apt 24:14 Ja pidhen saman Toiuouxen Jumalan polen/ ionga ielken he mös itze odhottauat/ quin on/ Ette ninen Coollutten ylesnousemus pite oleman/ seke hurskasten ette Wärein/
Apt 24:15 Ja sen saman syyn tedhen/ mine harioitan aina itzeni/ pitemen Jumalan tyge/ hieromattoman Omantunnon/ Jumalan ia Inhimisten edes.
Apt 24:16 Mutta monen aijastaian peräst/ mine tulin Almuista ia Wffri tekemen minun Canssalleni/
Apt 24:17 Joissa he leusit minun/ puhdastettuna Templis/ ilma' caiket messet ia metelite.
Apt 24:18 Mutta monicadhat Juttat Asiasta/ iotca nyt tulis tesse olla wastamas ia candamas/ Jos heille iotakin on minua wastan.
Apt 24:19 Eli nämet sanocan/ ios he iotaki wärytte ouat minussa leuneet/ ette mine nyt seison tesse Radhin edes.
Apt 24:20 Mutta temen ydhen Sanan tedhen/ quin mine heiden seasans seisoin ia hwsin/ Ninen Coollutten ylesnousemisen tedhen/ mine Domitan teilde tenepeiuene.
Apt 24:21 Coska sis Felix temen cwli/ nin hen wiwuytti heite/ Sille ette kylle hen tiesi temen Tien menon/ Ja sanoi/ Coska Lysias se Sodhanpämies alastule/ nin mine tadhon tiete teiden asianne.
Apt 24:22 Ja keski Sadhanpämiehen Paualita ketkemen/ ia annoi henen saadha Leuon/ ia eiketeken henen omistansa kieldenyt hende paluelemast/ taicka kieumest henen tykenens.
Apt 24:23 Mutta monicachtain peiuein perest/ tuli Felix henen Emenens Drusillan cansa/ ioca oli yxi Juttalainen/ ia edescutzui Paualin/ ia hen cwli henelde wskosta Christusen päle.
Apt 24:24 Quin nyt Pauali puhui sijte Wanhurskaudhest ia puchtasta Elemeste/ ia tuleuaisesta Domiosta/ pelestui Felix/ ia sanoi/ Mene nyt matkas telle haualla/ coska mine saan tilan/ nin mine cutzutan sinun tykeni.
Apt 24:25 Ja sitemödhen hen mös toiwoi annettauan henens Raha Paualilda/ Senpäle/ ette hene' piti pästemen hende/ Senteden hen mös wsein henen cutzutti tygens/ ia henen cansans puheli.
Apt 24:26 Coska nyt caxi aijastaica culunut oli/ tuli Portius Festus sen Felixin sijan. Mutta Felix tachtoi Juttain mielen nouta/ ia ietti Paualin ielkins siteisin.

XXV. Lucu.

Apt 25:1 COska nyt Festus oli tullut Makundan/ colmanen peiuen perest yleswaelsi hen Jerusalemijn Cesariasta.
Apt 25:2 Nin tulit Ylimeiset Papit/ ia ne Ylimeiset Juttaista henen etens/ Paualita wastan/
Apt 25:3 ia rucolit hende ia pysit henelde sosiota henen wastans/ ette hen cutzuttais henen Jerusalemijn.
Apt 25:4 Ja wäghyit hende tappaxens tielle. Nin Festus wastasi/ Ette Pauali piti hyuin ketkettemen Cesarias/ Ja ette hen tachtoi itze pian sinne waelta/
Apt 25:5 Jotca sis teiden seasan ( ma hen ) woiwat sinne tulla/ ne ynne meiden cansan alastulcan/ Ja ios iotakin syte ombi tesse Miehes/ nin candacat henen pälens.
Apt 25:6 Coska hen sis oli heiden tykenens wipynyt enemen quin kymmenen peiue/ nin hen alaslexi Cesarean. Ja toisna peiuen hen istui Domiostolin päle/ ia keski Paualin edestoota.
Apt 25:7 Quin hen nyt sinne tootijn/ nin ne Juttat edesastuit/ iotca olit Jerusalemista alastulleet/ ia edestoit monda ia swret wighat Paualita wastan/ ioita eiuet he woinet wahwista/
Apt 25:8 Sille ette Pauali wastasi edhestens/ ettei hen miten ole rickonut/ eikä Juttain Laki/ eikä Templin/ eikä Keisarin wastaan.
Apt 25:9 Nin Festus tachtoi Juttain mielen nouta/ wastasi Paualita ia sanoi/ Tadhocos ylesmenne Jerusalemin/ ia sielle neiste oikiudhella seiso minun edheseni.
Apt 25:10 Mutta Pauali sanoi/ Mine seison Keisarin Oikiudhen edes/ ia sijne tule minua domitta/ Em mine ole Juttain ychten wärin tehnyt/ quin sine mös itze paramin tiedhet.
Apt 25:11 Sille ios mine olen iongun wahingoittanut/ elike Hengeni rickonut/ nin em mine welte colemasta. Jos ei taas miten nijte ole/ ioista he minun päleni candauat/ nin eikengen taidha minua anda heiden käsijns/ Mine lycken minuni Keisarin ala.
Apt 25:12 Nin Festus Radhia puhutteli ia wastasi/ Keisarin ala sine lyckesit sinus/ Keisarin tyge sinun mös pite menemen.
Apt 25:13 Mutta quin mutomat peiuet olit ioutuneet/ nin Kuningas Agrippa ia Bernice alastulit Cesarean teruettemen Festust.
Apt 25:14 Ja quin he sielle monda peiue wiwuyit/ nin Festus iutteli Paualin Asian Kuningalle ia sanoi/ Felix ietti Fangixi ydhen Miehen tesse ielkins/
Apt 25:15 iosta quin mine Jerusalemis olin/ ne ylimeiset Papit/ ia wanhimat Juttaista ilmoitit minulle/ pytedhen Domiota hende wastan.
Apt 25:16 Joille mine wastasin/ Ei ole se Romarein tapa/ ette Inhiminen ennen mestatan/ quin se/ ionga päle cannetan/ sapi henen Rijtaweliens henen siusansa seisoman/ ia saapi sijan wariella henens candeista.
Apt 25:17 Senteden coska he sis tenne tulit/ ilman wipymet/ cochta toisna peiuen/ istuin mine Oikiun edesse/ ia keskin sen Miehen edestoota.
Apt 25:18 Coska sis Candaijat edestulit/ eiuet he ychten Syte edestooneet/ ioista mine pahasti lwlin.
Apt 25:19 Mutta heille oli mutomat Kysymiset hende wastan heiden Taicouxistans/ ia ydhest coolludhesta Iesusesta/ Jonga Pauali todhisti eleuen.
Apt 25:20 Ja ette mine epeilin sijte Kysymisesta/ nin mine sanoin/ Jos hen tachtoi menne Jerusalemijn/ ia sielle neiste domitta.
Apt 25:21 Mutta quin Pauali lyckäsi asians Keisarin tundemisen ala/ nin mine annoin henen ketkette/ sihenasti ette mine leheteisin heen Keisarin tyge.
Apt 25:22 Nin sanoi Agrippa Festuselle/ Cwlisin mineki kernasti site Mieste. Nin hen sanoi/ Homena sine saat henen cwlla.
Apt 25:23 Ja toisna peiuen tuli Agrippa ia Bernice swren Pramin cansa/ ia sisellekeuit Radztupan/ Pämiesten ia Caupungin Ylimeisten cansa. Ja Pauali edestootin Festusen keskyn ielkin.
Apt 25:24 Ja Festus sanoi/ Kuningas Agrippa ia caiki te Miehet/ iotca ynne tesse meiden cansan oletta/ Tesse te näet sen Miehen/ iosta caiki Juttain cocous ombi minua rucollut/ Jerusalemis ia mös täle hwtadhen/ Ettei henen tulisi enembi ele.
Apt 25:25 Mutta mine leusin ettei hen miten paha tehnyt ollut/ iosta he' olis hengens rickonut.
Apt 25:26 Waan ette hen itzens lyckesi Keisarin ala/ nin mine mös aiwoin henen sinne lehette. Josta ei ole minulla miteken wahua HErralle kirioitta. Senteden mine tootin henen teiden eten/ Ja enimitten sinun etes Kuningas Agrippa/ senpäle ette coska henen asians wisumasti olis tutkittu/ saisin iotakin kirioitamista.
Apt 25:27 Sille minun nädhexeni on se wärin lehette hende sidhottuna/ ia ei henen Sytens ilmoitta/ Josta henen pälense cannetan.

XXVI. Lucu.

Apt 26:1 AGrippa sis sanoi Paualille/ Lupa ombi sinun puhua edestes. Nin wlosoijensi Pauali Kätens ia puhui edestens/
Apt 26:2 Se ombi sangen minu' mieleheni/ racas Kuningas Agrippa/ Ette minun pite tenepene sinun edeses wastaman caikista nijste asioista ioista minun päleni Juttailda cannetan/
Apt 26:3 Liatengi/ ette sine tiedhet caiki Tauat ia Juttain Kysymiset. Senteden mine rucolen sinua/ Ettes kerssiueiseste minua cwlisit.
Apt 26:4 Nin tieteuet tosin caiki Juttat minun Elemeni hamast Noorudhesta/ quin se on ollut alghusta temen Canssan seas Jerusalemis/
Apt 26:5 iotca minun ennen ouat tundeneet/ ios he tadhoisit todhista. Sille mine olen ollut yxi Phariseus ioca on caikein couin Eriseura meiden Jumalanpalueluxes.
Apt 26:6 Ja nyt mine seison tesse Oikiude' edesse/ ia minu' päleni cannetan sijte toiuost sen Lupauxe' päle/ ioca Jumalalda on tapachtanut meiden Isille/
Apt 26:7 ioho'ga Toiuohon ne caxitoistakyme'de meiden Sukua toiuoit tuleuans/ paluelle' sitewarte' Jumalata öte ia peiue alinomaisest/ Teme' saman Toiuon tedhen cannetan minun päleni Juttailda/ racas Kuningas Agrippa.
Apt 26:8 Mixi se o'bi vskomatoin teiden tykenen/ Ette Jumala Colleita ylesnostapi?
Apt 26:9 Ja mine tosin mös lwlin itzelleni/ palio tekeueni/ coska mine Iesusen Nazarenusen Nimen wastanseisoin/
Apt 26:10 Ninquin mine mös Jerusalemis tein/ ia mo'da Pyhe mine salpasin Tornijn/ ionga päle mine wallan saanut olin/ nijlde Ylimeisilde Papilda/ Ja coska he tapettijt/ autin mineki sijhen Domion.
Apt 26:11 Ja iocaitzes Sinagogas wsein mine heite rangaisin/ ia waadhin heite pilcaman/ ia olin heiden wastans ylenpaltisesta cummittu/ Ja wainosin heite mös haman Wieraisin Caupungijn.
Apt 26:12 Jonga syyn tedhen/ coska mine mös matkustin Damaskuun sen Ylimeisen Papin woimalla ia keskylle/
Apt 26:13 nin polipeiue' aican ( Racas Kuningas ) mine nein tielle/ ette yxi Kircaus Taiuahasta/ kirca'bi quin Auringoisen Paiste/ ymberiwalghaisi minun/ ia ne/ iotca minun cansani waelsit.
Apt 26:14 Coska me sis caiki mahan langesima/ cwlin mine änen puhuuan minulle Hebraican kielelle/ ia sanoi/ Saul/ Saul/ mixis minua Wainot? Töles sinun ombi Tutkanda wastan potkia.
Apt 26:15 Nin mine sanoin/ HERRA/ cucas olet? Hen sanoi/ Mine olen IESUS iota sine wainot.
Apt 26:16 Mutta nouse yles ia seiso ialghoillas/ Sille sitewarten mine ilmestuin sinulle/ ette mine asetan sinun Palueliaxi ia ninen Todhistaijaxi iotcas neit/ ia mös ninen quin mine wiele tadhon sinulle ilmoitta.
Apt 26:17 Ja tadho' sinun päste Canssalda ia Pacanoista/ ioinenga tyge mine nyt sinun leheten/
Apt 26:18 heiden Silmiens auaman/ ette he heidens kie'neisit Pimeydhest walkeuden polehen/ ia Perkelen wallasta Jumalan tyge/ Ette he saisit Synnein andexiandamisen/ ia Perimisen ynne heiden cansans/ iotca pyhitetyd ouat vskon cautta minun peleni.
Apt 26:19 Nin sis ( racas Kuningas Agrippa ) em mine ollut Couacoruainen sen Taiualisen Näghyn wastan/
Apt 26:20 waan mine ilmoitin ensin nijlle/ iotca ouat Damaschus ia Jerusalemis/ ia caikes Judean Maakunnas/ ia Pacanoillen/ ette he Paranoxe' tekisit/ ia kiennuisit Jumalan polen/ ia tekisit Paranoxen keluolisia Töite.
Apt 26:21 Temen syyn tedhen ouat Juttat minun Kijniottanuet Templisse/ ia tadhoit minun mestata/
Apt 26:22 Mutta Jumalan auun cautta olen holhottu ia seison wiele tenepene ia todhistan seke Wehille ette Swrille/ Ja en miten mwta sano quin Prophetat sanoneet ouat tuleuaxi/ ia Moses
Apt 26:23 Ette CHRISTUS piti kerssimen/ ia oleman se Ensimeinen Coolluten ylesnousemisesta/ ia iulghistaman Walkiutta Canssalle ia Pacanoille.
Apt 26:24 Coska hen nyt semmotoisen Wastauxen andoi/ sanoi Festus swrella änelle/ Pauali/ sine hulluttelet/ Se swri oppi hulluttapi sinua.
Apt 26:25 Nin Pauali sanoi/ em mine hulluta ( racas Feste ) waan totudhen ia toimen sanoia puhun.
Apt 26:26 Sille Kuningas näme kylle tietä/ ionga tykene mine mös rochkiasti puhun/ Sille mine lwlen henen caiki nämet tieteuen/ Sille ettei nämet olet tapachtanut salaisesta.
Apt 26:27 Wskocos Kuningas Agrippa Prophetit? Mine tiedhen ettes vskot.
Apt 26:28 Nin Agrippa sanoi Paualille/ Eipe palio pwttu ettet sine saata minua Christituxi. Nin Pauali sanoi/
Apt 26:29 Mine anoisin Jumalalda ettei se puuttusi eike wehe eike palio/ ettet waan sine/ mutta mös caiki iotca minua cwleuat tenepene/ tulisit sencaltaisexi/ quin mine olen/ paitzi neite Siteite.
Apt 26:30 Ja quin hen nämet puhunut oli/ ylesnousi Kuningas/ ia se Manwa'hin ia Bernice/ ia iotca heiden cansans sielle istuit.
Apt 26:31 Ja quin he poisweltit/ nin he puhuit keskenens sanoden/ Eipe teme Mies miten ole tehnyt/ quin Cooleman eli Siteet ansanut on.
Apt 26:32 Nin sanoi Agrippa Festuselle/ Kylle teme Mies machtasijn pästettä/ ellei hen olisi Keisarin ala henens lykenyt

XXVII Lucu.

Apt 27:1 MUtta sijttequin nyt pätetty oli/ ette meiden piti Wallinmale puriectiman/ nin he annoit Paualin muidhen Fangein cansa ydhen Sadhanpämiehen haltun ioca Julius cutzuttyin/ sijte Keisarin Sotaiouckosta.
Apt 27:2 Coska me sis astuima Adramitinan Hachten/ ia piti puriechtiman Asian ohitze/ laskima me maalda. Ja meiden ca'sam oli Aristarchus Macedonian mies Tessalonicasta/
Apt 27:3 ia tulima toisna peiuene Sidonin. Ja Julius hyuesti meni Paualin cansa/ ia salli henen menemen henen Ysteueins tyge/ ia heilde holhotta.
Apt 27:4 Ja quin me sielde laskima/ nin me puriectiama Cyprin Ohitzen/ Sille ette wastatulet olit/
Apt 27:5 Ja quin me sen Meren/ ioca ombi Cilician ia Pamphilian cohdalla/ ylitze puriectima/ ia tulima Myran/ ioca ombi Liciasa.
Apt 27:6 Ja sielle sai se Sadanpämies ydhe' Alexandrian Hahde' puriectiuan Wallinmaallen/ sihe' pani hen meite.
Apt 27:7 Quin me nyt monda peiue hitahast puriechtima/ ia tuskalla szawuijme Gnidumin ( wastatwlen tedhen ) nin me puriechtima Cretan ala/ sen Caupungin tykene Salmone/
Apt 27:8 ia tuskalla sen ohitze tulima/ nin me tulima ychten Paickan/ ioca cutzutan Caunis satama/ ioca lesne oli site Caupungi Lasea.
Apt 27:9 Coska nyt palio aica oli cwlunut/ ia puriectus retki io oli waralinen/ senteden ette he mös olit ylitze aian nelke kersineet/
Apt 27:10 Neuuoi Pauali heite sanoden heille/ Armahat Miehet/ Mine näen ette puriectus retki tacto olla waralinen ia wahinghollinen/ ei waiuoin Calun ia Hacdhen/ mutta mös meiden Henge'.
Apt 27:11 Mutta se Sodhanpämies vskoi enemin Skipparin ia Styrmannin/ quin nijte iotka Paualilda sanottijn.
Apt 27:12 Ja quin ei ollut souelias Satama yli Taluen olla/ nin he enimitten langesit sihen Neuuon/ ette sielde piti laskeman/ ios he iollaki mooto olisit woineet tulla Phenician Taluimahan. Se satama ombi Cretas Lounatlenten ia Lodhepohian pein.
Apt 27:13 Mutta quin Eteletwli rupesi puhaltaman/ ia lwlit heillens oleuan mötepereisen. Ja coska he lexit Assonista/ nin he puriectit Cretan ohitzen.
Apt 27:14 Mutta ei cauuan sen ielken/ nousi tas nijte wastan yxi Twlispä/ ioca cutzutan Itepohia/
Apt 27:15 ia quin Haxi waldan otettin/ ia ei woinut Tulen tedhen oijetta/ nin me laskima sen cwlkeman Twlen haltun.
Apt 27:16 Ja me tulima ydhen Saren tyge/ ioca cutzutan Clauda/ nin me tuskalla woime saadha Wenhen sisellewete/ Coska se siselle oli otettu/ ia kiusasit Apuans/
Apt 27:17 ia sidhoit henen kijni Hachtehen/ pelieten/ etti henen pitenyt Carijn sattaman/ ia wlosheitit Estetusastian/ ia annoit nin culkia.
Apt 27:18 Coska sis swri ilma pälekeui/ nin he toisna peiuen Calun wlosloidt.
Apt 27:19 Ja colman peiuen me wlosheitime omilla käsille' Hahden Aseit.
Apt 27:20 Mutta quin ei me monena peiuenä/ eikä auringoista/ eikä Techti nähnyet/ ia ei wehin Ilma meiden wasta' ollut/ nin io caiki meiden Elemen toiuous poisoli.
Apt 27:21 Ja coska me cauuan aica olima sömete olleet/ nin Pauali ylesnousi heiden keskellens ia sanoi/ Armat Miehet/ se olis cohtulinen ollut/ ette te olisitta minua cwlleet/ ia ei Cretasta poislaskeneet/ ia saattanut meille temen caltaisen tuskan ia wahingon.
Apt 27:22 Ja nytki mine neuuon teite/ olcatta hyues wskalluxes/ Sille ettei yxiken Hengi teiste huckan tule/ mutta waan Haxi.
Apt 27:23 Sille ette minun tykeneni tene öene seisoi Jumalan Engeli/ ionga oma mine olen/ ia iota mine paluelen/ ia sanoi/ Ele pelke Pauali/ Sinun pite Keisarin eten asetettaman.
Apt 27:24 Ja catzos/ Jumala ombi sinulle lahioittanut ne caiki iotca sinun cansas puriectiuat.
Apt 27:25 Senteden armat Miehet/ olcat pelkemet/ Sille mine wskon Jumalan päle/ ette se nin tapachtupi quin minulle on sanottu.
Apt 27:26 Mutta ychten Looton meiden pite cwlkeman.
Apt 27:27 Coska nyt neliestoistakymmenes öö päletuli/ ia me menime/ Adrian poliöön aicaan/ lwlit Haximiehet näkeuens iongun Makunnan.
Apt 27:28 Ja he vlosheitit Lodhirihman/ ia leusit caxikymmende kyneret syuen/ Ja he tulit wehen paramin edes/ nin he taas wlosnackasit Lodhirihman/ ia leusit wisitoistakymmende kyneret syuen.
Apt 27:29 Nin he pelkesit ette heiden piti louckaman iongun couan Carin päle/ Ja wlosheitit nelie Ankurita pereste Hachtia/ ia toiuoit peiuen coittauan.
Apt 27:30 Mutta quin Haximiehet pysit paeta Hahdest/ nin he Wenhen meren lyckesit/ sille ionella/ ette he tadhoit Ankurita wloswiedhe Hadhen kieulast.
Apt 27:31 Sanoi Pauali Sadhanpämiehelle/ ia Sotamiehille/ ellei nämet Hahdes pysy/ ette te swingan Hengene päste.
Apt 27:32 Nin Sotamiehet hackasit Wenhen pestin pois/ ia annoit sen pudhota.
Apt 27:33 Ja quin peiue rupesi walkeneman/ nin Pauali heite caiki neuuoi/ ette heiden piti Roca ottaman/ sanoden/ Tenepene ombi neliestoistakymenes peiue/ ette te odhottaneet oletta ia söömet olluet/ ia ette miten ole ottaneet tygenne/
Apt 27:34 Sen teden mine neuuon teite/ ette te otate roca tygen/ Sille se tule teiden terueydhexen/ Sille ettei ydhengen teiden päästen pidhe hiuscarua catoman.
Apt 27:35 Ja coska hen oli sen sanonut/ otti hen Leiuen/ ia kijtti Jumala caikein nähden/ ia mursi/ ia rupeis sömen.
Apt 27:36 Nin he caiki wircosit/ Ja rupeisit he mös sömen.
Apt 27:37 Mutta oli meite Hahdesa caiki ychten/ caxi sata seitzemen kymmende ia cwsi Henge.
Apt 27:38 Ja coska he olit rauitetud/ nin he keuiensit Hahden/ ia vlosheitit Nisut Meren.
Apt 27:39 Coska nyt peiue oli/ eiuet he tundeneet maata. Mutta he astasit ydhen Lahden/ iossa oli yxi randa/ iohonga he aijatelit Hahden piti cwlkeman/ ios se olis madholinen.
Apt 27:40 Ja quin he Ankarit olit ylesottaneet/ lexit he Mereen/ ia ylespästit Styrin siteet/ Ja he asetit Puriehen twlehen/ ia annoit ioosta Randa codhen.
Apt 27:41 Ja coska me tulima ydhen Niemen tyge/ nin he Hahden louckasit/ ia Hahden kieula iei Carin päle lijckumat seisoman. Mutta castari wallalans tuli aaldoin wäest.
Apt 27:42 Mutta Sotamiesten neuuo oli/ nijte Fangi tappaman/ ettei ios iocu wloswuidhen/ poiscarckaisi.
Apt 27:43 Mutta se Sadhanpämies tachtoi Paualin wapautta/ ia asetti heiden sijte Neuuosta. Ja keski ette ne quin wuidha taisit/ ensin anda heidens maan polen.
Apt 27:44 Ja ne mwdh Laitain päle/ monicadhat Hahden cappaleilla. Ja nin tapachtui/ ette Jocainen Hengi teruene maalle tulit.

XXVIII. Lucu.

Apt 28:1 IA coska me päsznyet olima/ Nin me tunsima ette se Loto cutzuttin Melite. Mutta se Canssa osotti meille ei wähinde cunniata.
Apt 28:2 Sille he sytytit meille swren Tulen/ ia meite caiki wastanrupesit/ sen Sadhe cwron tedhen/ ioca meiden pälen tuli/ ia wilun tedhen.
Apt 28:3 Coska nyt Pauali cocosi ydhen coghon Risuija ia pani ne Tulen päle/ edesmateli yxi Kyykerme palaudhesta/ ia carckasi Paualin kätehen.
Apt 28:4 Coska sis se Canssa näki sen Kermen rippuuan henen kädhesens/ nin he sanoit keskenens/ Caiketi on teme Inhiminen yxi Miehentappaija/ iota Costo ei salli elä/ waicka hen ombi Meren hädheste päsznut.
Apt 28:5 Mutta hen pudhisti Kermen Tuleen/ ia ei hen miten kipua kersinyt.
Apt 28:6 Mutta he odhotit henen Ylespaisuuan/ eli cochta mahanlangeuan/ ia coleuan. Ja quin he cauuan site odhotit/ ia neit ettei henen miten wahingota ollut/ nin he sait toisen mielen/ ia lwlit henen Jumalaxi.
Apt 28:7 Mutta sielde wähen matkan takan/ oli sille Lodhon pämiehelle/ Publius nimelde/ yxi Maancartano/ ioca meite wastanrupeis/ ia piti meite cunnialisesta Werassans colme peiue.
Apt 28:8 Nin tapachtui ette sen Publiusen Ise sairasti Wilutauti ia Watzankipu. Jonga tyge Pauali sisellemeni/ ia rucoli/ ia pani Kädhens henen pälens/ ia paransi henen.
Apt 28:9 Coska se oli techty/ tulit mös mwdh iotca sairastit sijne Lodhossa/ ia parattijn.
Apt 28:10 Ja ne mös teit meille swren Cunnian. Ja quin me sielde puriectima/ nin he euestit meite.
Apt 28:11 Mutta colmen Cwcaudhen pereste/ puriectima me matkaham Alexandrian Hahdesa/ ioca sen Lodhon tykene oli Talue pitenyt/ ionga Kiluen merki oli Castor * ia Pollux.Apt 28:12 Ja quin me tulima Siracusaan/ olima me sielle colme peiue.
Apt 28:13 Ja quin me sielde ymberipurectima/ ia tulima Rhegiumijn/ Ja ydhen peiuen ielkeen/ puhalsi Lounat twli/ nin ette me toisna peiuen tulima Puteolihin/
Apt 28:14 Sielle me leusima Weliet/ ia meite rucoltijn oleman heiden tykenens seitzemen peiue/ ia nin me tulima Romihin.
Apt 28:15 Ja coska sielde Weliet cwlit meiste/ nin he wloskeuit meite wastaan/ haman Appiforumijn/ ia Colmeenkrouwijn. Coska Pauali heite näki/ kijtti hen Jumalata/ ia sai wskalluxen.
Apt 28:16 Mutta quin me tulima Romijn nin se Sadhanpämies annoi Fangit Sodhanpämiehen haltun. Mutta Pauali sallittin oleman itzellens ydhen Sotamiehen cansa/ ioca heneste waarin otti.
Apt 28:17 Nin tapachtui colmanen peiuen ielken/ ette Pauali cokoncutzui ne ylimeiset Juttaista. Ja coska he cocontulit/ sanoi hen heille/ Te Miehet/ rackat Weliet/ waicka em mine ole miten tehnyt meiden Canssan wastaan/ eli Isedhen Sätyie wastan/ quitengi mine sidhottuna olen annettu Jerusalemista/ Romarein kesijn/
Apt 28:18 Jotca coska he olit minun tutkineet/ tadhoit he minua pästä/ ettei he miten Hengen ricosta minust leuneet.
Apt 28:19 Coska nyt Juttat site wastanpuhuit/ nin minun teutyi itzeni lyketä Keisarin ala/ Ei nijn/ ette minulla oli iotakin candamist minun Canssani päle.
Apt 28:20 Senteden mine olen teite coconcutzunut/ ette mine saisin teitä nahdä/ ia puhutella/ Sille ette mine olen Israelin Toiuon tedhen telle Cahlella ymberisidhottu.
Apt 28:21 Nin he sanoit henelle/ Eikä me ole Breui saaneet sinun polestas Judeasta/ Eikä mös yxiken Welijste ole sielde tullut/ ia ilmottanut meille/ eli iotacuta Pahutta sinusta puhunut.
Apt 28:22 Quitengi me tadhome sinulda cwlla mites edessespidhet/ Sille teste Seurasta ombi meille kylle tietteue/ ette iocapaicas site wastanpuhutan.
Apt 28:23 Ja quin he olit henelle yden peiuen märenyt/ nin monda tulit henen tygens Maiahan/ Joille hen wlostoimitti ia todhisti Jumalan Waldakunda/ ia opetti heille Iesusta Mosesen Laista ia Prophetista homenesta haman Echtoon asti.
Apt 28:24 Ja mutomat wskoit ne iota hen sanoi/ Mutta monicachta eiuet wskoneet.
Apt 28:25 Mutta quin he olit keskenens rijtaiset/ menit he matkans/ quin Pauali oli ydhen sanan sanonut/ Se pyhe Hengi ombi oikein sanonut meiden Isillen Esaian Prophetan cautta/ sanoden/
Apt 28:26 Mene Temen Canssan tyge ia sano/ Coruillan pite teiden cwleman/ ia ei ymmertämen/ ia Silmillen teiden pite näkemen/ ia ei tundeman.
Apt 28:27 Sille ette temen Canssan sydhen ombi couettu/ ia he cwleuat raskasti coruillans/ ia wmbenpanit Silmensä. Senpäle/ ettei he coskan näkisi Silmillens ia cwlisi Coruillans/ ia ymmerdheisi Sydhemellensä/ ia heitens kiendeisit/ ette mine heite autaisin.
Apt 28:28 Nin se olcon nyt teille tietteuexi/ Ette teme Jumalan Autuus ombi Pacanoille lehetetty/ Ja he sen cwleuat.
Apt 28:29 Ja quin hen neite oli puhunut/ nin Juttat poislexit henen tykeense/ ia pidhit keskenens palio Kysymisi.
Apt 28:30 Mutta Pauali sis oli coco caxi aiastaica sijnä palcahoones ia wastanrupesi caikia iotca henen tygens siselletulit/
Apt 28:31 Ja sarnasi Jumalan Waldakunda/ ia opetti HERRAST Iesusesta/ caikelle wskaluxella ia eikengen hende kiellut.

* Caxoisen lippo ) Ne caxoiset cutzuttin Pacanoilda Castor ia Pollux ia pidhit ne puriechtiuaisten ia Hachximiesten Jumalana.
Ja ouat ne Meren Köpelit/ iotca toisinans Laiuain Kieulas öelle näkyuet/ ninquin caxi syngiesti palauata Kyntilete/ Waan nyt yxi Tecti Taiuahas Caxoisexi cutzutan.

Loppu Apostolein Teghoista.